ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρ τισης στους καταρτιζόμενους δημόσιων και ιδιω τικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ ρες των υπαλλήλων που εργάζονται στη Δ/νση Λει τουργίας Υποδομών και Δικτύων, του Δήμου Καρ πενησίου, για το έτος ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ /44871/ περίληψη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2568/2011 (τ.β ) Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ /43882/ περίληψη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2550/2011 (τ.β ) Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη απόφασης με Θέμα «Υπαγωγή της επιχείρησης ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡ & ΠΑΝ O.E.» Ν. 3299/2004 που δημοσιεύθη κε στο ΦΕΚ 2313/Β/ Διόρθωση σφάλματος στην 1182/ απόφαση του Δημάρχου Κω που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ. 3231/ ΦΕΚ (τ.β ) Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 1182/ από φαση του Δημάρχου Κω που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 3231/ ΦΕΚ (τ.β ) Διόρθωση σφάλματος στην 126/ απόφαση της Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης του Δήμου Αλμωπίας που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 3300/τ.Β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 905 (1) Χορήγηση επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους καταρτιζόμενους δημόσιων και ιδιωτικών ινστι τούτων επαγγελματικής κατάρτισης. ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18 Α ). β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δη μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α ). γ) Των άρθρων 6 και 12 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α ). δ) Του άρθρου 3 του ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 90 Α ). ε) Του άρθρου 4 του ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παι δείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευ σης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156 Α ) που αφορά στην ίδρυση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θε μάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 Α ). στ) Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε ρίοδο » (ΦΕΚ 267 Α ). ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). η) Του άρθρου 8 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 A ), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με τι άρθρο 4 του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56 Α ). θ) Της υπ αριθμ. Υ 18/ απόφασης του Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου» (ΦΕΚ 2748 Β ). ι) Της υπ αριθμ /Η/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), επο πτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.» (ΦΕΚ 2508 Β ). ια) Της υπ αριθμ /οικ.3.968/ κοινής απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματο δοτούμε των από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επι

2 10784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κα τάρτισης» (ΦΕΚ 915 Β ). ιβ) Της υπ αριθμ. Υ25/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β ). 2. Την αναγκαιότητα να υποστηριχθούν οι κοινωνικά ασθενέστεροι καταρτιζόμενοι στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά και να προ σανατολιστούν οι καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξι ακή προοπτική της χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται σε βάρος του Π.Δ.Ε. συνολική δαπάνη ύψους σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ ( ,00 ) περίπου για τα οικονομικά έτη Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς , μέσω συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρω παϊκό Κοινωνικό Ταμείο πράξης που έχει ενταχθεί στο Επι χειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΣΑΕ 0245/8, έργο 2011ΣΕ ), αποφασίζουν: Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο της «Επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης» 1. Σκοπός της «Επιταγής αρχικής επαγγελματικής κα τάρτισης» («επιταγή») είναι να υποστηριχθούν οι κοινωνικά ασθενέστεροι καταρτιζόμενοι στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ.), αλλά και να προσανατολιστούν οι καταρτιζόμενοι σε ειδικό τητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. 2. Η «επιταγή» παρέχεται στους ωφελούμενους καταρ τιζόμενους από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθη σης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το έργο διαχείρισης της παροχής της «επιταγής» ανατίθεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μά θησης. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ως ο φορέας εποπτείας του συστήματος αρχικής επαγγελ ματικής κατάρτισης βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3879/2010, δύναται, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 2 της υπ αριθμ /Η/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, να αναθέτει στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης οποιοδήποτε έργο κρίνεται απαραίτητο για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας καταβολής της «επιταγής». 3. Οι ωφελούμενοι καταρτιζόμενοι, στους οποίους κατα βάλλεται η «επιταγή», καλύπτουν το σύνολο ή μέρος του κόστους των υπηρεσιών κατάρτισης που παρέχεται από τα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Ι.Ι.Ε.Κ. για ένα εκπαιδευτικό έτος, καθώς η «επιταγή» ενσωματώνει τη σχετική οικονομική αξία με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με τις υπηρεσίες αυτές. 4. Η «επιταγή» συνίσταται, για όλους τους καταρτιζόμε νους σε Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ., σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό. Το ποσό αυτό ισούται με τα δίδακτρα, τα οποία καταβάλ λουν για δύο εξάμηνα κατάρτισης οι έλληνες και αλλοδα ποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε. που καταρτίζονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Το ποσό της «επιταγής» προσαρμόζεται κάθε φορά στο ποσό των ανωτέρω διδάκτρων, όπως αυτά κα θορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικά, στην περίπτωση των καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ. που δικαιού νται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλλουν δίδακτρα μειωμένα σε σχέση με αυτά που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, το ποσό της «επιταγής» ισούται με το ύψος των μειωμένων αυτών διδάκτρων. 5. Η «επιταγή» χορηγείται μέσα από ετήσιους επαναλαμ βανόμενους κύκλους που συντρέχουν με τα εκπαιδευτικά έτη της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Το εκπαιδευ τικό έτος αποτελείται από το φθινοπωρινό και το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης. Κάθε κύκλος υλοποίησης έχει διακρι τή διαδικασία ανάδειξης ωφελουμένων από τους προηγού μενους και τους επόμενους κύκλους υλοποίησης. Οι ετήσιοι κύκλοι χορήγησης της «επιταγής» ξεκινάνε το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης. Ο πρώτος κύκλος υλοποίησης αφορά στο εκπαιδευτικό έτος και ο τελευταίος κύκλος υλοποίησης αφορά στο εκπαιδευτικό έτος Άρθρο 2 Ωφελούμενοι και τα κριτήρια επιλογής τους 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση της «επιτα γής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης» έχουν οι καταρ τιζόμενοι, έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που εγγράφονται σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύο (2) εξαμήνων σε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. της χώρας. 2. Ο αριθμός των ωφελουμένων της «επιταγής» είναι πενή ντα έξι χιλιάδες (56.000) για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και κατανέμεται σε ανά εκπαιδευτικό έτος αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. 3. Η γεωγραφική κατανομή των τελικών ωφελουμένων υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το Εθνικό Στρα τηγικό Πλαίσιο Αναφοράς στην επιλεξιμότητα για χρημα τοδότηση των Περιφερειών (των 8 Περιφερειών Σύγκλισης, των 3 Περιφερειών Σταδιακής Εξόδου και των 2 Περιφε ρειών Σταδιακής Εισόδου) από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Οι ωφελούμενοι αναδεικνύονται μέσα από την κατά ταξη τους σε πίνακα μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: α) Η ανεργία των γονέων των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους μοριοδο τείται με είκοσι (20) μονάδες όταν είναι άνεργοι και οι δύο γονείς και με δεκαπέντε (15) μονάδες όταν είναι άνεργος μόνο ο ένας γονέας. β) Η κατάταξη του καταρτιζομένου στην κατηγορία ατό μων με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες. Η κατά ταξη του γονέα ή του τέκνου ή του συζύγου του καταρτι ζομένου, στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες. γ) Η έλλειψη ενός γονέα λόγω θανάτου, των καταρτιζο μένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, μοριοδοτείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Η έλλειψη και των δύο γονέων λόγω θανάτου, των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, μοριοδοτείται με τριάντα (30) μονάδες. δ) Ο καταρτιζόμενος που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και είναι τέκνο τρίτεκνης ή μονογο νεϊκής ή πολύτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες. ε) Το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του καταρτι ζόμενου βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, μοριοδο τείται ως εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα Του καταρτιζόμενου Των γονέων του σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος θεω ρείται προστατευόμενο μέλος κατά τις διατάξεις του Κώδι κα Φορολογίας Εισοδήματος Μονάδες Έως 8.000,00 Έως ,00 20 Από 8.000,01 έως ,00 Από ,01 έως ,00 10 Από ,01 έως ,00 Από ,01 έως ,00 5 Για εισοδήματα του καταρτιζόμενου άνω των ,00 και των γονέων του στην περίπτωση που θεωρείται προστα τευόμενο μέλος άνω των ,00 δεν προβλέπεται μοριοδότηση του υποψήφιου και δεν απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. Γενικότερα η μη υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος από τον υποψήφιο ωφελούμενο νοείται ως δήλωση ότι το εισόδημα του εκκαθαριστικού σημειώματος δεν εμπίπτει στα ως άνω κλιμάκια και στη σχετική μοριοδότηση. στ) Η επιλογή ειδικότητας αναπτυξιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες. ζ) Θεωρούνται αυτοδίκαια ωφελούμενοι και κατατάσσονται κατά προτεραιότητα στον πίνακα μοριοδότησης: ζ.1. Οι καταρτιζόμενοι που εκτίουν την ποινή τους σε καταστήματα κράτησης. ζ.2. Οι φιλοξενούμενοι ή όσοι έχουν φιλοξενηθεί και δεν έχει παρέλθει πενταετία από τη διαγραφή τους από τις Μο νάδες Κοινωνικής Φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Για να προσμετρηθούν οι ανωτέρω μονάδες στους υποψήφιους ωφελούμενους, αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν κατά περίπτωση: α) Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία αποδεικνύεται η ανεργία ενός ή και των δύο γονέων των καταρτιζο μένων. β) Γνωματεύσεις που έχουν χορηγηθεί από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, με τις οποί ες αποδεικνύεται ότι ανήκουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή τα τέκνα τους ή οι σύζυγοί τους στις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα. ε) Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας. στ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους: στ.1. Του καταρτιζόμενου, εφόσον είναι άγαμος και υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση. στ.2. Των γονέων του καταρτιζόμενου, εφόσον περιλαμβάνεται ως προστατευόμενο μέλος ο ίδιος στη φορολογική δήλωση που υποβάλλουν οι γονείς του. στ.3. Των καταρτιζόμενων και των συζύγων αυτών, εφόσον είναι έγγαμοι. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του καταρτιζόμενου. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης εκκαθαριστικού σημειώματος χωρίς την υπαιτιότητα του καταρτιζόμενου θα προσκομίζεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων του αντίγραφου. ζ) Έγγραφο βεβαιωτικό της νόμιμης διαμονής για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών. η) Κάθε άλλο πιστοποιητικό του κατά νόμο αρμόδιου φορέα που βεβαιώνει την κοινωνική κατάσταση σε σχέση με τα κριτήρια που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 6. Για την μοριοδότηση των υποψήφιων ωφελουμένων με βάση το κριτήριο της επιλογής ειδικότητας αναπτυξιακού χαρακτήρα, ως τέτοιες ορίζονται οι εξής ειδικότητες: 1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ SPA 3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ SPA 4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 7. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 9. ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ 10. ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 11. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ

4 10786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 16. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 17. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 19. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ 20. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ 21. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 22. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 23. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 24. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑΣ / ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 25. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET INTERNET 26. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 27. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 28. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) 29. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 31. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES) 32. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 33. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (Web Designer Developer) 34. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 35. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 36. ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 37. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 38. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 39. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 40. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 41. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) 42. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 43. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 44. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 45. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 46. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 47. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 49. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 50. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 51. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 52. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 53. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 54. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 55. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 56. ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 57. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ 58. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 59. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 60. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 3 Διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων 1. Για κάθε ετήσιο κύκλο χορήγησης της «επιταγής» το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης καλεί τους εγγεγραμ μένους στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στους ωφελούμενους, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, αλλά και με κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέσο. 2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ιδίως: α) Τις προϋποθέσεις συμμετοχής των εν δυνάμει ωφελουμένων. β) Τα κριτήρια επιλογής τους και τη μοριοδότηση ανά κριτήριο. γ) Οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. δ) Την προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. ε) Τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων. στ) Τη διαδικασία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. ζ) Την πρόβλεψη και τη διαδικασία για την περίπτωση ισοβαθμιών. 3. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων από όλους τους υποψήφιους ωφελούμενους ξεκινάει την πρώ τη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της διαδικασίας εγγραφών φθινοπωρινού εξαμήνου και την ανάρτηση των σχετικών πινάκων επιλογής καταρτιζομένων στα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Δ.Ι.Ε.Κ. και διαρκεί δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 4. Μετά την επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων και πάντως όχι πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης πίνακας αρχικής κατάταξης των υποψήφιων ωφελουμένων βάσει της μοριοδότησης που προκύπτει από τις ηλεκτρονικές δηλώσεις τους. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ο αριθμός των δυνητικών ωφελουμένων και των επιλαχόντων για κάθε μία από τις τρείς κατηγορίες Περιφερειών. 5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, οι δυνητικοί ωφελούμενοι, καθώς και οι επιλαχόντες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% των δυνητικών ωφελουμένων, υποβάλουν στα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Δ.Ι.Ε.Κ. που εδρεύουν στην ίδια Περιφέρεια με το φορέα κατάρτισης τους, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της παρούσης, μαζί με τις βεβαιώσεις εγγραφής τους στον φορέα κατάρτισης τους, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. 6. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών στα Δ.Ι.Ε.Κ. της προηγούμενης παραγράφου και πάντως όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ο προσωρινός πίνακας ωφελουμένων. Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδι κασία ελέγχου διαπιστώνεται ανεπάρκεια δικαιολογητικών των καταρτιζομένων που έχουν κληθεί κατά την προηγού μενη παράγραφο να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης καλεί ισάριθμους επιλαχόντες να προσκομίσουν τα δικά τους δικαιολογητικά. 7. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του προσωρινού πίνακα ωφελουμένων. 8. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ολοκληρώνει τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων και δημοσιεύει τον ορι στικό πίνακα των ωφελουμένων. Ο οριστικός πίνακας των ωφελουμένων πριν δημοσιευτεί επικυρώνεται από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης. 9. Η υποβολή αναληθών στοιχείων κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θεωρείται ψευδής υπεύθυνη δήλωση στοιχείων κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 26 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) όπως αυτή ισχύει και επι σείει τις σχετικές κυρώσεις.

6 10788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υπο ψήφιων ωφελουμένων στην τελευταία θέση των πινάκων αρχικής και προσωρινής κατάταξης για κάθε μια από τις τρείς κατηγορίες Περιφερειών, προηγείται αυτός που έχει επιλέξει ειδικότητα αναπτυξιακού χαρακτήρα κατά την έν νοια της παρ.6 του άρθρου 2 της παρούσας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται αυτός με το χαμηλότερο ει σόδημα βάσει των σχετικών δικαιολογητικών. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία επιλέγονται ως ωφελούμενοι στον ορι στικό πίνακα κατάταξης όλοι οι ισοβαθμούντες αυτού του τελευταίου επιπέδου. 11. Τα Δ.Ι.Ε.Κ. που παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά βάσει της διαδικασίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οφείλουν να τηρούν αρχείο με διακριτό φάκελο για κάθε υποψήφιο ωφελούμενο με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από αυτόν για τουλάχιστον τρία έτη από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 12. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύ ματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, συστήνονται επι τροπές, αρμόδιες για τη διαδικασία της κατάρτισης των πινάκων, της εξέτασης και απάντησης των ενστάσεων, της επίλυσης των θεμάτων ισοβαθμιών και γενικότερα της διεκ περαίωση κάθε απαραίτητης ενέργειας για την ολοκλήρω ση της διαδικασίας που περιγράφεται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 Διαδικασία χορήγησης της «επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης» στους ωφελούμενους 1. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης καταβάλει το ποσό της «επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτι σης» σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ωφελουμένων που αναδεικνύονται βάσει των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου. Το ποσό της «επιταγής» καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του φθινο πωρινού και εαρινού εξάμηνου κατάρτισης αντίστοιχα. 2. Η επιτυχής παρακολούθηση των εξαμήνων κατάρτισης αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις από τους φορείς κα τάρτισης των ωφελούμενων. Η κατάθεση των βεβαιώσεων αυτών από τους ωφελούμενους στα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Δ.Ι.Ε.Κ., στα οποία κατατίθενται και τα δικαιολογητικά για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την λήξη του εξαμήνου κατάρτισης. 3. Η διαδικασία χορήγησης των «επιταγών», καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, ενέργειες και συναλλακτικές πρά ξεις θα γίνουν με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, με τρόπο που να διασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή διαδικαστική επιβάρυνση των ωφελούμενων, αλλά και την πλήρη ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 986/19168 (2) Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση κα θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στη Δ/νση Λειτουργίας Υπο δομών και Δικτύων, του Δήμου Καρπενησίου, για το έτος Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010) και ιδίως των άρθρων 1, 2, 6 και 280. β) Του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α /2007) και ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 36. γ) Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α /2006) και ιδίως της περίπτωσης θ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 7. δ) Του Ν. 402/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής (ΦΕΚ 226/Α/2011) και ιδίως του άρθρου Το υπ αριθμ. 1505/ έγγραφο του Δήμου Καρ πενησίου, με συνημμένη την υπ αριθμ. 8/ απόφα ση του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό 1/2012 θέμα 5ο), αναφορικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Λειτουργίας Υποδομών και Δικτύων του Δήμου Καρπενησίου. 3. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρ πενησίου υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις, ήτοι: 1. ΚΑ ποσό ΚΑ ποσό ΚΑ ποσό ΚΑ ποσό ΚΑ ποσό ΚΑ ποσό , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον καθορισμό του ωραρίου σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2012, για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Λειτουργίας Υποδομών και Δικτύων, του Δήμου Καρπενησίου, για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου και τα Σαββατοκύριακα, αφού ως τουριστική περιοχή αντιμετωπίζει αυξημένη επι σκεψιμότητα, για την συντήρηση του οδικού δικτύου και των λοιπών υποδομών του Δήμου και τα Σαββατοκύριακα (καθαρισμοί δρόμων, αντιμετώπιση καταπτώσεων οδικού δι κτύου, αποχιονισμοί, λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.), λόγω του ορεινού δικτύου και των ιδιαίτερων κλιματολο γικών συνθηκών της περιοχής και για την συντήρηση και την άμεση αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης, ώστε να υπάρχει αδιάλειπτη παροχή και τα Σαββατοκύριακα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λαμία, 9 Φεβρουαρίου 2012 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (3) Στην υπ αριθμ. Φ /44871/ περίληψη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2568/2011 (τ. Β ), και αφορά στην υπ αριθμ. Φ /31509/ απόφαση πολιτογράφησης της ομογενούς ΚΟΚΑ ΑΝΝΑ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ διορθώνεται στην παρ. 1, ως προς την ημερομηνία γέννησης: Aπό το λανθασμένο: « », Στο ορθό: « ». (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) F (4) Στην υπ αριθμ. Φ /43882/ περίληψη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2550/2011 (τ. Β ), και αφορά στην υπ αριθμ. Φ /18312/ απόφαση πολιτογράφησης της ομογενούς ΝΤΕΜΟ ΡΕΖΑΡΤΑ ον. πατρός ΦΙΛΙΠ, διορθώνεται στην παρ. 2, ως προς το ονοματεπωνυμικά στοιχεία: Από το λανθασμένο: «ΝΤΕΜΟ ΡΕΖΑΡΤ», Στο ορθό: «ΝΤΕΜΟ ΡΕΖΑΡΤΑ». (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) F (5) Στην περίληψη απόφασης με Θέμα: «Υπαγωγή της επι χείρησης ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ & ΠΑΝ O.E.», στις δι ατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. 2313/ /Β στην ολογράφως αναφορά του ποσού της επιχορήγησης στο εδάφιο, διορθώνεται Από το εσφαλμένο: «...με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ ( )», Στο ορθό: «... με ποσοστό επιχορήγηση 40% δηλαδή ποσό διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ ( ). (Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) (6) Στον ΠΙΝΑΚΑ Β της υπ αρ. 1182/ απόφασης του Δημάρχου Κω που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3231/ / Τεύχος Β, στη σελίδα 45910, διορθώνεται Από το εσφαλμένο: «1f», στο ορθό: «10». (Από τον Δήμο Κω) F (7) Στην υπ αριθμ. 1182/ απόφαση του Δημάρχου Κω που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3231/ (Τεύχος Β ) στη σελίδα 45909, διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «εξήντα (60) κενών οργανικών θέσε ων» Στο ορθό: «πενήντα εννέα (59) κενών οργανικών θέσε ων». (Από τον Δήμο Κω) F (8) Στο ΦΕΚ 3300/τ.Β / , και στη σελ , στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθ. 126/ απόφαση της Προ έδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης του Δήμου Αλμωπίας, αναφορικά με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΟ του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου, στον πίνακα Β «Περί κενών οργανικών θέσεων οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό θέσεων», στο σύνολο των κενών θέσεων, διορθώνεται Από το εσφαλμένο «9», Στο ορθό «11» (όπως προκύπτει από την άθροιση). (Από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης του Δήμου Αλμωπίας)

8 10790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικό τητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ τισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3049 16 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1376 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη.... 1 Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 18 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 262 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυ μάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα