Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΕ ΠΑΤΡΑΣ Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ

2 Δήλωση Ακαδημαϊκής Ακεραιότητας Ο υπογράφων μεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕ.Ε.Α.Π.Η: Ιωάννης Στεφάνου (ΑΜ 309) δηλώνω υπευθύνως ότι η παρούσα διπλωματική μου εργασία με τίτλο: Κίνητρα και εμπόδια στη μάθηση ενήλικων εκπαιδευομένων Η περίπτωση του ΚΕΕ Πάτρας έχει γραφεί από εμένα χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική μη αδειοδοτημένη βοήθεια, ότι δεν έχει υποβληθεί σε οποιοδήποτε ίδρυμα ή οργανισμό προς αξιολόγηση, ούτε έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν μέρος της ή στο σύνολό της. Οποιαδήποτε μέρη, λέξεις ή ιδέες, της μεταπτυχιακής εργασίας, αν και περιορισμένα συμπεριλαμβανομένων πινάκων, γραφημάτων, χαρτών κ.λπ., τα οποία είναι εισηγημένα από (ή με βάση) άλλες πηγές έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια χωρίς καμία εξαίρεση. Ημερομηνία : 7/09/2012 Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Στεφάνου 2

3 Περιεχόμενα Περίληψη... 4 Λέξεις κλειδιά... 5 Abstract... 6 Ευχαριστίες... 8 Εισαγωγή... 9 ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιμόρφωση Ενηλίκων 1.1.Επιμόρφωση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Η ανάγκη για επιμόρφωση Αρχές μάθησης ενηλίκων Αποτελεσματικά προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αναδρομή της πορείας και του ρόλου των ΚΕΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εμπόδια και κίνητρα στη μάθηση ενηλίκων 2.1.Επιμόρφωση έννοια και ορισμός Εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτής ενηλίκων Τα κίνητρα για μάθηση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα Η θεωρία μάθησης ενηλίκων Η θεωρία της «ανδραγωγικής» Η θεωρία του Kolb ΜΕΡΟΣ Β : Η ΕΡΕΥΝΑ Κίνητρα και εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων εκπαιδευμένων Η περίπτωση του ΚΕΕ Πάτρας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μεθοδολογία της ερευνάς 1.1.Σκοπός και στόχοι της έρευνας Ανάγκη για την παρούσα έρευνα Ερευνητικά ερωτήματα Το εργαλείο συλλογής δεδομένων Δομή των ερωτηματολογίων

4 1.5.1.Κλίμακα Συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο (LSQ) Δείγμα της έρευνας Επεξεργασία του ερωτηματολογίου και ανάλυση των δεδομένων Περιγραφή του δείγματος. Η ταυτότητα της έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ανάλυση και παρουσίαση ερευνητικών ερωτημάτων 2.1.Ανάλυση και παρουσίαση πρώτου ερευνητικού ερωτήματος Ανάλυση και παρουσίαση δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος Ανάλυση και παρουσίαση τρίτου ερευνητικού ερωτήματος..74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεράσματα 3.1.Γενικά συμπεράσματα Περιορισμοί της έρευνας Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα Επίλογος Βιβλιογραφία Παραρτήματα

5 Περίληψη Η εργασία, που ακολουθεί, εστίασε την προσοχή της στους ενηλίκους που φοιτούν στο ΚΕΕ Αχαΐας το οποίο προσφέρει προγράμματα σπουδών και επιμόρφωσης σε αρκετές ειδικότητες. Τόσο η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα όσο και η μη τυπική εκπαίδευση σε συνάρτηση με το ζήτημα των κινήτρων τα οποία ωθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν έχουν ερευνηθεί ικανοποιητικά. Οι στόχοι της έρευνας ήταν: 1. η διαπίστωση του ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικους εκπαιδευομένους στο να παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης στο ΚΕΕ της Πάτρας σύμφωνα με τους παράγοντες της Κλίμακας Συμμετοχής στην Εκπαίδευση. 2. η κατάδειξη της σχέσης συνάφειας των παραγόντων της Κλίμακας Συμμετοχής στην Εκπαίδευση, με τους αντίστοιχους μαθησιακούς τρόπους που μαθαίνουν οι ενήλικοι, οι οποίοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από το ΚΕΕ Αχαΐας. 3. ο εντοπισμός των κινήτρων που ωθούν τους ενηλίκους στο να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, η σύνδεση δημογραφικών στοιχείων των ενηλίκων με τους παράγοντες της Κλίμακας Συμμετοχής στην Εκπαίδευση, καθώς και η εύρεση διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ τους σε σχέση με τους αντίστοιχους προτιμώμενους μαθησιακούς τρόπους του Kolb. Το ερευνητικό μέρος αφορά έρευνα με τη χρήση δύο εργαλείων: α) την Κλίμακα Συμμετοχής στην Εκπαίδευση του Boshier η οποία αποτελεί μια τυπολογία επτά παραγόντων που περιγράφουν τα κίνητρα τα οποία ωθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και β) το ερωτηματολόγιο (LSQ) το οποίο στηρίζεται στη θεωρητική βάση του Kolb και είναι σχεδιασμένο να μετράει τον προτιμώμενο μαθησιακό τρόπο από τους ενηλίκους, καθώς και τη σχετική ένταση των τεσσάρων διαφορετικών μαθησιακών τρόπων, (ενεργητικός, στοχαζόμενος, θεωρητικός και πειραματιζόμενος ή πραγματιστής). Το δείγμα αποτέλεσαν 156 εκπαιδευόμενοι στο ΚΕΕ Πάτρας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα ερευνητικά μας ερωτήματα τα οποία συζητούνται σε συνάρτηση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ακολουθούν οι προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερη γνώση στο θέμα των κινήτρων και των 5

6 μαθησιακών τύπων των ενηλίκων που ενδιαφέρονται για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Λέξεις κλειδιά: εμπειρική μάθηση, κύκλος μάθησης, μαθησιακοί τρόποι, επιμορφωτικές ανάγκες, ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 6

7 Abstract The work that followed, focused on adults who attend the KEE Achaia, which offers courses and training in several specialties. Non-formal education and adult education in Greece, according to the issue of incentives that motivate adult learners in monitoring educational programs have not been investigated adequately. The research part of investigating the use of two tools: a) Scale of Participation in Education (Boshier) which is a typology of seven factors that describe the incentives that motivate adult learners to participate in educational programs and b) Questionnaire (LSQ of Honey & Mumford) which is designed to measure the preferred way of learning by adults, and the relative intensity of four different learning modes, energetic, stochastic, theorist and pragmatist or experimenting. The sample consisted of 156 students in the KEE Patras. The work concludes with the presentation of results in relation to our research questions are discussed in relation to the existing literature. Below are suggestions for future research efforts that will provide more knowledge on the issue of incentives and types of learning for adults interested in monitoring educational programs. Keywords : experiential learning, learning cycle, learning methods, training needs, adult learners 7

8 Ευχαριστίες H παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την επιστημονική καθοδήγηση, την εμψύχωση αλλά και την μεγάλη υπομονή του Επιβλέποντος Καθηγητή κ. Αθ. Καραλή καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της. Τον ευχαριστώ θερμά. Επιπρόσθετα, η έρευνα αυτή στηρίχθηκε στη συμβολή των διδασκόντων στα τμήματα του ΚΕΕ της Πάτρας, οι οποίοι μου διέθεσαν πολύτιμο χρόνο από τις συναντήσεις, προκειμένου να χορηγηθεί το ερωτηματολόγιο στους σπουδαστές τους. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά όσους σπουδαστές των παραπάνω προγραμμάτων σπουδών αφιέρωσαν χρόνο για να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια της έρευνας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και στον υπεύθυνο του ΚΕΕ Πάτρας κ. Σιούτη Δημήτρη που χωρίς την αμέριστη βοήθειά του δε θα είχα καταφέρει να ολοκληρώσω την εργασία. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω ένα ευχαριστώ στην οικογένειά μου και ιδιαίτερα στη σύζυγό μου Ιωάννα που με ενθάρρυνε και μου συμπαραστάθηκε σε όλη τη διαδικασία διεξαγωγής της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 8

9 Εισαγωγή Τόσο οι ανάγκες, αλλά και άλλοι παράγοντες που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα όπως οι αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσα στην οποία εντάσσεται, πέρασαν σε δεύτερη μοίρα ή αγνοήθηκαν. Η συνεχής και ουσιαστική επιμόρφωση προβάλλει ως πρώτη προτεραιότητα για τις χώρες εκείνες, που ενδιαφέρονται να ανανεώσουν και να αναπτύξουν το εκπαιδευτικό τους σύστημα και γίνεται κινητήρια δύναμη και μοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης της παιδείας κάθε χώρας. Θεωρείται αναγκαία επιλογή για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις κοινωνικές εξελίξεις και αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση και την αξιοποίηση των πρωτοβουλιών, των δεξιοτήτων και της δημιουργικότητας των ατόμων, που επιθυμούν, όλο και περισσότερο, να έχουν έναν καλύτερο έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να γνωρίζουν και να αναλύουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα, να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν και να αξιολογούν την πρόοδο της εργασίας τους. Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να μελετήσει τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους στο να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης, τη σύνδεση δημογραφικών στοιχείων των ενηλίκων με τους παράγοντες παρακίνησης, καθώς και την εύρεση διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ τους. Αυτή η προσπάθεια εστίασε την προσοχή της στους ενηλίκους που επιμορφώνονται από το ΚΕΕ Αχαΐας. Η εργασία παρουσιάζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη σχέση Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στην αναγκαιότητα και τις αρχές μάθησης ενηλίκων και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια μικρή ανασκόπηση στην πορεία και το ρόλο του ΚΕΕ Αχαΐας. Το δεύτερο κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να παρουσιασθεί πλήρως το πεδίο της έρευνας, δηλαδή τα εμπόδια και τα κίνητρα στη μάθηση ενηλίκων. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, τα βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και δύο σημαντικές θεωρίες μάθησης. Στη συνέχεια, περιγράφουμε το μοντέλο της εμπειρικής μάθησης του Kolb, όπου στηρίζεται και η ερμηνεία των εμπειρικών δεδομένων. Το πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους αναφέρεται στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε προκειμένου να υλοποιηθεί η έρευνα. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για το σχεδιασμό της. Επιπλέον περιγράφεται η κατασκευή και η μορφή των ερωτηματολογίων που χορηγήθηκαν στο δείγμα μας έτσι 9

10 ώστε να συλλέξουμε τα εμπειρικά δεδομένα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων και παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στα χαρακτηριστικά τον δείγματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων μετά τη στατιστική τους επεξεργασία. Αρχικά, παραθέτουμε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνεία και τον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων μας, σύμφωνα με το μοντέλο της εμπειρικής μάθησης. Τέλος, αναφερόμαστε στα αποτελέσματα που αντλήσαμε από τις απαντήσεις για τις προσδοκίες των σπουδαστών του δείγματος από τις γνώσεις που προσλαμβάνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΚΕΕ Αχαΐας. Στο τρίτο κεφάλαιο, αποτυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας και απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αποτελεσματικά προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 1.1. Επιμόρφωση και Εκπαίδευση Ενηλίκων «Επιμόρφωση» είναι η επιπλέον μόρφωση που δέχεται κάποιος πάνω σ ένα θέμα. Είναι η απόκτηση συμπληρωματικών ή ειδικών γνώσεων μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών, πρόσθετη εκπαίδευση ή παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο προσωπικό επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ. για τις νεότερες μεθόδους παραγωγής, οργάνωσης, εργασίας κλπ. (Τεγόπουλος - Φυτράκης, 1993). Στον ορισμό αυτό η «μόρφωση» δεν έχει την έννοια της πνευματικής και ηθικής καλλιέργειας, αλλά της «κατάρτισης» και η «επιμόρφωση» της «περαιτέρω κατάρτισης». Με την έννοια «κατάρτιση» εννοούμε την εξειδικευμένη μαθησιακή δραστηριότητα που προετοιμάζει κάποιον να αναλάβει ένα ρόλο ή ένα έργο, συνήθως μέσα σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Επομένως αποτελεί ένα επιμέρους στοιχείο της ευρύτερης έννοιας «εκπαίδευση» (Κόκκος, 2005α). Με την έννοια της «περαιτέρω κατάρτισης» εννοούμε περισσότερη, καλύτερη ή και πιο εξειδικευμένη κατάρτιση. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1977) όπως αναφέρεται στο Rogers (1999, σελ. 55): «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητα του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό σκοπό». Η UNESCO με την έννοια «επιμόρφωση ενηλίκων» εννοεί ολόκληρο το φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών που απευθύνεται σε ενήλικα άτομα, με σκοπό να τα βοηθήσει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση και να αλλάξουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους (Κόκκος, 2005β). Έτσι, η «επιμόρφωση» είναι μια μορφή εκπαίδευσης μετά την αρχική, που απευθύνεται σε ενηλίκους με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη. Η «επιμόρφωση» είναι εκπαίδευση επειδή είναι μια μορφή σχεδιασμένης και συγκροτημένης μάθησης με σαφή στόχο και αποβλέπει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα (Rogers, 1999). Είναι η παροχή σχεδιασμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων σε άτομα 11

12 που είναι ώριμα με κριτήριο την υπευθυνότητά τους, την κοινωνική τους εμπειρία, και τον ισορροπημένο τρόπο ύπαρξής τους και όχι την ημερομηνία γέννησής τους (Κόκκος, 1999α). Στρατηγική επιδίωξη της «επιμόρφωσης» είναι να αλλάξει τους συμμετέχοντες με το να τους προσανατολίσει προς κάποιους στόχους που έχουν εκ των προτέρων καθοριστεί και παράλληλα μ αυτό να τους καταστήσει ανεξάρτητους, με απώτερο σκοπό τον αυτοκαθορισμό και την αυτοπραγμάτωση (Rogers, 1999). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν σε κάθε επιμορφωτική δραστηριότητα μαζί με την κατάκτηση του μαθησιακού στόχου επιδιώκεται η ενεργητική συμμετοχή και ενθαρρύνεται ο αυτοκαθορισμός των συμμετεχόντων ενηλίκων Η ανάγκη για επιμόρφωση Τις τελευταίες δεκαετίες η ανθρωπότητα βιώνει όλο και περισσότερο μια ραγδαία επιστημονική πρόοδο και έντονες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Μπροστά σ αυτές τις αλλαγές, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας. Αναπόφευκτο είναι να αλλάζει και ο ρόλος του, που πλέον γίνεται όλο και πιο απαιτητικός και πολυδιάστατος. Όμως, καμιά βασική ή αρχική εκπαίδευση (αυτή κατά την διάρκεια των σπουδών τους) δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανή ώστε να καλύψει όλες τις μελλοντικές επαγγελματικές τους ανάγκες. Αυτές μπορούν να καλυφθούν μόνο με την επιμόρφωση. Έχουν τεθεί ορισμένες αρχές που οριοθετούν και προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιμόρφωσης, όπως: α) Η επιμόρφωση προϋποθέτει οπωσδήποτε τη βασική εκπαίδευση, στηρίζεται σ αυτήν και θεωρείται ότι την συμπληρώνει και την εμπλουτίζει, επειδή η βασική εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να παρέχει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστεί στην μελλοντική του σταδιοδρομία (Μαυρογιώργος, 2003). β) Η επιμόρφωση νοείται ως μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία που είναι θεσμοθετημένη ή μη αλλά πάντα συστηματικά οργανωμένη. Στοχεύει στην επαγγελματική και στην ατομική ανάπτυξη ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του σχολικού συστήματος. Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές, μπορεί να οριστεί ότι η επιμόρφωση «περικλείει εκείνες τις οργανωμένες διαδικασίες, θεσμοθετημένες ή μη, που στοχεύουν στη συμπλήρωση και ανανέωση της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ατόμου, ώστε να είναι σε θέση κατά τη διάρκειά της αφενός να βελτιώνει τις σχετικές με το διδακτικό έργο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και αφετέρου να εξελίσσεται ο εκπαιδευόμενος ως άτομο. Απώτερος στόχος της επιμόρφωσης είναι να συμβάλει στη βελτίωση της 12

13 επαγγελματικής πρακτικής και κατ επέκταση της ποιότητας» (Χατζηπαναγιώτου, 2001, σελ. 27). Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης συνδέεται με τους ακόλουθους παράγοντες (Μαυρογιώργος, 2003, Καραλής 2005): Η βασική εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να καλύψει όλες τις γνώσεις και ικανότητες που θα χρειαστούν στη διάρκεια της θητείας τους. Η ταχύτητα παλαίωσης της γνώσης, οι οικονομικές, τεχνολογικές, πολιτιστικές αλλαγές επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου και κάνουν το ρόλο του όλο και πιο απαιτητικό, επιβάλλοντας αναπροσαρμογές τόσο στη ύλη, όσο και στους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η επιμόρφωση είναι ένας αναγκαίος θεσμός, καθώς σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη (επαγγελματική, προσωπική, ακαδημαϊκή),καθώς και με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας Αρχές μάθησης ενηλίκων Η επιμόρφωση αποτελεί πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι οι βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ισχύουν και στην περίπτωση της επιμόρφωσης. Σύμφωνα με τον Καραλή, (2003α). οι ενήλικοι ως εκπαιδευόμενοι έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Χαρακτηρίζονται από την τάση για εκπλήρωση του δυναμικού τους και για αυτοκαθορισμό. Βρίσκονται σε μια διεργασία εξέλιξης, σε σχέση με τις αλλαγές που συμβαίνουν στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική τους σφαίρα. Διαθέτουν πλήθος από εμπειρίες και γνώσεις και επίσης έχουν διαμορφωμένες στάσεις, στις οποίες έχουν «επενδύσει». Κατά τον Rogers (1999), για το μεγαλύτερο μέρος των ενηλίκων εκπαιδευομένων ισχύουν επτά χαρακτηριστικά: Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικοι. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης και όχι στην αρχή μιας τέτοιας διεργασίας. Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών. Έρχονται στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις. Έρχονται με προσδοκίες όσον αφορά τη μαθησιακή διεργασία. Έχουν ανταγωνιστικά, προς τη διεργασία της μάθησης, ενδιαφέροντα. Έχουν διαμορφώσει δικά τους μοντέλα μάθησης. 13

14 Επίσης, η ανδραγωγική θεωρία του M. Knowles (όπως αναφέρεται στο Κόκκος, 2005α), στηρίζεται σε έξι παραδοχές: Οι ενήλικοι έχουν ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζονται να μάθουν κάτι. Έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να αυτοκαθορίζονται. Εισέρχονται στην διαδικασία φέρνοντας μαζί τους ένα απόθεμα εμπειριών. Θέλουν να αποκτούν γνώσεις σχετικές με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Οι μαθησιακοί τους προσανατολισμοί έχουν σαν επίκεντρο το πρόβλημα και όχι την απόκτηση αφηρημένων ακαδημαϊκών γνώσεων. Τα πιο σημαντικά κίνητρα μάθησης είναι εσωτερικά (ανάγκη για ικανοποίηση από την εργασία, αυτοεκτίμηση κλπ). Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων διατυπώνονται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες οι ενήλικοι μπορούν να εκπαιδεύονται αποτελεσματικά. Η εκπαίδευση έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι άρτια οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα. Το περιεχόμενο έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Λαμβάνονται υπόψη οι προτιμώμενοι τρόποι μάθησης. Ενθαρρύνεται σταδιακά η ενεργητική συμμετοχή στη εκπαιδευτική διεργασία. Διερευνώνται τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στη μάθηση, καθώς και οι τρόποι για την υπέρβασή τους. Διαμορφώνεται μαθησιακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία, συνεργατικό πνεύμα και αμοιβαίο σεβασμό. 14

15 1.4. Αποτελεσματικά προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, θεωρείται ότι τα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων χαρακτηρίζονται ως επιτυχημένα και αποτελεσματικά, όταν προωθείται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, αξιοποιούνται οι προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους και λαμβάνονται υπόψη τόσο ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο μαθαίνει ο καθένας, όσο και τα εμπόδια μάθησης που αναδύονται στη διάρκεια της εκπαίδευσης (Καραλής, 2003, Κόκκος, 2005β). Στα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων θεωρούνται πιο κατάλληλες οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την εισήγηση. Ως εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων και διευρύνουν την εμπλοκή τους στα προγράμματα θεωρούνται (ενδεικτικά) οι ακόλουθες: Μελέτη περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, ερωτήσεις - απαντήσεις, συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, ομάδες εργασίας Όσον αφορά στη δόμηση και το σχεδιασμό των προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενηλίκους, ο Βεργίδης (1999) και ο Χασάπης (1996) αναφέρουν πως πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, ανάλυση σημαντικών δεδομένων και των προβλημάτων που διαπιστώνονται, ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών του πληθυσμού - στόχου. Καθορισμός του σκοπού και των επιμέρους στόχων: Ο σκοπός προσδιορίζει τη σημασία και την εμβέλεια του προγράμματος, ενώ οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και λειτουργικοί. Επιλογή του περιεχομένου και δόμηση του προγράμματος σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Επιλογή εκπαιδευτικών και διδακτικών μεθόδων και μέσων. Προσδιορισμός προϋποθέσεων για την υλοποίηση. Πρόβλεψη για την αξιολόγηση του προγράμματος. Τέλος, σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ενηλίκων, είναι η οργάνωση του προγράμματος κατά την οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη παράμετροι όπως ο χώρος που θα υλοποιηθεί, ο χρόνος, τα εποπτικά μέσα και ο εργαστηριακός εξοπλισμός, ο επιστημονικός υπεύθυνος, ο συντονιστής, το προσωπικό του φορέα καθώς και οι εκπαιδευτές (Καραλής, 2004, Χασάπης, 1996). 15

16 1.5.Αναδρομή της πορείας και του ρόλου των ΚΕΕ Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε) είναι δομές γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) που αποτελεί τον εθνικό επιτελικό φορέα, ο οποίος συγκροτεί δομές και σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις στον τομέα της διά βίου μάθησης ενώ η λειτουργία τους υποστηρίζεται και προωθείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπαγόμενο στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα στοιχεία που ακολουθούν αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (http://kee.ideke.edu.gr). Δομή και Λειτουργία Τα ΚΕΕ συγχρηματοδοτούνται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από εθνικούς πόρους. Αρχικά χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.2) ενώ στη συνέχεια και μέχρι το 2013 εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιδρύθηκαν και στις 13 περιφέρειες της χώρας και την περίοδο λειτούργησαν 56 Κ.Ε.Ε καλύπτοντας όλους τους νομούς της Ελλάδας. Αποτελούν καινοτομία στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση και λειτουργούν ως συντονιστικός φορέας σε επίπεδο νομού, συνεργαζόμενα με τοπικούς φορείς για την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε., απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ενήλικους πολίτες ( 18 ετών και άνω ) δωρεάν, με πρωταρχικό στόχο την απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών. Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι μετανάστες, οι Ρομά, οι φυλακισμένοι, η μουλσουμανική μειονότητα, οι παλιννοστούντες και οι πρόσφυγες, βοηθώντας τους να ενταχθούν ευκολότερα και ομαλότερα στην ελληνική κοινωνία. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα Κ.Ε.Ε δεν περιορίζουν τη δράση τους μόνο στην έδρα τους, αλλά την επεκτείνουν στην ευρύτερη περιφέρεια ευθύνης τους, στους Νομούς, εκεί όπου υπάρχει ενδιαφέρων και ανάγκη ενηλίκων για μάθηση. Τα προγράμματα εκπαίδευσης πραγματοποιούνται σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους: 16

17 1 η περίοδος: Σεπτέμβριος Ιανουάριος 2 η περίοδος: Φεβρουάριος Ιούνιος Κάθε τμήμα μάθησης στην έδρα του Κ.Ε.Ε. πραγματοποιεί κατ ελάχιστο 2 εκπαιδευτικές συναντήσεις την εβδομάδα, διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών η κάθε μία. Σε κάθε Τμήμα Εκπαίδευσης μπορούν να ενταχθούν από 12 έως 20 εκπαιδευόμενοι. Για τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, η λειτουργία τους μπορεί να ξεκινήσει με τουλάχιστον 10 άτομα. Η αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κ.Ε.Ε. επιτυγχάνεται τόσο μέσω της δικτυακής τους οργάνωσης, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, διαδικασιών, μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών υλικών, όσο και από την υποστήριξη έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών, τα οποία οργανώνουν, συντονίζουν και παρακολουθούν τη λειτουργία των προγραμμάτων σε κάθε περιοχή. Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι διδάσκουν αφού προηγουμένως έχουν επιμορφωθεί ως προς τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και στα εκπαιδευτικά υλικά των Κ.Ε.Ε. Ο ρόλος τους είναι καταλυτικός ως προς την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κ.Ε.Ε καθώς υιοθετούν ένα νέο πολλαπλό ρόλο, είναι ταυτόχρονα καθοδηγητές, εμψυχωτές, διαμεσολαβητές, φίλοι και συνεργάτες. Λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, ενθαρρύνοντας την ενεργητική συμμετοχή τους, ανοίγουν νέους δρόμους για συνεχή μάθηση και διαμορφώνουν κατάλληλο μαθησιακό κλίμα όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα αισθάνονται ισότιμοι, ευπρόσδεκτοι και θα εκφράζονται ελεύθερα. Δραστηριότητες Σύμφωνα με την ιστοσελίδα των Κ.Ε.Ε (http://kee.ideke.edu.gr) ο σκοπός των προγραμμάτων που προσφέρονται στους ενηλίκους είναι η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων αλλά και η αναβάθμιση και επικαιροποίηση ήδη υπαρχουσών ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις ισότητας ευκαιριών και ένταξης των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας, μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και διαμόρφωση στάσης ενεργού πολίτη μέσα από την απόκτηση και αναβάθμιση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 17

18 εξελισσόμενου κοινωνικό οικονομικού χώρου δράσης των ενήλικων πολιτών και στη σύνδεση ή επανασύνδεσή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπρόσθετα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της επαγγελματικής εξέλιξης, συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες. Επιπλέον, προωθούν τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού, την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την υποστήριξη των φυλακισμένων για την ομαλή επανένταξή τους. Προσφερόμενα προγράμματα Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέρουν προγράμματα στις παρακάτω θεματικές ενότητες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα Την περίοδο λειτούργησαν σε ολόκληρη την Ελλάδα 56 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέροντας στον ενήλικο πληθυσμό αλλά και σε ειδικές ομάδες ευρύ φάσμα προγραμμάτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε έχουν διάρκεια από 25 έως 250 ώρες. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων σύμφωνα με το νόμο 3639 για τη δια βίου μάθηση, αποκτούν «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» για προγράμματα διάρκειας μέχρι 75 ωρών, ενώ για προγράμματα διάρκειας 100 έως 250 ωρών αποκτούν «Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης». Η εκπαίδευση ενηλίκων στα 56 Κ.Ε.Ε συνιστά ένα νέο επιστημονικό κλάδο, με 18

19 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο οποίος συμβάλλει με ξεχωριστό τρόπο στην επιστημονική σκέψη. Σαφώς διαφοροποιούνται οι συνθήκες με τις οποίες μαθαίνουν οι ενήλικοι από εκείνες που μαθαίνουν τα παιδιά. Η έννοια της ενηλικιότητας είναι αυτή που καθορίζει την εκπαίδευση ενηλίκων ως ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο. Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών έγκειται κυρίως στη χρησιμοποίηση από τους εκπαιδευτές των Κ.Ε.Ε των κατάλληλων εποπτικών μέσων που είναι: οπτικά βοηθήματα έντυπο υλικό ( καρτέλες, διαγράμματα, πίνακες) μηχανήματα καταγραφής ( βίντεο, μαγνητόφωνο, υπολογιστής) τα προς χειρισμό αντικείμενα (εργαλεία, επιτραπέζια παιχνίδια) Τα εποπτικά μέσα χρησιμεύουν στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων, υποβοηθούν τον εκπαιδευτή χωρίς να τον αντικαθιστούν, κάνουν την εκπαιδευτική διεργασία πιο ελκυστική, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματικότερη μάθηση. Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών αλλά και για τη χρήση των εποπτικών μέσων. Η διάταξη της αίθουσας σε σχήμα U ή V ευνοεί την παιδαγωγική σχέση γιατί δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλο, και να συνεργάζονται εύκολα. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι καταλυτικός ως προς την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παύει να έχει τον παραδοσιακό ρόλο του καθοδηγητή και μεταφορέα της αυθεντικής γνώσης. Υιοθετεί ένα νέο πολλαπλό ρόλο, όπου με την προσωπικότητά του και κυρίως με τη σχέση που έχει αναπτύξει με τους εκπαιδευόμενους γίνεται ταυτόχρονα εμψυχωτής, διαμεσολαβητής, φίλος και συνεργάτης 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εμπόδια και κίνητρα στη μάθηση ενηλίκων 2.1. Επιμόρφωση έννοια και ορισμός Η έννοια επιμόρφωση είναι σύνθετη από τα συνθετικά «επί = επιπλέον» (Μπαμπινιώτης, 1998), και «μορφώνω -μόρφωση = πνευματική και ηθική καλλιέργεια» (Τεγόπουλος - Φυτράκης). Αυτή η πρώτη προσέγγιση νοηματοδοτεί την επιμόρφωση σαν μια διαδικασία που δρα προσθετικά. Προσθέτει σε προϋπάρχον πνευματικό και ηθικό υπόβαθρο επιπλέον στοιχεία. Η προσθετική δράση της αναφέρεται σε ποιότητα και ποσότητα. Προσθέτει γνώσεις και καλλιεργεί, δηλαδή προσφέρει ανάπτυξη. Έχει αντικείμενό της όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν συνολικά την ανάπτυξη όπως γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά. Στοχεύει δηλαδή στον ολοκληρωμένο άνθρωπο, γεγονός που από μόνο του την καθιστά σημαντική και σπουδαία. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, που αναφέρεται σε καλλιέργεια και ανάπτυξη προσωπικών χαρακτηριστικών, γίνεται φανερό ότι η έννοια της επιμόρφωσης δεν μπορεί να σχετίζεται με υποχρεωτικότητα ή καταπίεση. Σε αρκετές περιπτώσεις η έννοια της Επιμόρφωσης συσκοτίζεται επειδή λαθεμένα ταυτίζεται με δύο άλλες παρεμφερείς μεν αλλά διαφορετικές έννοιες: Την Κατάρτιση και τη Μετεκπαίδευση. Επειδή και οι τρεις λέξεις αναφέρονται σε σπουδές μοιάζουν και έτσι είναι εύκολο η Κατάρτιση και η Μετεκπαίδευση να θεωρηθούν Επιμόρφωση. Εκτός από την κοινή υποκείμενη έννοια «σπουδές» είναι και αυτή της εκπαίδευσης που ενυπάρχει και στις τρεις, ενισχύοντας την ομοιότητά τους. Όμως ο Μπαμπινιώτης, (2006) αναφέρει και επισημαίνει τη σαφή διαφορά τους. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι : «Κατάρτιση ειδικότερα σημαίνει τις βασικές προπτυχιακές σπουδές που πραγματοποιεί κανείς σε επιστήμη ή ορισμένο πεδίο γνώσεως για επαγγελματικούς σκοπούς...επιμόρφωση είναι κάθε μορφής ενημέρωση που γίνεται άπαξ ή περιοδικά με παρακολούθηση μαθημάτων, σεμιναρίων για ποικίλο χρονικό διάστημα. Η επιμόρφωση προϋποθέτει το στάδιο της κατάρτισης... Μετεκπαίδευση είναι οι οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές που πραγματοποιούνται μετά την κατάρτιση...». Η βιβλιογραφική επισκόπηση δείχνει ότι οι ορισμοί της επιμόρφωσης περιστρέφονται γύρω από το νοηματικό άξονα που προαναφέραμε με την παρατήρηση ότι σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγεται ο τονισμός ορισμένων χαρακτηριστικών περισσότερο από κάποια άλλα και το αντίθετο. Για παράδειγμα ο Μπαμπινιώτης, (2006) την ορίζει ως «παροχή πρόσθετων γνώσεων επαγγελματικής ή επιστημονικής καταρτίσεως» ενώ στο Ελληνικό Λεξικό (Τεγόπουλος - Φυτράκης) ορίζεται ως 20

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

[ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ [ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Παραγωγοί Εκπαιδευτικού Υλικού: Άννα Τσιμπουκλή Νίκη Φίλλιπς Επιστημονική Επιμέλεια: Αλέξης Κόκκος Κωνσταντίνα Κουτρούμπα Συντονισμός Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού:

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτών στα ΙΕΚ

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτών στα ΙΕΚ Θανάσης Βασιλόγιαννης Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτών στα ΙΕΚ Η περίπτωση του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής Smashwords Edition, Σημειώσεις Άδειας Αυτό το ebook παρέχεται δωρεάν, αλλά παραμένει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πιέρα Λευθεριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μεθοδολογία επιμόρφωση Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη 217 7.1 Ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση ενηλίκων - Παιδαγωγικέ αρχέ εκπαίδευση ενηλίκων Το 2006, η κοινή ενδιάμεση έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Ιούλιος 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ. Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ. Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων 2 Αυτοέκδοση Τίτλος: Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2. Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2. Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2. Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα