1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ"

Transcript

1 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που παρουσιάζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις οι οποίες προβλέπεται να επηρεάσουν την ελληνική κοινωνία, όπως άλλωστε γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, η εκπαιδευτική στρατηγική καλύπτει τις ενέργειες αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), που συμπληρώνονται από τις ενέργειες της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ευθύνης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠΑΚΠ). Στην εφαρμογή μιας συντονισμένης πολιτικής συμβάλει αναμφίβολα η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), με το οποίο τίθενται τα θεμέλια για την άρση τυχόν επικαλύψεων των δράσεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Η συμπληρωματικότητα των δύο επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι προφανής, αφού η διαδικασία της εκπαίδευσης και η αντίστοιχη της επαγγελματικής κατάρτισης αποτελούν αναπόσπαστα μέρη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διά βίου μάθηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι επομένως εύλογο και σύμφωνο με τα παραπάνω, το ΕΠΕΑΕΚ να δομηθεί γύρω από εκείνα τα πεδία πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τα οποία καλύπτουν περισσότερο το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να αποτελέσουν τους Άξονες Προτεραιότητάς του. Το ΕΠΕΑΕΚ προωθεί μέτρα που αφορούν κυρίως άμεσα Από τα πέντε πεδία πολιτικής της ΕΕ για το ΕΚΤ, το ΕΠΕΑΕΚ προωθεί μέτρα που αφορούν άμεσα κυρίως τα τέσσερα τελευταία, δηλαδή τα πεδία 2, 3, 4 και 5, ως εξής: Πεδίο Πολιτικής 2: Άξονας Προτεραιότητας 1 Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 12

2 Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας συνδέεται με την απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και η μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα οδηγούν σε περιορισμό των επαγγελματικών διεξόδων, με αποτέλεσμα τελικά τον κοινωνικό αποκλεισμό. Συνεπώς οι ευπαθείς μαθητικές ομάδες χρειάζονται στήριξη ώστε να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Στην Ελλάδα υπάρχουν μαθητικές ομάδες που ανήκουν σε πολιτισμικές, εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες και αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, μολονότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος τους. Για τις συγκεκριμένες ομάδες επιχειρείται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν το ταχύτερο δυνατό στο σώμα των υπόλοιπων μαθητών, αποφεύγοντας τη σχολική αποτυχία και διαρροή. Επίσης, για την ορθή αντιμετώπιση των μαθητών με αναπηρίες από το εκπαιδευτικό σύστημα υλοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο, στο μέτρο του δυνατού, την ένταξη αυτών των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα (mainstreaming), την επαγγελματική τους κατάρτιση και την ενίσχυση της δυνατότητάς τους για αυτόνομη διαβίωση. Ταυτόχρονα, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα ή παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις σε ορισμένα μαθήματα ενισχύονται μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσής τους, ώστε να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τα μαθησιακά κενά που οδηγούν σε σχολική αποτυχία και διαρροή. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται επίσης για την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, ώστε και αυτοί να ενδιαφερθούν για την εκπαιδευτική διαδικασία και να μην εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο. Τέλος, για τους ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν στο παρελθόν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση, προσφέρεται η ευκαιρία μέσα από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δυνατοτήτων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα διαρθρωμένα σε επίπεδα και κύκλους σπουδών για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων-κλειδιών, απαραίτητων για την επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 13

3 Πεδίο Πολιτικής 3: Άξονας Προτεραιότητας 2 Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και η σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση της απασχόλησης των νέων. Η προτεινόμενη στο ΣΕΠ συνολική προσπάθεια προώθησης και βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της πολιτικής της διά βίου εκπαίδευσης, που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στην Ελλάδα την τελευταία κυρίως πενταετία με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Β ΚΠΣ. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο «1.1: Η Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» του παρόντος κειμένου, η πολιτική για τη διά βίου εκπαίδευση, που έχει υιοθετηθεί από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οδηγεί στη θεσμική ενοποίηση του εκπαιδευτικού χώρου και του χώρου κατάρτισης. Η θεσμική αυτή ενοποίηση έχει ως τελικό αντικειμενικό στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, που συνάδει με την πολιτική της ΕΕ. Η πολιτική της διά βίου εκπαίδευσης υποστηρίζεται από τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 5, που έχει υιοθετήσει συνολικά το πεδίο πολιτικής 3 του ΕΚΤ. Οι δράσεις αυτές έχουν στόχο: Την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων που προσφέρουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους ανεξάρτητα από την ηλικία τους (Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, συμπληρωματικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κτλ.). Την κατά το δυνατό μείωση, έως εξάλειψη, των περιορισμών που υπάρχουν σήμερα και εμποδίζουν την ελεύθερη οριζόντια και κάθετη μετακίνηση των εκπαιδευομένων. Τη λειτουργική ενοποίηση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σ αυτή την προοπτική, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στηρίζεται στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τα προγράμματα για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου, την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την ενίσχυση των υποδομών της εκπαίδευσης. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση ενισχύεται περαιτέρω μέσα από τα προγράμματα ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 14

4 Επαγγελματικού Προσανατολισμού, πρακτικής άσκησης-μαθητείας και από τις δράσεις των Γραφείων Διασύνδεσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΤΕΕ, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν σε Επαγγελματικά Λύκεια, και τις Σχολές της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις της απασχόλησης. Επίσης επιδιώκεται η διευκόλυνση των γονέων και κυρίως των μητέρων να εργαστούν ή να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για το σκοπό αυτό, επεκτείνεται σε μεγαλύτερο αριθμό σχολικών μονάδων ο θεσμός του «Ολοήμερου Σχολείου», το οποίο επιστρατεύει εξατομικευμένες διδακτικές μεθόδους και προεκτείνει τη διδασκαλία μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, ώστε να καλύπτονται τόσο οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών όσο και οι εργασιακές-κοινωνικές ανάγκες των γονέων και ειδικότερα των μητέρων. Στον Άξονα 2 εντάσσονται επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μελέτη του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Πεδίο Πολιτικής 4: Άξονας Προτεραιότητας 3 Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων Τα προγράμματα σπουδών της ανώτατης και της τεχνικής εκπαίδευσης δεν ενθαρρύνουν ιδιαίτερα την επιχειρηματική δράση των φοιτητών-σπουδαστών και των αποφοίτων των σχολών, που θα ήθελαν να προσφέρουν υπηρεσίες ή να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα. Ωστόσο, οι αυριανοί πτυχιούχοι θα πρέπει, είτε ως αυτο-απασχολούμενοι είτε ως εργαζόμενοι, να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να προσαρμόζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας. Οι νέοι της τεχνικής και της ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να εφοδιαστούν με γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν επιχειρηματικές μονάδες και να ενισχυθούν εκείνοι που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 15

5 Πεδίο Πολιτικής 5: Άξονας Προτεραιότητας 4 Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας Όλες οι δράσεις του ΕΠ διαπνέονται από την αντίληψη ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια που μειώνουν τις δυνατότητες απασχόλησης τόσο των γυναικών όσο και των νέων. Μ αυτό το σκεπτικό, αναλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην τεχνική, αρχική επαγγελματική και ανώτατη εκπαίδευση. Με τη βοήθεια προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης-ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας επιχειρείται η αντιμετώπιση των κοινωνικών στερεοτύπων ώστε να βελτιωθεί η θέση των γυναικών όχι μόνο στον κόσμο της εργασίας αλλά και στα κλιμάκια λήψης αποφάσεων. Αναζητούνται τα κίνητρα εκείνα (οικονομικά και μη) τα οποία θα επιτρέψουν στις γυναίκες να αφιερώσουν το χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση ή συμπλήρωση των γνώσεών τους, την απόκτηση εργασιακών εμπειριών και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης. Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας) δεν ικανοποιούνται μόνο μέσα από την υλοποίηση των Μέτρων 4.1 και 4.2. Όπως φαίνεται και από την αναλυτική παρουσίαση των Μέτρων στο κεφ. 2, μέσα από τις δράσεις του Μέτρου 1.1 (Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών), του Μέτρου 2.1 (Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης), του Μέτρου 2.4 (Επαγγελματικός προσανατολισμός & σύνδεση με αγορά εργασίας), του Μέτρου 2.5 (Διά βίου εκπαίδευση) και του Μέτρου 2.6 (Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος & περιβαλλοντικής εκπαίδευσης), εκτός από το καθαρά εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των δράσεων, ικανοποιείται ταυτόχρονα και η πολιτική βελτίωσης της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ένα πρόσθετο κριτήριο για την επιλογή των ωφελουμένων ή των δράσεων που υλοποιούνται, είναι η συμμετοχή και υποστήριξη των γυναικών σε επιμορφωτικά ή ερευνητικά προγράμματα. Είναι αρκετά δύσκολος ο υπολογισμός των πόρων που θα διατεθούν για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ και αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες. Ωστόσο, έγινε προσπάθεια διαχωρισμού των πόρων ανά στόχο, έτσι όπως αυτοί παρουσιάζονται στην περιγραφή των Μέτρων (βλ. Πίνακα 2.1 στο κεφ. 2, Άξονας Προτεραιότητας 4). Χωρίς να υπολογίζονται οι πόροι του ΕΤΠΑ και της Τεχνικής Βοήθειας, εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 15,19% των ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 16

6 πόρων του ΕΚΤ θα υποστηρίξει άμεσα ή έμμεσα τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Θα απαιτηθεί όμως χρόνος και συνεχής προσπάθεια ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες που θα επιτρέψουν στις γυναίκες να εκμεταλλευτούν πλήρως τις πρόσθετες ευκαιρίες που θα τους δοθούν για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση. Η δομή του ΕΠ περιέχει δύο ακόμη Άξονες Προτεραιότητας: Άξονας Προτεραιότητας 5 Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των Μέτρων συμπεριλαμβάνει τους συνολικούς πόρους του (ΕΤΠΑ), και ΕΚΤ, που Άξονας Προτεραιότητας 6 Τεχνική Βοήθεια Προετοιμασία νέας προγραμματικής περιόδου ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007 Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.3 περί των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2007, για την αντιμετώπιση του κινδύνου αποδιάρθρωσης του κοινωνικοοικονομικού ιστού των πυρόπληκτων Περιφερειών και την άμεση αποτελεσματική αποφυγή νέων καταστροφών και περαιτέρω δυσμενών επιπτώσεων στο σύνολο της Χώρας, είναι προφανές ότι επηρεάζεται η στρατηγική του Προγράμματος. Η διαφοροποίηση της Στρατηγικής του Προγράμματος εστιάζεται προς δύο κατευθύνσεις: α) στη συμβολή του για την άμβλυνση των προαναφερόμενων αρνητικών επιπτώσεων των πυρκαγιών στις τέσσερις πυρόπληκτες Περιφέρειες, και β) στην ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων Περιφερειών, όσον αφορά στους τομείς της Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ως εκ τούτου, κεντρικός στόχος των παρεμβάσεων του Προγράμματος για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών είναι η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, με τη δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού και την στήριξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Η κατανομή των πόρων στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 1.3 και στο Διάγραμμα 1.1 εμφανίζεται η δομή του ΕΠ: ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 17

7 Πίνακας 1.3: Συνοπτικός προϋπολογισμός 2ου ΕΠΕΑΕΚ (σε χιλ. ευρώ) % ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ΕΚΤ Α1: Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (πεδίο 2) Α2: Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης (πεδίο 3) Α3: Ανάπτυξη & προώθηση της επιχειρηματικότητας & της προσαρμοστικότητας των νέων (πεδίο 4) Α4: Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας (πεδίο 5) Α5: Δημιουργία & ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ Α6: Τεχνική Βοήθεια Προετοιμασία νέας προγραμματικής περιόδου 17,26% ,92% ,72% ,25% ,90% ,95% ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 100% ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 18

8 Διάγραμμα 1.1 : Δομή ΕΠ Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1.1.1: Προγράμματα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα Formatted Α1: Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό 1.1:Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών 1.2: Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής διάστασης του σχολείου 1.1.2: Σχολεία Β Ευκαιρίας εκπαίδευση ενηλίκων 1.1.3: Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας 1.1.4: Βελτίωση εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες 1.2.1: Αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς πιο εξατομικευμένες-συμμετοχικές μεθόδους 1.2.2: Προγράμματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης Deleted: 2.1.1: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 2.1: Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 2.1.2: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευτικών συντελεστών και λειτουργιών καθώς και των μαθητών 2.1.3: Ενίσχυση και εμπλουτισμός βιβλιοθηκών Α2: Προώθηση & βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της διά βίου μάθησης 2.2: Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών Διεύρυνση ανώτατης εκπαίδευσης 2.1.4: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ολοήμερα Σχολεία 2.2.1: Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού 2.2.2: Ολοκλήρωση της διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης και αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών 2.2.3: Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έρευνα-υποτροφίες 2.3.1: Προγράμματα αναβάθμισης σπουδών ΙΕΚ 2.3: Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 2.3.2: Ανάπτυξη των ΤΕΕ και ΣΕΚ και αναβάθμισή τους σε Επαγγελματικά Λύκεια 2.3.3: Αναβάθμιση σπουδών σχολών λοιπών Φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 2.4: Επαγγελματικός προσανατολισμός & σύνδεση με αγορά εργασίας 2.4.1: Συμβουλευτική & επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών 2.4.2: Πρακτική άσκηση & γραφεία διασύνδεσης 2.4.3: Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 2.5: Διά βίου εκπαίδευση 2.5.1: Εναλλακτικές μορφές διά βίου εκπαίδευσης με έμφαση στην ανώτατη εκπαίδευση 2.6: Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος & περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 2.6.1: Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος & περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 19

9 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α3: Ανάπτυξη & προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας των νέων. Α4: Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. 3.1: Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης & καινοτομικών εφαρμογών 4.1: Προγράμματα προώθησης της ισότητας των φύλων, με έμφαση στην υποστήριξη της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των γυναικών 4.2: Προγράμματα υποστήριξης γυναικών στις προπτυχιακές &, μεταπτυχιακές σπουδές Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες 3.1.1: Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών σπουδαστών ΙΕΚ & σχολών αρχικής επαγγελματικής ά 3.1.2: Προγράμματα επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 3.1.3: Ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντωνυπηρεσιών από φοιτητές & αποφοίτους της ανώτατης εκπαίδευσης 4.1.1: Προγράμματα υποστήριξης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης & εκπαίδευσης γυναικών 4.2.1: Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά & ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες. Υποστήριξη ερευνητικής 5.1.1: Υποδομές για άτομα με αναπηρίες Α5: Δημιουργία & ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των Μέτρων του ΕΚΤ (ΕΤΠΑ) 5.1: Αναβάθμιση υποδομών & εξοπλισμού για την προώθηση ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 5.1.2: Υποδομές - εξοπλισμός Ολοήμερου Σχολείου 5.1.3: Υποδομές-εξοπλισμός Σχολείων β Ευκαιρίας 5.2.1: Βιβλιοθήκες Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογίας και φυσικών επιστημών εποπτικά μέσα Deleted: 5.2.3: Σχολεία Α θμιας και Β θμιας Εκπαίδευσης 5.2: Αναβάθμιση υποδομών & εξοπλισμού για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 5.2.4: Αναβάθμιση των υποδομών ΙΕΚ & σχολών Λοιπών Φορέων 5.2.5: Ανάπτυξη των ΤΕΕ και ΣΕΚ 5.2.6: Κτίρια Ανώτατης Εκπαίδευσης 5.2.7: Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης 5.2.8: Δράσεις του ΕΚΤ που χρειάζονται πόρους ΕΤΠΑ Α6: Τεχνική Βοήθεια Προετοιμασία νέας προγραμματικής περιόδου 6.1: Τεχνική βοήθεια 6.2: Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας Δ Προγραμματικής Περιόδου ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 20

10 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Οι κύριοι δείκτες για την εκπαίδευση που περιλαμβάνονται στο, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης συνοπτικά αφορούν: Τη μείωση της σχολικής διαρροής από το 11%, που υπολογίζεται ότι είναι το 1999, στο 6% το Την επιμόρφωση (*) εκπαιδευτικών, όταν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο επιμορφώθηκαν περίπου εκπαιδευτικοί. Τη δημιουργία (*) εργαστηρίων πληροφορικής, φυσικών επιστημών και τεχνολογίας. Τη δημιουργία επιπλέον 134 (*) 1 βιβλιοθηκών. Την αύξηση των ωφελουμένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου από το 1999 σε επιπλέον Τη δημιουργία Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων. Οι παραπάνω ποσοτικοί στόχοι αποτελούν το ελάχιστο των στόχων του παρόντος ΕΠ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠ Η μεθοδολογία υλοποίησης του ΕΠ παρουσιάζεται συνοπτικά στο ίδιο το ΕΠ, ενώ αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης των ενεργειών παρουσιάζεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Το 2 ο ΕΠΕΑΕΚ δεν επικαλύπτει τομείς ευθύνης άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, τα περί «επιχειρηματικότητας» αναφέρονται σε προσπάθειες ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος και της καινοτόμου επιχειρηματικής σκέψης και δράσης (στη δευτεροβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση και στην ανώτατη) και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΓΓΕΤ για νέους ερευνητές-επιστήμονες. Ομοίως, τα περί «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», που αναφέρονται σε κεντρικά σχεδιαζόμενες ενέργειες με στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντικά ζητήματα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο δράσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών (ΠΕΠ). Τέλος, οι εκπαιδευτικές δράσεις του ΕΠ που στηρίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, δεν επικαλύπτονται από τις δράσεις του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας». (*) Η υποτίμηση του στόχου σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις του ΕΠ οφείλεται στο ότι εδώ καταγράφεται η εκροή μόνο από το ΕΠΕΑΕΚ και δεν συνυπολογίζονται οι εκροές από άλλα ΕΠ, όπως π.χ ΠΕΠ ή ΕΠ ΚτΠ. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 21

11 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την επίτευξη του στόχου της αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αναβάθμιση των επιστημονικών και παιδαγωγικών γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις συνθήκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Η κατανόηση της σπουδαιότητας της επιμόρφωσης αντανακλάται στους σημαντικούς πόρους του 1 ου ΕΠΕΑΕΚ που διατέθηκαν σε σχετικές δράσεις. Οι εθνικές αρχές, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή εκτεταμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια του Β ΚΠΣ, αντιλήφθηκαν την ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα που θα επιβλέπει και θα εποπτεύει το συνολικό πρόγραμμα επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς. Το προϊόν του σχεδιασμού θα διαβιβαστεί έγκαιρα στην ΕΕ για ενημέρωση και διαβουλεύσεις. Την καταγραφή των αναγκών και τον καθορισμό των επιμορφωτικών προτεραιοτήτων τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων (ετήσιων) και των μακροπρόθεσμων (πολυετών) ποσοτικών και ποιοτικών στόχων και την παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους την πρόταση διορθωτικών παρεμβάσεων σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων το σχεδιασμό των επιμορφωτικών δράσεων τον καθορισμό των προδιαγραφών για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δράσεων την οργάνωση και εκτέλεση των διαδικασιών για την ανάθεση της υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων την εποπτεία και την επίβλεψη της όλης διαδικασίας εκτέλεσης των επιμορφωτικών δράσεων την αξιολόγηση των δράσεων και τον επανασχεδιασμό με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης την πιστοποίηση της πρόσθετης γνώσης. Σημειώνεται ότι ο Φορέας Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει επίσης την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της e-europe σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πληροφορικής σε συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς. Τέλος, η σύνδεση αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης θα εξασφαλίσει αναμφισβήτητα τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 22

12 κατάρτισης στην Ελλάδα. Το ζήτημα χρειάζεται ιδιαίτερη διερεύνηση, δεδομένου ότι έχει πολλές παραμέτρους, νομικές, κοινωνικοπολιτικές, οργανωτικές και χρηματοδοτικές. Στόχο αποτελεί η βελτίωση της λειτουργικότητας του «Ελληνικού Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης». Το Σύστημα αυτό δεν έχει παγιωθεί ακόμα, αλλά βρίσκεται σε εξελικτική πορεία, επιτρέποντας έτσι την υιοθέτηση παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων του. Με δεδομένη τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων άσκησης πολιτικών στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης, ως προς τις βασικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της σύνδεσης (στάδιο που ασφαλώς επιβάλλει την τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων της σύνδεσης σε διοικητικό και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο), η συζήτηση έχει υπερβεί τα τυπικά όρια μιας κανονιστικής διερεύνησης και έχει επικεντρωθεί πλέον στο επίπεδο της λειτουργικής προώθησης. Η ολοκλήρωση της σύνδεσης των συστημάτων της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος 2004, σύμφωνα και με το κείμενο του Γ ΚΠΣ. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 23

13 ΕΠΕΑΕΚ και Κρατικές Ενισχύσεις Με πόρους του ΕΠΕΑΕΚ δεν διατίθενται κρατικές ενισχύσεις, όπως αναλύεται στον Πίνακα που ακολουθεί: Άξονας / Μέτρο ΕΠΕΑΕΚ Κρατικές Ενισχύσεις Α1: Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (πεδίο 2) 1.1Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών 1.2 Καταπολέμηση σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής διάστασης του σχολείου Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. Α2: Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης (πεδίο 3) 2.1 Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. 2.2 Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. 2.3 Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. 2.4 Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Σύνδεση με Αγορά Εργασίας Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. 2.5 Διά Βίου Εκπαίδευση Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. 2.6 Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. Α3: Ανάπτυξη & Προώθηση της Επιχειρηματικότητας & της Προσαρμοστικότητας των Νέων (πεδίο 4) 3.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης & Καινοτομικών Εφαρμογών Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. Α4: Προώθηση της Ισότητας των Φύλων και Βελτίωση της Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας (πεδίο 5) 4.1 Προγράμματα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων, με Έμφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Γυναικών 4.2 Προγράμματα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές - Προγράμματα Σπουδών και Ερευνητικά Προγράμματα για τις Γυναίκες Α5: Δημιουργία και Ενίσχυση Υποδομών για την Υλοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ 5.1 Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την Προώθηση Ισότητας των Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας 5.2 Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης Α6: Τεχνική Βοήθεια Προετοιμασία νέας προγραμματικής περιόδου Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. 6.1 Τεχνική Βοήθεια Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. 6.2: Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας Δ Προγραμματικής Περιόδου Δεν δίνονται κρατικές ενισχύσεις. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 24

14 Βασικά ορόσημα του ΕΠ Ορόσημο (milestone) Προγραμματισμένη ημερομηνία Θεσμοθέτηση Φορέα Επιμόρφωσης 12/2001 Λειτουργία Φορέα Επιμόρφωσης 2002 Μελέτη συμβολής ιδιωτικού τομέα στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση 2003 Σύνδεση των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης 12/2004 Θεσμοθέτηση Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης στα Ανώτατα Ιδρύματα 10/2001 ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 25

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2 ΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Το παρόν ΕΠ, όπως αναφέρθηκε, επιχειρεί την υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων που συνδέονται με τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΚΤ και, ταυτόχρονα, δρομολογεί τη συμπλήρωση και επέκταση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο 1 ο ΕΠΕΑΕΚ, Στο 1 ο ΕΠΕΑΕΚ έγιναν σοβαρές και πολύπλευρες παρεμβάσεις τόσο στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αυτές συνετέλεσαν ώστε να τεθούν οι βάσεις για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, να συνδεθεί η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και να προωθηθούν οι διαδικασίες ενσωμάτωσης μαθητών ειδικών κατηγοριών στο εκπαιδευτικό σύστημα, επικεντρώνοντας τις επιμέρους δράσεις στους εξής τομείς: Αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών και συγγραμμάτων. Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υλικο-τεχνική υποστήριξη με δημιουργία νέων βιβλιοθηκών, εργαστηρίων και κτιρίων. Ανάπτυξη της δικτύωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Συστηματική επιμόρφωση ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών μέσα από μια ποικιλία μορφών επιμόρφωσης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Εισαγωγή ή/και ενίσχυση του θεσμού των Γραφείων Διασύνδεσης και της πρακτικής άσκησης προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας. Εισαγωγή νέων θεσμών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τα εξ αποστάσεως προγράμματα, τα προγράμματα της συμπληρωματικής εκπαίδευσης και τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ). Ενίσχυση του θεσμού των υποτροφιών. Εισαγωγή καινοτομικών δράσεων στον τομέα της ενισχυτικής διδασκαλίας, εκπαιδευτικών δεξιοτήτων κτλ. Ενίσχυση των ατόμων ειδικών κατηγοριών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το 1 ο ΕΠΕΑΕΚ στόχευσε στη γενική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Αντίθετα, και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στοχεύει σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους που θα υλοποιηθούν με δράσεις από μία ή περισσότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 26

16 Από την παραπάνω πολύ συνοπτική περιγραφή του υλοποιηθέντος έργου στο πλαίσιο του 1 ου ΕΠΕΑΕΚ, φαίνεται ότι έχουν επιτευχθεί αρκετά σε σχέση με τους αρχικά τεθέντες Άξονες και τις αρχικά τεθείσες προτεραιότητες. Στο Διάγραμμα 1.2 συστηματοποιείται η επίτευξη των στόχων σε επίπεδο υπο-μέτρου (Ενέργειας) και παρέχεται μία συνολική εικόνα του βαθμού κάλυψης των αναγκών. Με βάση το Διάγραμμα διαπιστώνεται ότι η επίτευξη του φυσικού στόχου (σε επίπεδο άμεσων ή επιχειρησιακών στόχων) κάλυψε τις υφιστάμενες ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι ανάγκες του οποίου είναι πολύ μεγάλες, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μετρηθεί επακριβώς το μέγεθος των αναγκών που κάλυψαν οι παρεμβάσεις του 1 ου ΕΠΕΑΕΚ 2. Υπό την έννοια αυτή, οι δράσεις του 1 ου ΕΠΕΑΕΚ μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: σε όσες είχαν πεπερασμένη χρονική διάρκεια (π.χ. εγκατάσταση μιας βιβλιοθήκης ή ενός δικτύου) και σε όσες χαρακτηρίζονταν από επανάληψη (π.χ. επιμόρφωση των καθηγητών, πρακτική άσκηση κτλ.). Σ αυτή την κατηγορία ανήκε και η στήριξη των λειτουργικών δαπανών διαφόρων σχολών. Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία, οι ανάγκες θεωρείται ότι καλύφθηκαν εάν η υλοποίηση των δράσεων κάλυψε το σύνολο του δυνητικού πληθυσμού της ομάδας-στόχου (π.χ. το σύνολο των σχολικών μονάδων ή ΑΕΙ κτλ.). Αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορία, είναι προφανές ότι οι ανάγκες ήταν με τη σειρά τους περιοδικά επαναλαμβανόμενες και άρα προσωρινά καλυπτόμενες κατά την προγραμματική περίοδο του Β ΚΠΣ. Deleted: 2 Στη Δεύτερη Έκθεση Αξιολόγησης δίνονται στοιχεία αναφορικά με το βαθμό κάλυψης αναγκών ή διείσδυσης στις ομάδες στόχους [σελ έως 3-22]. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 27

17 Διάγραμμα 1.2: Αποτελέσματα υλοποίησης με βάση δείκτες εκροής του 1 ου αναγκών [ανάλυση σε επίπεδο Ενέργειας, στοιχεία Συμβούλου Αξιολόγησης] ΕΠΕΑΕΚ. Εκτίμηση κάλυψης των κοινωνικο-οικονομικών ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝ.1.1α Προγράμματα Βιβλία 780 βιβλία (Α βάθμιας και Β βάθμιας) 515 βιβλία (164 διδακτικά πακέτα, 160 βιβλία Ε.Λ., 191 βιβλία ΤΕΕ) Κάλυψη του 46% των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος. Η κάλυψη του στόχου των πολλαπλών βιβλίων προβλέπεται να είναι της τάξης του 25%. ΕΝ1.1β Πληροφορική στα Σχολεία Τοποθέτηση εργαστηρίων πληροφορικής Α και Β βάθμιας 10 Δημοτικά, 290 Γυμνάσια/Λύκεια, 77 ΤΕΕ ΣΥΝΟΛΟ: 377 εργαστήρια Μερική κάλυψη του συνόλου των αναγκών. EN1.1.δ Ενισχυτική Διδασκαλία 103 Δράσεις σε Σχολικές Μονάδες Μελέτη Οριοθέτησης ΠΕΠ 105 Σπουδαστήρια, 127 Σχολικές Μονάδες, Μελέτη Οριοθέτησης ΠΕΠ, 106 τίτλοι εκπ. υλικού για καθηγητές, 1930 τίτλοι για μαθητές Μερική κάλυψη. ΕΝ1.1ε Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μη ποσοτικοποιημένες ανάγκες στη φάση σχεδιασμού 70 κέντρα ΣΕΠ 200 γραφεία ΣΕΠ Κάλυψη 90% των στόχων που αφορούν. Επιμόρφωση 2000 εκπαιδευτικών (Δημιουργία υλικού) ΕΝ1.1στ1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανά περιφέρεια 16 ΚΠΕ Κάλυψη των αναγκών 60%. ΕΝ 1.1στ2 Αγωγή Υγείας Πλήρης ενημέρωση συνολικού μαθητικού πληθυσμού σε θέματα υγείας (AIDS, ναρκωτικά) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού αντίτυπα Αγωγής Υγείας Πιλοτικά προγράμματα σε 45 σχολεία Αναμένεται πλήρης κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό. Προγράμματα αγωγής υγείας σε 2050 σχολικές μονάδες σε 6 θεματικές ενότητες (όλα τα επίπεδα ηλικιών & ) ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 28

18 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝ 1.1ζ1 Εκπαίδευση ατόμων ειδικών κατηγοριών Εκπαίδευση παλλινοστούντων και αλλοδαπών, τσιγγανόπαιδων και ομογενών Επιμόρφωση 3000 εκπαιδευτικών & 750 δασκάλων χριστιανών & μουσουλμάνων Παραγωγή εκπαιδευτικού & διδακτικού υλικού για 9 μαθήματα Πιλοτική εφαρμογή. Αναμένεται κάλυψη αναγκών στο Γ ΚΠΣ. Μελέτες έρευνας για την καταγραφή των αντίστοιχων πληθυσμών ΕΝ 1.1ζ2 Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες Παροχή ειδικής εκπαίδευσης στα άτομα με ειδικές ανάγκες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια ειδικά σχολεία ειδικής αγωγής Μερική κάλυψη αναγκών τομέα. Τράπεζα πληροφοριών ειδικής αγωγής ΕΝ. 1.2γ Αναβάθμιση Λυκειακής Βαθμίδας Εσπερινά Λύκεια Σχολεία Β Ευκαιρίας Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη Ταχύρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρόσθετη διδακτική στήριξη μαθητών (32.000) Πλήρης κάλυψη στόχου. Κάλυψη του 25% συνόλου μαθητών. ΕΝ 1.2δ Ενίσχυση Ενιαίου Λυκείου Υποστήριξη εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Τεχνολογικός εξοπλισμός όλων των σχολείων Εργαστήρια πληροφορικής σε 1000 Λύκεια Εργαστήρια φυσικών επιστημών σε 250 ΣΜ Εργαστήρια τεχνολογίας σε 250 ΣΜ Μερική κάλυψη αναγκών. Συνέχιση για κάλυψη αναγκών στο Γ ΚΠΣ. ΕΝ 1.3α Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναβάθμιση του συνόλου των εκπαιδευτικών Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικών Προγράμματα 6μηνης διάρκειας για 1200 εκπαιδευτικούς Μερική κάλυψη αναγκών. Συνέχιση στο Γ ΚΠΣ. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 29

19 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝ 1.3γ Σχολικές βιβλιοθήκες Ενίσχυση του συνόλου των Σχολικών Μονάδων (2000) με βιβλιοθήκες 500 Σχολικές Βιβλιοθήκες Κάλυψη του 25% αναγκών. ΕΝ 1.3δ Προγράμματα Κινητικότητας Διακρατική επικοινωνία μαθητών εκπαιδευτών Σχολικών Μονάδων Εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητών (731) Εκπαιδευτικές επισκέψεις καθηγητών (416) Σχολικές συμπράξεις σχολικών μονάδων (139, 107 εθνικές, 32 διευρωπαϊκές) Συνέχιση στο Γ ΚΠΣ. Κάλυψη συνολικά εκπαιδευτικών (22%) & μαθητών ΕΝ 2.1 α Λειτουργία ΙΕΚ Στήριξη της λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης 118 μονάδες που χρηματοδοτούνται σπουδαστές 102 ειδικότητες Κάλυψη των αναγκών με κάλυψη φυσικού στόχου (118 ΙΕΚ, σπουδαστές, 145 ειδικότητες). ΕΝ 2.1β Επιμόρφωση εκπαιδευτικών διοικητικού προσωπικού ΙΕΚ-ΟΕΕΚ Αναβάθμιση εκπαιδευτών δεξιοτήτων 73 διοικητικά στελέχη 1800 επιμορφούμενοι καθηγητές 400 εκπαιδευόμενοι μόνιμοι εκπαιδευτές Μερική κάλυψη των αναγκών. Ανάγκη επέκτασης και στο Γ ΚΠΣ. ΕΝ 2.1γ Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αναμόρφωση προγραμμάτων Κατάρτισης εκπαιδευτικών επαγγελματικής 145 προγράμματα Μη υλοποίηση μέχρι στιγμής. Συνέχιση στο Γ ΚΠΣ. ΕΝ 2.1δ Συνοδευτικές ενέργειες Καινοτόμα προγράμματα. Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 8 κέντρα σταδιοδρομίας 100 καταρτιζόμενοι από ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Πιλοτικός χαρακτήρας. Διεύρυνση δράσης στο Γ ΚΠΣ. 5 πιλοτικά προγράμματα ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 30

20 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝ 2.1ε Πιστοποίηση Πιστοποίηση προσόντων για την αγορά εργασίας 87 κανονισμοί κατάρτισης Κάλυψη αναγκών. Ανάγκη συνέχισης στο Γ ΚΠΣ λόγω επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα. ΕΝ 2.1στ Βιβλιοθήκες Οργάνωση & λειτουργία βιβλιοθηκών ΟΕΕΚ 46 υποστηριζόμενες βιβλιοθήκες 51 επιμορφούμενοι βιβλιοθηκονόμοι Μερική κάλυψη αναγκών. ΕΝ 2.2α ΟΑΕΔ Στήριξη προγραμμάτων μαθητείας και ΙΕΚ ΟΑΕΔ μαθητές [μαθητεία], 45 σχολές μαθητείας, 28 ΙΕΚ Κάλυψη αναγκών. Η δράση είναι επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα οπότε απαιτείται συνέχιση και στο Γ ΚΠΣ. ΕΝ 2.2β Σχολές ΥΕΝ Λειτουργία ΑΔΣΕΝ ΔΣΕΝ 11 εκπαιδευτικές Μονάδες 3550 σπουδαστές Κάλυψη αναγκών. Η δράση είναι επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα οπότε απαιτείται συνέχιση και στο Γ ΚΠΣ. ΕΝ δ1,δ2, ε 2.2γ, Σχολές άλλων φορέων (Τουρ. Επαγγελμάτων, Ξεναγών, Υγείας Πρόνοιας, Γεωργίας) Λειτουργία των σχολών 14 σχολές Υπ. Γεωργίας 4 ΑΣΤΕ 7 Σχολές ξεναγών Κάλυψη αναγκών. Οι δράσεις είναι επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα οπότε απαιτείται συνέχιση και στο Γ ΚΠΣ. ΕΝ 2.3α ΟΕΕΚ-ΙΕΚ Κάλυψη κτιριακών αναγκών ΟΕΕΚ 110 ΙΕΚ που αποκτούν εξοπλισμό 4 νέα κτίρια Μερική κάλυψη αναγκών. Συνέχιση στο Γ ΚΠΣ. ΕΝ 2.3β ΟΑΕΔ Κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών σχολ. ΟΑΕΔ 73 εργαστ. Πληροφορικής Μερική κάλυψη αναγκών. Συνέχιση στο Γ ΚΠΣ. ΕΝ 2.3γ,ε ΥΕΝ, ΣΤΕ Κάλυψη αναγκών Συμμετέχουν όλα τα ΑΕΙ με 150 Τμήματα σε σύνολο 350 Μερική κάλυψη αναγκών. Πιθανή συνέχιση στο Γ ΚΠΣ. ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Σελ. 31

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ε Π Ε Α Ε Κ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ε Π Ε Α Ε Κ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ε Π Ε Α Ε Κ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000-2006 Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην

Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2009/2010 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1. Πολιτική, Κοινωνική και Οικονομική Κατάσταση 9 1.1. Ιστορική Επισκόπηση 9 1.2. Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία 9

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2007/08 European Commission 1. Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα