ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην"

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2011 ΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΘΔΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Αζελά Υατξπάινγινπ Αλζξσπνινγία ηεο παηδηθήο ειηθίαο (PhD) Αλζξσπνινγία ηεο πγείαο (MS c) Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο Πεξίιεςε: ηε ζεκεξηλή εηζήγεζε ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζπλνκηιίαο κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο, ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο εγθιεκαηνινγίαο, κε ζηφρν ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ Αλειίθσλ θαη ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ ζηελ Διιάδα ζήκεξα. ηφρνο είλαη λα αλαδεηρηνχλ νη δηαζηάζεηο θαη επηπηψζεηο ηεο πνηληθνπνίεζεο ηεο εθεβηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηφζν γηα ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, φζν θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ηδηαίηεξα ζε κηα δχζθνιε ηζηνξηθν-πνιηηηθή ζπγθπξία, φπσο ε ζεκεξηλή. Η εηζήγεζή κνπ ζα αληιήζεη απφ ηα πνξίζκαηα ηεο εζλνγξαθηθήο κειέηεο πνπ δηελήξγεζα θαηά ην δηθαζηηθφ έηνο ζην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ Αζελψλ θαη ζα θαηαιήμεη ζε νξηζκέλεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο, απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο, κε έκθαζε ζηελ άπνςε ησλ ίδησλ ησλ εθήβσλ-λέσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ θηλδπλεχνπλ κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 1

2 1. Έθεβνη ζε ξήμε κε ην λόκν: Η επίζεκε θνηλσληθή αληίδξαζε 1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθηόο λόκνπ δξάζεο ησλ εθήβσλ Θα μεθηλήζσ κε ηε δηαπίζησζε ησλ πεξηζζφηεξσλ εγθιεκαηνινγηθψλ εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εκπινθή ησλ εθήβσλ κε ην λφκν ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξακέλεη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ Ακεξηθή, ελψ ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ αλειίθσλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο δε δηαπξάηηεη ζνβαξά αδηθήκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη αλήιηθνη ζε επξσπατθφ επίπεδν είλαη πεξηζηαζηαθνί δξάζηεο, νη πξάμεηο ηνπο πξνθαινχληαη απφ ηελ επηζπκία ηνπο γηα πεξηπέηεηα, ελψ ε θαη επαλάιεςε «παξαβαηηθή» ζπκπεξηθνξά, παξφιν πνπ είλαη ππαξθηή, εκθαλίδεηαη ζπάληα (Πηζηειά 2004, ζει. 463, ). ρεηηθά κε ηα αδηθήκαηα πνπ ζπλήζσο δηαπξάηηνπλ νη αλήιηθνη, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο κειέηεο, νη λένη άλζξσπνη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ηνπο νδεγεί ζηελ παξάβαζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζε πξάμεηο βίαο θαηά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ (ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο θζνξέο). Η θινπή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή παξάβαζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Απζηξία, Γεξκαλία, Διβεηία, Κάησ Υψξεο, νπεδία, Διιάδα) (Πηηζειά 2004, ζει. 464). Δπηπιένλ, ε ρξήζε παξάλνκσλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε «αμηφπνηλεο» πξάμεηο, εθφζνλ ζπλδέεηαη ηφζν κε παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, φζν θαη κε άιιεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε θινπή, ε ιεζηεία, ε πνξλεία θαη ε επαηηεία. χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο πλάληεζεο Δκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ δηνξγαλψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ηφηε Γαιιηθήο Πξνεδξίαο θαη έιαβε ρψξα ζην Παξίζη ζηηο 19 θαη 20 Οθησβξίνπ 2000, ε εθηφο λφκνπ δξάζε ησλ εθήβσλ παξνπζηάδεη νξηζκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, παξφκνηα γηα φιεο ηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. πγθεθξηκέλα: Γηαπηζηψλεηαη αχμεζε, ζε ζρέζε κε ην άκεζν παξειζφλ, ζην πνζνζηφ ησλ ιεγφκελσλ εγθιεκάησλ βίαο, πνπ δηαπξάηηνληαη απφ αλειίθνπο. Σν θαηλφκελν ηεο νκαδηθήο δξάζεο ησλ αλειίθσλ εκθαλίδεηαη φλησο ζε νξηζκέλα θξάηε-κέιε, αλ θαη νη νκάδεο απηέο δε θαίλεηαη λα δξνπλ νξγαλσκέλα θαη ζπζηεκαηηθά. Παξαηεξείηαη αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ππφηξνπσλ αλειίθσλ. 2

3 εκεηψλεηαη απμαλφκελε εκπινθή ησλ θνξηηζηψλ ζε εθηφο λφκνπ δξαζηεξηφηεηεο. Οξηζκέλεο θνξέο, κάιηζηα, ηα θνξίηζηα θαίλεηαη πσο δξνπλ νκαδηθά θαη αλαιακβάλνπλ αθφκα θαη βίαηεο ελέξγεηεο. ε νξηζκέλεο ρψξεο παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ησλ αλειίθσλ πνπ εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο αζηπλνκίαο. Η εθηφο λφκνπ ζπκπεξηθνξά ησλ αλειίθσλ ζπλδέεηαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κε ηε ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. Πνιιά απφ ηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ αλειίθνπο ζηξέθνληαη επίζεο θαηά αλειίθσλ. Δπηπιένλ, ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ε εκθάληζε μελνθνβηθήο ή ξαηζηζηηθήο βίαο (Κνπξάθεο 2004, ζει. 216). ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο δηθήο κνπ έξεπλαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ αθεγεκαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε ηπραίν δείγκα δέθα αηφκσλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, Έιιελεο θαη κεηαλάζηεο, 15 έσο 22 εηψλ, απφ ην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο. Απφ απηνχο, νη νθηψ παξαδέρηεθαλ ζπκκεηνρή ζε εθηφο λφκνπ πξάμεηο, ηφζν θαηά ην παξειζφλ, φζν θαη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο: πξφθεηηαη θπξίσο γηα παξάλνκε θαη επηθίλδπλε νδήγεζε, γηα ζπκπινθέο κε ζπλνκήιηθνπο, γηα ζπκκεηνρή ζε επεηζφδηα θαη γηα πεξηζηαζηαθή ρξήζε νπζηψλ, ελψ δχν έθεβνη (έλα αγφξη θη έλα θνξίηζη αιβαληθήο θαηαγσγήο) δήισζαλ πσο απέρνπλ απφ ηελ ηέιεζε εθηφο λφκνπ πξάμεσλ θαη απφ ηε ρξήζε αιθνφι ή παξάλνκσλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ (Υατξπάινγινπ 2010). Δπνκέλσο, ηα πνξίζκαηα δηαθνξεηηθψλ κειεηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν ζπλεγνξνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη ζρεδφλ φινη νη αλήιηθνη δηαπξάηηνπλ έζησ κηα θνξά ζηε δσή ηνπο ειαθξηάο κνξθήο παξαβάζεηο. Σν πνζνζηφ απηφ ζηελ πεξίπησζε ησλ αλήιηθσλ αγνξηψλ κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 90% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη αλήιηθνη δηαθφπηνπλ απφ κφλνη ηνπο ηελ ηέιεζε εθηφο λφκνπ πξάμεσλ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ αζηπλνκηθψλ, εηζαγγειηθψλ ή δηθαζηηθψλ αξρψλ. Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ λεαξψλ αηφκσλ αλαπηχζζεη ηειηθά «ζηαδηνδξνκία» ζηελ ηέιεζε «αμηφπνηλσλ» πξάμεσλ (Wacquant 2001, p. 175 θαη Πηηζειά 2004, ζει. 515, ). 3

4 Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηε ζηεξεφηππε δηάθξηζε κεηαμχ «παξαβαηηθψλ» θαη «κε-παξαβαηηθψλ» αλειίθσλ, πάλσ ζηελ νπνία νηθνδνκείηαη ην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο κε απνδέθηεο ηα λεαξά άηνκα. Έηζη, εληχπσζε πξνθαιεί ε αλάπηπμε ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο θπξψζεσλ θαη ε δηαξθήο αλαδήηεζε λέσλ κνξθψλ επηηήξεζεο θαη ηηκσξίαο ηεο εθεβείαο. Ο ηζρπξηζκφο φηη ηα επηβαιιφκελα κέηξα έρνπλ σο γλψκνλα ην «ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ» θαλεξψλεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηελ αλαζθαιή ζέζε ησλ ελειίθσλ απέλαληη ζηε κεζνξηαθή θαηάζηαζε ηεο εθεβείαο, ε νπνία θαληάδεη ηαπηφρξνλα σο «απεηιεηηθή» θαη σο «απεηινχκελε». ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιχζσ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ αλειίθσλ θαη ην ζχζηεκα θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν Ν.3189/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3860/2010. ηελ επφκελε ελφηεηα, ζα πεξηγξάςσ ην ηειεηνπξγηθφ ηεο δίθεο ηνπ εθήβνπ, θαζψο θαη ηα παξάδνμα θαη ηηο αλαθνινπζίεο ηεο δηθαζηεξηαθήο πξαθηηθήο, φπσο ηα θαηέγξαςα θαηά ηε δηεμαγσγή επηηφπηαο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. πγθεθξηκέλα, θαηά ην δηθαζηηθφ έηνο παξαθνινχζεζα ηελ εθδίθαζε 100 ππνζέζεσλ, φπνπ δηθάζηεθαλ 123 έθεβνη θαη κεηέθεβνη: νη 78 ππνζέζεηο δηθάζηεθαλ απφ ην Μνλνκειέο Γηθαζηήξην Αλειίθσλ απφ ηνπο 123 θαηεγνξνχκελνπο ηα 105 ήηαλ αγφξηα ε επηθξαηνχζα ηηκή αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ θαηεγνξνχκελσλ αληηζηνηρνχζε ζην 16 ν έηνο ηεο ειηθίαο, ε ειάρηζηε ζην 11 ν έηνο θαη ε κέγηζηε ζην 25 ν Απφ ηνπο 123 θαηεγνξνχκελνπο, νη 87 ήηαλ Έιιελεο νη 43 απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο δελ είραλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε νη 41 θαηεγνξνχκελνη δήισζαλ εξγαδφκελνη νη 97 παξνπζηάδνληαλ πξψηε θνξά ζε δίθε νη 76 δηθάζηεθαλ ρσξίο ζπλήγνξν ππεξάζπηζεο ην 38,8% ησλ ππνζέζεσλ αθνξνχζε πεξηπηψζεηο θινπψλ, ην 13,2% παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ θαη ην 8,5% παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί φπισλ απφ ηνπο 123 έθεβνπο θαηαδηθάζηεθαλ νη 79 4

5 ζην 83,5% ησλ θαηαδηθαζζέλησλ επηβιήζεθαλ αλακνξθσηηθά/ζεξαπεπηηθά κέηξα ην επηθξαηέζηεξν αλακνξθσηηθφ κέηξν ήηαλ απηφ ηεο επηβνιήο ηεο ππεχζπλεο επηκέιεηαο γνλέσλ θαη αθνινπζνχζε απηφ ηεο ππεχζπλεο επηκέιεηαο ηεο ππεξεζίαο επηκειεηψλ αλειίθσλ (Υατξπάινγινπ 2010). 1.2 Οη ζεκειηώδεηο Αξρέο ηνπ Διιεληθνύ Γηθαίνπ Αλειίθσλ ην Γίθαην Αλειίθσλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ φινη νη θαλφλεο δηθαίνπ πνπ αθνξνχλ ζηα αλήιηθα άηνκα. ηε ρψξα καο ηα κέηξα γηα ηνπο αλήιηθνπο πνπ ηέιεζαλ «αμηφπνηλε» πξάμε βξίζθνληαη ζην φγδνν θεθάιαην ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ζηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ζην σθξνληζηηθφ Κψδηθα. ηελ ειιεληθή πνηληθή δηαδηθαζία, ε επηβνιή ηνπ εθάζηνηε κέηξνπ δηέπεηαη απφ ηελ «αξρή ηεο δηαπαηδαγψγεζεο» ηνπ δξάζηε, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαθχιαμή ηνπ απφ ηελ ηέιεζε λέαο πξάμεο ζην κέιινλ. Σν Πνηληθφ Γίθαην Αλειίθσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «δίθαην ηεο δηαπαηδαγψγεζεο», εθφζνλ νη θπξψζεηο ηνπ δελ είλαη ηηκσξεηηθέο, αιιά κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ ζπιιεθζέληνο θαη ζηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ ηέιεζε λέσλ πξάμεσλ ζην κέιινλ. πλεπψο, ε «δηαπαηδαγψγεζε» ή «αλακφξθσζε» ηνπ εθήβνπ απνηειεί έκκεζα κέηξν πξφιεςεο ηεο ππνηξνπήο θαη άξα πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο (Πηηζειά 2004, ζει ). Σν ειιεληθφ Γίθαην Αλειίθσλ έρεη ελαξκνληζηεί κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο πξνζηαζίαο ηεο λεφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ έξεπλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξάζηε (ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ) θαη δεπηεξεπφλησο αζρνιείηαη κε ην είδνο θαη ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο 1. Βεβαίσο, ηα επηβαιιφκελα κέηξα δελ πξέπεη λα είλαη δπζαλάινγα ζε ζρέζε κε ηελ παξάβαζε, ψζηε λα κε ζίγεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο πνηληθήο δίθεο ησλ αλειίθσλ ζηελ Διιάδα είλαη ε «θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ» αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία θαηνρπξψλεηαη ζην 1 Σα δηεζλή θείκελα πξνζηαζίαο ηεο λεφηεηαο είλαη: α) νη «Καλφλεο ηνπ Πεθίλνπ», ΟΗΔ 1985, β) νη «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηνπ Ρηάλη», ΟΗΔ 1990 θαη γ) ε Γηεζλήο χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, ΟΗΔ 1989 (Ν2101/1992, άξζξα 37 θαη 40). 5

6 χληαγκα (άξζξν 96, παξ. 3). ηφρνο είλαη ε απνθπγή ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αλειίθνπ. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα κνλάρα νη γνλείο/θεδεκφλεο θαη ν επηκειεηήο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ. Η παξνπζία ηνπ επηκειεηή, κάιηζηα, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο: ν επηκειεηήο, ζηνλ νπνίν παξαπέκπεηαη ν αλήιηθνο ακέζσο κεηά ηε ζχιιεςή ηνπ, ππνβάιεη θνηλσληθή έθζεζε ζην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ θαη απαληά ζηηο εξσηήζεηο ηεο Έδξαο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ εθήβνπ. ην πνηληθφ δίθαην αλειίθσλ δίλεηαη πξνβάδηζκα ζηελ επηβνιή αλακνξθσηηθψλ, εμσ-ηδξπκαηηθψλ κέηξσλ έλαληη ηνπ κέηξνπ ηνπ πνηληθνχ ζσθξνληζκνχ. Η «αξρή ηεο θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηεο παξέκβαζεο» πξνβιέπεη φηη νη ηδξπκαηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη κφλν φηαλ ηα εμσ-ηδξπκαηηθά κέηξα δελ επαξθνχλ. Δπνκέλσο, ην ζσθξνληζηηθφ κέηξν απνηειεί ην έζραην κέζν (ultima ratio) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο «εθεβηθήο παξαβαηηθφηεηαο». Σν γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Αζελψλ, φπνπ θαηά ην δηθαζηηθφ έηνο επηβιήζεθαλ αλακνξθσηηθά κέηξα ζε 1279 πεξηπηψζεηο θαηεγνξνχκελσλ αλειίθσλ, ελψ νη πνηλέο ηνπ πνηληθνχ ζσθξνληζκνχ θαη ηεο θπιάθηζεο επηβιήζεθαλ ζε 168 πεξηπηψζεηο αλήιηθσλ θαη κεηέθεβσλ. ζνλ αθνξά ζηελ πνηληθή κεηαρείξηζε ησλ αλειίθσλ, ε ειηθία πνπ είρε ν δξάζηεο θαηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο, θαζψο θαη ε ειηθία ηνπ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Ο παξαθάησ Πίλαθαο απνηππψλεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο σο πξνο ηελ πνηληθή κεηαρείξηζε ησλ αλειίθσλ, βάζεη ηεο ειηθίαο ζχιιεςεο. 6

7 Πίλαθαο 1: Πνηληθή Μεηαρείξηζε Αλήιηθσλ θαη Νεαξψλ Αηφκσλ θαηά Ηιηθηαθή Καηεγνξία ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΑΡΜΟΓΙΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΡΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ 0-8 εηψλ απφιπηε θαλέλα κέηξν δελ πξνζέξρνληαη ζε (λήπηα) έιιεηςε Γίθε θαηαινγηζκνχ 8-15 εηψλ απφιπηε θαλέλα κέηξν ή Μνλνκειέο (παηδηά) πνηληθή αλακνξθσηηθά/ Γηθαζηήξην αλειηθφηεηα ζεξαπεπηηθά κέηξα ή Αλειίθσλ εηζαγσγή ζε Ίδξπκα εηψλ πεξηνξηζκέλε α) πνηληθψο αλεχζπλνη Μνλνκειέο ή (έθεβνη) πνηληθή έθεβνη αλακνξθσηηθά/ Σξηκειέο ελειηθφηεηα ζεξαπεπηηθά κέηξα Γηθαζηήξην β) πνηληθψο ππεχζπλνη Αλειίθσλ έθεβνη αλακνξθσηηθά/ ζεξαπεπηηθά κέηξα ή πνηληθφο ζσθξνληζκφο εηψλ πιήξσο πνηληθά αλακνξθσηηθά/ζεξαπεπηηθά Μνλνκειέο/Σξηκειέο (κεηέθεβνη) ππεχζπλνη κέηξα ή θχξηεο πνηλέο Γηθαζηήξην γεληθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ Αλειίθσλ ή θνηλά ειαηησκέλεο πνηληθά δηθαζηήξηα (γηα παξάδεηγκα, θπιάθηζε (αλάινγα κε ηελ ή θάζεηξμε) ειηθία ζχιιεςεο) Δπηπιένλ, ζην ειιεληθφ πνηληθφ δίθαην πξνβιέπνληαη γηα ηνπο εθήβνπο πνπ έξρνληαη ζε ξήμε κε ην λφκν, κέηξα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ: Α) ηα Αλακνξθσηηθά κέηξα αλήθνπλ: α) ε επίπιεμε ηνπ αλειίθνπ, β) ε αλάζεζε ηεο ππεχζπλεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζηνπο γνλείο, γ) ε αλάζεζε ηεο ππεχζπλεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα, δ) ε αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ αλήιηθνπ ζε ηδξχκαηα ή ζηελ Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ, ε) ε ζπλδηαιιαγή κεηαμχ αλήιηθνπ δξάζηε θαη ζχκαηνο γηα έθθξαζε ζπγλψκεο, ζη) ε απνδεκίσζε ηνπ ζχκαηνο, δ) ε παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο, ε) ε παξαθνινχζεζε εηδηθψλ 7

8 πξνγξακκάησλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη ζ) ε ηνπνζέηεζε ηνπ αλειίθνπ ζε Ίδξπκα Αγσγήο 2. Σα αλακνξθσηηθά κέηξα παχνπλ απηνδηθαίσο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ έηνπο ηεο ειηθίαο, εθηφο εάλ ην δηθαζηήξην απνθαζίζεη ηελ παξάηαζε ησλ κέηξσλ ην πνιχ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηθνζηνχ πέκπηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Β) Σα ζεξαπεπηηθά κέηξα ζεσξνχληαη ελαιιαθηηθά ηεο πνηλήο κέηξα θαη εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηάζηαζε ηνπ αλειίθνπ απαηηεί εηδηθή κεηαρείξηζε, θπξίσο εάλ απηφο πάζρεη απφ ςπρηθή ή νξγαληθή λφζν ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάλεη ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. Σα κέηξα απηά είλαη: α) ε αλάζεζε ηεο ππεχζπλεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζηνπο γνλείο, ζηνπο επηηξφπνπο ηνπ ή ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα, β) ε αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζε πξνζηαηεπηηθέο εηαηξείεο ή ζε επηκειεηέο αλειίθσλ, γ) ε παξαθνινχζεζε ζπκβνπιεπηηθνχ Θεξαπεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη δ) ε παξαπνκπή ηνπ αλειίθνπ ζε Θεξαπεπηηθφ ή άιιν Καηάζηεκα 3. Δάλ ν αλήιηθνο είλαη ρξήζηεο ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, πξηλ ηελ επηβνιή ησλ ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ςπρηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν (ζχκθσλα θαη κε ην Ν1729/1987 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ) 4. Γ) Ο πεξηνξηζκφο ζε Δηδηθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο Νέσλ (πνηληθφο ζσθξνληζκφο) απνηειεί ηελ πην δξηκεία αληίδξαζε ηεο πνιηηείαο ζηελ εθηφο λφκνπ ζπκπεξηθνξά ησλ αλειίθσλ άλσ ησλ 15 εηψλ, θαηά ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηεο πξάμεο. Σν άξζξν 127 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πξνβιέπεη φηη ην δηθαζηήξην κπνξεί λα θαηαδηθάζεη ηνλ αλήιηθν ζε πεξηνξηζκφ, εθφζνλ θξίλεη φηη ν πνηληθφο ηνπ ζσθξνληζκφο είλαη αλαγθαίνο γηα λα ζπγθξαηεζεί απφ ηελ ηέιεζε λέσλ «αμηφπνηλσλ» πξάμεσλ θαη εθφζνλ εξεπλήζεη ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε ε πξάμε θαη ηελ φιε 2 Η ηνπνζέηεζε ζε Ίδξπκα Αγσγήο απνηειεί ην βαξχηεξν θαη κνλαδηθφ ηδξπκαηηθφ αλακνξθσηηθφ κέηξν ηνπ ειιεληθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ αλειίθσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ απνηειεί κέηξν αλαγθαζηηθνχ εγθιεηζκνχ. 3 εκεηψλσ ηελ απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πξαθηηθψο αλεθάξκνζην ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν. Σν επηέκβξην ηνπ 2006 μεθίλεζε ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Απεμάξηεζεο Σνμηθνκαλψλ Κξαηνπκέλσλ ζηνλ Διαηψλα Θεβψλ, ην νπνίν απνηειεί ην κνλαδηθφ Θεξαπεπηηθφ Καηάζηεκα ηεο ρψξαο. 4 Αλαπφθεπθηα ζην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη ην δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αλαγθαζηηθήο ζεξαπείαο. Θεσξψ ακθίβνιε ηελ επηηπρία ηεο επηβαιιφκελεο ζεξαπείαο θαη ππνζηεξίδσ πσο ν έθεβνο ζα πξέπεη λα επηιέγεη κφλνο ηνπ ην, αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο, Θεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε δηάθξηζε κεηαμχ ζεξαπεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ ράλεη ην λφεκα ηεο, ελψ ν έθεβνο ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο λα απνθαζίδεη κφλνο ηνπ γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ. 8

9 πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλειίθνπ. πλεπψο, ν πνηληθφο ζσθξνληζκφο επηηξέπεηαη λα επηβιεζεί κφλν φηαλ ζπληξέρεη επηπξφζζεηα πξνο ηελ πνηληθή επζχλε κηα ζεηηθή πξφγλσζε επηθηλδπλφηεηαο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ έιεγρν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθήβνπ (Πηηζειά 2004, ζει ). ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην ακθηιεγφκελν δήηεκα ηεο εγγξαθήο ησλ αλακνξθσηηθψλ κέηξσλ ζην Πνηληθφ Μεηξψν ησλ αλειίθσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ δελ εγγξάθνληαη ζην ΠΜ νη θαηαδίθεο ελειίθσλ πνπ αθνξνχλ ζε πηαίζκαηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ αλειίθσλ εγγξάθνληαη, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ, νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ αλακνξθσηηθά κέηξα. Σν παξάδνμν απηφ γεγνλφο ηνπνζεηεί ηνπο αλήιηθνπο ζε ρεηξφηεξε λνκηθή ζέζε έλαληη ησλ ελήιηθσλ δξαζηψλ, έξρεηαη ζε επζεία ζχγθξνπζε κε ηνλ κε ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα ησλ αλακνξθσηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ θαη δπζρεξαίλεη νπζηαζηηθά ηελ νκαιή θνηλσληθή επαλέλαξμε ησλ λέσλ, νη νπνίνη έηζη θη αιιηψο δπζθνιεχνληαη λα μεπεξάζνπλ ηηο ζηηγκαηηζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο εκπινθήο ηνπο κε ην πνηληθφ ζχζηεκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ησλ ίδησλ ησλ ζπιιεθζέλησλ θαη θαηαδηθαζζέλησλ εθήβσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλά κνπ. ηηο αθεγήζεηο ηνπο θπξηαξρεί ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην εάλ ζα θαηνξζψζνπλ λα βξνπλ εξγαζία, εμαηηίαο ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ελψ νξηζκέλνη απφ απηνχο αμηνινγνχλ ην γεγνλφο ηεο εγγξαθήο ζην ΠΜ σο ηε δπζκελέζηεξε ζπλέπεηα ηεο πεξηπέηεηάο ηνπο κε ην λφκν. Η Μπξζίλε, ε νπνία έρεη αθήζεη πίζσ ηεο ην παξειζφλ ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο θαη ηεο ηέιεζεο «αμηφπνηλσλ» πξάμεσλ, αθεγείηαη: «Η αηηία πνπ έρσ πεξάζεη φιν απηφ είλαη ε ρξήζε θαη δέρνκαη φηη έρσ θάλεη πξάγκαηα παξάλνκα εμαηηίαο ηεο ρξήζεο. Αλ δελ έθαλα ρξήζε δε ζα ππήξρε πεξίπησζε λα θάλσ απηά πνπ έθαλα. Σν ρεηξφηεξν απφ φια είλαη φηη απηά πνπ έθαλα ζα ηα ζέξλσ πάληα. θέςνπ φηη είκαη ηφζνλ θαηξφ ζηελ Κνηλφηεηα, κπνξψ λα πεηχρσ ρηιηάδεο πξάγκαηα, έρσ ηφζεο δπλαηφηεηεο ζην ζρνιείν, ζηνπο θίινπο... Μπνξεί, φκσο, λα πάσ γηα δνπιεηά θαη λα βξεζεί έλαο εξγνδφηεο πνπ ζα ην ςάμεη θαη δε ζα δεη φηη ην Πνηληθφ κνπ Μεηξψν δελ είλαη θαζαξφ. Απηφο είλαη ν κφλνο θφβνο πνπ έρσ» 9

10 2. Γηθάδνληαο ηελ εθεβεία 2.1 Σν Κνηλσληθό Γξάκα ηεο Ρήμεο κε ην Νόκν Η δεκνζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο ξήμεο ηνπ εθήβνπ κε ην λφκν, πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο, ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο καθξάο δηαδηθαζίαο κε θιηκαθνχκελε έληαζε. Σν ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ γεγνλφησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνξεία εκπινθήο ηνπ εθήβνπ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζηαιηηθνχ, πνηληθνχ, αλακνξθσηηθνχ θαη ζεξαπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, παξαιιειίδνληαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο εζλνγξαθηθήο κειέηεο, κε ηε δηαδηθαζία «θνηλσληθνχ δξάκαηνο», ε νπνία θνξπθψλεηαη θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. πγθεθξηκέλα, ην θνηλσληθφ γεγνλφο ηεο ζχιιεςεο ηνπ εθήβνπ νξίδεη ην ζεκείν ηεο ξήμεο ηνπ λένπ κε ηελ θνηλσλία 5. Απφ απηή ηε ζηηγκή, εθηπιίζζεηαη θαη θιηκαθψλεηαη ην θνηλσληθφ δξάκα, πνπ ζηνρεχεη ζην λα απνθαηαζηαζεί ε θνηλσληθή επηαμία. Σηο πξψηεο ψξεο κεηά ηε ζχιιεςε ν λένο ππνβηβάδεηαη θαη απνκνλψλεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο θνηλσληθήο δσήο, γεγνλφο πνπ επηηειείηαη ζπκβνιηθά θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην θξαηεηήξην (πνπ δηαξθεί απφ έλα έσο ηέζζεξα εηθνζηηεηξάσξα.) Καηά ηελ εηζαγσγή ζην θξαηεηήξην, νη θξνπξνί θαηάζρνπλ ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ ζπιιεθζέληνο, ελψ θαηά ην πξψην εηθνζηηεηξάσξν δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα ηειεθσλήζεη θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο ηνπ. Αξθεηά ζπρλά, φπσο νη ίδηνη νη έθεβνη αθεγνχληαη θαη φπσο παξαδέρνληαη νη επηκειεηέο, νη αζηπλνκηθνί αζθνχλ ζσκαηηθή βία ελαληίνλ ησλ ζπιιεθζέλησλ αλειίθσλ, θαηαπαηψληαο θάζε αηνκηθφ ηνπο δηθαίσκα. Σν γεγνλφο ηεο ζχιιεςεο ηνπ εθήβνπ θαη ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο πξνθαιεί θξίζε, ηφζν ζηε ζηελή νηθνγελεηαθή κνλάδα απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ν λένο θαη ε νπνία ζεσξείηαη λνκηθά ππεχζπλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, ιφγσ ηεο λνκηθήο ηνπ αλειηθφηεηαο, φζν θαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηε γεηηνληά, ζηελ νπνία απηφο 5 ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδσ ηε Θεσξία ηεο Αιιειεπίδξαζεο ή Δηηθέηαο φπσο απηή δηαηππψζεθε απφ ηνλ Howard Becker ην 1963 ζην έξγν ηνπ Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Δθεί, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη πσο ε απνθάιπςε ηεο παξεθθιίλνπζαο πξάμεο ή ζπκπεξηθνξάο θηλεηνπνηεί ηνπο κεραληζκνχο θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη είλαη απηή πνπ επζχλεηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ απφδνζε ζην άηνκν ηεο εηηθέηαο ηνπ «παξεθθιίλνληνο». Αληίζεηα, εάλ κηα πξάμε ή ζπκπεξηθνξά παξακείλεη άγλσζηε δελ επηθέξεη θπξψζεηο, ελψ ην ίδην ην άηνκν δελ έξρεηαη αληηκέησπν κε ηελ επίζεκε θνηλσληθή αληίδξαζε, δελ απνκνλψλεηαη θαη δελ ππνρξενχηαη ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 10

11 αλήθεη θαη θνηλσληθνπνηείηαη. Ωο απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο, νη νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ εθήβνπ δηαηαξάζζνληαη, ε εθπαηδεπηηθή ή επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία αλαθφπηεηαη, ελψ ν έθεβνο ππνρξεψλεηαη ζε πεξηνξηζκνχο θαη ζε ηδηαίηεξεο ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο κε πεξηνδηθφ ραξαθηήξα: γηα παξάδεηγκα, ππνρξεψλεηαη λα δειψλεη ηελ παξνπζία ηνπ ζην ηνπηθφ Αζηπλνκηθφ Σκήκα δχν θνξέο ην κήλα, θαζψο θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπρλή επαθή κε επαγγεικαηίεο πνπ ηνλ επηηεξνχλ θαη ηνλ ζεξαπεχνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη επηκειεηέο αλειίθσλ θαη ην πξνζσπηθφ ησλ πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο. Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηνχκε φηη θαηά ηελ παξακνλή ζην θξαηεηήξην ν έθεβνο βηψλεη έλαλ «θνηλσληθφ ζάλαην», ελψ θαηά ηελ παξαπνκπή ζηνλ Δηζαγγειέα θαη κεηά ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ν έθεβνο απνθηά ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ «θαηεγνξνχκελνπ». Έηζη, μεθηλά ε πεξίνδνο ηεο ππνδηθίαο, κηα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε πεξίνδνο ζηε δσή ηνπ εθήβνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ε νπνία δηαξθεί, ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, απφ ελλέα κήλεο έσο δχν ρξφληα. ηηο πεξηπηψζεηο επηηέιεζεο ζνβαξνχ αδηθήκαηνο, πξαγκαηνπνίεζεο νκαδηθψλ ζπιιήςεσλ ή αχμεζεο ζηα πνζνζηά ησλ λέσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ην λφκν, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο αλαιακβάλνπλ λα θιηκαθψζνπλ ηελ θξίζε, πξνθαιψληαο «εζηθφ παληθφ» ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Μέζσ ηεο ππεξβνιήο, ηεο θαηαζθεπήο ζηεξενηχπσλ θαη ηεο δξακαηνπνίεζεο, εδξαηψλεηαη ην «θχκα εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ», ελψ ε εθεβεία δαηκνλνπνηείηαη. ε ηέηνηεο πεξηφδνπο ππθλψλεη ν δεκφζηνο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηε «δηαπαηδαγψγεζε» θαη ηελ «εζηθή» θαηάζηαζε ησλ λέσλ, ελψ «εηδηθνί» (εθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, λνκηθνί θαη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο) αλαιακβάλνπλ ηελ ελεκέξσζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θαη ηειενπηηθνχ θνηλνχ, ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο «αηνκηθήο ή θνηλσληθήο παζνγέλεηαο». Σν θιίκα γεληθήο αλαζθάιεηαο επλνεί ηειηθά ηε κεηάβαζε ζε απζηεξφηεξεο κνξθέο κεηαρείξηζεο ησλ παξαβαηψλ ηνπ λφκνπ, αιιά θαη ζε κηα γεληθφηεξε θνηλσληθή θαηαζηνιή (βι. επίζεο Cohen 1971, p. 9). Η θνηλσληθή θξίζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εμαηηίαο ηεο παξάβαζεο, ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάιεςε ζπληνληζκέλεο δξάζεο απφ ηνπο επίζεκνπο ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο, νη νπνίνη επηθνξηίδνληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο: ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 11

12 πξφθεηηαη γηα ηνπο θνξείο πνηληθήο δηθαηνζχλεο, κε βαζηθφ εθπξφζσπν ην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο θαιείηαη λα επαλεμεηάζεη ην γεγνλφο ηεο «παξάβαζεο» ηνπ λφκνπ, βαζηδφκελνο ζε καξηπξίεο πξνζψπσλ θαη θαηαζέζεηο αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθαλζεί γηα ην εάλ πξέπεη λα απνδνζεί ζην ζπγθεθξηκέλν έθεβν ε ηαπηφηεηα ηνπ «αλήιηθνπ παξαβάηε» ζα αθνχζεη ηελ άπνςε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ. Κπξίσο φκσο, ζα βαζηζηεί ζηελ επηζηεκνληθή γλψκε ησλ επηκειεηψλ αλειίθσλ θαη ησλ ζεξαπεπηψλ, νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λένπ γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ. 12

13 13

14 14

15 2.2 Σν ηειεηνπξγηθό ηεο δίθεο ηνπ εθήβνπ Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλζξσπνινγηθήο αλάιπζεο, αληηιακβάλνκαη ην θνηλσληθφ γεγνλφο ηεο δίθεο ηνπ εθήβνπ σο «θνζκηθή ηειεηνπξγία», πνπ απνηειείηαη απφ ζρεηηθψο επδηάθξηηα ζηάδηα θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζηηο θάζεηο εμέιημεο ησλ «δηαβαηήξησλ ηειεηνπξγηψλ». χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία δελ απνηειεί απιά ην ζχλνιν επαλαιακβαλφκελσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαλνληζκψλ θαη πξνηχπσλ. Αληίζεηα, ην γεγνλφο ηεο δίθεο δηαλζίδεηαη κε έληνλα «δξακαηηθά» ζηνηρεία, ζχκβνια, ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο θαη αληίζηαζεο 6. Η επηηπρία ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ηεο δίθεο εμαξηάηαη απφ ην εάλ ε Έδξα θαηνξζψζεη λα επηβάιεη ηελ εμνπζία ηεο πάλσ ζηνλ έθεβν θαηεγνξνχκελν. Ο ζηφρνο ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη δηπιφο: αθελφο, ν θαηεγνξνχκελνο πξέπεη λα παξνπζηαζηεί σο «απεηιή» γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη, αθεηέξνπ, ν έθεβνο πξέπεη λα εληππσζηαζηεί απφ ηελ απζηεξφηεηα ηεο Έδξαο, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη φηη ελδέρεηαη λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηελ ηέιεζε λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ζην κέιινλ. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ν εθθνβηζκφο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ απνηειεί ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο θαη ρσξνηαμηθέο δηεπζεηήζεηο, ψζηε ν λένο λα αηζζάλεηαη δηαξθψο φηη βξίζθεηαη ζ έλα απζηεξφ θαη επηβιεηηθφ πεξηβάιινλ (Emerson 1969). Ο θαηεγνξνχκελνο έθεβνο απνηειεί ην θεληξηθφ πξφζσπν ηνπ ηειεηνπξγηθνχ πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηε δηθαζηηθή αίζνπζα. Ήδε απφ ηελ πεξίνδν άζθεζεο ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη παξαπνκπήο ζηελ Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ, ν έθεβνο έρεη απνθηήζεη ηε «κεζνξηαθή» ηαπηφηεηα ηνπ «ππφδηθνπ» θαη βξίζθεηαη ζε αλακνλή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ε νπνία ζα ηνπ πξνζδψζεη κηα λέα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα: απηή ηνπ «αζσσζέληνο» ή απηή ηνπ «θαηαδηθαζζέληνο». Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνδηθίαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηεγνξνχκελνπ εθήβνπ είλαη αλαγθαζηηθά αζαθή, ελψ ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη μεθεχγεη απφ ην δίθηπν ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ ηεο πνιηηηζκηθήο ζθαίξαο. 6 Αθνινπζψληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ Arlond Van Gennep (1909) «νη δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε αιιαγή ρψξνπ, θαηάζηαζεο, θνηλσληθήο ζέζεο θαη ειηθίαο» (Turner 1969, p. 94). Σηο δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο κειέηεζαλ δηεμνδηθά ν Victor Turner (1969,1974) θαη ν Frank Young (1965). 15

16 Σα αζαθή ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήδε θέξεη ν θαηεγνξνχκελνο, έξρνληαη λα εληζρπζνχλ θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. Ο λένο θαιείηαη λα θαηαιάβεη ηελ θεληξηθή ζέζε ηεο αίζνπζαο θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ αξρηθή δηαδηθαζία ζησπειφο. Δπηπιένλ, νθείιεη λα πξνζαξκφζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ θαηεγνξνχκελνπ. Πνιιέο θνξέο δελ θαηαλνεί ηελ νξνινγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ξσηήζεη. Καηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο δίθεο δελ ηνπ απεπζχλεηαη ν ιφγνο. Μνηάδεη ζαλ φινη λα κηινχλ γη απηφλ, ρσξίο ν ίδηνο λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα. Η νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή δηαθνπή απφ κέξνπο ηνπ εθιακβάλεηαη σο απαξάδεθηε θαηαπάηεζε ησλ νξίσλ. Ιδαληθά, ν έθεβνο πξέπεη λα παξακέλεη κε ην βιέκκα ρακεισκέλν θαη ζθεθηηθφο, σο λα αλαινγίδεηαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ. Γίλεηαη, επνκέλσο, θαλεξφ πσο ην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ δίλεη κηθξφηεξε βαξχηεηα ζηα γεγνλφηα ηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζηάζε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ θαηά ην δηάζηεκα ηεο ππνδηθίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο. ηαλ ν επηκειεηήο ή/θαη ν ζεξαπεπηήο θαηνξζψζνπλ λα απνδείμνπλ ηελ νπζηαζηηθή αιιαγή ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, ην κέηξν πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη ζπλήζσο επηεηθέο. Πξνο ην ηέινο ηεο αξρηθήο θάζεο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ηεο δίθεο δίλεηαη ν ιφγνο ζηνπο γνλείο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, νη νπνίνη θαινχληαη λα κηιήζνπλ γηα ηε ζπκβίσζή ηνπο κε ηνλ έθεβν. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ λένπ, ζηηο παξέεο ηνπ, ζηνπο ηξφπνπο δηαζθέδαζεο, ζηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε ή ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζπλέπεηα, έξρνληαη ζην πξνζθήλην. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ καξηχξσλ, ησλ εηδηθψλ (επηκειεηέο, ζεξαπεπηέο), ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζπλεγφξσλ ν θαηεγνξνχκελνο παξακέλεη αλαγθαζηηθά ζησπειφο. Καηά ηελ εμέηαζε ησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο φρη κφλν δελ επηηξέπεηαη λα δειψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, αιιά αληίζεηα νθείιεη λα δείμεη κεηακέιεηα θαη λα δεηήζεη ζπγλψκε απφ ηα ζχκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Δπηπιένλ, γέιηα, ςίζπξνη, κνξθαζκνί δπζαξέζθεηαο ή εηξσλείαο, θαζψο θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ γίλνληαη αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ θαη επίπιεμεο απφ ηελ Έδξα, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ πεξηζηαηηθφ. Δηζαγγειέαο: «Βιέπσ έθαηζεο θαη ζηαπξνπφδη. Ση ην πέξαζεο εδψ πέξα; Παηδηθή ραξά; Κάζηζε φκνξθα ζηε ζέζε ζνπ, αιιηψο δε ζα ηα πάκε θαιά. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ρακνγειάο. ε ιίγν ζα ζνπ θνπεί ην γέιην». 16

17 Μπνξνχκε λα πνχκε, επνκέλσο, πσο ε αξρηθή θάζε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο θπιά ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θαηεγνξνχκελνπ. Ο ίδηνο παξακέλεη απνθνκκέλνο απφ ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ πνπ θηλείηαη γχξσ ηνπ. Μφλε εμαίξεζε ε αξρηθή ζηηγκή ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ, ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ απνδερηεί ηελ πξάμε ηνπ, ε Έδξα δίλεη κηθξφηεξε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηέιεζεο ηεο πξάμεο. Έηζη, ε εμέηαζε ησλ καξηχξσλ κνηάδεη πεξηζζφηεξν ηππηθή. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηεγνξνχκελνο δελ απνδερηεί ηελ ελνρή ηνπ, ε Έδξα δηαηεξεί κηα απζηεξφηεξε ζηάζε απέλαληί ηνπ, ελψ ε εμέηαζε ησλ καξηχξσλ απνθηά βαξχηεηα. Η κεζαία θάζε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη θαη ε πεξηζζφηεξν θαζνξηζηηθή. Απνηειεί, κάιηζηα, ηελ θνξπθαία θάζε ηνπ θνηλσληθνχ δξάκαηνο πνπ μεθίλεζε θαηά ηε ζχιιεςε ηνπ εθήβνπ. Σν κεζαίν ζηάδην μεθηλά κε ηελ απνινγία ηνπ θαηεγνξνχκελνπ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο εηπκεγνξίαο απφ ηελ Έδξα, ζρεηηθά κε ηελ ελνρή ηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη θαηεγνξνχκελνη θαίλνληαη θνβηζκέλνπ: πνιινί θνκπηάδνπλ ή ζθχβνπλ ην θεθάιη, άιινη μεζπνχλ ζε θιάκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνινγίαο, ν θαηεγνξνχκελνο θαιείηαη λα επαλαηνπνζεηεζεί, πξνβάιινληαο ηε δηθή ηνπ εμήγεζε γηα ηα γεγνλφηα. ηε ζπλέρεηα, επηζηξέθεη ζηε ζέζε ηνπ θαη παξακέλεη ζησπειφο κέρξη ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο. Σν ηειεηνπξγηθφ ηεο δίθεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο ηεο Πξνέδξνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κεηαρείξηζεο ηνπ εθήβνπ. Ο λένο απνθηά πιένλ κηα λέα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. ηελ πεξίπησζε αζψσζεο ή επηβνιήο αλακνξθσηηθνχ ή ζεξαπεπηηθνχ κέηξνπ, ν λένο ελζσκαηψλεηαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα απνδείμεη ζηνπο ελήιηθεο πσο ε ζπκκεηνρή ζε εθηφο λφκνπ πξάμεηο αλήθεη ζην παξειζφλ. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε επηβνιήο ζσθξνληζηηθνχ κέηξνπ, ν λένο θξίλεηαη «επηθίλδπλνο» θαη απνκνλψλεηαη απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Η ηειεπηαία θάζε ηεο ηειεηνπξγίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηε δηθαζηηθή αίζνπζα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακεινχο ηφλνπο θαη ζπγθαηαβαηηθφ χθνο. Ο θαηεγνξνχκελνο πιεζηάδεη ηελ Έδξα γηα λα ηνπ εμεγήζεη ε Πξφεδξνο ην κέηξν πνπ ηνπ επηβιήζεθε. 17

18 Αξθεηέο θνξέο, ν έθεβνο μεζπά ζε θιάκαηα, ελψ ε Έδξα ηνλ παξεγνξεί θαη ηνλ ζπκβνπιεχεη, φπσο δείρλεη ηα παξαθάησ πεξηζηαηηθφ: Η 18ρξνλε Ισάλλα, ρξήζηξηα εξσίλεο, θαηεγνξείηαη γηα θινπή εθθιεζίαο. Η πεξίπησζή ηεο έρεη απαζρνιήζεη θαη ζην παξειζφλ ηελ Δηζαγγειία Αλειίθσλ, ελψ νη ζεκαληηθέο νηθνγελεηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηα εκπφδηα ζηελ Έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ. Οη ρσξηζκέλνη γνλείο αξλνχληαη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ, ελψ ε κεηέξα, ε νπνία αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ρξήζεο αιθνφι, αδπλαηεί λα αλαιάβεη νπζηαζηηθά ηελ επηκέιεηα ηεο Ισάλλαο. Η Έδξα επηκέλεη ζηελ αλαγθαηφηεηα παξαθνινχζεζεο Θεξαπεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα πείζεη ηελ έθεβε: -Πξφεδξνο: «Γηαηί εμαθνινπζείο λα θάλεηο ρξήζε; Δθδηθείζαη ηνλ εαπηφ ζνπ επεηδή ρψξηζαλ νη γνλείο ζνπ;» -Ισάλλα: «Γελ θάλσ πηα ρξήζε, δειαδή έρσ ειαηηψζεη ηε ρξήζε. ε ιίγεο κέξεο ζα έρσ θφςεη κφλε κνπ, κε θάξκαθα». -Πξφεδξνο: «Απηά ηα έρνπκε μαλαθνχζεη. ε ζηείιακε θαη ζην παξειζφλ ζην Πξφγξακκα θαη δηέθνςεο. Να θαηαιάβεηο πσο ζα γιηηψζεηο ηε θπιαθή κφλν εάλ θέξεηο βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο (Θεξαπεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο)». -Δηζαγγειέαο: «Πξνηείλσ αλαβνιή ηεο δίθεο κε ηνλ φξν ηεο παξαθνινχζεζεο Θεξαπεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο». Η Πξφεδξνο ζπκθσλεί. ην άθνπζκα ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ε Ισάλλα αξρίδεη λα θιαίεη, ζπλεηδεηνπνηψληαο ην αδηέμνδν. Σφηε, ε Πξφεδξνο απεπζχλεηαη ζηελ έθεβε κε ήξεκν πιένλ ηφλν: «Κιάςε αλ ζεο. Απηφ είλαη θιάκα μεθνχξαζεο. Να κε πεξηκέλεηο ζηε κεζεκεξηαλή δηαθνπή. Θα ηειεθσλήζνπκε καδί ζην Πξφγξακκα γηα λα θιείζεηο ζπλάληεζε». Σελ ίδηα ζηηγκή ε Πξφεδξνο απεπζχλεηαη ζηε κεηέξα, ε νπνία θιαίεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο: «Γελ σθειεί λα θιαίηε ηψξα. Βνεζήζηε ηε φζν κπνξείηε απφ δψ θαη πέξα». 18

19 19

20 3. πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλζξσπνινγηθή έξεπλα, νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη ηεο ειιεληθή θνηλσλίαο έρνπλ εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ξηςνθίλδπλεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάλνκε θαη επηδεηθηηθή νδήγεζε, κε ηε δνθηκή ςπρνηξφπσλ νπζηψλ/αιθνφι θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζπκπινθέο κε ζπλνκειίθνπο, πξάμεηο πνπ δελ αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο σο «παξάλνκεο», αιιά σο θνηλή πξαθηηθή, πνπ δελ πξέπεη λα επηζχξεη πνηληθή ηηκσξία. απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην ξίζθν ιεηηνπξγεί σο «παηρλίδη απηνπξαγκάησζεο» πνπ ζπκβάιεη ζηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Οη πεξηζζφηεξνη έθεβνη πιεζηάδνληαο πξνο ηελ ελειηθίσζε, πεξηνξίδνπλ ηελ εθηφο λφκνπ δξάζε ηνπο θαη ηελ ειέγρνπλ αλαζηνραζηηθά. Τπάξρεη, φκσο θαη κηα θαηεγνξία εθήβσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε αλάιεςε εθηφο λφκνπ δξάζεο έρεη κεηαηξαπεί ζε ηξφπν δσήο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζηαζε έλδεηαο, πξνζσξηλφηεηαο, πνιιαπιήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη αλαζθάιεηαο πνπ βηψλνπλ νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο ζηελ Διιάδα. απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε λνκηθή εκπινθή επηθέξεη πιήγκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ησλ λέσλ θαη βηψλεηαη σο απψιεηα ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Ιζρπξίδνκαη φηη ε επηζθαιήο ζέζε ησλ αλειίθσλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ εληζρχεηαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο. Δηδηθφηεξα, νη έθεβνη πνπ ζηεξνχληαη ηεο ζπκπαξάζηαζεο ησλ νηθείσλ ηνπο θαη δνπλ ζε ζπλζήθεο εγθιεηζκνχ, απνζηέξεζεο θαη εμάξηεζεο αλαγθάδνληαη, ζπρλά, ζε πξάμεηο δεκφζηνπ εμεπηειηζκνχ απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο θαη ηνπο δηθαζηέο ηνπο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαζππφηαμή ηνπο θαη ζηε δηθαηνιφγεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ειεπζεξηψλ ηνπο. Η Έδξα ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ αλαιακβάλεη ηελ απφδνζε ηνπ πνηληθνχ ηίηινπ ηνπ «αλήιηθνπ παξαβάηε» θαη επηβάιιεη ην θαηάιιειν κέηξν πνηληθήο κεηαρείξηζεο. Η «ηέρλε ηεο ηηκσξίαο» ζπλίζηαηαη ζηελ απνθπγή ηνπ νξηζηηθνχ ζηηγκαηηζκνχ ηνπ εθήβνπ -πνπ κεηαθξάδεηαη ζε απνθπγή ηεο επηβνιήο ζσθξνληζηηθνχ κέηξνπ- θαη ζηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο. Η Πξφεδξνο θαη ε Δηζαγγειέαο θαίλεηαη πσο αλαγλσξίδνπλ σο «ππαξθηφ» ηνλ «θίλδπλν» πνπ ελέρεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη γηα ην ιφγν απηφ εληζρχνπλ ην εμνπζηαζηηθφ ηνπο 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηζη άρθροσ 54ΠΚ

Τροποποίηζη άρθροσ 54ΠΚ Αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο αλειίθσλ, νη επηζεκάλζεηο ηεο Υπεξεζίαο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ Αζελψλ αθνξνχλ α) ζε ηξνπνπνηνχκελα, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, άξζξα θαη, θαηά πεξίπησζε, θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΣΙΑ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΟΡΙΜΟ «Χο ςεπδήο θαηαγγειία παηδηθήο θαθνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΙΧΔΙ ΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΓΡΑΣΔ, ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΘΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΑΝΗΛΙΚΧΝ» Σπκπιεξψζεθαλ ήδε 6 ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΣΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΣΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΣΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2009 Τομέας Έρεσνας 18 Άνω Φστιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Αθήνα, Ιούνιος 2010 Η Μνλάδα Απεμάξηεζεο 18 Άλσ ηνπ Χπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα