ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender"

Transcript

1 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

2 ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

3 Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή Καλωσορίσατε στην Better Lender Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών Κεϕάλαιο 2. Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις Κεϕάλαιο 4. Άλλες αιτήσεις δανείων 13 Κεϕάλαιο 5. Αναϕορές και ανάλυση.. 15 Κεϕάλαιο 6. Εργαλεία διαχείρισης Κεϕάλαιο 3. Νέες αιτήσεις δανείων... 9 iii

4 iv ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

5 Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη µιας λ σης επιχειρησιακής παρακολο θησης µε το IBM Business Process Manager περιλαµβάνει δ ο κ ριες εργασίες. Πρώτα πρέπει να αναπτ ξετε ένα µοντέλο παρακολο θησης χρησιµοποιώντας το IBM Business Monitor Development Toolkit. Το µοντέλο παρακολο θησης είναι ένα πρ γραµµα παρακολο θησης που επεξεργάζεται σε πραγµατικ χρ νο συµβάντα που προέρχονται απ τα στοιχεία των οποίων θέλετε να παρακολουθήσετε την απ δοση. Στο µοντέλο παρακολο θησης, καθορίζετε τον τρ πο υπολογισµο δεδοµένων απ δοσης απ τα αδιαµ ρϕωτα δεδοµένα που λαµβάνονται απ αυτά τα συµβάντα και αποθηκε ετε τα υπολογιζ µενα δεδοµένα σε µια βάση δεδοµένων. Αυτ το µοντέλο παρακολο θησης υλοποιείται στον εξυπηρετητή IBM Business Process Manager. Στη συνέχεια, πρέπει να δηµιουργήσετε ένα χειριστήριο στο Business Space. Ένα χειριστήριο αποτελείται απ µία ή περισσ τερες σελίδες, κάθε µία απ τις οποίες περιέχει ένα ή περισσ τερα µικροεργαλεία. Σκοπ ς του χειριστηρίου είναι η παρουσίαση των πληροϕοριών που προέρχονται απ το µοντέλο παρακολο θησης έτσι ώστε να είναι κατανοητές στους χρήστες και να τους παρέχεται η δυνατ τητα ανάλυσης και αντιµετώπισης των προβληµάτων της επιχείρησης. Αυτή η εισαγωγική εν τητα έχει κ ριο σκοπ την παροχή γενικών πληροϕοριών σχετικά µε τα χειριστήρια του Business Space µε µικροεργαλεία του IBM Business Process Manager. Παρέχεται ένα προκαθορισµένο χειριστήριο που σας επιτρέπει να εξοικειωθείτε µε τις δυνατ τητες του. Αυτ το χειριστήριο χρησιµοποιεί ένα µοντέλο παρακολο θησης µε το νοµα MortgageLendingBAMShowcase το οποίο έχει υλοποιηθεί στον εξυπηρετητή του IBM Business Process Manager. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την ανάπτυξη µοντέλων παρακολο θησης, ανατρέξτε στο θέµα Developing monitor models. Για εισαγωγικές πληροϕορίες διαβάστε τις εν τητες που ακολουθο ν. Εκτυπώσιµο αρχείο PDF Καλωσορίσατε στην Better Lender Η Better Lender είναι µια ϕανταστική εταιρεία παροχής δανείων που χρησιµοποιεί το IBM Business Process Manager για την παρακολο θηση και τη δηµιουργία αναϕορών σχετικά µε τα δεδοµένα απ δοσης. Το διαδραστικ παράδειγµα Better Lender αποτελείται απ µια σειρά ασκήσεων που σας επιτρέπουν να εξοικειωθείτε µε ορισµένες απ τις λειτουργίες των µικροεργαλείων παρακολο θησης στο Business Space. Θα µεταβείτε σε κάθε σελίδα στο χώρο Better Lender και θα ολοκληρώσετε κάποιες εργασίες. Οι πληροϕορίες που µαθαίνετε σε κάθε σελίδα χρησιµοποιο νται ως βάση για τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε στην επ µενη. Επισκεϕθείτε τις σελίδες µε την ακ λουθη σειρά: 1. Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών - Συνοψίζει την κατάσταση της επιχείρησης χρησιµοποιώντας δείκτες KPI. 2. Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις - Εµϕανίζει συνθήκες και προειδοποιήσεις σχετικά µε συγκεκριµένες επιχειρησιακές περιστάσεις που ενδέχεται να απαιτο ν περαιτέρω ανάλυση. 3. Νέες αιτήσεις δανείων - Σας παρέχει πληροϕορίες που σας βοηθο ν να διερευνήσετε τα προβλήµατα που εντοπίσατε στη σελίδα Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις. 4. Άλλες αιτήσεις δανείων - Παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε λες τις αιτήσεις που έχουν περάσει το στάδιο αυτοµατοποιηµένης προετοιµασίας στη διεργασία. Οι πληροϕορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη συνέχιση της διερε νησης των προβληµάτων. 1

6 5. Αναϕορές και ανάλυση - Περιγράϕει τον τρ πο χρήσης του µικροεργαλείου Ιστορικ και πρ γνωση KPI και τον τρ πο ρ θµισης και χρήσης των αναϕορών. 6. Εργαλεία διαχείρισης - Σας βοηθά να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης για τις προειδοποιήσεις και τους δείκτες KPI της Better Lender. Οι σελίδες αυτές περιέχουν συνδυασµο ς διαδικτυακών εϕαρµογών (µικροεργαλείων) των οποίων το περιεχ µενο προέρχεται απ διαϕορετικές πηγές. Τα στελέχη της Better Lender χρησιµοποιο ν τα µικροεργαλεία της κάθε σελίδας για την εξαγωγή σηµαντικών δεδοµένων (µετρικών στοιχείων απ δοσης) απ τις επιχειρησιακές διεργασίες που παρακολουθο νται. Ένας πολ σηµαντικ ς κ ριος δείκτης απ δοσης (KPI) για την εταιρεία είναι ο αριθµ ς των νέων δανείων για κάθε µήνα. Χρησιµοποιώντας τα µικροεργαλεία που παρέχονται στο χώρο Better Lender, µπορείτε να δείτε π τε ο αριθµ ς των νέων δανείων για το µήνα µειώνεται κάτω απ τον αναµεν µενο αριθµ (στ χο). Στη συνέχεια, µπορείτε γρήγορα να διερευνήσετε την αιτία και, αν είναι απαραίτητο, να εκτελέσετε ενέργειες για την επαναϕορά του αριθµο των νέων δανείων στο στ χο. Λήψη βοήθειας Μπορείτε να µεταβείτε σε βοηθητικές πληροϕορίες σχετικά µε το Business Space πατώντας στη διασ νδεση Βοήθεια στο πάνω µέρος του χώρου. Για πληροϕορίες σχετικά µε ένα συγκεκριµένο µικροεργαλείο, πατήστε στο κάτω βέλος στη γραµµή τίτλου του µικροεργαλείου και επιλέξτε Βοήθεια απ το µενο. Εξατοµίκευση του χώρου σας Για την εξατοµίκευση του χώρου Better Lender, µπορείτε να επιλέξετε ένα απ τα διαθέσιµα θέµατα. Κάθε θέµα καθορίζει τα χρώµατα και τον τρ πο εµϕάνισης των σελίδων στο χώρο. Για να αλλάξετε το θέµα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Επιλέξτε ιαχείριση χώρων. Στο παράθυρο ιαχείριση χώρων εµϕανίζονται οι χώροι στους οποίους έχετε πρ σβαση. 2. Για το χώρο Better Lender, επιλέξτε Ενέργειες > Τροποποίηση ρυθµίσεων. 3. Στο πλαίσιο Στυλ χώρου, επιλέξτε το θέµα Banking και πατήστε Αποθήκευση. 4. Όταν επιστρέψετε στη ιαχείριση χώρων, πατήστε στη διασ νδεση Χώρος Better Lender για να ανοίξετε το χώρο. Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών Αυτή η σελίδα εµϕανίζει µια σ νοψη της κατάστασης της επιχείρησης και περιέχει τα µικροεργαλεία ιαγράµµατα και είκτες KPI. Το µικροεργαλείο ιαγράµµατα παρέχει τιµές πραγµατικο χρ νου για τρεις σηµαντικο ς δείκτες KPI της Better Lender για τον τρέχοντα µήνα. Το µικροεργαλείο είκτες KPI εµϕανίζει τα ποσά για τον τρέχοντα µήνα και το τρέχον έτος που είναι κρίσιµης σηµασίας για την Better Lender. Μικροεργαλείο ιαγράµµατα Το µικροεργαλείο ιαγράµµατα µπορεί να παρουσιάσει µια εικ να στο χειριστήρι σας, στην οποία µπορεί να περιλαµβάνονται οπτικές ενδείξεις για την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησής σας βάσει επιλεγµένων δεικτών KPI. Πρώτα πρέπει να προσαρµ σετε τον τίτλο του µικροεργαλείου ώστε να είναι σχετικ ς µε τις εργασίες της Better Lender. Για την προβολή διαγραµµάτων SVG, πρέπει να έχει εγκατασταθεί µια λειτουργία προβολής SVG ως πρ σθετη λειτουργία στο προεπιλεγµένο πρ γραµµα πλοήγησης του συστήµατος (συνήθως, το Microsoft Internet Explorer). Μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχει 2 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

7 λειτουργία προβολής SVG στο σ στηµά σας, επιχειρώντας να ανοίξετε ένα αρχείο SVG χρησιµοποιώντας το Microsoft Internet Explorer. Αν το διάγραµµα ανοίξει στο πρ γραµµα πλοήγησης, τ τε οι ρυθµίσεις του συστήµατος είναι σωστές. ιαϕορετικά, µεταϕορτώστε το Adobe SVG Viewer απ τη διε θυνση Σηµαντικ : Για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα µικροεργαλείο ή στην ίδια τη σελίδα, πατήστε Τροποποίηση σελίδας για να ανοίξετε την παλέτα µικροεργαλείων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, αποθηκε στε τη σελίδα και πατήστε Ολοκλήρωση τροποποίησης. Προσαρµογή τίτλου µικροεργαλείου Όλα τα µικροεργαλεία έχουν ένα προεπιλεγµένο νοµα το οποίο µπορείτε να αλλάξετε. Για να αλλάξετε τον τίτλο του µικροεργαλείου, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε Τροποποίηση σελίδας ώστε να ενεργοποιηθεί η κατάσταση τροποποίησης της σελίδας. 2. Πατήστε στο εικονίδιο µενο µικροεργαλείου και επιλέξτε Μετονοµασία. Ανοίγει το παράθυρο Μετονοµασία. 3. Αλλάξτε το νοµα σε ιαγράµµατα - Συνολική απ δοση µήνα και πατήστε Αποθήκευση. Στο παράδειγµα αυτ, το µικροεργαλείο ιαγράµµατα - Επισκ πηση απ δοσης τρέχοντος µήνα εµϕανίζει περιληπτικά την κατάσταση της Better Lender για τον τρέχοντα µήνα, χρησιµοποιώντας τις τιµές των ακ λουθων δεικτών KPI: v Number of completed loans (Αριθµ ς ολοκληρωµένων δανείων) v Number of new loans (Αριθµ ς νέων δανείων) v Number of loan failures and exceptions (Αριθµ ς αποτυχιών και εξαιρέσεων δανείων) Εξετάζοντας το διάγραµµα, παρατηρείτε τι υπάρχουν δ ο προβλήµατα στην επιχείρησή σας. Κατ' αρχήν, γνωρίζετε τι η επιχείρηση δεν έχει ϕτάσει το στ χο για τον αριθµ των ολοκληρωµένων δανείων για το µήνα. Αυτ µπορεί να µην αποτελεί σοβαρ πρ βληµα προς το παρ ν γιατί ενδέχεται να υπάρχει ακ µα χρ νος για επαν ρθωση. Ωστ σο, θέλετε να εξαλείψετε λους τους ανασταλτικο ς παράγοντες που µπορείτε να εντοπίσετε εγκαίρως. Επιπλέον, το συνολικ πλήθος αποτυχιών ή εξαιρέσεων είναι πολ υψηλ, γεγον ς που δηλώνει πιθανά προβλήµατα µε συγκεκριµένους υπε θυνους δανείων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανοποίηση των πελατών. Μικροεργαλείο είκτες KPI Το µικροεργαλείο είκτες KPI εµϕανίζει το στ χο και την τρέχουσα κατάσταση των κ ριων δεικτών απ δοσης (KPI) µε τη µορϕή πολ χρωµων µετρητών. Και πάλι πρέπει να προσαρµ σετε τον τίτλο του µικροεργαλείου ώστε να είναι σχετικ ς µε τις εργασίες της Better Lender. Προσαρµογή τίτλου µικροεργαλείου Για να αλλάξετε τον τίτλο του µικροεργαλείου, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε Τροποποίηση σελίδας ώστε να ενεργοποιηθεί η κατάσταση τροποποίησης της σελίδας. 2. Πατήστε στο εικονίδιο µενο µικροεργαλείου και επιλέξτε Μετονοµασία. Ανοίγει το παράθυρο Μετονοµασία. 3. Αλλάξτε το νοµα σε είκτες KPI - Συνολική χρηµατοοικονοµική απ δοση και πατήστε Αποθήκευση. Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή 3

8 Το µετονοµασµένο µικροεργαλείο είκτες KPI - Συνολική χρηµατοοικονοµική απ δοση περιέχει τις ακ λουθες πληροϕορίες για τον τρέχοντα µήνα και το τρέχον έτος: v Συνολικ ποσ για λα τα ολοκληρωµένα δάνεια v Μέσο ποσ ανά αίτηση δανείου v Συνολικ ποσ για λες τις αιτήσεις δανείων Εµϕάνιση λεπτοµερειών 1. Για να δείτε λεπτοµέρειες, πως µια περιγραϕή ή ένας στ χος, πατήστε σε ένα µετρητή. 2. Για να κλείσετε το παράθυρο, πατήστε το κουµπί κλεισίµατος ή πατήστε σε µια λευκή περιοχή του χώρου. Αλλαγή του στ χου του δείκτη KPI Μπορείτε να αλλάξετε το στ χο εν ς δείκτη KPI απευθείας απ το µικροεργαλείο. Βάσει του χαµηλο αριθµο ολοκληρωµένων δανείων και λαµβάνοντας υπ ψη την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση, αποϕασίζετε να µειώσετε το στ χο για τον αριθµ των αιτήσεων δανείων για τον τρέχοντα µήνα. Για να αλλάξετε το στ χο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Απ το µικροεργαλείο είκτες KPI - Συνολική χρηµατοοικονοµική απ δοση, ανοίξτε τις ιδι τητες για τον δείκτη ΚΡΙ Συνολικ πλήθος αιτήσεων δανείων τρέχοντα µήνα πατώντας στο εικονίδιο Ιδι τητες δεικτών KPI ( ). 2. Απ το παράθυρο Ιδι τητες δεικτών KPI, πατήστε στην καρτέλα Ε ρος. 3. Στο πεδίο Στ χος, αντικαταστήστε την τρέχουσα τιµή µε 6 και πατήστε OK. Ο νέος στ χος για τον µήνα είναι $6.0. Προβολή πληροϕοριών σε διαϕορετική µορϕή Μπορείτε να προβάλετε τα οικονοµικά δεδοµένα σε διάϕορες µορϕές. Για να δείτε τις διαθέσιµες µορϕές, πατήστε σε κάθε κουµπί µικροεργαλείο είκτες KPI - Συνολική χρηµατοοικονοµική απ δοση. στο Συµβουλή: Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιο πάνω στα γραϕήµατα για να εµϕανιστο ν πρ σθετες πληροϕορίες πως το ε ρος, οι πραγµατικές τιµές και οι τιµές στ χου. 4 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

9 Κεϕάλαιο 2. Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις Η σελίδα Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις παρέχει ένα διάγραµµα της διεργασίας επεξεργασίας αιτήσεων δανείων για την εταιρεία Better Lender, µια λίστα των προειδοποιήσεων που αϕορο ν αποτυχηµένες αιτήσεις δανείων και µια λίστα των ενεργών χρήσεων δανείων. Απ τη σελίδα αυτή µπορείτε να εντοπίσετε προβλήµατα στο διάγραµµα διεργασίας, να αναλ σετε τη λίστα των προειδοποιήσεων για αποτυχηµένα δάνεια και να συσχετίσετε τις προειδοποιήσεις µε τις ενεργές χρήσεις δανείων. ιαγράµµατα - Απ δοση επεξεργασίας δανείων Το µικροεργαλείο ιαγράµµατα - Απ δοση επεξεργασίας δανείων εµϕανίζει τη ροή διεργασίας για µια αίτηση δανείου στην εταιρεία Better Lender. Όταν παραληϕθεί µια αίτηση δανείου, τοποθετείται στο στάδιο αυτοµατοποιηµένης προετοιµασίας δανείου (Automated Loan Setup), που γίνεται η επεξεργασία λων των απαραίτητων εγγράϕων και τελών. Στη συνέχεια, η αίτηση προωθείται ταυτ χρονα στην υποδιεργασία Processor Validator και στην υποδιεργασία Underwriting. Το δάνειο µεταβαίνει στην υποδιεργασία Closing µ νο ταν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του και στις δ ο προηγο µενες υποδιεργασίες. Απ την υποδιεργασία Closing, το δάνειο µεταβαίνει στις υποδιεργασίες Funding Post-Closing και Shipping. Για κάθε υποδιεργασία υπάρχουν συγκεκριµένα αναµεν µενα αποτελέσµατα ως προς το µέσο χρ νο επεξεργασίας µιας αίτησης για δάνειο. Όταν η απ δοση σε µια υποδιεργασία δεν είναι η αναµεν µενη, η υποδιεργασία εµϕανίζεται µε κ κκινο χρώµα. Ένα κ κκινο πλαίσιο διεργασίας στο διάγραµµα αποτελεί µια εµϕανή οπτική ένδειξη για την παρξη εν ς προβλήµατος. Στο διάγραµµα, η υποδιεργασία Underwriting χρειάζεται προσοχή καθώς υπερβαίνει τον αναµεν µενο µέσο χρ νο επεξεργασίας. Στην προηγο µενη σελίδα, διαπιστώσατε τι ο στ χος για τα ολοκληρωµένα δάνεια δεν εκπληρώνεται. Αυτ µπορεί να οϕείλεται σε καθυστερήσεις στην υποδιεργασία Underwriting. Προειδοποιήσεις - Αποτυχίες αιτήσεων δανείων Στο µικροεργαλείο Προειδοποιήσεις εµϕανίζονται οι προειδοποιήσεις για προκαθορισµένες επιχειρησιακές περιστάσεις. Ένα παράδειγµα προκαθορισµένης επιχειρησιακής περίστασης για την Better Lender είναι η µη τήρηση του ποσο των εξ δων που έχει συµϕωνηθεί µε τον πελάτη. Κατά συνέπεια, ταν τα εκτιµο µενα έξοδα (επίσης γνωστά ως έξοδα σηµείου πώλησης ή έξοδα POS) υπερβαίνουν τα πραγµατικά έξοδα κατά ένα συγκεκριµένο ποσοστ ή περισσ τερο, αποστέλλεται µια προειδοποίηση. Στο µικροεργαλείο Προειδοποιήσεις - Αποτυχίες αιτήσεων δανείων εµϕανίζονται λες οι προειδοποιήσεις που έχουν σταλεί µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια για αποτυχίες στη διαδικασία επεξεργασίας αιτήσεων δανείων. Ένας απ τους στ χους της Better Lender είναι η ελαχιστοποίηση αυτών των αποτυχιών στην επεξεργασία αιτήσεων δανείων. Ωστ σο, στην προηγο µενη σελίδα διαπιστώσατε τι ο στ χος αυτ ς δεν εκπληρώνεται. Σηµαντικ : Για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα µικροεργαλείο ή στην ίδια τη σελίδα, πατήστε Τροποποίηση σελίδας για να ανοίξετε την παλέτα µικροεργαλείων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, αποθηκε στε τη σελίδα και πατήστε Ολοκλήρωση τροποποίησης. Ανάγνωση προειδοποιήσεων 5

10 Οι προειδοποιήσεις των οποίων το κείµενο εµϕανίζεται κ κκινο δεν έχουν διαβαστεί. Εκτελέστε τις ακ λουθες ενέργειες: 1. Πατήστε σε µια προειδοποίηση µε κ κκινο χρώµα. Εµϕανίζεται ένα παράθυρο µε λεπτοµέρειες σχετικά µε την προειδοποίηση. 2. Πατήστε Κλείσιµο για να κλείσετε το παράθυρο. Το χρώµα της προειδοποίησης γίνεται µα ρο, το οποίο δηλώνει τι η προειδοποίηση έχει διαβαστεί. Οργάνωση των προειδοποιήσεων Για να οργανώσετε τη λίστα των προειδοποιήσεων, κάντε ένα απ τα εξής: v Για να ορίσετε µια προειδοποίηση ως αναγνωσµένη, πατήστε Σηµείωση ως αναγνωσµένης. Το χρώµα της προειδοποίησης γίνεται µα ρο. v Για να ορίσετε τι µια προειδοποίηση απαιτεί προσοχή, επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα της και πατήστε Σηµείωση ως µη αναγνωσµένης. Το χρώµα της προειδοποίησης αλλάζει απ µα ρο σε κ κκινο. v Για να στείλετε µια προειδοποίηση σε έναν άλλο χρήστη, επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα της και πατήστε ιαβίβαση προειδοποίησης. v Για να αϕαιρέσετε µια προειδοποίηση απ τη λίστα, επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα της και πατήστε Αϕαίρεση. Για τη συγκεκριµένη εργασία, στείλτε την προειδοποίηση σε έναν άλλο χρήστη επιλέγοντας το τετραγωνίδιο δίπλα της, πατώτας ιαβίβαση προειδοποίησης και καταχωρώντας το νοµα χρήστη admin. Στη συνέχεια πατήστε OK. Χρήσεις - Ενεργά δάνεια Στην επιχειρησιακή παρακολο θηση, µια χρήση είναι µια συγκεκριµένη κατασκευή δεδοµένων την οποία επεξεργάζεται το IBM Business Process Manager. Για την Better Lender, µια συγκεκριµένη αίτηση για δάνειο αποτελεί µια χρήση. Στο µικροεργαλείο Χρήσεις - Ενεργά δάνεια εµϕανίζεται µια λίστα των ενεργών δανείων (των δανείων που δεν έχουν ολοκληρωθεί) µαζί µε συγκεκριµένα µετρικά στοιχεία ( πως το χρηµατικ ποσ για κάθε δάνειο). Εδώ µπορείτε να βρείτε περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε αποτυχίες αιτήσεων, ορίζοντας την κοινή χρήση των πληροϕοριών του µικροεργαλείου Χρήσεις - Ενεργά δάνεια µε το µικροεργαλείο Προειδοποιήσεις - Αποτυχίες αιτήσεων δανείων. Προβολή κοιν χρηστου περιεχοµένου Απ τη λίστα των προειδοποιήσεων στο µικροεργαλείο Προειδοποιήσεις - Αποτυχίες αιτήσεων δανείων, διαπιστώνετε τι οι περισσ τερες προειδοποιήσεις αϕορο ν την τήρηση των συµϕωνηµένων εξ δων. Για να εντοπίσετε την αιτία, εκτελέστε την ακ λουθη διαδικασία: 1. Εντοπίστε µια προειδοποίηση σχετικά µε την τήρηση συµϕωνηµένων εξ δων και πατήστε στη στήλη Προέλευση προειδοποίησης. Το µικροεργαλείο Χρήσεις - Ενεργά δάνεια εµϕανίζει πληροϕορίες σχετικά µε το δάνειο που προκάλεσε την προειδοποίηση. 2. Εντοπίστε το νοµα του υπε θυνου δανείων (Robert Gump) και πατήστε Επαναϕορά αρχικο περιεχοµένου. 3. Επιστρέψτε στη λίστα των προειδοποιήσεων στο µικροεργαλείο Προειδοποιήσεις - Αποτυχίες αιτήσεων δανείων και επαναλάβετε το βήµα Εντοπίστε το νοµα του υπε θυνου δανείων και θα δείτε ξανά το νοµα Robert Gump. 5. Πατήστε Επαναϕορά αρχικο περιεχοµένου. 6 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

11 ιαπιστώσατε τι οι περισσ τερες απ τις αποτυχίες τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων προκλήθηκαν απ τα δάνεια που χειρίζεται ο Robert Gump. Κεϕάλαιο 2. Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις 7

12 8 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

13 Κεϕάλαιο 3. Νέες αιτήσεις δανείων Μετά την εξέταση των προειδοποιήσεων, διαπιστώνετε τι υπάρχουν δ ο προβλήµατα: η απ δοση στο στάδιο Underwriting και οι αποτυχίες τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων. Στη συνέχεια θα διερευνήσετε την κακή απ δοση του σταδίου Underwriting και θα εντοπίσετε την αιτία του µεγάλου αριθµο προειδοποιήσεων σχετικά µε την τήρηση των συµϕωνηµένων εξ δων. είκτες KPI - Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα Χρησιµοποιήστε το µικροεργαλείο είκτες KPI - Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα για να παρακολουθήσετε τα σϕάλµατα που προκαλο νται απ νέα δάνεια. Ο στ χος είναι να υπάρχουν σο το δυνατ ν λιγ τερα σϕάλµατα. Σε αυτ το µικροεργαλείο βλέπετε τι ο δείκτης KPI για τα σϕάλµατα τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων βρίσκεται πάνω απ το ριο. Το στοιχείο αυτ συµϕωνεί µε τα προηγο µενα συµπεράσµατά σας. Σηµαντικ : Για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα µικροεργαλείο ή στην ίδια τη σελίδα, πατήστε Τροποποίηση σελίδας για να ανοίξετε την παλέτα µικροεργαλείων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, αποθηκε στε τη σελίδα και πατήστε Ολοκλήρωση τροποποίησης. Προβολή ευρών δεικτών KPI Ένας µετρητής ή ένα ραβδ γραµµα KPI χωρίζεται σε ε ρη. Ένα ε ρος ορίζεται απ µια αρχική και µια τελική τιµή, για παράδειγµα 1000 έως Κάθε τιµή εν ς δείκτη KPI ανήκει σε ένα απ τα καθορισµένα ε ρη. Στο µικροεργαλείο είκτες KPI - Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα, τα ε ρη απεικονίζονται µε διαϕορετικά χρώµατα σε κάθε ράβδο KPI. 1. Επιλέξτε το δείκτη KPI Month-to-Date Fee Compliance Failures και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιο στο πρώτο χρώµα απ αριστερά. Θα εµϕανιστεί το ακ λουθο κείµενο: "Excellent 0 2". Excellent είναι το νοµα του ε ρους, ενώ 0 είναι η αρχική τιµή και 2 η τελική τιµή. 2. Συνεχίστε να µετακινείτε το ποντίκι προς τα δεξιά. Καθώς µετακινείστε σε ένα διαϕορετικ χρώµα, εµϕανίζεται ένας νέος ορισµ ς ε ρους. Θα εµϕανιστο ν τα ακ λουθα ε ρη: Very Good, Good, Poor και Very Poor. Ρ θµιση του ιστορικο KPI Στη συνέχεια, θα ρυθµίσετε το ιστορικ για το δείκτη KPI Month-to-Date Fee Compliance Failures, για να παρακολουθείται η διακ µανση των τιµών του, ώστε να έχετε κάποια ιστορικά δεδοµένα για ανάλυση αργ τερα. 1. Στη γραµµή του δείκτη KPI Month-to-Date Fee Compliance Failures, πατήστε στο εικονίδιο Ιστορικ και πρ γνωση ( ). 2. Απ το παράθυρο Ιστορικ και πρ γνωση KPI, επιλέξτε το τετραγωνίδιο Παρακολο θηση ιστορικών δεδοµένων για αυτ το δείκτη KPI, αν δεν είναι ήδη επιλεγµένο. 3. Επίσης, θέλετε να υπολογίσετε αναδροµικά ιστορικά δεδοµένα για αυτ το δείκτη KPI ώστε να περιλαµβάνονται δεδοµένα για το παρελθ ν. Επιλέξτε Ένας µήνας για τη χρονική περίοδο και πατήστε Αντικατάσταση υπαρχ ντων δεδοµένων ιστορικο µε αυτές τις πληροϕορίες. 9

14 4. Πατήστε Υπολογισµ ς και στη συνέχεια OK. ηµιουργία προειδοποίησης Απ το µικροεργαλείο είκτες KPI - Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα µπορείτε να δηµιουργήσετε µια προειδοποίηση µε βάση έναν δείκτη KPI. Ο στ χος σας είναι να εξασϕαλίσετε τι οι αποτυχίες τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων δεν θα αυξηθο ν πέρα απ το ε ρος "Good". Αν συµβεί αυτ, θέλετε να ειδοποιηθείτε αµέσως. Για να δηµιουργήσετε την προειδοποίηση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Στη γραµµή του δείκτη KPI Month-to-Date Fee Compliance Failures, πατήστε στο εικονίδιο ιαχείριση προειδοποιήσεων ( ) στη στήλη Ενέργειες. 2. Απ το παράθυρο διαχείρισης προειδοποιήσεων, επιλέξτε Νέα προειδοποίηση. 3. Καταχωρήστε το ακ λουθο νοµα για την προειδοποίηση: Α ξηση αποτυχιών τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων. 4. Καταχωρήστε την ακ λουθη περιγραϕή: Οι αποτυχίες τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων για τον τρέχοντα µήνα έχουν αυξηθεί πέρα απ το αποδεκτ ριο. 5. Στο πεδίο Συνθήκες, βεβαιωθείτε τι έχετε επιλέξει Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα στη στήλη Όνοµα δείκτη KPI. 6. Στη στήλη Συνθήκη, πατήστε στο κείµενο "Επιλογή συνθήκης" και στη συνέχεια στο κάτω βέλος για να εµϕανίσετε το µενο συνθηκών. Επιλέξτε Πάνω απ το ε ρος. 7. Στη στήλη Τιµή, πατήστε στο κείµενο "Επιλογή τιµής" και στη συνέχεια στο κάτω βέλος για να εµϕανίσετε το µενο τιµών. Επιλέξτε Good. 8. Στο πεδίο Χρ νος, συµπληρώστε τις ακ λουθες τιµές ώστε η συνθήκη να επιλεγεί για κάθε ηµέρα αρχίζοντας απ τη σηµερινή και να ειδοποιηθείτε µία µ νο ϕορά ταν η συνθήκη ισχ ει. v Συχν τητα ελέγχου συνθηκών: Ηµέρες, 1 v Χρονικ σηµείο έναρξης αποστολής ειδοποιήσεων: Επιλέξτε την τρέχουσα ηµεροµηνία και τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε. v Συχν τητα αποστολής ειδοποιήσεων: Μ νο µία ϕορά ταν ισχ ει η συνθήκη 9. Επιλέξτε την καρτέλα Περιεχ µενο προειδοποίησης. Εδώ µπορείτε να δείτε το περιεχ µενο της προειδοποίησης και, αν θέλετε, να καταχωρήσετε δικ σας κείµενο. 10. Επιλέξτε την καρτέλα Ειδοποίηση. Εδώ µπορείτε να επιλέξετε µεθ δους ειδοποίησης και να προσθέσετε παραλήπτες. Η επιλογή ειδοποίησης Χειριστήριο είναι προεπιλεγµένη, το οποίο σηµαίνει τι ταν η συνθήκη ισχ ει θα λάβετε την προειδοποίηση στο χειριστήριο. 11. Για να αποθηκε σετε την προειδοποίηση, πατήστε ΟΚ. Εµϕανίζεται ένα µήνυµα που επιβεβαιώνει τι η προειδοποίηση δηµιουργήθηκε µε επιτυχία. 12. Πατήστε OK. Η νέα προειδοποίηση εµϕανίζεται στη λίστα των προειδοποιήσεων για το δείκτη KPI Month-to-Date Fee Compliance Failures. 13. Για να επιστρέψετε στο µικροεργαλείο είκτες KPI - Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα, πατήστε Κλείσιµο. Χρήσεις - Νέα δάνεια µε υποθήκη Στο µικροεργαλείο Χρήσεις - Νέα δάνεια µε υποθήκη εµϕανίζεται µια λίστα µε λα τα νέα δάνεια. Προηγουµένως διαπιστώσατε τι ο υπε θυνος δανείων Robert Gump έχει το µεγαλ τερο αριθµ αποτυχιών τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων, συνεπώς ταξινοµείτε τη λίστα κατά υπε θυνο δανείων. 10 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

15 Ενεργοποίηση λειτουργίας ταξιν µησης για µια στήλη 1. Πατήστε Τροποποίηση σελίδας ώστε να ενεργοποιηθεί η κατάσταση τροποποίησης της σελίδας. 2. Απ το µικροεργαλείο Χρήσεις - Νέα δάνεια µε υποθήκη, πατήστε στο εικονίδιο µενο του µικροεργαλείου και επιλέξτε Τροποποίηση ρυθµίσεων. 3. Επιλέξτε την καρτέλα Ταξιν µηση. 4. Μεταϕέρετε το µετρικ στοιχείο Υπε θυνος δανείων απ τη λίστα ιαθέσιµες στη λίστα Επιλεγµένες και πατήστε OK για να επιστρέψετε στο µικροεργαλείο. 5. Για να ταξινοµήσετε τη λίστα υπε θυνων δανείων σε α ξουσα ή ϕθίνουσα σειρά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιο στην κεϕαλίδα της στήλης Υπε θυνος δανείων και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο ταξιν µησης. Στην ταξινοµηµένη λίστα, παρατηρήστε τι τα δάνεια που ανήκουν στον νέο υπάλληλο Robert Gump είναι µεγάλα δάνεια, τα οποία ονοµάζονται και jumbo. εν είναι συνήθης διαδικασία η εκχώρηση δανείων jumbo σε νέους υπαλλήλους. Στη συνέχεια, αναπτ ξτε µία απ τις χρήσεις δανείου jumbo του Robert Gump για να δείτε περισσ τερες πληροϕορίες. Οι πληροϕορίες επιβεβαιώνουν τι το ποσοστ τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων βρίσκεται έξω απ τους αναµεν µενους στ χους. Λήψη πρ σθετων πληροϕοριών Τώρα που γνωρίζετε τι ο Robert Gump έχει υψηλ αριθµ αποτυχιών τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων και τι είναι υπε θυνος για αρκετά µεγάλα δάνεια, κάτι που δεν είναι συνηθισµένο για έναν νέο υπε θυνο δανείων στην εταιρεία, µπορείτε να βρείτε περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα δάνεια που διαχειρίζεται ο Robert Gump στο µικροεργαλείο Χρήσεις - Νέα δάνεια µε υποθήκη. Για να κάνετε ανάπτυξη µε σκοπ την εµϕάνιση πρ σθετων πληροϕοριών, εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Για το δάνειο που επιθυµείτε να εξετάσετε, µεταβείτε στη στήλη Λεπτοµέρειες προετοιµασίας δανείου και πατήστε το εικονίδιο Εµϕάνιση θυγατρικών χρήσεων ( ). Εµϕανίζονται πρ σθετες πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση δανείου. 2. Απ το µενο του µικροεργαλείου επιλέξτε Ανανέωση για να επιστρέψετε στη λίστα. Εξετάζοντας και άλλα δάνεια στο χαρτοϕυλάκιο του Robert Gump, διαπιστώνετε τι υπάρχουν τα ίδια προβλήµατα τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστο ν. Ένας τρ πος αντιµετώπισης θα ήταν η παροχή εκπαίδευσης στο νέο υπε θυνο δανείων. 3. Πατήστε Ολοκλήρωση τροποποίησης για να αποθηκε σετε τη σελίδα και να προχωρήσετε στην επ µενη καρτέλα. Κεϕάλαιο 3. Νέες αιτήσεις δανείων 11

16 12 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

17 Κεϕάλαιο 4. Άλλες αιτήσεις δανείων Η σελίδα Άλλες αιτήσεις δανείων παρέχει λεπτοµερείς χρήσεις λων των ενεργών αιτήσεων δανείων για τους τελευταίους τρεις µήνες που έχουν περάσει απ την υποδιεργασία αυτοµατοποιηµένης προετοιµασίας. Επίσης, θα προσθέσετε ϕίλτρα δεδοµένων για να περιορίσετε τις εµϕανιζ µενες χρήσεις σε αυτές που σας ενδιαϕέρουν. Θα χρησιµοποιήσετε τα µικροεργαλεία σε αυτή τη σελίδα για να εντοπίσετε πρ σθετες πληροϕορίες που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε τις επ µενες ενέργειές σας για την επίλυση των προβληµάτων. Χρήσεις - άνεια υπ επεξεργασία Το µικροεργαλείο Χρήσεις - άνεια υπ επεξεργασία εµϕανίζει λα τα ενεργά δάνεια στο σ στηµα δανείων της Better Lender. Περιλαµβάνει λα τα δάνεια που άνοιξαν τον τρέχοντα µήνα και δεν έχουν ολοκληρωθεί αλλά έχουν περάσει το στάδιο αυτοµατοποιηµένης προετοιµασίας. Σηµαντικ : Για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα µικροεργαλείο ή στην ίδια τη σελίδα, πατήστε Τροποποίηση σελίδας για να ανοίξετε την παλέτα µικροεργαλείων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, αποθηκε στε τη σελίδα και πατήστε Ολοκλήρωση τροποποίησης. Φιλτράρισµα της λίστας Ένας άλλος τρ πος για την προβολή συγκεκριµένων µ νο χρήσεων είναι ο ορισµ ς ϕίλτρων για τα δεδοµένα χρήσεων. Για να ϕιλτράρετε τα δεδοµένα χρήσεων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Απ το µενο του µικροεργαλείου Χρήσεις - άνεια υπ επεξεργασία, επιλέξτε Τροποποίηση ρυθµίσεων. Εµϕανίζονται οι επιλογές ρ θµισης. 2. Επιλέξτε την καρτέλα Φίλτρο. 3. Για να προσθέσετε ένα ϕίλτρο δεδοµένων, πατήστε Προσθήκη. 4. Στη στήλη Μετρικ στοιχείο, επιλέξτε Loan Status. 5. Στη στήλη Τελεστής, επιλέξτε ίσο_µε. 6. Στη στήλη Τιµή, καταχωρήστε Processor Validator and Underwriting. 7. Πατήστε Εϕαρµογή. Οι τιµές των χρήσεων ανανεώνονται. 8. Πατήστε OK. Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια Είστε τώρα έτοιµοι να εξετάσετε τον πραγµατικ χρ νο επεξεργασίας για τις υποδιεργασίες Processor Validator και Underwriting. Το µικροεργαλείο Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια παρέχει λεπτοµερείς πληροϕορίες σχετικά µε το χρ νο επεξεργασίας για κάθε δάνειο που έχει ολοκληρωθεί σε κάθε υποδιεργασία. Εξετάζοντας αυτές τις πληροϕορίες µπορείτε να εντοπίσετε κάποια δεδοµένα ιστορικο που µπορεί να είναι χρήσιµα για την ανάλυση του προβλήµατος. Ρ θµιση της προβολής χρήσεων 13

18 Στο µικροεργαλείο Χρήσεις - άνεια υπ επεξεργασία, είδατε τι τα περισσ τερα απ τα δάνεια σε κατάσταση Processor Validator και Underwriting ανήκουν στον υπάλληλο Gerald Mander. Θέλετε να µάθετε αν αυτ συνέβαινε και στο παρελθ ν. Ωστ σο, το µικροεργαλείο Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια δεν έχει στήλη για τον υπε θυνο δανείων (Loan Officer). Για να προσθέσετε µια στήλη, ακολουθήστε την παρακάτω ακ λουθη διαδικασία: 1. Απ το µενο του µικροεργαλείου Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια, επιλέξτε Τροποποίηση ρυθµίσεων. Εµϕανίζεται η καρτέλα Εµϕάνιση/Απ κρυψη των επιλογών ρ θµισης. 2. Στη στήλη Επιλέξτε τις στήλες που θα εµϕανίζονται, µεταϕέρετε τη στήλη Υπε θυνος δανείων απ τη λίστα ιαθέσιµες στη λίστα Επιλεγµένες. 3. Χρησιµοποιήστε το πάνω και το κάτω βέλος για να τοποθετήσετε τη στήλη στο σηµείο που θέλετε να εµϕανίζεται. 4. Πατήστε OK. Η στήλη που προσθέσατε εµϕανίζεται στη λίστα. Ο επ µενος στ χος σας είναι να βρείτε αν ο Gerald Mander χρειάζεται περισσ τερο χρ νο για την ολοκλήρωση της υποδιεργασίας Processor Validator ή Underwriting. Αν συµβαίνει αυτ, ίσως µπορείτε να εντοπίσετε την αιτία του προβλήµατος βρίσκοντας τους υπε θυνους για τις υποδιεργασίες Processor Validator και Underwriting για τα δάνεια του Gerald Mander. Θέλετε να περιορίσετε τις πιθαν τητες σε συγκεκριµένους υπαλλήλους. Ταξιν µηση δεδοµένων σε στήλες Για να ρυθµίσετε το µικροεργαλείο Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια προκειµένου να ταξινοµήσετε µε βάση οποιαδήποτε στήλη, εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε Τροποποίηση σελίδας ώστε να ενεργοποιηθεί η κατάσταση τροποποίησης της σελίδας. 2. Απ το µενο του µικροεργαλείου Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια, επιλέξτε Τροποποίηση ρυθµίσεων. 3. Επιλέξτε την καρτέλα Ταξιν µηση. 4. Στην εν τητα Επιλέξτε τις στήλες που επιθυµείτε να υποστηρίζουν ταξιν µηση, επιλέξτε τα µετρικά στοιχεία πατώντας το κουµπί Επιλογή λων των µετρικών στοιχείων ( ). Όλα τα µετρικά στοιχεία µεταϕέρονται απ την περιοχή ιαθέσιµα στην περιοχή Επιλεγµένα. 5. Πατήστε OK για να αποθηκε σετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο µικροεργαλείο. 6. Μεταϕέρετε το δείκτη του ποντικιο σε κάθε κεϕαλίδα στήλης για να δείτε τις διαθέσιµες επιλογές ταξιν µησης και ϕιλτραρίσµατος. Επίσης, παρατηρείτε τι η διεργασία Underwriting διαρκεί πάντα περισσ τερο απ τη διεργασία Processor Validator. Επειδή θέλετε να εξετάσετε πιο αναλυτικά αυτή την κατάσταση µε το διευθυντή της υποδιεργασίας Underwriting, εξάγετε τα δεδοµένα σε ένα αρχείο CSV (comma separated values) ώστε ο διευθυντής να µπορεί να δηµιουργήσει ένα υπολογιστικ ϕ λλο. 14 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS. 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS. 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η μεταφορά, η διάδοση, η ηλεκτρονική λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης

SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης el 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.................................................................... 5 Τύποι προφυλάξεων ασφαλείας:..................................... 5 Προφυλάξεις ασφαλείας:.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα