ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender"

Transcript

1 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

2 ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

3 Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή Καλωσορίσατε στην Better Lender Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών Κεϕάλαιο 2. Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις Κεϕάλαιο 4. Άλλες αιτήσεις δανείων 13 Κεϕάλαιο 5. Αναϕορές και ανάλυση.. 15 Κεϕάλαιο 6. Εργαλεία διαχείρισης Κεϕάλαιο 3. Νέες αιτήσεις δανείων... 9 iii

4 iv ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

5 Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη µιας λ σης επιχειρησιακής παρακολο θησης µε το IBM Business Process Manager περιλαµβάνει δ ο κ ριες εργασίες. Πρώτα πρέπει να αναπτ ξετε ένα µοντέλο παρακολο θησης χρησιµοποιώντας το IBM Business Monitor Development Toolkit. Το µοντέλο παρακολο θησης είναι ένα πρ γραµµα παρακολο θησης που επεξεργάζεται σε πραγµατικ χρ νο συµβάντα που προέρχονται απ τα στοιχεία των οποίων θέλετε να παρακολουθήσετε την απ δοση. Στο µοντέλο παρακολο θησης, καθορίζετε τον τρ πο υπολογισµο δεδοµένων απ δοσης απ τα αδιαµ ρϕωτα δεδοµένα που λαµβάνονται απ αυτά τα συµβάντα και αποθηκε ετε τα υπολογιζ µενα δεδοµένα σε µια βάση δεδοµένων. Αυτ το µοντέλο παρακολο θησης υλοποιείται στον εξυπηρετητή IBM Business Process Manager. Στη συνέχεια, πρέπει να δηµιουργήσετε ένα χειριστήριο στο Business Space. Ένα χειριστήριο αποτελείται απ µία ή περισσ τερες σελίδες, κάθε µία απ τις οποίες περιέχει ένα ή περισσ τερα µικροεργαλεία. Σκοπ ς του χειριστηρίου είναι η παρουσίαση των πληροϕοριών που προέρχονται απ το µοντέλο παρακολο θησης έτσι ώστε να είναι κατανοητές στους χρήστες και να τους παρέχεται η δυνατ τητα ανάλυσης και αντιµετώπισης των προβληµάτων της επιχείρησης. Αυτή η εισαγωγική εν τητα έχει κ ριο σκοπ την παροχή γενικών πληροϕοριών σχετικά µε τα χειριστήρια του Business Space µε µικροεργαλεία του IBM Business Process Manager. Παρέχεται ένα προκαθορισµένο χειριστήριο που σας επιτρέπει να εξοικειωθείτε µε τις δυνατ τητες του. Αυτ το χειριστήριο χρησιµοποιεί ένα µοντέλο παρακολο θησης µε το νοµα MortgageLendingBAMShowcase το οποίο έχει υλοποιηθεί στον εξυπηρετητή του IBM Business Process Manager. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την ανάπτυξη µοντέλων παρακολο θησης, ανατρέξτε στο θέµα Developing monitor models. Για εισαγωγικές πληροϕορίες διαβάστε τις εν τητες που ακολουθο ν. Εκτυπώσιµο αρχείο PDF Καλωσορίσατε στην Better Lender Η Better Lender είναι µια ϕανταστική εταιρεία παροχής δανείων που χρησιµοποιεί το IBM Business Process Manager για την παρακολο θηση και τη δηµιουργία αναϕορών σχετικά µε τα δεδοµένα απ δοσης. Το διαδραστικ παράδειγµα Better Lender αποτελείται απ µια σειρά ασκήσεων που σας επιτρέπουν να εξοικειωθείτε µε ορισµένες απ τις λειτουργίες των µικροεργαλείων παρακολο θησης στο Business Space. Θα µεταβείτε σε κάθε σελίδα στο χώρο Better Lender και θα ολοκληρώσετε κάποιες εργασίες. Οι πληροϕορίες που µαθαίνετε σε κάθε σελίδα χρησιµοποιο νται ως βάση για τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε στην επ µενη. Επισκεϕθείτε τις σελίδες µε την ακ λουθη σειρά: 1. Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών - Συνοψίζει την κατάσταση της επιχείρησης χρησιµοποιώντας δείκτες KPI. 2. Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις - Εµϕανίζει συνθήκες και προειδοποιήσεις σχετικά µε συγκεκριµένες επιχειρησιακές περιστάσεις που ενδέχεται να απαιτο ν περαιτέρω ανάλυση. 3. Νέες αιτήσεις δανείων - Σας παρέχει πληροϕορίες που σας βοηθο ν να διερευνήσετε τα προβλήµατα που εντοπίσατε στη σελίδα Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις. 4. Άλλες αιτήσεις δανείων - Παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε λες τις αιτήσεις που έχουν περάσει το στάδιο αυτοµατοποιηµένης προετοιµασίας στη διεργασία. Οι πληροϕορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη συνέχιση της διερε νησης των προβληµάτων. 1

6 5. Αναϕορές και ανάλυση - Περιγράϕει τον τρ πο χρήσης του µικροεργαλείου Ιστορικ και πρ γνωση KPI και τον τρ πο ρ θµισης και χρήσης των αναϕορών. 6. Εργαλεία διαχείρισης - Σας βοηθά να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης για τις προειδοποιήσεις και τους δείκτες KPI της Better Lender. Οι σελίδες αυτές περιέχουν συνδυασµο ς διαδικτυακών εϕαρµογών (µικροεργαλείων) των οποίων το περιεχ µενο προέρχεται απ διαϕορετικές πηγές. Τα στελέχη της Better Lender χρησιµοποιο ν τα µικροεργαλεία της κάθε σελίδας για την εξαγωγή σηµαντικών δεδοµένων (µετρικών στοιχείων απ δοσης) απ τις επιχειρησιακές διεργασίες που παρακολουθο νται. Ένας πολ σηµαντικ ς κ ριος δείκτης απ δοσης (KPI) για την εταιρεία είναι ο αριθµ ς των νέων δανείων για κάθε µήνα. Χρησιµοποιώντας τα µικροεργαλεία που παρέχονται στο χώρο Better Lender, µπορείτε να δείτε π τε ο αριθµ ς των νέων δανείων για το µήνα µειώνεται κάτω απ τον αναµεν µενο αριθµ (στ χο). Στη συνέχεια, µπορείτε γρήγορα να διερευνήσετε την αιτία και, αν είναι απαραίτητο, να εκτελέσετε ενέργειες για την επαναϕορά του αριθµο των νέων δανείων στο στ χο. Λήψη βοήθειας Μπορείτε να µεταβείτε σε βοηθητικές πληροϕορίες σχετικά µε το Business Space πατώντας στη διασ νδεση Βοήθεια στο πάνω µέρος του χώρου. Για πληροϕορίες σχετικά µε ένα συγκεκριµένο µικροεργαλείο, πατήστε στο κάτω βέλος στη γραµµή τίτλου του µικροεργαλείου και επιλέξτε Βοήθεια απ το µενο. Εξατοµίκευση του χώρου σας Για την εξατοµίκευση του χώρου Better Lender, µπορείτε να επιλέξετε ένα απ τα διαθέσιµα θέµατα. Κάθε θέµα καθορίζει τα χρώµατα και τον τρ πο εµϕάνισης των σελίδων στο χώρο. Για να αλλάξετε το θέµα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Επιλέξτε ιαχείριση χώρων. Στο παράθυρο ιαχείριση χώρων εµϕανίζονται οι χώροι στους οποίους έχετε πρ σβαση. 2. Για το χώρο Better Lender, επιλέξτε Ενέργειες > Τροποποίηση ρυθµίσεων. 3. Στο πλαίσιο Στυλ χώρου, επιλέξτε το θέµα Banking και πατήστε Αποθήκευση. 4. Όταν επιστρέψετε στη ιαχείριση χώρων, πατήστε στη διασ νδεση Χώρος Better Lender για να ανοίξετε το χώρο. Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών Αυτή η σελίδα εµϕανίζει µια σ νοψη της κατάστασης της επιχείρησης και περιέχει τα µικροεργαλεία ιαγράµµατα και είκτες KPI. Το µικροεργαλείο ιαγράµµατα παρέχει τιµές πραγµατικο χρ νου για τρεις σηµαντικο ς δείκτες KPI της Better Lender για τον τρέχοντα µήνα. Το µικροεργαλείο είκτες KPI εµϕανίζει τα ποσά για τον τρέχοντα µήνα και το τρέχον έτος που είναι κρίσιµης σηµασίας για την Better Lender. Μικροεργαλείο ιαγράµµατα Το µικροεργαλείο ιαγράµµατα µπορεί να παρουσιάσει µια εικ να στο χειριστήρι σας, στην οποία µπορεί να περιλαµβάνονται οπτικές ενδείξεις για την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησής σας βάσει επιλεγµένων δεικτών KPI. Πρώτα πρέπει να προσαρµ σετε τον τίτλο του µικροεργαλείου ώστε να είναι σχετικ ς µε τις εργασίες της Better Lender. Για την προβολή διαγραµµάτων SVG, πρέπει να έχει εγκατασταθεί µια λειτουργία προβολής SVG ως πρ σθετη λειτουργία στο προεπιλεγµένο πρ γραµµα πλοήγησης του συστήµατος (συνήθως, το Microsoft Internet Explorer). Μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχει 2 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

7 λειτουργία προβολής SVG στο σ στηµά σας, επιχειρώντας να ανοίξετε ένα αρχείο SVG χρησιµοποιώντας το Microsoft Internet Explorer. Αν το διάγραµµα ανοίξει στο πρ γραµµα πλοήγησης, τ τε οι ρυθµίσεις του συστήµατος είναι σωστές. ιαϕορετικά, µεταϕορτώστε το Adobe SVG Viewer απ τη διε θυνση Σηµαντικ : Για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα µικροεργαλείο ή στην ίδια τη σελίδα, πατήστε Τροποποίηση σελίδας για να ανοίξετε την παλέτα µικροεργαλείων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, αποθηκε στε τη σελίδα και πατήστε Ολοκλήρωση τροποποίησης. Προσαρµογή τίτλου µικροεργαλείου Όλα τα µικροεργαλεία έχουν ένα προεπιλεγµένο νοµα το οποίο µπορείτε να αλλάξετε. Για να αλλάξετε τον τίτλο του µικροεργαλείου, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε Τροποποίηση σελίδας ώστε να ενεργοποιηθεί η κατάσταση τροποποίησης της σελίδας. 2. Πατήστε στο εικονίδιο µενο µικροεργαλείου και επιλέξτε Μετονοµασία. Ανοίγει το παράθυρο Μετονοµασία. 3. Αλλάξτε το νοµα σε ιαγράµµατα - Συνολική απ δοση µήνα και πατήστε Αποθήκευση. Στο παράδειγµα αυτ, το µικροεργαλείο ιαγράµµατα - Επισκ πηση απ δοσης τρέχοντος µήνα εµϕανίζει περιληπτικά την κατάσταση της Better Lender για τον τρέχοντα µήνα, χρησιµοποιώντας τις τιµές των ακ λουθων δεικτών KPI: v Number of completed loans (Αριθµ ς ολοκληρωµένων δανείων) v Number of new loans (Αριθµ ς νέων δανείων) v Number of loan failures and exceptions (Αριθµ ς αποτυχιών και εξαιρέσεων δανείων) Εξετάζοντας το διάγραµµα, παρατηρείτε τι υπάρχουν δ ο προβλήµατα στην επιχείρησή σας. Κατ' αρχήν, γνωρίζετε τι η επιχείρηση δεν έχει ϕτάσει το στ χο για τον αριθµ των ολοκληρωµένων δανείων για το µήνα. Αυτ µπορεί να µην αποτελεί σοβαρ πρ βληµα προς το παρ ν γιατί ενδέχεται να υπάρχει ακ µα χρ νος για επαν ρθωση. Ωστ σο, θέλετε να εξαλείψετε λους τους ανασταλτικο ς παράγοντες που µπορείτε να εντοπίσετε εγκαίρως. Επιπλέον, το συνολικ πλήθος αποτυχιών ή εξαιρέσεων είναι πολ υψηλ, γεγον ς που δηλώνει πιθανά προβλήµατα µε συγκεκριµένους υπε θυνους δανείων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανοποίηση των πελατών. Μικροεργαλείο είκτες KPI Το µικροεργαλείο είκτες KPI εµϕανίζει το στ χο και την τρέχουσα κατάσταση των κ ριων δεικτών απ δοσης (KPI) µε τη µορϕή πολ χρωµων µετρητών. Και πάλι πρέπει να προσαρµ σετε τον τίτλο του µικροεργαλείου ώστε να είναι σχετικ ς µε τις εργασίες της Better Lender. Προσαρµογή τίτλου µικροεργαλείου Για να αλλάξετε τον τίτλο του µικροεργαλείου, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε Τροποποίηση σελίδας ώστε να ενεργοποιηθεί η κατάσταση τροποποίησης της σελίδας. 2. Πατήστε στο εικονίδιο µενο µικροεργαλείου και επιλέξτε Μετονοµασία. Ανοίγει το παράθυρο Μετονοµασία. 3. Αλλάξτε το νοµα σε είκτες KPI - Συνολική χρηµατοοικονοµική απ δοση και πατήστε Αποθήκευση. Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή 3

8 Το µετονοµασµένο µικροεργαλείο είκτες KPI - Συνολική χρηµατοοικονοµική απ δοση περιέχει τις ακ λουθες πληροϕορίες για τον τρέχοντα µήνα και το τρέχον έτος: v Συνολικ ποσ για λα τα ολοκληρωµένα δάνεια v Μέσο ποσ ανά αίτηση δανείου v Συνολικ ποσ για λες τις αιτήσεις δανείων Εµϕάνιση λεπτοµερειών 1. Για να δείτε λεπτοµέρειες, πως µια περιγραϕή ή ένας στ χος, πατήστε σε ένα µετρητή. 2. Για να κλείσετε το παράθυρο, πατήστε το κουµπί κλεισίµατος ή πατήστε σε µια λευκή περιοχή του χώρου. Αλλαγή του στ χου του δείκτη KPI Μπορείτε να αλλάξετε το στ χο εν ς δείκτη KPI απευθείας απ το µικροεργαλείο. Βάσει του χαµηλο αριθµο ολοκληρωµένων δανείων και λαµβάνοντας υπ ψη την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση, αποϕασίζετε να µειώσετε το στ χο για τον αριθµ των αιτήσεων δανείων για τον τρέχοντα µήνα. Για να αλλάξετε το στ χο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Απ το µικροεργαλείο είκτες KPI - Συνολική χρηµατοοικονοµική απ δοση, ανοίξτε τις ιδι τητες για τον δείκτη ΚΡΙ Συνολικ πλήθος αιτήσεων δανείων τρέχοντα µήνα πατώντας στο εικονίδιο Ιδι τητες δεικτών KPI ( ). 2. Απ το παράθυρο Ιδι τητες δεικτών KPI, πατήστε στην καρτέλα Ε ρος. 3. Στο πεδίο Στ χος, αντικαταστήστε την τρέχουσα τιµή µε 6 και πατήστε OK. Ο νέος στ χος για τον µήνα είναι $6.0. Προβολή πληροϕοριών σε διαϕορετική µορϕή Μπορείτε να προβάλετε τα οικονοµικά δεδοµένα σε διάϕορες µορϕές. Για να δείτε τις διαθέσιµες µορϕές, πατήστε σε κάθε κουµπί µικροεργαλείο είκτες KPI - Συνολική χρηµατοοικονοµική απ δοση. στο Συµβουλή: Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιο πάνω στα γραϕήµατα για να εµϕανιστο ν πρ σθετες πληροϕορίες πως το ε ρος, οι πραγµατικές τιµές και οι τιµές στ χου. 4 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

9 Κεϕάλαιο 2. Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις Η σελίδα Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις παρέχει ένα διάγραµµα της διεργασίας επεξεργασίας αιτήσεων δανείων για την εταιρεία Better Lender, µια λίστα των προειδοποιήσεων που αϕορο ν αποτυχηµένες αιτήσεις δανείων και µια λίστα των ενεργών χρήσεων δανείων. Απ τη σελίδα αυτή µπορείτε να εντοπίσετε προβλήµατα στο διάγραµµα διεργασίας, να αναλ σετε τη λίστα των προειδοποιήσεων για αποτυχηµένα δάνεια και να συσχετίσετε τις προειδοποιήσεις µε τις ενεργές χρήσεις δανείων. ιαγράµµατα - Απ δοση επεξεργασίας δανείων Το µικροεργαλείο ιαγράµµατα - Απ δοση επεξεργασίας δανείων εµϕανίζει τη ροή διεργασίας για µια αίτηση δανείου στην εταιρεία Better Lender. Όταν παραληϕθεί µια αίτηση δανείου, τοποθετείται στο στάδιο αυτοµατοποιηµένης προετοιµασίας δανείου (Automated Loan Setup), που γίνεται η επεξεργασία λων των απαραίτητων εγγράϕων και τελών. Στη συνέχεια, η αίτηση προωθείται ταυτ χρονα στην υποδιεργασία Processor Validator και στην υποδιεργασία Underwriting. Το δάνειο µεταβαίνει στην υποδιεργασία Closing µ νο ταν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του και στις δ ο προηγο µενες υποδιεργασίες. Απ την υποδιεργασία Closing, το δάνειο µεταβαίνει στις υποδιεργασίες Funding Post-Closing και Shipping. Για κάθε υποδιεργασία υπάρχουν συγκεκριµένα αναµεν µενα αποτελέσµατα ως προς το µέσο χρ νο επεξεργασίας µιας αίτησης για δάνειο. Όταν η απ δοση σε µια υποδιεργασία δεν είναι η αναµεν µενη, η υποδιεργασία εµϕανίζεται µε κ κκινο χρώµα. Ένα κ κκινο πλαίσιο διεργασίας στο διάγραµµα αποτελεί µια εµϕανή οπτική ένδειξη για την παρξη εν ς προβλήµατος. Στο διάγραµµα, η υποδιεργασία Underwriting χρειάζεται προσοχή καθώς υπερβαίνει τον αναµεν µενο µέσο χρ νο επεξεργασίας. Στην προηγο µενη σελίδα, διαπιστώσατε τι ο στ χος για τα ολοκληρωµένα δάνεια δεν εκπληρώνεται. Αυτ µπορεί να οϕείλεται σε καθυστερήσεις στην υποδιεργασία Underwriting. Προειδοποιήσεις - Αποτυχίες αιτήσεων δανείων Στο µικροεργαλείο Προειδοποιήσεις εµϕανίζονται οι προειδοποιήσεις για προκαθορισµένες επιχειρησιακές περιστάσεις. Ένα παράδειγµα προκαθορισµένης επιχειρησιακής περίστασης για την Better Lender είναι η µη τήρηση του ποσο των εξ δων που έχει συµϕωνηθεί µε τον πελάτη. Κατά συνέπεια, ταν τα εκτιµο µενα έξοδα (επίσης γνωστά ως έξοδα σηµείου πώλησης ή έξοδα POS) υπερβαίνουν τα πραγµατικά έξοδα κατά ένα συγκεκριµένο ποσοστ ή περισσ τερο, αποστέλλεται µια προειδοποίηση. Στο µικροεργαλείο Προειδοποιήσεις - Αποτυχίες αιτήσεων δανείων εµϕανίζονται λες οι προειδοποιήσεις που έχουν σταλεί µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια για αποτυχίες στη διαδικασία επεξεργασίας αιτήσεων δανείων. Ένας απ τους στ χους της Better Lender είναι η ελαχιστοποίηση αυτών των αποτυχιών στην επεξεργασία αιτήσεων δανείων. Ωστ σο, στην προηγο µενη σελίδα διαπιστώσατε τι ο στ χος αυτ ς δεν εκπληρώνεται. Σηµαντικ : Για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα µικροεργαλείο ή στην ίδια τη σελίδα, πατήστε Τροποποίηση σελίδας για να ανοίξετε την παλέτα µικροεργαλείων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, αποθηκε στε τη σελίδα και πατήστε Ολοκλήρωση τροποποίησης. Ανάγνωση προειδοποιήσεων 5

10 Οι προειδοποιήσεις των οποίων το κείµενο εµϕανίζεται κ κκινο δεν έχουν διαβαστεί. Εκτελέστε τις ακ λουθες ενέργειες: 1. Πατήστε σε µια προειδοποίηση µε κ κκινο χρώµα. Εµϕανίζεται ένα παράθυρο µε λεπτοµέρειες σχετικά µε την προειδοποίηση. 2. Πατήστε Κλείσιµο για να κλείσετε το παράθυρο. Το χρώµα της προειδοποίησης γίνεται µα ρο, το οποίο δηλώνει τι η προειδοποίηση έχει διαβαστεί. Οργάνωση των προειδοποιήσεων Για να οργανώσετε τη λίστα των προειδοποιήσεων, κάντε ένα απ τα εξής: v Για να ορίσετε µια προειδοποίηση ως αναγνωσµένη, πατήστε Σηµείωση ως αναγνωσµένης. Το χρώµα της προειδοποίησης γίνεται µα ρο. v Για να ορίσετε τι µια προειδοποίηση απαιτεί προσοχή, επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα της και πατήστε Σηµείωση ως µη αναγνωσµένης. Το χρώµα της προειδοποίησης αλλάζει απ µα ρο σε κ κκινο. v Για να στείλετε µια προειδοποίηση σε έναν άλλο χρήστη, επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα της και πατήστε ιαβίβαση προειδοποίησης. v Για να αϕαιρέσετε µια προειδοποίηση απ τη λίστα, επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα της και πατήστε Αϕαίρεση. Για τη συγκεκριµένη εργασία, στείλτε την προειδοποίηση σε έναν άλλο χρήστη επιλέγοντας το τετραγωνίδιο δίπλα της, πατώτας ιαβίβαση προειδοποίησης και καταχωρώντας το νοµα χρήστη admin. Στη συνέχεια πατήστε OK. Χρήσεις - Ενεργά δάνεια Στην επιχειρησιακή παρακολο θηση, µια χρήση είναι µια συγκεκριµένη κατασκευή δεδοµένων την οποία επεξεργάζεται το IBM Business Process Manager. Για την Better Lender, µια συγκεκριµένη αίτηση για δάνειο αποτελεί µια χρήση. Στο µικροεργαλείο Χρήσεις - Ενεργά δάνεια εµϕανίζεται µια λίστα των ενεργών δανείων (των δανείων που δεν έχουν ολοκληρωθεί) µαζί µε συγκεκριµένα µετρικά στοιχεία ( πως το χρηµατικ ποσ για κάθε δάνειο). Εδώ µπορείτε να βρείτε περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε αποτυχίες αιτήσεων, ορίζοντας την κοινή χρήση των πληροϕοριών του µικροεργαλείου Χρήσεις - Ενεργά δάνεια µε το µικροεργαλείο Προειδοποιήσεις - Αποτυχίες αιτήσεων δανείων. Προβολή κοιν χρηστου περιεχοµένου Απ τη λίστα των προειδοποιήσεων στο µικροεργαλείο Προειδοποιήσεις - Αποτυχίες αιτήσεων δανείων, διαπιστώνετε τι οι περισσ τερες προειδοποιήσεις αϕορο ν την τήρηση των συµϕωνηµένων εξ δων. Για να εντοπίσετε την αιτία, εκτελέστε την ακ λουθη διαδικασία: 1. Εντοπίστε µια προειδοποίηση σχετικά µε την τήρηση συµϕωνηµένων εξ δων και πατήστε στη στήλη Προέλευση προειδοποίησης. Το µικροεργαλείο Χρήσεις - Ενεργά δάνεια εµϕανίζει πληροϕορίες σχετικά µε το δάνειο που προκάλεσε την προειδοποίηση. 2. Εντοπίστε το νοµα του υπε θυνου δανείων (Robert Gump) και πατήστε Επαναϕορά αρχικο περιεχοµένου. 3. Επιστρέψτε στη λίστα των προειδοποιήσεων στο µικροεργαλείο Προειδοποιήσεις - Αποτυχίες αιτήσεων δανείων και επαναλάβετε το βήµα Εντοπίστε το νοµα του υπε θυνου δανείων και θα δείτε ξανά το νοµα Robert Gump. 5. Πατήστε Επαναϕορά αρχικο περιεχοµένου. 6 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

11 ιαπιστώσατε τι οι περισσ τερες απ τις αποτυχίες τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων προκλήθηκαν απ τα δάνεια που χειρίζεται ο Robert Gump. Κεϕάλαιο 2. Επιχειρησιακές προειδοποιήσεις 7

12 8 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

13 Κεϕάλαιο 3. Νέες αιτήσεις δανείων Μετά την εξέταση των προειδοποιήσεων, διαπιστώνετε τι υπάρχουν δ ο προβλήµατα: η απ δοση στο στάδιο Underwriting και οι αποτυχίες τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων. Στη συνέχεια θα διερευνήσετε την κακή απ δοση του σταδίου Underwriting και θα εντοπίσετε την αιτία του µεγάλου αριθµο προειδοποιήσεων σχετικά µε την τήρηση των συµϕωνηµένων εξ δων. είκτες KPI - Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα Χρησιµοποιήστε το µικροεργαλείο είκτες KPI - Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα για να παρακολουθήσετε τα σϕάλµατα που προκαλο νται απ νέα δάνεια. Ο στ χος είναι να υπάρχουν σο το δυνατ ν λιγ τερα σϕάλµατα. Σε αυτ το µικροεργαλείο βλέπετε τι ο δείκτης KPI για τα σϕάλµατα τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων βρίσκεται πάνω απ το ριο. Το στοιχείο αυτ συµϕωνεί µε τα προηγο µενα συµπεράσµατά σας. Σηµαντικ : Για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα µικροεργαλείο ή στην ίδια τη σελίδα, πατήστε Τροποποίηση σελίδας για να ανοίξετε την παλέτα µικροεργαλείων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, αποθηκε στε τη σελίδα και πατήστε Ολοκλήρωση τροποποίησης. Προβολή ευρών δεικτών KPI Ένας µετρητής ή ένα ραβδ γραµµα KPI χωρίζεται σε ε ρη. Ένα ε ρος ορίζεται απ µια αρχική και µια τελική τιµή, για παράδειγµα 1000 έως Κάθε τιµή εν ς δείκτη KPI ανήκει σε ένα απ τα καθορισµένα ε ρη. Στο µικροεργαλείο είκτες KPI - Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα, τα ε ρη απεικονίζονται µε διαϕορετικά χρώµατα σε κάθε ράβδο KPI. 1. Επιλέξτε το δείκτη KPI Month-to-Date Fee Compliance Failures και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιο στο πρώτο χρώµα απ αριστερά. Θα εµϕανιστεί το ακ λουθο κείµενο: "Excellent 0 2". Excellent είναι το νοµα του ε ρους, ενώ 0 είναι η αρχική τιµή και 2 η τελική τιµή. 2. Συνεχίστε να µετακινείτε το ποντίκι προς τα δεξιά. Καθώς µετακινείστε σε ένα διαϕορετικ χρώµα, εµϕανίζεται ένας νέος ορισµ ς ε ρους. Θα εµϕανιστο ν τα ακ λουθα ε ρη: Very Good, Good, Poor και Very Poor. Ρ θµιση του ιστορικο KPI Στη συνέχεια, θα ρυθµίσετε το ιστορικ για το δείκτη KPI Month-to-Date Fee Compliance Failures, για να παρακολουθείται η διακ µανση των τιµών του, ώστε να έχετε κάποια ιστορικά δεδοµένα για ανάλυση αργ τερα. 1. Στη γραµµή του δείκτη KPI Month-to-Date Fee Compliance Failures, πατήστε στο εικονίδιο Ιστορικ και πρ γνωση ( ). 2. Απ το παράθυρο Ιστορικ και πρ γνωση KPI, επιλέξτε το τετραγωνίδιο Παρακολο θηση ιστορικών δεδοµένων για αυτ το δείκτη KPI, αν δεν είναι ήδη επιλεγµένο. 3. Επίσης, θέλετε να υπολογίσετε αναδροµικά ιστορικά δεδοµένα για αυτ το δείκτη KPI ώστε να περιλαµβάνονται δεδοµένα για το παρελθ ν. Επιλέξτε Ένας µήνας για τη χρονική περίοδο και πατήστε Αντικατάσταση υπαρχ ντων δεδοµένων ιστορικο µε αυτές τις πληροϕορίες. 9

14 4. Πατήστε Υπολογισµ ς και στη συνέχεια OK. ηµιουργία προειδοποίησης Απ το µικροεργαλείο είκτες KPI - Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα µπορείτε να δηµιουργήσετε µια προειδοποίηση µε βάση έναν δείκτη KPI. Ο στ χος σας είναι να εξασϕαλίσετε τι οι αποτυχίες τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων δεν θα αυξηθο ν πέρα απ το ε ρος "Good". Αν συµβεί αυτ, θέλετε να ειδοποιηθείτε αµέσως. Για να δηµιουργήσετε την προειδοποίηση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Στη γραµµή του δείκτη KPI Month-to-Date Fee Compliance Failures, πατήστε στο εικονίδιο ιαχείριση προειδοποιήσεων ( ) στη στήλη Ενέργειες. 2. Απ το παράθυρο διαχείρισης προειδοποιήσεων, επιλέξτε Νέα προειδοποίηση. 3. Καταχωρήστε το ακ λουθο νοµα για την προειδοποίηση: Α ξηση αποτυχιών τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων. 4. Καταχωρήστε την ακ λουθη περιγραϕή: Οι αποτυχίες τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων για τον τρέχοντα µήνα έχουν αυξηθεί πέρα απ το αποδεκτ ριο. 5. Στο πεδίο Συνθήκες, βεβαιωθείτε τι έχετε επιλέξει Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα στη στήλη Όνοµα δείκτη KPI. 6. Στη στήλη Συνθήκη, πατήστε στο κείµενο "Επιλογή συνθήκης" και στη συνέχεια στο κάτω βέλος για να εµϕανίσετε το µενο συνθηκών. Επιλέξτε Πάνω απ το ε ρος. 7. Στη στήλη Τιµή, πατήστε στο κείµενο "Επιλογή τιµής" και στη συνέχεια στο κάτω βέλος για να εµϕανίσετε το µενο τιµών. Επιλέξτε Good. 8. Στο πεδίο Χρ νος, συµπληρώστε τις ακ λουθες τιµές ώστε η συνθήκη να επιλεγεί για κάθε ηµέρα αρχίζοντας απ τη σηµερινή και να ειδοποιηθείτε µία µ νο ϕορά ταν η συνθήκη ισχ ει. v Συχν τητα ελέγχου συνθηκών: Ηµέρες, 1 v Χρονικ σηµείο έναρξης αποστολής ειδοποιήσεων: Επιλέξτε την τρέχουσα ηµεροµηνία και τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε. v Συχν τητα αποστολής ειδοποιήσεων: Μ νο µία ϕορά ταν ισχ ει η συνθήκη 9. Επιλέξτε την καρτέλα Περιεχ µενο προειδοποίησης. Εδώ µπορείτε να δείτε το περιεχ µενο της προειδοποίησης και, αν θέλετε, να καταχωρήσετε δικ σας κείµενο. 10. Επιλέξτε την καρτέλα Ειδοποίηση. Εδώ µπορείτε να επιλέξετε µεθ δους ειδοποίησης και να προσθέσετε παραλήπτες. Η επιλογή ειδοποίησης Χειριστήριο είναι προεπιλεγµένη, το οποίο σηµαίνει τι ταν η συνθήκη ισχ ει θα λάβετε την προειδοποίηση στο χειριστήριο. 11. Για να αποθηκε σετε την προειδοποίηση, πατήστε ΟΚ. Εµϕανίζεται ένα µήνυµα που επιβεβαιώνει τι η προειδοποίηση δηµιουργήθηκε µε επιτυχία. 12. Πατήστε OK. Η νέα προειδοποίηση εµϕανίζεται στη λίστα των προειδοποιήσεων για το δείκτη KPI Month-to-Date Fee Compliance Failures. 13. Για να επιστρέψετε στο µικροεργαλείο είκτες KPI - Εξαιρέσεις δανείων τρέχοντος µήνα, πατήστε Κλείσιµο. Χρήσεις - Νέα δάνεια µε υποθήκη Στο µικροεργαλείο Χρήσεις - Νέα δάνεια µε υποθήκη εµϕανίζεται µια λίστα µε λα τα νέα δάνεια. Προηγουµένως διαπιστώσατε τι ο υπε θυνος δανείων Robert Gump έχει το µεγαλ τερο αριθµ αποτυχιών τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων, συνεπώς ταξινοµείτε τη λίστα κατά υπε θυνο δανείων. 10 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

15 Ενεργοποίηση λειτουργίας ταξιν µησης για µια στήλη 1. Πατήστε Τροποποίηση σελίδας ώστε να ενεργοποιηθεί η κατάσταση τροποποίησης της σελίδας. 2. Απ το µικροεργαλείο Χρήσεις - Νέα δάνεια µε υποθήκη, πατήστε στο εικονίδιο µενο του µικροεργαλείου και επιλέξτε Τροποποίηση ρυθµίσεων. 3. Επιλέξτε την καρτέλα Ταξιν µηση. 4. Μεταϕέρετε το µετρικ στοιχείο Υπε θυνος δανείων απ τη λίστα ιαθέσιµες στη λίστα Επιλεγµένες και πατήστε OK για να επιστρέψετε στο µικροεργαλείο. 5. Για να ταξινοµήσετε τη λίστα υπε θυνων δανείων σε α ξουσα ή ϕθίνουσα σειρά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιο στην κεϕαλίδα της στήλης Υπε θυνος δανείων και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο ταξιν µησης. Στην ταξινοµηµένη λίστα, παρατηρήστε τι τα δάνεια που ανήκουν στον νέο υπάλληλο Robert Gump είναι µεγάλα δάνεια, τα οποία ονοµάζονται και jumbo. εν είναι συνήθης διαδικασία η εκχώρηση δανείων jumbo σε νέους υπαλλήλους. Στη συνέχεια, αναπτ ξτε µία απ τις χρήσεις δανείου jumbo του Robert Gump για να δείτε περισσ τερες πληροϕορίες. Οι πληροϕορίες επιβεβαιώνουν τι το ποσοστ τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων βρίσκεται έξω απ τους αναµεν µενους στ χους. Λήψη πρ σθετων πληροϕοριών Τώρα που γνωρίζετε τι ο Robert Gump έχει υψηλ αριθµ αποτυχιών τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων και τι είναι υπε θυνος για αρκετά µεγάλα δάνεια, κάτι που δεν είναι συνηθισµένο για έναν νέο υπε θυνο δανείων στην εταιρεία, µπορείτε να βρείτε περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα δάνεια που διαχειρίζεται ο Robert Gump στο µικροεργαλείο Χρήσεις - Νέα δάνεια µε υποθήκη. Για να κάνετε ανάπτυξη µε σκοπ την εµϕάνιση πρ σθετων πληροϕοριών, εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Για το δάνειο που επιθυµείτε να εξετάσετε, µεταβείτε στη στήλη Λεπτοµέρειες προετοιµασίας δανείου και πατήστε το εικονίδιο Εµϕάνιση θυγατρικών χρήσεων ( ). Εµϕανίζονται πρ σθετες πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση δανείου. 2. Απ το µενο του µικροεργαλείου επιλέξτε Ανανέωση για να επιστρέψετε στη λίστα. Εξετάζοντας και άλλα δάνεια στο χαρτοϕυλάκιο του Robert Gump, διαπιστώνετε τι υπάρχουν τα ίδια προβλήµατα τήρησης συµϕωνηµένων εξ δων τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστο ν. Ένας τρ πος αντιµετώπισης θα ήταν η παροχή εκπαίδευσης στο νέο υπε θυνο δανείων. 3. Πατήστε Ολοκλήρωση τροποποίησης για να αποθηκε σετε τη σελίδα και να προχωρήσετε στην επ µενη καρτέλα. Κεϕάλαιο 3. Νέες αιτήσεις δανείων 11

16 12 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

17 Κεϕάλαιο 4. Άλλες αιτήσεις δανείων Η σελίδα Άλλες αιτήσεις δανείων παρέχει λεπτοµερείς χρήσεις λων των ενεργών αιτήσεων δανείων για τους τελευταίους τρεις µήνες που έχουν περάσει απ την υποδιεργασία αυτοµατοποιηµένης προετοιµασίας. Επίσης, θα προσθέσετε ϕίλτρα δεδοµένων για να περιορίσετε τις εµϕανιζ µενες χρήσεις σε αυτές που σας ενδιαϕέρουν. Θα χρησιµοποιήσετε τα µικροεργαλεία σε αυτή τη σελίδα για να εντοπίσετε πρ σθετες πληροϕορίες που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε τις επ µενες ενέργειές σας για την επίλυση των προβληµάτων. Χρήσεις - άνεια υπ επεξεργασία Το µικροεργαλείο Χρήσεις - άνεια υπ επεξεργασία εµϕανίζει λα τα ενεργά δάνεια στο σ στηµα δανείων της Better Lender. Περιλαµβάνει λα τα δάνεια που άνοιξαν τον τρέχοντα µήνα και δεν έχουν ολοκληρωθεί αλλά έχουν περάσει το στάδιο αυτοµατοποιηµένης προετοιµασίας. Σηµαντικ : Για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα µικροεργαλείο ή στην ίδια τη σελίδα, πατήστε Τροποποίηση σελίδας για να ανοίξετε την παλέτα µικροεργαλείων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, αποθηκε στε τη σελίδα και πατήστε Ολοκλήρωση τροποποίησης. Φιλτράρισµα της λίστας Ένας άλλος τρ πος για την προβολή συγκεκριµένων µ νο χρήσεων είναι ο ορισµ ς ϕίλτρων για τα δεδοµένα χρήσεων. Για να ϕιλτράρετε τα δεδοµένα χρήσεων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Απ το µενο του µικροεργαλείου Χρήσεις - άνεια υπ επεξεργασία, επιλέξτε Τροποποίηση ρυθµίσεων. Εµϕανίζονται οι επιλογές ρ θµισης. 2. Επιλέξτε την καρτέλα Φίλτρο. 3. Για να προσθέσετε ένα ϕίλτρο δεδοµένων, πατήστε Προσθήκη. 4. Στη στήλη Μετρικ στοιχείο, επιλέξτε Loan Status. 5. Στη στήλη Τελεστής, επιλέξτε ίσο_µε. 6. Στη στήλη Τιµή, καταχωρήστε Processor Validator and Underwriting. 7. Πατήστε Εϕαρµογή. Οι τιµές των χρήσεων ανανεώνονται. 8. Πατήστε OK. Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια Είστε τώρα έτοιµοι να εξετάσετε τον πραγµατικ χρ νο επεξεργασίας για τις υποδιεργασίες Processor Validator και Underwriting. Το µικροεργαλείο Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια παρέχει λεπτοµερείς πληροϕορίες σχετικά µε το χρ νο επεξεργασίας για κάθε δάνειο που έχει ολοκληρωθεί σε κάθε υποδιεργασία. Εξετάζοντας αυτές τις πληροϕορίες µπορείτε να εντοπίσετε κάποια δεδοµένα ιστορικο που µπορεί να είναι χρήσιµα για την ανάλυση του προβλήµατος. Ρ θµιση της προβολής χρήσεων 13

18 Στο µικροεργαλείο Χρήσεις - άνεια υπ επεξεργασία, είδατε τι τα περισσ τερα απ τα δάνεια σε κατάσταση Processor Validator και Underwriting ανήκουν στον υπάλληλο Gerald Mander. Θέλετε να µάθετε αν αυτ συνέβαινε και στο παρελθ ν. Ωστ σο, το µικροεργαλείο Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια δεν έχει στήλη για τον υπε θυνο δανείων (Loan Officer). Για να προσθέσετε µια στήλη, ακολουθήστε την παρακάτω ακ λουθη διαδικασία: 1. Απ το µενο του µικροεργαλείου Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια, επιλέξτε Τροποποίηση ρυθµίσεων. Εµϕανίζεται η καρτέλα Εµϕάνιση/Απ κρυψη των επιλογών ρ θµισης. 2. Στη στήλη Επιλέξτε τις στήλες που θα εµϕανίζονται, µεταϕέρετε τη στήλη Υπε θυνος δανείων απ τη λίστα ιαθέσιµες στη λίστα Επιλεγµένες. 3. Χρησιµοποιήστε το πάνω και το κάτω βέλος για να τοποθετήσετε τη στήλη στο σηµείο που θέλετε να εµϕανίζεται. 4. Πατήστε OK. Η στήλη που προσθέσατε εµϕανίζεται στη λίστα. Ο επ µενος στ χος σας είναι να βρείτε αν ο Gerald Mander χρειάζεται περισσ τερο χρ νο για την ολοκλήρωση της υποδιεργασίας Processor Validator ή Underwriting. Αν συµβαίνει αυτ, ίσως µπορείτε να εντοπίσετε την αιτία του προβλήµατος βρίσκοντας τους υπε θυνους για τις υποδιεργασίες Processor Validator και Underwriting για τα δάνεια του Gerald Mander. Θέλετε να περιορίσετε τις πιθαν τητες σε συγκεκριµένους υπαλλήλους. Ταξιν µηση δεδοµένων σε στήλες Για να ρυθµίσετε το µικροεργαλείο Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια προκειµένου να ταξινοµήσετε µε βάση οποιαδήποτε στήλη, εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε Τροποποίηση σελίδας ώστε να ενεργοποιηθεί η κατάσταση τροποποίησης της σελίδας. 2. Απ το µενο του µικροεργαλείου Χρήσεις - Ανάλυση χρ νου επεξεργασίας για ολοκληρωµένα δάνεια, επιλέξτε Τροποποίηση ρυθµίσεων. 3. Επιλέξτε την καρτέλα Ταξιν µηση. 4. Στην εν τητα Επιλέξτε τις στήλες που επιθυµείτε να υποστηρίζουν ταξιν µηση, επιλέξτε τα µετρικά στοιχεία πατώντας το κουµπί Επιλογή λων των µετρικών στοιχείων ( ). Όλα τα µετρικά στοιχεία µεταϕέρονται απ την περιοχή ιαθέσιµα στην περιοχή Επιλεγµένα. 5. Πατήστε OK για να αποθηκε σετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο µικροεργαλείο. 6. Μεταϕέρετε το δείκτη του ποντικιο σε κάθε κεϕαλίδα στήλης για να δείτε τις διαθέσιµες επιλογές ταξιν µησης και ϕιλτραρίσµατος. Επίσης, παρατηρείτε τι η διεργασία Underwriting διαρκεί πάντα περισσ τερο απ τη διεργασία Processor Validator. Επειδή θέλετε να εξετάσετε πιο αναλυτικά αυτή την κατάσταση µε το διευθυντή της υποδιεργασίας Underwriting, εξάγετε τα δεδοµένα σε ένα αρχείο CSV (comma separated values) ώστε ο διευθυντής να µπορεί να δηµιουργήσει ένα υπολογιστικ ϕ λλο. 14 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

19 Κεϕάλαιο 5. Αναϕορές και ανάλυση Η σελίδα Αναϕορές και ανάλυση σας επιτρέπει να δείτε τις αναϕορές σχετικά µε την απ δοση της Better Lender και να εξαγάγετε τις πληροϕορίες για να δηµιουργήσετε ένα αρχείο PDF ή ένα υπολογιστικ ϕ λλο. Χρησιµοποιώντας τα µικροεργαλεία Προβολή αναϕορών και Ιστορικ και πρ γνωση KPI µπορείτε να αναλ σετε τα δεδοµένα απ δοσης µε διάϕορους τρ πους. Σηµείωση: Πριν εκτελέσετε εργασίες σε αυτή τη σελίδα, ρυθµίστε το πρ γραµµα πλοήγησης ώστε να επιτρέπει να αναδυ µενα παράθυρα. Προβολή αναϕορών - Μηνιαίο συνολικ ποσ ολοκληρωµένων δανείων Στη σελίδα Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών, µπορείτε να δείτε στο µικροεργαλείο είκτες KPI - Συνολική χρηµατοοικονοµική απ δοση τι τα ποσά για το τρέχον έτος είναι τα αναµεν µενα για αυτή την περίοδο του έτους. Σας ανησυχο ν τα ποσά για τον τρέχοντα µήνα. Το ετήσιο ποσ ολοκληρωµένων δανείων είναι ο πιο σηµαντικ ς δείκτης απ δοσης της Better Lender. Ωστ σο, είναι σηµαντικ να εκπληρώνονται οι µηνιαίοι στ χοι ώστε να είναι ικανοποιητική η απ δοση στο τέλος του έτους. Το µικροεργαλείο Προβολή αναϕορών - Συνολικ ποσ ολοκληρωµένων δανείων παρέχει πληροϕορίες σχετικά µε το συνολικ ποσ των ολοκληρωµένων δανείων για το µήνα και το έτος. Χρησιµοποιώντας το µικροεργαλείο Προβολή αναϕορών - Συνολικ ποσ ολοκληρωµένων δανείων, µπορείτε να αποκτήσετε µια συνολική εικ να της απ δοσης της εταιρείας για κάθε µήνα. Αλλαγή είδους διαγράµµατος Το µικροεργαλείο Προβολή αναϕορών - Μηνιαίο συνολικ ποσ ολοκληρωµένων δανείων εµϕανίζει αρχικά ένα διάγραµµα σε µορϕή ραβδογράµµατος. Για να αλλάξετε το είδος του διαγράµµατος σε γραµµικ, κάντε δεξί κλικ στο ραβδ γραµµα και επιλέξτε Change Display Type > Line Chart. Προβολή πραγµατικών τιµών Για να εµϕανιστεί το πραγµατικ ποσ των ολοκληρωµένων δανείων για κάθε µήνα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιο πάνω σε κάθε σηµείο δεδοµένων στο διάγραµµα. Τα πραγµατικά ποσά εµϕανίζονται σε ένα αναδυ µενο πλαίσιο. Εκτ πωση της αναϕοράς Για να εκτυπώσετε αυτή το στιγµι τυπο της αναϕοράς, επιλέξτε Actions > Export to > PDF (ή επιλέξτε τη µορϕή που προτιµάτε).. Ιστορικ και πρ γνωση KPI - Ανάλυση KPI Το µικροεργαλείο Ιστορικ και πρ γνωση KPI - Ανάλυση KPI σας επιτρέπει να αναλ σετε τις τιµές των δεικτών KPI για ένα χρονικ διάστηµα και να προβλέψετε τις πιθανές τάσεις για τις µελλοντικές τιµές. Για παράδειγµα, θέλετε να µάθετε την απ δοση του δείκτη KPI Συνολικ ς αριθµ ς ολοκληρωµένων δανείων στο παρελθ ν, εϕ σον η τωρινή απ δοσή του δεν είναι καλή. Προς το παρ ν, το µικροεργαλείο 15

20 εµϕανίζει το ιστορικ αυτο του δείκτη KPI, το οποίο καλ πτει µια περίοδο εν ς έτους. Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικ διάστηµα επιλέγοντας ένα απ τα κουµπιά πάνω απ το γράϕηµα, ή να καθορίσετε µια χρονική περίοδο επιλέγοντας την αρχική και την τελική ηµεροµηνία. Επιπλέον, µπορείτε να αλλάξετε τη συχν τητα των σηµείων δεδοµένων, για παράδειγµα ανά ώρα ή ανά ηµέρα. Ενδιαϕέρεστε για τις ηµερήσιες τιµές του δείκτη KPI απ την αρχή του έτους. Για να εµϕανιστο ν αυτές οι τιµές, πατήστε το κουµπί Τρέχον έτος και επιλέξτε Ηµερησίως στο πεδίο Εµϕάνιση σηµείων δεδοµένων. Όταν µια σελίδα βρίσκεται σε κατάσταση τροποποίησης, µπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις του µικροεργαλείου και να επιλέξετε το δείκτη KPI που θα εµϕανιστεί, καθώς το µέγεθος του ιστορικο που θα εµϕανίζεται απ προεπιλογή. Χρησιµοποιώντας το µικροεργαλείο Ιστορικ και πρ γνωση KPI - Ανάλυση KPI, µπορείτε να προβλέψετε τάσεις στις τιµές του δείκτη KPI. Όταν έχει ρυθµιστεί η πρ γνωση KPI και υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα, οι προγνωστικές τιµές εµϕανίζονται ως διακριτά σηµεία στο γράϕηµα. Σηµειώστε τι τα προγνωστικά δεδοµένα ανανεώνονται κάθε ώρα, συνεπώς τα προγνωστικά δεδοµένα µπορεί να µην είναι διαθέσιµα αµέσως µετά την εϕαρµογή του µοντέλου. Προβολή αναϕορών - Ανάλυση δανείων Στο µικροεργαλείο Προβολή αναϕορών - Ανάλυση δανείων, υπάρχουν ένα µέτρο και και διάϕορες διαστάσεις που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για την περαιτέρω ανάλυση των δανείων. Ένα µέτρο είναι ένας υπολογισµ ς που βασίζεται σε αδιαµ ρϕωτα δεδοµένα. Ένα µέτρο παραπέµπει σε ένα µετρικ στοιχείο, πως ένα ποσ δανείου, και καθορίζει µια συναθροιστική συνάρτηση, πως µέσος ρος ή άθροισµα). Τα µέτρα συνοψίζουν τις πληροϕορίες των χρήσεων σε χρήσιµα στοιχεία, πως το µέσο ποσ δανείων ή ο συνολικ ς αριθµ ς αιτήσεων για δάνεια. Προβολή ατοµικής απ δοσης µε τη χρήση µέτρων Για να χρησιµοποιήσετε µέτρα για την ανάλυση της ατοµικής απ δοσης των υπε θυνων δανείων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Στο πεδίο Μέτρα, επιλέξτε Total Number of Application Loans. Απ προεπιλογή, εµϕανίζεται το άθροισµα των αιτήσεων δανείων για λους τους υπε θυνους δανείων. 2. Για να δείτε την κατανοµή αυτών των αιτήσεων στους υπε θυνους δανείων, πατήστε µε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο Loan Officer (All) στο πλέγµα και επιλέξτε Ανάπτυξη. Εµϕανίζεται η κατανοµή µεταξ των υπε θυνων δανείων Gerald Mander, Joan Smith και Robert Gump. Ανάπτυξη για µετάβαση στην κατάσταση Lending Process Για περαιτέρω ανάλυση µε βάση µια πρ σθετη διάσταση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Σε αυτ το παράδειγµα, η µία διάσταση είναι "loan officer". Μια άλλη διάσταση είναι η κατάσταση Lending Process. 1. Με τη µέθοδο της ανάπτυξης, εµϕανίζεται η κατανοµή των αιτήσεων δανείων µεταξ των τριών υπευθ νων δανείων. 2. Πατήστε µε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο Loan Officer (All) στο πλέγµα και επιλέξτε Drill Down. Για κάθε υπε θυνο δανείων, εµϕανίζονται τα δάνεια που του αντιστοιχο ν µε βάση την κατάσταση του κάθε δανείου. Ο Gerald Mander διαθέτει τις περισσ τερες αιτήσεις στο Processor Validator και το Underwriting states. Μπορείτε να επιλέξετε άλλα µέτρα για παρ µοια είδη ανάλυσης επιλέγοντας Ενέργεια > Τροποποίηση αναϕοράς. Στη συνέχεια στο παράθυρο της λειτουργίας επεξεργασίας 16 ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MSSQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MS SQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες του παρ ντος εγγράϕου και το προϊ ν που

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων

Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων sevdesk Walkthrough Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων Πίνακας Διαχείρισης Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI

Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 2 Περιεχόµενα 1. Λίγα λόγια για την εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign

SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign Περιεχόμενα 1. SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign... 2 2. Παραλαβή Ειδοποίησης Email... 2 3. Υπογραφή Εγγράφου... 3 4. Άλλες Επιλογές... 4 4.1 Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband

Οδηγός Χρήσης : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband Καλώς ήρθατε Στη νέα εφαρμογή διαχείρισης της υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband! Η νέα εφαρμογή διαχείρισης της υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband αποτελεί το κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 9/9 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον. Πατήστε το

Διαβάστε περισσότερα

Από τα Δεδομένα στις Πληροφορίες - Μέρος Ι (Ταξινόμηση, Επιλογή, Μερικά Αθροίσματα)

Από τα Δεδομένα στις Πληροφορίες - Μέρος Ι (Ταξινόμηση, Επιλογή, Μερικά Αθροίσματα) Άσκηση 4 Από τα Δεδομένα στις Πληροφορίες - Μέρος Ι (Ταξινόμηση, Επιλογή, Μερικά Αθροίσματα) Σκοπός Η ανάλυση μη αριθμητικών μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων. Η συστηματική οργάνωση και ανάλυση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo

Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo Το 1997, η YourCo Financial Institution δηµιο ργησε ένα δικτυακ τ πο (website) στο Internet. Ο δικτυακ ς τ πος παρείχε πληροϕορίες σχετικά µε την εταιρεία, τη διε θυνση των

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasyStore Maker Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasyStore Maker Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel)

9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel) 9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel) Ταξινόμηση Δεδομένων Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία ενός πίνακα ανά πεδίο και με οποιαδήποτε σειρά. Η διαδικασία ταξινόμησης για τον παρακάτω πίνακα όσον αφορά τον

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου & Κανακίδη 1, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλ Fax

Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου & Κανακίδη 1, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλ Fax Το νέο σύστημα αναφορών του edu4schools είναι πλέον διαθέσιμο! Όλες οι αναφορές που χρησιμοποιούσατε βρίσκονται σε ένα κεντρικό σημείο κάνοντας την πρόσβασή σε αυτές αμεσότερη και ευκολότερη, ενώ ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάση δεδομένων είναι συσχετισμένα μεταξύ τους δεδομένα, οργανωμένα σε μορφή πίνακα. Οι γραμμές του πίνακα αποτελούν τις εγγραφές και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες για μια οντότητα. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους γονείς Διδακτική περίοδος

Οδηγίες για τους γονείς Διδακτική περίοδος Οδηγίες για τους γονείς Διδακτική περίοδος 2016-2017 Περιεχόμενα 1. Είσοδος στην εφαρμογή και διαπιστευτήρια... 2 2. Χρήση της εφαρμογής... 3 2.1 Βαθμολογίες μαθητή... 3 2.2 Απουσίες... 4 2.3 Ραντεβού...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγί ες γία τους γονεί ς Διδακτική περίοδος 2015-2016

Οδηγί ες γία τους γονεί ς Διδακτική περίοδος 2015-2016 Οδηγί ες γία τους γονεί ς Διδακτική περίοδος 2015-2016 Περιεχόμενα 1. Είσοδος στην εφαρμογή και διαπιστευτήρια... 2 2. Χρήση της εφαρμογής... 3 2.1 Βαθμολογίες μαθητή... 3 2.2 Απουσίες... 4 2.3 Ραντεβού...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MySQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MySQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail &

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 1.1. Κοινά Στοιχεία User Interface... 3 1.2. Σχέση δικαιωμάτων με User Interface... 4 1.3. Διαθέσιμα εργαλεία του περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI)... 4 1.4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών Πλοήγηση

Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών Πλοήγηση Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών Πλοήγηση Η ενότητα αυτή παρουσιάζει το λογισμικό και σας εξηγεί πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτό. Παρέχει πληροφορίες για κάθε οθόνη, επεξηγεί όλα τα κουμπιά και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας

Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας 1. 3.1.2.1. Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας 2. Πλήρης οθόνη Εάν επιθυμείτε να εργάζεστε σε ένα έγγραφο, το οποίο δε θα εμφανίζει τη γραμμή μενού, τις γραμμές εργαλείων και αντικειμένων ή τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Accerciser, έκδοση 0.2.0

Εγχειρίδιο του Accerciser, έκδοση 0.2.0 i Εγχειρίδιο του Accerciser, ii Copyright 2006, 2007, 2008 IBM Corporation Ανάδραση Για να αναφέρετε ένα σφάλμα ή να κάνετε μια εισήγηση σχετικά με την εφαρμογή Accerciser ή με αυτό τον εγχειρίδιο, ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα