ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ"

Transcript

1 ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

2 ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ εγθεθάινπ ηεο VERSUS είλαη ε δπλαηόηεηα ραξηνγξάθεζεο ηνπ πγξαεξίνπ απέλαληη ζηνπο εγρπηήξεο θαπζίκνπ βελδίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαιηκπξαξηζκαηνο, ε νπνία απινπνηεί θαη κεηώλεη ην ρξόλν ηεο εγθαηάζηαζεο ηηο ζπζθεπήο κέζα ζην απηνθίλεην θαη, αληίζηνηρα, απμάλεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη κεηώλεη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Απμάλεη ηελ επειημία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο δηαδηθαζίεο δηαθξίβσζεο αλεμάξηεηα από ην είδνο θαη ηελ κάξθα ηνπ απηνθηλήηνπ θαζώο θαη ησλ κεραληθώλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (κεησηήξεο, εγρπηήξεο). Πιενλεθηήκαηα ηεο ECU VERSUS: Πξνκήζεηα ηνπ κίγκαηνο πγξαεξίνπ-αέξα από ηηο θηάιεο ζηε βέιηηζηε θάζε ηνπ θύθινπ ηνπ θηλεηήξα Απιόηεηα ζηελ ππεξεζία, δηακόξθσζε θαη ηε δηάγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πκβαηόηεηα κε EOBD Σν ζύζηεκα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί γηα λα ηαηξηάδεη κε θηλεηήξεο κε δηαδνρηθό θαη κε δηαδνρηθό ζύζηεκα έγρπζεο. Σν ζύζηεκα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη ζε θηλεηήξεο Turbo Σν θαηάιιεια θαιπκπξαξηζκελν ζύζηεκα επηηξέπεη λα έρνπκε ηελ ίδηα δπλακηθή νδήγεζε κε πγξαέξην θαη κε Βελδίλε Δθιεπηπζκέλν ινγηζκηθό. "Γεκηνπξγία ράξηε» επηηξέπεη ηελ αθξηβή βαζκνλόκεζε ηνπ θηλεηήξα πνπ πξνκεζεύνπκε κε πγξαέξην Πεξηβάιινλ θηιηθό - ζπκκνξθώλεηαη κε ηα πξόηππα εθπνκπώλ θαπζαεξίσλ EURO 2, EURO 3, EURO 4 αθήο, απιή, θηιηθή πξνο ην ρξήζηε πιεξνθόξεζε πνπ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ηνπ ρξόλνπ. Πιήξσο απηόκαηε ιεηηνπξγία, απηνκαηνπνηεκέλε αιιαγή από πγξαέξην ζε βελδίλε, όηαλ ε δεμακελή πγξαεξίνπ είλαη άδεηα Γηαζεζηκόηεηα γηα θηλεηήξεο κε 3, 4,5,6,8 θπιίλδξνπο, ΑΡΥΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔ / ΤΣΑΔΗ: Κάζε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Πξηλ αξρίζεηε ηελ εγθαηάζηαζε ζπληζηάηαη ζεξκά λα δηαβάζεηε απηό ην εγρεηξίδην πξνζεθηηθά θαη λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο. Έιεγρνο δηάγλσζεο εγθεθάινπ απηνθίλεηνπ γηα ηπρόλ βιάβεο πνπ δελ είλαη νξαηέο ζην θαληξάλ. Πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θηη ζπληζηάηαη λα απνζπλδέζεηε ην κείνλ ηεο κπαηαξίαο Όιεο νη ζπλδέζεηο, πξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζσζηά, θαη λα είλαη θαηάιιεια κνλσκέλεο Πξνζπαζήζηε λα απνθύγεηε ηε ζέζε εγθεθάινπ δίπια ζε πςειήο ηάζεο θαιώδηα θαη πελία αλάθιεμεο Πξηλ από ηε ζπλαξκνιόγεζε ειέγμηε ζίγνπξα ηελ θαηάζηαζε ησλ κπνπδί, θαιώδηα HT, πελία, θαη αηζζεηήξα ιάκδα.ε θαθή θαηάζηαζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηη Πξνβιήκαηα (κε ηελ εξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο), πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηά από κία πεξίνδν π.ρ. (έμη κελώλ) θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη ζπλήζσο πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηε θζνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο (κπνπδί, θαιώδηα HT, πελία) Ο εγθέθαινο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηε ζε ρώξν όπνπ ζα πξνζηαηεύεηαη από ην λεξό, κόλν ζε όξζηα ζέζε, κε ηηο ειεθηξηθέο πξίδεο πξνο ηα θάησ: 2

3 Οξζή ζέζε ηνπνζέηεζεο Incorrect position of fitting (below) Ο εεγθέθαινο ζα πξέπεη λα είλαη καθξηά όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν από ηηο πεγέο ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, όπσο θπιηλδξνθεθαιήο θαη πνιιαπιήο εμαγσγήο. Δγγπεκέλν εύξνο ζεξκνθξαζίαο ηεο εξγαζίαο ηνπ εγθεθάινπ Versus είλαη από -40 έσο º C. Δάλ ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ππεξβαίλεη ην όξην, ν εεγθέθαινο κπνξεί λα ζηξαθή ζε ιεηηνπξγία βελδίλεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. α) Όζν κηθξόηεξεο είλαη νη απνζηάζεηο ζηνπο ζσιήλεο από θανπηζνύθ κεηαμύ ησλ κπεθ θαη ηεο πνιιαπιήο εηζαγσγήο ηόζν ην θαιύηεξν β) Οη ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη ην ίδην κήθνο. Σα κπεθ LPG ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο πξεπεη λα εγθαηαζηαζνύλ πνιύ πξνζεθηηθά. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο (είηε κε αληαπηνξεο είηε κε ηξύπεκα,) βεβαησζείηε όηη ε πνιιαπιή εηζαγσγήο είλαη θαζαξή κεζα από θάζε ηη ξηλίζκαηα. Όηαλ ε ηνπνζεηήζεη γίλεη κε ηξύπεκα ζπληζηάηαη αλεπηθύιαθηα λα αθαηξέζεηε ηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο γηα ηνλ θαιό θαζαξηζκό ηεο εηζαγσγήο εζσηεξηθά Ο θηλεηήξαο πεξλε εκπξνο θαη πξνζεξκαίλεηαη κε βελδίλε, έηζη ώζηε όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεησηήξα LPG θζαζε ζηνπο 35 º C απηόκαηα δνπιεύεη κε πγξαέξην, ε θάζε απηνθίλεην πνπ γίλεηε ηνπνζέηεζε πγξαεξίνπ γίλεηε θαιηκπξαξηζκα, Με θάζε αιιαγή ζηελ πίεζε ηνπ κεησηήξα ή ζηα αθξνθύζηα εγρπηήξσλ ε απηόκαηε βαζκνλόκεζε (θαιπκπξαξηζκα) πξέπεη λα εθηειείηαη θαη πάιη, 3

4 ECU VERSUS (ΔΓΚΔΦΑΛΟ) Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ζπληζηάηαη ζεξκά λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο ζπκβνπιέο ηηο ηνπνζέηεζεο Ο εγθέθαινο ηηο VERSUS κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί: ε 3,4 θύιηλδξσλ θηλεηήξεο - 4-cyl έθδνζε ε 3,4,5,6 θπιίλδξσλ θηλεηήξεο - 6-cyl έθδνζε ε 3,4,5,6,8 θπιίλδξσλ θηλεηήξεο - 8-cyl έθδνζε πληζηάηαη λα εγθαηαζηήζεηε ηνλ εγθέθαιν VERSUS κε ηα βύζκαηα πξνο ηα θάησ, ζε ρώξνπο πνπ πξνζηαηεύεηε από ηελ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ηηο πεγέο λεξνύ. REDUCER (Μειωηήπαρ). Ο ξόινο ηνπ κεησηήξα είλαη λα κεηαηξέπεη ην πγξαέξην από ηελ πγξή θάζε ζηελ αέξηα θάζε, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεξκόηεηα από ην ζύζηεκα ςύμεο. Injection κε πγξαέξην. Ο ξόινο ηνπ κεησηήξα είλαη ε παξνρή LPG Ρύθμιζη ηηρ πίεζηρ. ςνιζηάηε η πίεζη να είναι μεηαξύ (0,9-1,2 Βar ε πεπίπηωζη σαμηλών θεπμοκπαζιών ζςνιζηάηαι να αςξήζοςμε ηην πίεζη. πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεησηή λα γίλεηε θάησ από ην πςειόηεξν επίπεδν ηνπ ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ. Τπάξρεη έλαο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξόθεηηαη λα ζπλδεζεί κε ην ζώκα ηνπ ηνπ κεησηήξα Ζ θαισδίσζε ζύλδεζεο γίλεηαη ρξώκα ρξώκα Ο αηζζεηήξαο κεηξαε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ κεησηήξα Δίλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο πνπ είλαη κέζα ζην θηη γηαηί θάπνηνο άιινο ζα κπνξνύζε λα καο έδεηρλε ςεπδή ζεξκνθξαζία. Δάλ ε ηππνδύλακε ηνπ απηνθίλεηνπ εηλα πάλσ από 200 ps ηνπνζεηνύκε ηνλ Super Reduser ε πεξίπησζε πνπ ν θηλεηήξαο είλαη πάλσ από 200ps απαξαίηεηε είλαη ε πξνκήζεηα ηνπ πγξαεξίνπ λα γίλεηε κε 8 mm δηάκεηξνο ζσιήλα ραιθνύ θαη όρη κε ην αξρηθό 6mm Άιιεο δηάκεηξνη ζπληζηάηαη α) Νεξό ζσιήλα ςύμεο - δ. 16 mm. β) Σν θπζηθό αέξην ζσιήλσλ εηζαγσγήο - ζσιήλεο ραιθνύ 6 mm, 8 mm. γ) Σν θπζηθό αέξην ζσιήλα εμαγσγήο ρηιηνζηά Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλδεζεί ε ππό-πίεζε από ην αθνύζην ηνπ κεησηήξα λα ECU VERSUS ζύζηεκα ππν-πίεζε, ζύκθσλα κε ην δηάγξακκα "MAPSENSOR CONNECTION ΤΣΖΜΑ» (πεξηγξαθή ζην "αηζζεηήξεο" ζε επόκελεο ζειίδεο). 4

5 LPG Δγρπηήξεο (Μπεθ) Τα αθξνθύζηα (κπεθ) ηνπ LPG ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα. Δίλαη απαξαίηεην λα επηιέμνπκε ηνλ θαηάιιειν ηύπν ηνπ κπεθ αλάινγα κε ηελ ηππνδύλακε θαη ηα θπβηθά ηνπ απηνθηλήηνπ. Κπβηθά Απηνθηλήησλ Γηάκεηξνη ησλ αθξνθπζίσλ LPG»ζε mm below to to to to to to from 3.0 Σα κεγέζε πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα είλαη γηα ηελ πίεζε 100kPa ζηνλ κεησηή ε πεξίπησζε πνπ ηα αθξνθπζηα Νν 3 είλαη κηθξά θαη ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ θηλεηήξα κεγάιε, είλαη δπλαηόλ ε απμήζεη ηεο πίεζεο ηνπ κεησηήξα πάλσ από 100 kpa. ε πεξίπησζε πνπ ηα αθξνθύζηα Νν 1,3 είλαη πνιύ κεγάια γηα ρακειόπ θπβηζκόπ θηλεηήξα, ζπληζηάηαη λα κεησζεί ε πίεζε ηνπ κεησηήξα. ηελ πεξίπησζε ησλ θηλεηήξσλ πνπ είλαη πάλσ από 3,000 θπβηθά ε επηινγή ησλ αθξνθπζίσλ ζην θαιπκπξαξηζκα ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρσξηζηά γηα θάζε ηύπν θηλεηήξα αλάινγα κε ηελ ηππνδύλακε πνπ έρεη. Κηλεηήξεο άλσ ησλ 3,000 θπβηθώλ κε παξόκνηα ηππνδύλακε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή θαηαλάισζε βελδίλεο. Δάλ ην κέγεζνο ησλ κπεθ είλαη κηθξό ππάξρεη κηα πηζαλόηεηα κε έλα ηξππάλη λα ην αιιάμεηε 5

6 Πνιιαπιή εηζαγσγήο αθξνθύζηα πγξαεξίνπ.καηά ηελ εγθαηάζηαζε είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζνπκε ηνπο παξαθάησ θαλόλεο: Απνιύησο απαξαίηεην Σα κπεθ ηνπ πγξαεξίνπ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην θνληηλόηεξν δπλαηόλ ζεκείν κε ηα κπεθ ηεο βελδίλεο. Με ηνλ ηξόπν απηόλ απνθεύγνπκε ηελ ππεξζέξκαλζε ησλ βαιβίδσλ ηνπ θηλεηήξα. Κάζε επηκέξνπο αθξνθύζην πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζεθηηθό ηξόπν, ώζηε λα κελ επηηξέπεη ηα ξηλίζκαηα λα κπνπλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ θηλεηήξα ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, είλαη ζεκαληηθό λα βγεη ε πνιιαπιή εηζαγσγήο γηα λα εγθαηαζηήζεηε ηα αθξνθύζηα ζσζηά. Οη ηξύπεο ζα πξέπεη λα αλνηρηνύλ κε ηξππάλη δηακέηξνπ 5 mm. Απαγνξεύεηαη νη ηξύπεο λα γίλνπλ ηπραία ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο. 6

7 LPG INJECTION RAIL Βαζηθνο θαλόλαο - Οη ζσιήλεο από ηεο ειεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο έσο ηα αθξνθηζηα πξέπεη λα είλαη ην ίδην κήθνο!.απν 3-25cm SGI VERSUS FILTER (Φίληπο ςγπαεπίος) Σν θίιηξν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηε κεηαμύ ηνπ Reducer πγξαέξηνπ θαη ησλ κπεθ ηνπ πγξαεξίνπ έγρπζεο. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζε ε θαηεύζπλζε ηεο ξνήο (ζήκα ζηελ εηηθέηα Φηιηξάξηζκα κε θαηεύζπλζε πξνο ην πγξαέξην έγρπζεο). 7

8 ΑΗΘΖΣΖΡΔ (Αηζζεηήξεο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο) α) Αηζζεηήξαο Τπν-πίεζε. Sub-pressure sensor should be connected according to the scheme: ςνδεζμολογία: Β)Σν αθξνθύζην από ηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο ζπλδέεηαη πξώηα ζην ηαθ θαη κεηά ην έλα κέξνο πάεη ζηελ έλδεημε vacuum ηνπ αηζζεηήξα map θαη ην άιιν κέξνο ζηνλ reducer (No 5) Ζ πίεζε πξέπεη λα ζπλδεζεί κε: Α) Σν αθξνθύζην ηνπ αηζζεηήξα πίεζεο θαπζίκνπ όπνπ βξίζθεηαη ζηελ κπεθηεξα ησλ κπεθ κε Β) ηνλ αηζζεηήξα map ζηελ έλδεημε pressure 8

9 O ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΔΡΟΤ TOY ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΤΓΡΑΔΡΙΟΤ ΒΙΓΩΝΔΣΔ ΣΟ ΗΜΔΙΟ ΔΝΓΔΙΞΗ Νο 4. ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑ Παηώληαο ην πιήθηξν "G" αξρίδνπλ λα αλαβνζβήλνπλ ηα ιακπάθηα ηνπ δηαθόπηε Απηό ζεκαίλεη όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα αιιάμεη από βελδίλε ζην πγξαέξην. Καιώδηα ζύλδεζεο - "ρξώκα κε ρξώκα" Σν ξνδ θαιώδην πνπ έξρεηαη από ηνλ εγθέθαιν πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην ξνδ θαιώδην ηεο ζεηξήλαο. Σν καύξν θαιώδην από ηελ ζεηξήλα ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί επηπιένλ κε ην καύξν θαιώδην από ηνλ δηαθόπηε. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ερεηηθνύ αθαηξέζηε ηελ εηηθέηα. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε? Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα μεθηλήζεηε ηνλ θηλεηήξα κε πγξαέξην ρσξίο ΒΔΝΕΗΝΖ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο,αλάγθεο: 1)Παηήζηε θαη θξαηήζηε ην θνπκπί "G" 2) Γπξίζηε ηελ αλάθιεμε θαη λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θηλεηήξα, δηαηεξώληαο παξάιιεια παηεκέλν ην θνπκπί "G" Ζ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα κε πγξαέξην, ζπληζηάηαη κόλν ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 9

10 ΔΝΓΔΙΞΗ ΦΛΟΣΔΡ ΤΓΡΑΔΡΙΟΤ ΓΔΚΑΣΟ ¾ ½ of the tank ¼ of the tank πλδεζκνινγία θινηέξ κε θινηέξ πνιπβαιβηδαο. Σν θαιώδην ρξώκαηνο ιεπθό ηεο θαισδίσζεο ηνπ εγθέθαινπ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην θαιώδην ρξώκαηνο ιεπθό ηνπ θινηέξ ηεο πνιπβαιβηδαο. Indication of LPG VERSUS Gauge is as on the picture beside: 1 0

11 ECU VERSUS 1 1

12 CALIBRATION. (ΚΑΛΤΜΠΡΑΡΙΜΑ) First Overview: ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ππάξρνπλ ηα πιήθηξα σο εμήο: Configuration Γηακόξθσζε-βαζηθέο,ξπζκίζεηο ηνπ εγθεθάινπ,ecu-versus Display Πξνβνιή-νπηηθνπνίεζε νξηζκέλσλ βαζηθώλ παξακέηξσλ Autosetup - Απηόκαηε βαζκνλόκεζε ηνπ θηλεηήξα ζηηο ζηξνθέο Create Map Γεκηνπξγία ράξηε - βαζκνλόκεζε θαηά ηελ νδήγεζε Corrections Γηνξζώζεηο-εγρεηξίδην..ηξνπνπνίεζε LPG Lever sensor αηζζεηήξαο επηπέδνπ ζηάζκεο θαπζίκνπ Error Codes Κσδηθνί ζθάικαηνο Service Tools Eξγαιεία Τπεξεζία - ε δπλαηόηεηα γηα ην ζβήζηκν ελόο-ελόο θπιίλδξνπ ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ (ρξήζηκν ζηελ-πεξίπησζε-ησλ-6-8-cyl.κηλεηήξεο) Device Πιεξνθνξίεο - έθδνζε ηνπ ECU VERSUS, ην όλνκα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ην κέγεζνο ησλ αθξνθπζίσλβαζκνλόκεζεο,άιινη Default Settings Πξνεπηιεγκέλεο--ξπζκίζεηο Παξαθαιώ ζεκεηώζηε: εάλ παηήζνπκε ην Default Settings "επαλαθέξεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο" ν εγθέθαινο ζα επαλέιζεη ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. Δξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο είλαη νη ηηκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε παξαπάλσ. Δπηπιένλ, από απηήλ ηελ θίλεζε ζα πξνθύςνπλ δηνξζώζεηο Corrections (επζεία γξακκή), Σν ζύζηεκα επαλέξρεηαη ζηελ ιεηηνπξγία βελδίλεο (έλαξμε όιε ηελ ώξα κε ηε βελδίλε κε δπλαηόηεηα λα ζηξαθνύλ ζε LPG απηόκαηα). Γηα λα αιιάμεηε παηήζηε "AUTO". Οη ξπζκίζεηο ηνπ πγξαεξίνπ επηπέδνπ Γείθηεο ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ίδηεο. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε: Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θάπνην από ηα εμαξηήκαηα ECU VERSUS (εθηόο από αηζζεηήξα ζηάζκεο πγξαεξίνπ - "γξάςηε γηα ηε ζπζθεπή"), ε παξάκεηξνο είλαη απνζεθεπκέλε ζηε κλήκε απηόκαηα. Δπίζεο, θαηά ηε δεκηνπξγία ράξηε είλαη ηπρόλ δηνξζώζεηο πνπ ππνινγίδεηαη θαηά ην ρξόλν ηεο ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη. ην "Αξρείν" Files ( επάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο νζόλεο) ππάξρεη κηα έλδεημε Read Files"Αλάγλσζε ξπζκίζεσλ από ην αξρείν" ή Save Files"Απνζήθεπζε ξπζκίζεσλ ζε αξρείν" (ρξήζηκν εάλ είζηε έηνηκνο λα κεηαηξέςεηε ηνλ ίδην ηππν απηνθηλήηνπ κε ηνλ ίδην θηλεηήξα. ην "Σεθκεξίσζε"Documentation ζηελ νζόλε παξαπάλσ, ζα βξείηε ηεο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηνλ ECU VERSUS (εγρεηξίδηα, ηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, θ.ά.) 1 2

13 ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ Σν πξώην βήκα κεηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε είλαη λα θαζνξίζεηε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ εγθεθαινπ, πνπ βξίζθνληαη ζηεο «Ρπζκίζεηο" Configuration κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ σο εμήο: Fuel Type Παπακαλώ επιλέξηε ηον ηύπο καςζίμος LPG (ςγπαέπιο) CNG (θςζικό αέπιο) Switching RPM. Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα αξρηθά δνπιεύεη κε βελδίλε καξζάξνληαο ηνλ θηλεηήξα πάλσ από ηηο 1200 ζηξνθέο γπξίδεη απηόκαηα ζην πγξαέξην. Σν θάζκα ησλ ξύζκηζεσλ είλαη κεηαμύ RPM. πληζηώκελν επίπεδν είλαη κεηαμύ RPM. RPM Signal. Μπνξείηε λα επηιέμεηε από απηήλ ηελ παξάκεηξν ηνλ ηύπν ηνπ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ νρήκαηνο (είλαη απαξαίηεην λα ζπκθσλνύλ νη ζηξνθέο κε ην ζηξνθόκεηξν ηνπ νρήκαηνο Switching temperature Δπιλέγοςμε ηην επιθςμηηή θεπμοκπαζία πος θέλοςμε να ξεκινήζει η λειηοςπγία ηος ςγπαεπίος. ςνιζηαηε η πύθμιζη ζηα τςσπά κλίμαηα να γίνει άνυ ηυν 35 º C θαη ζηα ζεξκά θιίκαηα από 25 έσο30 º C. LPG Switch delay. ε ρώξεο κε ζεξκό θιίκα ζπληζηώκελε ηηκή είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5-10 sec.. ε ςπρξέο ρώξεο ζπληζηώκελε ηηκή είλαη κεηαμύ sec. Switch-over cylinders [sec]. Με απηήλ ηελ επηινγή ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγεζεί δηαδνρηθή ελαιιαγή ησλ θπιίλδξσλ έλαο-έλαο αλα 0,5 sec πνπ ζεκαίλεη όηη εγθέθαινο ζα κεηαβε ζε θάζε θύιηλδξν ηνπ θηλεηήξα μερσξηζηά από βελδίλε ζην πγξαέξην: Switching to Gasoline when pressure below [kpa]. Αλαθέξεηαη ζηελ πίεζε, όηαλ είλαη αδύλαην λα νδεγεί κε πγξαέξην θαη πξνθαιεί ηελ επηζηξνθή ζηε «ιεηηνπξγία Βελδίλε». Αλ ε πίεζε πέθηεη θάησ από ην όξην ηνλ 60 kpa ν θηλεηήξαο ζηξέθεηαη ζε βελδίλε απηόκαηα. 6) Απηή ε παξάκεηξνο έρεη νξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηόκαηεο βαζκνλόκεζεο ζε πνζνζηό 60% ηεο πίεζεο ηνπ κεησηήξα Δάλ ρξεηαζηεί, ρακειόηεξε πίεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Γελ ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηελ παξάκεηξν θάησ 20kPa. LPG Injector Type. ε απηό ην ζηάδην ζα είλαη ζσζηό λα επηιέμεηε έλα ηύπν ηεο έγρπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεηε. LPG Injectors warming Ζ κεηάβαζε ζε απηή ηελ επηινγή πξνθαιεί ηελ πξνθαηαξθηηθή πξνεηνηκαζία ησλ κπεθ ηνπ πγξαεξίνπ (πξηλ από ηε κεηάβαζε ζην πγξαέξην). πληζηάηαη λα ηζεθάξεηε απηή ηελ επηινγή ζηηο ςπρξέο ρώξεο ηνπ θιίκαηνο. Απηό επηηξέπεη ηελ νκαιόηεξε κεηάβαζε από ηε βελδίλε ζην θπζηθό αέξην, ηδίσο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Καηά ηε δεκηνπξγία "πγξαέξην θαζπζηέξεζε δηαθόπηε" π.ρ γηα 30 sec. ν θηλεηήξαο ζα ηξνθνδνηείηαη κε βελδίλε γηα 30 sec. αθόκε θαη αλ νη ζηξνθέο θαη ε ζεξκνθξαζίαο ηνπ κεησηήξα είλαη εγθαηεζηεκέλεο πάλσ ζην ινγηζκηθό πξηλ ε έλδεημε LPG ζα εξγαζηεί γηα 30 sec. Injector Warming up time: ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ ρξόλσλ γηα ηελ πξνζέξκαλζε. 1 3

14 Pressure sensor type Ζ επηινγή ECU VERSUS παξέρεηαη κε δύν δηαθνξεηηθνύο αηζζεηήξεο ράξηε-. Όηαλ είλαη "Απόιπηε" είλαη ζεκαληηθό λα επηιέμεηε XFP 01 (απόιπηε).όηαλ ηνπνζεηήζεηε ζηελ έλδεημε ιάζνο ηύπν αηζζεηήξα δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην όιν ζύζηεκα ηνπ πγξαεξίνπ. MPX 01 STANDARD Map-sensor XFP 01 (ABSOLUTE) map-sensor 12) Θεξκνθξαζία Reducer. Αηζζεηήξαο: εδώ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε. Αξρηθή VERSUS αηζζεηήξαο αληίζηαζε είλαη 10 kohm. 13) Gas Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο: εδώ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο ηνπ, εθηόο από VERSUS αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε. Αξρηθή VERSUS αηζζεηήξαο αληίζηαζε είλαη 10 kohm. 14) Λάκδα ηύπνπ. Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα ζπλδέζεηε έλα θαιώδην από ECU VERSUS (ηώδεο ρξώκα). Δίλαη ρξήζηκν κόλν γηα ηελ απεηθόληζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηνλ θηλεηήξα εξγαζίαο (εάλ ζπλδέζεηε ην θαιώδην κσβ κε θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα ιάκδα ζήκα κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε ην πγξαέξην / κείγκα AIR ζηελ νζόλε ζην "Display" θαη "Auto-setup"). 15) "Buzzer ζεκαηνδόηεζεο". Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε ην "Normal" mode ή "Extended" mode. ηελ "Καλνληθή" "Normal" mode ζα ιεηηνπξγήζεη κόλν όηαλ ην πγξαέξην αδεηάζεη ζηελ δεμακελή θαη ν θηλεηήξαο γπξίδεη πίζσ ζηελ ιεηηνπξγία βελδίλεο (απηόκαηε έιιεηςε GAS). "Δπέθηαζε" Extended" mode ζεκαίλεη όηη θάζε ελαιιαγή κεηαμύ βελδίλεο θαη ηνπ πγξαεξίνπ ζα ζεκαηνδνηεζεί κε θόξλα εζσηεξηθα ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνύ. 1 4

15 Ρπζκίζεηο γηα πξνρσξεκέλνπο: 16) Pressure «Πίεζε [kpa]". Δίλαη ε πίεζε πνπ δίλεηε από ηνλ εγθέθαιν κε ειάρηζην θνξηίν ζηηο (ρακειέο ζηξνθέο RPM). Απηή ε παξάκεηξνο νξίδεηαη απηόκαηα από ην ινγηζκηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηόκαηεο βαζκνλόκεζεο. Απηή ε παξάκεηξνο δείρλεη ηελ αμία ηεο πίεζεο ηνπ Reducer όηη ειήθζε ππό εμέηαζε. 17) Minimal LPG time Διάρηζην ρξόλν LPG [ms]. Ζ παξάκεηξνο απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη ηνλ ειάρηζην ρξόλν ςεθαζκνύ πγξαεξίνπ. Όηαλ απηή ε ηηκή πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην επίπεδν ηνπ 3,0 sec ρξόλνπ ν ςεθαζκόο πγξαέξην δελ ζα είλαη πνηέ ιηγόηεξν από 3,0 ms. 18) lgnore gasoline time less than 1.5 ms "Αγλνεί ηνλ ρξόλν ςεθαζκνύ ηεο βελδίλεο θάησ από ην λνύκεξν πνπ έρνπκε νξίζεη π.ρ. 1,5 ms".. Απηή ε επηινγή ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ζε νξηζκέλα από ηα πην πξνεγκέλα απηνθίλεηα κε επηπιένλ κπεθ ςεθαζκνύ. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα επηπιένλ ςεθαζκό αγλνώληαο ηνλ ρξόλν. 19) Gasoline injectors activated by +12v signal Οη εγρπηήξεο βελδίλεο (Μπεθ) ελεξγνπνηνπληαη κε +12 V. Δπηινγή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεξηθά απηνθίλεηα ζηηο ΖΠΑ, όηαλ νη εγρπηήξεο ελεξγνπνηνύληαη από +12 V. 20) Enabe petrol injectors full opening mode Δλεξγνπνίεζε κπεθ βελδίλεο θαηάζηαζε πιήξνπο αλνίγκαηνο: ε επηινγή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεηε ζε απηνθίλεηα κε ιεηηνπξγία πιήξνπο αλνίγκαηνο. MAX RPM: Ζ επηινγή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεηε γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο παξνρήο πγξαεξίνπ πάλσ από ην αλαγξαθόκελν επίπεδν RPM. Min. GAS RPM: Ζ Δπηινγή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπή ε πξνκήζεηα πγξαεξίνπ θάησ από ην αλαγξαθόκελν επίπεδν RPM. Enable Cut-off exit through petrol: Γηαθόπηεο πνπ ελεξγνπνηεί ην ζύζηεκα Enable Cut-off exit through. Γύν επηπιένλ παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή: Cut-off pressure ;) Δπηινγή γηα επηζηξνθή ζηελ ιεηηνπξγία βελδίλεο θαη πγξαεξίνπ 1 5

16 DISPLAY Πξώηε επηζθόπεζε: Δπηιέμεηε ζηελ νζόλε ην Display γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ θηλεηήξα, πνπ θαηαγξάθνληαη από ηνλ εγθέθαιν. Οη παξάκεηξνη πνπ κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε είλαη νη εμήο: Θεξκνθξαζία LPG π.ρ.50 º C ηξνθέο θηλεηήξα / RPM (1116 RPM) Πίεζεο πγξαεξίνπ 100 kpa Ο ρξόλνο ςεθαζκνύ γηα όια ηα κπεθ (Βελδίλε - θόθθηλεο ξίγεο, ην πγξαέξην - Μπιε ) Σν βηνιέηε θαιώδην ζπλδέεηαη κε ηνλ αηζζεηήξα Lambda ζήκα ππάξρεη θαη δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο πγξαέξην / ζύλζεζε κείγκαηνο AIR (θαθή / πινπζίσλ) - 0,5 V. ην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε θάπνηεο πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο: "T. Βελδίλε "θαη" T. Τγξαέξην "θάησ (ms) RPM θαη πίεζε. Lambda αμία (V) Reducer ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία Heater). ηελ αξηζηεξή πιεπξά ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο κπνξείηε λα δείηε ηελ θόθθηλε έλδεημε Gasoline". Απηό ζεκαίλεη όηη ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κε βελδίλε. Μπνξείηε λα αιιάμεηε κε ηνλ ππνινγηζηή ηνλ θηλεηήξα, παηώληαο "ην πιήθηξν "LPG. Τπάξρεη κηα επηινγή ζε απηόκαηε ελαιιαγή κεηαμύ βελδίλεο θαη πγξαέξηνπ ("AUTO") αθνύ εθπιεξώζεη νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο (ζεξκνθξαζία, RPM). Παξαθαιώ ζεκεηώζηε: Πξηλ από ην θιείζηκν ηνπ ινγηζκηθνύ, ζπληζηάηαη λα παηήζεηε "AUTO". Μεηά ην πάηεκα AUTO ν θηλεηήξαο ζα μεθηλά ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία. Δάλ παηήζεηε ην θνπκπί "βελδίλε. Απηό ζεκαίλεη όηη ν θηλεηήξαο ζα μεθηλά κε ΒΔΝΕΗΝΖ όιε ηελ ώξα, θαη όρη ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία. ηελ πξάμε, ν νδεγόο ζα πξέπεη λα παηήζε ηνλ δηαθόπηε G γηα λα μεθηλήζε ηελ νδήγεζε κε πγξαέξην. 1 6

17 AUTOSETUP First overview: Πξηλ θάλεηε θιηθ ζην Autocalbration "Απηόκαηε βαζκνλόκεζε" ζπληζηάηαη λα ιεηηνπξγήζεηε ηνλ θηλεηήξα δπν έσο ηξεηο θνξέο πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζνύλ νη ζηξνθέο. Δάλ ππάξρεη δηαθνξά ζηξνθώλ ζηελ αλάιιαγε αλεβάζηε ηνλ ρξόλν ςεθαζκνύ ρεηξνθίλεηα. Κάληε θιηθ ζην "GAS" Κνπκπί Πξηλ θάλεηε θιηθ ζην "LPG" ην θνπκπί "Gasoline " ιάκπεη (θόθθηλν ρξώκα - ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κε βελδίλε). Μεηά ην πάηεκα "LPG" θνπκπί ηεο κεραλήο αξρίδεη λα εξγάδεηαη γηα ην πγξαέξην (LPG Blue αξρίδεη λα ιάκπεη, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ). Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απηόλνκε βαζκνλόκεζε ε πίεζε πξέπεη λα είλαη 100 kpa. Σώξα κπνξείηε λα εθηειέζεηε ην "Auto-SETUP Μεηά ηελ έλαξμε auto setup ζα ππάξρεη ελαιιαγή βελδίλεο πγξαεξίνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ κπεθ βήκα βήκα. 1 7

18 πληζηάηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη Απηόκαην auto setup ζε ρακειέο RPM (ζηξνθέο). Όηαλ ην απηνθίλεην ζβήλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο βαζκνλόκεζε, ε ρεηξνθίλεηε βαζκνλόκεζε κπνξεί λα γίλεη γηα λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ηηο ζηξνθέο.. Ζ πξώηε ζηξνθή πξνο ην πγξαέξην πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγαιύηεξεο θαη ζηαζεξέο ζηξνθέο πεξίπνπ 2000 / 3000 rpm/ min. Μεηά ηελ αιιαγή, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά πόζνλ ν κεησηήο έρεη ηελ ζπληζηώκελε πίεζε πνπ είλαη από 90kPa έσο 120kPa. Δλώ αξρίδνπκε ηελ απηνβαζκνλόκεζε ε έλδεημε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην επίπεδν ησλ ms (εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο). Δάλ αιιάμεηε ηελ ηηκή π.ρ. ζηνπο ν θηλεηήξαο ζα ζβήζεη δηόηη ρξεηάδεηαη πνιύ κεγάιε δηόξζσζε. ην εηθνλίδην κπνξείηε λα βάιιεηαη ηα εμήο ζηνηρεία Setup Date Mounting service name (max 22 chars) LPG injector s size mm Engine capacity cm3 Υξεηάδεηαη θσδηθόο πξόζβαζεο θαη ην πάλει αλνίγεη κόλν ζηελ πξώηε εθθίλεζε ηεο βαζκνλόκεζεο. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε «Set stable RPM» όπσο εκθαλίδεηαη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί «ΟΚ» θαη ε βαζκνλόκεζε ζα μεθηλήζεη απηόκαηα. Γεληθά, ε ηηκή ηνπ "Main correction» ρξόλνπ ςεθαζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 0,5 ms - 2,5 ms. Κύξηα δηόξζσζε ζεκαίλεη πσο ηα κπεθ ηνπ πγξαεξίνπ παξακέλνπλ αλνηρηό γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζύγθξηζε κε ηα κπεθ ηεο βελδίλεο Βαζηθά ην πγξαέξην είλαη έλα θαύζηκν δηαθνξεηηθό από ηελ Βελδίλε θαη σο εθ ηνύηνπ ν ρξόλνο ςεθαζκνύ ησλ κπεθ ηνπ πγξαεξίνπ (ms) ζα πξέπεη γεληθά λα είλαη πςειόηεξα. 1 8

19 - Δάλ θαηαιάβεη ην πξόγξακκα όηη ην κέγεζνο ησλ αθξνθπζίσλ ηνπ πγξαεξίνπ είλαη πάξα πνιύ κεγάιν ε είλαη πάξα πνιύ κηθξό (ππνινγίδεηαη απηόκαηα- όπσο αλαθέξνπκε παξαπάλσ), ηελ ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζκνλόκεζεο auto εκθαλίδεηαη κηα αλαθνίλσζε πνπ ιέεη γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ αθξνθπζίνπ ή λα κεηώζνπκε ην πγξαέξην από (πίεζε κεησηήξα) Δαλ όια είλαη ζσζηά ην ζύζηεκα δελ εκθαλίδεη θσδηθνπο ζθαικάησλ. Σα κεγέζε ηνπ κεγέζνπο αθξνθπζίσλ LPG είλαη ζσζηά Reducer ε πίεζε είλαη ζσζηή Οη θύξηεο δηόξζσζεο είλαη κεηαμύ 0,500 ms ms Πξνζνρή ε απηνβαζκνλόκεζε (θαιπκπξαξηζκα) δελ εγγπάηαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα πνπ ηξνθνδνηείηαη κε πγξαέξην ζε όιν ην θάζκα ηεο θόξησζεο ηνπ θηλεηήξα. πληζηάηαη έληνλα λα πάηε ζην "Γεκηνπξγία ράξηε" θαη λα θάλεηαη βαζκνλόκεζε θαηά ηελ νδήγεζε, ηδηαίηεξα ζε απηνθίλεηα κε θηλεηήξεοeuro

20 CREATE MAP First overview: Γηαδηθαζία θαιηκπξαξηζκαηνο θαηά ηελ νδήγεζε (CREATE MAP), έρεη σο εμήο: Α) Δπηιέγνπκε ην δηαθόπηε gasoline ( βελδίλε) ημείυζη Γπξίζηε ηα θώηα, θιηκαηηζκόο θ.ι.π. ζηελ ζέζε on Β)Παηήζηε START Μεηά από απηό ζα πξέπεη λα νδεγεζνπκε ην όρεκα ζην δξόκν κε Βελδίλε. πληζηάηαη λα νδεγείζνπκε γηα πεξίπνπ 5-10 ιεπηά,έσο λα επηιέμνπκε ζε όιν ην θάζκα ηηο νζόλεο από 10 έσο 100 kpa (γηα θηλεηήξεο turbo έσο 150 kpa ) ηo θάζκα ηεο νζόλεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θόθθηλεο θνπθίδεο ρσξίο θελά κεηαμύ ηνπο. Σν ίδην ζα θάλνπκε θαη κε ην πγξαέξην 2 0

21 . Ο θάζεηνο άμνλαο (0-9) δείρλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ ρξόλνπ ςεθαζκνύ ησλ κπεθ θαη ν νξηδόληηνο άμνλαο δείρλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο Πίεζεο ή ππν-πίεζεο ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο. Ζ ππνπίεζε θάησ ησλ 40kPa ζεκαίλεη ρακειό θνξηίν ηνπ θηλεηήξα, ε πάλσ ησλ 90 kpa ζεκαίλεη πιήξεο θνξηίν. Σα θόθθηλα ζεκεία είλαη γηα ηελ βελδίλε (εηθόλα παξαπάλσ), ελώ ηα κπιε είλαη γηα ην πγξαέξην ΠΡΟΟΥΗ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΚΔΝΑ ΟΠΩ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΣΟ ΔΙΚΟΝΑ ΔΙΝΑΙ ΛΑΘΟ Παξαθαιώ βεβαησζείηε όηη έρεηε θάζε κία θόθθηλε θνπθίδα ζε όιν ην θάζκα ηεο εηθόλαο Ξεθηλήζηε ην ίδην ηεζη δνθηκήο κε πγξαέξην. Πηέζηε LPG "πγξαέξην" θαη θάλεηε παξόκνηα ηεζη δνθηκήο πγξαεξίνπ. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ Correct (ωζηό) Incorrect (Λάθορ) 2 1

22 Σειεηώλνπκε ην ηεζη θαη παηάκε ην ζηνπ όπσο βιέπεηαη ζην εηθνλίδην. Απνζεθεύζηε ηηο ξπζκίζεηο ζαο παηώληαο ην θνπκπί calculate correction". Ο εγθέθαινο ππνινγίδεη απηόκαηα ηηο δηόξζσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηνξζώζεηο έρνπλ σο εμήο (εηθόλα δείγκα): ην παξαπάλσ γξάθεκα δείρλεη ν εγθέθαινο ηνλ απηόκαην ππνινγηζκό ηνπ αλνίγκαηνο ησλ κπεθ (πόζα ms ζα αλνίμεη ζε ζύγθξηζε κε ην κπεθ βελδίλεο). Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηνλ ρξόλν ςεθαζκνύ γηα θάζε μερσξηζηή θνξά ms. Π.ρ. γηα ηελ ώξα ηνπ ςεθαζκνύ από 1 [ms] νη δηνξζώζεηο απμήζεθαλ από( 0% ζε 5% πεξίπνπ) Γηα ηελ ώξα ηνπ ςεθαζκνύ ησλ 6 [ms] ππνινγίδνληαη νη δηνξζώζεηο ζην επίπεδν ηνπ (15%). Οη δηνξζώζεηο ππνινγίδνληαη θαη ηξνπνπνηνύληαη κε ην ρέξη (εγρεηξίδην δηνξζώζεηο ηνπ + / - 25% γηα νξηζκέλν ρξόλν ηνπ ςεθαζκνύ ηεο βελδίλεο). Ζ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη από έλα πνληίθη ή ηα πιήθηξα,,,. Π.ρ. εάλ ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί αζηαζήο, ελώ ε αμία ηνπ ρξόλνπ ςεθαζκνύ θαπζίκνπ είλαη από 5 [ms] κπνξείηε λα απμήζεηε κε ην ρέξη ηελ αμία ηεο δηόξζσζεο γηα θαζνξηζκέλν ρξόλν έγρπζεο. Δάλ γίλεηαη, αιιαγή ζα πξέπεη λα είλαη κηθξή. Σαρεία αύμεζε ησλ ελ ιόγσ δηόξζσζεσλ ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη αζηάζεηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. πληζηάηαη ε ρξήζε δηνξζώζεσλ κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην γηα λα δηακνξθώζεη δηαθνξεηηθά ην ύςνο ησλ δηνξζώζεσλ γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ςεθαζκνύ ζε δηαθνξεηηθέο ζηξνθέο. 2 2

23 OTHER BOOKMARKS OF VERSUS SOFTWARE α) ΓΗΑΚΟΠΣΖ. ε απηό ην ζηάδην ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηύπν ηνπ δηαθόπηε αηζζεηήξνο πνπ ρξεζηκνπνηνπκε, ζηελ εγθαηάζηαζε Ζ εθαξκνγή έρεη πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο γηα δηάθνξνπο αηζζεηήξεο: VERSUS / ΑΔΒ 1050 (θαη ζπκβαηή) 90 αηζζεηήξαο OHM Lovato MV305 DX SIDEK 90 OHM NP OHM Απνζεκαηηθό Γηαθνξνη Άιινπο αηζζεηήξεο κπνξνύκε λα ηνπο ξπζκίζνπκε κε ην ρέξη. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ελδείμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ αηζζεηήξα (ζηελ θιίκαθα Ο-255). Έρνπκε ηα 4 πιαίζηα επεμεξγαζίαο ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην θάζκα ησλ ελδείμεσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πξνϋπόζεζε αηζζεηήξα, ¼, ½, ¾ θαη, πιήξεο. Error Codes (Κωδικόρ βλάβηρ) ηο διπλανό εικονίδιο παηώνηαρ ηο πλήκηπο (Read from devise) ΓΗΑΒΑΕΟΤΚΔ ΣΗ ΠΡΟΒΙΖΚΑΣΑ ΔΥΖ ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ Ο ΤΠΟΙΟΓΗΣΖ Δάν ςπάπσοςν πποβλήμαηα παηώνηαρ ηο πλήκηπο (Clear errors) Γιαγπάθοςμε ηιρ βλάβερ. 2 3

24 Service Tools bookmark. ην ζηάδην απηό κπνξείηε λα θάλεηε δηαθνπή δηαθνξεηηθώλ κπεθ πγξαεξίνπ. Δίλαη ρξήζηκν, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 5-8-cylθηλεηήξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα είλαη αζηαζήο κπνξείηε λα πξνβιέςεηε όηη έλαο από ηνπο θπιίλδξνπο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. Device Info ". Απηή ε ζειίδα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαζώο θαη άιιεο παξάκεηξνπο ρξήζηκεο γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. (Μέγεζνο αθξνθύζηα εγρπηήξσλ πγξαεξίνπ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο,εκεξνκελία παξαγσγήο,ώξεο ιεηηνπξγίαο. πγξαεξίνπ, βελδίλεο θ.ιπ.). Inspection: ηο εικονίδιο αςηό επιλέγοςμε ζε πόζα σιλιόμεηπα θα γίνει ηο επόμενο service ηηρ ζςζκεςήρ ηηρ Versus LPG-AutoHellas Με ην παξαθαησ εηθνληδην εάλ ζέινπκε κεδελίδνπκε όιεο ηηο ξύζκηζεο θαη επαλαθέξνπκε ηελ αξρηθή ξύζκηζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο VERSUS 2 4

25 Τππηθά πξνβιήκαηα / ΛΥΣΕΙΣ: Όηαλ δελ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο κε πγξαέξην. Πηζαλά ιάζε: - Σπλδέεηαη εζθαικέλα ην θαιώδην ζηξνθώλ Δάλ ην ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ράζεη ηηο ζηξνθέο κεηά από θάπνηα δεπηεξόιεπηα (ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη απαξαίηεην λα βξεζεί άιιε πεγή ζηξνθώλ -Λάζνο έλδεημε ζηξνθώλ ζην δηαγλσζηηθό (π.ρ. αλαγξαθή 4000 ζηξνθέο ζην ξειαληί) - Γελ ππάξρεη πίεζε αεξίνπ - Μεραλή θξύα ή έιιεηςε λεξνύ ζην ζύζηεκα ςύμεο. - Γελ ππάξρεη θαιή έλδεημε από ηνπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο -Γελ έρνπκε ηνπνζεηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο - Σπαζκέλα πελίν επάλσ ζηελ πνιπβαιβηδα ( ειεθηξνκαγλεηηθή) - Έιιεηςε πγξαεξίνπ κέζα ζηε δεμακελή Ο θηλεηήξαο μεθηλά κε ηε βελδίλε θαη δελ ζηξέθεηαη ζε ιεηηνπξγία κε πγξαέξην απηόκαηα. - Πξηλ από ην θιείζηκν ηνπ ινγηζκηθνύ θάληε θιηθ ζην "AUTO" (θάησ αξηζηεξα γσλία ηεο νζόλεο ηνπ ινγηζκηθνύ) Δελ ππάξρεη επηθνηλωλία κε ηνλ εγθέθαιν ηεο VERSUS κέζω δηαζύλδεζεο. - Διέγμηε ην ξεύκα (θαιώδην / θόθθηλν +12 V ). - Γελ ππάξρεη ξεύκα 12 V ζε θαιώδην καύξν / θόθθηλν κε άλνηγκα ηνπ δηαθόπηε. - Αδηθαηνιόγεηα εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα νδήγεζεο ηνπ USB Interface / ζπαζκέλα Interface - Broken Fuse (θακέλε αζθάιεηα) (+12 V από ην θαιώδην ηεο κπαηαξίαο) - Γελ ππάξρεη ζσζηή γείσζε -12 V " ζην καύξν θαιώδην Ο θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κόλν κε βελδίλε - Μεηά ην θιείζηκν ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο VERSUS επηινγή "AUTO" δελ παηήζαηε ην πιήθηξν - Γελ ειέγμαηε θαηά πόζνλ ππάξρεη αξθεην ςπθηηθό πγξό ζηνλ θηλεηήξα Σθάικα αηζζεηήξα πίεζεο - Γελ ππάξρεη πίεζε αεξίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπζηήκαηνο - Γελ αλνίγεη ε ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα ιόγν ξεύκαηνο (ηξνθνδνζία από εγθέθαιν) - Τζαθηζκέλνο ραιθνζσιήλα παξνρήο πγξαεξίνπ - Γελ έρεηε ηνπνζεηήζεη ηα ζσζηά κπεθ Κηλεηήξαο αζηαζήο (όηαλ ιεηηνπξγεί κε πγξαέξην) - Διέγμηε αλ ηα αθξνθύζηα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο - Βεβαησζείηε όηη ην κήθνο ηνπ ειαζηηθνύ ζσιήλα (έρεη ην ίδην κήθνο) από ηελ κπεθηεξα έσο ηα κπεθ. - Βεβαησζείηε όηη ηα αθξνθπζηα ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο είλαη ζηελ ζσζηή δηάηαμε - Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πςειήο ηάζεο πελία θαη θαιώδηα - Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ησλ κπνπδί - Διέγμηε αλ ηα θίιηξα ηνπ πγξαεξίνπ είλαη θαζαξά αξθεηά - Δάλ είλαη δπλαηόλ, παξαθαινύκε λα ειέγμεηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ Μεησηή - Μεησηήξεο,εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ρακειή. - Λάζνο βαζκνλόκεζε (θαιπκπξαξηζκα),ε ιάζνο θαιπκπξαξηζκα ζηνλ δξόκν 2 5

26 Δελ ππάξρεη έλδεημε ρξόλνπ Βελδίλε ζε έλαλ θύιηλδξν - Σηγνπξεπηείηε όηη ηα θαιώδηα ηνπ θπιίλδξνπ είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλα (ρξώκα-ρξώκαα) - Βεβαησζείηε όηη ηα ειεθηξηθά θαιώδηα είλαη ζσζηά ζπγθνιιεκέλα - Να ειέγμνπκε ηα κπεθ εάλ έρνπλ ηελ ίδην κέγεζνο ηξύπαο- Φακειή ζεξκνθξαζία Μεηωηήξα - Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη αξθεηό ςπθηηθό πγξό ζην εζσηεξηθό ηνπ θηλεηήξα - Βεβαησζείηε όηη ε ζύλδεζε ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ ζηνλ κεησηήξα GAS έγηλε ζσζηά (in out) - Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρεη αέξαο ζην εζσηεξηθό ζύζηεκα ςύμεο ηνπ θηλεηήξα - Βεβαησζείηε όηη ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο Reducer δνπιεύεη ζσζηά,, - Βεβαησζείηε όηη αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ κεησηήξα είλαη VERSUS Ο Κηλεηήξαο ζβήλεη όηαλ θαιπκπξαξεηαη - Γελ πηέζαηαη δπν ε ηξεηο θνξέο ην θνπκπί"gas" πξηλ από ηελ έλαξμε Απηόκαηε βαζκνλόκεζε. - Δπηιέμαηε ιάζνο κπεθ - Δπηιέμαηε ιάζνο πίεζε ζηνλ κεησηή Πξνηεηλόκελε ιύζε: - Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ αθξνθπζίσλ βαζκνλόκεζεο θαη πίεζε νξζή ζηνλ κεησηή - Να εθηειείηε Απηόκαηε βαζκνλόκεζε ζε πςειόηεξεο ζηξνθέο, παξά λα γίλεηαη βαζκνλόκεζε ζην ξειαληί. ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΛΤΣΙΜΟ ΥΡΟΝΟ Α LPG AutoHellas 2 6

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα