ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ"

Transcript

1 ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

2 ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ εγθεθάινπ ηεο VERSUS είλαη ε δπλαηόηεηα ραξηνγξάθεζεο ηνπ πγξαεξίνπ απέλαληη ζηνπο εγρπηήξεο θαπζίκνπ βελδίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαιηκπξαξηζκαηνο, ε νπνία απινπνηεί θαη κεηώλεη ην ρξόλν ηεο εγθαηάζηαζεο ηηο ζπζθεπήο κέζα ζην απηνθίλεην θαη, αληίζηνηρα, απμάλεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη κεηώλεη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Απμάλεη ηελ επειημία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο δηαδηθαζίεο δηαθξίβσζεο αλεμάξηεηα από ην είδνο θαη ηελ κάξθα ηνπ απηνθηλήηνπ θαζώο θαη ησλ κεραληθώλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (κεησηήξεο, εγρπηήξεο). Πιενλεθηήκαηα ηεο ECU VERSUS: Πξνκήζεηα ηνπ κίγκαηνο πγξαεξίνπ-αέξα από ηηο θηάιεο ζηε βέιηηζηε θάζε ηνπ θύθινπ ηνπ θηλεηήξα Απιόηεηα ζηελ ππεξεζία, δηακόξθσζε θαη ηε δηάγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πκβαηόηεηα κε EOBD Σν ζύζηεκα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί γηα λα ηαηξηάδεη κε θηλεηήξεο κε δηαδνρηθό θαη κε δηαδνρηθό ζύζηεκα έγρπζεο. Σν ζύζηεκα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη ζε θηλεηήξεο Turbo Σν θαηάιιεια θαιπκπξαξηζκελν ζύζηεκα επηηξέπεη λα έρνπκε ηελ ίδηα δπλακηθή νδήγεζε κε πγξαέξην θαη κε Βελδίλε Δθιεπηπζκέλν ινγηζκηθό. "Γεκηνπξγία ράξηε» επηηξέπεη ηελ αθξηβή βαζκνλόκεζε ηνπ θηλεηήξα πνπ πξνκεζεύνπκε κε πγξαέξην Πεξηβάιινλ θηιηθό - ζπκκνξθώλεηαη κε ηα πξόηππα εθπνκπώλ θαπζαεξίσλ EURO 2, EURO 3, EURO 4 αθήο, απιή, θηιηθή πξνο ην ρξήζηε πιεξνθόξεζε πνπ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ηνπ ρξόλνπ. Πιήξσο απηόκαηε ιεηηνπξγία, απηνκαηνπνηεκέλε αιιαγή από πγξαέξην ζε βελδίλε, όηαλ ε δεμακελή πγξαεξίνπ είλαη άδεηα Γηαζεζηκόηεηα γηα θηλεηήξεο κε 3, 4,5,6,8 θπιίλδξνπο, ΑΡΥΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔ / ΤΣΑΔΗ: Κάζε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Πξηλ αξρίζεηε ηελ εγθαηάζηαζε ζπληζηάηαη ζεξκά λα δηαβάζεηε απηό ην εγρεηξίδην πξνζεθηηθά θαη λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο. Έιεγρνο δηάγλσζεο εγθεθάινπ απηνθίλεηνπ γηα ηπρόλ βιάβεο πνπ δελ είλαη νξαηέο ζην θαληξάλ. Πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θηη ζπληζηάηαη λα απνζπλδέζεηε ην κείνλ ηεο κπαηαξίαο Όιεο νη ζπλδέζεηο, πξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζσζηά, θαη λα είλαη θαηάιιεια κνλσκέλεο Πξνζπαζήζηε λα απνθύγεηε ηε ζέζε εγθεθάινπ δίπια ζε πςειήο ηάζεο θαιώδηα θαη πελία αλάθιεμεο Πξηλ από ηε ζπλαξκνιόγεζε ειέγμηε ζίγνπξα ηελ θαηάζηαζε ησλ κπνπδί, θαιώδηα HT, πελία, θαη αηζζεηήξα ιάκδα.ε θαθή θαηάζηαζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηη Πξνβιήκαηα (κε ηελ εξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο), πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηά από κία πεξίνδν π.ρ. (έμη κελώλ) θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη ζπλήζσο πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηε θζνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο (κπνπδί, θαιώδηα HT, πελία) Ο εγθέθαινο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηε ζε ρώξν όπνπ ζα πξνζηαηεύεηαη από ην λεξό, κόλν ζε όξζηα ζέζε, κε ηηο ειεθηξηθέο πξίδεο πξνο ηα θάησ: 2

3 Οξζή ζέζε ηνπνζέηεζεο Incorrect position of fitting (below) Ο εεγθέθαινο ζα πξέπεη λα είλαη καθξηά όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν από ηηο πεγέο ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, όπσο θπιηλδξνθεθαιήο θαη πνιιαπιήο εμαγσγήο. Δγγπεκέλν εύξνο ζεξκνθξαζίαο ηεο εξγαζίαο ηνπ εγθεθάινπ Versus είλαη από -40 έσο º C. Δάλ ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ππεξβαίλεη ην όξην, ν εεγθέθαινο κπνξεί λα ζηξαθή ζε ιεηηνπξγία βελδίλεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. α) Όζν κηθξόηεξεο είλαη νη απνζηάζεηο ζηνπο ζσιήλεο από θανπηζνύθ κεηαμύ ησλ κπεθ θαη ηεο πνιιαπιήο εηζαγσγήο ηόζν ην θαιύηεξν β) Οη ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη ην ίδην κήθνο. Σα κπεθ LPG ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο πξεπεη λα εγθαηαζηαζνύλ πνιύ πξνζεθηηθά. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο (είηε κε αληαπηνξεο είηε κε ηξύπεκα,) βεβαησζείηε όηη ε πνιιαπιή εηζαγσγήο είλαη θαζαξή κεζα από θάζε ηη ξηλίζκαηα. Όηαλ ε ηνπνζεηήζεη γίλεη κε ηξύπεκα ζπληζηάηαη αλεπηθύιαθηα λα αθαηξέζεηε ηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο γηα ηνλ θαιό θαζαξηζκό ηεο εηζαγσγήο εζσηεξηθά Ο θηλεηήξαο πεξλε εκπξνο θαη πξνζεξκαίλεηαη κε βελδίλε, έηζη ώζηε όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεησηήξα LPG θζαζε ζηνπο 35 º C απηόκαηα δνπιεύεη κε πγξαέξην, ε θάζε απηνθίλεην πνπ γίλεηε ηνπνζέηεζε πγξαεξίνπ γίλεηε θαιηκπξαξηζκα, Με θάζε αιιαγή ζηελ πίεζε ηνπ κεησηήξα ή ζηα αθξνθύζηα εγρπηήξσλ ε απηόκαηε βαζκνλόκεζε (θαιπκπξαξηζκα) πξέπεη λα εθηειείηαη θαη πάιη, 3

4 ECU VERSUS (ΔΓΚΔΦΑΛΟ) Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ζπληζηάηαη ζεξκά λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο ζπκβνπιέο ηηο ηνπνζέηεζεο Ο εγθέθαινο ηηο VERSUS κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί: ε 3,4 θύιηλδξσλ θηλεηήξεο - 4-cyl έθδνζε ε 3,4,5,6 θπιίλδξσλ θηλεηήξεο - 6-cyl έθδνζε ε 3,4,5,6,8 θπιίλδξσλ θηλεηήξεο - 8-cyl έθδνζε πληζηάηαη λα εγθαηαζηήζεηε ηνλ εγθέθαιν VERSUS κε ηα βύζκαηα πξνο ηα θάησ, ζε ρώξνπο πνπ πξνζηαηεύεηε από ηελ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ηηο πεγέο λεξνύ. REDUCER (Μειωηήπαρ). Ο ξόινο ηνπ κεησηήξα είλαη λα κεηαηξέπεη ην πγξαέξην από ηελ πγξή θάζε ζηελ αέξηα θάζε, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεξκόηεηα από ην ζύζηεκα ςύμεο. Injection κε πγξαέξην. Ο ξόινο ηνπ κεησηήξα είλαη ε παξνρή LPG Ρύθμιζη ηηρ πίεζηρ. ςνιζηάηε η πίεζη να είναι μεηαξύ (0,9-1,2 Βar ε πεπίπηωζη σαμηλών θεπμοκπαζιών ζςνιζηάηαι να αςξήζοςμε ηην πίεζη. πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεησηή λα γίλεηε θάησ από ην πςειόηεξν επίπεδν ηνπ ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ. Τπάξρεη έλαο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξόθεηηαη λα ζπλδεζεί κε ην ζώκα ηνπ ηνπ κεησηήξα Ζ θαισδίσζε ζύλδεζεο γίλεηαη ρξώκα ρξώκα Ο αηζζεηήξαο κεηξαε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ κεησηήξα Δίλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο πνπ είλαη κέζα ζην θηη γηαηί θάπνηνο άιινο ζα κπνξνύζε λα καο έδεηρλε ςεπδή ζεξκνθξαζία. Δάλ ε ηππνδύλακε ηνπ απηνθίλεηνπ εηλα πάλσ από 200 ps ηνπνζεηνύκε ηνλ Super Reduser ε πεξίπησζε πνπ ν θηλεηήξαο είλαη πάλσ από 200ps απαξαίηεηε είλαη ε πξνκήζεηα ηνπ πγξαεξίνπ λα γίλεηε κε 8 mm δηάκεηξνο ζσιήλα ραιθνύ θαη όρη κε ην αξρηθό 6mm Άιιεο δηάκεηξνη ζπληζηάηαη α) Νεξό ζσιήλα ςύμεο - δ. 16 mm. β) Σν θπζηθό αέξην ζσιήλσλ εηζαγσγήο - ζσιήλεο ραιθνύ 6 mm, 8 mm. γ) Σν θπζηθό αέξην ζσιήλα εμαγσγήο ρηιηνζηά Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλδεζεί ε ππό-πίεζε από ην αθνύζην ηνπ κεησηήξα λα ECU VERSUS ζύζηεκα ππν-πίεζε, ζύκθσλα κε ην δηάγξακκα "MAPSENSOR CONNECTION ΤΣΖΜΑ» (πεξηγξαθή ζην "αηζζεηήξεο" ζε επόκελεο ζειίδεο). 4

5 LPG Δγρπηήξεο (Μπεθ) Τα αθξνθύζηα (κπεθ) ηνπ LPG ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα. Δίλαη απαξαίηεην λα επηιέμνπκε ηνλ θαηάιιειν ηύπν ηνπ κπεθ αλάινγα κε ηελ ηππνδύλακε θαη ηα θπβηθά ηνπ απηνθηλήηνπ. Κπβηθά Απηνθηλήησλ Γηάκεηξνη ησλ αθξνθπζίσλ LPG»ζε mm below to to to to to to from 3.0 Σα κεγέζε πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα είλαη γηα ηελ πίεζε 100kPa ζηνλ κεησηή ε πεξίπησζε πνπ ηα αθξνθπζηα Νν 3 είλαη κηθξά θαη ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ θηλεηήξα κεγάιε, είλαη δπλαηόλ ε απμήζεη ηεο πίεζεο ηνπ κεησηήξα πάλσ από 100 kpa. ε πεξίπησζε πνπ ηα αθξνθύζηα Νν 1,3 είλαη πνιύ κεγάια γηα ρακειόπ θπβηζκόπ θηλεηήξα, ζπληζηάηαη λα κεησζεί ε πίεζε ηνπ κεησηήξα. ηελ πεξίπησζε ησλ θηλεηήξσλ πνπ είλαη πάλσ από 3,000 θπβηθά ε επηινγή ησλ αθξνθπζίσλ ζην θαιπκπξαξηζκα ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρσξηζηά γηα θάζε ηύπν θηλεηήξα αλάινγα κε ηελ ηππνδύλακε πνπ έρεη. Κηλεηήξεο άλσ ησλ 3,000 θπβηθώλ κε παξόκνηα ηππνδύλακε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή θαηαλάισζε βελδίλεο. Δάλ ην κέγεζνο ησλ κπεθ είλαη κηθξό ππάξρεη κηα πηζαλόηεηα κε έλα ηξππάλη λα ην αιιάμεηε 5

6 Πνιιαπιή εηζαγσγήο αθξνθύζηα πγξαεξίνπ.καηά ηελ εγθαηάζηαζε είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζνπκε ηνπο παξαθάησ θαλόλεο: Απνιύησο απαξαίηεην Σα κπεθ ηνπ πγξαεξίνπ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην θνληηλόηεξν δπλαηόλ ζεκείν κε ηα κπεθ ηεο βελδίλεο. Με ηνλ ηξόπν απηόλ απνθεύγνπκε ηελ ππεξζέξκαλζε ησλ βαιβίδσλ ηνπ θηλεηήξα. Κάζε επηκέξνπο αθξνθύζην πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζεθηηθό ηξόπν, ώζηε λα κελ επηηξέπεη ηα ξηλίζκαηα λα κπνπλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ θηλεηήξα ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, είλαη ζεκαληηθό λα βγεη ε πνιιαπιή εηζαγσγήο γηα λα εγθαηαζηήζεηε ηα αθξνθύζηα ζσζηά. Οη ηξύπεο ζα πξέπεη λα αλνηρηνύλ κε ηξππάλη δηακέηξνπ 5 mm. Απαγνξεύεηαη νη ηξύπεο λα γίλνπλ ηπραία ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο. 6

7 LPG INJECTION RAIL Βαζηθνο θαλόλαο - Οη ζσιήλεο από ηεο ειεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο έσο ηα αθξνθηζηα πξέπεη λα είλαη ην ίδην κήθνο!.απν 3-25cm SGI VERSUS FILTER (Φίληπο ςγπαεπίος) Σν θίιηξν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηε κεηαμύ ηνπ Reducer πγξαέξηνπ θαη ησλ κπεθ ηνπ πγξαεξίνπ έγρπζεο. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζε ε θαηεύζπλζε ηεο ξνήο (ζήκα ζηελ εηηθέηα Φηιηξάξηζκα κε θαηεύζπλζε πξνο ην πγξαέξην έγρπζεο). 7

8 ΑΗΘΖΣΖΡΔ (Αηζζεηήξεο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο) α) Αηζζεηήξαο Τπν-πίεζε. Sub-pressure sensor should be connected according to the scheme: ςνδεζμολογία: Β)Σν αθξνθύζην από ηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο ζπλδέεηαη πξώηα ζην ηαθ θαη κεηά ην έλα κέξνο πάεη ζηελ έλδεημε vacuum ηνπ αηζζεηήξα map θαη ην άιιν κέξνο ζηνλ reducer (No 5) Ζ πίεζε πξέπεη λα ζπλδεζεί κε: Α) Σν αθξνθύζην ηνπ αηζζεηήξα πίεζεο θαπζίκνπ όπνπ βξίζθεηαη ζηελ κπεθηεξα ησλ κπεθ κε Β) ηνλ αηζζεηήξα map ζηελ έλδεημε pressure 8

9 O ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΔΡΟΤ TOY ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΤΓΡΑΔΡΙΟΤ ΒΙΓΩΝΔΣΔ ΣΟ ΗΜΔΙΟ ΔΝΓΔΙΞΗ Νο 4. ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑ Παηώληαο ην πιήθηξν "G" αξρίδνπλ λα αλαβνζβήλνπλ ηα ιακπάθηα ηνπ δηαθόπηε Απηό ζεκαίλεη όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα αιιάμεη από βελδίλε ζην πγξαέξην. Καιώδηα ζύλδεζεο - "ρξώκα κε ρξώκα" Σν ξνδ θαιώδην πνπ έξρεηαη από ηνλ εγθέθαιν πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην ξνδ θαιώδην ηεο ζεηξήλαο. Σν καύξν θαιώδην από ηελ ζεηξήλα ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί επηπιένλ κε ην καύξν θαιώδην από ηνλ δηαθόπηε. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ερεηηθνύ αθαηξέζηε ηελ εηηθέηα. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε? Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα μεθηλήζεηε ηνλ θηλεηήξα κε πγξαέξην ρσξίο ΒΔΝΕΗΝΖ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο,αλάγθεο: 1)Παηήζηε θαη θξαηήζηε ην θνπκπί "G" 2) Γπξίζηε ηελ αλάθιεμε θαη λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θηλεηήξα, δηαηεξώληαο παξάιιεια παηεκέλν ην θνπκπί "G" Ζ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα κε πγξαέξην, ζπληζηάηαη κόλν ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 9

10 ΔΝΓΔΙΞΗ ΦΛΟΣΔΡ ΤΓΡΑΔΡΙΟΤ ΓΔΚΑΣΟ ¾ ½ of the tank ¼ of the tank πλδεζκνινγία θινηέξ κε θινηέξ πνιπβαιβηδαο. Σν θαιώδην ρξώκαηνο ιεπθό ηεο θαισδίσζεο ηνπ εγθέθαινπ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην θαιώδην ρξώκαηνο ιεπθό ηνπ θινηέξ ηεο πνιπβαιβηδαο. Indication of LPG VERSUS Gauge is as on the picture beside: 1 0

11 ECU VERSUS 1 1

12 CALIBRATION. (ΚΑΛΤΜΠΡΑΡΙΜΑ) First Overview: ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ππάξρνπλ ηα πιήθηξα σο εμήο: Configuration Γηακόξθσζε-βαζηθέο,ξπζκίζεηο ηνπ εγθεθάινπ,ecu-versus Display Πξνβνιή-νπηηθνπνίεζε νξηζκέλσλ βαζηθώλ παξακέηξσλ Autosetup - Απηόκαηε βαζκνλόκεζε ηνπ θηλεηήξα ζηηο ζηξνθέο Create Map Γεκηνπξγία ράξηε - βαζκνλόκεζε θαηά ηελ νδήγεζε Corrections Γηνξζώζεηο-εγρεηξίδην..ηξνπνπνίεζε LPG Lever sensor αηζζεηήξαο επηπέδνπ ζηάζκεο θαπζίκνπ Error Codes Κσδηθνί ζθάικαηνο Service Tools Eξγαιεία Τπεξεζία - ε δπλαηόηεηα γηα ην ζβήζηκν ελόο-ελόο θπιίλδξνπ ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ (ρξήζηκν ζηελ-πεξίπησζε-ησλ-6-8-cyl.κηλεηήξεο) Device Πιεξνθνξίεο - έθδνζε ηνπ ECU VERSUS, ην όλνκα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ην κέγεζνο ησλ αθξνθπζίσλβαζκνλόκεζεο,άιινη Default Settings Πξνεπηιεγκέλεο--ξπζκίζεηο Παξαθαιώ ζεκεηώζηε: εάλ παηήζνπκε ην Default Settings "επαλαθέξεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο" ν εγθέθαινο ζα επαλέιζεη ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. Δξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο είλαη νη ηηκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε παξαπάλσ. Δπηπιένλ, από απηήλ ηελ θίλεζε ζα πξνθύςνπλ δηνξζώζεηο Corrections (επζεία γξακκή), Σν ζύζηεκα επαλέξρεηαη ζηελ ιεηηνπξγία βελδίλεο (έλαξμε όιε ηελ ώξα κε ηε βελδίλε κε δπλαηόηεηα λα ζηξαθνύλ ζε LPG απηόκαηα). Γηα λα αιιάμεηε παηήζηε "AUTO". Οη ξπζκίζεηο ηνπ πγξαεξίνπ επηπέδνπ Γείθηεο ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ίδηεο. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε: Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θάπνην από ηα εμαξηήκαηα ECU VERSUS (εθηόο από αηζζεηήξα ζηάζκεο πγξαεξίνπ - "γξάςηε γηα ηε ζπζθεπή"), ε παξάκεηξνο είλαη απνζεθεπκέλε ζηε κλήκε απηόκαηα. Δπίζεο, θαηά ηε δεκηνπξγία ράξηε είλαη ηπρόλ δηνξζώζεηο πνπ ππνινγίδεηαη θαηά ην ρξόλν ηεο ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη. ην "Αξρείν" Files ( επάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο νζόλεο) ππάξρεη κηα έλδεημε Read Files"Αλάγλσζε ξπζκίζεσλ από ην αξρείν" ή Save Files"Απνζήθεπζε ξπζκίζεσλ ζε αξρείν" (ρξήζηκν εάλ είζηε έηνηκνο λα κεηαηξέςεηε ηνλ ίδην ηππν απηνθηλήηνπ κε ηνλ ίδην θηλεηήξα. ην "Σεθκεξίσζε"Documentation ζηελ νζόλε παξαπάλσ, ζα βξείηε ηεο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηνλ ECU VERSUS (εγρεηξίδηα, ηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, θ.ά.) 1 2

13 ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ Σν πξώην βήκα κεηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε είλαη λα θαζνξίζεηε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ εγθεθαινπ, πνπ βξίζθνληαη ζηεο «Ρπζκίζεηο" Configuration κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ σο εμήο: Fuel Type Παπακαλώ επιλέξηε ηον ηύπο καςζίμος LPG (ςγπαέπιο) CNG (θςζικό αέπιο) Switching RPM. Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα αξρηθά δνπιεύεη κε βελδίλε καξζάξνληαο ηνλ θηλεηήξα πάλσ από ηηο 1200 ζηξνθέο γπξίδεη απηόκαηα ζην πγξαέξην. Σν θάζκα ησλ ξύζκηζεσλ είλαη κεηαμύ RPM. πληζηώκελν επίπεδν είλαη κεηαμύ RPM. RPM Signal. Μπνξείηε λα επηιέμεηε από απηήλ ηελ παξάκεηξν ηνλ ηύπν ηνπ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ νρήκαηνο (είλαη απαξαίηεην λα ζπκθσλνύλ νη ζηξνθέο κε ην ζηξνθόκεηξν ηνπ νρήκαηνο Switching temperature Δπιλέγοςμε ηην επιθςμηηή θεπμοκπαζία πος θέλοςμε να ξεκινήζει η λειηοςπγία ηος ςγπαεπίος. ςνιζηαηε η πύθμιζη ζηα τςσπά κλίμαηα να γίνει άνυ ηυν 35 º C θαη ζηα ζεξκά θιίκαηα από 25 έσο30 º C. LPG Switch delay. ε ρώξεο κε ζεξκό θιίκα ζπληζηώκελε ηηκή είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5-10 sec.. ε ςπρξέο ρώξεο ζπληζηώκελε ηηκή είλαη κεηαμύ sec. Switch-over cylinders [sec]. Με απηήλ ηελ επηινγή ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγεζεί δηαδνρηθή ελαιιαγή ησλ θπιίλδξσλ έλαο-έλαο αλα 0,5 sec πνπ ζεκαίλεη όηη εγθέθαινο ζα κεηαβε ζε θάζε θύιηλδξν ηνπ θηλεηήξα μερσξηζηά από βελδίλε ζην πγξαέξην: Switching to Gasoline when pressure below [kpa]. Αλαθέξεηαη ζηελ πίεζε, όηαλ είλαη αδύλαην λα νδεγεί κε πγξαέξην θαη πξνθαιεί ηελ επηζηξνθή ζηε «ιεηηνπξγία Βελδίλε». Αλ ε πίεζε πέθηεη θάησ από ην όξην ηνλ 60 kpa ν θηλεηήξαο ζηξέθεηαη ζε βελδίλε απηόκαηα. 6) Απηή ε παξάκεηξνο έρεη νξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηόκαηεο βαζκνλόκεζεο ζε πνζνζηό 60% ηεο πίεζεο ηνπ κεησηήξα Δάλ ρξεηαζηεί, ρακειόηεξε πίεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Γελ ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηελ παξάκεηξν θάησ 20kPa. LPG Injector Type. ε απηό ην ζηάδην ζα είλαη ζσζηό λα επηιέμεηε έλα ηύπν ηεο έγρπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεηε. LPG Injectors warming Ζ κεηάβαζε ζε απηή ηελ επηινγή πξνθαιεί ηελ πξνθαηαξθηηθή πξνεηνηκαζία ησλ κπεθ ηνπ πγξαεξίνπ (πξηλ από ηε κεηάβαζε ζην πγξαέξην). πληζηάηαη λα ηζεθάξεηε απηή ηελ επηινγή ζηηο ςπρξέο ρώξεο ηνπ θιίκαηνο. Απηό επηηξέπεη ηελ νκαιόηεξε κεηάβαζε από ηε βελδίλε ζην θπζηθό αέξην, ηδίσο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Καηά ηε δεκηνπξγία "πγξαέξην θαζπζηέξεζε δηαθόπηε" π.ρ γηα 30 sec. ν θηλεηήξαο ζα ηξνθνδνηείηαη κε βελδίλε γηα 30 sec. αθόκε θαη αλ νη ζηξνθέο θαη ε ζεξκνθξαζίαο ηνπ κεησηήξα είλαη εγθαηεζηεκέλεο πάλσ ζην ινγηζκηθό πξηλ ε έλδεημε LPG ζα εξγαζηεί γηα 30 sec. Injector Warming up time: ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ ρξόλσλ γηα ηελ πξνζέξκαλζε. 1 3

14 Pressure sensor type Ζ επηινγή ECU VERSUS παξέρεηαη κε δύν δηαθνξεηηθνύο αηζζεηήξεο ράξηε-. Όηαλ είλαη "Απόιπηε" είλαη ζεκαληηθό λα επηιέμεηε XFP 01 (απόιπηε).όηαλ ηνπνζεηήζεηε ζηελ έλδεημε ιάζνο ηύπν αηζζεηήξα δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην όιν ζύζηεκα ηνπ πγξαεξίνπ. MPX 01 STANDARD Map-sensor XFP 01 (ABSOLUTE) map-sensor 12) Θεξκνθξαζία Reducer. Αηζζεηήξαο: εδώ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε. Αξρηθή VERSUS αηζζεηήξαο αληίζηαζε είλαη 10 kohm. 13) Gas Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο: εδώ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο ηνπ, εθηόο από VERSUS αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε. Αξρηθή VERSUS αηζζεηήξαο αληίζηαζε είλαη 10 kohm. 14) Λάκδα ηύπνπ. Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα ζπλδέζεηε έλα θαιώδην από ECU VERSUS (ηώδεο ρξώκα). Δίλαη ρξήζηκν κόλν γηα ηελ απεηθόληζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηνλ θηλεηήξα εξγαζίαο (εάλ ζπλδέζεηε ην θαιώδην κσβ κε θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα ιάκδα ζήκα κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε ην πγξαέξην / κείγκα AIR ζηελ νζόλε ζην "Display" θαη "Auto-setup"). 15) "Buzzer ζεκαηνδόηεζεο". Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε ην "Normal" mode ή "Extended" mode. ηελ "Καλνληθή" "Normal" mode ζα ιεηηνπξγήζεη κόλν όηαλ ην πγξαέξην αδεηάζεη ζηελ δεμακελή θαη ν θηλεηήξαο γπξίδεη πίζσ ζηελ ιεηηνπξγία βελδίλεο (απηόκαηε έιιεηςε GAS). "Δπέθηαζε" Extended" mode ζεκαίλεη όηη θάζε ελαιιαγή κεηαμύ βελδίλεο θαη ηνπ πγξαεξίνπ ζα ζεκαηνδνηεζεί κε θόξλα εζσηεξηθα ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνύ. 1 4

15 Ρπζκίζεηο γηα πξνρσξεκέλνπο: 16) Pressure «Πίεζε [kpa]". Δίλαη ε πίεζε πνπ δίλεηε από ηνλ εγθέθαιν κε ειάρηζην θνξηίν ζηηο (ρακειέο ζηξνθέο RPM). Απηή ε παξάκεηξνο νξίδεηαη απηόκαηα από ην ινγηζκηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηόκαηεο βαζκνλόκεζεο. Απηή ε παξάκεηξνο δείρλεη ηελ αμία ηεο πίεζεο ηνπ Reducer όηη ειήθζε ππό εμέηαζε. 17) Minimal LPG time Διάρηζην ρξόλν LPG [ms]. Ζ παξάκεηξνο απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη ηνλ ειάρηζην ρξόλν ςεθαζκνύ πγξαεξίνπ. Όηαλ απηή ε ηηκή πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην επίπεδν ηνπ 3,0 sec ρξόλνπ ν ςεθαζκόο πγξαέξην δελ ζα είλαη πνηέ ιηγόηεξν από 3,0 ms. 18) lgnore gasoline time less than 1.5 ms "Αγλνεί ηνλ ρξόλν ςεθαζκνύ ηεο βελδίλεο θάησ από ην λνύκεξν πνπ έρνπκε νξίζεη π.ρ. 1,5 ms".. Απηή ε επηινγή ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ζε νξηζκέλα από ηα πην πξνεγκέλα απηνθίλεηα κε επηπιένλ κπεθ ςεθαζκνύ. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα επηπιένλ ςεθαζκό αγλνώληαο ηνλ ρξόλν. 19) Gasoline injectors activated by +12v signal Οη εγρπηήξεο βελδίλεο (Μπεθ) ελεξγνπνηνπληαη κε +12 V. Δπηινγή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεξηθά απηνθίλεηα ζηηο ΖΠΑ, όηαλ νη εγρπηήξεο ελεξγνπνηνύληαη από +12 V. 20) Enabe petrol injectors full opening mode Δλεξγνπνίεζε κπεθ βελδίλεο θαηάζηαζε πιήξνπο αλνίγκαηνο: ε επηινγή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεηε ζε απηνθίλεηα κε ιεηηνπξγία πιήξνπο αλνίγκαηνο. MAX RPM: Ζ επηινγή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεηε γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο παξνρήο πγξαεξίνπ πάλσ από ην αλαγξαθόκελν επίπεδν RPM. Min. GAS RPM: Ζ Δπηινγή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπή ε πξνκήζεηα πγξαεξίνπ θάησ από ην αλαγξαθόκελν επίπεδν RPM. Enable Cut-off exit through petrol: Γηαθόπηεο πνπ ελεξγνπνηεί ην ζύζηεκα Enable Cut-off exit through. Γύν επηπιένλ παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή: Cut-off pressure ;) Δπηινγή γηα επηζηξνθή ζηελ ιεηηνπξγία βελδίλεο θαη πγξαεξίνπ 1 5

16 DISPLAY Πξώηε επηζθόπεζε: Δπηιέμεηε ζηελ νζόλε ην Display γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ θηλεηήξα, πνπ θαηαγξάθνληαη από ηνλ εγθέθαιν. Οη παξάκεηξνη πνπ κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε είλαη νη εμήο: Θεξκνθξαζία LPG π.ρ.50 º C ηξνθέο θηλεηήξα / RPM (1116 RPM) Πίεζεο πγξαεξίνπ 100 kpa Ο ρξόλνο ςεθαζκνύ γηα όια ηα κπεθ (Βελδίλε - θόθθηλεο ξίγεο, ην πγξαέξην - Μπιε ) Σν βηνιέηε θαιώδην ζπλδέεηαη κε ηνλ αηζζεηήξα Lambda ζήκα ππάξρεη θαη δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο πγξαέξην / ζύλζεζε κείγκαηνο AIR (θαθή / πινπζίσλ) - 0,5 V. ην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε θάπνηεο πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο: "T. Βελδίλε "θαη" T. Τγξαέξην "θάησ (ms) RPM θαη πίεζε. Lambda αμία (V) Reducer ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία Heater). ηελ αξηζηεξή πιεπξά ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο κπνξείηε λα δείηε ηελ θόθθηλε έλδεημε Gasoline". Απηό ζεκαίλεη όηη ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κε βελδίλε. Μπνξείηε λα αιιάμεηε κε ηνλ ππνινγηζηή ηνλ θηλεηήξα, παηώληαο "ην πιήθηξν "LPG. Τπάξρεη κηα επηινγή ζε απηόκαηε ελαιιαγή κεηαμύ βελδίλεο θαη πγξαέξηνπ ("AUTO") αθνύ εθπιεξώζεη νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο (ζεξκνθξαζία, RPM). Παξαθαιώ ζεκεηώζηε: Πξηλ από ην θιείζηκν ηνπ ινγηζκηθνύ, ζπληζηάηαη λα παηήζεηε "AUTO". Μεηά ην πάηεκα AUTO ν θηλεηήξαο ζα μεθηλά ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία. Δάλ παηήζεηε ην θνπκπί "βελδίλε. Απηό ζεκαίλεη όηη ν θηλεηήξαο ζα μεθηλά κε ΒΔΝΕΗΝΖ όιε ηελ ώξα, θαη όρη ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία. ηελ πξάμε, ν νδεγόο ζα πξέπεη λα παηήζε ηνλ δηαθόπηε G γηα λα μεθηλήζε ηελ νδήγεζε κε πγξαέξην. 1 6

17 AUTOSETUP First overview: Πξηλ θάλεηε θιηθ ζην Autocalbration "Απηόκαηε βαζκνλόκεζε" ζπληζηάηαη λα ιεηηνπξγήζεηε ηνλ θηλεηήξα δπν έσο ηξεηο θνξέο πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζνύλ νη ζηξνθέο. Δάλ ππάξρεη δηαθνξά ζηξνθώλ ζηελ αλάιιαγε αλεβάζηε ηνλ ρξόλν ςεθαζκνύ ρεηξνθίλεηα. Κάληε θιηθ ζην "GAS" Κνπκπί Πξηλ θάλεηε θιηθ ζην "LPG" ην θνπκπί "Gasoline " ιάκπεη (θόθθηλν ρξώκα - ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κε βελδίλε). Μεηά ην πάηεκα "LPG" θνπκπί ηεο κεραλήο αξρίδεη λα εξγάδεηαη γηα ην πγξαέξην (LPG Blue αξρίδεη λα ιάκπεη, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ). Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απηόλνκε βαζκνλόκεζε ε πίεζε πξέπεη λα είλαη 100 kpa. Σώξα κπνξείηε λα εθηειέζεηε ην "Auto-SETUP Μεηά ηελ έλαξμε auto setup ζα ππάξρεη ελαιιαγή βελδίλεο πγξαεξίνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ κπεθ βήκα βήκα. 1 7

18 πληζηάηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη Απηόκαην auto setup ζε ρακειέο RPM (ζηξνθέο). Όηαλ ην απηνθίλεην ζβήλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο βαζκνλόκεζε, ε ρεηξνθίλεηε βαζκνλόκεζε κπνξεί λα γίλεη γηα λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ηηο ζηξνθέο.. Ζ πξώηε ζηξνθή πξνο ην πγξαέξην πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγαιύηεξεο θαη ζηαζεξέο ζηξνθέο πεξίπνπ 2000 / 3000 rpm/ min. Μεηά ηελ αιιαγή, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά πόζνλ ν κεησηήο έρεη ηελ ζπληζηώκελε πίεζε πνπ είλαη από 90kPa έσο 120kPa. Δλώ αξρίδνπκε ηελ απηνβαζκνλόκεζε ε έλδεημε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην επίπεδν ησλ ms (εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο). Δάλ αιιάμεηε ηελ ηηκή π.ρ. ζηνπο ν θηλεηήξαο ζα ζβήζεη δηόηη ρξεηάδεηαη πνιύ κεγάιε δηόξζσζε. ην εηθνλίδην κπνξείηε λα βάιιεηαη ηα εμήο ζηνηρεία Setup Date Mounting service name (max 22 chars) LPG injector s size mm Engine capacity cm3 Υξεηάδεηαη θσδηθόο πξόζβαζεο θαη ην πάλει αλνίγεη κόλν ζηελ πξώηε εθθίλεζε ηεο βαζκνλόκεζεο. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε «Set stable RPM» όπσο εκθαλίδεηαη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί «ΟΚ» θαη ε βαζκνλόκεζε ζα μεθηλήζεη απηόκαηα. Γεληθά, ε ηηκή ηνπ "Main correction» ρξόλνπ ςεθαζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 0,5 ms - 2,5 ms. Κύξηα δηόξζσζε ζεκαίλεη πσο ηα κπεθ ηνπ πγξαεξίνπ παξακέλνπλ αλνηρηό γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζύγθξηζε κε ηα κπεθ ηεο βελδίλεο Βαζηθά ην πγξαέξην είλαη έλα θαύζηκν δηαθνξεηηθό από ηελ Βελδίλε θαη σο εθ ηνύηνπ ν ρξόλνο ςεθαζκνύ ησλ κπεθ ηνπ πγξαεξίνπ (ms) ζα πξέπεη γεληθά λα είλαη πςειόηεξα. 1 8

19 - Δάλ θαηαιάβεη ην πξόγξακκα όηη ην κέγεζνο ησλ αθξνθπζίσλ ηνπ πγξαεξίνπ είλαη πάξα πνιύ κεγάιν ε είλαη πάξα πνιύ κηθξό (ππνινγίδεηαη απηόκαηα- όπσο αλαθέξνπκε παξαπάλσ), ηελ ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζκνλόκεζεο auto εκθαλίδεηαη κηα αλαθνίλσζε πνπ ιέεη γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ αθξνθπζίνπ ή λα κεηώζνπκε ην πγξαέξην από (πίεζε κεησηήξα) Δαλ όια είλαη ζσζηά ην ζύζηεκα δελ εκθαλίδεη θσδηθνπο ζθαικάησλ. Σα κεγέζε ηνπ κεγέζνπο αθξνθπζίσλ LPG είλαη ζσζηά Reducer ε πίεζε είλαη ζσζηή Οη θύξηεο δηόξζσζεο είλαη κεηαμύ 0,500 ms ms Πξνζνρή ε απηνβαζκνλόκεζε (θαιπκπξαξηζκα) δελ εγγπάηαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα πνπ ηξνθνδνηείηαη κε πγξαέξην ζε όιν ην θάζκα ηεο θόξησζεο ηνπ θηλεηήξα. πληζηάηαη έληνλα λα πάηε ζην "Γεκηνπξγία ράξηε" θαη λα θάλεηαη βαζκνλόκεζε θαηά ηελ νδήγεζε, ηδηαίηεξα ζε απηνθίλεηα κε θηλεηήξεοeuro

20 CREATE MAP First overview: Γηαδηθαζία θαιηκπξαξηζκαηνο θαηά ηελ νδήγεζε (CREATE MAP), έρεη σο εμήο: Α) Δπηιέγνπκε ην δηαθόπηε gasoline ( βελδίλε) ημείυζη Γπξίζηε ηα θώηα, θιηκαηηζκόο θ.ι.π. ζηελ ζέζε on Β)Παηήζηε START Μεηά από απηό ζα πξέπεη λα νδεγεζνπκε ην όρεκα ζην δξόκν κε Βελδίλε. πληζηάηαη λα νδεγείζνπκε γηα πεξίπνπ 5-10 ιεπηά,έσο λα επηιέμνπκε ζε όιν ην θάζκα ηηο νζόλεο από 10 έσο 100 kpa (γηα θηλεηήξεο turbo έσο 150 kpa ) ηo θάζκα ηεο νζόλεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θόθθηλεο θνπθίδεο ρσξίο θελά κεηαμύ ηνπο. Σν ίδην ζα θάλνπκε θαη κε ην πγξαέξην 2 0

21 . Ο θάζεηνο άμνλαο (0-9) δείρλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ ρξόλνπ ςεθαζκνύ ησλ κπεθ θαη ν νξηδόληηνο άμνλαο δείρλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο Πίεζεο ή ππν-πίεζεο ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο. Ζ ππνπίεζε θάησ ησλ 40kPa ζεκαίλεη ρακειό θνξηίν ηνπ θηλεηήξα, ε πάλσ ησλ 90 kpa ζεκαίλεη πιήξεο θνξηίν. Σα θόθθηλα ζεκεία είλαη γηα ηελ βελδίλε (εηθόλα παξαπάλσ), ελώ ηα κπιε είλαη γηα ην πγξαέξην ΠΡΟΟΥΗ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΚΔΝΑ ΟΠΩ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΣΟ ΔΙΚΟΝΑ ΔΙΝΑΙ ΛΑΘΟ Παξαθαιώ βεβαησζείηε όηη έρεηε θάζε κία θόθθηλε θνπθίδα ζε όιν ην θάζκα ηεο εηθόλαο Ξεθηλήζηε ην ίδην ηεζη δνθηκήο κε πγξαέξην. Πηέζηε LPG "πγξαέξην" θαη θάλεηε παξόκνηα ηεζη δνθηκήο πγξαεξίνπ. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ Correct (ωζηό) Incorrect (Λάθορ) 2 1

22 Σειεηώλνπκε ην ηεζη θαη παηάκε ην ζηνπ όπσο βιέπεηαη ζην εηθνλίδην. Απνζεθεύζηε ηηο ξπζκίζεηο ζαο παηώληαο ην θνπκπί calculate correction". Ο εγθέθαινο ππνινγίδεη απηόκαηα ηηο δηόξζσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηνξζώζεηο έρνπλ σο εμήο (εηθόλα δείγκα): ην παξαπάλσ γξάθεκα δείρλεη ν εγθέθαινο ηνλ απηόκαην ππνινγηζκό ηνπ αλνίγκαηνο ησλ κπεθ (πόζα ms ζα αλνίμεη ζε ζύγθξηζε κε ην κπεθ βελδίλεο). Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηνλ ρξόλν ςεθαζκνύ γηα θάζε μερσξηζηή θνξά ms. Π.ρ. γηα ηελ ώξα ηνπ ςεθαζκνύ από 1 [ms] νη δηνξζώζεηο απμήζεθαλ από( 0% ζε 5% πεξίπνπ) Γηα ηελ ώξα ηνπ ςεθαζκνύ ησλ 6 [ms] ππνινγίδνληαη νη δηνξζώζεηο ζην επίπεδν ηνπ (15%). Οη δηνξζώζεηο ππνινγίδνληαη θαη ηξνπνπνηνύληαη κε ην ρέξη (εγρεηξίδην δηνξζώζεηο ηνπ + / - 25% γηα νξηζκέλν ρξόλν ηνπ ςεθαζκνύ ηεο βελδίλεο). Ζ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη από έλα πνληίθη ή ηα πιήθηξα,,,. Π.ρ. εάλ ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί αζηαζήο, ελώ ε αμία ηνπ ρξόλνπ ςεθαζκνύ θαπζίκνπ είλαη από 5 [ms] κπνξείηε λα απμήζεηε κε ην ρέξη ηελ αμία ηεο δηόξζσζεο γηα θαζνξηζκέλν ρξόλν έγρπζεο. Δάλ γίλεηαη, αιιαγή ζα πξέπεη λα είλαη κηθξή. Σαρεία αύμεζε ησλ ελ ιόγσ δηόξζσζεσλ ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη αζηάζεηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. πληζηάηαη ε ρξήζε δηνξζώζεσλ κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην γηα λα δηακνξθώζεη δηαθνξεηηθά ην ύςνο ησλ δηνξζώζεσλ γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ςεθαζκνύ ζε δηαθνξεηηθέο ζηξνθέο. 2 2

23 OTHER BOOKMARKS OF VERSUS SOFTWARE α) ΓΗΑΚΟΠΣΖ. ε απηό ην ζηάδην ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηύπν ηνπ δηαθόπηε αηζζεηήξνο πνπ ρξεζηκνπνηνπκε, ζηελ εγθαηάζηαζε Ζ εθαξκνγή έρεη πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο γηα δηάθνξνπο αηζζεηήξεο: VERSUS / ΑΔΒ 1050 (θαη ζπκβαηή) 90 αηζζεηήξαο OHM Lovato MV305 DX SIDEK 90 OHM NP OHM Απνζεκαηηθό Γηαθνξνη Άιινπο αηζζεηήξεο κπνξνύκε λα ηνπο ξπζκίζνπκε κε ην ρέξη. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ελδείμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ αηζζεηήξα (ζηελ θιίκαθα Ο-255). Έρνπκε ηα 4 πιαίζηα επεμεξγαζίαο ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην θάζκα ησλ ελδείμεσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πξνϋπόζεζε αηζζεηήξα, ¼, ½, ¾ θαη, πιήξεο. Error Codes (Κωδικόρ βλάβηρ) ηο διπλανό εικονίδιο παηώνηαρ ηο πλήκηπο (Read from devise) ΓΗΑΒΑΕΟΤΚΔ ΣΗ ΠΡΟΒΙΖΚΑΣΑ ΔΥΖ ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ Ο ΤΠΟΙΟΓΗΣΖ Δάν ςπάπσοςν πποβλήμαηα παηώνηαρ ηο πλήκηπο (Clear errors) Γιαγπάθοςμε ηιρ βλάβερ. 2 3

24 Service Tools bookmark. ην ζηάδην απηό κπνξείηε λα θάλεηε δηαθνπή δηαθνξεηηθώλ κπεθ πγξαεξίνπ. Δίλαη ρξήζηκν, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 5-8-cylθηλεηήξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα είλαη αζηαζήο κπνξείηε λα πξνβιέςεηε όηη έλαο από ηνπο θπιίλδξνπο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. Device Info ". Απηή ε ζειίδα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαζώο θαη άιιεο παξάκεηξνπο ρξήζηκεο γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. (Μέγεζνο αθξνθύζηα εγρπηήξσλ πγξαεξίνπ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο,εκεξνκελία παξαγσγήο,ώξεο ιεηηνπξγίαο. πγξαεξίνπ, βελδίλεο θ.ιπ.). Inspection: ηο εικονίδιο αςηό επιλέγοςμε ζε πόζα σιλιόμεηπα θα γίνει ηο επόμενο service ηηρ ζςζκεςήρ ηηρ Versus LPG-AutoHellas Με ην παξαθαησ εηθνληδην εάλ ζέινπκε κεδελίδνπκε όιεο ηηο ξύζκηζεο θαη επαλαθέξνπκε ηελ αξρηθή ξύζκηζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο VERSUS 2 4

25 Τππηθά πξνβιήκαηα / ΛΥΣΕΙΣ: Όηαλ δελ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο κε πγξαέξην. Πηζαλά ιάζε: - Σπλδέεηαη εζθαικέλα ην θαιώδην ζηξνθώλ Δάλ ην ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ράζεη ηηο ζηξνθέο κεηά από θάπνηα δεπηεξόιεπηα (ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη απαξαίηεην λα βξεζεί άιιε πεγή ζηξνθώλ -Λάζνο έλδεημε ζηξνθώλ ζην δηαγλσζηηθό (π.ρ. αλαγξαθή 4000 ζηξνθέο ζην ξειαληί) - Γελ ππάξρεη πίεζε αεξίνπ - Μεραλή θξύα ή έιιεηςε λεξνύ ζην ζύζηεκα ςύμεο. - Γελ ππάξρεη θαιή έλδεημε από ηνπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο -Γελ έρνπκε ηνπνζεηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο - Σπαζκέλα πελίν επάλσ ζηελ πνιπβαιβηδα ( ειεθηξνκαγλεηηθή) - Έιιεηςε πγξαεξίνπ κέζα ζηε δεμακελή Ο θηλεηήξαο μεθηλά κε ηε βελδίλε θαη δελ ζηξέθεηαη ζε ιεηηνπξγία κε πγξαέξην απηόκαηα. - Πξηλ από ην θιείζηκν ηνπ ινγηζκηθνύ θάληε θιηθ ζην "AUTO" (θάησ αξηζηεξα γσλία ηεο νζόλεο ηνπ ινγηζκηθνύ) Δελ ππάξρεη επηθνηλωλία κε ηνλ εγθέθαιν ηεο VERSUS κέζω δηαζύλδεζεο. - Διέγμηε ην ξεύκα (θαιώδην / θόθθηλν +12 V ). - Γελ ππάξρεη ξεύκα 12 V ζε θαιώδην καύξν / θόθθηλν κε άλνηγκα ηνπ δηαθόπηε. - Αδηθαηνιόγεηα εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα νδήγεζεο ηνπ USB Interface / ζπαζκέλα Interface - Broken Fuse (θακέλε αζθάιεηα) (+12 V από ην θαιώδην ηεο κπαηαξίαο) - Γελ ππάξρεη ζσζηή γείσζε -12 V " ζην καύξν θαιώδην Ο θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κόλν κε βελδίλε - Μεηά ην θιείζηκν ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο VERSUS επηινγή "AUTO" δελ παηήζαηε ην πιήθηξν - Γελ ειέγμαηε θαηά πόζνλ ππάξρεη αξθεην ςπθηηθό πγξό ζηνλ θηλεηήξα Σθάικα αηζζεηήξα πίεζεο - Γελ ππάξρεη πίεζε αεξίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπζηήκαηνο - Γελ αλνίγεη ε ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα ιόγν ξεύκαηνο (ηξνθνδνζία από εγθέθαιν) - Τζαθηζκέλνο ραιθνζσιήλα παξνρήο πγξαεξίνπ - Γελ έρεηε ηνπνζεηήζεη ηα ζσζηά κπεθ Κηλεηήξαο αζηαζήο (όηαλ ιεηηνπξγεί κε πγξαέξην) - Διέγμηε αλ ηα αθξνθύζηα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο - Βεβαησζείηε όηη ην κήθνο ηνπ ειαζηηθνύ ζσιήλα (έρεη ην ίδην κήθνο) από ηελ κπεθηεξα έσο ηα κπεθ. - Βεβαησζείηε όηη ηα αθξνθπζηα ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο είλαη ζηελ ζσζηή δηάηαμε - Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηεο πςειήο ηάζεο πελία θαη θαιώδηα - Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ησλ κπνπδί - Διέγμηε αλ ηα θίιηξα ηνπ πγξαεξίνπ είλαη θαζαξά αξθεηά - Δάλ είλαη δπλαηόλ, παξαθαινύκε λα ειέγμεηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ Μεησηή - Μεησηήξεο,εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ρακειή. - Λάζνο βαζκνλόκεζε (θαιπκπξαξηζκα),ε ιάζνο θαιπκπξαξηζκα ζηνλ δξόκν 2 5

26 Δελ ππάξρεη έλδεημε ρξόλνπ Βελδίλε ζε έλαλ θύιηλδξν - Σηγνπξεπηείηε όηη ηα θαιώδηα ηνπ θπιίλδξνπ είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλα (ρξώκα-ρξώκαα) - Βεβαησζείηε όηη ηα ειεθηξηθά θαιώδηα είλαη ζσζηά ζπγθνιιεκέλα - Να ειέγμνπκε ηα κπεθ εάλ έρνπλ ηελ ίδην κέγεζνο ηξύπαο- Φακειή ζεξκνθξαζία Μεηωηήξα - Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη αξθεηό ςπθηηθό πγξό ζην εζσηεξηθό ηνπ θηλεηήξα - Βεβαησζείηε όηη ε ζύλδεζε ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ ζηνλ κεησηήξα GAS έγηλε ζσζηά (in out) - Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρεη αέξαο ζην εζσηεξηθό ζύζηεκα ςύμεο ηνπ θηλεηήξα - Βεβαησζείηε όηη ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο Reducer δνπιεύεη ζσζηά,, - Βεβαησζείηε όηη αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ κεησηήξα είλαη VERSUS Ο Κηλεηήξαο ζβήλεη όηαλ θαιπκπξαξεηαη - Γελ πηέζαηαη δπν ε ηξεηο θνξέο ην θνπκπί"gas" πξηλ από ηελ έλαξμε Απηόκαηε βαζκνλόκεζε. - Δπηιέμαηε ιάζνο κπεθ - Δπηιέμαηε ιάζνο πίεζε ζηνλ κεησηή Πξνηεηλόκελε ιύζε: - Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ αθξνθπζίσλ βαζκνλόκεζεο θαη πίεζε νξζή ζηνλ κεησηή - Να εθηειείηε Απηόκαηε βαζκνλόκεζε ζε πςειόηεξεο ζηξνθέο, παξά λα γίλεηαη βαζκνλόκεζε ζην ξειαληί. ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΛΤΣΙΜΟ ΥΡΟΝΟ Α LPG AutoHellas 2 6

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ Δγθαηάζηαζε Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. βηδώζηε κία βίδα ζηνλ ηνίρν θαη θξεκάζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή από ηελ νπή ζε ζρήκα θιεηδαξόηξππαο

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα