Αίσθηση Ελευθερίας Open Air Feeling.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αίσθηση Ελευθερίας Open Air Feeling."

Transcript

1 Αίσθηση Ελευθερίας Open Air Feeling. Ηλιοροφές Webasto ϖερισσότερο φως ϖερισσότερος φρέσκος αέρας ϖερισσότερη άνεση ϖερισσότερη αϖόλαυση ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΩΡΑ!

2 Αϖολαύστε ϖερισσότερη ελευθερία. Ταξιδέψτε µε Άνεση µε Συστήµατα Ηλιοροφών της Webasto. Περνάτε ϖολύ χρόνο στο αυτοκίνητο. Είναι λοιϖόν σηµαντικό να αισθάνεστε όσο ϖιο άνετα γίνεται. Πολλοί ϖαράγοντες συνεισφέρουν σε αυτό. Όϖοιος βιώσει την άνεση µιας ηλιοροφής Webasto δεν θα θελήσει ϖοτέ να κάνει χωρίς αυτή. Η αίσθηση της ελευθερίας Όλο και ϖερισσότεροι άνθρωϖοι εϖιζητούν την αίσθηση της ελευθερίας ενώ οδηγούν: τον ήλιο, τον φρέσκο αέρα. Τα συστήµατα ηλιοροφών Webasto µϖορούν να ικανοϖοιήσουν αυτή την αίσθηση της Ελευθερίας. Το φως δηµιουργεί µια ευχάριστη ατµόσφαιρα Μία συρόµενη ηλιοροφή Webasto δηµιουργεί µεγαλύτερη αίσθηση του χώρου στην καµϖίνα του αυτοκινήτου και ϖροσφέρει ϖερισσότερο φως σε όλους τους εϖιβάτες, κάνοντας την ατµόσφαιρα ϖερισσότερο ευχάριστη. Αϖολαύστε τον φρέσκο αέρα και ϖαραµείνετε σε καλή κατάσταση Η ϖαροχή φρέσκου αέρα κάνει τον οδηγό να ϖαραµένει σε εγρήγορση και να έχει καλύτερη οδηγική συµϖεριφορά. Λόγω του ότι η εισροή του αέρα γίνεται οµοιόµορφα αϖό εϖάνω, δεν δηµιουργείται ρεύµα αέρα, όϖως στην ϖερίϖτωση των ανοιχτών ϖαραθύρων. Αϖό έρευνες ϖροκύϖτει ότι ο φρέσκος αέρας αυξάνει την αυτοσυγκέντρωση του οδηγού και συντελεί στην ασφαλή οδήγηση. Οι συρόµενες ηλιοροφές ήταν και ϖαραµένουν trendy Κανείς δεν µϖορεί να σας εµϖοδίσει αϖό την αίσθηση ελευθερίας ϖου δίνουν οι ηλιοροφές Webasto. Ολοένα και αυξανόµενος αριθµός ιδιοκτητών αυτοκινήτων άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας - εϖιθυµεί να βιώσει την εµϖειρία του open air feeling. Αίσθηση Ελευθερίας µε Εργοστασιακή Ποιότητα. Θέλετε να ζήσετε µία νέα οδηγική εµϖειρία µε αϖόλυτη ασφάλεια; Με µία ηλιοροφή της Webasto ανοιχτή ή κλειστή θα αϖολαµβάνετε άνεση και ασφάλεια 365 ηµέρες το χρόνο. Protective Venus Glas (Υαλοϖίνακας) Οι φιµέ υαλοϖίνακες ϖροστασίας Venus αντανακλούν 99 % της υϖεριώδους ακτινοβολίας, 80 % του φωτός και 97 % της θερµότητας αϖό το ϖεριβάλλον. Αυτός ο τύϖος κρυστάλλου εϖιτρέϖει στο φως να µϖει στο αυτοκίνητο και συγχρόνως ϖροστατεύει αϖό τις υψηλές θερµοκρασίες και την βλαβερή υϖεριώδη ακτινοβολία Σύστηµα Αυτόµατου Κλεισίµατος και Αυτόµατη Λειτουργία Ανίχνευσης Εµϖοδίου Το σύστηµα αυτόµατου κλεισίµατος ηλιοροφής, σηµαίνει ότι αυτή κλείνει αυτόµατα µε την διακοϖή της λειτουργίας του κινητήρα. Η Αυτόµατη Λειτουργία Ανίχνευσης Εµϖοδίων αϖοτρέϖει το κλείσιµο της ηλιοροφής αϖό την στιγµή ϖου κάτι ϖαρεµβληθεί κατά την διάρκεια του κλεισίµατος. Το Ιδανικό Συµϖλήρωµα του Κλιµατισµού Διεθνείς έρευνες έδειξαν ότι η κυκλοφορία του αέρα στην καµϖίνα του αυτοκινήτου βελτιώνεται αισθητά µόνο µε την ύϖαρξη ηλιοροφής: ενώ ο κλιµατισµός ϖεριορίζεται µόνο στην ψύξη του χώρου, η ηλιοροφή φροντίζει για την εισροή φρέσκου αέρα στην καµϖίνα των εϖιβατών. Περισσότερη Άνεση: Το αυτοκίνητο σας δεν έχει ηλιοροφή; Στις εϖόµενες σελίδες θα γνωρίσετε τα συστήµατα ηλιοροφών Webasto, τα οϖοία εξελίχθηκαν ϖροκειµένου να εφαρµοστούν στα ϖερισσότερα αυτοκίνητα.

3 Ελευθερώστε την σκέψη σας. Οικονοµική, Ευάερη, Άνετη Hollandia 100. Ανακαλύψτε την µοναδική άνεση ενός ευχάριστου, φωτεινού και ευάερου χώρου σε δελεαστική τιµή ϖου ϖροσφέρει η Hollandia 100. Αυτή η pop up ηλιοροφή ταιριάζει σχεδόν σε κάθε τύϖο αυτοκινήτου, διαθέτοντας εντυϖωσιακά µοντέρνο σχεδιασµό, δίνοντας ϖραγµατικό open air feeling χάρη στο τελείως αϖοσϖώµενο υαλοϖίνακα. Η αυθεντική ηλιοροφή Hollandia 300. Η Hollandia 300 spoiler είναι η ϖλέον δηµοφιλής ηλιοροφή της Webasto. Προσφέρεται σε δύο µεγέθη (medium & large) τα οϖοία ϖροσφέρουν φως, αέρα και άνεση σε αυτοκίνητα οϖοιασδήϖοτε κατηγορίας. Το σύστηµα ηλιοροφής spoiler, στο οϖοίο η o υαλοϖίνακας σύρεται ϖάνω αϖό την οροφή του αυτοκινήτου, κάνει δυνατή την τοϖοθέτησή του στα ϖερισσότερα αυτοκίνητα. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Υαλοϖίνακας Venus µε ϖροστασία αϖό την υϖεριώδη ακτινοβολία και την θερµότητα του ϖεριβάλλοντος Ανακλινόµενη λαβή για 3 διαφορετικά ανοίγµατα Περιστροφικό χειριστήριο για ανάκλιση σε όϖοιο σηµείο εϖιθυµείτε Χειριστήριο µε σύνδεσµο µε τρεις θέσεις ανάκλισης Προαιρετικό σκίαστρο Η ανακλινόµενη ηλιοροφή ϖροσφέρει ιδανική κυκλοφορία του αέρα στο χώρο εϖιβατών. O χώρος εϖιβατών φαίνεται µεγαλύτερος και φωτεινότερος. Υαλοϖίνακας Venus µε ϖροστασία αϖό την υϖεριώδη ακτινοβολία και την θερµότητα Προαιρετικό σκίαστρο (rollo)* Μοντέρνο εσωτερικό ϖλαίσιο φινιρίσµατος Αυτόµατο κλείσιµο της ηλιοροφής µε την διακοϖή λειτουργίας του κινητήρα** Αυτόµατος Μηχανισµός Ανίχνευσης Εµϖοδίου** Δύο (2) ϖρογραµµατιζόµενες θέσεις ανοίγµατος** Προαιρετικός αισθητήρας βροχής** * Μόνο για την έκδοση DeLuxe ** Λειτουργία Soft Touch DeLuxe/Exclusive Η H300 είναι ιδανική για τα ϖερισσότερα αυτοκίνητα! Το όµορφο εσωτερικό ϖλαίσιο µαγνητίζει το βλέµµα! Είδος σχεδιασµού/λειτουργία: ανακλινόµενη ηλιοροφή Είδος σχεδιασµού/λειτουργία: ανακλινόµενη/συρόµενη ηλιοροφή

4 Ανακαλύψτε την Πανοραµική Αίσθηση. Για αληθινή αίσθηση cabrio Hollandia 400. Με το µεγαλύτερο άνοιγµα αϖό όλες τις συρόµενες ηλιοροφές, η Hollandia 400 σας ϖροσφέρει ϖραγµατική αίσθηση cabrio. Μϖορεί να ϖαραµείνει ανοιχτή σε οϖοιαδήϖοτε θέση εϖιθυ- µείτε ώστε να σας ϖροσφέρει άϖλετο φως, φρέσκο αέρα και ατέλειωτη διασκέδαση. Κάλυµµα αϖό µαλακό αδιάβροχο βινύλιο µε αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες και την υϖεριώδη ακτινοβολία Δύο (2) ϖρογραµµατιζόµενες θέσεις ανοίγµατος (Deluxe) Ανεµοθραύστης για άριστη αεροδυναµική Αυτόµατος Μηχανισµός Ανίχνευσης Εµϖοδίου (Deluxe) Είδος σχεδιασµού/λειτουργία: αναδιϖλούµενη ηλιοροφή H sport αναδιϖλωµένη ηλιοροφή για Open-Air-Feeling. Το Hollandia 400 σας ϖροσφέρει ϖανοραµική θέα. Εντυϖωσιακά ανοικτό Hollandia 500. Δύο (2) υαλοϖίνακες µία γιγαντιαία ϖανοραµική ηλιοροφή η Hollandia 500 χαρίζει στο αυτοκίνητο µια κοµψή και sport εµφάνιση δίνοντας την αίσθηση του ανοιχτού ορίζοντα. Μϖορείτε να συνδυάσετε τις διαφορετικές λειτουργίες των δύο (2) υαλοϖινάκων: ανοιγόµενη ηλιοροφή εµϖρός ή σταθερή - ανοιγόµενη ϖίσω. Υαλοϖίνακας Venus µε ϖροστασία αϖό την υϖεριώδη ακτινοβολία και την θερµότητα Δύο (2) ανεξάρτητα σκίαστρα (rollo) Μοντέρνο εσωτερικό ϖλαίσιο φινιρίσµατος Προγραµµατιζόµενες θέσεις ανοίγµατος Χειριστήριο Soft Touch στην θέση του οδηγού Εµϖρός: Εξωτερικά συρόµενος/ ανακλινόµενος υαλοϖίνακας Πίσω: Ανοιγόµενος ή σταθερός υαλοϖίνακας µϖορεί να λειτουργήσει αϖό το εµϖρός χειριστήριο διατίθεται µε ϖαιδική ασφάλεια Ενδιάµεσο διακοσµητικό ϖλαίσιο αϖό Polycarbonate Αυτόµατο κλείσιµο της ηλιοροφής µε την διακοϖή λειτουργίας του κινητήρα Αυτόµατος Mηχανισµός Aνίχνευσης Eµϖοδίου Σχέδιο/µοντέλο: ϖανοραµική ηλιοροφή Mε δύο κινούµενα ϖάνελ. Mε το H500 αϖολαµβάνουν όλοι οι εϖιβάτες ϖερισσότερο φως και φρέσκο αέρα.

5 Αϖολαύστε ηλιακές εντυϖώσεις. Κάνει διϖλή εντύϖωση Hollandia 900. Η Hollandia 900 έχει το µεγαλύτερο άνοιγµα αϖό τις εσωτερικά συρόµενες και ανακλινόµενες ηλιοροφές. Η τεχνολογία των δύο (2) συνδυαζόµενων ϖλαισίων υαλοϖινάκων σε µία ηλιοροφή ϖροσφέρει ϖερισσότερη άνεση και ορατότητα. Ενώ ο ϖίσω υαλοϖίνακας ανοίγει τελείως, ο εµϖρός λειτουργεί ως ένας τεράστιος ανεµοθραύστης. Η ϖρώτη ηλιοροφή, η οϖοία ϖεριλαµβάνει δύο ϖλαίσια υαλοϖινάκων σε τοϖοθέτηση After Market Η µεγαλύτερη εϖιφάνεια υαλοϖίνακα σε εφαρµογή After Market Ο νέας σχεδίασης ανεµοθραύστης φροντίζει για άνεση στην οδήγηση χωρίς αεροδυναµικούς θορύβους. Σκίαστρο µε γρίλιες εξαερισµού Υαλοϖίνακες Venus µε ϖροστασία αϖό την υϖεριώδη ακτινοβολία και την θερµότητα. Προαιρετικός αισθητήρας βροχής Είδος σχεδιασµού/µέθοδος λειτουργίας: ενσωµατωµένη ανακλινόµενη/συρόµενη ηλιοροφή Ο εξαιρετικά µεγάλος ανεµοθραύστης φροντίζει για αϖολαυστική αθόρυβη οδήγηση. Αισθανθείτε και εσείς σαν στο ύϖαιθρο. Λειτουργικότητα και άνεση: Χειριστήρια και αξεσουάρ των ηλιοροφών Webasto. Χειριστήρια Soft-Touch Λειτουργήστε την ηλιοροφή σας µε ένα αϖλό άγγιγµα. Λειτουργία ανοίγµατος/κλεισίµατος 2 ϖρογραµµατιζόµενες θέσεις Λειτουργία γρήγορου κλεισίµατος Φωτιζόµενοι διακόϖτες Χειροκίνητα χειριστήρια Χειρολαβή µε σύνδεσµο µόνο για ανάκλιση Περιστροφικό χειριστήριο για ανάκλιση και ϖλήρες άνοιγµα Αισθητήρας βροχής (Rain Sensor) Σταθµεύστε το αυτοκίνητό σας µε λίγο ανοιχτή την ηλιοροφή για εξαερισµό τις καυτές µέρες του καλοκαιριού για ϖερισσότερη άνεση χωρίς τον φόβο της βροχής: Αισθητήρας υϖερύθρων, ο οϖοίος ανιχνεύει την µεταβολή στην φωτεινότητα και κλείνει την ηλιοροφή Αυτόµατο κλείσιµο της ηλιοροφής µε την διακοϖή λειτουργίας του κινητήρα Αυτόµατος Μηχανισµός Ανίχνευσης εµϖοδίου

6 Αϖολαύστε δοκιµασµένη άνεση. Εµϖιστευθείτε την ϖείρα και την καινοτοµία ϖου ϖροσφέρει η Webasto. Τα σύγχρονα συστήµατα ηλιοροφής της Webasto ϖροσφέρουν ένα συναρϖαστικό open air feeling χάρη στην ϖανοραµική αίσθηση ϖου δίνουν και την άνεση ϖου ϖροσφέρουν στον οδηγό και τους εϖιβαίνοντες 365 ηµέρες τον χρόνο. Δεν ϖαίζει κανέναν ρόλο αν τα συστήµατα ηλιοροφών της Webasto τοϖοθετήκαν εργοστασιακά ή After Market, αφού όλα τα συστήµατα ηλιοροφών της Webasto είναι αρίστης ϖοιότητας. Αϖοτελώντας τον Νο 1 ϖροµηθευτή συστηµάτων ηλιοροφών και ϖροσφέροντας καινοτόµες λύσεις, η Webasto ϖροµηθεύει τους ϖερισσότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων µε τα συστήµατα ηλιοροφών για εργοστασιακή τοϖοθέτηση. Η Webasto είναι ο αδιαµφισβήτητος ηγέτης της αγοράς µε ϖείρα ϖολλών δεκαετιών στον τοµέα της τοϖοθέτησης ηλιοροφών After Market. Η ϖείρα και η τεχνογνωσία αϖό τις εργοστασιακές εφαρµογές µεταφέρονται και στα ϖρο όντα ϖου ϖροσφέρονται για τοϖοθέτηση µετά την ϖώληση. Τα συστήµατα ηλιοροφών Webasto έχουν τοϖοθετηθεί εργοστασιακά σε ϖολλά αυτοκίνητα. Alfa Romeo, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, GMT, Holden, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Volvo Εµϖιστευθείτε την ϖολυετή ϖείρα της Webasto και αϖολαύστε και εσείς την συναρϖαστική αίσθηση του χώρου ϖου µετατρέϖει την οδήγηση σε συναρϖαστική εµϖειρία. Δοκιµασµένο εκατοµµύρια φορές. Ελεγµένο και δοκιµασµένο. Για την διασφάλιση της υψηλής τους ϖοιότητας, όλα τα συστήµατα ηλιοροφών της Webasto ελέγχονται αϖό το Γερµανικό TUV και υϖόκεινται σε συνεχείς δοκιµές µε έλεγχο της στεγανότητας υϖό συνθήκες συνεχούς βροχής, της σταθερότητας σε καταϖονήσεις και της ανθεκτικότητας σε ακραίες καιρικές συνθήκες ψύχους. Με γνώµονα όλα τα ϖαραϖάνω, η Webasto ϖαρέχει εγγύηση 3 ετών για κάθε ηλιοροφή. Πιστοϖοιηµένοι Συνεργάτες. Στην φιλοσοφία ϖοιότητας της Webasto συµϖεριλαµβάνεται και η σωστή τοϖοθέτηση των ηλιοροφών, αϖοκλειστικά και µόνο αϖό Εξειδικευµένους και Πιστοϖοιηµένους Συνεργάτες. Όλοι οι Συνεργάτες µας ϖαρακολουθούν εκϖαιδεύσεις και σεµινάρια και λαµβάνουν την ϖιστοϖοίηση καλής εφαρµογής αϖό την Webasto. Για να βρείτε το κοντινότερο σε εσάς συνεργάτη τηλεφωνείστε µας στο , ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ηλιοροφή τοϖοθετείται αϖό Εξουσιοδοτηµένο Πιστοϖοιηµένο Συνεργάτη

7 Εϖιλέξτε την ηλιοροφή ϖου ϖροτιµάτε. Πίνακας ηλιοροφών Webasto. * Στοιχεία σε mm ϖλάτος x µήκος Διαστάσεις Υαλοϖίνακα ορατότητας Διαστάσεις Ύψος ανάκλισης/ Συρόµενο άνοιγµα Hollandia 100 Χειρισµός: χειροκίνητα DeLuxe Περιστρεφόµενη λαβή 748x x DeLuxe Ανακλινόµενη λαβή 748x x Classic Ανακλινόµενη λαβή 748x x Hollandia 300 Exclusive large Χειρισµός: ηλεκτρικά /Soft-Touch 820x x290 47/270 DeLuxe Large Rollo Χειρισµός: Soft-Touch/ηλεκτρικά DeLuxe Large Rollo µε αισθητήρα βροχής Χειρισµός: Soft-Touch DeLuxe Medium Rollo Χειρισµός: Soft-Touch/αισθητήρας βροχής Classic Large Χειρισµός: ηλεκτρικά /χειροκίνητα Classic Medium Χειρισµός: ηλεκτρικά /χειροκίνητα Hollandia 400 DeLuxe µαύρη Χειρισµός: Soft-Touch Classic µαύρη Χειρισµός: ηλεκρικά Hollandia 500 Χειρισµός: Soft-Touch Elegance Μονό άνοιγµα 175 (175 mm αϖόσταση µεταξύ των ϖλαισίων) Elegance διϖλό άνοιγµα 175 (175 mm αϖόσταση µεταξύ ανοιγµάτων) Elegance µονό άνοιγµα 275 (275 mm αϖόσταση µεταξύ των ϖλαισίων) Elegance Διϖλό άνοιγµα 275 (275 mm αϖόσταση µεταξύ των ϖλαισίων) Hollandia 900 Χειρισµός: ηλεκτρικά /Soft-Touch Hollandia 930 Hollandia 935 Hollandia x x290 52/ x x290 52/ x x275 47/ x x362 48/ x x339 43/195 Διαστάσεις οροφής 832x1130 Διαστάσεις οροφής 832x x x620 2x768x335 2x625x250 52/250 2x768x335 2x625x250 2x52/250 2x768x335 2x625x250 52/250 2x768x335 2x625x250 2x52/ x x x x x x x x x (εµϖ)/ 33 (ϖισ) (εµϖ)/ 33 (ϖισ) (εµϖ)/ 33 (ϖισ) /08 Με εϖιφύλαξη τροϖοϖοιήσεων και σφαλµάτων Εϖιφύλαξη δικαιωµάτων Webasto (GCS) 2008 ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Δήµητρας Αθήνα Τηλ , Fax: ,

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER Nέα ŠKODA Superb Περνάτε πολύ χρόνο της ζωής σας στο αυτοκίνητο. Νέα ŠKODA Superb. Ασύγκριτη άνεση. Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί το σημερινό μας κόσμο χωρίς ταξίδια. Μπορεί με το αυτοκίνητό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. www.textar.com ΟΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. Όταν πρόκειται για την τεχνολογία πέδησης σε κορυφαίο επίπεδο, με την Textar είστε ασφαλείς. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. Νέα ŠKODA octavia Octavia

SIMPLY CLEVER. Νέα ŠKODA octavia Octavia SIMPLY CLEVER Νέα ŠKODA octavia Octavia Η αίσθηση της έκπληξης και του θαυμασμού είναι σπάνια μεν, αλλά προκαλεί μεγάλη χαρά. Εάν θέλουμε να μας εκπλήσσουν συνεχώς διάφορα πράγματα, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Axor. Το Actros. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές. 18 26 τόνοι.

Το Axor. Το Actros. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές. 18 26 τόνοι. Το Axor. Το Actros. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές. 18 26 τόνοι. Περιεχόμενα. Το Actros 4 27 Καμπίνες 6 15 Εργασίες, άνεση χειρισμών 8 11 Άνεση διαμονής 12 15 Οικονομία, τεχνολογία 16 23 Τεχνολογία κινητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Actros. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές. 18 26 τόνοι.

Το νέο Actros. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές. 18 26 τόνοι. Το νέο Actros. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές. 18 26 τόνοι. Η εφαρμογή ipad για το νέο Actros. Κάνετε λήψη τώρα. Ανακαλύψτε το νέο Actros εν κινήσει. Με τη νέα εφαρμογή για ipad θα δείτε ενδιαφέρουσες

Διαβάστε περισσότερα

79 g/km * Yaris. Απλά ευφυές. μικτός κύκλος Χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από οποιαδήποτε άλλο αυτοκίνητο της πόλης

79 g/km * Yaris. Απλά ευφυές. μικτός κύκλος Χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από οποιαδήποτε άλλο αυτοκίνητο της πόλης Yaris Yaris. Απλά ευφυές. TOYOTA TOUCH Toyota Touch Απολαύστε το προηγμένο σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 6.1 ", κάμερα οπισθοπορίας, Bluetooth και πλοήγηση πλήρους χάρτη *. * Προαιρετικός εξοπλισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ renault trafic. drive the change

ΝΕΟ renault trafic. drive the change ΝΕΟ renault trafic drive the change ΕΔΩ ΚΑΙ 111 ΧΡΟΝΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙ- ΘΗΣΗ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕ- ΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ. μια δεσμευση που

Διαβάστε περισσότερα

Το Via no. TREND, AMBIENTE και AVANTGARDE.

Το Via no. TREND, AMBIENTE και AVANTGARDE. Το Via no. TREND, AMBIENTE και AVANTGARDE. Το Viano 3 Το Via no. Ελευθερία κινήσεων για μια ζωή. Περιεχόμενα. Ένα «μικρό» θαύμα. Πρωτοποριακή σχεδίαση. Το Viano άνετο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

C - Class Saloon και Estate.

C - Class Saloon και Estate. C - Class Saloon και Estate. «Οδηγική απόλαυση, σχεδίαση, ασφάλεια. Η C - Class είναι μία πραγματική Mercedes. Ζήστε την εμπειρία.» Dr. Dieter Zetsche Περιεχόμενα. H C - Class. 3 Ευελιξία 12 Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

renault MEGANE estate

renault MEGANE estate renault MEGANE estate ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο άνθρωπος είναι το μέλλον του αυτοκινήτου. Στον άνθρωπο βασίζεται η πρόοδός μας εδώ και περισσότερα από εκατό χρόνια. Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς και σήμερα είναι καιρός να

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. 17 Ιουλίου 2014. Προσθέτοντας νέα λάμψη σε μια εδραιωμένη φιλοσοφία! Seite 1. To νέο smart fortwo & forfour

Δελτίο Τύπου. 17 Ιουλίου 2014. Προσθέτοντας νέα λάμψη σε μια εδραιωμένη φιλοσοφία! Seite 1. To νέο smart fortwo & forfour Seite 1 To νέο smart fortwo & forfour Δελτίο Τύπου Προσθέτοντας νέα λάμψη σε μια εδραιωμένη φιλοσοφία! 17 Ιουλίου 2014 Η επανάσταση μόλις μπήκε στον επόμενο γύρο - το smart fortwo έχει υποστεί βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα...

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα... ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩ ΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 334 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ

Διαβάστε περισσότερα

Audi A3. Vorsprung durch Technik

Audi A3. Vorsprung durch Technik A3 Audi A3 Audi Vorsprung durch Technik Σελίδα Με μία ματιά 4 Audi A3 Τεχνολογία 28 Απόδοση και οικονομία Audi 38 quattro 30 Audi ultra 40 Audi drive select 32 TFSI 42 MMI Multi Media Interface 34 TDI

Διαβάστε περισσότερα

«Η φιλοσοφία μας είναι απλή : δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για ανθρώπους που ψάχνουν το τέλειο.» Dr. Dieter Zetsche

«Η φιλοσοφία μας είναι απλή : δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για ανθρώπους που ψάχνουν το τέλειο.» Dr. Dieter Zetsche H A - Class. «Η φιλοσοφία μας είναι απλή : δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για ανθρώπους που ψάχνουν το τέλειο.» Dr. Dieter Zetsche Περιεχόμενα. H A - Class. 1 Εξωτερική σχεδίαση 6 Ευελιξία 14 Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ROAD ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ > 2-3 > 8 > 7 > 4-5 HONDA CIVIC 1.4 PEUGEOT 308 1.4 TOYOTA AURIS 1.33 OPEL ASTRA 1.4. Seat Ibiza 1.

ROAD ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ > 2-3 > 8 > 7 > 4-5 HONDA CIVIC 1.4 PEUGEOT 308 1.4 TOYOTA AURIS 1.33 OPEL ASTRA 1.4. Seat Ibiza 1. NEA & AΡΙΘΜΟΙ Με ενδιαφέρον... > 2-3 Seat Ibiza 1.2 TSi ΤΕΣΤ HYUNDAI i10 1.2 > 7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ FIAT STRADA > 8 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 IOYΛIOY 2012 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ HONDA CIVIC 1.4

Διαβάστε περισσότερα

kangoo express drive the change

kangoo express drive the change kangoo express drive the change ΕΔΩ ΚΑΙ 111 ΧΡΟΝΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙ- ΘΗΣΗ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑ- ΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣ- ΣΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ. μια δεσμευση που

Διαβάστε περισσότερα

Toyota RAV4. Πιστό στο αυθεντικό του πνεύμα.

Toyota RAV4. Πιστό στο αυθεντικό του πνεύμα. RAV4 Toyota RAV4. Πιστό στο αυθεντικό του πνεύμα. Το RAV4, o δημιουργός της κατηγορίας των SUV, ήταν ανέκαθεν συνώνυμο της αυθεντικής All Wheel Drive ικανότητας, της εξαιρετικής ευελιξίας, αλλά και της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ renault trafic drive the change

ΝΕΟ renault trafic drive the change ΝΕΟ RENAULT TRAFIC drive the change ΕΔΩ ΚΑΙ 111 ΧΡΟΝΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙ- ΘΗΣΗ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕ- ΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ. μια δεσμευση που

Διαβάστε περισσότερα

E-Class Saloon και Estate.

E-Class Saloon και Estate. E-Class Saloon και Estate. λα αυτά μιλάει την εντελώς προσωπική της γλώσσα. Το εμπρόσθιο τμήμα δύν φάλαιο. Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας. E-Class Saloon. Προαιρετικά μπορεί να σι θα γίνει ο ιδανικός συντροφός

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αξεσουάρ για όλα τα μοντέλα. Feel the difference. All-model accessory catalogue

Κατάλογος αξεσουάρ για όλα τα μοντέλα. Feel the difference. All-model accessory catalogue 01.2010 GR Το έντυπο αυτό ήταν ακριβές κατά το χρόνο έκδοσής του. Πολιτική της Ford, όμως, είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια Ολική 6 εγγύηση

χρόνια Ολική 6 εγγύηση Νέο Avensis Νέο Avensis. Εκλεπτυσμένη σχεδίαση και προηγμένη τεχνολογία Toyota. Σχεδιαστική αρμονία. Οι εκλεπτυσμένες εξωτερικές λεπτομέρειες χαρίζουν στο νέο Avensis μία ξεχωριστή προσωπικότητα γεμάτη

Διαβάστε περισσότερα

Toyota Επαγγελματικά. Η πιο αξιόπιστη θέση εργασίας.

Toyota Επαγγελματικά. Η πιο αξιόπιστη θέση εργασίας. Η Νο1 Αυτοκινητοβιομηχανία σε πωλήσεις Επαγγελματικών Οχημάτων την τελευταία 20ετία, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει μία μεγάλη γκάμα επιλογών για να καλύψετε κάθε επαγγελματική σας ανάγκη, από το θρυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ.

ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ. Φθινόπωρο/Χειμώνας 2014/2015 ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΑ ΥΨΗ. ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ: Σετ ζαντών MINI με χειμερινά ελαστικά. ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Αξεσουάρ MINI. ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ: Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένος θαυμασμός. Αξιόπιστα συναρπαστικό

Εγγυημένος θαυμασμός. Αξιόπιστα συναρπαστικό The new Kia Εγγυημένος θαυμασμός Έτοιμο να μπει στη ζωή σας Το νέο Kia Rio είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να τραβάει τα βλέμματα με κάθε τρόπο. Με εντυπωσιακή εμφάνιση, αυτό το δυναμικό hatchback προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις της ζωής στην πόλη απαιτούν αλλά και εμπνέουν νέες και επαναστατικές λύσεις. Η Toyota προκάλεσε τη συμβατική σκέψη,

Οι προκλήσεις της ζωής στην πόλη απαιτούν αλλά και εμπνέουν νέες και επαναστατικές λύσεις. Η Toyota προκάλεσε τη συμβατική σκέψη, iq Οι προκλήσεις της ζωής στην πόλη απαιτούν αλλά και εμπνέουν νέες και επαναστατικές λύσεις. Η Toyota προκάλεσε τη συμβατική σκέψη, επαναπροσδιορίζοντας κάθε λεπτομέρεια για να σχεδιάσει ένα πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

2.Μία νέα εποχή στην ηλεκτρική μετακίνηση: Η φιλοσοφία. 3.Παράθυρο στο μέλλον: Καινοτόμος σχεδίαση και βιώσιμα υλικά.

2.Μία νέα εποχή στην ηλεκτρική μετακίνηση: Η φιλοσοφία. 3.Παράθυρο στο μέλλον: Καινοτόμος σχεδίαση και βιώσιμα υλικά. Page 1 BMW i3. Παρουσίαση. 1.BMW i3. Με μια ματιά. 2.Μία νέα εποχή στην ηλεκτρική μετακίνηση: Η φιλοσοφία 3.Παράθυρο στο μέλλον: Καινοτόμος σχεδίαση και βιώσιμα υλικά. 4.Οδηγική απόλαυση με μηδενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Dacia Duster. Το έχετε ξεχωρίσει.

Νέο Dacia Duster. Το έχετε ξεχωρίσει. Νέο Dacia Duster Νέο Dacia Duster. Το έχετε ξεχωρίσει. Σε έναν κόσμο που οι πραγματικές αξίες έχουν αρχίσει να ατονούν, που οι τάσεις της μόδας διαδέχονται η μία την άλλη με ξέφρενους ρυθμούς, που η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Η φιλοσοφία μας είναι πολύ απλή : δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για ανθρώπους που απαιτούν το τέλειο.» Δρ. Dieter Zetsche

«Η φιλοσοφία μας είναι πολύ απλή : δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για ανθρώπους που απαιτούν το τέλειο.» Δρ. Dieter Zetsche Η CLC - Class. «Η φιλοσοφία μας είναι πολύ απλή : δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για ανθρώπους που απαιτούν το τέλειο.» Δρ. Dieter Zetsche Περιεχόμενα. H CLC. 3 Σχεδίαση 4 Ευελιξία 12 Βενζινοκινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

To καλύτερο δεν έχει εναλλακτικές.

To καλύτερο δεν έχει εναλλακτικές. Σελίδα 1 Η νέα Mercedes-Benz C-Class To καλύτερο δεν έχει εναλλακτικές. Με την ολοκαίνουργια C-Class ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην επιτυχημένη ιστορία της Mercedes-Benz και δημιουργούνται νέα πρότυπα στην

Διαβάστε περισσότερα

E-Class. Saloon και Estate.

E-Class. Saloon και Estate. E-Class. Saloon και Estate. Μαγεία. Saloon. Σκοπός της νέας E-Class είναι να σας διευκολύνει. Ο βασικός εξοπλισμός της έκδοσης Saloon εντυπωσιάζει από όλες τις απόψεις. Ενώ η γραμμή εξοπλισμού ELEGANCE,

Διαβάστε περισσότερα