ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ"

Transcript

1 ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε κειηζζνθνκία κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο κειηζζνθνκίαο ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ φια θαιφο κειηζζνθφκνο, επαηζζεηνπνηεκέλνο ζην πεξηβάιινλ θαη γλψζηεο ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο νξζήο κειηζζνθνκηθήο πξαθηηθήο. Οη θαλφλεο απηνί πξνηάζζνληαη ζην άξζξν απηφ σο νη ειάρηζηεο δεζκεχζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ φινη νη παξαγσγνί αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ εμάζθεζεο ηεο κειηζζνθνκίαο. Αξρέο ηεο νξζήο κειηζζνθνκηθήο πξαθηηθήο. 1. Μεξάθη θαη αγάπε γηα ηηο κέιηζζεο. Οπνηνζδήπνηε αζρνιεζεί κε ηε κειηζζνθνκία είηε επαγγεικαηηθά, είηε εξαζηηερληθά, είηε επηζηεκνληθά ζα πξέπεη λα αγαπάεη ην αληηθείκελν θαη λα αζρνιεζεί πξψηα απφ φια κε κεξάθη θαη κεηά απφ ζπκθέξνλ. Οη κέιηζζεο γνεηεχνπλ αιιά ζπλάκα απνγνεηεχνπλ, πξνζθέξνπλ κέιη αιιά θαη δειεηήξην, ραξέο θαη ζηελνρψξηεο. 2. εβαζκόο ζηηο κέιηζζεο. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ιεζηξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ κειηζζψλ. Ιδηαίηεξα ζηα πεπθνδάζε ην θζηλφπσξν φπνπ ειάρηζηνη επηπρψο κειηζζνθφκνη επηκέλνπλ πεξηζζφηεξν απφ φηη πξέπεη, κε απνηέιεζκα ηα κειίζζηα λα ζπιιέγνπλ κελ αξθεηφ κέιη, αιιά λα κελ αλαλεψλεηαη ν πιεζπζκφο ηνπο. Τα κειίζζηα απηά μερεηκσληάδνπλ κε γέξηθνπο πιεζπζκνχο θαη ράλνληαη ην ρεηκψλα. 3. Κπλήγη αλζνθνξηώλ θαη κειηηνεθθξίζεωλ. Οη πεξηζζφηεξεο αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ εθδειψλνληαη φηαλ ζηακαηήζεη ε λεθηαξνέθθξηζε. Όηαλ νη κέιηζζεο βξίζθνπλ θαη ζπιιέγνπλ ηξνθέο (λέθηαξ, κειίησκα, γχξε) αλαπηχζζνληαη αλεκπφδηζηα θαη αληηκεησπίδνπλ θάζε πξφβιεκα. 4. ωζηνί κειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη ζσζηνί ρεηξηζκνί ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν είλαη έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ζηε κειηζζνθνκία. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ κειηζζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ είλαη ν κειηζζνθφκνο λα γλσξίδεη θαιά ηε κέιηζζα θαη ην κειίζζη ζαλ νξγαληζκφ, ηα κειηζζνθνκηθά θπηά ηεο πεξηνρήο ηνπ, ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ κειηζζηνχ απφ ερζξνχο απφ ηηο αζζέλεηεο θαη ηα θπηνθάξκαθα θαη ηέινο λα είλαη ζε ζέζε κε ηηο επεκβάζεηο ηνπ λα θαηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ κειηζζηνχ, ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηελ αλζνθνξία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Σηνπο βαζηθνχο κειηζζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο ζπγθαηαιέγνληαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ φςηκσλ αλζνθνξηψλ θαη κειηηηνεθθξίζεσλ, ε θαηαπνιέκεζε ηεο βαξξφα, ε αλαλέσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα ζσζηά κέηξα μερεηκσληάζκαηνο ην Φζηλφπσξν, ε θξνληίδα ηνπ κειηζζνθνκηθνχ πιηθνχ θαη ε δηάζσζε ησλ κειηζζηψλ απφ ηα θξχα ην Φεηκψλα, ε αλάπηπμε ηνπ κειηζζηνχ, ε πξφιεςε θαη ε θαηαζηνιή ζκελνπξγίαο, ε ζπιινγή γχξεο, ε εθηξνθή βαζηιηζζψλ, ην θηίζηκν θεξεζξψλ θαη ε πξνεηνηκαζία κειηζζηνχ

2 γηα ηηο αλζνθνξίεο ηελ άλνημε θαη ηέινο ν ηξχγνο θαη ε δηεγεξηηθή ηξνθνδνζία ην Καινθαίξη. Δηθφλα 1. Η θαιή βαζίιηζζα ζα δψζεη θαη έλα θαιφ κειίζζη 5. Καιή βαζίιηζζα. Απφ απηήλ εμαξηάηαη ε παξαγσγηθφηεηα, ε επηζεηηθφηεηά, ε ηάζε ζκελνπξγίαο, ε πξνδηάζεζε γηα αξξψζηηεο, ε θαηαλάισζε ηξνθψλ ην ρεηκψλα θαη αξθεηά άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηζζηνχ. Μηα θαιή βαζίιηζζα (εηθ. 1) ζεκαίλεη θαη έλα θαιφ παξαγσγηθφ θαη πγηέο κειίζζη. 6. Δμαζθάιηζε λεξνύ ζηηο κέιηζζεο. Τν λεξφ είλαη απαξαίηεην γηα λα δηαηεξήζνπλ νη κέιηζζεο πςειή ζρεηηθή πγξαζία ζηα θειηά, λα δηαιχζνπλ ηε θξπζηαιιηθή δάραξε, λα αξαηψζνπλ ηηο παρχξξεπζηεο ηξνθέο (κέιη, ζηξφπη) πξηλ ηηο δψζνπλ ζην γφλν θαη λα ξπζκίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηεο θπςέιεο. Η πςειή ζρεηηθή πγξαζία κέζα ζηε θπςέιε είλαη απαξαίηεηε γηα λα εθθνιαθζνχλ ηα απγά θαη λα κελ απνμεξαλζνχλ νη πξνλχκθεο 7. Αγλό θαη αζθαιέο κέιη. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα δηαηεξεζεί ην κέιη αγλφ, θπζηθφ, αλεπεμέξγαζην, ρσξίο ππνιείκκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ. Γελ εθαξκφδνληαη πηα αληηβηνηηθά κέζα ζηε θπςέιε, ηα ρεκηθά θάξκαθα ελαληίνλ ηεο βαξξφα αληηθαζίζηαληαη κε θηιηθέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θεξεζξψλ. Τν κέιη δελ εθηίζεηαη ζηνλ ήιην θαη δελ δεζηαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ 45 ν C. 8. Πεξηνξηζκόο ηεο παξαπιάλεζεο. H παξαπιάλεζε κεηψλεη ηηο απνδψζεηο, δεκηνπξγεί αλνκνηνκνξθία ζην κειηζζνθνκείν, είλαη αηηία δηαζπνξάο αζζελεηψλ απφ κειίζζη ζε κειίζζη. Φξεζηκνπνηείζηε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα γηα ηε βαθή ησλ θπςειψλ θαη ηνπνζεηείζηε ηα κειίζζηα ζε ζρεκαηηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο απνθεχγεηαη ε παξαπιάλεζε. 9. πρλό θαζάξηζκα ηεο βάζεο. Η βάζε ησλ θπςειψλ ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη ζπρλά, ηδηαίηεξα ζε κειίζζηα ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη αζθνζθαίξσζε. Η επέκβαζε απηή είλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ρεηξηζκνχο θαη δηεπθνιχλεηαη φηαλ νη θπςέιεο θέξνπλ θηλεηέο βάζεηο. 10. Έιεγρνο ηεο ζκελνπξγίαο. Η ζκελνπξγία αδπλαηίδεη ην κειίζζη, ην κεηαηξέπεη ζε κε παξαγσγηθφ θαη δεκηνπξγεί πξνδηάζεζε γηα αξξψζηηεο. Απφ πνιχ λσξίο ζα

3 πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πξφιεςεο θαη αξγφηεξα εάλ εθδεισζεί ε ζκελνπξγία κέηξα θαηαζηνιήο ηεο. 11. Πεξηνξίδνληαη νη επηζεωξήζεηο θαη ην θάπληζκα ηωλ κειηζζηώλ. Τν θάπληζκα θαη νη επηζεσξήζεηο πεξηνξίδνπλ ηε πηήζε ζπιινγήο ηξνθψλ ησλ κειηζζψλ θαηά 10-30, κεηψλνπλ ηηο απνδφζεηο ηνπο κέρξη 30% θαη απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα λνζεκίαζε. 12. Σξνθνδόηεζε ηωλ κειηζζηώλ κε πξωηεϊληθή ηξνθή ζε πεξίπηωζε απνπζίαο γύξεο. Φσξίο γχξε δελ εθηξέθεηαη γφλνο, δελ αλαλεψλεηαη ν πιεζπζκφο ηεο θπςέιεο, δεκηνπξγείηαη πξνδηάζεζε γηα αξξψζηηεο. 13. Αληηθαηάζηαζε ηωλ θεξεζξώλ. Τα θειηά ησλ θεξεζξψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πεξηνξίδνληαη ζε κέγεζνο κε απνηέιεζκα νη κέιηζζεο πνπ εθθνιάπηνληαη λα είλαη κηθξφηεξεο, λα δνπλ θαη λα απνδίδνπλ ιηγφηεξν. Παξάιιεια ζην θεξί ησλ παιηψλ θεξεζξψλ ελζσκαηψλνληαη κηθξννξγαληζκνί θαη ππνιείκκαηα θαξκάθσλ ηα νπνία δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ γφλνπ ησλ κειηζζψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη θεξήζξεο ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη ηελ ηξίηε ή ηέηαξηε ρξνληά. Δηθφλα 2. Δληνπίζηε ηελ αηηία απψιεηαο Τνπ κειηζζηνχ ην ρεηκψλα Β Γ 14. Πεξηνξίδνληαη νη απώιεηεο ηνπ ρεηκώλα. Με πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αηηηψλ απψιεηαο κειηζζηψλ ηνπο ρεηκσληάηηθνπο κήλεο (ιηγνζηέο ηξνθέο; ηξνθέο καθξηά απφ ηε κειηζζφζθαηξα (εηθ. 2), αδχλαην κειίζζη, πνληίθη ζηε θπςέιε θιπ), ν κειηζζνθφκνο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο απψιεηεο ηνπ ρεηκψλα ζηηο ειάρηζηεο δπλαηέο. 15. Οη ηξνθνδνηήζεηο λα γίλνληαη όηαλ ην κειίζζη ρξεηάδεηαη ηξνθέο. Η ηξνθνδνζία ησλ κειηζζηψλ κε ζηξφπη ηελ πεξίνδν πνπ ζπιιέγνπλ θαη απνζεθεχνπλ ηξνθέο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ κειηνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο λνζεία. Η λνζεία απηή εχθνια δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνχ. 16. Η ππεξβνιηθή ζέξκαλζε θαηαζηξέθεη ηε θπζηθόηεηα ηνπ κειηνύ. Γελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζέξκαλζε κεγαιχηεξε απφ 45 ν C ζην κέιη γηαηί επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε θπζηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. 17. Σξύγνο ζε θαζαξνύο ρώξνπο καθξηά από ζθόλεο, ρώκαηα θαη ιεξωκέλα ζθεύε. Καηά ηνλ ηξχγν ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζρνιαζηηθνί νη θαλφλεο θαζαξηφηεηαο θαη πξνζνρήο ψζηε λα κελ επηβαξπλζεί ην κέιη απφ κηθξννξγαληζκνχο απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα απφ ην θισζηεξίδην ηεο αιιαληίαζεο (Clostridium botulismu) ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ζθφλε θαη γεληθά ζην αθάζαξην πεξηβάιινλ. Τν θαιφ θηιηξάξηζκα θαη ε πξνζεθηηθή δηαχγαζε είλαη ε κνλαδηθή επεμεξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα έλα άξηζην κέιη 18. Δπηθνηλωλία κε ηνπο εηδηθνύο ηνπ θιάδνπ. Σπλδπάζηε δηάβαζκα θαη πξάμε

4 Η κειηζζνθνκία δηδάζθεηαη απφ ηα βηβιία θαη ηα έδξαλα, καζαίλεηαη φκσο απφ ηελ πξάμε θαη ηελ εκπεηξία Οη παξαπάλσ θαλφλεο ηεο νξζήο κειηζζνθνκηθήο πξαθηηθήο δηαθπιάζζνπλ ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ κειηνχ. Ο κειηζζνθφκνο πνπ αζθεί κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηε κειηζζνθνκία θαη ηεξεί ηνπο θαλφλεο απηνχο παξάγεη αγλφ, θπζηθφ, αλεπεμέξγαζην αζθαιέο θαη βηνινγηθφ κέιη Η βηνινγηθή κειηζζνθνκία αθνινπζεί ηηο ίδηεο αξρέο θαη θαλφλεο ηεο νξζήο κειηζζνθνκηθήο πξαθηηθήο (ζπκβαηηθή κειηζζνθνκία) αιιά επηπξφζζεηα ππφθεηηαη ζε επηπξφζζεηνπο θαλνληζκνχο, πεξηνξηζκνχο θαη ειέγρνπο. Γηαηί βηνινγηθή κειηζζνθνκία; α) Ο κειηζζνθφκνο «εμ επαγγέικαηνο» έρεη μερσξηζηή επαηζζεζία θαη έρεη θάζε ιφγσ λα ελδηαθέξεηαη γηα έλα πεξηβάιινλ θαζαξφ απφ επηβαξχλζεηο. Οη κέιηζζεο ζπιιέγνπλ ηε ηξνθή ηνπο απφ ηα ρηιηάδεο ινπινχδηα ηα νπνία επδνθηκνχλ θαη απνδίδνπλ ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ. Όηαλ ην πεξηβάιινλ απηφ δηαηαξάζζεηαη κε ηελ θάζε ινγήο επηβάξπλζεο (δηδαληνθηφλα, θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο, θαπζαέξηα θαη άιινη ξχπνη), επεξεάδεηαη αξλεηηθά ηφζν ην θπηφ φζν θαη ε κέιηζζα. Όηαλ ην θαζαξφ λεξφ κνιχλεηαη κε ηα απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ νιφθιεξα κειηζζνθνκεία κπνξεί λα αθαληζηνχλ. Όηαλ νη ππξθαγηέο αθαλίδνπλ ηα δάζε, θαη ε εληαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο γεο πεξηνξίδεη ηε δηαζέζηκε ρισξίδα, νη κέιηζζεο είλαη εθείλεο πνπ ζα πιεξψζνπλ ην ηίκεκα. β) Ο κειηζζνθφκνο ζέβεηαη ηα πνηνηηθά πξντφληα ηεο θπςέιεο. Τα ειάρηζηα ρεκηθά ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ ησλ κειηζζψλ, κνινλφηη δελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνλ θαηαλαισηή, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε θπζηθέο νπζίεο νη νπνίεο γξήγνξα δηαζπψληαη ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε ζηα πξντφληα ηεο κέιηζζαο. γ) Ο θαηαλαισηήο εκπηζηεχεηαη θαη πξνηηκά πεξηζζφηεξα ηα πξντφληα ηεο βηνινγηθήο κειηζζνθνκίαο. δ) Δχθνια κεηαηξέπεηαη ε κειηζζνθνκία απφ ζπκβαηηθή ζε βηνινγηθή. Απφ ηηο γλσζηέο αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ, κφλν γηα ηελ βαξξνάησζε απαηηείηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή. Γηα φιεο ηηο άιιεο αξξψζηηεο (ηψζεηο, ζεςηγνλίεο, λνζεκίαζε, κπθεηηάζεηο θιπ) ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ρσξίο θάξκαθα. ε) Η Δπξσπατθή Έλσζε κειινληηθά ζα επηρνξεγήζεη ηελ εμάζθεζε ηεο κειηζζνθνκίαο κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ιφγσ ησλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη. Γπζθνιίεο ζηελ εμάζθεζε ηεο βηνινγηθήο κειηζζνθνκίαο α) Ο ζρεηηθφο θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηελ παξαγσγή βηνινγηθνχ κειηνχ (Καλ.1804/99) παξνπζηάδεη πνιιέο παξεθθιίζεηο, αζάθεηεο, παξεξκελείεο θαη είλαη ελδεηθηηθφο πξνρεηξφηεηαο θαη άγλνηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ (Θξαζπβνχινπ, 2000).

5 β) Οη αζάθεηεο θαη ε ειαζηηθφηεηα ηνπ θαλνληζκνχ επηηξέπνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ παξαγσγνχ. γ) Ο κε επαηζζεηνπνηεκέλνο νηθνινγηθά παξαγσγφο πνπ αζθεί βηνινγηθή κειηζζνθνκία κε ζθνπφ λα θεξδίζεη πεξηζζφηεξα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα «μεθχγεη» απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. δ) Η Πνιηηεία είλαη αλέηνηκε λα πξνζηαηεχζεη ηνπο παξαγσγνχο πνπ ζσζηά αζθνχλ ηελ κειηζζνθνκία κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο κειηζζνθνκίαο. ηάδηα εθαξκνγήο ελόο πξνγξάκκαηνο παξαγωγήο κειηζζνθνκηθώλ πξνϊόληωλ κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεωξγίαο Πξώην ζηάδην. Μειέηε ηωλ θαλνληζκώλ 2092/91 θαη 1804/99. Ο θαλνληζκφο 2092/91 αλαθέξεηαη ζηα κε κεηαπνηεκέλα θπηηθά γεσξγηθά πξντφληα. Έρεη κεξηθέο δηαηάμεηο θνηλέο κε ηνλ θαλνληζκφ 1804/99 ν νπνίνο αθνξά απνθιεηζηηθά ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα αλάκεζα ζηα νπνία είλαη θαη ην κέιη. Ο κειηζζνθφκνο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη πξνζεθηηθά ηνπο δχν θαλνληζκνχο θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κνλάδαο ηνπ λα κεηαηξαπεί απφ ζπκβαηηθή ζε βηνινγηθή. Τνπο θαλνληζκνχο εχθνια κπνξεί λα βξεη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδπθηίνπ ζηηο δηεπζχλζεηο θαη Γεύηεξν ζηάδην. Δπηθνηλωλία κε έλα από ηνπο νξγαληζκνύο Διέγρνπ & Πηζηνπνίεζεο. Δθφζνλ δηαπηζηψζεη ν κειηζζνθφκνο φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ θαη λα αζθήζεη βηνινγηθή κειηζζνθνκία, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε έλα απφ ηνπο νξγαληζκνχο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη: α) ΒΙΟ- Διιάο ηει β) ΓΗΩ ηει γ) Φπζηνινγηθή ΔΠΔ ηει δ) Q WAYS Γηαδξνκή πνηφηεηαο Α.Δ. ηει Αξκφδηνο θνξέαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ είλαη ν Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ (ΟΠΔΓΔΠ) ν νπνίνο αζθεί επνπηηθφ, επηηειηθφ θαη ειεγθηηθφ ξφιν. Απφ ηνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο ζα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ηνπο φξνπο ζπκθσλίαο θαη θάζε επηπξφζζεηε πιεξνθνξία γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηε βηνινγηθή κειηζζνθνκία. Σξίην ζηάδην. Δληνπηζκόο ηεο πεξηνρήο - ζέζε κειηζζνθνκείνπ. Η πεξηνρή ζηελ νπνία ν κειηζζνθφκνο ζα ηνπνζεηήζεη ηα κειίζζηα, είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ζπκβαηηθή θαη ηε βηνινγηθή κειηζζνθνκία. Ο Καλ. 1804/99 αλαθέξεη ηα εμήο ζρεηηθά: «α)τν θξάηνο κέινο κπνξεί λα θαζνξίζεη πεξηνρέο θαη όηαλ απηό δελ γίλεη, ν κειηζζνθόκνο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ θνξέα επηζεώξεζεο ηεθκεξίσζε, απνδεηθηηθά ζηνηρεία & αλαιύζεηο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πεξηνρώλ εθκεηάιιεπζεο. β) Σε αθηίλα 3 Km λα ππάξρνπλ βαζηθά βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ή θαη απηνθπή βιάζηεζε θαη

6 γ) Να δηαηεξείηαη αξθεηή απόζηαζε από αζηηθά θέληξα, απηνθηλεηνδξόκνπο, βηνκεραληθέο πεξηνρέο θιπ. δ) Όηαλ έλαο παξαγσγόο εθκεηαιιεύεηαη πνιιέο κειηζζνθνκηθέο κνλάδεο ζηελ ίδηα πεξηνρή όιεο πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ. ε) Η πεξηνρή ηνπ κειηζζνθνκείνπ θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό κεηξών καδί κε ηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θπςέιεο. Γηα θάζε κεηαθίλεζε πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ν θνξέαο Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν κειηζζνθφκνο ν ίδηνο ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ηηο πεξηνρέο πνπ ζα αζθήζεη ηε βηνινγηθή κειηζζνθνκία θαη λα «ηεθκεξηψζεη» ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πεξηνρήο. Οη θαιιηέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο βηνινγηθήο κειηζζνθνκίαο είλαη ηα πεπθνδάζε, ηα έιαηα νη θαζηαληέο, ηα ζπκάξηα, ηα ξείθηα, νη αλζνθνξίεο βνπλνχ θαη ε απηνθπήο βιάζηεζε. Σηηο αλζνθνξίεο πνπ δελ ζπληζηψληαη γηα ηε βηνινγηθή κειηζζνθνκία ζπγθαηαιέγνληαη ηα βακβάθηα, νη πνξηνθαιηέο, ηα νπσξνθφξα δέλδξα θαη γεληθά νη εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο (ηξηθχιιηα, ειίαλζνο, θαιακπφθη θ.ά) Έλα αζαθέο ζεκείν ηνπ θαλνληζκνχ είλαη ε αλαθνξά ηνπ ζηε δηαηήξεζε «αξθεηήο απόζηαζε» ηνπ κειηζζνθνκείνπ απφ ηα αζηηθά θέληξα, ηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο θαη ηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο. Γελ είλαη αθφκε γλσζηφ πνηα απφζηαζε ζεσξείηαη αζθαιή ψζηε λα απνθεπρζεί ε επηβάξπλζε ηνπ κειηνχ απφ επηκνιχλζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Δίλαη φκσο γλσζηφ φηη ε επηβάξπλζε ησλ πξντφλησλ ηεο κέιηζζαο απφ ην κφιπβδν θαη ην θάδκην έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Ο πίλαθαο 1 είλαη ελδεηθηηθφο. Τν έηνο 1986 ηα επίπεδα ησλ δχν απηψλ βαξέσλ κεηάιισλ ήηαλ ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο νη νπνίεο φκσο κεηψζεθαλ κε ηελ επηθξάηεζε ησλ θαηαιπηηθψλ απηνθηλήησλ ην έηνο Πίλαθαο 1. Δπηβάξπλζε κειηνχ (κg/kg) απφ ην πεξηβάιινλ (Βνgdanov et al. 2003) Μέιηα εκπνξίνπ Μφιπβδνο Κάδκην Μειίηωκα Έηνο 1986 (n=21) Έηνο 2003 (n=11) Αλζόκειν Έηνο 1986 (n=18) Έηνο 2003 (n=26) 200 (20-520) 16 (0,0-48) 90 (20-370) 21 (0,0-274) 19 (4-60) 7 (0,0-17) 5 (2-20) 1 (0,0-17) Απφ ηνλ πίλαθα 1, θαίλεηαη επίζεο φηη ε επηκφιπλζε ηνπ κειηηψκαηνο είλαη κεγαιχηεξε ίζσο γηαηί είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλν απφ ην λέθηαξ (εηθ.3). Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά πηζαλφ λα ρξεηαζηεί λα θαζνξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο γεηηλίαζεο κε ηα αζηηθά θέληξα ησλ κειηζζνθνκηθψλ ηνπνζεζηψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε δαζηθέο πεξηνρέο (κειηηνεθξίζεηο) απφ εθείλεο πνπ γεηηληάδνπλ κε λεθηαξνεθθξίζεηο.

7 Δηθφλα 3. Οη κειηηνεθξίζεηο εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο λεθηαξνεθξίζεηο ζε επηκφιπλζε απφ ην πεξηβάιινλ Σέηαξην ζηάδην. Πεξίνδνο κεηαηξνπήο. Η εθκεηάιιεπζε ησλ κειηζζηψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο κειηζζνθνκίαο νπζηαζηηθά μεθηλά απφ ηελ πεξίνδν κεηαηξνπήο, δειαδή ην ζηάδην κεηάβαζεο απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή κειηζζνθνκία. Τν ζηάδην απηφ δηαξθεί 12 κήλεο θαη ε ζεκαληηθφηεξε επέκβαζε είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θεξεζξψλ. Σχκθσλα κε ηνλ Καλ. 1804/99 «Τν θεξί γηα ηηο λέεο θεξήζξεο ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά από α) κνλάδεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ή β) από βηνινγηθό θεξί ή γ) από απνιεπίζκαηα θειηώλ» Η απαίηεζε απηή ηνπ θαλνληζκνχ πξνβιεκαηίδεη γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α) βηνινγηθφ θεξί δχζθνια βξίζθεηαη ζηελ αγνξά, β) νη κνλάδεο βηνινγηθήο παξαγσγήο είλαη πεξηνξηζκέλεο, γ) ην θεξί απφ απνιεπίζκαηα είλαη επηβαξπκέλν κε ππνιείκκαηα θαη δ) γηα λα θηίζνπλ λέεο θεξήζξεο νη κέιηζζεο απαηηνχλ άθζνλε ηξνθνδνζία κε ζηξφπη. Η θνηλή φκσο δάραξε απαγνξεχεηαη ζηε βηνινγηθή κειηζζνθνκία. Σηνλ πίλαθα 2 δίλνληαη απνηειέζκαηα αλάιπζεο ειιεληθνχ θεξηνχ απφ θεξήζξεο γφλνπ, κειηνχ, θχιια θεξήζξαο θαη απνιεπίζκαηα. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνιεπηζκάησλ φια ηα δείγκαηα βξέζεθαλ επηβαξπκέλα κε ππνιείκκαηα θινπθαιηλέηη. Τα απνηειέζκαηα αλάιπζεο ηνπ ειιεληθνχ θεξηνχ ζπκθσλεί κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φηη ην θεξί ησλ κειηζζψλ έρεη γεληθά επηβαξπλζεί κε ππνιείκκαηα αθαξενθηφλσλ νπζηψλ (Lodesani et al., 2003, Bogdanov et al. 2003b). Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε δπζθνιία απηή θαη κέρξη νη θνξείο ειέγρνπ λα απνθαζίζνπλ γηα ελαιιαθηηθή ιχζε, πξνηείλεηαη ην θηίζηκν ησλ θεξεζξψλ λα γίλεη ρσξίο θχιια.

8 Πίλαθαο 2. Υπνιείκκαηα θινπθαιηλέηη ζηα ειιεληθά θεξηά Γείγκαηα Αξηζ. Σπγθέληξσζε ζε mg/kg θεξηνχ δεηγ. Μηθξφηεξε Μεγαιχηεξε Κεξήζξεο γφλνπ 66 0,4 30,1 Κεξήζξεο κειηνχ Φχιια θεξήζξαο 22 0,8 14,3 14 0,36 3,4 Απνιεπίζκαηα 12 1,2 4,2 (Tsigouri et al. 2003) Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη κέιηζζεο θαηαζθεπάδνπλ πεξηζζφηεξα θεθελνθέιηα. Σε πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Η.Π.Α. 20 κειίζζηα αλαγθάζηεθα λα θηίζνπλ θεξήζξεο ρσξίο θχιια (νκάδα Α) θαη ζπγθξίζεθε ε απφδνζή ηνπο κε άιια 20 κειίζζηα (νκάδα Β) ηα νπνία έθηηζαλ θεξήζξεο κε θχιια. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3, πξάγκαηη ηα 20 κειίζζηα πνπ έθηηζαλ θεξήζξεο κε θχιια θαηαζθεχαζαλ ιηγφηεξα θεθελνθέιηα (1,05%) απφ εθείλα πνπ δελ είραλ θχιια (3,78%) θαη θαηαλάισζαλ ιηγφηεξν ζηξφπη θαηά κηζφ πεξίπνπ θηιφ/κειίζζη. Τα κειίζζηα φκσο κε ηα πεξηζζφηεξα θεθελνθέιηα παξνπζίαζαλ θαη απμεκέλε παξαγσγή κειηνχ εθφζνλ παξήγαγαλ θαηά κέζν φξν 25,2 θηιά κέιη έλαληη 18,2 θηιά πνπ έδσζαλ ηα κειίζζηα ηεο νκάδαο κε ηα θχιια. Η δπζθνιία απαγφξεπζεο ηεο θνηλήο δάραξεο σο ηξνθή ησλ κειηζζψλ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απφ ηνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ λα επηηξέςνπλ ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην ηε ηξνθνδνζία ησλ κειηψλ κε ζηξφπη πξνθεηκέλνπ νη κέιηζζεο λα θηίζνπλ ηηο θεξήζξεο ηνπο κε θχιια ή ρσξίο θχιια. Άιισζηε ε θνηλή δάραξε επηηξέπεηαη σο πξφζζεην ζηηο δσνηξνθέο απφ ηνλ θαλνληζκφ 1804/99 (πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ Γ. 3.1) Πίλαθαο 3. Σπγθξηηηθά απνηέιεζκα πεηξακάησλ ζε κειίζζηα πνπ έθηηζαλ θεξήζξεο κε ή ρσξίο θχιια (n=20+20) Μειίζζηα Καηαζθεπή θεξήζ. Κεθελνθέιηα Σηξφπη Kg Παξαγσγή κειηνχ Α. Φσξίο θχιια 7899 cm 2 3,78 % 8,02 25,2 Kg Β. Με θχιια 8337 cm 2 1,05 % 7,5 18,2 Kg Τα ππνιείκκαηα απφ ηηο θπςέιεο θαη ηα μχιηλα κέξε ηνπο (πιαίζηα, θαπάθηα, θ.ά) απνκαθξχλνληαη εχθνια κε ζρνιαζηηθφ μχζηκν θαη ζηε ζπλέρεηα απνιχκαλζε κε ην θιφγηζηξν (Imdorf et al, 2003). Έλαο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε εκβάπηηζή ηνπο ζε δηάιπκα 450 γξακκαξίσλ θαπζηηθήο ζφδαο ή θαπζηηθήο πνηάζαο ζε 45 ιίηξα λεξφ γηα 15 ιεπηά. Ακέζσο κεηά μεπιέλνληαη κε άθζνλν λεξφ θαη εθηίζεηαη ζηνλ ήιην γηα 48 ψξεο Πέκπην ζηάδην. Δθκεηάιιεπζε κειηζζηώλ ζύκθωλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεωξγίαο. Μεηά ηελ πεξίνδν κεηαηξνπήο, ε νπνία δηαξθεί 12 κήλεο ν ζπκβεβιεκέλνο πιένλ κειηζζνθφκνο εθκεηαιιεχεηαη ηα κειίζζηα ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο

9 βηνινγηθήο κειηζζνθνκίαο. Βαζηθέο δηαθνξέο ζηνπο ρεηξηζκνχο απφ ηε ζπκβαηηθή κειηζζνθνκία είλαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο ηξνθνδνηήζεηο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ ησλ κειηζζηψλ. α) Σξνθνδνηήζεηο. Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφο 1804/1999 «ε ηξνθνδνζία ησλ κειηζζηψλ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ απεηιείηαη ε επηβίσζε ησλ κειηζζηώλ ιόγσ άθξσο δπζκελώλ ζπλζεθώλ κε βηνινγηθό κέιη, βηνινγηθή δάραξε ή κειάζα. Η ηξνθνδόηεζε κπνξεί λα γίλεη κόλνλ θαηά ην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ηειεπηαίαο εζνδείαο κειηνύ θαη 15 εκέξεο πξηλ από ηελ έθθξηζε λέθηαξνο ή κειηηώκαηνο» Σπληζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ηνπ κειηζζνθφκνπ ζηελ ηξνθνδφηεζε ησλ κειηζζηψλ κε κειάζα θαζφηη ε ηξνθή απηή είλαη ηνμηθή γηα ηηο κέιηζζεο. Δπίζεο ε ηξνθνδφηεζε ησλ κειηζζηψλ 15 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έθθξηζε λέθηαξνο ή κειηηψκαηνο κε βηνινγηθή δάραξε πηζαλφ λα επεξεάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνχ ζε βαζκφ ψζηε λα ην θαηαηάμεη ζηα «λνζεπκέλα κέιηα» β) Αληηκεηώπηζε ηωλ αζζελεηώλ ηωλ κειηζζώλ. Η εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ ησλ κειηζζψλ, κε εμαίξεζε ηε βαξξφα, δελ επηηξέπεηαη ηφζν ζηε ζπκβαηηθή φζν θαη ζηε βηνινγηθή κειηζζνθνκία. Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφο 1804/1999 «Εάλ νη κέιηζζεο αζζελήζνπλ ή κνιπλζνύλ, ππνβάιινληαη ακέζσο ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Χξεζηκνπνηνύληαη θαηά πξνηίκεζε θπηνζεξαπεπηηθά πξντόληα, εθόζνλ είλαη απνηειεζκαηηθά. Εάλ απνδεηρζεί ή θαλεί όηη είλαη αλαπνηειεζκαηηθά γηα ηελ εθξίδσζε ηεο λόζνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ρεκηθά θάξκαθα κε επζύλε θηεληάηξνπ θαη λέα πεξίνδν κεηαηξνπήο. Γηα ηε βαξξόα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα νμέα κπξκεθηθό, γαιαθηηθό, νμηθό θαη νμαιηθό,ηα αηζέξηα έιαηα κελζόιε, ζπκόιε, επθαιππηόιε θαη ε θακθνξά» Δίλαη θαλεξφ φηη ν λνκνζέηεο αγλνεί ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ είλαη ελδεκηθέο δειαδή ππάξρνπλ ζ φια ηα κειίζζηα θαη φηη δελ εθξηδψλνληαη. Οη κέιηζζεο θαηαθέξλνπλ λα ειέγρνπλ ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο ζε βαζκφ πνπ δελ ηνπο δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Σπλεπψο δελ ρξεηάδεηαη ε άκεζε ζεξαπεπηηθή αγσγή αιιά ε ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηνπ κειηζζηνχ. Πξέπεη λα ηνληζηεί επίζεο φηη ηα ζθεπάζκαηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Καλ.1804/99 γηα ηε Βηνινγηθή Μειηζζνθνκία απαηηνχλ έγθξηζε απφ ηνλ ΔΟΦ αιιά κέρξη ζηηγκήο δελ δεηήζεθε θαη δελ δφζεθε κηα ηέηνηα έγθξηζε. Πέξαλ απφ ηηο ηξνθνδνηήζεηο θαη ηα ζθεπάζκαηα ελαληίνλ ηεο βαξξφα ν θαλνληζκφο πξνηείλεη επηπξφζζεηα κέηξα φπσο: α) Οξζή κειηζζνθνκηθή πξαθηηθή (αληηθαηάζηαζε θεξεζξψλ, απνιπκάλζεηο, θαζάξηζκα θπςειψλ θ.ά) β) Απαγφξεπζε ηεο θνπήο ησλ θηεξψλ ηεο βαζίιηζζαο γ) Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε θαη ζαλάησζε ηεο παιηάο βαζίιηζζαο δ) Δπηηξέπεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ θεθελφγνλνπ κφλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βαξξφα ε) Η ζπιινγή κειηνχ θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ κεηξψν κειηζζνθφκνπ ζη) Πξνηηκάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε επξσπατθψλ θπιψλ θαη ησλ ηνπηθψλ νηθνηχπσλ ηνπο

10 Πνηνηηθά θξηηήξηα ηνπ βηνινγηθνύ κειηνύ Γελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά λνκνζεηεκέλα πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ην βηνινγηθφ κέιη. Γειαδή ην βηνινγηθφ κέιη ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηζρχνπλ απφ ην ζπκβαηηθφ κέιη θαη νξίδνληαη απφ ηελ νδεγία 2001/110 E.K. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εηηθέηα ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ Φεκηθνχ Σπκβνπιίνπ. Έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο ππάξρεη ζηνπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο Πηζηνπνίεζεο γηα ηελ επηκφιπλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηα ζπκβαηηθά (Αλψλπκν 2003). Σηε κειηζζνθνκία ε επηκφιπλζε απηή κπνξεί λα πξνθχςεη απφ κηα έληνλε ιεειαζία, απφ θπηνθάξκαθα πνπ εθαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ, απφ ην λεξφ ησλ κειηζζψλ, απφ δηδαληνθηφλα θαη απφ άιιεο πεγέο. Σηελ Γαιιία νη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο θαζηέξσζαλ 30 κg/kg σο αλεθηέο ζπγθεληξψζεηο θαηαινίπσλ ζηα βηνινγηθά πξντφληα. Ο Καλνληζκφο ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ησλ ΗΠΑ (USDA-NOP) απνδέρεηαη φξην επηκφιπλζεο γηα θπηνθάξκαθα ζε πνζνζηφ 5% ησλ νξίσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζπκβαηηθψλ. Σηελ Ιηαιία, Γεξκαλία θαη Διβεηία θαζηεξψζεθαλ αλεθηέο ζπγθεληξψζεηο αθαξενθηφλσλ ζην βηνινγηθφ θεξί (πίλαθαο 4). Η θαζηέξσζε αλεθηψλ νξίσλ θαηαινίπσλ ζην θεξί εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε ρψξεο πνπ ειέγρεηαη θαη ην θεξί. Σηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο πνπ νη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο δελ ειέγρνπλ ην θεξί (πίλαθαο 5) δελ θαζηεξψζεθαλ θαη αλεθηέο ζπγθεληξψζεηο θαηαινίπσλ. Πίλαθαο 4. Αλεθηέο ζπγθεληξψζεηο θαηαινίπσλ ζπλζεηηθψλ αθαξενθηφλσλ ζην βηνινγηθφ θεξί θαη κέιη (mg/kg) Ιηαιία Γεξκαλία Διβεηία Κεξί 0,1-0,5* 0,5* 0,5* Μέιη < φξην αλίρλ. < φξην αλίρλ. *: γηα θάζε νπζία μερσξηζηά Πίλαθαο 5. Έιεγρνη ζην βηνινγηθφ θεξί θαη κέιη απφ δηάθνξεο ρψξεο Κεξί Μέιη Βνπιγαξία φρη λαη Γαιιία λαη λαη Γεξκαλία λαη λαη Ιηαιία λαη λαη Πνισλία φρη λαη Ιζπαλία λαη λαη Διβεηία λαη λαη Διιάδα φρη λαη ]

11 Τπνρξεώζεηο παξαγωγνύ πνπ αζθεί βηνινγηθή κειηζζνθνκία Να γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Να ηεθκεξηψλεη ινγηζηηθά θάζε εηζεξρφκελν θαη εμεξρφκελν ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πξντφλ (είδνο, πνζφηεηα, ζχζηαζε, πξνέιεπζε). Να δεηά πηζηνπνηεηηθφ Σπκκφξθσζεο θαη Πνζφηεηαο γηα θάζε πξντφλ πνπ αγνξάδεη (εθφδηα, ηξνθέο θ.ά). Να εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ παξηίδαο γηα θάζε παξηίδα πξντφληνο πνπ δηαζέηεη. Να θαηαγξάθεη ηελ πψιεζε ζε εκεξνιφγην πψιεζεο, ηηο επεκβάζεηο ζε εκεξνιφγην εξγαζηψλ, ηηο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο ζην εκεξνιφγην Θεξαπεπηηθψλ Αγσγψλ. Να ελεκεξψλεη θάζε αχμεζε ή κείσζε ησλ κειηζζηψλ ην Φνξέα. Να εθαξκφδεη «Σρέδην Δθκεηάιιεπζεο» πνπ εθπνλεί ν θνξέαο. Να εγγπάηαη ηελ ειεχζεξε & αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ζε ηαθηηθφ ή έθηαθην έιεγρν. Να ρξεζηκνπνηεί λφκηκα ην Πηζηνπνηεηηθφ Σπκκφξθσζεο, Πηζηνπνηεηηθφ παξηίδαο, Σήκα, Ταπηφηεηεο, Ιδηφηεηα, θ.ά. Τέινο δεζκεχεηαη λα απνδερζεί ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ θαλ. 2092/91 (άξζξν 9 θαη 10) Δπίινγνο Η εμάζθεζε ηεο κειηζζνθνκίαο βάζεη ηεο νξζήο κειηζζνθνκηθήο πξαθηηθήο νλνκάζηεθε «ζπκβαηηθή» γηα λα δηαρσξηζηεί απφ ηε βηνινγηθή ε νπνία αζθείηαη κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Τν ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ δχν πξαθηηθψλ είλαη ην ίδην δειαδή έλα πξντφλ αγλφ, θπζηθφ, αλεπεμέξγαζην, βηνινγηθφ θαη αζθαιέο γηα ηνλ θαηαλαισηή. Ο κειηζζνθφκνο εμ επαγγέικαηνο» έρεη επαηζζεζία γηα ην πεξηβάιινλ θαη εχθνια κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηε κειηζζνθνκηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε απφ ζπκβαηηθή ζε βηνινγηθή. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη πνιιέο παξεθθιίζεηο, νη αζάθεηεο θαη νη παξεξκελείεο ηνπ Καλ. 1804/99 νη Οξγαληζκνί Διέγρνπ & Πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη α) λα θαζνξίζνπλ θνηλέο απαηηήζεηο γηα ηελ απφζηαζε κειηζζνθνκείσλ απφ αζηηθά θέληξα, β) λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ δελ κπνξεί λα αζθείηαη ε Βηνινγηθή Μειηζζνθνκία θαη γ) λα νξίζνπλ εζληθά αλεθηά φξηα θαηαινίπσλ ιφγσ επηκφιπλζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα επηηξαπεί ε ηξνθνδφηεζε ησλ κειηζζηψλ κε θνηλή δάραξε ζηελ πεξίνδν κεηαηξνπήο γηα ην θηίζηκν ησλ θεξεζξψλ, λα απαγνξεπηεί ε ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ θαξκάθσλ, λα γίλνληαη αλαιχζεηο ζην θεξί θαη λα θαζνξηζηνχλ απζηεξφηεξα πνηνηηθά θξηηήξηα ζην ηειηθφ πξντφλ. Βηβιηνγξαθία Βνgdanov Stefan, Anton Imdorf, Jean-Daniel Charriere, Peter Fluri und Verena Kilchenman (2003a)The contamination of the bee colony. A lecture at the Apimondia Symposium Beekeeping without Residues Celle, 2002 Bogdanov Stefan, Verena Kilchenmann and Ueli Butikofer (2003b) Dretermination of acaricide residues in beeswax: Collaborative study. Apiacta 38: Imdorf Anton, Verena Kilchenmamm, Rolf Kuhn and Stefan Bogdanov (2003) Beeswax replacement in organic beekeeping. Is there a risk of contamination by residues in hive walls? Apiacta 38: Lodesani marco, Cecilia Costa, Marco Bigliardi, Roberto Colombo (2003) Acaricide residues in bee wax and organic beekeeping. Apiacta 38:31-33.

12 Tsigouri A., U. Menkissoglu, A. Thrasyvoulou & G. Diamantidis (2003) Fluvalinate residues in Greek honey and beeswax. Apiacta 38:50-53Weak, 2002 Αλψλπκν (2003) Δπηκνιχλζεηο απφ θπηνθάξκαθα ζηα βηνινγηθά πξντφληα ΔΗΩ Πεξηνδηθό γηα ηελ νηθνινγηθή γεσξγία 28:16-17 Θξαζπβνχινπ Α. (2000) Βηνινγηθφ κέιη θαη πηζηνπνηεκέλν βηνινγηθφ κέιη. 14(11):

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER

ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4: «Δθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων.

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΣΤ-1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914 ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 621914 fleet v 16 Ιουλ.doc Σειίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013 ΠΡΟ : Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο Ο Εκπνξηθόο Σύιινγνο Χαλίωλ απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαξλανπηάθε Σηαύξν λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΡΟΓΟΤ Ρόδνο, 04-02- 2015 Αξηζκ. Πξση.:146 Γηεύζπλζε:Δξπζξνύ ηαπξνύ 6 Σ.Κ. 85100, Ρόδνο Σειέθσλν: 22410-44600

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα