Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος"

Transcript

1 Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γεκήηξεο ηακπιήο, MD, PhD, FCIRSE Κσλζηαληίλνο Καηζάλνο, MSc, MD, PhD, EBIR ηαχξνο πειηφπνπινο, MD, PhD Γεκήηξεο Καξλακπαηίδεο, MD, PhD, FCIRSE Μάξηηνο 2011 Σκήκα Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο Κιηληθφ Δξγαζηήξην Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ Σκήκα Ιαηξηθήο ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Ρίνλ, 26504, Πάηξα

2 Πεπιθεπική Αποθπακηική Απηηπιοπάθεια Πεξηθεξηθή απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα [(ΠΑΑ), peripheral arterial occlusive disease; PAOD] νξίδεηαη ε ειάηησζε ή ε παχζε ηεο αηκάησζεο ηνπ αξηεξηαθνχ δηθηχνπ πνπ ηξνθνδνηεί ηα άθξα ιφγσ κείσζεο ηνπ εχξνπο (ζηέλσζεο) ή απφθξαμεο ηνπ απινχ ησλ αγγείσλ, κε ζπλέπεηα ηελ δηαηαξαρή ηεο αληαιιαγήο νμπγφλνπ θαη άιισλ ζηνηρείσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δνκήο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηζηψλ [1, 2]. Σν απνηέιεζκα είλαη ε δηαξθψο επηδεηλνχκελε ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα ηνπ κπτθνχ ηζηνχ ησλ άθξσλ. H λφζνο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηα αξηεξηαθά ζηειέρε ησλ θάησ άθξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηα θάησ άθξα, εθδειψλεηαη θιηληθά αξρηθά κε άιγνο ηνπ πάζρνληνο άθξνπ θαηά ηε βάδηζε (δηαιείπνπζα ρσιφηεηα) θαη ζηαδηαθά εμειίζζεηαη ζε βαξηά δηαιείπνπζα ρσιφηεηα θαηαιήγνληαο ζε θξίζηκε ηζραηκία (Critical Limb Ischemia, CLI) ηνπ άθξνπ (άιγνο αλαπαχζεσο ή/θαη γάγγξαηλα) [3-6]. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε λφζνο πξνζβάιεη ηα αξηεξηαθά ζηειέρε απφ ην επίπεδν ηνπ άπσ ηξηηεκνξίνπ ηεο θνηιηαθήο ανξηήο θαη ηνλ δηραζκφ ησλ ιαγνλίσλ αξηεξηψλ έσο θαη ηα πεικαηηαία ηφμα ηνπ άθξνπ πφδα, πεξηιακβάλνληαο ηελ επηπνιήο θαη ελ ησ βάζεη κεξηαία αξηεξία, ηελ ηγλπαθή αξηεξία θαη ηηο κηθξφηεξνπ δηακεηξήκαηνο θλεκηαίεο αξηεξίεο. Η θπζηθή ινηπφλ εμέιημε ηεο ΠΑΑ, είλαη ε ζηαδηαθή επηδείλσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ζε έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 30%, θηάλνληαο θαηά έλα πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 5-20% ζηελ θξίζηκε ηζραηκία θαη θαη επέθηαζε ζηε κε βησζηκφηεηα ηνπ επαπεηινχκελνπ άθξνπ θαη ηνλ αθξσηεξηαζκφ απηνχ, ζε έλα πνζνζηφ 1-5% ζηε 5-εηία. Η έθηαζε θαη ην επίπεδν ηνπ αθξσηεξηαζκνχ επηηειείηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ βαξχηεηα ηεο αγγεηαθήο βιάβεο θαη ηεο θιηληθήο εηθφλαο [7-10]. Επιδημιολογία Η αζεξνζθιήξπλζε, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε πεξηθεξηθή απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα, απνηειεί κηα ζνβαξφηαηε ζπζηεκαηηθή πνιπεζηηαθή λφζν, ε νπνία ζπληζηά ηελ πξψηε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο κε πνζνζηφ 28,7%. Αθνινπζνχλ νη κεηαδνηηθέο λφζνη θαη ν θαξθίλνο κε 11,8% θαη 12,6% αληίζηνηρα, ελψ έρεη ππνινγηζηεί φηη αζζελείο άλσ ησλ 60 εηψλ κε ηζηνξηθφ ελφο θαξδηαγγεηαθνχ ζπκβάκαηνο έρνπλ κεησκέλν πξνζδφθηκν δσήο θαηά 7,7 έηε [11, 12]. Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ πεξηθεξηθή απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα παγθνζκίσο δελ είλαη γλσζηφο θαη ην πξφβιεκα απηήο ηεο θαηαγξαθήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην 70 κε 80% ησλ αζζελψλ είλαη αζπκπησκαηηθνί κε απνηέιεζκα ε λφζνο ζπλερίδεη λα ππνδηαγηγλψζθεηαη [13, 14]. Παξά ηηο δηαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, ππνινγίδεηαη φηη πεξηζζφηεξνη απφ 20 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηελ Δπξψπε πάζρνπλ απφ ΠΑΑ ησλ θάησ άθξσλ, ελψ ε εηήζηα επίπησζε έρεη ππνινγηζηεί πεξί ην 2,5% ζε αλζξψπνπο ειηθίαο εηψλ θαη πεξίπνπ 20% ζε άηνκα άλσ ησλ 70 εηψλ [15-18]. Οκνίσο, ν επηπνιαζκφο ηεο ΠΑΑ έρεη ππνινγηζηεί ζην πεξίπνπ 7% φζνλ

3 αθνξά ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 70 εηψλ [9]. Η ΠΑΑ, είηε ζπκπησκαηηθή είηε αζπκπησκαηηθή, ζεσξείηαη ζήκεξα δείθηεο ζπζηεκαηηθήο πνιπεζηηαθήο αζεξνζθιεξπληηθήο λφζνπ θαζψο νη πάζρνληεο ελέρνπλ 4-5 θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν λα πεζάλνπλ απφ έλα κείδνλ θαξδηαγγεηαθφ επεηζφδην (νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, νμχ αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην), κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ έλα ζπλνιηθφ θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο 2-3 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηνπο κε πάζρνληεο [9, 19, 20]. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πεξίπνπ 50% ησλ αζζελψλ κε πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα ησλ θάησ άθξσλ πάζρνπλ απφ ζηεθαληαία λφζν ή/θαη αζεξνζθιήξπλζε ησλ ηξαρειηθψλ/εγθεθαιηθψλ αγγείσλ, γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο άπνςεο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νιηζηηθά, σο παλαγγεηνπαζείο, δεδνκέλνπ φηη ε ΠΑΑ ραξαθηεξίδεηαη απφ παξφκνην πξνθίι παξαγφλησλ θηλδχλνπ κε ηελ θαξδηναγγεηαθή λφζν [21-24]. Αληίζεηα απφ ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο λφζνπ, ην ηειηθφ ζηάδην ηεο αζζέλεηαο, δειαδή ε ρξφληα θξίζηκε ηζραηκία ησλ θάησ άθξσλ, είλαη επθνιφηεξα αλαγλσξίζηκν θαη ε επίπησζε ηνπ ζε ΗΠΑ θαη Δ.Δ έρεη ππνινγηζηεί ζε λένπο αζζελείο αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ αλά έηνο, ελψ πεξίπνπ αθξσηεξηαζκνί πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζίσο, πξνζδίδνληαο ζηελ αζζέλεηα δηαζηάζεηο επηδεκίαο θαη αλεβάδνληαο ην θφζηνο ηεο γεληθφηεξεο αληηκεηψπηζήο ηεο ζε δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν. Παξά ηελ εληππσζηαθή εμέιημε ησλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξνζπειάζεσλ έλα πνζνζηφ 25% ησλ αζζελψλ κε CLI ζα απνβηψζνπλ ζηνπο πξψηνπο 6 κήλεο απφ ηελ εκθάληζή ηεο θαη 25% ζα ππνζηνχλ αθξσηεξηαζκφ εληφο ηνπ πξψηνπ έηνπο, κε απνηέιεζκα ηε πεξεηαίξσ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αιιά θαη ηεο επηβίσζήο ηνπο, θαζψο ν κείδσλ αθξσηεξηαζκφο ζπλνδεχεηαη απφ κεγάιν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο. πλνιηθά κεηά 2 έηε ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ κε κείδνλα αθξσηεξηαζκφ θάησζελ ηνπ γφλαηνο αγγίδεη ην 35%, ελψ ζηε 5-εηία ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην 50%, θπξίσο ιφγσ ηεο βαξχηεηαο ηεο δηάρπηεο αγγεηαθήο λφζνπ [9, 19, 24-26]. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ ηεο ΠΑΠ είλαη θνηλνί κε απηνχο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, δειαδή ην θάπληζκα θαη ε ππεξιηπηδαηκία, ελψ ε λφζνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ αξηεξηαθή ππέξηαζε, ηε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, ηελ ππεξ-νκνθπζηετλαηκία, ηελ C-reactive protein (CRP) θαη ην ζαθραξψδε δηαβήηε. Δίλαη ζαθέο φηη ε ειηθία, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε απμεκέλε CRP θαη ην θάπληζκα είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ. Αληηζέησο ε ιεινγηζκέλε θαηαλάισζε αιθνφι πξνζδίδεη κηα κέηξηα πξνζηαηεπηηθή δξάζε απφ ηελ λφζν [19, 21].

4 Χειποςπγική επαναγγείωζη ηος μηποϊγνςακού άξονα. Η ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο απνθξαθηηθήο αξηεξηνπάζεηαο ηεο επηπνιήο κεξηαίαο θαη ηγλπαθήο αξηεξίαο (κεξν-ηγλπαθνχ άμνλα), πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ηεο άλσζελ ηνπ γφλαηνο κεξφ-ηγλπαθήο παξάθακςεο, ηεο θάησζελ ηνπ γφλαηνο κεξηαίν-ηγλπαθήο θαη κεξηαίν-θλεκηαίαο παξάθακςεο. Ληγφηεξν δεκνθηιείο είλαη νη έμσ-αλαηνκηθέο, κεξν-κεξηαίεο, κάζραιν-κεξηαίεο θαη κάζραιν-ηγλπαθέο παξαθάκςεηο. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή δηελέξγεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο παξάθακςεο, απνηεινχλ ε χπαξμε θπζηνινγηθνχ αξηεξηαθνχ δηθηχνπ εηζξνήο (inflow) θαη πγηνχο αγγείνπ γηα ηελ εγγχο θαη άπσ αλαζηφκσζε απνξξνήο (outflow). Μάιηζηα, ε πνηφηεηα ηνπ αγγείνπ απνξξνήο απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ βαηφηεηα ηνπ κνζρεχκαηνο θαη φρη ην αλαηνκηθφ επίπεδν ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαζηφκσζε. Δπί απνπζίαο βαηνχ αγγείνπ απνξξνήο ε ρεηξνπξγηθή παξάθακςε δελ είλαη εθηθηή. Δπίζεο δελ ελδείθλπηαη ρεηξνπξγείν ζε αζζελείο κε ζνβαξά θαξδηναλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα [19, 24, 27-32]. Σα απνηειέζκαηα ηεο καθξνπξφζεζκεο, πξσηνγελνχο βαηφηεηαο (primary patency), είλαη αλψηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απηφινγν θιεβηθφ κφζρεπκα έλαληη ζπλζεηηθψλ κνζρεπκάησλ θαη ζε αζζελείο φπνπ πάζρνπλ απφ δηαιείπνπζα ρσιφηεηα, έλαληη απηφλ κε θξίζηκε ηζραηκία [28]. Σν θιεβηθφ κφζρεπκα εθινγήο είλαη ε κείδσλ ζαθελήο θιέβα, φηαλ δελ παξνπζηάδεη θηξζνεηδείο αιινηψζεηο θαη ε δηάκεηξφο ηεο είλαη ησλ 3 ρηι. ηνπο πίλαθεο 1, 2 θαη 3 ζπλνςίδνληαη ηα αλαθεξφκελα απφ δηάθνξεο κειέηεο, απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο βαηφηεηαο δηαθφξσλ ηχπσλ ρεηξνπξγηθψλ παξαθάκςεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πνζνζηά ηεο 2-εηνχο επηβίσζεο ηνπ άθξνπ, χζηεξα απφ ηελ απφθξαμε ελφο ρεηξνπξγηθνχ κνζρεχκαηνο, είλαη 100% φηαλ ε επέκβαζε έγηλε ιφγσ δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο, 55% ιφγσ άιγνπο εξεκίαο θαη 35% ιφγσ απψιεηαο ηζηνχ. Η γξήγνξε απφθξαμε ηνπ κνζρεχκαηνο (<30 εκέξεο), ζπζρεηίζηεθε κε ρακειφηεξα πνζνζηά δηάζσζεο ηνπ άθξνπ (25% ζηα 2 έηε) [33]. Οη επηπινθέο ηεο θάησζελ ηεο βνπβσληθήο ρψξαο ρεηξνπξγηθήο παξάθακςεο πεξηιακβάλνπλ πνζνζηά πεξηεγρεηξεηηθήο ζλεηφηεηαο πνπ θπκαίλνληαη απφ 1,8 έσο 6%, έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ απφ 1,9 έσο 3,4%, θαζψο θαη παξνπζία άηνλσλ ειθψλ θαη ινίκσμε ηνπ θιεβηθνχ κνζρεχκαηνο ζε 10-30% θαη 1,4%, αληίζηνηρα [34, 35]. Γηα λα σθειεζεί ν αζζελήο απφ κηα ρεηξνπξγηθή παξάθακςε, εμίζνπ, ίζσο θαη πεξηζζφηεξν, ζεκαληηθά κε ηα ςειά πνζνζηά βαηφηεηαο, είλαη ηα ρακειά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο. Αλ θαη είλαη θνηλψο απνδερηφ φηη ε πεξηεγρεηξεηηθή ζλεζηκφηεηα δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 5% ζε αζζελείο κε θξίζηκε ηζραηκία, απηφ ην πνζνζηφ ζεσξείηαη αξθεηά πςειφ φζνλ αθνξά ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ δηαιείπνπζα ρσιφηεηα, θαζψο απηνί νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφ πνζνζηφ 5-εηνχο επηβίσζεο έσο 87% ρσξίο ρεηξνπξγείν, κε εθηηκψκελν θίλδπλν απψιεηαο ηνπ άθξνπ κφλν 1% ην ρξφλν,

5 ελψ ην πνζνζηφ ελφο ρεηξνπξγείνπ γηα ηε δηάζσζε ηνπ άθξνπ θηάλεη κφιηο ην 6% ην ρξφλν. Γιαλείποςζα συλόηηηα Κπίζιμη ιζσαιμία Φλεβικό μόζσεςμα 80% 66% Άνυθεν ηος γόναηορ PTFE Κάηυθεν ηος γόναηορ PTFE 75% 47% 60% 65% Πίνακαρ 1. 5-εηήο βαηφηεηα ησλ κεξντγλπαθψλ παξαθάκςεσλ [19, 24]. Άνυθεν ηος γόναηορ μηπιαίο-ιγνςακή 5-εηήρ βαηόηηηα παπάκαμτη Φλεβικό μόζσεςμα 74-76% PTFE 39-52% Πίνακαρ 2. Σπραηνπνηεκέλεο κειέηεο γηα ηνπο ηχπνπο κνζρεπκάησλ [30-32]. Δπέμβαζη 5-εηήρ % βαηόηηηα (διακύμανζη) Μάζσαλο-μόνομηπιαία παπάκαμτη 51 (44-79) Μάζσαλο-διμηπιαία παπάκαμτη 71 (50-76) Μήπο-μηπιαία παπακάμτη 75 (55-92) Πίνακαρ 3. Πνζνζηά 5-εηνχο βαηφηεηαο έμσ-αλαηνκηθψλ ρεηξνπξγηθψλ παξαθάκςεσλ [9, 19, 24].

6 Πξφζθαηα ην Swedish Vascular Registry, αλαθνίλσζε ζαθψο βειηησκέλα απνηειέζκαηα, θαζψο θαηά ηελ 10-εηή πεξίνδν , ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζλεηφηεηαο θαη αθξσηεξηαζκνχ ήηαλ 2,2% χζηεξα απφ ανξηνκεξηαίεο παξαθάκςεηο, 1,4% χζηεξα απφ κεξντγλπαθέο παξαθάκςεηο θαη 2,0% κεηά απφ άπσ παξαθάκςεηο [36]. πλεπψο, ηα ζπλερψο βειηηνχκελα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο, λνζεξφηεηαο θαη βαηφηεηαο, πξνζδίδνπλ αθφκα ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο γηα ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο, ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο, κε βαξηά ζπκπησκαηνινγία, φηαλ ε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία έρεη απνηχρεη θαη ην πξνζδνθψκελν, δηαξθέο θιηληθφ φθεινο, ζπλνδεχεηαη απφ πςειφ πνζνζηφ νθέινπο/θηλδχλνπ.

7 Διαδεπμική αγγειοπλαζηική ηος μηποϊγνςακού άξονα Η δηαδεξκηθή δηαπιηθή αγγεηνπιαζηηθή (Percutaneous Σransluminal Αngioplasty, PTA), είλαη κηα θαηαμησκέλε ελδαγγεηαθή επέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο αζεξσκαηηθήο λφζνπ ησλ θάησ άθξσλ. Eθεπξέζεθε θαη πξσηνεθαξκφζηεθε ζην κεξν-ηγλπαθφ άμνλα απφ ηνπο Dotter θαη Judkins ην 1964, ελψ βειηηψζεθε ηερληθά απφ ηνλ Grüntzig ην 1974 [37, 38]. Έθηνηε, ε δηαξθήο ηερλνινγηθή θαη κεζνδνινγηθή εμέιημε ηεο ειάρηζηα επεκβαηηθήο, δηαδεξκηθήο, ελδαγγεηαθήο αγγεηνπιαζηηθήο, έρεη επηθέξεη ηεξάζηηεο αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξφληαο, πεξηθεξηθήο, αξηεξηνπάζεηαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ηελ πεξίνδν , νη επεκβαηηθέο, ελδαγγεηαθέο, ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκπησκαηηθήο ΥΠΑΑ, απμήζεθαλ θαηά 55 θνξέο, απφ 0,1 ζε 58,3 επεκβάζεηο αλά αζζελείο, εθηνμεχνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επεκβάζεσλ ζε , κφλν γηα ην έηνο 2000 ζηηο ΗΠΑ [39]. Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηαδεξκηθψλ κεζφδσλ επαλαγγείσζεο πεξηιακβάλνπλ ην ρακειφ πνζνζηφ επηπινθψλ, ηελ πςειή ηερληθή επηηπρία, ε νπνία θζάλεη έσο θαη ην 90% ζε επηκήθεηο απνθξάμεηο, θαη ηα εμαηξεηηθά βξαρππξφζεζκα θιηληθά απνηειέζκαηα. Ωζηφζν, ε θαζπζηεξεκέλε αγγεηαθή επαλαζηέλσζε πνπ νδεγεί ζε ππνηξνπή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο ή/θαη ηεο θξίζηκεο ηζραηκίαο ησλ θάησ άθξσλ παξακέλεη ε «Αρίιιεηνο πηέξλα» ηεο αγγεηνπιαζηηθήο ηνπ κεξντγλπαθνχ άμνλα. Η επηπνιήο κεξηαία θαη ηγλπαθή αξηεξία παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά επαλαζηέλσζεο θαηφπηλ δηαδεξκηθήο αγγεηνπιαζηηθήο απφ φιεο ηηο πεξηθεξηθέο αξηεξίεο ηνπ ζψκαηνο. Η επηπνιήο κεξηαία αξηεξία είλαη ε καθξχηεξε αξηεξία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη αλαηνκηθά εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ αξζξψζεσλ ηνπ ηζρίνπ θαη ηνπ γφλαηνο. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα θαζεκεξηλψλ θηλήζεσλ φπσο είλαη ην πεξπάηεκα ή ε άλνδνο θαη θάζνδνο ζε ζθάιεο, ε κεξηαία αξηεξία δέρεηαη έλα ζπλδπαζκφ κεραληθψλ θνξηίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θάκςε θαη έθηαζε, ηελ επηκήθε θαη εγθάξζηα ζπκπίεζε, ηδίσο εληφο ηνπ πφξνπ ησλ πξνζαγσγψλ (θαλάιη ηνπ Hunter), θαζψο θαη ηε ζπζηξνθή ηνπ αγγείνπ. Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ηηο ιαγφληεο αξηεξίεο, ε αλαηνκηθή ζχλζεζε ηνπ κεξντγλπαθνχ άμνλα ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε ππθλφηεηα ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο κπτθνχ ηχπνπ αξηεξίεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε κεξηαία αξηεξία παξνπζηάδεη απμεκέλε αληίδξαζε ζην ρξφλην ηξαπκαηηθφ εξεζηζκφ (φπσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε κίαο κεηαιιηθήο ελδνπξφζεζεο stent) κε εθζεζεκαζκέλε δεκηνπξγία νπιψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, πνπ νδεγεί ζηελ επαλαζηέλσζε [25, 26, 40]. Η πην επξέσο δηαδεδνκέλε θαη κειεηεκέλε δηαδεξκηθή, ελδαγγεηαθή ηερληθή, είλαη ε αγγεηνπιαζηηθή κε αεξνζάιακν (balloon catheters) θαη ε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ (stents). χκθσλα κε ην ζπλαηλεηηθφ έγγξαθν TASC II, ππνςήθηνη γηα δηαδεξκηθή ζεξαπεία ηεο πεξηθεξηθήο αξηεξηνπάζεηαο ηνπ κεξηαίν-ηγλπαθνχ άμνλα είλαη αζζελείο κε ζνβαξή, πεξηνξίδνπζα ηηο

8 θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαιείπνπζα ρσιφηεηα, ή θξίζηκε ηζραηκία. Η ζεξαπεία εθινγήο γηα ηηο θαηά TASC II ηχπνπ A αιινηψζεηο είλαη ε δηαδεξκηθή ελδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή, ελψ ζε αιινηψζεηο ηχπνπ D πξνηηκνχληαη νη ρεηξνπξγηθέο κέζνδνη, φηαλ απηέο είλαη εθηθηέο. Γηα ηηο αιινηψζεηο ηχπνπ B θαη C, αλαθέξεηαη φηη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα είλαη αλαγθαία γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε κέζνδνο εθινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Πάλησο, θαηά θαλφλα ε δηαδεξκηθή ζεξαπεία εθαξκφδεηαη θαη επηινγή ζηηο ηχπνπ Β αιινηψζεηο ελψ ε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε πξνηηκάηαη ζηηο αιινηψζεηο ηχπνπ C. Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αιινηψζεσλ ηνπ κεξντγλπαθνχ άμνλα, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξαθάησ εηθφλα 1 [9]. Δικόνα 1. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ αιινηψζεσλ ηνπ κεξντγλπαθνχ άμνλα, θαηά TASC II.

9 Γενικέρ απσέρ, ηεσνική και αποηελέζμαηα διαδεπμικήρ αγγειοπλαζηικήρ Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο πξέπεη πάληα λα ιακβάλνληαη ππφςε πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε δηαδεξκηθή αγγεηνπιαζηηθή ησλ θάησ άθξσλ. ε πεξίπησζε δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο ν αζζελήο πξέπεη λα έρεη ζηακαηήζεη ην θάπληζκα, λα έρεη ξπζκίζεη θαηά ην δπλαηφλ ινηπνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο π.ρ. ηελ ππεξιηπηδαηκία, θαη λα κελ έρεη βειηησζεί κεηά απφ έλα ζπληεξεηηθφ πξφγξακκα ηαθηηθήο θαζεκεξηλήο άζθεζεο. Δπηκήθεηο απνθξάμεηο ηνπ κεξντγλπαθνχ άμνλα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ελδναγγεηαθά κε ηε κέζνδν ηεο ππελδνζειηαθήο αγγεηνπιαζηηθήο (Δηθφλα 2), αιιά ζπλήζσο ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθφ bypass. Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα απνθιείζνπκε ή λα αληηκεησπίζνπκε ζε πξψην ρξφλν πηζαλή απνθξαθηηθή αγγεηνπάζεηα ησλ ιαγνλίσλ αγγείσλ πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζε επαλαζεξαγγνπνίεζε ησλ αξηεξηψλ θάησζελ ηνπ βνπβσληθνχ ζπλδέζκνπ. Η καθξνπξφζεζκε βαηφηεηα ηνπ κεξντγλπαθνχ άμνλα εμαξηάηαη πνιχ θαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ αγγείσλ απνξξνήο (run-off). Πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε ηνπιάρηζηνλ κία επζεία γξακκή αίκαηνο κέρξη θαη ηνλ άθξν πφδα. Δικόνα 2. Α. Δπηκήθεο απφθξαμε ηεο δεμηάο επηπνιήο κεξηαίαο αξηεξίαο ζε άξξελ αζζελή κε ζπκπηψκαηα ζνβαξήο δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο ζηα 50m. Β. Τπελδνζειηαθή πξνζπέιαζε ηεο απφθξαμεο κε ηελ ηερληθή βξφρνπ πδξφθηινπ ζχξκαηνο ηνπ Bolia (loop technique). Γ. Αξρηθφ απνηέιεζκα κεηά απφ πξνδηαζηνιή κε απιφ αεξνζάιακν. Γ. Σειηθφ άξηζην απνηέιεζκα κεηά απφ δηαζηνιή κε αεξνζάιακν πςειψλ πηέζεσλ θαη δηακέηξνπ 6mm.

10 Απνδεδεηγκέλε αιιεξγία ζηα ησδηνχρα ζθηαγξαθηθά θαη δηαηαξαγκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία απνηεινχλ αληελδείμεηο ρξήζεο ηνπο θαη ε αγγεηνπιαζηηθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί επηηπρψο κε ηε ρξήζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ή/θαη θαηάιιειε ελπδάησζε, αληηζηνίρσο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο έρεη πεξηγξαθεί επηηπρήο αγγεηνπιαζηηθή ησλ πεξηθεξηθψλ αξηεξηψλ θαη κφλν ππφ θαηάιιειε θαζνδήγεζε κε ππεξερνηνκνγξαθία. Η ελδναγγεηαθή πξνζπέιαζε κπνξεί λα είλαη ζχζηνηρε νκφδξνκε (antegrade) ή εηεξφπιεπξε παιίλδξνκε (cross-over retrograde) θαη εθηειείηαη ηππηθά κε παξαθέληεζε ηεο θνηλήο κεξηαίαο αξηεξίαο θαη εηζαγσγή αγγεηαθνχ ζεθαξηνχ 4-6Fr. Δλαιιαθηηθά, ππεξερνγξαθηθά θαηεπζπλφκελε παιίλδξνκε πξφζβαζε απφ ηελ ηγλπαθή αξηεξία κπνξεί λα επηρεηξεζεί γηα επαλαζεξαγγνπνίεζε απνθξάμεσλ ηεο κεξηαίαο αξηεξίαο θαηφπηλ απνηπρίαο ηεο νκφδξνκεο πξνζπέιαζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη νδεγά ζχξκαηα δηακέηξνπ 0.014, θαη θαη κήθνπο cm ζε ζπλδπαζκφ κε έλα θαηάιιειν θαζεηήξα 4-5Fr. Tα πδξφθηια ζχξκαηα ηχπνπ Terumo είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή είηε ελδναπιηθή είηε ππελδνζειηαθή πξνζπέιαζε ησλ ρξφλησλ απνθξάμεσλ. Η αγγεηνπιαζηηθή νινθιεξψλεηαη κε ηελ δηαζηνιή ηνπ αγγείνπ κε ζπκβαηηθνχο αεξνζάιακνπο θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Αεξνζάιακνη πςειψλ πηέζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε δηαζηνιή αλζηζηάκελσλ ζπγθεληξηθψλ ή έθθεληξσλ απνηηηαλσκέλσλ πιαθψλ. Η θαξκαθεπηηθή θάιπςε πεξηιακβάλεη IU επαξίλεο, ληηξψδε θαηά βνχιεζε γηα ηελ άξζε πηζαλνχ αγγεηφζπαζκνπ θαη αληηαηκνπεηαιηαθή θάιπςε κε θινπηδνγξέιε 75mg 1x1 εκεξεζίσο εθ φξνπ δσήο κεηά ηελ παξέκβαζε. Η ελδναγγεηαθή ηνπνζέηεζε ησλ κεηαιιηθψλ stents πξσηνεθαξκφζηεθε ζηε δηαδεξκηθή αγγεηνπιαζηηθή ηνπ κεξντγλπαθνχ άμνλα πξηλ απφ 2 δεθαεηίεο πεξίπνπ. Η ελδναγγεηαθή ηνπνζέηεζε κίαο κεηαιιηθήο ελδνπξφζεζεο (stent) έρεη σο θχξηεο ελδείμεηο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ειαζηηθήο επαλαθνξάο, ηεο ππνιεηκκαηηθήο ζηέλσζεο θαη ηνπ ζνβαξνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ αγγείνπ κεηά απφ αγγεηνπιαζηηθή, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε καθξψλ, πεξίπινθσλ θαη βαξέσο απνηηηαλσκέλσλ αιινηψζεσλ. Η ρξήζε ζπζθεπψλ αγγεηαθήο ζχγθιεηζεο λεφηεξεο ηερλνινγίαο πξνηείλεηαη γηα ηελ άκεζε αηκφζηαζε κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο θαη ηελ ηαρχηεξε θηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο. πλνιηθά, ε ηερληθή επηηπρία ηεο δηαδεξκηθήο αγγεηνπιαζηηθήο γηα ηνλ κεξντγλπαθφ άμνλα θπκαίλεηαη απφ % γηα ηηο ζηελψζεηο θαη 80-85% γηα ηηο απνθξάμεηο. H ηερληθή απνηπρία είλαη πην ζπρλή ζε πεξηπηψζεηο βαξέσο απνηηηαλσκέλσλ απνθξάμεσλ. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πξσηνγελνχο βαηφηεηαο θζάλνπλ ην 60-80% ζηνλ έλα ρξφλν θαη ην 40-50% ζηα 3-5 ρξφληα (Πίλαθαο 4).

11 PTA: ηενώζειρ PTA: Αποθπάξειρ PTA+stent: ηενώζειρ PTA+stent: Αποθπάξειρ Βαηόηηηα έηοςρ % (διακύμανζη) Βαηόηηηα 3-εηίαρ % (διακύμανζη) Βαηόηηηα 5-εηίαρ % (διακύμανζη) 77 (78-80) 61 (55-68) 55 (52-62) 65 (55-71) 48 (40-55) 42 (33-51) 75 (73-79) 66 (64-70) 73 (69-75) 64 (59-67) Πίνακαρ 4. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο ελδoαγγεηαθήο αληηκεηψπηζεο κε αγγεηνπιαζηηθή ησλ αιινηψζεσλ ηνπ κεξντγλπαθνχ άμνλα [9, 24].

12 Αγγειοπλαζηική ένανηι σειποςπγικού bypass ζηο μηποϊγνςακό άξονα Η κνλαδηθή, έσο ηψξα, κεγάιε πνιπθεληξηθή κειέηε, πνπ δηελεξγήζεθε γηα λα ζπγθξίλεη ηελ δηαδεξκηθή ελδναγγεηαθή κε ηελ ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο θάησζελ ηνπ βνπβσληθνχ ζπλδέζκνπ πεξηθεξηθήο αξηεξηνπάζεηαο, είλαη ε BASIL Trial (Bypass versus angioplasty in Severe Ischemia of the Leg) [41, 42]. Η κειέηε ζπκπεξηιάκβαλε 452 αζζελείο πάζρνληεο απφ θξίζηκε ηζραηκία, νη νπνίνη ηπραηνπνηήζεθαλ ζε δχν νκάδεο κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ (δηαδεξκηθή αγγεηνπιαζηηθή έλαληη ρεηξνπξγηθήο παξάθακςεο θάησζελ ηνπ βνπβσληθνχ ζπλδέζκνπ). Η ζλεζηκφηεηα, χζηεξα απφ 30 εκέξεο, ήηαλ παξφκνηα ζηηο δχν νκάδεο (5% ζηελ νκάδα ηνπ ρεηξνπξγείνπ έλαληη 3% ζηελ νκάδα ηεο αγγεηνπιαζηηθήο), αιιά ε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ζπζρεηίζηεθε κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ λνζεξφηεηαο (57% έλαληη 41%), θπξίσο ιφγσ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ νμέσλ εκθξαγκάησλ ηνπ κπνθαξδίνπ θαη επηκνιχλζεσλ ηνπ ηξαχκαηνο. Δπίζεο, νη αζζελείο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο λνζειεχζεθαλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ην θφζηνο ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο λα είλαη θαηά 1/3 κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο δηαδεξκηθήο, ηνλ πξψην ρξφλν. Ωζηφζν, χζηεξα απφ 3 ρξφληα ε δηαθνξά ζην θφζηνο δελ ήηαλ πιένλ ζεκαληηθή, θαζψο ηζνζθειίζηεθε απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επαλεπεκβάζεσλ, ζηελ νκάδα ηεο δηαδεξκηθήο αγγεηνπιαζηηθήο (28% έλαληη 17%). Η κειέηε δελ αλέδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηελ δηάζσζε ηνπ άθξνπ, ηελ ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ, έπεηηα απφ 2 ρξφληα παξαθνινχζεζεο. Ύζηεξα απφ 5 ρξφληα ην 35% ησλ αζζελψλ είρε απνβηψζεη. Ύζηεξα απφ ηελ ζηαηηζηηθή κειέηε ησλ ππφ-νκάδσλ (subgroup analysis) νη ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ φηη ε ρεηξνπξγηθή είλαη ε αληηκεηψπηζε εθινγήο, φηαλ ν αζζελήο είλαη θαηάιιεινο γηα ρεηξνπξγείν θαη ππάξρεη ρξεζηκνπνηήζηκε θιέβα. Η κειέηε επηδέρζεθε κεγάιε θξηηηθή, θπξίσο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ πξσηαξρηθνχ ηεο ζηφρνπ (composite endpoint), νπ κεγάινπ πνζνζηνχ ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο απνπζίαο θαηαγξαθήο ηνπ γιπθαηκηθνχ πξνθίι. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ πξφζθαηα, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δπν κεζφδσλ, αιιά ζηνπο αζζελείο πνπ επηβίσζαλ πέξαλ ησλ 2 εηψλ ε ρεηξνπξγηθή κέζνδνο επέδεημε αλψηεξα πνζνζηά επηβίσζεο θαη θαηψηεξα πνζνζηά κείδνλνο αθξσηεξηαζκνχ [41]. Γχν πξφζθαηεο, κηθξφηεξεο, ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο ζπλέθξηλαλ ηε ρεηξνπξγηθή, άλσζελ ηνπ γφλαηνο, παξάθακςε κε ηε ρξήζε ζπλζεηηθνχ κνζρεχκαηνο, έλαληη ηεο δηαδεξκηθήο ηνπνζέηεζεο επηθαιπκκέλσλ κε κφζρεπκα κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ (Covered stents). Καη νη δχν κέζνδνη αλαθέξζεθε φηη επηθέξνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο βαηφηεηαο (πεξίπνπ 70-85%) ζηνπο 12 θαη 24 κήλεο παξαθνινχζεζεο [43-45].

13 Επιπλοκέρ ηων διαδεπμικών ενδαγγειακών μεθόδων επαναγγείωζηρ Σν ζπλνιηθφ αλαθεξφκελν πνζνζηφ επηπινθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδεξκηθήο ελδαγγεηαθήο αγγεηνπιαζηηθήο είλαη 10,5%. Απφ απηέο πεξίπνπ 5,5% είλαη νη κείδνλεο θαη 4,5% νη ειάζζνλεο. πρλφηεξε επηπινθή είλαη ε ζξφκβσζε ηνπ αγγείνπ (1-4%) ιφγσ δηαρσξηζκνχ, ζπαζκνχ, θαθήο αηκαηηθήο ξνήο, ή πεξηθεξηθήο εκβνιήο. Οη επηπινθέο ζπζρεηηδφκελεο κε ην ζεκείν παξαθέληεζεο είλαη ε αηκνξξαγία, ην αηκάησκα, ην ςεπδναλεχξπζκα, ε αξηεξηνθιεβψδεο επηθνηλσλία, ε άπσ εκβνιή, ν δηαρσξηζκφο ή/θαη ε ζξφκβσζε ηνπ αγγείνπ, πνπ θπκαίλνληαη ζε πνζνζηά απφ 0,2-2%. Πην ζπάληα έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά δεκηνπξγίαο απνζηήκαηνο, ιεκθνθήιεο θαη ηξαπκαηηζκνχ ηνπ κεξηαίνπ λεχξνπ. ε έλα κεγάιν πνζνζηφ νη επηπινθέο απηέο είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα απφ ηνλ επεκβαηηθφ αθηηλνιφγν, κε ηελ ρξήζε δηάθνξσλ επεκβαηηθψλ ηερληθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, έηζη ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί λα νδεγεζεί ν αζζελήο ζην ρεηξνπξγείν [23, 46-49]. Σα ρακειά πνζνζηά πεξί-επεκβαηηθνχ θηλδχλνπ θαη επηπινθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά πνζνζηά άκεζεο ηερληθήο επηηπρίαο θαη ηα απνδερηά πνζνζηά βξαρππξφζεζκνπ θιηληθνχ νθέινπο, νδήγεζε ηελ παγθφζκηα ηαηξηθή θνηλφηεηα λα δηεπξχλεη ηελ εθαξκνγήο ηεο εθηφο απφ πεξηπηψζεηο βαξηάο δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο θαη θξίζηκεο ηζραηκίαο θαη ζε πην ειαθξηέο κνξθέο θιηληθήο ζπκπησκαηνινγίαο. ε απηφ ζπλεγνξνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφζθαηα δεκνζηεπκέλεο, κεγάιεο ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθήο κειέηεο MIMIC, φπνπ ζπκπεξηιάκβαλε αζζελείο κε ήπηα θαη κεηξίνπ βαζκνχ δηαιείπνπζα ρσιφηεηα [50]. Μεηά απφ 24 κήλεο παξαθνινχζεζεο, κεγαιχηεξν θιηληθφ φθεινο παξνπζίαζαλ νη αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επηπξφζζεηε αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ κε PTA, έλαληη απηψλ πνπ αθνινχζεζαλ κφλν ην ζπληεξεηηθφ πξφγξακκα επηβιεπφκελεο άζθεζεο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Δπίζεο λεψηεξεο κειέηεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ππνγξακκίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λέσλ πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ελδαγγεηαθέο επεκβάζεηο, ζε δπζθνιφηεξεο θαη πην απαηηεηηθέο αιινηψζεηο ηνπ κεξηαίν-ηγλπαθνχ άμνλα (βαξηά απνηηηαλσκέλεο επηκήθεηο ζηελψζεηο θαη απνθξάμεηο, έθθεληξεο βιάβεο, θ.α). Άιινη παξάγνληεο ππέξ ησλ δηαδεξκηθψλ κεζφδσλ εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ παζρφλησλ απφ πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα θαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ θξίζηκε ηζραηκία, δελ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε γεληθή αλαηζζεζία ή/θαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ιφγσ ζπλνδψλ θαξδην-αλαπλεπζηηθψλ λνζεκάησλ, είλαη θαη ε απνπζία αγγείσλ απνξξνήο θαη ε απνθπγή ηεο ρξήζεο κηαο θιέβαο πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλα κειινληηθφ θαξδηνινγηθφ by-pass. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, αλακέλεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ηνπο επφκελνπο κήλεο, κε λεψηεξα, ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή εμέιημε, ζπλαηλεηηθά έγγξαθα, δηεπξχλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο ελδείμεηο ησλ δηαδεξκηθψλ

14 ελδαγγεηαθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ηεο πεξηθεξηθήο απνθξαθηηθήο αξηεξηνπάζεηαο. Tοποθέηηζη μεηαλλικών stents ζηο μηποϊγνςακό άξονα Οη πεξηνξηζκνί ησλ stents εθηεηλφκελσλ κε κπαιφλη ζηνλ κεξντγλπαθφ άμνλα, δει. ε δηαζεζηκφηεηα stents κηθξνχ κήθνπο θαη νη θίλδπλνη ζπκπίεζεο θαη θαηαγκάησλ ησλ stents απφ ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε απηνεθηεηλφκελσλ stents απφ Elgiloy (φπσο π.ρ. ηα Wallstents). Ωζηφζν, ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηφζν ησλ stents απφ αλνμείδσην αηζάιη εθηεηλφκελσλ κε κπαιφλη, φζν θαη ησλ απηνεθηεηλφκελσλ stents απφ Elgiloy ήηαλ απνγνεηεπηηθά, κε πνζνζηά επαλαζηέλσζεο ζε επηκήθεηο απνθξάμεηο άλσ ηνπ 60-80% κεηά απφ 1 έηνο. Μία ζπζηεκαηηθή αθηηλνγξαθηθή αλάιπζε ησλ stents ζηελ επηπνιήο κεξηαία αξηεξία αλέθεξε πνζνζηφ θαηαγκάησλ 25% κεηά απφ 11 κήλεο πεξίπνπ, ελψ αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα θαηάγκαηα ησλ stents (Δηθφλα 3) ζρεηίζηεθαλ κε ππεξδηπιάζηα επαλαζηέλσζε ηνπ αγγείνπ [25, 26, 40]. Δικόνα 3. Δπαλέιεγρνο ζηνπο 18 κήλεο κε πιάγηα αθηηλνγξαθία ζε ζέζε θάκςεο ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο αλαδεηθλχεη έλα πιήξεο θάηαγκα ηνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο ελφο Wallstent ζηε κεζφηεηα ηεο ηγλπαθήο αξηεξίαο (αξηζηεξή εηθφλα). Αμηνζεκείσηε είλαη ε άξηζηε βαηφηεηα ηνπ αγγείνπ κε αλάπηπμε ειάρηζηεο ελδνζειηαθήο ππεξπιαζίαο εληφο ηνπ stent (δεμηά εηθφλα).

15 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε εηζαγσγή ηεο λεφηεξεο γεληάο απηνεθηεηλφκελσλ κεηαιιηθψλ stents απφ nitinol (ε ληηηλφιε είλαη έλα θξάκα ληθέιην θαη ηηηάλην) έθεξε κία επαλάζηαζε αιιάδνληαο μαλά ην ηνπίν ζηελ ελδναγγεηαθή αληηκεηψπηζε ηεο απνθξαθηηθήο αγγεηνπάζεηαο ηεο κεξηαίαο αξηεξίαο. Σα απηνεθηεηλφκελα κεηαιιηθά stents απφ nitinol έρνπλ βειηησκέλε αθηηληθή δχλακε θαη ειαζηηθή επαλαθνξά κνξθήο θαη ζρήκαηνο ζηε βάζε ζεξκηθήο κλήκεο, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ αθξηβέζηεξε ηνπνζέηεζε ρσξίο αιιαγή ηνπ κήθνπο ηνπ stent (foreshortening) θαη κεγαιχηεξε αληνρή ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ηα θαηάγκαηα. Σα παξαπάλσ κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ βειηηψζεη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαιιηθψλ stents ζην κεξντγλπαθφ άμνλα ζε ζρέζε κε ηηο παιαηφηεξεο ηερλνινγίεο (Δηθφλα 4). Η κειέηε VIENNA ήηαλ ε πξψηε πνιπθεληξηθή ηπραηνπνηεκέλε δηπιή κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηελ πξσηνγελή ηνπνζέηεζε απηνεθηεηλφκελσλ κεηαιιηθψλ stents ληηηλφιεο κε ηελ αγγεηνπιαζηηθή κε κπαιφλη θαη πξναηξεηηθή ηνπνζέηεζε stents επί ελδείμεσλ (bail-out) ζε 104 αζζελείο κε πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα θαη ζνβαξή ζηέλσζε ηεο επηπνιήο κεξηαίαο αξηεξίαο. Η επαλαζηέλσζε ηεο κεξηαίαο αξηεξίαο ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κηθξφηεξε ζηελ νκάδα πνπ αληηκεησπίζηεθε κε πξσηνγελή ηνπνζέηεζε stents, δει. 36,7% έλαληη 63,5% ζηελ νκάδα ειέγρνπ 12 κήλεο αξγφηεξα. Δπηπιένλ, νη αζζελείο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε βειηίσζε ηφζν ζηε κέζε δηάξθεηα βαδίζκαηνο φζν θαη ζην ζθπξνβξαρηφλην δείθηε πίεζεο ζηνπο 6 θαη 12 κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε. Δμίζνπ θαιά απνηειέζκαηα βξέζεθαλ θαη ζηνλ επαλέιεγρν ησλ 2 ρξφλσλ, νπφηε νη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ε πξσηνγελήο ηνπνζέηεζε stent (primary stenting) ζηελ κεξηαία αξηεξία κάιινλ ππεξηεξεί ηεο παξαδνζηαθήο αγγεηνπιαζηηθήο κε κπαιφλη θαη πξναηξεηηθή ηνπνζέηεζε stent (provisional stenting) [51, 52]. Αλάινγα απνηειέζκαηα κε αλαζηνιή ηεο αγγεηαθήο επαλαζηέλσζεο έσο θαη 50%, επέδεημαλ θαη νη ηπραηνπνηεκέλεο πνιπθεληξηθέο κειέηεο RESILIENT θαη ASTRON, νη νπνίεο κειέηεζαλ ηελ πξσηνγελή ηνπνζέηεζε stents έλαληη ηεο ζπκβαηηθήο αγγεηνπιαζηηθήο κε κπαιφλη ζηνλ κεξντγλπαθφ αμφλα ζε αιινηψζεηο κέζνπ κήθνπο 6,5εθ. θαη 8,4εθ., αληηζηνίρσο [40, 53-55]. Παξάιιεια, ε κειέηε DURABILITY I, ε νπνία ήηαλ κία πξννπηηθή κειέηε πξσηνγελνχο stenting ηεο επηπνιήο κεξηαίαο αξηεξίαο ζε 151 αζζελείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξα επηκήθσλ απνθξαθηηθψλ αιινηψζεσλ (κέζν κήθνο 10εθ. πεξίπνπ), είρε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα κε ζεκαληηθή επαλαζηέλσζε (>50% ηνπ απινχ ηνπ αγγείνπ) κφλν 8,7% θαη 27,8% ζηνπο 6 θαη 12 κήλεο, αληηζηνίρσο, ελψ ην πνζνζηφ θαηαγκάησλ ησλ stents ήηαλ 8,1% [54, 56].

16 Δικόνα 4. Αγγεηνγξαθηθφο επαλέιεγρνο δείρλεη ηελ άξηζηε βαηφηεηα πνιιαπιψλ απηνεθηεηλφκελσλ stents πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ επηπνιήο κεξηαία (αξηζηεξή εηθφλα) θαη ηγλπαθή αξηεξία (δεμηά εηθφλα) πξν 1 έηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απνθξάμεσο >20εθ. ζε ζήιπ αζζελή 69 εηψλ κε θιηληθή ζεκεηνινγία ζνβαξήο δηαιείπνπζαο ρσιφηεηαο.

17 ην εγγχο κέιινλ, κεηαιιηθά stents πνπ απειεπζεξψλνπλ εμεηδηθεπκέλεο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο (drug-eluting stents) κε αληηζηελσηηθέο ηδηφηεηεο κπνξεί λα βειηηψζνπλ πεξαηηέξσ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ απηνεθηεηλφκελσλ stents ζην κεξντγλπαθφ αμφλα. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πνιπθεληξηθή κειέηε SIROCCO πνπ κειέηεζε γηα πξψηε θνξά ηελ εθαξκνγή stents πνπ απειεπζεξψλνπλ ζηξφιηκνπο (sirolimus-eluting stents; ην ζηξφιηκνπο ή ξαπακπθίλε είλαη κία θαξκαθεπηηθή νπζία κε αλνζνθαηαζηαιηηθέο θαη αληηθιεγκνλψδεηο ηδηφηεηεο πνπ αλαζηέιιεη ηελ ελδνζειηαθή ππεξπιαζία κεηά απφ αγγεηνπιαζηηθή). πλνιηθά 93 αζζελείο κε πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα θαη απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα ηεο κεξηαίαο αξηεξίαο κε κέζν κήθνο αιινηψζεσλ 8,3εθ. ηπραηνπνηήζεθαλ κεηαμχ απιψλ γπκλψλ stents θαη stents πνπ απειεπζεξψλνπλ sirolimus. ηνπο 6 κήλεο παξαηεξήζεθε κία ηάζε αλαζηνιήο ηεο ελδνζειηαθήο ππεξπιαζίαο ζηελ νκάδα κε ηα sirolimus stents κε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε δηάκεηξν ελαπνκείλαληνο απινχ (4,95mm έλαληη 4,31mm) θαη κεδεληθή επαλαζηέλσζε. Ωζηφζν, ζηνπο 24 κήλεο δελ ππήξρε πιένλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αγγεηαθήο επαλαζηέλσζεο κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ, 22,9% ζηελ νκάδα κε ηα sirolimus stents έλαληη 21,1% ζηελ νκάδα ειέγρνπ κε ηα απιά stents (p>0.05) [57, 58]. Απηή ηε ζηηγκή κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλακέλνληαη ηα καθξνπξφζεζκα δηεηή απνηειέζκαηα απφ ηηο κειέηεο STRIDES θαη ZILVER, πνπ κειεηνχλ ηελ εθαξκνγή λεφηεξεο γεληάο απηνεθηεηλφκελσλ κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ πνπ απειεπζεξψλνπλ everolimus (έλα αλάινγν ηνπ sirolimus) θαη παθιηηαμέιε (paclitaxel), αληίζηνηρα. Παξά ηε δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ, ε επαλαζηέλσζε ηνπ αγγείνπ εληφο ησλ κεηαιιηθψλ stents (in-stent) παξακέλεη έλα ζρεηηθά ζχλεζεο θαηλφκελν πνπ εμαθνινπζεί λα πξνβιεκαηίδεη ηελ θνηλφηεηα ηεο επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο (Eηθφλα 5). Μία ελαιιαθηηθή ηερλνινγία πνπ ίζσο ιχζεη ην θξίζηκν απηφ πξφβιεκα ηεο επαλαζηέλσζεο ηεο κεξηαίαο αξηεξίαο κεηά απφ αγγεηνπιαζηηθή είλαη νη αεξνζάιακνη αγγεηνπιαζηηθήο πνπ απειεπζεξψλνπλ θαξκαθεπηηθέο νπζίεο ηε ζηηγκή ηεο δηαζηνιήο ηνπ κπαινληνχ (drug-eluting balloons), φπσο π.ρ. παθιηηαμέιε, απνθεχγνληαο πηζαλψο έηζη ηε κφληκε εξεζηζηηθή παξνπζία ησλ κεηαιιηθψλ ελδνπξνζέζεσλ εληφο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ αγγείνπ [59-62]. Ωζηφζν, ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα ηεο ειαζηηθήο επαλαθνξάο θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο ζηέλσζεο κεηά απφ απιή αγγεηνπιαζηηθή επηκήθσλ απνηηηαλσκέλσλ αιινηψζεσλ κάιινλ επηβάιινπλ ηελ ηνπνζέηεζε stent.

18 Δικόνα 5. Γηάρπηε επαλαζηέλσζε ιφγσ αλάπηπμεο ελδνζειηαθήο ππεξπιαζίαο εληφο ηνπ stent πνπ ηνπνζεηήζεθε πξν 6 κελψλ ζην κεξντγλπαθφ άμνλα θαηά κήθνο ηνπ πφξνπ ησλ πξνζαγσγψλ (απιή αθηηλνγξαθία αξηζηεξά θαη ςεθηαθή αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία δεμηά).

19 Μηα άιιε πξνηεηλφκελε κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηεο πεξηθεξηθήο αγγεηνπάζεηαο ηνπ κεξν-ηγλπαθνχ άμνλα, απνηειεί ε θξπνπιαζηηθή (PolarCath Peripheral Dilatation System, Los Gatos, CA, USA). Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπλδπάδεη ηελ ελδαγγεηαθή αγγεηνπιαζηηθή θαη ηελ θξπνζεξαπεία. Η ςχμε ηνπ κπαινληνχ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε πγξνχ πξσηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ γηα ηελ δηάηαζε ηνπ κπαινληνχ, αληί γηα ην θιαζηθφ κείγκα νξνχ-ζθηαγξαθηθνχ. Η ςχμε απηή εηθάδεηαη φηη έρεη θάπνηα επλντθά απνηειέζκαηα ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πιάθαο, ηε κείσζε ηεο ειαζηηθήο επαλαθνξάο θαη ηελ επαγσγή ηεο απφπησζεο ζηα ιεία κπτθά θχηηαξα ζην ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ. Αξθεηέο κειέηεο αλαθέξνπλ ηε αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε αλαηνκηθή πεξηνρή, ρσξίο φκσο λα έρεη απνδεηρζεί ε αλσηεξφηεηα ηεο κεζφδνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ ζπκβαηηθή αγγεηνπιαζηηθή [63-68]. πκπεξαζκαηηθά, έρεη δεηρζεί φηη ε πξσηνγελήο ηνπνζέηεζε stents ζηελ επηπνιήο κεξηαία αξηεξία κάιινλ είλαη θαιχηεξε απφ ηελ απιή παξαδνζηαθή αγγεηνπιαζηηθή κε κπαιφλη, εηδηθά ζε επηκήθεηο απνθξαθηηθέο αιινηψζεηο ηνπ κεξντγλπαθνχ άμνλα. Σα απηνεθηεηλφκελα stents ηειεπηαίαο γεληάο απφ ληηηλφιε ραξαθηεξίδνληαη απφ βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο κε ρακειφ πνζνζηφ θαηαγκάησλ, ελψ είλαη δηαζέζηκα ζε κήθνο έσο θαη 20εθ. επηηξέπνληαο ηελ επηηπρή ελδναγγεηαθή επαλαγγείσζε ηδηαίηεξα πεξίπινθσλ θαη καθξψλ απνθξάμεσλ. Άιπην πξφβιεκα παξακέλεη ε πξννδεπηηθή ελδνζειηαθή ππεξπιαζία θαη θαζπζηεξεκέλε επαλαζηέλσζε πνπ παξαηεξείηαη εληφο ησλ stents ηνπ κεξντγλπαθνχ άμνλα. Νεψηεξεο ηερλνινγίεο φπσο ηα stents ή νη αεξνζάιακνη πνπ απειεπζεξψλνπλ αληηζηελσηηθέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο, ηα βηναπνηθνδνκήζηκα stents θαη ηα πιήξσο επηθαιπκκέλα stents (stent-grafts) ίζσο πξνζθέξνπλ κία νξηζηηθή ιχζε ζην κέιινλ.

20 Αγγειοπλαζηική ηων κνημιαίων αγγείων Όπσο είλαη γλσζηφ, νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε αιινηψζεηο ζηηο θλεκηαίεο αξηεξίεο είλαη θαηά θχξην ιφγν δηαβεηηθνί θαη αξθεηά ειηθησκέλνη. Οη ελ ιφγσ αζζελείο πάζρνπλ επίζεο απφ πνιιά ζπλνδά πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο ΥΝΑ, θαξδηαθή λφζν, θαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ηνπο είλαη ζρεηηθά ρακειφ. Κχξηνο ζηφρνο ησλ ελδναγγεηαθψλ επεκβάζεσλ ζε απηνχο ηνπο αζζελείο, πνπ ζπρλά πξνζέξρνληαη κε ρξφληα θξίζηκε ηζραηκία ησλ θάησ άθξσλ (ΥΚΙΚΑ), είλαη ε δηάζσζε ηνπ επαπεηινχκελνπ άθξνπ. Κη απηφ γηαηί ν αθξσηεξηαζκφο δελ έρεη κφλν δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο θαη ησλ νηθείσλ ηνπ, αιιά επεξεάδεη επίζεο έληνλα θαη αξλεηηθά ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο [23, 69]. Η αγγεηνπιαζηηθή ησλ θλεκηαίσλ αγγείσλ, φπσο θαη ζε άιια αγγεία, ζπρλά δελ επαξθεί απφ κφλε ηεο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε απνξξνή ζε έλα ηνπιάρηζηνλ αγγείν κέρξη ην επίπεδν ηνπ άθξνπ πφδα. Απηφ είλαη αθφκε πην έθδειν ζηα θλεκηαία αγγεία πνπ έρνπλ κηθξή δηάκεηξν (επηπέδνπ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ) θαη πνπ ζπρλά θέξνπλ έληνλεο απνηηηαλψζεηο. H ρξήζε ησλ stents ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε αγγεηνπιαζηηθή δελ απνθαζηζηά ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο απινχ ή φηαλ ππάξρνπλ άκεζεο επηπινθέο (π.ρ. ειαζηηθή επαλαθνξά ή δηαρσξηζκφο). Ωζηφζν, φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπδεηείηαη θαη ε πξσηνγελήο ηνπνζέηεζή ηνπο (primary stenting). Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη γηα λα απμεζεί ε ηερληθή επηηπρία ηεο αγγεηνπιαζηηθήο θαη λα αλαζηαιεί ε φςηκε επαλαζηέλσζε πεξηιακβάλνπλ: ηα απιά κεηαιιηθά stent, ηα θαιπκκέλα κε άλζξαθα (carbon-coated) stent, ηα stent πνπ εθιχνπλ θαξκαθεπηηθέο νπζίεο (drug-eluting stents: DES), ηα απηνδηαηεηλφκελα stent, θαη ηα βηναπνξξνθήζηκα stent κε ή ρσξίο απειεπζέξσζε θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ [70-77]. Οη Dorros et al. εθάξκνζαλ γηα πξψηε θνξά ην 1993 ηελ ηνπνζέηεζε stent ζηα θλεκηαία αγγεία. Δκθπηεχηεθε έλα δηαηεηλφκελν κε κπαιφλη stent γηα λα αληηκεησπηζηεί δηαρσξηζκφο ηνπ θλεκνπεξνληαίνπ άμνλα [78]. Έθηνηε ππήξμαλ πνιιέο αλαθνξέο γηα ηνπνζέηεζε stent, θπξίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΥΚΙΚΑ, κε κπαιφληα ηληζψλ, ηα νπνία ήηαλ πιαηθφξκεο monorail ζηεθαληαίσλ stent [79]. Η ηνπνζέηεζε ησλ απιψλ κεηαιιηθψλ stent ζηα θλεκηαία αγγεία θάλεθε λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ αξλεηηθή αλαδηακφξθσζε ηνπ απινχ ηνπ αγγείνπ. Ωζηφζν, φπσο είλαη γλσζηφ, ε παξνπζία ηνπ stent δεκηνπξγεί αληίδξαζε μέλνπ ζψκαηνο θαη ελεξγνπνηεί ηνπο κεζνιαβεηέο ηεο θιεγκνλήο, πνπ έρνπλ ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα, κέζσ πεξίπινθσλ κεραληζκψλ, ηε δεκηνπξγία ελδνζειηαθήο ππεξπιαζίαο (neointimal hyperplasia). Απηφ νδεγεί ζε επαλαζηέλσζε, ππνηξνπή ηεο ΥΚΙΚΑ θαη αλάγθε επαλεπέκβαζεο. Γηα ηελ απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δεκηνπξγήζεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ θιηληθά ηα παξαθάησ stent: ηα θαιπκκέλα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Η ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΣΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Η ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΣΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Η ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΣΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΕΩΝ ΣΟΝ ΟΤΡΗΣΗΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ. ΚΑΛΛΖΓΩΝΖ ΗΑΣΡΟ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουάριος Ιούνιος 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουάριος Ιούνιος 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουάριος Ιούνιος 2015 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 30/4/2015: ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΕΛΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ( Κυπραίου Ειρήνη, αλαμούρα Φαρούλα, Νούλας

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική Αγωγή στην Ενδαγγειακή Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου. Ανδρέας Μ. Λάζαρης Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ «Αττικόν»

Αντιθρομβωτική Αγωγή στην Ενδαγγειακή Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου. Ανδρέας Μ. Λάζαρης Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιθρομβωτική Αγωγή στην Ενδαγγειακή Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου Ανδρέας Μ. Λάζαρης Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ «Αττικόν» Levels of disease prevention The person has already the disease

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους;

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 8 Φευρουαρίου 2006 Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης;

Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης; Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης; Καμπέρης Ευστάθιος Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 6 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση σε Βλάβες Διχασμών. Βάϊος Π. Τζίφος Δ/ντής Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση σε Βλάβες Διχασμών. Βάϊος Π. Τζίφος Δ/ντής Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση σε Βλάβες Διχασμών Βάϊος Π. Τζίφος Δ/ντής Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Βλάβες Διχασμών: 15-20% όλων των διαδερμικών στεφανιαίων επεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση βλαβών στα αγγεία: Πώς, πότε, κάθε πότε και σε ποιους ασθενείς ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ

Ανίχνευση βλαβών στα αγγεία: Πώς, πότε, κάθε πότε και σε ποιους ασθενείς ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ Ανίχνευση βλαβών στα αγγεία: Πώς, πότε, κάθε πότε και σε ποιους ασθενείς ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ Συνυπάρχει με ΣΝ και ΑΕΕ Συμπτωματική ΠΑΝ Fowkes et al. AGATHA study. Eur Heart

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα