ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα τῆς Βενετίας ὁ Μ. Μανούσακας), τὰ ὁποῖα συνιστοῦν μιὰ πλήρη δικογραφία γιὰ ἕνα ἐπεισόδιο ποὺ συνέβη τὴν Πέμπτη 6 Ὀκτωβρίου 1418, κατὰ τὴν τέλεση ἑνὸς μνημοσύνου στὸν ναὸ τῆς Βηθλεὲμ στὸν Χάνδακα (σημερινὸ Ἡράκλειο) τῆς Κρήτης, ἕνα ἐπεισόδιο μὲ πρωταγωνιστὲς τὸν ἐν λόγῳ Ἰωάννη Λάσκαρη καὶ τὸν πρωτοψάλτη Χάνδακα Ἐμμανουὴλ Σάβιο, καθὼς καὶ τοὺς τρεῖς ὀρθόδοξους ἱερεῖς τοῦ Χάνδακα. Αὐτὴ ἡ δικογραφία περιλαμβάνει 13 ἔγγραφα, συγκεριμένα τὴ μήνυση τοῦ Ἐμμανουὴλ Σάβιου κατὰ τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη (ἀπὸ 8 ης Ὀκτωβρίου 1418), τὴν ἀπολογία τοῦ Λάσκαρη (ἀπὸ 17 ης Ὀκτωβρίου 1418), δέκα μαρτυρικές καταθέσεις (ἀπὸ 10 ης ἕως 22 ας Ὀκτωβρίου 1418) καὶ τέλος τὴ δουκικὴ ἀπόφαση καταδίκης τοῦ Λάσκαρη καὶ ἀπέλασής του ἀπὸ τὴν Κρήτη (ἀπὸ 26 ης Ὀκτωβρίου 1418). Ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει, κυρίως, ἡ ἀπολογία τοῦ Λάσκαρη, ὅπου ἐπισημαίνει ὅτι «κέκτηται συγγενεῖς καὶ περιουσίαν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὅμως, ἑλκυσθεὶς ὑπὸ τῆς φημιζομένης δικαιοσύνης τοῦ βενετικοῦ κράτους, κατέλιπε πάντα ταῦτα καὶ ἦλθεν εἰς Κρήτην, πρὸ ἑπταετίας περίπου καὶ ἵδρυσε σχολήν, ἔνθα ἐδίδασκε τοὺς νέους τὴν ψαλτικήν, ἔζη δὲ ὑποδειγματικῶς. Ὁσάκις προσεκαλεῖτο, ἔψαλλεν εἰς τὰς κηδείας, ἡσύχως πάντοτε. Ἐξ αἰτίας σκανδάλου ἐπισυμβάντος μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ πρωτοψάλτου, οὗτος τὸν κατήγγειλε εἰς τὴν βενετικὴν διοίκησιν, αὕτη δὲ καθώρισε δι ἀποφάσεως ὅτι ἠδύνατο νὰ ψάλλῃ, ὁσάκις προσεκαλεῖτο». Χρήσιμη εἶναι, ἀκόμη, ἡ τελικὴ (καταδικαστικὴ γιὰ τὸν Λάσκαρη) ἀπόφαση τῶν βενετικῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ Δούκα τῆς Κρήτης, ποὺ ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Ὁ πρωτοψάλτης τῶν Ἑλλήνων Ἐμμανουὴλ Σάβιος κατήγγειλεν εἰς τὴν κυβέρνησιν τῆς Κρήτης ὅτι ὁ ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ἐλθὼν Ἰωάννης Λάσκαρης πολλάκις ὑβρίζει αὐτόν, τὸν πρωτοπαπᾶν καὶ τοὺς ἱερεῖς κατὰ τὰς τελουμένας κηδείας, τὰ μνημόσυνα κλπ. καὶ γίνεται πρόξενος σκανδάλων παρὰ τῷ ἐκκλησιαζομένῳ λαῷ. Οὕτω καὶ τῇ 6 ῃ τοῦ παρόντος μηνός, εἰς μνημόσυνον τελούμενον ἐν Βηθλεέμ, ἐδημιουργήθησαν σκάνδαλα ἐκ τῆς ὑπεροψίας τοῦ εἰρημένου Ἰωάννου, ὅστις, ἐπιδεικτικῶς ἱστάμενος παρὰ τὸν πρωτοψάλτην, προέλαβεν αὐτὸν εἰς τὴν ψαλμωδίαν καὶ ἀντεποιεῖτο τὴν ἐξουσίαν του. Τὴν ὕβριν ταύτην μὴ ἀνεχόμενοι οἱ ἄλλοι ἱερεῖς, ἐξεδύθησαν τὰ ἄμφια καὶ ἀπεχώρησαν τῆς λειτουργίας. Τότε ὁ

2 Λάσκαρης, δι ὑβριστικῶν λόγων ἐπετέθη κατὰ τοῦ πρωτοψάλτου καὶ ἠπείλησεν ὅτι θὰ τὸν φονεύσῃ, ἐπειδὴ τηρεῖ τὰ νόμιμα τῶν Λατίνων, εἶπε δὲ περὶ ἑαυτοῦ ὅτι διωρίσθη ψάλτης ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου και ἔχει παρ αὐτοῦ τὴν ἄδειαν νὰ ψάλλῃ πανταχοῦ, ἐχαρακτήρισε τὸν πρωτοψάλτην ὡς ὑπηρέτην τῆς ἐξουσίας, καλαθοπλέκτην, ἀσεβῆ, ἀλιτήριον καὶ καθύβρισε τὸν διορίσαντα αὐτὸν ὡς πρωτοψάλτην, τοῦθ ὅπερ στρέφεται κατὰ τῆς τιμῆς τοῦ βενετικοῦ κράτους. Αἱ ἀρχαὶ τῆς Κρήτης, ἀφοῦ ἤκουσαν ἀμφότερα τὰ μέρη, διέταξαν τὴν ὑποβολὴν ἐγγράφως τῆς καταγγελίας τοῦ πρωτοψάλτου, τῆς ἀπολογίας τοῦ Λάσκαρη καὶ τὴν ἐξέτασιν μαρτύρων ἑκατέρωθεν. Τούτων γενομένων, ὁ Δούκας καὶ Στρατηγὸς Κρήτης Ἰάκωβος Gussoni καὶ οἱ Σύμβουλοί του, λαβόντες ὑπ ὄψιν τὰς ὕβρεις τοῦ Λάσκαρη, ὧν ἄλλαι μὲν στρέφονται κατὰ τοῦ πρωτοψάλτου καὶ ἄλλαι κατὰ τῆς τιμῆς τοῦ βενετικοῦ κράτους (ὡς ἡ ἐπίκλησις τοῦ Πατριάρχου καὶ ἡ δήλωσις ὅτι ὑπὸ τούτου διωρίσθη ψάλτης καὶ ἡ ἐξύβρισις τοῦ καταστήσαντος πρωτοψάλτην τὸν Ἐμμανουήλ) καὶ πρὸς κατάπαυσιν τῶν σκανδάλων κλπ., ἀπεφάσισαν τὴν διηνεκῆ ἐξορίαν τοῦ Ἰωάννου Λάσκαρη ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν ἐὰν δέ ποτε οὗτος ἐπανέλθῃ εἰς τὴν νῆσον, θὰ φυλακίζεται ἐπὶ ἔτος καὶ θὰ ἐξορίζεται ἐκ νέου». Μὲ βάση λοιπόν τὰ παραπάνω στοιχεῖα, τεκμαίρεται ἀσφαλέστατα ἡ παρουσία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη στὴν Κρήτη κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα Παράλληλα, προκύπτουν ἔμμεσα καὶ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἐπιπλέον δεδομένα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δραστηριότητά του ἐκεῖ (ὅπως ἡ πολὺ ἐνδιαφέρουσα μαρτυρία ὅτι εἶχε ἱδρύσει δική του σχολὴ ψαλτικῆς μιὰ ἀπὸ τὶς παλαιότερες σχετικὲς μαρτυρίες γιὰ ἀντίστοιχο μουσικὸ σχολεῖο καὶ δίδασκε σὲ νέους τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική), δεδομένα ποὺ ἔχει ἤδη συνοψίσει ὁ Μ. Μανούσακας: «Ὁ Λάσκαρης, φέρων ἐπιφανοῦς βυζαντινοῦ οἴκου ὄνομα, θὰ ἦτο βεβαίως, εἰς τὰ ὄμματα τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κρήτης, ὁ ἐπίλεκτος ἐκπρόσωπος τῆς ψαλτικῆς τέχνης τοῦ Βυζαντίου, ἀρρήκτως συνδεδεμένης μετὰ τῆς ὀρθοδοξίας. Ἦτο λοιπὸν φυσικὸν νὰ τυγχάνῃ γενικῆς ἀναγνωρίσεως καὶ τιμῆς καὶ νὰ προσκαλῆται συχνάκις [ ] ἵνα ψάλλῃ εἰς κηδείας ἢ μνημόσυνα. Τοῦτο ὅμως ἀπήρεσε προφανῶς εἰς τὸν πρωτοψάλτην τοῦ Χάνδακος, διϊδόντα εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Λάσκαρη οὐδόλως εὐκαταφρόνητον ἀνταγωνιστήν. Προστριβαὶ δὲν ἐβράδυναν νὰ δημιουργηθοῦν μεταξὺ τῶν δύο άνδρῶν, ἐκπροσώπων δύο ἀντριμαχομένων κόσμων τοῦ μὲν ἔχοντος τὴν λαϊκὴν συμπαράστασιν, ἀλλ ἀνισχύρου ἐν ξένῃ ἐπικρατείᾳ, τοῦ δὲ στηριζομένου κυρίως εἰς τῶν κρατούντων τὴν ὑποστήριξιν. Ὁ πρωτοψάλτης διετύπωσε παράπονα εἰς τὰς

3 βενετικὰς ἀρχὰς κατὰ τοῦ Λάσκαρη, αὗται ὅμως, παρὰ τὴν ἐπιθυμίαν των ὅπως μὴ δυσαρεστήσουν τὸν προστατευόμενόν των, ἠναγκάσθησαν ν ἀναγνωρίσουν δι ἀποφάσεως τὸ δικαίωμα εἰς τὸν Λάσκαρην, ὅπως μεταβαίνῃ καὶ ψάλλῃ μόνον ὅπου καὶ ὅταν προσεκαλεῖτο. Φαίνεται ὅτι, ὁσάκις συνέπιπτε νὰ προσκληθῇ ταυτοχρόνως μετὰ τοῦ Λάσκαρη καὶ ὁ πρωτοψάλτης εἰς τὴν αὐτὴν ἀκολουθίαν, ἡ σύγκρισις τοῦ ἐμπείρου καὶ επιβλητικοῦ Κωνσταντινουπολιτου μουσικοδιδασκάλου μετὰ τοῦ ἐγχωρίου ἡμιμαθοῦς πρωτοψάλτου ἦτο συντριπτικὴ διὰ τὸν τελευταῖον. Ἡ προτίμησις ἄλλως τε καὶ ἡ ἐπιδοκιμασία τοῦ ὀρθοδόξου ἐκκλησιάσματος δὲν ἦτο δυνατὸν παρὰ νὰ εἶναι ἐστραμμένη πρὸς τὸν ἐκπρόσωπον τοῦ ἐλευθέρου βυζαντινοῦ κράτους καὶ τῆς ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι πρὸς τὸν πειθηνίως ὑποτεταγμένον εἰς τὰς ἐντολὰς τῶν κυριάρχων τῆς νήσου Βενετῶν πρωτοψάλτην, ὅστις καὶ ἦτο ὑποχρεωμένος νὰ διατηρῇ στενὰς σχέσεις μετὰ τῆς μισητῆς ἐν Κρήτῃ λατινικῆς ἱεραρχίας». Ἐπιπλέον, ἀναδεικνύονται ἐδῶ (συνειρμικὰ καὶ κατ εἰκασίαν) καὶ περαιτέρω εἰδήσεις, κυρίως γιὰ τὴν προγενέστερη δράση καὶ βιοτὴ τοῦ Ἰωάννου Λάσκαρη: ὁ ἴδιος διαβεβαιώνει ὅτι προερχόταν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ ἄφησε τοὺς συγγενεῖς του καὶ τὴν περιουσία του καὶ μετέβη στὴν Κρήτη, «ἑλκυσθεὶς ὑπὸ τῆς φημιζομένης δικαιοσύνης τοῦ βενετικοῦ κράτους» ὅπως ἔχει ἤδη παρατηρηθεῖ, «δὲν ἦτο ὁ προσπορισμὸς πλειόνων χρημάτων τὸ κίνητρον τῆς μεταβάσεως τοῦ Λασκάρεως εἰς τὴν Κρήτην, ἀλλὰ λόγοι σχετιζόμενοι μὲ τὴν πολιτικὴν τοῦ Βυζαντίου καὶ κυρίως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ στήριξιν τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τῶν Κρητῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τοὺς Βενετοὺς ὄντες θὰ ἐδέχοντο παντοίας πιέσεις ὑπὸ τῶν καθολικῶν. Ὁ Ἰωάννης Λάσκαρις ἦτο ὡς φαίνεται προσωπικότης ἀρεστὴ εἰς τὸν αὐτοκράτορα τὸν Μανουὴλ Β Παλαιολόγον καὶ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Ἰωσὴφ τὸν Β, χαίρων τῆς ἐκτιμήσεως αὐτῶν. Τοῦτο σαφῶς ἀναφέρεται εἰς τὴν κατάθεσιν τοῦ Δημητρίου Κολυβᾶ, μάρτυρος ὑπερασπίσεως τοῦ Λασκάρεως como iera avanti lo misser lo imperator e del patriarcha virniva amadha la mia arte. Πρέπει ἑπομένως νὰ δεχθῶμεν ἕνα δοκιμώτατον μουσικοδιδάσκαλον, μελοποιὸν καὶ ἔμπειρον ψάλτην ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Λασκάρεως καὶ ὁπωσδήποτε ὥριμον τὴν ἡλικίαν ὅτε, τὸ 1411, μετέβη εἰς Κρήτην». Στὴν περίπτωση αὐτή, θὰ πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Λάσκαρης γεννήθηκε λίγο πρὶν τὰ μέσα τοῦ 3 ου τετάρτου τοῦ 14 ου αἰώνα καὶ μᾶλλον στὴν Κωνσταντινούπολη ἄλλωστε, τὸ ὄνομά του πρωτομνημονεύεται σὲ κώδικα (Λαύρας Ε 108) τοῦ 4 ου τετάρτου τοῦ 14 ου

4 αἰώνα [ἔχει, βέβαια, καταγραφεῖ ἀπὸ τὸν Μ. Velimirović καὶ ἡ ἀντίθετη ἄποψη: The fact that he mentioned his parents as still living makes one think that he might have been relatively young at the time of his departure from Constantinople, c This move to Crete may have been a consequence of a panic caused by the Turkish siege of Constantinople in 1411, when it may have appeared to its inhabitants that the city was about to fall into Turkish hands ]. Γιὰ τὴ μετέπειτα πορεία του δὲν ὑπάρχουν πληροφορίες στὸ σχετικὸ πηγαῖο ὑλικό μόνον ὁ Γρ. Στάθης εἰκάζει «ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ Λασκάρεως ἐκτείνεται καὶ εἰς τοὺς χρόνους βασιλείας τοῦ Ἰωάννου Παλαιολόγου ( ), ἄγνωστον ὅμως ἂν ἔμεινε καθ ὅλον αὐτὸ τὸ διάστημα ἐν Κρήτῃ ἢ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Εἰς τὸν σιναϊτικὸν κώδικα 1584 περιέχεται πολυχρονισμὸς τῶν βασιλέων Ἰωάννου Παλαιολόγου καὶ τῆς Μαρίας καὶ εὐθὺς κατωτέρω Πεντηκοστάριον, ψαλλόμενον εἰς τὸ γεῦμα τοῦ βασιλέως, Μετὰ ποιμένων μάγοι ἐκ περσίδος, προσκυνήσατε τῷ βασιλεῖ τῶν δυνάμεων, ἐκ Παρθένου ἀνατείλαντι, ποίημα Ἰωάννου τοῦ Λάσκαρη». Γενικά, τὸ ὄνομα τοῦ Λάσκαρη ἀπαντᾶ μὲ ἀξιοσημείωτη συχνότητα στὶς ὑπάρχουσες μουσικὲς πηγές μαρτυρεῖται συνήθως ὡς Ἰωάννης Λάσκαρης (ἐνίοτε μὲ τὸν ἐπιπλέον προσδιορισμό: ἐκ Κρήτης), Ἰωάννης Λάσκαρης Πηγωνίτης, Ἰωάννης Λάσκαρης τοῦ Συρπαγάνου, Ἰωάννης Λάσκαρης ὁ Καλομισίδης. Μὲ δεδομένο ὅτι τὸ ἐπίθετο Λάσκαρης εἶναι ἰδιαίτερα γνωστὸ στὸ Βυζάντιο, ἰδιαίτερος προβληματισμὸς ἐγείρεται γιὰ τοὺς προσδιορισμοὺς Πηγωνίτης καὶ Συρπάγανος στὴ μέχρι τώρα ἔρευνα παραμένει εὐρύτερα ἀποδεκτὴ σχετικὴ ἄποψη ποὺ εἶχε διατυπώσει παλαιότερα ὁ Μ. Velimirović: If one follows the reasoning of Ostrogorski that the prefix syr- is of Western origin it would also appear plausible that its use, which seems to be rather rare, by implication suggests descent from a noble falimy (our singer may not have been immune from snobbish tendencies) and the Laskaris family is known to have played an important role in the history of Byzantium [ ] The elimination of the prefix syr- leaves the surname Paganou which both in its corrupt pronunciation and also in its script could conceivably come close to the already mentioned designation of Laskaris as Pigonitis. One of the hupothetical explanations of this term might be that an inhabitant of the Constantinopolitan suburb αἱ Πηγαὶ (on the Pera side of the Golden Horn) could have been known as a Πηγωνίτης. If such a hypothesis may be defended on linguistic grounds it would explain the origin of John Laskaris and also confirm his origin in Constantinople which, as he found out later, did not help him in establishing permanent residence in Crete. Ὡς πρὸς τὸν προσδιορισμὸ τῆς καταγωγῆς του ἐκ Κρήτης, ἡ ἄποψη ὅτι ὄντως

5 καταγόταν ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο νησὶ δὲν θὰ πρέπει πλέον νὰ γίνεται ἀβασάνιστα δεκτή ἴσως ἐδῶ συγχέεται ἡ σχετικὰ μακρόχρονη παραμονὴ καὶ δραστηριότητά του στὸ νησὶ μὲ τὴν πραγματικὴ καταγωγή του μάλιστα, ἀνάμεσα στὰ ἔγγραφα τῆς ἐπισημανθείσας δικογραφίας ἐντοπίζεται καὶ ἡ μαρτυρικὴ κατάθεση τοῦ Ἀγγέλου Σεβαστοῦ, κατοίκου Βούργου Χάνδακος, ὅπου σημειώνεται ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστὲς τοῦ ἐπεισοδίου, ὁ ἱερέας Σκουλούδης [Κώστας Φιλίππου], ἐκφράσθηκε ὑβριστικὰ ἐναντίον τοῦ Λάσκαρη μὲ αὐτὰ τὰ λόγια: homo nullius valoris uenit huc et cantat et non sinit alios cantare, schatonissiotus, ego uollo recedere, nollo stare ubi sunt rixe et scandalla καί, ὅπως παρατηρεῖ καὶ ὁ Μ. Μανούσακας, «ὁ διὰ τοῦ ὑβριστικοῦ τούτου ὀνόματος χαρακτηρισμὸς τοῦ Λάσκαρη ὡς νησιώτου, καὶ δὴ ὑπὸ ἄλλων νησιωτῶν, εἶναι παράδοξος, ἀφοῦ αὐτὸς ὁ ἴδιος ἐν τῇ ἀπολογίᾳ του ὁμολογεῖ ἑαυτὸν κάτοικον Κωνσταντινουπόλεως. Μήπως προήρχετο ἐκ νήσου τινὸς ἐκ τῶν πλησίον τῆς βυζαντινῆς πρωτευούσης κειμένων;». Τέλος, τὸ προσωνύμιο Καλομισίδης, ποὺ ἐπίσης τοῦ ἀποδίδεται, δὲν φαίνεται νὰ ἔχει κάποια σαφῆ ἐξήγηση μοιάζει, πάντως, μὲ συνηθισμένο ἑλληνικὸ ἐπώνυμο (Καλομισίδης), μάλιστα δὲ μὲ τὴν τυπικὴ κατάληξη ίδης, ποὺ παραπέμπει σὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν (γειτονικὴ τῆς Κωνσταντινούπολης) περιοχὴ τοῦ Πόντου Τὸ μουσικὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη, ἂν καὶ περιορισμένο, εἶναι σημαντικό. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ συνοπτική θεωρητικὴ συγγραφή του, ποὺ φέρει τὸν ἀκόλουθο τίτλο: «Ἑτέρα παραλλαγὴ τῆς μουσικῆς τέχνης, σοφωτέρα καὶ ἀκριβεστέρα εἰς ἄκρον, πονηθεῖσα δὲ καὶ συνταχθεῖσα παρὰ κὺρ Ἰωάννου τοῦ Λάσκαρη τοῦ Καλομισίδου καὶ μαΐστορος, ἐναντία μὲν τοῖς πρώτοις καὶ οὐκ ἐναντία, ἐναντία γὰρ πρὸς τοὺς μὴ εἰδότας, ὡς γέγραπται, εἰς δὲ τοὺς ἐντέχνως κατέχοντας αὐτὴν ἀκριβῶς βεβαίωσίς τε μᾶλλον καὶ ἀναπλήρωσις καὶ μεγίστη ἡδύτης, ἐντεῦθεν ἀναφανεῖσα τῇ τέχνῃ, ὡς τὰ ἐν αὐτῇ ἰδιώματα σαφέστατα καταγγέλουσα, ἀποδεικνύουσα δὲ ἅπασαν τῶν τεσσάρων κυρίων ἤχων τὴν ὑπόστασίν τε καὶ κίνησιν καὶ τῶν τεσσάρων πλαγίων ἤχων αὐτῶν, ἔν τε ἀναβάσει καὶ καταβάσει». Στὸ κείμενό του περιγράφεται, πράγματι, ἀφενὸς μὲν ἡ ἀνιούσα κίνηση τῶν πλαγίων ἤχων (καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς δημιουργία διφώνων, τριφώνων καὶ τετραφώνων ἤχων), ἀφετέρου δὲ ἡ κατιούσα κίνηση τῶν κυρίων ἤχων (καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς δημιουργία μέσων, παραμέσων, πλαγίων καὶ παραπλαγίων ἤχων) [: «ἐν μὲν τῇ ἀναβάσει τοῦ ἤχου ἐκ τῶν πλαγίων, διφώνους καὶ τριφώνους καὶ τετραφώνους ἀποτελοῦσι [ ] ἐν δὲ τῇ καταβάσει αὐτῶν ἐκ τῶν κυρίων, εἰς μέσους

6 ἐκπίπτουσι καὶ παραμέσους, εἰς πλαγίους τε καὶ παραπλαγίους.»], θεωρητικὰ δεδομένα ποὺ ὑποστηρίζονται καὶ ἀπὸ ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον σχετικὸ ἐποπτικὸ σχεδιάγραμμα [βλ. εἰκόνα]. Ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο συνθετικὸ ἔργο του [λεπτομέρειες καὶ εἰδικότερες παραπομπὲς γιὰ τὸ ὁποῖο βλ. στὴν ἐπιτασσόμενη σχετικὴ βιβλιογραφία] ἐπισημαίνουμε ἐδῶ τὰ ἀκόλουθα μελοποιήματά του: ἕνα ἀσματικὸ τρισάγιο (σὲ ἦχο πλ. δ ), δύο ἀλληλουϊάρια (στοὺς ἤχους δ καὶ πλ. α ), ἕνα κοινωνικὸ τῆς Τετάρτης, Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι (σὲ ἦχο βαρύ), δύο κυριακὰ κοινωνικό (ἕνα σὲ ἦχο α καὶ ἄλλο σὲ ἦχο δ, μὲ τὴν ἔνδειξη: ὀργανικόν), τέσσερα κρατήματα (στοὺς ἤχους α, β [δύο συνθέσεις, τὸ ἕνα μὲ τὴν ἔνδειξη: ποταμίδα], πλ. δ ), ἕξι θεοτοκία μαθήματα (Χαῖρε, ἡ τῆς χάριτος πηγή, σὲ ἦχο α / Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, σὲ ἦχο γ / Δέσποινα πάντων δέσποινα καὶ πάντων ἀνωτέρα, σὲ ἦχο δ / Χαῖρε πύλη Κυρίου, σὲ ἦχο πλ. β / Ἀνύμφευτε παρθένε, σὲ ἦχο πλ. δ / Ὁ ναὸς σου, θεοτόκε, σὲ ἦχο πλ. δ ), δύο θεοτοκία μεγαλυνάρια (Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε, παράδεισος καὶ Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανὸς, ἀμφότερα σὲ ἦχο πλ. δ ), ἕνα μάθημα κατανυκτικό (Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, σὲ ἦχο πλ. β ), τέσσερα ἀκόμη μαθήματα, γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Σὺ μου σκέπη κραταιὰ ὑπάρχεις, σὲ ἦχο β ), τῶν Χριστουγέννων (Ἀνύμφευτε παρθένε πόθεν ἤκεις, σὲ ἦχο πλ. β ), τοῦ Πάσχα (Ὢ θείας, ὢ φίλης, σὲ ἦχο α ) καὶ τῆς Πεντηκοστῆς (Χαίροις, ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος, σὲ ἦχο δ ), κ.ἄ. Ἀξιοσημείωτη εἶναι, τέλος, ἡ ποιητική του δραστηριότητα, καθὼς ἐνδιαφέροντες (δεκαπεντασύλλαβους μάλιστα) στίχους του μελοποίησαν σπουδαῖοι μελοποιοί, ὅπως ὁ Ἰωάννης Κλαδᾶς [τὸ θεοτοκίο ποίημα Λαμπάδα φαίδρυνον, σεμνή, πύλη φωτὸς ἀδύτου (ἦχος δ ) καὶ τὰ ἀντίστοιχα τριαδικὰ Λόγε πατρὸς καὶ συμφυὲς πνεῦμα, ταυτότης μία (ἦχος πλ. δ ), Θεόν, Τριάδα οἱ πιστοὶ ὑμνοῦμεν ἀσυγχύτως (ἦχος πλ. δ ) καὶ Ἐπὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ μόνου (ἦχος πλ. δ )] καὶ ὁ Μανουὴλ Ἀργυρόπουλος ἀπὸ τὴν Ρόδο [τὸ θεοτοκίο ποίημα Λάμψον μοι φῶς ἀνέσπερον ἐλέους σου, παρθένε (ἦχος δ )] ὁ τελευταῖος, μάλιστα, κατὰ τὴν ἀνθολόγηση τοῦ παραπάνω ποιήματός του στὸν κώδικα ΕΒΕ 2604 (Παπαδικὴ τοῦ ἔτους 1463), φ. 268 v, μαρτυρεῖται ὡς μαθητὴς τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη [: Τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ, κὺρ Μανουὴλ τοῦ Ἀργυροπούλου]. Παραθέτω, ἐνδεικτικά, στὴ συνέχεια δύο ἀπὸ τὰ προμνημονευθέντα ποιήματά του, ἡ ἀκροστιχίδα τῶν ὁποίων σχηματίζει, ἐπιπλέον, τὸ ὄνομα του ποιητοῦ τους [: Λάσκαρις]:

7 Λόγε πατρὸς καὶ συμφυὲς πνεῦμα, ταυτότης μία, ἄναρχε φύσις, ἄτμητε, διαιρετὴ προσώποις, συνεκτικὴ τοῦ σύμπαντος, τριὰς ἑνικωτάτη, κάθαρον ῥύπου με παντός, γεένης ῥυομένη, ἀκαταπαύστως μέλποντα τὸ πανσθενές σου κράτος, ῥῶσις γὰρ πέλεις καὶ ζωή, ἔρως, φῶς τοῦ νοός μου, ἰδιοτήτων ἕνωσις, μία τριῶν προσώπων, σῶσόν με, φύσις ἄκτιστε, τριάς, μονάς, θεότης. *** Λάμψον μοι φῶς ἀνέσπερον ἐλέους σου, Παρθένε, ἀκτῖνά μοι παρέχουσα θεογνωσίας //////// σκότος καὶ γὰρ καλύπτει με βαθὺ τῆς ἁμαρτίας καὶ πρὸς πταισμάτων ἀχανεῖ πελάγει με βυθίζει, ἀλλ, ὦ πανάχραντε ἁγνή, τοῦ φιλανθρώπου μήτηρ, ῥῦσαι παντός με πειρασμοῦ καὶ συνεχοῦς ἀνοίας, ἴθι καὶ μεῖνον τῆς ἐμῆς ψυχῆς ὑπὸ τὴν στέγην, στηρίζουσά με πρὸς τὴν σὴν ἐλπίδα, Θεοτόκε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, ὅ.π., σσ Ἀναστασίου Γρηγορίου Γ., Τὰ κρατήματα στὴν ψαλτικὴ τέχνη, Ἀθήνα 2005, σσ Bentas Christos J., The treatise on music by John Laskaris, Studies in Eastern Chant II (1971), pp Γιαννοπούλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ἄνθηση τῆς ψαλτικῆς τέχνης στὴν Κρήτη ( ), Ἀθήνα 2004, σσ Γκέρτσμαν Εὐγενίου, Τὰ ἑλληνικὰ μουσικὰ χειρόγραφα τῆς Πετρουπόλεως. Κατάλογος, τόμος Α, Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Ρωσσίας, ἐν Ἁγίᾳ Πετρουπόλει 1996, σ Γκέρτσμαν Εὐγενίου, Τὰ ἑλληνικὰ μουσικὰ χειρόγραφα τῆς Πετρουπόλεως. Κατάλογος, τόμος Β, Βιβλιοθήκη τῆς Ρωσσικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν, Τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ρωσσικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν, Βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου, Ἑρμιτάζ, ἐν Ἁγίᾳ Πετρουπόλει 1999, σ Jakovljević Ἀνδρέα, Δίγλωσση παλαιογραφία καὶ μελωδοὶ-ὑμνογράφοι τοῦ κώδικα τῶν Ἀθηνῶν 928, Λευκωσία 1988, σσ Μαζέρα-Μάμαλη Σεβαστῆς Ἀ., Τὰ μεγαλυνάρια θεοτοκία τῆς ψαλτικῆς τέχνης, Ἀθήνα 2008, σσ Μανούσακα Μ. Ἰ., «Μέτρα τῆς Βενετίας ἔναντι τῆς ἐν Κρήτῃ ἐπιρροῆς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατ ἀνέκδοτα βενετικὰ ἔγγραφα ( )», ΕΕΒΣ 30 ( ), σσ , Στάθη Γρ. Θ., Ἡ δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία ἐν τῇ βυζαντινῇ μελοποιίᾳ καὶ ἔκδοσις τῶν κειμένων εἰς ἓν Corpus, Ἀθῆναι 1977, σσ Velimirović Miloš M., Two composers of byzantine music: John Vatatzes and John Laskaris, Aspects of Medieval and Renaissance Μusic. Α Birthday offering to Gustave Reese, New York 1966, pp Χαλδαιάκη Ἀχιλλέως Γ., Ὁ πολυέλεος στὴν βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία, Ἀθῆναι 2003, σ Χατζηγιακουμῆ Μανόλη Κ., Μουσικὰ χειρόγραφα Τουρκοκρατίας ( ), τόμος πρῶτος, Ἀθήνα 1975, σ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ

Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται, ἀλλὰ ὑφίσταται καὶ ἐκφράζεται

Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται, ἀλλὰ ὑφίσταται καὶ ἐκφράζεται Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου . 1 1 Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου κατά τῶν οἰκουμενιστικῶν καί φιλενωτικῶν κινήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ῃ Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 3 Ἰανουαρίου 1969 Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπες, Ἐπειδή

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα «κατ εἰκόνα Θεοῦ» καὶ ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια πλάθει τὸν κόσμο «κατ εἰκόνα κι ὁμοίωσή του». Ἐδῶ, σ αὐτὸ τὸ σημεῖο βρίσκεται ἡ μοναδικότητα κάθε πολιτισμοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδιαίτερη ἀξία του, ἡ ὁποία κρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Προλογικό σημείωμα Ἐπισκόπου Γρηγορίου Μητροπολίτου Καμερούν Πολύς ὁ λόγος περί τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2009 Ἀριθμ. 33 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία.

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἐπιτρέψτε μου ν ἀρχίσω τήν ὁμιλία μου μέ ἀποσπάσματα δύο κειμένων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: «Οἱ Μακεδόνες ἐξ ἀμνημονεύτων χρόνων οἰκήτορες καί κτήτορες τοῦ πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 1.- ΜΗΝΥΜΑΤΑ α) ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2005 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2005 Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή εργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο παρουσίασης του τουρκικού καί καραμανλίδικου αρχειακού ύλικοϋ πού βρίσκεται κατατεθειμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112 ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! Η ἀντιστασιακή ἐπέτειος τοῦ Ἔθνους μας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἐναντίον τοῦ Ἄξονος Παπισμοῦ - Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία ἔχει φέτος γιά τήν Πατρίδα μας ἰδιάζουσα σημασία, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 1 Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Στά πλαίσια τοῦ γενικώτερου προβληματισμοῦ πού μᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Καλοκαιρινὸς ἀπολογισμός m Ἡ προσδοκία τῆς συγκομιδῆς m 1940-41. Γράμματα ἀπὸ τὸ μέτωπο m Ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα τῶν Κωφῶν: Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα, Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων)

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων) Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2010 Ἀριθμ. 45 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίζεται, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὸ χρονικὸ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον

Διευκρινίζεται, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὸ χρονικὸ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον Ενα σύντομο χρονικὸ τῶν τελευταίων τριῶν δεκαετιῶν Οἰκουμενισμὸς καὶ Αντι-οικουμενισμὸς στὴν Σερβία (*) Διευκρινίζεται, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὸ χρονικὸ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον ἐνδεικτικὰ οἰκουμενιστικὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Μές στούς προσφυγικούς συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν νά καταφτάνουν οἱ μεγάλοι. Κουρασμένοι ἀπ τη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κυρός ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχρονικὰ καὶ οἰκουμενικὰ μηνύματα τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῶν Θεσσαλονικέων Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου»

«Διαχρονικὰ καὶ οἰκουμενικὰ μηνύματα τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῶν Θεσσαλονικέων Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου» Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐπί πτερύγων ἀνέμων. Σελ. 198 Ἡ σύγχρονη Θεολογική - Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση τῶν Νέων. Σελ. 210 Τό ποτό. Σελ. 206 EKKΛHΣIA KAI XPONOΣ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 187 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Τω σεβ. μητροπολίτη Ηλείας καί Ώλένης κ. Άθανασίω πάνυ ευλαβώς άφιερούται. Ή σύνταξις καί δημοσίευσις καταλόγων τών άνά τάς δημοσίας, Ιδιωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1967 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ἐκκλησία καὶ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Τὸ σύνολον τῶν ἀνθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!! ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 2η Παλαιά.

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!! ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 2η Παλαιά. 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!! ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 2η Παλαιά. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27!! ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 2η (Ἀπὸ τὸν Κώδικα 159, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρίθμηση τοῦ καταλόγου τοῦ Γέροντος Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Περιεχόμενα Πατριαρχική

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος)

διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 77 διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Σαηεντολογία δραστηριοποιεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἀρκαδιουπόλεως 20 (Καλλιθέα), Τ.Κ. 546 32, τηλ. 512-278 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος)

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 44 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 9. Ἡ παραθρησκεία ὡς κοινωνική ἀπειλή Ἕνεκα

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΛΟΥΚΑ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ἀναργύρων καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Θεοδότης (τῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας). Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ( 1580). Ἰακώβου ἱ ερομάρτυρος τοῦ ἐν Αἰτωλίᾳ καὶ τῶν μαθητῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ' Η σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία, στο βαθμό πού έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της εθνικής γής, έχει διατυπώσει ορισμένες θέσεις σχετικά με τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία ἡ Ἀρβανίτισσα

Παναγία ἡ Ἀρβανίτισσα Παναγία ἡ Ἀρβανίτισσα Πρὸς Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσῶν κ.κ. Διονύσιον. - 1 - Γέρων Νεκτάριος Μοναχός Ἱερὰ Καλύβη Ἁγίας Τριάδος 63086 ΚΑΡΥΑΙ Τ.Θ. 107 Ἅγιον Ὅρος 13/26 07 2006 Σύναξις

Διαβάστε περισσότερα

Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος

Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος ΤΕΥΧΟΣ 49 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 «Στιγμές Φθινοπώρου» Γλυκό ναι τό φθινόπωρο,σάν μαραζών ἡ φύση καί σάν ὁ ἥλιος ὁ ζεστός,νωρίς νωρίς θά δύσει. Ὁ γαλανός ὁ οὐρανός,σύννεφα θά γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015, ΤΕΥΧΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015, ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015, ΤΕΥΧΟΣ 79 διάλογος ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΑ (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 1. Εἰσαγωγικά Ἡ «Νέα Ἐποχή» εἶναι ἔνα παγκόσμιο συγκρητιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α «Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν καὶ ἐκράτησε μόνον ἐμὲ πλησίον της.(σ. 125-131)

Α «Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν καὶ ἐκράτησε μόνον ἐμὲ πλησίον της.(σ. 125-131) 1/15 Ο τίτλος 1. Η κτητική αντωνυμία υποδηλώνει τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του έργου: της μητρός μου. 2. Έχει τη μορφή αινίγματος και διαφαίνεται ότι ένα παιδί θα αναφερθεί σε κάτι πολύ βαρύ που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ»

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» «ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου σέ Ἐκδήλωση τῆς Ἑνώσεως Ἀποφοίτων Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς (Δευτέρα 4 Μαΐου 2015) Μετά πολλῆς προθυμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 90

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 90 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 90 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ ήµερα πρέπει νά ποῦµε ὕµνους γιὰ τὴν Ταφὴ τοῦ Μονογενῆ, τὴν Ἀνάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ α) Καταγωγή Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης γεννήθηκε τό 1956 στό Πλωμάριον Λέσβου ἀπό ναυτική οἰκογένεια. Μεγάλωσε κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 * Ὁμιλία κατά τήν ἐκδήλωση Μνήμης ἀλησμόνητων πατρίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Ἦχος δʹ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Στιχ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον

ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον Ἔτος 105ον 4287 «ΨΥΧΗ ΜΟΥ... ΑΝΑΣΤΑ ΤΙ ΚΑΘΕΥΔΕΙΣ;» ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον της. Γι αὐτὴν τὴν ἀθάνατη ψυχή μας, τὴν πνοὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς ξεχωρίζει ἀπὸ ὅλη τὴν ἄλλη ὑλικὴ δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες.

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 22ο Ιανουάριος 2009 Οι βιοτικές µέριµνες. Του Οσίου Σεραφείµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011-2012 2ο - 4ο ΕΞΑΜΗΝΟΥ Παλαιού οδηγού σπουδών ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 20/6/2012 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-17:00 Ι 29 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηἄπειρος εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου μας εὐλόγησε νὰ ἐπισκεφθοῦμε,

Ηἄπειρος εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου μας εὐλόγησε νὰ ἐπισκεφθοῦμε, «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΚΛΝΤΑΝΙ» ΤΙΦΛΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Μία ἀλησμόνητη πνευματικὴ ἐμπειρία Ποιμαντικὴ Επίσκεψι στὴν Αποστολοβάδιστη Καυκασία, τὴν Ορθόδοξη Γεωργία Ηἄπειρος εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου μας εὐλόγησε νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Δημοσιογράφου - Συγγραφέως 'Η Λάρισα μέ τήν άπλα τοΰ πολύκαρπου κάμπου της και τον γκριζοπράσινον ορίζοντα των ιστορικών βουνών της Όλύμπου και Κισσάβου, πού αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καλλιεργεῖ

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καλλιεργεῖ «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ Θ 2009 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 47 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας Βασίλειος Λόγος Α γιὰ τὴ Νηστεία

Μέγας Βασίλειος Λόγος Α γιὰ τὴ Νηστεία Μέγας Βασίλειος Λόγος Α γιὰ τὴ Νηστεία Ἀπόδοση στὴν ὁμιλουμένη: Δημήτριος Ἀθανασόπουλος, Θεολόγος. Ἐκδόσεις: Νεκτάριος Παναγόπουλος. Ἡ νηστεία εἶναι πρόσταγμα προφητικό. 1. «Νὰ σαλπίσετε, λέγει, κατὰ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Εἰρήνης Αρτέμη Θεόλογος-Φιλόλογος, Μphil & PhD Θεολογίας Στὰ τέλη τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων

Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων Τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωαννικίου Ζαμπέλη Κάθε πρώτη Κυριακή μετά τήν 15η Αὐγούστου ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τιμᾶ μέ ἕναν κοινό ἑορτασμό τό σύνολο τῶν Ἁγίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988 Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας Ἀπό τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων ἡ Ἐκκλησία μας ἤ- σκησε μέ ἰδιαιτέραν ἐπιμέλειαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 42 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 42 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 42 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 X τ. 42, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ j ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

/ Γυναίκες της Κρήτης

/ Γυναίκες της Κρήτης / Γυναίκες της Κρήτης / Γυναίκες της Κρήτης ΧΑΝΙΑ Γυναίκες της Κρήτης Τά σκίτσα τοΰβιβλίου φιλοτέχνησε i ζωγράφος Ν. Γιαννακάκης καί τόν ευχαριστούμε θερμά. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δάσκαλος-Ααογράφος

Διαβάστε περισσότερα

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Ηχος γ, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Ηχος γ, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 «Τῶν ἁγίων προπατόρων». Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Ηχος γ, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος γ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Χρόνια τώρα από αγάπη καί χρέος σαν δάσκαλος, παρακολουθώ τά παιδιά τής υπαίθρου, των χωριών όπου υπηρέτησα, νά παίζουν ομαδικά ή ενα-ενα

Διαβάστε περισσότερα

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Εὐλογήσαντος δὲ τοῦ Ἀρχιερέως ἢ τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ Λυχνικοῦ, καὶ μετὰ τὸν Προοιμιακόν, Συναπτὴ μεγάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΟΤΑΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ;

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΟΤΑΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ; Τί μᾶς διδάσκει τό ἐκκλησιαστικό παρελθόν σχετικῶς μέ τήν ὑπακοή στόν Πνευματικό μας Πατέρα, ὅταν πρόκειται περί θέματος Πίστεως, δογματικό ἤ σχετικό μέ τούς ἱερούς Κανόνες; Ὀφείλουμε ἀδιάκριτη ὑπακοή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ Ξεκινώντας άπό τήν παλιά παράδοση τής χαλκευτικής, για τήν όποια φημίζεται ή πόλη τής Θεσσαλονίκης, άρχισα μια εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς(1/2013)» ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΒ. κ. Ἀμφιλοχίου... σελ. 5-6

«Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς(1/2013)» ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΒ. κ. Ἀμφιλοχίου... σελ. 5-6 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας Περιοδική Ἔκδοση καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 1. Τά βουνά της. 2. Τά δάση της. 3. Γεωγραψίκή έξάπλωση ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 1. Τά βουνά της. 2. Τά δάση της. 3. Γεωγραψίκή έξάπλωση ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ 1. Τά βουνά της Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ Έπιθεωρητοϋ Δασών "Οσον δεν γνώρισαν τή Θεσσαλία άπό κοντά ή τή γνώρισαν βιαστικά σέ κάποιο ταξίδι τους, τή φαντάζονται α πλώς σά μιά τεράστια πεδιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 2 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ

Διαβάστε περισσότερα

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!», ΤΕΥΧΟΣ 34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΕΝΑΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 59 ο Μάιος - Ἰούνιος 2013 Ἀρ. 597 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» Περιεχόμενα Σημείωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210 Πρωτ. 4652 Ἀριθ. Ἐν Ἀθήναις τῇ 22ᾳ Σεπτεμβρίου 2014 Διεκπ. 2081 ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους Τόν 20όν αἰῶνα χαρακτηρίζουν ὡς γνωστόν

Διαβάστε περισσότερα

Σταυροαναστάσιμα. Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37

Σταυροαναστάσιμα. Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37 Σταυροαναστάσιμα Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37 MHTPOΠOΛITOY KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY ΔANIHΛ Σταυροαναστάσιμα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY KAIΣAPIANH 2015 Σταυροαναστάσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/62/131557 Σ.1209 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού προς Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Σεβασμιώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 1 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Κική Δημουλά Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν

Διαβάστε περισσότερα

1998 ἔτος 61 ο. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Σύγχρονες κοσμολογικὲς θεωρίες», Μέρος Β,

1998 ἔτος 61 ο. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Σύγχρονες κοσμολογικὲς θεωρίες», Μέρος Β, 1998 ἔτος 61 ο ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Σύγχρονες κοσμολογικὲς θεωρίες», Μέρος Α, Ἀκτῖνες 587 (Ἰανουάριος 1998), σελ. 1-10. ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ Χ., «Προοπτικὲς δράσης τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων γιὰ τὰ ἑπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CONSTANTIN KALLIANOS,

CONSTANTIN KALLIANOS, Μακεδονικά Τομ. 35, 2006 Συμβολή στην ιστορία των Μητροπόλεων Εφέσσου και Νύσσης κατά τον 19ο αι. [Pére CONSTANTIN KALLIANOS, Contribution à l histoire des Métropoles de Nysse et Éphèse (XIXème s.)] Καλλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ»

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 98 EPIEXOMENA Τά μεγάλα μας «ΟΧΙ»... σελ. 1 Νά πάρουμε στά χέρια μας καί πάλι τό λάβαρο τοῦ 21... σελ. 3 Νομοθετικό κακούργημα ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 0 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τί εἶναι αἵρεσις Διάβολος καί ἀνθρώπινος ἐγωϊσμός: οἱ γεννήτορες τῆς αἱρέσεως Ὁ διεφθαρμένος βίος αἰτία αἱρέσεως Ἡ ὑπερηφάνεια αἰτία αἱρέσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθοδοξία. καὶ Αἵρεσις. Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* πρὸς σκότος;» «Τίς κοινωνία φωτὶ.

Ὀρθοδοξία. καὶ Αἵρεσις. Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* πρὸς σκότος;» «Τίς κοινωνία φωτὶ. Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Κείμενον β Τὸ Ἐσωτερικὸ Μέτωπο τῆς Ρωμηοσύνης Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ: ΘΕΟΛΟΓΙΑ--ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ

Α ΚΥΚΛΟΣ: ΘΕΟΛΟΓΙΑ--ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ Ἔναρξις 12-10-2009 Λῆξις 22-1-2010 (Αἴθουσαι ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) (Εὐριπίδου 12-1 ος, 2 ος καί 4 ος Ὄροφοι) Α ΚΥΚΛΟΣ: ΘΕΟΛΟΓΙΑ--ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ Α-1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ Οἰ Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες)

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Κεφάλαιο 1. 17-22 Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να επισηµάνουν οι µαθητές τις στρατηγικές και πολιτικές ικανότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτυς μου ὁ Θεὸς. Μυθιστόρημα. Κίχλη

Μάρτυς μου ὁ Θεὸς. Μυθιστόρημα. Κίχλη Μ Α Κ Η Σ Τ Σ Ι ΤΑ Σ Μάρτυς μου ὁ Θεὸς Μυθιστόρημα Κίχλη Μ Α κ η σ Τ σ ι Τ Α σ Μάρτυς μου ὁ Θεὸς ΜΥΘισΤοΡηΜΑ εκδοσεισ κιχλη στὴν ἀδερφή μου Θεοδώρα Μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

4ο εαρ. Εξαμηνο, 2010-2011

4ο εαρ. Εξαμηνο, 2010-2011 4ο εαρ. Εξαμηνο, 2010-2011 Η αποτυπωση ως εργαλειο αναγνωρισης του δομημενου περιβαλλοντος Συστηματικη Αποτυπωση κτηριου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Αν. Καθηγ. της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. Μαθημα 1ο Εικονογραφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ Ὁ περίφημος χορός πού χορεύεται στό χωριό Παπαδάτες Πρεβέζης ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 27-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αρ. Πρωτ. : 174480/Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν.

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεός,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκὼν ἐξωφύλλου: Ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐν μέσῳ ἁγίων στὴ θολωτὴ ὀροφὴ. Εἰκὼν 1ης σελίδας: Τὸ Κωδωνοστάσιο τῆς Μονῆς.

Εἰκὼν ἐξωφύλλου: Ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐν μέσῳ ἁγίων στὴ θολωτὴ ὀροφὴ. Εἰκὼν 1ης σελίδας: Τὸ Κωδωνοστάσιο τῆς Μονῆς. Εἰκὼν ἐξωφύλλου: Ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐν μέσῳ ἁγίων στὴ θολωτὴ ὀροφὴ. Εἰκὼν 1ης σελίδας: Τὸ Κωδωνοστάσιο τῆς Μονῆς. Παραπλεύρως: Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τῆς Προθέσεως τῆς Μονῆς. Εἰκὼν ὀπισθοφύλλου: Γενικὴ ἄποψη τῆς Μονῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου*

Μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου τῆς Αἰγίνης (9 Νοεμβρίου) Μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου* Μία σύγχρονος νεκρανάστασις Ο κ. Εμμανουὴλ Ζουρίδης τοῦ Νικολάου, καφεπώλης, ἐκ Κυρτομάδω Κυδωνίας, κάτοικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ Τ ο ά π ε ζ α Κ ό γ ξ σ Ηέμαςα για ρσζήςηρη με παιδιά γσμμαρίξσ λσκείξσ Δπιμέλεια: Άγγελξπ Γκξύμηπ, θεξλόγξπ Κεσκάδα 2014-1- -2- Ποόλξγξπ Μεσά φαπάρ οξλλήρ οπξλξγίζξτμε, για μια ακόμη υξπά, σημ ομετμασική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικὸς ἐντύπου: 6510 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης Διευθυντής Ὑπεύθυνος σύνταξης Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ Διεύθυνση Δωρεές, χορηγίες, συνδρομές

Κωδικὸς ἐντύπου: 6510 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης Διευθυντής Ὑπεύθυνος σύνταξης Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ Διεύθυνση Δωρεές, χορηγίες, συνδρομές «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 56 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γ. Σεφέρης α. Αρχηγός του γαλλικού κόμματος. β. Ίδρυσε την κοινοβουλευτική ομάδα των 2. Ε. Βενιζέλος Ιαπώνων. γ. Πρωτεργάτης στους αγώνες για τη

1. Γ. Σεφέρης α. Αρχηγός του γαλλικού κόμματος. β. Ίδρυσε την κοινοβουλευτική ομάδα των 2. Ε. Βενιζέλος Ιαπώνων. γ. Πρωτεργάτης στους αγώνες για τη ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Lord Russell of Liverpool. Ἡ μάστιγα τοῦ Ναζισμοῦ. Τὰ ἐκγλήματα πολέμου τοῦ Γ Ράϊχ 1935-1945

Lord Russell of Liverpool. Ἡ μάστιγα τοῦ Ναζισμοῦ. Τὰ ἐκγλήματα πολέμου τοῦ Γ Ράϊχ 1935-1945 Lord Russell of Liverpool Ἡ μάστιγα τοῦ Ναζισμοῦ Τὰ ἐκγλήματα πολέμου τοῦ Γ Ράϊχ 1935-1945 Μετάφρασι Γεωργία Δημητροπούλου Ἐκδόσεις «Ἰωλκός», Ὀκτώβριος 2007, σελίδες 352. Aὐτὴ ἡ πλέον τεκμηριωμένη καταγραφὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ <ΚΛΙΛΟΜ<ΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ <ΚΛΙΛΟΜ<ΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΆ ΣΥΛΛΟΓΟ* ΡΑΓΝΑΆΆ ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. Ιστορικές φωτογραφίες της Οδού Πατησίων. Απόψεις της οδού Πατησίων, περί το 1900. Πηγή : Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Β. Ιστορικές φωτογραφίες του Συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

fη Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Σύρου Μια «σχολική» βιβλιοθήκη

fη Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Σύρου Μια «σχολική» βιβλιοθήκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ fη Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Σύρου Μια «σχολική» βιβλιοθήκη «Τό Γυμνάσιον Σύρου εύρίσκεται εις θέσιν έξαιρετικήν, καί απαιτεί ύπέρ παν άλλο του κράτους γυμνάσιον της Κυβερνήσεο^ς την κηδεμονίαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ ΤΗΟ ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς ΤΟΜΟΣ 15 ος ΜΗΝ" Μάϊος ΕΤΟΣ 2004 ΤΕΧΧΟΣ 148 χ Φ ι β ρ ω Μ 6Ι0 ΤΟΝ ΧΟΙΛ.ΙΜΟΝ ΧΡΧΙβΠ/ΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα