ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ"

Transcript

1 ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα απηή. Ζ πνδνινγία, βάζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο κέξεο καο, νινέλα θαη εμειίζζεηαη, καδί κε απηή θη εκείο. Πξσηνπνξηαθνί κέζνδνη, εμειηγκέλα κεραλήκαηα θαη αλαιώζηκα, παξέρνπλ ηόζν ζηνλ επαγγεικαηία, όζν θαη ζηνλ πειάηε ηελ θαιύηεξε παξνρή ππεξεζηώλ. ΤΝΖΘΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΟΝΤΥΟΜΤΚΖΣΗΑΔΗ. ύκθσλα κε ππνινγηζκνύο δεξκαηνιόγσλ ησλ πνζνζηό ησλ νλπρνκπθεηηάζεσλ θηάλεη ην 80% ησλ πεξηπηώζεσλ. Γπζηπρώο, αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο, δελ δίλεηαη ε απαξαίηεηε πξνζνρή ζηηο κπθεηηάζεηο. Οη κπθεηηάζεηο ησλ λπρηώλ είλαη ΜΔΣΑΓΟΣΗΚΔ. Μπνξνύκε λα πξνζβιεζνύκε παληνύ!!! Πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ, νη πηζίλεο νη ζάνπλεο, ε ζάιαζζα, θ.ά. Δλώ ηα άηνκα πνπ είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή, είλαη απηά πνπ πθίζηαηαη θζνξά ζηα ρέξηα θαη ζηα λύρηα ηνπο, (π.ρ. όζνη ρξεζηκνπνηνύλ ρεκηθά πιηθά, νη δσγξάθνη, νη θνκκσηέο, νη λνηθνθπξέο, νη θσηνγξάθνη). Δπίζεο ν κύθεηαο επλνείηαη ζε εππαζή άηνκα ησλ νπνίσλ ηα πόδηα δελ αηκαηώλνληαη θαιά. πλήζσο ν δηαβήηεο, νη δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ, ην θάπληζκα θαη ε ειηθία πξνθαινύλ θαηά θαλόλα θαθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Απηέο νη δηαηαξαρέο ζπλππάξρνπλ πάληνηε κε κεησκέλε ηξνθνδόηεζε ησλ θπηηάξσλ, ε νπνία πξνθαιεί θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ λπρηνύ. Άιινο θίλδπλνο αλάπηπμεο κπθεηίαζεο, ηδηαίηεξα απμεκέλνο, παξνπζηάδεηαη ζε πεξηπηώζεηο, νξζνπεδηθήο βιάβεο ή ηξαπκαηηζκώλ. Δλώ νη κπθεηηάζεηο ζην δέξκα γίλνληαη αληηιεπηέο κε θλεζκό ή ήπηα θιόγσζε, νη κύθεηεο ησλ λπρηώλ απνηεινύλ ζηελ αξρή γηα ηνλ πάζρνληα, απιά έλα αηζζεηηθό πξόβιεκα, ην νπνίν κεηά από ρξόληα νδεγεί ζ ελνριήζεηο. Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζην κπξνζηηλό άθξν ηνπ λπρηνύ κηα ρξώζε θίηξηλε. ην πξώηκν απηό ζηάδην ν κύθεηαο αληηκεησπίδεηαη γξεγνξόηεξα θαη επθνιόηεξα. Δάλ αθεζεί όκσο, ηόηε νιόθιεξν ην λύρη έρεη κία εκθάληζε, ηξαρηά, εύζξαπζηε, πνξώδεο θαη θπξηή. Παξ όιε ηελ ζνβαξή θιηληθή ηνπ εηθόλα ππάξρεη ζεξαπεία. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΓΟΛΟΓΟΤ-ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ Δπίζθεςε ζην δεξκαηνιόγν γηα κηα ηζηνινγηθή εμέηαζε. Φαξκαθεπηηθή αγσγή ΠΟΓΟΛΟΓΟ Γηάγλσζε. Σκεκαηηθή-νιηθή αθαίξεζε ηνπ πάζρνληνο λπρηνύ. Θεξαπεπηηθή πξνζζεηηθή. Δπίζθεςε θάζε 22 εκέξεο. Καηνίθνλ πεξηπνίεζε (ηνπηθά κε εμεηδηθεπκέλα πξντόληα γηα κύθεηεο.). Ζ απνζεξαπεία ηνπ κύθεηα είλαη κηα ρξνλνβόξα δηαδηθαζία. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο αιινίσζεο ηνπ λπρηνύ, δηαξθεί από 6-18 κήλεο. ΓΑΡΑΣΕΗΩΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΚΤΓΩΝΑΚΖ ΠΟΓΟΛΟΓΟ

2 ΠΟΗΟΗ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΜΤΚΖΣΔ Κπξίσο άηνκα κε επαηζζεζίεο. Ζ θιεξνλνκηθόηεηα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν όπσο θαη ν ηξαπκαηηζκόο. Δπίζεο ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο. Δδώ ζπληζηνύκε απζηεξά όινπο ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο (θαζαξηόηεηα), δηαηεξνύκε ην ηνλ όμηλν καλδύα ηνπ δέξκαηνο ζε θπζηνινγηθά πιαίζηα. Πξνζνρή ζηα ζηελά παπνύηζηα. Ο κύθεηαο θαιιηεξγείηαη πεξηζζόηεξν. ΟΝΤΥΟΜΤΚΖΣΗΑΖ Δθηόο από ηνπο κύθεηεο ηνπ δέξκαηνο ππάξρνπλ θαη νη κύθεηεο ησλ λπρηώλ. ήκεξα είλαη γλσζηό όηη νη νλπρνκπθεηηάζεηο πξνθαινύλ ηα δεξκαηόθπηα, ηα ηξηρόθπηα θαη ε θάληηληα. Σα δεξκαηόθπηα πνπ πξνζβάινπλ ην λύρη αλάινγα κε ηελ εληόπηζή ηνπο πξνθαινύλ πεξηθεξηθή θεληξηθή, επηθαλεηαθή (επηπνιήο) θαη νιηθή νλπρνκπθεηίαζε. ηελ πεξηθεξηθή ή πιάγηα νλπρνκπθεηίαζε ν κύθεηαο πιεζηάδεη ην λύρη ζηελ νλπραία αύιαθα θαη θηάλεη κέρξη ην θέληξν ηεο θνίηεο. Σα λύρηα παξνπζηάδνπλ πνιπάξηζκεο εγθάξζηεο ιεπθέο γξακκώζεηο, νη νπνίεο ηνπ πξνζδίδνπλ ζθνξνθαγσκέλε όςε. Απηό νθείιεηαη ζην ζρεκαηηζκό ζεξάγγσλ πνπ γεκίδνπλ αέξα θαη μέλα ζώκαηα. Δπίζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λπρηνύ βξίζθνληαη βνζξία παξόκνηα κε απηά ηεο ςσξίαζεο. Σν ρξώκα ηνπ λπρηνύ πνηθίιιεη από θίηξηλν έσο θαζηαλό θαη νξηζκέλεο θνξέο παξνπζηάδεη όςε ζηαγόλαο ιαδηνύ, πνπ κπνξεί λα γίλεη ζθνπξόηεξν. Οη κύθεηεο είλαη παζνγόλνη θαη κε, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κπθήησλ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ε κνύρια πξνεξρόκελε από πγξαζία (δπκνκύθεηεο). Πξνζβάιινληαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ δπζιεηηνπξγία ζην αξηεξηαθό, ιεκθηθό, θπθινθνξηθό ζύζηεκα. Οη πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε θαη ηξαπκαηηζκνύο. Δπίζεο ζηα αθαηάιιεια παπνύηζηα. Τγξό, ζεξκό πεξηβάιινλ. Οη νλπρνκπθεηηάζεηο πξνζβάινπλ ζπλήζσο άηνκα κεγάιεο ειηθίαο, από 40 έσο 65 εηώλ. πάληα ζε λεόηεξε ειηθία. Οη άλδξεο ππνθέξνπλ πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο. Ζ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΟΝΤΥΟΜΤΚΖΣΗΑΖ Ο Πνδνιόγνο ζπκβνπιεύεη, δηαγλώζθεη θαη πξνθπιιάζεη από κία κπθεηίαζε. Ο Πνδνιόγνο θόβεη θαη ιεηαίλεη ην απνθνιιεκέλν λύρη. Δλεκεξώλεη ηνλ πειάηε ηνπ, όηη ε ζεξαπεία είλαη ρξνλνβόξα. Υξεηάδεηαη ππνκνλή θαη επηκνλή ακθόηεξσλ (πνδνιόγνπ - πειάηε). Θα θάλεη κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε. Δάλ δελ ηνλ θξνληίζεη, ηνλ πειάηε ηαπηόρξνλα θαη ν Πνδνιόγνο, ε ζεξαπεία δελ έρεη ην αλακελόκελν απνηέιεζκα. Ο Πνδνιόγνο ρξεηάδεηαη 1-2 ώξεο, γηα πεξηπνίεζε. Ζ επηηπρία είλαη ζην ρέξη, ζε θαιή ζπλεξγαζία όισλ καδί, (πνδνιόγνο - πειάηεο). ηελ ηξαπκαηηθή νλπρόιπζε ηνπ πνδηνύ ε ζεξαπεία απνηειείηαη από ηε κέηξεζε ηνπ πεικαηνζθνπίνπ. Απηή ε κέηξεζε απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη. Δπαλαθέξεη ζε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ πέικαηνο κε βνεζεηηθνύο πάηνπο. Ζ εθίππεπζε ησλ δαθηύισλ δηνξζώλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή νξζνδαθηπιηθώλ επηζεκάησλ, από ζηιηθόλε. Καη απηόλ ηνλ ηξόπν απνθεύγνληαη νη επαλεηιεκκέλνη κηθξνηξαπκαηηζκνί.

3 ΟΝΤΥΟΓΡΤΠΧΗ Ζ δπζηξνθία απηή αθνξά βαζηθά ηα λύρηα ησλ κεγάισλ δαθηύισλ ηνπ πνδηνύ θαη είλαη ιδιοπαθής ή επίκηηηη. Ζ επίθηεηε νλπρνγξύπσζε, νθείιεηαη θπξίσο ζε κηθξνηξαπκαηηζκνύο από ζηελά θαη κπηεξά παπνύηζηα θαη από ηξνθηθέο δηαηαξαρέο. Πνιιέο θνξέο ζπλππάξρεη ονστογρύπωζη κε ονστομσκηηίαζη. Σα λύρηα είλαη δύζμορθα, πεπατσμένα, επιμηκσμένα, κσμαηοειδή θαη θπξηά πξνο ηα πιάγηα, κε ρξώκα κιηρινοπράζινο, καθέ ή μελανοκαθέ. Ζ επηθάλεηά ηνπο παξνπζηάδεη επιμήκεις γραμμώζεις. Ζ κία πιεπξά ηεο κήηξαο αλαπηύζζεηαη γξεγνξόηεξα από ηελ άιιε θαη έηζη θαζνξίδεη ηε θνξά ηεο αλσκαιίαο. Ζ ππεξβνιηθή αλάπηπμε ηνπ λπρηνύ, δελ ζηακαηά ζην ππνλύρην, αιιά πξνεμέρεη 6-8 εκαηοζηά θαη θπξηώλεη πξννδεπηηθά κέρξηο όηνπ πάξεη ειηθνεηδή κνξθή. Σα λύρηα απηά κνηάδνπλ κε κέρας ή νύτι αρπακηικού ποσλιού. Ζ θνίηε ησλ λπρηώλ ππεξηξέθεηαη θαη ε ππνλύρηα αύιαθα γεκίδεη ιεπηδώδε θεξάηηλε κάδα. Ζ ζπγγελήο ονστογρύπωζη θιεξνλνκείηαη θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο από λεπηαθή ειηθία. Ονστογρύπωζη επίζεο παξαηεξείηαη θαη ζην βιαηζό κέγα δάρηπιν ηνπ πνδηνύ. Σα ζεξαπεπηηθά κέζα είλαη πεληρξά θαη ηα ππεξηξνθηθά λύρηα δελ είλαη κόλν άρξεζηα, αιιά πνιιέο θνξέο θαη επηβιαβείο. Ο πνδνιόγνο όκσο κε εηδηθά θεξαηνιπηηθά θαη ηξνρό, πεξηπνηείηαη ην ππεξηξνθηθό λύρη. Σν ιεηαίλεη κε ηξνρό θαη κε εηδηθέο πέλζεο ην θόβεη. Καζαξίδεη ηελ ονσταία αύλακα πάξα πνιύ θαιά, αθαηξεί ηηο σπερκεραηώζεις, ελδερνκέλσο θαη σπονύτιο κάλο. ηνλ πειάηε ζπληζηά θαηάιιεια παπνύηζηα, θαζαξέο θάιηζεο θαη ζπρλή πεξηπνίεζε ζην πνδνινγηθό θέληξν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πξνιακβάλεη ηηο ηπρόλ κνιύλζεηο, ιόγσ σπερηροθίας είηε από παπνύηζη είηε από θηύπεκα λα επηκνιπλζεί. Ζ κόιπλζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη πέξα από ην κελίζθν θάησ από ην επνλύρην θαη λα θηάζεη κέρξη ηε ξίδα. Πνιιέο θνξέο ζπλίζηαηαη ε δηαδνρηθή κεξηθή ή νιηθή αθαίξεζε ηνπ λπρηνύ δηόηη ππάξρεη πηζαλόηεηα ζε θάπνηα θάζε ηεο αθαίξεζεο λα αξρίζεη ε θπζηνινγηθή αλαγέλλεζε. ΟΝΤΥΟΚΡΤΠΣΧΗ Οριζμός: Ολπρνθξύπησζε νλνκάδνπκε ηε δηείζδπζε ηεο νλπραίαο πιάθαο ζηα καιαθά κόξηα. Γεκηνπξγείηαη κεραληθόο ηξαπκαηηζκόο πνπ πξνθαιεί επώδπλε δηόγθσζε ηνπ παξνλπρίνπ αθόκε θαη ζρεκαηηζκόο λεόπιαζηνπ ηζηνύ. Ζ εκθάληζε πύνπ θαη θνθθηώκαηνο είλαη πηζαλή. Δίλαη κεγάιν ην πνζνζηό, αλδξώλ-γπλαηθώλ αιιά θαη κηθξώλ παηδηώλ, πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε απηή ηε δπζάξεζηε θαηάζηαζε. Αίηια: Οη ιόγνη πξόθιεζεο είλαη αξθεηνί, όπσο: Λάθος κοπή (παρωνστίδα) Δσζπλαζία νστιών (οζηρακοειδές, ελικοειδές) Πατσονστία Κοιλονστία Ονστομσκηηίαζη-Φωρίαζη Τπερπλαζία-Τπερηροθία μεγάλοσ δακηύλοσ ηενά σποδήμαηα

4 Γηα νπνηνδήπνηε από ηα αλσηέξσ αίηην, ππάξρεη αληηκεηώπηζε. Μέρξη πξόηηλνο, ιόγσ άγλνηαο ύπαξμεο ησλ Ποδολόγων, νη πάζρνληεο θαηέθεπγαλ ζηνπο ρεηξνπξγνύο γηα νιηθή ή ηκεκαηηθή αθαίξεζε ηνπ λπρηνύ. Μηα δηαδηθαζία επίπνλε θαη ηειηθά όρη απνηειεζκαηηθή, εθόζνλ ε επαλέθθπζε ηνπ λπρηνύ δεκηνπξγνύζε αθξηβώο ην ίδην πξόβιεκα. Ζ εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο όκσο θαη ζην ρώξν ηεο Ποδολογίας, έθεξε ην επίηεπγκά ηεο. Σνπο λάξζεθεο, δίλνληαο ηε ιύζε ζην πξόβιεκα, ηελ νλνκαδόκελε: ΟΡΘΟΝΤΥΙΑ Ορθονστία, νλνκάδεηαη ε εξγαζία ηελ νπνία θάλεη ν Πνδνιόγνο, ρξεζηκνπνηώληαο νάρθηκες (μεηαλλικούς ή σαλοειδείς). Ζ παξεκβνιή ηνπ λάξζεθα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ηεο ιαλζαζκέλεο ξνπήο ηνπ λπρηνύ. Απνκαθξύλνληάο ην από ηε θιεγκνλώδε πεξηνρή, επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ πόλνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ίαζε απηνύ. Ανηιμεηώπιζη: Κάλνληαο ηε δηάγλσζε, ηη κνξθή νλπρνθξύπησζεο έρνπκε λ αληηκεησπίζνπκε, ελεκεξώλνπκε ηνλ πειάηε καο, γηα ηε δηαδηθαζία ηελ νπνία ζα αθνινπζήζνπκε. Ζ επίγλσζε θαη ε επηβεβαίσζε ηεο αλώδπλεο αθαίξεζεο ηνλ θαζηζηά ζπλεξγάζηκν απέλαληί καο. Φεύγνληαο από ην Πνδνινγηθό καο Κέληξν, αθνινπζεί ηηο νδεγίεο, ηηο νπνίεο ηνπ δίλνπκε γηα ηελ θαηνίθσλ πεξηπνίεζε. ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΠΔΛΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Έλα ζύγρξνλν ζύζηεκα ςεθηαθήο απεηθόληζεο ηεο αλαηνκηθήο κνξθνινγίαο ησλ πεικάησλ. Με έλα πξόγξακκα θαηαγξαθήο ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνύληαη θαηά ηελ ζηάζε αιιά θαη θαηά ηε βάδηζε πάλσ ζηελ εηδηθή πιαηθόξκα. ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΔΛΜΑΣΟΓΡΑΦΖΜΑΣΟ Αθξηβήο δηάγλσζε ηεο πάζεζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πεικάησλ. αθείο ελδείμεηο γηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ αζηξάγαιν, γόλαην, ηζρίν, ζπνλδπιηθή ζηήιε. Πξόιεςε, αληηκεηώπηζε παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ. Αξθεηνί από ηνπο θαζεκεξηλνύο πόλνπο πνπ αηζζαλόκαζηε νθείινληαη ζηνλ ιαλζαζκέλν ηξόπν πνπ παηάκε ηα πέικαηα ησλ πνδηώλ καο. Δλνριήζεηο ζηα θάησ άθξα γόλαηα-ηζρία-ζπνλδπιηθή ζηήιε κπνξνύλ λα αλαθνπθηζηνύλ. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο θαηαγξαθήο (Πεικαηνγξάθεκα), πνπ αλαιύεη ηε κνξθνινγία ησλ πεικάησλ θαη θαηαδεηθλύεη ηα παζνινγηθά επξήκαηα.

5 Βάζε απηήο ηεο θαηαγξαθήο θαηαζθεπάδνληαη ηα θαηάιιεια νξζνπεδηθά πέικαηα, κε ζηόρν ηελ άκεζε αλαθνύθηζε από ηνπο πόλνπο θαη ελ ζπλερεία ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ξεθηλώληαο ηα πξώηα βήκαηα ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηελ αλαηνκηθή κνξθνινγία ησλ πεικάησλ καο ώζηε λα πξνιακβάλνπκε ή θαη λα δηνξζώλνπκε θαηαζηάζεηο όπσο: ΠΛΑΣΤΠΟΓΗΑ-ΚΟΗΛΟΠΟΓΗΑ-ΒΛΑΗΟΠΛΑΣΤΠΟΓΗΑ-ΤΓΓΔΝΔΗ ΑΘΑΗΝΔΗΔ ΚΑΣΩ ΑΚΡΩΝ-ΡΑΗΒΟΠΟΓΗΑ ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη εθεβείαο, όπνπ ε θηλεηηθόηεηα είλαη κεγαιύηεξε, νη δπλάκεηο πνπ δέρνληαη ηα πόδηα καο θαζώο θαη νη θαηαπνλήζεηο είλαη κεγάιεο, έηζη πνιιά πξνβιήκαηα όπσο: ΜΔΣΑΣΑΡΑΛΓΗΑ-ΝΔΤΡΩΜΑ MORTON-ΑΥΗΛΛΔΗΟ ΣΔΝΟΝΣΗΣΖ-ΓΗΑΣΡΔΜΜΑΣΑ- ΑΘΛΖΣΗΚΟΗ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ-ΚΑΛΟΗ-ΑΝΗΟΚΔΛΗΔ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ εύθνια, αλώδπλα θαη ζσζηά. ηελ πνξεία, εμ αηηίαο ηεο θαθήο αλαηνκίαο αιιά θαη ηεο ζπλερνύο θαηαπόλεζεο ησλ πνδηώλ καο αιιά θαη ιόγσ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηα πόδηα, όπσο: ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΚΖ ΑΘΡΗΣΗΓΑ-ΑΚΑΝΘΑ ΠΣΔΡΝΑ-ΠΔΛΜΑΣΗΑΗΑ ΑΠΟΝΔΤΡΩΣΗΣΗΓΑ-ΓΗΑΒΖΣΖ ΜΔ Ή ΥΩΡΗ ΔΛΚΖ-ΒΛΑΗΟ ΜΔΓΑ ΓΑΚΣΤΛΟ- ΦΤΡΟΓΑΚΣΤΛΗΑ-ΑΓΓΔΗΟΠΑΘΔΗΔ.

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα