ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Δθαπμογών καπβαηζόποςλο Κοζμά από ηοςρ ζποςδαζηή Ιωνά Ιωάννη-Κωνζηανηίνο( Παπαπηγοπούλος 32 Αθήνα ) ζποςδαζηή Μισαλόποςλο Παναγιώηη(Αιγιαλείαρ 26 Αθήνα) Έναπξη: Παπάδοζη: Καβάλα 2009

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο ΔΗΑΓΧΓΖ 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΜΔ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ MARKETING PLAN ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΧΡΟ ΠΡΟΧΘΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΤΝΔΓΡΗΧΝ Ο ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΧΡΧΝ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΧΡΧΝ ΜΔ ΔΓΡΑΝΑ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΧΡΧΝ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΗΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΛΔΗΗΜΑΣΟ ΤΜΦΧΝΗΑ ΦΟΡΔΗ ΜΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΦΟΡΔΗ ΜΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΗΓΖ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ ΠΟΤ ΣΑ ΤΓΚΑΛΟΤΝ ΟΗ ΟΡΓΑΝΧΣΔ ΣΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΥΧΡΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΡΗΣΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΠΔΛΑΣΖ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ LESVOS CENTER 40 2

3 3.10 ΔΗΓΖ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΝΟ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΜΔ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΘΔΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΤΝΔΓΡΧΝ ΣΗ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΔΧΖ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ (ΜΠΑΡ) Ζ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΣΧΝ ΤΝΔΓΡΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΟΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΘΔΔΗ Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΝΟ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΧΘΖΣΗΚΟ ΠΛΑΝΟ 47 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΛΑΣΧΝ-ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΛΑΣΧΝ-ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 53 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΜΜΔΟΤ ΚΑΗ ΑΜΔΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ ΜΔΓΔΘΟ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΑΓΟΡΑ 69 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Ο : ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 70 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 Ο : ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΟΠΟΤ ΘΑ ΓΗΝΔΗ Ζ ΔΠΔΝΓΤΖ 73 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 Ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 89 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 Ο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 91 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 97 3

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο ΔΗΑΓΧΓΖ Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο καο είλαη ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ, ε έλσζε ησλ ιαψλ θαη ε γεληθφηεξε αχμεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ πιαλήηε. Oη πιεξνθνξίεο απηέο κεηαδίδνληαη κε ηξνκεξέο ηαρχηεηεο, επεμεξγάδνληαη θαη βνεζνχλ ζηελ επξχηεξε αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο καο. Όιεο νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο δε κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηε ζπλερή ελεκέξσζε, γηα ηα δξψκελα ηεο επνρήο καο ζ φια ηα επίπεδα. Έλα απφ ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα απφθηεζε νηθνλνκηθήο δχλακεο είλαη ε εμσζηξέθεηα θαη ε ζπκκεηνρή ζε κεγάιεο εθδειψζεηο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηνπ "ζπλέξρεζηε" είλαη ήδε γλσζηή απφ ηελ Αξραηφηεηα. Οη Έιιελεο, ηδηαίηεξα απφ ηνλ 5ν αηψλα, θάλνπλ επξεία ρξήζε ηεο ζηελ πξάμε, κε αλνηθηέο ζπλαζξνίζεηο θαη αλνηθηά ζέκαηα πνιηηηθήο, επηζηεκνληθήο ή θηινζνθηθήο ρξνηάο. Έθηνηε ηέηνηνπ είδνπο αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ ζε δηάθνξα πεδία επηζηεκνληθψλ ή θνηλσληθψλ πεδίσλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ. ην κέιινλ δε, νη πλεδξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θάζε είδνπο ζα ζπλερίζνπλ ηελ απμαλφκελε πνξεία. Μπνξεί νη λέεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο, φπσο ην internet, ε teleconference, ε ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε θ.ι.π., λα αιιάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν ησλ θαζεκεξηλψλ καο ζπλαιιαγψλ, αιιά πνιχ ιίγν ζα επεξεάζνπλ ηελ αλάγθε ηνπ "ζπλέξρεζηε" θαη ηεο αλζξψπηλεο επαθήο. Οη κεγάιεο εκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο ζέινπλ λα ζπλδπάδνπλ δηαξθψο πεξηζζφηεξν ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Καη' επέθηαζε θαη νη δηάθνξνη επηζηεκνληθνί ή θιαδηθνί νξγαληζκνί ζα αληηκεησπίδνπλ δηαξθψο θαη πεξηζζφηεξα δεηήκαηα, γηα λα ζπλέξρνληαη κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαζψο θαη ηελ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηνπο. Όιεο απηέο νη δηαπηζηψζεηο, απφ ηνπξηζηηθήο πιεπξάο, ζεκαίλνπλ φηη ν πλεδξηαθφο θαη Δπαγγεικαηηθφο Σνπξηζκφο θαη νη αλάγθεο γηα ζρεηηθή νξγάλσζε θαη ππνδνκή είλαη θαη πξέπεη λα είλαη ζην ζηφραζηξν θάζε Πνιηηείαο, πνπ θηινδνμεί λα αλαπηχμεη αμηφινγε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. πγθεθξηκέλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ν ηδίξνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο απφ ηε δηνξγάλσζε εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, δαπαλψλ γηα δηαθήκηζε, 4

5 επηθνηλσλία θαη ζπλέδξηα πξνζεγγίδεη ην αζηξνλνκηθφ πνζφ ησλ 145 δηο. Δπξψ, δειαδή ζρεδφλ 2% ηνπ θνηλνηηθνχ ΑΔΠ ελψ ε ηάζε είλαη απμεηηθή. χκθσλα κε έξεπλεο 1, ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα ζηελ Δπξψπε αλήιζαλ ην 2005 ζην 28% ηεο ζπλνιηθήο ηαμηδησηηθήο θίλεζεο ελψ ζρεδφλ θάζε ηξίην επαγγεικαηηθφ ηαμίδη ζηελ Δπξψπε γίλεηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ, meeting ή ζεκηλαξίνπ. Σέινο ην 20% ησλ ζπλέδξσλ ηαμηδησηψλ ζπλδπάδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπλέδξην κε κηα παξάηαζε ηεο δηακνλήο ηνπ ζην εμσηεξηθφ. πγρξφλσο έλαο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ είλαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ζπλερήο θπθινθνξία λέσλ αγαζψλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε ζεακαηηθή κείσζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο. Ο θχθινο δσήο ελφο πξντφληνο/ππεξεζίαο είλαη πνιχ πην άκεζνο απφ φηη ζην παξειζφλ, εηδηθά νη ππεξεζίεο αλαλεψλνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, αιιά θαη θιάδνη νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, κε θαξκαθεπηηθφ πιηθφ κε ρεκηθά πξντφληα βαξηάο βηνκεραλίαο θ.ι.π ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζπλερή ελαιιαγή πξντφλησλ γηα ηα νπνία νη εκπιεθφκελνη ζηνπο ρψξνπο απηνχο, θαινχληαη ζπλερψο λα ελεκεξψλνληαη. Σα ζπλέδξηα απνηεινχλ ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ, εηδηθά νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο επηιέγνπλ κεγάιεο Δπξσπατθέο πφιεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιέζνπλ εθεί ηνπο αλά ρψξα αληηπξνζψπνπο ηνπο θαη λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηα λέα πξντφληα, κε ηα νπνία ζα εζηηάζνπλ ζηε παγθφζκηα αγνξά. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο UIA (Union Of International Associations) ζε κηα θαηακέηξεζε θαη άλσ δηεζλψλ ζπιιφγσλ, επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θ.ι.π, απνδείρηεθε πσο νη απφ απηνχο δηνξγαλψλνπλ θαηά 42% εηήζηεο ζπγθεληξψζεηο, θαηά 24% ζπλαληήζεηο θάζε δχν ρξφληα θαη θαηά ην ππφινηπν πνζνζηφ θάζε ηξία ή ηέζζεξα ρξφληα. Ζ δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ αλαπηπζζφκελνπο θαη δπλακηθνχο ηνκείο γηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ (ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο) παξάδεηγµα εηαηξείαο πνπ αζρνιείηαη µε ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζµφ θαη φρη µφλν. 2 Σνπξηζκφο ζηελ Διιάδα Γηαθαίλεηαη ε εμέιημε έζησ θαη κε αξγά βήκαηασεηάξηε, 8 Ηνπλίνπ

6 Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη εηδηθφηεξα κεηά ηε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο ην 2004, δφζεθε ε επθαηξία ζηελ Διιάδα λα αλαπηχμεη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξηψλ. Δθηφο απφ ηνπο κέρξη ηφηε ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο, δεκηνπξγήζεθαλ εγθαηαζηάζεηο πνπ ίζσο λα είλαη αθφκα πην ζχγρξνλεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο. ήκεξα ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ ζχγρξνλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, αιιά θαη εμεηδηθεπκέλνη ρψξνη νξγάλσζεο ζπλεδξίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ θαη δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε ππνδνκή γηα λα θηινμελήζνπλ φρη κφλν κηθξέο εθδειψζεηο, αιιά θαη παγθφζκηα ζπλέδξηα. πγρξφλσο ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζηαδίσλ ηα νπνία δπζηπρψο ζήκεξα δε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ πνιηηεία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θαη λα δηαηεξνχληαη αιιά θαη λα απνζβεζζεί ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ κηαο θαη ηα ζηάδηα απηά κπνξνχλ λα δίλνληαη γηα κεγάιεο ζπλαληήζεηο θαη ζπλεζηηάζεηο κεγάισλ εηαηξηψλ. Ζ δηεζλνπνίεζε απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ είρε σο απνηέιεζκα λα αθππλίζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα αληηπξνζσπεχνπλ ζήκεξα πάλσ απφ ην 20% ηεο Γηεζλνχο Σνπξηζηηθήο θίλεζεο εθ ησλ νπνίσλ ην κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα 3. Οη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε απηή ηε κνξθή ηνπξηζκνχ, θαζψο αληηκεηψπηδαλ ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο θαη ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο θαηαλέκεηαη ρξνληθά ζε φιε ηελ πεξίνδν ηνπ έηνπο, κε απνηέιεζκα ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ λα απμεζνχλ θαη λα κεησζεί ε επνρηθφηεηα. ήκεξα ζηελ Διιάδα πάλσ απφ ην 82% ησλ ζπλεδξηαθψλ ρψξσλ βξίζθνληαη ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο 4. Γεληθά ηα ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη δηαθφξσλ εηδψλ φπσο επηζηεκνληθά, εκπνξηθά, ζπκπφζηα κε έθζεζε, θνηλσληθνχ, θνκκαηηθνχ ή θαη πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ζπζθέςεηο, ζεκηλάξηα θαη ηέινο workshops. Ο ηφπνο, ν ρξφλνο δηεμαγσγήο, ε δηάξθεηα θαη γεληθφηεξα φινη νη ζπληειεζηέο κηαο άξηηαο δηνξγάλσζεο απνηεινχλ ηα ζέκαηα πνπ απαξηίδνπλ έλα ζπλέδξην. Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο εθηελνχο θαη ιεπηνκεξνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, γηα ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο ζπλεδξηαθνχ πνιπρψξνπ, κε ηελ νλνκαζία LESVOS CENTER, ζα 3 4 Βαινγηάλλε Κ(2005), πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, 6

7 εζηηάζεη αξρηθά ζην πξψην θεθάιαην ζηελ νξηνζέηεζε θαη αλάπηπμε ησλ ζεσξεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ζηε ζπλέρεη ζα δψζεη βαξχηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνιπρψξνπ. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ Πνηα ε έλλνηα άξαγε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ; Γηα πνην ιφγν ν ζχγρξνλνο επηρεηξεκαηίαο θαιείηαη λα ζρεδηάζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ πξψηνπ πξνβεί ζηελ νπνηαδήπνηε αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο; Ζ απάληεζε δίλεηαη απφ ηε κειέηε ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ αιιά θαη ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. ηε πξψηε πεξίπησζε βιέπνπκε φηη φινη νη επηηπρεκέλνη επηρεηξεκαηίεο, πέξα απφ ην έλζηηθην πξνέβεζαλ θαη ζε θαιά ζρεδηαζκέλα ζηξαηεγηθά πιάλα ηα νπνία ηνπο βνήζεζαλ λα κεηνπζηψζνπλ ην έλζηηθην ηνπ ζε επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε πνιινί θαηλνηφκνη μεράζηεθαλ κέζα ζηελ ηζηνξία, δηφηη δε κπφξεζαλ λα κεηνπζηψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε επηρεηξεζηαθέο πξαγκαηηθφηεηεο νη νπνίεο ζα ηνπο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέςνπλ ηηο ηδέεο ηνπο είηε ζε πξντφληα είηε ζε ππεξεζίεο. Παξαδείγκαηα έρνπκε πνιιά ζπγθεθξηκέλα έλα ζεηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν Thomas Alva Edison, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαηνρχξσζε πάλσ απφ 1000 παηέληεο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ λα θαηλνηνκεί, θαη φρη απιά λα εθεπξίζθεη, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ φρη κφλν λα έρεη λέεο ηδέεο, αιιά λα ηηο κεηαηξέπεη ζε πξντφληα πνπ πσινχληαη κε επηηπρία ζηελ αγνξά, ήηαλ απφξξνηα ηεο δπλακηθήο ηνπ λα αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθά πιάλα αλάπηπμεο ηεο θάζε ηδέαο ηνπ ζε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ δπλακηθή ηνπ απηή ηνλ βνήζεζε λα δεκηνπξγήζεη κηα ππέξ-επηρείξεζε ηελ General Electric ε νπνία ην 1920 είρε αμία πεξίπνπ 21,6 δηο δνιάξηα 5. Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα καο δείρλεη ηε ζεκαζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. O Shu Tzu, αλαθέξεη φηη ν ζηξαηεγφο πξέπεη λα έρεη ζθεθηεί ηε κάρε πξηλ απηή γίλεη. Οπζηαζηηθά ν κεγάινο Κηλέδνο ζηξαηειάηεο έδσζε κηα πξψηε εηθφλα ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ 6. Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο είλαη πάλσ απφ φια, κηα ζθέςε πνπ ζηφρν έρεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή επαλαπξνζδηνξηζκφ ή ηελ επηρείξεζε κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο. 5 Hansen, S.O and Wakonen, J.(1997), Innovation a winning solution, International Journal of Technology Management, no 4 6 Sun T(2003), Ζ ηέρλε ηνπ πνιέκνπ, Πεξίπινπο 8

9 Με ηνλ φξν «ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο» ελλννχκε κηα ζεηξά απφ εθζέζεηο/ πξνηάζεηο, πνπ έρνπλ ζα ζηφρν λα θαζνδεγήζνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Απηέο νη εθζέζεηο δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ην ζηίγκα, ηε πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε. Λακβάλνπλ ππ φςηλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ εμέιημε ηνπ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ Ζ Μειέηε θνπηκφηεηαο είλαη ε αλάιπζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνβιήκαηνο ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη αλ απηφ κπνξεί λα επηιπζεί απνηειεζκαηηθά. Οη ιεηηνπξγηθέο (ζα έρεη απνηέιεζκα;), νηθνλνκηθέο (θφζηνο θαη νθέιε) θαη ηερληθέο (κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί;) πηπρέο απνηεινχλ κέξε ηεο κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαζνξίδνπλ θαηά πφζνλ ε ιχζε είλαη εθηθηή απφ φιεο ηηο παξαπάλσ απφςεηο θαη, θαηά ζπλέπεηα, αλ ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα κίαο επηινγήο ή ελφο Έξγνπ ζπλήζσο εθηηκάηαη κέζσ ηεο Αλάιπζεο Κφζηνπο-Οθέινπο, πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζηα πιαίζηα ηεο Μειέηεο θνπηκφηεηαο, είηε σο αλεμάξηεηε κειέηε θαη ζηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηά ηεο λα ελζσκαηψλνληαη ζηε ζπλνιηθή Μειέηε θνπηκφηεηαο. Ζ εθπφλεζε Μειέηεο θνπηκφηεηαο είλαη ζπλήζσο κία πνιχπινθε εξγαζία πνπ ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή λα αλαηίζεηαη ζε εμσηεξηθέο εηαηξείεο ζπκβνχισλ κε ζρεηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε ηέηνησλ κειεηψλ, θαζψο θαη κε ππφβαζξν ζρεηηθφ κε ηα εμεηαδφκελα αληηθείκελα. Οη Μειέηεο θνπηκφηεηαο γηα Έξγα κεγάιεο θιίκαθαο εθπνλνχληαη ζπλήζσο απφ νκάδα εηδηθψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη φιεο νη πηπρέο ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο εμεηαδφκελεο ιχζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Έξγνπ θαηαζθεπήο κίαο γέθπξαο, είλαη αλαγθαίνο ν δηνξηζκφο αξρηηέθηνλα ή πνιηηηθνχ κεραληθνχ ζηελ νκάδα Μειέηεο θνπηκφηεηαο (γηα λα εμεηάζεη ηελ ηερληθή ζθνπηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο), νηθνλνκνιφγνπ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ αλαιπηή (γηα λα εμεηάζεη ηελ νηθνλνκηθή 7 Coffey C et al(1997), Management and Organizational Behavior 2 nd Illinois, Irwin Inc 9

10 ζθνπηκφηεηα), πεξηβαιινληνιφγνπ (γηα λα εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο θάζε ιχζεο ζην πεξηβάιινλ), θαη ζπγθνηλσληνιφγνπ (γηα λα εμεηάζεη ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα π.ρ. πξνβιεπφκελν θφξην νρεκάησλ, επηπηψζεηο ζηελ θπθινθνξία ηεο θαηαζθεπαζκέλεο γέθπξαο). Ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάισλ επελδχζεσλ/ Έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ (π.ρ. επελδχζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Σακείν πλνρήο ή ην Μέζν Πξνεληαμηαθψλ Γηαξζξσηηθψλ Πνιηηηθψλ [ISPA]) ε Μειέηε θνπηκφηεηαο απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο θαη ζα πξέπεη λα εθπνλείηαη πνιχ πξνζεθηηθά θαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο, ψζηε λα αηηηνινγείηαη ε αίηεζε γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε θαη λα ιακβάλεηαη ε ζρεηηθή έγθξηζε. Ζ Μειέηε θνπηκφηεηαο ζπλήζσο αλαιακβάλεηαη σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Έθζεζεο Δπηρεηξεζηαθήο θνπηκφηεηαο Έξγνπ, ψζηε λα ηίζεηαη έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην γηα ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Έθζεζε Δπηρεηξεζηαθήο θνπηκφηεηαο Έξγνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ζέκαηα πνπ νξίδνληαη ηφζν ζηελ Έθζεζε Δπηρεηξεζηαθήο θνπηκφηεηαο Έξγνπ φζν θαη ζηε Μειέηε θνπηκφηεηαο είλαη αξθεηά παξφκνηα. Χζηφζν, ε Μειέηε θνπηκφηεηαο κπνξεί λα εθπνλείηαη πξηλ απφ ηελ Έθζεζε Δπηρεηξεζηαθήο θνπηκφηεηαο Έξγνπ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ιχζεσλ πνπ είηε είλαη αλέθηθηεο είηε απνδεηθλχνληαη νη ιηγφηεξν εθηθηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα απνηειέζκαηα ηεο Μειέηεο θνπηκφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην έγγξαθν ηεο Έθζεζεο Δπηρεηξεζηαθήο θνπηκφηεηαο Έξγνπ, είηε θάησ απφ ηε ζρεηηθή επηθεθαιίδα είηε σο παξάξηεκα (αλ είλαη πνιχ αλαιπηηθά θαη εθηελή). Αλ θαη ε Μειέηε θνπηκφηεηαο αλαηίζεηαη ζπλήζσο εμσηεξηθά ζε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία ζπκβνχισλ, νη ππεχζπλνη ζρεδηαζκνχ ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Μειέηε θνπηκφηεηαο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεχζνπλ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα ζηνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη λα εξκελεχνπλ ηα απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο Έθζεζεο Δπηρεηξεζηαθήο θνπηκφηεηαο Έξγνπ. 10

11 Σα Σππηθά Πεξηερφκελα ηεο Μειέηεο θνπηκφηεηαο είλαη ηα αθφινπζα: 1 Δπηηειηθή χλνςε: Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηελ επθαηξίαο, ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ην ζπλνιηθφ ηειηθφ απνηέιεζκα. 2 Γηαηχπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο: Αξρηθά πεξηγξάθεηε ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηέρεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα (ή ηελ επθαηξία), ιακβάλνληαο ππφςε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. δηαζέζηκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηερλνινγία θαη εκπνξηθέο ή ιεηηνπξγηθέο ηάζεηο, θαηαζηαηηθέο ή λνκνζεηηθέο αιιαγέο), ην επηρεηξεζηαθφ φξακα, ηε ζηξαηεγηθή ή ηνπο ζηφρνπο, ηελ επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε (π.ρ. κνλάδεο ζρεηηθέο κε ην Έξγν απηφ, εζσηεξηθέο γξακκέο επηθνηλσλίαο) θαη ηηο Δπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, ρξεκαηννηθνλνκηθά/ ινγηζηηθή, logistics, ηερληθέο ππεξεζίεο. ηε ζπλέρεηα, δίλεηε κηα πιήξε πεξηγξαθή ηνπ βαζηθνχ πξνβιήκαηνο (ή ηεο επθαηξίαο), αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην πξφβιεκα πθίζηαηαη (ή δίλνληαη ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε επθαηξία πθίζηαηαη), πεξηγξάθνληαη νη επηπηψζεηο πνπ ην πξφβιεκα έρεη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (ή ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε εθκεηάιιεπζε ηεο επθαηξίαο), θαη αλαθέξνληαη ηα ρξνληθά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ ην πξφβιεκα πξέπεη λα επηιπζεί (ή εληφο ησλ νπνίσλ είλαη πηζαλφλ λα πθίζηαηαη ε επθαηξία). 3 Γηαηχπσζε ησλ Απαηηήζεσλ: Αλαθέξνληαη ηα θχξηα επηρεηξεζηαθά θίλεηξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν (π.ρ. αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ησλ πνιηηψλ πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί εληφο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ απνξξφθεζε θεθαιαίσλ απφ ηελ ΔΔ). Γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα (ή επθαηξία) πεξηγξάθνληαη νη αλαιπηηθέο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο (π.ρ. εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο δηαδηθαζίεο, ζχζηαζε λέαο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο, αχμεζε θαηά 20% ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ζην δίθηπν χδξεπζεο, αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ δηθηχσλ). 4. Δθηίκεζε θνπηκφηεηαο: Γίλνληαη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο. Δθηηκάηαη ε ζθνπηκφηεηα (ή πηζαλφηεηα) ε θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε ε νπνία ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη παξαπάλσ. Γηα λα εθηηκεζεί ε ζπλνιηθή ζθνπηκφηεηα ηεο θάζε επηινγήο, δηαζπάηαη ηε ιχζε ζε ζπληζηψζεο θαη 11

12 βαζκνινγείηαη ε ζθνπηκφηεηα θάζε ζπληζηψζαο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε βαζκνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ζα είλαη αθξηβήο, ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη πηζαλέο θαηάιιειεο κέζνδνη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πηζαλή ζθνπηκφηεηα ηεο ιχζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πηνζέηεζε λέαο ηερλνινγίαο, αλαπηχζζεηαη έλα κηθξφ πξσηφηππν θαη ππνβάιιεηέ ζε δνθηκέο ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνζδνθψκελα απφ ηελ αλάιεςε ηνπ Έξγνπ, ή αλ εμεηάδνληαη αιιαγέο ζε επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, πξαγκαηνπνηνχληαη έξεπλεο θαη ζπλεληεχμεηο κε ην πξνζσπηθφ, ή αλ εμεηάδεηε ε αγνξά, κίζζσζε ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε λένπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο, δηεμάγεηε έξεπλα αγνξάο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηε ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο εθηίκεζεο ζε ζχγθξηζε κε ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα. Σέινο, πεξηγξάθνληαη επίζεο νη θίλδπλνη θαη νη ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζθνπηκφηεηα θάζε επηινγήο. 5. Καηάηαμε σο πξνο ηε θνπηκφηεηα: Καηάξηηζε ελφο θαηάινγνπ κε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ (π.ρ. ηερληθή ζθνπηκφηεηα/ εθηθηφηεηα πινπνίεζεο, επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ/ αεηθνξία, νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, θνηλσληθή απνδνρή) θαη πεξηγξάθεηε ν κεραληζκφο βαζκνιφγεζεο/ ζηάζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο. 6 Απνηέιεζκα θνπηκφηεηαο: Με βάζε ηελ θαηάηαμε σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα, πξνζδηνξίδεηε ε επηινγή πνπ έρεη επηηχρεη ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη ζπλεπψο είλαη ε πεξηζζφηεξν εθηθηή πξνο πινπνίεζε. πλνςίδνπκε ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε επηινγή απηή είλαη πηζαλφηεξν λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. 7 Παξάξηεκα: Δπηζπλάπηεηε ηπρφλ ηεθκεξίσζε ζρεηηθή κε ηε κειέηε, φπσο: απνηειέζκαηα αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θάζε επηινγήο, έγγξαθα θαη ζηαηηζηηθέο έξεπλαο αγνξάο, εθζέζεηο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, αλαιπηηθά απνηειέζκαηα εθηίκεζεο ζθνπηκφηεηαο θιπ. 2.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Αλάιπζε Κφζηνπο-Οθέινπο (Cost-Benefit Analysis CBA) είλαη έλα εξγαιείν/ κία ηερληθή νηθνλνκηθήο εθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ αλακελφκελσλ νθειψλ απφ πξνηεηλφκελεο επελδχζεηο/ Έξγα, κε ηα ζρεηηθά 12

13 κεγέζε θφζηνπο, ψζηε λα βνεζνχληαη νη ρξήζηεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο κε ην κέγηζην θαζαξφ φθεινο (νθέιε κείνλ θφζηνο). Όζν πεξηζζφηεξν ηα νθέιε ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα σθειεζνχλ νη ηειηθνί ρξήζηεο (ε θνηλσλία) απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Έξγνπ ή απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε πνιηηηθήο. ε απηά ηα πιαίζηα, ε Αλάιπζε Κφζηνπο-Οθέινπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Έθζεζεο Δπηρεηξεζηαθήο θνπηκφηεηαο Έξγνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ πξνηηκψκελεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο, αιιά θαη θαηά ην ηάδην Αξρηθνχ Δληνπηζκνχ Αλαγθψλ & Οξηζκνχ Πξνηεξαηνηήησλ, ψζηε λα δίλεηαη πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο/ ηα Έξγα πνπ απνδεηθλχνληαη πην θεξδνθφξα θαη απνδνηηθά φρη κφλν απφ ρξεκαηηθή αιιά θαη απφ θνηλσληθννηθνλνκηθή άπνςε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, ε Αλάιπζε Κφζηνπο- Οθέινπο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εζληθή ζθνπηά θαη φρη απφ θξαηηθή ή ππεξεζηαθή ζθνπηά. Ζ πξνζέγγηζε απηή νξίδεηαη ζπρλά σο «νηθνλνκηθή Αλάιπζε Κφζηνπο-Οθέινπο» (Economic CBA) θαη πξνηηκάηαη θαζψο νη ελέξγεηεο κίαο ππεξεζίαο ή ελφο ηκήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινπλ θφζηε ή νθέιε ζε κεκνλσκέλα άηνκα ή ζην έζλνο σο ζχλνιν (π.ρ. ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηνπ νπνίνπ ηε ιεηηνπξγία είλαη ππεχζπλν έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα κπνξεί λα βνεζήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο, κπνξεί σζηφζν λα απαηηεί κεγάιε αχμεζε ζην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη ζε κεκνλσκέλα άηνκα). Με άιια ιφγηα, ε νηθνλνκηθή Αλάιπζε Κφζηνπο-Οθέινπο επηδηψθεη λα θαηαγξάςεη φια ηα νθέιε θαη ηα κεγέζε θφζηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο επεξεάδεηαη απφ απηά. Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε επελδχζεσλ ή έξγσλ φπνπ ην θφζηνο θαη ηα νθέιε πεξηνξίδνληαη σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζε κία κφλνλ ππεξεζία ή ζε έλα κφλνλ ηκήκα (π.ρ. αγνξά λέσλ θνξεηψλ Ζ/Τ ηχπνπ notebook γηα έλα ηκήκα, απφθαζε κίζζσζεο ή αγνξάο θηηξίνπ γηα κία ππεξεζία), ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη «ρξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Κφζηνπο-Οθέινπο» (Financial CBA), δειαδή λα εμεηάδνληαη ηα νθέιε θαη ην θφζηνο γηα ηελ επηκέξνπο ππεξεζία ή ην επηκέξνπο ηκήκα. 13

14 Ζ εθπφλεζε Αλάιπζεο Κφζηνπο/ Οθέινπο είλαη ζπλήζσο ζχλζεηε θαη πνιχπινθε εξγαζία πνπ ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηψλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή λα αλαηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, θαζψο πεξηιακβάλεη ζχλζεηνπο ππνινγηζκνχο θαη πξνεγκέλεο κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο πνπ απαηηνχλ ζρεηηθφ ππφβαζξν γλψζεσλ θαη εμνηθείσζε κε ηερληθέο εθηίκεζεο επελδχζεσλ. Ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ επελδχζεσλ/ Έξγσλ, φπνπ ε Αλάιπζε Κφζηνπο-Οθέινπο κπνξεί λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ ΔΔ (π.ρ. επελδχζεηο γηα επεμεξγαζία απνβιήησλ, πξνκήζεηα θαη θαζαξηζκφο λεξνχ, κεηαθνξέο, θιπ.), ε Αλάιπζε Κφζηνπο-Οθέινπο ζα πξέπεη λα εθπνλείηαη πνιχ πξνζεθηηθά θαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο, ψζηε λα αηηηνινγεί ηελ αίηεζε γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε θαη λα ιακβάλεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε. Σα ζεκαληηθφηεξα κέξε ηεο Αλάιπζεο Κφζηνπο-Οθέινπο είλαη ηα εμήο: 1. Καζνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο επέλδπζεο/ ηνπ Έξγνπ (πεξίνδνο αλάιπζεο). 2. Πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ θφζηνπο θαη ησλ νθειψλ κίαο δεδνκέλεο επέλδπζεο /πξφηαζεο /επηινγήο. 3. Δθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ θφζηνπο θαη ησλ νθειψλ κίαο δεδνκέλεο επέλδπζεο/ πξφηαζεο/ επηινγήο (απφδνζε ρξεκαηηθψλ αμηψλ). 4. Καηάξηηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηελ πεξίνδν αλάιπζεο. 5. Αλαγσγή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζε παξνχζεο αμίεο. 6. Τπνινγηζκφο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (Net Present Value NPV). 7. Αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη εθινγή ηεο πξνηηκψκελεο επηινγήο. 2.4 ΑΝΑΛΤΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο έρεη γηα ρξφληα αλαγλσξηζηεί σο κία πεξηνρή νηθνλνκηθήο αλάιπζεο φπνπ ε δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ πνπ λα αλαπαξηζηνχλ θαηαζηάζεηο είλαη κηα γφληκε εξγαζία. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ ζε πξνγξάκκαηα ζε Ζ/Τ, φπνπ νπνηνζδήπνηε κε πξφζβαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. 14

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΜΔ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 3.1 MARKETING PLAN ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΑΠΟΣΟΛΖ Παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο επηζθέπηεο, επελδχνληαο ζηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ πειάηε θαη εθπέκπνληαο πνιππνίθηιεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζε θαιέο ηηκέο 3.2 ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ χκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε κειέηε πεξίπησζεο ε LESVOS ζα ζηνρεχζεη ζηελ αγνξά ησλ ζπλεδξίσλ αιιά θαη ζηελ αγνξά ησλ θαηαλαισηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εχθνιε άκεζε θαη ρσξίο θφπν δηαζθέδαζε. Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ζην 10% κέζα ζε 5 ρξφληα. πλαθφινπζα, ε εηαηξεία ζα επελδχζεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο κε πνιινχο ηξφπνπο o Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εηαηξηψλ ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (είηε απφ ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ πειάηε είηε απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηεο LESVOS), θαζψο θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε o Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ζηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο ζα αλαβαζκηζηνχλ νη ήδε ππάξρνπζεο ππνδνκέο ηεο εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα ε ιεηηνπξγία ηνπ κπαξ, ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηεο θαθεηέξηαο ζα αλαθαηληζηνχλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ληφπηνπο, ηνπο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ, θαζψο θαη ηελ αγνξά ησλ θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ (γάκνη, βαθηίζηα, θ.α.). o Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε πεξίπησζεο πνπ εθπνλήζεθε απφ ηνλ δηεπζπληή, ππάξρνπλ ρψξνη πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο (π.ρ. roof garden, spa and wellness center, business center, θ.ιπ.). Οη ππεξεζίεο απηέο ηαηξηάδνπλ κε ην πξνθίι ηνπ πειάηε πνπ ζέιεη λα πξνζειθχζεη ε εηαηξεία (ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, επαγγεικαηίεο ηαμηδηψηεο), κε ηξφπν πνπ ζα έδηλε ζεκαληηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηε κνλάδα δηεπξχλνληαο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πειαηείαο ηνπ θαη επαλαπξνζειθχνληαο ηνπο ληφπηνπο. 15

16 o Όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζηηαηνξίνπ πνπ πξναλαθέξζεθε, ζα παξέρνληαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο catering, κηα ππεξεζία πνπ παξφιν πνπ είλαη πξνζνδνθφξα, δελ έρεη αξθεηφ πξνζσπηθφ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ δήηεζε. Με ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Οη θαηεπζχλζεηο φζνλ αθνξά ην πξντφλ αθνξνχλ ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο παξερφκελεο εκπεηξίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Ζ ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ ζα πεξηιακβάλεη ρξήζε δηαδηθηχνπ, Spa & Wellness Centre, δνξπθνξηθή ηειεφξαζε, θιηκαηηζκφ, ζπλεδξηαθφ θέληξν, αλαβαζκηζκέλε μελνδνρεηαθή ππνζηήξημε (εζηηαηφξην, κπαξ, θαθεηέξηα). 3.3ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Έξεπλα ζρεηηθή κε ηηο ηηκέο πνπ παξέρνπλ γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηηκέο ηνπ LESVOS ζα πξέπεη λα θπκαίλνληαη ζε κεζαία επίπεδα.ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα δίλεη θίλεηξα ζε λένπο, θαζψο θαη ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ θαη ζηνπο business travelers, λα θάλνπλ επαλαιεπηηθέο επηζθέςεηο. Απηφ ζα κεηψζεη ζεκαληηθά ηα θφζηε πξνψζεζεο, θαζψο είλαη ηξεηο θνξέο πην αθξηβφ λα πξνζειθχζεηο έλαλ λέν πειάηε απφ ην λα δηαηεξήζεηο έλαλ ήδε ππάξρνληα. χκθσλα κε ηελ κειέηε πεξίπησζεο πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ δηεχζπλζε, απαηηείηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο αλάινγα κε ηνλ πειάηε. Σν πξψην ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ζα είλαη νη ρακειφηεξεο ηηκέο ζηηο on-line θξαηήζεηο, γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη ηελ πεζκέλε λεαξή πειαηεία. Δπηπιένλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζαλ είλαη θαη ηα θνηηεηηθά παθέηα πνπ ζα πξνζθέξνληαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Γηα ηελ ηφλσζε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ θαη ησλ business travelers ζα παξέρνληαη θίλεηξα γηα επαλαιεπηηθέο επηζθέςεηο κε ρακειφηεξεο ηηκέο. Κάηη ηέηνην επζπγξακκίδεηαη κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο λα ζηξαθεί πξνο απηέο ηνηο δεκνγξαθηθέο νκάδεο. Οη ηηκέο ζα κπνξνχλ λα θξαηεζνχλ ρακειά δηφηη ζα κεησζεί ε επνρηθφηεηα ηεο δήηεζεο, κεηψλνληαο ηελ αλάγθε πξφζιεςεο επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Έηζη ηα θφζηε ζα επηκεξηζηνχλ ηζφπνζα ζε φιε ηελ ρξνληά. 16

17 3.3.1 ΥΧΡΟ Θα ζπλερηζηνχλ νη ζπλεξγαζίεο κε ηα ππάξρνληα πξαθηνξεία ηαμηδηψλ. εκαληηθή εμέιημε ζα απνηειέζεη ε δπλαηφηεηα λα θιείζεη θαλείο δσκάηηα κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηελ ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο. 3.4 ΠΡΟΧΘΖΖ Σν πξψην βήκα ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηνπ μελνδνρείνπ LESVOS είλαη ε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (ηζηνζειίδαο). Μηα ηέηνηα θίλεζε ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ πξνβνιή ηεο κνλάδαο κε ζεκαληηθά ρακειφ θφζηνο. Απηή ε ππεξεζία ζα πξνζθέξεη δπλαηφηεηα on line θξάηεζεο δσκαηίσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ρακειφηεξεο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξνο ηνλ πειάηε, αιιά θαη κεγαιχηεξα θέξδε γηα ηελ εηαηξεία, θαζψο εμαιείθεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ. Ζ ππεξεζία απηή ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε ηνπξηζηηθά portals, θαζψο θαη κε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο αεξνπνξηθψλ θαη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Οη ππεξεζίεο CRS θαη GDS, ζα δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ LESVOS λα δηαηεξήζεη έλα εθηελέζηαην πειαηνιφγην, κε εκθαλή κειινληηθά νθέιε. Ο έιεγρνο ησλ θξαηήζεσλ απηψλ ζα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηεο γξακκαηείαο ηνπ μελνδνρείνπ. Μηα ηέηνηα ππεξεζία αλακέλεηαη λα πηνζεηεζεί απφ λεαξνχο ζε ειηθία πειάηεο, θαζψο επλνείηαη απφ ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, επεηδή ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εγρψξησλ ηνπξηζηψλ ηαμηδεχεη κε πινίν πξνο ηελ Υίν, ζα δηαλέκνληαη δηαθεκηζηηθά έληππα ζηα πινία ηεο γξακκήο ηεο ΝΔΛ (Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ) κε ηελ νπνία ζπλεξγαδφκαζηε γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ζηνπο ηαμηδηψηεο. Παξάιιεια, ζα επηρεηξεζεί ην ίδην θαη ζηα αεξνπιάλα ηεο γξακκήο, πιήηηνληαο ην πιενλέθηεκα ησλ μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην αεξνδξφκην. Παξφκνηα δηάρπζε πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ζπλεξγαδφκελν γξαθείν ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ. Θεσξείηαη ζεκαληηθφ λα γίλεη πξνψζεζε θαη ζηα ηνπηθά έληππα, ζηνρεχνληαο ζηνπο ληφπηνπο ηνπξίζηεο. Ζ πξνβνιή ζα γίλεη ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά κε έκθαζε ζηελ πςειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 17

18 3.5 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΛΑΝΟ Αξρηθά ε εηαηξεία, ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ πιάλν πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ δηεχζπλζε ζα επελδχζεη αξρηθά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Θα ππάξμεη ζεκαληηθή αλαλέσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη επέλδπζε ζην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ. Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαη κε θαιφ επίπεδν θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο πειαηείαο πνπ επηδηψθεη λα πξνζειθχζεη ην μελνδνρείν LESVOS. Θεσξείηαη αλαγθαία ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ ζην μελνδνρείν. 3.6 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΤΝΔΓΡΗΧΝ Ζ δηνξγάλσζε ελφο ζπλεδξίνπ έρεη λα θάλεη πέξα απφ ηνλ ίδην ην ρψξν, ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θ.ι.π θαη κε ηε ρξήζε ηνπ αλάινγνπ εμνπιηζκνχ, πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ηε βάζε αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο ηνπ. Ο εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθνιχλεη ηε δηεμαγσγή, θαζψο ρσξίο απηφλ πνιιέο εξγαζίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηεθπεξαησζνχλ. Γηα παξάδεηγκα είλαη αδχλαην λα γίλεη έλα ζπλέδξην ρσξίο λα ππάξρνπλ ερεηηθά ζπζηήκαηα φπσο κηθξφθσλα, ερεία ή νζφλεο πξνβνιήο, δηφηη ρσξίο ηα παξαπάλσ πψο ζα κπνξνχζαλ νη ζχλεδξνη λα αθνχλε ηνλ νκηιεηή ή λα βιέπνπλ ηα θχξηα ζεκεία ηεο νκηιίαο ηνπ κε ηηο δηάθνξεο θσηνγξαθίεο πνπ ίζσο πεξηέρεη. Σνλ εμνπιηζκφ κπνξεί λα ηνλ δηαζέηεη ην μελνδνρείν ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί έλα ζπλέδξην, λα ηνλ λνηθηάζνπλ νη νξγαλσηέο απφ θάπνηα γξαθεία νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ ή λα ηνλ λνηθηάζεη ην μελνδνρείν θαη έπεηηα λα ηνλ λνηθηάζεη ζηνπο νξγαλσηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα γίλεη ελνηθίαζε απφ θάπνηα εηαηξεία, πξέπεη ν μελνδφρνο λα θαιέζεη αξθεηά γξαθεία θαη λα πάξεη πξνζθνξέο ψζηε λα βξεη ζην ηέινο ηελ πην ζπκθέξνπζα

19 3.6.1 Ο ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη έλα μελνδνρείν γηα ηελ δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ είλαη αξρηθά απηφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ρψξν δηάθνξνη ηχπνπ θαζηζκάησλ, ηξαπέδηα, ηξαπεδνκάληηια, έδξαλα, αλαιφγηα θαη έπεηηα ν νπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο, ηνλ νπνίν είηε ηνλ έρεη ην μελνδνρείν, είηε ηνπ ηνλ λνηθηάδεη θάπνην γξαθείν νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν μελνδνρείν, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηνλ αλάινγν νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ δεηάεη πξνζθνξέο απφ δηάθνξα γξαθεία ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ θαη θαηαιήγεη ζην ηέινο ζε ζπλεξγαζία κε απηή κε ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. Ζ επηινγή θαζηζκάησλ θαη ηξαπεδηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα, ηα νπνία είλαη 9 : Αληνρή θαη ζηεξεφηεηα Δπθνιία απνζήθεπζεο Δπθνιία θαη ειαζηηθφηεηα ζηε ρξήζε(πνιιαπιή ρξήζε) Σα θαζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ζπλέδξηα έρνπλ δηαζηάζεηο 46x46 cm θαη 43 cm χςνο. Οη ζηνηβαδφκελεο θαξεθινπνιπζξφλεο, πνπ δελ πξνζδίδνπλ βέβαηα ηδηαίηεξε επηζεκφηεηα, έρνπλ δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο (51x51x43). Οη αλαδηπινχκελεο, φπσο θαη νη ζηνηβαδφκελεο, είλαη εχθνιεο ζηε κεηαθνξά θαη ζηελ απνζήθεπζε, δελ είλαη φκσο άλεηεο νχηε πάληα ζηαζεξέο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη κε πξνζνρή θαη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Σα θαζίζκαηα ηχπνπ 46x46x43 ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε ζπλεζηηάζεηο 10. Σα ηξαπέδηα έρνπλ χςνο ζπλήζσο 76 cm. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θιαζηθνχ ηεηξάγσλνπ ηξαπεδηνχ είλαη 76x76x76. Δλψ ηα cm ζεσξνχληαη ηππηθφ πιάηνο, ην κήθνο είλαη δπλαηφλ λα είλαη κεγαιχηεξν, νπφηε έρνπκε ηξαπέδηα ηχπνπ παξαιιεινγξάκκνπ. Σα ηξαπέδηα κε πιάηνο (βάζνο) cm είλαη ηνπ ηχπνπ ηξαπέδηα έδξαλα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ηε κία ηνπο πιεπξά θπξίσο γηα ζπζθέςεηο. Ζ πξαθηηθή νδήγεζε ζηε ιχζε, γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ, αθφκε κηθξφηεξεο δηάζηαζεο ζηα ηξαπέδηα έδξαλα, απηήο ησλ cm. Σξαπέδηα κε ην θιαζηθφ πιάηνο ησλ 76 cm ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ηξαπέδηα ηεο «θεθαιήο» ηνπ ζπλεδξίνπ. Απηνχ ηνπ πιάηνπο ηξαπέδηα 9 Sydney Convention and Visitor Bureau (1997), Sydney Convention Delegate Study, SCVB, Sydney

20 ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζαλ βάζεηο εθζεκάησλ 11. Σα ζηξνγγπιά ηξαπέδηα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ζπλεζηηάζεηο θαη πνηθίινπλ ζε δηαζηάζεηο. Ζ δηάκεηξνο ηνπ 1,20 m παξέρεη δπλαηφηεηα εζηίαζεο γηα 4-6 άηνκα, ηνπ 1,50 m γηα 8-10 άηνκα θαη ηνπ 1,80 m γηα άηνκα. Σέηνηα ηξαπέδηα εμππεξεηνχλ επίζεο θαη κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο (workshops). Μία κηθξή πνζφηεηα εκηθπθιηθψλ ηξαπεδηψλ βνεζά ηδηαίηεξα ζε πξσηφηππεο δηαηάμεηο. Σξαπέδηα ηχπνπ «ζεπαξληίλαο» καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πξσηφηππε θαη ιεηηνπξγηθή δηάηαμε ζε εζηηάζεηο ηχπνπ κπνπθέ ΔΞΔΓΡΔ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗΑ Οη εμέδξεο, πνπ δηαηίζεληαη ζε κεγάιε πνηθηιία κεγεζψλ θαη ηχπσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππεξπςψζνπλ είηε ην ηξαπέδη ησλ ηηκψκελσλ πξνζψπσλ ζε ζπλεζηίαζε, είηε ηε ζέζε ησλ νκηιεηψλ ζηα ζπλέδξηα. Αηέιεηεο ή κηθξνθζνξέο θαιχπηνληαη κε ραιί ή κνθέηα. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηπρφλ αηπρήκαηα (ζεκαληηθφ χςνο ρσξίο ζθαινπάηηα, κνθέηα ή ραιί πνπ αλαδηπιψλεη) 13. Σα αλαιφγηα δηαηίζεληαη θαη απηά ζε πνηθηιία. Απφ άπνςε ζρήκαηνο, ελδηαθέξνπλ νη ηχπνη αλαινγηψλ πνπ έξρνληαη ζε απεπζείαο επαθή κε ην δάπεδν (ή εμέδξα) θα νη ηχπνη πνπ είηε απνηεινχλ εληαίν ζηαζεξφ ζχλνιν κε ηξαπέδη, είηε αθνπκπνχλ πάλσ ζε απηφ. Πξνηηκψληαη νη ηχπνη πνπ δηαζέηνπλ κφληκν ιακπηήξα θαη έηνηκεο θαισδηψζεηο κηθξνθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ λα απνιήγνπλ φηαλ ρξεηαζηεί ζε πξίδεο. Βαζηθφ ζηνηρείν ζηε δηεμαγσγή ελφο ζπλεδξίνπ είλαη ν νπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο. Τπάξρνπλ μελνδνρεία πνπ ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηέηνην εμνπιηζκφ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά ζπλεδξίσλ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνδείμνπλ ζηνλ νξγαλσηή εηδηθέο επηρεηξήζεηο γξαθεία, πνπ λνηθηάδνπλ ηέηνην εμνπιηζκφ, δηαζέηνληαο θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. Γηεπζχλζεηο ηέηνησλ γξαθείσλ θαη πξνζθνξέο ηηκψλ ηνπο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ μελνδφρν ζηνλ νξγαλσηή. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ ζπλήζσο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δε δηαζέηνπλ ην ζχλνιν ή ηκήκα ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ, είλαη νη εμήο 14 : Γηνξγαλψλνπλ κηθξφ αξηζκφ ζπλεδξίσλ κέζα ζην ρξφλν, νπφηε θαη ε απφζβεζε Aeberhand, W. (1995), "Hotel renovations: a designer s view", European Hotelier, pp Claydon, T (1996), "Union de-recognition: a re-examination", in Beardwell, I. (Eds),Contemporary Industrial Relations: A Critical Analysis, Oxford University Press, Oxford, 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα