ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΟΤ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΗΑ GAME-PLAYING ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ Η Π Λ Ω Μ Α Σ Η Κ Ζ Δ Ρ Γ Α Η Α ΓΔΩΡΓΗΟΤ Π.ΠΑΝΣΗΓΔΑ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ :Κ.ΓΑΡΜΠΑ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:.../20 ΠΑΣΡΑ 2015

2 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ Πηζηνπνηείηαη όηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΗΑ GAME-PLAYING ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ Γεώπγιος Π. πανηιδέα (ΑΜ:5871) παξνπζηάζηεθε δεκόζηα θαη εμεηάζηεθε ζην ηκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζηηο.../.../... ν Δπηβιέπσλ ν Γηεπζπληήο ηνπ ηνκέα Κ.γάπμπαρ Ν. Φακωηάκηρ Δπ. Καζεγεηήο Καζεγεηήο 1

3 ΣΙΣΛΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΗΑ GAME-PLAYING ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΓΕΩΡΓΙΟ Π. ΠΑΝΣΙΔΕΑ ( ΑΜ: 5871) ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παροφςα διπλωματικι αφορά ςτον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ μίασ gameplayingεφαρμογισ για τθν αυτόματθ παραγωγι παιχνιδιών για τθν νζα ελλθνικι γλώςςα.αρχικά αφοφ επιλζγθςαν και μελετικθκαν τα παιχνίδια, ζγινε ο ςχεδιαςμόσ των γραφικών και θ ανάπτυξθ κώδικα μζςω του ολοκλθρωμζνου περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ VisualStudio 2008 κακώσ και θ φόρτωςθ των βάςεων δεδομζνων ςτον Sqlserver 2008 ςε compactμορφι.ο κυρίωσ κώδικασ είναι γραμμζνοσ ςε visualbasicγλώςςα προγραμματιςμοφ ςε.netframework.σα παιχνίδια ζχουν τθν δυνατότθτα να «διαβάηουν» το επίπεδο του παίχτθ και αυτόματα να προςαρμόηουν το επίπεδο δυςκολίασ του παιχνιδιοφ.απζκτθςαν δθλαδι τεχνθτι νοθμοςφνθ. ABSTRACT: This diploma dissertation concerns the design and implementation of a game-playing application for automatically producing games for the new Greek language.initially after the selection and study of the games, became the design of graphics and code development through the integrated development environment of Visual Studio 2008 as well as loading of databases in Sql server 2008 in a compact form. The main code is written in visual basic programming language in.net framework. The games have the ability to "read" the level of the player and automatically adjust the difficulty level of the game. So they became artificial intelligent. Πεπιεσόμενα...4 2

4 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε θαηα ην δηάζηεκα Απαηηήζεθε έλα εμάκελν εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο visualbasic,γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ παηρληδηώλ.δπίζεο απαηηήζεθαλ 2 κήλεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Sqlπνπ ρξεηάζηεθε ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ βάζε ιέμεσλ.αλαιπηηθά ε εθαξκνγή αλαπηύρζεθε ζε πεξηβάιινλ MicrosoftVisualStudio 2008 ζε δηαζύλδεζε κε MicrosoftSqlServer 2008.Σα πξνγξάκκαηα απηά παξέρνληαη δσξεάλ από ηελ δηαδηθηπαθή πύιε θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ.Γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα απαηηήζεθε 1κηζε έηνο θαζώο παξεκβιήζεθε θαη ε ζηξαηησηηθή ζεηεία ηνπ ζπγγξαθέα.ε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Κ.γάξκπα έγηλε ε ζπγγξαθή θαη νη δηνξζώζεηο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο.γηα ηελ εύξεζε ηπρόλ ιαζώλ αιιά θαη βειηηζηνπνίεζεο ηνπ θώδηθα θαη ηεο εθαξκνγήο αλάζεζα θαζήθνληα playingtestersζε ζπγγεληθά κνπ πξόζσπα.με ηελ ηαθηηθή απηή βξέζεθαλ πνιιά bugsηα νπνία είρα μεθύγεη από ηνλ ζπγγξαθέα θαηά ηελ ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα αιιά θαη ηδέεο ηόζν γηα ην γξαθηθό θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο όζν θαη γηα ην παηθηηθό.ζ εθαξκνγή απνηειείηαη από ηξία θιαζζηθά παηρλίδηα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο.Σελ Κξεκάια,ηνλ Αλαγξακκαηηζκό θαη ην παηρλίδη Πξόζσπν-Εών-Πξάγκα.ηα παηρλίδηα απηά δόζεθε ε επηινγή ηνπ επηπέδνπ παημίκαηνο ρεηξνθίλεηα αιιά θαη ε επηινγή ηεο απηόκαηεο πξνζαξκνγήο ηνπ παηρληδηνύ ζην επίπεδν θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ παίρηε.σα παηρλίδηα δειαδή απέθηεζαλ ηερλεηή λνεκνζύλε. 3

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΑΓΩΓΗ τόχοσ και Δομι Πρακτικζσ Δυςκολίεσ ςτθν υλοποίθςθ Παίγνια Ιςτορικι αναδρομι... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕ ΓΝΩΕΙ Ειςαγωγι Γλώςςα προγραμματιςμοφ VisualBasic.NET Ολοκλθρωμζνο Περιβάλλον Ανάπτυξθσ(IDE) VisualStudio MicrosoftSQLServer Λεξικό Ispell Βάςεισ λζξεων για το παιχνίδι Πρόςωπο Ζώο Φυτό Σεχνθτι Νοθμοςφνθ (ArtificialIntelligence) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ειςαγωγι Κρεμάλα Κανόνεσ παιχνιδιοφ Gameplaying κρεμάλασ Αυτόματθ Διαβάκμιςθ Δυςκολίασ Αναγραμματιςμόσ Κανόνεσ παιχνιδιοφ Gameplaying αναγραμματιςμοφ Πρόςωπο-Ζώο-Φυτό Κανόνεσ παιχνιδιοφ Gameplaying Πρόςωπο-Ζώο-Φυτό Αυτόματθ Διαβάκμιςθ Δυςκολίασ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΒΕΛΣΙΩΕΙ Παράρτθμα Βιβλιογραφία

6 5

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1.ηόσορ και Γομή ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο γηα ηελ απηόκαηε παξαγσγή παηρληδηώλ ηεο Νέαο Διιεληθήο γιώζζαο.σα παηρλίδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη ε Κξεκάια,ν Αλαγξακκαηηζκόο θαη ην παηρλίδη Πξόζσπν- Εών Πξάγκα. Ζ θαηλνηνκία ηεο δηπισκαηηθήο απηήο δελ αθνξά ηόζν ζηελ αλάπηπμε ησλ θιαζζηθώλ απηώλ παηρληδηώλ ζε ζύγρξνλν γξαθηθό πεξηβάιινλ όζν ζηελ δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο ή απηόκαηεο δηαβάζκηζεο δπζθνιίαο παηρληδηνύ αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε-παίρηε. Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη 4 βαζηθά θεθάιαηα: Κεθάλαιο 1: Διζαγωγή Κεθάλαιο 2: Γενικέρ Γνώζειρ Κεθάλαιο 3: Δθαπμογή Κεθάλαιο 4: ςμπεπάζμαηα & Μελλονηικέρ Βεληιώζειρ ην ηέινο ηεο δηπισκαηηθήο παξνπζηάδνληαη παξαξηήκαηα,απνζπάζκαηα ηνπ θώδηθα καδί κε δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλόεζή ηνπ θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγγξαθή Ππακηικέρ Γςζκολίερ ζηην ςλοποίηζη Οη θπξηόηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο δηπισκαηηθήο ήηαλ θαηα πξώην ε εθκάζεζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ επηιέρζεθε ώο ε θαηάιιειε θαη ηερληθώλ πξνγξακκαηηζκνύ γεληθά θαη θαηα δεύηεξν ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηα ηελ θόξησζε κεγάινπ όγθνπ ιέμεσλ ζηελ βάζε ηνπ παηρληδηνύ.δπίζεο πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ θαη θαηά ηελ θόξησζε ιέμεσλ ζηα παηρλίδηα όπνπ ηόλνη θαη δηαιπηηθά πεξηέπιεθαλ ην πξαθηηθό θνκκάηη ηνπ παηρληδηνύ γηα ηνλ ιόγν όηη ην ιεμηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηέρεη ιέμεηο κε κηθξά γξάκκαηα θαη ηόλνπο.σα πξνβιήκαηα απηά ιύζεθαλ κεηά από πνιιέο δνθηκαζηηθέο πξόβεο ηνπ θάζε παηρληδηνύ θαη ηεζηαξίζκαηνο ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο (ζπάληεο ιέμεηο,καθξνζθειείο ιέμεηο,ηδηαίηεξεο ιέμεηο). 6

8 1.3. Παίγνια Παισνίδι, παιγνίδιο ή παίγνιο απνθαιείηαη ε ζπγθξνηεκέλε δξαζηεξηόηεηα πνπ δηεμάγεηαη κε ζθνπό ηελ ςπραγσγία ή αζθείηαη ζαλ εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο παηρληδηώλ όπσο: επηηξαπέδηα, ειεθηξνληθά, άπια, πιηθά. Κύξην γλώξηζκα ησλ παηρληδηώλ είλαη όηη ππαθνύλ ζε θάπνηνπο βαζηθνύο θαλόλεο. Οη θαλόλεο, γεληθά, θαζνξίδνπλ ηε ζεηξά, ηα δηθαηώκαηα, ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα επηηεύγκαηα ηνπ θάζε παίθηε. Σα δηθαηώκαηα ησλ παηθηώλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην πόηε ζα κεηαθηλήζνπλ ην πηόλη ηνπο ή πόηε ζα θάλνπλ θάπνηα ελέξγεηα. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ζθνπόο είλαη λα ζπγθεληξώζεη ν παίθηεο ηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα βαζκώλ, ρξεκάησλ ή αληηθεηκέλσλ ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ, όπσο ζηε Monopoly, ή λα θέξεη ην πηόλη ηνπ ζε κηα ζρέζε απεηιήο πξνο ην πηόλη ηνπ αληηπάινπ, όπσο ζην ζθάθη. Πνιιά παηρλίδηα βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ, κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή άζθεζεο ή λα έρνπλ εθπαηδεπηηθό, πξνζνκνησηηθό ή ςπρνινγηθό ραξαθηήξα.κάπνηνη είπαλ γηα ην παηρλίδη: Ο KarlGroos :«Σα παηρλίδηα είλαη κέζν θπζηθήο θαη εζηθήο αλάπηπμεο.» Ο Schiller : «Σα παηρλίδηα ζε έλα ιαό βνεζνύλ λα αλαθαιύςνπκε ηελ πνηόηεηα ηνπ, θαη ηελ αμία ηεο ηέρλεο ηνπ.» Ο Piaget: «Σα παηρλίδηα είλαη κέζν αλάπηπμεο ηεο λνεκνζύλεο, θαη ησλ άιισλ γλσζηηθώλ δεμηoηήησλ.» O Freud: «Σν παηρλίδη είλαη έθθξαζε ηνπ ππνζπλείδεηνπ θαη ηεο θαληαζίαο ηνπ παηδηνύ.» Οη ζεσξίεο απηέο ζπκπιεξώλνπλ ε κία ηελ άιιε θαη καο δείρλνπλ ηελ κεγάιε ςθμαςία του παιχνιδιοφ και για τθ ηωι των παιδιών, και κατ επζκταςθ για τθ κοινωνία Ηζηοπική αναδπομή Οη αξραίνη Έιιελεο έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζην ξόιν ηνπ παηγληδηνύ. Σν είραλ ζαλ κέζν απηναγσγήο. Απηνί πξώηνη θαηάιαβαλ ηελ αμία ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ θαη πίζηεπαλ όηη κε απηά πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειεηνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ. Γη απηό ηα εληάμαλε ζην πξόγξακκα αγσγήο ησλ παηδηώλ. Θεσξνύζαλ όκσο όηη ήηαλ ζεκαληηθά θαη γηα ηνπο κεγάινπο. Έηζη θαη νη κεγάινη αθηέξσλαλ κεγάιν κέξνο από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο ζε νκαδηθά παηγλίδηα θαη ζε αγώλεο. ηελ αξραία Διιάδα έπαηδαλ πνιιά νκαδηθά παηγλίδηα. Σα έπαηδαλ ζην δξόκν θαη ζηηο απιέο, θαη πάληα ππήξραλ θαλόλεο,πνπ όινη έπξεπε λα ηεξνύλ πηζηά. Γη απηό,επίζεο,έιεγαλ πσο ην παηγλίδη είλαη έλα κεγάιν αγαζό. Αλαπηύζζεη ηελ ζπληξνθηθόηεηα, αζθεί ην ζώκα, θαιιηεξγεί ην πλεύκα, καζαίλεη ηα παηδηά λα ζέβνληαη ηνπο θαλόλεο-λόκνπο ηνπ παηγληδηνύ θαη έηζη, όηαλ κεγαιώζνπλ, λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηνπο λόκνπο ηεο παηξίδαο ηνπο. Ο Πιάησλαο ηόληδε ηελ αλάγθε λα αθήλνπλ ηα παηδηά λα παίδνπλ σο ηα έμε ηνπο ρξόληα, κε όπνηα παηγλίδηα ήζειαλ θαη όπσο ήζειαλ. Σόληδε όκσο πσο ζα έπξεπε λα 7

9 έρνπλ θάπνηα θαηεύζπλζε, έηζη ώζηε κέζα από απηά λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ εθκάζεζε θάπνηνπ επαγγέικαηνο. Ο Αξηζηνηέιεο ζπκβνύιεπε ηνπο γνλείο λα δίλνπλ όζν γίλεηαη πην πξσηόηππα παηγλίδηα, γηα λα αθνζηώλνληαη ζ απηά θαη λα ελνρινύλ ιηγόηεξν θαη ηαπηόρξνλα λα αλαπηύζζνπλ δεκηνπξγηθή θαληαζία. Ο Ηππνθξάηεο ζπκβνύιεπε ηνπο κεγάινπο λα ηξέρνπλ κε ηνλ θξίθν, (ην ζεκεξηλό ζηεθάλη, ην ηζέξθη), γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε θόξκα ηνπο θαη ηνπο κηθξνύο γηα λα παίμνπλ. Ο Πνιπδεύθεο ζην «Ολνκαζηηθό» ηνπ πεξηγξάθεη πελήληα νκαδηθά παηγλίδηα θαη αλαθέξεηαη ζε παηγλίδηα πνπ έπαηδαλ ηα αγόξηα θαη απηά πνπ έπαηδαλ θνξίηζηα. ηα ππαίζξηα νκαδηθά παηγλίδηα, όπσο θπλεγεηό, θξπθηό, ηόπη, ζηεθάλη, θόηζηα, ζβνύξα, έπαηδαλ αγόξηα. Σα θνξίηζηα παίδαλε κέζα ζην ζπίηη κε πήιηλεο ή θέξηλεο «πιαγγόλεο» (θνύθιεο),πνπ ηηο έληπλαλ κε ξνύρα. Αθόκα έπαηδαλ κε ηόπηα, ζηεθάληα, κηθξνζθνπηθά είδε λνηθνθπξηνύ. Tα παηρλίδηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο αλήθνπλ ζηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη παξαδνζηαθά ζην ραξηί.δπνκέλσο ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ νζόλε ελόο ππνινγηζηή. 8

10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΓΔΝΗΚΔ ΓΝΩΔΗ 2.1. Διζαγωγή Αξρηθό ζηάδην ηεο δηπισκαηηθήο ήηαλ λα επηιερζνύλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο.αλ θξηηήξηα ηέζεθαλ ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ λα είλαη πςεινύ επηπέδνπ ώζηε ν ζρεδηαζκόο ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο λα είλαη εύθνια πινπνηήζηκνο θαη λα ππάξρεη πξαγκαηνπνηήζηκε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ server πνπ ζα πεξηέρεη ηελ βάζε ησλ ιέμεσλ ζηελ πξνθεηκέλε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηνπ θώδηθα. Έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (integrated development environment, IDE) είλαη κία ζνπίηα ινγηζκηθνύ πνπ βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ππνινγηζηή. πλήζσο έλα IDE πεξηιακβάλεη θάπνηνλ επεμεξγαζηή πεγαίνπ θώδηθα, έλαλ κεηαγισηηζηή, εξγαιεία απηόκαηεο παξαγσγήο θώδηθα, απνζθαικαησηή(debugger), ζπλδέηε θαη εξγαιεία θαηαζθεπήο γξαθηθώλ δηαζπλδέζεσλ ρξήζηε γηα ηηο ππό αλάπηπμε εθαξκνγέο.αλ νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ επηιέρζεθε ην Microsoft Visual Studio 2008 κε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηελ Visual Basic.NET ελώ ε βάζε δεκηνπξγήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο Microsoft Sql Server Γλώζζα ππογπαμμαηιζμού VisualBasic.NET ΖVisualBasic.NETαλαπηύρζεθεαπόηελBasic(Beginner sall- PurposeSympolicInstructionCode), πνπείρεαλαπηπρζεί ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 από ηνπο JohnKemmenyθαη ThomasKurtz,θαζεγεηέο ηνπ DartmouthCollege, σο κηα γιώζζα γηα ηελ εγγξαθή απιώλ πξνγξακκάησλ.πξσηαξρηθόπο ζηόρνο ηεο Basicήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ αξραξίσλ κε ηηο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνύ. Ζ επξεία ρξήζε ηεο Basicζε δηάθνξνπο ηύπνπο ππνινγηζηώλ είρε νδεγήζεη ζε πνιιέο βειηηώζεηο ζηελ γιώζζα.όηαλ ν BillGatesίδξπζε ηελ MicrosoftCorporationπινπνίεζε ηελ Basicζε δηάθνξνπο από ηνπο πξώηνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο.με ηελ αλάπηπμε ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο ρξήζηε MicrosoftWindowsζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη ηηο αξρέο ηνπ 90 ε θπζηθή εμέιημε ηεο Basic ήηαλ ε VisualBasicπνπ εηζήρζε από ηελ Microsoftηνπ 1991.Ζ ηειεπηαία είλαη κηα ζαθώο δηαθνξεηηθή γιώζζα πνπ πξνζθέξεη ηέηνηα ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά,όπσο ηα γξαθηθά πεξηβάιινληα ρξεζηώλ, ηνλ ρεηξηζκό ζπκβάλησλ, ηελ πξόζβαζε ζην Windows 32-bitApplicationProgrammingInterface(Win32API),ηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό θαη ηνλ ρεηξηζκό εμαηξέζεσλ. Σν 2000 ε Microsoftαλαθνίλσζε ηελ εηζαγσγή ηεο ζηξαηεγηθήο.net.hπιαηθόξκα.νδσ είλαη κηα πιαηθόξκα πάλσ από ηελ νπνία κπνξνύλ λα δηαλεκεζνύλ εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζην Web ζε κηα πνηθηιία ζπζθεπώλ όπσο smartphonesή ζε desktopππνινγηζηέο.ζ Microsoftζρεδίαζε κία έθδνζε ηεο VisualΒasicγηα ην.net.οη πξνγελέζηεξεο εθδόζεηο ηεο VisualBasicπξνζέθεξαλ αληηθεηκελνζηξαθείο δπλαηόηεηεο αιιά ε VisualBasic.NETπξνζθέξεη βειηησκέλε 9

11 αληηεθεηκελνζηξέθεηα,ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο βηβιηνζήθεο ζπζηαηηθώλ θαη επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα αλαπηύζζνπλ εθαξκνγέο αθόκε πην γξήγνξα.ζ VisualBasic.NETδίλεη επίζεο ηελ δπλαηόηεηα πξνσζεκέλεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ γισζζώλ.οη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ αθόκε θαη παιηό ινγηζκηθό γηα λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα λέα πξνγξάκκαηα ηεο VisualBasic.NET.Δπίζεο νη εθαξκνγέο ηεο VisualBasic.NET κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κέζσ ηνπ Internetρξεζηκνπνηώληαο βηνκεραληθά πξόηππα όπσο ην SimpleObjectAccessProtocol(SOAP) θαη ηελ XML. Ζ VisualBasic.NETείλαη κηα απεηθνληζηηθή, νδεγνύκελε από ζπκβάληα γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ, ζηελ νπνία ηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα νινθιεξσκέλν πεξηβιάιινλ αλάπηπμεο(ide).με ηνλ IDE, έλαο πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα γξάςεη, λα εθηειέζεη,λα ειέγμεη θαη λα δηνξζώζεη απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα ηεο VisualBasicκεηώλνληαο δξαζηηθά ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο πξνγξάκκαηνο.ζ δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία ώο RapidApplicationDevelopment-RAD(Σαρεία Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ).Ζ VisualBasicείλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε γιώζζα RADπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα. 2.3.Ολοκληπωμένο Πεπιβάλλον Ανάπηςξηρ(IDE) VisualStudio 2008 ToVisualStudio.NETείλαη ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηεο Microsoftγηα ηελ δεκηνπξγία,ηελ εθηέιεζε θαη ηελ δηόξζσζε πξνγξακκάησλ γξακκέλσλ ζε κηα πνηθηιία γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ.νδσ.δίλαη έλα ηζρπξό θαη εμεδεηεκέλν εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγώλ εηδηθώλ ζθνπώλ θαη ζε projectεπηρεηξήζεσλ.σν VisualStudioδελ ππνζηεξίδεη νπνηαδήπνηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ.αληαπηνύ επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ιεηηνπξγηώλ κε ηελ κνξθή VSPackage.Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ε ιεηηνπξγίεο ηνπο είλαη δηαζέζηκεο ζαλ ππεξεζίεο.ζ αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ VisualStudioπαξέρεη ηξείο ππεξεζίεο.σελ SVsSolutionε νπνία παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα απαξίζκεζεο projectθαη solution.σελ SVsUIShellε νπνία πξνζθέξεη UI(UserInterface) ιεηηνπξγηθόηεηα θαη πεξηιακβάλεη tabs, toolbarsθαη toolwindowsθαη ηέινο ηελ ππεξεζία SVsShellε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ VSPackages.Δπηπξόζζεηα ηη IDE είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεξγνπνίεζε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ.όινη νη editors,νη designers, ηα projecttypesθαη άιια εξγαιεία είλαη εθαξκνζκέλα σο VSPackages.Όιεο νη παξαπάλσ ππεξεζίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ δεκηνπξγία άιισλ packages θάηη ην νπνίν πξνζζέηεη ιεηηνπξγηθόηεηα ζην IDEηνπ VisualStudio. ToVisualStudio 2008 πεξηιακβάλεηραξαθηεξηζηηθάόπσοεπεμεξγαζηήθώδηθα(codeeditor),απαζθαικαησηή( debugger),κεηαγισηηζηή(compiler) θαηρεδηαζηή(designer).oρεδηαζηήορξεζηκνπνηείηαηγηαηελθαηαζθεπήgraphicaluserin terface(gui) εθαξκνγώλ.δθαξκνγώλδειαδήπνπεπηηξέπνπλζηνλρξήζηελααιιειεπηδξά κε ηελ εθαξκνγή κέζσ γξαθηθώλ εηθόλσλ θαη νπηηθώλ ελδείμεσλ.δίλαη έλα ηξνκεξά ρξήζηκν εξγαιείν ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θαηα θόξνλ ζε όιε ηελ θαηαζθεπή ησλ γξαθηθώλ ηεο εθαξκνγήο. 10

12 EπιλογήNew project ζηο IDE Visual Studio 2008 Visual Studio Designer(πάνω) & Debugger(κάηω) 11

13 VisualStudioCodeEditor To VisualStudioππνζηεξίδεη(ζαλ services) δηάθνξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη επηηξέπεη ζηνλ επεμεξγαζηή θώδηθα θαη ζηνλ απαζθαικαησηή λα ππνζηεξίμνπλ 12

14 ζρεδόλ νπνηαδήπνηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ.γιώζζεο όπσο ε C,ε C++θαη ε C#.Απηό θαζίζηαηαη εθηθηό κέζσ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ VSPackageπνπ ιέγεηαη LanguageService.Δπίζεο είλαη δηαζέζηκε κέζσ θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ παθέησλ ε ππνζηήξημε γισζζώλ όπσο ε M,ε Pythonθαη ε Ruby.ΥΜL/XSLT,HTML,Javascriptθαη CSSεηλαη επίζεο δηαζέζηκεο γηα αλάπηπμε ζηνλ πξνγξακκαηηζηή. 2.4.MicrosoftSQLServer 2008 ΖSQL,StructuredQueryLanguage(Γιώζζαδνκεκέλσλεξσηεκάησλ), είλαηεπξόηππεγιώζζαπνπρξεζηκνπνηείηαηγηαεπηθνηλσλίακεκηαζρεζηαθήβάζεδεδνκέ λσλ(relationaldatabasemanagementsystem-dbms).πξόθεηηαηδειαδή γηα κηα γιώζζα όπνπ ζέηνληαο εξσηήκαηα αλαζύξνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηελ βάζε θαη ρξεηαδόκαζηε. Ζ Microsoftθαηαζθεύαζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν θύξηα ιεηηνπξγία έρεη λα απνζεθεύεη θαη λα αλαζύξεη δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεηεζεί από πξνγξακκαηηζηηθέο εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ είηε ζηνλ ίδην ππνινγηζηή είηε ζε θάπνηνλ άιινλ δηακέζνπ ελόο δηθηύνπ επηθνηλσλίαο.σν πεξηβάιινλ απηό είλαη ν SQLServer. Microsoft SQL Server Management Studio 13

15 2.5. ΛεξικόIspell Πξώηε ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ήηαλ ε εμεύξεζε ελόο ιεμηθνύ ειιεληθώλ ιεκκάησλ ζε ςεθηαθή κνξθή.ζ ιύζε βξέζεθε θαη νλνκαδόηαλ ispell.toispell είλαη έλαο νξζνγξαθηθόο ειεγθηήο πνπ αλαπηύρζεθε αξρηθά από ηνλ Ralph E. Gorin ην 1971 ζε γιώζζα assembly γηα ηνλ DECPDP-10 πνπ έηξερε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα WAITS ζην εξγαζηήξην Σερλεηήο Ννεκνζύλεο ηνπ Stanford.Σν 1983 ν Pace Willisson κεηέηξεςε απηήλ ηελ έθδνζε ζε γιώζζα C θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ώζηε λα δνπιεύεη ζε ιεηηνπξγηθό Unix.Αξγόηεξα ην 1987 ν Walt Buehring δηόξζσζε θαη ελίζρπζε ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε πξνζζέηνληαο έλα ιεμηθό δεκηνπξγώληαο έηζη ηελ πξώηε έθδνζε "ispell.el".ζ ειιεληθή έθδνζε απηήο ηεο βάζεο ιέμεσλ είλαη δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν κε ηελ νλνκαζία el_ispell.dic.πξόθεηηαη γηα κία βάζε ιέμεσλ.ζ κνξθή πνπ βξίζθεηαη ην αξρείν(textdocument.dic) δελ είλαη άκεζα αμηνπνηήζηκε.δπηιέρζεθε ε κεηαηξνπή ηνπ ζε αξρείν xlsx,κηα κνξθή αξθεηά εύθνιε ζηελ δηαρείξηζε ώζηε λα θνξησζεί ζηνλ server ρσξίο πξνβιήκαηα. Ζ βάζη ζε απσείο.dic Hθόξησζε ηεο βάζεο ζηνλ serverαπνδείρζεθε ην δπζθνιόηεξν θνκκάηη από πιεπξάο πξνγξακκαηηζκνύ θαζώο ρσξίο πξνεγνύκελε πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία έπξεπε λα βξσ ηξόπν ηαπηόρξνλεο ζπλεξγαζίαο ηνπ SqlServerηνπ VisualStudioαιιά θαη ηνπ αξρείνπ xlsxπνπ ήηαλ απνζεθεπκέλεο νη ιέμεηο. 14

16 Hβάζη ζε απσείο.xlsx Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ιέμεσλ πνπ πεξηέρεη ε βάζε( ιέμεηο) δελ θαηέζηε δπλαηό ην θηιηξάξηζκα ησλ ιέμεσλ θαη ε επηινγή θαηάιιεινπ format.παξαδείγκαηνο ράξηλ θάπνηα ξήκαηα είλαη δηπινεγγεγξακκέλα κε ηελ κνξθή άιινπ πξνζώπνπ θιίζεο.απηό βέβαηα δελ εκπνδίδεη θαζόινπ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο βάζεο θαη ην gameplayingησλ παηρληδηώλ. 15

17 2.6.Βάζειρ λέξεων για ηο παισνίδι Ππόζωπο Εώο Φςηό Γηα ην παηρλίδη Πξόζσπν Εών Φπηό δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ιεμηθό ιέμεσλ ηνπ ispellγηα ηνλ ιόγν όηη δελ βξέζεθε θάπνηνο αιγόξηζκνο απηόκαηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ.μηα ρεηξνθίλεηε θαηεγνξηνπνίεζε ζα απαηηνύζε πνιιέο εξγαηνώξεο θαη ζηελ νπζία ζα μεθεύγακε από ηνλ ζθνπό ηεο δηπισκαηηθήο.γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηεο έηνηκεο βάζεηο ιέμεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο θαηεγνξίεο νλόκαηα, θπηά, δώα, επαγγέικαηα θαη ρώξεο κηαο θαη απηέο νη θαηεγνξίεο επηιέρζεζαλ λα είλαη ελεξγέο ζην παηρλίδη.ζ δεκνθηιήο θαηεγνξία Πξάγκα αθαηξέζεθε από ην παηρλίδη θαζσο δελ βξέζεθε θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ κε ιέμεηο θαηεγνξηνπνηεκέλεο νληνινγηθά γηα απηήλ.παξαθάησ βιέπνπκε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ αλα θαηεγνξία εθόζνλ έρνπλ θνξησζεί ππν ηελ κνξθή πηλάθσλ ζηνλ Sqlserver. Βάζειρ θοπηωμένερ ζηον Sql Server 16

18 2.7.ΣεσνηηήΝοημοζύνη (ArtificialIntelligence) Χο ηερλεηή λνεκνζύλε κπνξνύκε λα νξίζνπκε ην αθαδεκαηθό πεδίν ζπνπδώλ πνπ κειεηά ηνλ ζηόρν επίηεπμεο λνεκνζύλεο,λνεκνζύλεο πνπ παξνπζηάδεηαη από κεραλήκαηα ή ινγηζκηθό.σν πεδίν έξεπλαο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ηδξύζεθε ζε κία δηάζθεςε ζηελ παλεπηζηεκηνύπνιε ηνπ DartmouthCollege ην θαινθαίξη ηνπ 1956.Οη ζπκκεηέρνληεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν JohnMcCarthy,ν MarvinMinsky, ν AlleNewell θαη ν HerbertSimon παξέκεηλαλ νη εγέηεο ηεο έξεπλαο γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε γηα πνιιέο δεθαεηίεο.απηνί θαη νη καζεηέο ηνπο έγξαςαλ πξνγξάκκαηα εθπιεθηηθά γηα ηελ επνρή ηνπο όπνπ ππνινγηζηέο ληθνύζαλ ζε παηρλίδηα όπσο ηα «πνύιηα»,έιπλαλ ινγηθά πξνβιήκαηα ζηελ άιγεβξα ή απνδείθλπαλ ινγηθά ζεσξήκαηα θαη κηινύζαλ αγγιηθά. Ο HerbertSimon πξνέβιεςε όηη νη κεραλέο ηνπ κέιινληνο ζα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε εξγαζία έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα θάλεη, κε ηνλ MarvinMinskyλα ζπκθσλεί ιέγνληαη «κέζα ζε κηα γεληά από ηώξα ην πξόβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζα έρεη νπζηαζηηθά επηιπζεί». ηηο 11 Μαΐνπ ηνπ 1997, ν DeepBlueέγηλε ν πξώηνο ππνινγηζηήο κε ζύζηεκα παημίκαηνο ζθαθηνύ πνπ λίθεζε ηνλ παγθόζκην πξσηαζιεηή ζην ζθάθη GarryKasparov.Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ζε έλα Jeopardy quiz show ην ζύζηεκα εξσηναπαληήζεσλ ηεο ΗΒΜ κε ην όλνκα Watsonλίθεζε ηνπο 2 πην ζπνπδαίνπο πξσηαζιεηέο ζην Jeopardy(BradRutter,KenJenning) κε ζεκαληηθή δηαθνξά.ηηο κέξεο καο ην ζύζηεκα Κinetic πνπ παξέρεη δηεπαθή 3Dθίλεζεο ζώκαηνο ζηελ θνλζόια Xbox 360 ρξεζηκνπνηεί θαη απηό αιγόξηζκνπο πνπ πξνέθπςαλ από καθξά έξεπλα ζηελ ηερλεηή λνεκνζύλε. Ο JohnMcCarthyην 1955 επηλόεζε ηνλ όξν IntelligentAgents γηα λα νξίζεη ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε.υαξαθηεξηζηηθά είπε όηη ηερλεηή λνεκνζύλε είλαη ε κειέηε θαη ν ζρεδηαζκόο «επθπώλ πξαθηόξσλ» ή αιιηώο λνήκνλσλ νληνηήησλ όπνπ έλαο επθπήο πξάθηνξαο είλαη έλα ζύζηεκα ην νπνίν αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη παίξλεη απνθάζεηο νη νπνίεο κεγηζηνπνηνύλ ηηο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ηνπ.δπνκέλσο ηερλεηή λνεκνζύλε όξηζε ηελ επηζηήκε θαη ηελ κεραληθή ηεο θαηαζθεπήο επθπώλ κεραλώλ. Σα θεληξηθά πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ ηερλεηή λνεκνζύλε πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα όπσο ηελ γλώζε, ηελ αηηηνινγία,ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ κάζεζε,ηελ επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο,ηελ αληίιεςε θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ρεηξηζκνύ αληηθεηκέλσλ.τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηερλεηή λνεκνζύλε πεξηιακβαλνκέλσλ εθδόζεσλ αλαδήηεζεο θαη καζεκαηηθήο βειηηζηνπνίεζεο,ινγηθήο θαη κεζόδσλ βαζηδόκελσλ ζε πηζαλόηεηεο θαη νηθνλνκηθά.ήκεξα δεκνθηιείο πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο,ππνινγηζηηθή λνεκνζύλε θαη παξαδνζηαθή ζπκβνιηθή ηερλεηή λνεκνζύλε. Όπσο εύθνια θαηαιαβαίλνπκε ην πεδίν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο είλαη δηεπηζηεκνληθό,κέζα ζην νπνίν ζπγθιίλνπλ κηα ζεηξά από επηζηήκεο θαη επαγγέικαηα όπσο ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ,ηα καζεκαηηθά,ε ςπρνινγία,ε γισζζνινγία,ε θηινζνθία,ε λεπξνεπηζηήκε θαζώο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλα πεδία όπσο ε ηερλεηή ςπρνινγία. 17

19 Ζ ζεσξία ππνινγηζκνύ ηνπ Turing πξόηεηλε όηη κηα κεραλή κε αλαθαηεκέλα απιά ζύκβνια όπσο ηα «0» θαη «1» ζα κπνξνύζε λα πξνζνκνηώζεη θάζε πηζαλή καζεκαηηθή πξάμε.απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηαπηόρξνλεο αλαθαιύςεηο ζηελ λεπξνινγία,ζηελ ζεσξία πιεξνθνξηώλ θαη ζηα cybernetics,ελέπλεπζε κηα κηθξή νκάδα εξεπλεηώλ λα αξρίζεη λα εμεηάδεη ζνβαξά ην ελδερόκελν δεκηνπξγίαο ελόο ειεθηξνληθνύ εγθεθάινπ. Σν γεληθό πξόβιεκα ηεο πξνζνκνίσζεο(ή αιιηώο ηεο δεκηνπξγίαο) λνεκνζύλεο έρεη αλαιπζεί ζε έλαλ αξηζκό από ζπγθεθξηκέλα ππν-πξνβιήκαηα.απηά απνηεινύληαη από ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή δπλαηόηεηεο πνπ νη εξεπλεηέο ζα ήζειαλ έλα έμππλν ζύζηεκα λα εκθαλίδεηο.τπν-πξνβιήκαηα όπσο αθαίξεζε(deduction),ζπιινγηζηηθή θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 νη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ εμειηγκέλα καζεκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ππν-πξνβιεκάησλ.σα εξγαιεία απηά είλαη επηζηεκνληθά,ππν ηελ έλλνηα όηη ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη κεηξήζηκα θαη επαιεζεύζηκα.απηό ηα θαηέζηεζε ππεύζπλα γηα πνιιέο πξόζθαηεο επηηπρίεο ζηνλ θιάδν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο.ζ θνηλή καζεκαηηθή γιώζζα επέηξεςε επίζεο έλα πςειό επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε πην θαζηεξσκέλα πεδία όπσο καζεκαηηθά,νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεζηαθή έξεπλα. Πνιιά από ηα πξνβιήκαηα πνπ νη κεραλέο αλακέλεηαη λα ιύζνπλ απαηηνύλ εθηεηακέλε γλώζε γηα ηνλ θόζκν.μηα αλαπαξάζηαζε ηνπ «ηη ππάξρεη» είλαη κηα νληνινγία.οληνινγία είλαη έλα ζύλνιν από αληηθείκελα,ζρέζεηο θαη έλλνηεο θαη νύησ θαζεμήο πνπ κηα κεραλή γλσξίδεη γηα απηά.σα πην γεληθά νλνκάδνληαη άλσ νληνινγίεο,νη νπνίεο πξνζπαζνύλ λα απνηειέζνπλ ην ζεκέιην γηα θάζε άιιε γλώζε. Αλάκεζα ζηα πξάγκαηα πνπ ε ηερλεηή λνεκνζύλε πξέπεη λα αληηπξνζσπεύζεη είλαη ηα αληηθείκελα,ηηο ηδηόηεηεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ,πεξηπηώζεηο,γεγνλόηα,θαηαζηάζεηο θαη ρξόλν,αηηίεο θαη επηπηώζεηο θαη πνιιά άιια. 18

20 Ζεπεμεξγαζίαθπζηθήογιώζζαο(Naturallanguageprocessing) δίλεη ζηηο κεραλέο ηελ ηθαλόηεηα λα δηαβάδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο γιώζζεο πνπ κηινύλ νη άλζξσπνη.έλα αξθεηά ηζρπξό ζύζηεκα επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιώζζαο ζα επέηξεπε ηελ αιιειεπίδξαζε ρξήζηε θπζηθήο γιώζζαο θαη ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαηεπζείαλ από αλζξσπίλσο γξαπηέο πεγέο όπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηα θείκελα εηδήζεσλ.μεξηθέο απιέο εθαξκνγέο θπζηθήο γιώζζαο πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο όπσο αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ ή θεηκέλσλ θαη απηόκαηε κεηάθξαζε. Οη πξώηκνη εξεπλεηέο ηερλεηήο λνεκνζύλεο αλέπηπμαλ αιγνξίζκνπο πνπ κηκνύληαη ην ζθεπηηθό «βήκα-βήκα» πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη άλζξσπνη όηαλ ιύλνπλ γξίθνπο ή θάλνπλ ινγηθέο αθαηξέζεηο.μέρξη ηα ηέιε ηνπ 1980 θαη 1990 νη εξεπλεηέο είραλ αλαπηύμεη εμαηξεηηθά επηηπρεκέλεο κεζόδνπο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ κε αβέβαηεο ή ειιεηπήο πιεξνθνξίεο,ρξεζηκνπνηώληαο έλλνηεο από ηελ επηζηήκε ησλ πηζαλνηήησλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ.γηα δύζθνια πξνβιήκαηα,νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ηνπο αιγνξίζκνπο απαηηνύζαλ ηεξάζηην αξηζκό ππνινγηζηηθώλ πόξσλ.σν κέγεζνο ηεο κλήκεο ή ηνπ ππνινγηζηηθνύ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γίλεηαη αζηξνλνκηθό όηαλ ην πξόβιεκα ηείλεη πέξα από έλα νξηζκέλν κέγεζνο.γηα απηό θαη ύςηζηε πξνηεξαηόηεηα ηέζεθε ε αλάγθε γηα έξεπλα θαη δεκηνπξγία πην απνδνηηθώλ αιγνξίζκσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σν 1950 ν AlanTuringπξόηεηλε κηα γεληθή δηαδηθαζία γηα λα ειέγρεη ηελ λνεκνζύλε ελόο πξάθηνξα(agent) γλσζηό θαη σο «ην ηεζη ηνπ Turing».Απηή ε δηαδηθαζία επηηξέπεη ζρεδόλ ζε όια ηα θύξηα πξνβιήκαηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο λα δνθηκαζηνύλ.παξόια απηά είλαη κία πνιύ δύζθνιε δνθηκαζία θαη σο έλα πνζνζηό όιεο νη νληόηεηεο απνηπγράλνπλ.ζ ηερλεηή λνεκνζύλε κπνξεί επίζεο λα αμηνινγεζεί ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα όπσο γηα παξάδεηγκα αλαγλώξηζε γξαθήο ή gameplaying.σέηνηεο δνθηκέο έρνπλ νλνκαζηεί όζν αθνξά ην ζέκα ηνπο σο ExpertTuringTests.Μηθξόηεξα πξνβιήκαηα παξέρνπλ πην εθηθηνύο ζηόρνπο θαη έηζη ππάξρεη έλαο ζπλερώο απμαλόκελνο αξηζκόο ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ.μηα πξνηεηλόκελε ηαμηλόκεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ αθνινπζεί ηελ εμήο θιίκαθα: Optimal: βέιηηζηε StrongSuperHuman:απνδίδεη θαιύηεξα από όινπο ηνπο αλζξώπνπο SuperHuman:απνδίδεη θαιύηεξα από ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο SubHuman:απνδίδεηα ρεηξόηεξα από ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο Γηα παξάδεηγκα κία απόδνζε ζε παηρλίδη ληάκαο κπνξεί λα είλαη Optimal.Μηα απόδνζε ζε έλαλ παηρλίδη ζθάθη κπνξεί λα είλαη SuperHumanκε ηάζε ζε StrongSuperHuman ελώ κία απόδνζε ζε πνιιέο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο όπσο αλαγλώξηζε πξνζώπσλ ή απνθπγή εκπνδίσλ ζην πεξπάηεκα είλαη SubHuman. ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή αλαπηύρζεθε πξαθηηθά ηερλεηή λνεκνζύλε ζην θνκκάηη ηνπ game-playingρξεζηκνπνηώληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ρξήζηε θαη πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ πάλσ ηνπ αιιά θαη βάζε δεδνκέλσλ ώζηε ν ππνινγηζηήο λα είλαη ζε ζέζε αλα πάζα ζηηγκή λα γλσξίδεη όιν ην πιήζνο ησλ ιέμεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ηνπ αλαηέζεθε αιιά θαη ηα πξνθίι όισλ ησλ παηθηώλ ζπλνδεπόκελα από ηα παηθηηθά ζηαηηζηηθά ηνπο. πλδπάδνληαο όια ηα παξαπάλσ δηαζέζηκα εξγαιεία θαη κεηά από πνιύ θόπν γηα ηελ εθκάζεζή ηνπο μεθηλήζακε γηα ηελ πξνγξακκαηηζηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηνπ 19

21 GUIηεο εθαξκνγήο καο αιιά θαη ησλ απαηηνύκελσλ αιγνξίζκσλ επηθνηλσλίαο ησλ δηάθνξσλ ππεξεζηώλ ηνπ VisualStudio ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΔΦΑΡΜΟΓΖ 3.1. Διζαγωγή Υξεζηκνπνηώληαο όια ηα εξγαιεία πνπ πεξηγξάθεζαλ ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην πξνρσξάκε ζηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο.πξώηνο πξνβιεκαηηζκόο ήηαλ ην ηη κνξθή ζα είραλ ηα γξαθηθά ηεο εθαξκνγήο.κύξην θξηηήξην ήηαλ λα ππάξρεη έλα θνηλό γξαθηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα αλαπηύζζνληαη ηα παηρλίδηα.μηαο θαη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ καο ην επηηξέπεη ζέιεζα λα θηηάμσ έλα ζύλζεην πεξηβάιινλ γξαθηθώλ.ζ πξώηε θαη θαιύηεξε όπσο απνδείρζεθε ηδέα ζρεδηαζκνύ ήηαλ ν ηνίρνο κηαο ζρνιηθήο αίζνπζαο κε έλαλ πίλαθα γξαθήο όπνπ ην παηρλίδη ζα παηδόηαλ κε θηκσιία. Βαζικό γπαθικό πεπιβάλλον Ζ όιε αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο αθνξά έλα ζύζηεκα δηαδνρηθώλ νζνλώλ άκεζα εμαξηώκελσλ ε κία από ηελ άιιε.ο ρξήζηεο δειαδή κε ηελ επηινγή πνπ θάλεη κεηαπεδά από ηελ κία νζόλε ζηελ άιιε.με ηελ εκθάληζε ηεο κίαο νζόλεο έρνπκε ηελ απόθξπςε-θιείζηκν ηεο πξνεγνύκελεο δίλνληαο έηζη ηελ αίζζεζε όηη δηαδξνύκε ζε κία θαη κόλν νζόλε. 20

22 Ζ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο καο πεξηιακβάλεη γξαθηθά toolsπνπ καο πξνζθέξεη ην πξόγξακκα αλάπηπμεο ζηνλ Designerπνπ αλαθέξακε ζην 1 ν θεθάιαην.τπάξρνπλ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηεο δηπισκαηηθήο θαζώο θαη ε ππνγξαθή ηεο ζρνιήο καο.πην θάησ δίλνληαη ηα ButtonsΝενο Παίρηεο θαη Φόξησζε(Load).Με ηελ επηινγή Νένο Παίρηεο εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία καο θαη δεκηνπξγνύκε ζην ζύζηεκα έλα θαηλνύξην πξνθίι παίρηε.σν ζύζηεκα θαηαγξάθεη θαη απνζεθεύεη απηά ηα ζηνηρεία ζηελ βάζε καο ώζηε λα θαηαγξαθνύλ παξαδείγκαηνο ραξηλ ηα πνζνζηά επηηπρίαο-απνηπρίαο ηνπ παίρηε.με ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνύ Φόξησζε ν ρξήζηεο θνξηώλεη έλα πξνππάξρνλ πξνθίι ρξήζηε πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη παιηόηεξα. Σέινο ππάξρεη έλα θνπκπί Δμόδνπ κε ην νπνίν ν ρξήζηεο ηεξκαηίδεη ηελ εθαξκνγή.ηελ νζόλε απηή καο δίλεηε ε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε πνην από ηα ηξία δηαζέζηκα παηρλίδηα ζέινπκε λα παίμνπκε.σα θνπκπηά ησλ παηρληδηώλ όκσο παξακέλνπλ αλελεξγά έσο όηνπ εγγξαθνύκε ζην ζύζηεκα.γηα ην ιόγν απηό θαη παξνπζηάδνληαη σο αζπξόκαπξεο εηθόλεο. Απσική οθόνη εθαπμογήρ 21

23 Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Νένο Παίρηεο κεηαθεξόκαζηε ζηελ παξαθάησ νζόλε όπνπ θαη πιεθηξνινγνύκε ην ςεπδώλπκν-όλνκα πνπ ζέινπκε λα έρνπκε ζην ζύζηεκα. Ο ππνινγηζηήο ηζεθάξεη αλ ππάξρεη πξνεγνύκελε εγγξαθή κε ην ίδην όλνκα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ όπνπ απνζεθεύνληαη όια ηα πξνθίι ησλ παηρηώλ.αλ ν παίρηεο εγγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά ζην ζύζηεκα ηόηε παξνπζηάδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα. 22

24 Με ηελ επηινγή Yesν ππνινγηζηήο εγγξάθεη ηνλ όλνκα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη θάζε έλα απνηέιεζκα ηνπ παίρηε,ζε νπνηνδήπνηε παηρλίδη επηιέμεη, θαηαγξάθεηαη ζηελ θαξηέια ηνπ.δπόκελε νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη κεηά θαη ηελ εγγξαθή ηνπ πξνθίι είλαη ε παξαθάησ. 23

25 Όπσο κπνξνύκε λα δνύκε πιένλ έρνπκε απνθηήζεη ςεπδώλπκν θαη παίδνπκε κε ην πξνθίι ηνπ παίρηε Spantideas.Σα θνπκπηά ησλ παηρληδηώλ είλαη πιένλ ελεξγά(έγρξσκεο εηθόλεο) θαη έηνηκα γηα επηινγή. Μόιηο ν παίρηεο μεθηλήζεη λα παίδεη ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα παηρλίδηα ζα εκθαληζηεί ζηελ παξαπάλσ νζόλε ε επηινγή ηαηηζηηθά όπσο θαίλεηαη παξαθάησ 24

26 Δνεπγοποίηζη ζηαηιζηικών παίσηη Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ηαηηζηηθά κεηαβαίλνπκε ζε κηα άιιε νζόλε όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ηα ζηαηηζηηθά ηνπ παίρηε Spantideas. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηαηηζηηθώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο όπνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα μερσξηζηό πίλαθα κε ηελ νλνκαζία UserNamesγηα ηα πξνθίι ησλ παηρηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ εθαξκνγή.κάζε λέν πξνθίι πνπ εγγξάθεηαη ζηελ βάζε καο ζπλνδεύεηαη από ηελ δεκηνπξγία ελόο άιινπ πίλαθα κε ηελ νλνκαζία UserStatistics όπνπ κέζα εθεί θαηαγξάθνληαη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ θάζε παίρηε μερσξηζηά.παξαθάησ βιέπνπκε ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ SqlServer 2008 όπνπ έρνπκε αλνίμεη ηνπο πίλαθεο Tablesθαη θάλνπκε ηηο ξπζκίζεηο ζηνπο πίλαθεο UserNamesθαη UserStatistics. 25

27 Sql Server 2008 compact-tables Οθόνη ζηαηιζηικών παίσηη 26

28 3.2. Κπεμάλα Κανόνερ παισνιδιού Σν παηρλίδη ηεο θξεκάιαο αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο πνπ παξαδνζηαθά ηζρύνπλ.σν παηρλίδη παίδεηαη κε δπν παίρηεο.έζησ ν παίρηεο Α θαη ν παίρηεο Β.Ο παίρηεο Α θαληάδεηαη κηα ιέμε πνπ πηζηεύεη όηη δύζθνια ζα βξεη ν παίρηεο Β.Ο παίρηεο Β κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνζπαζεί,κε κόλε βνήζεηα ην πξώην θαη ην ηειεπηαίν γξάκκα ηεο ιέμεο ηα νπνία θαη είλαη αλαγξαθόκελα. λα καληέςεη ηελ ιέμε.ηελ δηάζεζή ηνπ έρεη 7 πξνζπάζεηεο.κάζε πξνζπάζεηα αληηζηνηρεί ζε έλα γξάκκα ηεο αιθαβήηνπ ην νπνίν θαη εθθσλεί ν παίρηεο Β.Ο παίρηεο Α ηζεθάξεη αλ ην γξάκκα πνπ κόιηο εθθσλήζεθε αλήθεη ζηελ ηνπνζεηεκέλε ιέμε.αλ Ναη ηόηε αλαγξάθεη ην γξάκκα απηό ζηα θελά ηεο ιέμεο.αλ Όρη ηόηε αλαγξάθεη ην γξάκκα ζε κηα μερσξηζηή ιίζηα θαη ζρεδηάδεη ην ζώκα ηνπ «θξεκαζκέλνπ».ηηο 7 απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ην παηρλίδη ηειεηώλεη ππέξ ηνπ παίρηε Α ν νπνίνο θαη θαλεξώλεη ηελ ιέμε.αλ βξεζνύλ όια ηα γξάκκαηα ηεο ιέμεο ηόηε ληθεηήο αλαδεηθλύεηαη ν παίρηεο Β.Σν παηρλίδη θαηαζθεπάζηεθε βάζεη ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ θαλόλσλ κε ηνλ ππνινγηζηή λα παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ παίρηε Α θαη ηνλ ρξήζηε ηνλ ξόιν ηνπ παίρηε Β Gameplaying κπεμάλαρ Αςηόμαηη διαβάθμιζη δςζκολίαρ Πξώηε επηινγή πνπ καο δίλεηαη κπαίλνληαο ζην κελνύ ηεο θξεκάιαο είλαη ην αλ ζέινπκε απηόκαηε δηαβάζκηζε δπζθνιίαο ή όρη.ηελ επηινγή απηόκαηεο δηαβάζκηζεο δπζθνιίαο ν ππνινγηζηήο ζα ρξεζηκνπνηεζεη ηερλεηή λνεκνζύλε θαη ζα πξνζαξκόζεη ην επίπεδν δπζθνιίαο ζην επίπεδν ηνπ παίρηε.σν θνπκπί πάλσ αξηζηεξά καο βγάδεη ζην αξρηθό κελνύ ηνπ παηρληδηνύ(home). 27

29 Δπηιέγνληαο κε απηόκαηε δηαβάζκηζε δπζθνιίαο καο παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ νζόλε ηνπ UI. Δπιλογή επιπέδος δςζκολίαρ,με ή σωπίρ σπονόμεηπο ηελ νζόλε απηή καο δίλνληαη νη εμήο επηινγέο.δπηινγή επηπέδνπ δπζθνιίαο θαη επηινγή ύπαξμεο ρξνλνκέηξνπ.ην επίπεδν δπζθνιίαο Δύθνιν νη ιέμεηο πνπ δηαιέγεη ν ππνινγηζηήο έρνπλ έσο 5 γξάκκαηα.ην επίπεδν δπζθνιίαο Καλνληθό νη ιέμεηο πξνο αλεύξεζε έρνπλ από 6 εσο 10 γξάκκαηα.σέινο ζην επίπεδν δπζθνιίαο Γύζθνιν νη ιέμεηο θπκαίλνληαη από 11 έσο 25 γξάκκαηα όπνπ από 25 γξάκκαηα απνηειείηαη ε κεγαιύηεξε ιέμε ηεο βάζεο καο. Γελ πξνζδηνξίζηεθε ζαλ θξηηήξην δπζθνιίαο ε επηινγή ιέμεσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπάληα γξάκκαηα(φ,φ,ξ θνθ) ηεο αιθαβήηνπ γηαηί θάηη ηέηνην ζα έθαλε ην παηρλίδη πξνβιέςηκν κηαο θαη νη πξώηεο εθθσλήζεηο γξακκάησλ από ηνλ παίρηε Β ζα αθνξνύζαλ ηέηνηα γξάκκαηα.με ηελ επηινγή ηνπ ζηπι παηρληδηνύ πνπ ζέινπκε γηλεηαη νξαηό ην label Δθθίλεζε παηρληδηνύ.με ην πάηεκα ηνπ αξηζηεξνύ θνπκπηνύ ηνπ πνληηθηνύ καο κεηαπεδάκε ζην gameplayinginterfaceηνπ παηρληδηνύ όπσο βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Δδώ παξαηεξνύκε όηη ηα γξαθηθά καο όπσο έρνπκε γξαςεη θαη παξαπάλσ παξαπέκπνπλ ζε καύξν πίλαθα ζρνιείνπ θαη γξαθή θηκσιίαο πάλσ ζε απηόλ.παξαηεξνύκε θαη πάιη ην θνπκπί homeπάλσ αξηζηεξά θαη πάλσ δεμηά έλα θνπκπη Helpόπνπ παξαζέηνληαη νη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. 28

30 29 Αλγόπιθμορ επιλογήρ Λέξεων από ηην βάζη

31 GameplayingInterface ηνλ καύξν πίλαθα βιέπνπκε ην γξαθηθό ηεο θξεκάιαο ελώ δίπια ηελ ιέμε πξνο ζπκπιήξσζε.σν πξώην θαη ην ηειεπηαίν γξάκκα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη.ο παίρηεο επηιέγεη από ηα 26 γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ πνπ βιέπνπκε παξαηεηαγκέλα ζηα δεμηά ηνπ πίλαθα.σν θνπκπί Καηλνύξηα Λέμε ηξνθνδνηεί ην παηρλίδη καο κε κία λέα ιέμε ζύκθσλα κε ην επίπεδν δπζθνιίαο πνπ έρνπκε δηαιέμεη ή κε κία ιέμε κηθξόηεξεο δπζθνιίαο εθόζνλ ε επηινγή πνπ θάλακε αξρηθά ήηαλ απηόκαηε δηαβάζκηζε δπζθνιίαο(ρξεώλεηαη ώο ήηηα).σν θνπκπί εμόδνπ ηέινο καο επαλαθέξεη ζην αξρηθό κελνύ ηνπ παηρληδηνύ. UI όπωρ θαίνεηαι ζηον Designer ηος VisualStudio 30

32 εκαληηθό ζηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ είλαη λα αλαθέξνπκε όηη όηαλ ν παίρηεο επηιέμεη έλα γξάκκα απηόκαηα ην γξάκκα απηό θαζίζηαηαη κε ελεξγό από ηελ ιίζηα ησλ γξακκάησλ ηεο αιθαβήηνπ.έηζη όζεο θνξέο θαη λα ην παηήζεη δελ πξνζκεηξάηαη ζαλ πξνζπάζεηα.γξαθηθά απηό απεηθνλίδεηαη κε καύξηζκα ηνπ ήδε επηιεγκέλνπ γξάκκαηνο. Δκθώνηζη γπαμμάηων και ζημείωζη ηοςρ πάνω ζηον πίνακα Με θάζε γξάκκα πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο ν ππνγηζηήο αλαηξέρεη ηα γξάκκαηα ηεο ιέμεο ώζηε λα ειέγμεη αλ ην γξάκκα ππάξρεη ζηελ ιέμε.αλ ππάξρεη ην ζεκεηώλεη ζην αληίζηνηρν θελό.αιιηώο ην ζεκεηώλεη ζηα ρξεζηκνπνηεζέληα γξάκκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ιέμε.με ρξήζε ςεπδνθώδηθα ν ππνινγηζηήο αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. Φεςδοκώδικαρ διαδικαζίαρ ελέγσος γπαμμάηων ζηο παισνίδι ηηρ κπεμάλαρ 31

33 ε πεξίπησζε επηινγήο δύζθνινπ επηπέδνπ κε παξνπζία ρξνλνκέηξνπ ε νζόλε gameplayingζα ερεη ηελ παξαθάησ κνξθή: Γύζκολο επίπεδο με σπονόμεηπο Όπσο ζε θάζε παηρλίδη έρνπκε κηα πεξίπησζε ήηηαο ηνπ παίρηε θαη κηα πεξίπησζε λίθεο.έηζη θαη εδώ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο νζόλεο γηα απηά ηα δύν ελδερόκελα.ε πεξίπησζε ήηηαο ινηπόλ έρνπκε εκθάληζε κηαο εηθόλαο πνπ εηδνπνηεί ηνλ παίρηε όηη έραζε ζπλνδεπόκελε από έλα ραξαθηεξηζηηθό ήρν ήηηαο θαη θάησ δεμηά ηελ ιέμε πνπ δελ βξήθε ν παίρηεο. Οθόνη ζε πεπίπηωζη ήηηαρ 32

34 ε ελδερόκελν λίθεο έρνπκε ηελ εκθάληζε ελόο αξρείνπ.gifθηηαγκέλνπ εηδηθά γηα ην παηρλίδη απηό όπνπ εκθαλίδνληαη ππξνηερλήκαηα. Οθόνη ζε πεπίπηωζη νίκηρ Αςηόμαηη Γιαβάθμιζη Γςζκολίαρ ε πεξίπησζε απηόκαηεο δηαβάζκηζεο δπζθνιίαο ν ππνινγηζηήο αλαζύξεη κέζα από ηελ βάζε ηνπ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνθίι ηνπ παίρηε πνπ έρεη ήδε απνζεθεπκέλα.σα δεδνκέλα απηά πεξηιακβάλνπλ ην πνζνζηό ληθώλ-εηηώλ ηνπ παίθηε ζε πξνεγνύκελεο ρξνληθέο ζηηγκέο.βάζεη απηώλ θαηεγνξηνπνηεί ην επίπεδν ηνπ παίρηε θαη επηιέγεη από ην ιεμηθό ην αλάινγν γηα ηελ θάζε πεξίπησζε γξάκκα. Αλ ν παίρηεο θαηεγνξηνπνηεζεί ζην επίπεδν Δύθνιν ηόηε νη ιέμεηο πνπ δηαιέγεη ν ππνινγηζηήο έρνπλ έσο 5 γξάκκαηα.αλ ν παίθηεο θαηεγνξηνπνηεζεί ζην επίπεδν δπζθνιίαο Καλνληθό,ηόηε νη ιέμεηο πξνο αλεύξεζε έρνπλ από 6 εσο 12 γξάκκαηα.καη αλ ηέινο θαηεγνξηνπνηεζεί ζην επίπεδν Γύζθνιν, νη ιέμεηο θπκαίλνληαη από 13 έσο 25 γξάκκαηα όπνπ από 25 γξάκκαηα απνηειείηαη ε κεγαιύηεξε ιέμε ηεο βάζεο καο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ παίρηε ζην θαηάιιειν επίπεδν γίλεηαη ώο εμήο: Αξρηθά έλαο λένο παίρηεο θαηεγνξηνπνηείηαη ζην Δύθνιν επίπεδν ρσξίο ρξνλόκεηξν.αλ πεηύρεη 5 επαλαιακβαλόκελεο λίθεο ή 3 λίθεο ζε δηάζηεκα ηνπ ελόο ιεπηνύ ηόηε ην επίπεδν ηνπ παίρηε κεηαπεδά απηόκαηα από Δύθνιν ρσξίο ρξνλόκεηξν ζε Δύθνιν κε ρξνλόκεηξν.ηελ ζπλέρεηα αλ ν παίρηεο επηηύρεη 5 επαλαιακβαλόκελεο λίθεο ή 3 ζε δηάζηεκα ηνπ ελόο ιεπηνύ ηόηε ν ππνινγηζηήο ηνλ αλεβάδεη άιιν έλα επίπεδν δπζθνιίαο ζε Καλνληθό ρσξίο ρξνλόκεηξν.από ην επίπεδν απηό αλ ππάξμνπλ 3 δηαδνρηθέο λίθεο ζε δηάζηεκα 120 δεπηεξνιέπησλ ηόηε έρνπκε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ παίρηε ζε έλα παξαπάλσ επίπεδν.απηή ε θιηκάθσζε γίλεηαη νκνίσο κέρξη ην πην δύζθνιν επίπεδν.ε πεξίπησζε επαλαιακβαλόκελσλ εηηώλ από ηνλ παίρηε έρνπκε ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία.ζ θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη πξνο ηα θάησ.αλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ινηπόλ ν ππνινγηζηήο πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα ζην επίπεδν θαη ηηο γλώζεηο ηνπ παίθηε. 33

35 Αλγόπθιμορ καηηγοπιοποίηζηρ παίσηη ζηην αςηόμαηη διαβάθμιζη 34

36 3.3. Αναγπαμμαηιζμόρ Κανόνερ παισνιδιού Ο αλαγξακκαηηζκόο όπσο πξνδίδεη θαη ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο είλαη έλα παηρλίδη όπνπ ν παηρηεο πξνζπαζεί λα βξεη ηελ ιέμε, ηα γξάκκαηα ηεο νπνηαο είλαη αλαγξακκαηηζκέλα(δειαδή κε ηπραία ζεηξά).όζν πην κεγάιν είλαη ην πιήζνο ησλ γξακκάησλ πνπ απνηεινύλ ηελ ιέμε ηόζν πην δύζθνιν γίλεηαη ην παηρλίδη Gameplayingαναγπαμμαηιζμού Ζ πξώηε νζόλε ζην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνύ θαίλεηαη παξαθάησ θαη καο δίλεη ηελ επηινγή απηόκαηεο δηαβάζκηζεο δπζθνιίαο ρξεζηκνπνηώληαο θαη εδώ ηερληθέο ηερλεηήο λνεκνζύλεο αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ παίρηε. Αςηόμαηη διαβάθμιζη δςζκολίαρ ε πεξίπησζε επηινγήο κε απηόκαηεο δηαβάζκηζεο δπζθνιίαο πξνθύπηεη ε παξαθάησ νζόλε παηρληδηνύ όπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζε πνιινύο ζπλδπαζκνύο ζηπι παηρληδηνύ όπσο επίπεδν δπζθνιίαο θαη ύπαξμε ρξνλνκέηξνπ ή όρη.ηελ νζόλε απηή καο δίλνληαη νη εμήο επηινγέο.δπηινγή επηπέδνπ δπζθνιίαο θαη επηινγή ύπαξμεο ρξνλνκέηξνπ.ην επίπεδν δπζθνιίαο Δύθνιν νη ιέμεηο πνπ δηαιέγεη ν ππνινγηζηήο έρνπλ έσο 5 γξάκκαηα.ην επίπεδν δπζθνιίαο Καλνληθό νη ιέμεηο πξνο αλεύξεζε έρνπλ από 6 εσο 10 γξάκκαηα.σέινο ζην επίπεδν δπζθνιίαο Γύζθνιν νη ιέμεηο θπκαίλνληαη από 11 έσο 25 γξάκκαηα όπνπ από 25 γξάκκαηα απνηειείηαη ε κεγαιύηεξε ιέμε ηεο βάζεο καο.ζ επηινγή επηπέδνπ δπζθνιίαο ελεξγνπνηεί ηελ ζπλάξηεζε LoadWordζηνλ θώδηθά καο όπνπ γηα ράξηλ επθνιίαο είλαη globalθαη ρξεζηκνπνηείηε ηόζν γηα ην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνύ όζν θαη γηα ην παηρλίδη ηεο θξεκάιαο. 35

37 Δπιλογή επιπέδος δςζκολίαρ,με ή σωπίρ σπονόμεηπο ε πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο απνθαζίζεη λα δηαιέμεη ηελ επηινγή παηρληδηνύ κε απηόκαηε δηαβάζκηζε δπζθνιίαο, ν ππνινγηζηήο δηαβάδεη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ παίθηε από ηελ βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία θαη έρεη θαηαρσξεζεί θαη δηαιέγεη βάζεη απηώλ ιέμε πξνο εύξεζε.αθνινπζεί δειαδή ηνλ ίδην αιγόξηζκν πνπ πεξηγξάςακε ζην παηρλίδη ηεο θξεκάιαο. Gameplayingζε επίπεδο ζσεδίαζηρ γπαθικών ζηο VisualStudio 36

38 Παποςζίαζη επιλογήρ κοςμπιού «Καινούπια Λέξη» ηελ παξαπάλσ νζόλε ε επηινγή ηνπ θνπκπηνύ «Καηλνύξηα Λέμε» καξηπξά ηελ ιέμε πξνο αλεύξεζε.σαπηόρξνλα όκσο ν παίρηεο ρξεώλεηαη ηελ παξηίδα ηνπ παηρληδηνύ σο ήηηα,θάηη πνπ θαηαγξάθεηαη θαη ζηα ζηαηηζηηθά ηνπ πξνθίι ηνπ όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ νζόλε. ηαηιζηικά μεηά ηην παπαίηηζη ηος παίσηη από ηην παπηίδα 37

39 ε πεξίπησζε επηηπρνύο εύξεζεο ηεο επηιεγκέλεο από ηνλ ππνινγηζηή ιέμεο κεηαβαίλνπκε ζηελ παξαθάησ νζόλε θαη ζηα ζηαηηζηηθά θαηαγξάθεηαη λίθε ζηνλ πίλαθα ηνπ πξνθίι ηνπ παίρηε. 38

40 Γηα λα έρνπκε όκσο έλα απνηέιεζκα ζην παηρλίδη ζα πξέπεη ν ππνινγηζηήο λα ειέγμεη αλ ν ζπλδπαζκόο γξακκάησλ πνπ ηνπνζεηεί ν παίρηεο ζπκβαδίδεη κε ηελ επηιεγκέλε από ηελ βάζε ιέμε.απηή ηελ δηαδηθαζία κπνξνύκε λα ηελ πεξηγξάςνπκε απιά κε ρξήζε ηνπ παξαθάησ ςεπδνθώδηθα. Φεςδοκώδικα ελέγσος λέξηρ ζηο παισνίδι ηος Αναγπαμμαηιζμού 39

41 3.4 Ππόζωπο-Εώο-Φςηό Κανόνερ παισνιδιού Παξαδνζηαθά ην παηρλίδη παίδεηαη ζε ιεπθέο θόιιεο ραξηί αθνύ πξώηα ε παξέα ζπκθσλήζεη γηα ην πνηεο θαηεγνξίεο ιέμεσλ ζα παηρηνύλ.κάζε παίρηεο γξάθεη ζε κηα νξηδόληηα γξακκή ηηο θαηεγνξίεο ησλ ιέμεσλ ηελ κία δίπια ζηελ άιιε θαη κε νξηδόληηεο θαη θάζεηεο γξακκέο θαζνξίδεη ηα πεδία κέζα ζηα νπνία ζα γξάθεη ηηο ιέμεηο ηνπ.πλεζέζηεξεο θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: Πξόζσπν, Εών, Πξάγκα, Φπηό, Δπάγγεικα θαη Υώξα ή Πόιε.Ξεθηλώληαο ην παηρλίδη ν πξώηνο παίρηεο, αξρίδεη ιέγνληαο ην γξάκκα «Α» θσλαρηά θαη ζπλερίδεη λα ιέεη ηελ αιθαβήηα από κέζα ηνπ κέρξη ν δηπιαλόο ηνπ λα ηνλ δηαθόςεη. Σν παηρλίδη μεθηλά κε ην γξάκκα ζην νπνίν ηνλ ζηακάηεζε.ο γύξνο ηειεηώλεη όηαλ θάπνηνο παίρηεο ζπκπιεξώζεη όιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ επηιεγκέλνπ γξάκκαηνο, θαη αθνύ πξώηα δώζεη 10 δεπηεξόιεπηα πξνζεζκία ζηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ (αλαθνηλώλνληαο ζηνπο ζπκπαίρηεο ηνπ θσλαρηά ηνλ αξηζκό ''1' γηα λα μέξνπλ όηη βξήθε όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη όηη μεθηλά ε κέηξεζε, έπεηηα θσλάδεη ''Stop'' όηαλ πεξάζνπλ ηα δέθα δεπηεξόιεπηα). ην ηέινο θάζε γύξνπ αλαθνηλώλνληαη από ηνπο παίρηεο κε ηε ζεηξά νη απαληήζεηο θαη ππνινγίδεηαη ε βαζκνινγία.20 βαζκνύο παίξλεη ν παίρηεο πνπ είλαη ν κνλαδηθόο πνπ έρεη βξεη ιέμε ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.10 βαζκνύο αλ ε ιέμε ζνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ησλ ππνινίπσλ αιιά έρνπλ βξεη ιέμε όινη νη παίρηεο. 5 αλ έρεηο βξεη ηελ ίδηα ιέμε έζησ θαη κε έλαλ από ηνπο ζπκπαίθηεο ζνπ.σν παηρλίδη κπνξεί λα θξαηήζεη 24 γύξνπο όζα θαη ηα γξάκκαηα ζην ειιεληθό αιθάβεην, κπνξεί όκσο λα ζηακαηήζεη θαη λσξίηεξα εαλ ζπκπιεξσζεί ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα βαζκνινγίαο. Σν κνληέιν ηνπ παηρληδηνύ όπσο παίδεηαη παξαδνζηαθά δελ ζα κπνξνύζε λα πεξάζεη απηνύζην κε αληίπαιν ηνλ ππνινγηζηή γηα ηνλ ιόγν όηη ν ππνινγηζηήο είλαη άξηζηνο γλώζηεο ησλ ιέμεσλ όισλ ησλ γξακκάησλ θαη όισλ ησλ θαηεγνξηώλ θαη κε ρξόλν εύξεζεο θάπνηα miliseconds.καζίζηαηαη ινηπόλ αλνύζηα κηα ηέηνηα αλακέηξεζε παίρηε κε ππνινγηζηή.σν κόλν κνληέιν πνπ ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη είλαη θαη απηό ην νπνίν πινπνηήζακε.ην κνληέιν απηό ν παίρηεο δηαιέγεη ηνπο γύξνπο θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ζην νπνίν ζέιεη λα δηαγσληζζεί.σν επίπεδν δπζθνιίαο θαζνξίδεηαη από ηνλ ρξόλν πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ ζε θάζε γύξν.ην ηέινο θάζε γύξνπ ν παίρηεο κπνξεί λα ειέγμεη αλ νη ιέμεηο πνπ έρεη βξεη είλαη απνδεθηέο από ηελ βάζε ηνπ ππνινγηζηή θαη κόλν εθόζνλ είλαη ζσζηέο λα πξνρσξήζεη ζηνλ επόκελν γύξν θαη γξάκκα.όηαλ ζπκπιεξώζεη επηηπρώο όινπο ηνπο γύξνπο πνπ αξρηθά επέιεμε ηόηε έρνπκε λίθε θαη εγγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο ζηα ζηαηηζηηθά ηνπ παίρηε. 40

42 3.4.2.GameplayingΠπόζωπο-Εώο-Φςηό ην παηρλίδη απηό, όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα πξώηα ζρεδηάζηεθαλ ηα γξαθηθά ηνπ ζηνλ Designerηνπ VisualStudioθαη έπεηηα έγηλε ε ελεξγνπνίεζε ησλ θνπκπηώλ,labels θαη textboxesκέζσ ηνπ θώδηθα.παξαθάησ κπνξνύκε λα δνύκε πσο θαίλεηαη ε νζόλε ζρεδηαζκνύ ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ.σα labelsθαη ηα checkboxesδείρλνπλ ηα επηθαιύπηνληαη.ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο θαη ζε ρξόλν παηρληδηνύ πνηέ δελ είλαη ηαπηόρξνλα ελεξγνπνηεκέλα. Γπαθικά όπωρ θαίνονηαι ζηο επίπεδο ηος Designer ηος Visual Studio Ζ πξώηε νζόλε πνπ κεηαβαίλνπκε κόιηο επηιέμνπκε ην παηρλίδη αθνινπζεί ηηο αξρέο αξρηηεθηνληθήο πνπ είδακε θαη ζηα πξνεγνύκελα παηρλίδηα.ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο είλαη όηη ζην παηρλίδη απηό πξώηε επηινγή πνπ δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε είλαη λα δηαιέμεη ην πιήζνο ησλ γύξσλ πνπ ζέιεη λα δηαγσληζηεί. 41

43 Έπεηηα από ηελ επηινγή ησλ γύξσλ ηνπ θάζε παηρληδηνύ καο δίλεηαη ε επηινγή ρξόλνπ δηάξθεηαο γύξνπ.γηα παξάδεηγκα ζην επίπεδν παηρληδηνύ εύθνιν καο δίλεηαη πεξηζώξην ρξόλνπ 120 δεπηεξνιέπησλ.αληίζηνηρα ζην επίπεδν θαλνληθό πεξηζώξην 90 δεπηεξνιέπησλ ελώ ζην πνιύ δύζθνιν 60 δεπηεξνιέπησλ. 42

44 Με ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνύ Δθθίλεζε παηρληδηνύ πεξλάκε ζην θπξίσο κέξνο ηνπ παηρληδηνύ όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.κάησ από θάζε θαηεγνξία ν παίρηεο κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ηελ ιέμε πνπ ζθέθηεηαη λα αξρίδεη κε ην γξάκκα πνπ ν ππνινγηζηήο ηπραία έρεη δηαιέμεη γηα ηνλ γύξν. Δπεηηα κε ηελ βνήζεηα ηνπ θνπκπηνύ «Διεγρνο απαληήζεσλ» ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηζεθάξεη αλ ε ιέμε πνπ έγξαςε αληηζηνηρεί ζσζηά ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παηρληδηνύ 43

45 ε πεξίπησζε πνπ ε ιέμε είλαη ζσζηή εκθαλίδεηαη κε πξάζηλε γξακκαηνζεηξά ελώ ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ιάζνο εκθαλίδεηαη κε θόθθηλε γξακκαηνζεηξά. Ο έιεγρνο ηεο ιέμεο πνπ έρεη γξάςεη ν παίρηεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί απιά κε ρξήζε ηνπ παξαθάησ ςεπδνθώδηθα. Φεςδοκώδικαρ ελέγσος λέξεων ζηο παισνίδι Ππόζωπο Εώο Φςηό 44

46 Αλ ν ρξόλνο κεδεληζηεί ρσξίο λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα πεδία-θαηεγνξίεο ην ζύζηεκα καο κεηαβαίλεη ζηελ παξαθάησ νζόλε θαη εγγξάθεη ήηηα ζηα ζηαηηζηηθά ηνπ παίρηε. Σαπηόρξνλα αλεμάξηεηα από ην ζε πνηνλ γύξν είκαζηε ε παξηίδα ράλεηαη.ε πεξίπησζε πνπ ν παίρηεο ζέιεη λα μαλαπαίμεη ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπκπί «Νέν παηρλίδη» όπνπ ε παξηίδα μεθηλάεη θαη πάιη από ηνλ 1 ν γύξν. 45

47 3.4.3 Αςηόμαηη Γιαβάθμιζη Γςζκολίαρ ην παηρλίδη απηό ε απηόκαηε δηαβάζκηζε δπζθνιίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν από όηη ζηα πξνεγνύκελα παηρλίδηα.δδώ ν παίθηεο επηιέγνληαο ηελ απηόκαηε παξαγσγή ηνπ παηρληδηνύ θαιείηαη λα δηαιέμεη από πόζνπο γύξνπο επηζπκεί λα απνηειείηαη ην παηρλίδη ηνπ.έζησ ινηπόλ όηη ν παίρηεο δηαιέγεη ζεη ησλ 5 γύξσλ.αξρηθά ην παηρλίδη ζα αξρίζεη ζην εύθνιν επίπεδν ιεηηνπξγία όπνπ ν παίρηεο έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ 120 δεπηεξνιέπησλ ζε θάζε γύξν.αλ ζπκπιεξώζεη ζσζηά ηα πεδία ηόηε ζα μεθηλήζεη ν 2 νο γύξνο.δθόζνλ πεξλάσ επηηπρώο ηνπο γύξνπο θαη γηα 5 γύξνπο ην παηρλίδη απηόκαηα ζα πξνζαξκόζεηην επίπεδό ηνπ ζην θαλνληθό όπνπ ν παίρηεο ζα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ 90 δεπηεξόιεπηα γηα θάζε γύξν.μεηά ηηο 5 ζπλερόκελεο επηηπρίεο ζα κεηαπεδήζεη ζην πνιύ δύζθνιν επίπεδν ιεηηνπξγία κε ρξόλν απόθξηζεο ηα 60 δεπηεξόιεπηα αλ γύξν.ε πεξίπησζε πνπ ζε θάπνην επίπεδν ν παίρηεο ράζεη θάπνηνλ γύξν ηόηε ην παηρλίδη ζα ηνλ ξίρλεη ζην ακέζσο πξνεγνύκελν επίπεδν ιεηηνπξγίαο απηόκαηα.ο αιγόξηζκνο απηόο αθνινπζείηαη γηα θάζε ζεη γύξσλ πνπ επηιέγεη αξρηθά ν ρξήζηεο. Οθόνη επιλογήρ αςηόμαηηρ διαβάθμιζηρ επιπέδος 46

48 47 Γιάγπαμμα ποήρ αςηόμαηηρ διαβάθμιζηρ δςζκολίαρ

49 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΩΔΗ πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη βαζηδόκελνη ζηελ νξζόηεηα ηνπ θώδηθα, ε όιε εθαξκνγή ζηεξίδεηαη ζηελ πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ όπνπ είλαη θνξησκέλεο νη ιέμεηο.οη βάζεηο δειαδή θαζνξίδνπλ ην θαηα πόζν ε ιέμε πξνο επίιπζε είλαη νξζή ή αληαπνθξίλεηαη επηηπρώο ζε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη όπσο ζην παηρλίδη πξόζσπν δών θπηό.λόγσ ηεο κεγάινπ όγθνπ ιέμεσλ, ε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα παηρλίδηα ηεο θξεκάιαο θαη ηνπ αλαγξακκαηηζκνύ, δελ θαηέζηε δπλαηό λα ειεγζεί από ηνλ ζπγγξαθέα νξζνγξαθηθά ή γξακκαηηθά.τπάξρεη δειαδή πηζαλόηεηα θάπνηα ιέμε λα κελ ππάξρεη ή λα είλαη γξακκέλε ιαλζαζκέλα θάηη πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαηα ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ λα πξνθύςεη ζθάικα ινγηθό. Δπηπιένλ νη βάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην παηρλίδη πξόζσπν δών θπηό δελ έρνπλ κεγάιν αξηζκό ιέμεσλ αλα θαηεγνξία.απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε ηνπνζέηεζε κηαο ιέμεο γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηεγνξία ησλ δώσλ θαηα ηνλ έιεγρν ηεο ιέμεο λα εκθαλίδεηαη σο άθπξε ελώ είκαζηε ζίγνπξνη όηη ζαλ ιέμε αλα θαηεγνξία είλαη ζσζηή.σν ζθάικα νθείιεηαη μεθάζαξα ζηελ απνπζία ηεο ιέμεο από ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο θαη όρη ζε ζθάικα πξνγξακκαηηζκνύ. αλ κειινληηθή βειηίσζε ζρεηηθά απιή, γηα ηνλ ιόγν όηη ν θώδηθαο δελ ζπλδέεηαη κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ παξα δηαζπλδέεηαη κε απηήλ, είλαη κηα πην εθηελήο βάζε δεδνκέλσλ αλα θαηεγνξία ζην παηρλίδη πξόζσπν δών θπηό.διεύζεξα ζην δηαδίθηπν ζηελ ειιεληθή γιώζζα πξνο ην παξώλ δελ ππάξρεη θάηη δηαζέζηκν.πγθεθξηκέλα ε θαηεγνξία ησλ επαγγεικάησλ βξέζεθε θαηα ηύρε ζε ζειίδα ηνπ Ηδξύκαηνο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.Έγηλε πξνζπάζεηα λα θηιηξαξηζζεί νληνινγηθά ε κεγάιε βάζε ιέμεσλ ηνπ ispellόκσο δελ βξέζεθε θάπνηνο αιγόξηζκνο πνπ λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηέηνηα εθηελή θαηεγνξηνπνίεζε. Δπίζεο κειινληηθά ζα κπνξνύζε λα πξνζηεζνύλ επηπιένλ θαηεγνξίεο ιέμεσλ ζην παηρλίδη πξνζσπν δών θπηό κε κηα ηξνπνπνίεζε ζρεδηαζηηθά ζηνλ Designerηνπ VisualStudioθαη πξόζζεζε αλάινγνπ θνκκαηηνύ θώδηθα πνπ ππάξρεη ζηηο ήδε ελεξγέο θαηεγνξίεο ιέμεσλ.ην παηρλίδη ηεο θξεκάιαο κηαο θαη είλαη θιαζζηθόο ν ηξόπνο παηρληδηνύ δελ δηαθαίλεηαη θάπνηα αιιαγή ή εμέιημε πνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη.αληηζέησο ζην παηρλίδη ηνπ αλαγξακκαηηζκνύ ζα κπνξνύζε λα ππάξμνπλ λένη ηξόπνη κπεξδέκαηνο ηεο ιέμεο ζύκθσλα γηα παξάδεηγκα κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα όπσο ηξίγσλα ή ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα ή κνηίβα ζηαπξνιέμσλ. Σέινο ζα ήζεια λα πξνζζέζσ όηη κηα ζπνπδαία πξόζζεζε,πνπ όκσο απαηηεί πνιιέο εξγαηνώξεο πξνγξακκαηηζκνύ, ζα ήηαλ λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα παημίκαηνο πνιιαπιώλ παηρηώλ(multiplayermode) είηε κέζσ ηνπ ίδνπ ππνινγηζηή είηε κέζσ δηθηύσλ(lan,internet).κιείλνληαο, κηαο θαη ε εθαξκνγή είλαη θηηαγκέλε λα παίδεη ζε windowsformκηα κεηαηξνπή ηεο ζε androidή iphoneκνξθή ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα. 48

50 49

51 Παπάπηημα 1) Φόξησζεηεοβάζεοζηνλserver. Imports System.Data.SqlServerCe Imports System.Data Imports System.Windows.Forms Namespace DiplomacyInterfaceIntro PublicClass DatabaseCommand Implements IDisposable #Region"General Declarations" Private mobjconnection As SqlCeConnection Private mobjtransaction As SqlCeTransaction Private mstrcommandtext AsString Private mintparameterscount AsInteger Private mobjparameters(,) AsObject Private mblnprepare AsBoolean Private mobjcommand As SqlCeCommand Private mobjdataadapter AsNew SqlCeDataAdapter Private mblnconnectionprivateopened AsBoolean PrivateConst int_default_timeout AsInteger = 300 PrivateConst int_timeout_error_code AsInteger = PrivateConst str_timeout_error_msg AsString = "Your query or operation has taken too long to execute and has been terminated by the system in order to protect system's integrity. If your operation is valid consult your system administrator." PrivateConst int_duplicate_record_error_code AsInteger = PrivateConst str_duplicate_record_error_msg AsString = "The record you are trying to insert already exists in DataBase. Please change the primary key field(s) and try again." #EndRegion #Region"Public Properties" PublicProperty Connection() As SqlCeConnection Get Return mobjconnection EndGet Set(ByVal Value As SqlCeConnection) mobjconnection = Value EndSet EndProperty PublicProperty Transaction() As SqlCeTransaction Get Return mobjtransaction EndGet Set(ByVal Value As SqlCeTransaction) mobjtransaction = Value EndSet EndProperty PublicReadOnlyProperty DataAdapter() As SqlCeDataAdapter Get Return mobjdataadapter EndGet EndProperty PublicProperty CommandText() AsString Get Return mstrcommandtext EndGet Set(ByVal Value AsString) mstrcommandtext = Value 50

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά Τδαηικό Διαμέπιζμα Θεζζαλίαρ σέδιο Διασείπιζηρ ηυν Τδάηυν Σεσνικό Επιμεληηήπιο Ελλάδαρ Πεπιθεπειακό Σμήμα ΚΕΝΣΡΘΚΗ & ΔΤΣΘΚΗ ΘΕΑΛΘΑ Ημεπίδα Τδαηικοί πόποι: Άνθπυπορ Πεπιβάλλον Ανάπηςξη Πξόγξακκα Μέηξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ Με ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθφηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΜ 4 ΘΕΟΥΙΛΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ 5 ΣΟΚΑΣΛΗ ΕΤΝΙΚΗ ΑΜ 12 ΦΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΤ ΦΡΤΗ ΑΜ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. ΑΘΗΝΑ. Έχοντας υπόψη

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. ΑΘΗΝΑ. Έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. ΚΑΘ Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΘΑ ΕΚΠ/Η Α ΑΘΗΝΑ ------------ Σαρ. Γ/λζε: Γψξνπ 9 T.K. - Πφιε: 104 32 Αζήλα Ιζηνζειίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Ξάληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς ηης Τέηαρηης Διάζηαζης ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ

Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς ηης Τέηαρηης Διάζηαζης ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟ ΑΡΥΑΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΔΛΔΝΗ ΜΟΙΑΛΟΤ (Α.Μ. 27) Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς

Διαβάστε περισσότερα

Ικαπιακά και Φοςπνιώηικα Νέα

Ικαπιακά και Φοςπνιώηικα Νέα Βπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα Ικαπιακά και Φοςπνιώηικα Νέα Ηιεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ηεο Δπαξρίαο Ιθαξίαο εκείσκα ηεο ζχληαμεο εθδφηεο: Διίαο Γηαλλίξεο Σεχρνο 28 Ενχληνο-Ενχιηνο-Ώχγνπζηνο-επηέκβξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ Γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ηηκσξήζεθαλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θπζηθά

Διαβάστε περισσότερα

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ 1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ ΚΑΜΔΝΑ ΒΟΤΡΛΑ Αλεβαίλνληαο ηελ Δζληθή Οδό από Αζήλα πξνο Λακία, 160 ρηιηόκεηξα από ηελ πξσηεύνπζα, ακέζσο κεηά ηνλ Άγην Κσλζηαληίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις ηης εθνικής ηασηόηηηας ζηα έργα Ηζηνξηθά θελνγξαθήκαηα ηοσ Σπσρίδωνος Ζαμπέλιοσ και Οη Καιιέξγαη ηοσ Σπσρίδωνος Βαζιλειάδη

Όψεις ηης εθνικής ηασηόηηηας ζηα έργα Ηζηνξηθά θελνγξαθήκαηα ηοσ Σπσρίδωνος Ζαμπέλιοσ και Οη Καιιέξγαη ηοσ Σπσρίδωνος Βαζιλειάδη Όψεις ηης εθνικής ηασηόηηηας ζηα έργα Ηζηνξηθά θελνγξαθήκαηα ηοσ Σπσρίδωνος Ζαμπέλιοσ και Οη Καιιέξγαη ηοσ Σπσρίδωνος Βαζιλειάδη Θαλάζεο Αγάζνο Σν 1860 ν ππξίδσλ Εακπέιηνο, έλαο απφ ηνπο πιένλ πξνηθηζκέλνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 χεν αθηνών Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δζεινληηθέο δξάζεηο Δπηκόξθσζε Γεμηόηεηεο Αλνηρηέο δηαιέμεηο-ζπδεηήζεηο Οκηιίεο Πνιηηηζηηθά Άζθεζε Δπηθνηλσλία Πνηεο είκαζηε; Υξήζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΑΔΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σατ. Δ/νση: Ιπποκράτοσς 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 3/7/2015 ΣΚ 15236 Τπηρεσία: ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Αρ. Πρωτ 7671 Πληρου. NΙΚΟΛΑΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 31-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 844 Σατ. Γ/νση : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληρουορίες: Α.Κακπέξε Σηλέυωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα