ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ"

Transcript

1 ΑΔΑ: 6Γ44469Β7Ι-ΞΞΜ ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες: Δήμητρα Λάζου Τηλέφωνο: Fax: Διευθ/νση: Εγνατία 156, Θεσ/νίκη Αρ. Διακήρυξης: 15/15 Θεσσαλονίκη, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/85) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», την υπ αριθμ. Π1/3305/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την υπ αριθμ. ΚΑ/679/ «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας» (η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/ ΦΕΚ Α' 156), την υπ αριθμ. 164/ (A3.3) απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας σχετικά με την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού, την υπ αριθμ. 145/ απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μειοδοτικός) για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (κωδικός rescom: 80808). Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ,98 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( ,57 άνευ Φ.Π.Α ,41 Φ.Π.Α. 23% = ,98 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τους πόρους του προαναφερόμενου Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Για το είδος 24 λογιστικός κωδικός 16.17, για τα είδη 5, 18, 19, 20, 22 και 23 λογιστικός κωδικός και για όλα τα υπόλοιπα είδη λογιστικός κωδικός 14.03). [1]

2 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις , ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ., στο γραφείο της Μονάδας Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (1 ος όροφος κτιρίου ΗΘ, Γραφείο Κ123) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156, ΤΘ 54006, ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) συνεταιρισμοί και γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες προμηθευτών, οι οποίες όμως δεν είναι υποχρεωμένες να λάβουν ορισμένη νομική μορφή κατά τη φάση υποβολής των προσφορών τους. Επιτρέπεται κατά τη διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών να παραστούν όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους. 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Eυρώ. Πέραν της τιμής, στην προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Γίνονται δεκτές και τμηματικές προσφορές, ήτοι γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο από τα είδη των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών ή και για ορισμένα μόνο από τα υποείδη των ειδών, όπου αυτά υπάρχουν, για το σύνολο όμως των ποσοτήτων κάθε είδους ή υποείδους και σύμφωνα με τους αναφερόμενους επιμέρους προϋπολογισμούς. 4. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή μόνο αν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά κατατίθεται στο Γραφείο Κ123 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1 ος όροφος (υπόψη κ. Δήμητρας Λάζου), όπου και πρωτοκολλείται, έως την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας, αυτοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Μπορεί να αποστέλλεται και με άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., κούριερ, κ.λ.π.), εφόσον αυτή φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε)τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα. 5. Οι ενδιαφερόμενοι τοποθετούν εντός του προαναφερόμενου φακέλου την οικονομική και τεχνική τους προσφορά, οι οποίες συντάσσονται εις διπλούν. Οφείλουν επίσης να προσκομίσουν την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 118/2007, όπου α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, β) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6, δεν τελούν σε κάποια από τις [2]

3 αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 6, κατάσταση, και γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι στις τεχνικές τους προσφορές θα πρέπει να δηλώσουν τη χώρα κατασκευής των προσφερόμενων ειδών. 6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 7. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 8. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το αποφασίζον όργανο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρ. 3 και 5 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η οποία θα παραμείνει μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/07. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 11. Η παραπάνω ανάθεση βαρύνεται με κράτηση ποσοστού 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., βάσει του Ν. 4013/11, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Επιπλέον, από τον ανάδοχο θα παρακρατηθεί φόρος ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 4% για την προμήθεια αγαθών και 8% για την παροχή υπηρεσιών στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου θα χορηγήσει στον ανάδοχο βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης και τα έξοδα μεταφοράς μέχρι της θέσεως τοποθετήσεως που θα υποδείξει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου. [3]

4 12. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών του διαγωνισμού ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. 13. Τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 14. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε με τη νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν ή μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων γίνεται αποκλειστικά από τον προμηθευτή. 15.Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε Ευρώ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και έλεγχο των προς προμήθεια ειδών και αφού προηγηθεί βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων και εντός σαράντα (40) ημερών από την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών. Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου Π.Δ. 118/07. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/ Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την παρούσα, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Ο Πρόεδρος του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) Καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης [4]

5 Προϋπολογισμός Έργου : ,98 με ΦΠΑ ,57 χωρίς ΦΠΑ Είδος 1 : Εξυπηρετητές CPV : Τεμάχια : -1- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 3.155,25 με ΦΠΑ 2.565,24 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1.1 Εξυπηρετητής Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη (CPU, motherboard, memory) τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών. κατασκευαστής και 1.4 Κουτί και τροφοδοτικό 1.5 κατασκευαστής και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [5]

6 1.6 Τύπος κουτιού Case Chieftec Smart SH-03B-OP Midi Tower No PSU Black ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης. 1.7 Χρώμα κουτιού Μαύρο ή γκρι ή συνδυασμός μαύρου γκρι 1.8 Θύρες USB 1.9 Θύρες Audio out, Microphone in 1.10 Τροφοδοτικό ενσωματωμένο στο κουτί 1.11 Τάση λειτουργίας 220V 1.12 Τροφοδοτικό ισχύος Τροφοδοτικό Corsair Power Supply 850W ATX 24 pin RM850 CP EU Active- PFC Retail ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Χαμηλά επίπεδα θορύβου Να αναφερθούν 1.14 Μηχανισμοί προστασίας από ανωμαλίες του δικτύου ρεύματος Να αναφερθούν 1.15 Μητρική κατασκευαστής και Motherboard Asus Dual Socket 2011 Z9PA-D8/iKVM Vga 2GLan Raid ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης. Chipset υποστήριξης Intel ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Θύρες στη μητρική στο πίσω μέρος του κουτιού : VGA, RJ45, audio out, microphone in, mouse, keyboard 1.19 Επεξεργαστής - τεμάχια κατασκευαστής και [6]

7 1.21 CPU Intel XEON E5-2620V2 2.1GHz six core GT/S 80W BOX (BX80635E52620V2) ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 1.22 Αριθμός πυρήνων Συχνότητα επεξεργαστή 2.1GHz 1.24 Αρχιτεκτονική 64bit 1.25 Smart cache 1.26 Front side bus/link Frequency/QPI ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Ο επεξεργαστής και το chipset υποστήριξης να είναι του ίδιου κατασκευαστή Ψήκτρα - τεμάχια CPU Cooler Arctic Freezer i11 for Intel Socket 1150 / 1155 / 1156 / 2011 ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 1.30 Μνήμη - τεμάχια κατασκευαστής και RAM Kingston 8GB DDR3 ECC CL MHz (KVR16R11S4/8KF) ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 1.32 Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη 32GB 1.33 Τύπος μνήμης DDR3 ECC 1.34 Μέγιστη ονομαστική συχνότητα λειτουργίας 1600MHz 1.35 Σκληρός Δίσκος [7]

8 1.36 κατασκευαστής και Western Digital 500GB Caviar BLUE SATAIII 7200RPM 16MB (WD5000AAKX) ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 1.37 Χωρητικότητα δίσκου 500GB 1.38 Πρωτόκολλο σύνδεσης Serial-ATA III 1.39 Μνήμη Cache 16MB 1.40 Ταχύτατα περιστροφής δίσκου 7200RPM 1.41 Raid controller ADAPTEC 6405E RAID controller ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Σκληροί Δίσκοι RAID - τεμάχια 4 - κατασκευαστής και Western Digital 2TB RE4 WD2000FYYZ SATA III 7200rpm 64MB cache ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 1.45 Χωρητικότητα κάθε δίσκου 2ΤB 1.46 Πρωτόκολλο σύνδεσης Serial-ATA III 1.47 Μνήμη Cache 64MB 1.48 Ταχύτατα περιστροφής δίσκου 7200RPM Οπτική μονάδα DVD R/W κατασκευαστής και Τύπος DVD+/-RW Super Multi DVD Rewriter 1.52 Ταχύτητες εγγραφής [8]

9 1.53 Κάρτα δικτύου 1.54 κατασκευαστής και 1.55 Ενσωματωμένη στη μητρική 1.56 Gigabit Ethernet 1.57 Κάρτα γραφικών 1.58 Ενσωματωμένη στη μητρική 1.59 Κάρτα ήχου 1.60 κατασκευαστής και 1.61 Ενσωματωμένη στη μητρική 1.62 Ποντίκι 1.63 κατασκευαστής και 1.64 Ποντίκι Ενσύρματο USB 1.65 Να ενσωματώνει οπτικό αισθητήρα 1.66 Να ενσωματώνει ροδέλα (scroll) 1.67 Χρώμα Μαύρο ή γκρι 1.68 Πληκτρολόγιο 1.69 κατασκευαστής και 1.70 Πληκτρολόγιο Ενσύρματο USB 1.71 Τύπος QWERTY τουλάχιστον 104 πλήκτρων 1.72 Χρώμα Μαύρο ή γκρι 1.73 Λειτουργικό Σύστημα 1.74 Χωρίς λειτουργικό σύστημα [9]

10 Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 1 έτους on-site με απόκριση μιας εργάσιμης μέρας για επισκευή ή αντικατάσταση υλικών. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από ISO 9001 Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος CE, TUV Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, αποστολής και αποκατάστασης του εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης Παροχή τεχνικής υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρία καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) Παροχή όλου του απαραίτητου υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (καλώδια, connectors, drivers κλπ) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη Να αναφερθούν [10]

11 Είδος 2 : Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές CPV : Τεμάχια : -2- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 998,13 με ΦΠΑ 811,49 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2.1 Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη (CPU, motherboard, memory) τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών. κατασκευαστής και 2.4 Κουτί και τροφοδοτικό 2.5 κατασκευαστής και 2.6 Τύπος κουτιού Midi 2.7 Χρώμα κουτιού Μαύρο ή γκρι ή συνδυασμός μαύρου γκρι 2.8 Θύρες USB 2.0 ή USB 3.0 ή συνδυασμός αυτών στο μπροστινό μέρος του κουτιού Θύρες στο μπροστινό μέρος του κουτιού Audio out, Microphone in 2.10 Τροφοδοτικό ενσωματωμένο στο κουτί ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [11]

12 2.11 Τάση λειτουργίας 220V 2.12 Τροφοδοτικό ισχύος 550W 2.13 Χαμηλά επίπεδα θορύβου Να αναφερθούν 2.14 Μηχανισμοί προστασίας από ανωμαλίες του δικτύου ρεύματος 2.15 Μητρική κατασκευαστής και Chipset υποστήριξης INTEL ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Θύρες στη μητρική στο πίσω μέρος του κουτιού : VGA, RJ45, serial, audio in/out, microphone in, mouse, keyboard, 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, D-Sub, DVI 2.19 Επεξεργαστής Να αναφερθούν 2.20 κατασκευαστής και 2.21 Intel i ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 2.22 Αριθμός πυρήνων Συχνότητα επεξεργαστή 3.7GHz 2.24 Αρχιτεκτονική 32 bit /64bit 2.25 Smart cache 3MB 2.26 Front side bus/link Frequency/QPI ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Μνήμη Ο επεξεργαστής και το chipset υποστήριξης να είναι του ίδιου κατασκευαστή. [12]

13 2.29 κατασκευαστής και 2.30 Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη 16GB (2x8GB) 2.31 Τύπος μνήμης DDR Μέγιστη ονομαστική συχνότητα λειτουργίας 1600MHz 2.33 Σκληρός Δίσκος 2.34 κατασκευαστής και 2.35 Χωρητικότητα δίσκου 1 ΤB 2.36 Πρωτόκολλο σύνδεσης Serial-ATA III 2.37 Μνήμη Cache 64MB 2.38 Ταχύτατα μεταφοράς 150MBs 2.39 Οπτική μονάδα DVD R/W 2.40 κατασκευαστής και 2.41 Τύπος DVD R/W SATA 2.42 Ταχύτητες εγγραφής 2.43 Κάρτα δικτύου 2.44 κατασκευαστής και 2.45 Ενσωματωμένη στη μητρική 2.46 Gigabit Ethernet 2.47 Κάρτα γραφικών 2.48 Ενσωματωμένη στη μητρική 2.49 Κάρτα ήχου 2.50 κατασκευαστής και [13]

14 2.51 Ενσωματωμένη στη μητρική 2.52 Υποστήριξη HD Audio 2.53 Ποντίκι 2.54 κατασκευαστής και 2.55 Ποντίκι Ενσύρματο USB 2.56 Να ενσωματώνει οπτικό αισθητήρα 2.57 Να ενσωματώνει ροδέλα (scroll) 2.58 Χρώμα Μαύρο ή γκρι 2.59 Πληκτρολόγιο 2.60 κατασκευαστής και 2.61 Πληκτρολόγιο Ενσύρματο USB 2.62 Τύπος QWERTY τουλάχιστον 104 πλήκτρων 2.63 Χρώμα Μαύρο ή γκρι 2.64 Λειτουργικό Σύστημα 2.65 Χωρίς λειτουργικό σύστημα Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 1 έτους on site με απόκριση μιας εργάσιμης μέρας για επισκευή ή αντικατάσταση υλικών. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από ISO Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος CE, TUV Να αναφερθούν [14]

15 Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, αποστολής και αποκατάστασης του εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης Παροχή τεχνικής υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρία καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) Παροχή όλου του απαραίτητου υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (καλώδια, connectors, drivers κλπ.) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη [15]

16 Είδος 3 : Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές CPV : Τεμάχια : -1- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 679,04 με ΦΠΑ 552,06 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3.1 Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη (CPU, motherboard, memory) τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών. κατασκευαστής και 3.4 Κουτί και τροφοδοτικό κατασκευαστής και Τύπος κουτιού Thermaltake Midi ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 3.7 Χρώμα κουτιού 3.8 Θύρες USB Μαύρο ή γκρι ή συνδυασμός μαύρου γκρι 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [16]

17 3.9 Θύρες Audio out, Microphone in 3.10 Τροφοδοτικό ενσωματωμένο στο κουτί 3.11 Τάση λειτουργίας 220V 3.12 Τροφοδοτικό ισχύος 730W 3.13 Χαμηλά επίπεδα θορύβου Να αναφερθούν 3.14 Μηχανισμοί προστασίας από ανωμαλίες του δικτύου ρεύματος 3.15 Μητρική κατασκευαστής και Chipset υποστήριξης Intel ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Θύρες στη μητρική στο πίσω μέρος του κουτιού : D-Sub, DVI, RJ45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, audio in/out, microphone in, mouse, keyboard 3.19 Επεξεργαστής Να αναφερθούν 3.20 κατασκευαστής και 3.21 Intel i7 τέταρτης γενιάς (s1150) ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 3.22 Αριθμός πυρήνων Συχνότητα επεξεργαστή 3.6GHz 3.24 Αρχιτεκτονική 32bit / 64bit 3.25 Smart cache 8MB 3.26 Front side bus/link Frequency/QPI ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 3.27 Ο επεξεργαστής και το chipset υποστήριξης να είναι του ίδιου κατασκευαστή [17]

18 3.28 Μνήμη 3.29 κατασκευαστής και 3.30 Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη 8GB 3.31 Τύπος μνήμης DDR Μέγιστη ονομαστική συχνότητα λειτουργίας 1600MHz 3.33 Σκληρός Δίσκος 3.34 κατασκευαστής και 3.35 Χωρητικότητα δίσκου 1 ΤB 3.36 Πρωτόκολλο σύνδεσης Serial-ATA III 3.37 Μνήμη Cache 64MB 3.38 Ταχύτατα μεταφοράς 150MBs 3.39 Οπτική μονάδα DVD R/W 3.40 κατασκευαστής και 3.41 Τύπος DVD+/-RW Super Multi DVD Rewriter 3.42 Ταχύτητες εγγραφής 3.43 Κάρτα δικτύου 3.44 κατασκευαστής και 3.45 Ενσωματωμένη στη μητρική 3.46 Gigabit Ethernet 3.47 Κάρτα γραφικών 3.48 Ενσωματωμένη στη μητρική [18]

19 3.49 Intel HD Graphics ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Κάρτα ήχου 3.51 κατασκευαστής και 3.52 Ενσωματωμένη στη μητρική 3.53 Υποστήριξη HD Audio 5.1 High Definition 3.54 Ποντίκι 3.55 κατασκευαστής και 3.56 Ποντίκι Ενσύρματο USB 3.57 Να ενσωματώνει οπτικό αισθητήρα 3.58 Να ενσωματώνει ροδέλα (scroll) 3.59 Χρώμα Μαύρο ή γκρι 3.60 Πληκτρολόγιο 3.61 κατασκευαστής και 3.62 Πληκτρολόγιο Ενσύρματο USB 3.63 Τύπος QWERTY τουλάχιστον 104 πλήκτρων 3.64 Χρώμα Μαύρο ή γκρι 3.65 Λειτουργικό Σύστημα 3.66 Χωρίς λειτουργικό σύστημα 3.67 Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος [19]

20 Εγγύηση 1 έτους on site με απόκριση μιας εργάσιμης μέρας για επισκευή ή αντικατάσταση υλικών. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από ISO Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος CE, TUV. Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, αποστολής και αποκατάστασης του εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης Παροχή τεχνικής υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρία καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) Παροχή όλου του απαραίτητου υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (καλώδια, connectors, drivers κλπ) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη Να αναφερθούν [20]

21 Είδος 4 : Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές CPV : Τεμάχια : -1- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 997,50 με ΦΠΑ 810,98 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής κατασκευαστή με παγκόσμια παρουσία. Ενδεικτικά αναφέρονται αλφαβητικά Dell, HP, Lenovo κλπ Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη (CPU, motherboard, memory) τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών κατασκευαστής και 4.4 Κουτί και τροφοδοτικό 4.5 κατασκευαστής και 4.6 Τύπος κουτιού Mini Tower 4.7 Χρώμα κουτιού Μαύρο ή γκρι ή συνδυασμός μαύρου γκρι 4.8 Θύρες USB 2.0 ή USB 3.0 ή συνδυασμός αυτών στο μπροστινό μέρος του κουτιού Θύρες στο μπροστινό μέρος του κουτιού Audio out, Microphone in ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [21]

22 4.10 Τροφοδοτικό ενσωματωμένο στο κουτί 4.11 Τάση λειτουργίας 220V 4.12 Τροφοδοτικό χαμηλής ισχύος 4.13 Χαμηλά επίπεδα θορύβου Να αναφερθούν 4.14 Μηχανισμοί προστασίας από ανωμαλίες του δικτύου ρεύματος 4.15 Μητρική κατασκευαστής και Chipset υποστήριξης Intel i7 τέταρτης γενιάς ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Θύρες στη μητρική στο πίσω μέρος του κουτιού : VGA, RJ45, audio out, microphone in, mouse, keyboard, τουλάχιστον 2x USB 3.0, τουλάχιστον 2x USB Επεξεργαστής Να αναφερθούν 4.20 κατασκευαστής και 4.21 Intel i7 τέταρτης γενιάς ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 4.22 Αριθμός πυρήνων Συχνότητα επεξεργαστή 3.6GHz 4.24 Αρχιτεκτονική 64bit 4.25 Smart cache Front side bus/link Frequency/QPI ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Μνήμη Ο επεξεργαστής και το chipset υποστήριξης να είναι του ίδιου κατασκευαστή. 5GT/s [22]

23 4.29 κατασκευαστής και 4.30 Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη 8GB (2x4GB) 4.31 Τύπος μνήμης DDR Μέγιστη ονομαστική συχνότητα λειτουργίας 1600MHz 4.33 Σκληρός Δίσκος 4.34 κατασκευαστής και 4.35 Χωρητικότητα δίσκου 500 GB 4.36 Πρωτόκολλο σύνδεσης Serial-ATA III 4.37 Μνήμη Cache 32MB 4.38 Ταχύτατα περιστροφής δίσκου 7200RPM 4.39 Οπτική μονάδα DVD R/W 4.40 κατασκευαστής και 4.41 Τύπος DVD R/W SATA 4.42 Ταχύτητες εγγραφής 16X DVD+/-RW 4.43 Κάρτα δικτύου 4.44 κατασκευαστής και 4.45 Ενσωματωμένη στη μητρική 4.46 Gigabit Ethernet 4.47 Κάρτα γραφικών 4.48 Ενσωματωμένη στη μητρική 4.49 Κάρτα ήχου 4.50 κατασκευαστής και 4.51 Ενσωματωμένη στη μητρική 4.52 Υποστήριξη HD Audio [23]

24 4.53 Ποντίκι Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτού του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατασκευαστής και 4.56 Ποντίκι Ενσύρματο USB 4.57 Να ενσωματώνει οπτικό αισθητήρα 4.58 Να ενσωματώνει ροδέλα (scroll) 4.59 Χρώμα Μαύρο ή γκρι 4.60 Πληκτρολόγιο Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτού του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατασκευαστής και 4.63 Πληκτρολόγιο Ενσύρματο USB 4.64 Τύπος QWERTY τουλάχιστον 104 πλήκτρων 4.65 Χρώμα Μαύρο ή γκρι 4.66 Λειτουργικό Σύστημα 4.67 Win 7 Pro Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 3 ετών on-site με απόκριση μιας εργάσιμης μέρας για επισκευή ή αντικατάσταση υλικών από τον κατασκευαστή. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από ISO 9001 [24]

25 Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος CE, TUV, RoHS, Energy Star Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, αποστολής και αποκατάστασης του εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης Παροχή τεχνικής υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρία καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) Παροχή όλου του απαραίτητου υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (καλώδια, connectors, drivers κλπ) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη Να αναφερθούν [25]

26 Είδος 5 : Κόμβοι δικτύου CPV : Τεμάχια : -6- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 4.189,50 με ΦΠΑ 3.406,10 χωρίς ΦΠΑ Υποείδος 5.1 Τεμάχια : -1- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 4.042,50 με ΦΠΑ 3.286,58 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Switch Cisco WS-C2960S-48TS-L ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Υποστήριξη πρωτοκόλλου CDP Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 1 έτους on site για επισκευή ή αντικατάσταση υλικών. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Παροχή όλου του απαραίτητου υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (καλώδια, connectors, drivers κλπ.) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή [26] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

27 5.1.7 Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη [27]

28 Υποείδος 5.2 Τεμάχια : -5- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 147,00 με ΦΠΑ 119,51 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ TP-LINK TL-SG1005D 5-PORT UNMANAGED GIGABIT DESKTOP SWITCH ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 1 έτους on site για επισκευή ή αντικατάσταση υλικών. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Παροχή όλου του απαραίτητου υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (καλώδια, connectors, drivers κλπ.) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [28]

29 Είδος 6 : Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές CPV : Τεμάχια : -4- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 1.890,00 με ΦΠΑ 1.536,59 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Φορητός επιτραπέζιος μικροϋπολογιστής κατασκευαστή με παγκόσμια παρουσία. Ενδεικτικά αναφέρονται αλφαβητικά Dell, HP, Lenovo κλπ Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη (CPU, motherboard, memory) τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών κατασκευαστής και 6.4 Επεξεργαστής κατασκευαστής και Intel Pentium Quad Core N3540 ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 6.7 Αριθμός πυρήνων Συχνότητα επεξεργαστή 2.16GHz 6.9 Αρχιτεκτονική 64bit ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [29]

30 6.10 Μνήμη 6.11 κατασκευαστής και 6.12 Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη 4096ΜB 6.13 Τύπος μνήμης DDR Σκληρός Δίσκος 6.15 κατασκευαστής και 6.16 Χωρητικότητα δίσκου 500GB 6.17 Πρωτόκολλο σύνδεσης Serial-ATA II 6.18 Ταχύτατα περιστροφής δίσκου 5400RPM 6.19 Οθόνη 6.20 Τύπος Οθόνης HD Anti-Glare LED LCD, Touchscreen 6.21 Μέγεθος Οθόνης 11, Ανάλυση οθόνης 1366 x Οπτική μονάδα DVD R/W 6.24 Card Reader 6.25 Κάρτα δικτύου 6.26 κατασκευαστής και 6.27 Ενσωματωμένη στη μητρική 6.28 Gigabit Ethernet 6.29 Θύρες εξόδου - Συνδεσιμότητα 6.30 Bluetooth, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, WiFi [30]

31 6.31 Κάρτα γραφικών [31] 6.32 Ενσωματωμένη στη μητρική 6.33 Intel HD Graphics ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Ηχεία 6.35 WebCam 6.36 Βάρος 1,4Kgr 6.37 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 8 64bit ελληνικά με άδεια χρήσης ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης. Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 1 έτους on site με απόκριση μιας εργάσιμης μέρας για επισκευή ή αντικατάσταση υλικών. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από ISO Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος CE, TUV, Energy Star Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, αποστολής και αποκατάστασης του εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης Παροχή τεχνικής υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρία καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) Να αναφερθούν

32 Παροχή όλου του απαραίτητου υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (τσάντα μεταφοράς, καλώδια, connectors, drivers κλπ) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη [32]

33 Είδος 7 : Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές CPV : Τεμάχια : -4- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 4.179,00 με ΦΠΑ 3.397,56 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Φορητός επιτραπέζιος μικροϋπολογιστής κατασκευαστή με παγκόσμια παρουσία. Ενδεικτικά αναφέρονται αλφαβητικά Dell, HP, Lenovo κλπ Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη (CPU, motherboard, memory) τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών κατασκευαστής και 7.4 Επεξεργαστής κατασκευαστής και Intel Core i5-4210u ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 7.7 Αριθμός πυρήνων Συχνότητα επεξεργαστή 1.7GHz 7.9 Αρχιτεκτονική 64bit ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [33]

34 7.10 Μνήμη 7.11 κατασκευαστής και 7.12 Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη 8 Gb 7.13 Τύπος μνήμης DDR3L 7.14 Σκληρός Δίσκος 7.15 κατασκευαστής και 7.16 Χωρητικότητα δίσκου 500GB + 8GB Flash 7.17 Πρωτόκολλο σύνδεσης 7.18 Ταχύτητα περιστροφής δίσκου 5400RPM 7.19 Οθόνη 7.20 Τύπος Οθόνης LED LCD, Full HD / Touchscreen 7.21 Μέγεθος Οθόνης 13, Ανάλυση οθόνης 1920 x Οπτική μονάδα DVD R/W 7.24 Card Reader 7.25 Κάρτα δικτύου 7.26 κατασκευαστής και 7.27 Ενσωματωμένη στη μητρική 7.28 Gigabit Ethernet 7.29 Θύρες εξόδου - Συνδεσιμότητα [34]

35 7.30 Bluetooth 4.0, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, WiFi 7.31 Κάρτα γραφικών 7.32 Ενσωματωμένη στη μητρική 7.33 Intel HD Graphics 4400 ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Ηχεία 7.35 WebCam 7.36 Βάρος 1,7Kgr 7.37 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 8 64bit ελληνικά με άδεια χρήσης ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης. Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 1 έτους on site με απόκριση μιας εργάσιμης μέρας για επισκευή ή αντικατάσταση υλικών. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από ISO Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος CE, TUV, Energy Star Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, αποστολής και αποκατάστασης του εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης Να αναφερθούν [35]

36 Παροχή τεχνικής υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρία καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) Παροχή όλου του απαραίτητου υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (τσάντα μεταφοράς, καλώδια, connectors, drivers κλπ) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη [36]

37 Είδος 8 : Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές CPV : Τεμάχια : -3- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 3.465,00 με ΦΠΑ 2.817,07 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Φορητός επιτραπέζιος μικροϋπολογιστής κατασκευαστή με παγκόσμια παρουσία. Ενδεικτικά αναφέρονται αλφαβητικά Dell, HP, Lenovo κλπ Ο προσφερόμενος φορητός επιτραπέζιος μικροϋπολογιστής ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη (CPU, motherboard, memory) τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών. κατασκευαστής και 8.4 Επεξεργαστής κατασκευαστής και Intel Core i7-5500u ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Αριθμός πυρήνων [37] 8.8 Βασική συχνότητα επεξεργαστή 2.0 GHz 8.9 Αρχιτεκτονική 64bit Κατανάλωση 2 <=15W ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

38 8.10 Μνήμη 8.11 κατασκευαστής και 8.12 Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη 8GΒ max 16GB 8.13 Τύπος μνήμης DDR3L Υποδοχές μνήμης 8.14 Σκληρός Δίσκος 8.15 κατασκευαστής και Χωρητικότητα δίσκου 1ΤΒ +8GB SSHD 8.17 Πρωτόκολλο σύνδεσης 8.18 Τύπος δίσκου Hybrid HDD 8.19 Οθόνη 8.20 Τύπος Οθόνης Full HD, LED 8.21 Μέγεθος Οθόνης 15, Ανάλυση οθόνης 1920 x Ενσωματωμένη Οπτική μονάδα DVD R/W 8.24 Τύπος DVD R/W Dual Layer 8.25 Κάρτα δικτύου 8.26 κατασκευαστής και 8.27 Ενσωματωμένη στη μητρική 8.28 Gigabit Ethernet 8.29 Κάρτα γραφικών 8.30 Ενσωματωμένη στη μητρική [38]

39 8.31 AMD Radeon Tropo XT2 (R9 M375) με 4GB μνήμη ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 8.32 Ενσωματωμένα Ηχεία 8.33 Ενσωματωμένη WebCam 1MP HD 8.34 Συνδεσιμότητα: 1xHDMI, 1xVGA, 1xCard Reader, 1xMic/Headphones, 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xEthernet, WiFi802.11ac, Bluetooth Βάρος 2,4 κιλά 8.36 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows bit ελληνικά με άδεια χρήσης ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 2 έτη με παραλαβή και επιστροφή (pickup & return) στο χώρο του Πανεπιστημίου από τον κατασκευαστή. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από ISO 9001 Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος CE, Energy Star, RoHS, EPEAT [39]

40 Είδος 9 : Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές CPV : Τεμάχια : -3- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 2.831,85 με ΦΠΑ 2.302,32 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Φορητός επιτραπέζιος μικροϋπολογιστής κατασκευαστή με παγκόσμια παρουσία. Ενδεικτικά αναφέρονται αλφαβητικά Dell, HP, Lenovo κλπ Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη (CPU, motherboard, memory) τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών κατασκευαστής και Επεξεργαστής κατασκευαστής και Intel Core i7-4510u ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Αριθμός πυρήνων Συχνότητα επεξεργαστή Αρχιτεκτονική 64bit GHz ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [40]

41 Μνήμη κατασκευαστής και Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη Τύπος μνήμης DDR3 [41] 8 Gb Σκληρός Δίσκος κατασκευαστής και 9.16 Χωρητικότητα δίσκου 1000GB 9.17 Πρωτόκολλο σύνδεσης 9.18 Ταχύτατα περιστροφής δίσκου 5400rpm 9.19 Οθόνη 9.20 Τύπος Οθόνης Full HD, LED, TOUCH SCREEN 9.21 Μέγεθος Οθόνης 15, Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Οπτική μονάδα DVD R/W Τύπος DVD R/W SuperMulti Double layer Κάρτα δικτύου 9.26 κατασκευαστής και 9.27 Ενσωματωμένη στη μητρική 9.28 Gigabit Ethernet 9.29 Θύρες εξόδου - Συνδεσιμότητα 9.30 Bluetooth 4.0, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, WiFi

42 Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη στη μητρική AMD Radeon R7 M265 (Μνήμη Κάρτας Γραφικών: 2GB ) ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης. Ηχεία WebCam Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 8, 64bit ελληνικά με άδεια χρήσης ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης. Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 2 έτη on site με απόκριση μιας εργάσιμης μέρας για επισκευή ή αντικατάσταση. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από ISO Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος CE, TUV, Energy Star Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, αποστολής και αποκατάστασης του εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης Παροχή τεχνικής υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρία καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) Να αναφερθούν [42]

43 Παροχή όλου του απαραίτητου υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (τσάντα μεταφοράς, καλώδια, connectors, drivers κλπ.) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη [43]

44 Είδος 10 : Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές CPV : Τεμάχια : -1- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 1.194,60 με ΦΠΑ 971,22 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Φορητός επιτραπέζιος μικροϋπολογιστής κατασκευαστή με παγκόσμια παρουσία. Ενδεικτικά αναφέρονται αλφαβητικά Apple, Dell, HP, Lenovo κλπ Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη (CPU, motherboard, memory) τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών κατασκευαστής και Επεξεργαστής κατασκευαστής και Intel Core i5 Broadwell ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Αριθμός πυρήνων Συχνότητα επεξεργαστή Αρχιτεκτονική 64bit GHz ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [44]

45 Μνήμη κατασκευαστής και Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη Τύπος μνήμης LPDDR3 Σκληρός Δίσκος τεχνολογίας SSD 4 Gb κατασκευαστής και Χωρητικότητα δίσκου 128 GB Πρωτόκολλο σύνδεσης Ταχύτατα περιστροφής δίσκου Flash Οθόνη Τύπος Οθόνης LED LCD Μέγεθος Οθόνης 11, Ανάλυση οθόνης 1366 x 768 Οπτική μονάδα DVD Θύρες εξόδου - Συνδεσιμότητα Bluetooth 4.0, USB 2.0, USB 3.0, WiFi Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη στη μητρική [45]

46 Intel HD Graphics 6000 ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης. Keyboard με ελληνικούς χαρακτήρες Ηχεία WebCam Βάρος Λειτουργικό Σύστημα Mac OS X Yosemite με άδεια χρήσης ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης. Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 1 έτος on site με απόκριση μιας εργάσιμης μέρας για επισκευή ή αντικατάσταση υλικών. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από ISO Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος CE, TUV, Energy Star Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, αποστολής και αποκατάστασης του εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης Παροχή τεχνικής υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρία καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) 1.1Kgr Να αναφερθούν [46]

47 Παροχή όλου του απαραίτητου υλικού/λογισμικού που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (τσάντα μεταφοράς, καλώδια, connectors, drivers κλπ.) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία (υλικό, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό, παραμετροποιήσεις) καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη [47]

48 Είδος 11 : Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές CPV : Τεμάχια : -1- Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 786,45 με ΦΠΑ 639,39 χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Φορητός επιτραπέζιος μικροϋπολογιστής κατασκευαστή με παγκόσμια παρουσία. Ενδεικτικά αναφέρονται αλφαβητικά Dell, HP, Lenovo κλπ Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να αποτελείται από κύρια μέρη (CPU, motherboard, memory) τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών κατασκευαστής και Επεξεργαστής κατασκευαστής και Intel Core i7-4510u ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Αριθμός πυρήνων Συχνότητα επεξεργαστή Αρχιτεκτονική 64bit GHz ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [48]

49 Μνήμη κατασκευαστής και Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη Τύπος μνήμης DDR3 8 GB Σκληρός Δίσκος κατασκευαστής και Χωρητικότητα δίσκου 1000GB Πρωτόκολλο σύνδεσης Serial-ATA II Ταχύτατα περιστροφής δίσκου 5400RPM Οθόνη Τύπος Οθόνης LED LCD Μέγεθος Οθόνης 15, Ανάλυση οθόνης 1366 x Οπτική μονάδα DVD R/W Τύπος DVD R/W SuperMulti Double layer Κάρτα δικτύου κατασκευαστής και Ενσωματωμένη στη μητρική Gigabit Ethernet Θύρες εξόδου - Συνδεσιμότητα Bluetooth, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, WiFi [49]

50 Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη στη μητρική AMD Radeon R5 M255 (Μνήμη κάρτας γραφικών: 2GB) ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Ηχεία WebCam Βάρος Λειτουργικό Σύστημα Χωρίς λειτουργικό σύστημα Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας συστήματος Εγγύηση 1 έτους on site με απόκριση μιας εργάσιμης μέρας για επισκευή ή αντικατάσταση υλικών. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα ή τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον από ISO Πρότυπα συμμόρφωσης λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος CE, TUV, Energy Star Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, αποστολής και αποκατάστασης του εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης Παροχή τεχνικής υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρία καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) 2,06 κιλά Να αναφερθούν [50]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003210980 2015-10-23

15PROC003210980 2015-10-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 23 /10/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/10991 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003500424 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

15PROC003500424 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά, 15/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 55635 Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 86/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: «ΛΟΙΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΟΕΙΔΗ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΣΧΩΝ 115

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Έργο ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Χαλκοκονδύλη 5, ΤΚ 106 77, Αθήνα Τηλ : 210 3802241 - Τηλεομοιότυπο : 210 3825393 www.eaaa.gr, email:info@eaaa.gr Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1488 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ 56.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: για την προμήθεια 7.000 δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΕΟΦ (CPV : 30197643-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: για την προμήθεια 7.000 δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΕΟΦ (CPV : 30197643-5) ΑΔΑ: Ω50Β469Η25-ΕΛΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: 15PROC002907658 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 9 / 7 / 2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 09

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) αρ. 12/2015 ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και νομικών προσώπων αυτού»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και νομικών προσώπων αυτού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ KΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 5/0/204 Αρ. Πρωτ: 25073 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Βρισκόμαστε πράγματι ένα

Βρισκόμαστε πράγματι ένα ΙΛΙΟΝ Κωδικός: 013087 83 ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ Έτος 18ο Τεύχος 70 Τιμή: 0,03 Ευρώ Διεύθυνση εφημερίδας: Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003506408 2015-12-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC003506408 2015-12-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20157294/15-12-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 37/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 37/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048 Πληροφορίες: Ι. Τσιγκρή-Δ. Νικολάου Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. :210 9549100, FAX:210 9577050 Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αθήνα, 3.6.2013 Αρ. πρωτ.: Γ -2013-0610 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706826 2015-04-15

15PROC002706826 2015-04-15 15PROC276826 215-4-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15 Απριλίου 215 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14536(473) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 15/2012 Αρ.Πρωτ. 3.415 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ»» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός απόφασης 1618/2010

Άρειος Πάγος Αριθμός απόφασης 1618/2010 Άρειος Πάγος Αριθμός απόφασης 1618/2010 Περίληψη: Η πυλωτή μπορεί να μην καταλαμβάνει ολόκληρο το ισόγειο του κτιρίου, αλλά το 50% αυτού τουλάχιστον - Το υπόλοιπο τμήμα και μέχρι το 50% μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002541788 2015-01-26

15PROC002541788 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 841 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 78 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 78 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 24-6-15 Τηλ:. 210 64

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :... ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) : ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :... ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :... /... ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας;

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Τρεις Δήμοι στο Νομό της Φλώρινας Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; Οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης Βεγορίτιδας δ ι χ ά ζ ο υ ν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΗΛ. 213/2046171-170 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ : 7758/728628 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.20496/4514 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣAIΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Αγαπητοί Συνάδελφοι, 17 Ιουνίου 2013 Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο 1ο Λύκειο Παλλήνης, καλούμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06

ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2013 ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΑΝΗ Τηλ.: 210 3501526 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Θανατηφόρο τ ρ ο χ α ί ο α τ ύ χ η μ α σ τ η Ν. Ε. Ο. σελ.3 Κ ο ζά ν η ς - Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μετά από καθυστερήσεις δύο ετών, με παρέμβαση του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003079236 2015-09-23

15PROC003079236 2015-09-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 23/9/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18403 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2012 2013» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001572380 2013-08-06

13PROC001572380 2013-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΗ5-Μ2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 31/7/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 62699 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13PROC001572380

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του 15PROC003490273 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792883 2015-05-21

15PROC002792883 2015-05-21 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Δ.Καρέτου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα