Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων"

Transcript

1 Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Έκδοση 2 Μάρτιος 2010

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και εξηγεί τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του REACH και τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι το κείμενο του κανονισμού REACH αποτελεί τη μόνη αυθεντική νομική βάση και ότι οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση εργασίας του πρωτοτύπου που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέφρασε και έλεγξε την πληρότητα της μετάφρασης. Η επιστημονική/τεχνική διατύπωση αναθεωρήθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Κύπρου. Επισημαίνεται ότι μόνο το αγγλικό κείμενο, το οποίο διατίθεται επίσης στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι το πρωτότυπο κείμενο. Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Κωδ. αναφοράς: ECHA-2010-G-05-EL Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/03/2010 Γλώσσα: EL European Chemicals Agency, Εξώφυλλο European Chemicals Agency Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με πλήρη αναφορά της πηγής υπό τη μορφή «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης της υπηρεσίας επικοινωνίας του ECHA Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις ακόλουθες 22 γλώσσες: βουλγαρικά, τσεχικά, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, ισπανικά και σουηδικά Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το παρόν έγγραφο μπορείτε να αποστέλλετε (αναφέροντας τον κωδικό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης) χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης πληροφοριών. Το έντυπο αίτησης πληροφοριών διατίθεται στην ιστοσελίδα «Contact» (Επικοινωνία) του δικτυακού τόπου του ECHA στη διεύθυνση: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Διεύθυνση: Annankatu 18, Helsinki, Finland

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι απαιτήσεις πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH όσον αφορά τις ιδιότητες, την έκθεση, τις χρήσεις, τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας των ουσιών. Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος μιας σειράς εγγράφων καθοδήγησης των οποίων στόχος είναι να συνδράμουν όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες κατά την προετοιμασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του κανονισμού REACH. Τα εν λόγω έγγραφα παρέχουν λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με μια σειρά βασικών διαδικασιών του κανονισμού REACH, καθώς και με ορισμένες ειδικές επιστημονικές και/ή τεχνικές μεθόδους που καλούνται να εφαρμόσουν οι παράγοντες του κλάδου ή οι αρχές στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. Τα έγγραφα καθοδήγησης καταρτίστηκαν και εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων υλοποίησης του REACH (RIP), υπό την εποπτεία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων παραγόντων των κρατών μελών, του κλάδου και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μετά την έγκρισή τους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τα έγγραφα καθοδήγησης διαβιβάστηκαν στον ECHA για δημοσίευση και περαιτέρω παρακολούθηση. Τυχόν επικαιροποιήσεις των εγγράφων καθοδήγησης πραγματοποιούνται από τον ECHA και αποτελούν, στη συνέχεια, αντικείμενο διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι παράγοντες από τα κράτη μέλη, φορείς του κλάδου και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης ανατρέξτε στη διεύθυνση: Τα έγγραφα καθοδήγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων: Στον εν λόγω δικτυακό τόπο δημοσιεύονται περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης, μετά την οριστικοποίηση ή την επικαιροποίησή τους. Το παρόν έγγραφο αφορά τον κανονισμό REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, ) τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1354/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (ΕΕ L 304, , σ. 1).

4 Ιστορικό εγγράφου Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία Έκδοση 1 Πρώτη έκδοση Μάιος 2008 Έκδοση 1.1 Έκδοση 1.2 Έκδοση 2 Οι κατηγορίες διαδικασίας (PROC) που αφορούν την επεξεργασία μετάλλων και άλλων ορυκτών συμπεριλήφθηκαν στο σύστημα αρίθμησης PROC Ο τομέας χρήσης SU 10 έχει επαναδιατυπωθεί ελαφρώς Προστέθηκε το «PC 39, προϊόντα ατομικής φροντίδας» Στον SU 6 προστέθηκε ο χαρτοπολτός και δημιουργήθηκε υποδιαίρεση σχετικά με «άλλα» προϊόντα ή «άλλες» υπηρεσίες (0-1 για «άλλες οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με χημικά προϊόντα» και 0-2 για «άλλες οικονομικές δραστηριότητες, μη σχετιζόμενες με χημικά προϊόντα») Το σύστημα αρίθμησης των κατηγοριών αντικειμένων έχει εξορθολογιστεί από τεχνικής άποψης Όλες οι κατηγορίες «άλλο» μετακινήθηκαν από την τελευταία στην πρώτη θέση του καταλόγου επιλογής Διόρθωση στην αρίθμηση της κατηγορίας διαδικασίας (PROC) 22 του προσαρτήματος R Διόρθωση της εσφαλμένης κατάταξης για τις φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες, με μεταφορά τους από την κατηγορία αντικειμένων (AC) 9 στην κατηγορία αντικειμένων (AC) 13 του προσαρτήματος R Προσαρμογή του συστήματος αρίθμησης του προσαρτήματος R.12-4 στη δομή των κατηγοριών. Βελτίωση της σαφήνειας και της συνοχής της εισαγωγής όσον αφορά τον σκοπό του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης. Σαφέστερες παραπομπές της ενότητας R.12.1 στο άρθρο 37 (ο ΜΧ γνωστοποιεί τη χρήση στον προμηθευτή) και στην ενότητα 3.5 του λογισμικού IUCLID Συμπερίληψη επεξηγήσεων και ορισμών στην ενότητα R.12.2 o o Εξορθολογισμός της ορολογίας όσον αφορά τα «χημικά προϊόντα» (= οι ουσίες σε καθαρή μορφή και σε μείγματα) και τα αντικείμενα Τα αποξηραμένα/σκληρά μείγματα καλύπτονται από τις κατηγορίες αντικειμένων, δεδομένου ότι διαθέτουν καθορισμένο σχήμα και επιφάνεια. Συμπερίληψη επικαιροποιημένων παραδειγμάτων σχετικά με τον τρόπο εργασίας με το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων: Βλ. ενότητα R.12.4 και R Εισαγωγή νέου πίνακα R.12.1 με σκοπό την καλύτερη περιγραφή της σχέσης μεταξύ της περιγραφής χρήσης και των εκτιμήσεων έκθεσης βαθμίδας 1. Προσθήκη σύντομης παραγράφου στην ενότητα σχετικά με τους διάφορους παράγοντες στη διάρκεια ζωής μιας ουσίας. Εναρμόνιση της δομής των ενοτήτων έως , συμπερίληψη 3 υποενοτήτων: ορισμός και πεδίο εφαρμογής Ιούλιος 2008 Οκτώβριος 2008 Μάρτιος 2010

5 Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία της περιγραφικής παραμέτρου, καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση κατάλληλης κατηγορίας και σύνδεση με την αξιολόγηση βαθμίδας 1. Διαχωρισμός του καταλόγου περιγραφικών παραμέτρων Τομέα χρήσης σε δύο τύπους πληροφοριών: Κύριες ομάδες χρήσης στη διάρκεια ζωής μιας ουσίας ως βασική περιγραφική παράμετρος (SU 3, 21, 22) και Τομέας τελικής χρήσης (όλες οι καταχωρίσεις) ως συμπληρωματική περιγραφική παράμετρος, βλ. προσάρτημα R Σαφέστερη διάκριση των δύο λειτουργιών της Κατηγορίας χημικού προϊόντος (PC) στην ενότητα R : (i) περιγραφή των τομέων παρασκευής μειγμάτων ανά τύπο μείγματος και (ii) τύποι καταναλωτικού προϊόντος, που μπορούν να αξιολογηθούν βάσει της στοχευμένης εκτίμησης κινδύνου του ECETOC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χημικών Ουσιών) για καταναλωτές (βλ. προσάρτημα R ). Σαφέστερη διάκριση μεταξύ των δύο λειτουργιών της Κατηγορίας αντικειμένων (AC) στην ενότητα : (i) Τύπος αντικειμένου που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής και το μετέπειτα στάδιο απόρριψης της ουσίας (χειρισμός αντικειμένου από εργαζόμενους και/ή καταναλωτές) και (ii) τύποι αντικειμένων καταναλωτών που μπορούν να αξιολογηθούν με το TRA. Βλ. προσάρτημα R και R Συμπερίληψη καταλόγου υποκατηγοριών προϊόντων που εξετάζονται στο πλαίσιο της στοχευμένης εκτίμησης κινδύνου (TRA) του ECETOC για καταναλωτές, βλ. προσάρτημα R και προσάρτημα R Επεξήγηση της σχέσης μεταξύ της περιγραφής χρήσης και των εκτιμήσεων έκθεσης βαθμίδας 1 στις ενότητες R και R Κατάργηση της αναφοράς στο βιομηχανικό ή επαγγελματικό περιβάλλον από την πλειονότητα των κατηγοριών διαδικασίας. Η επιλογή μπορεί να πραγματοποιείται στην εκτίμηση της έκθεσης. Σε επίπεδο περιγραφής χρήσης, οι τομείς χρήσης SU 3 ή SU 22 υποδεικνύουν το κατά πόσον αναμένεται ότι μια χρήση θα πραγματοποιηθεί σε βιομηχανικό ή μη βιομηχανικό περιβάλλον. Συμπερίληψη στην ενότητα R παραδειγμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία αντικειμένων από εργαζόμενους. Αναδιάρθρωση του καταλόγου AC ώστε να υπάρχουν έγκυροι σύνδεσμοι με το σύστημα TARIC. Κατάργηση των οριστικών υποκατηγοριών στον κατάλογο AC ώστε να επαφίεται στον καταχωρίζοντα και στους μεταγενέστερους χρήστες να προσδιορίζουν τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται για την περιγραφή του σταδίου της διάρκειας ζωής της ουσίας. Οι προηγούμενες υποκατηγορίες έχουν μετατραπεί σε παραδείγματα που περιγράφουν το είδος των αντικειμένων που μπορούν να καλύπτονται στο πλαίσιο των ευρειών κατηγοριών. Εισαγωγή της Κατηγορίας Απελευθέρωσης στο Περιβάλλον (ERC) ως πρόσθετης περιγραφικής παραμέτρου (βλ. ενότητα

6 Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία R ). Διευκρίνιση του ρόλου των SPERC σε αυτό το πλαίσιο. Εισαγωγή νέας κατηγορίας ERC 12 που αφορά την επεξεργασία αντικειμένων από τους εργαζόμενους με λειαντικές τεχνικές σε βιομηχανικό περιβάλλον. Διεύρυνση της ERC 10b/11b για να καλύπτει συν τοις άλλοις την απομάκρυνση ουσιών από επιφάνειες αντικειμένων. Συμπερίληψη καταλόγου κατηγοριών λειτουργιών ουσιών (για την ενότητα 1.2 του esds και αναφορά στο IUCLID) στο Παράρτημα R Ο σκοπός του εν λόγω καταλόγου επεξηγείται σε σύντομη παράγραφο στην ενότητα R Εισαγωγή νέας ενότητας R.12.5 όπου διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων μπορεί να υποστηρίζει i) τη χαρτογράφηση των χρήσεων ως σημείο εκκίνησης για την AΧΑ, ii) τη διαμόρφωση τίτλων για σενάρια έκθεσης και iii) τη σύνταξη αναφορών για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις στην ενότητα 3.5 του IUCLID. Βελτιώσεις στους καταλόγους επιλογής. o Συμπερίληψη i) επιστημονικής έρευνας και ii) ηλεκτρισμού, ατμού, νερού, υδροδότησης και επεξεργασίας λυμάτων στον κατάλογο τομέων χρήσης (SU). o o o o o o Διαχωρισμός υλικών πλήρωσης και στόκων στις κατηγορίες PC 9 και PC 9b Διαχωρισμός της δακτυλομπογιάς στις κατηγορίες PC 9 και PC 9c. Διευκρίνιση του ότι η κατηγορία PC14 αναφέρεται σε ουσίες που αντιδρούν όταν έρχονται σε επαφή με μεταλλικές επιφάνειες Αφαίρεση των προϊόντων φροντίδας αυτοκινήτου (PC6), των υλικών των καλλιτεχνών (PC5), των προϊόντων χλοροτάπητα και κήπου (PC22), δεδομένου ότι αλληλοεπικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό με άλλες κατηγορίες Αφαίρεση της κατηγορίας PC10, δεδομένου ότι καλύπτεται από την κατηγορία «άλλα». Διευκρίνιση του ότι η κατηγορία PC20 αναφέρεται σε βοηθήματα μεταποίησης που χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία o Συμπερίληψη των λευκαντικών και άλλων βοηθημάτων μεταποίησης στις κατηγορίες PC 26 και PC 34 o o o Συμπερίληψη των μετάλλων και άλλων ορυκτών στις κατηγορίες PROC 21 έως 25, συν προσαρμογή της περιγραφής Διαίρεση της κατηγορίας PROC 8 σε PROC 8a και 8b Εισαγωγή της κατηγορίας PROC 26 και 27a και 27b που αναφέρεται σε διαδικασίες ιδιαίτερα συναφείς με τη βιομηχανία μετάλλου.

7 Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία o Αφαίρεση της κατηγορίας AC12 από τον κατάλογο AC, δεδομένου ότι έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές ανακολουθίες με την κατηγοριοποίηση που βασίζεται στα υλικά και δημιουργεί προβλήματα συμβατότητας με το σύστημα TARIC. - Επεξεργασία του κειμένου για προσαρμογή στις αλλαγές που παρατίθενται ανωτέρω ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Οι περισσότερες επικαιροποιήσεις στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης έχουν επεξηγηματικό χαρακτήρα. Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί σειρά αλλαγών στους καταλόγους επιλογής που περιέχουν τα διάφορα στοιχεία περιγραφικών παραμέτρων. Στο προσάρτημα R.12.7 παρέχεται σύντομη καθοδήγηση ως βοήθημα για επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε συλλογή δεδομένων σχετικά με τις χρήσεις βάσει των καταλόγων επιλογής περιγραφικών παραμέτρων που περιέχονται σε παλαιότερες εκδόσεις της παρούσας καθοδήγησης. Για καθέναν από τους καταλόγους επιλογής επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ήδη συλλεχθέντα δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε μορφή που αντιστοιχεί i) στους καταλόγους επιλογής της νέας έκδοσης 2 της καθοδήγησης (η ίδια από τις ) και ii) στις καταχωρίσεις των σχετικών εκτιμήσεων έκθεσης καταναλωτών του TRA. Ο νέος κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για το περιβάλλον (κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον) δεν υπήρχε στην Έκδοση 1 του εγγράφου καθοδήγησης και, ως εκ τούτου, αυτά τα δεδομένα πρέπει να προστεθούν σε οποιαδήποτε περιγραφή χρήσης πραγματοποιήθηκε πριν από το καλοκαίρι του Σύμβαση όσον αφορά την παράθεση του κανονισμού REACH Όπου παρατίθεται κατά λέξη ο κανονισμός REACH, το σχετικό κείμενο εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες και εντός εισαγωγικών. Πίνακας όρων και συντομογραφιών Βλ. Κεφάλαιο R.20 Οδηγός Στην παρακάτω εικόνα υποδεικνύεται η θέση του κεφαλαίου R.12 στο έγγραφο καθοδήγησης

8 R12 Πληροφορίες: διαθέσιμες απαιτούμενες/απαραίτητες Αξιολόγηση επικινδυνότητας (HA) Αξιολόγηση της έκθεσης (AE) Διακοπή Ο Ν Επικίνδυνη ήαβτ; Χαρακτηρισμός κινδύνου (RC) Έγγραφο στην έκθεση χημικής ασφάλειας (EXA) Ν Ελεγχόμενος κίνδυνος; Ο Επανάληψη Κοινοποίηση ΣΕ μέσω esds

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 R.12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 1 R Στόχος της παρούσας ενότητας... 1 R.12.2.Το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης... 2 R Περιγραφή του συστήματος... 2 R Σύνδεση με τα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης... 3 R Ορισμός των πέντε καταλόγων περιγραφικών παραμέτρων... 4 R Τομέας χρήσης [SU]... 4 R Κατηγορία χημικού προϊόντος [PC]... 5 R Κατηγορία διαδικασίας [PROC]...6 R Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC)... 7 R Κατηγορίες αντικειμένου [AC]... 9 R Καθορισμός της τεχνικής λειτουργίας μιας ουσίας για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας R Παραδείγματα R Παραδείγματα για την απόδοση χρήσεων σε κατηγορία του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης R Παράδειγμα για τη συστηματική περιγραφή των χρήσεων μιας ουσίας R Περιγραφή των προσδιοριζόμενων χρήσεων και διαμόρφωση τίτλων σεναρίων έκθεσης R Χαρτογράφηση των χρήσεων βάσει της διάρθρωσης της διάρκειας ζωής R Διαμόρφωση τίτλων σεναρίων έκθεσης R Περιγραφή προσδιοριζόμενων χρήσεων στο IUCLID Πίνακες Πίνακας R.12-1: Περιγραφή χρήσης και εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας Πίνακας R.12-2: Παραδείγματα για την απόδοση κατηγοριών σε χρήσεις εργαζόμενων σε εσωτερικούς χώρους Πίνακας R.12-3: Παράδειγμα σύντομης περιγραφής ορισμένων χρήσεων χρωστικής ουσίας Πίνακας R.12-4: Ενότητα τίτλου σεναρίου έκθεσης που αφορά δραστηριότητες εργαζόμενων Πίνακας R.12-5: Πίνακας για την αναφορά των προσδιοριζόμενων χρήσεων που σχετίζονται με τους εργαζόμενους στη βιομηχανία στο IUCLID Εικόνες Εικόνα R.12-1: Προκαθορισμένη διάρθρωση αναπαράστασης των προσδιοριζόμενων χρήσεων υπό μορφή «δέντρου» Εικόνα R.12-2: Παράδειγμα περιγραφής χρήσης σε προβολή της διάρκειας ζωής τύπου «δέντρου» Παραρτήματα Παράρτημα R.12-1: Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για τομείς χρήσης (SU) Παράρτημα R : Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για την κατηγορία χημικού προϊόντος (PC).. 22 Προσάρτημα R.12-3: Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για κατηγορίες διαδικασίας (PROC) Προσάρτημα R : Περιγραφή των κατηγοριών απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) Προσάρτημα R : Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για ουσίες σε αντικείμενα (AC) Παράρτημα R.12-6: Κατάλογος κατηγοριών λειτουργίας (προαιρετικός, εφόσον χρειάζεται)... 41

10 R.12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ R Σκοπός της παρούσας ενότητας Στο πλαίσιο του REACH, κάθε παρασκευαστής και εισαγωγέας ουσιών για τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση της έκθεσης θα πρέπει να αναπτύσσει, να αξιολογεί και να κοινοποιεί σενάρια έκθεσης, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της διάρκειας ζωής της ουσίας. Για τους σκοπούς αυτούς καλείται να χαρτογραφήσει όλες τις χρήσεις της ουσίας του. Αυτού του είδους η χαρτογράφηση των χρήσεων εντός ενός τομέα της αγοράς μπορεί συχνά να επαναχρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα ουσιών, ή μπορεί ακόμη και να δημιουργηθεί συλλογικά από διάφορους παρασκευαστές/εισαγωγείς. Είναι, συνεπώς, σημαντική η τυποποίηση της χαρτογράφησης των χρήσεων και η δυνατότητα σύνδεσης με τα σενάρια έκθεσης. Τα σενάρια έκθεσης θα κοινοποιούνται στους επόμενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω του εκτεταμένου δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Όσον αφορά τους μεταγενέστερους χρήστες, είναι απαραίτητο να λαμβάνουν τυποποιημένους σύντομους τίτλους σεναρίων έκθεσης (οι οποίοι θα προσδιορίζουν το πεδίο εφαρμογής και την εφαρμοσιμότητα ενός σεναρίου έκθεσης) για τις συναφείς εφαρμογές των ουσιών στον τομέα τους, και όχι ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών σεναρίων από διαφορετικούς προμηθευτές. Η παρούσα καθοδήγηση παρέχει, ως εκ τούτου, ένα σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης για την τυποποίηση της περιγραφής της χρήσης των ουσιών. Αυτό θα διευκολύνει: τον προσδιορισμό των χρήσεων που πρέπει να παρέχεται στους φακέλους καταχώρισης τη διαμόρφωση σεναρίου έκθεσης από τους προμηθευτές, βάσει αμφίδρομης επικοινωνίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τη διαμόρφωση σύντομων τίτλων για σενάρια έκθεσης Οι περιγραφικές παράμετροι χρήσης θα βοηθήσουν τους προμηθευτές και τους χρήστες να διαμορφώσουν έναν δομημένο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους. Με βάση τους σύντομους τίτλους, ο μεταγενέστερος χρήστης (ΜΧ) θα μπορεί να αποφασίζει γρήγορα εάν το σενάριο έκθεσης που λαμβάνει καλύπτει τις χρήσεις του. Επίσης, αντιστρόφως, οι περιγραφικές παράμετροι χρήσης μπορούν να βοηθήσουν τον μεταγενέστερο χρήστη να περιγράψει με δομημένο τρόπο μια χρήση που επιθυμεί να γνωστοποιήσει στον προμηθευτή (βλ. άρθρο 37 παράγραφος 2). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εκπόνηση των κατάλληλων σεναρίων έκθεσης, σε πολλές περιπτώσεις ο καταχωρίζων θα χρειαστεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες χρήσης και όχι έναν απλό κατάλογο περιγραφικών παραμέτρων. Κάθε καταχωρίζων είναι επίσης υποχρεωμένος να συμπεριλάβει μια σύντομη γενική περιγραφή όλων των προσδιοριζόμενων χρήσεων στον τεχνικό φάκελό του (βλ. ενότητα 3.5 του IUCLID) 2 και στην ενότητα 2 της ΕΧΑ. Συνιστάται να βασίζετε τη σύντομη γενική περιγραφή χρήσης στο σύστημα περιγραφικών παραμέτρων του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, καθώς και να κάνετε μια αναφορά, στην ενότητα 3.5 του IUCLID, στα σενάρια έκθεσης που περιέχονται στην ΕΧΑ (εφόσον συντρέχει περίπτωση) για να διασφαλίσετε τη συνοχή της περιγραφής των προσδιοριζόμενων χρήσεων, του τίτλου και του περιεχόμενου των σεναρίων έκθεσης. Σημείωση: Η συνοχή μεταξύ της σύντομης γενικής περιγραφής των προσδιοριζόμενων χρήσεων και των σύντομων τίτλων του σεναρίου έκθεσης στην ΕΧΑ αποτελεί νομική απαίτηση που καθορίζεται στην ενότητα του παραρτήματος I του κανονισμού REACH. 2 Βλ. άρθρο 10 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού REACH σε σχέση με την ενότητα 3.5 του Παραρτήματος VI 1

11 Ορισμένες από τις περιγραφικές παραμέτρους χρήσης αντικατοπτρίζουν χαρακτηριστικά της χρήσης που σχετίζονται με την έκθεση. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών σε ορισμένα από τα υφιστάμενα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης. Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στο να επεξηγήσει αναλυτικότερα το γενικό πλαίσιο και την εφαρμογή του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων. Οι κατάλογοι επιλογής με τις κατηγορίες για τη σύντομη περιγραφή της χρήσης περιέχονται στο προσάρτημα R.12-1 της ενότητας R R.12.2.Το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης R Περιγραφή του συστήματος Οι παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο στη διάρκεια ζωής της ουσίας κατηγοριοποιούνται σε επτά κύριες ομάδες: παρασκευαστές και εισαγωγείς των χημικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων και των ορυκτών), επιχειρήσεις που αναμειγνύουν τα χημικά προϊόντα (τυποποιητές) για να παράγουν μείγματα, διανομείς 3, βιομηχανικοί τελικοί χρήστες, επαγγελματίες τελικοί χρήστες και καταναλωτές. Στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης δεν εξετάζονται περαιτέρω οι εισαγωγές και η διανομή. Το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης βασίζεται σε πέντε χωριστούς καταλόγους περιγραφικών παραμέτρων, οι οποίοι αποτελούν συνδυαστικά μια σύντομη περιγραφή χρήσης ή έναν σύντομο τίτλο σεναρίου έκθεσης: Στην κατηγορία τομέα χρήσης (SU) περιγράφεται ο τομέας της οικονομίας στον οποίο χρησιμοποιείται η ουσία, συμπεριλαμβανομένης της ανάμειξης ή της επανασυσκευασίας ουσιών σε επίπεδο τυποποιητή καθώς και των βιομηχανικών, επαγγελματικών τελικών χρήσεων και των τελικών χρήσεων καταναλωτών 4. Στην κατηγορία χημικού προϊόντος (PC) περιγράφονται οι τύποι των χημικών προϊόντων (= ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε μείγματα) 5 στα οποία περιέχεται τελικά η ουσία όταν καταλήγει στις τελικές χρήσεις (από βιομηχανικούς, επαγγελματικούς χρήστες ή καταναλωτές). Στην κατηγορία διαδικασίας (PROC) περιγράφονται οι τεχνικές εφαρμογής ή οι τύποι διαδικασίας από επαγγελματική άποψη. Στην κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) περιγράφονται οι ευρείες συνθήκες χρήσης από περιβαλλοντική άποψη. Στην κατηγορία αντικειμένου (AC) περιγράφεται ο τύπος του αντικειμένου στον οποίο περιέχεται τελικά η ουσία μετά από επεξεργασία. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης μείγματα σε αποξηραμένη ή σκληρή μορφή (π.χ. ξηρή εκτυπωτική μελάνη σε εφημερίδες, αποξηραμένα επιχρίσματα σε διάφορες επιφάνειες). 3 Η διανομή καθαυτή δεν αποτελεί χρήση βάσει του REACH. Ωστόσο, εάν η διανομή περιλαμβάνει μεταφορές ουσιών (π.χ. επαναπλήρωση) αποτελεί χρήση. 4 Η τελική χρήση μιας ουσίας σε καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα πριν η ουσία καταστεί μέρος της θεμελιώδους μάζας αντικειμένου, αντιδράσει κατά τη χρήση (και, συνεπώς, εξαφανιστεί) και/ή εισέλθει στα απόβλητα, στα λύματα ή στις εκπομπές στον αέρα. Χρήσεις που στοχεύουν αποκλειστικά στο να καταστήσουν την ουσία συστατικό ενός (μείγματος) παρασκευάσματος δεν αποτελούν τελικές χρήσεις. Αυτή η διαφοροποίηση πραγματοποιείται προκειμένου να αποφεύγεται η χωριστή περιγραφή κάθε σταδίου της ανάμειξης στο πλαίσιο μιας μακρύτερης αλυσίδας παρασκευαστών παρασκευασμάτων. 5 Ο όρος χημικό προϊόν καλύπτει τις ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα (μείγμα). Κατ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα περιγραφής τόσο των παρεχόμενων προϊόντων που περιέχουν απλώς μια ουσία σε καθαρή μορφή, καθώς και των προϊόντων που αποτελούν παρασκευάσματα. Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, ο όρος καλύπτει επίσης τα μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων) στην πρωταρχική τους μορφή (π.χ. ράβδοι, σκόνη). 2

12 Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη εναρμόνισης μεταξύ των αγορών, ο αριθμός των κατηγοριών στους 5 καταλόγους περιγραφικών παραμέτρων πρέπει να διατηρηθεί περιορισμένος. Συνιστάται ιδιαιτέρως στους οργανισμούς του τομέα ή σε μεμονωμένους καταχωρίζοντες να καθορίζουν πρόσθετες κατηγορίες μόνο εάν οι υφιστάμενες κατηγορίες πράγματι δεν αντιστοιχούν σε έναν τύπο διαδικασίας, προϊόντος ή τομέα ώστε να τον περιγράψουν εν συντομία. Εάν πρέπει να περιγράφουν περαιτέρω συναφή στοιχεία μιας δραστηριότητας, αυτά μπορούν να καλυφθούν στο ίδιο το σενάριο έκθεσης. R Σύνδεση με τα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης Πέραν της περιγραφικής λειτουργίας τους, ορισμένοι από τους καταλόγους περιγραφικών παραμέτρων υποστηρίζουν τη λειτουργία προσδιορισμού της κατάλληλης καταχώρισης εκτίμησης έκθεσης σε ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης βαθμίδας 1 (βλ. ενότητα D.5 του εγγράφου καθοδήγησης, Κεφάλαιο D) 6. Στον πίνακα R.12.1 παρέχεται επισκόπηση των διαφόρων στοιχείων του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης και της σχέσης τους με τις καταχωρίσεις για εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1. Πίνακας R.12-1: Περιγραφή χρήσης και εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1 SU PC Ονομασία του καταλόγου περιγραφικών παραμέτρων Τομέας κατηγορίας χρήσης Κατηγορία χημικού προϊόντος 7 PROC Κατηγορία διαδικασίας ERC Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον Περιγραφόμενη πτυχή χρήσης Κατηγορίες που αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία βαθμίδας 1 για εκτίμηση έκθεσης Τρεις κύριες ομάδες χρηστών (πρώτες Στοχευμένη εκτίμηση κινδύνου για σειρές στο προσάρτημα R.12-1), συναφείς έκθεση εργαζομένων (TRA) για όλες τις χρήσεις της ουσίας. Τομείς χρήσεις βιομηχανίας και υπηρεσιών Τύπος χημικού προϊόντος με τον οποίο παρέχεται η ουσία κατά την τελική χρήση. Αυτές οι κατηγορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή των τομέων της αγοράς (τομείς τυποποίησης) στους οποίους ο παρασκευαστής προμηθεύει ενδεχομένως την ουσία του. Κατηγορίες προϊόντων καταναλωτών για τις οποίες μπορεί να διαμορφωθεί εκτίμηση έκθεση βαθμίδας 1. Τεχνικές εφαρμογής ή τύποι διαδικασίας από επαγγελματική άποψη Ευρείες συνθήκες χρήσης από περιβαλλοντική άποψη, συναφείς για όλες τις χρήσεις της ουσίας και της TRA για εκτίμηση έκθεσης επιλεγμένων τύπων προϊόντων TRA για εκτίμηση έκθεσης εργαζομένων Κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) 6 Η εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 είναι μια μοντελοποιημένη, συντηρητική πρόγνωση έκθεσης, βάσει των ιδιοτήτων της ουσίας και μερικών εύκολα προσβάσιμων και εύκολα ερμηνεύσιμων παραμέτρων εισαγωγής πληροφοριών. Για τη διεξαγωγή τέτοιων εκτιμήσεων υπάρχουν ποικίλα εργαλεία. Ένα από αυτά είναι το εργαλείο Στοχευμένης Εκτίμησης Κινδύνων για επαγγελματική έκθεση και έκθεση καταναλωτών που ανέπτυξε το ECETOC (η επικαιροποίηση δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2009, ). Όσον αφορά το περιβάλλον, οι κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή εκτίμησης απελευθέρωσης βαθμίδας 1. Οι εν λόγω εκτιμήσεις απελευθέρωσης παρέχουν τη δυνατότητα εκτίμησης έκθεσης βάσει του EUSES. Το δομοστοιχείο υπολογισμού της απελευθέρωσης που απαιτείται για την εν λόγω εκτίμηση θα περιγραφεί στο Κεφάλαιο R.16 του επικαιροποιημένου εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με την εκτίμηση της απελευθέρωσης στο περιβάλλον. 7 Η ίδια κατηγορία προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνει και τις δύο λειτουργίες PC που περιγράφονται εδώ (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο R ). 3

13 AC Ονομασία του καταλόγου περιγραφικών παραμέτρων Κατηγορία αντικειμένου Περιγραφόμενη πτυχή χρήσης επακόλουθης διάρκειας ζωής σε αντικείμενα Τύποι αντικειμένου κατά τη μεταγενέστερη διάρκεια ζωής και το στάδιο της απόρριψης, ενδεχομένως συναφείς για τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και την έκθεση στο περιβάλλον. Τύποι αντικειμένου καταναλωτών για τους οποίους μπορούν να διαμορφωθούν εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1. Κατηγορίες που αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία βαθμίδας 1 για εκτίμηση έκθεσης TRA για έκθεση καταναλωτών για επιλεγμένους τύπους αντικειμένων. Σημείωση: Όταν μια συγκεκριμένη κατηγορία περιγραφής χρήσης χρησιμοποιείται ως καταχώριση σε εργαλείο εκτίμησης έκθεσης βαθμίδας 1 (π.χ. PROC για εκτίμηση επαγγελματικής έκθεσης), η εκτίμηση έκθεσης εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους που δεν αντικατοπτρίζονται στην ίδια την περιγραφή κατηγορίας (π.χ. διαθεσιμότητα τοπικού συστήματος εξαερισμού, συγκέντρωση ουσίας, διάρκεια χρήσης, χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού). Ως εκ τούτου, μία PROC μπορεί να σχετίζεται με διάφορα σενάρια έκθεσης και τις σχετικές εκτιμήσεις έκθεσης. Το ίδιο ισχύει για τις κατηγορίες μείγματος/αντικειμένου καταναλωτών και τις κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον. R Ορισμός των πέντε καταλόγων περιγραφικών παραμέτρων R Τομέας χρήσης [SU] Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Στο προσάρτημα R.12-1 παρέχεται ένας κατάλογος με τους Τομείς χρήσης. Οι 3 κύριες ομάδες χρηστών που αποτελούν τις κύριες περιγραφικές παραμέτρους παρατίθενται στην κορυφή του πίνακα. Αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που απαιτούνται από έναν καταχωρίζοντα κατά την περιγραφή του τομέα χρήσης, και είναι σημαντικές για τον αξιολογητή διότι συμβάλλουν στην καθοδήγηση της αξιολόγησης έκθεσης (π.χ. όσον αφορά την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων). Η σύνταξη αναφορών σχετικά με τις χρήσεις στο IUCLID και στην ΕΧΑ είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με αυτές τις κύριες ομάδες. Στο προσάρτημα R.12-1 περιλαμβάνεται επίσης μια επιλογή διεθνώς εναρμονισμένων κατηγοριών NACE (γενική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες) για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες. Οι εν λόγω κατηγορίες αποσκοπούν στο να βοηθήσουν έναν παρασκευαστή/εισαγωγέα (Π/Ε) να χαρτογραφήσει την αγορά του, πέραν των άμεσων πελατών του στους τομείς τυποποίησης 8. Ένας τέτοιος χάρτης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων έκθεσης που να καλύπτουν όλες τις τελικές χρήσεις της ουσίας σε καθαρή μορφή ή σε μείγματα, καθώς και τα επακόλουθα στάδια της διάρκειας ζωής. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι σκόπιμο να επισημανθούν οι τομείς της βιομηχανίας τους οποίους αφορά ένα σενάριο έκθεσης, π.χ. «κλειστή επεξεργασία αερίων στον κλάδο ημιαγωγών» ή «εργασίες εμβάπτισης στο κλωστοϋφαντουργικό φινίρισμα». Η συσχέτιση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας εφαρμογής (PROC) ή κατηγορίας απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) με ένα συγκεκριμένο τομέα (SU) μπορεί να είναι χρήσιμη ιδίως στις ακόλουθες 8 Οι τομείς που παράγουν (= τυποποιούν = αναμειγνύουν) παρασκευάσματα [= μείγματα = χημικά προϊόντα] μπορούν να περιγραφούν καλύτερα βάσει του τύπου χημικού προϊόντος παρά βάσει του κωδικού NACE, δεδομένου ότι το σύστημα NACE δεν επιτρέπει επαρκή διαφοροποίηση. 4

14 περιπτώσεις: Για να καταδειχθεί ο έλεγχος του κινδύνου χρειάζεται μια αξιολόγηση έκθεσης ανώτερης βαθμίδας, ενώ οι συνθήκες χρήσης στο σενάριο έκθεσης σχετίζονται ειδικά με μια διαδικασία σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Επίσης, ο τομέας χρήσης μπορεί να αποτελεί αναφορά για «σύσταση κατά» ορισμένων χρήσεων. Καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση της συναφούς κατηγορίας Ο αριθμός των κατηγοριών έχει περιοριστεί στους ευρείς τομείς που είναι γνωστό ότι αντιπροσωπεύουν τους μεγαλύτερους χρήστες χημικών προϊόντων. Εάν ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να περιγράψει τη χρήση αναλυτικότερα ή να περιγράψει τις χρήσεις σε έναν τομέα που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, πρέπει να εφαρμόσει τους κωδικούς NACE (και την αντίστοιχη φρασεολογία), οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου στο κάτω μέρος του προσαρτήματος R Η χρήση της κωδικοποίησης/ορολογίας NACE παρέχει το πλεονέκτημα ότι είναι εναρμονισμένη και πολύ γνωστή στις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εάν ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας θεωρεί ότι αρκεί να είναι λιγότερο συγκεκριμένος όσον αφορά τη χρήση στον κλάδο, μπορεί να εκχωρήσει μόνο την κύρια ομάδα χρηστών, π.χ. βιομηχανική χρήση, υποδεικνύοντας ότι η ουσία προορίζεται για ευρεία χρήση στον κλάδο υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στο σενάριο έκθεσης. Όταν ο χρήστης αποφασίσει να περιγράψει τη χρήση του αναλυτικότερα εκχωρώντας έναν τομέα τελικής χρήσης, πρέπει να επιλέξει μια κατηγορία του προσαρτήματος R12-1 πέραν μιας κατηγορίας που θα περιγράφει την κύρια ομάδα χρηστών. Σημείωση: Η παρασκευή ουσιών (π.χ. SU8, SU9, SU14) ή η τυποποίηση μειγμάτων (SU10) αποσκοπεί στην περιγραφή των τελικών χρήσεων μιας ουσίας (π.χ. ενδιάμεσο προϊόν ή βοήθημα μεταποίησης). Για την περιγραφή της παρασκευής ή της τυποποίησης σε μείγμα, δεν είναι απαραίτητη η απόδοση τομέα τελικής χρήσης. Σύνδεση με εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 Η «βιομηχανική χρήση» (SU 3) και η «επαγγελματική χρήση» των κύριων ομάδων χρηστών (SU 22) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών σε εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 στο TRA για τους εργαζόμενους. Οι άλλες κατηγορίες δεν συνδέονται άμεσα με τα διαθέσιμα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης. Ωστόσο, για πολλούς τομείς του κλάδου διατίθενται τα έγγραφα σεναρίων εκπομπών του ΟΟΣΑ, όπου περιγράφονται οι συνθήκες χρήσης ορισμένων τύπων χημικών προϊόντων (και οι αντίστοιχοι συντελεστές απελευθέρωσης) από περιβαλλοντική άποψη. R Κατηγορία χημικού προϊόντος [PC] Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας μπορεί να προσδιορίζει τις κύριες χρήσεις μιας ουσίας ανατρέχοντας στην οικεία βάση δεδομένων πελατών ή στους τομείς της αγοράς τους οποίους προμηθεύει με την ουσία. Σε πολλές περιπτώσεις οι άμεσοι πελάτες του θα είναι τυποποιητές και/ή επανασυσκευαστές 9, ή διανομείς που προμηθεύουν ποικίλους μεταγενέστερους χρήστες. Ωστόσο, υπάρχει και η περίπτωση ο ίδιος ο παρασκευαστής της ουσίας να παράγει και/ή να προμηθεύει την ουσία του σε καθαρή μορφή ή σε μείγμα απευθείας σε μεγάλους πελάτες τελικής χρήσης. Η κατηγορία χημικού προϊόντος χαρακτηρίζει τη χρήση μιας ουσίας βάσει του τύπου προϊόντος τελικής χρήσης (π.χ. λιπαντικό, καθαριστικός παράγοντας, συγκολλητικό μέσο) στο οποίο είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται η ουσία. Δεν αποσκοπεί στον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης τεχνικής λειτουργίας της ουσίας σε καθαρή μορφή [π.χ. σταθεροποιητικό υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), αναστολέας διάβρωσης, χρωστική ουσία, επιβραδυντικό φλόγας]. Αυτό οφείλεται στο ότι η 9 Οι επανασυσκευαστές είναι επιχειρήσεις που μεταφέρουν ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε παρασκευάσματα από μεγάλα σε μικρότερα εμπορευματοκιβώτια για τελική χρήση. Αυτή η δραστηριότητα θεωρείται «χρήση» βάσει του κανονισμού REACH. 5

15 κατηγορία προϊόντος περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνητική έκθεση παρά η λειτουργία της ουσίας σε καθαρή μορφή. Για παράδειγμα, θα έχει σημασία από την άποψη της έκθεσης, εάν μια ουσία (π.χ. διαλύτης) χρησιμοποιείται σε προϊόντα εξυγίανσης αέρα (PC3) ή σε προϊόντα καθαρισμού (PC35). Οι κατηγορίες προϊόντος είναι χρήσιμες στη χαρτογράφηση των αλυσίδων εφοδιασμού. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η παρακολούθηση της ροής της μάζας μιας ουσίας στην αγορά για σκοπούς περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Στο προσάρτημα R παρέχεται κατάλογος των κατηγοριών προϊόντος 10. Οι κατηγορίες που παρατίθενται στον εν λόγω κατάλογο αποσκοπούν στη διάρθρωση της αγοράς μιας ουσίας βάσει των τύπων προϊόντων. Καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση της συναφούς κατηγορίας Με βάση τις ήδη διαθέσιμες γνώσεις και τις πιθανές πρόσθετες πληροφορίες από τους πελάτες, ο παρασκευαστής/εισαγωγέας εκχωρεί μια ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων που αντικατοπτρίζουν τον τύπο των μειγμάτων τελικής χρήσης στα οποία είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται η ουσία. Χρήσεις τις οποίες ο παρασκευαστής δεν έχει υπόψη του, για παράδειγμα, χρήσεις τις οποίες πραγματοποιούν οι διανομείς ή μια μεγαλύτερη αλυσίδα τυποποιητών, μπορούν να του κοινοποιούνται από μεταγενέστερους χρήστες στη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής του REACH. Αρκετές ενώσεις μεταγενέστερων χρηστών έχουν χαρτογραφήσει τους κύριους τομείς χρήσης και έχουν δημοσιεύσει πίνακες των χρήσεων στους δικτυακούς τόπους τους (π.χ. CEPE, A.I.S.E., COLIPA, FEICA). Αυτό αποτελεί και μια χρήσιμη αναφορά για τον Π/Ε. Εάν ο Π/Ε ή ο μεταγενέστερος χρήστης δεν μπορεί να προσδιορίσει μια κατάλληλη κατηγορία προϊόντος στο προσάρτημα , η χρήση θα μπορούσε να περιγραφεί στο πεδίο «άλλες». Ει δυνατόν, για την περιγραφή χρήσης αυτού του είδους πρέπει να επιλεχθεί κωδικός (και η αντίστοιχη φρασεολογία) από το σύστημα UCN (βλ. διαδικτυακό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του Παραρτήματος R.12-2). Είναι επίσης πιθανό μια από τις υποκατηγορίες προϊόντος ή αντικειμένου που χρησιμοποιούνται ως καταχωρίσεις στο TRA να είναι καταλληλότερη, και, ως εκ τούτου, να περιγράφεται στο πεδίο «άλλες». Σύνδεση με την εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 Το εργαλείο TRA του ECETOC παρέχει εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1 για καταναλωτές όσον αφορά μια σειρά επιλεγμένων κατηγοριών προϊόντος. Στο προσάρτημα R παρέχεται επισκόπηση αυτών των κατηγοριών και υποκατηγοριών προϊόντος. Πέραν της (υπο) κατηγορίας προϊόντος, ενδέχεται να χρειάζονται και άλλες παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα, η συγκέντρωση της ουσίας στο προϊόν ή η ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται ανά περίπτωση. Πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία για τη διαμόρφωση εκτιμήσεων έκθεσης για καταναλωτές (βλ. Καθοδήγηση, κεφάλαιο R.15). R Κατηγορία διαδικασίας [PROC] Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Οι τεχνικές εφαρμογής ή οι τύποι διαδικασίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στην προσδοκώμενη έκθεση και, ως εκ τούτου, στα απαιτούμενα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Στο προσάρτημα R.12-3 περιλαμβάνεται κατάλογος κατηγοριών διαδικασίας που αντικατοπτρίζουν το γενικό ενδεχόμενο 10 Ο κατάλογος προέκυψε βάσει του υφιστάμενου συστήματος UC 55, του σκανδιναβικού συστήματος UCN, των κατηγοριών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο TRA καθώς και του ConsExpo. Κατά βάση, χρησιμοποιήθηκαν οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες κατηγορίες που βασίζονται σε δεδομένα από τα σκανδιναβικά μητρώα προϊόντων. 6

16 επαγγελματικής έκθεσης των καλυπτόμενων τεχνικών και διαδικασιών. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται i) στην ποσότητα και στη μορφή της ενέργειας που εφαρμόζεται σε μια διαδικασία (π.χ. θερμότητα, μηχανική ενέργεια, ακτινοβολία), ii) στη διαθέσιμη προς έκθεση επιφάνεια της ουσίας (μέγεθος των κόκκων της σκόνης του υλικού ή πάχος των στρώσεων του υλικού) και iii) στο προσδοκώμενο κύριο επίπεδο των ελέγχων περιορισμού και των μηχανικών ελέγχων. Καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση της συναφούς κατηγορίας Αφότου ο καταχωρίζων και/ή οι μεταγενέστεροι χρήστες χαρτογραφήσουν τις χρήσεις και τις συνθήκες χρήσης μιας ουσίας, μπορούν να αποδοθούν οι κατάλληλες κατηγορίες διαδικασίας στις προσδιοριζόμενες διαδικασίες και τεχνικές εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης PROC για μια δεδομένη διαδικασία ή τεχνική εφαρμογής απαιτείται επαρκής εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της επαγγελματικής υγιεινής. Πριν από την απόδοση μιας κατηγορίας, συνιστάται η σύντομη περιγραφή των προσδιοριζόμενων διαδικασιών και τεχνικών με χρήση ειδικής για κάθε τομέα ορολογίας, προκειμένου να διαφυλάσσεται η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής κατηγορίας. Εάν καμία από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων/διαδικασιών δεν φαίνεται να είναι εφαρμόσιμη, ο παρασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να περιγράψει τη φύση της διαδικασίας εφαρμογής με δικά του λόγια, αντί να εκχωρήσει μια από τις καθορισμένες κατηγορίες. Ενδέχεται, εντούτοις, να είναι σκόπιμη η συμπερίληψη στην ΕΧΑ διευκρινήσεων σχετικά με το ποιες από τις υφιστάμενες κατηγορίες από το προσάρτημα R.12-3 εξετάστηκαν και σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω κατηγορίες δεν κάλυπταν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτού του είδους οι διευκρινήσεις θα παράσχουν τη δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων κατηγοριών ή τον καθορισμό πρόσθετων κατηγοριών στο πλαίσιο της επόμενης επικαιροποίησης του εγγράφου καθοδήγησης. Σύνδεση με την εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 Με δύο μόνο εξαιρέσεις, όλες οι κατηγορίες διαδικασιών που παρατίθενται στο προσάρτημα R.12-3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών στο εργαλείο TRA του ECETOC 11 για τη διαμόρφωση έκθεσης βαθμίδας 1 για εργαζομένους. Πέραν της κατηγορίας διαδικασίας, χρειάζονται και άλλες παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών, για παράδειγμα: Η συγκέντρωση της ουσίας στα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, εάν η χρήση πραγματοποιείται σε βιομηχανικές συνθήκες, η διάρκεια της έκθεσης, ή η παρουσία ή απουσία τοπικού συστήματος εξαερισμού. R Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Οι κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον [ERC] περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά μιας χρήσης βάσει έξι περιβαλλοντικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που επιτρέπουν την ανάλυση της ροής μάζας κατά τη διάρκεια ζωής μιας ουσίας: α) Η προβλεπόμενη τεχνική κατάληξη (σκοπός) της ουσίας κατά τη χρήση καθορίζει το βαθμό στον οποίο η ουσία καταναλώνεται κατά τη χρήση, αναμένεται να απελευθερωθεί μέσω εκλύσεων, εκπομπών στην ατμόσφαιρα ή μέσω απόρριψης, ή αναμένεται να εισέλθει στο επόμενο στάδιο της διάρκειας ζωής. Γενικά, υπάρχουν τρεις πιθανότητες: Η ουσία προορίζεται να καταστεί μέρος ενός αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων των αποξηραμένων/σκληρών μειγμάτων), είτε διότι επιτελεί κάποια λειτουργία στο αντικείμενο είτε διότι παραμένει (από προγενέστερο στάδιο της διάρκειας ζωής) στο αντικείμενο χωρίς να επιτελεί κάποια λειτουργία. 11 Στοχευμένη εκτίμηση κινδύνων του ECETOC, αναθεωρημένη έκδοση που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009 (www.ecetoc.org/tra) 7

17 Η ουσία προορίζεται να αντιδράσει κατά τη χρήση και, ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον διαθέσιμη για περαιτέρω στάδια στη διάρκεια ζωής ή για εκπομπή στο περιβάλλον. Η ουσία προορίζεται να δράσει ως βοήθημα μεταποίησης και ως τέτοιο απελευθερώνεται από μια βιομηχανική διαδικασία (π.χ. επιφανειοδραστικό στο κλωστοϋφαντουργικό φινίρισμα, διαλύτης από βαφή ψεκασμού) ή από μη βιομηχανική χρήση (π.χ. διαλύτες ή επιφανειοδραστικά από καθαριστικούς παράγοντες) στα λύματα, μέσω εκπομπών στην ατμόσφαιρα και/ή στα απόβλητα. β) Το στάδιο της διάρκειας ζωής κατά το οποίο λαμβάνει χώρα μια χρήση (παρασκευή, τυποποίηση ή τελική χρήση) καθορίζει τον βαθμό στον οποίο μπορεί να αναμένεται ελαχιστοποίηση των απωλειών (εξαιτίας του οικονομικού συμφέροντος του παράγοντα να μην χάσει προϊόντα που θα μπορούσε να πουλήσει καθώς και εξαιτίας της χρήσης ειδικού εξοπλισμού για την επεξεργασία χημικών προϊόντων). γ) Η διασπορά της χρήσης [χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (επισήμανση πηγών) και/ή η έκθεση του ευρύτερου κοινού στο πλαίσιο επαγγελματικών εφαρμογών και εφαρμογών καταναλωτών] καθορίζει την κατανομή των εκπομπών στον χρόνο και στον χώρο. δ) Τα περιορισμένα συστήματα εφαρμογής κατά την τελική χρήση (π.χ. υδραυλικά συστήματα με τα περιλαμβανόμενα ρευστά λειτουργίας, κλειστά συστήματα για καθαρισμό υφασμάτων ή μεταλλικών εξαρτημάτων) περιορίζουν τις δυνητικές εκλύσεις στην ατμόσφαιρα και στο νερό. ε) Η χρήση μιας ουσίας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο καθορίζει τον βαθμό στον οποίο μπορούν δυνητικά να συλλεχθούν για επεξεργασία οι εκλύσεις στην ατμόσφαιρα και στο νερό, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν την απελευθέρωση των ουσιών από αντικείμενα. στ) Όσον αφορά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες που ευνοούν την απελευθέρωση (όπως η φθορά λόγω τριβής από ελαστικά ή τακάκια φρένων), μπορεί να αναμένεται σχετικά υψηλό ποσοστό απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Αυτό ισχύει και για αντικείμενα όπου η απελευθέρωση ουσιών μπορεί να είναι και σκόπιμη (π.χ. από αρωματισμένα αντικείμενα). Το κριτήριο αυτό καλύπτει και την επεξεργασία αντικειμένων με λειαντικές τεχνικές (π.χ. αμμοβολή ή αφαίρεση επιχρίσματος με υψηλή πίεση). Τα παρατιθέμενα χαρακτηριστικά παρέχουν μια πρώτη ένδειξη του δυναμικού της ουσίας για απελευθέρωση στο περιβάλλον. Στο προσάρτημα παρέχεται επισκόπηση των διαφορετικών συνδυασμών των έξι πτυχών που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC). Στο προσάρτημα R παρέχεται κατάλογος των 23 κατηγοριών απελευθέρωσης στο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων λεπτομερών περιγραφών. Οι εν λόγω κατηγορίες καλύπτουν την παρασκευή, την τυποποίηση και τη χρήση της ουσίας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (ERC 1 έως 7), την έκθεση του ευρύτερου κοινού σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (ERC 8 και ERC 9) και τη διάρκεια ζωής (ERC 10 έως ERC 12). Οι κατηγορίες διάρκειας ζωής περιλαμβάνουν επίσης δραστηριότητες εργαζομένων που έχουν ως αποτέλεσμα εκλύσεις της ουσίας λόγω επεξεργασίας αντικειμένων (ERC 10b, 11b και 12 a/b). Καθοδήγηση για την απόδοση της συναφούς κατηγορίας Αφότου ο καταχωρίζων χαρτογραφήσει τις χρήσεις και τις συνθήκες χρήσης μιας ουσίας (συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης διάρκειας ζωής στα αντικείμενα), οι αντίστοιχες κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον μπορούν να αποδοθούν στις χρήσεις που είναι συναφείς με τα διαφορετικά στάδια της διάρκειας ζωής και τις κύριες ομάδες χρηστών. Οι κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον, μαζί με τις κατηγορίες προϊόντος, μπορούν να βοηθήσουν τον καταχωρίζοντα να κατανείμει αρκετά αναλυτικά τον όγκο της αγοράς σε ομάδες χρήσεων. Εάν καμία από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων/διαδικασιών δεν φαίνεται να είναι εφαρμόσιμη, ο παρασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να περιγράψει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της χρήσης με δικά του λόγια, αντί να εκχωρήσει μια από τις καθορισμένες κατηγορίες. Ενδέχεται, εντούτοις, να είναι σκόπιμη η συμπερίληψη στην ΕΧΑ διευκρινήσεων σχετικά με το ποιες εξετάστηκαν από τις υφιστάμενες κατηγορίες στο προσάρτημα R.12-4 και σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω κατηγορίες δεν κάλυπταν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτού του είδους οι διευκρινήσεις θα παράσχουν τη δυνατότητα 8

18 τροποποίησης των υφιστάμενων κατηγοριών ή τον καθορισμό πρόσθετων κατηγοριών στο πλαίσιο της επόμενης επικαιροποίησης του εγγράφου καθοδήγησης. Σύνδεση με την εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 Για όλες τις κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον είναι εφικτή η εξαγωγή προκαθορισμένης (χειρότερης περίπτωσης) εκτίμησης απελευθέρωσης βαθμίδας 1 (στην ατμόσφαιρα, στο νερό, στο έδαφος) βάσει του δομοστοιχείου υπολογισμού απελευθέρωσης και των προκαθορισμένων παραγόντων απελευθέρωσης που καθορίζονται στον Πίνακα R του Κεφαλαίου R.16 του προσαρτήματος 1 της καθοδήγησης. Η υπολογισθείσα απελευθέρωση μπορεί να μετατραπεί σε εκτίμηση έκθεσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (βλ. Καθοδήγηση R.16.3). Αναμένεται ότι οι διάφοροι τομείς του κλάδου θα αναπτύξουν πιο συγκεκριμένες περιγραφές των συνθηκών χρήσης που σχετίζονται με το περιβάλλον [Ειδικές κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον (SPERCs)], με αποτέλεσμα βελτιωμένους συντελεστές απελευθέρωσης. Μόλις καταστούν διαθέσιμες, οι SPERC μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή εκτιμήσεων της απελευθέρωσης όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς ή προϊόντα. Στο προσάρτημα R παρέχεται επισκόπηση σχετικά με τις διαθέσιμες SPERC (θα συμπεριληφθεί μόλις ο κλάδος ολοκληρώσει το πρώτο σύνολο SPERC). R Κατηγορίες αντικειμένου [AC] Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Μια αξιολόγηση χημικής ασφαλείας καλύπτει όχι μόνο τη χρήσης μιας ουσίας, αλλά και τα επακόλουθα στάδια της διάρκειας ζωής των ουσιών που ενσωματώνονται εντός ή επάνω στη θεμελιώδη μάζα (matrix) του αντικειμένου. Έτσι, όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες που μεταποιούνται μέσα σε αντικείμενα, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας της ουσίας μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο να καθορίσει τους τύπους των αντικειμένων που καλύπτονται στην ΑΧΑ και στα σενάρια έκθεσης. Δύο παραδείγματα μπορούν να περιγράψουν τη σημασία του σταδίου της διάρκειας ζωής: i) όσον αφορά την έκθεση των καταναλωτών και την έκθεση στο περιβάλλον, έχει σημασία το εάν η ουσία χρησιμοποιείται στο φινίρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ρουχισμού (επαφή με το δέρμα, συχνή πλύση) ή ως συστατική ουσία σε μονωμένα φύλλα για κατασκευαστικούς σκοπούς, ii) όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων και την έκθεση στο περιβάλλον, θα έχει σημασία το εάν μία ουσία εισέρχεται στην επιχρισμένη επιφάνεια ενός σκάφους ή χαλύβδινων κατασκευών για εξωτερική χρήση (σχηματισμός σκόνης κατά την αφαίρεση της βαφής λόγω υπαίθριων τεχνικών λείανσης που εφαρμόζονται ως τακτικές δραστηριότητες συντήρησης), ή εάν ενσωματώνεται στην επιχρισμένη επιφάνεια οικιακών συσκευών (η αφαίρεση της βαφής στο τέλος της διάρκειας ζωής πραγματοποιείται σε βιομηχανική διαδικασία λίμανσης). Στο προσάρτημα R παρέχεται κατάλογος των ευρέων τύπων αντικειμένου χωρίς προβλεπόμενη απελευθέρωση, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων αντικειμένων τα οποία ενδέχεται να καλύπτονται από την ευρεία κατηγορία. Αυτό που έχει σημασία είναι ο χαρακτηρισμός βάσει υλικού. Για να υπάρχει δυνατότητα περιγραφής της διάρκειας ζωής σε πολύπλοκα αντικείμενα πολλαπλών υλικών, στον κατάλογο έχουν επίσης συμπεριληφθεί οι κατηγορίες οχημάτων και μηχανημάτων. Οι κατηγορίες αντικειμένων αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες του συστήματος TARIC 12 και, συνεπώς, μπορεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω προσδιορισμός εντός της ΑΧΑ βάσει του καταλόγου TARIC, σε περίπτωση που ο καταχωρίζων ή ο μεταγενέστερος χρήστης το θεωρήσει απαραίτητο. Επίσης, ορισμένοι από τους τύπους αντικειμένου που παρατίθενται ως παραδείγματα ενδέχεται να συμβάλλουν στην περιγραφή αντικειμένων από τα οποία μπορεί να προκύψει σημαντικός βαθμός έκθεσης των εργαζομένων, π.χ. η χρήση δερμάτινων και ελαστικών γαντιών, αντικειμένων για λειαντικές εργασίες στίλβωσης, η αφαίρεση επικαλύψεων από μεγάλα οχήματα, η χρήση προστατευτικού ρουχισμού εμποτισμένου με κάποιο υγρό. 12 Κατηγορίες/κωδικοί για ομάδες προϊόντων βάσει της ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων του δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Taric), 9

19 Στο προσάρτημα R παρέχεται κατάλογος παραδειγμάτων αντικειμένων με προβλεπόμενη χρήση. Οι ουσίες με προβλεπόμενη απελευθέρωση πρέπει να καταχωρίζονται βάσει του REACH και, ως εκ τούτου, το καθεστώς τους είναι ειδικό στα συστήματα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης. Στον εν λόγω κατάλογο μπορούν να γίνονται προσθήκες στη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού REACH, αναμένεται, ωστόσο, ότι θα παραμείνει ένας σχετικά σύντομος κατάλογος συγκεκριμένων περιπτώσεων. Καθοδήγηση για την απόδοση της συναφούς κατηγορίας Με βάση τις ήδη διαθέσιμες γνώσεις και τις πιθανές πρόσθετες πληροφορίες από τους πελάτες, ο παρασκευαστής/εισαγωγέας εκχωρεί μια ή περισσότερες κατηγορίες αντικειμένων που αντικατοπτρίζουν τον τύπο των αντικειμένων στον οποίο είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται η ουσία κατά την τελική χρήση (από τον τελευταίο μεταγενέστερο χρήστη στην αλυσίδα ή από τους καταναλωτές). Εάν μια ουσία δεν αναμένεται να συμπεριληφθεί σε αντικείμενα κατά τη χρήση, δεν πρέπει να ταξινομηθεί σε καμία κατηγορία αντικειμένου (π.χ. για διαλύτες, καθαριστικούς παράγοντες, απορρυπαντικά πλυντηρίου). Δεν θα είναι εφικτή ή απαραίτητη η αναλυτική παράθεση σε καταλόγους όλων των τύπων αντικειμένου στους οποίους ενδέχεται να καταλήξει μια ουσία. Εντούτοις, ο καταχωρίζων πρέπει να αξιολογεί στην οικεία ΑΧΑ τους δυνητικούς κινδύνους από την ουσία κατά τη διάρκεια ζωής του αντικειμένου (και κατά τα στάδια της απόρριψης), ενώ μπορεί να χρειασθεί να κοινοποιήσει σε μεταγενέστερους χρήστες της αλυσίδας εφοδιασμού μέτρα για τον περιορισμό των εκλύσεων/της έκθεσης από αντικείμενα, π.χ. εκλύσεις χημικών βαφής και φινιρίσματος από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, ο καταχωρίζων θα χρειαστεί να αναπτύξει πληροφορίες σεναρίου έκθεσης για αντιπροσωπευτικούς τύπους αντικειμένου που είναι συναφείς με την ουσία του. Εάν ο Π/Ε ή ο μεταγενέστερος χρήστης δεν μπορεί να προσδιορίσει μια κατάλληλη κατηγορία αντικειμένου στο προσάρτημα ή επιθυμεί να είναι πιο συγκεκριμένος, η χρήση θα μπορούσε να περιγράφεται στο πεδίο «άλλες». Ει δυνατόν, πρέπει να επιλεχθεί κωδικός (και η αντίστοιχη φρασεολογία) από το σύστημα TARIC (βλ. διαδικτυακό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του Παραρτήματος R Σύνδεση με την εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 Για μια σειρά κατηγοριών αντικείμενου είναι εφικτή η εξαγωγή εκτίμησης έκθεσης βαθμίδας 1 για τους καταναλωτές βάσει του εργαλείου εκτίμησης έκθεσης καταναλωτών TRA του ECETOC. Στο προσάρτημα R παρατίθενται ειδικά οι κατηγορίες αντικειμένου που μπορούν να αξιολογηθούν με το εργαλείο TRA του ECETOC. R Καθορισμός της τεχνικής λειτουργίας μιας ουσίας για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας Ο καθορισμός της τεχνικής λειτουργίας της ουσίας σε καθαρή μορφή (τι πραγματικά κάνει) απαιτείται για την ενότητα 1.2 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας όσον αφορά ουσίες που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνες. Για αυτόν τον σκοπό ο καταχωρίζων μπορεί να κάνει χρήση των τύπων ουσίας που παρατίθενται στο προσάρτημα R Αυτού του είδους ο καθορισμός μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος προκειμένου να επισημανθεί ότι ένα σενάριο έκθεσης (ή μια σειρά σεναρίων έκθεσης) έχει εκπονηθεί για συγκεκριμένο τύπο ουσίας (π.χ. διαλύτη, χρωστική ουσία). Σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού REACH, οι χρήσεις πρέπει να υποδεικνύονται και για τα μείγματα. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται να υποδεικνύεται η τεχνική λειτουργία για κάθε μεμονωμένη ουσία σε ένα μείγμα. Σε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας για ένα μείγμα πρέπει να περιγράφεται μόνο η χρήση του μείγματος ως συνόλου. R Παραδείγματα 10

20 R Παραδείγματα για την απόδοση χρήσεων σε κατηγορία του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης 11

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Υπόδειγμα σεναρίου έκθεσης στο Μέρος Δ : Εκπόνηση σεναρίων έκθεσης στο Μέρος ΣΤ : Υπόδειγμα CSR Έκδοση: 2.1 Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Έκδοση: 2 Δεκέμβριος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για το REACH, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος Δ: Εκπόνηση σεναρίων έκθεσης Οκτώβριος 2012 (έκδοση 1.2) Καθοδήγηση για την υλοποίηση του REACH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών, ανατρέξτε στον

Διαβάστε περισσότερα

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Μέρος 09 Σύνθετη αναζήτηση 2 REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Έκδοση: 2.0 Έκδοση Αλλαγές 2.0 Ιούλιος 2012: Νέα διάταξη του εγγράφου. Επικαιροποίηση συνδέσμων και εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Ιούνιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Ιανουάριος 2008 Οδηγίες για την εφαρµογή του κανονισµού REACH 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει καθοδήγηση σχετικά µε τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ -CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης.

ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης. 1. ΤΊΤΛΟΣ ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης. Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Διαδικασίες εξαέρωσης στη βιομηχανία των ημι-αγωγών Συστηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni 1. ΣΓΕ 11: Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Παραγωγή αλάτων Ni προς χρήση στην παραγωγή καταλυτών Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή χρήσης ΤΧ: TX 9: Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 29.10.2003 COM(2003) 644 τελικό 2003/0256(COD) 2003/0257(COD) ΤΟΜΟΣ II - Παραρτήματα I έως IX της πρότασης κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740655 Εμπορική ονομασία NucleoTrap mrna Mini (12) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985044 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Hardness Ca/Mg 20 x 1 x 1 x 20x 100 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 16: Παραγωγή προϊόντων που περιέχουν νικέλιο (ηλεκτρονικά) 2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου

1. ΣΓΕ 16: Παραγωγή προϊόντων που περιέχουν νικέλιο (ηλεκτρονικά) 2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου 1. ΣΓΕ 16: Παραγωγή προϊόντων που περιέχουν νικέλιο (ηλεκτρονικά) Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή χρήσης ΤΧ: TX 16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος Εκπαίδευση νέων χημικών CLP- REACH. Αθήνα 14,15,16/10/2013 1 REACH? R egistration E valuation A uthorisation and Restriction of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 815510.1 Εμπορική ονομασία FilterCEL, 1 kg 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 12: Κατασκευή μπαταριών με τη χρήση θετικών ηλεκτροδίων νικελίου

1. ΣΓΕ 12: Κατασκευή μπαταριών με τη χρήση θετικών ηλεκτροδίων νικελίου 1. ΣΓΕ 12: Κατασκευή μπαταριών με τη χρήση θετικών ηλεκτροδίων νικελίου Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Παραγωγή μπαταριών Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ

1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ 1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ Κύκλος ζωής Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Σύντομος ελεύθερος τίτλος Χρήση υλικού επαφής Ag/Ni (Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρικά αγώγιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 14: Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου

1. ΣΓΕ 14: Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου 1. ΣΓΕ 14: Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Συστηματικός τίτλος βασισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, MSc Πολυτεχνείο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2. Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2. Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β LIFE09 ENV/GR/000291 Πρωτόκολλο REACH για εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2 Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ. Παράγωγη νομοθεσία Καν.. 1354/2007 (προσχώρηση( Βουλγαρίας και Ρουμανίας) Καν.. 340/2008 (τέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=all&num=c-106/14

Σημείωση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=all&num=c-106/14 Σημείωση Επισημαίνεται ότι ο ECHA θα ξεκινήσει την επικαιροποίηση του παρόντος εγγράφου στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 για

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Για παρασκευαστές, εισαγωγείς, μεταγενέστερους χρήστες και διανομείς ουσιών και μειγμάτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε.

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουν γενική κανονιστική υποστήριξη, αλλά λίγες μόνο παρέχουν τις έγκαιρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Έκδοση: 1.3 Φεβρουάριος 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα