Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων"

Transcript

1 Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Έκδοση 2 Μάρτιος 2010

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και εξηγεί τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του REACH και τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι το κείμενο του κανονισμού REACH αποτελεί τη μόνη αυθεντική νομική βάση και ότι οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση εργασίας του πρωτοτύπου που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέφρασε και έλεγξε την πληρότητα της μετάφρασης. Η επιστημονική/τεχνική διατύπωση αναθεωρήθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Κύπρου. Επισημαίνεται ότι μόνο το αγγλικό κείμενο, το οποίο διατίθεται επίσης στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι το πρωτότυπο κείμενο. Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Κωδ. αναφοράς: ECHA-2010-G-05-EL Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/03/2010 Γλώσσα: EL European Chemicals Agency, Εξώφυλλο European Chemicals Agency Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με πλήρη αναφορά της πηγής υπό τη μορφή «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης της υπηρεσίας επικοινωνίας του ECHA Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις ακόλουθες 22 γλώσσες: βουλγαρικά, τσεχικά, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, ισπανικά και σουηδικά Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το παρόν έγγραφο μπορείτε να αποστέλλετε (αναφέροντας τον κωδικό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης) χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης πληροφοριών. Το έντυπο αίτησης πληροφοριών διατίθεται στην ιστοσελίδα «Contact» (Επικοινωνία) του δικτυακού τόπου του ECHA στη διεύθυνση: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Διεύθυνση: Annankatu 18, Helsinki, Finland

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι απαιτήσεις πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH όσον αφορά τις ιδιότητες, την έκθεση, τις χρήσεις, τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας των ουσιών. Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος μιας σειράς εγγράφων καθοδήγησης των οποίων στόχος είναι να συνδράμουν όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες κατά την προετοιμασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του κανονισμού REACH. Τα εν λόγω έγγραφα παρέχουν λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με μια σειρά βασικών διαδικασιών του κανονισμού REACH, καθώς και με ορισμένες ειδικές επιστημονικές και/ή τεχνικές μεθόδους που καλούνται να εφαρμόσουν οι παράγοντες του κλάδου ή οι αρχές στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. Τα έγγραφα καθοδήγησης καταρτίστηκαν και εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων υλοποίησης του REACH (RIP), υπό την εποπτεία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων παραγόντων των κρατών μελών, του κλάδου και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μετά την έγκρισή τους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τα έγγραφα καθοδήγησης διαβιβάστηκαν στον ECHA για δημοσίευση και περαιτέρω παρακολούθηση. Τυχόν επικαιροποιήσεις των εγγράφων καθοδήγησης πραγματοποιούνται από τον ECHA και αποτελούν, στη συνέχεια, αντικείμενο διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι παράγοντες από τα κράτη μέλη, φορείς του κλάδου και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης ανατρέξτε στη διεύθυνση: Τα έγγραφα καθοδήγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων: Στον εν λόγω δικτυακό τόπο δημοσιεύονται περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης, μετά την οριστικοποίηση ή την επικαιροποίησή τους. Το παρόν έγγραφο αφορά τον κανονισμό REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, ) τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1354/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (ΕΕ L 304, , σ. 1).

4 Ιστορικό εγγράφου Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία Έκδοση 1 Πρώτη έκδοση Μάιος 2008 Έκδοση 1.1 Έκδοση 1.2 Έκδοση 2 Οι κατηγορίες διαδικασίας (PROC) που αφορούν την επεξεργασία μετάλλων και άλλων ορυκτών συμπεριλήφθηκαν στο σύστημα αρίθμησης PROC Ο τομέας χρήσης SU 10 έχει επαναδιατυπωθεί ελαφρώς Προστέθηκε το «PC 39, προϊόντα ατομικής φροντίδας» Στον SU 6 προστέθηκε ο χαρτοπολτός και δημιουργήθηκε υποδιαίρεση σχετικά με «άλλα» προϊόντα ή «άλλες» υπηρεσίες (0-1 για «άλλες οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με χημικά προϊόντα» και 0-2 για «άλλες οικονομικές δραστηριότητες, μη σχετιζόμενες με χημικά προϊόντα») Το σύστημα αρίθμησης των κατηγοριών αντικειμένων έχει εξορθολογιστεί από τεχνικής άποψης Όλες οι κατηγορίες «άλλο» μετακινήθηκαν από την τελευταία στην πρώτη θέση του καταλόγου επιλογής Διόρθωση στην αρίθμηση της κατηγορίας διαδικασίας (PROC) 22 του προσαρτήματος R Διόρθωση της εσφαλμένης κατάταξης για τις φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες, με μεταφορά τους από την κατηγορία αντικειμένων (AC) 9 στην κατηγορία αντικειμένων (AC) 13 του προσαρτήματος R Προσαρμογή του συστήματος αρίθμησης του προσαρτήματος R.12-4 στη δομή των κατηγοριών. Βελτίωση της σαφήνειας και της συνοχής της εισαγωγής όσον αφορά τον σκοπό του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης. Σαφέστερες παραπομπές της ενότητας R.12.1 στο άρθρο 37 (ο ΜΧ γνωστοποιεί τη χρήση στον προμηθευτή) και στην ενότητα 3.5 του λογισμικού IUCLID Συμπερίληψη επεξηγήσεων και ορισμών στην ενότητα R.12.2 o o Εξορθολογισμός της ορολογίας όσον αφορά τα «χημικά προϊόντα» (= οι ουσίες σε καθαρή μορφή και σε μείγματα) και τα αντικείμενα Τα αποξηραμένα/σκληρά μείγματα καλύπτονται από τις κατηγορίες αντικειμένων, δεδομένου ότι διαθέτουν καθορισμένο σχήμα και επιφάνεια. Συμπερίληψη επικαιροποιημένων παραδειγμάτων σχετικά με τον τρόπο εργασίας με το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων: Βλ. ενότητα R.12.4 και R Εισαγωγή νέου πίνακα R.12.1 με σκοπό την καλύτερη περιγραφή της σχέσης μεταξύ της περιγραφής χρήσης και των εκτιμήσεων έκθεσης βαθμίδας 1. Προσθήκη σύντομης παραγράφου στην ενότητα σχετικά με τους διάφορους παράγοντες στη διάρκεια ζωής μιας ουσίας. Εναρμόνιση της δομής των ενοτήτων έως , συμπερίληψη 3 υποενοτήτων: ορισμός και πεδίο εφαρμογής Ιούλιος 2008 Οκτώβριος 2008 Μάρτιος 2010

5 Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία της περιγραφικής παραμέτρου, καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση κατάλληλης κατηγορίας και σύνδεση με την αξιολόγηση βαθμίδας 1. Διαχωρισμός του καταλόγου περιγραφικών παραμέτρων Τομέα χρήσης σε δύο τύπους πληροφοριών: Κύριες ομάδες χρήσης στη διάρκεια ζωής μιας ουσίας ως βασική περιγραφική παράμετρος (SU 3, 21, 22) και Τομέας τελικής χρήσης (όλες οι καταχωρίσεις) ως συμπληρωματική περιγραφική παράμετρος, βλ. προσάρτημα R Σαφέστερη διάκριση των δύο λειτουργιών της Κατηγορίας χημικού προϊόντος (PC) στην ενότητα R : (i) περιγραφή των τομέων παρασκευής μειγμάτων ανά τύπο μείγματος και (ii) τύποι καταναλωτικού προϊόντος, που μπορούν να αξιολογηθούν βάσει της στοχευμένης εκτίμησης κινδύνου του ECETOC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χημικών Ουσιών) για καταναλωτές (βλ. προσάρτημα R ). Σαφέστερη διάκριση μεταξύ των δύο λειτουργιών της Κατηγορίας αντικειμένων (AC) στην ενότητα : (i) Τύπος αντικειμένου που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής και το μετέπειτα στάδιο απόρριψης της ουσίας (χειρισμός αντικειμένου από εργαζόμενους και/ή καταναλωτές) και (ii) τύποι αντικειμένων καταναλωτών που μπορούν να αξιολογηθούν με το TRA. Βλ. προσάρτημα R και R Συμπερίληψη καταλόγου υποκατηγοριών προϊόντων που εξετάζονται στο πλαίσιο της στοχευμένης εκτίμησης κινδύνου (TRA) του ECETOC για καταναλωτές, βλ. προσάρτημα R και προσάρτημα R Επεξήγηση της σχέσης μεταξύ της περιγραφής χρήσης και των εκτιμήσεων έκθεσης βαθμίδας 1 στις ενότητες R και R Κατάργηση της αναφοράς στο βιομηχανικό ή επαγγελματικό περιβάλλον από την πλειονότητα των κατηγοριών διαδικασίας. Η επιλογή μπορεί να πραγματοποιείται στην εκτίμηση της έκθεσης. Σε επίπεδο περιγραφής χρήσης, οι τομείς χρήσης SU 3 ή SU 22 υποδεικνύουν το κατά πόσον αναμένεται ότι μια χρήση θα πραγματοποιηθεί σε βιομηχανικό ή μη βιομηχανικό περιβάλλον. Συμπερίληψη στην ενότητα R παραδειγμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία αντικειμένων από εργαζόμενους. Αναδιάρθρωση του καταλόγου AC ώστε να υπάρχουν έγκυροι σύνδεσμοι με το σύστημα TARIC. Κατάργηση των οριστικών υποκατηγοριών στον κατάλογο AC ώστε να επαφίεται στον καταχωρίζοντα και στους μεταγενέστερους χρήστες να προσδιορίζουν τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται για την περιγραφή του σταδίου της διάρκειας ζωής της ουσίας. Οι προηγούμενες υποκατηγορίες έχουν μετατραπεί σε παραδείγματα που περιγράφουν το είδος των αντικειμένων που μπορούν να καλύπτονται στο πλαίσιο των ευρειών κατηγοριών. Εισαγωγή της Κατηγορίας Απελευθέρωσης στο Περιβάλλον (ERC) ως πρόσθετης περιγραφικής παραμέτρου (βλ. ενότητα

6 Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία R ). Διευκρίνιση του ρόλου των SPERC σε αυτό το πλαίσιο. Εισαγωγή νέας κατηγορίας ERC 12 που αφορά την επεξεργασία αντικειμένων από τους εργαζόμενους με λειαντικές τεχνικές σε βιομηχανικό περιβάλλον. Διεύρυνση της ERC 10b/11b για να καλύπτει συν τοις άλλοις την απομάκρυνση ουσιών από επιφάνειες αντικειμένων. Συμπερίληψη καταλόγου κατηγοριών λειτουργιών ουσιών (για την ενότητα 1.2 του esds και αναφορά στο IUCLID) στο Παράρτημα R Ο σκοπός του εν λόγω καταλόγου επεξηγείται σε σύντομη παράγραφο στην ενότητα R Εισαγωγή νέας ενότητας R.12.5 όπου διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων μπορεί να υποστηρίζει i) τη χαρτογράφηση των χρήσεων ως σημείο εκκίνησης για την AΧΑ, ii) τη διαμόρφωση τίτλων για σενάρια έκθεσης και iii) τη σύνταξη αναφορών για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις στην ενότητα 3.5 του IUCLID. Βελτιώσεις στους καταλόγους επιλογής. o Συμπερίληψη i) επιστημονικής έρευνας και ii) ηλεκτρισμού, ατμού, νερού, υδροδότησης και επεξεργασίας λυμάτων στον κατάλογο τομέων χρήσης (SU). o o o o o o Διαχωρισμός υλικών πλήρωσης και στόκων στις κατηγορίες PC 9 και PC 9b Διαχωρισμός της δακτυλομπογιάς στις κατηγορίες PC 9 και PC 9c. Διευκρίνιση του ότι η κατηγορία PC14 αναφέρεται σε ουσίες που αντιδρούν όταν έρχονται σε επαφή με μεταλλικές επιφάνειες Αφαίρεση των προϊόντων φροντίδας αυτοκινήτου (PC6), των υλικών των καλλιτεχνών (PC5), των προϊόντων χλοροτάπητα και κήπου (PC22), δεδομένου ότι αλληλοεπικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό με άλλες κατηγορίες Αφαίρεση της κατηγορίας PC10, δεδομένου ότι καλύπτεται από την κατηγορία «άλλα». Διευκρίνιση του ότι η κατηγορία PC20 αναφέρεται σε βοηθήματα μεταποίησης που χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία o Συμπερίληψη των λευκαντικών και άλλων βοηθημάτων μεταποίησης στις κατηγορίες PC 26 και PC 34 o o o Συμπερίληψη των μετάλλων και άλλων ορυκτών στις κατηγορίες PROC 21 έως 25, συν προσαρμογή της περιγραφής Διαίρεση της κατηγορίας PROC 8 σε PROC 8a και 8b Εισαγωγή της κατηγορίας PROC 26 και 27a και 27b που αναφέρεται σε διαδικασίες ιδιαίτερα συναφείς με τη βιομηχανία μετάλλου.

7 Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία o Αφαίρεση της κατηγορίας AC12 από τον κατάλογο AC, δεδομένου ότι έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές ανακολουθίες με την κατηγοριοποίηση που βασίζεται στα υλικά και δημιουργεί προβλήματα συμβατότητας με το σύστημα TARIC. - Επεξεργασία του κειμένου για προσαρμογή στις αλλαγές που παρατίθενται ανωτέρω ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Οι περισσότερες επικαιροποιήσεις στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης έχουν επεξηγηματικό χαρακτήρα. Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί σειρά αλλαγών στους καταλόγους επιλογής που περιέχουν τα διάφορα στοιχεία περιγραφικών παραμέτρων. Στο προσάρτημα R.12.7 παρέχεται σύντομη καθοδήγηση ως βοήθημα για επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε συλλογή δεδομένων σχετικά με τις χρήσεις βάσει των καταλόγων επιλογής περιγραφικών παραμέτρων που περιέχονται σε παλαιότερες εκδόσεις της παρούσας καθοδήγησης. Για καθέναν από τους καταλόγους επιλογής επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ήδη συλλεχθέντα δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε μορφή που αντιστοιχεί i) στους καταλόγους επιλογής της νέας έκδοσης 2 της καθοδήγησης (η ίδια από τις ) και ii) στις καταχωρίσεις των σχετικών εκτιμήσεων έκθεσης καταναλωτών του TRA. Ο νέος κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για το περιβάλλον (κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον) δεν υπήρχε στην Έκδοση 1 του εγγράφου καθοδήγησης και, ως εκ τούτου, αυτά τα δεδομένα πρέπει να προστεθούν σε οποιαδήποτε περιγραφή χρήσης πραγματοποιήθηκε πριν από το καλοκαίρι του Σύμβαση όσον αφορά την παράθεση του κανονισμού REACH Όπου παρατίθεται κατά λέξη ο κανονισμός REACH, το σχετικό κείμενο εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες και εντός εισαγωγικών. Πίνακας όρων και συντομογραφιών Βλ. Κεφάλαιο R.20 Οδηγός Στην παρακάτω εικόνα υποδεικνύεται η θέση του κεφαλαίου R.12 στο έγγραφο καθοδήγησης

8 R12 Πληροφορίες: διαθέσιμες απαιτούμενες/απαραίτητες Αξιολόγηση επικινδυνότητας (HA) Αξιολόγηση της έκθεσης (AE) Διακοπή Ο Ν Επικίνδυνη ήαβτ; Χαρακτηρισμός κινδύνου (RC) Έγγραφο στην έκθεση χημικής ασφάλειας (EXA) Ν Ελεγχόμενος κίνδυνος; Ο Επανάληψη Κοινοποίηση ΣΕ μέσω esds

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 R.12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 1 R Στόχος της παρούσας ενότητας... 1 R.12.2.Το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης... 2 R Περιγραφή του συστήματος... 2 R Σύνδεση με τα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης... 3 R Ορισμός των πέντε καταλόγων περιγραφικών παραμέτρων... 4 R Τομέας χρήσης [SU]... 4 R Κατηγορία χημικού προϊόντος [PC]... 5 R Κατηγορία διαδικασίας [PROC]...6 R Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC)... 7 R Κατηγορίες αντικειμένου [AC]... 9 R Καθορισμός της τεχνικής λειτουργίας μιας ουσίας για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας R Παραδείγματα R Παραδείγματα για την απόδοση χρήσεων σε κατηγορία του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης R Παράδειγμα για τη συστηματική περιγραφή των χρήσεων μιας ουσίας R Περιγραφή των προσδιοριζόμενων χρήσεων και διαμόρφωση τίτλων σεναρίων έκθεσης R Χαρτογράφηση των χρήσεων βάσει της διάρθρωσης της διάρκειας ζωής R Διαμόρφωση τίτλων σεναρίων έκθεσης R Περιγραφή προσδιοριζόμενων χρήσεων στο IUCLID Πίνακες Πίνακας R.12-1: Περιγραφή χρήσης και εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας Πίνακας R.12-2: Παραδείγματα για την απόδοση κατηγοριών σε χρήσεις εργαζόμενων σε εσωτερικούς χώρους Πίνακας R.12-3: Παράδειγμα σύντομης περιγραφής ορισμένων χρήσεων χρωστικής ουσίας Πίνακας R.12-4: Ενότητα τίτλου σεναρίου έκθεσης που αφορά δραστηριότητες εργαζόμενων Πίνακας R.12-5: Πίνακας για την αναφορά των προσδιοριζόμενων χρήσεων που σχετίζονται με τους εργαζόμενους στη βιομηχανία στο IUCLID Εικόνες Εικόνα R.12-1: Προκαθορισμένη διάρθρωση αναπαράστασης των προσδιοριζόμενων χρήσεων υπό μορφή «δέντρου» Εικόνα R.12-2: Παράδειγμα περιγραφής χρήσης σε προβολή της διάρκειας ζωής τύπου «δέντρου» Παραρτήματα Παράρτημα R.12-1: Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για τομείς χρήσης (SU) Παράρτημα R : Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για την κατηγορία χημικού προϊόντος (PC).. 22 Προσάρτημα R.12-3: Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για κατηγορίες διαδικασίας (PROC) Προσάρτημα R : Περιγραφή των κατηγοριών απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) Προσάρτημα R : Κατάλογος περιγραφικών παραμέτρων για ουσίες σε αντικείμενα (AC) Παράρτημα R.12-6: Κατάλογος κατηγοριών λειτουργίας (προαιρετικός, εφόσον χρειάζεται)... 41

10 R.12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ R Σκοπός της παρούσας ενότητας Στο πλαίσιο του REACH, κάθε παρασκευαστής και εισαγωγέας ουσιών για τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση της έκθεσης θα πρέπει να αναπτύσσει, να αξιολογεί και να κοινοποιεί σενάρια έκθεσης, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της διάρκειας ζωής της ουσίας. Για τους σκοπούς αυτούς καλείται να χαρτογραφήσει όλες τις χρήσεις της ουσίας του. Αυτού του είδους η χαρτογράφηση των χρήσεων εντός ενός τομέα της αγοράς μπορεί συχνά να επαναχρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα ουσιών, ή μπορεί ακόμη και να δημιουργηθεί συλλογικά από διάφορους παρασκευαστές/εισαγωγείς. Είναι, συνεπώς, σημαντική η τυποποίηση της χαρτογράφησης των χρήσεων και η δυνατότητα σύνδεσης με τα σενάρια έκθεσης. Τα σενάρια έκθεσης θα κοινοποιούνται στους επόμενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω του εκτεταμένου δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Όσον αφορά τους μεταγενέστερους χρήστες, είναι απαραίτητο να λαμβάνουν τυποποιημένους σύντομους τίτλους σεναρίων έκθεσης (οι οποίοι θα προσδιορίζουν το πεδίο εφαρμογής και την εφαρμοσιμότητα ενός σεναρίου έκθεσης) για τις συναφείς εφαρμογές των ουσιών στον τομέα τους, και όχι ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών σεναρίων από διαφορετικούς προμηθευτές. Η παρούσα καθοδήγηση παρέχει, ως εκ τούτου, ένα σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης για την τυποποίηση της περιγραφής της χρήσης των ουσιών. Αυτό θα διευκολύνει: τον προσδιορισμό των χρήσεων που πρέπει να παρέχεται στους φακέλους καταχώρισης τη διαμόρφωση σεναρίου έκθεσης από τους προμηθευτές, βάσει αμφίδρομης επικοινωνίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τη διαμόρφωση σύντομων τίτλων για σενάρια έκθεσης Οι περιγραφικές παράμετροι χρήσης θα βοηθήσουν τους προμηθευτές και τους χρήστες να διαμορφώσουν έναν δομημένο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους. Με βάση τους σύντομους τίτλους, ο μεταγενέστερος χρήστης (ΜΧ) θα μπορεί να αποφασίζει γρήγορα εάν το σενάριο έκθεσης που λαμβάνει καλύπτει τις χρήσεις του. Επίσης, αντιστρόφως, οι περιγραφικές παράμετροι χρήσης μπορούν να βοηθήσουν τον μεταγενέστερο χρήστη να περιγράψει με δομημένο τρόπο μια χρήση που επιθυμεί να γνωστοποιήσει στον προμηθευτή (βλ. άρθρο 37 παράγραφος 2). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εκπόνηση των κατάλληλων σεναρίων έκθεσης, σε πολλές περιπτώσεις ο καταχωρίζων θα χρειαστεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες χρήσης και όχι έναν απλό κατάλογο περιγραφικών παραμέτρων. Κάθε καταχωρίζων είναι επίσης υποχρεωμένος να συμπεριλάβει μια σύντομη γενική περιγραφή όλων των προσδιοριζόμενων χρήσεων στον τεχνικό φάκελό του (βλ. ενότητα 3.5 του IUCLID) 2 και στην ενότητα 2 της ΕΧΑ. Συνιστάται να βασίζετε τη σύντομη γενική περιγραφή χρήσης στο σύστημα περιγραφικών παραμέτρων του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, καθώς και να κάνετε μια αναφορά, στην ενότητα 3.5 του IUCLID, στα σενάρια έκθεσης που περιέχονται στην ΕΧΑ (εφόσον συντρέχει περίπτωση) για να διασφαλίσετε τη συνοχή της περιγραφής των προσδιοριζόμενων χρήσεων, του τίτλου και του περιεχόμενου των σεναρίων έκθεσης. Σημείωση: Η συνοχή μεταξύ της σύντομης γενικής περιγραφής των προσδιοριζόμενων χρήσεων και των σύντομων τίτλων του σεναρίου έκθεσης στην ΕΧΑ αποτελεί νομική απαίτηση που καθορίζεται στην ενότητα του παραρτήματος I του κανονισμού REACH. 2 Βλ. άρθρο 10 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού REACH σε σχέση με την ενότητα 3.5 του Παραρτήματος VI 1

11 Ορισμένες από τις περιγραφικές παραμέτρους χρήσης αντικατοπτρίζουν χαρακτηριστικά της χρήσης που σχετίζονται με την έκθεση. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών σε ορισμένα από τα υφιστάμενα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης. Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στο να επεξηγήσει αναλυτικότερα το γενικό πλαίσιο και την εφαρμογή του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων. Οι κατάλογοι επιλογής με τις κατηγορίες για τη σύντομη περιγραφή της χρήσης περιέχονται στο προσάρτημα R.12-1 της ενότητας R R.12.2.Το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης R Περιγραφή του συστήματος Οι παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο στη διάρκεια ζωής της ουσίας κατηγοριοποιούνται σε επτά κύριες ομάδες: παρασκευαστές και εισαγωγείς των χημικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων και των ορυκτών), επιχειρήσεις που αναμειγνύουν τα χημικά προϊόντα (τυποποιητές) για να παράγουν μείγματα, διανομείς 3, βιομηχανικοί τελικοί χρήστες, επαγγελματίες τελικοί χρήστες και καταναλωτές. Στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης δεν εξετάζονται περαιτέρω οι εισαγωγές και η διανομή. Το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης βασίζεται σε πέντε χωριστούς καταλόγους περιγραφικών παραμέτρων, οι οποίοι αποτελούν συνδυαστικά μια σύντομη περιγραφή χρήσης ή έναν σύντομο τίτλο σεναρίου έκθεσης: Στην κατηγορία τομέα χρήσης (SU) περιγράφεται ο τομέας της οικονομίας στον οποίο χρησιμοποιείται η ουσία, συμπεριλαμβανομένης της ανάμειξης ή της επανασυσκευασίας ουσιών σε επίπεδο τυποποιητή καθώς και των βιομηχανικών, επαγγελματικών τελικών χρήσεων και των τελικών χρήσεων καταναλωτών 4. Στην κατηγορία χημικού προϊόντος (PC) περιγράφονται οι τύποι των χημικών προϊόντων (= ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε μείγματα) 5 στα οποία περιέχεται τελικά η ουσία όταν καταλήγει στις τελικές χρήσεις (από βιομηχανικούς, επαγγελματικούς χρήστες ή καταναλωτές). Στην κατηγορία διαδικασίας (PROC) περιγράφονται οι τεχνικές εφαρμογής ή οι τύποι διαδικασίας από επαγγελματική άποψη. Στην κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) περιγράφονται οι ευρείες συνθήκες χρήσης από περιβαλλοντική άποψη. Στην κατηγορία αντικειμένου (AC) περιγράφεται ο τύπος του αντικειμένου στον οποίο περιέχεται τελικά η ουσία μετά από επεξεργασία. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης μείγματα σε αποξηραμένη ή σκληρή μορφή (π.χ. ξηρή εκτυπωτική μελάνη σε εφημερίδες, αποξηραμένα επιχρίσματα σε διάφορες επιφάνειες). 3 Η διανομή καθαυτή δεν αποτελεί χρήση βάσει του REACH. Ωστόσο, εάν η διανομή περιλαμβάνει μεταφορές ουσιών (π.χ. επαναπλήρωση) αποτελεί χρήση. 4 Η τελική χρήση μιας ουσίας σε καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα πριν η ουσία καταστεί μέρος της θεμελιώδους μάζας αντικειμένου, αντιδράσει κατά τη χρήση (και, συνεπώς, εξαφανιστεί) και/ή εισέλθει στα απόβλητα, στα λύματα ή στις εκπομπές στον αέρα. Χρήσεις που στοχεύουν αποκλειστικά στο να καταστήσουν την ουσία συστατικό ενός (μείγματος) παρασκευάσματος δεν αποτελούν τελικές χρήσεις. Αυτή η διαφοροποίηση πραγματοποιείται προκειμένου να αποφεύγεται η χωριστή περιγραφή κάθε σταδίου της ανάμειξης στο πλαίσιο μιας μακρύτερης αλυσίδας παρασκευαστών παρασκευασμάτων. 5 Ο όρος χημικό προϊόν καλύπτει τις ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα (μείγμα). Κατ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα περιγραφής τόσο των παρεχόμενων προϊόντων που περιέχουν απλώς μια ουσία σε καθαρή μορφή, καθώς και των προϊόντων που αποτελούν παρασκευάσματα. Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, ο όρος καλύπτει επίσης τα μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων) στην πρωταρχική τους μορφή (π.χ. ράβδοι, σκόνη). 2

12 Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη εναρμόνισης μεταξύ των αγορών, ο αριθμός των κατηγοριών στους 5 καταλόγους περιγραφικών παραμέτρων πρέπει να διατηρηθεί περιορισμένος. Συνιστάται ιδιαιτέρως στους οργανισμούς του τομέα ή σε μεμονωμένους καταχωρίζοντες να καθορίζουν πρόσθετες κατηγορίες μόνο εάν οι υφιστάμενες κατηγορίες πράγματι δεν αντιστοιχούν σε έναν τύπο διαδικασίας, προϊόντος ή τομέα ώστε να τον περιγράψουν εν συντομία. Εάν πρέπει να περιγράφουν περαιτέρω συναφή στοιχεία μιας δραστηριότητας, αυτά μπορούν να καλυφθούν στο ίδιο το σενάριο έκθεσης. R Σύνδεση με τα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης Πέραν της περιγραφικής λειτουργίας τους, ορισμένοι από τους καταλόγους περιγραφικών παραμέτρων υποστηρίζουν τη λειτουργία προσδιορισμού της κατάλληλης καταχώρισης εκτίμησης έκθεσης σε ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης βαθμίδας 1 (βλ. ενότητα D.5 του εγγράφου καθοδήγησης, Κεφάλαιο D) 6. Στον πίνακα R.12.1 παρέχεται επισκόπηση των διαφόρων στοιχείων του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης και της σχέσης τους με τις καταχωρίσεις για εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1. Πίνακας R.12-1: Περιγραφή χρήσης και εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1 SU PC Ονομασία του καταλόγου περιγραφικών παραμέτρων Τομέας κατηγορίας χρήσης Κατηγορία χημικού προϊόντος 7 PROC Κατηγορία διαδικασίας ERC Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον Περιγραφόμενη πτυχή χρήσης Κατηγορίες που αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία βαθμίδας 1 για εκτίμηση έκθεσης Τρεις κύριες ομάδες χρηστών (πρώτες Στοχευμένη εκτίμηση κινδύνου για σειρές στο προσάρτημα R.12-1), συναφείς έκθεση εργαζομένων (TRA) για όλες τις χρήσεις της ουσίας. Τομείς χρήσεις βιομηχανίας και υπηρεσιών Τύπος χημικού προϊόντος με τον οποίο παρέχεται η ουσία κατά την τελική χρήση. Αυτές οι κατηγορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή των τομέων της αγοράς (τομείς τυποποίησης) στους οποίους ο παρασκευαστής προμηθεύει ενδεχομένως την ουσία του. Κατηγορίες προϊόντων καταναλωτών για τις οποίες μπορεί να διαμορφωθεί εκτίμηση έκθεση βαθμίδας 1. Τεχνικές εφαρμογής ή τύποι διαδικασίας από επαγγελματική άποψη Ευρείες συνθήκες χρήσης από περιβαλλοντική άποψη, συναφείς για όλες τις χρήσεις της ουσίας και της TRA για εκτίμηση έκθεσης επιλεγμένων τύπων προϊόντων TRA για εκτίμηση έκθεσης εργαζομένων Κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) 6 Η εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 είναι μια μοντελοποιημένη, συντηρητική πρόγνωση έκθεσης, βάσει των ιδιοτήτων της ουσίας και μερικών εύκολα προσβάσιμων και εύκολα ερμηνεύσιμων παραμέτρων εισαγωγής πληροφοριών. Για τη διεξαγωγή τέτοιων εκτιμήσεων υπάρχουν ποικίλα εργαλεία. Ένα από αυτά είναι το εργαλείο Στοχευμένης Εκτίμησης Κινδύνων για επαγγελματική έκθεση και έκθεση καταναλωτών που ανέπτυξε το ECETOC (η επικαιροποίηση δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2009, ). Όσον αφορά το περιβάλλον, οι κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή εκτίμησης απελευθέρωσης βαθμίδας 1. Οι εν λόγω εκτιμήσεις απελευθέρωσης παρέχουν τη δυνατότητα εκτίμησης έκθεσης βάσει του EUSES. Το δομοστοιχείο υπολογισμού της απελευθέρωσης που απαιτείται για την εν λόγω εκτίμηση θα περιγραφεί στο Κεφάλαιο R.16 του επικαιροποιημένου εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με την εκτίμηση της απελευθέρωσης στο περιβάλλον. 7 Η ίδια κατηγορία προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνει και τις δύο λειτουργίες PC που περιγράφονται εδώ (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο R ). 3

13 AC Ονομασία του καταλόγου περιγραφικών παραμέτρων Κατηγορία αντικειμένου Περιγραφόμενη πτυχή χρήσης επακόλουθης διάρκειας ζωής σε αντικείμενα Τύποι αντικειμένου κατά τη μεταγενέστερη διάρκεια ζωής και το στάδιο της απόρριψης, ενδεχομένως συναφείς για τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και την έκθεση στο περιβάλλον. Τύποι αντικειμένου καταναλωτών για τους οποίους μπορούν να διαμορφωθούν εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1. Κατηγορίες που αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία βαθμίδας 1 για εκτίμηση έκθεσης TRA για έκθεση καταναλωτών για επιλεγμένους τύπους αντικειμένων. Σημείωση: Όταν μια συγκεκριμένη κατηγορία περιγραφής χρήσης χρησιμοποιείται ως καταχώριση σε εργαλείο εκτίμησης έκθεσης βαθμίδας 1 (π.χ. PROC για εκτίμηση επαγγελματικής έκθεσης), η εκτίμηση έκθεσης εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους που δεν αντικατοπτρίζονται στην ίδια την περιγραφή κατηγορίας (π.χ. διαθεσιμότητα τοπικού συστήματος εξαερισμού, συγκέντρωση ουσίας, διάρκεια χρήσης, χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού). Ως εκ τούτου, μία PROC μπορεί να σχετίζεται με διάφορα σενάρια έκθεσης και τις σχετικές εκτιμήσεις έκθεσης. Το ίδιο ισχύει για τις κατηγορίες μείγματος/αντικειμένου καταναλωτών και τις κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον. R Ορισμός των πέντε καταλόγων περιγραφικών παραμέτρων R Τομέας χρήσης [SU] Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Στο προσάρτημα R.12-1 παρέχεται ένας κατάλογος με τους Τομείς χρήσης. Οι 3 κύριες ομάδες χρηστών που αποτελούν τις κύριες περιγραφικές παραμέτρους παρατίθενται στην κορυφή του πίνακα. Αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που απαιτούνται από έναν καταχωρίζοντα κατά την περιγραφή του τομέα χρήσης, και είναι σημαντικές για τον αξιολογητή διότι συμβάλλουν στην καθοδήγηση της αξιολόγησης έκθεσης (π.χ. όσον αφορά την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων). Η σύνταξη αναφορών σχετικά με τις χρήσεις στο IUCLID και στην ΕΧΑ είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με αυτές τις κύριες ομάδες. Στο προσάρτημα R.12-1 περιλαμβάνεται επίσης μια επιλογή διεθνώς εναρμονισμένων κατηγοριών NACE (γενική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες) για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες. Οι εν λόγω κατηγορίες αποσκοπούν στο να βοηθήσουν έναν παρασκευαστή/εισαγωγέα (Π/Ε) να χαρτογραφήσει την αγορά του, πέραν των άμεσων πελατών του στους τομείς τυποποίησης 8. Ένας τέτοιος χάρτης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων έκθεσης που να καλύπτουν όλες τις τελικές χρήσεις της ουσίας σε καθαρή μορφή ή σε μείγματα, καθώς και τα επακόλουθα στάδια της διάρκειας ζωής. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι σκόπιμο να επισημανθούν οι τομείς της βιομηχανίας τους οποίους αφορά ένα σενάριο έκθεσης, π.χ. «κλειστή επεξεργασία αερίων στον κλάδο ημιαγωγών» ή «εργασίες εμβάπτισης στο κλωστοϋφαντουργικό φινίρισμα». Η συσχέτιση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας εφαρμογής (PROC) ή κατηγορίας απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) με ένα συγκεκριμένο τομέα (SU) μπορεί να είναι χρήσιμη ιδίως στις ακόλουθες 8 Οι τομείς που παράγουν (= τυποποιούν = αναμειγνύουν) παρασκευάσματα [= μείγματα = χημικά προϊόντα] μπορούν να περιγραφούν καλύτερα βάσει του τύπου χημικού προϊόντος παρά βάσει του κωδικού NACE, δεδομένου ότι το σύστημα NACE δεν επιτρέπει επαρκή διαφοροποίηση. 4

14 περιπτώσεις: Για να καταδειχθεί ο έλεγχος του κινδύνου χρειάζεται μια αξιολόγηση έκθεσης ανώτερης βαθμίδας, ενώ οι συνθήκες χρήσης στο σενάριο έκθεσης σχετίζονται ειδικά με μια διαδικασία σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Επίσης, ο τομέας χρήσης μπορεί να αποτελεί αναφορά για «σύσταση κατά» ορισμένων χρήσεων. Καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση της συναφούς κατηγορίας Ο αριθμός των κατηγοριών έχει περιοριστεί στους ευρείς τομείς που είναι γνωστό ότι αντιπροσωπεύουν τους μεγαλύτερους χρήστες χημικών προϊόντων. Εάν ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να περιγράψει τη χρήση αναλυτικότερα ή να περιγράψει τις χρήσεις σε έναν τομέα που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, πρέπει να εφαρμόσει τους κωδικούς NACE (και την αντίστοιχη φρασεολογία), οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου στο κάτω μέρος του προσαρτήματος R Η χρήση της κωδικοποίησης/ορολογίας NACE παρέχει το πλεονέκτημα ότι είναι εναρμονισμένη και πολύ γνωστή στις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εάν ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας θεωρεί ότι αρκεί να είναι λιγότερο συγκεκριμένος όσον αφορά τη χρήση στον κλάδο, μπορεί να εκχωρήσει μόνο την κύρια ομάδα χρηστών, π.χ. βιομηχανική χρήση, υποδεικνύοντας ότι η ουσία προορίζεται για ευρεία χρήση στον κλάδο υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στο σενάριο έκθεσης. Όταν ο χρήστης αποφασίσει να περιγράψει τη χρήση του αναλυτικότερα εκχωρώντας έναν τομέα τελικής χρήσης, πρέπει να επιλέξει μια κατηγορία του προσαρτήματος R12-1 πέραν μιας κατηγορίας που θα περιγράφει την κύρια ομάδα χρηστών. Σημείωση: Η παρασκευή ουσιών (π.χ. SU8, SU9, SU14) ή η τυποποίηση μειγμάτων (SU10) αποσκοπεί στην περιγραφή των τελικών χρήσεων μιας ουσίας (π.χ. ενδιάμεσο προϊόν ή βοήθημα μεταποίησης). Για την περιγραφή της παρασκευής ή της τυποποίησης σε μείγμα, δεν είναι απαραίτητη η απόδοση τομέα τελικής χρήσης. Σύνδεση με εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 Η «βιομηχανική χρήση» (SU 3) και η «επαγγελματική χρήση» των κύριων ομάδων χρηστών (SU 22) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών σε εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 στο TRA για τους εργαζόμενους. Οι άλλες κατηγορίες δεν συνδέονται άμεσα με τα διαθέσιμα εργαλεία εκτίμησης έκθεσης. Ωστόσο, για πολλούς τομείς του κλάδου διατίθενται τα έγγραφα σεναρίων εκπομπών του ΟΟΣΑ, όπου περιγράφονται οι συνθήκες χρήσης ορισμένων τύπων χημικών προϊόντων (και οι αντίστοιχοι συντελεστές απελευθέρωσης) από περιβαλλοντική άποψη. R Κατηγορία χημικού προϊόντος [PC] Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας μπορεί να προσδιορίζει τις κύριες χρήσεις μιας ουσίας ανατρέχοντας στην οικεία βάση δεδομένων πελατών ή στους τομείς της αγοράς τους οποίους προμηθεύει με την ουσία. Σε πολλές περιπτώσεις οι άμεσοι πελάτες του θα είναι τυποποιητές και/ή επανασυσκευαστές 9, ή διανομείς που προμηθεύουν ποικίλους μεταγενέστερους χρήστες. Ωστόσο, υπάρχει και η περίπτωση ο ίδιος ο παρασκευαστής της ουσίας να παράγει και/ή να προμηθεύει την ουσία του σε καθαρή μορφή ή σε μείγμα απευθείας σε μεγάλους πελάτες τελικής χρήσης. Η κατηγορία χημικού προϊόντος χαρακτηρίζει τη χρήση μιας ουσίας βάσει του τύπου προϊόντος τελικής χρήσης (π.χ. λιπαντικό, καθαριστικός παράγοντας, συγκολλητικό μέσο) στο οποίο είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται η ουσία. Δεν αποσκοπεί στον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης τεχνικής λειτουργίας της ουσίας σε καθαρή μορφή [π.χ. σταθεροποιητικό υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), αναστολέας διάβρωσης, χρωστική ουσία, επιβραδυντικό φλόγας]. Αυτό οφείλεται στο ότι η 9 Οι επανασυσκευαστές είναι επιχειρήσεις που μεταφέρουν ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε παρασκευάσματα από μεγάλα σε μικρότερα εμπορευματοκιβώτια για τελική χρήση. Αυτή η δραστηριότητα θεωρείται «χρήση» βάσει του κανονισμού REACH. 5

15 κατηγορία προϊόντος περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνητική έκθεση παρά η λειτουργία της ουσίας σε καθαρή μορφή. Για παράδειγμα, θα έχει σημασία από την άποψη της έκθεσης, εάν μια ουσία (π.χ. διαλύτης) χρησιμοποιείται σε προϊόντα εξυγίανσης αέρα (PC3) ή σε προϊόντα καθαρισμού (PC35). Οι κατηγορίες προϊόντος είναι χρήσιμες στη χαρτογράφηση των αλυσίδων εφοδιασμού. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η παρακολούθηση της ροής της μάζας μιας ουσίας στην αγορά για σκοπούς περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Στο προσάρτημα R παρέχεται κατάλογος των κατηγοριών προϊόντος 10. Οι κατηγορίες που παρατίθενται στον εν λόγω κατάλογο αποσκοπούν στη διάρθρωση της αγοράς μιας ουσίας βάσει των τύπων προϊόντων. Καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση της συναφούς κατηγορίας Με βάση τις ήδη διαθέσιμες γνώσεις και τις πιθανές πρόσθετες πληροφορίες από τους πελάτες, ο παρασκευαστής/εισαγωγέας εκχωρεί μια ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων που αντικατοπτρίζουν τον τύπο των μειγμάτων τελικής χρήσης στα οποία είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται η ουσία. Χρήσεις τις οποίες ο παρασκευαστής δεν έχει υπόψη του, για παράδειγμα, χρήσεις τις οποίες πραγματοποιούν οι διανομείς ή μια μεγαλύτερη αλυσίδα τυποποιητών, μπορούν να του κοινοποιούνται από μεταγενέστερους χρήστες στη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής του REACH. Αρκετές ενώσεις μεταγενέστερων χρηστών έχουν χαρτογραφήσει τους κύριους τομείς χρήσης και έχουν δημοσιεύσει πίνακες των χρήσεων στους δικτυακούς τόπους τους (π.χ. CEPE, A.I.S.E., COLIPA, FEICA). Αυτό αποτελεί και μια χρήσιμη αναφορά για τον Π/Ε. Εάν ο Π/Ε ή ο μεταγενέστερος χρήστης δεν μπορεί να προσδιορίσει μια κατάλληλη κατηγορία προϊόντος στο προσάρτημα , η χρήση θα μπορούσε να περιγραφεί στο πεδίο «άλλες». Ει δυνατόν, για την περιγραφή χρήσης αυτού του είδους πρέπει να επιλεχθεί κωδικός (και η αντίστοιχη φρασεολογία) από το σύστημα UCN (βλ. διαδικτυακό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του Παραρτήματος R.12-2). Είναι επίσης πιθανό μια από τις υποκατηγορίες προϊόντος ή αντικειμένου που χρησιμοποιούνται ως καταχωρίσεις στο TRA να είναι καταλληλότερη, και, ως εκ τούτου, να περιγράφεται στο πεδίο «άλλες». Σύνδεση με την εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 Το εργαλείο TRA του ECETOC παρέχει εκτιμήσεις έκθεσης βαθμίδας 1 για καταναλωτές όσον αφορά μια σειρά επιλεγμένων κατηγοριών προϊόντος. Στο προσάρτημα R παρέχεται επισκόπηση αυτών των κατηγοριών και υποκατηγοριών προϊόντος. Πέραν της (υπο) κατηγορίας προϊόντος, ενδέχεται να χρειάζονται και άλλες παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα, η συγκέντρωση της ουσίας στο προϊόν ή η ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται ανά περίπτωση. Πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία για τη διαμόρφωση εκτιμήσεων έκθεσης για καταναλωτές (βλ. Καθοδήγηση, κεφάλαιο R.15). R Κατηγορία διαδικασίας [PROC] Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Οι τεχνικές εφαρμογής ή οι τύποι διαδικασίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στην προσδοκώμενη έκθεση και, ως εκ τούτου, στα απαιτούμενα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Στο προσάρτημα R.12-3 περιλαμβάνεται κατάλογος κατηγοριών διαδικασίας που αντικατοπτρίζουν το γενικό ενδεχόμενο 10 Ο κατάλογος προέκυψε βάσει του υφιστάμενου συστήματος UC 55, του σκανδιναβικού συστήματος UCN, των κατηγοριών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο TRA καθώς και του ConsExpo. Κατά βάση, χρησιμοποιήθηκαν οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες κατηγορίες που βασίζονται σε δεδομένα από τα σκανδιναβικά μητρώα προϊόντων. 6

16 επαγγελματικής έκθεσης των καλυπτόμενων τεχνικών και διαδικασιών. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται i) στην ποσότητα και στη μορφή της ενέργειας που εφαρμόζεται σε μια διαδικασία (π.χ. θερμότητα, μηχανική ενέργεια, ακτινοβολία), ii) στη διαθέσιμη προς έκθεση επιφάνεια της ουσίας (μέγεθος των κόκκων της σκόνης του υλικού ή πάχος των στρώσεων του υλικού) και iii) στο προσδοκώμενο κύριο επίπεδο των ελέγχων περιορισμού και των μηχανικών ελέγχων. Καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση της συναφούς κατηγορίας Αφότου ο καταχωρίζων και/ή οι μεταγενέστεροι χρήστες χαρτογραφήσουν τις χρήσεις και τις συνθήκες χρήσης μιας ουσίας, μπορούν να αποδοθούν οι κατάλληλες κατηγορίες διαδικασίας στις προσδιοριζόμενες διαδικασίες και τεχνικές εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης PROC για μια δεδομένη διαδικασία ή τεχνική εφαρμογής απαιτείται επαρκής εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της επαγγελματικής υγιεινής. Πριν από την απόδοση μιας κατηγορίας, συνιστάται η σύντομη περιγραφή των προσδιοριζόμενων διαδικασιών και τεχνικών με χρήση ειδικής για κάθε τομέα ορολογίας, προκειμένου να διαφυλάσσεται η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής κατηγορίας. Εάν καμία από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων/διαδικασιών δεν φαίνεται να είναι εφαρμόσιμη, ο παρασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να περιγράψει τη φύση της διαδικασίας εφαρμογής με δικά του λόγια, αντί να εκχωρήσει μια από τις καθορισμένες κατηγορίες. Ενδέχεται, εντούτοις, να είναι σκόπιμη η συμπερίληψη στην ΕΧΑ διευκρινήσεων σχετικά με το ποιες από τις υφιστάμενες κατηγορίες από το προσάρτημα R.12-3 εξετάστηκαν και σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω κατηγορίες δεν κάλυπταν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτού του είδους οι διευκρινήσεις θα παράσχουν τη δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων κατηγοριών ή τον καθορισμό πρόσθετων κατηγοριών στο πλαίσιο της επόμενης επικαιροποίησης του εγγράφου καθοδήγησης. Σύνδεση με την εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 Με δύο μόνο εξαιρέσεις, όλες οι κατηγορίες διαδικασιών που παρατίθενται στο προσάρτημα R.12-3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών στο εργαλείο TRA του ECETOC 11 για τη διαμόρφωση έκθεσης βαθμίδας 1 για εργαζομένους. Πέραν της κατηγορίας διαδικασίας, χρειάζονται και άλλες παράμετροι εισαγωγής πληροφοριών, για παράδειγμα: Η συγκέντρωση της ουσίας στα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, εάν η χρήση πραγματοποιείται σε βιομηχανικές συνθήκες, η διάρκεια της έκθεσης, ή η παρουσία ή απουσία τοπικού συστήματος εξαερισμού. R Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC) Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Οι κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον [ERC] περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά μιας χρήσης βάσει έξι περιβαλλοντικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που επιτρέπουν την ανάλυση της ροής μάζας κατά τη διάρκεια ζωής μιας ουσίας: α) Η προβλεπόμενη τεχνική κατάληξη (σκοπός) της ουσίας κατά τη χρήση καθορίζει το βαθμό στον οποίο η ουσία καταναλώνεται κατά τη χρήση, αναμένεται να απελευθερωθεί μέσω εκλύσεων, εκπομπών στην ατμόσφαιρα ή μέσω απόρριψης, ή αναμένεται να εισέλθει στο επόμενο στάδιο της διάρκειας ζωής. Γενικά, υπάρχουν τρεις πιθανότητες: Η ουσία προορίζεται να καταστεί μέρος ενός αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων των αποξηραμένων/σκληρών μειγμάτων), είτε διότι επιτελεί κάποια λειτουργία στο αντικείμενο είτε διότι παραμένει (από προγενέστερο στάδιο της διάρκειας ζωής) στο αντικείμενο χωρίς να επιτελεί κάποια λειτουργία. 11 Στοχευμένη εκτίμηση κινδύνων του ECETOC, αναθεωρημένη έκδοση που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009 (www.ecetoc.org/tra) 7

17 Η ουσία προορίζεται να αντιδράσει κατά τη χρήση και, ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον διαθέσιμη για περαιτέρω στάδια στη διάρκεια ζωής ή για εκπομπή στο περιβάλλον. Η ουσία προορίζεται να δράσει ως βοήθημα μεταποίησης και ως τέτοιο απελευθερώνεται από μια βιομηχανική διαδικασία (π.χ. επιφανειοδραστικό στο κλωστοϋφαντουργικό φινίρισμα, διαλύτης από βαφή ψεκασμού) ή από μη βιομηχανική χρήση (π.χ. διαλύτες ή επιφανειοδραστικά από καθαριστικούς παράγοντες) στα λύματα, μέσω εκπομπών στην ατμόσφαιρα και/ή στα απόβλητα. β) Το στάδιο της διάρκειας ζωής κατά το οποίο λαμβάνει χώρα μια χρήση (παρασκευή, τυποποίηση ή τελική χρήση) καθορίζει τον βαθμό στον οποίο μπορεί να αναμένεται ελαχιστοποίηση των απωλειών (εξαιτίας του οικονομικού συμφέροντος του παράγοντα να μην χάσει προϊόντα που θα μπορούσε να πουλήσει καθώς και εξαιτίας της χρήσης ειδικού εξοπλισμού για την επεξεργασία χημικών προϊόντων). γ) Η διασπορά της χρήσης [χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (επισήμανση πηγών) και/ή η έκθεση του ευρύτερου κοινού στο πλαίσιο επαγγελματικών εφαρμογών και εφαρμογών καταναλωτών] καθορίζει την κατανομή των εκπομπών στον χρόνο και στον χώρο. δ) Τα περιορισμένα συστήματα εφαρμογής κατά την τελική χρήση (π.χ. υδραυλικά συστήματα με τα περιλαμβανόμενα ρευστά λειτουργίας, κλειστά συστήματα για καθαρισμό υφασμάτων ή μεταλλικών εξαρτημάτων) περιορίζουν τις δυνητικές εκλύσεις στην ατμόσφαιρα και στο νερό. ε) Η χρήση μιας ουσίας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο καθορίζει τον βαθμό στον οποίο μπορούν δυνητικά να συλλεχθούν για επεξεργασία οι εκλύσεις στην ατμόσφαιρα και στο νερό, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν την απελευθέρωση των ουσιών από αντικείμενα. στ) Όσον αφορά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες που ευνοούν την απελευθέρωση (όπως η φθορά λόγω τριβής από ελαστικά ή τακάκια φρένων), μπορεί να αναμένεται σχετικά υψηλό ποσοστό απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Αυτό ισχύει και για αντικείμενα όπου η απελευθέρωση ουσιών μπορεί να είναι και σκόπιμη (π.χ. από αρωματισμένα αντικείμενα). Το κριτήριο αυτό καλύπτει και την επεξεργασία αντικειμένων με λειαντικές τεχνικές (π.χ. αμμοβολή ή αφαίρεση επιχρίσματος με υψηλή πίεση). Τα παρατιθέμενα χαρακτηριστικά παρέχουν μια πρώτη ένδειξη του δυναμικού της ουσίας για απελευθέρωση στο περιβάλλον. Στο προσάρτημα παρέχεται επισκόπηση των διαφορετικών συνδυασμών των έξι πτυχών που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον (ERC). Στο προσάρτημα R παρέχεται κατάλογος των 23 κατηγοριών απελευθέρωσης στο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων λεπτομερών περιγραφών. Οι εν λόγω κατηγορίες καλύπτουν την παρασκευή, την τυποποίηση και τη χρήση της ουσίας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (ERC 1 έως 7), την έκθεση του ευρύτερου κοινού σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (ERC 8 και ERC 9) και τη διάρκεια ζωής (ERC 10 έως ERC 12). Οι κατηγορίες διάρκειας ζωής περιλαμβάνουν επίσης δραστηριότητες εργαζομένων που έχουν ως αποτέλεσμα εκλύσεις της ουσίας λόγω επεξεργασίας αντικειμένων (ERC 10b, 11b και 12 a/b). Καθοδήγηση για την απόδοση της συναφούς κατηγορίας Αφότου ο καταχωρίζων χαρτογραφήσει τις χρήσεις και τις συνθήκες χρήσης μιας ουσίας (συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης διάρκειας ζωής στα αντικείμενα), οι αντίστοιχες κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον μπορούν να αποδοθούν στις χρήσεις που είναι συναφείς με τα διαφορετικά στάδια της διάρκειας ζωής και τις κύριες ομάδες χρηστών. Οι κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον, μαζί με τις κατηγορίες προϊόντος, μπορούν να βοηθήσουν τον καταχωρίζοντα να κατανείμει αρκετά αναλυτικά τον όγκο της αγοράς σε ομάδες χρήσεων. Εάν καμία από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων/διαδικασιών δεν φαίνεται να είναι εφαρμόσιμη, ο παρασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να περιγράψει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της χρήσης με δικά του λόγια, αντί να εκχωρήσει μια από τις καθορισμένες κατηγορίες. Ενδέχεται, εντούτοις, να είναι σκόπιμη η συμπερίληψη στην ΕΧΑ διευκρινήσεων σχετικά με το ποιες εξετάστηκαν από τις υφιστάμενες κατηγορίες στο προσάρτημα R.12-4 και σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω κατηγορίες δεν κάλυπταν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτού του είδους οι διευκρινήσεις θα παράσχουν τη δυνατότητα 8

18 τροποποίησης των υφιστάμενων κατηγοριών ή τον καθορισμό πρόσθετων κατηγοριών στο πλαίσιο της επόμενης επικαιροποίησης του εγγράφου καθοδήγησης. Σύνδεση με την εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 Για όλες τις κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον είναι εφικτή η εξαγωγή προκαθορισμένης (χειρότερης περίπτωσης) εκτίμησης απελευθέρωσης βαθμίδας 1 (στην ατμόσφαιρα, στο νερό, στο έδαφος) βάσει του δομοστοιχείου υπολογισμού απελευθέρωσης και των προκαθορισμένων παραγόντων απελευθέρωσης που καθορίζονται στον Πίνακα R του Κεφαλαίου R.16 του προσαρτήματος 1 της καθοδήγησης. Η υπολογισθείσα απελευθέρωση μπορεί να μετατραπεί σε εκτίμηση έκθεσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (βλ. Καθοδήγηση R.16.3). Αναμένεται ότι οι διάφοροι τομείς του κλάδου θα αναπτύξουν πιο συγκεκριμένες περιγραφές των συνθηκών χρήσης που σχετίζονται με το περιβάλλον [Ειδικές κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον (SPERCs)], με αποτέλεσμα βελτιωμένους συντελεστές απελευθέρωσης. Μόλις καταστούν διαθέσιμες, οι SPERC μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή εκτιμήσεων της απελευθέρωσης όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς ή προϊόντα. Στο προσάρτημα R παρέχεται επισκόπηση σχετικά με τις διαθέσιμες SPERC (θα συμπεριληφθεί μόλις ο κλάδος ολοκληρώσει το πρώτο σύνολο SPERC). R Κατηγορίες αντικειμένου [AC] Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Μια αξιολόγηση χημικής ασφαλείας καλύπτει όχι μόνο τη χρήσης μιας ουσίας, αλλά και τα επακόλουθα στάδια της διάρκειας ζωής των ουσιών που ενσωματώνονται εντός ή επάνω στη θεμελιώδη μάζα (matrix) του αντικειμένου. Έτσι, όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες που μεταποιούνται μέσα σε αντικείμενα, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας της ουσίας μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο να καθορίσει τους τύπους των αντικειμένων που καλύπτονται στην ΑΧΑ και στα σενάρια έκθεσης. Δύο παραδείγματα μπορούν να περιγράψουν τη σημασία του σταδίου της διάρκειας ζωής: i) όσον αφορά την έκθεση των καταναλωτών και την έκθεση στο περιβάλλον, έχει σημασία το εάν η ουσία χρησιμοποιείται στο φινίρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ρουχισμού (επαφή με το δέρμα, συχνή πλύση) ή ως συστατική ουσία σε μονωμένα φύλλα για κατασκευαστικούς σκοπούς, ii) όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων και την έκθεση στο περιβάλλον, θα έχει σημασία το εάν μία ουσία εισέρχεται στην επιχρισμένη επιφάνεια ενός σκάφους ή χαλύβδινων κατασκευών για εξωτερική χρήση (σχηματισμός σκόνης κατά την αφαίρεση της βαφής λόγω υπαίθριων τεχνικών λείανσης που εφαρμόζονται ως τακτικές δραστηριότητες συντήρησης), ή εάν ενσωματώνεται στην επιχρισμένη επιφάνεια οικιακών συσκευών (η αφαίρεση της βαφής στο τέλος της διάρκειας ζωής πραγματοποιείται σε βιομηχανική διαδικασία λίμανσης). Στο προσάρτημα R παρέχεται κατάλογος των ευρέων τύπων αντικειμένου χωρίς προβλεπόμενη απελευθέρωση, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων αντικειμένων τα οποία ενδέχεται να καλύπτονται από την ευρεία κατηγορία. Αυτό που έχει σημασία είναι ο χαρακτηρισμός βάσει υλικού. Για να υπάρχει δυνατότητα περιγραφής της διάρκειας ζωής σε πολύπλοκα αντικείμενα πολλαπλών υλικών, στον κατάλογο έχουν επίσης συμπεριληφθεί οι κατηγορίες οχημάτων και μηχανημάτων. Οι κατηγορίες αντικειμένων αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες του συστήματος TARIC 12 και, συνεπώς, μπορεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω προσδιορισμός εντός της ΑΧΑ βάσει του καταλόγου TARIC, σε περίπτωση που ο καταχωρίζων ή ο μεταγενέστερος χρήστης το θεωρήσει απαραίτητο. Επίσης, ορισμένοι από τους τύπους αντικειμένου που παρατίθενται ως παραδείγματα ενδέχεται να συμβάλλουν στην περιγραφή αντικειμένων από τα οποία μπορεί να προκύψει σημαντικός βαθμός έκθεσης των εργαζομένων, π.χ. η χρήση δερμάτινων και ελαστικών γαντιών, αντικειμένων για λειαντικές εργασίες στίλβωσης, η αφαίρεση επικαλύψεων από μεγάλα οχήματα, η χρήση προστατευτικού ρουχισμού εμποτισμένου με κάποιο υγρό. 12 Κατηγορίες/κωδικοί για ομάδες προϊόντων βάσει της ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων του δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Taric), 9

19 Στο προσάρτημα R παρέχεται κατάλογος παραδειγμάτων αντικειμένων με προβλεπόμενη χρήση. Οι ουσίες με προβλεπόμενη απελευθέρωση πρέπει να καταχωρίζονται βάσει του REACH και, ως εκ τούτου, το καθεστώς τους είναι ειδικό στα συστήματα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης. Στον εν λόγω κατάλογο μπορούν να γίνονται προσθήκες στη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού REACH, αναμένεται, ωστόσο, ότι θα παραμείνει ένας σχετικά σύντομος κατάλογος συγκεκριμένων περιπτώσεων. Καθοδήγηση για την απόδοση της συναφούς κατηγορίας Με βάση τις ήδη διαθέσιμες γνώσεις και τις πιθανές πρόσθετες πληροφορίες από τους πελάτες, ο παρασκευαστής/εισαγωγέας εκχωρεί μια ή περισσότερες κατηγορίες αντικειμένων που αντικατοπτρίζουν τον τύπο των αντικειμένων στον οποίο είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται η ουσία κατά την τελική χρήση (από τον τελευταίο μεταγενέστερο χρήστη στην αλυσίδα ή από τους καταναλωτές). Εάν μια ουσία δεν αναμένεται να συμπεριληφθεί σε αντικείμενα κατά τη χρήση, δεν πρέπει να ταξινομηθεί σε καμία κατηγορία αντικειμένου (π.χ. για διαλύτες, καθαριστικούς παράγοντες, απορρυπαντικά πλυντηρίου). Δεν θα είναι εφικτή ή απαραίτητη η αναλυτική παράθεση σε καταλόγους όλων των τύπων αντικειμένου στους οποίους ενδέχεται να καταλήξει μια ουσία. Εντούτοις, ο καταχωρίζων πρέπει να αξιολογεί στην οικεία ΑΧΑ τους δυνητικούς κινδύνους από την ουσία κατά τη διάρκεια ζωής του αντικειμένου (και κατά τα στάδια της απόρριψης), ενώ μπορεί να χρειασθεί να κοινοποιήσει σε μεταγενέστερους χρήστες της αλυσίδας εφοδιασμού μέτρα για τον περιορισμό των εκλύσεων/της έκθεσης από αντικείμενα, π.χ. εκλύσεις χημικών βαφής και φινιρίσματος από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, ο καταχωρίζων θα χρειαστεί να αναπτύξει πληροφορίες σεναρίου έκθεσης για αντιπροσωπευτικούς τύπους αντικειμένου που είναι συναφείς με την ουσία του. Εάν ο Π/Ε ή ο μεταγενέστερος χρήστης δεν μπορεί να προσδιορίσει μια κατάλληλη κατηγορία αντικειμένου στο προσάρτημα ή επιθυμεί να είναι πιο συγκεκριμένος, η χρήση θα μπορούσε να περιγράφεται στο πεδίο «άλλες». Ει δυνατόν, πρέπει να επιλεχθεί κωδικός (και η αντίστοιχη φρασεολογία) από το σύστημα TARIC (βλ. διαδικτυακό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του Παραρτήματος R Σύνδεση με την εκτίμηση έκθεσης βαθμίδας 1 Για μια σειρά κατηγοριών αντικείμενου είναι εφικτή η εξαγωγή εκτίμησης έκθεσης βαθμίδας 1 για τους καταναλωτές βάσει του εργαλείου εκτίμησης έκθεσης καταναλωτών TRA του ECETOC. Στο προσάρτημα R παρατίθενται ειδικά οι κατηγορίες αντικειμένου που μπορούν να αξιολογηθούν με το εργαλείο TRA του ECETOC. R Καθορισμός της τεχνικής λειτουργίας μιας ουσίας για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας Ο καθορισμός της τεχνικής λειτουργίας της ουσίας σε καθαρή μορφή (τι πραγματικά κάνει) απαιτείται για την ενότητα 1.2 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας όσον αφορά ουσίες που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνες. Για αυτόν τον σκοπό ο καταχωρίζων μπορεί να κάνει χρήση των τύπων ουσίας που παρατίθενται στο προσάρτημα R Αυτού του είδους ο καθορισμός μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος προκειμένου να επισημανθεί ότι ένα σενάριο έκθεσης (ή μια σειρά σεναρίων έκθεσης) έχει εκπονηθεί για συγκεκριμένο τύπο ουσίας (π.χ. διαλύτη, χρωστική ουσία). Σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού REACH, οι χρήσεις πρέπει να υποδεικνύονται και για τα μείγματα. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται να υποδεικνύεται η τεχνική λειτουργία για κάθε μεμονωμένη ουσία σε ένα μείγμα. Σε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας για ένα μείγμα πρέπει να περιγράφεται μόνο η χρήση του μείγματος ως συνόλου. R Παραδείγματα 10

20 R Παραδείγματα για την απόδοση χρήσεων σε κατηγορία του συστήματος περιγραφικών παραμέτρων χρήσης 11

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος Δ: Εκπόνηση σεναρίων έκθεσης Οκτώβριος 2012 (έκδοση 1.2) Καθοδήγηση για την υλοποίηση του REACH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα

της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα 2η έκδοση Ιούνιος 2010 Εισαγωγή στη 2η έκδοση Η οδηγία 2006/42/ΕΚ συνιστά αναθεωρημένη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα