Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εαρινό εξάμηνο /Χειμερινό εξάμηνο Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του. Ακαδημαϊκού έτους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του. Ακαδημαϊκού έτους 2010 2011"

Transcript

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εαρινό εξάμηνο /Χειμερινό εξάμηνο Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του Ακαδημαϊκού έτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ιανουάριος, 2012

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: τοιχεία και Δείκτεσ τησ λειτουργίασ του Σμήματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ Πίνακασ 1: Εξζλιξη του προςωπικοφ του Σμήματοσ Πίνακασ 2: Εξζλιξη των εγγεγραμμζνων φοιτητών του Σμήματοσ ςε όλα τα ζτη ςπουδών Πίνακασ 3: Εξζλιξη του αριθμοφ των νζο-ειςερχομζνων προπτυχιακών φοιτητών Πίνακασ 4: Εξζλιξη του αριθμοφ των θζςεων και των αποφοίτων του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών Πίνακασ 5: Εξζλιξη του αριθμοφ των θζςεων και των αποφοίτων του Προγράμματοσ Διδακτορικών πουδών Πίνακασ 6: Κατανομή βαθμολογίασ και μζςοσ βαθμόσ πτυχίου των αποφοίτων του ΠΠ Πίνακασ 7: Εξζλιξη του αριθμοφ των αποφοίτων του ΠΠ και διάρκεια ςπουδών Πίνακασ 8: Επαγγελματική ζνταξη των αποφοίτων του ΠΠ Πίνακασ 9: υμμετοχή ςε Διαπανεπιςτημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών πουδών Πίνακασ 10: Επαγγελματική ζνταξη των αποφοίτων του ΠM Πίνακασ 11: υμμετοχή ςε Διαπανεπιςτημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών πουδών Πίνακασ 12.1: Μαθήματα Προγράμματοσ Προπτυχιακών πουδών Πίνακασ 12.1: Μαθήματα Προγράμματοσ Προπτυχιακών πουδών Πίνακασ 13.1: Μαθήματα Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών ΠΜ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΜ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΠΜ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ» ΠΜ «ΜΟΤΕΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ» Πίνακασ 13.2: Μαθήματα Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών ΠΜ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΜ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΠΜ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ» ΠΜ «ΜΟΤΕΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ» Πίνακασ 14: Κατανομή βαθμολογίασ και μζςοσ βαθμόσ πτυχίου των αποφοίτων του ΠΜ Πίνακασ 15: Αριθμόσ Επιςτημονικών δημοςιεφςεων Πίνακασ 16: Αναγνώριςη του ερευνητικοφ ζργου Πίνακασ 17: Διεθνήσ Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουςία ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Ερευνητικά Προγράμματα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Δημοςιεφςεισ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 Εργαςτηριακόσ Εξοπλιςμόσ Σμήματοσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 Ερωτηματολόγια και Απογραφικά δελτία ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Ακαδημαϊκοφ Ζτουσ Ακαδημαϊκοφ Ζτουσ Ακαδημαϊκοφ Ζτουσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 Κατάλογοσ Ιδρυμάτων Εξωτερικοφ με τα οποία ζχουν ςυναφθεί ςυμφωνίεσ κινητικότητασ Διδακτικοφ Προςωπικοφ και φοιτητών του Σμήματοσ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτεσ τησ λειτουργίασ του Τμήματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών ΔΠΗΣΟΜΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ θαηεπζύλζεσλ: 3 Αξηζκόο κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ: 4 Σχεηικός πίνακας Ακαδημαϊκό έηος # 1 πλνιηθόο αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ # 1 Λνηπό πξνζσπηθό # 2 πλνιηθόο αξηζκόο πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζε θαλνληθά έηε θνίηεζεο (λ Υ 2) # 3 Πξνζθεξόκελεο από ην Σκήκα ζέζεηο ζηηο παλειιαδηθέο # 3 πλνιηθόο αξηζκόο λενεηζεξρνκέλσλ θνηηεηώλ # 7 Αξηζκόο απνθνίησλ # 6 Μ.Ο. βαζκνύ πηπρίνπ # 4 Πξνζθεξόκελεο από ην Σκήκα Θέζεηο ΠΜ # 4 Αξηζκόο αηηήζεσλ γηα ΠΜ # 12.1 πλνιηθόο αξηζκόο καζεκάησλ γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ # 12.1 ύλνιν ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ (Τ) # 12.1 πλνιηθόο αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ καζεκάησλ επηινγήο # 15 πλνιηθόο αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ ΓΔΠ # 16 Αλαγλώξηζε εξεπλεηηθνύ έξγνπ (ζύλνιν) # 17 Γηεζλείο ζπκκεηνρέο

4 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 1. Δξέλιξη ηος πποζυπικού ηος Σμήμαηορ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγηηέρ ύνολο Από εμέιημε Νέεο πξνζιήςεηο πληαμηνδνηήζεηο Παξαηηήζεηο Αναπληπυηέρ Καθηγηηέρ ύνολο Από εμέιημε Νέεο πξνζιήςεηο πληαμηνδνηήζεηο Παξαηηήζεηο Δπίκοςποι Καθηγηηέρ ύνολο Από εμέιημε Νέεο πξνζιήςεηο πληαμηνδνηήζεηο Παξαηηήζεηο Λέκηοπερ ύνολο Νέεο πξνζιήςεηο πληαμηνδνηήζεηο Παξαηηήζεηο Μέλη ΔΔΓΗΠ ύνολο Γιδάζκονηερ επί ζςμβάζει* ύνολο Σεσνικό πποζυπικό επγαζηηπίυν ύνολο Γιοικηηικό πποζυπικό ύνολο Γξακκαηεία Σνκείο Δξγαζηήξηα Μνπζεία Βοηθοί ύνολο * Αλαθέξεηαη ζε αξηζκό ζπκβάζεσλ όρη δηδαζθόλησλ (π.ρ. αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δύν ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θαη εαξηλή, ηόηε κεηξώληαη δύν ζπκβάζεηο). Α: Άξξελεο, Θ: Θήιεηο

5 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 2. Δξέλιξη ηυν εγγεγπαμμένυν θοιηηηών ηος Σμήμαηορ ζε όλα ηα έηη ζποςδών Πξνπηπρηαθνί Μεηαπηπρηαθνί (ΜΓΔ) Γηδαθηνξηθνί Πίνακαρ 3. Δξέλιξη ηος απιθμού ηυν νέο-ειζεπσομένυν πποπηςσιακών θοιηηηών ηος Σμήμαηορ Διζασθένηερ με: Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο Μεηεγγξαθέο (εηζξνέο πξνο ην Σκήκα) Μεηεγγξαθέο (εθξνέο πξνο άιια Σκήκαηα)* Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο (Πηπρηνύρνη ΑΔΗ/ΣΔΗ) Άιιεο θαηεγνξίεο ύνολο Αλλοδαποί θοιηηηές (εκηός προγραμμάηων ανηαλλαγών) * Ζ θαηεγνξία απηή δεν πεπιλαμβάνεηαι ζηο ΤΝΟΛΟ ηυν νέο-ειζεπσομένυν πποπηςσιακών ηος Σμήμαηορ, θαζώο αθνξά εθξνέο θνηηεηώλ από δηαθνξεηηθά Δμάκελα ζπνπδώλ, θαηά ην αθαδ. Έηνο πνπ αλαθέξεηαη. 35 1

6 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 4. Δξέλιξη ηος απιθμού ηυν θέζευν και ηυν αποθοίηυν ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (ΠΜ) Σίηλορ ΠΜ: «Γευλογίαρ και Γευπεπιβάλλονηορ» θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ: 24 κήλεο πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ (α+β) (α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο (β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ πλνιηθόο αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ πλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθέλησλ πλνιηθόο αξηζκόο απνθνηηεζάλησλ Αλλοδαποί θοιηηηές (εκηός προγραμμάηων ανηαλλαγών) Σίηλορ ΠΜ: «Χκεανογπαθία και Γιασείπιζη Θαλάζζιος Πεπιβάλλονηορ» θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ: 24 κήλεο πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ (α+β) (α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο (β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ πλνιηθόο αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ πλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθέλησλ πλνιηθόο αξηζκόο απνθνηηεζάλησλ Αλλοδαποί θοιηηηές (εκηός προγραμμάηων ανηαλλαγών)

7 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος Σίηλορ ΠΜ: «Ππόλητη και διασείπιζη Φςζικών Καηαζηποθών» θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ: 24 κήλεο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας * πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ (α+β) (α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο (β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ Πξνζθεξόκελεο ζέζεηο Δγγξαθέληεο Απόθνηηνη Αλλοδαποί θοιηηηές (εκηός προγραμμάηων ανηαλλαγών) Σίηλορ ΠΜ: «Μοςζειακέρ ποςδέρ»* Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ: 24 κήλεο ** *** πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ (α+β) (α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο*** (β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ Πξνζθεξόκελεο ζέζεηο Δγγξαθέληεο Απόθνηηνη Αλλοδαποί θοιηηηές (εκηός προγραμμάηων ανηαλλαγών) *Δπηζπεύδνλ Σκήκα ηνπ ΠΜ Μνπζεηαθέο πνπδέο είλαη ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ **Λόγσ θαηαιήςεσλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ ηα άηνκα πνπ εηζήρζεθαλ θαηά ην αθ. έηνο μεθίλεζαλ ην Α εμάκελν ηνπ επόκελνπ αθ. έηνπο, δειαδή ην ***Καηά ην αθαδεκατθό έηνο ζην Μεηαπηπρηαθό Μνπζεηαθέο πνπδέο δελ εηζήρζεζαλ λένη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο

8 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 5. Δξέλιξη ηος απιθμού ηυν θέζευν και ηυν αποθοίηυν ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών ποςδών πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ (α+β) (α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο (β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ πλνιηθόο αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ πλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθέλησλ ππνςεθίσλ Απόθνηηνη Μέζε δηάξθεηα ζπνπδώλ απνθνίησλ

9 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 6. Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζορ βαθμόρ πηςσίος ηυν αποθοίηυν ηος ΠΠ Έηορ Αποθοίηηζηρ ςνολικόρ απιθμόρ αποθοιηηζάνηυν Καηανομή Βαθμών (% επί ηος ζςνόλος ηυν αποθοιηηζάνηυν) Μέζος όρος Βαθμολογίας ύνολο

10 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 7. Δξέλιξη ηος απιθμού ηυν αποθοίηυν ηος ΠΠ και διάπκεια ζποςδών Α π ο θ ο ι η ή ζ α ν η ε ρ Γ ι ά π κ ε ι α π ο ς δ ώ ν ( ζ ε έ η η ) Δγγπαθένηερ Έηνο εηζαγσγήο Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 Με απνθνηηήζαληεο σνολικό ποζοζηό αποθοιηηζάνηων Ποζοζηιαία αναλογία σνολικό ποζοζηό μη αποθοιηηζάνηων ** **ηνλ αξηζκό απηό πεξηιακβάλνληαη θνηηεηέο νη νπνίνη είλαη ιηκλάδνληεο επί ζεηξά εηώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη από ηνπο 577 θνηηεηέο 9 νπ έηνπο θαη κεγαιύηεξνπ πνπ εκθαλίδνληαη εγγεγξακκέλνη θαηά ην αθαδεκατθό έηνο , 92 δελ έρνπλ πεξάζεη θαλέλα κάζεκα, 98 έρνπλ πεξάζεη έσο 5 καζήκαηα θαη 47 έρνπλ πεξάζεη έσο θαη 10 καζήκαηα.

11 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 8. Δπαγγελμαηική ένηαξη ηυν αποθοίηυν ηος ΠΠ* Έηορ Αποθοίηηζηρ ςνολικόρ απιθμόρ αποθοιηηζάνη υν ύνολο 533 Υπονικό διάζηημα επαγγελμαηικήρ ένηαξηρ μεηά ηην αποθοίηηζη (ζε μήνερ)** Με εληαρζέληεο ζπλέρεηα ζπνπδώλ * Γελ ππάξρεη από ην Σκήκα Γεσινγίαο & Γεσπεξηβάιινληνο ή ην ΔΚΠΑ ππεξεζία ζπιινγήο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ** Οη ζηήιεο ζπκπιεξώλνληαη κε ην πιήζνο ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή έληαμε πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.

12 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 9. ςμμεηοσή ζε Γιαπανεπιζηημιακά ή Γιαημημαηικά Ππογπάμμαηα Πποπηςσιακών ποςδών Σύνολο Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ θνίηεζαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ ζην Σκήκα Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ δίδαμαλ ζην Σκήκα Δζσηεξηθνύ* Δμσηεξηθνύ Δζσηεξηθνύ* Δμσηεξηθνύ Δπξ.** Άιια Δπξ.** Άιια Δζσηεξηθνύ Δμσηεξηθνύ Δζσηεξηθνύ Δμσηεξηθνύ ύνολο * Γελ πξνβιέπεηαη από ην ηζρύνλ γηα ηα αθαδεκατθά έηε αλαθνξάο λνκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΗ. ** Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγώλ.

13 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 10. Δπαγγελμαηική ένηαξη ηυν αποθοίηυν ηυν Ππογπαμμάηυν Μεηαπηςσιακών ποςδών* Έηορ Αποθοίηηζηρ ύνολο ςνολικόρ απιθμόρ αποθοιηηζάνηυν ΠΜ Υπονικό διάζηημα επαγγελμαηικήρ ένηαξηρ μεηά ηην αποθοίηηζη (ζε μήνερ)** Με εληαρζέληεο ζπλέρεηα ζπνπδώλ * Γελ ππάξρεη από ην Σκήκα Γεσινγίαο & Γεσπεξηβάιινληνο ή ην ΔΚΠΑ ππεξεζία ζπιινγήο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ** Οη ζηήιεο ζπκπιεξώλνληαη κε ην πιήζνο ησλ απνθνίησλ ΠΜ, ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή έληαμε πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.

14 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 11. ςμμεηοσή ζε Γιαπανεπιζηημιακά ή Γιαημημαηικά ΠΜ Σύνολο Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ θνίηεζαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ ζην Σκήκα Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ δίδαμαλ ζην Σκήκα Δζσηεξηθνύ * Δμσηεξηθνύ Δζσηεξηθνύ* Δμσηεξηθνύ Δπξ.** Άιια Δπξ.** Άιια Δζσηεξηθνύ Δμσηεξηθνύ Δζσηεξηθνύ Δμσηεξηθνύ ύνολο * Γελ πξνβιέπεηαη από ην ηζρύνλ γηα ηα αθαδεκατθά έηε αλαθνξάο λνκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΗ. ** Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγώλ.

15 Δξάμηνο ποςδών Κυδικόρ Μαθήμαηορ Πιζη. Μονάδερ ECTS Καηηγοπία μαθήμαηορ Χπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα εξάμηνο ζποςδών πος ανηιζηοισεί Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα 4 ελίδα Οδηγού ποςδών Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 12.1 Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ποςδών (Ακαδημ. έηορ ) Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ ποςδών Τποβάθπος (Τ) Δπιζη. Πεπιοσήρ (ΔΠ) Γενικών Γνώζευν (ΓΓ) Ηζηόηοπορ 1ο ΥΖΜΔΗΑ Y Y ΓΓ 5 Α 89 ΦΤΗΚΖ Y Y ΓΓ 5 Α 89 ΓΔΧΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ - ΓΔΧΣΑΣΗΣΗΚΖ Y Y Τ 6 Α 90 ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ - ΚΡΤΣΑΛΛΟΓΡΑΦΗΑ Y Y Τ 5 Α &id=431itemid=313&lang=el 91 ΦΤΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ Y Y Τ 6 Α 91 2ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ Y Y Τ 6 Β 92 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ Y Y Τ 7 Β 92 ΜΑΚΡΟΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Y Y Τ 8 Β 93 ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ-ΠΛΑΝΖΣΗΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Y Y Y Y Τ 4 Β 93 Τ 6 Β &id=431itemid=313&lang=el 94 3ο ΜΗΚΡΟΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Y Y ΠΔΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΤΡΗΓΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Y Y Τ Τ 5 Γ 5 Γ &id=431itemid=313&lang=el &id=431itemid=313&lang=el ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Y Y Τ 8 Γ 95 ΔΗΜΟΛΟΓΗΑ Y Y Τ 6 Γ 96 ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ-ΘΑΛΑΗΑ Y Y Τ 5 Γ 96

16 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 4ο ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΟΛΟΓΗΑ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ ΠΔΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΜΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Y Y Τ 4 Γ 97 Τ Y Y 4 Γ &id=431itemid=313&lang=el 97 Τ ΓΔΧΦΤΗΚΖ Y Y 6 Γ &id=431itemid=313&lang=el 98 Τ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ Y Y 5 Γ &id=431itemid=313&lang=el 98 ΣΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ Y Y Τ 8 Γ 99 5ο ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ Y Y Τ 6 Γ 99 Τ ΚΟΗΣΑΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Y Y 5 Δ &id=431itemid=313&lang=el 100 ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Y Y Τ 6 Δ 100 ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Y Y Τ 6 Δ 101 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΟ Y Y Τ 7 Δ 101 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Y Y ΗΕΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Y Y Τ Τ 6 Δ 6 Δ &id=431itemid=313&lang=el &id=431itemid=313&lang=el ΟΡΤΚΣΟΓΔΝΔΖ ΠΔΣΡΟΓΔΝΔΖ ΠΤΡΗΓΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Α Δ ΔΠ 4 Δ 112 ΦΧΣΟΓΔΧΛΟΓΗΑ Α Δ ΔΠ 3 Δ ΔΠ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Α Δ 4 Δ 113 &id=431itemid=313&lang=el

17 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΔΗΜΟΛΟΓΗΑ Κ Δ ΔΠ 4 Δ &id=431itemid=313&lang=el 105 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΚΖ Β Δ ΔΠ 4 Δ &id=431itemid=313&lang=el 126 ΖΦΑΗΣΔΗΟΛΟΓΗΑ Β Δ ΔΠ 4 Δ 127 ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ Β Δ ΔΠ 4 Δ 127 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ Β Δ ΔΠ 4 Δ 128 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ - ΠΔΣΡΟΛΟΓΗΑ Γ Δ ΔΠ 4 Δ 136 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ Γ Δ ΔΠ 4 Δ 136 ΓΔΝΔΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΑΝΘΡΑΚΧΝ - ΑΝΘΡΑΚΟΠΔΣΡΟΓΡΑΦΗΑ Γ Δ ΔΠ 4 ΔΠ Δ ο ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ Γ Δ ΡΤΠΑΝΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 4 Δ &id=431itemid=313&lang=el A KE Y 4 Σ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ A ΚΔ Y 4 Σ 111 ΓΔΧΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ K ΚΔ Y ΤΠΑΗΘΡΟ Σ &id=431itemid=313&lang=el 104 Y ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ K ΚΔ 4 η &id=431itemid=313&lang=el 104 ΠΔΣΡΟΓΔΝΔΖ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΜΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ Α Δ ΔΠ 4 Σ 114 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ & Α Δ ΔΠ 4 Σ 114

18 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΠΟΝΓΤΛΧΣΧΝ Α Δ ΔΠ 4 Σ 115 ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Α Δ ΔΠ 4 Σ &id=431itemid=313&lang=el 115 ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Α Δ ΔΠ 4 Σ 116 ΜΗΚΡΟΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Α Δ ΔΠ 4 Σ options=com_content&view=article &id=431itemid=313&lang=el 116 ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ ΗΕΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Α Δ ΔΠ 4 Σ 117 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ B ΚΔ Y 5 Σ 123 ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ-ΒΡΑΥΟΜΖΥΑΝΗΚΖ B ΚΔ Y 5 Σ 124 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Β Δ ΔΠ 4 Σ 129 ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ (GIS) & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΓΖ Β Δ ΔΠ 4 Σ 129 ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Β Δ ΔΠ 4 Σ 130 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΒΑΘΔΗΑ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΣΖ ΓΖ ΜΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ Κ Δ ΔΠ 4 Σ 109 ΤΠΟΓΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ Κ ΚΔ Y 4 Σ 105 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ Γ ΚΔ Y 4 Σ &id=431itemid=313&lang=el 134 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Γ Δ ΔΠ 5 Σ &id=431itemid=313&lang=el 138 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ ΣΟΝ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ Ζ/Τ Γ Δ ΔΠ 4 Σ &id=431itemid=313&lang=el 139 ΤΠΟΘΑΛΑΗΔ ΟΡΤΚΣΔ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ Γ Δ ΔΠ 4 Σ &id=431itemid=313&lang=el 139 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΚΑΡΣΗΚΖ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Γ Δ ΔΠ 4 Σ 140

19 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 7ο ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΧΝ ΜΗΚΡΟΘΔΡΜΟΜΔΣΡΗΑ-ΡΔΤΣΑ ΔΓΛΔΗΜΑΣΑ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΛΗΘΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΠΛΑΚΧΝ-ΔΗΜΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΠ Γ Δ 4 Σ 141 A ΚΔ Y 4 Ε 111 ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ Α Δ ΔΠ 4 Ε 117 ΠΡΟΓΝΧΖ ΔΗΜΧΝ Α Δ ΔΠ 4 Ε 118 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΟΤ Α Δ ΔΠ 4 Ε 118 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ Α Δ ΔΠ 4 Ε 119 ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΟ- ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ-ΥΡΖΔΗ ΓΖ Α Δ ΔΠ 4 Ε 119 ΠΑΛΑΗΟΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ Α Δ ΔΠ 4 Ε 120 ΠΑΛΑΗΟΒΟΣΑΝΗΚΖ Α Δ ΔΠ 4 Ε 120 ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ ΗΟΣΟΠΗΚΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Α Δ ΔΠ 4 Ε 121 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Κ Δ ΔΠ 4 Ε 106 ΣΖΛΔΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΜΗΚΖ Κ Δ ΔΠ 4 Ε 106 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ B ΚΔ Y 5 Ε 124 ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ B ΚΔ Y 5 Ε 125 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Β Δ ΔΠ 4 Ε 131 ΔΠ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΗΜΟΛΟΓΗΑ Β Δ 4 Ε &id=431itemid=313&lang=el 131 ΝΔΟΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Β Δ ΔΠ 4 Ε 132 ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΧΝ ΠΔΓΗΧΝ Κ Δ ΔΠ 4 Ε 109 ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΔΝΔΖ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ Γ ΚΔ Y 5 Ε 135 ΚΡΤΣΑΛΛΟΓΟΜΖ ΚΡΤΣΑΛΛΟΥΖΜΔΗΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΔΣΡΟΓΔΝΔΖ ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Γ Δ ΔΠ 4 Ε 140 ΜΔΣΑΛΛΟΓΔΝΔΖ ΔΛΛΑΓΑ Γ Δ ΔΠ 4 Ε 141

20 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 8ο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κ ΚΔ Y 10 Ζ 105 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΔΤΡΧΠΖ Α Δ ΔΠ 3 Ζ 121 ΠΑΛΑΗΟΟΗΚΟΛΟΓΗΑ- ΟΗΚΟΣΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΣΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΠΑΛΑΗΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΔΛΛΑΓΟ Α Δ ΔΠ 4 Ζ &id=431itemid=313&lang=el Α Δ ΔΠ 4 Ζ 122 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ Α Δ ΔΠ 4 Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ Κ Δ ΔΠ 4 Ζ 107 ΟΡΤΚΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Κ Δ ΔΠ 4 Ζ 108 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ-ΣΡΧΣΟΣΖΣΑ ΓΔΧΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ - ΠΑΛΑΗΟΜΑΓΝΖΣΗΜΟ ΔΗΜΟΣΔΚΣΟΝΗΚΖ - ΜΟΡΦΟΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Κ Δ ΔΠ 2 Ζ 108 Κ Δ ΔΠ 4 Ζ 110 Β Δ ΔΠ 4 Ζ 132 Β Δ ΔΠ 4 Ζ 133 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ Β Δ ΔΠ 4 Ζ 134 ΓΔΧΛΟΓΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΛΟΓΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Γ ΚΔ Y 5 Ζ 135 ΤΓΡΟΓΔΧΥΖΜΔΗΑ Γ Δ ΔΠ 4 Ζ 142 ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ Γ Δ ΔΠ 2 Ζ &id=431itemid=313&lang=el ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γ Δ ΔΠ 4 Ζ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΔΗ ΛΔΚΑΝΔ & ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ Γ Δ ΔΠ 4 Ζ 143

21 Δξάμηνο ζποςδών Κυδικόρ Μαθήμαηορ Πολλαπλή Βιβλιογπαθία Δπάπκεια Δκπαιδεςηικών Μέζυν Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ποςδών (Ακαδημ. έηορ ) 1ο Μαθήμαηα 2 Ππογπάμμαηορ ποςδών (ανά εξάμηνο) ΥΖΜΔΗΑ Y0101 Τπεύθςνορ Γιδάζκυν και ςνεπγάηερ (ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα) Γ. ηακπάθε (Δπηθ. Καζεγ.) Π. Παξαζθεπνπνύινπ (Λεθηνξαο) Γιαλέξειρ (Γ), Φπονηιζηήπιο (Φ) Δπγαζηηπιο (Δ) & ώπερ/εβδ. Γ - 2 Δ - 3 Υπήζη εκπαιδ. μέζυν Απιθμόρ θοιηηηών πος ενεγπάθηζαν ζηο μάθημα Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηείσαν ζηιρ εξεηάζειρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική ή επαναληπηική εξέηαζη ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Αξιολογήθηκε από ηοςρ Φοιηηηέρ; Γ 83 Δ ΦΤΗΚΖ Y0102 Γ. Εάξδαο (Δπίθ. Καζεγ.) Β. Καηζίθα (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 18 Δ 34 9 ΓΔΧΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ - ΓΔΧΣΑΣΗΣΗΚΖ Y0103 Δ. Κόηηα-Αζαλαζηάδνπ (Λέθηνξαο) Ο. Υξπζαθίλνπ (Καζεγ.) Γ - 4 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 20 Δ - ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ - ΚΡΤΣΑΛΛΟΓΡΑΦΗΑ Y0104 Α. Γθνληειίηζαο (Λέθηνξαο) Π. Βνπδνύξεο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 17 Δ 87 8 ΦΤΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ Y0105 Θ. Γθνπξλέινο (Αλαπι. Καζεγ.) Δ. Βεξπθίνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 16 Δ ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ Y0106 Y0107 Γ. θηάλεο (Δπίθ. Καζεγ.) Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Α. Καηεξηλόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.) Π. Βνπδνύξεο (Δπίθ. Καζεγ.) Π. Πνκώλεο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 4 Γ - 3 Δ - 4 ΝΑΗ ΝΑΗ NAI OXI ΝΑΗ ΟΥΗ Γ 4 Δ 76 Γ 34 Δ ΜΑΚΡΟΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Y0108 Γ. Θενδώξνπ (Καζεγ.) Π. Παπιάθεο (Αλαπι. Καζεγ.) Δ. Κνζθεξίδνπ (Δπίθ. Καζεγ.). Ρνπζηαθεο (Λεθη.) Γ - 4 Δ - 4 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 11 Δ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ-ΠΛΑΝΖΣΗΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ Y0109 Π. Νάζηνο (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 4 Δ - 0 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 5 Δ ο ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Y0110 Υ. ίδεξεο (Δπίθ. Καζεγ.) ΜΗΚΡΟΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Y0111 Α. Εακπεηάθε (Καζεγ.) Μ.Σξηαληαθύιινπ (Αλαπι. Καζεγ.) Α. Αλησλαξάθνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 3 Γ - 3 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 11 Δ 71 Γ 15 Δ

22 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας ΠΔΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΤΡΗΓΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Y0112 Α. Μαγθαλάο (Καζεγ.) Π. Πνκώλεο (Λέθηνξαο) Γ - 3 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 31 Δ Γ. Παπαληθνιάνπ (Καζεγ.) ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Y0113 Ε. Καξνηζηέξεο (Δπίθ. Καζεγ.) Η. Φνπληνύιεο (Αλαπι. Καζεγ.). Λόδηνο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 4 Δ - 4 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 81 3 Γ 21 Δ Κ. Μαθξόπνπινο (Καζεγ.) Σ.Παπαδόπνπινο (Καζεγ.) ΔΗΜΟΛΟΓΗΑ Y0114 Π.Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι.Καζεγ.) Ν.Βνύιγαξεο (Αλαπι.Καζεγ.) Β. Κνπζθνπλά (Αλαπι. Καζεγ.) Η. Καζζάξαο (Λέθηνξαο) Γ - 3 Δ - 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 96 9 Γ 1 Δ ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ-ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Y0115 Κ. Γάθε-Παπαλαζηαζίνπ (Αλαπι. Καζεγ.). Πνύινο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ Γ 10 Δ ΠΔΣΡΟΛΟΓΗΑ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Y0116 Μ. Βιάρνπ-Σζηπνύξα (Δπίθ. Καζεγ.) Μ. Καηή (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 OXI ΝΑΗ ΝΑΗ Γ ΟΥΗ Δ ο ΠΔΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΜΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Y0117 Γ. Κσζηόπνπινο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 OXI ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 24 Δ Σ. Παπαδόπνπινο (Καζεγ.) Π.Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι.Καζεγ.) ΓΔΧΦΤΗΚΖ Y0118 Α.Σδάλεο (Δπίθ. Καζεγ.) Η. Αιεμόπνπινο (Δπίθ. Καζεγ.) Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι. Καζεγ.) Κ. Μαθξόπνπινο (Καζεγ.) Β. Κνπζθνπλά (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 4 Δ - 2 OXI ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 16 Δ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ Y0119 Α. Κειεπεξηδήο (Καζεγ.) Π. Μεηξόπνπινο (Καζεγ.) Α. Αξγπξάθε (Λέθηνξαο) Γ - 4 Δ - 1 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 89 1 Γ 17 Δ Β. Καξαθίηζηνο (Καζεγ.) Α. Εακπεηάθε (Καζεγ.) ΣΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ Y0120 Γ. Θενδώξνπ (Καζεγ.) Μ. Σξηαληαθύιινπ (Αλαπι. Καζεγ.) Δ. Κνζθεξίδνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Α. Αλησλαξάθνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 4 Δ - 4 OXI ΝΑΗ NAI Γ 6 Δ ο ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ Y0121 Α. Αιεμόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.) ΚΟΗΣΑΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Y0122 Ν. θαξπέιεο (Αλαπι. Καζεγ.). Κίιηαο (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 4 Δ - 2 Γ - 4 Δ - 1 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 83 1 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ Γ 27 Δ 94 Γ 15 Δ

23 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Η. Μήηζεο (Λέθηνξαο) ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Y0123. ηνπξλάξαο (Καζεγ.) Μ. ηαπξνπνύινπ (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 4 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 88 Γ 24 Δ - 14 Υ. Μαξνπθηάλ (Καζεγ.) ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Y0124 Κ. Γάθε-Παπαλαζηαζίνπ (Αλαπ.Καζεγ.) Κ. Παπαδνπνύινπ (Αλαπ.Καζεγ.) Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 3 OXI ΝΑΗ ΟΥΗ Γ - Δ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΟ Y0125 Γ. Παπαληθνιάνπ (Καζεγ.) Υ. ίδεξεο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 4 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 82 0 Γ 77 Δ Γ. ηνπξλάξαο (Καζεγ.) ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Y0126 Δ. Λέθθαο (Καζεγ.) Α. Κειεπεξηδήο (Καζεγ.) Μ. Οηθνλόκνπ (Καζεγ.) Κ. Παπαβαζηιείνπ (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 4 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ NAI 89 5 Γ 43 Δ Γ. Αλαζηαζάθεο (Καζεγ.) ΗΕΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Y0127 Φ. Πνκόλε (Καζεγ.) Υ. Νηξίληα (Αλαπι. Καζεγ.) Μ. Βιάρνπ-Σζηπνύξα (Δπίθ. Καζεγ.) Μ. Καηή (Λέθηνξαο) Γ - 4 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 86 7 Γ 6 Δ 84 9 ΟΡΤΚΣΟΓΔΝΔΖ ΠΔΣΡΟΓΔΝΔΖ ΠΤΡΗΓΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Α0104 Κ. Κπξηαθόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.) Π. Πνκώλεο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 1 0 Γ 18 Δ 19 ΦΧΣΟΓΔΧΛΟΓΗΑ Α0105 Θ. Γθνπξλέινο (Καζεγ.) Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 1 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 7 2 Γ 8 Δ 9 4 ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Α0106. Λόδηνο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 2 Δ 4 11 ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΔΗΜΟΛΟΓΗΑ Κ0105 Σ. Παπαδόπνπινο (Καζεγ.) Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 2 0 Γ 5 Δ 5 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΚΖ Β0105 Β. Κνπζθνπλά (Αλαπι. Καζεγ.) Η. Καζζάξαο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ - Δ ΖΦΑΗΣΔΗΟΛΟΓΗΑ Β0106 Κ.Κπξηαθόπνπινο (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ Γ 46 Δ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ Β0107 Δ. Λάγηνο (Καζεγ.) Η. Αιεμόπνπινο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 4 Δ 4 12 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ Β0108 Α. Σδάλεο (Δπίθ. Καζεγ.) Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 6 - Γ 3 Δ 3

24 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Η. Αιεμόπνπινο (Δπίθ. Καζεγ.) ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ - ΠΔΣΡΟΛΟΓΗΑ Γ0104 Α. Μαγθαλάο (Καζεγ.) Α. Γθνληειίηζαο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ Γ0105 Α. Καηεξηλόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.) Μ. Βιάρνπ-Σζηπνύξα (Δπίθ. Καζεγ.) Π. Βνπδνύξεο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΓΔΝΔΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΑΝΘΡΑΚΧΝ - ΑΝΘΡΑΚΟΠΔΣΡΟΓΡΑΦΗΑ Γ0106 Υ. Νηξίληα (Δπίθ. Καζεγ.) Μ. Βιάρνπ-Σζηπνύξα (Δπίθ. Καζεγ.) Μ. Καηή (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 31 6 Γ - Δ 5 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ Γ0107 Α. Κειεπεξηδήο (Καζεγ.) Π. Μεηξόπνπινο (Καζεγ.) Α. Αξγπξάθε (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ο ΡΤΠΑΝΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ A0101 Π. Νάζηνο (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ A0102 Υ. Μαξνπθηάλ (Καζεγ.) Κ. Γάθε-Παπαλαζηαζίνπ (Καζεγ.) Δ. Βεξπθίνπ (Δπίθ.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ - Δ Λέθθαο (Καζεγ.) Α. Αιεμόπνπινο (Αλαπι.Καζεγ.) ΓΔΧΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ K0101 Ε. Καξνηζηέξεο (Δπίθ.Καζεγ.) Υ. ίδεξεο (Δπίθ.Καζεγ.) Δ. Λέθθαο (Καζεγ.) Η. Φνύληνπιεο (Αλαπι.Καζεγ.). Λόδηνο (Δπίθ. Καζεγ.) ΤΠΑΗΘΡΟ ΟΥΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ K0102 Α. Κειεπεξηδήο (Καζεγ.) Π. Μεηξόπνπινο (Καζεγ.) Α. Αξγπξάθε (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ΠΔΣΡΟΓΔΝΔΖ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΜΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ Α0107 Γ. Κσζηόπνπινο (Δπίθ.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 3 0 Γ 6 Δ 83 4 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Α0108. Πνύινο (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 21 6 Γ 9 Δ ΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΠΟΝΓΤΛΧΣΧΝ Α0109 Π. Παπιάθεο (Αλαπι.Καζεγ.). Ρνπζηάθεο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 7 0 Γ 3 Δ 3 4 ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Α0110 Α. Εακπεηάθε (Καζεγ.) Μ.Σξηαληαθύιινπ (Αλαπι. Καζεγ.) Α. Αλησλαξάθνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 1 0 Γ 7 Δ 7 ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Α0111 Π. Παπιάθεο (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 17 22

25 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας. Ρνπζηάθεο (Λέθηνξαο) Δ - 2 Δ 17 ΜΗΚΡΟΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Α0112. Λόδηνο (Δπίθ.Καζεγ.) ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ ΗΕΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Α0113 Α. Κειεπεξηδήο (Καζεγ.) Π. Μεηξόπνπινο (Καζεγ.) Α. Αξγπξάθε (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ Γ 17 Δ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Δ. Λάγηνο (Καζεγ.) ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ B0101 Σ. Παπαδόπνπινο (Καζεγ.) Α. Σδάλεο (Δπίθ. Καζεγ.) Η. Αιεμόπνπινο (Λέθηνξαο) Γ - 3 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 24 7 Γ 9 Δ 53 8 ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ- ΒΡΑΥΟΜΖΥΑΝΗΚΖ B0102 Μ. ηαπξνπνύινπ (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Β0109 Θ. Γθνπξλέινο (Καζεγ.) Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 4 0 Γ 5 Δ 5 2 ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ (GIS) & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΓΖ Β0110 Δ. Λάγηνο (Καζεγ.) Β. Κνπζθνπλά (Αλαπι. Καζεγ.) Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Η. Καζζάξαο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 19 7 Γ 10 Δ - 9 ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Β0111 Ε. Καξνηζηέξεο (Δπίθ.Καζεγ.). Λόδηνο (Δπίθ.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 13 3 Γ 10 Δ 3 10 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΒΑΘΔΗΑ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΣΖ ΓΖ ΜΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ Κ0111 Δ. Λάγηνο (Καζεγ.) Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι.Καζεγ.) Α.Σδάλεο (Δπίθ. Καζεγ.) Η. Καζζάξαο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 5 0 Γ 6 Δ 6 ΤΠΟΓΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ Κ0104 Γ. ηνπξλάξαο (Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ - Δ 35 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ Γ0101 Μ. ηακαηάθεο (Καζεγ.) Γ - 2 Δ Γ 6 Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Γ0108 Μ. ηακαηάθεο (Καζεγ.) Η. Μήηζεο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 3 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 14 Δ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ ΣΟΝ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ Ζ/Τ Γ0109 Α. Κειεπεξηδήο (Καζεγ.) Π. Μεηξόπνπινο (Καζεγ.) Α. Αξγπξάθε (Δπίθ.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΤΠΟΘΑΛΑΗΔ ΟΡΤΚΣΔ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ Γ0110 Κ. Παπαβαζηιείνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΚΑΡΣΗΚΖ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Γ0111 Κ. Παπαδνπνύινπ (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 4 4-4

26 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΧΝ ΜΗΚΡΟΘΔΡΜΟΜΔΣΡΗΑ-ΡΔΤΣΑ ΔΓΛΔΗΜΑΣΑ Γ0114 Μ. Οηθνλόκνπ (Καζεγ.). Κίιηαο (Αλαπι.Καζεγ.) Η. Μήηζεο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ Γ 3 Δ 3 8 7ο ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΛΗΘΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΠΛΑΚΧΝ-ΔΗΜΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΟ A0103 Β. Κνπζθνπλά (Αλαπι.Καζεγ.) Η. Καζζάξαο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 51 7 Γ - Δ ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ Α0114 Π. Νάζηνο (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 4 Δ 32 7 ΠΡΟΓΝΧΖ ΔΗΜΧΝ Α0115 Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 11 6 Γ 8 Δ 8 7 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΟΤ Α0116 Κ. Γάθε-Παπαλαζηαζίνπ (Καζεγ.) Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 3 3 Γ 6 Δ 7 3 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ Α0117 Α. Μαγθαλάο (Καζεγ.) Α. Γθνληειίηζαο (Λέθηνξαο) Μ. Βιάρνπ-Σζηπνύξα (Δπηθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 1 0 Γ 2 Δ - ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΟ- ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ-ΥΡΖΔΗ ΓΖ Α0118 Θ. Γθνπξλέινο (Καζεγ.) Κ. Παπαδνπνύινπ (Αλαπι. Καζεγ.) Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 7 3 Γ 5 Δ 5 4 ΠΑΛΑΗΟΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ Α0119 Π. Παπιάθεο (Αλαπι.Καζεγ.). Ρνπζηάθεο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 16 9 Γ - Δ 7 7 ΠΑΛΑΗΟΒΟΣΑΝΗΚΖ Α0120 Δ. Κνζθεξίδνπ (Δπίθ.Καζεγ.) Π. Παπιάθεο (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 3 Δ - 11 ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ ΗΟΣΟΠΗΚΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Α0121 Π. Μεηξόπνπινο (Καζεγ.) Α. Κειεπεξηδήο (Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Κ0106 Π. Νάζηνο (Αλαπι.Καζεγ.) Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 13 Δ ΣΖΛΔΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΜΗΚΖ Κ0107 Γ. θηάλεο (Δπίθ.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 2 Δ 5 6 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ B0103 Γ. ηνπξλάξαο (Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 2 ΟΥΗ Γ 18 Δ Δ. Λέθθαο (Καζεγ.) Γ. Παπαληθνιάνπ (Καζεγ.) ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ B0104 Θ. Γθνπξλέινο (Αλαπι. Καζεγ.) Κ. Κπξηαθόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.) Β. Κνπζθνπλά (Αλαπι. Καζεγ.) Ν. Βνύιγαξεο (Δπίθ. Καζεγ.) Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 43 Δ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Β0112 Μ. ηαπξνπνύινπ (Δπηθ. Καζεγ.) Γ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 16 7

27 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Δ - 2 Δ 16 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΗΜΟΛΟΓΗΑ Β0113 Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 2 1 Γ 6 Δ 6 2 ΝΔΟΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Β0114 Η. Φνπληνύιεο (Αλαπι.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 8 5 Γ 11 Δ 11 5 ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΧΝ ΠΔΓΗΧΝ Κ0112 Δ. Λάγηνο (Καζεγ.) Α. Σδάλεο (Δπίθ. Καζεγ.) Η. Αιεμόπνπινο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΔΝΔΖ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ Γ0102 Μ. Οηθνλόκνπ (Καζεγ.). Κίιηαο (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 8 Δ 6 17 ΚΡΤΣΑΛΛΟΓΟΜΖ ΚΡΤΣΑΛΛΟΥΖΜΔΗΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΔΣΡΟΓΔΝΔΖ ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Γ0112 Α. Μαγθαλάο (Καζεγ.) Γ. Κσζηόπνπινο (Δπίθ. Καζεγ.) Α. Γθνληειίηζαο (Λέθηνξαο) Π. Πνκώλεο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΜΔΣΑΛΛΟΓΔΝΔΖ ΔΛΛΑΓΑ Γ0113 Μ. Οηθνλόκνπ (Καζεγ.) Ν. θαξπέιεο (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κ0103 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 65 - ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΔΤΡΧΠΖ Α0122 Υ. ίδεξεο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 1 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΠΑΛΑΗΟΟΗΚΟΛΟΓΗΑ- ΟΗΚΟΣΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ Α0123 Π. Παπιάθεο (Αλαπι.Καζεγ.) Υ. Νηξίληα (Αλαπι. Καζεγ.) Δ. Κνζθεξίδνπ (Δπίθ.Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 10 3 Γ 1 Δ 1 5 ΣΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΠΑΛΑΗΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΔΛΛΑΓΟ Α0124 Β. Καξαθίηζηνο (Καζεγ.) Α. Εακπεηάθε (Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ Α0125 Γ. θηάλεο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Σ. Παπαδόπνπινο (Καζεγ.) ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ Κ0108 Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι. Καζεγ.) Α. Σδάλεο (Δπίθ. Καζεγ.) Η. Αιεμόπνπινο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΟΡΤΚΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Κ0109 Μ. ηακαηάθεο (Καζεγ.) Ν. θαξπέιεο (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 0 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 21 6 Γ 6 Δ - 9 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Κ0110 Α. Εακπεηάθε (Καζεγ.) Α. Αλησλαξάθνπ (Λέθηνξαο) Γ.Φέξκειε (Λέθηνξαο Π.Γ.407) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ Γ 5 16 ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ-ΣΡΧΣΟΣΖΣΑ Κ0113 Γ. ηνπξλάξαο (Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ

28 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας ΓΔΧΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ - ΠΑΛΑΗΟΜΑΓΝΖΣΗΜΟ Β0115 Κ. Γάθε-Παπαλαζηαζίνπ (Καζεγ.) Δ. Λάγηνο (Καζεγ.) Η. Καζζάξαο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Υ. Μαξνπθηάλ (Καζεγ.) ΔΗΜΟΣΔΚΣΟΝΗΚΖ - ΜΟΡΦΟΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Β0116 Δ. Λέθθαο (Καζεγ.) Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Δ. Λάγηνο (Καζεγ.) ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ Β0117 Α. Σδάλεο (Δπίθ. Καζεγ.) Β. Κνπζθνπλά (Αλαπι. Καζεγ.) Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Η. Καζζάξαο (Λέθηνξαο) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ. Θενδώξνπ (Καζεγ.) ΓΔΧΛΟΓΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΛΟΓΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Γ0103 Μ.Σξηαληαθύιινπ (Δπίθ.Καζεγ.) Δ. Βεξπθίνπ (Δπίθ.Καζεγ.) Κ. Παπαδνπνύινπ (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 3 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γ 3 Δ 3 12 ΤΓΡΟΓΔΧΥΖΜΔΗΑ Γ0115 Α. Κειεπεξηδήο (Καζεγ.) Π. Μεηξόπνπινο (Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ Γ0116 Κ. Παπαβαζηιείνπ (Αλαπι. Καζεγ.). Κίιηαο (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 0 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γ0117 Π. Νάζηνο (Αλαπι. Καζεγ.) Δ. Λάγηνο (Καζεγ.) Α. Σδάλεο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΔΗ ΛΔΚΑΝΔ & ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ Γ0118 Β. Καξαθίηζηνο (Καζεγ.) Γ. Αλαζηαζάθεο (Καζεγ.) Η. Φνπληνύιεο (Αλαπι. Καζεγ.) Γ - 2 Δ - 2 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 4 4 -

29 Κυδικόρ Μαθήμαηορ ελίδα Οδηγού ποςδών εξάμηνο πος διδάσθηκε Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 13.1 Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (Ακαδημ. έηορ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α. Διδίκεςζη: «Δθαπμοζμένη Πεπιβαλλονηική Γευλογία» α.α. ΜΑΘΖΜΑ Ηζηόηοπορ Τπεύθςνορ Γιδάζκυν και ςνεπγάηερ (ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα) Τποσπε υηικό (Τ), καη'επιλ ογήν (Δ) Γιαλέξειρ (Γ), Φπονιηζηή- πιο (Φ) Δπγαζηη- πιο (Δ) Απιθμόρ θοιηηηών πος ενεγπά- θηζαν ζηο μάθημα Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηει- σαν ζηιρ εξεηάζειρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική ή επανα- ληπηική εξέηαζη Αξιολογή- θηκε από ηοςρ Φοιηηηέρ; Πεξηβαιινληηθή γεσινγία 157 Μ. Οηθνλόκνπ (Καζεγ.) Τ Γ Υεηκ Πεξηβαιινληηθή γεσρεκεία es/geol Α. Κειεπεξηδήο (Καζεγ.) Τ Υεηκ Πεξηβαιινληηθή πδξνγεσινγία - Γηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ 157 Α. Αιεμόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.) Τ Γ Υεηκ Σερληθά έξγα & πεξηβάιινλ 158 Γ. ηνπξλάξαο (Καζεγ.) Δ Υεηκ Γεσινγηθή θιεξνλνκηά γεώηνπνη 158 Γ. Θενδώξνπ (Καζεγ.) Κ. Παπαδνπνύινπ (Αλαπι. Καζεγ.) Δ. Βεξπθίνπ (Δπηθ. Καζεγ.) Δ Μνξθέο ελέξγεηαο 158 Β. Καξαθίζηηνο (Καζεγ) Δ Γ Υεηκ Μεηαβνιέο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαη θιίκαηνο- δηαρείξηζε αθηώλ 158 Κ. Γάθε-Παπαλαζηαζίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Δ 8 Γηαρείξηζε νξπθηώλ πόξσλ 159 Ν. θαξπέιεο (Αλαπι. Καζεγ.) Τ Γ Δαξ πζηήκαηα γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ γεσζηαηηζηηθή es/geol Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι. Καζεγ.) Τ Γ, Δ Δαξ Μέζνδνη πεξηβαιινληηθήο έξεπλαοπεξηβαιινληηθέο κειέηεο 159 Μ. Οηθνλόκνπ (Καζεγ.) Τ Γ Δαξ

30 Κυδικόρ Μαθήμαηορ ελίδα Οδηγού ποςδών εξάμηνο πος διδάσθηκε Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 11 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ & απνβιήησλ es/geol Η. Φνπληνύιεο (Αλαπι.Καζεγ.) Δ Γ Δαξ πληήξεζε απνθαηάζηαζε κλεκείσλ & αξραηνινγηθώλ ρώξσλ 160 Α. Μαγθαλάο (Καζεγ.) Μ. Βιάρνπ-Σζηπνύξα (Δπίθ. Καζεγ.) Δ Γ Δαξ Τδάηηλα & ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα 160 Μ. Σξηαληαθύιινπ (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Γ Δαξ Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο es/geol Λόδηνο (Δπηθ. Καζεγ.) Δ Γ Δαξ Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ κε πεξηβαιινληηθό ελδηαθέξνλ 159 Α. Αιεμόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.). Λόδηνο (Δπηθ. Καζεγ.) Τ Γ, Δ Δαξ Β. Διδίκεςζη: «ηπυμαηογπαθία - Παλαιονηολογία» α.α. ΜΑΘΖΜΑ Ηζηόηοπορ Τπεύθςνορ Γιδάζκυν και ςνεπγάηερ (ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα) Τποσπε υηικό (Τ), καη'επιλ ογήν (Δ) Γιαλέξειρ (Γ), Φπονιηζηή- πιο (Φ) Δπγαζηη- πιο (Δ) Απιθμόρ θοιηηηών πος ενεγπά- θηζαν ζηο μάθημα Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηει- σαν ζηιρ εξεηάζειρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική ή επανα- ληπηική εξέηαζη Αξιολογή- θηκε από ηοςρ Φοιηηηέρ; Παιαηνληνινγηθέο κέζνδνη 161 Π. Παπιάθεο (Αλαπι.Καζεγ.) Α. Αλησλαξάθνπ (Δπηθ. Καζεγ.) Τ Γ Υεηκ Γ. Αλαζηαζάθεο (Καζεγ.) 2 Ηδεκαηνινγηθέο κέζνδνη θαη κνληέια ηδεκαηνγέλεζεο 161 Φ. Πνκόλε (Αλ. Καζεγ.) Υ. Νηξίληα (Αλαπι. Καζεγ.) Τ Γ Υεηκ Ζ πιεξνθνξηθή ζηηο γεσεπηζηήκεο es/geol Γ. Βατόπνπινο (Οκνη. Καζεγ.) Γ. θηάλεο (Δπίθ.Καζεγ.) Τ Γ, Δ Υεηκ

31 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος 4 ηαηηζηηθή - Βηνκεηξία ηξσκαηνγξαθία αιπηθώλ ζρεκαηηζκώλ 161 Μ. Σξηαληαθύιινπ (Άλαπι.Καζεγ.) Π. Παπιάθεο (Αλ. Καζεγ.) Α. Αλησλαξάθνπ (Δπηθ. Καζεγ.) Β. Καξαθίηζηνο (Καζεγ.) Α. Εακπεηάθε-Λέθθα (Καζεγ.) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Δ Γ, Δ Υεηκ Δ Γ Υεηκ ηξσκαηνγξαθία πειαγηθώλ θαη λεξηηηθώλ ζρεκαηηζκώλ 161 Μ. Σξηαληαθύιινπ (Αλαπι.Καζεγ.) E Γ Υεηκ ηξσκαηνγξαθία θαη ηεθηνληθή Παιαηνγεσγξαθηθέο κέζνδνη Θαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα Υεξζαία νηθνζπζηήκαηα Μηθξνπαιαηνληνινγία Αλάιπζε ηδεκαηνγελώλ ιεθαλώλ 162 Β. Καξαθίηζηνο (Καζεγ.) Υ. Νηξίληα (Αλαπι. Καζεγ.) Φ. Πνκόλε (Καζεγ.) Γ. Αλαζηαζάθεο (Καζεγ.) Μ. Σξηαληαθύιινπ (Αλαπι.Καζεγ.) Υ. Νηξίληα (Αλαπι. Καζεγ.) Δ. Κνζθεξίδνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Α. Αλησλαξαθνπ (Δπηθ. Καζεγ) Γ. Θενδώξνπ (Καζεγ.) Π. Παπιάθεο (Αλαπι.Καζεγ.) Α. Εακπεηάθε-Λέθθα (Καζεγ.) Μ. Σξηαληαθύιινπ (Αλαπι.Καζεγ.) Α. Αλησλαξάθνπ (Δπηθ. Καζεγ.) Β. Καξαθίηζηνο (Καζεγ.) Γ. Αλαζηαζάθεο (Καζεγ.) Φ. Πνκόλε( Καζεγ.) Τ Γ Δαξ Τ Γ Δαξ Δ Γ Δαξ Δ Γ Δαξ Δ Γ Δαξ. - - Δ Γ Δαξ Γ. Θενδώξνπ (Καζεγ.) 13 Κνηλσλίεο κεγαινπαλίδσλ ζε ζεκαληηθέο γεσινγηθέο πεξηόδνπο 162 Π. Παπιάθεο (Αλαπι.Καζεγ.) Δ. Κνζθεξίδνπ (Δπίθ. Καζεγ. Δ Γ Δαξ

32 Κυδικόρ Μαθήμαηορ ελίδα Οδηγού ποςδών εξάμηνο πος διδάσθηκε Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 14 Φπηνγεσγξαθηθή εμέιημε ζην γεσινγηθό ρώξν es/geol Γ. Θενδώξνπ (Καζεγ.) Π. Παπιάθεο (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Γ Δαξ Γ. Διδίκεςζη: «Γευγπαθία και Πεπιβάλλον» - δελ πξνθεξύρηεθε θαηά ην αθαδ. έηνο α.α. ΜΑΘΖΜΑ Ηζηόηοπορ Τπεύθςνορ Γιδάζκυν και ςνεπγάηερ (ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα) Τποσπευ ηικό (Τ), καη'επιλο γήν (Δ) Γιαλέξειρ (Γ), Φπονιηζηή- πιο (Φ) Δπγαζηη- πιο (Δ) Απιθμόρ θοιηηηών πος ενεγπά- θηζαν ζηο μάθημα Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηει- σαν ζηιρ εξεηάζειρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική ή επανα- ληπηική εξέηαζη Αξιολογή- θηκε από ηοςρ Φοιηηηέρ; Μαζεκαηηθή Γεσγξαθία rses/geol Γ. Βατόπνπινο (Οκνη.Καζεγ.) Γ. θηάλεο (Δπίθ.Καζεγ.) Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ.Καζεγ.) Τ Γ Υεηκ. 3-2 Γεσκνξθνινγηθέο ηερληθέο θαη κέζνδνη έξεπλαο 162 Υ. Μαξνπθηάλ (Καζεγ.) Κ. Παπαδνπνύινπ (Αλαπι.Καζεγ.) Τ Γ Υεηκ. 3 - Γεληθή Χθεαλνγξαθία 163 Κ. Γάθε-Παπαλαζηαζίνπ (Καζεγ.). Πνύινο (Αλαπι. Καζεγ.) Τ Γ Δαξ. 3-3 Θεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε θιηκαηνινγία 163 Γ. Νηθνιάθεο (Αλαπι.Καζεγ.) Π. Νάζηνο (Αλαπι.Καζεγ.) Τ Γ Δαξ. 3-4 Πνηάκηα Γεσκνξθνινγία 163 Υ. Μαξνπθηάλ (Καζεγ.) Δ Γ Υεηκ. 3-5 Δθαξκνζκέλε Χθεαλνγξαθία 163. Πνύινο (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Γεσκνξθνινγηθή ραξηνγξάθεζε Γεληθή Μεηεσξνινγία, κεηεσξνινγηθά όξγαλα θαη κέζνδνη αλάιπζεο Δλεξγεηαθέο πεγέο, ξύπαλζε θαη πξνζηαζία ηνπ αηκνζθ.πεξηβάιινληνο Κ. Παπαδνπνύινπ (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Π. Νάζηνο (Αλαπι.Καζεγ.) Δ Γ Υεηκ Π. Νάζηνο (Αλαπι.Καζεγ.) Δ. Καλειινπνύινπ (Αλαπι.Καζεγ.) Δ Γ Δαξ. 3-9 Πεξηβαιινληηθή Γεσκνξθνινγία 163 Δ. Βεξπθίνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Δ - -

33 Κυδικόρ Μαθήμαηορ ελίδα Οδηγού ποςδών εξάμηνο πος διδάσθηκε Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος 10 Αξραηνγεσκνξθνινγία Φπζηθέο θαηαζηξνθέο Αλζξσπνγεσγξαθία 163 Κ. Γάθε-Παπαλαζηαζίνπ (Καζεγ.) Θ. Γθνπξλέινο (. Καζεγ.) Κ. Γάθε-Παπαλαζηαζίνπ (Καζεγ.) Υ. Μαξνπθηάλ (Καζεγ.) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Δ - - Δ Γ Δαξ. - - Δ Γηαρείξηζε πδάηηλσλ θαη ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ 163 Δ. Βεξπθίνπ (Δπίθ. Καζεγ.) Δ Γ Δαξ Φσηνεξκελεία -Σειαλίρλεπζε θαη ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο rses/geol Γ. Βατόπνπινο (Οκνη.Καζεγ.) Γ. θηάλεο (Δπίθ.Καζεγ.) Δ Γ Δαξ Γπλακηθέο γεσκνξθνινγηθέο δηεξγαζίεο 163 Κ. Παπαδνπνύινπ (Αλαπι. Καζεγ.) Δ - - Γ. Διδίκεςζη: «Γςναμική Σεκηονική Δθαπμοζμένη Γευλογία» α.α. ΜΑΘΖΜΑ Ηζηόηοπορ Τπεύθςνορ Γιδάζκυν και ςνεπγάηερ (ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα) Τποσπευ ηικό (Τ), καη'επιλο γήν (Δ) Γιαλέξειρ (Γ), Φπονιηζηή- πιο (Φ) Δπγαζηη- πιο (Δ) Απιθμόρ θοιηηηών πος ενεγπά- θηζαν ζηο μάθημα Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηει- σαν ζηιρ εξεηάζειρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική ή επανα- ληπηική εξέηαζη Αξιολογή- θηκε από ηοςρ Φοιηηηέρ; Γεσδπλακηθή Σεθηνληθή Δθαξκνζκέλε Γεσινγία Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε 164 Γ. Παπαληθνιάνπ (Καζεγ.) Γ. Παπαληθνιάνπ (Καζεγ.). Λόδηνο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ. ηνπξλάξαο (Καζεγ.) Α. Αιεμόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.). Λέθθαο (Οκνη. Καζεγ.). Λόδηνο (Δπίθ. Καζεγ.) Τ Υεηκ Τ Υεηκ Τ Δαξ. 4-4 Τ Δαξ. 4-4

34 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος 5 Σεθηνληθή Διιάδαο Νενηεθηνληθή 164 Γ. Παπαληθνιάνπ (Καζεγ.) Υ. ίδεξεο (Δπίθ. Καζεγ.) Η. Φνπληνύιεο (Αλαπι. Καζεγ.) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Δ Δαξ. - - Δ Δαξ. 3-7 Πεηξακαηηθή Σεθηνληθή Δ εηζκνηεθηνληθή 164 Ε. Καξνηζηέξεο (Δπίθ. Καζεγ.) Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Υεηκ. 3-9 Φπζηθή ηεο παξακόξθσζεο Δ Tεθηνληθή- Σειεπηζθόπεζε 164 Δ. Λέθθαο (Καζεγ.) Δ Υεηκ Τδξνινγία Τδξνγεσινγία Καξζηηθή πδξνγεσινγία 164 Γ. ηνπξλάξαο (Καζεγ.) Ε. Καξνηζηέξεο (Δπίθ. Καζεγ.) Α. Αιεμόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.) Α. Αιεμόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.) Η. Φνπληνύιεο (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Υεηκ. 4-4 Δ Υεηκ. 4-4 Δ Υεηκ Τδξνγεσηξήζεηο - Τδξνγεσινγηθά Έξγα 165 Γ. ηνπξλάξαο (Καζεγ.) Δ Υεηκ Τδξνρεκεία 165 Α. Αιεμόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Υεηκ Δπεμεξγαζία πδάησλ Δ Γεσινγία Πεξηβάιινληνο Δ Δθαξκνζκέλε Γεσθπζηθή 165 Η. Αιεμόπνπινο (Δπηθ. Καζεγ.) Δ Δαξ Γεσινγία - Υξήζεηο Γεο - Μηθξνδσληθέο Δ Γεσηξήζεηο - Σερληθά έξγα Δ Βξαρνκεραληθή Δ Δδαθνκεραληθή Δ Θαιάζζηα γεσδπλακηθή 165 Γ. Παπαληθνιάνπ (Καζεγ.) Δ Δαξ πληδεκαηνγελήο ηεθηνληζκόο Δλεξγεηαθέο πξώηεο ύιεο Πεηξνγέλεζε ππξηγελώλ (καγκαηηθό - εθαηζηεηαθό ηόμν) Δ Δ - -

35 Κυδικόρ Μαθήμαηορ ελίδα Οδηγού ποςδών εξάμηνο πος διδάσθηκε Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 26 Μεηακόξθσζε ( πξνζδηνξηζκόο εμέιημεο ζπλζεθώλ Ρ- Σ) 165. Λόδηνο (Δπίθ. Καζεγ.) Γ. Κσζηόπνπινο (Δπίθ. Καζεγ.) Δ Δαξ Ηζνηνπηθή Γεσινγία Δ ηξσκαηνγξαθία Δ Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ Δ 3-30 ηαηηζηηθή ζηηο γεσεπηζηήκεο Μαζεκαηηθή Γεσινγία Δ - - Δ. Διδίκεςζη: «Γευθςζική - ειζμολογία» α.α. ΜΑΘΖΜΑ Ηζηόηοπορ Τπεύθςνορ Γιδάζκυν και ςνεπγάηερ (ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα) Τποσπευ ηικό (Τ), καη'επιλο γήν (Δ) Γιαλέξειρ (Γ), Φπονιηζηή- πιο (Φ) Δπγαζηη- πιο (Δ) Απιθμόρ θοιηηηών πος ενεγπά- θηζαν ζηο μάθημα Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηει- σαν ζηιρ εξεηάζειρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική ή επανα- ληπηική εξέηαζη Αξιολογή- θηκε από ηοςρ Φοιηηηέρ; Δηδηθά Κεθάιαηα εηζκνινγίαο 165 Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι. Καζεγ.) Β. Κνπζθνπλά (Αλαπι. Καζεγ.) Τ Γ, Δ Υεηκ Δηδηθά Κεθάιαηα Γεσθπζηθήο 165 Δ. Λάγηνο (Καζεγ.) Τ Υεηκ Σερληθή εηζκνινγία 166 Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Υεηκ Πεξηβαιινληηθή θαη Σερληθή Γεσθπζηθή 166 Δ Δαξ εηζκνηεθηνληθή Γηεξεύλεζε Γεσζεξκηθώλ πεδίσλ κε Γεσθπζηθέο κεζόδνπο Δθαξκνγέο Γεσθπζηθήο ζηελ αξραηνκεηξία Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Γ Υεηκ Δ Δ Γηάδνζε εηζκηθνύ Κύκαηνο 166 Δ Γεσθπζηθή δηεξεύλεζε ηεο βαζηάο δνκήο ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Γεο 166 Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Γ Υεηκ

36 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 10 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 166 Δ Δηδηθά Κεθάιαηα Γεσινγίαο ππνρξεσηηθά γηα ηνπο κε πηπρηνύρνπο Γεσιόγνπο 166 Δ Γεληθή Γεσινγία 166 Δ Δηδηθά Κεθάιαηα Μαζεκαηηθώλ Η 166 Π. Παπιάθνο Δ Δπεμεξγαζiα θαη Αλάιπζε ήκαηνο Δηδηθά θεθάιαηα Δθαξκνζκέλεο Γεσθπζηθήο Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι. Καζεγ.) Β. Κνπζθνπλά (Αλαπι. Καζεγ.) Τ Γ Δαξ Τ εκηλάξηα 166 Δ Δηδηθά Κεθάιαηα Μαζεκαηηθώλ ΗΗ 166 Υ. Αζαλαζηάδεο (Καζεγ.) Δ εηζκηθέο παξάκεηξνη - Ηδηόηεηεο εηζκηθήο Πεγήο 166 Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) Β. Κνπζθνπλά (Αλαπι. Καζεγ.) Δ Γ Δαξ

37 Κυδικόρ Μαθήμαηορ ελίδα Οδηγού ποςδών εξάμηνο πος διδάσθηκε Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΜ «ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΗΚΖ, ΥΖΜΔΗΑ Σίηλορ ΠΜ: Χκεανογπαθία και Γιασείπιζη Θαλάζζιος Πεπιβάλλονηορ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας α.α ΜΑΘΖΜΑ Βηνινγηθή Χθεαλνγξαθία Δηζαγσγή ζηε Φπζηθή Χθεαλνγξαθία Γεληθή Υεκηθή Χθεαλνγξαθία Δηζαγσγή ζηε Γεσινγία θαη Θαιάζζηα Γεσινγία Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη Σειεπηζθόπεζε Βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε Θαιάζζηα Πεξηβάιινληα Ηδεκαηνγέλεζεο Θαιάζζηα Γεσδπλακηθή Παξάθηηα 9 Γεσκνξθνινγία Μέζνδνη Γηαζθόπεζεο 10 Τπνζαιάζζηνπ Ππζκέλα Τπνζαιάζζηα 11 Γεσηερληθή - Αζηάζεηα καδώλ Ηζηόηοπορ Τπεύθςνορ Γιδάζκυν και ςνεπγάηερ (ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα) Τποσπευηικό (Τ), καη'επιλογήν (Δ) Γιαλέξειρ (Γ), Φπονιηζηή- πιο (Φ) Δπγαζηη- πιο (Δ) Απιθμόρ θοιηηηών πος ενεγπά- θηζαν ζηο μάθημα Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηει- σαν ζηιρ εξεηάζειρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική ή επανα- ληπηική εξέηαζη Αξιολογή- θηκε από ηοςρ Φοιηηηέρ; 18 Γ. Βεξξνηόπνπινο Τ Υεηκ Α. Λαζθαξάηνο (Αλαπι.Καζεγ.). νθηαλόο (Λέθηνξαο) Τ Γ, Δ Υεηκ Μ. θνύιινο Τ Υεηκ Υ. ίδεξεο (Δπ. Καζεγ.) Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ.Καζεγ.) Δ. Φιώθα (Δπίθ.Καζεγ.) Γ. Αλαζηαζάθεο (Καζεγ.) Γ. Παπαληθνιάνπ (Καζεγ.) Τ Υεηκ Τ Υεηκ Τ Υεηκ Τ Δαξ Τ Δαξ Υ. Μαξνπθηάλ (Καζεγ.) Τ Δαξ Γ. Αλαζηαζάθεο (Καζεγ.) Γ. Αλαζηαζάθεο (Καζεγ.) Τ Δαξ Τ Δαξ

38 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος 12 Παξάθηηα Μεραληθή 23. Πνύινο (Αλαπι. Καζεγ.) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Τ Δαξ Φπηνπιαγθηόλ 24 Α. Οηθνλόκνπ Τ Δαξ Εσνπιαγθηόλ 24 Γ. Βεξξνηόπνπινο Τ Δαξ Φπηνβέλζνο 24 Η. Μπίηεο Τ Δαξ Εσνβέλζνο 25 Α. Νηθνιατδνπ Τ Δαξ Θαιάζζηα Μηθξνβηνινγία Οηθνθπζηνινγία Θαιάζζησλ Εσηθώλ Οξγαληζκώλ Γεληθή θαη Δθαξκνζκέλε Ηρζπνινγία Αιηεία θαη Θαιάζζηα Απνζέκαηα Δθηίκεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο Βηνδείθηεο Οηθνινγηθή Πνηόηεηα ησλ Τδάησλ Γπλακηθή Φπζηθή Χθεαλνγξαθία 25 Α. Παληαδίδνπ Τ Δαξ Μ. Θεζζαινύ (Αλαπι.Καζεγ.) Τ Γ, Δ Δαξ Π. Μεγαινθώλνπ Τ Δαξ Π. Μεγαινθώλνπ Τ Δαξ Γ. Γαληειίδεο Τ Δαξ Β. Μνληεζάληνπ Τ Δαξ Α. Λαζθαξάηνο (Αλαπι.Καζεγ.). νθηαλόο (Λέθηνξαο) Τ Γ Δαξ Θαιάζζηα Μεηεσξνινγία Κύκαηα θαη Παιίξξνηεο 29 Υ. Μηραινπνύινπ (Δπίθ.Καζεγ.) Γ. Πηζηκαλεο (Οκνη.Δπ.Καζεγ.) Κ. Ηαθσβίδεο (Αλαπι.Καζεγ.). νθηαλόο (Λέθηνξαο) Τ Γ Δαξ Τ Γ Δαξ Αιιειεπίδξαζε Θάιαζζαο - Αηκόζθαηξαο Δηζαγσγή ζηα Αξηζκεηηθά Μνληέια ζηελ Χθεαλνγξαθία ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεσθπζηθώλ Ρεπζηώλ Κ. Υέικεο (Αλαπι.Καζεγ.) Μ. Αζεκαθνπνύινπ (Λέθηνξαο). νθηαλόο (Λέθηνξαο). νθηαλόο (Λέθηνξαο) Δ. Φιόθα (Δπίθ.Καζεγ.) Τ Γ Δαξ Τ Γ, Δ Δαξ Τ Γ, Δ Δαξ

39 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Υεκηθή Θαιάζζηα Ρύπαλζε Αλαιπηηθή Υεκηθή Χθεαλνγξαθία 30 Μ. θνύιινο Τ Δαξ Δ. Γαζελάθεο Τ Δαξ Οηθνηνμηθνινγία 31 Α. Βαιαβαλίδεο Τ Δαξ Δηδηθέο Σερληθέο Υεκηθήο Χθεαλνγξαθίαο Μεζνδνινγία Καηάζηξσζε Απνηειεζκάησλ Υεκηθήο Χθεαλνγξαθίαο Γηαρείξηζε Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο Βην-γεσ-ρεκηθνί Κύθινη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 31 Δ. Γαζελάθεο Τ Δαξ Μ. θνύιινο Τ Δαξ Μ. θνύιινο Τ Υεηκ Μ. Θεζζαινύ (Αλαπι.Καζεγ.). Πνύινο (Αλαπι.Καζεγ.) Δ Γ, Δ Υεηκ Δπηρεηξεζηαθή Χθεαλνγξαθία 33 Α. Λαζθαξάηνο (Αλαπι.Καζεγ.). νθηαλόο (Λέθηνξαο) Δ Γ Υεηκ Θαιάζζηνη Πόξνη 34 Μ. θνύιινο Δ Υεηκ Παιαην-σθεαλνγξαθία θαη Κιηκαηηθέο Αιιαγέο Τδαηνθαιιηέξγεηεο 35 Μ. Σξηαληαθύιινπ (Αλαπι.Καζεγ.) Η. Καζηξίηζε - Καζάξηνπ Δ Γ Υεηκ Δ Υεηκ

40 Κυδικόρ Μαθήμαηορ ελίδα Οδηγού ποςδών εξάμηνο πος διδάσθηκε Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας ΓΗΗΓΡΤΜΑΣΗΚΟ ΠΜ «ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑ ΜΔ ΤΜΠΡΑΞΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΣΔΗ ΔΡΡΧΝ Σίηλορ ΠΜ: Ππόλητη και Γιασείπιζη Φςζικών Καηαζηποθών α.α. ΜΑΘΖΜΑ Ηζηόηοπορ Τπεύθςνορ Γιδάζκυν και ςνεπγάηερ (ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα) Τποσπε υηικό (Τ), καη'επιλ ογήν (Δ) Γιαλέξειρ (Γ), Φπονιηζηή- πιο (Φ) Δπγαζηη- πιο (Δ) Απιθμόρ θοιηηηών πος ενεγπά- θηζαν ζηο μάθημα Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηει- σαν ζηιρ εξεηάζειρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική ή επανα- ληπηική εξέηαζη Αξιολογή- θηκε από ηοςρ Φοιηηηέρ; Πεξηβάιινλ θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο uoa.gr/lesson.php?id= Γ. Παπαληθνιάνπ (Καζεγ.) Η. Φνπληνύιεο (Αλαπι. Καζεγ.) Τ Γ Υεηκ Π. Νάζηνο (Αλαπι.Καζεγ.) 2 Αθξαία θαηξηθά θαη πιεκκπξηθά θαηλόκελα uoa.gr/lesson.php?id= Υ. Εεξεθόο (Καζεγ.) Υ. Μαξνπθηάλ (Καζεγ.) Τ Γ Υεηκ Π. Παπαδεκεηξίνπ (Αλαπι. Καζεγ.) 3 εηζκηθόο θαη εθαηζηεηαθόο θίλδπλνο uoa.gr/lesson.php?id= Κ. Μαθξόπνπινο (Καζεγ.) Ν. Βνύιγαξεο (Αλαπι. Καζεγ.) Κ. Κπξηαθόπνπινο (Αλαπι. Καζεγ.) Τ Γ Υεηκ Μεηαθηλήζεηο βαξύηεηαο θαηνιηζζήζεηο uoa.gr/lesson.php?id= Μ. ηαπξνπνύινπ (Λέθηνξαο) Γ. ηνπξλάξαο (Καζεγ.) Τ Γ, Δ Υεηκ

41 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 5 Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ ζηελ πξόιεςε δηαρείξηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ uoa.gr/lesson.php?id= Ν. Δπειπίδνπ (Δπίθ.Καζεγ.) Κ. Παπαζενδώξνπ Α. Κσλζηαληηλίδεο Τ Γ Υεηκ Μαθξάο δηάξθεηαο κεηαβνιέο θαηλόκελα εξεκνπνίεζεο θαη κεηαβνιέο παξάθηησλ πεξηνρώλ uoa.gr/lesson.php?id= Γ. Μηγθίξνο (Καζεγ.) Γ. ηακάηεο (Καζεγ.) Τ Γ Δαξ Ππξθαγηέο 8 Μέζνδνη έξεπλαο θαη παξαθνινύζεζεο πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ εθαξκνγή δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο ζηελ πξόιεςε θαη δηαρείξηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ uoa.gr/lesson.php?id= 14 uoa.gr/lesson.php?id= Α. Υξνλνπνύινπ Τ Γ, Δ Δαξ Σ. Παπαδόπνπινο 175 (Καζεγ.) Δ. Λάγηνο Τ Γ Δαξ (Καζεγ.) 9 ρεδηαζκόο ρξήζεο γεο πξόιεςε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ uoa.gr/lesson.php?id= Γ.Παπαληθνιάνπ (Καζεγ.) Τ Γ Δαξ Γηαρείξηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ uoa.gr/lesson.php?id= Δ. Λέθθαο (Καζεγ.) Τ Γ, Δ Δαξ

42 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΜΟΤΔΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ» ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑ, Δ ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ Σίηλορ ΠΜ: Μοςζειακέρ ποςδέρ α.α. ΜΑΘΖΜΑ 1 ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ ΜΟΤΔΗΧΝ Η 2 ΑΡΥΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΛΟΓΧΝ 3 Κυδικόρ Μαθήμαηορ Ηζηόηοπορ ελίδα Οδηγού ποςδών Τπεύθςνορ Γιδάζκυν και ςνεπγάηερ (ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα) Τποσπευηικ ό (Τ), καη'επιλογή ν (Δ) Γιαλέξειρ (Γ), Φπονιηζηή - πιο (Φ) Δπγαζηη- πιο (Δ) ε ποιο εξάμηνο διδάσθηκε; (Δαπ.-Υειμ.) Απιθμό ρ θοιηηη ών πος ενεγπά- θηζαν ζηο μάθημα Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηει- σαν ζηιρ εξεηάζειρ Τ01 86 Μ. ΜΟΤΛΗΟΤ Τ Γ ΥΔΗΜ Τ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Τ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ, ΘΔΜΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Τ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Δ01 48 ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ Δ02 49 ΓΔΧΛΟΓΗΑ-ΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Δ ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΟΤΔΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΜΟΣ. ΚΑΘ. Ν. ΕΗΑ, ΚΑΘ. Δ. ΑΝΣΕΟΤΛΑΣΟΤ-ΡΔΣΗΛΑ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ. Γ. ΚΤΡΗΑΚΖ- ΜΑΝΔΖ, Ν. ΒΡΑΝΗΚΑ ΚΑΘ. Μ. ΣΑΜΑΣΑΚΖ, ΚΑΘ. Α. ΚΑΣΔΡΗΝΟΠΟΤΛΟ, ΔΠΗΚ. ΚΑΘ. Κ. ΜΔΘΔΝΗΣΖ, ΚΑΘ. Μ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ, Α. ΣΔΦΑΝΖ, Α. ΜΑΛΔΑ,. ΡΑΠΣΖ, ΔΠΗΚ. ΚΑΘ. Α. ΠΟΤΡΝΟΤ, ΚΑΘ. Γ. ΠΑΝΑΓΗΑΡΖ, ΚΑΘ. Β. ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΟΜΟΣ. ΚΑΘ. Γ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, ΚΑΘ. Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΟΜΟΣ. ΚΑΘ. Η. ΚΑΡΑΚΧΣΑ, Π. ΠΑΝΣΟ, Α. ΓΔΛΛΑΠΟΡΣΑ, ΛΔΚΣ. Δ. ΠΟΤΛΟΤ, Η. ΣΡΗΜΠΖ ΟΜΟΣ. ΚΑΘ. Β. ΛΑΜΠΡΗΝΟΤΓΑΚΖ, ΟΜΟΣ. ΚΑΘ. Ν. ΕΗΑ, ΔΠΗΚ. ΚΑΘ., Α. ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ, ΛΔΚΣ, Η. ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΟΜΟΣ. ΚΑΘ. Α. ΚΟΡΡΔ- ΕΧΓΡΑΦΟΤ ΟΜΟΣ. ΚΑΘ. Μ. ΓΔΡΜΗΣΕΑΚΖ, ΟΜΟΣ. ΚΑΘ. Δ. ΒΔΛΗΣΕΔΛΟ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ. Υ. ΝΣΡΗΝΗΑ, Γ. ΦΔΡΜΔΛΖ Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική ή επανα- ληπηική εξέηαζη Τ Γ ΥΔΗΜ Τ Γ ΥΔΗΜ Τ Γ ΥΔΗΜ Δ Γ ΥΔΗΜ Δ Γ ΥΔΗΜ Δ Γ ΥΔΗΜ Τ ΚΑΘ. Σ. ΑΛΖ, Κ. ΣΕΧΡΣΕΖ Τ Γ ΔΑΡ Αξιολογή- θηκε από ηοςρ Φοιηηηέρ; ΝΑΗ 20 ΝΑΗ 19 ΝΑΗ 18 ΝΑΗ 10 ΝΑΗ 3 ΝΑΗ 5 ΝΑΗ 9 ΝΑΗ 20

43 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 9 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΜΟΤΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 10 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΑ 11 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 12 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ 13 Τ ΚΑΘ. Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ, Μ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, Δ. ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ Τ Μ. ΡΟΤΟΤ Τ Τ Γ ΔΑΡ Γ Δ ΔΑΡ Τ Π. ΦΧΣΟΠΟΤΛΟ, Π. ΕΟΤΝΖ Τ Γ ΔΑΡ Δ04 53 ΒΟΣΑΝΗΚΖ Δ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΛΔΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΜΟΤΔΗΧΝ Δ06 65 Τ Τ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΗΣΟΡΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΊΚΖ Δ ΓΔΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ Δ ΒΗΟΓΗΑΒΡΧΖ Δ10 80 Β. ΗΧΑΝΝΗΓΖ, ΟΜΟΣ. ΚΑΘ. Α. ΣΗΠΛΖΣΑΡΖ ΚΑΘ. Α. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ-ΑΜΗΛΛΖ, ΔΠΗΚ. ΚΑΘ. Α. ΠΑΝΣΑΕΗΓΟΤ, ΔΠΗΚ. ΚΑΘ. Θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ, ΛΔΚΣ. Δ. ΚΑΦΑΝΑΚΖ-ΓΚΟΣΖ, Ε. ΓΚΟΝΟΤ-ΕΑΓΚΟΤ ΟΜΟΣ. ΚΑΘ. Γ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, ΔΠΗΚ. ΚΑΘ. Α. ΠΟΤΡΝΟΤ Α. Νηθεθνξίδνπ, Οκόηηκνο Καζεγεηήηεο. Η. Σζηκπιεηάξεο Οκόηηκνο Καζεγ.. Μ. Γεξκηηδάθεο, Καζ. Δ. Ρεη ζίια Δπίθ. Καζεγ. Μ. Παπαγξεγνξάθεο, Γξ. Κ. Σδώξηδε,,, Καζεγ.. Θ. Πίηζηνο, Καζεγ. Γ. Παλαγηάξεο, Λεθη. Κ. Μσξατηεο, Γξ. Φ. πλνδηλόο, Μ. Γνπιαγεξίδεο Καζεγ. Μ. Δπζπκίνπ, Καζεγ. Δ. Υαηδεβαζηιείνπ, Καζεγ.. Α. Παπαδηά-Λάια Οκνη. Καζ. Ν. Είαο, Γξ. Δ. Αιεμάθε, Γξ. Γ. Γαβέηηαο Καζ. Γ. Παλαγηάξεο, Λεθη. Δ. Καςαλάθε, Λεθη. Σ. Λεγάθηο, Δπηθ. θαζ. Α. Παληαδίδνπ, Δπίθ. Καζ. Α. Πνύξλνπ Δ Γ ΔΑΡ Δ Γ ΔΑΡ Δ Γ ΔΑΡ Τ Γ ΥΔΗΜ Τ Γ Δ ΥΔΗΜ Δ Γ ΥΔΗΜ Δ Γ ΥΔΗΜ Δ Γ ΥΔΗΜ Δ Γ ΥΔΗΜ ΝΑΗ 9 ΝΑΗ 14 ΝΑΗ 19 ΝΑΗ 13 ΝΑΗ 0 ΝΑΗ 0

44 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας α.α Πίνακαρ 13.2 Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (Ακαδημ. έηορ ) Μάθημα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυδικόρ Μαθήμαηορ Διδίκεςζη: «Δθαπμοζμένη Πεπιβαλλονηική Γευλογία» Χπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα Πεπιλαμβάνονηαι ώπερ επγαζηηπίος ή άζκηζηρ; Γιδακη. Μονάδερ Ππόζθεηη Βιβλιογπαθία (ΝΑΗ/ΟΥΗ) εξάμηνο ζποςδών πος ανηιζηοισεί πποαπαι- ηούμενα μαθήμαηα Υπήζη εκπαιδ. μέζυν (Ναι/Όσι) Δπάπκεια Δκπαιδες- 1 Πεξηβαιινληηθή γεσινγία 4-6 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΟΥΗ 2 Πεξηβαιινληηθή γεσρεκεία 3 - ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 3 Πεξηβαιινληηθή πδξνγεσινγία δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ ηικών Μέζυν (Ναι/Όσι) 3 - ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 4 Σερληθά έξγα & πεξηβάιινλ 2 - ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 5 Γεσινγηθή θιεξνλνκηά γεώηνπνη 2 - ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 6 Μνξθέο ελέξγεηαο 3 - ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 7 Μεηαβνιέο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαη θιίκαηνο- δηαρείξηζε αθηώλ 2 - ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 8 Γηαρείξηζε νξπθηώλ πόξσλ 4-6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΟΥΗ 9 10 πζηήκαηα γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ γεσζηαηηζηηθή Μέζνδνη πεξηβαιινληηθήο έξεπλαοπεξηβαιινληηθέο κειέηεο ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 4-6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΟΥΗ 11 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ & απνβιήησλ 2 - ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 12 πληήξεζε απνθαηάζηαζε κλεκείσλ & αξραηνινγηθώλ ρώξσλ 2 - ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 13 Τδάηηλα & ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα 2 - ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 14 Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο 2 - ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΟΥΗ 15 α.α Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ κε πεξηβαιινληηθό ελδηαθέξνλ Μάθημα Κυδικόρ Μαθήμαηορ ηελ ύπαηζξν - ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΟΥΗ Διδίκεςζη: «ηπυμαηογπαθία - Παλαιονηολογία» Χπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα Πεπιλαμβάνονηαι ώπερ επγαζηηπίος ή άζκηζηρ; Γιδακη. Μονάδερ Πολλαπλή Βιβλιογπαθία (ΝΑΗ/ΟΥΗ) εξάμηνο ζποςδών πος ανηιζηοισεί Σςσόν πποαπαι- ηούμενα μαθήμαηα Υπήζη εκπαιδ. μέζυν (Ναι/Όσι) Δπάπκεια Δκπαιδες- 1 Παιαηνληνινγηθέο κέζνδνη 4 4 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 2 Ηδεκαηνινγηθέο κέζνδνη θαη κνληέια ηδεκαηνγέλεζεο ηικών Μέζυν (Ναι/Όσι) 5 5 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ

45 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 3 Ζ πιεξνθνξηθή ζηηο γεσεπηζηήκεο ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 4 ηαηηζηηθή - Βηνκεηξία 2 2 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 5 ηξσκαηνγξαθία αιπηθώλ ζρεκαηηζκώλ 2 2 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 6 ηξσκαηνγξαθία πειαγηθώλ θαη λεξηηηθώλ ζρεκαηηζκώλ 2 2 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 7 ηξσκαηνγξαθία θαη ηεθηνληθή 6 6 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 8 Παιαηνγεσγξαθηθέο κέζνδνη 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 9 Θαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 10 Υεξζαία νηθνζπζηήκαηα 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 11 Μηθξνπαιαηνληνινγία 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 12 Αλάιπζε ηδεκαηνγελώλ ιεθαλώλ 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 13 Κνηλσλίεο κεγαινπαλίδσλ ζε ζεκαληηθέο γεσινγηθέο πεξηόδνπο 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 14 Φπηνγεσγξαθηθή εμέιημε ζην γεσινγηθό ρώξν ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ Διδίκεςζη: «Γςναμική Σεκηονική Δθαπμοζμένη Γευλογία» α.α Μάθημα Κυδικόρ Μαθήμαηορ Χπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα Πεπιλαμβάνονηαι ώπερ επγαζηηπίος ή άζκηζηρ; Γιδακη. Μονάδερ Πολλαπλή Βιβλιογπαθία (ΝΑΗ/ΟΥΗ) εξάμηνο ζποςδών πος ανηιζηοισεί; πποαπαι- ηούμενα μαθήμαηα Υπήζη εκπαιδ. μέζυν (Ναι/Όσι) Δπάπκεια Δκπαιδες- ηικών Μέζυν (Ναι/Όσι) 1 Γεσδπλακηθή 4-4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ 2 Σεθηνληθή 4-4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΟΥΗ 3 Δθαξκνζκέλε Γεσινγία 4-4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ - 4 Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε 4-4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΟΥΗ 5 Σεθηνληθή Διιάδαο 4-4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ 6 Νενηεθηνληθή 4-4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΟΥΗ 7 Πεηξακαηηθή Σεθηνληθή 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 8 εηζκνηεθηνληθή 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 9 Φπζηθή ηεο παξακόξθσζεο 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 10 Tεθηνληθή- Σειεπηζθόπεζε ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ 11 Τδξνινγία 4-4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ 12 Τδξνγεσινγία 4-4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ 13 Καξζηηθή πδξνγεσινγία 4-4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ 14 Τδξνγεσηξήζεηο - Τδξνγεσινγηθά Έξγα 4-4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ

46 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 15 Τδξνρεκεία 4-4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ 16 Δπεμεξγαζία πδάησλ 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 17 Γεσινγία Πεξηβάιινληνο 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 18 Δθαξκνζκέλε Γεσθπζηθή 4-4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ 19 Γεσινγία - Υξήζεηο Γεο - Μηθξνδσληθέο 4-4 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 20 Γεσηξήζεηο - Σερληθά έξγα 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 21 Βξαρνκεραληθή 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 22 Δδαθνκεραληθή 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 23 Θαιάζζηα γεσδπλακηθή 4-4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ πληδεκαηνγελήο ηεθηνληζκόο Δλεξγεηαθέο πξώηεο ύιεο Πεηξνγέλεζε ππξηγελώλ (καγκαηηθό - εθαηζηεηαθό ηόμν) Μεηακόξθσζε ( πξνζδηνξηζκόο εμέιημεο ζπλζεθώλ Ρ- Σ) 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 4-4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΟΥΗ 27 Ηζνηνπηθή Γεσινγία 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 28 ηξσκαηνγξαθία 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ 29 Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ 4-4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ 30 ηαηηζηηθή ζηηο γεσεπηζηήκεο Μαζεκαηηθή Γεσινγία 4-4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ Διδίκεςζη: «Γευγπαθία και Πεπιβάλλον» α.α Μάθημα Κυδικόρ Μαθήμαηορ Χπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα Πεπιλαμβάνονηαι ώπερ επγαζηηπίος ή άζκηζηρ; Γιδακη. Μονάδερ Πολλαπλή Βιβλιογπαθία (ΝΑΗ/ΟΥΗ) εξάμηνο ζποςδών πος ανηιζηοισεί; πποαπαι- ηούμενα μαθήμαηα Υπήζη εκπαιδ. μέζυν (Ναι/Όσι) Δπάπκεια Δκπαιδες- 1 Μαζεκαηηθή Γεσγξαθία ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 2 Γεσκνξθνινγηθέο ηερληθέο θαη κέζνδνηέξεπλαο ηικών Μέζυν (Ναι/Όσι) ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 3 Γεληθή Χθεαλνγξαθία 5-5 ΝΑΗ 2 o ΝΑΗ ΝΑΗ 4 Θεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε θιηκαηνινγία 3-3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ 5 Πνηάκηα Γεσκνξθνινγία ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 6 Δθαξκνζκέλε Χθεαλνγξαθία 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 7 Γεσκνξθνινγηθή ραξηνγξάθεζε 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 8 9 Γεληθή Μεηεσξνινγία, κεηεσξνινγηθά όξγαλα θαη κέζνδνη Δλεξγεηαθέο πεγέο, ξύπαλζε θαη πξνζηαζία ηνπ αηκνζθ.πεξηβάιινληνο 3-3 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 3-3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ

47 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 10 Πεξηβαιινληηθή Γεσκνξθνινγία 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 11 Αξραηνγεσκνξθνινγία 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 12 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 13 Αλζξσπνγεσγξαθία 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Γηαρείξηζε πδάηηλσλ θαη ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ Φσηνεξκελεία -Σειαλίρλεπζε θαη ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 16 Γπλακηθέο γεσκνξθνινγηθέο δηεξγαζίεο 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ α.α Μάθημα Κυδικόρ Μαθήμαηορ Διδίκεςζη: «Γευθςζική - ειζμολογία» Χπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα Πεπιλαμβάνονηαι ώπερ επγαζηηπίος ή άζκηζηρ; Γιδακη. Μονάδερ Πολλαπλή Βιβλιογπαθία (ΝΑΗ/ΟΥΗ) εξάμηνο ζποςδών πος ανηιζηοισεί πποαπαι- ηούμενα μαθήμαηα Υπήζη εκπαιδ. μέζυν (Ναι/Όσι) Δπάπκεια Δκπαιδες- 1 Δηδηθά Κεθάιαηα εηζκνινγίαο 5-5 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 2 Δηδηθά Κεθάιαηα Γεσθπζηθήο 5 5 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 3 Σερληθή εηζκνινγία 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 4 Πεξηβαιινληηθή θαη Σερληθή Γεσθπζηθή 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 5 εηζκνηεθηνληθή 3-3 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 6 7 Γηεξεύλεζε Γεσζεξκηθώλ πεδίσλ κε Γεσθπζηθέο κεζόδνπο Δθαξκνγέο Γεσθπζηθήο ζηελ αξραηνκεηξία ηικών Μέζυν (Ναι/Όσι) 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 8 Γηάδνζε εηζκηθνύ Κύκαηνο 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 9 Γεσθπζηθή δηεξεύλεζε ηεο βαζηάο δνκήο ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Γεο 3-3 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 10 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 11 Δηδηθά Κεθάιαηα Γεσινγίαο ππνρξεσηηθά γηα ηνπο κε πηπρηνύρνπο Γεσιόγνπο 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 12 Γεληθή Γεσινγία 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 13 Δηδηθά Κεθάιαηα Μαζεκαηηθώλ Η 5 5 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 14 Δπεμεξγαζiα θαη Αλάιπζε ήκαηνο 5-5 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 15 Δηδηθά θεθάιαηα Δθαξκνζκέλεο Γεσθπζηθήο 5 5 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 17 εκηλάξηα 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 18 Δηδηθά Κεθάιαηα Μαζεκαηηθώλ ΗΗ 5 5 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 19 εηζκηθέο παξάκεηξνη - Ηδηόηεηεο εηζκηθήο Πεγήο 3-3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 20 εηζκηθόο θαη εθαηζηεηαθόο θίλδπλνο 3-3 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ

48 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΗΚΖ, ΥΖΜΔΗΑ Σίηλορ ΠΜ: Χκεανογπαθία και Γιασείπιζη Θαλάζζιος Πεπιβάλλονηορ α.α Μάθημα Κυδικόρ Μαθήμαηορ Χπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα Πεπιλαμβάνονηαι ώπερ επγαζηηπίος ή άζκηζηρ; Γιδακη. Μονάδερ Πολλαπλή Βιβλιογπαθία (ΝΑΗ/ΟΥΗ) εξάμηνο ζποςδών πος ανηιζηοισεί πποαπαι- ηούμενα μαθήμαηα Υπήζη εκπαιδ. μέζυν (Ναι/Όσι) Δπάπκεια Δκπαιδες- ηικών Μέζυν (Ναι/Όσι) 1 Βηνινγηθή Χθεαλνγξαθία 6 6 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 2 Δηζαγσγή ζηε Φπζηθή Χθεαλνγξαθία 6 6 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 3 Γεληθή Υεκηθή Χθεαλνγξαθία 6 6 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 4 5 Δηζαγσγή ζηε Γεσινγία θαη Θαιάζζηα Γεσινγία Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη Σειεπηζθόπεζε 6 6 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 3 3 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 6 Βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε 3 3 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 7 Θαιάζζηα Πεξηβάιινληα Ηδεκαηνγέλεζεο 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 8 Θαιάζζηα Γεσδπλακηθή 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 9 Παξάθηηα Γεσκνξθνινγία 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 10 Μέζνδνη Γηαζθόπεζεο Τπνζαιάζζηνπ Ππζκέλα 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 11 Τπνζαιάζζηα Γεσηερληθή - Αζηάζεηα καδώλ 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 12 Παξάθηηα Μεραληθή 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 13 Φπηνπιαγθηόλ 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 14 Εσνπιαγθηόλ 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 15 Φπηνβέλζνο 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 16 Εσνβέλζνο 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 17 Θαιάζζηα Μηθξνβηνινγία 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 18 Οηθνθπζηνινγία Θαιάζζησλ Εσηθώλ Οξγαληζκώλ ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 19 Γεληθή θαη Δθαξκνζκέλε Ηρζπνινγία 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 20 Αιηεία θαη Θαιάζζηα Απνζέκαηα 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 21 Δθηίκεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ

49 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας 22 Βηνδείθηεο Οηθνινγηθή Πνηόηεηα ησλ Τδάησλ 3 3 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 23 Γπλακηθή Φπζηθή Χθεαλνγξαθία 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 24 Θαιάζζηα Μεηεσξνινγία 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 25 Κύκαηα θαη Παιίξξνηεο 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 26 Αιιειεπίδξαζε Θάιαζζαο -Αηκόζθαηξαο 2 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 27 Δηζαγσγή ζηα Αξηζκεηηθά Μνληέια ζηελ Χθεαλνγξαθία ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 28 ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεσθπζηθώλ Ρεπζηώλ ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 29 Υεκηθή Θαιάζζηα Ρύπαλζε 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 30 Αλαιπηηθή Υεκηθή Χθεαλνγξαθία 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 31 Οηθνηνμηθνινγία 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 32 Δηδηθέο Σερληθέο Υεκηθήο Χθεαλνγξαθίαο 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 33 Μεζνδνινγία Καηάζηξσζε Απνηειεζκάησλ Υεκηθήο Χθεαλνγξαθίαο 6 6 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 34 Γηαρείξηζε Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ΝΑΗ 3 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 35 Βην-γεσ-ρεκηθνί Κύθινη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ΝΑΗ 3 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 36 Δπηρεηξεζηαθή Χθεαλνγξαθία 3 3 ΝΑΗ 3 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 37 Θαιάζζηνη Πόξνη 3 3 ΝΑΗ 3 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 38 Παιαην-σθεαλνγξαθία θαη Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 3 3 ΝΑΗ 3 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 39 Τδαηνθαιιηέξγεηεο 3 3 ΝΑΗ 3 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ

50 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας ΓΗΗΓΡΤΜΑΣΗΚΟ ΠΜ «ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ» ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑ ΜΔ ΤΜΠΡΑΞΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΣΔΗ ΔΡΡΧΝ Σίηλορ ΠΜ: Ππόλητη και Γιασείπιζη Φςζικών Καηαζηποθών α.α 2 Μάθημα Κυδικόρ Μαθήμαηορ Χπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα Πεπιλαμβάνονηαι ώπερ επγαζηηπίος ή άζκηζηρ; Γιδακη. Μονάδερ Πολλαπλή Βιβλιογπαθία (ΝΑΗ/ΟΥΗ) εξάμηνο ζποςδών πος ανηιζηοισεί πποαπαι- ηούμενα μαθήμαηα Υπήζη εκπαιδ. μέζυν (Ναι/Όσι) Δπάπκεια Δκπαιδες- ηικών Μέζυν Πεξηβάιινλ θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο 3 3 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ (Ναι/Όσι) 2 Αθξαία θαηξηθά θαη πιεκκπξηθά θαηλόκελα 5 2 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 3 εηζκηθόο θαη εθαηζηεηαθόο θίλδπλνο 3 2 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 4 Μεηαθηλήζεηο βαξύηεηαο θαηνιηζζήζεηο 3 2 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 5 Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ ζηελ πξόιεςε δηαρείξηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 6 3 ΝΑΗ 1 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 6 Μαθξάο δηάξθεηαο κεηαβνιέο θαηλόκελα εξεκνπνίεζεο θαη κεηαβνιέο παξάθηησλ πεξηνρώλ 3 2 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 7 Ππξθαγηέο 5 2 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 8 Μέζνδνη έξεπλαο θαη παξαθνινύζεζεο πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ εθαξκνγή δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο ζηελ πξόιεςε θαη δηαρείξηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 5 2 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 9 ρεδηαζκόο ρξήζεο γεο πξόιεςε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 5 - ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ 10 Γηαρείξηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 6 2 ΝΑΗ 2 Ο ΝΑΗ ΝΑΗ

51 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΜΟΤΔΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ» ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑ, Δ ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ Σίηλορ ΠΜ: Μοςζειακέρ ποςδέρ α.α Μάθημα Κυδικόρ Μαθήμαηορ Χπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα Πεπιλαμβάνονηαι ώπερ επγαζηηπίος ή άζκηζηρ; Γιδακη. Μονάδερ Πολλαπλή Βιβλιογπαθία (ΝΑΗ/ΟΥΗ) εξάμηνο ζποςδών πος ανηιζηοισεί πποαπαι- ηούμενα μαθήμαηα Υπήζη εκπαιδ. μέζυν Δπάπκεια Δκπαιδες- ηικών Μέζυν (Ναι/Όσι) 1 ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ ΜΟΤΔΗΔΧΝ Η Τ01 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 1 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 2 ΑΡΥΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΛΟΓΧΝ Τ02 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 1 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 3 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Τ03 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 1 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 4 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ, ΘΔΜΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Τ04 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 1 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 5 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Δ01 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 1 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 6 ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ Δ02 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 1 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 7 ΓΔΧΛΟΓΗΑ-ΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Δ03 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 1 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 8 ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΟΤΔΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 9 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΜΟΤΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Τ05 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 2 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ Τ06 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 2 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 10 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΑ Τ07 2 ΝΑΗ 6 ΝΑΗ 2 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 11 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ Τ08 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 2 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 12 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ Δ04 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 2 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 13 ΒΟΣΑΝΗΚΖ Δ05 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 2 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 14 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ Δ06 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 2 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 15 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Τ09 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 3 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 16 ΜΔΛΔΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΜΟΤΔΗΧΝ Τ10-6 ΧΡΔ 18 ΝΑΗ 3 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 17 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Δ07 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 3 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 18 ΘΔΜΑΣΑ ΗΣΟΡΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΊΚΖ Δ09 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 3 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 19 ΓΔΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ Δ08 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 3 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 20 ΒΗΟΓΗΑΒΡΧΖ Δ10 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 3 Ο ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ

52 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 14. Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζορ βαθμόρ πηςσίος ηυν αποθοίηυν ηος ΠΜ Σίηλορ ΠΜ: Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο πλνιηθόο αξηζκόο Έηνο Απνθνίηεζεο απνθνηηεζάλησλ Καηαλνκή Βαζκώλ (αξηζκόο θνηηεηώλ θαη % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνθνηηεζάλησλ) Μέζος όρος Βαθμολογίας (ζηο ζύνολο ηων απόθοιηων) ύνολο Σίηλορ ΠΜ: Χθεαλνγξαθία θαη Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο πλνιηθόο αξηζκόο Έηνο Απνθνίηεζεο απνθνηηεζάλησλ Καηαλνκή Βαζκώλ (αξηζκόο θνηηεηώλ θαη % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνθνηηεζάλησλ) Μέζος όρος Βαθμολογίας (ζηο ζύνολο ηων απόθοιηων) ύνολο

53 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Σίηλορ ΠΜ: Πξόιεςε θαη δηαρείξηζε Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ πλνιηθόο αξηζκόο Έηνο Απνθνίηεζεο απνθνηηεζάλησλ Καηαλνκή Βαζκώλ (αξηζκόο θνηηεηώλ θαη % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνθνηηεζάλησλ) Μέζος όρος Βαθμολογίας (ζηο ζύνολο ηων απόθοιηων) ύνολο Σίηλορ ΠΜ: Μνπζεηαθέο πνπδέο Καηαλνκή Βαζκώλ (αξηζκόο θνηηεηώλ θαη % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνθνηηεζάλησλ) πλνιηθόο αξηζκόο Έηνο Απνθνίηεζεο απνθνηηεζάλησλ Μέζος όρος Βαθμολογίας (ζηο ζύνολο ηων απόθοιηων) (11,76%) 15 (88.24%) 9, (5,3%) 18 (94.7%) 9, (100%) 9, (100%) 9, (100%) 9,39 ύνολο

54 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 15. Απιθμόρ Δπιζηημονικών δημοζιεύζευν Α Β Γ Γ Δ Σ Ε Ζ Θ Η ύνολο Δπεξηγήζειρ: Α = Βηβιία/κνλνγξαθίεο Β = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο Γ = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο Γ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο Δ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο Σ = Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο Ε = πιινγηθνί ηόκνη ζηνπο νπνίνπο επηζηεκνληθόο εθδόηεο είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ζ = Άιιεο εξγαζίεο Θ = Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά Η = Βηβιηνθξηζίεο πνπ ζπληάρζεθαλ από κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο

55 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 16. Αναγνώπιζη ηος επεςνηηικού έπγος Α Β Γ Γ Δ Σ Ε ύνολο Δπεμεγήζεηο: Α = Δηεξναλαθνξέο Β = Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνύ/επηζηεκνληθνύ ηύπνπ Γ = Βηβιηνθξηζίεο ηξίησλ γηα δεκνζηεύζεηο κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γ = πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ Δ = πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ Σ = Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο Ε = Γηπιώκαηα επξεζηηερλίαο

56 Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηοιτεία και Γείκηες ηης Λειηοσργίας Πίνακαρ 17. Γιεθνήρ Δπεςνηηική/Ακαδημαφκή Παποςζία Αξηζκόο ζπκκεηνρώλ ζε δηεζλή αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ κε ρξεκαηνδόηεζε από δηεζλείο θνξείο ή δηεζλή πξνγξάκκαηα έξεπλαο Αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ κε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε δηεζλείο αθαδεκατθνύο/εξεπλεηηθνύο νξγαληζκνύο ή επηζηεκνληθέο εηαηξείεο Χο ζπληνληζηέο Χο ζπλεξγάηεο (partners) ύνολο * * *Μέζος αριθμός μελών ΓΔΠ

57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Ερευνθτικά Ρρογράμματα

58 1) 5 th RTD E.U. Programme: European Marine Sand and Gravel Resources: Evaluation and Environmental impact of extraction (EUMARSAND), Program Co-ordinator: DR A. URIARTE (AZTI, SPAIN). 2) A basic European earthquake catalogue and database for the evaluation of long-term seismicity and seismic hazard. 3) A multidisciplinary in situ investigation on the physics of crustal deformation: The Gulf of Corinth Deep Geodynamic Laboratory (DGLAB) 4) A multi-scale study of dissolution-crystallization processes relevant to biomineralization and environment - Complutense University of Madrid, Spain ( ). 5) A study of the environment changes at the Acheloos River (ΕΛΛΑΣ ΒΕΤΑΝΙΑ). 6) Advancing understanding of volcanic processes and hazards using an integrated Earth Observation approach Funding Agency: Natural Environment Research Council, UK. Airborne Research and Survey Facility. Special deployment 2010: Greece and Eastern Mediterranean. Duration: ) Air Quality Monitoring and Forecasting in China AMFIC, ) An integrated study of seismic hazard assessment in the area of Aigon, gulf of Corinth, Greece. 9) Au-Ag-telluride-selenide deposits (IGCP-486 / UNESCO) Prof. N.J. Cook (University of Adelaide), Dr. C.L. Ciobanu (University of Adelaide). 10) Bioclimatic conditions and air pollution related to human health (cardiovascular and respiratory diseases) in Heraklio, Crete Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. Programme of the promotion of the exchange and scientific cooperation between Greece and Germany (IKYDA ). 11) Biomineralization and metalliferous palaeo-hydrothermal systems in the Milos volcanic island group, active South Aegean Volcanic Arc Funding Agencies: (1) Society of Economic Geologist (SEG), Hugh E. McKinstry Fund, Student Research Grants; (2) European Union 6th Framework Marie Curie Actions BIOTRACS (BIOtransformations of Trace elements in AquatiC Systems). Early-Stage Training (EST); (3) National Scholarship Foundation of Greece; (4) Special Account for Research Grants-Athens University Duration: ) Black shale occurrences in the Ionian Zone, τμιμα του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ GASH- EBSD of EUROGEOSURVEYS, E.U ) Center of Excellence in Low-energy Ion-Beam Research and Applications (LIBRA) - NCSR Demokritos /Greece in collaboration with various European Institutions, 1.4 M Research Potential REGPOT Capacities Programme, European Union ( ). 14) Chemical and Dynamical Influences on Decadal Ozone change (CANDIDOZ, ). 15) Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment - CIRCE, ) Coastal Geomorphological and sedimentological research in the area of Alope, N. Evoikos που υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτθμίου του Brighton. 17) Coastal sedimentary records of tsunami activity in the Kynos area, northern Gulf of Euboea ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Environmental Science του Ρανεπιςτθμίου του Brighton. 18) Comparative Study of the Stratigraphy and Paleogeography of Mesozoic Hellenic platforms. Funded by the University of Athens 19) Composition of slope-sequences of the Parnassos carbonate platform, Greece. (Dr. Giovanni 1

59 Rusciadelli, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi G.d'Annunzio, Chieti Scalo, Italia, Dr. N. Carras I.G.M.E., Acharnae, Greece) 20) COOPERATION (Action 1) Development of new methodology for the quantification and resilience of the impact of climate change upon the eastern coast of the Island of Crete, Greek Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, Coordinator: Eastern Crete Development Organization 21) COST A27 -"LANDMARKS". 22) COST Action On- and Off- site Environmental Impacts of Runoff and Erosion. 23) COST Action C22 Urban Flood Management. 24) COST Action ES0701: Improved Constraints on Models of Glacial Isostatic Adjustment. 25) DARECLIMED Data repositories and Computational Infrastructure for Environmental and Climate Studies in the Eastern Mediterranean, Ρρόγραμμα τθσ Ε.Ε (7ο Ρρόγραμμα Ρλαίςιο), Συντονιςτισ Manfred Lange, Κφπροσ, ) Depositional facies and diagenetic history of Cretaceous limestones of the Ionian islands, Greece. (Dr. Peter A. Scholle, Director and State Geologist of the New Mexico Bureau of Mines & Mineral Resources Tech, Socorro New Mexico, USA) 27) Dinaric Karst Aquifer System, Υπουργείο Εξωτερικϊν (υπό ζναρξθ) 28) Distribution and speciation of contaminants in bauxite and red mud from Ajka alumina plant, Hungary funded by the Karlsruhe Institute of Technology/Germany ( ). 29) Distribution and speciation of mercury and other heavy metals in framboidal pyrites from lagoon sediments in NW Greece - funded by the European Commission (2010). 30) Earthquakes Tsunamis and Landslides in the Corinth Rift, Greece. A multidisciplinary approach for measuring modelling and predicting their triggering mode and their effects (3HAZ-CORINTH) 31) e-heritage: Ψθφιακι Εφαρμογι Εμπορικισ Αξιοποίθςθσ Διαςυνοριακϊν Γεωπολιτιςμικϊν Ρόρων. Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ςτα πλαίςια των Κοινϊν Ερευνθτικϊν και Τεχνολογικϊν Ρρογραμμάτων Ελλάδασ-Κφπρου ( ). 32) Einfluss des Wetters und des thermischen Bioklimas auf die Erkältungskrankheiten- Eine Pilotstudie für ausgewählte Stationen in Deutschland. (Επίδραςθ του καιροφ και βιοκλίματοσ ςτθν διάκεςθ προλθπτικϊν φαρμάκων για τθν αντιμετϊπιςθ αναπνευςτικϊν προβλθμάτων. Ριλοτικι μελζτθ ςε επιλεγμζνεσ πόλεισ τθσ Γερμανίασ). Bayerhealthcare, Germany. 33) Elemental distribution and speciation in Saharan dust and urban particulate matter from Athens, Greece, using combined micro-xrf/-xanes/-xrd techniques funded by the Karlsruhe Institute of Technology/Germany (2011). 34) Elemental distribution in Saharan dust from red rain precipitated over Athens, Greece funded by the European Commission (2008). 35) ELMIN S.A. (HELLENIC MINING ENTERPRISES). Κατανομι των ςτοιχείων τθσ ομάδασ του λευκοχρφςου (PGE) ςτθν οφιολικικι μάηα Βζροιασ-Βερμίου. 36) Environmentally Compatible Air Transport System ECATS. 37) EPEAEK II Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» (http://www.geol.uoa.gr/engindex.htm) 38) Erasmus Intensive Programme, Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments, SPinSMEDE. Scientific director of University of Athens team. Transnational postgraduate 2

60 course on computing applications and soil degradation processes in cooperation with University of Braganza, University of Wageningen, University of Lleida and University of Lugo. 39) ETUDE DE RECONNAISSANCE GEOPOPHYSIQUE DES GISEMENTS DE SABLE EN VUE DE LA PROTECTION DES PLAGES DE L Αtlantique (Marche no 24/DPDPM/2007). Morocco Public Works Ministry. 40) European Program COST Action ES0907: INTIMATE - INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records (60,000 to 8,000 years ago). 41) FHL Θ. Kyriakidis Μάρμαρα - Γρανίτεσ ( ) Υπολογιςμόσ αποκεμάτων κοιταςμάτων μαρμάρου τθσ Εταιρείασ ςε περιοχζσ τθσ Β. Ελλάδοσ και τθσ FYROM 42) FP 6 3HAZ-Corinth, EY: D. Pantosti, Χρθματοδότθσ: EU. 43) FP6, Mobility-5, SPECIFIC SUPPORT ACTION. Researchers' Night 2006: A Night on the Beach with Oceanography Researchers (1/7-15/11/2006) (Φορζασ υλοποίθςθσ ΕΚΡΑ και Σφλλογοσ Ελλινων Ωκεανογράφων ). 44) FP7, Coordination and support actions (Support), Researchers Against Degrading Environment 1/6-30/ (Φορζασ υλοποίθςθσ ΕΚΡΑ και Σφλλογοσ Ελλινων Ωκεανογράφων). 45) FP7, ENV Impact of ocean acidification in the Mediterranean in a changing climate, Χρθματοδότθσ: EU. 46) FP7, SP3, People Coordination and support action. Researchers' Night 2008: Researchers' Web In Society (1/6-31/ ) 47) Geomorphological, Geochemical and stratigraphic indicators of Late Holocene coastal development in the Gytheio area, southern Peloponnesus, Greece ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο του Sussex, τμιμα Environmental Science. 48) GeoNatHaz project: A Transatlantic Exchange Partnership (TEP) (EU-Canada) devoted to Enhancing International Earth Science Competence in Natural Hazards Research Partners: University of Torino (Italy - EU coordinator), University of Bologna (Italy), National and Kapodistrian University of Athens (Greece), University of Savoie (France), Simon Fraser University (Canada), University of British Columbia (Canada - coordinator), Queen s University (Canada) ( ). 49) Geophysical and Mineralogical Investigations on the twin-meteorite impact craters in Thessaly (Central Greece) of Holocene age. Latsis Foundation (2010) 50) GEOTERRA A.E. (2006): a) Ρετρολογικι Ορυκτολογικι ανάλυςθ δειγμάτων επιχριςμάτων κονιαμάτων Μονισ Καρζα, Αττικισ. b) Ρετρολογικι Ορυκτολογικι ανάλυςθ δειγμάτων προςόψεωσ Δθμοτικοφ Σχολείου Καλλικζασ, Αττικισ. c) Ρετρολογικι Ορυκτολογικι ανάλυςθ δειγμάτων λατομείου περιοχισ Μάνδρασ, Αττικισ. 51) Global and regional Earth-System Monitoring Using Satellite and In-Situ Data (GEMS, ). 52) Global Earth Observation and Monitoring - GEOMON ) Ground Deformation Studies in the Central Ionian Islands (Greece) using Time Series Interferometry. European Space Agency (ESA), Type: Category 1 Project - C1P.6831 (2010) 54) HERAKLEITOS II Study of the hydrological and sedimentological processes of the formation and evolution of the subaquoeous and coastal delta of the River Acheloos, Greek Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs,. 55) High-resolution Earthquake records Acquired from Coastal and Lacustrine Environments ςε 3

61 ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο Brunel τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. 56) IGCP 479 Sustainable use of Platinum Group Elements in the 21st Century: Risks and Opportunities. 57) IGCP 521 ερευνθτικό πρόγραμμα "Black Sea-Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea level change and human adaptation" (Συντονιςτζσ: Valentina Yanko-Hombach, Canada, Yucel Yilmaz, Turkey, Pavel Dolukhanov, UK). 58) Improved Constraints on Models of Glacial Isostatic Adjustment. 59) Integrated tool for in situ characterization of effectiveness and durability of conservation techniques in historical structures, DIAS, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ- EESD Program, Ρολυτεχνείο Κριτθσ ( ). 60) Interaction processes between sulphate minerals and aqueous solutions: mineralogical and environmental implications Complutense University of Madrid/Spain ( ). 61) INTEREG II, BeachMed (Φορζασ υλοποίθςθσ Ινςτιτοφτο Υπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του ΙΤΕ, Κριτθσ. 62) INTERREG III C West Zone Economic and Environmental Valorization of Underground Cavities and Troglodytes - CAVESNETWORK. Community initiative on interregional cooperation across the entire EU territory and neighbouring countries on the global research and preservation mechanisms of caves and geocites. 63) INTERREG III Β ARCHIMED Byzantine Heritage Network: Rehabilitation, highlighting and management in the Eastern Mediterranean Basin -BYHERINET. Community initiative on interregional co-operation across Greece Italy Malta Cyprus on establishing a network addressed to integrated management of Byzantine Cultural Heritage and GeoInformation Systems on GeoCultural Monuments. 64) INTERREG III Β ARCHIMED Management of Water Resources and Wetland Protection in Tourism Developing Areas - MANWATER. Community initiative on interregional cooperation across Greece Italy Malta Cyprus on the sufficiency, preservation, protection of water resources and on the balance between demand and supply. 65) INTERREG III Β MEDOCC Gestion du Risque Nitrates pour une agriculture durable en Méditerranée -GRINMED. Community initiative on interregional co-operation across Greece Italy Spain France on Nitrate risk management for a sustainable agriculture. 66) INTERREG III Β MEDOCC Sciences en Méditerranée ARISTHOT. Community initiative on interregional co-operation across Greece Italy Spain France Algeria Maroc Egypt Syria Turkey on Structuring the Mediterranean Basin by developing the scientific heritage common to both sides of the Mediterranean, using Information Society tools. 67) INTERREG IVC, THE INFORMATION SOCIETY, CAPITALISATION PROJECT Promoting Innovation and the Knowledge Economy-PIKE. Κοινοτικι πρωτοβουλία για τθν διαπεριφερειακι ςυνεργαςία μεταξφ τθσ Βουλγαρίασ Τςεχίασ Ελλάδασ Ιρλανδίασ Ιταλίασ Ιςπανίασ Σουθδίασ Αγγλίασ με ςτόχο τθν εφαρμογι καινοτόμων πρακτικϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, τθν ενίςχυςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ και τθν ειςαγωγι μεκόδων GIS ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 68) INTERREG MED, STRENGTHENING INNOVATION CAPACITIES, DISSEMINATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND KNOW-HOW Techno-environmental platform for the agro-food sector in the Mediterranean. Κοινοτικι πρωτοβουλία για τθν προϊκθςθ τθσ «οικο-καινοτομίασ» κυρίωσ ςε μικρομεςαίεσ εταιρίεσ που ανικουν ςτον Αγροτροφικό τομζα με τθν δθμιουργία μιασ βιϊςιμθσ πλατφόρμασ. Στόχοσ τθσ πλατφόρμασ είναι θ διάχυςθ περιβαλλοντικϊν τεχνολογιϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν ςτα πλαίςια τθσ «οικο- 4

62 καινοτομίασ», μζςω τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και ανάπτυξθσ κοινϊν δράςεων μεταξφ Ιςπανίασ-ΕλλάδασΙταλίασ-Ρορτογαλίασ-Σλοβενίασ-Γαλλίασ-Κροατίασ. 69) INTERREG ROME ROman, ancient greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connecting Europe. In the framework of Community Initiative INTERREG III B, Priority 3: Promotion and management of landscape, natural and cultural heritage, Measure 3.1: Protecting and developing cultural heritage. 15 Participants from 5 countries aim at giving continual knowledge and perception of a vast and rich heritage by using innovative technologies. 70) Investigation of Rocks that may Contain Asbestos Minerals in the Troodos Region, Cyprus. GSD/2008/26" (funded by ECOREM). 71) John S. Latsis Public Benefit Foundation Environmental Protection and Sustainable Use of Water in Nestos Delta region: Nitrates Pollution and Coastal Erosion Issues. 72) Lacustrine records of local environmental and tectonic change in the Stymfalia wetlands, southern Greece που υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Environmental Science του Ρανεπιςτθμίου του Sussex. 73) Leonardo Da Vinci, Pilot Project, EL/06/B/F/PP , Educational Strategies for the Promotion of Natural heritage, EDUNatHer. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τθν ανάπτυξθ και παροχι ολοκλθρωμζνων λφςεων αναφορικά με καινοτόμα εξ αποςτάςεωσ εκπαιδευτικά προγράμματα που βαςίηονται ςτθν χριςθ δικτυακισ εφαρμογισ των Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν. 74) LIFE Ρεριβάλλον / EnviFriendly (Ευρϊτασ). 75) LIFE 09 ENΝ/GR/ «Adapt agricultural prοductiοn tο climate change and limited water supply» 76) Messinian Salinity Crisis: the greatest Mediterranean environmental perturbation and its repercussions to the biota. Ρρόγραμμα ΘΑΛΘΣ Χρθματοδοτείται από το ΕΣΡΑ (Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ ) 77) Monitoring Atmospheric Composition and Climate MACC, ) Multidisciplinary Experiment for Dynamic Understanding of Subduction under the Aegean (MEDUSA). Σε ςυνεργαςία με το MIT. U.S. National Science Foundation (2005- ). 79) Network of research infrastructure for European Seismology 80) Nouvelle approche Morphotectonique en Crete a partir de l isotope cosmogenique Chlore 36 produit in situ. Υλοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ Ελλθνο-Γαλλικισ Συνεργαςίασ. 81) Palaeogeographical investigations on landscape changes in Elis area (W. Peloponnesus) during the last years ςε ςυνεργαςία με τον τομζα Γεωγραφίασ του Ρανεπιςτθμίου Marbure τθσ Γερμανίασ. 82) Platinumgroup element potential of porphyry deposits. In Exploration for Platinum-group Element Deposits (J.E. Mungall, ed.). Mineralogical Association of Canada, Short Course 35: ) Practical Placements of Young Engineering Graduates. 84) Quantifying the Climate Impact of Global and European Transport Systems (QUANTIFY, ). 85) REAKT-Strategies and tools for real time earthquake risk reduction. 86) Reconstructing mid to late Holocene tsunami events around Lefkada/Preveza (NW Greece) 5

63 by means of sedimentological, geomorphological and palaeogeographical investigation. Υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο Marburg και Κολωνίασ, Γερμανία. 87) Run off erosion, Education and Culture DG, Lifelong Learning Programme, Erasmus Intensive Programmes. 88) SCOUT O3 Stratosphere Climate Links with Emphasis On The UTLS, Ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα τθσ Ε.Ε (6ο Ρρόγραμμα Ρλαίςιο), Συντονιςτισ N. Harris, Αγγλία, Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Χ. Ηερεφόσ, ) Seismic Early Warning for Europe SAFER 90) SHARE Seismic Hazard Harmonization in Europe 91) SMARTeST FP7: 7ο Ρρόγραμμα Ρλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ βιομθχανικισ και ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, Area: Built Environment, ENV Technologies for improved safety of the built environment in relation to flood events, Smart Resilience Technology, Systems and Tools. Το πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθ ςφνδεςθ τθσ αγοράσ με τισ καινοτόμεσ τεχνολογίεσ που αναπτφςςονται ςτον τομζα τθσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ διευκολφνοντασ το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ολιςτικϊν αντιπλθμμυρικϊν ςυςτθμάτων και υποςτθρίηοντασ τθν νζα Ευρωπαϊκι πολιτικι ςτο κζμα «Ηϊντασ με τισ πλθμμφρεσ». Θ ςυνεργαςία εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν ομάδων από τθν Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ιςπανία, Ελλάδα, Ολλανδία και Κφπρο ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ τεχνολογιϊν αιχμισ, τθν πιλοτικι εφαρμογι τουσ, κακϊσ και τον κακοριςμό κριτθρίων και δεικτϊν ελζγχου των νζων αντιπλθμμυρικϊν προϊόντων. 92) Sondages sismiques des ports de MOHAMMADIA, JORF LASFAR et SIDI IFNI (DRAPOR S.A.) 93) Stratosphere-Climate Links with Empasis On The UTLS SCOUT-O3, ) Structure and Properties of Materials at High Pressure του Bayerisches Geoinstitut, European High-Pressure Facility, Universität Bayreuth, D Bayreuth, Germany, με κζμα: Transmission electron microscopic and spectroscopic study of diamondiferous ultrahighpressure (UHP) rocks from northern Greece, επιδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ [FP6 Research Infrastructures: Transnational Access Κωδικόσ προγράμματοσ: 107)] (Δεκζμβριοσ 2007). 95) Techno-environmental platform for the agro-food sector in the Mediterranean. Κοινοτικι πρωτοβουλία για τθν προϊκθςθ τθσ «οικο-καινοτομίασ» κυρίωσ ςε μικρομεςαίεσ εταιρίεσ που ανικουν ςτον Αγροτροφικό τομζα με τθν δθμιουργία μιασ βιϊςιμθσ πλατφόρμασ. Στόχοσ τθσ πλατφόρμασ είναι θ διάχυςθ περιβαλλοντικϊν τεχνολογιϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν ςτα πλαίςια τθσ «οικο-καινοτομίασ», μζςω τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και ανάπτυξθσ κοινϊν δράςεων μεταξφ Ιςπανίασ-ΕλλάδασΙταλίασ-Ρορτογαλίασ-Σλοβενίασ- Γαλλίασ-Κροατίασ. 96) TERRAFIRMA: Pan-European Ground Motions Risk Assessment Service in Support of Policies Aimed at Protecting the Citizens against Natural & Anthropogenic Ground Motion Hazards. 97) TERRAFIRMA-3: Pan-European Ground Motion Hazard Information Service. Global Monitoring for Environment & Security (GMES), European Space Agency (ESA) & EU ( ). 98) Tertiary porphyry and epithermal association in the eastern Rhodopes, Greece Dr. R. Moritz (University of Genève/Switzerland, Section des Sciences de la Terre). 99) The potential of white Mg-rich carbonates from Kozani, Greece and British Columbia, Canada for use as non-toxic flame-retardants (ΓΓΕΤ). 100) The use of clay-rich rocks and mining wastes in the production of light weight aggregates 6

64 with thermal insulation properties (ΓΓΕΤ) 101) Thorium chemistry in Greek bauxites and bauxite-tailings (red mud) using X-ray absorption spectroscopy - funded by the European Commission (2009). 102) Towards Engineering Harmony Between Water, Ecosystem and Society, European Interacademy Panel of European Academies of Science, European Centre for Ecohydrology, UNESCO (εκπρόςωποσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν). 103) Tracing Tsunami deposits in the Thermaikos Gulf, Northern Greece. Implications for Seismic and Tsunami hazard and Archaeology. ΙΚΥDΑ ( ) 104) Transmission electron microscopic and spectroscopic study of diamondiferous UHP rocks from northern Greece - UOA, Greece, & Bayerisches Geoinstitut, Germany (2007). 105) TUNCONSTRUCT: Technology innovation in underground construction, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ- NMP Program, 40 εταίροι από 11 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ: Γ. Εξαδάκτυλοσ, Ρολυτεχνείο Κριτθσ ( ). 106) Understanding corundum genesis through trace element geochemistry and geochronology (University New South Wales, Science Faculty Research Grant Program) Dr Ian Graham (University New South Wales, School of BEES), Dr. Zaw Khin (University of Tasmania), Dr. Sutherland Lin (USW). 107) Understanding metallogenesis and hydrothermal fluid biogeochemistry in emergent volcanoes the example of the Milos natural palaeo-geothermal laboratory Funding Agency: National Environment Research Council(NERC)-NERC Isotope Geosciences Laboratories, UK Duration: ) Uranium distribution and speciation in carbonate rocks from the greater Attica region, Greece - funded by the European Commission (2008). 109) Use of Mg-rich carbonates as fire retardants, (funded by the GSRT, cooperation with NTUA, Department of Chemical Engineers and the University of Saskatoon, Canada). 110) Warning and rapid response systems for Athens and Bucharest (ΓΓΕΤ). 111) Αναβάκμιςθ Ρροςαρμογι Σειςμολογικοφ Δικτφου Ε.Σ. ΕΚΡΑ. 112) Αναβάκμιςθ Σειςμικϊν Ρθγϊν Επιμικων Κυμάτων και Σχεδιαςμόσ, Καταςκευι Ρθγϊν Εγκαρςίων Κυμάτων - Σε εξζλιξθ 113) Αναγνωριςτικι Γεωλογικι Υδρογεωλογικι ζρευνα Διμου Φερϊν. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 96ς, Ακινα ) Ανακφκλωςθ απορριμμάτων τεχνθτισ πζτρασ ςε δομικζσ εφαρμογζσ. Ζργο ΡΑΒΕ χρθματοδοτοφμενο από τθ ΓΓΕΤ και τθν εταιρεία Μακιόσ Ρυρίμαχα ΑΕ. 115) Ανάλυςθ τθσ κατανομισ των πυρκαγιϊν ςτθ νιςο Κεφαλλθνία και θ επίδραςι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ διάβρωςθσ (ΓΓΕΤ). 116) Αναλυτικι Μικροηωνικι μελζτθ τθσ πόλεωσ τθσ Μυτιλινθσ τθσ Νιςου Λζςβου. 117) Αναμόρφωςθ προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβαλλοντοσ (πρϊθν Τμιματοσ Γεωλογίασ) / αυτεπιςταςία 118) Ανάπτυξθ αλγόρικμου για τθν επίλυςθ του μθ γραμμικοφ αντιςτρόφου ςειςμικοφ προβλιματοσ με εφαρμογζσ ςτθν απεικόνιςθ εδαφικϊν δομϊν (ΘΑΚΛΕΙΤΟΣ). 119) Ανάπτυξθ αλγόρικμου για τθν επίλυςθ του μθ γραμμικοφ αντίςτροφου ςειςμικοφ προβλιματοσ με εφαρμογζσ ςτθν απεικόνιςθ υπεδαφικων δομϊν. 7

65 120) Ανάπτυξθ διάταξθσ μζτρθςθσ οπτικϊν παραμζτρων του καλάςςιου νεροφ Φορζασ Υλοποίθςθσ ΤΕΙ Ακθνϊν. 121) Ανάπτυξθ δικτφου ςειςμολογικϊν και γεωδαιτικϊν παρατθριςεων ςτθν περιφζρεια Ιονίων Νιςων. Ανάδοχοσ ΡΕΡ Ιονίων Νιςων-ΤΕΔΚ Λευκάδασ 122) Ανάπτυξθ Δικτφου Σειςμολογικϊν και Γεωδαιτικϊν Ραρατθριςεων ςτθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων. 123) Ανάπτυξθ εκνικοφ δικτφου μζτρθςθσ τθσ υπεριϊδουσ θλιακισ ακτινοβολίασ (ΓΓΕΤ) 124) Ανάπτυξθ ενόσ καινοτόμου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ρφπανςθσ, ςε πραγματικό χρόνο, από πετρελαιοειδι (ΓΓΕΤ). 125) Ανάπτυξθ εργαλείων και δικτφου Διμων ςε εκνικό επίπεδο για τθν πρόλθψθ και προςταςία των δαςϊν από τισ πυρκαγιζσ. Ρρόγραμμα Life. «Ρεριβαλλοντικι Ρολιτικι και Διακυβζρνθςθ». Συνχρθματοδότθςθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Τοπικι Ζνωςθ Διμων και Κοινοτιτων Νομοφ Αττικισ (2010- ). 126) Ανάπτυξθ καινοτόμου ςυςτιματοσ ποιοτικισ και ποςοτικισ παρακολοφκθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ μόλυνςθσ ςτισ αγροτικζσ εκτάςεισ εκατζρωκεν του ποταμοφ Shkumbini (περιοχι Lushnja), ςτθν Αλβανία (ΓΓΕΤ). 127) Ανάπτυξθ λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα για ανάλυςθ και ερμθνεία δεδομζνων από θλεκτρικζσ και θλεκτρομαγνθτικζσ Γεωφυςικζσ Διαςκοπιςεισ. 128) Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ για τθ διαχείριςθ ενεργοφ βιλογικισ ιλφοσ με χριςθ ατταπουλγιτικισ αργίλου (Χρθματοδότθςθ- ΔΕΥΑ Θιρασ ( ). 129) Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ για τθν εκτίμθςθ τθσ περιβαλλοντικισ επικινδυνότθτασ δυνθτικά τοξικϊν ςτοιχείων. 130) Ανάπτυξθ μόνιμων ςειςμολογικϊν ςτακμϊν του Ενιαίου Εκνικοφ Δικτφου Σειςμογράφων - ΕΕΔΣ (2010). 131) Ανάπτυξθ νζων μεκόδων για τθν ποςοτικοποίθςθ και αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ ςτισ ανατολικζσ Ακτζσ τθσ Νιςου Κριτθσ «ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ» - ΡΑΞΘ Ι:«Συνεργατικά ζργα μικρισ και μεςαίασ κλίμακασ» ΕΣΡΑ ) Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων γεωφυςικϊν τεχνολογιϊν παρακολοφκθςθσ τθσ δυναμικισ και ποιοτικισ μεταβολισ των υδρογεωλογικϊν παραμζτρων υπόγειων υδροφορζων. 133) Ανάπτυξθ ςφγχρονων γεωφυςικϊν τεχνικϊν ςτθ διερεφνθςθ και ςτθν επίλυςθ γεωπεριβαλλοντικϊν-γεωτεχνικϊν προβλθμάτων - Σε εξζλιξθ 134) Ανάπτυξθ Συςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων Υδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ Ρελοποννιςου, Βόρειασ Ρελοποννιςου και Ανατολικισ Ρελοποννιςου (ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ), Ανάδοχοσ Κ/ξία ENVECO A.E., WL/DELFT, HYDRAULICS, Β. ΡΕΛΕΟΣ, ΥΔΟΘΛΕΚΤΙΚΘ Ε.Ρ.Ε., GEOMET. 135) Ανάπτυξθ Συςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων Υδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ Ρελοποννιςου, Βόρειασ Ρελοποννιςου και Ανατολικισ Ρελοποννιςου (ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ), Ανάδοχοσ Κ/ξία ENVECO A.E., WL/DELFT, HYDRAULICS, Β. ΡΕΛΕΟΣ, ΥΔΟΘΛΕΚΤΙΚΘ Ε.Ρ.Ε., GEOMET. 136) Ανάπτυξθ, βελτίωςθ και προςαρμογι ςφγχρονου λογιςμικοφ τριςδιάςτατθσ ςειςμικισ προςομοίωςθσ και αντιςτροφισ, με ςτόχο τον εντοπιςμό και τθ χωροκζτθςθ πεπεραςμζνων διαςτάςεων υπεδαφικϊν δομϊν με εφαρμογζσ ςτα ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ, τεχνικισ περιβάλλοντοσ. (ΡΥΘΑΓΟΑΣ ΙΙ). 137) Ανάπτυξθ, μοντελοποίθςθ, προςταςία και ανάδειξθ γεωπολιτιςμικοφ πάρκου ςτθν περιοχι 8

66 τθσ Σάμου (ΓΓΕΤ). 138) Αναςκαφι ςτο ςπιλαιο νάνων ελεφάντων ςτθν Τιλο. Ραρουςίαςθ των απολικωμζνων νάνων ελεφάντων ςτθν Τιλο. 139) Αντιμετϊπιςθ των κατολιςκθτικϊν φαινομζνων ςτθν Ιερά Μονι Ραναγίασ Σπθλιανισ Νιςφρου. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Αντιςειςμικόσ Σχεδιαςμόσ και Οργάνωςθ Διμου εκφμνθσ, Φάςθ Γϋ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Άνω Καινοηωικθ, ιηθματολογικι, παλαιογεωγραφικι και παλαιοωκεανογραφικι εξζλιξθ του Σαρωνικοφ κόλπου. ΘΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2010-ςιμερα)- MIS: με K.A. 70/3/ ) Ανω Τεταρτογενισ Σεςμικι Στρωματογραφία Νότιου Ευβοικοφ. (ΕΛΚΕ-ΕΚΡΑ). 143) Άνω-τεταρτογενισ Σειςμικι Στρωματογραφία Κόλπου Μεραμβζλλου (ΕΛΚΕ-ΕΚΡΑ) 144) Αξιοποίθςθ ελλθνικϊν καολινϊν με αυξθμζνθ περιεκτικότθτα πυριτίου και κειικϊν ςτθν παραγωγι λευκοφ τςιμζντου. 145) Βυκομετρικι αποτφπωςθ και Ζρευνα εντοπιςμοφ μεταλλικϊν αντικειμζνων Λιμζνα Θρακλείου 2005 (ΟΛΘ). 146) Γεωβιολογία και Ραλαιοωκεανογραφία τθσ Ανατολικισ Μεςογείου κατά το Μζςο Μειόκαινο (Ελλάδα Ιταλία, ΓΓΕΤ). 147) Γεωλογικι Ζρευνα ςε περιοχζσ με ιδιαίτερο Γεωδυναμικό Κακεςτϊσ ςτα πλαίςια Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ του Διμου Λουτρακίου Ρεραχϊρασ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Γεωλογικι και αντιςειςμικι μελζτθ αγωγοφ φυςικοφ αερίου μζςθσ πίεςθσ για τον Διμο Τρικκαίων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Γεωλογικι τεκμθρίωςθ και υποςτιριξθ του Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ Αγ. ουμζλθσ Κριτθσ (Κοινοπραξία Μθχανικϊν Ε. Καλογρίδθ Θ. Κεφαλογιάννθ) 150) Γεωμορφολογικι Ραλαιογεωγραφικι εξζλιξθ τθσ ΒΔ Κεφαλλθνίασ με ζμφαςθ ςτθν περιοχι μεταξφ του κόλπου Αργοςτολίου και του Πρμου Αγίασ Κυριακισ, κατά το Ανϊτερο Ολόκαινο» με χρθματοδότθςθ από τθν Ζνωςθσ των Απανταχοφ Ικακθςίων. 151) Γεωμορφολογικι ζρευνα και χριςεισ γθσ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ του νότιου Ευβοϊκοφ κόλπου, το οποίο χρθματοδοτικθκε από τθν Επιτροπι Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 152) Γεωμορφολογικι μελζτθ δθμιουργίασ και εξζλιξθσ των tafoni ςτθν περιοχι των Κυκλάδων, Χρθματοδότθςθ Ραν/μιο Ακθνϊν (κωδικόσ 70/4/7615). 153) Γεωμορφολογικι μελζτθ τθσ νιςου Θάςου με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, Χρθματοδότθςθ Ραν/μιο Ακθνϊν (κωδικόσ 70/4/7615). 154) Γεωμορφολογικι μελζτθ τθσ παραλίασ Λουρδά μζςω ςφγκριςθσ διαφορετικϊν χρονολογιϊν αεροφωτογραφιϊν και εργαςίασ υπαίκρου, Χρθματοδότθςθ Δ. Λειβακοφσ (70/3/9563). 155) Γεωχθμικι ζρευνα ςε πθλοφσ του ελλθνικοφ χϊρου 156) Δθμιουργία δικτφου ςυνεργαςίασ για ετοιμαςία ερευνθτικισ πρόταςθσ για αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα καταγραφισ και ελζγχου γεωφυςικϊν παραμζτρων υπόγειων 9

67 νερϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ χϊρουσ (ΓΓΕΤ). 157) Δθμιουργία εκκετθρίων και προμικεια υλικοφ προβολισ για το τζμενοσ Μαςταμπά ζκυμνου (ΡΕΡ Κριτθσ) 158) Διαγενετικά φαινόμενα βωξιτικϊν και ςιδθρονικελιοφχων μεταλλευμάτων καρςτικοφ τφπου (ΓΓΕΤ). 159) Διακρατικό Ρρόγραμμα ςυνεργαςίασ Ελλάδασ Κφπρου (Γεωπολιτιςμικό Ράρκο Ανατολικοφ Αιγαίου Ζνωςθ Κοινοτιτων Κφπρου) με κζμα: e-heritage: Ψθφιακι Εφαρμογι Εμπορικισ Αξιοποίθςθσ Διαςυνοριακϊν Γεωπολιτιςμικϊν Ρόρων. Χρθματοδότθςθ: Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. 160) Διακρατικό Ρρόγραμμα ςυνεργαςίασ Ελλάδασ Σλοβενίασ με κζμα: Ανάπτυξθ Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν για τθν πλθροφόρθςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα περιβάλλοντοσ. Χρθματοδότθςθ: Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. 161) Διακρατικό Ρρόγραμμα ςυνεργαςίασ Ελλάδασ Τουρκίασ (Γεωπολιτιςμικό Ράρκο Ανατολικοφ Αιγαίου MINISTRY OF AGRICULTURE AND VILLAGE AFFAIRS, TAGEM Menemen Regional Research Institute of Soil and Water Resources) με κζμα: Τεχνολογίεσ περιβάλλοντοσ και το φαινόμενο τθσ ερθμοποίθςθσ. Χρθματοδότθςθ: Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. 162) Διακρατικό Ρρόγραμμα ςυνεργαςίασ Ελλάδασ Τυνθςίασ (Γεωπολιτιςμικό Ράρκο Ανατολικοφ Αιγαίου Arid Regions Institute/ Institute des Regions Arides - IRA) με κζμα: Δικτυακό Γεωγραφικό Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν για Ρρακτικζσ Διαχείριςθσ Τοπίου. Χρθματοδότθςθ: Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. 163) Διατφπωςθ γεωλογικϊν κριτθρίων για τθν επιλογι περιοχϊν για οικιςτικι ανάπτυξθ και ςυναφείσ χριςεισ, ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ (Ρρόγραμμα ΡΥΘΑΓΟΑΣ). 164) Διατφπωςθ Γεωλογικϊν Κριτθρίων για τθν Επιλογι Ρεριοχϊν για Οικιςτικι Ανάπτυξθ και Συναφείσ Χριςεισ, Ρυκαγόρασ ΙΙ, Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ςτα πλαίςια του ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ, Ε.Κ.Ρ.Α. ( ) 165) Διαχείριςθ ςειςμικϊν κρίςεων ςτθν Ελλάδα και Σλοβενία: χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ πρόςφατων και παλαιότερων ςειςμϊν (ΓΓΕΤ) 166) Διεκνζσ Επιςτθμονικό Ρρόγραμμα ESF /: ΜΕRF «Dynamics of marine ecosystem response to fertilization: Quaternary Mediterranean sapropel events and implications for marine carbon uptake». Project coordinator: Patrizia Ziveri, Vrije Universiteit Amsterdam, ωσ ASSOCIATED RESEARCH PROJECT: «Εastern Μediterranean marine ecosystems and coccolithophirid ecology. Coccolithophorids as contributors to eastern Mediterranean carbon cycles». 167) Διεξαγωγι γεωφυςικισ ζρευνασ ςτθν περιοχι τθσ περιφερειακι οδοφ Λουτρακίου, για τθν αντιμετϊπιςθ των κατολιςκθτικϊν φαινομζνων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 2, Ακινα ) Διεξαγωγι Ωκεανογραφικϊν Γεωλογικϊν Βυκομετρικϊν ερευνϊν για μελζτθ και εγκατάςταςθ Υποβρυχίων καλωδίων 150KV για τισ διαςυνδζςεισ ΑΙΓΙΝΑΣ - Υ/Σ ΜΕΓΑΩΝ και Υ/Σ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ (ΔΕΘ). 169) Διεξαγωγι Ωκεανογραφικϊν-Γεωλογικϊν-Βυκομετρικϊν ερευνϊν για μελζτθ και εγκατάςταςθ Υποβρυχίων Καλωδίων 150KV για τθ Διαςφνδεςθ Ν. Μάκρθσ-Ευβοίασ 2006(ΔΕΘ). 170) Διεξαγωγι Ωκεανογραφικϊν-Γεωλογικϊν-Βυκομετρικϊν ερευνϊν για μελζτθ και εγκατάςταςθ Υποβρυχίων Καλωδίων 150KV για τθ Διαςφνδεςθ των Κυκλάδων. (Execution of 10

68 Oceanographic-Geological-Bathymetric research for routing and ponding of submarine 150KVA power cables in the Cyclade islands.)(δεθ). 171) Διεργαςίεσ υπεργενετικισ αλλοίωςθσ ςυμπαγϊν κειοφχων μεταλευμάτων Cu-FeS 2 τθσ Κφπρου και επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον: αναηιτθςθ μεκόδου αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ τθσ όξινθσ απορροισ (Χρθματοδότθςθ- ΕΚΡΑ / ΕΛΚΕ (Ρρόγραμμα ενίςχυςθσ ομάδων ζρευνασ ) 172) Διερεφνθςθ των παρατθρθκειςϊν εδαφικϊν υποχωριςεων ςτισ περιοχζσ Φαρςάλων και λεκάνθσ ανατολικισ Θεςςαλίασ (Κάρλα) με γεωφυςικζσ μετριςεισ - Σε εξζλιξθ 173) Διερεφνθςθ των υδρογεωλογικϊν ςυνκθκϊν περιοχϊν τθσ βόρειο-ανατολικισ και νότιοκεντρικισ νιςου Χίου, με τθ ςυνδρομι γεωφυςικϊν διαςκοπιςεων, για τθν εκτζλεςθ εκμεταλλεφςιμων υδρογεωτριςεων - Σε εξζλιξθ 174) Διοργάνωςθ εκκζςεωσ με τίτλο: Κοχφλια και κάλαςςα ςτο Διμο Ρόρου 175) Δομι και γζνεςθ ορυκτϊν ςε διάφορα γεωλογικά περιβάλλοντα, (Διακρατικό). 176) Δράςεισ Αποκατάςταςθσ Ραρόδιων Οικοςυςτθμάτων Ρυρόπλθκτων Ρεριοχϊν του Ν. Θλείασ ςε μια προςπάκεια δθμιουργίασ μιασ νζασ ιςορροπίασ μεταξφ ανκρϊπου και περιβάλλοντοσ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Δράςεισ αποκατάςταςθσ παρόδιων οικοςυςτθμάτων πυρόπλθκτων περιοχϊν του Ν. Θλείασ ςε μια προςπάκεια δθμιουργίασ μιασ νζασ ιςορροπίασ μεταξφ ανκρϊπου και περιβάλλοντοσ. (Αθήνα 2011) 178) Εδαφογεωχθμικι- περιβαλλοντικι ζρευνα του Β.Δ. πεδινοφ τμιματοσ τθσ λεκάνθσ των Ιωαννίνων ςτο ΕΓΟ : Καταγραφι και αποτίμθςθ των υδρογεωλογικϊν χαρακτιρων των υπογείων νερϊν και των υδροφόρων ςυςτθμάτων τθσ χϊρασ» τθσ Διεφκυνςθσ Υδρογεωλογίασ του ΙΓΜΕ. ΓϋΚΡΣ-ΙΓΜΕ 179) ΕΔΘΕ Ελλθνικό Δίκτυο Θλιακισ Ενζργειασ, Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Συνεργαςία» (ΕΣΡΑ ), ) Ειδικι ζρευνα επιςιμανςθσ και χαρακτθριςμοφ τθσ ενεργότθτασ των ρθγμάτων ςτισ προσ πολεοδόμθςθ περιοχζσ του Διμου Θρακλζιου, Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν, Γεωδυναμικό Ινςτιτοφτο. 181) Ειδικό ολοκλθρωμζνο ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ γεωδυναμικϊν φυςικϊν κινδφνων Ρροτάςεισ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ του Νομοφ Θλείασ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Ζκκεςθ Σπίτι τθσ Κφπρου Οι τελευταίοι Ευρωπαϊκοί Ιπποπόταμοι (5/ 2010) 183) Ζκκεςθ των απολικωμάτων κθλαςτικϊν τθσ Κεραςιάσ. (Νομαρχία Ευβοίασ 184) ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ του Ενιαίου Διοικθτικοφ Τομζα Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΚΡΣ του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ( ) 185) Εκπόνθςθ Γεωλογικισ και Αντιςειςμικισ μελζτθσ αγωγοφ φυςικοφ αερίου μζςθσ πίεςθσ (19Β) για το διμο Καρδίτςασ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Εκπόνθςθ διερευνθτικισ προμελζτθσ που αφορά ςτθν ανάδειξθ των παλαιοντολογικϊν ευρθμάτων του Ρικερμίου (Κοινότθτα Ρικερμίου) 187) Εκπόνθςθ ειδικισ ςειςμοτεκτονικισ και εδαφομθχανικισ μελζτθσ (μικροηωνικισ) ςειςμικισ επικινδυνότθτασ ςτθν περιοχι επζκταςθσ των εγκαταςτάςεων των Διυλιςτθρίων Ελευςίνασ. 11

69 Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 4, Ακινα ) Εκπόνθςθ ειδικϊν γεωλογικϊν χαρτϊν για τθ κζςθ Μελετάνι (Τρικζρατο) Δ. Αττικισ. Ανάκεςθ Διμοσ Μάνδρασ (2007). 189) Εκπόνθςθ Μικροηωνικισ Μελζτθσ Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ και Οργάνωςθ για τθν Αντιμετϊπιςθ Φυςικϊν Καταςτροφϊν Διμου Δφμθσ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Εκτζλεςθ ςειςμογεωτεχνικισ ζρευνασ εγκαταςτάςεων ΤΕΙ Κεφαλονιάσ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 2, Ακινα ) Εκτζλεςθ ςειςμογεωτεχνικισ ζρευνασ ςτθ περιοχι των εγκαταςτάςεων του ΤΕΙ Ηακφνκου. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 2, Ακινα ) Εκτζλεςθ Σειςμογεωτεχνικισ Ζρευνασ ςτθν περιοχι ανζγερςθσ του Τμιματοσ Βιολογικισ Γεωργίασ ςτο Αργοςτόλι Κεφαλλθνίασ του ΤΕΙ Ιονίων Νιςων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Εκτζλεςθ Σειςμογεωτεχνικισ Ζρευνασ ςτθν περιοχι ανζγερςθσ του Τμιματοσ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία του ΤΕΙ Ιονίων Νιςων ςτθ Λευκάδα. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ χριςθ φδατοσ για φδρευςθ ςε περιοχζσ ιδιαίτερων γεωπεριβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν (Ηάκυνκοσ). Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 15ς, Ακινα ) Εκτίμθςθ τθσ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ από μεταλλευτικι δραςτθριότθτα και προτάςεισ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ ςτουσ Νομοφσ Εβρου και οδόπθσ ( ) (ΘΑΚΛΕΙΤΟΣ). 196) Εκτίμθςθ τθσ τρωτότθτασ υδροφόρων οριηόντων ςκλθρϊν διερρθγμζνων πετρωμάτων (ΡΕΝΕΔ) 197) Εκτίμθςθ των ιδιοτιτων διικθςθσ και τθσ υδρολογικισ ςυμπεριφοράσ τθσ ηϊνθσ του επικάρςτ: Μια προςζγγιςθ και μεκοδολογία ζρευνασ, θ ςχζςθ ςτθν εκτίμθςθ τθσ τρωτότθτασ των υπόγειων υδάτων ςτισ καρςτικζσ περιοχζσ των λεκανϊν τθσ Μεςογείου και τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ (ΓΓΕΤ). 198) Εκτίμθςθ των προβλεπομζνων από τα πρότυπα προςομοίωςθσ κλιματικϊν αλλαγϊν ςτθν Ελλάδα με μεκόδουσ υποκλιμάκωςθσ (μζροσ Β), Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ-ΡΥΘΑΓΟΑΣ ΙΙ. 199) Εκτίμθςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ιςχυρισ ςειςμικισ κίνθςθσ ςτθ πλειόςειςτθ περιοχι του ςειςμοφ τθσ ςτθ ΒΔ. Αττικι και θ ςυμβουλι τουσ ςτον αντιςειςμικό ςχεδιαςμό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 200) Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υπόγειων νερϊν και των πικανϊν πθγϊν ρφπανςθσ ςτο Κορωπί και ςτθν ευρφτερθ περιοχι των Μεςογείων (Νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ Ανατολικισ Αττικισ) 201) Εντοπιςμόσ αμμωδϊν αποκζςεων πυριτικισ ςφςταςθσ για τθν παραγωγι μονωτικϊν υλικϊν και κονιαμάτων (Χρθματοδότθςθ από YTONG) 202) Εντοπιςμόσ ανιςοτροπικϊν μεςϊν ςτον ελλαδικό χϊρο με χριςθ κυμάτων χϊρου και 12

70 επιφανειακϊν (ΡΥΘΑΓΟΑΣ - ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ) 203) Εντοπιςμόσ και παρακολοφκθςθ τθσ ρφπανςθσ από εξαςκενζσ χρϊμιο και άλλα τοξικά ςτοιχεία ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ωρωποφ (Λεκάνθ Αςωποφ ποταμοφ) εκτίμθςθ, πρόλθψθ και αποκατάςταςθ 204) Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτικϊν για κζματα Ρρόλθψθσ και Διαχείριςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν ςε Σχολικζσ Μονάδεσ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Εξζλιξθ και πετρελαϊκό δυναμικό των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν τθσ Δυτικισ Ελλάδασ. Πρόγραμμα «ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ», Χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιςτημίου Αθηνών 206) Επζκταςθ και ςυμπλιρωςθ του λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα MATGPR, για τθν ανάλυςθ και ερμθνεία δεδομζνων γεωραντάρ. 207) Επεξεργαςία μακροςειςμικϊν πλθροφοριϊν από ςειςμοφσ τθσ περιοχισ του Ιονίου. Συμβολι ςτθν εκτίμθςθ τθσ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ τθσ περιοχισ. 208) Επίδραςθ κλιματικϊν-βιοκλιματικϊν ςυνκθκϊν και ποιότθτασ του αζρα ςτθν δθμόςια υγεία ςτθν νιςο Κριτθ. Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Θράκλειτοσ» ( ). 209) Επίδραςθ τθσ μεταβλθτότθτασ του καιροφ και τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν εμφάνιςθ αναπνευςτικϊν λοιμϊξεων και ιδιαίτερα του παιδικοφ άςκματοσ. Επιτροπι Ερευνϊν Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ( ) 210) Επιχειρθματικότθτα», Χρθματοδότθσ ΕΡΕΑΕΚ. 211) Επιχειρθςιακι οργάνωςθ του Διμου Αγίων Αναργφρων για τθν Ρολιτικι Ρροςταςία και τθν αντιμετϊπιςθ Φυςικϊν και Τεχνολογικϊν Κινδφνων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Επιχειρθςιακι οργάνωςθ των Διμων του Αναπτυξιακοφ Συνδζςμου Δυτικισ Ακινασ για τθν Ρολιτικι Ρροςταςία και τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν και περιβαλλοντικϊν κινδφνων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ του φαινομζνου τθσ διάβρωςθσ. Καινοτόμεσ μζκοδοι μελζτθσ-πρόγνωςθσ-αξιοποίθςισ τουσ ωσ γεωτόπων. 214) Επιχειρθςιακι Ραρακολοφκθςθ του φαινομζνου τθσ διάβρωςθσ: Καινοτόμεσ μζκοδοι μελζτθσ πρόγνωςθσ αξιοποίθςθσ τουσ ωσ γεϊτοποι «ΡΥΘΑΓΟΑΣ II: Ενίςχυςθ Ερευνθτικϊν Ομάδων ςτα Ρανεπιςτιμια», Μζτρο: «Ρρογράμματα Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ και Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ», Τομζασ: Ανκρϊπινοι Ρόροι, ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΑΘΘΝΩΝ, Χρθματοδότθςθ: Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ. II. 215) Επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ των περιβαλλοντικϊν(ωκεανογραφικϊν-μετεωρολογικϊν) ςυνκθκϊν του αιγιαλοφ. 216) Ζργο HydroEvia Ολοκλθρωμζνθ Μελζτθ Υδατικοφ Δυναμικοφ Ν. Εφβοιασ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ λιψθσ αποφάςεων, παρζχοντασ ολοκλθρωμζνθ εικόνα του υδατικοφ δυναμικοφ τθσ περιοχισ και εναρμονίηοντασ τθν Νομαρχία Εφβοιασ με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία για το Νερό. Ανακζτουςα Αρχι: Ν.Α. Εφβοιασ. 217) Ζργο Ολοκλθρωμζνο Γεωγραφικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Διμου Γαλατςίου με ςτόχο τθν ανάπτυξθ GIS εφαρμογισ ςτο Διμο Γαλατςίου. Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Γαλατςίου. 13

71 218) Ζργο για τθ μελζτθ και αντιμετϊπιςθ τθσ διάβρωςθσ των τουριςτικϊν παραλιϊν των Β ακτϊν τθσ Ν. Λευκάδασ. 219) Ζργο για τθν περιβαλλοντικι μελζτθ των παραλιακϊν ηωνϊν του διμου Λεωνιδίου, με ςκοπό τθν προςταςία τουσ από τθ διάβρωςθ και τθν αξιοποίθςι τουσ ςτα πλαίςια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γενικι Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ, Δ/νςθ Ρεριφ/κοφ Σχεδιαςμοφ 220) Ζρευνα Γεωλογικισ Σειςμοτεκτονικισ Γεωτεχνικισ Καταλλθλότθτασ περιοχισ ΒΔ Καταρρακτϊν Λουτρακίου. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Ζρευνα επί των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν ςτθν περιοχι δραςτθριοτιτων τθσ ΜΡΕΝΤΟΜΑΙΝ Α.Ε. (Ακρωτιριο Ρραςςϊν Κιμϊλου). Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 11ς, Ακινα ) Ερευνα επικερμικϊν μεταλλοφοριϊν Au-Ag Μιλου και Εβρου 223) Ερευνα επιςιμανςθσ και χαρακτθριςμοφ των ρθγμάτων ςτα πλαίςια τθσ πολεοδόμθςθσ του Ανατολικοφ Ρολεοδομικοφ Κζντρου Διμου Θρακλείου. Διμοσ Θρακλείου ( ). 224) Ζρευνα και αντιμετϊπιςθ κατολιςκιςεων ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ ςειςμικισ φόρτιςθσ ςτθ κζςθ Δθμοτικά Φυςικά Λουτρά του Διμου Λουτρακίου-Ρεραχϊρασ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 95ς, Ακινα ) Ζρευνα και αντιμετϊπιςθ κατολιςκθτικϊν φαινομζνων ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ ςειςμικισ φόρτιςθσ ςτθν περιοχι του Κάςτρου Μπόχαλθσ Ηακφνκου. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 3, Ακινα ) Ζρευνα ορυκτϊν των ςτοιχείων τθσ ομάδασ του λευκοχρφςου (PGM) ςε PGE-πλοφςιεσ ηϊνεσ με επιγενετικζσ διεργαςίεσ. 227) Ζρευνα ςε περιοχζσ ιδιαίτερων περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν του Διμου Λαγανά. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 5, Ακινα ) Ζρευνα του Γεωμορφολογικοφ κακεςτϊτοσ επιλεγμζνων περιοχϊν τθσ Ελλάδοσ ωσ βάςθ τθσ ορκολογικισ τουσ ανάπτυξθσ. Ε.Κ.Ρ.Α 229) Ζρευνα του Γεωμορφολογικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Νιςου Ευβοίασ και άλλων περιοχϊν τθσ Ελλάδοσ ωσ βάςθ τθσ ορκολογικισ τουσ ανάπτυξθσ 230) Ζρευνα Χαρτογράφθςθσ Κόλπου Μεραμβζλλου-Ιεράπετρασ (ΓΓΖΤ, ΡΕΝΕΔ). 231) Ερευνθτικζσ εργαςίεσ για τον προςδιοριςμό του όγκου και τθσ ιηθματογζνεςθσ του ταμιευτιρα του ΥΘΣ Ρλαςτιρα (ΔΕΘ) 232) Ερευνθτικζσ εργαςίεσ για τον προςδιοριςμό του όγκου και τθσ ιηθματογζνεςθσ του ταμιευτιρα του ΥΘΣ Ρλαςτιρα»(ΔΕΘ, 2010) 233) Ερευνθτικζσ εργαςίεσ για τον προςδιοριςμό του όγκου του ταμιευτιρα ΥΘΣ Ρολυφφτου», ) Ερευνθτικζσ εργαςίεσ προςδιοριςμοφ όγκου φερτϊν υλϊν (ιηθμάτων) και υδροδυναμικϊν ςυνκθκϊν Χουνορζμματοσ. (ΔΕΘ Α.Ε.) 235) ΕΣΤΙΑ: Ρροθγμζνο προϊόν λογιςμικοφ και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων και διαχείριςθσ ςειςμικοφ κινδφνου. 14

72 236) Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Earth Observation με κζμα Development of an interpretation model of satellite imagery data, for the environmental monitoring of the East Aegean coastal zone, Χρθματοδότθςθ ESA (European Space Agency). 237) Εφαρμογζσ νζων γεωφυςικϊν μεκόδων για τθν ζρευνα και τθν προςταςία υπόγειων υδάτινων πόρων ςε καρςτικζσ περιοχζσ (ΓΓΕΤ). 238) Εφαρμογι γεωφυςικϊν μεκόδων διαςκόπθςθσ ςτθν επίλυςθ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων τθσ Ν. Τινου αναβάκμιςθ ςειςμικϊν πθγϊν επιμικων κυμάτων και ςχεδιαςμόσ καταςκευι πθγϊν εγκαρςίων κυμάτων λεπτομερείσ γεωφυςικζσ ζρευνεσ ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. 239) Εφαρμογι νζων μεκόδων γεωφυςικϊν διαςκοπιςεων για τθ μελζτθ καρςτικϊν ι αςυνεχϊν βραχωδϊν ςχθματιςμϊν, Ελλθνογαλλικι Συνεργαςία (Ρρόγραμμα ΡΛΑΤΩΝ) Ρανεπιςτθμίων Ακθνϊν και Orsay Paris. 240) Θ ανάπτυξθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ μεκοδολογίασ παρζμβαςθσ για τθ μείωςθ των επιπτϊςεων των ςειςμϊν ςτισ αςτικζσ περιοχζσ: Οι περιπτϊςεισ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και τθσ Ακινασ (ΓΓΕΤ). 241) ΘΑΛΘΣ Υποκαλάςςια κοιτάςματα αδρανϊν υλικϊν: μζκοδοι εντοπιςμοφ και εξόρυξθσ, περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και δυνατότθτεσ εκμετάλλευςθσ 242) Ιηθματολογικι μελζτθ Άνω Τριαδικϊν-Κάτω Ιουραςικϊν λοφεριτικϊν ςχθματιςμϊν ανκρακικϊν πλατφορμϊν τθσ ηϊνθσ Ανατολικισ Ελλάδασ 243) Κάλυψθ αναγκϊν Μουςείου Ορυκτολογίασ Ρετρολογίασ 244) Καταγραφι των Γεωλογικϊν Μνθμείων και Γεωτόπων του νομοφ Γρεβενϊν και προτάςεισ για τθν ορκολογικι και μουςειακι ανάδειξθ και προςταςία (Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Γρεβενϊν). 245) Καταλλθλότθτα αργιλικϊν ορυκτϊν για απορρόφθςθ και ςτακεροποίθςθ δυνθτικά τοξικϊν χθμικϊν ςτοιχείων ςτο ζδαφοσ. 246) Κατάρτιςθ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για θλεκτρονικι εκπαίδευςθ που αφορά μζτρα αντιςειςμικισ προςταςίασ ατόμων με αναπθρίεσ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Καταςκευι και δόκιμθ λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα για ανάλυςθ και ερμθνεία δεδομζνων μονοςτατικοφ γεωραντάρ και πλιρθ αξιοποίθςθ των οργάνων του Ε.Κ.Ρ.Α. 248) Κοινωνικοοικονομικζσ Επιπτϊςεισ από τθν Κλιματικι Αλλαγι ςτθν Ελλάδα. Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ( ). 249) Κφριεσ Ραλαιοπεριβαλλοντικζσ και Ραλαιοκλιματικζσ μεταβολζσ ςτο Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό κόλπο κατά το Ανϊτερο Τεταρτογενζσ, Χρθματοδότθςθ Ραν/μιο Ακθνϊν. 250) Λατερίτεσ-Λατεριτικοί Βωξίτεσ- Βωξίτεσ (Ιςοτοπικι Γεωχθμικι εξζταςθ) 251) Μακθματικι μοντελοποίθςθ τθσ μορφολογικισ εξζλιξθσ ορεινϊν όγκων. 252) Μακροεξζλιξθ, ωσ ςυνζπεια του μεςςινιου ςυμβάντοσ: οι νεογενείσ πανίδεσ κθλαςτικϊν του Νότιου Αιγαίου. 253) Μείωςθ Κατολιςκθτικισ Επικινδυνότθτασ ςτα Ρρανι τθσ Καλδζρασ Ρεριοχισ Ακθνιοφ Ν. Θιρασ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Μείωςθ κατολιςκθτικισ επικινδυνότθτασ ςτθν περιοχι Ακθνιοφ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ 15

73 Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 4, Ακινα ) Μείωςθ τθσ κατολιςκθτικισ επικινδυνότθτασ τθσ περιοχισ του Τελεφερίκ Σαντορίνθσ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 5, Ακινα ) Μελζτθ Επιπτϊςεων ςτθν Ελλάδα λόγω τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ / Ραλαιοκλίμα - Μεταβολζσ ςτάκμθσ κάλαςςασ - Φυςικζσ Καταςτροφζσ. Τράπεηα τθσ Ελλάδασ ( ). 257) Μελζτθ αξιοποίθςθσ βαςικϊν και υπερβαςικϊν οφιολικικϊν πετρωμάτων του Ελλθνικοφ χϊρου για χριςθ τουσ ωσ μαρμάρων, ςκλθρϊν αδρανϊν και πυρίμαχων υλικϊν. ΡΥΘΑΓΟΑΣ Ι 258) Μελζτθ βιοδθλωτικϊν Ιχνϊν ςε Αιολιανίτεσ διαφόρων κζςεων, ) Μελζτθ γεωλογικισ καταλλθλότθτασ για τθν ζνταξθ ςτο ςχζδιο πόλθσ επζκταςθ τθσ περιοχισ «Ηωφριάσ» Διμου Άνω Λιοςίων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 79ς, Ακινα ) Μελζτθ γεωλογικισ καταλλθλότθτασ για τθν ζνταξθ ςτο ςχζδιο πόλθσ επζκταςθ τθσ περιοχισ «Δροςόπουλθσ» (Λεφάντο) Διμου Άνω Λιοςίων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 81ς, Ακινα ) Μελζτθ γεωλογικισ καταλλθλότθτασ για τθν ζνταξθ ςτο ςχζδιο πόλθσ επζκταςθ τθσ περιοχισ «Κάτω Τςουκλιδι» Διμου Άνω Λιοςίων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 78ς, Ακινα ) Μελζτθ γεωλογικισ καταλλθλότθτασ για τθν ζνταξθ ςτο ςχζδιο πόλθσ των περιοχϊν «Ράρκο Ρόλθσ» και «Επζκταςθ Ρολεοδομικισ Ενότθτασ Λίμνθσ» Διμου Άνω Λιοςίων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 75ς, Ακινα ) Μελζτθ γεωλογικισ καταλλθλότθτασ για τθν ζνταξθ ςτο ςχζδιο πόλθσ επζκταςθ τθσ περιοχισ «Ρανοράματοσ» Διμου Άνω Λιοςίων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 77ς, Ακινα ) Μελζτθ γεωλογικοφ περιβάλλοντοσ τθσ νιςου Τινου. 265) Μελζτθ γεωλογικϊν πάρκων Αρχαγγζλου Καλυκιϊν - Νότιασ όδου», Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Δωδεκανιςου. 266) Μελζτθ γεωχθμικϊν και υδρογεωλογικϊν χαρακτθριςτικϊν που αφοροφν ςτθν προςταςία των παράκτιων ηωνϊν του Ελλαδικοφ χϊρου Συνδυαςμόσ περιβαλλοντικϊν παραγόντων με χριςθ Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν. 267) Μελζτθ δομικϊν λίκων αρχαίων λατομείων», 268) Μελζτθ δομικϊν λίκων και κονιαμάτων ςε ιςτορικά κτίρια και μνθμεία τθσ Ελλάδασ. 269) Μελζτθ δυνατότθτασ παραγωγισ ελαφροβαρϊν μονωτικϊν υλικϊν με τθ χριςθ απορριμμάτων ατταπουλγίτθ και αποκζςεων άμορφου πυριτίου τθσ Αυςτραλίασ. (Χρθματοδότθςθ από HUDSON SA). 270) Μελζτθ εδαφικισ παραμόρφωςθσ ςτθν εκτίμθςθ θφαιςτειακισ και ςειςμικισ επικινδυνότθτασ τθ χριςει διαςτθμικϊν και γεωφυςικϊν τεχνικϊν (ΡΕΝΕΔ). 271) Μελζτθ Ειδικισ Σειςμικισ Επικινδυνότθτασ ςτθν περιοχι χάραξθσ Σιδθροδρομικισ Γραμμισ Υψθλϊν Ταχυτιτων ςτθν Ρεριοχι Δομοκοφ. ΕΓΟΣΕ (2005). 16

74 272) Μελζτθ ιηθμάτων ςτθν προκυμαία τθσ Ιεράπετρασ και ςτο Αλιευτικό καταφφγιο Γρά-Λυγιάσ. (Τρίτων Α.Ε.) 273) Μελζτθ κινθτικότθτασ τοξικϊν μετάλλων ςτο ζδαφοσ για τον προςδιοριςμό τθσ επικινδυνότθτασ ςε ζκκεςθ ρφπανςθσ μεταλλείων ςτο Στρατϊνι Χαλκιδικισ. 274) Μελζτθ μεταβαςικϊν πετρωμάτων των νιςων Κφκνου, Σφρου και Κριτθσ. 275) Μελζτθ μεταπολιτικϊν πετρωμάτων των νιςων Κριτθσ και Κφκνου. 276) Μελζτθ ορυκτϊν και των ςτοιχείων τθσ ομάδασ του λευκοχρφςου (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd)και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν αυξανόμενθ κατανάλωςθ Pt, Pd και Rh ςτουσ καταλφτεσ των αυτοκινιτων. 277) Μελζτθ Ραλαιογεωμορφολογίασ ςτθν νιςο Θάςο, Χρθματοδότθςθ Ραν/μιο Ακθνϊν (κωδικόσ 70/4/7615). 278) Μελζτθ παλαιοντολογίασ τθσ Κφπρου : Γεωλογικι Επιςκόπθςθ Κφπρου.- ΕΚΡΑ (7093). 279) Μελζτθ προςδιοριςμοφ τθσ ακτογραμμισ, τθσ οριογραμμισ του αιγιαλοφ και του παλαιοφ αιγιαλοφ ςτθν περιοχι Κακόβατου-Σχίνων Ηαχάρωσ (Νότιοσ Κυπαριςςιακόσ Κόλποσ). 280) Μελζτθ πυριγενϊν πετρωμάτων Αν. Αττικισ 281) Μελζτθ ρφπανςθσ υπογείων υδάτων και εδαφϊν από As και Sb ςε περιοχζσ εμφάνιςθσ κειοφχου μεταλλοφορίασ του ΒΔ τμιματοσ τθσ Νιςου Χίου και του Διμου Μελιβοίασ Ν. Λαρίςθσ. 282) Μελζτθ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ του ςυςτιματοσ Λικόςφαιρα Τροπόςφαιρα Ιονόςφαιρα τθ χριςει δορυφορικϊν και επίγειων μετριςεων (ΓΓΕΤ). 283) Μελζτθ Σειςμικισ-Γεωλογικισ Επικινδυνότθτασ για τθν Καταςκευι του Ράρκου Υψθλισ Τεχνολογίασ Τεχνόπολθ-Ακρόπολθ. Ραπαςπφρου και ςυν. (2006). 284) Μελζτθ τθσ όξινθσ βροχισ ςτον αρχαιολογικό χϊρο Βραυρϊνοσ», ) Μελζτθ τθσ υδροδυναμικισ και δυναμικισ των ιηθμάτων ςτθν παράκτια περιοχι Γοφρνεσ Νομοφ Θρακλείου (Κριτθ) για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διάβρωςθσ των ακτϊν (ΓΓΕΤ). 286) Μελζτθ των ακραίων κλιματικϊν φαινομζνων τθσ Ελλάδοσ και εκτίμθςθ των προβλεπομζνων από τα πρότυπα προςομοίωςθσ (MODELS) κλιματικϊν αλλαγϊν ςτθν Ελλάδα με μεκόδουσ υποκλιμάκωςθσ (ΡΕΝΕΔ). 287) Μελζτθ των βιοκλιματικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ Ακθνϊν, Επιτροπι Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ( ). 288) Μελζτθ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν τθσ Νιςου Γαφδου, ςυςχετιςμόσ με ανάλογουσ ςχθματιςμοφσ τθσ νιςου Κριτθσ και προςδιοριςμόσ των υδραυλικϊν παραμζτρων των υδροφόρων οριηόντων τθσ Γαφδου (Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν) 289) Μελζτθ των διαρριξεων ςτισ λεκάνεσ τθσ Κάρλασ και των Φαρςάλων τθσ Θεςςαλίασ (τεχνικι ζκκεςθ, 2006). 290) Μελζτθ των καλάςςιων αςπόνδυλων μεγαλοαπολικωμάτων των Ρλειο-Ρλειςτοκαινικϊν αποκζςεων τθσ ανατολικισ Μεςογείου, Εξζλιξθ των οργανιςμϊν που χαρακτθρίηουν ςκλθρά ανκρακικά παράκτια και εφκαμπτα ςκλθρά υποςτρϊματα. (ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΣ) 291) Μελζτθ των λικολογικϊν πετροφυςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ Ιονίου ςειράσ και τθσ δομισ τθσ Ιονίου λεκάνθσ ςε ςχζςθ με τθ μετανάςτευςθ και παγίδευςθ υδρογονανκράκων (Δυτικι Ελλάδα). 292) Μελζτθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από ανκρωπογενείσ και φυςικζσ καταςτροφζσ 17

75 ςτθ Β. Ρελοπόννθςο, αξιοποιϊντασ τεχνικζσ ψθφιακισ ανάλυςθσ δορυφορικϊν εικόνων, επεξεργαςίασ δεδομζνων ςε περιβάλλον ενόσ Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν και μακθματικισ μοντελοποίθςθσ. Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ, Κωδικόσ 70/4/ ) Μελζτθ των περιβαλλοντικϊν μεταβολϊν ςτο Δζλτα του Αχελϊου (Δ. Ελλάδα) με τθ χρθςιμοποίθςθ μεκόδων τθλεπιςκόπθςθσ και GIS (ΓΓΕΤ). 294) Μελζτθ των ωκεανογραφικϊν και παράκτιων γεωλογικϊν και ιηθματολογικϊν και γεωμορφολογικϊν παραμζτρων των δυτικϊν ακτϊν τθσ νιςου Λευκάδασ (Κάκιςμα και Αγ. Νικιτασ) (Κωδ. Ζρευνασ: ) 295) Μελζτθ υδροκερμικϊν διαλυμάτων τθσ νιςου Μιλου. 296) Μεταβολζσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ κατά το Ανϊτερο Τεταρτογενζσ» τθσ Διεκνοφσ Ενωςθσ Γεωλογικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Ουνζςκο (UNESCO) από το ) Μόνιμθ ζκκεςθ ενδθμικϊν Θθλαςτικϊν ςτθν Τιλο 6/ ) Μόνιμθ ζκκεςθ ενδθμικϊν Θθλαςτικϊν ςτο Μουςείο Θάλαςςα ςτθ Αγία Νάπα Κφπρου (9/2011) 299) Μόνιμθ ζκκεςθ Κοχφλια του Αιγαίου- ςτο Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Αιγαίου. (8/2011) 300) Μορφολογικζσ παρατθριςεισ και διάβρωςθ ακτϊν τθσ ΝΔ Λευκάδασ (Κωδ. Ζρευνασ: 70/4/5747) 301) Μορφοτεκτονικι και ιηθματολογικι μελζτθ παράκτιων κζςεων των Ιονίων νιςων και τθσ ανατολικισ Ρελοποννιςου, Στερεάσ Ελλάδασ και νότιασ Ρελοποννιςου», χρθματοδοτικθκε από τθν Επιτροπι Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 302) Μορφοτεκτονικι και ιηθματολογικι μελζτθ παράκτιων και εςωτερικϊν κζςεων τθσ ανατολικισ Στερεάσ Ελλάδασ», χρθματοδοτικθκε από τθν Επιτροπι Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 303) Μουςειολογικι Ανάδειξθ των Ραλαιοντολογικϊν Ευρθμάτων του Ρικερμίου» ( , Κ.Α.70/3/9761) 304) Νθςιωτικι βιοποικιλότθτα και πολιτιςμικι εξζλιξθ: παραδείγματα από τθν Ανατολικι Μεςόγειο, Μαδαγαςκάρθ, Μαυρίκιο, Φιλιππίνεσ κατά τα τελευταία χρόνια Επιςτθμονικό ζργο ΘΑΛΘΣ: Επιςτθμονικό ζργο ΘΑΛΘΣ: 305) ΞΕΝΙΟΣ Επιπτϊςεισ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ ςτθν Τουριςτικι Ανάπτυξθ Ευαίςκθτων Ρεριοχϊν τθσ Ελλάδασ. Ριλοτικι Εφαρμογι: Μεςςθνία Ρεριοχζσ Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (Ρ.Ο.Τ.Α.), Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Συνεργαςία» (ΕΣΡΑ ), ) Ο ρόλοσ του επικάρςτ ςτθν εκτίμθςθ και χαρτογράφθςθ τθσ τρωτότθτασ καρςτικϊν ςχθματιςμϊν μζςω τθσ νζασ δθμιουργοφμενθσ ςχετικισ Ευρωπαϊκισ μεκόδου, ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ (Ρρόγραμμα ΘΑΚΛΕΙΤΟΣ). 307) Οι δυο χορθγικοί κίονεσ τθσ νότιασ κλιτφοσ τθσ Ακρόπολθσ ωσ μάρτυρεσ τθσ ςειςμικισ ιςτορίασ του κζντρου των Ακθνϊν 308) Οικολογικζσ και Οικοςτρωματογραφικζσ μεταβολζσ των ολοκαινικϊν παρακτίων αποκζςεων τθσ Αν. Μεςογείου. Χρθματοδότθςθ Ραν/μιο Ακθνϊν. 309) Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ του ποτάμιου οικοςυςτιματοσ του ποταμοφ Σπερχειοφ. 310) Ολοκλιρωςθ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ Σειςμολογικοφ Τθλεμετρικοφ Δικτφου ευρφτερθσ περιοχισ Αττικισ (ATHNET) και επζκταςι του με χριςθ δορυφορικισ (HellasSat) 18

76 και τθλεμετρικισ (RF) τεχνολογίασ 311) Ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτισ τερματικζσ περιοχζσ των ρθξιγενϊν ηωνϊν North Anatolian Fault ςτθν Ελλάδα και του NE Anatolian Fault ςτθν Αρμενία (ΓΓΕΤ). 312) Ορκολογικι ανάδειξθ Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου- Κόρακασ Λακωνία (Αναπτυξιακι Ράρνωνασ). 313) Ορκολογικι ανάδειξθ και μουςειακι αξιοποίθςθ των παλαιοντολογικϊν ευρθμάτων τθσ νιςου όδου (Νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ Δωδεκανιςου). 314) Ορκολογικι αξιοποίθςθ και προςταςία του απολικωμζνου δάςουσ Σιγρίου Λζςβου. 315) Ορκολογικι και Μουςειακι ανάδειξθ γεωλογικϊν και παλαιοντολογικϊν ευρθμάτων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Διμου Ιωαννίνων με ςκοπό τθ δθμιουργία Μουςείου Φυςικισ Ιςτορίασ Ιωαννίνων. Χρηματοδοτείται από το Δήμο Ιωαννιτών. 316) Ορίηοντεσ μαφρων αργίλων ςτουσ Μεςοηωικοφσ ςχθματιςμοφσ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ: Ωκεάνια Ανοξικά Επειςόδια, δείκτεσ ταχζων παγκόςμιων Ραλαιοπεριβαλλοντικϊν μεταβολϊν και απόκεςθσ μθτρικϊν πετρωμάτων πετρελαίου. ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΙΙ. Χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 317) Οριςτικζσ μελζτεσ αποκατάςταςθσ ΧΑΔΑ ΟΤΑ Νομοφ Λζςβου. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 31, Ακινα ) Οριςτικζσ μελζτεσ αποκατάςταςθσ ΧΑΔΑ ΟΤΑ Νομοφ Σάμου. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 10, Ακινα ) Οριςτικζσ μελζτεσ αποκατάςταςθσ ΧΑΔΑ ΟΤΑ Νομοφ Χίου. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 25, Ακινα ) Ορυκτολογικά και γεωχθμικά χαρακτθριςτικά λατεριτϊν και θ ςθμαςία τουσ ςτθν γζνεςθ των κοιταςμάτων και τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ (Ρυκαγόρασ ΙΙ ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ). 321) Ραγκόςμια κλιματικι πτϊςθ κερμοκραςίασ κατά το Μζςο Μειόκαινο: παλαιο-οικοβιογεωγραφικζσ επιπτϊςεισ ςτο καλάςςιο περιβάλλον τθσ Ανατολικισ Μεςογείου 322) Ραλαιογεωγραφικζσ ςυνκικεσ ςχθματιςμοφ των οριηόντων φωςφοριτϊν και μθτρικϊν πετρωμάτων πετρελαίου ςτθν Ιόνια ηϊνθ τθσ Δυτικισ Ελλάδα. Πρόγραμμα «ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ», Χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιςτημίου Αθηνών 323) Ραλαιογεωγραφικι εξζλιξθ τθσ κρθτιδικισ πλατφόρμασ τθσ Ρρο-Αποφλιασ ηϊνθσ 324) Ραλαιογεωγραφικι μελζτθ Ρρο-Αποφλιασ πλατφόρμασ». 325) Ραλαιοντολογικά ευριματα τθσ νιςου Λιμνου 326) Ραλαιοντολογικι αναςκαφι Ρικερμίου (Κοινότθτα Ρικερμίου) 327) Ραλαιοντολογικι αναςκαφι Ρικερμίου, ) Ραλαιοντολογικι αναςκαφι ςτθν Αγία Νάπα Κφπρου (Γεωλογικι επιςκόπθςθ Κφπρου) 329) Ραλαιοντολογικι και ςτρωματογραφικι ζρευνα ςτα Ρλειο-Ρλειςτοκαινικά ιηιματα των νιςων όδοσ και Κριτθσ. Χρθματοδοτείται από το ΕΣΡΑ-Θράκλειτοσ ΙΙ ) Ραλαιοπεριβαλλοντικι αναπαράςταςθ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου κατά το Μειόκαινο με βάςθ τα πλαγκτονικά Τρθματοφόρα. 331) Ρανευρολογικι μελζτθ του εγκεφάλου των canidae : θ εξζλιξθ του και ο ρόλοσ τουσ ςτθν 19

77 οικολογία των ςαρκοφάγων κθλαςτικϊν (ΘΑΚΛΕΙΤΟΣ). 332) Ραρακολοφκθςθ Σειςμικότθτασ Σαντορίνθσ (ΟΑΣΡ) 333) Ραράκτια γεωλογικι και ωκεανογραφικι μελζτθ του προβλιματοσ διάβρωςθσ των τουριςτικϊν παραλιϊν του διμου Απολλωνίων (Ρόρτο Κατςίκι) Εγκρεμνοί, Γιαλόσ και Κομθλίου) τθσ νιςου Λευκάδασ για τθν προςταςία, ανάπλαςθ και τουριςτικι ανάπτυξι τουσ (Κωδ. Ζρευνασ: ), Υπουργείο Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ 334) Ραράκτια γεω-περιβάλλοντα και κλιματικι αλλαγι (με ζμφαςθ ςτα ακραία καιρικά φαινόμενα). 335) Ραράκτιεσ μεταβολζσ κατά το Τεταρτογενζσ τθσ Διεκνοφσ Ενωςθσ Γεωλογικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Ουνζςκο (UNESCO). 336) Παρουςίαςη ςυςτήματοσ για την παρακολοφθηςη των περιβαλλοντικών ςυνθηκών του αιγιαλοφ, Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ-ΡΥΘΑΓΟΑΣ I. 337) Ραρουςίαςθ των απολικωμζνων νάνων ελεφάντων ςτθν Τιλο (Υπουργείο Αιγαίου) 338) Ραροχι υπθρεςιϊν προσ μεταλλευτικζσ εταιρείεσ (ζργα που υλοποιικθκαν μζςω ΕΛΚΕ) 339) Ρερίανδροσ: Αντιςειςμικι προςταςία Διαχείριςθ ςειςμικοφ κινδφνου ςε Αςτικζσ και Θμιαςτικζσ περιοχζσ του νομοφ Κορινκίασ (ΕΤΡΑ) 340) Ρεριβάλλον ςχθματιςμοφ διαμαντιϊν ςε καταδυκζντα θπειρωτικό φλοιό ςτθ περιοχι τθσ οδόπθ. 341) Ρεριβάλλον-Ρυκαγόρασ ΙΙ- Ενίςχυςθ Ερευνθτικϊν Ομάδων του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ΕΡΕΑΕΚ, ) Ρεριβαλλοντικζσ μεταβολζσ των παράκτιων περιοχϊν τθσ Βόρειασ Εφβοιασ 343) Ρετρολογικι ιςοτοπικι μελζτθ τθσ αδαμαντοφόρου ηϊνθσ υπζρ υψθλϊν πιζςεων τθσ ελλθνικισ ενδοχϊρασ. Τεκμάρςεισ για τθν ανακφκλωςθ του γιινου φλοιοφ και τθ γεωτονικι εξζλιξθ του βορειοελλαδικοφ χϊρου (ΡΥΘΑΓΟΑΣ ΙΙ). 344) Ρετρολογικι ζρευνα και πετρογενετικι εξζλιξθ των οφιολικικϊν εμφανίςεων τθσ Κεντρικισ Ελλάδασ 345) Ρικζρμι, Χκεσ, Σιμερα, αφριο, Μουςειακι Ζκκεςθ Ρικερμικϊν απολικωμάτων Νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ Ανατολικισ Αττικισ ) Ριλοτικό Ρρόγραμμα για τθν Αντιμετϊπιςθ των Φυςικϊν Καταςτροφϊν ςτθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Φκιϊτιδασ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Ριλοτικό Ρρόγραμμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των Φυςικϊν Κινδφνων ςτθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Δωδεκανιςων. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Ροιοτικόσ ζλεγχοσ καολινϊν και αμμωδϊν αποκζςεων για χριςεισ ςτο λευκό τςιμζντο και ςτθν παραγωγι κλίνκερ αντίςτοιχα. (Χρθματοδότθςθ από τθν εταιρεία τςιμζντων TITAN ΑΕ). 349) Ρρακτικι Άςκθςθ των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Γεωλογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Χρθματοδότθσ ΕΡΕΑΕΚ. 350) Ρρόγραμμα «ΑΧΙΜΘΔΘΣ - Ενίςχυςθ Ερευνθτικϊν Ομάδων ςτα ΤΕΙ» - Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ/ ΥΡΕΡΘ (Γ Κ.Ρ.Σ. Ελλάδασ, ): Φορζασ υλοποίθςθσ ΤΕΙ Κριτθσ, ερευνθτικό υποζργο ( ) με τίτλο: Πολυπαραμετρική Χωροχρονική Εκτίμηςη ειςμικήσ Επικινδυνότητασ ςτο Μζτωπο του Ελληνικοφ Σόξου. Εφαρμογή ςτην Προςταςία Παλαιάσ Πόλησ Ενετικοφ Λιμζνα Χανίων. 20

78 351) Ρρόγραμμα «ΑΧΙΜΘΔΘΣ - Ενίςχυςθ Ερευνθτικϊν Ομάδων ςτα ΤΕΙ» - Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ/ ΥΡΕΡΘ (Γ Κ.Ρ.Σ. Ελλάδασ, ): Φορζασ υλοποίθςθσ ΤΕΙ Κριτθσ, ερευνθτικό υποζργο ( ) με τίτλο: Ενοποιημζνη Σεχνολογική & Μεθοδολογική Προςζγγιςη Γεωηλεκτρομαγνητικήσ Μελζτησ Δυτικήσ Κρήτησ. 352) Ρρόγραμμα Erasmus ( , ) Με το Ρανεπιςτιμιο Universitat Autonoma de Barcelona, Ινςτιτοφτο Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Institute of Environmental Science and Technology 353) Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ με χριςθ καινοτόμων μεκόδων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (elearning): Ρρόλθψθ και διαχείριςθ φυςικϊν και τεχνολογικϊν καταςτροφϊν, Ρερίοδοσ Βϋ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ με χριςθ καινοτόμων μεκόδων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (elearning): Επιμόρφωςθ Γεωλόγων Υποψθφίων Εκπαιδευτικϊν. Ρερίοδοσ Αϋ.Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ με χριςθ καινοτόμων μεκόδων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (elearning): Ρρόλθψθ και διαχείριςθ φυςικϊν και τεχνολογικϊν καταςτροφϊν, Ρερίοδοσ Γϋ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ με χριςθ καινοτόμων μεκόδων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (elearning): Εκπαίδευςθ Στελεχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ Φυςικϊν και Τεχνολογικϊν Καταςτροφϊν. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ με χριςθ καινοτόμων μεκόδων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (elearning): Ρρόλθψθ και διαχείριςθ φυςικϊν και τεχνολογικϊν καταςτροφϊν, Ρερίοδοσ Δϋ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Ρρόγραμμα ΕΝΤΕ /04Ε59 ( ) Το αςβεςτολικικό ναννοπλαγκτόν (κοκκολικοφόρα) τθσ Ανατολικισ Μεςόγειου (κάλαςςα τθσ Κριτθσ, Λιβυκό πζλαγοσ): οικολογία και εφαρμογζσ ςτον κακοριςμό παλαιοκλιματικϊν μεταβολϊν Χρθματοδότθσ: ΓΓΕΤ 359) Ρρόγραμμα ΕΜΘΣ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ, Εβδομάδα Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ. Χρθματοδότθσ ΓΓΕΤ. 360) Ρρόγραμμα Θαλισ: "Integrated understanding of Seismicity, using innovative methodologies of Fracture Mechanics along with Earthquake and Non-Extensive Statistical Physics Application to the geodynamic system of the Hellenic Arc - SEISMO FEAR HELLARC". Χρθματοδότθςθ ΥΡΕΘΑ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/ ΕΕ ( ). 361) Ρρόγραμμα Κινθτικότθτασ Leonardo Da Vinci ςε ςυνεργαςία με το Κδρυμα Corvinus University - Ουγγαρία, Faculty of Public Administration, Department of Foreign Languages. Κωδικόσ: HU/05/PL/313. Service oriented public administration effective solutions in the practices of EU member states. 362) Ρρόγραμμα Κινθτικότθτασ Leonardo Da Vinci ςε ςυνεργαςία με το Κδρυμα Carsamba Technical and Industrial High School - Τουρκία,. Κωδικόσ: TR/05/A/F/PL Performing a data-based Web site about schools and students. 363) Ρρόγραμμα Κινθτικότθτασ Leonardo Da Vinci ςε ςυνεργαςία με το Κδρυμα Budapest University of Technology and Economics -Ουγγαρία. Κωδικόσ: HU/05/PL/205. Practical 21

79 Placements of Young Engineering Graduates. 364) Ρρόγραμμα ΜΑRINERA: ( ) DECADAL SCALE VARIABILITY OF THE MEDITERRANEAN ECOSYSTEM. MEDECOS. Partner 3, Researcher in charge. Χρθματοδότθσ: EU, ΓΓΕΤ 365) Ρρόγραμμα παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ υπόγειων νερϊν (ΥΡΕΧΩΔΕ), Ανάδοχοσ ΓΕΩΣΚΟΡΙΟ Α.Τ.Ε. 366) Ρρόγραμμα ΡΕΝΕΔ /01ΕΔ100 ( ) Θ κατανομι και θ οικολογία των κοκκολικοφόρων και των οςτρακωδϊν ςτα καλάςςια οικοςυςτιματα τθσ Ν. Άνδρου και ο ρόλοσ τουσ ωσ νζεσ οικολογικζσ παράμετροι Χρθματοδότθσ: ΓΓΕΤ 367) Ρρόγραμμα ΡΕΝΕΔ /03ΕΔ669 ( ) Ραλαιο- και ςφγχρονεσ κλιματικζσ μεταβολζσ ςτθν ανατολικι Μεςόγειο, με τθν χριςθ βιογεωχθμικων δεικτϊν και ςτακερϊν ιςοτόπων: μποροφμε να προβλζψουμε μελλοντικζσ αλλαγζσ; Χρθματοδότθσ: ΓΓΕΤ 368) Ρρόγραμμα Φεςτιβάλ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ, Χρθματοδότθσ ΓΓΕΤ. 369) Ρροζλευςθ παλαιολικικϊν και νεολικικϊν εργαλείων (Διαπανεπιςτθμιακό). 370) Ρροθγμζνεσ τεχνικζσ περιβαλλοντικϊν μετριςεων και προγνϊςεων. 371) Ρροςαρμογι τθσ γεωργικισ παραγωγισ ςτθν κλιματικι αλλαγι και ςτουσ περιοριςμζνουσ υδατικοφσ πόρουσ", "Adapt agricultural production to climate change and limited water supply LIFE 09 ENV/GR/000296", Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Επικ. Κακθγθτισ ΤΕΙ Λάριςασ, Δρ. Α. Ραπαχατηισ ςιμερα: 372) Ρροςδιοριςμόσ όγκου Ταμιευτιρα και φερτϊν υλϊν (ιηθμάτων) ΥΘΣ Κρεμαςτϊν. (ΔΕΘ Α.Ε.) 373) Ρροςδιοριςμόσ όγκου Ταμιευτιρα ΥΘΣ Λάδωνα, 2006 (ΔΕΘ). 374) Ρροςδιοριςμόσ φυςικϊν, υδραυλικϊν και μθχανικϊν ιδιοτιτων διαφόρων τφπων τεχνθτϊν εδαφϊν (Φορζασ Xρθμ/ςθσ : ΡΟΛΥΕΚΟ Α.Ε.), ) Ρροςταςία και Ανάδειξθ Ιεράσ Μονισ Αγίου Γεωργίου Καΐρου. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Ρροςταςία πθγϊν νεροφ και μελζτεσ τρωτότθτασ ςε καρςτικζσ περιοχζσ ςε Ελλάδα και Σλοβενία (ΓΓΕΤ). 377) ΣΕΙΣΜΟ-ΡΑΙΔΕΙΑ Μακαίνω και πειραματίηομαι με τουσ ςειςμοφσ «Φεςτιβάλ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ 73θ ΔΕΘ Σεπτζμβριοσ 2008 και Ηάππειο Νοζμβριοσ 2008 (ΓΓΕΤ) 378) ΣΕΙΣΜΟΡΟΛΙΣ πιλοτικό ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα για τθν εξοικείωςθ με τουσ ςειςμοφσ και τθν πλθροφόρθςθ του κοινοφ ςε κζματα αντιςειςμικισ προςταςίασ, (ΓΓΕΤ) 379) Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Αντιπλθμμυρικισ Ρροςταςίασ Νομοφ Λακωνίασ. Ανάκεςθ Νομαρχία Λακωνίασ ( ). 380) Συγκριτικι μελζτθ αρχαίων δομικϊν λίκων Ελλθνικοφ χϊρου. 381) Συγκριτικι ορυκτοχθμικι και γεωχρονολογικι μελζτθ οφιολικικϊν πετρωμάτων περιοχϊν του Ελλαδικοφ χϊρου». (Κ.Α. 70/4/4217). 382) Συγκρότθςθ εκνικοφ ςειςμολογικοφ δικτφου: αναβάκμιςθ, προςαρμογι ςειςμολογικοφ δικτφου ΕΣ ΕΚΡΑ (ΕΡΑν τθσ ΓΓΕΤ) 383) Συηευγμζνθ τριςδιάςτατθ γεωςτατιςτικι αρικμθτικι προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ ςθράγγων ςε ανομοιογενείσ βραχομάηεσ, Καποδίςτριασ , Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Κ.Ρ.Α, Επιςτθμονικόσ Yπεφκυνοσ: Μ. Σταυροποφλου (2007). 384) Συλλογι εκκεςιακοφ υλικοφ Μεγαλόπολθσ- Διμοσ Μεγαλόπολθσ από 11/

80 385) Συμβολι ςτον προςδιοριςμό των εςτιακϊν παραμζτρων των ςειςμϊν του Ελλθνικοφ χϊρου με τθν τεχνικι των διατάξεων ςειςμολογικϊν ςτακμϊν (Array Stations) Ρρόγραμμα Θράκλειτοσ Υποτροφίεσ Βαςικισ Ζρευνασ ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ 386) Συνδυαςμζνθ χριςθ Γεωφυςικϊν και Γεωλογικϊν δεδομζνων ςτθν Ρεριβαλλοντικι Διερεφνθςθ Ραράκτιων Υδροβιότοπων, με τθν υποςτιριξθ Συςτθμάτων Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν. ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ, ΡΥΘΑΓΟΑΣ ΙΙ - Υλοποιικθκε 387) Συνδυαςτικι εφαρμογι διαςτθμικϊν και επιφανειακϊν τεχνικϊν για τθν ανίχνευςθ πρόδρομων ςειςμικϊν φαινομζνων ςτθ νιςο Κεφαλλθνία (ΓΓΕΤ). 388) Συνεργάτθσ με τον Κακθγθτι J. P. Burg τριετοφσ προγράμματοσ διμεροφσ Ελλθνο-Eλβετικισ επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του ομοςπονδιακοφ Ελβετικοφ Ινςτιτοφτου Τεχνολογίασ (ΕΤΘ) τθσ Ηυρίχθσ, με κζμα: Mechanical and thermal aspects of detachment-related migmatite domes in collision orogens: Thermochronology, geospeedometry and heat budget in the Pelagonian dome of the Hellenides and comparison with the Naxos detachment system, επιδοτοφμενο από το ΕΤΘ (περίοδοσ ). 389) Συνεργάτθσ με τον Κακθγθτι J. P. Burg τριετοφσ προγράμματοσ διμεροφσ Ελλθνο-Eλβετικισ επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του ομοςπονδιακοφ Ελβετικοφ Ινςτιτοφτου Τεχνολογίασ (ΕΤΘ) τθσ Ηυρίχθσ, με κζμα: Structural and Petrological Investigation of the High-Pressure zone in the Rhodope Metamorphic Complex, N. Greece, επιδοτοφμενο από το ΕΤΘ (περίοδοσ ). 390) Συνεχείσ χορθγίεσ από ΕΛΚΕ (Ρρόγραμμα «ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΣ») για τθν ζρευνα των μεταλλοφοριϊν και του γεωδυναμικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Λαυρεωτικισ και των Κυκλάδων. 391) Συνεχισ τθλεμετρικι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων του Ευρϊτα ποταμοφ και αυτόματο ςφςτθμα άμεςθσ ειδοποίθςθσ. Ανάκεςθ ΤΕΔΚ Λακωνίασ ( ). 392) Συνεχισ τθλεμετρικι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων του Ευρϊτα ποταμοφ και αυτόματο ςφςτθμα άμεςθσ ειδοποίθςθσ. Ανάκεςθ ΤΕΔΚ Λακωνίασ ( ). 393) Σφςταςθ κυρίων ςτοιχείων και ιχνοςτοιχείων λίκινων αγγείων και ςκευϊν που προζρχονται από τθν αναςκαφι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτθν Καρδάμαινα τθσ νιςου Κω (Διαπανεπιςτθμιακό). 394) Σφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων για τθν προςταςία και διαχείριςθ των υδάτινων πόρων του νομοφ Λακωνίασ με χριςθ ςυςτθμάτων γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν (ΡΕΝΕΔ). 395) Σχεδιαςμόσ και πιλοτικι λειτουργία πλατφόρμασ εκπαίδευςθσ από απόςταςθ και δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε ςυμβατικι και θλεκτρονικι διαδραςτικι μορφι ςχετικά με τθ κεωρία των κατολιςκιςεων, τθ ςφγχρονθ τεχνολογία παρακολοφκθςθσ, τθ λειτουργία ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ αςτάκειασ κλιτφων και τθ λιψθ αποφάςεων βάςει των διαγνϊςεων του ςυςτιματοσ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) Σχζδιο Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Γεωπεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ςτισ Ρυρόπλθκτεσ Ρεριοχζσ του Νομοφ Λακωνίασ Ανάκεςθ Νομαρχία Λακωνίασ (Οκτϊβριοσ 2007). 397) Σωςτικι παλαιοντολογικι αναςκαφι ςτθν Μεγαλόπολθ, ) Σωςτικι παλαιοντολογικι αναςκαφι ςτο Καςτζλι Κιςςάμου, ) Τα απολικωμζνα κθλαςτικά ςτα ελλθνικά νθςιά και ςτθν Κφπρο ΕΛΚΕ 400) Τα πετρελαϊκά ςυςτιματα τθσ Δυτικισ Ελλάδασ ( Θπειροσ, Αιτωλοακαρνανια, Ιονια νθςια) και Ρελοποννθςου. Ρρόγραμμα «ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΣ» , Χρθματοδοτικθκε από τθν Επιτροπι Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 23

81 401) Τα πλαγκτονικά Τρθματοφόρα ωσ δείκτεσ παλαιοπεριβαλλοντικϊν μεταβολϊν κατά τα τελευταία 170 χιλιάδεσ χρόνια ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο (ΝΑ Αιγαίο, κάλαςςα τθσ Κριτθσ, Λιβυκό Ρζλαγοσ) 402) Τεκμθρίωςθ των αιτιϊν τθσ υγραςίασ ςτουσ Μακεδονικοφσ τάφουσ ςτα Λευκάδια Ν. Θμακίασ. 403) Τεχνικζσ μελζτεσ χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ αποβλιτων (ΧΑΔΑ Φάςθ Αϋ). Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 94, Ακινα ) Τεχνικζσ μελζτεσ χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων (ΧΑΔΑ Φάςθ Βϋ). Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τόμοι 256, Ακινα ) Τεχνικζσ Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικισ Αποκατάςταςθσ ΧΑΔΑ Νομόσ Αττικισ. ΥΡΕΣΔΑ/ΚΕΔΚΕ ( ). 406) Τεχνικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικισ Αποκατάςταςθσ Χϊρων Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων και Αποβλιτων.) 407) Τεχνολογίεσ περιβάλλοντοσ και το φαινόμενο τθσ ερθμοποίθςθσ. Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ςτα πλαίςια των Κοινϊν Ερευνθτικϊν και Τεχνολογικϊν Ρρογραμμάτων Ελλάδασ-Τουρκίασ ( ). 408) Υδρογεωλογικι Μελζτθ και Ρροςδιοριςμόσ Ηωνϊν Ρεριμετρικισ Ρροςταςίασ των Ρθγϊν Κρφασ Ιωαννίνων. Χρηματοδοτήθηκε από την Δ.Ε.Τ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 409) Υδρογεωχθμικι περιβαλλοντικι μελζτθ τθσ νιςου Σάμου και διερεφνθςθ τθσ ςυςχζτιςθσ αυξθμζνων τιμϊν διαλυμζνων αλάτων με αποκζςεισ βιοχθμικϊν ορυκτϊν (βορικά άλατα, νίτρο, ςελεςτίνθ) (ΡΥΘΑΓΟΑΣ ΙΙ). 410) Υδρολογικισ ζρευνα ιαματικισ πθγισ Υπάτθσ. Τομζασ Δυναμικισ, Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα ) ΥΡΕΧΩΔΕ, ΥΑΣ «Διερεφνθςθ των παρατθρθκειςϊν εδαφικϊν υποχωριςεων ςτισ περιοχζσ Φαρςάλων & Λεκάνθσ Ανατολικισ Θεςςαλίασ (Κάρλα) με γεωφυςικζσ μετριςεισ (Γεωθλεκτρικζσ)». 412) Υπθρεςίεσ Ραραγωγισ Υλικοφ Διάδοςθσ τθσ Δράςθσ με Ψθφιακζσ Εφαρμογζσ ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ ROME-Roman, ancient greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connecting Europe τθσ Κοινοτικισ Ρρωτοβουλίασ INTERREG IIIB-CADSES. 413) Υποκαλάςςια Διερεφνθςθ Ενεργϊν θγμάτων Κόλπου Θρακλείου. Διμοσ Θρακλείου ( ). 414) Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων - ΕΡΕΑΕΚ: Ρρόγραμμα «ΘΑΚΛΕΙΤΟΣ» - Υποτροφίεσ Ερευνασ του ΕΚΡΑ Θεματικι περιοχι «ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ». 415) Φυςικζσ και ανθρωπογενείσ μεταβολζσ των θυςάνων και οι επιπτώςεισ τουσ ςτο ατμοςφαιρικό περιβάλλον, Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ΡΕΝΕΔ 416) Φυςικζσ καταςτροφζσ και περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά τθσ νιςου Σφρου (Κυκλάδεσ) (ΓΓΕΤ). 417) Φυςικζσ Μεταβολζσ των Θυςςάνων ςε παγκόςμια κλίμακα, Ρρόγραμμα ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΣ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ) Φυςικζσ Μεταβολζσ των Θυςςάνων ςε παγκόςμια κλίμακα, Ρρόγραμμα ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΣ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν,

82 419) Χαρακτθριςμόσ αργιλλωδϊν αποκζςεων περιοχισ Σαρανταπόρου Ελαςςόνασ και χριςεισ τουσ ςε περιβαλλοντικζσ εφαρμογζσ (Χρθματοδότθςθ από Νομαρχία Λάριςασ). 420) Χαρακτθριςμόσ και ζλεγχοσ φαινομζνου αυτοκζρμανςθσ ςωροφ μεταλλευτικϊν αποβλιτων τθσ Ρλάκασ, Λαυρίου (Χρθματοδότθςθ- Διμοσ Λαυρεωτικισ ( ) 421) Χαρακτθριςμόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ θφαιςτειακϊν πετρωμάτων για χριςθ τουσ ςτα ποηηολανικά τςιμζντα (Χρθματοδότθςθ από τθν εταιρεία τςιμζντων TITAN ΑΕ) 422) Χαρτογράφθςθ βυκοφ και άνω Καινοηωικοφ ιηθματογενοφσ καλφμματοσ κόλπου Μιραμβζλλου (ΡΕΝΕΔ) 423) Χθμικι ανάλυςθ τθσ βροχισ ςε δφο περιοχζσ τθσ Ακινασ (αςτικι και περιαςτικι) για τον προςδιοριςμό τθσ αλλοίωςισ τθσ, εξαιτίασ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ (όξινθ βροχι) Μελζτθ τθσ όξινθσ βροχισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ. 424) Χριςθ μεκόδων δυναμικισ υποκλιμάκωςθσ για τθν μελζτθ των ακραίων καιρικϊν φαινομζνων ςτθν Ελλάδα (μζροσ Α), Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ-ΡΥΘΑΓΟΑΣ ΙΙ. 425) Χριςθ μπεντονιτικϊν απορριμμάτων και αργιλλωδϊν υπερκειμζνων λιγνίτθ ςτθν παραγωγι ελαφροβαρϊν αδρανϊν (Ελλθνο-ουμανικι Συνεργαςία χρθματοδοτοφμενθ από τθ ΓΓΕΤ. Συμμετζχουν: Το University of Cluj, Romania και θ μεταλλευτικι εταιρεία S&B Industrial Minerals 426) Ψθφιοποίθςθ Μουςείων Ε.Κ.Ρ.Α. (Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ) 427) Ψθφιοποίθςθ, θλεκτρονικι τεκμθρίωςθ και ανάδειξθ των ςυλλογϊν και των εκκεμάτων τθσ μονάδασ ςυλλογισ φυςικισ ιςτορίασ Βρίςασ Λζςβου, Κζντρο Ρολιτιςμοφ Ερευνασ και Εκπαίδευςθσ του Μουςείου Γεωλογίασ και Ραλαιοντολογίασ του ΕΚΡΑ. 428) Ωκεανογραφικι Ζρευνα ςχετιηόμενθ με τα λιμενικά Ζργα Μακρφ Γιαλοφ-Ραχειάσ Άμμου- Καλοφ Χωριοφ Μφρτου. (ΝΟΜΑΧΙΑΚΘ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 429) Ωκεανογραφικι και ιηθματολογικι μελζτθ των ακτϊν που είναι εκτεκειμζνεσ ςε υψθλι κυματικι ενζργεια. 430) Ωκεανογραφικι μελζτθ για τθν καταςκευι προβλιτασ ςτο Κουφονιςι 25

83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Δθμοςιεφςεισ

84 Βιβλία/Μονογραφίεσ 2011 [1] Nastos, P.T., Moustris, K., Larisssi, I., Paliatsos, A.G., Air Quality and Bioclimatic Conditions within the Greater Athens Area, Greece. Development and applications of Artificial Neural Networks. Air Pollution / Book 1, Book edited by: Dr. Farhad Nejadkoorki, INTECH Open Access Publisers, ISBN [2] Τηάνθσ, Α., «Στοιχεία από τον Γεω-Θλεκτρομαγνθτιςμό, Δ Ανακεϊρθςθ», Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Μάρτιοσ 2011, 230pp. Αποτελεί το βαςικό διδακτικό κείμενο ςε κζματα Γεωθλεκτρομαγνθτιςμοφ. Διανζμεται ςτουσ φοιτθτζσ των μακθμάτων Ε22, Β0101, Κ0108, Κ0111 και Κ0112. Διανζμεται επίςθσ ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ τθσ κατεφκυνςθσ «Γεωφυςικι Σειςμολογία». Θλεκτρονικι ζκδοςθ διακζςιμθ από τθν URL [1] Katerinopoulos A., The Lavrion mines. In Natural Heritage from East to West, Springer Verlag. [2] Stournaras G., in collaboration with Stavropoulou M «Τεχνικι Γεωλογία», ςε ςυνεργαςία με Μ. Σταυροποφλου, Εκδόςεισ «Τηιόλα» [3] Stournaras, G Losing Paradise: The Water Crisis in the Mediterranean, (author of the chapter entitled The water in Mediterranean ), Ashgate Publishing Ltd, UK 2009 [1] Pavlopoulos K., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Mapping Geomorphological Environments, published by Springer, p.235. [2] Ηερεφόσ, Χ., Ειςαγωγικά Μακιματα ςτθ Φυςικι τθσ Ατμόςφαιρασ, Εκδόςεισ Ρατάκθ, 214 ςελ. [3] Ραπαδόπουλοσ Τ., Ειςαγωγι ςτθ Γεωφυςικι, Εκδόςεισ Νζων Τεχνολογιϊν, 298 ςελ [1] Malinverno, E., Dimiza, M. D., Triantaphyllou, M. V., Dermitzakis, M. D., Corselli C., Τα κοκκολικοφόρα τθσ Ανατολικισ Μεςογείου: Mια ματιά ςτο καλάςςιο μικρόκοςμο / Coccolithophores of the Eastern Mediterranean sea: A look into the marine microworld / I coccolitoforidi del Mar Mediterraneo orientale: Uno sguardo nel microcosmo marino. ION editions, 188 pp., ISBN [2] Nastos P.T., 2008, Weather, ambient air pollution and bronchial asthma in Athens, Greece. Advances in Global Change Research (AGLO), M. C. Thomson et al. (eds.), Seasonal Forecasts, Climatic Change and Human Health. Springer Science + Business Media B.V ISBN e-isbn , DOI / , Library of Congress Control Number: , 228 p. [3] Κατερινόπουλοσ, A., Ο Κόςμοσ των Ορυκτϊν. Εκδόςεισ ΣΥΜΜΕΤΛΑ, (238 ςελ., 124 πίνακεσ, 22 ςχιματα, 169 εικόνεσ). [4] Ραπανικολάου Δ & Χ. Σίδερθσ Γεωλογία: Θ Επιςτιμθ τθσ Γθσ, Εκδ. Ρατάκθ, 292 ςελ., Ακινα,

85 2006 [1] Κουτςόπουλοσ, Κ., Ευελπίδου, Ν., Βαςιλόπουλοσ, Α., Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν Χριςθ του Matinfo Professional. Εκδόςεισ Ραπαςωτθρίου, 273 ςελ. [2] Στουρνάρασ, Γ., «Νερό-Ρεριβαλλοντικι Διάςταςθ και Διαδρομι», Εκδόςεισ «Τηιόλα» 2005 [1] Κουςκουνά-Τςιμπιδάρου, Β., Ρετρόπουλοσ Ν., Τςουνάκοσ, Κ., «Ηϊ με τουσ ςειςμοφσ. Μακαίνω και προςτατεφομαι». Εκδ. Ρατάκθ, 38ς. [2] Κοφρου, Α., Ρανουτςοποφλου, Μ., Βαγγελάτου, Ο., Μπεργιαννάκθ, Λ., Ρετρόπουλοσ, Ν., Ραρχαρίδθσ, Λ. & Κουςκουνά-Τςιμπιδάρου, Β., «Σειςμοί και άνκρωποσ. Ενθμζρωςθ- Ρροςταςία-Αποκατάςταςθ», Εκδ. Ρατάκθ, 40 ς. [3] Ραπανικολάου Δ & Η. Καροτςιζρθσ. «Τεκτονικι Γεωλογία», Εκδ. Τομζα Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίασ Ραν/μίου Ακθνϊν, 370ς., Ακινα

86 Επιςτθμονικά Ρεριοδικά (με κριτζσ) 2011 [1] Agiadi, K., Triantaphyllou, M., Girone, A. and Karakitsios, V., The early Quaternary palaeobiogeography of the eastern Ionian deep-sea Teleost fauna: A novel palaeocirculation approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 306, p [2] Alexopoulos, J.D., Dilalos, S. and Vassilakis, E., Adumbration of Amvrakia s spring water pathways, based on detailed geophysical data (Kastraki Meteora). Advances in the Research of the Aquatic Environment, N. Lambrakis, G. Stournaras, K. Kartsanou (Eds), Vol. 2, , DOI / , Springer-Verlag Berlin Heidelberg [3] Balis, D., I.S.A. Isaksen, C. Zerefos, I. Zyrichidou, K. Eleftheratos, K. Tourpali, R. Bojkov, B. Rognerud, F. Stordal, O. A. Sovde and Y. Orsolini, Observed and modelled record ozone decline over the Arctic during winter/spring. Geophys. Res. Lett., 38, L23801, doi: /2011gl049259, [4] Bathrellos G., Skylodimou H., Gaki-Papanastassiou K., Chousianitis K, Papanastassiou D., Potential suitability for urban planning and industry development by using natural hazard maps and geological - geomorphological parameters. Environmental Earth Sciences. DOI /s x. [5] Bonsall, T.A., Spry, P.G., Voudouris, P., Seymour, K.St., Tombros, S., Melfos, V., The Geochemistry of Carbonate-Replacement Pb-Zn-Ag Mineralization in the Lavrion District, Attica, Greece: Fluid Inclusion, Stable Isotope, and Rare Earth Element Studies. Econ Geology 106: [6] Carydis, P. and Lekkas, E., The Haiti Earthquake Mw = 7.0 of January 12th 2010: structural and geotechnical engineering field observations, near-field ground motion estimation and interpretation of the damage to buildings and infrastructure in the Port-au-Prince area. Ingegneria Sismica, XXVIII, N.3, pp , (July-Sept 2011), Pavia. [7] Diakakis, M., Foumelis, M., Gouliotis, L. and Lekkas, E., Preliminary flood hazard and risk assessment in Western Athens metropolitan area. Environmental Earth Sciences, Advances in the Research of Aquatic Environment (eds. Lambrakis, N., Stournaras, G., Katsanou, K.), Vol.1 pp , Springer, New York. [8] Drinia, H. and Anastasakis, G., Benthic foraminiferal paleoecology of the Late Quaternary continental outer shelf of a landlocked marine basin in central Aegean Sea. Quaternary International, [9] Drinia, H. and Antonarakou, A., Palaeoceanography of the early late Miocene deposits of the Pre-Apulian zone, western Greece, as recorded by foraminifer and stable isotope records. International Journal of Earth Sciences, [10] Economou-Eliopoulos, M., Megremi, I. and Vasilatos, Ch., Factors controlling the heterogeneous distribution of Cr(VI) in soil, plants and groundwater: Evidence from the Assopos basin, Greece. Chemie Edre vol 71, p [11] Economou-Eliopoulos M., Antivachi D., Vasilatos C., and Megremi, I., Evaluation of the Cr(VI) and other toxic element contamination and their potential sources: The case of the Thiva basin (Greece). GEOSCIENCE FRONTIERS, available on line: [12] Eleftheratos, Κ., C. S. Zerefos, C. Varotsos & I. Kapsomenakis, Interannual variability of cirrus clouds in the tropics in El Nino Southern Oscillation (ENSO) regions based on International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP) satellite data, International Journal of Remote Sensing, Volume 32, Issue 21, [13] Eleftheratos, Κ., C. S. Zerefos, E. Gerasopoulos, I. S. A. Isaksen, B. Rognerud, S. Dalsoren & C. Varotsos, A note on the comparison between total ozone from Oslo CTM2 and SBUV satellite data, International Journal of Remote Sensing, Volume 32, Issue 9,

87 [14] Eliopoulos, D. and Kilias, S.P., Marble-hosted submicroscopic gold mineralization at Asimotrypes area, Mount Pangeon, southern Rhodope Core Complex, Greece, Economic Geology v. 106/ 5, p [15] Evelpidou N., Pirazzoli P.A., Saliègec J.-F., Vassilopoulos A., Submerged notches and doline sediments confirm Holocene subsidence of the northern Corinth Gulf (Greece), Continental Shelf Research, Vol. 31, Issue 12, [16] Evelpidou N., Pirazzoli P.A., Vassilopoulos A., Tomasin A., Holocene submerged shorelines on Theologos area (Greece), Zeitschrift fur Geomorphologie, Vol. 55, [17] Fornadel, A.P., Spry, P.G., Melfos, V., Vavelidis, M., Voudouris, P., The Palea Kavala Bi-Te- Sb±Au district: a reduced intrusion-related system, northeastern Greece. Ore Geology Reviews 39: [18] Gaki-Papanastasiou K., Maroukian H., Karymbalis E. and Papanastassiou D., Geomorphological study and Palaeogeographic evolution of NW Kefalonia island, Greece, concerning the hypothesis of a possible location of the Homeric Ithaca. Geological Society of America. Special Paper 476, 69-80, doi: / (06). [19] Gaki-Papanastassiou K., Cundy A., and Maroukian H., Fluvial versus tectonic controls on the Late Holocene geomorphic and sedimentary evolution of a small Mediterranean fan delta system. The Journal of Geology, Vol. 119, /2011/ Doi / [20] Gaki-Papanastassiou K., Maroukian H., Kourbanian V., The morphotectonic evolution of the southern half of Kythera island, Ionian sea, Greece, during the Quaternary. PRACE GEOGRAFICZNE, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków, vol.127, [21] Gamaletsos, P., A. Godelitsas, T.J. Mertzimekis, J. Göttlicher, R. Steininger, S. Xanthos, J. Berndt, S. Klemme, A. Kuzmin and G. Bárdossy, Thorium partitioning in Greek industrial bauxite investigated by Synchrotron-radiation and laser-ablation techniques, Nucl. Instr. Meth. B : [22] Gerasopoulos, Ε., V. Amiridis, S. Kazadzis, P. Kokkalis, K. Eleftheratos, M. O. Andreae, T. W. Andreae, H. El-Askary, and C. S. Zerefos, Three-year ground based measurements of aerosol optical depth over the Eastern Mediterranean: the urban environment of Athens, Atmos. Chem. Phys., 11, [23] Godelitsas, A., Nastos, P.T., Mertzimekis, T.J., Toli, K., Simon, R. and Göttlicher, J., A microscopic and Synchrotron-based characterization of urban particulate matter (PM10-PM2.5 and PM2.5) from Athens atmosphere, Greece. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Vol. 269, pp , DOI: /j.nimb , (IF: 1.156). [24] Godelitsas, A., N. Stamatelos-Samios, M. Kokkoris and E. Chatzitheodoridis, Lead patination in the atmosphere of Athens, Greece, Nucl. Instr. Meth. B : [25] Goiran, J.-P, Pavlopoulos, K., Fouache E., Triantaphyllou, M.V. and Etienne, R., Piraeus, the ancient island of Athens: Evidence from Holocene sediments and historical archives. Geology, 39, [26] Himmerkus, F., Zachariadis, P. T., Reischmann, T. and Kostopoulos, D. K., The basement of the Mount Athos peninsula, northern Greece: Insights from geochemistry and zircon ages. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), DOI /s [27] Kafousia, N., Karakitsios, V., Jenkyns, H.C. and Mattioli, E., A Global Event With A Regional Character: The Early Toarcian Oceanic Anoxic Event in the Pindos Ocean (Northern Peloponnese, Greece). Geological Magazine, v. 148(4), p [28] Kantiranis, N., K. Sikalidis, A. Godelitsas, C. Squires, G. Papastergios and A. Filippidis, Extraframework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4+, J. Environ. Manag. 92, : 4

88 [29] Kapetanidis, V. and Papadimitriou, P., Estimation of arrival-times in intense seismic sequences using a Master-Events methodology based on waveform similarity. Geophys. J. Int., doi: /j X x. [30] Kaskaoutis, D.G., Kosmopoulos, P.G., Nastos, P.T., Kambezidis, H.D., Sharma, M., Mehdi, W., Transport pathways of Sahara dust over Athens, Greece as detected by MODIS and TOMS. Geomatics, Natural Hazards and Risk, DOI: / [31] Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., Characterizing the long-range transport mechanisms of different aerosol types over Athens, Greece during International Journal of Climatology, DOI: /joc.2357, (IF: 2.347). [32] Kazantzidis, Α., K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, Effects of cirrus cloudiness on solar irradiance in four spectral bands Atmospheric Research, Volume 102, Issue 4, Pages [33] Kelepertzis, E., Argyraki, A., Daftsis, E., Factors controlling major ion and trace element content in surface water at Asprolakkas hydrological basin, NE Chalkidiki: Implications for elemental transport mechanisms. In: N. Lambrakis et al. (Eds.), Advances in the Research of Aquatic Environment, Vol. 2, DOI / , Springer-Verlag Berlin Heidelberg, [34] Kontakiotis, G., Mortyn, P.G., Antonarakou, A., Martínez-Botí, M.À. and Triantaphyllou, M.V., Field-based validation of a diagenetic effect on G. ruber Mg/Ca paleothermometry: Core top results from the Aegean Sea (eastern Mediterranean). Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 12(9): Q doi: /2011gc [35] Kougemitrou, I., A. Godelitsas, Ch. Tsabarisc, V. Stathopoulos, A. Papandreou, P. Gamaletsos, G. Economou and D. Papadopoulos Characterisation and management of ash produced in the hospital waste incinerator of Athens, Greece, J. Hazard. Mater. 187, : [36] Koukousioura, O., Dimiza, M.D., Triantaphyllou, M.V. and Hallock, P., Living benthic foraminifera as an environmental proxy in coastal ecosystems: A case study from the Aegean Sea (Greece, NE. Mediterranean). Journal of Marine Systems, v. 88(4), p [37] Lekkas, E., Andreadakis, E., Kostaki, I. and Kapourani, E., Critical Factors for Run-up and Impact of the Tohoku Earthquake Tsunami (Japan, ). International Journal of Geosciences, 2, pp , Scientific Research Publishing, California. [38] Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., Pytharoulis, I., Synoptic-mesoscale analysis and numerical modeling of a tornado event on 12 February 2010 in northern Greece. Advances in Science and Research, Vol. 6, , DOI: /asr [39] Melfos, V., Helly, B., Voudouris, P., The ancient Greek names Magnesia and Magnetes and their origin from the magnetite occurrences at the Mavrovouni mountain of Thessaly, central Greece. A mineralogical-geochemical approach. Archaeol Anthropol sciences 3: [40] Moustris, K.P., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Precipitation forecast using artificial neural networks in specific regions of Greece. Water Resources Management, Vol. 25, pp , DOI /s , (IF: 2.013). [41] Mueller-Töwe, I.J., Kjeldahl-Vallon, T.A., Milàn, J., Vallon, L.H., Theodorou, G., Lindgren, J., Roussiakis, S.J. and Bromley, R.G., First chelonian eggs and carapace fragments from the Pliocene of Rhodes, Greece. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, v. 262, p [42] Nastos, P.T, Μatzarakis, A., The effect of air temperature and human thermal indices on mortality in Athens. Theoretical and Applied Climatology, DOI /s [43] Nastos, P.T., Kampanis, N.A., Giaouzaki, K.N., Matzarakis, A., Environmental impacts on human health during a Saharan dust episode at Crete Island, Greece. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 20, pp , DOI: / /2011/0246, (IF: 1.402). [44] Nastos, P.T., Moustris, K.P., Larissi, I.K., Paliatsos, A.G., Rain Intensity Forecast using Artificial Neural Networks in Athens, Greece. Atmospheric Research, DOI: /j.atmosres , (IF: 1.811). 5

89 [45] Nastos, P.T., Philandras, C.M., Founda, D., Zerefos, C.S., Air temperature trends related to changes in atmospheric circulation in the wider area of Greece. International Journal of Remote Sensing, Vol. 32, No. 3, pp , (IF: 1.089). [46] Nastos, P.T., Philandras, C.M., Kapsomenakis, J., Eleftheratos, K., Variability and trends of mean maximum and mean minimum air temperature in Greece from ground-based observations and NCEP-NCAR reanalysis gridded data. International Journal of Remote Sensing, Vol. 32, Issue 21 pp DOI: / , (IF: 1.089). [47] Nastos, P.T., Politi, N., Kapsomenakis, J., Spatial and Temporal Variability of the Aridity Index in Greece. Atmospheric Research, DOI: /j.atmosres , (IF: 1.811). [48] Nomikou, P. and Papanikolaou, D., Extension of Active Fault Zones on Nisyros Volcano across the Yali-Nisyros Channel based on Onshore and Offshore data. Marine Geophysical Research, Special issue on «Seafloor Mapping for Geohazard Assessment», DOI /s z. [49] Papanikolaou, M.D., Triantaphyllou, M., Platzman, E., Gibbard, P., Macniocaill, C. and Head M.J., A well established Early Middle Pleistocene marine sequence on SE Zakynthos island, Western Greece: magneto-biostratigraphic constraints and palaeoclimatic implications. Journal of Quaternary Science 26 (5), [50] Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Zadov, A.E., Voudouris, P., Magganas, A., Katerinopoulos, A., Agardite-(Nd) NdCu6(AsO4)3(OH)6.3H2O from the Hilarion Mine, Lavrion, Greece: Mineral description and chemical relations with other members of the agardite-zálesiite solid-solution system. Journal of GEOsciences 57: [51] Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Zadov, A.E., Voudouris, P., Magganas, A. and Katerinopoulos, A., Agardite-(Nd), IMA CNMNC Newsletter No. 7, February page 30; Mineralogical Magazine, 75, [52] Philandras, C.M., Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., Douvis, K.C., Tselioudis, G., Zerefos, C.S., Long term precipitation trends and variability within the Mediterranean region. Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 11, pp , DOI: /nhess (IF: 1.792). [53] Poulos, S.E., Gaki-Papanastasiou, K., Gialouris P., Ghionis, G. and H. Maroukian, A geomorphological investigation of the formation and evolution of the Kaiafas sand-dune field (Kyparissiakos Gulf, Ionian Sea, eastern Mediterranean) in the Late Holocene. Environmental Earth Sciences. DOI: /s [54] Poupkou, A., Nastos, P., Melas, D., Zerefos, C., Climatology of Discomfort Index and Air Quality Index in a large urban Mediterranean Agglomeration. Water, Air, & Soil Pollution, Vol. 222 (1-4), pp , DOI: /s , (IF: 1.676). [55] Poupkou, A., Zanis, P., Nastos, P., Papanastasiou, D., Melas, D., Tourpali, K., Zerefos, C., Present climate trend analysis of the Etesian winds in the Aegean Sea. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 106 (3-4), pp , DOI /s , (IF: 1.776). [56] Provatidis, C.G., Theodorou, E.G. and Theodorou, G.E., Computed tomography and CAD/CAE methods for the study of the osseus inner ear bone of greek Quaternary endemic mammals. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, v. 11( 2), p [57] Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K., Microcracks in ultrabasic rocks under uniaxial compressive stress. Engineering Geology, 117, pp [58] Royden, L.H. and Papanikolaou, D.J., Slab segmentation and late Cenozoic disruption of the Hellenic arc. Geochem. Geophys. Geosyst., 12(3): Q [59] Samoli, E., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Katsouyanni, K., Priftis, K.N., Acute effects of air pollution on pediatric asthma exacerbation: evidence of association and effect modification. Environmental Research, Vol. 111(3), pp , doi: /j.envres , (IF: 3.237). [60] Siidra, O.I., Krivovichev, S.V., Chukanov, N.V., Pekov, I.V., Magganas, A., Katerinopoulos, A., Voudouris, P., The crystal structure of Pb5(As3+O3)Cl7 from ancient slags of Lavrion, Greece a novel Pb(II) chloride arsenite. Mineralogical Magazine 75(2):

90 [61] Solomonidou, A., Coustenis, A., Bampasidis, G., Kyriakopoulos, K., Moussas, X., Bratsolis, E., Hirtzig, M., Implications of possible internal liquid water oceans on Europa and other giant planets satellites. Journal of Cosmology, Vol. 13, [62] Stamatakis, M.G., Bedelean, H., Gorea, M., Alfieris, D., Tziritis, E., Kavouri, S, Clay-rich rocks and mining wastes for the production of lightweight aggregates with thermal insulation properties. Refractories Worldforum 3, [63] Stamatopoulos L., Evelpidou N., River-bed evolution during the Holocene in Kalavrita region (northern Peloponnese, Greece), Revista de Geomorfologie, vol. 13, p [64] Vassilakis, E., Royden, L. and Papanikolaou, D., Kinematic links between subduction along the Hellenic trench and extension in the Gulf of Corinth, Greece: A multidisciplinary analysis. Earth and Planetary Science Letters, 303(1-2): [65] Vött A., Lang F., Brückner H., Gaki-Papanastassiou K., Maroukian H., Papanastassiou D., Giannikos A., Hadler H., Handl m., Ntageretzis K., Willershäuser T. and Zander A., Sedimentological and geoarchaeological evidence of multiple tsunamigenic imprint on the Bay of Palairos-Pogonia (Akarnania, NW Greece). Quaternary International, 242, , doi: /j.quaint [66] Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Moritz, R., Papavassiliou, C., Falalakis, G., Mineralogy and geochemical environment of formation of the Perama Hill high-sulfidation epithermal Au- Ag-Te-Se deposit, Petrota Graben, NE Greece. Mineralogy and Petrology 103: [67] Voudouris, P., Spry, P.G., Sakellaris, G.A., Mavrogonatos, C., A cervelleite-like mineral and other Ag-Cu-Te-S minerals [Ag2CuTeS and (Ag,Cu)2TeS] in gold-bearing veins in metamorphic rocks of the Cycladic Blueschist Unit, Kallianou, Evia Island, Greece. Mineralogy and Petrology 101: [68] Voudouris, P., Conditions of formation of the Mavrokoryfi high-sulfidation epithermal Cu- Ag-Au-Te deposit (Petrota Graben, NE Greece). Mineralogy and Petrology 101: [69] Zotiadis, V., Argyraki, A. and Theologou, E., A Pilot Scale Application of Attapulgitic Clay for Stabilization of Toxic Elements in Contaminated Soil, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering doi: /(asce)gt (in press). 7

91 2010 [1] Agiadi, K., Triantaphyllou, M.V., Karakitsios, V. and Dermitzakis, M.D., Paleobathymetric interpretation of the fish otoliths from the Lower - Middle Quaternary deposits of Kephallonia and Zakynthos islands (Ionian Sea, Western Greece). Rivista Italiana Paleontologia e Stratigrafia, 11/1, [2] Alexandrakis G., Poulos S.E., and Petrakis S., The development of a beach vulnerability index (BVI) for the assessment of beach zone erosion in the case of the North Cretan Coast (Aegean Sea). Hellenic Journal of Geosciences, 45, [3] Antoniou, A., Lekkas, E Rockfall susceptibility map for Athinios port, Santorini Island, Greece. Elsevier, Geomorphology, 118, [4] Astilleros, J.M., Godelitsas, A., Rodríguez-Blanco, J.D., Fernández-Díaz, L., Prieto, M., Lagoyannis, A., Harissopulos, S Interaction of gypsum with lead in aqueous solutions Applied Geochemistry, 25 (7), pp [5] Cundy A., Gaki-Papanastassiou K., Papanastassiou D., Maroukian H., Frogley M.R. and Cane T Geological and geomorphological evidence of recent coastal uplift along a major Hellenic normal fault system (the Kamena Vourla fault zone, NW Evoikos Gulf, Greece). Marine Geology 271, doi: /j.margeo [6] Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V. and Krassakopoulou, E., Distribution of living coccolithophores in the western Cretan Straits (South Aegean Sea, Eastern Mediterranean) during late winter Hellenic Journal of Geosciences 45, [7] Drinia, H. and Dermitzakis, M.D., The response of benthic foraminifera to palaeoenvironmental distrurbance: A quantitative approach in turbidite like successions. Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, 258/3, [8] Economou-Eliopoulos, M., Platinum-group elements (PGE) in various geotectonic settings: Opportunities and risks. Hellenic Journal of Geosciences, 45: [9] Efstratios Kelepertzis., Ariadne Aryraki., Emmanouil Daftsis. and Dimitrios Ballas., Geochemical background heavy metal concentrations of stream sediments at mineralized areas of NE Chalkidiki. Hellenic Journal of Geosciences, 45, [10] Eleftheratos, K., Tselioudis, G., Zerefos, C., Nastos, P, Douvis, C., Kapsomenakis, J., Observed and predicted climate changes in Uruguay and adjacent areas. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 45, pp [11] Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., Paleogeographical records in western Naxos (Greece) and sea level changes in Upper Holocene. Geodynamica Acta, Vol.23, Issue 5-6, p [12] Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., Paleogeographical records in western Naxos (Greece) and sea level changes in Upper Holocene. Geodynamica Acta, Vol.23, Issue 5-6, p [13] Gaki-Papanastassiou K., Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea. Hellenic Journal of Geosciences. 45, 1-6. [14] Gaki-Papanastassiou K., Karymbalis E., Poulos S.E., Seni A., Zouva Ch Coastal vulnerability assessment to sea-level rise in the case of Argolikos Gulf (Greece). Hellenic Journal of Geosciences. 45, [15] Ganas, A., Lagios, E., Petropoulos, G. and Psiloglou, B., 'Thermal imaging of Nisyros volcano (Aegean Sea) using ASTER data: Εstimation of radiative heat flux', Intern. J. Remote Sensing, 31: 15, [16] Georgiades, G.N. and M.G. Stamatakis., Clayey Diatomite from a Deposit in Central Greece - A Multifunctional Raw Material for Absorption and Insulation. Refractories WORLDFORUM, no 1, [17] Godelitsas, A., Astilleros, J.M Dissolution, sorption/(re)precipitation, formation of solid solutions and crystal growth phenomena on mineral surfaces: implications for the removal of 8

92 toxic metals from the environment. EMU Notes in Mineralogy: Ion partitioning in ambient temperature aqueous systems. [18] Godelitsas, A., Gamaletsos, P., Roussos-Kotsis, M Mordenite-bearing tuffs from Prassa quarry, Kimolos island, Greece. European Journal of Mineralogy, 22 (6), pp [19] Kafousia, N., Karakitsios, V., Jenkyns, H.C. and Mattioli, E., (in press). A Global Event With A Regional Character: The Early Toarcian Oceanic Anoxic Event in the Pindos Ocean (Northern Peloponnese, Greece). Geological Magazine. [20] Kambezidis, H.D., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Spatial variability and trends of the rain intensity over Greece. Advances in Geosciences, Vol. 26, pp [21] Karakitsios, V., Kafousia, N. and Tsikos, H., Oceanic Anoxic Events as recorded in the Mesozoic sedimentary record of mainland Greece. Hellenic Journal of Geosciences, 45, [22] Karymbalis E., Gaki-Papanastassiou K., Ferentinou M Fan deltas classification coupling morphometric analysis and artificial neural networks: the case of NW coast of gulf of Corinth, Greece. Hellenic Journal of Geosciences. 45, [23] Kaskaoutis, D., Kosmopoulos, P., Kambezidis, H.D., Nastos, P.T., Identification of the aerosol types over Athens, Greece: The influence of air-mass transport. Advances in Meteorology, Vol. 2010, Article ID , 15 pages, doi: /2010/ [24] Kaskaoutis, D.G., Kalapureddy, M.C.R., Krishna Moorthy, K., Devara, P.C.S., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., Heterogeneity in pre-monsoon aerosol types over the Arabian Sea deduced from ship-borne measurements of spectral AODs. Atmospheric Chemistry and Physics, 10 (10) pp , (IF: 4.881). [25] Kaskaoutis, D.G., Kharol, S.K., Sifakis, N., Nastos, P.T., Sharma, A.R., Badarinath, K.V.S., Kambezidis, H.D., Satellite monitoring of the biomass burning aerosols during the wildfires of August 2007 in Greece: Climate implications. Atmospheric Environment, 45 (3), pp , (IF: 3.139). [26] Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., Kharol, S.K., Badarinath, K.V.S., The The Aura-OMI Aerosol Index distribution over Greece. Atmospheric Research, Vol. 98(1), pp , (IF: 1.811). [27] Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., The combined use of satellite data, air-mass trajectories and model applications for monitoring of the dust transport over Athens, Greece. International Journal of Remote Sensing, , Volume 31, Issue 19, pp , (IF: 1.089). [28] Katsouras, G., Gogou, A., Bouloubassi, I., Emeis, K.-C., Triantaphyllou, M., Roussakis, G. and Lykousis, V., Organic carbon distributions and isotopiccomposition in three records from the eastern Mediterranean Sea during the Holocene. Organic Geochemistry, 41, , doi: /j.orggeochem [29] Kelepertzis, Ε, Aryraki, Α., Daftsis, Ε, Ballas. D, Geochemical background heavy metal concentrations of stream sediments at mineralized areas of NE Chalkidiki. Hellenic Journal of Geosciences, 45, [30] Koukousioura O., Dimiza M. and Triantaphyllou M.V., Alien foraminifers from Greek coastal areas (Aegean Sea, Eastern Mediterranean). Mediterranean Marine Science, 11/1, [31] Koukouzas, N., Vasilatos, Ch., Itskos, Gr., Mitsis, I. and Moutsatsou, A., Removal of Heavy metals from wastewater using CFB-coal fly ash zeolitic materials. Journal of Hazardous Materials, 173, [32] Larissi, I.K., Antoniou, A., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., The role of wind in the configuration of the ambient air quality in Athens, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 19, No 9b, pp , (IF: 0.531). [33] Larissi, I.K., Antoniou, A., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Assessment of air quality in the greater Athens area, Greece. International Journal of Engineering and Management, Vol. 2 (1), pp

93 [34] Laskou, M., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, I., Bauxite ore as an energy source for bacteria driving iron leaching and bio- mineralization. Hellenic Journal of Geosciences, 45, [35] Lekkas, E The 12 May 2008 Mw=7.9 Wenchuan Earthquake, China. Macroseismic Intensity Assessment Using the EMS1998 and ESI2007 Scales and their Correlation with the Geological Structure. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 100, No. 5B, pp , November 2010, doi: / [36] Maroukian, H., Leonidopoulou, D., Skarpelis, N. and Stournaras, G., Effects of lithology, mineralogy and weathering on particle size variability of sediments in the coastal environment of Livada Bay in SE Tinos Island. Journal of Coastal Research, 26, [37] Marschik, R., Tobias, B., Hensler, A.S., Skarpelis, N. and Hölzl, S., Isotope geochemistry of the Pb-Zn-Ba (-Ag-Au) mineralization at Triades-Galana, Milos island. Resource Geology, 60, [38] Matsangouras, J.T., Nastos, P.T., The July 27, 2002 tornado event in Athens, Greece. Advances in Science and Research, Vol. 4, pp [39] Matzarakis, a., Nastos, P.T., Human-Biometeorological assessment of heat waves in Athens. Theoretical and Applied Climatology, DOI /s , (IF: 1.776). [40] Meinhold, G., Kostopoulos, D., Frei, D., Himmerkus, F., & Reischmann, T., U Pb LA-SF- ICPMS zircon geochronology of the Serbo-Macedonian Massif, Greece: Palaeotectonic constraints for Gondwana-derived terranes in the Eastern Mediterranean. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 99, DOI /s [41] Meinhold, G., Reischmann, T., Kostopoulos, D., Frei, D., & Larionov, A., Mineral chemical and geochronological constraints on the age and provenance of the eastern Circum-Rhodope Belt low-grade metasedimentary rocks, NE Greece. Sedimentary Geology, 229, [42] Melfos V, Helly B, Voudouris P The ancient Greek names Magnesia and Magnetes and their origin from the magnetite occurrences at the Mavrovouni mountain of Thessaly, central Greece. A mineralogical-geochemical approach. Archaeol Anthropol sciences. DOI: /s [43] Moissette, P., Cornée, J.J., Mannaї-tayech, B., Rabhi, m., André, J.P., Koskeridou, E, Méon, H The western edge of the Mediterranean Pelagian Platform: A Messinian mixed siliciclastic carbonate ramp in northern Tunisia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 285, [44] Moissette, P., Cornée, J.J. and Koskeridou, E., Pleistocene rolling stones or large bryozoan nodules in a mixed siliciclastic-carbonate environment (Rhodes, Greece). Palaios, 25: [45] Nastos, P.T., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., Brief communication: Does climatic change in precipitation drive erosion in Naxos island, Greece, Natural Hazards and Earth Sciences (NHESS), 10 (2), p [46] Nastos, P.T., Matsangouras, J.T., Tornado activity in Greece within the 20th century. Advances in Geosciences, Vol. 26, pp [47] Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Anthracopoulos, M.B., Roma, E.S., Priftis, K.N., Outdoor particulate matter and childhood asthma admissions in Athens, Greece: a time-series study. Environmental Health, Vol. 9:45, doi: / x The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: (IF: 2.481). [48] Nastos, P.T., Zerefos, C.S., Climate Change and precipitation in Greece. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 45, pp [49] Nastos, P.T., Zerefos, C.S., Cyclic modes of the intra-annual variability of precipitation in Greece. Advances in Geosciences, Vol. 25, pp [50] Owen, R.B., Renaut, R.W. and Stamatakis, M.G., Diatomaceous sedimentation in late Neogene lacustrine basins of western Macedonia, Greece. Journal of Paleolimnology, 44,

94 [51] Owen, R.B., Renaut, R.W., Stamatakis, M.G., Late Miocene lacustrine sedimentation in the Mytilini Basin, Samos Island, Greece. Journal of Paleolimnology, 46 (1), pp [52] Palyvos, N., K. Pavlopoulos, K., Froussou, E., Kranis, H., Pustovoytov, K., Forman, S.L. & Minos- Minopoulos, D Paleoseismological investigation of the oblique-normal Ekkara ground rupture zone accompanying the M earthquake on 30 April 1954 in Thessaly, Greece: Archaeological and geochronological constraints on ground rupture recurrence. Journal of Geophysical Research, 115, B06301, doi: /2009jb [53] Palyvos, N., Mancini, M., Sorel, D., Lemeille F., Pantosti, D., Julia, R., Triantaphyllou, M. and De Martini, P.-M., Geomorphological, stratigraphic and geochronological evidence of fast Pleistocene coastal uplift in the westernmost part of the Corinth Gulf Rift (Greece). Geological Journal, 45(1), , doi: /gj [54] Papadimitriou, P., Kaviris, G., Karakonstantis A. and K. Makropoulos, The Cornet seismological network: 10 years of operation, recorded seismicity and significant applications. AGPH, vol. 45, p [55] Papadopoulos, T.D., Stournaras G. and Alexopoulos, J.D., Geophysical investigations for aquifer detection in fissured rocks of volcanic origin. A case history. Journal of the Balkan Geophysical Society, ISSN , Vol. 13, No. 2, December 2010, p [56] Papaioannou, A.B., Viras L.G., Nastos P.T., Paliatsos A.G., An analysis of selected air pollutants in the city of Volos, Greece. Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 161, pp , DOI /s (IF: 1.356). [57] Papanikolaou, Λ., Foumelis, Μ., Parcharidis, Λ., Lekkas, Ε. and Fountoulis, Λ., Deformation pattern of the 6th and 7th of April 2009, Mw=6.2 and Mw=5.6 earthquakes in L Aquila (Central Italy) revealed by ground and space based observations. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, [58] Philandras, C.M., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Repapis, C.C., Study of the rain intensity in Athens and Thessaloniki, Greece. Advances in Geosciences, Vol. 23, pp [59] Poulos S. and Ballay A., Grain-Size Trend Analysis for the Determination of Non-Biogenic Sediment Transport Pathways on the Kwinte Bank (southern North Sea), in Relation to Sand Dredging. Journal of Coastal Research, 51, [60] Reicherter, K., Papanikolaou, I., Roger, J., Mathes-Schmidt, M., Papanikolaou, D., Rössler, S., Grützner, C. and Stamatis, G., Holocene tsunamigenic sediments and tsunami modelling in the Thermaikos Gulf area (northern Greece). Zeitschrift fur Geomorphologie 54/3, [61] Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K The influence of alteration on the engineering properties of dolerites: The examples from the Pindos and Vourinos ophiolites (northern Greece). International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 47 (1), pp [62] Sakkas, G., Kouskouna V. and Makropoulos, K., Seismic hazard analysis in the Ionian Islands using macroseismic intensities. AGPH, vol. 45, p [63] Segou, M. and Voulgaris, N., Proschema: A Matlab application for processing strong motion records and estimating engineering parameters. Computers & Geosciences 36, p [64] Simone, L., Bravi, S., Carannante, G., Masucci, I. and Pomoni-Papaioannou, F., (in press). Arid vs wet climatic evidence in the Middle Cretaceous calcareous successions of the Southern Apennines (Italy). Cretaceous Research. [65] Skianis G. Aim., Nikolakopoulos K., 2010:.The entropy of the image histogram as a measure of the performance of the NDVI vegetation index-a probabilistic approach using ALOS digital images. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 45, [66] Skianis, G. Aim., and Verikiou, E., Solution of the linear diffusion equation with a time dependent diffusion coefficient, in two and three dimensions. Advances in Differential Equations and Control Processes, Vol. 5, Number 1, pages [67] Skourtsos, E. and Lekkas, S Extensional tectonics in Mt Parnon (Peloponnesus, Greece). Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.), doi /s

95 [68] Solomonidou, A., Coustenis, A., Bampasidis, G., Kyriakopoulos, K., Bratsolis, E., Hirtzig, M., Moussas, X., Imaging of potentially active geological regions on Saturn's moon Titan, using infrared and Radar data: A study on cryovolcanism. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 45, pp [69] Stamatakis, M.G., Fragoulis, D. S., Antonopoulou, G. and Stamatakis, M., The opaline silica rich sedimentary rocks of Milos Island, Greece and their behavior as pozzolanas in the manufacture of cement, Advances in Cement Research 22 ( 3), [70] Stamatakis, M.G., Regueiro, M., Calvo, J.P., Fragoulis, G. and Stamatakis, G., A study of zeolitic tuffs associated with bentonite deposits from Almeria, Spain and Kimolos Island, Greece and their industrial potential as pozzolanas in the cement industry. Hellenic Journal of Geosciences, 45, [71] Sterba, J.HY., Foster, M., Bichler, M., Vasilatos, Ch. and Stamatakis, M.G., Analytical identification of a single source pumice from Greek shores and ancient sites in the Levant. Hellenic Journal of Geosciences, 45, [72] Triantaphyllou M.V., Antonarakou A., Dimiza M. and Anagnostou CH., Calcareous nannofossil and planktonic foraminiferal distributional patterns during deposition of sapropels S6, S5 and S1 in the Libyan Sea (Eastern Mediterranean). Geo-Marine Letters, 30(1), 1-13, doi: /s [73] Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Krasakopoulou E., Malinverno E., Lianou, V. and Souvermezoglou, E., Seasonal control on Emiliania huxleyi coccolith morphology and calcification in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean). Geobios, 43, , doi: /j.geobios [74] Triantaphyllou, M.V., Possible affinities between holococcolithophores Syracosphaera pulchra HOL oblonga type and Calyptrolithophora papillifera. Journal of Nannoplankton Research. 31(2), [75] Tzanis, E., Kranis, H. & Chailas, S., An investigation of the active tectonics in central Greece with imaging and decomposition of topographic data. Journal of Geodynamics, 49, [76] Tzanis, A., An examination of the possibility of earthquake triggering by the ionosphere lithosphere electro-mechanical coupling, Hellenic Journal of Geosciences, vol.45, [77] Tzavelas, G., Paliatsos, A.G., Nastos, P.T., Models for exceedances over high thresholds of the precipitation totals over Athens, Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 10, pp , (IF: 1.357). [78] Velegrakis A., Ballay A., Poulos S., Radzevicius R., Bellec V., Manso F., European marine aggregates resources: Origins, usage, prospecting and dredging techniques. Journal of Coastal Research, 51, [79] Voett, A., Bareth,G., Brucner, H., Curdt, C., Fountoulis, I., Grapmayer, R., Hadler, A., Hoffmeister, D., Klasen, N., Franziska L., Masberg, P., May, S.M., Ntagetzeris, K., Sakellariou, D. and Willershauer, T., Beachrock-type calcarenitic tsunamites along the shores of thw eastern Ionian sea (western Greece) case studies from Akarnania, the Ionian islands and the western Peloponnese. Zeitshrift fur Geomorphologie, v. 54, Supp. 3, p DOI: / /2010/0054S [80] Vött Α., Lang F., Brückner H., Gaki-Papanastassiou K., Maroukian H., Papanastassiou D., Giannikos A., Hadler H., Handl M., Ntageretzis K., Willershäuser T., Zander A Sedimentological and geoarchaeological evidence of multiple tsunamigenic imprint on the Bay of Palairos-Pogonia (Akarnania, NW Greece). Quaternary International, 1-27 doi: /j.quaint [81] Voudouris P Conditions of formation of the Mavrokoryfi high-sulfidation epithermal Cu- Ag-Au-Te deposit (Petrota Graben, NE Greece). Mineralogy and Petrology DOI /s

96 2009 [1] Amiridis, V., Kafatos, Μ., Perez C., Kazadzis, S., Gerasopoulos E., Mamouri, R.E., Papayannis, A., Kokkalis, P., Giannakaki, E., Basart, S., Daglis, I. and Zerefos, C., The potential of the synergistic use of passive and active remote sensing measurements for the validation of a regional dust model. Ann. Geophys., 27, [2] Anastasakis, G. and Piper, D.J.W., A 1Ma record of sea-level lowstands: South Evoikos Gulf, Greece. Quaternary Geology (accepted). [3] Anastasakis, G. and Piper, D.J.W., A million year record of Delta progradation on the flanks of the Aegean Sea. Marine Geology (accepted). [4] Auliaherliaty, L., Stoll, H.M., Ziveri, P., Malinverno, E., Triantaphyllou, M., Stravrakakis, S. and Lykousis, V., Coccolith Sr/Ca ratios in the eastern Mediterranean: Production versus export processes. Marine Micropaleontologym, 73: [5] Balis, D., Bojkov, R., Tourpali, K. and Zerefos C., Characteristics of the ozone decline over both hemispheres. Int. J. of Rem. Sens., 30:15, [6] Baltatzis, E., Kostopoulos, D., Godelitsas, A., Zachariadis, P. and Papanikolaou, D., Pliocene tourmaline rhyolite dykes from Ikaria Island in the Aegean back-arc region: geodynamic implications. Geodinamica Acta 22/4, [7] Bathrellos, G.D., Vasilatos Ch., Skilodimou H.D. and Stamatakis, M.G., On the occurrence of a pumice-rich layer in Holocene deposits of western Peloponnesus, Ionian Sea, Greece. A geomorphological and geochemical approach. Central European Journal of Geosciences 1(1), p [8] Benefit, B.R., Salem, R.M., McCrossin, M.L., Boaz, N.T. and Pavlakis, P., New fossil papionins from the Late Miocene of As Sahabi, Libya. American Journal of Physical Anthropology: 88-88, Suppl. 48 [9] Cook, N.J., Ciobanu, C.L., Spry, P.G., Voudouris P. and the participants of the IGCP-486, Understanding gold-(silver)-telluride-(selenide) mineral deposits. Episodes, 32: [10] Dermitzakis, M.D., Radwanska, U., Radwanski, A. and Drinia, H., Lower Pliocene (Zanclean) regressive sequence of Refina near Pikermi in Attica, Greece: A spectacular locality of massaggregated giant balanid cirripedes. Hellenic Journal of Geosciences. [11] Drinia, H., Palaeoenvironmental reconstruction of the Oligocene Afales Basin, Ithaki Island, western Greece. Central European Journal of Geosciences, 1, [12] Drinia, H., Foraminiferal biofacies and paleoenvironmental implications of the Early Tortonian deposits of Gavdos Island (Eastern Mediterranean). Revue de Micropaleontologie, 52, [13] Evelpidou, N., Vassilopoulos A., Leonidopoulou, D. and Poulos, S., An investigation of the coastal erosion causes in Samos Island, Eastern Aegean Sea. Journal Landscape Ecology, 6(3): [14] Evelpidou N., Vassilopoulos A., Leonidopoulou D. and Poulos, S., An investigation of the coastal erosion causes in Samos Island, Eastern Aegean Sea. Journal Landscape Ecology, 6(3): [15] Foumelis, M., Parcharidis, Is., Lagios, E. and Voulgaris, N., Evolution of post-seismic ground deformation of the Athens 1999 earthquake observed by SAR interferometry. Journal of Applied Geophysics, in press, APPGEO [16] Founda, D., Lykoudis, S., Psiloglou, B.E., Petrakis, M. and Zerefos, C.S., Observations of the atmospheric surface layer parameters during the total solar eclipse of March 29th, 2006 in Greece. Meteorol. Z, 18, 5, [17] Founda, D., Kambezidis, H.D., Petrakis, M., Zanis, P. and Zerefos, C., A Correction of the Recent Air Temperature Record at the Historical Meteorological Station of the National Observatory of Athens (NOA) due to Instrument Change. Theor. & Appl. Climatol., 97:

97 [18] Georgoulias, A.K., Balis, D., Koukouli, M.E., Meleti, C., Bais, A. and Zerefos, C., A study of the total atmospheric sulphur dioxide load using ground-based measurements and the satellite derived Sulfur Dioxide Index. Atmos. Envir., 43(9), [19] Gerasopoulos, E., Kokkalis, P., Amiridis, V., Liakakou, E., Perez, C., Haustein, K., Eleftheratos, K., Andreae, M.O., Andreae, T.W. and Zerefos, C.S., Dust specific extinction cross-sections over the Eastern Mediterranean using the BSC/DREAM model and sun photometer data: the case of urgan environments. Ann. Geophys., 27, [20] Giannakopoulos, C., Hadjinicolaou, P., Zerefos, C. and Demosthenous, G., Chaning energy requirements in the Meidterranean under changing climatic conditions, Energies, 2, [21] Gournelos, Th., Evelpidou, N., Vassilopoulos, Α. and Poulos, S., Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi Island (Ionian Sea) coastal zone and natural hazard risk detection based on fuzzy sets. Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, : [22] Green, D., Gournelos, Th., Vassilopoulos, A. and Evelpidou, N., 2009, Study of human induced recent geomorphological and land use changes of the Acheloos delta area in Western Greece using GIS. Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, [23] Grigoropoulos, K.N., Nastos, P.T. and Ferentinos, G., 2009, Spatial distribution of PM1 and PM10 during Saharan dust episodes in Athens, Greece. Advances in Science and Research, 3, [24] Ilia, I.K., Stamatakis, M.G. and Perraki, Th. S., Mineralogy and technical properties of clayey diatomites from north and central Greece. Central European Journal of Geosciences 1(4), [25] Kalaitzidis, S., Siavalas, G., Skarpelis, N., Araujo, C.V. and Christanis, K Late Cretaceous coal overlying karstic bauxite deposits in the Parnassus-Ghiona Unit, Central Greece: Coal characteristics and depositional environment. Λnternational Journal of Coal Geology, doi: /j.coal [26] Kalapureddy, M.C.R., Kaskaoutis, D.G., Ernest Raj, P., Devara, P.C.S., Kambezidis, H.D., Kosmopoulos, P.G. and Nastos, P.T., 2009, Identification of aerosol type over the Arabian Sea in the premonsoon season during the ICARB campaign. Journal of Geophysical Research D: Atmospheres 114 (17), art. no. D17203, doi: /2009JD [27] Kaskaoutis, D.G., Kalapureddy, M.C.R., Devara, P.C.S., Kosmopoulos, P.G., Nastos, P.T., Krishna Moorthy, K. and Kambezidis, H.D., Spatio-temporal aerosol optical characteristics over the Arabian Sea during the pre monsoon season. Atmospheric Chemistry and Physics Discussion, Vol. 9, pp [28] Katerinopoulou, A., Katerinopoulos, A., Voudouris, P., Bieniok, A. and Amthauer, G., A multi-analytical study of the crystal structure of unusual Ti-Zr-Cr andradite from the Maronia skarn, Rhodope Massiv, western Thrace, Greece. Mineralogy and Petrology, 95: [29] Kazantzidis, A., Bais, A.F., Zempila, M.M, Meleti, C., Eleftheratos, K. and Zerefos, C.S., Evaluation of ozone column measurements over Greece with NILU-UV multi-channel radiometers, Int. J. of Rem. Sens., 30:15, [30] Kioutsioukis, I., Melas, D. and Zerefos, C., Statistical assessment of changes in climate extremes over Greece ( ), Int. J. of Climat., DOI: /joc [31] Koskeridou, E., Vardala-Theodorou, E. and Moissette, P., Pliocene and Pleistocene shallowwater chitons from Rhodes Island, Greece. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie Abhandlungen, 251/3, [32] Kouli, K., Triantaphyllou, M., Pavlopoulos, K., Tsourou, T., Karkanas, P. and Dermitzakis, M.D., Palynological investigation of Holocene palaeoenvironmental changes in the coastal plain of Marathon (Attica, Greece). Geobios 42 (1): [33] Koutsomichou, I., Poulos, S., Evelpidou, N., Anagnostou, Ch., Ghionis, G. and Vassilopoulos, A., Geomorphological evolution of the Kalivia coastal zone (SW Attika) in relation to human activities, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria (GFDQ), 32/ 1,

98 [34] Koutsomichou, I., Poulos, S.E., Evelpidou, N., Anagnostou, C., Ghionis, G. and Vasilopoulos, A., The role of beach rock formations in the evolution of embayed coastal sones of Attica (Greece) in relation to sea level rise. The case of Kalyvia beach zone. Geogr, Fis. Dinam. Quat, 32, [35] Koutsovitis, P., Magganas, A. and Katerinopoulos, A., Calc-alkaline volcanic rocks in mélange formations from the South Othris region, Greece: Petrogenetic and geotectonic implications. Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 47, [36] Laskou, M., Margomenou-Leonidopoulou, G. and Balek, V., Phase mineral transformation in heated (thermal treated) bauxite samples. 9th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Marseille, France (in press: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry). [37] Liati, A., Skarpelis, N. and Pe-Piper, G Late Miocene magmatic activity in the Attic-Cycladic Belt of the Aegean (Lavrion, SE Attica, Greece): implications for the geodynamic evolution and timing of ore deposition. Geological Magazine, doi: /S [38] Malinverno, E., Triantaphyllou, M.V., Stavrakakis, S., Ziveri, P. and Lykousis, V., Seasonal and spatial variability of coccolithophore export production at the South-Western margin of Crete (Eastern Mediterranean) processes. Marine Micropaleontology 71: , doi: /j.marmicro [39] Maroukian, H., Leonidopoulou, D., Skarpelis, N. and Stournaras, G., Effects of lithology, mineralogy and weathering on particle size variability of sediments in the coastal environment of Livada Bay in SE Tinos Island. Journal of Coastal Research, 26, 1, [40] Marschik R., Bauer T., Hensler A.-S., Skarpelis, N. and Hölzl, S., Λsotope geochemistry of the Pb-Zn-Ba (-Ag-Au) mineralization at Triades-Galana, Milos Island. Resource Geology (in press). [41] Moissette, P., Cornée, J.J. and Koskeridou, E., Pleistocene rolling stones or huge Bryozoan nodules in the Cape Arkhangelos Calcarenite of Rhodes, Greece. Palaios, in press. [42] Nastos, P.T. and Zerefos, C.S, Spatial and temporal variability of consecutive dry and wet days in Greece.Atmos. Res., 94, [43] Papadopoulos, T.D., Voulgaris, N.S. and Alexopoulos, J.D., Elaboration of GIS based multidisciplinary data for microzoning studies. Environmental Semeiotics 2(1), p [44] Papaioannou, A., Rigas, N., Rigas, G., Paliatsos, A.G., Nastos, P.T., Plageras, P., Roupa, Z., Kakavas, K.V. and Dovriki, E., Multivariate statistical interpretation of soil quality data in the context of public health. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 18, No 2, pp [45] Papanikolaou, D Timing of tectonic emplacement of the ophiolites and terrane paleogeography in the Hellenides. Lithos, 108, [46] Papanikolaou, D. and Vassilakis, E., Thrust faults and extensional detachment faults in Cretan tectono-stratigraphy: Implications for Middle Miocene extension. Tectonophysics, 488, Issues 1-4, , DOI: /j.tecto [47] Papanikolaou, D., Gouliotis, L. and Triantaphyllou, M., The Itea Amfissa detachment: a pre-corinth rift Miocene extensional structure in central Greece. The Geological Society, London, Special Publications, 311: , DOI: /SP [48] Papanikolaou, I., Papanikolaou, D. and Lekkas, E., Advances and limitations of the Environmental Seismic Intensity scale (ESI 2007) regarding near-field and far-field effects from recent earthquakes in Greece, implication for the seismic hazard assessment. Palaeoseismology: Historical and Prehistorixal Records of Earthquake Ground Effects for Seismic Hazard Assessment (Reicherter, K., Michetti, A.M., & Silva, P.G. (eds)). Geological Society of London, Special Publications, 316: 11-30, doi: /sp316.2, London. [49] Parcharidis, I., Kokkalas, S., Fountoulis, I. and Foumelis, M., Detection and Monitoring of Active Faults in Urban Environment: The case of Patras and Pyrgos cities (Peloponnese, Greece). Remote Sensing, 2009, 1(4), ; doi: /rs [50] Petrou, A.L. and Economou-Eliopoulos, M., Platinum-group mineral formation: Evidence of an interchange process from the entropy of activation values. Geochimica et Cosmochimica Acta, 73, Available online at 15

99 [51] Petrou, A.L. and Economou-Eliopoulos, M., The activation energy values estimated by the Arrhenius equation as a controlling factor of platinum-group mineral formation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 73, Available online at [52] Pomoni-Papaioannou, F. and Zambetakis-Lekkas, A., Facies associations of the late Cenomanian carbonate platform of Tripolitza subzone (Vitina, Central Peloponnesus, Greece): evidence of long-term/terrestrial subaerial exposure. Ital.J.Geosci. (Boll. Geol. It.), vol 128, no 1 (2009), pp , 2figs, 3pl. [53] Poulos, S.E., Alexopoulos, J.D., Karditsa, A., Giannia, P., Gournelos, T. and Livaditis, G., Formation & evolution of Ververonda Lagoon (Porto Heli Region, SE Argolic Gulf) during historical times, on the basis of geophysical data and archeological information. Zeitschrift fur Geomorphologie, 53(1), [54] Poulos, S.E., Dounas, C.G., Alexandrakis, G., Koulouri, P. and Drakopoulos, P., Trace metal distribution in sediments of northern continental shelf of Crete Island, Eastern Mediterranean. Environmental Geology, 58, [55] Poulos, S.E., Origin and distribution of the terrigenous component of the unconsolidated surface sediment of the Aegean floor: A synthesis. Continental Shelf Research, 29(16), [56] Retalis, A., Nastos, P. and Retalis, D., Study of small ions concentration in the air above Athens, Greece. Atmospheric Research, 91, pp [57] Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K., The influence of alteration on the engineering properties of dolerites: The examples from the Pindos and Vourinos ophiolites (northern Greece). International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (in press). [58] Roussiakis, S.J., Prostrepsiceros and Protragelaphus (Artiodactyla, Mammalia) from the Late Miocene locality of Chomateri (Attica, Greece). Annales de Paléontologie, 95: [59] Skarpelis, N. and Argyraki, A., The geology and origin of supergene ores in Lavrion Attica, Greece, Resource Geology, 59, [60] Skarpelis, N., Argyraki, A. and Grypioti, A., Characterization of sources of inhalable particulate matter (PM10) in the old processing and smelting site of lavrion, Greece. Goldschmidt 2009, Davos, Switzerland, Special Supplement Geoch. et Cosmoch. Acta 73, no 13S, p. A [61] Stamatakis, M., Tziritis, E. and Evelpidou, N., The geochemistry of boron-rich groundwater in Karlovassi Basin, Samos Island, Greece, Central Europe Journal of Geosciences, 1(2), [62] Stamatakis, M.G., Fragoulis, D., Antonopoulou, S. and Stamatakis, G., The opaline silicarich sedimentary rocks of Milos Island, Greece and their behavior as pozzolanas in the manufacture of cement. Advances in Cement Research, in press. [63] Theodorakopoulou, K., Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Kouli, K., Tsourou, T., Bassiakos, Y., Zacharias, N. and Hayden, B., Geoarchaeological studies in the coastal area of Istron-Kalo Chorio (gulf of Mirabello- Eastern Crete): landscape evolution and paleoenvironmental reconstruction. Zeitschrift Fur Geomorphologie 53, suppl. 1: [64] Thomsen, E., Knudsen, J. and Koskeridou, E., Fosssil panopeans (Bivalvia, Hiatellidae) from Rhodes, Greece. Steenstrupia, 30 (2): , Copenhagen, Denmark. [65] Triantafyllidis, S. and Skarpelis, N., Modeling of an acid pit lake from an abandoned high sulfidation deposit: Kirki, NE Greece. Goldschmidt 2009 Our volatile planet; Davos, Swicherland, June 2009, Abstracts volume, Special Supplement Geoch. et Cosmoch. Acta, 73, No 13S, p. A [66] Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Kouli, K., Dimiza, M., Kontakiotis, G., Papanikolaou, M., Lianou, V., Ziveri, P., Mortyn, G., Lykousis, V. and Dermitzakis, M.D., Late Glacial Holocene ecostratigraphy of the south-eastern Aegean Sea, based on plankton and pollen assemblages. Geo-Marine Letters 29: , DOI /s

100 [67] Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Malinverno, E. and Young, J.R., Evidence for a possible life-cycle association between Syracosphaera protrudens (heterococcolithophore) and Syracosphaera pulchra HOL pirus-type (holococcolithophore). Journal of Micropaleontology, 28: 1-6. [68] Triantaphyllou, M.V., Koukousioura, O. and Dimiza, M.D., The presence of Indo-Pacific symbiont-bearing foraminifer Amphistegina lobifera in Greek coastal ecosystems (Aegean Sea, Eastern Mediterranean). Mediterranean Marine Science, 10/2. [69] Triantaphyllou, M.V., Ziveri, P., Gogou, A., Marino, G., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Emeis, K.-C., Kouli, K., Dimiza, M., Rosell-Mele, A., Papanikolaou, M., Katsouras, G. and Nunez, N., Late Glacial-Holocene climate variability at the south-eastern margin of the Aegean Sea. Marine Geology 266: , DOI: /j.margeo [70] Tritakis, V., Korbakis, G., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. and Pisanko, Y., Ozone destruction by solar electrons in relation to solar variability and the terrestrial latitude. Advances in Space Research, 43 (4) pp [71] Tritakis, V.P, Pisanko, Y., Paliatsos, A.G., Korbakis, G. and Nastos, P.T., A numerical model approximating extreme energetic electron events involved in the physical processes of the middle atmosphere. Advances in Space Research, 43 (4) pp [72] Tsikouras, B., Karipi, S., Rigopoulos, I., Perraki, M., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K., Geochemical Processes and Petrogenetic Evolution of Rodingite Dykes in the Ophiolite Complex of Othrys (Central Greece). Lithos (in press). [73] Tzanis, A., MATGPR Release 2: A freeware MATLAB package for the analysis and interpretation of common and single offset GPR data. FastTimes, in press. [74] Vardoulakis, P., Stavropoulou, M. and Exadaktylos, G., Sandbox modeling of the shallow tunnel face collapse. Italian Geotechnical Journal (Rivista Italiana di Geotecnica), 1/2009, pp [75] Vött, A., Brückner, H., Zander, A. M., May, S., Mariolakos, I., Lang F., Fountoulis, I. and Dunkel, A., Late Quaternary evolution of Mediterranean poljes the Vatos case study (Akarnania, NW Greece) based on geo-scientific core analyses and IRSL dating. Z. Geomorph. N. F., 53/2, p [76] Vött, A., Brückner, H., Brockmüller, S., Handl, M., May, S.M., Gaki-Papanastassiou, K., Herd, R., Lang, F., Maroukian, H., Nelle, O. and Papanastassiou, D., Traces of Holocene tsunamis across the Sound of Lefkada, NW Greece. Global and Planetary Change Global and Planetary Change, 66, , doi: /j.gloplacha [77] Vött, A., Brückner, H., May, S.M., Sakellariou, D., Nelle, O., Lang, F., Kapsimalis, V., Jahns, S., Herd, R., Handl, M. and Fountoulis, I., The Lake Voulkaria (Akarnania, NW Greece) palaeoenvironmental archive - a sediment trap for multiple tsunami impact since the mid- Holocene. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, Volume 53, Number 1, pp. 1-37(37). [78] Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bindi, L., Kartal, T., Arikas, K., Moritz, R. and Ortelli, M., Rhenium-rich molybdenite and rheniite (ReS2) in the Pagoni Rach-Kirki Mo-Cu-Te-Ag-Au deposit northern Greece: implications for the rhenium geochemistry of porphyry-style Cu-Mo and Mo mineralization. Canadian Mineralogist. 47: [79] Zanis, P., Kapsomenakis, I., Philandras, C., Douvis, K., Nikolakis, D., Kanellopoulou, E., Zerefos, C.S. and Repapis, C., Analysis of an ensemble of present-day and future Regional Climate Simulations for Greece. Int. J. Clim., DOI: /joc [80] Zerefos, C. S., Eleftheratos K., Meleti C., Kazadzis S., Romanou, A., Ichoku C., Tselioudis, G. and Bais, A., Solar dimming and brightening over Thessaloniki, Greece, and Beijing, China. Tellus B, DOI: /j x. 17

101 2008 [1] Bakos K., Barcz A., Vona M., Evelpidou N. and Centeri, C., Potential effects of land use change around the inner lake in Tihany, Hungary Examination of geology, pedology and plant cover/land use interrelations. Cereal Research Communications, Vol. 36, 2008, Suppl., [2] Burchfiel, B.C., Nakov, R., Dumurdzanov, N., Papanikolaou, D., Tzankov, T., Serafimovski, T., King, R.W., Kotzev, V., Todosov, A. and Nurce, B., Evolution and Dynamics of the Cenozoic tectonics of the south Balkan extensional system. Geosphere, 4 (6), [3] Diamantopoulou, E., Dassenakis, M., Kastriti,s A., Tomara, V., Paraskevopoulou V. and Poulos, S., Seasonal fluctuations of nutrients in a hypersaline Mediterranean lagοon. Desalination, 224: [4] Dimiza, M., Triantaphyllou, M.V. and Dermitzakis, M.D., Seasonality and ecology of living coccolithophores in E. Mediterranean coastal environments. Micropaleontology 54 (2): [5] Dimiza, M.D., Triantaphyllou, M.V. and Dermitzakis, M.D., Vertical distribution and ecology of living coccolithophores in the marine ecosystems of Andros island (Middle Aegean Sea) during late summer Hellenic Journal of Geosciences 43: [6] Drinia, H., Antonarakou, A. and Kontakiotis, G., On the occurrence of Early Pliocene marine deposits in Ierapetra Basin, E. Crete. Bulletin of Geosciences, 83, [7] Economou-Eliopoulos, M., Eliopoulos, D.G. and Chryssoulis, S., A comparison of high-au massive sulfide ores hosted in ophiolite complexes of the Balkan Peninsula with modern analogues: Genetic significance. Ore Geology Reviews, 33, (Available on line at [8] Exadaktylos, G. and Stavropoulou, M., A specific upscaling theory of rock mass parameters exhibiting spatial variability: Analytical relations and computational scheme. Int. J. Rock Mech. & Min. Sci 45 (7), [9] Exadaktylos, G., Stavropoulou, M., Xiroudakis, G., de Broissia, M. and Schwarz, H., A spatial estimation model for continuous rock mass characterization from the specific energy of a TBM. Rock Mech. Rock Engng., 41 (6), [10] Foumelis M., Parcharidis, Is. and Lagios, E., Evolution of post-seismic ground deformation observed by SAR Interferometry. J. Applied Geophysics, doi /j.jappgeo [11] Fountoulis, I. and Mariolakos, I., Neotectonic folds in the central-western Peloponnese (Greece). Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (Z. dt. Ges. Geowiss. ZDGG), 159/3, p [12] Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Papanastassiou, D. and Maroukian, H., Quaternary marine terraces as indicators of neotectonic activity of the Ierapetra normal fault SE Crete (Greece). Geomorphology, 104, [13] Gerasopoulos, E., Zerefos. C.S., Tsagouri. I., Founda, D., Amiridis, V., Bais, A.F., Belehaki A., Christou, N., Economou, G., Kanakidou, M., Karamanos, A., Petrakis, M. and Zanis, P., The Total Solar Eclipse of March 2006: overview. Atmos. Chem. Phys., 8, [14] Godelitsas, A., Kokkoris, M., Chatzitheodoridis, E. and Misaelides, P., Spectroscopic characterization of Greek dolomitic marble surface interacted with uranium and thorium in aqueous solutions. Nucl. Instr. Meth., B266, [15] Gorea, M., Bedelean, H., Stamatakis, M. and Pop, D., Clay rocks and mining wastes from Greece as raw materials for lightweight aggregates. Mineralogia, Mineralogical Society of Poland, Special Papers, 33, p. 60. [16] Gorea, M., Bedelean, H., Stamatakis, M. and Pop, D., Phase composition and technical properties of the Petresti bentonite (Cluj County, Romania) as raw materials for ceramic products. Mineralogia, Mineralogical Society of Poland, Special Papers, 33, p. 61. [17] Gournelos, Th., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., 2008, Study of erosional processes using archaeological data in a G.I.S. platform: the case of Thessaloniki (Greece). International Colloquim, Archaeological Reports Ghent University, In Print. 18

102 [18] Grigoropoulos, K.N., Nastos, P.T., Ferentinos, G., Gialouris, A., Vassiliou, T., Mavroidakos, J., Avgeri, D., Kalabokis, V. and Saratsiotis, D., Spatial distribution of PM1 and Sinus Arrhytmias in Athens, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 17, No 9B, pp [19] Harris. N.R.P., Kyro. E., Staehelin. J., Brunner. D., Andersen. S-B., Godin-Beekmann. S., Dhomse. S., Hadjinicolaou. P., Hansen, G., Isaksen, I., Jrrar, A., Karpetchko, A., Kivi, R., Knudsen, B., Krizan, P., Lastovicka, J., Maeder, J., Orsolini, Y., Pyle, J.A., Rex, M., Vanicek, K., Weber, M., Wohltmann, I., Zanis, P. and Zerefos, C.S., Ozone trends at northern mid- and high latitudes - a European perspective. Annales Geophysicae, 26, [20] Isaksen, I.S.A., Rognerud, B., Myhre, G., Haigh, J.D, Rumbold, S.T., Shine, K.P, Zerefos, C.S., Tourpali, K. and Randel, W., Radiative forcing from modeled and observed stratospheric ozone changes due to the 11-year solar cycle. Atmos. Chem. Phys. Disc., 8, [21] Kanellopoulos, T.D., Kapsimalis, V., Poulos, S.E., Angelidis, M.O., Karageorgis, A.P. and Pavlopoulos, K., The influence of the Evros River on the recent sedimentation of the inner shelf of the NE Aegean Sea. Environmental Geology, 53, [22] Karipi, S., Tsikouras, B., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K., Geological evolution of Iti and Kallidromon Mountains (Central Greece), focused on the ophiolitic outcrops. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, 159(3), [23] Kaskaoutis, D.G., Kambezidis, H.D., Nastos, P.T. and Kosmopoulos, P.G., Study on an intense dust storm over Greece. Atmospheric Environment Vol. 42 (29), pp [24] Katerinopoulos, A., Neoproterozoic and Variscan SHRIMP ages for zircons from the Baba Mountain granitic complex, basement of the Hellenides Alpine orogenic belt. N. Jb. Min. Abh. 184/3, [25] Katerinopoulos, A., Variscan basic dykes in the Pelagonian (Northern Greece and South FYROM): Geodynamic significance based on petrological, geochemical and geochronological studies. Chemie der Erde Geochemistry, 68, [26] Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., An Overview of Anisotropy Studies in Central Greece using recordings around the Gulf of Corinth and aftershocks of the 1999 Athens Earthquake. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, Full Paper. [27] Kosmopoulos, P.G., Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T. and Kambezidis, H.D., Seasonal variation of columnar aerosol optical properties over Athens, Greece, based on MODIS data. Remote Sensing of Environment, Vol. 112, pp [28] Liritzis, I., Sideris, C., Vafiadou, A. and Mitsis, I., Mineralogical, petrological and radioactivity aspects of some building material from Egyptian Old Kingdom monuments. Journal of Cultural Heritage, Vol. 9-1, [29] Malinverno, E., Triantaphyllou, M.V., Dimiza, D. and Young, J.R., New possible heteroholococcolithophore combinations within the genus Syracosphaera. Journal of Nannoplankton Research 30 (1): 1-8. [30] Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Vouvalidis, K., Pavlopoulos, K., Papanastassiou, D. and Albanakis, K., Morphotectonic control on drainage network evolution in the Perachora peninsula, Greece Geomorphology, 102(1), [31] Matzarakis, A., Nastos, P.T. and Gessner, U., Gefühltes Wetter und Erkältungskrankheitenn. MMW-Fortschritte der Medizin 150, Originallen Nr. IV, [32] Misaelides, P., Zamboulis, D., Sarridis, Pr., Warchol, J., and Godelitsas, A., Chromium (VI) uptake by polyhexamethyleneguanidine modified natural zeolitic materials. Micropor. Mesopor. Materials, 108, [33] Nastos, P.T. and Matzarakis A., Variability of tropical days over Greece within the second half of the twentieth century. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 93, pp [34] Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Papadopoulos, M., Bakoula, C. and Priftis K.N., The effect of weather variability on pediatric asthma admissions in Athens, Greece. Journal of Asthma, Vol. 45, pp

103 [35] Nastos, P. and Zerefos C.S., Decadal changes in extreme daily precipitation in Greece. Adv. in Geosc., 16, [36] Nastos, P.T. and Matzarakis, A., 2008, Human-bimeteorological effects on sleep disturbances in Athens, Greece: A preliminary evaluation. Indoor and Built Environment, Vol. 17(6), pp [37] Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. and Priftis, K.N., Do the maxima of air pollutants coincide with the incidence of Childhood Asthma Exacerbations IN Athens, Greece? Global Nest Journal, Vol 10, No 3, pp [38] Nastos, P.T., Papaioannou, A., Paliatsos, A.G., Kakavas, K., Plageras, P. and Dovriki, E., Wet deposition in two Greek Sites: Larissa and Athens. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 17, No 10A, pp [39] Nikolakis D. J., A statistical study of precipitation in Cyprus. AGPH (Hellenic Journal of Geosciences) October 2008, Vol 43, pp [40] Palladino, D., Simei, S., Kyriakopoulos, K., On magma fragmentation by conduit shear stress: Evidence from the Kos Plateau Tuff, Aegean Volcanic Arc. Journal of Volcanology and Geothermal Research, DOI: /j.jvolgeores , vol. 178, [41] Papadimitriou, P., Identification of seismic precursors before large earthquakes: Decelerating and accelerating seismic patterns. J. GEOPH. RES., V. 113, B4, B [42] Papanikolaou, I.D. and Lekkas, E.L., Lithostratigraphic differentiation of the Gavrovo and the Ionian flysch in the Southern Akarnania and the role of the Agrilia and Evinos transverse fault zones. Hellenic Journal of Geoscienses, vol. 43, [43] Papanikolaou, D. and Vassilakis, E., Middle Miocene E-W Tectonic Horst Structure of Crete through Extensional Detachment Faults. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci , doi: / /2/1/ [44] Philandras, C.M., Nastos, P.T. and Repapis, C.C., Air temperature variability and trends over Greece. Global Nest Journal, Vol 10, No 2, pp [45] Piccardi, L., Monti, C., Vaselli, O., Tassi, F., Gaki-Papanastassiou, K. and Papanastassiou, D., Scent of a myth: tectonics, geochemistry and geomythology at Delphi (Greece). Journal of the Geological Society, London, Vol. 165, 5 18, doi: / [46] Pomoni-Papaioannou, F. and Kostopoulou, V., Microfacies and cycle stacking pattern in Liassic peritidal carbonate platform strata, Gavrovo-Tripolitza platform, Peloponnesus, Greece. Facies, 54, [47] Pomoni-Papaioannou, F., Facies analysis of the Lofer cycles (Upper Triassic), in Argolis Peninsula (Greece). Sedimentary Geology, 208, [48] Pomonis, P., Tsikouras, B., Karipi, S. and Hatzipanagiotou, K., Rodingite formation in ultramafic rocks from the Koziakas ophiolite, Western Thessaly, Greece: conditions of metasomatic alteration, geochemical exchanges and T-X(CO2) evolutionary path. Canadian Mineralogist, 46(3), [49] Pope, R., Wilkinson, K., Skourtsos, E., Triantaphyllou, M. and Ferrier, G., Clarifying stages of alluvial fan evolution along the Sfakian piedmont, southern Crete: New evidence from analysis of post-incisive soils and OSL dating. Geomorphology, 94(1-2): [50] Poulos, S.E., Ghionis, G. and Maroukian, H., Sea-level rise trends in the Attico-Cycladic region (Aegean Sea) during the last 5000 years. Journal of Geomorphology (article in press published online, doi: /j.geomorph ). [51] Poulos, S.E., Ghionis G. and Maroukian H., The consequences of a future eustatic sea-level rise on the deltaic coasts of Inner Thermaikos Gulf (Aegean Sea) and Kyparissiakos Gulf (Ionian Sea), Greece. Journal of Geomorphology (article in press published online, doi: /j. geomorph ). [52] Poulos, S.E., Kapsimalis, V., Tziavos, Ch. and Paramana, Th., Origin and distribution of surface sediments and human impacts on recent sedimentary processes. The case of the Amvrakikos Gulf (NE Ionian Sea). Continental Shelf Research (article in press, published online, doi: /j.csr ) 20

104 [53] Poupkou, A., Melas, D., Ziomas, I., Symeonidis, P., Lisaridis, I., Gerasopoulos, E. and Zerefos C.S., Simulated summertime regional ground-level ozone concentrations over Greece. Water, Air & Soil Pollution, 196, [54] Prichard, H., Economou-Eliopoulos, M. and Fisher, P.C., Contrasting Platinum-group mineral assemblages from two different podiform chromitite localities in the Pindos ophiolite complex, Greece. Canadian Mineralogist. 46/2, [55] Raucoules, D., Parcharidis, I., Feurer, D., Novalli, F., Ferretti, A., Carnec, C., Lagios, E., Sakkas, V., Le Mouelic, S., Cooksley, G. and Hosford, S., Ground deformation detection of the broader area of Thessaloniki (Northern Greece) using radar interferometry techniques. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 8, [56] Skarpelis, N., Tsikouras, B. and Pe-Piper, G., The Miocene igneous rocks in the Basal Unit of Lavrion (SE Attica, Greece): petrology and geodynamic implications. Geol. Mag. 145, 1, [57] Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. and Evelpidou, N., Solution of the linear diffusion equation for modeling erosion processes with a time varying diffusion coefficient. Earth Surf. Process. Landforms 33, DOI: /esp, [58] Sotiropoulos, S., Triantaphyllou, M.V., Kamberis, E. and Tsaila-Monopolis, S., Paleogene terrigenous (flysch) sequences in Etoloakarnania region (W. Greece). Plankton stratigraphy and paleoenvironmental implications. Geobios 41, [59] Stournaras, G., Hydrogeology and vulnerability of limited extension fissured rocks islands. Ecohydrology & Hydrobiology, Vol. 8, N0 2-4, p [60] Tibaldi, A., Pasquare, F.A., Papanikolaou, D. and Nomikou, P., Discovery of a huge sector collapse at the Nisyros volcano, Greece, by on-land and offshore geological-structural data. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 177, [61] Tibaldi, A., Pasquare, F.A., Papanikolaou, D. and Nomikou, P., Tectonics of Nisyros Island, Greece, by field and offshore data and analogue modelling. Journal of Structural Geology, 30, [62] Tourpali, K., Bais, A.F., Kazantzidis A., Zerefos, C.S., Akiyoshi, H., Austin, J., Brühl, C., Butchart Nchipperfield, M.P., Dameris, M., Deushi, M., Eyring, V., Giorgetta, M.A., Kinnison, D.E., Mancini, E., Marsh, D.R., Nagashima, T., Pitari, G., Plummer, D.A., Rozanov, E., Shibata, K. and Tian W., Clear sky UV simulations in the 21st century based on Ozone and Temperature Projections from Chemistry-Climate Models. Atmos. Chem. Phys. Disc., 8(2) [63] Tsoupas, G. and Economou-Eliopoulos, M., High PGE contents and extremely abundant PGE-minerals hosted in chromitites from the Veria ophiolite complex, northern Greece. Ore Geology Reviews 33, Available at [64] Vasilakou, M., Votteas, V., Kasparian, C., Pantazopoulos, N., Dedoussis, G., Deltas, C., Nastos, P., Nikolakis, D. and Lamnissou, K., 2008, Lack of association between endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and risk of premature coronary artery disease in the Greek population. Acta Cardiologica 63 (5), pp [65] Vasilatos, Ch., Megremi, I., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, I., Hexavalent chromium and other toxic elements in natural waters in the Thiva-Tanagra-Malakasa Basin, Greece. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 43, [66] Vassilopoulos, A., Green, D.R., Gournelos, Th., Evelpidou, N., Gkavakou, P. and Koussouris, S., Using GIS to study the coastal geomorphology of the Acheloos river mouth in West Greece. J. Coast Conserv, 11, [67] Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bonsall, T., Tarkian, M. and Economou-Eliopoulos, M., Mineralogy and fluid inclusion constraints on the evolution of the Plaka intrusion-related ore system, Lavrion, Greece. Mineralogy and Petrology, 93, [68] Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bonsall, T.A. and Solomos, Ch., Carbonatereplacement Pb-Zn-Ag±Au mineralization in the Kamariza area, Lavrion, Greece: Mineralogy and thermochemical conditions of formation. Mineralogy and Petrology, 94,

105 [69] Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bonsall, T., Tarkian, M. and Economou-Eliopoulos, M., Mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of the Plaka intrusion-related ore system, Lavrion, Greece. Mineralogy and Petrology (Springer-Verlag), 93, [70] Αλεξόπουλοσ, Λ., Διερεφνθςθ του προ-πλειςτοκαινικοφ παλαιοαναγλφφου τθσ λεκάνθσ Λεβιδίου (Ν. Αρκαδίασ) με γεωφυςικζσ διαςκοπιςεισ. Δελτίο Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, Tομ. XLII/I, 2008, [71] Βερφκιου-Ραπαςπυριδάκου, Ε., Ανδρισ, Ρ.Δ., Καρδιτςά, Α., Αλεξανδράκθσ, Γ., Ροφλοσ, Σ. & Γκιϊνθσ, Γ., Μελζτθ των ακτολίκων ςτθν περιοχι τθσ Γυράπετρασ τθσ Νιςου Λευκάδασ. Δελτίο Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, XLII/I, [72] Μιλοβάνοβιτσ, Μ., Ραρχαρίδθσ, I., Βαςιλάκθσ, Ε. & Ροφλοσ, Σ., Μελζτθ των οριηόντιων μεταβολϊν τθσ διαχωριςτικισ λωρίδασ τθσ λιμνοκάλαςςασ Κοριςςίων, με τθν χριςθ μεκόδων τθλεπιςκόπθςθσ. Δελτίο Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, XLII/I, [73] Μπλζτα, Α., Ευελπίδου, Ν., Ανδρισ, Ρ., Καρδιτςά Α., Μαρκάκθσ, Ε. & Ροφλοσ, Σ., Συγκριτικι μελζτθ των γεωμορφολογικϊν και ιηθματολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των παραλιακϊν ηωνϊν των όρμων Τθγάνι και Μικάλθσ τθσ ΝΑ Σάμου. Δελτίο Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, XLII/I,

106 2007 [1] Amiridis, V., Melas, D., Balis D.S., Papayannis, A., Founda, D., Katragkou, E., Giannakaki, E., Mamouri, R.E., Gerasopoulos, E. and Zerefos C., Aerosol Lidar observations and model calculations of the Planetary Boundary Layer evolution over Greece, during the March 2006 Total Solar Eclipse. Atmos. Chem. Phys., 7, [2] Anastasakis, G., Piper, D.J.W. and Tziavos, C., Sedimentological response to neotectonics and sea-level change in a delta-fed, complex graben: Gulf of Amvrakikos, western Greece. Marine Geology, 236, [3] Anastasakis, G., Clay mineral distribution patterns in the Southeastern Mediterranean Sea during late Quaternary. Geologica Carpathica, 58, 4, [4] Anastasakis, G., The anatomy and provenance of thick volcaniclastic flows in the Cretan Basin, South Aegean Sea. Marine Geology, 240, [5] Antonarakou, A., Drinia, H., Tsaparas, N. and Dermitzakis, M.D., Micropaleontological parameters as proxies of Late Miocene surface water properties and paleoclimate, in Gavdos island, eastern Mediterranean. Geodiversitas, 29, [6] Bartkowiak, A., Evelpidou, N. and Vassilopoulos A., Visualization of Five Erosion Risk Classes. Advances in Information Processing and Protection, Edited by Jerzy Pejas, Khalid Saeed, Springer, [7] Berzina, A.N., Sotnikov, V.I., Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D.G., First finding of merenskyite (Pd, Pt)Te2 in porphyry Cu-Mo ores in Russia. Russian Geology and Geophysics 48, [8] Boudi, D., Prophitis, E., Baltatzis, E., et al Petrology, geochemistry and geotectonic setting of the Titarosophiolite and associated Pelagonian basement rocks in the area NW of Mt. Olympos. Bull. of the Geol. Soc. of Greece, v XXXVII, p [9] Chatzithedoridis, E., Kostopoulos, D., Baltatzis, E., et al., Elemental distribution in zircons from diamondiferous UHPM rocks from the GreeK Rhodope: A TOM-SIMS study. Geochimica Acta 71 (15): A163 Suppl.S. [10] Drinia, H., Antonarakou, A., Tsaparas, N. and Dermitzakis, M.D., Foraminiferal stratigraphy and palaeoecological implications in turbidite-like deposits from the Early Tortonian (Late Miocene) of Greece. Journal of Micropaleontology, 26, [11] Drinia, H., Antonarakou, A., Tsaparas, N. and Kontakiotis, G., Paleoenvironmental conditions preceding the Messinian Salinity Crisis: A case study from Gavdos Island. Geobios, 40, [12] Eleftheratos, K., Zerefos, C.S., Zanis, P., Balis, D.S., Tselioudis, G., Gierens, K. and Sausen, R., A study on natural and manmade global interannual fluctuations of cirrus cloud cover for the period Atmos. Chem. Phys., 7, [13] Founda, D., Melas, D., Lykoudis, S., Lisaridis, I., Gerasopoulos, E., Kouvarakis, G., Petrakis, M. and Zerefos, C., The effect of the total solar eclipse of 29 March 2006 on meteorological variables in Greece. Atmos. Chem. Phys., 7, [14] Godelitsas, A., Kokkoris, M. and Misaelides, P., Investigation of the interaction of Greek dolomitic marble with metal aqueous solutions using Rutherford backscattering and X-ray photoelectron spectroscopy. J. Radioanal. Nucl. Chem., 272, [15] Hutchings, L., Ioannidou, E., Foxall, W., Voulgaris, N., Savy, J., Kalogeras, I., Scognamiglio, L. and Stavrakakis, G., A physically based strong ground-motion prediction methodology; application to PSHA and the 1999 Mw=6.0 Athens earthquake. Geophys. J. Int., 168, p [16] Joannin, S., Cornée, J-J., Moissette, P., Suc, J-P., Koskeridou, E., Lecuyer, C., Buicine, C., Kouli, K. and Ferry, S., Changes in vegetation and marine environments in the eastern Mediterranean (Rhodes Island, Greece) during the Early and Middle Pleistocene. Journal of the Geological Society, London, Vol. 164 (6), pp [17] Karakitsios, V., Tsikos, H., Van Breugel, Y., Koletti, L., Damste, J.S.S. and Jenkyns, H.C., First evidence for the late Cenomanian Oceanic Anoxic Event (OAE2, or Bonarelli event) from the 23

107 Ionian Zone, western continental Greece. International Journal of Earth Sciences (Geol. Rundsch), vol. 96, p [18] Karakitsios, V. and Rigakis, N., Evolution and petroleum potential of Western Greece, Journal of Petroleum Geology, vol. 30(3), p [19] Kaskaoutis, D.G., Kosmopoulos, P., Kambezidis, H.D. and Nastos, P.T., Aerosol climatology and discrimination of different types over Athens, Greece based on MODIS data. Atmospheric Environment, Vol. 41, pp [20] Katerinopoulou, A., Katerinopoulos, A., Bieniok, A., Knop E., Magganas A. and Amthauer, G., Crystal chemistry, structure analyses and phase transition experiment on an omphacite from eclogitic metagabbro from Syros Island, Greece. Mineralogy and Petrology 91, p [21] Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., Magnitude Scales in Central Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. XXXX, part 3, p , [22] Kazadzis, S., Bais, A., Amiridis, V., Balis, D., Meleti, C., Kouremeti, N., Zerefos, C. S., Rapsomanikis, S., Petrakakis, M., Kelesis, A., Tzoumaka, P. and Kelektsoglou, K., Nine years of UV aerosol optical depth measurements at Thessaloniki, Greece. Atmospheric Chemistry and Physics, 7, [23] Kazantzidis, A., Bais, A. F., Emde, C., Kazadzis, S. and Zerefos, C.S., Attenuation of global ultraviolet and visible irradiance over Greece during the total solar eclipse of 29 March Atmos. Chem. Phys., 7, [24] Kolaitis, A., Papadimiriou, P., Kassaras, I. and Makropoulos, K., Seismic observations with broadband instruments at Santorini volcano, Bull. Geol. Soc. of Greece, vol. XXXVII, pp [25] Lagios, E., Vassilopoulou, S., Sakkas, V., Dietrich, V., Damiata, B.N. and Ganas, A., Testing of Satellite and Ground Thermal Imaging of Low-Temperature Fumarolic Fields: The Dormant Nisyros Volcano (Greece). ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 62/2, [26] Lagios, E., Sakkas, V., Papadimitriou, P., Damiata, B.N., Parcharidis, I., Chousianitis, K. and Vassilopoulou, S., Crustal deformation in the Central Ionian Islands (Greece): Results from DGPS and DInSAR analyses ( ). Tectonophysics, 444, [27] Laskou, M. and Economou Eliopoulos, M., The role of micro-organisms on the mineralogical and geochemical characteristics of the Parnassos-Ghiona bauxite deposits, Greece. Journal of Geochemical Exploration, Elsevier, Vol. 93, [28] Malesic, M. and Kouskouna, V., Information on research cooperation: Managing earthquake crises in Greece and Slovenia: case studies of recent and past earthquakes. UJMA, 21, [29] Mariolakos, I., Fountoulis, Λ., Andreadakis, Ε. and Kapourani, Ε., Real-time monitoring on Evrotas river (Laconia, Greece): Dissolved oxygen as a critical parameter for environmental status classification and warning. Desalination, 213, p [30] Moissette, P., Koskeridou, E., Cornée, J.J., Guillosheau, F. and Lecuyer, C., Spectacular preservation of seagrasses and seagrass-associated communities from the Pliocene of Rhodes, Greece. Palaios, 22 (2), [31] Moshou, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., Linear and non linear body wave inversion. Bulletin Greek Mathematical Society Athens, Greece, Special Volume 54, p.p [32] Moshou, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., Teleseismic Body wave Inversion. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. XXXX, p.p [33] Nastos, P.T., Alexakis, D., Kanellopoulou, E.A. and Kelepertsis A.E., Chemical composition of wet deposition in Athens, Greece, related to the origin of air masses. Journal of Atmospheric Chemistry, Vol. 58(2), pp [34] Nastos, P.T., Spatial and Temporal Distribution of Air Temperature over the Balkan Peninsula. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 42, pp

108 [35] Nastos, P.T. and Zerefos, C., On extremely daily precipitation totals in Athens, Greece. Adv. Geosci., 10, [36] Nikolakis, D.J., A first theoretical comparison between current and future indoor thermal comfort conditions in Greece as a result of greenhouse effect. Meteorological Applications 14, [37] Nikolakopoulos, K.G., Vaiopoulos D.A. and Skianis, G.A., Use of multitemporal remote sensing data for mapping the Alfios River network changes from 1977 to Geocarto International, 22, 4, [38] Papaioannou, A., Plageras, P., Dovriki, E., Minas, A., Krikelis, V., Nastos, P.T., Kakavas, K. and Paliatsos, A.G., Groundwater quality and location of productive activities in the region of Thessaly (Greece). Desalination, Vol. 213, pp [39] Papanikolaou, I. and Papanikolaou, D., Seismic hazard scenarios from the longest geologically constrained active fault of the Aegean. Quaternary International, 142, [40] Papanikolaou, D., Fountoulis, I. and Metaxas, C., Active faults, deformation rates and Quaternary paleogeography at Kyparissiakos gulf (SW Greece) deduced from on-shore and offshore data. Quaternary International, 142, [41] Papanikolaou, D. and Royden, L., Disruption of the Hellenic Arc: Late Miocene Extensional Detachment Faults and steep Pliocene-Quaternary Normal Faults or What Happened at Corinth? Tectonics, 26, TC5003, doi: /2006TC [42] Papanikolaou, D. and Papanikolaou, I., Geological, geomorphological and tectonic structure of NE Attica and seismic hazard implications for the northern edge of the Athens plain. Bull. Geol. Soc. Greece, 40, [43] Pavlopoulos, K., Theodorakopoulou, K., Bassiakos, Y., Hayden, B., Tsourou, T., Triantaphyllou, M., Kouli, K. and Vandarakis, D., Pαleonevironmental evolution of Istron (N.E. Crete), during the last 6000 years: depositional environment, climate and sea level changes. Geodinamica Acta 20(4), [44] Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Karymbalis, E., Karkanas, P., Kouli, K. and Tsourou, T., Landscape evolution recorded in the embayment of Palamari (Skyros Island, Greece) from the beginning of the Bronze Age until recent times. Geomorphologie- Relief Processus Environment, (1), [45] Piper, D.J.W., Pe-Piper, G., Perissoratis, C. and Anastasakis, G., Distribution and Chronology of submarine volcanic rocks around Santorini and their relationship to faulting. In: Taymaz, G., ed., Tectonics of the eastern Mediterranean region. J. Geol. Soc. Sp. Publ. 37, [46] Pomoni-Papaioannou, F. and Photiades, A., Chlorozoan vs foramol carbonate sedimentary systems in a Cretaceous Pelagonian margin: Rhodiani area (West Macedonia, Greece). Bolletino della Societa Geologica Italiana, 126, 2, [47] Pomonis, P., Tsikouras, B. and Hatzipanagiotou, K., Petrogenetic evolution of the Koziakas ophiolite complex (W. Thessaly, Greece). Mineralogy and Petrology, 89, [48] Repapis, C.C., Philandras, C.M., Kalabokas, P.D., Zanis, P. and Zerefos, C.S., Is the last years abrupt warming in the National Observatory of Athens records a climate change manifestation? Global NEST Journal, Vol 9, No 2, pp [49] Skarpelis, N., The Lavrion deposit: geology, mineralogy and minor elements chemistry. N. Jb. Miner. Abh., 183/3, [50] Skianis, G. Aim., Hernández, M.C., Papadopoulos, T.D. and Vaiopoulos, D.A., The Role of Ground Anisotropy in the Production of Self Potential Anomalies. Hellenic Journal of Geosciences, 42, [51] Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. and Nikolakopoulos, K., A Probabilistic Approach to the Problem of Assessing the Efficiency of the Transformed Vegetation Index. Int. J. Sus. Dev. Plann. 2(4),

109 [52] Stavropoulou, M., Numerical modelling of fault generation in the extensional tectonic regime of the Gulf of Corinth. Int. J. for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 31 (3), [53] Stavropoulou, M., Exadaktylos, G. and Saratsis, G., A Combined Three-Dimensional Geological-Geostatistical-Numerical Model of Underground Excavations in Rock. Rock Mech. Rock Engng, Vol. 40 (3), [54] Stournaras, G., Migiros, G., Stamatis, G., Evelpidou N., Botsialas, C., Antoniou, V. and Vasilakis, E., The fractured rocks in Hellas. Groundwater Hydrology SV. [55] Theodorou G., Symeonidis, N. and Stathopoulou, E., Elephas tiliensis n.sp from Tilos Island (Dodecenese, Greece). Hellenic Journal of Geoscience, Vol. 42, p [56] Theodorou, G., Roussiakis, S., Athanassiou, A., Giaourtsakis, I. and Panayidis I., A Late Pleistocene endemic genet (Carnivora, Viverridae) from Aghia Napa, Cyprus. Bulletin of the Geological Society of Greece, 40, [57] Tourpali, K., Zerefos, C.S., Balis, D.S. and Bais, A.F., The 11-year solar cycle in stratospheric ozone: Comparison between Umkehr and SBUVv8 and effects on surface erythemal irradiance. J. Geophys. Res., 112 (D12), Art. No. D [58] Triantafyllidis, St., Skarpelis, N. and Komnitsas, K., Environmental Characterization and Geochemistry of Kirki, Thrace, NE Greece, Abandoned Flotation Tailing Dumps. Environmental Forensics, 8, 4, [59] Zambetakis-Lekkas, A., Pomoni Papaioannou, F. and Alexopoulos, A., New stratigraphic and palaeogeographic data from the Mesozoic strata of the Tripolitza platform in central Crete. Evidence of subaerial exposures during Albian Early Cenomanian. Hell. Journal of Geosciences, vol 42, [60] Zanis, P., Katragkou, E., Kanakidou, M., Psiloglou, B., Karathanasis, S., Vrekoussis, M., Gerasopoulos, E., Lysaridis, I., Markakis, K., Poupkou, A., Amiridis, V., Melas, D., Mihalopoulos N. and Zerefos C., Effects on surface atmospheric photo-oxidants over Greece during the total solar eclipse event on 29 March Atmos. Chem. Phys., 7, [61] Zerefos, C., Gerasopoulos, E., Tsagouri, I., Psiloglou, B., Belehaki, A., Herekakis, T., Bais, A., Kazadzis, S., Eleftheratos, C. and Mihalopoulos, N., Evidence of gravity waves into the atmosphere during the March 2006 total solar eclipse. Atmos. Chem. Phys., 7, [62] Zerefos, C., Eleftheratos, K., Zanis, P., Balis D. and Tselioudis, G., Search for Man-Made Cirrus Contrails over SE Asia. Terr. Atmos. Ocean. Sci. Journal, Vol. 18, No 3, [63] Zerefos, C.V., Gerogiannis, D., Balis, S. and Kazantzidis, A., Atmospheric effects of volcanic eruptions as seen by famous artists and depicted in their paintings. Atmos. Chem. Phys., 7, ,

110 2006 [1] Aldred, Ο., Friðriksson, Α., Einarsson, Α., Gournelos, Th., Vassilopoulos, A., Evelpidou N., Kyriakopoulos, K. and Chartidou, K., Approaching diverse European dynamic preindustrial landscapes in the volcanically active regions of Greece and Iceland. Conference Landmarks and socio-economic Systems: constructing of pre-industrial Landscapes and their Perception by contemporary Societies, Le Mans, December 7-9, 2006, Presses Universitaires de Rennes, [2] Alexandrakis, G., Poulos, S., Ghionis, G., and Leivaditis, G., A morphological study of a reef with beachrock characteristics, in association with the recent evolution of the Ammoudara beach zone (Heraklion, Crete). Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXIX/III, pp [3] Anastasakis, G., Pe-Piper, G., An 18m thick volcaniclastic bed in Pantelleria Trough, Sicily Channel, deposited from a mega-gravitative flow during the Green Tuff eruption. Marine Geology, 231, [4] Anastasakis, G., Piper, D.J.W., Dermitzakis, M. and Karakitsios, V., Upper Cenozoic stratigraphy and paleogeographic evolution of Myrtoon and adjacent basins, Aegean Sea, Greece. Marine and Petroleum Geology, 231, [5] Antonarakou, A., Drinia, H. and Pomoni, F., The application of cyclostratigraphy and astrochronology in the Neogene marine deposits of Eastern Mediterranean: Metochia section (Gavdos island). Bulletin of the Geological Society, XXXIX/I, [6] Bernard, P., Lyon-Caen, H., Briole, P., Deschamps, A., Pitilakis, K., Manakou, M., Boudin, F., Berge, C., Makropoulos, K., Diagourtas, D., Papadimitriou, P., Lemeille, F., Patau, G., Billiris, H., Castarède, H., Charade, O., Nercessian, A., Avallone, A., Zahradnik, J., Sacks, S. and Linde, A., Seismicity, deformation and seismic hazard in the western rift of Corinth: New insights from the Corinth Rift Laboratory (CRL). Tectonophysics, 426 (1-2), p [7] Christidis, G.E. and Mitsis, I., A new Ni-rich stevensite from the ophiolite complex of Othrys, Central Greece. Clays and Clay Minerals, Vol. 54, No. 6, [8] Clavel-Lévêque, M., Vassilopoulos, A., Evelpidou, N. and Chartidou K., Geoarchaeology and Soft Computing Applications in Roman Landscapes research, in AGRI CENTURIATI, International Journal of Landscape Archaeology, PISA ROMA, Instituti editoriali Poligrafici Internazionali, [9] Cornée, J.J., Moissette, P., Joannin, S., Suc, J.P., Quillevere, F., Krijgsman, W., Hilgen, F., Koskeridou, E., Munch, P., Lecuyer, Ch. and Desvignes, P., Tectonic and climatic controls of coastal sedimentation: the Late Pliocene-Early Pleistocene of northeastern Rhodes, Greece. Sedimentary Geology, 187, [10] Cundy, A., Sprague, D., Hopkinson, L., Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Papanastassiou, D. and Frogley, M., Geochemical and stratigraphic indicators of late Holocene coastal evolution in the Gythio area, southern Peloponnese, Greece. Marine Geology, 230, [11] Drinia, H., Koskeridou, E. and Antonarakou, A., Benthic foraminifera assemblages from the Late Pliocene Iraklion Basin in Central Crete, Greece. N. Jb. Geol. Palaont. Abh., 239 (3), [12] Evelpidou, Ν., Soft-Computing Applications in Geoarchaeology in the area of Biterrois. In: Le Médiéviste et l ordinateur, Νο 44. Available at: [13] Gaki-Papanastassiou, K., Papanastassiou, D. and Maroukian, Θ., Recent uplift rates at Perachora peninsula east gulf of Corinth, Greece, based on Geomorphological Archaeological evidence and radiocarbon dates. Hellenic Journal Geosciences. 42, [14] Gaundant, J., Tsaparas, N., Antonarakou, A., Drinia, H., Saint-Martin, S. and Dermitzakis, M.D., New marine fish fauna from the pre-evaporitic Messinian of Gavdos island (Greece). Comptes Rendus Palevol., 5,

111 [15] Gerasopoulos, E., Zanis, P., Papastefanou, C., Zerefos, C., Ioannidou, A. and Wernli, H., A complex case study of a down to the surface intrusion of persistent stratospheric air over the Eastern Mediterranean. Atmos. Envir., 40, , doi: /j.atmosenv [16] Giaourtsakis, J., Theodorou, G., Roussiakis, S., Athanassiou, A. and Iliopoulos G., Late Miocene horned rhinoceroses (Rhinocerotinae, Mammalia) from Kerassia (Euboea, Greece). Neues Jahrbuch fűr Geologie and Paläontologie Abhandlungen BAND 239, Heft. 3 Seite [17] Gournelos, Th., Vassilopoulos, A. and Evelpidou, N., Two and three dimension visualization of spatial fuzzy areas: one example of erosion risk map, Θμερίδα 2θ Συνάντθςθ Γεωμορφολόγων, 24/11/2006, Ρολυτεχνειοφπολθ, Ακινα Δελτίο Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, Τομ. XXXIX/III, [18] Karakitsios, V., Tsikos, H., Agiadi-Katsiaouni, K., Dermitzoglou, S. and Chatzicharalambous, E., The use of Carbon and Oxygen Stable Isotopes in the study of Global Palaeoceanographic Changes: examples from the Cretaceous sediment rocks of Western Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. 39(1), p [19] Kati, M., Facies analysis and depositional mechanisms of the Eocene limestone breccias of the Preapulian zone, Zakynthos Island, western Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. XXIX/II, [20] Kastis, D., Kakali, G., Tsivilis, S. and Stamatakis, M.G., Properties and hydration of blended cements with calcareous diatomite as a main constituent. Cement & Concrete Composites, 36 (10), pp [21] Kazantzidis, A., Bais, A.F., Grobner, J., Herman, J.R., Kazadzis, S., Krotkov, N., Kyro, E., den Outer, P.N., Garane, K., Gorts, P., Lakkala, K., Meleti, C., Slaper, H., Taz, R.B., Turunen, T. and Zerefos, C.S., Comparison of satellite-derived UV irradiances with ground-based measurements at four European stations. J. Geophys. Res, 111, D13207, doi: /2005JD [22] Kelepertsis, A., Argyraki, A. and Alexakis, D., Multivariate statistics and spatial interpretation of geochemical data for assessing soil contamination by toxic metals in the mining area of Stratoni, North Greece. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 6, [23] Kilias, S.P., Pozo, M., Bustillo, M., Stamatakis, M. G. and Calvo, J. P., Origin of the Rubian carbonate-hosted magnesite deposit, Galicia, NW Spain: mineralogic, REE, fluid inclusion and isotope evidence. Mineralium Deposita v. 41, p [24] Laskou, M., Margomenou-Leonidopoulou, G. and Balek, V., Thermal characterization of bauxite samples. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Springer, Vol. 84, 1, [25] Milàn, J., Bromley, R.G., Titschack J. and Theodorou, G., A diverse vertebrate ichnofauna from a Quaternary eolian oolite from Rhodes, Greece. SEPM, 2007, Special Publication 88, pp [26] Nastos, P.T. and Matzarakis, A., Weather impacts on respiratory infections in Athens, Greece. International Journal of Biometeorology, Vol. 50, pp [27] Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Priftis, K.N., Kaldellis, J.K., Panagiotopoulou-Gartagani, P., Tapratzi- Potamianou, P., Zachariadi-Xypolita, A., Kotsonis, K., Kassiou, K. and Saxoni-Papageorgiou, P., The effect of weather types on the frequency of childhood asthma admissions in Athens, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 15, No 8b, pp [28] Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Tritakis, V.P. and Bergiannaki, A., Environmental discomfort and geomagnetic field influence on psychological mood in Athens, Greece. Indoor and Built Environment, Vol. 15(4), pp [29] Papadimitriou, P., Kaviris, G. and Makropoulos, K., The Mw= Lefkada Earthquake (Greece) and induced transfer changes. Tectonophysics, 423, [30] Papaioannou, A., Plageras, P., Dovriki, E., Kakavas, K., Nastos, P.T. and Paliatsos A.G., Quality Control of Drinking Water and Public Health. WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 2, Issue 6, pp

112 [31] Papaioannou, A., Plageras, P., Nastos, P.T., Grigoriadis, D., Dovriki, E., Spanos, Th., Koutseris, S. and Paliatsos A.G., Assessment of Soil and Groundwater Quality and Hydrogeological Profile of Drama s Prefecture, North Greece. WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 2, Issue 10, pp , ISSN: [32] Parcharidis, Is., Lagios, E., Sakkas, V., Raucoules, D., Feurer, D., Le Mouelic, S., King, C., Carnec, C., Novali, F., Ferretti, A., Capes, R. and Cooksley, G., Subsidence monitoring within the Athens Basin (Greece) using space radar interferometric techniques. Earth, Planets and Space Journal, 58, [33] Papanikolaou, D., Alexandri, M. and Nomikou, P., Active faulting in the North Aegean Basin. Geol. Soc. Am. Sp. Paper, 409, [34] Pavlopoulos, Κ., Καrkanas, P., Triantaphyllou, M., Karymbalis, E., Tsourou, T. and Palyvos, N., Paleoenvironmental Evolution of the Coastal Plain of Marathon, Greece, during the Late Holocene: Deposition Environment, Climate and Sea-level Changes. Journal of Coastal Research 22 (2), [35] Pirli, M., Voulgaris, N., Chira, A. and Makropoulos, K., The March 2004 Kalamata seismic sequence: a case of efficient seismicity monitoring in the area of Peloponnese, southern Greece, by the Tripoli Seismic Array. Journal of Seismology, DOI /s , 14p. [36] Poscolieri, M., Lagios, E., Gregori, G., Paparo, G., Sakkas, V., Parcharidis, I., Marson, I., Soukis, K., Vassilakis, E., Angelucci, F. and Vassilopoulou, S., Crustal stress and seismic activity in the Ionian Archipelago as inferred by combined satellite- and ground-based observations, Cephallonia, Greece. Fractal Analysis for Natural Hazards. Cello G. & Malamud B.D. (Eds), Geological Society, London, Special Publications, 261, [37] Rex, M., Salawitch, R.J., Deckelmann, H., von der Gathen, P., Harris, N.R.P., Chipperfield, M.P., Naujokat, B., Reimer. E., Allaart, M., Andersen, S.B., Bevilacqua, R., Braathen, G.O., Claude, H., Davies, J., De Backer, H., Dier, H., Dorokhov, V., Fast, H., Gerding, M., Godin-Beekmann, S., Hoppel, K., Johnson, B., Kyro, E., Litynska, Z., Moore, D., Nakane, H., Parrondo, M.C., Riskley, A.D., Skrivankova, Jr.P., Stubi, R., Viatte, P., Yushkov, V. and Zerefos C., Arctic winter 2005: Implications for stratospheric ozone loss and climate change. Geophys. Res. Lett., 33, L23808, /2006GL [38] Roussiakis, S.J., Theodorou, G.E. and Iliopoulos, G., An almost complete skeleton of Metailurus parvulus (Carnivora, Felidae) from the late Miocene of Kerassia (Northern Euboea, Greece). Geobios, 39, [39] Skarpelis, N., Lateritization processes of ultramafic rocks in Cretaceous times: The fossil weathering crusts of mainland Greece. J. Geochem. Explor., 88, 1-3, [40] Skianis, G. Aim., Papadopoulos, T.D. and Vaiopoulos, D.A., Direct interpretation of self potential anomalies produced by a vertical dipole. Journal of Applied Geophysics (58), [41] Stavropoulou, M., Modeling of small-diameter rotary drilling tests on marbles. Int. J. Rock Mech. & Min. Sci, Vol. 43 (7), [42] Triantafyllidis, S. and Skarpelis, N., Mineral formation in an acid pit lake from a highsulfidation ore deposit: Kirki, NE Greece. J. Geochem. Explor., 88, 1-3, [43] Voudouris, P., Comparative mineralogical study of Tertiary Te-rich epithermal and porphyry systems in northeastern Greece. Mineralogy and Petrology, Special Issue: Telluride and selenide minerals in gold deposits-how and why, 87, [44] Voudouris, P., Tarkian, M. and Arikas, K., Mineralogy of telluride-bearing epithermal ores in Kassiteres-Sappes area, western Thrace, Creece. Mineralogy and Petrology, 87, [45] Zambetakis Lekkas, A. and Kemeridou, A., New data on Paleobiogeography of Loftusia genus (Foraminiferida). An in situ presence of the genus in Eastern Greece (Boeotia). Comptes Rendus Géosciences, 338, [46] Zambetakis-Lekkas, A., Stratigraphic investigations on the Mesozoic sequence of the Tripolitza platform (Greece). Paleogeographic and paleotectonic remarks. Bull. of the Geol. Society of Greece, vol. XXIX/II,

113 [47] Zanis, P., Maillard E., Staehelin J., Zerefos C, Kosmidis E., Tourpali, K. and Wohltmann, I., On the turnaround of stratospheric ozone trends deduced from the re-evaluated Umkehr record of Arosa, Switzerland. J. Geophys. Res., 111, D22307, doi: /2005JD [48] Zerefos, C., Nastos, P., Balis, D., Papayannis, A., Kelepertsis, A., Kanellopoulou, E., Nicolakis, D., Eleftheratos, K., Thomas, W. and Varotsos, C., A Complex Study of Etna s Volcanic Plume from Ground-Based, In-Situ and Space Borne Measurements. Int. J. of Remote Sensing, 27 (9-10), [49] Γάκθ-Ραπαναςταςίου, Κ., Καρφμπαλθσ, Ε. & Μαρουκιάν, Χ., Ραλαιογεωγραφικι εξζλιξθ των υδρογραφικϊν δικτφων των ποταμϊν Πλβιου (Φενεοφ), Δερβζνιου, Σκουπαίϊκου και Φόνιςςασ (Βόρεια Ρελοπόννθςοσ) κατά το Τεταρτογενζσ. Δελτίο Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρείασ, τομ. XXXIX/III, [50] Καρφμπαλθσ Ε., Γάκθ-Ραπαναςταςίου, Κ. & Μαρουκιάν, Χ., Θ ςυμβολι των γεωμορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των Υδρολογικϊν δικτφων του Μεγάλου ζμματοσ αφινασ και οι ανκρωπογενείσ παρεμβάςεισ ςτθν εκδιλωςθ πλθμμυρϊν. Δελτίο Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρείασ, ΧΧΧVIII, [51] Μπουηιωτοποφλου, Ν., Γκιϊνθσ, Γ. & Ροφλοσ, Σ., Μορφολογικζσ μεταβολζσ ςτθ παραλιακι ηϊνθ Γοφβεσ Γοφρνεσ (Ν. Θρακλείου, Β. Κριτθ) λόγω μεταβολισ του ιηθματολογικοφ τθσ ιςοηυγίου οφειλόμενθ ςτθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ. Δελτίο τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, τομ. XXXΛΧ/ΛΛΛ, ςελ

114 2005 [1] Al-Boghdady, A. and Economou-Eliopoulos, M., Fluid inclusions in chromite from a pyroxenite dike of the Pindos ophiolite complex. Chemie Erde, 65: Available on line at [2] Amiridis, V., Balis, D., Kazadzis, S., Bais, A., Giannakaki, E., Papayannis, A. and Zerefos, C., Four-year aerosol observations with a Raman lidar at Thessaloniki, Greece in the framework of EARLINET. J. Geophys. Res., 110, D21203, /2005JD [3] Anastasakis, G. and Piper, D.J.W., Late Neogene evolution of the western South Aegean volcanic arc: sedimentary imprint of volcanicity around Milos. Marine Geology, 215, [4] Bais, A. F., Kazantzidis, A., Kazadzis, S., Balis, D. S., Zerefos, C. S. and Meleti, C., Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurements. Atmos. Environ., 39, [5] Bartkowiak, A. and Evelpidou N., Visualization of multivariate data with additional class information. In: Saeed, K. et al., Eds, Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications. Vol. I. Issued by WSFiZ, Bialystok, [6] Bartkowiak, A., Zdziarek, J., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., Choosing representative data items: Kohonen, Neural Gas or Mixture Model?, In J. Pejas, A. Piegat (Eds) Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems, Kluwer Academic Publishers, Springer copyright 2005 Springer Science & Business Media, Inc., New York printed in the United States of America, [7] Berzina, A.N., Sotnikov, V.I., Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D.G., Distribution of rhenium in molybdenites from porphyry Cu-Mo deposits of Russia (Siberia) and Mongolia. Ore Geology Reviews, 26: Available on line at [8] Bourova, E., Kassaras, I., Pedersen, H.Α., Yanovskaya, T., Hatzfeld, D. and Kiratzi, A., Constraints on absolute S velocities beneath the Aegean Sea from surface wave analysis. Geophys. J. Int, 160, [9] Dimiza, M., Triantaphyllou, M.V. and Theodoridis, S., Sphaerocalyptra dermitzakii and Sphaerocalyptra youngii, two new holococcolithophore species from the Aegean Sea (eastern Mediterranean). Journal of Nannoplankton Research 27(2), [10] Drakatos, G., Voulgaris, N., Pirli, M., Melis, N. and Karakostas, B., D crustal velocity structure in northwestern Greece. Pure Applied Geophysics, Vol 162, p [11] Drinia, H., Koskeridou, E. and Antonarakou, A., Late Pliocene benthic foraminifera and mollusks from the Atsipades section, central Crete; paleoecological distribution and use in paleoenvironmental assessment. Geobios, 38(3), [12] Evelpidou, N., Using Fuzzy Logic to map soil erosion, a case study from the island of Paros. Journal Landscape Ecology, founded by Szest István University, Vol. 4, [13] Fragoulis, D., Stamatakis, M.G., Papageorgiou, D. and Chaniotakis, E., The physical and mechanical properties of composite cements manufactured with calcareous and clayey Greek diatomite mixtures. Cement and Concrete Composites, 27 (2), [14] Freij, S.J., Godelitsas, A. and Putnis, A., Crystal growth and dissolution processes at the calcite water interface in the presence of zinc ions. J. Crystal Growth, 273, [15] Galanopoulos, D., Sakkas, V., Kosmatos, D. and Lagios, E., Geoelectric Investigation of the Hellenic Subduction Zone using Long Period Magnetotelluric Data. Tectonophysics, 409, [16] Gaundant, J., Tsaparas, N., Antonarakou, A., Drinia, H. and Dermitzakis, M.D., The Tortonian Fish fauna of Gavdos Island, Greece. Comptes Rendus Palevol., 4, [17] Giannakopoulos, K., Stavropoulou, M. and Exadaktylos, G., A method for inversion of tunnel closure measurements Application in the Tempi railway tunnel. J. Mech. Behavior of Materials Vol. 16 (1-2), [18] Isaksen, I.S.A., Zerefos, C., Kourtidis, K., Meleti, C., Dalsoren, S., Sundet, J., Grini, A., Zanis, P. and Balis, D., Tropospheric ozone changes at unpolluted and semipolluted regions induced by stratospheric ozone changes. J. Geophys. Res., 110, D02302, doi: /2004JD

115 [19] Kakali, G., Tsivilis, S., Kolovos, K., Voglis, N., Aivaliotis, J., Perraki, T., Passialakou, E. and Stamatakis, M., Use of secondary mineralizing raw materials in cement production. A case study of a wolframite-stibnite ore. Cement and Concrete Composites, 27 (2), [20] Kapsimalis, V., Pavlakis, P., Poulos, S., Alexandri, S., Tziavos, Ch., Sioulas, A., Filippas, D. and Lykousis, V., Internal structure and evolution of the Late Quaternary sequence in a shallow embayment: The Amvrakikos Gulf, NW Greece. Marine Geology, , [21] Kapsimalis, V., Poulos, S.E., Karageorgis, A.P., Pavlakis, P. and Collins, M., Recent evolution of a Mediterranean deltaic coastal zone: human impacts on the Inner Thermaikos Gulf, NWAegean Sea. Journal of the Geological Society, London, 162, [22] Kassaras, I., Makropoulos, K., Burova, E., Pedersen, H. and Hatzfeld, D., Upper mantle structure of the Aegean derived from two-station phase velocities of fundamental mode Rayleigh waves. The South Aegean Active Volcanic Arc, Developments in Volcanology, Vol. 7, p [23] Kazantzidis, A., Bais. A.F., Balis, D.S, Kosmidis, E. and Zerefos, C.S., Sensitivity of solar UV radiation to ozone and temperature profiles at Thessaloniki (40.5oN, 23oE), Greece. JASTP, 67, [24] Kioutsioukis, I., Melas, D., Zerefos, C. and Ziomas, I., Efficient Sensitivity Computations in 3D Air Quality Models. Comput. Phys. Commun., 167, [25] Lagios, E., Sakkas, V., Parcharidis, Is. and Dietrich, V., Ground Deformation of Nisyros Volcano (Greece) for the period : Results from DInSAR and DGPS observations. Bull. Volcanology, 68, [26] Louis, F., Clark, R., Louis, I. and Makropoulos, C., Nondestructive imaging of small size voids at Akrotiri archaeological site, Thera Island, Greece, by seismic inversion techniques. Journal of applied geophysics, 57 (4), p [27] Louis, F. I., Makropoulos, C. C. and Louis, I. F., Image enhancement in seismic tomography by grid handling: Synthetic simulations with fault-like structures. Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol.8, No 4, p [28] Moutsatsou, A., Stamatakis, M., Hatzizozia, K. and Protonotarios, V., The utilization of Greek Ca-rich and Ca-Si-rich fly ashes in zeolites production. FUEL, v. 85, p [29] Naden, J., Kilias, S.P. and Darbyshire, F.D.P., Active geothermal systems with entrained seawater as modern analogues for transitional volcanic-hosted massive sulfide and continental magmato-hydrothermal mineralization: The example of Milos Island, Greece. Geology, v. 33, p [30] Nastos, P.T. and Matzarakis, A., The influence of biometeorological parameters on the infectious respiratory diseases in Athens, Greece. Annalen der Meteorologie 41, Vol. 1, [31] Paliatsos, A.G., Nastos, P.T., Tzavelas, G. and Panagiotakos, D.B., Characteristics of precipitation in the Athens area, Greece. Fresenious Environmental Bulletin, Vol. 14, No 7 pp [32] Papanastassiou, D., Gaki-Papanastassiou, K. and Maroukian, H., Recognition of past earthquakes along the Sparta fault, (Peloponnesus, southern Greece) during the Holocene, by combining results of different dating techniques. Journal of Geodynamics, 40, [33] Papayannis, A., Balis, D., Zanis, P., Galani, E., Wernli, H., Zerefos, C., Stohl, A., Eckhardt, S. and Amiridis V., Sampling of an STT event over the Eastern Mediterranean region by lidar and electrochemical sonde. Annales Geophys., 23, [34] Papayannis, A., Balis, D., Amiridis, V., Chourdakis, G., Tsaknakis, G., Zerefos C., Castanho, A.D.A, Nickovic, S., Kazadzis, S. and Grabowski, J., Measurements of Saharan dust aerosols over the Eastern Mediterranean using elastic backscatter-raman lidar, spectrophotometric and satellite observations in the frame of the EARLINET project. Atm. Chem. & Physics, 5, [35] Pomonis, P., Tsikouras, B. and Hatzipanagiotou, K., Geological evolution of the Koziakas Ophiolitic Complex (W. Thessaly, Greece). Ofioliti, 30(2),

116 [36] Poulos, S.E., Kapsimalis, V., Tziavos, C., Pavlakis, P., Leivaditis G. and Collins, M.B., Sea-level stands and Holocene geomorphological evolution of the northern deltaic margin of Amvrakikos Gulf (western Greece). Z. Geomorphologie N.F., 137, [37] Psomiadis, E., Parcharidis, I., Poulos, S., Stamatis, G., Migiros, G. and Pavlopoulos, A., Earth observation data in seasonal and long term coastline changes monitoring the case of Sperchios river delta (central Greece). Z. Geomorphologie N.F., 137, [38] Sausen, R., Isaksen, I., Grewe, V., Hauglustaine, D., Lee, D.S., Myhre, G., Kohler, M., Pitari, G., Schumann, U., Stordal, F. and Zerefos, C., Aviation Radiative Forcing in 2000: An Update on IPCC (1999). Meteorol. Z., 14, 4, [39] Smirnova, N.A., Uritsky, V.M., Tzanis, A. and Vallianatos, F., Modeling and visualization of emergent behavior in complex geophysical systems for research and education. WSEAS Trans. on Advances in Engineering Education, 2 (2), [40] Stamatakis, M., Tziritis, E. and Evelpidou, N., The geochemistry of boron-rich groundwater in Karlovassi Basin, Samos Island, Greece. Central European Journal of Geosciences 1(2), p [41] Stavropoulou, M., Giannakopoulos, K. and Exadaktylos, G., A theoretical and experimental study of rock cutting. J. Mech. Behavior of Materials, v. 16 (1-2), [42] Theodorakopoulou, K., Pavlopoulos, K., Tsourou, T., Triantaphyllou, M.V., Kouli, K., Vandarakis, D., Bassiakos, Y. and Hayden, B., Coastal changes and human activities at Istron Kalo Chorio (NE Crete, Greece) during the Upper Holocene. Revista de geomorfologie, 7, [43] Thomas, W., Erbertseder, T., Ruppert, T., Van Roozendael, M., Verdebout, J., Balis, D., Meleti, C. and Zerefos, C., On the retrieval of volcanic sulfur dioxide emissions from GOME backscatter measurements. J. Atmos. Chem., 50, , DOI: /s [44] Triantaphyllou, M.V., Tsourou, T., Koukousioura, O. and Dermitzakis, M.D., Foraminiferal and ostracod ecological patterns in coastal environmentys of SE Andros Island (Middle Aegean Sea, Greece). Revue de Micropaleontologie 48 (4), [45] Valsami-Jones, E., Baltatzis, E., Bailey, E.H., Boyce, A.J., Alexander, J.L, Magganas, A., Anderson, L., Waldron, S. and Ragnarsdottir, K.V., The geochemistry of fluids from an active shallow submarine hydrothermal system: Milos island, Hellenic Volcanic Arc. J. Volc. Geoth. Res., 148, [46] Zerefos, C., Tourpali K. and Balis, D., Solar activity-ozone relationships in the vertical distribution of ozone. Intern. J. Remot. Sensing, 26, 16, [47] Καρφμπαλθσ, Ε., Γάκθ-Ραπαναςταςίου, Κ. & Μαρουκιάν, Χ., Θ ςυμβολι των γεωμορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του υδρογραφικοφ δικτφου του Μεγάλου ζματοσ αφινασ και οι ανκρωπογενείσ παρεμβάςεισ ςτθν εκδιλωςθ πλθμμυρϊν. Δελτίο Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρείασ, τομ. XXXVIII,

117 Επιςτθμονικά περιοδικά (χωρίσ κριτζσ) 2010 [1] Papanikolaou, I.D., Lekkas, E., Roberts, G., Mcguire, B., Fountoulis, I., ParcharidiS, I., Foumelis, M The 2009 L'aquila Earthquake: Findings αnd Implications. Event Science Report 02, AON Benfield UCL Hazard Reasearch Centre, 31p. [2] Tzanis, A., MATGPR Release 2: A freeware MATLAB package for the analysis and interpretation of common and single offset GPR data, FastTimes, 15 (1), [1] Alexandrakis G., Karditsa A., Poulos S., Ghionis G., Kampanis N.A., (2009), Vulnerability assessment for the erosion of the coastal zone to a potential seal level rise: the case of the Aegean Hellenic Coast, in Environmental Systems, [Ed. Achim Sydow], in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK. [2] Tziritis E., Kelepertzis, A. and Stamatakis, M., Hydrogeochemical conditions and groundwater quality in the SE part of Samos Island. Mineral Wealth 149/2009, p [3] Καρακίτςιοσ, Β., Συνιηθματογενείσ ολιςκιςεισ βαρφτθτασ. Το παράδειγμα του Ολιγοκαίνου τθσ Ρροαποφλιασ ηϊνθσ. Θιϊν (Ελλθν. Ληθματολ. Ζνωςθ), τ. 6, ς [4] Ντρίνια, Χ., Ραγκόςμια κλιματικι πτϊςθ κερμοκραςίασ κατά το Μζςο Μειόκαινο: παλαιοοικο-βιογεωγραφικζσ επιπτϊςεισ ςτο καλάςςιο περιβάλλον τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Ενθμερωτικό Δελτίο Ελλθνικισ Ληθματολογικισ Ενωςθσ «Θιϊν». [5] Ραυλάκθσ, Ρ., Ο Δαρβίνοσ και θ κεωρία τθσ Εξζλιξθσ. Λςτορία Τχ. 498 (12/2009) ςελ [1] Tsolakos, A., Voudouris, P. and Papanikitas, A., Kristallklüfte in Attika und auf Euböa. Bergkristall, Amethyst und Rauchquarz aus Griechenland. Lapis, 5, [2] Αντωναράκου, Α., Τριανταφφλλου, Μ. & Κοντακιϊτθσ, Γ., Βιογεωχθμικζσ και ιςοτοπικζσ αναλφςεισ ςε κελφφθ πλαγκτονικϊν τρθματοφόρων: Νζεσ μζκοδοι προςδιοριςμοφ του παλαιοκλίματοσ. Θιϊν, Eνθμερωτικό δελτίο Ελλθνικισ Ληθματολογικισ Ενωςθσ, τεφχοσ 5, ς [3] Χατηθκεοδωρίδθσ, Θ., Lyon, I., Γκοντελίτςασ Α., Σαμοφχοσ Μ. & Βγενόπουλοσ, Α., Φαςματομετρία μάηασ TOF-SIMS: Εφαρμογζσ ςτθν Ορυκτολογία, Ρετρολογία και Κοςμοχθμεία. Mineral Wealth, 146, [1] Poulos, S., Alexandrakis, G., Paramana, T. and Karditsa, A., Tsunamis affecting Greece in ancient and modern times. Ocean Challenge, 15(1), [2] Ραναγόπουλοσ, Γ. & Αλεξόπουλοσ, Α., Υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ τθσ λεκάνθσ απορροισ του χειμάρρου Λαγκουβάρδου (Ν. Μεςςθνίασ) και μελζτθ των πλθμμυρικϊν απορροϊν. Μεταλλειολογικά και Μεταλλουργικά Χρονικά 16 (2), 17-29, [3] Koskeridou, E., Τα ιςότοπα οξυγόνου και άνκρακα ςε όςτρακα Μαλακίων ωσ δείκτεσ παλαιοπεριβάλλοντοσ. Θιϊν, Ενθμερωτικό Δελτίο Ελλθνικισ Ληθματολογικισ Ζνωςθσ, Τεφχοσ 4,

118 2006 [1] Alexandrakis, G., Karditsa, A., Poulos, S., Ghionis, G. and Kampanis, N.A., Vulnerability assessment for the erosion of the coastal zone to a potential seal level rise: the case of the Aegean Hellenic Coast, in Environmental Systems, [Ed. Achim Sydow], in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK, in press. [2] Dermitzakis, M.D., Tsiligaki, E., Stamatakis, M.G., Pomoni-Papaioannou F. and Ypsilanti, E., The bluish black Eleusinian Stone; Origin, technical features and archaeological data. Mineral Wealth, 129, [3] Ντρίνια, Χ., Οικοςτρωματογραφία: ζνα νζο εργαλείο για τον υψθλισ ευκρίνειασ ςυςχετιςμό των ιηθματογενϊν ακολουκιϊν. Ενθμερωτικό Δελτίο Ελλθνικισ Ληθματολογικισ Ενωςθσ «Θιϊν», 3, [4] Τριανταφφλλου, Μ., Θ κατανομι και θ οικολογία των κοκκολικοφόρων και των οςτρακωδϊν ςτα καλάςςια οικοςυςτιματα τθσ Ν. Ανδρου και ο ρόλοσ τουσ ωσ νζεσ οικολογικζσ παράμετροι. Θιϊν, Eνθμερωτικό δελτίο Ελλθνικισ Ληθματολογικισ Ενωςθσ, τεφχοσ 3. [5] Τριανταφφλλου, Μ., Μια διακεκριμζνθ Μικροπαλαιοντολόγοσ-Βιογεωλόγοσ ςτο Τμιμα Γεωλογίασ & Γεωπεριβάλλοντοσ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Θιϊν, Eνθμερωτικό δελτίο Ελλθνικισ Ληθματολογικισ Ενωςθσ, τεφχοσ 4, ς [1] Ρομϊνθσ, Ρ., Τςικοφρασ, Β., Γραμματικόπουλοσ, Α. & Χατηθπαναγιϊτου, Κ., Θ παρουςία ςουλφιδίων Ni-Fe-Co-Cu και αυτοφυοφσ χαλκοφ ςτο οφιολικικό ςφμπλεγμα του Κόηιακα (Δ. Κεςςαλία). Ορυκτόσ Ρλοφτοσ, 134, [2] Μαγκανάσ, Α., Μεταμόρφωςθ υποπραςινοςχιςτολικικισ ωσ πραςινο-ςχιςτολικικισ φάςθσ μεταθφαιςτιτϊν τθσ Κρακικισ Ρεριροδοπικισ Ηϊνθσ. ΔΕΓΕ, 38, [3] Ραυλόπουλοσ, Κ., Καρφμπαλθσ Ε. & Μαρουκιάν, Χ., Γεωμορφολογικι εξζλιξθ τθσ λεκάνθσ απορροισ και του παράκτιου δελταϊκοφ ριπιδίου του Οινόθ (Χάραδρου) ποταμοφ κατά το Τεταρτογενζσ. Ρεριοδικό Γεωγραφίεσ, 10,

119 Ρρακτικά ςυνεδρίων (με κριτζσ) 2011 [1] Andreadakis, E., Kostaki, I., Kapourani, E. and Lekkas, E., Tohoku : A Mega-NaTech. Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and Population Safety (EngeoPro) International conference, 46-53, Moscow. [2] Antonopoulou-Athera, N., Mavrogiannidou, I., Chatzitheodoridis, E., Lyon I., Kilias, S., Interactive handling of biosignature patterns for the interpretation of TOF-SIMS mass spectra. Poster presented at the 11th European Workshop on Astrobiology, EUROPEAN ASTROBIOLOGY NETWORK ASSOCIATION (EANA): Planets and life: evolution and distribution / Cologne, Germany 11th - 14th July [3] Argyraki, A., Godelitsas, A., Petrakaki, N., Astilleros, J.M., Karageorgis, A., Mobilization of Pb from Weathered Shots at a Firing Range in Athens, Greece. Goldschmidt 2011 Conference Abstracts, Mineralogical Magazine, 450. [4] Diakakis, M., Andreadakis, E. and Fountoulis, I., Flash flood event of Potamoula, Greece. Hydrology, geomorphic effects and damage characteristics. Proceedings of the 9th International Congress of Hydrogeology, Commission of Hydrogeology of the Geological Society of Greece. In: Advances in the Research of Aquatic Environment (Eds: Lambrakis, Stournaras, Katsanou), v. 1, p , Springer [5] Foumelis, M., Fountoulis, I., Papanikolaοu, I. and Papanikolaou, D., Geodetic evidence for passive control of a major inactive tectonic boundary on contemporary deformation field of Athens (Greece). In Earthquake Geology and Archaeology: Science, Society and Critical Facilities Proceedings Editors: Grutzner, Perez-Lopez, Fernandez Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva and Voett, Volume 2, p [6] Fountoulis, I. and Mavroulis, S., Neotectonics and comparison of the Environmental Seismic Intensity Scale (Esi 2007) and the traditional scales for earthquake intensities for the Kalamata (SW Greece) earthquake (Ms=6.2R, ). In Earthquake Geology and Archaeology: Science, Society and Critical Facilities Proceedings Editors: Grutzner, Perez-Lopez, Fernandez Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva and Voett, Volume 2, p [7] Fountoulis, I., Vassilakis, Emm., Mavroulis, S., Alexopoulos, J. and Erkeki, A., Quantification of River Valley major diversion impact at Kyllini coastal area (W. Peloponnesus, Greece) with remote sensing techniques. Earthquake Geology and Archaeology: Science, Society and Critical Facilities Proceedings, Editors: Grutzner, Perez-Lopez, Fernandez Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva and Voett, Volume 2, p [8] Golubovic, M., Pavlopopulos, K., Stournaras, G. and Vouvalidis, K., Digital geomorphological mapping of the karst area of Xiromero region, Western Greece. 14th Joint Geomorphological Meeting (JGM), Bucharest-Sinaia, Romania (poster). [9] Golubovic-Deligianni, M., Pavlopoulos, K., Stournaras, G., Vouvalidis, K. and Venni, G., The contribution of geomorphological mapping in the Xiromero karstic region: land use and groundwater quality protection. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p [10] Iliopoulos, V., Lozios, S., Vassilakis, E. and Stournaras, G., Fracture pattern analysis of hardrock hydrogeological environment, Kea Island, Greece. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p [11] Iliopoulos, V., Stamatis, G. and Stournaras, G., Marine and human activity influences on the groundwater quality of Thriassio plain. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) 36

120 Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p [12] Karagiozi, Ε., Fountoulis, Λ., Konstantinidis, Α., Andreadakis, Emm. and Ntouros, K., Flood Hazard Assessment based on Geomorphological Analysis with GIS tools - The case of Laconia (Peloponnesus, Greece). Proceedings, Symposium GIS Ostrava 2011, January 2011, 11p. [13] Karymbalis E., Ferentinou M., Gaki-Papanastassiou K., Geomorphic study of alluvial fans along the southern coast of Gulf of Corinth (Peloponnese, Greece), coupling morphometry and self organizing maps approach. 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography (ECQTG2011), 2-5 September 2011, Athens, Greece. Proceedings in CD, pp [14] Kilias, S.P., Nomikou, A., Godelitsas, A., Polymenakou, P., Stathopoulou, E., Carey, S., Interdisciplinary mineralogical, microbiological and chemical studies of the active Kolumbo shallow arc-related hydrothermal vent field, Aegean Sea: preliminary results. Poster presentation, William Smith 2011 Meeting, The Geological Society of London, 4-5 October [15] Koutsi, R. and Stournaras, G., Groundwater vulnerability assessment in the Loussi polje area, Kalavryta, N Peloponessus. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p [16] Koutsi R. and Stournaras, G., Hydrochemical water investigation from springs and boreholes at Loussi Polje, N. Peloponnesus, Hellas. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p [17] Lagios, E., Sakkas, V., Novali, F., Fumagalli, A., Del Conte., S., Ground Deformation Studies In Cephallonia Island (Western Greece) Based on DGPS & PS Interferometry, Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2011 IEEE International, Vancouver Canada, /IGARSS [18] Lekkas, E., Andreadakis, E., Alexoudi, V., Kapourani, E. and Kostaki, I., The Mw=9.0 Tohoku Japan Earthquake (March 11, 2011) Tsunami Impact on Structures and Infrastructure. Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and Population Safety (EngeoPro) International conference, pp , Moscow. [19] Matzarakis, A., Endler, C. and Nastos, P.T., Quantification of climate for tourism and recreation under climate change conditions The example of Athens. 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece, pp [20] Moustris, K.P., Zacharia, P.T., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Cooling and heating degree-days calculation for representative locations within the greater Athens area, Greece. 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece, pp [21] Partsinevelou A.S., Lozios S. and Stournaras, G., Fracture pattern description and analysis of the hard rock hydrogeological environment in Naxos Island, Hellas. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p [22] Pavlopoulos K., Chrisanthaki I., Economou-Eliopoulos, M. & Lekkas S., Hydrochemical study of metals in the groundwater of the wider area of Koropi. Advances in the Research of Aquatic Environment. Environmental Earth Sciences, vol. 2: [23] Pekov, V., N.V. Chukanov, A.G. Turchkova, V.O. Yapaskurt, V.S. Rusakov1, D.I. Belakovskiy, P. Voudouris, A. Katerinopoulos, A. Magganas, A kankite-like arsenate-sulphate mineral from the oxidized ores of Lavrion, Greece Abstract // VI Mineral Diversity Research and Preservation, Sofia. [24] Proias, G.T., Larissi, I.K., Moustris, K.P., Viras, L.G., Manalis, N., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Spatial and temporal distribution of ambient PM2.5 concentrations within the greater Athens 37

121 area, Greece. Proceedings of the Third International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX Conference, Skiathos Island, Greece, June 19 to 24, 2011, pp [25] Punturo, R., Cirrincione, R., Fazio, E., Fiannacca, P., Kernt, H., Kyriakopoulos, K., Mengel, K., Ortolano, G., Pezzino, A., Ruta, E. and Pomonis, P., Relationship between structural, petrological and petrophysical features on strain evolution in the Kavala shear zone (Rhodope massif, N.E. Greece). VIII Forum Italiano di Scienze della Terra, Torino, September 2011, Epitome 2011, p [26] Renaut, R., Owen, B. and Stamatakis, M., Environments and processes of magnesium carbonate precipitation in alkaline playa lakes of British Columbia, Canada, and the Neogene Kozani Basin of Northern Greece. 5th International Limnogeology Congress August 31st September 3rd Book of Abstracts, 1pp. [27] Stournaras, G., Yoxas, G., Vassilakis, E. and Nastos, P., Climate Change Implications on Groundwater in Hellas. Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p [28] Vlachou, K., Sakkas V., Papadimitriou, P. and Lagios, E., Crustal Deformation Studies in the Seismically Active Area of Patras Gulf (Greece), Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2011 IEEE International, Vancouver Canada, /IGARSS [29] Yoxas, G. and Stournaras, G., Evaluation of geological parameters for describing fissured rocks; a case study of Mantoudi - Central Euboea Island (Hellas). Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of.greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p [30] Yoxas, G., Samara, T., Sargologlou, I. and Stournaras, G., Multiple criteria for selecting suitable sites for construction of sanitary landfill based on hydrogeoloogical data; Case study of Kea Island (SE Aegean Sea, Hellas). Lambrakis N. Stournaras G., Katsanou K. (Eds) Advances Research of Aquatic Environment, Proc. 9th International Hydrogeological Congress of Greece and 4th MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, p

122 2010 [1] Alexopoulos, J.D. and Dilalos, S., Geophysical research foe geological structure determination in the region of south Mesogeia (Attica). Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, ISSN: , Vol. XLIII, No4, 2010, [2] Argyraki, A. and Petrakaki, N., Heterogeneity in heavy metal concentrations in the soil of a firing range area at Kesariani, Athens, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XLIII, Proceedings of the 12th International Congress in Planet Earth: Geological Processes & Sustainable Development, Patras, May 2010, [3] Bonev N., Magganas A. and Klain L., Regional geology and correlation of the eastern Circum-Rhodope Belt, Bulgaria-Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 100, [4] Botsialas C., Yoxas G., Vassilakis E., Stournaras G. Study and correlation of hydrogeological, tectonic and hydrochemical conditions of fractured rocks in Tinos Island (Aegean Sea, Hellas), XXXVIII IAH Congress Groundwater Quality Sustainability, Krakow, Poland, [5] Chailas, S., Tzanis, A., Kranis, H. and Karmis, P., Compilation of a unified and homogeneous aeromagnetic map of the Greek mainland, in Proceedings, 12th Int. Conference of the Geological Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, No4, [6] Chatzikirkou A., Melfos V., Michailidis K. and Voudouris P., Ore-forming fluids involved in the origin of the Mesozoic sulphide mineralization at the Eptadendro-Rachi region in eastern Rhodope, Thrace, Greece. Proceed. 14th CBGA Congress, Thessaloniki/Greece, Special Volume 100: [7] Chousianitis, K., Agalos, A., Papadimitriou, P., Lagios E. and Makropoulos, K Source parameters of moderate and strong earthquakes in the broader area of Zakynthos island (W. Greece) from regional and teleseismic digital recordings. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 4, p [8] Christidis, G.E. and Skarpelis, N., Clay mineralogy of the sedimentary iron-nickel ore of Agios Ioannis, NE Boeotia: new data and implication for diagenetic modification. Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 5, [9] Chronopoulou, S., Nastos, P.T., Kampanis, N.A., Estimation of the wind potential in Greece. 5th International Conference on Deregulated Electricity Market issues in South-Eastern Europe (DEMSEE), September 2010, Sitia, Crete Island, Greece, Proceedings, in CD-ROM. [10] Didaskalou, E., Nastos, P.T. and Tsartas, P., The climate as an important factor in a multicriteria decision analysis for the developmnet planning of wellness tourism. Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology, Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Germany, April 2010, Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Nr. 20 Andreas Matzarakis, Helmut Mayer and Frank-M. Chmielewski (Eds.), pp [11] Economou-Eliopoulos, M. and Sfendoni, Th., Environmental impact of Pt, Pd, Rh and Au from catalytic converters along roadsides: the case of Attica, Greece. Proc. of XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 100: [12] Eliopoulos, D.G. and Economou-Eliopoulos, M., Arsenic distribution in laterite deposits of the Balkan Peninsula. Proc. of XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, 100: [13] Gaki - Papanastassiou K., Karymbalis E., Maroukian H. and Tsanakas K Geomorphic evolution of western (Paliki) Kephalonia island (Greece) during the Quaternary. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece Patras, May, 2010, [14] Gaki-Papanastassiou K., Karymbalis E. and Maroukian H Recent Geomorphic changes and anthropogenic activities in the delta plain of Pinios River in central Greece. Bulletin of the 39

123 Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, May, 2010, [15] Georgiadis, I.K., Koronaios, A., Tsirambides, A., and Stamatakis, M.G., Textural and petrological study of modern sands from the Vertiskos Unit of Serbomacedonian Massif (Macedonia, Greece), Proceedings of the 12th International Congress, Bulletin of the Geological Society of Greece XLIII, [16] Gournelos T., Nastos P.T., Chalkias D., Tsagas D., Theodorou D Landslide movements related to precipitation. Analysis of a statistical sample from Greek area. Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece [17] Ivarsson, M., Kilias, S.P., Broman, C., Naden, J. and Detsi, K., Fossilized microorganisms preserved as fluid inclusions in epithermal veins, Vani Mn-Ba deposit, Milos Island, Greece. Proceedings of the XIX Carpathian Balkan Geological Association (CBGA) Congress, Special Volume 100, p [18] Kapetanidis, V., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., A cross-correlation technique for relocation of seismicity in the western Corinth rift. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 4, p [19] Karakonstantis A. and Papadimitriou P., Earthquake relocation in Greece using a unified and homogenized seismological catalogue, Bull. Geol. Soc. Greece, Proc. of the 12th International Congress, Patras, May 2010, XLIII, No 4, pg [20] Karipi, S., Tsikouras, B., Rigopoulos, I., Hatzipanagiotou, K. and Pomonis, P., Insights into hydrothermal activity in the Iti Ophiolite (Central Greece), Proceedings of the 12th Conference of the Geological Society of Greece, Patras, May 2010, XXLIII/5, [21] Kassaras, I., Voulgaris, N., Metheniti, A.M., Swain, A. and Delinikolas, N, Vulnerability investigation of Kapnikarea chapel (Athens) using microtremor. Preliminary results, 8th MONUBASIN Symposium (Monument Conservation), Patras 31 May 2 June 2010, 12pp. [22] Kaviris, G., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., Anisotropy study of the February 4th 2008 swarm in NW Peloponnesus (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 4, p [23] Kelepertzis, E., Argyraki, A, Daftsis, E. and Ballas, D., Quality characteristics of surface waters at Asprolakkas river basin, NE Chalkidiki, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XLIII, Proceedings of the 12th International Congress in Planet Earth: Geological Processes & Sustainable Development, Patras, May 2010, [24] Kyriakopoulos, K., Karakitsios, V., Tsipoura-Vlachou, M., Barbera, G., Mazzolini, P. and Puglisi, D., Petrological characters of the Early Cretaceous Boeotian Flysch (Central Greece). B.G.S.G., V 2, [25] Koutsovitis, P. and A. Magganas, The geochemistry and petrogenesis of volcanic rocks within ophiolitic formations at the northeast Othris region, Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 99, [26] Lekkas, E., Macroseismicity and Geological Effects of the Wenchuan Earthquake (Ms 8.0R - 12 May 2008), Sichuan, China: Macro-Distribution and Comparison of EMS1998 and ESI2007 Intensities. Bulletin of the Geological Society of Greece, 12th International Congress of the Geological Society of Greece, XLIII, No3, , Patras. [27] Lekkas, E., Minos Minopoulos, D., Stefanidou, E., Emergency Planning for the Municipality of Kos, Kos Island, Greece. International Association for Engineering Geology, 11th IAEG Congress, paper ID No. 146, p , Auckland. [28] Lekkas, E., Papanikolaou, D., Nomikou, P., Papanikolaou, M., Urban and land planning of settlements in geodynamically hazardous regions of particular cultural, environmental and natural significance. The case of Oia Santorini, Greece. International Association for Engineering Geology, 11th IAEG Congress, paper ID No. 147, p , Auckland. 40

124 [29] Lykakis, N. and Kilias, S.P., Epithermal manganese mineralization, Kimolos island, South egean Volcanic Arc, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, v. XLIII/5, p [30] Makropoulos, K., Earthquakes and preventive measures. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 1, p [31] Maneta, V. and Voudouris, P., Quartz megacrysts in Greece: Mineralogy and environment of formation. Bull Geol Soc Greece XLIII, [32] Mavroulis, S., Fountoulis, I. and Lekkas, E., Environmental effects caused by the Andravida ( ), ML=6.5, NW Peloponnes, Greece) earthquake. In: Geologically Active: Proceedings of the 11th IAEG Congress. Auckland, New Zealand, 5-10 September 2010, (Editors): A.L. Williams, G.M. Pinches, C.Y. Chin, T.J. McMorran, C.I. Massey. p Publisher: CRC Press (3 Aug 2010), ISBN-10: , ISBN-13: [33] Melfos V., Voudouris P., Papadopoulou L., Sdrolia S., Helly B., Mineralogical, petrographic and stable isotopic study of ancient white marble quarries in Thessaly, Greece II. Chasanbali, Tembi, Atrax, Tisaion Mountain. Bull Geol. Soc. Greece XLIII, [34] Moritz R., Márton I., Ortelli M., Marchev P., Voudouris P., Bonev N., Spikings R., and Cosca M., A review of age constraints of epithermal precious and base metal deposits of the Tertiary Eastern Rhodopes: coincidence with Late Eocene-Early Oligocene tectonic plate reorganization along the Tethys. Proceed. 14th CBGA Congress, Thessaloniki/Greece, Special Volume 100: [35] Moshou, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., Moment tensor determination using a new waveform inversion technique. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 4, p [36] Moustris, K.P., Proias, G.T., Larissi, I.K., Nastos, P.Τ., Paliatsos, A.G., Bioclimatic and air quality conditions in the greater Athens area during the warm period of the year: trends, variability and persistence. 2nd International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health, September 2010, Mykonos Island, Greece, Proceedings in CD-ROM. [37] Nastos, P.T., Giaouzaki, K.N., Kampanis, N.A., Agouridakis, P.I., Matzarakis, A., Environmental impacts on human health during a Saharan dust episode at Crete Island, Greece. Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology, Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Germany, April 2010, Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs- Universität Freiburg Nr. 20 Andreas Matzarakis, Helmut Mayer and Frank-M. Chmielewski (Eds.), pp [38] Nastos, P.T., Giaouzaki, K.N., Kampanis, N.A., Agouridakis, P.I. and Matzarakis, A., Acute coronary syndromes and biometeorological conditions at Crete Island, Greece. Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology, Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Germany, April 2010, Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Nr. 20 Andreas Matzarakis, Helmut Mayer and Frank-M. Chmielewski (Eds.), pp [39] Nikolakopoulos, K. G., Gioti, Ev., Skianis, G., and Vaiopoulos, D., 2010: Ameliorating the Spatial Resolution of Hyperion Hyperspectral Data. The case of Antiparos Island. Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece [40] Nomikou, P. and Papanikolaou, D., A comparative morphological study of the Kos-Nisyros- Tilos volcanosedimentary basins. Bull. Geol. Soc. Of Greece, Vol. XLIII/1, [41] Nomikou, P. and Papanikolaou, D., The morphotectonic structure of Kos-Nisyros-Tilos volcanic area basd on onshore and offshore data. XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association Thessaloniki, Greece, September 2010 Proceedings p , Special Volume 99. [42] Papageorgiou, E., Tzanis, A., Sotiropoulos, P. and Lagios, E., DGPS and Magnetotelluric constrainsts on the Contemporary Tectonics of the Santorini Volcanic Complex, Greece, in Proceedings, 12th Int. Conference of the Geological Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, No1,

125 [43] Papanikolaou, I., Lekkas, E., Fountoulis, I., Parcharidis, Is., Foumelis, M., Damage pattern, bedrock geology and surface ruptures of the 2009 L Aquila event and implications for seismic hazard planning. International Association for Engineering Geology, 11th IAEG Congress, paper ID No. 068, p , Auckland. [44] Papastamatiou, D., Skarpelis, N. and Argyraki, A., Air quality in mining areas: the case of Stratoni, Chalkidiki, Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 5, [45] Perraki, M., Karipi, S., Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K., Grossular/hydrogrossular in rodingites from Othrys ophiolite (central greece): Raman spectroscopy as a tool to distinguish it from vesuvianite, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, Sp. Vol. 99, [46] Proias, G.T., Larissi, I.K., Moustris, K., P., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Evaluation of ozone levels in Volos, Greece - The weekend effect. 10th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 5-9 July 2010, Corfu Island, Greece, Proceedings, in CD-ROM. [47] Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Karipi, S. and Hatzipanagiotou, K., Quantitative analysis of Asbestos fibres in ophiolitic rocks used as aggregates and hazard risk assessment for human health Proceedings of the 12th Conference of the Geological Society of Greece, Patras, May 2010, XXLIII/5, [48] Sakellariou D., Fountoulis I. and Lykousis V., Evidence of cold seeping in Plio-Pleistocene sediments of SE Peloponese: The fossil carbonate chimneys of Neapolis region. Proc. 12th Congress of Geological Society of Greece, May 2010, Patras, Bull. Geol. Soc. Greece, t.xliii/2, p [49] Segou, M., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., On the sensitivity of ground motion prediction equations in Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, XLIII, No 4, p [50] Skianis, G. Aim., Gournelos T., Vaiopoulos, D.and Nikolakopoulos, K. G., 2010: A study of the performance of the modified transformed vegetation Index MTVI. Proceedings of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece [51] Stamatakis, M.G. and Stamatakis, G., The use of diatomaceous rocks of Greek origin as absorbents of olive-oil wastes, Proceedings of the 12th International Congress, Bulletin of the Geological Society of Greece XLIII, [52] Triantafyllidis, S. and Skarpelis, N., Geochemical investigation and modelling of an acid pit lake from a high sulfidation ore deposit: Kirki, NE Greece. XLIII, 5, [53] Tsanakas K., Gaki-Papanastassiou K., Poulos S.E. and Maroukian H Geomorphology and sedimentological processes along the coastal zone between Livanates and Agios Konstantinos (N Evoikos gulf, Central Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, May, 2010, [54] Tzanis, A., A Matlab Program for the Analysis and Interpretation of Transient Electromagnetic Sounding data, in Proceedings, 12th Int. Conference of the Geological Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, No4, [55] Vasilatos, Ch., Megremi, I. and Economou-Eliopoulos, M., Geochemical characteristics of natural waters contaminated by hexavalent chromium, in Eastern Sterea Hellas, Greece. Proc. of XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, 99: [56] Vasilatos, Ch., Vlachou-Tsipoura, M. and Stamatakis, M.G., On the occurrence of a volcanic ash layer in the Xylokastro Area, North Peloponnesus, Greece: Mineralogy and geochemistry, Proceedings of the 12th International Congress, Bulletin of the Geological Society of Greece XLIII, [57] Voudouris, P., Magganas, A., Kati, M., Gerogianni, N., Kastanioti, G. and Sakellaris, G., Mineralogical constraints to the formation of vein-type zeolites from Kizari area, Thrace, northern Greece. Bull Geol Soc Greece XLIII,

126 [58] Voudouris, P., Melfos, V., Moritz, R., Spry, P.G., Ortelli, M. and Kartal, T., Molybdenite occurrences in Greece: mineralogy, geochemistry and depositional environment. Proceed. 14th CBGA Congress, Thessaloniki/Greece, Special Volume 100: [59] Αγγελόπουλοσ Γ. Χ., Αναςταςάκθσ Γ., Ροφλοσ Ε. Σ., Υδροδυναμικζσ μετριςεισ και προςομοίωςθ του ρυκμοφ ςτερεομεταφοράσ ςτθ παραλία τθσ Ραχιάσ Άμμου (ΒΑ Κριτθ). Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ.1, ςελ [60] Ανδρισ Δ.Ρ. και Ροφλοσ Σ.Ε., Γεωπεριβαλλοντικι μελζτθ των τουριςτικϊν αιγιαλϊν τθσ Νιςου Μιλου. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ. 1 - ςελ [61] Βουβαλίδθσ Κ., Συρίδθσ Γ., Σκόβολασ Σ., Βερυκίου-Ραπαςπυριδάκου Ε., Σταματόπουλοσ Λ Ραλαιογεωγραφικι ζρευνα ςτθν παράκτια ηϊνθ Αλυκανά Ηακφνκου (Δυτικι Ελλάδα) κατά το Ανϊτερο Ολόκαινο. 9ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, Ελλθνικι Γεωγραφικι Εταιρεία. Τόμ. Λ, Σελ , Ακινα. [62] Γαρυφαλλου, Α., Μανωλθσ, Α., Κοςμοπουλοσ, Ρ.Γ., Καςκαουτθσ, Δ.Γ., Ναςτοσ, Ρ.Κ., Καμπεηιδθς, Χ.Δ., Ρροςδιοριςμόσ ςυνκθκϊν και χωροχρονικισ τάςθσ επειςοδίων φωτιάσ ςτον Ελλαδικό χϊρο τθ δεκαετία ο Διεκνζσ Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ & Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ (COMECAP2010), Ράτρα, Μαΐου 2010, ςελ [63] Γουρδουμπάσ Λ., Ροφλοσ Σ., Νάςτοσ Ρ. και Μαρουκιάν Χ., Μελζτθ τθσ υδατοπαροχισ και ςτερεοπαροχισ των ποταμϊν τθσ Βόρειασ Ρελοποννιςου που εκβάλλουν ςτον Κορινκιακό Κόλπο). Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ.1 - ςελ [64] Καραγκιόηογλου Κ., Ροφλοσ Σ., Βερυκίου Ε., Αλεξανδράξθσ Γ Φυςικογεωγραφικι μελζτθ των παραλιακϊν ηωνϊν Γιαλοφ και Μυλοποτάμου τθσ νιςου Μου. 9ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, Ελλθνικι Γεωγραφικι Εταιρεία. Σελ , Τόμ. Λ, Ακινα [65] Καςκαοφτθσ, Δ.Γ, Νάςτοσ, Ρ.Κ., Αμοιρίδθσ, Β., Κοςμόπουλοσ, Ρ.Γ., Καμπεηίδθσ, Χ.δ., Μετεωρολογικά ςυςτιματα ςυνοδευόμενα με ζντονθ μεταφορά Αφρικανικισ ςκόνθσ πάνω από τθν Ελλάδα κατά τθ χειμερινι περίοδο. 10ο Διεκνζσ Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ & Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ (COMECAP2010), Ράτρα, Μαΐου 2010, ςελ [66] Κόντου Α., Γάκθ-Ραπαναςταςίου Κ. και Μαρουκιάν Χ., Γεωμορφολογικι μελζτθ του βόρειου τμιματοσ τθσ νιςου των Κυκιρων. Ρρακτικά 9ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνζδριου. 4-6 Νοεμβρίου 2010, Ακινα, [67] Κόντου Α., Γάκθ-Ραπαναςταςίου Κ. και Μαρουκιάν Χ Ρειρατείεσ υδρογραφικοφ δικτφου ςτθ λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ Δάφνωνα (ΝΑ Ρελοπόννθςοσ). 8ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, Ρρακτικά, Τόμοσ Α, [68] Μαρκάκθσ Ε., Μπλζτα Α., Ροφλοσ Σ Ραράκτια ιηθματολογικι και ωκεανογραφικι μελζτθ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ του Ραράλιου Άςτρουσ Κυνουρίασ. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ.1 - ςελ [69] Ματςαγγοφρασ, I., Ναςτοσ, Ρ.Κ., Νικολακθσ, Δ.Λ., Μελζτθ των μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν που ςυνδζονται με τθν εμφάνιςθ ανεμοςτρόβιλου ςτισ 25 Μαρτίου 2009 ςτθν ΒΔ Ρελοπόννθςο. 10ο Διεκνζσ Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ & Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ (COMECAP2010), Ράτρα, Μαΐου 2010, ςελ [70] Μιλοβάνοβιτσ Μ., Τομαρά Β., Ροφλοσ Σ. και Αλεξόπουλοσ Λ., To γεωμορφολογικό και υδρολογικό περιβάλλον τθσ λιμνοκάλαςςασ Κοριςςίων (Nιςοσ Κζρκυρα). Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ.1 - ςελ [71] Νάςτοσ, Ρ., Μουςτρισ, Κ., Λαρίςςθ, Λ., Ραλιατςόσ, Α., Ρρόγνωςθ ραγδαιότθτασ βροχισ ςτθν Ακινα με τθ χριςθ τεχνθτϊν νευρωνικϊν δικτφων. 9ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ Γεωγραφικισ Εταιρείασ, Ακινα, 4-6 Νοεμβρίου 2010, ςελ [72] Νάςτοσ, Ρ.Κ., Καψωμενακθσ, Λ., Φιλάνδρασ, Κ.Μ., Αξιολόγθςθ τθσ πλεγματικισ βάςθσ δεδομζνων βροχισ TRMM για τθν περιοχι τθσ Ελλάδοσ. 10ο Διεκνζσ Συνζδριο Μετεωρολογίασ - 43

127 Κλιματολογίασ & Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ (COMECAP2010), Ράτρα, Μαΐου 2010, ςελ [73] Νικολακόπουλοσ, Κ. Γ., Σκιάνθσ, Γ. Αιμ., Αποκατάςταςθ των κενϊν ςτισ εικόνεσ Landsat ETM+ και εκτίμθςθ του αποτελζςματοσ. Ρρκ 9ου Ρανελλθνίου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, Χαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο, Ακινα, 4-6/11/2010, GI1_2, ςελ (ςε θλεκτρονικι μορφι). [74] Ραπαδάκθ,., Ροφλοσ Σ., Καλεαντοποφλου Π. Κουτελιδάκθ Κ. και Βερυκίου Ε., Φυςικογεωγραφικι μελζτθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ τθσ Κινζττασ (Νομόσ Αττικισ). Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ.1 - ςελ [75] Ραπαηϊθ, Β., Νάςτοσ, Ρ., Φιλάνδρασ, Κ., Μελζτθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτθν Αττικι (Αςτικό και Ρεριαςτικό Ρεριβάλλον). 9ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ Γεωγραφικισ Εταιρείασ, Ακινα, 4-6 Νοεμβρίου [76] Ρολίτθ, Ν., Νάςτοσ, Ρ.Κ., Δουβισ, Κ., Χωρικι και χρονικι μεταβλθτότθτα του δείκτθ ξθρότθτασ ςτθν Ελλάδα. 9ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ Γεωγραφικισ Εταιρείασ, Ακινα, 4-6 Νοεμβρίου [77] Ροφλοσ Σ. Ε., Διερεφνθςθ του υδρολογικοφ ιςοηυγίου του Αμβρακικοφ Κόλπου. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, τομ.1 - ςελ [78] Ρρϊϊασ, Γ.Κ., Λαρίςςθ, Λ.Κ., Νάςτοσ, Ρ.Κ., Ραλιατςόσ, Α.Γ., Συμβολι ςτθ μελζτθ τθσ χωρικισ και χρονικισ κατανομισ τθσ βροχόπτωςθσ ςτθν περιοχι τθσ Κεςςαλίασ. 3ο Συνζδριο Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Νεροφ και Υγρϊν Αποβλιτων Μικρισ Κλίμακασ, Σκιάκοσ, Μαΐου 2010 (Ζκδότεσ: A. Ηουμποφλθσ, Α. Κοφγκολοσ, Ρ. Σαμαράσ), (ISBN: ). [79] Σενι Α., Γάκθ-Ραπαναςταςίου Κ., Καρφμπαλθσ Ε. και Ηοφβα Χ Εκτίμθςθ τθσ τρωτότθτα των ακτϊν του ανατολικοφ Αργολικοφ πεδίου ςε ςχζςθ με τθν αναμενόμενθ άνοδο τθσ ςτάκμθσ κάλαςςασ με τθ χριςθ Γ.Σ.Ρ. 8ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, Ρρακτικά, Τόμοσ Β, [80] Σενι Α., Γάκθ-Ραπαναςταςςίου Κ., Κατςαφάδοσ Ρ. και Καρφμπαλθσ Ε Εκτίμθςθ διακινδφνευςθσ ςε πλθμμυρικά φαινόμενα ςτο νομό Μαγνθςίασ. 9ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνζδριου, 4-6 Νοεμβρίου 2010, Ακινα [81] Σκιάνθσ, Γ. Αιμ., Σγοφροσ, Γ., και Νικολακόπουλοσ, Κ., Μελζτθ των παραγόντων που διαμορφϊνουν τθν επίδραςθ του φίλτρου Butterworth ςε ψθφιακι εικόνα. Ρρκ 9ου Ρανελλθνίου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, Χαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο, Ακινα, 4-6/11/2010, GI1_3, ςελ (ςε θλεκτρονικι μορφι). [82] Φακιτςασ, Γ.Α., Ναςτοσ, Ρ.Κ., Ματςαγγουρασ, Λ.Τ., Χωροχρονικι διακφμανςθ των θλεκτρικϊν εκκενϊςεων ςτθν Ελλάδα για τθν χρονικι περίοδο ο Διεκνζσ Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ & Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ (COMECAP2010), Ράτρα, Μαΐου 2010, ςελ [83] Φιλάνδρασ, Κ.Μ., Δουβισ, Κ.Χ., Νάςτοσ, Ρ.Κ., Τςελιοφδθσ, Γ.Β., Ηερεφόσ, Χ.Σ., Μελζτθ των τάςεων των βροχοπτϊςεων ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου. 10ο Διεκνζσ Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ & Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ (COMECAP2010), Ράτρα, Μαΐου 2010, ςελ [84] Χατηθελευκερίου Μ., Αλεξανδράκθσ Γ., Ροφλοσ Σ., Γάκθ-Ραπαναςταςίου Κ. και Μαρουκιάν Χ Εκτίμθςθ τθσ τρωτότθτα τθσ παράκτιασ περιοχισ των Α. και ΒΑ ακτϊν τθσ Αττικισ ςε ςχζςθ με μία μελλοντικι άνοδο τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ. 8ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, Ρρακτικά, Τόμοσ Α,

128 2009 [1] Boglis, A., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., Lekkas, D., Foudoulis, I. and Gournelos, Th., Urban flood modeling in Karlovassi area Samos island, Abstract, Proceedings of 11th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009), Χανιά Κριτθ (3-5 Σεπτεμβρίου 2009), Vol. II, [2] Centeri C., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Daniilidis A., 2009, Soil erosion in urban areas (Athens Budapest), Proceedings of 11th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009), Χανιά Κριτθ (3-5 Σεπτεμβρίου 2009), Vol. II, [3] Chatzidiakos, E., Fanouraki, M., Kelepertsis, A., Argyraki, A. and Alexakis, D., Speciation and mobility of arsenic and antimony in groundwater at Melivoia, East Thessaly and Keramos area NW Chios, Greece. Proceedings of the 8th International Hydrogeological Congress of Greece, Athens 8-10 October 2008, 1: [4] D Alessandro W., Rotolo S., Kyriakopoulos K., Bellomo S., Brusca L., Calabrese S, Liotta M., Bruno C. and Plicanti F. (2009). Fumarolic alteration products at Sousaki (Greece): occurrence and environmental impact. International Conference on Environmental management, Engineering, planning and economics (SEMEPE 09) & SECOTOX Conference. Mykonos island June 2009, p [5] Didaskalou, E.A., Lagos, D., Nastos, P.T., 2009, Wellness tourism: Evaluating destination attributes for tourism planning in a competitive segment market. 4th International Scientific Conference Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality, Rhodes island, Greece, April 2009, Proccedings in CD. [6] Dimiza, Μ.D., Tsourou, T., Triantaphyllou, M.V., Koukousioura, O. and Dermitzakis, M.D., Nannoplankton assemblages and benthic microfauna acting as environmental health proxies in coastal ecosystems: preliminary results from Andros Island (central Aegean Sea). Proceedings of 9th Symposium on Oceanography and Fishery, II, [7] Drinia, H., Pomoni-Papaioannou, F., Antonarakou, A. and Tsaparas, N., Microfacies analysis and paleoecological implications of Miocene reefal limestones in Gavdos Island, southern Greece). RCMNS, Napoli, September 2009, [8] Drinia, H., Tsaparas, N. and Antonarakou, A., Palaeoenvironmental implications recorded by foraminifera and bryozoan faunas from the early late miocene of Gavdos island. 9th Symposium on Oceanography & Fisheries, May 2009, Patras, Greece, Proceedings, Λ. [9] Karakitsios, V. and Pomoni-Papaioannou, F., Triassic subsurface evaporates and outcropping solution-collapse breccias of the Ionian zone (Western Greece). Guide to Symposium and Field trip Evaporites: Sedimentology, Evaluation and Economic Significance. Island of Zakynthos, May 2009, Hellenic Sedimentological Association, [10] Karymbalis E. and Verikiou-Papaspyridakou E., Coastal Geomorphology along the Southern Coast of Alkyonides Gulf (Greece). Proceedings of the Ninth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST 09, pp , November 2009, Sochi, Russia [11] Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Triantaphyllou, M.V., Mortyn, P.G., Bouloubassi, I., Gogou, A., Katsouras, G., Dermitzakis, M., Lykousis, V. and Martinez-Boti, M. À., Planktonic foraminiferal Mg/Ca as a proxy for paleoceanographic reconstruction during deposition of Holocene S1 sapropel in Aegean Sea. Proceedings of 9th Symposium on Oceanography and Fishery, I, [12] Koskeridou, E. and Ioakim, C., An Early Pleistocene mollusc fauna with Ponto-Caspian elements, in Intra Hellenic basin of Atalanti, Αrkitsa region (Central Greece). 9th Symposium on Oceanography & Fisheries, May 2009, Patras, Greece, Proceedings, Λ, [13] Koskeridou, E., Drinia, H. and Moissette, P., Marginal marine benthic assemblages in a highly variable setting (Late Pliocene, Rhodes island, Greece). 9th Symposium on Oceanography & Fisheries, May 2009, Patras, Greece, Proceedings, Λ,

129 [14] Koutsovitis, P., Magganas, A., Pomonis, P., Karipi, S. & Tsikouras, B. (2009): Petrogenetic and Geotectonic Study of Early Formed (Triassic?) Volcanics in Ophiolitic Complexes in Central Greece: Examples from Koziakas, Othris, Iti and Kallidromo Regions. European Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU , EGU General Assembly [15] Larissi, I.K., Nastos, P.T., Grigoropoulos, K.N., Antoniou, A., Paliatsos, A.G., 2009, Indoor and outdoor particulate matter variability in Athens, Greece. 11th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2009, September 2009, Chania, Crete, Greece, pp [16] Nastos, P.T., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., 2009, The role of climate variability and human activities in the dune field evolution in Naxos Island, Greece.11th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2009, September 2009, Chania, Crete, Greece, pp [17] Ortelli M., Moritz, R., Voudouris, P. and Spangenberg, J., (2009). Tertiary porphyry and epithermal association of the Sapes-Kassiteres district, Eastern Rhodopes, Greece. In: Proceedings of the 10th biennial SGA meeting, Townsville, Australia, August 2009, Williams, P. et al (eds), [18] Pomoni-Papaioannou, F., Prolonged phases of emersion of the passive Pelagonian margin (Argolis Peninsula, Late Triassic) and the Gavrovo-Tripolitza carbonate platform (Eastern Peloponnesus, Early Jurassic): palaeokarsts and paleosols in loferitic formations (Hellenides). Λnternational Symposium Mineralogy and Geodiversity dedicated to: the 70th anniversary of Prof. Dr. Emil Constantinescu. Romanian Journal of Mineralogy, 84, [19] Proias, T., Nastos, P.T., Larissi, I.K., Paliatsos, A.G., 2009, PM10 concentrations related to meteorology in Volos, Greece. 7th International Conference of the Balkan Physical Union, 9-13 September 2009, Alexandroupolis, AIP Conference Proceedings, 1203 pp [20] Roussiakis, S.J., Prostrepsiceros and Protragelaphus (Artiodactyla, Mammalia) from the Late Miocene locality of Chomateri (Attica, Greece). Annales de Paléontologie, 95, [21] Sakellaris G.A., Meyer.M.F., Kolb J., Voudouris P. (2009) Implications for exsolution of Bi-Au-Ag- Te minerals from sulf-arsenides during retrograde metamorphism. A case study: Guelb Moghrein, Mauritania. Proceedings RMS Annual Session 2009, Ontogeny of minerals applied to scientific and industrial uses, St Petersburg, [22] Skianis, G. Aim., and Nikolakopoulos, K. G., 2009: A study of the performance of the Modified Simple Vegetation Index (MSVI), based on probability theory. Proceedings of the 29th Earsel Symposium, Chania, Greece, June 2009 (ανακοίνωςθ ςε αφίςα, με πλιρεσ κείμενο εργαςίασ). IOS Press, pp , DOI: / [23] Sperelaki M., Poulos S.E., Διερεφνθςθ του υδρολογικοφ ιςοηυγίου του κορινκιακοφ κόλπου. Ρρακτικά 9ου Ρανελλινιο Συμπόςιο Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ 2009 τομ. Λ, ςελ [24] Voudouris P., Melfos V., Spry PG., Bindi L., Kartal T., Arikas K., Moritz R., Ortelli M. (2009) A new occurence of rheniite (ReS2) and telluride enrichment in the Pagoni Rachi-Kirki Porphyry-style Mo-Cu-Ag-Au Prospect, Northern Greece. In: Proceedings of the 10th biennial SGA meeting, Townsville, Australia, August 2009, Williams, P. et al (eds), [25] Voudouris P., Spry PG., Melfos V., Moritz R., Papavassiliou C., Falalakis G. (2009). Mineralogical Constraints on the Formation of the Perama Hill High-Sulfidation Epithermal Au-Ag-Te Deposit, Northeastern Greece. In: Proceedings of the 10th biennial SGA meeting, Townsville, Australia, August 2009, Williams, P. et al (eds), [26] Αλεξανδράκθσ Γ., Καρδιτςά Α., Ροφλοσ Σ., Γκιϊνθσ Γ., Καμπάνθσ Ν., Εκτίμθςθ τθσ τρωτότθτασ των ακτϊν του Αιγαίου ςτθν αφξθςθ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ. Ρρακτικά 9ου Ρανελλινιο Συμπόςιο Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ 2009 τομ. Λ, ςελ [27] Καρδιτςά Α., Καμίδθσ Ν., Ροφλοσ Σ. E., Συλαίοσ Γ., Σφγχρονθ ιηθματολογία ςτθν εςωτερικι υφαλοκρθπίδα του Κρακικοφ πελάγουσ (κόλποσ Αλεξανδροφπολθσ). Ρρακτικά 9ου Ρανελλινιο Συμπόςιο Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ τομ Λ, ςελ

130 [28] Κατςοφρασ, Γ., Γϊγου, Α., Emeis, K.C., Bouloubassi, Λ., Τριανταφφλλου, Μ., Συμςάρθσ, Ε. & Λυκοφςθσ, Β., Ραλαιοωκεανογραφικι μελζτθ των κλιματικϊν μεταβολϊν ςτθ Βορειοανατολικι Μεςόγειο κατά τα τελευταία χρόνια: προςζγγιςθ μζςω βιογεωχθμικϊν δεικτϊν και ςτακερϊν ιςοτόπων. Proceedings of 9th Symposium on Oceanography and Fishery I, [29] Μπλζτα Α., Ανδρισ Ρ., Καρδιτςά Α., Ευελπίδου Ν., Ροφλοσ Σ., Λειβαδίτθσ Γ., 2009, Μελζτθ τθσ διάβρωςθσ των παραλιϊν τθσ Β/ΒΔ Σάμου, Ρρακτικά 9ου Ρανελλινιου Συμπόςιου Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ / Ράτρα / 13 16/5/09, Τόμοσ Λ, [30] Νάςτοσ Κ. Ρ., Ροφλοσ Σ.Ε., Διερεφνθςθ τθσ διαχρονικισ μεταβλθτότθτασ τθσ επιφανειακισ καλάςςιασ κερμοκραςίασ του Αιγαίου Ρελάγουσ, ςε ςχζςθ με τθ κερμοκραςία αζρα. Ρρακτικά 9ου Ρανελλινιο Συμπόςιο Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ 2009 τομ Λ, ςελ [31] Ροφλοσ Σ., Σπερελζκθ Μ., Δρακόπουλοσ Ρ., Μελζτθ τθσ διαςποράσ του αιωροφμενου υλικοφ του Κορινκιακοφ Κόλπου με τθ χριςθ οπτικϊν μεκόδων. Ρρακτικά 9ου Ρανελλινιο Συμπόςιο Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ 2009 τομ. Λ, ςελ [32] Ροφλοσ Σ.Ε., Αναςκόπθςθ του ρόλου των ποτάμιων ςτερεοπαροχϊν ςτθ ςφγχρονθ ιηθματογζνεςθ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ. Ρρακτικά 9ου Ρανελλινιο Συμπόςιο Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ 2009 τόμ.λ, ςελ [33] Τςιρίδθσ, Λ., Χαςιϊτθ,σ Κ., Τριανταφφλλου Μ. & Κωςτοποφλου, Μ., Ρροκαταρκτικά αποτελζςματα κατανομισ ςφγχρονων βενκονικϊν τρθματοφόρων ςτθν παράκτια ηϊνθ τθσ ΝΑ Λζςβου, ΒΑ Αιγαίο. Proceedings of 9th Symposium on Oceanography and Fishery, I,

131 2008 [1] Agalos, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos, K., Rupture Histories of strong Earthquakes. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece, Full Paper, accepted. [2] Anastasakis, G. and Toumazis, A., Sedimentation and life expectancy of selected Cypruσ dams. 18th International Dam conference. Proceedings, Imperial College, London, p [3] Economou-Eliopoulos, Μ., Environmental impact of Pt, Pd and Rh from catalytic converters along roadsides and possibilities for their recycling. 26 European Conf. Health Implications of Environmental Contamination, 31 March 2 April 2008, Athens, Hellas [4] Georgiades, G., Stamatakis, M.G. and Chatzicharalampous, K., The Greek Moler: a multifunctional industrial rock for absorption and insulation. The 19th International Congress on Industrial Minerals, March 2008, Athens 5pp. [5] Kassaras, I., Louis, F., Makropoulos K. and Magganas, A., Shear velocity and intrinsic attenuation variations within the Aegean lithosphere deduced from surface waves. Proceedings of the 31st General Assembly of the European Seismological Commission ESC 2008, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008, p [6] Kassaras, I., Voulgaris N. and Makropoulos, K., Determination of Site Response in Lefkada Town (W. Greece) by Ambient Vibration Measurements. Proceedings of the 31st General Assembly of the European Seismological Commission ESC 2008, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008, p [7] Kouskouna, V. and Syrmakezi, E., The seismicity of Central Greece in the late 19th early 20th century as engraved on various historical buildings. Proc. 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, Beijing, China, ID , 7p. [8] Koutsovitis, P., Magganas, A. and Pomonis, P., Rodingites within scattered ophiolitic occurrences from the northern and eastern Othris area, Greece. Proc. of the 13th International Conference on Thermobarogeochemistry and 4th APIFIS Symposium, Vol.1, [9] Leonidopoulou, D., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Stournaras, G., Geomorphologic factors affecting intrinsic vulnerability in fissured media, application on Falatados Livada area, SE Tinos island (Cylades Greece). Proceedings of 8th International Hydrogeological Congress of Greece, [10] Marneris, J. and Kouskouna, V., PARSANT : A Non Destructive Method for Anti-Seismic Strengthening of Existing Buildings. Proc. 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, Beijing, China ID , 8p. [11] Melfos, V., Voudouris, P., Vavelidis, M. and Spry, P.G., Microthermometric results and formation conditions of a new intrusion-related Bi-Te-Pb-Sb±Au deposit in the Kavala pluton, Greece. Proceedings of the XIII International conference on thermobarogeochemistry and IV APIFIS symposium, Moscow, 2, [12] Migiros, G., Stournaras, G., Stamatis, G., Evelpidou, N., Botsialas, C., Antoniou, V. and Vassilakis, E., Geological and tectonic study of the fissured rocks of the hellenides and their hydrogeological pattern. Proceedings of 8th International Hydrogeological Congress of Greece, [13] Nastos, P.T. and Matzarakis, A., The effect of air temperature and the thermal index PET on mortality in Athens, Greece. 18th International Congress of Biometeorology (ICB2008), September 2008, Tokyo, Japan, Proccedings in CD. [14] Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. and Priftis, K.N., Meteorological triggers in childhood asthma admissions in Athens, Greece. 18th International Congress of Biometeorology (ICB2008), September 2008, Tokyo, Japan, Proccedings in CD. [15] Nastos, P.T. and Zaninovid, K., Weather patterns and variability related to childhood asthma admissions in Zagreb, Croatia. 18th International Congress of Biometeorology (ICB2008), September 2008, Tokyo, Japan, Proccedings in CD. 48

132 [16] Nikolakopoulos, K., Tsombos, G., Skianis, Aim. G., and Vaiopoulos, D. A., EO-1 Hyperion and ALI bands simulation to Landsat 7 ETM+ bands for mineral mapping in Milos Island. Proc. of SPIE Vol. 7110, doi: / [17] Papadopoulos, T.D., Alexopoulos, J.D., Dilalos, S. and Pippidis, M.J, Resistivity and VLF measurements for spring mechanism determination at NE Chios Isl. 8th International Hydrogeological Congress of Greece & 3rd MEM Workshop on fissured rocks Hydrology, Athens 2008, Migiros, Stamatis, Stournaras (eds), Proceedings, vol. 1, [18] Papaioannou, A., Plageras, P., Dovriki, E., Lavdas, D., Roupa, Z., Minas, A., Krikelis, V., Paliatsos, A.G. and Nastos, P.T., Assessment and Monitoring the Quality of Potable Water in the Prefecture of Trikala (Central Greece) in the Context of Public Health. Protection and Restoration of the Environment IX, 29 June 3 July 2008, Cephalonia, Greece, pp. [19] Papaioanou, Ch., Voulgaris, N., Karakaisis, G., Koutrakis, S., Latousakis, J., Makropoulos, K., Papazachos, B., Sokos E., Stavrakakis, G. and Tselentis, G.-A., The Utilization of new seismological data in the compilation of the New Seismic Hazard Map of Greece. 3rd Conference of Seismic Engineering and Engineering Seismology, November 2008, article 2025, pp 19. [20] Parcharidis, I., Foumelis, M., Kourkouli, P., Wegmuller, U., Lagios, E. and Sakkas, V., Continuous risk assessment of structures in areas of ground deformation susceptibility by Persistent Scatterers InSAR (PSInSAR): Preliminary Results of the Rio-Antirrio Bridge (Greece). European Space Agency (Sp. Public.), ESA SP (649 SP), 5p (CD). [21] Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Karipi, S. and Hatzipanagiotou, K., Quantification methods of asbestos fibres in ophiolitic rocks used as aggregates and hazard risk assessment for human health. Proceedings of the 26th European Conference SEGH 2008, Athens, 48. [22] Segou, M., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., PROSCHEMA: A Matlab based environment for processing strong-motion records. 3ο Ρανελλινιο Συνζδριο Αντιςειςμικισ Μθχανικισ & Τεχνικισ Σειςμολογίασ, Ακινα, 2008, full paper, accepted. [23] Segou, M., Voulgaris, N., Makropoulos, K., Stavrakakis, G. and Kalogeras, I., A review of the Greek strong motion database: needs, improvements and future development. 31st General Assembly of the European Seismological Comission, Crete 7-12 Sept. 2008, p [24] Skianis, G. Aim., Nikolakopoulos, K. G. and Vaiopoulos, D. A., The role of the correlation coefficient on the statistical behavior of a simple band ratio. Proc. of SPIE, Vol. 7109, 71090K. doi: / [25] Skianis, G. Aim. and Nikolakopoulos, K., The entropy as a measure of the performance of the NDVI vegetation index-a pilot study with an ALOS digital image. Proc. Of ALOS PI 2008 Symposium, Island of Rhodes, Greece 3-7 November 2008 (ESA SP-664, January 2009), Ρρακτικά ςε CD. [26] Stathopoulou, E., Theodorou, G. and Psycharis, V., Αnalytical study of internal structure and the state of fossilization of skeletal remains from the site of Pikermi (Attica, Greece) Proceedings of the 4ν Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry May 2003 British Archaeological Reports (BAR S 1746), pp [27] Tzanis, A., Chailas, S., Kranis, Ch., Sotiropoulos, P. and Karmis, P., Geophysical investigation of hydrogeological conditions and salination processes at the Marathon Kato Souli basin (NE Attica, Greece). In: Migiros, G., Stamatis, G., Stournaras, G. (eds.), Proccedings, 8th Intern. Hydrogeological Congress of Greece, Athens, , vol. 1, [28] Vasilatos, Ch., Megremi, I., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, M., Hexavalent chromium and other toxic metals in groundwaters of the Asopos valley (Attica). 26 European Conf. Health Implications of Environmental Contamination, 31 March 2 April 2008 Athens, Hellas [29] Vött, A., Brückner, H., Brockmüller, S., May, M., Fountoulis, I., Gaki-Papanastassiou, K., Herd, R., Lang, F., Maroukian, H., Papanastassiou, D. and Sakellariou, D., Tsunami impacts on the Lefkada coastal zone during the past millenis and their palaeogeographical implications. 49

133 International Conference honoring Wilhelm Dörpfeld, Ministry of Culture, Prefecture of Lefkas, 6-10 August Lefkas, Greece. Proceedings [30] Vött, A., Brückner, H., Brockmüller, S., May, M., Fountoulis, I., Gaki-Papanastassiou, K., Herd, R., Lang, F., Maroukian, H., Papanastassiou, D. and Sakellariou, D., Tsunami impacts on the Lefkada coastal zone during the past millennia and their palaeogeographical implications. In: Papadatou-Giannopolou, H. (Ed.): Proceedings of the International Conference Honouring Wilhelm Dörpfeld, August 6-11, 2006, Lefkada. Patras, pp [31] Voudouris, P. and Sakellaris, G., The Stanos shear zone-hosted Cu-Au-Bi deposit, Chalkidiki/N. Greece: New mineralogical and textural data. Proceedings of the XIII International conference on thermobarogeochemistry and IV APIFIS symposium, Moscow, 1, [32] Ziveri, P., Meier, S., Auliaherliaty, L., Beaufort, L., Stoll, H. and Triantaphyllou, M., Impact of acidification on pelagic calcifying organisms in the Mediterranean Sea. CIESM Workshop Monographs [F. Briand Ed.] 6 CIESM, Impacts of acidification on biological, chemical and physical systems in the Mediterranean and Black Seas, 36, [33] Αλεξόπουλοσ, Λ., Βαςιλάκθσ, E., Δίλαλοσ, Σ. & Ραπαδόπουλοσ, Τ., Συμβολι τθσ γεωφυςικισ ζρευνασ ςτθν οριοκζτθςθ υπόγειασ υδάτινθσ ροισ ςε λιμνοκαλάςςιο περιβάλλον. 8th International Hydrogeological Congress of Greece & 3rd MEM Workshop on fissured rocks Hydrology, Athens 2008, Migiros, Stamatis, Stournaras (eds), Proceedings, vol. 2, [34] Γάκθ-Ραπαναςταςίου, Κ., Καρφμπαλθσ, Ε., Κατςαφάδοσ, Ρ. & Μαρουκιάν, Χ., Διερεφνθςθ των φυςικϊν και ανκρωπογενϊν αιτιϊν εκδιλωςθσ πλθμμυρϊν ςτον κάτω ρου του χείμαρρου Ξθριά. Ρρακτικά 8ου Διεκνοφσ Υδρογεωλογικοφ Συνεδρίου τθσ Ελλάδασ, [35] Γουλιϊτθσ Λ. & Αλεξόπουλοσ, Απ., Θ Σθμαςία τθσ Γεωλογικισ Δομισ ςτθν κατανόθςθ των υδρογεωλογικϊν ςυνκθκϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των παράκτιων και υποκαλάςςιων και καρςτικϊν πθγϊν των Μφλων Λτζασ (Νοτιοανατολικι Γκιϊνα). Ρρακτικά 8ου Διεκνοφσ Υδρογεωλογικοφ Συνεδρίου, Ακινα, 7-9 Οκτωβρίου 2008, τ. 2οσ, ςελ [36] Καρανίκα, Μ., Μαγκανάσ, Α. & Ρομϊνθσ, Ρ., Σχζςθ δομικϊν-ιςτολογικϊν χαρακτθριςτικϊν και μθχανικϊν ιδιοτιτων πυριγενϊν πετρωμάτων ςτθ χριςθ τουσ ωσ ςκλθρά αδρανι οδοποιίασ : Ραραδείγματα ςτον ελλθνικό χϊρο. Ρρακτικά 1ου Ρανελλινιου Συνεδρίου Δομικϊν Υλικϊν και Στοιχείων, ΤΕΕ, Ακινα, [37] Καρφμπαλθσ Ε. & Γάκθ-Ραπαναςταςίου, Κ., Γεωμορφολογικι μελζτθ των ποταμϊν Ρθνειοφ, Καλαμά, Εφθνου και Μόρνου. Ρρακτικά 4ου Ρανελλινιου Συνεδρίου Διαχείριςθ και Βελτίωςθ Ραράκτιων Ηωνϊν, Ζκδοςθ Εργαςτθρίου Λιμενικϊν Ζργων Ε.Μ.Ρ., [38] Κοςμόπουλοσ, Ρ.Γ., Νάςτοσ, Ρ.Κ., Καςκαοφτθσ, Δ.Γ. & Καμπεηίδθσ, Χ.Δ., Οπτικζσ ιδιότθτεσ αερολυμάτων πάνω από τθν κεντρικι Ελλάδα. 9o Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ, Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, (COMECAP2008), Μάιοσ 2008, Κεςςαλονίκθ, ςελ [39] Λαρίςςθ, Λ.Κ., Αντωνίου, Α., Νάςτοσ, Ρ.Κ. & Ραλιάτςοσ, Α.Γ., Εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ. 20ο Εκνικό Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν (ΕΕΕΕ), Λοφνιοσ 2008, Σπζτςεσ. [40] Λζκκασ, Ε. & Κράνθσ, Χ., Κατθγοριοποίθςθ Ρροβλθμάτων που Απαντϊνται ςε Κεμελιϊςεισ περί τα ιγματα. 3ο Ρανελλινιο Συνζδριο Αντιςειςμικισ Μθχανικισ & Τεχνικισ Σειςμολογίασ, Ελλθνικό Τμιμα Αντιςειςμικισ Μθχανικισ Τ.Ε.Ε. Εργαςτιριο Εδαφομθχανικισ Ε.Μ.Ρ., 16ς, Ακινα. [41] Λζκκασ, Ε. & Καραγζωργου, Χ., Στοιχεία τζχνθσ και αιςκθτικισ ςτα γεωδυναμικά φαινόμενα τθσ Σαντορίνθσ. Μεταβλθτότθτα και εξζλιξθ ςτθ δυναμικι του ωραίου. 2ο Διεκνζσ Διεπιςτθμονικό Συνζδριο, Ζνωςθ Ελλινων Φυςικϊν, p , Ακινα. [42] Μπότςoυ, Φ., Ροφλοσ, Σ., Δαςενάκθσ, Μ. & Σκοφλλοσ, Μ., Εκτίμθςθ τθσ επιφανειακισ απορροισ του Βοιωτικοφ Αςωποφ ςτον Ν. Ευβοϊκό Κόλπο. Ρρακτικά του 8ου Διεκνοφσ Υδρογεωλογικοφ Συνεδρίου, 8-10/10/2008, Ακινα, τομ. 2, ςελ

134 [43] Νάςτοσ, Ρ.Κ., Χωροχρονικι μεταβλθτότθτα τθσ ζνταςθσ τθσ βροχισ ςτθν Ελλάδα. 8ο Διεκνζσ Υδρογεωλογικό Συνζδριο τθσ Ελλάδασ & 3rd MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, Ακινα 8-10 Οκτωβρίου 2008, ςελ [44] Νάςτοσ, Ρ.Κ., Ματηαρακθσ, Α., Βιοκλιματικζσ ςυνκικεσ, τάςεισ και μεταβλθτότθτα ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ τθσ Ακινασ. 9o Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ, Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, (COMECAP2008), Μάιοσ 2008, Κεςςαλονίκθ, ςελ [45] Ρaπανικολάου, Δ., Βαςιλάκθσ, Ε., Βαλαδάκθ, Α., Ηαχαριάσ, Ν. & Μανιάτθσ, Λ., Ο υπολογιςμόσ του ρυκμοφ ολίςκθςθσ ρθξιτεμαχϊν ωσ απαραίτθτο εργαλείο για τθν ςχεδίαςθ πόλεων ςε περιοχζσ με ενεργά ριγματα. Εφαρμογι ςτθν περιοχι τθσ παράκτιασ ηϊνθσ του Θρακλείου Κριτθσ. 3ο Ρανελλινιο Συνζδριο Αντιςειςμικισ Μθχανικισ και Τεχνικισ Σειςμολογίασ, 5-7 Νοεμβρίου 2008, Άρκρο 2086, 18 ςελ. [46] θγόπουλοσ, Λ., Ρομϊνθσ, Ρ., Τςικοφρασ, Β., Χατηθπαναγιϊτου, Κ. & Στουρνάρασ, Κ., Συγκριτικι μελζτθ των φυςικομθχανικϊν ιδιοτιτων βαςικϊν και υπερβαςικϊν πετρωμάτων ωσ αδρανϊν υλικϊν από το οφιολικικό ςφμπλεγμα τθσ Ρίνδου (ΒΔ Ελλάδα). Ρρακτικά 1ου Ρανελλινιου Συνεδρίου Δομικϊν Υλικϊν και Στοιχείων, ΤΕΕ, Ακινα, [47] Σκαρπζλθσ, Ν., Eφελκυςτικζσ δομζσ του Ανωτζρου Μειοκαίνου ςτο Κεντρικό Αιγαίο: Ο κακοριςτικόσ ρόλοσ τουσ για τθν απόκεςθ μεταλλοφοριϊν βαςικϊν και πολφτιμων μετάλλων. Ελλ. Γεωλ. Εταιρία, Επιτροπι Τεκτονικισ, Ρρακτικά Συμποςίου προσ τιμιν Ομότιμου Κακθγθτι Θλία Μαριολάκου, Ακινα, 7 Δεκεμβρίου (υπό εκτφπωςθ Mάϊοσ 2008). [Tμιμα τθσ εργαςίασ αυτισ ανακοινϊκθκε ςτθν: Geological Society of America - Penrose Conference Extending a Continent: Architecture, Rheological Coupling, and Heat Budget Island of Naxos, 8-12 October 2007 (Program - Poster session). Τίτλοσ ανακοίνωςθσ: Skarpelis, N. (2007) Late Miocene extensional structural control on fluid channelling and mineralization in the Attic- Cycladic belt] [48] Τηιρίτθσ, Ε., Κελεπερτηισ, Α. & Σταματάκθσ, Μ., Υδρογεωχθμικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ του καρςτικοφ υδροφόρου ςυςτιματοσ τθσ περιοχισ Αν. Κωπαϊδασ & Υλίκθσ. Proceedings of 8th International Hydrogeological Conference of Greece & 3rd Workshop on Fissured Rocks Hydrology, Athens 8-10 October, p [49] Τουμαηισ, Α., Κφρου, Κ., Λακϊβου, Ν., Σοφόσ, Λ., Ηερβόσ, Σ. $ Αναςταςάκθσ, Γ., Αποκατάςταςθ τθσ τροφοδοςίασ των εκβολϊν φραγμζνων ποταμϊν με ιηιματα. 4ο Ρανελλινιο Συνζδριο Διαχείρθςθ και βελτίωςθ Ραράκτιων ηωνϊν, πρακτικά, [50] Φιλανδράσ, Κ.Μ., Νάςτοσ, Ρ.Κ., Καψωμενάκθσ, Λ. & Νικολάκθσ, Δ.Λ., Τάςεισ τθσ κερμοκραςίασ του αζρα ςε ςχζςθ με τισ μεταβολζσ τθσ ατμοςφαιρικισ κυκλοφορίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ελλάδασ ( ). 9o Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ, Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, (COMECAP2008), Μάιοσ 2008, Κεςςαλονίκθ, ςελ [51] Φίλθσ, Χ. & Αλεξόπουλοσ, Απ., Συμβολι ςτθ γνϊςθ υδροχθμικϊν χαρακτθριςτικϊν των υδροφόρων οριηόντων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Νομίων (Διμοσ Μονεμβάςισασ ΝΑ Ρελοπόννθςιοσ). Ρρακτικά 8ου Διεκνοφσ Υδρογεωλογικοφ Συνεδρίου, Ακινα, 7-9 Οκτωβρίου 2008, τ. 2, ςελ [52] Φουντοφλθσ, Λ., & Μαυρουλισ, Σ., Εκτίμθςθ πλθμμυρικοφ κινδφνου ςτθν υδρολογικι λεκάνθ του ποταμοφ Κλαδζου (Ολυμπία Δυτικι Ρελοπόννθςοσ). Ρρακτικά 8ου Διεκνοφσ Υδρογεωλογικοφ Συνζδριου τθσ Επιτροπισ Υδρογεωλογίασ τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, τόμοσ 2, ς [53] Φουντοφλθσ, Λ., Μαριολάκοσ, Λ., Μαυρουλισ, Σ. & Λαδάσ, Λ., Ρλθμμυρικζσ περίοδοι κατά τουσ προϊςτορικοφσ και ιςτορικοφσ χρόνουσ ςτον ποταμό Κλαδζο Αρχαία Ολυμπία. Ρρακτικά 8ου Διεκνοφσ Υδρογεωλογικοφ Συνζδριου τθσ Επιτροπισ Υδρογεωλογίασ τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, τόμοσ 2, ς

135 2007 [1] Agalos, A., Papadimitriou, P., Voulgaris, N. and Makropoulos, K., Source parameters estimation from broadband regional seismograms for events occurred at Aegean and Gorda plate. Bulletin of the Geological Society of Greece Vol. XXXVII, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May Part 3, p [2] Alexopoulos, J.D., Tomara, V., Vassilakis, Em., Papadopoulos, T.D., Dassenakis, M., Poulos, S., Voulgaris, N., Dilalos, S., Ghionis, G., Goumas, G. and Pirlis, E., Environmental research of the Korissia coastal wetland (Corfu isl., Greece), with the application of combined geological and geophysical methods supported by Geographic Information Systems. Bulletin of the Geological Society of Greece Vol. XXXVII, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007 Part 4, p [3] Alfieris, D. and Voudouris, P., High- and intermediate sulfidation Au-Ag-Te mineralization in a shallow submarine setting, Milos island, Greece: Mineralogy and geological environment of formation. In: Andrew et al. (eds) Mineral Exploration and Research: Digging Deeper. Irish Association for Economic Geology, Proceeding of the 9th Biennial SGA meeting, Dublin 2007, pp [4] Argyraki, A., Plakaki, A. and Godelitsas, A., Characterization of garden soil pollution in the mining village of Stratoni, N Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXX, Proceedings of the 11th International Congress in Geoenvironment past, present, future, Athens May, [5] Aurisicchio, C., Bartolomei, A., Kyriakopoulos, K. and Magganas, A., An Unusual Tourmaline Composition from Sithonia Peninsula (Northern Greece). Bull. Geol. Soc. Greece, 40, [6] Bonsall, T.A., Spry, P.G., Voudouris, P., Seymour, K.St., Tombros, S. and Melfos, V, Fluid inclusion and stable isotope characteristics of carbonate replacement Pb-Zn-Ag deposits in the Lavrion district, Greece. In: Andrew et al. (eds) Mineral Exploration and Research: Digging Deeper: Irish Association for Economic Geology, Proceeding of the 9th Biennial SGA meeting, Dublin 2007, pp [7] Centeri, C., Kristof, D., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Giotitsas I., Experiences of use a soil erosion model in Paros island (Greece) and on the Tihany Peninsula (Hungary), Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil. Crop Canopy, Atmoshere, Bratislava , In CD, ISBN [8] Chailas, S., Tzanis, A. and Lagios, E., Structure of the Marathon Basin (NE Attica, Greece), based on gravity measurements, in Proceedings 11th Int. Conf. Geol. Soc Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXΧ, No3, [9] Collins, M. and Poulos, S., Fluvial sediment fluxes in the case of the Mediterranean and Black Seas, in relation to coastal evolution: a comparison. In: M. Snoussi and F. Briand, Fluxes of small and medium-size Mediterranean Rivers: Impact on Coastal Seas, Special Publication of the 30th CIESM Workshop, 29 March -1 April, 2006, Trogir, Croatia, pp [10] Drakopoulos, P., Dounas, C., Nomikos, C., Poulos, S., Stefanou, E., Thanos, I. and Zervakis, V., A transmittance and fluorescence meter for environmental monitoring. Proceedings of the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos, June 24-28, 2007, pp [11] Drakopoulos, P.G., Chandrinos, A., Dounas, C., Nomikos, C., Poulos, S., Thanos I. and Zervakis V., An inexpensive transmittance and fluorescence meter. Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology, (CEST 2007), Kos, Greece. 5-7/9/2007, pp.b120-b126. [12] Drinia, H., Antonarakou, A., Kontakiotis, N., Tsaparas, N., Segou, M. and Karakitsios, V., Paleobathymetric evolution of the early Late Miocene deposits of the pre-apulian zone, Levkas Island, Ionian Sea. Proceedings of the 11th International Congress, Bulletin of the Geological society of Greece, 40,

136 [13] Economou-Eliopoulos, M., On the origin of the PGE-enrichment in chromitites associated with ophiolite complexes: the case of Skyros island, Greece. In: 9th SGA Meeting, Andrew et al (eds) "Digging Deeper" Dublin, 2007, vol 2: [14] Economou-Eliopoulos, M., Eliopoulos, D. and Zhelyaskova-Panayotova, M., Chlorides in the Skouries and Medet Porphyry Deposits of the Balkan Peninsula. In: 9th SGA Meeting, Andrew et al (eds) "Digging Deeper" Dublin, 2007, vol 2: [15] Evelpidou N., Barczi A., Vona M., Penksza K., Centeri C., Prepairing the soil loss prediction map of the Sarviz Valley, Hungary, 8th PanHellenic Geographical conference, Athens 4-7 of October, Proceedings, Vol. 1, [16] Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., Mentes, A., Foukarakis, K. and Nasika L., Decision Support System using GIS for Hydrological and Hydraulic Modeling. Proccedings of the AquaTerra Conference, World Forum on Delta & Coastal Development, 07-09/02/2007, Amsterdam, Hamburger Wasserbau-Schriften 7. [17] Filippidis, A., Kantiranis, N., Stamatakis, M., Drakoulis, A. & and Tzamos, E., The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXVII, 2007, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007, [18] Fountoulis, I., Mavroulis, S. and Theocharis, D., The morphotectonic structure of the tranzitional zone between the Gortynia Mt. Horst and the Pyrgos-Olympia basin (Centralwestern Peloponnese, Greece). Proc. 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens, May 2007, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/1, p [19] Gamaletsos, P., Godelitsas, A., Chatzitheodoridis, E. and Kostopoulos, D., Laser μ-raman investigation of Greek bauxites from the Parnassos-Ghiona active mining area. Bull. Geol. Soc. Greece XXXX, [20] Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. and Zelilidis, A., A carbonate ramp evolution in the transition from the Apulia platform to the Ionian basin during Early to Late Cretaceous (NW Greece). Ρρακτικά 11ου Διεκνοφσ Συνεδρίου τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, Δελτίο τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, ΧΧΧΧ, [21] Gournelos, Th., Sabot, V., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. and Skianis, G., Geomorphology and faulted zones: an approach on some selected areas of Greece using G.I.S. A multicriteria inference mechanism, 8th PanHellenic Geographical conference, Athens 4-7 of October, Proceedings, Vol. 1, [22] Kantiranis, N., Filippidis, A., Stamatakis, M., Tzamos, E. and Drakoulis, A., A preliminary study of the colemanite-rich tuff layer from the Sourides area, Karlovassi Basin, Samos Island, HELLAS. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXVII, 2007, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007, [23] Karakitsios, V. and Agiadi-Katsiaouni, K., Regional Correlation and Cyclostratigraphy in the Mid-Cretaceous Formations of the Ionian Zone. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. 40/1 p [24] Karamousalis, Th., Poulos, S., Maroukian, H. and Ghionis, G., Geomorphological characteristics of the sand-dune field of the central Kyparissiakos Gulf. 11ο Διεκνζσ Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρείασ, Μάιοσ 2007, Ακινα. Υπό δθμοςίευςθ ςτο Δελτίο Δ. Λ. Νικολάκθσ, Ρ. Κ. Νάςτοσ: Χωρικι ςυμμεταβολι βροχισ - κερμοκραςίασ αζρα ςτον Ελλθνικό χϊρο. Μια διαφορετικι προςζγγιςθ. 8ου Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, Ακινα 4-8 Οκτωβρίου 2007, πρακτικά υπό εκτφπωςθ. [25] Karymbalis, E., Gaki-Papanastassiou, K. and Maroukian, H., Recent geomorphic evolution of the fan delta of the Mornos river, Greece: Natural Processes and Human Impacts. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXX. Proceedings of the 11th International Congress, [26] Kassaras, I., Louis, F., Magganas, A., Makropoulos, K. and Kaviris G., Anelastic properties of the Aegean upper mantle inferred from Rayleigh wave attenuation, Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX, Part 3, p

137 [27] Kati, M., Zambetakis-Lekkas, A. and Skourtsos, E., Sedimentology and biostratigraphy of an upper Triassic carbonate succession of Tripolitza platform in Mari area, Parnon Mountain, SE Peloponnesus, Greece. Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May, 2007 Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXX, [28] Kolaitis, A., Papadimitriou, P., Kassaras, I. and Makropoulos, K., Seismic observations with broadband instruments in Santorini volcano, Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX, Part 3, p [29] Koskeridou, E., Pliocene Brachiopods from Rhodes island (Cape Vagia section). Bull. of the Geological Society of Greece, vol. XXX, [30] Koskeridou, E., Agiadi-Katsiaouni, K. and Moissette, P., Plio-Pleistocene teleost otoliths from Rhodes Island (Greece) Paleoecology. 6th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (2207), Amman-Jordan, ext. Abstract, [31] Ladas, I., Fountoulis, I. and Mariolakos, I., Using GIS & Multicriteria Decision Analysis in landslide sucseptibility mapping case study in Messinia prefecture area (SW Peloponnesus, Greece). Proceedings 11th International Conference of the Geological Society of Greece, May 2007, Athens, Bulletin Geological Society Greece, XXXX/4, p [32] Ladas, I., Fountoulis, I. and Mariolakos, I., Large scale landslide susceptibility mapping using gis-based weighted linear combination and multicriteria decision analysis a case study in northern messinia (SW Peloponnesus, Greece). Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνζδριου τθσ Ελλθνικισ Γεωγραφικισ Εταιρίασ, τ.1, ς [33] Lekkas, E., Danamos, G. and Skourtsos, E., Implications for the Correlation of the Hellenic Nappes in SW Aegean: the Geological Structure of the Archangelos Region, Rhodes Island. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. XXXΧ/1, , Athens. [34] Λζκκασ, Ε., Ραρχαρίδθσ, Λ., Σκοφρτςοσ, Ε. & Φουμζλθσ, Μ., Διαχείριςθ Συν-καταςτροφικοφ Σταδίου ςε Ραγκόςμιασ Κλίμακασ Φυςικζσ Καταςτροφζσ ςε Χϊρεσ του Τρίτου Κόςμου: Ο Σειςμόσ Μ=9.2R τθσ 26θσ Δεκεμβρίου 2004 ςτον Λνδικό Ωκεανό και ο Σειςμόσ Μ=7.6R τθσ 8θσ Οκτωβρίου 2005 ςτο Βόρειο Ρακιςτάν. 8ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, Ελλθνικι Γεωγραφικι Εταιρία, Ακινα. [35] Magganas, A., Plagiogranitic rocks of Evros ophiolite, NE Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 40, [36] Matiatos, I. and Alexopoulos, A., Isotopic and chemical investigation of water samples in Argolis Peninsula (Greece). International Symposium on Advances in Isotope Hydrology and its role in Sustainable Water Resources Management. Vienna International Centre (VIC), Austria May, IAEA-CN-151/95, vol. 2, p. [37] Moustris, K., Nastos, P.T., Priftis, K., Ziomas, I.C. and Paliatsos, A.G., Forecast of childhood asthma at Athens, Greece, using neural networks. SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), June 24-28, 2007, Skiathos Island, Greece, (A. Kungolos, K. Aravossis, A. Karagiannidis, P. Samaras (eds), SET , ISBN ), Vol. IV, pp [38] Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Priftis, K.N., Cross Spectrum Analysis between Childhood Asthma Admissions and Ambient Air Pollutants, at Athens, Greece. Proceedings of 10th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2007), 5-7 September 2007, Kos Island, Greece, pp [39] Nikolakopoulos, K., Skianis G.Aim., and Vaiopoulos, D., EO-1 Hyperion and ALI bands simulation to Landst 7 ETM+ bands and comparison. SPIE Europe Remote Sensing Conference, Florence, 17-21/9/2007, Proceedings Vol. 6742, 67420K [40] Nikolakopoulos, G.K., Vaiopoulos, D.A. and Skianis, G.A., A preliminary approach on the use of satellite hyperspectral data for geological mapping. Proceedings of the 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens May 2007, Part 4,

138 [41] Paliatsos, G., Kaldellis, A.G., J.K. and Nastos, P.T., Application of an ambient index for air quality management in greater Athens area, Greece. SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), June 24-28, 2007, Skiathos Island, Greece, (A. Kungolos, K. Aravossis, A. Karagiannidis, P. Samaras (eds), SET , ISBN ),Vol. IV, pp [42] Palyvos, N., Sorel, D., Lemeille, F., Mancini, M., Pantosti, D., Julia, R., Triantaphyllou, M. and De Martini, P.M., Review and new data on uplift rates at the W termination of the Corinth rift and the NE Rion graben area (Achaia, NW Peloponnesos). Bulletin of the Geological Society of Greece XXXX: [43] Papadopoulos, T.D., Goulty, N., Voulgaris, N., Alexopoulos, J.D., Fountoulis, I., Kambouris, P., Karastathis, V., Peirce, C., Chailas, S., Kassaras, J., Pirli, M., Goumas, G., and Lagios, E., Tectonic structure of Central-Western Attica (Greece) based on geophysical investigations Preliminary results.. Bulletin of the Geological Society of Greece Vol. XXXVII, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May Part 3, p [44] Papageorgiou, E., Lagios, E., Vassilopoulou, S. and Sakkas, V., Vertical and Horizontal Deformation of Santorini Island deduced by DGPS Measurements. Proc. 11th Intern. Conf. Geol. Soc. Greece, May, Athens, Greece, 40/3, [45] Papaioannou, A., Kakavas, K., Plageras, P., Minas, A., Roupa, Z., Paliatsos, A.G. and Nastos, P.T., Multivariate Statistical Interpretation of Physical, Chemical and Microbiological Data of Potable Water in the Contex of Public Health. 5th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development, Desember 2007, Tenerife, Spain, pp [46] Papaioannou, A., Plageras, P., Minas, A., Krikelis, V., Dovriki, E., Paliatsos, A.G., Nastos, P.T. and Mpeltsios, S., Assessment and Monitoring the Quality of Drinking Water in the Context of Public Health. 10th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2007), 5-7 September 2007, Kos Island, Greece, pp [47] Papaioannou, A., Plageras, P., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Dovriki, E., Roupa, Z., Kakavas, K. and Papas, I., Multivariate statistical interpretation of soil chemical data in the context of public health. SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), June 24-28, 2007, Skiathos Island, Greece, (A. Kungolos, K. Aravossis, A. Karagiannidis, P. Samaras (eds), SET , ISBN ), Vol. IV, pp [48] Parcharidis, I., Foumelis, M. and Lekkas, E., Vertical Tectonic Motion in Andaman Islands detected by Multi-Temporal Satellite Radar Images. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXΧ/4, , Athens. [49] Pirli, M., Pirlis, E. and Voulgaris, N., Mislocation vectors for the Tripoli seismic array, Greece, and structural effect implications from backazimuth and slowness residual analysis. Bulletin of the Geological Society of Greece Vol. XXXX, 2007, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007, Part 3, p [50] Pomonis, P., Rigopoulos, I., Tsikouras, B. and Hatzipanagiotou, K., Relationships between petrographic and physicomechanical properties of basic igneous rocks from the Pindos ophiolitic complex, NW Greece. Proceedings of the 11th Conference of the Geological Society of Greece, XXXVII, Athens, [51] Poulos, S. and Collins, M., Riverine freshwater fluxes, in the case of Mediterranean and Black Seas. (In:) M. Snoussi and F. Briand, Fluxes of small and medium-size Mediterranean Rivers: Impact on Coastal Seas, Special Publication of the 30th CIESM Workshop, 29 March -1 April, 2006, Trogir, Croatia, pp [52] Poulos, S., Αlexandrakis, G., Karditsa A. and Drakopoulos, P., Heavy metal investigation, as pollutant indicators, in bottom sediments, in the harbours Heraklion and Alexandroupolis (Aegean Sea, Greece). Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST-2007), Kos Island, Greece, 5-7/9/2007, pp. B634-B

139 [53] Retalis, A., Nastos, P.T. and Retalis, D., Small ions concentrations in the air above Athens, Greece. 13th International Conference on Atmospheric Electricity, August , Beijing, China, πρακτικά ςε CD. [54] Sambaziotis, E. and Fountoulis, I., Estimation of flash flood hazard in the Pidima-Arfara area (Messinia, Greece), based on the study of Instantaneous unitary Hydrographs, Longitudinal Profiles and Stream Power. Proc. 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens, May 2007, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/4, p [55] Segou, M. and Lozios, S., Seismogenic sources and related active faults in the Gulf of Corinth: A combined approach. 11th Int. Conf. of the Geol. Soc. of Greece, XXXX/3, , Athens [56] Skianis, G., Vaiopoulos, D. and Nikolakopoulos, K., A Comparative Study of the Performance of the NDVI, the TVI and the SAVI Vegetation Indices over burnt areas, using probability theory and spatial analysis techniques. Proceedings of the 6th International Workshop of the EARSeL Special Interest Group on Forest Fires, September 2007, Thessaloniki-Greece, [57] Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. and Nikolakopoulos, K., A study of the performance of the MSR vegetation index, using probabilistic and geostatistical methods. Proceedings of the 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens May 2007, Part 4, [58] Skourtsos, E. and Lekkas, E., The Tectonic Setting of the October 8th 2005 Earthquake in Kashmir, North Pakistan. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXΧ/1, , Athens. [59] Skourtsos, E., Pope, R. and Triantaphyllou, M.V., Tectono-sedimentary evolution and rates of tectonic uplift of the Sfakia coastal zone, southwestern Crete. Bulletin of the Geological Society of Greece XXXX: [60] Sotiropoulos, P. and Tzanis, A., Automated monitoring of groundwater quality with ionselective electrodes and an application at the Kato Souli area (NE Attica, Greece), Proceedings, 7nt Int. Scientific Conference SGEM 2007, June 2007, Burgas, Bulgaria, 183. [61] Sotiropoulos, P. and Tzanis, A., Technologies for the automated measurement and monitoring of water quality with application at the area of Kato Souli (Marathon, NE Attica, Greece), Proceedings, 8th Hellenic Geographical Congress, Athens, 4 7 October [62] Sotiropoulos, P., Tzanis, A. and Sideris, G., Watertool: An automated system for hydrological investigations with application at the area of Kato Souli, (NE Attica, Greece), in Proceedings 11th Int. Conf. Geol. Soc Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXΧ, No3, [63] Stamatakis, M.G., Renaut, R.W., Kostakis, K., Tsivilis, S., Stamatakis, G. and Kakali, G., The hydromagnesite deposits of the Atlin area, British Columbia, Canada, and their industrial potential as fire retardant. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVII, 2007, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May 2007, [64] Stournaras, G., Migiros, G., Stamatis, G., Evelpidou, N., Botsialas, K., Antoniou, K. and Vassilakis, E., The Fractured rocks in Hellas. International Association of Hydrogeologists - IAH, SP (Special Publication) the Groundwater in Fractured Rocks International Conference, [65] Toumazis, A. and Evelpidou, N., Urban Flood Management in Cyprus- Case study in Nicosia urban area. Proceedings of the Aqua Terra Conference World Forum on Delta & Coastal Development, 07-09/02/2007, Amsterdam, [66] Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Kouli, K., Dimiza, M., Kontakiotis, G., Ziveri, P., Mortyn, G., Lykousis, V. and Dermitzakis, M.D., Plankton ecostratigraphy and pollen assemblage zones over the last years in SE Aegean Sea (core NS-14). Bulletin of the Geological Society of Greece XXXX:

140 [67] Triantaphyllou, M.V., Karakitsios, V. and Mantzouka, D., Calcareous nannofossils biostratigraphy of the basal part of Vigla shale member Ionian zone (Ithaki Island): preliminary results. Bulletin of the Geological Society of Greece XXXIX, (a), [68] Tsaparas, N., Drinia, H., Antonarakou, A., Marcopoulou-Diakantoni, A. and Dermitzakis, M.D., Tortonian Clypeaster fauna (Echinoidea: Clypeasteroida) from Gavdos Island (Greece). Proceedings of the 11th International Congress, Bulletin of the Geological society of Greece, 40, [69] Tsipoura-Vlachou, M. and Michopoulos, C., Characterization and causes of building stone decay at the Artemis Temple, Bravron, E Attica, Greece. 11ο Διεκνζσ Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, Ακινα, τ. 4, ςελ [70] Tsipoura-Vlachou, M., Diagenesis of the marly-gupsum formations, Igoumenitsa area, NW Greece. 11ο Διεκνζσ Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, Ακινα, τ. 2, ςελ [71] Tzanis, A. and Drosopoulou, E., The electric structure of the Schizosphere in SE Thessaly, Greece, and its correlation with active tectonics. Proceedings 11th Int. Conf. Geol. Soc Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, ΧΧΧΧ, No3, [72] Tzanis, A., Critical-point behaviour in Self-Organizing Systems: The September 1999 Athens Earthquake and Stock Market correction. Proceedings 11th Int. Conf. Geol. Soc Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXΧ, No3, [73] Vaiopoulos, D., Skianis, G., Vassilopoulos, A. and Evelpidou, N., Development of software to describe the temporal evolution of landforms. Announcement in Soil and Hillslope Management using Scenario Analysis and Runoff-Erosion models: a Critical Evaluation of Current Techniques, Florence, Italy, May [74] Vaiopoulos, D., Skianis, G., Vassilopoulos, A. and Evelpidou N., Describing the evolution of landscape in Karlovassi Basin (Samos, Greece). Introduction of an algorithm to analyze the temporal process. Proceedings of the International Conference in Off-Site Impacts of Soil Erosion and Sediment Transport, October 1-3, 2007, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic, [75] Vassilopoulou, Sp., Chousianitis, K., Sakkas, V., Damiata, B. and Lagios, E., GIS Development for Ground Deformation Data Management: A case study in Cephallonia Island (Western Greece). Proc. 11th Intern. Conf. Geol. Soc. Greece, May, Athens, Greece, 40/4, [76] Voudouris, P., Papavassiliou, C., Alfieris, D. and Falalakis, G., Gold-silver tellurides and bismuth sulfosalts in the high-intermediate sulfidation Perama Hill deposit, western Thrace (NE Greece). Geol. Survey Finland Guide, 53, [77] Voudouris, P., Spry, P.G., Melfos, V. and Alfieris, D., Tellurides and bismuth sulfosalts in gold occurrences of Greece: mineralogy and genetic considerations. Geol. Survey Finland Guide, 53, [78] Voudouris, P., Velitzelos, D., Velitzelos, E. and Thewald, U., Petrified wood occurences in western Thrace and Limnos Island: mineralogy, geochemistry and depositional environment. Bull. Geol. Soc. Greece, 40, [79] Zamba, I. and Kouskouna, V., Seismic history of Pella and the 1st century B.C. earthquake. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. XXXX, Proc. 11th Intern. Congr., Athens, May, [80] Zambas, I., Stamatakis, M.G., Cooper, F., Themelis, P. and Zambas, C., Characterization of mortars used for the construction of Saithidai Heroon podium (1st century AD) in ancient Messene, Peloponnesus, Greece. Presented in 10th Euroseminar on Microscopy applied to building materials, June 21-25, 2005, Paisley Scotland. Materials Characterization V. 58, p [81] Zambetakis-Lekkas, A. and Elefanti, P., Micropaleontology and Biostratigraphy efficient tools in archaeological research. Raw material provenance in the upper Palaeolithic Kastritsa cave, Ioannina region (Greece). Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May, 2007 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVII, 2007 p

141 [82] Αγγελόπουλοσ, Γ. Χ., Αναςταςάκθσ, Γ. & Ροφλοσ Ε. Σ., Υδροδυναμικζσ μετριςεισ και προςομοίωςθ του ρυκμοφ ςτερεομεταφοράσ ςτθ παραλία τθσ Ραχιάσ Άμμου (ΒΑ Κριτθ). Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ. 1, ςελ [83] Ανδρισ, Δ.Ρ. & Ροφλοσ, Σ.Ε., Γεωπεριβαλλοντικι μελζτθ των τουριςτικϊν αιγιαλϊν τθσ Νιςου Μιλου. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ. 1, ςελ [84] Γουρδουμπάσ, Λ., Ροφλοσ, Σ., Νάςτοσ, Ρ. & Μαρουκιάν, Χ., Μελζτθ τθσ υδατοπαροχισ και ςτερεοπαροχισ των ποταμϊν τθσ Βόρειασ Ρελοποννιςου που εκβάλλουν ςτον Κορινκιακό Κόλπο). Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ.1, ςελ [85] Καρδιτςά, Α., Ροφλοσ, Σ., Μαρουκιάν, Χ. & Γκιϊνθσ, Γ., Γεωμορφολογικι και βυκομετρικι εξζλιξθ τθσ παράκτιασ περιοχισ τθσ Αλεξανδροφπολθσ μετά τισ επεκτάςεισ του λιμανιοφ τθσ. 2θ Θμερίδα τθσ Επιτροπισ τθσ Γεωμορφολογίασ τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ, 24 Νοεμβρίου 2006, Ακινα. Υπό δθμοςίευςθ ςτο Δελτίο τθσ Ελλθνικισ Γεωλογικισ Εταιρίασ. [86] Κοςμόπουλοσ, Ρ., Νάςτοσ, Ρ.Κ., Καςκαοφτθσ, Δ.Γ. & Καμπεηίδθσ, Χ.Δ., Ρροςδιοριςμόσ των επειςοδίων εμφάνιςθσ ςκόνθσ από τθν Σαχάρα, πάνω από τθν Ακινα. 8ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, πρακτικά υπό εκτφπωςθ. [87] Μαριολάκοσ, Θ., Λόγοσ, Ε., Φουντοφλθσ, Λ. & Κεοχάρθσ, Δ., Ραρατθριςεισ επί των κατακόρυφων τεκτονικϊν κινιςεων κατά τουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ ςτον αρχαιολογικό χϊρο Κάτω Ηάκρου. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνζδριου τθσ Ελλθνικισ Γεωγραφικισ Εταιρίασ, τ.1, ς [88] Μαρκάκθσ, Ε., Μπλζτα, Α. & Ροφλοσ, Σ., Ραράκτια ιηθματολογικι και ωκεανογραφικι μελζτθ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ του Ραράλιου Άςτρουσ Κυνουρίασ. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ.1, ςελ [89] Μιλοβάνοβιτσ, Μ., Τομαρά, Β., Ροφλοσ, Σ. & Αλεξόπουλοσ, Λ., To γεωμορφολογικό και υδρολογικό περιβάλλον τθσ λιμνοκάλαςςασ Κοριςςίων (Nιςοσ Κζρκυρα). Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ. 1, ςελ [90] Μιλοβάνοβιτσ, Μ., Τομαρά, Β., Ροφλοσ, Σ. & Αλεξόπουλοσ, Λ., To γεωμορφολογικό και υδρολογικό περιβάλλον τθσ λιμνοκάλαςςασ Κοριςςίων (Νιςοσ Κζρκυρα). 8ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, Ακινα 2007, Ρρακτικά Συνεδρίου, ςελ [91] Νάςτοσ, Ρ.Κ., Ραλιάτςοσ, Α.Γ., Νίκα, Κ. & Ξθροφ, Κ., Χωρικι και χρονικι κατανομι τθσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ. 8ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, πρακτικά υπό εκτφπωςθ. [92] Ραλιάτςοσ, Α.Γ., Φιλανδράσ, Κ.Μ. & Νάςτοσ, Ρ.Κ., Συμβολι ςτθ μελζτθ τθσ ζνταςθσ τθσ βροχισ ςτθν Ακινα. 9o Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ, Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, (COMECAP2008), Μάιοσ 2008, Κεςςαλονίκθ, ςελ [93] Ραπαδάκθ,., Ροφλοσ, Σ., Καλεαντοποφλου, Π., Κουτελιδάκθ, Κ. & Βερυκίου, Ε., Φυςικογεωγραφικι μελζτθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ τθσ Κινζττασ (Νομόσ Αττικισ). Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ.1, ςελ [94] Ροφλοσ, Σ. Ε., Διερεφνθςθ του υδρολογικοφ ιςοηυγίου του Αμβρακικοφ Κόλπου. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, τομ. 1, ςελ [95] Τηιρίτθσ, Ε., Κελεπερτηισ, Α. & Σταματάκθσ, Μ., Υδρογεωχθμικι-περιβαλλοντικι μελζτθ των υπογείων νερϊν των Νεογενϊν λεκανϊν Χϊρασ-Μεςοκάμπου (ΝΑ Σάμοσ) με τθ ςυνδυαςτικι χριςθ ποιοτικϊν δεικτϊν, γεωςτατιςτικϊν μεκόδων και γεωλογικϊν παραμζτρων. 8ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, Ακινα (υπό δθμοςίευςθ). [96] Τςίπουρα-Βλάχου, Μ. & Μιχόπουλοσ, Κ., Ρεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ δομικοφσ λίκουσ του Αμφιάρειου Ωρωποφ. 8ο Ρανελλινιο Γεωγραφικό Συνζδριο, Ακινα. [97] Φουντοφλθσ, Λ., Μαυρουλισ, Σ. & Κεοχάρθσ, Δ., Μορφοτεκτονικι μελζτθ και εφαρμογι μορφομετρικϊν δεικτϊν ςτθν περιοχθ Λευκοχωρίου Οχκίων (Κεντροδυτικι Ρελοπόννθςοσ). 58

142 Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνζδριου τθσ Ελλθνικισ Γεωγραφικισ Εταιρίασ, τ.1, ς [98] Χατηθελευκερίου, M., Αλεξανδράκθσ, Γ., Ροφλοσ, Σ., Γάκθ-Ραπαναςταςίου, Κ. & Μαρουκιάν, Χ., Εκτίμθςθ τθσ τρωτότθτασ τθσ παράκτιασ περιοχισ των A και BA ακτϊν τθσ Aττικισ ςε ςχζςθ με μια μελλοντικι άνοδο τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Γεωγραφικοφ Συνεδρίου, 5-8 Οκτωβρίου 2007, Ακινα, τομ.1, ςελ

143 2006 [1] Alfieris, D. and Voudouris, P., First occurrence of tellurides in the epithermal Profitis Ilias deposit, Milos island, Greece. Understanding the genesis of ore deposits to meet the demand of the 21st century. 12th Quadrennial IAGOD symposium, Moscow, 4pp, CD-ROM volume. [2] Alfieris, D. and Voudouris, P., Tellurides and sulfosalts in the shallow submarine epithermal deposits of Milos island, Greece. In: N.G. Cook, I. Özgenc and T. Oyman (eds). IGCP 486 field workshop, Izmir September 2006, Proceedings, pp6-14. [3] Bartkowiak, A. and Evelpidou, N., Visualizing some multi-class erosion data using kernel methods. In A. Rizzi, M. Vichi (Eds), Compstat 2006, Proceedings in Computational Statistics, Physica Verlag, a Springer Company, [4] Bartkowiak, A., Evelpidou, N. and Vassilopoulos, A., Visualization of Five Erosion Risk Classes using Kernel Discriminants, 13th International Multi Conference ACS Artificial Intelligence, Biometrics and Information Technology Security Computer Information Systems and Industrial Management Applications, October 2006, Faculty of Informatics, Szczecin University of Technology, 2006, Bialystok Technical University, Poland, Vol. I, [5] Centeri, C., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., Vaiopoulos D., and Daniilidis, Modeling erosion risk at Mountain Penteli (Athens Greece). 3rd Magyar Földrajzi Konferencia Budapest 6-7 September 2006, Magyar Földrajzi Konferencia, Konferenciakiadvány, In CD (ISBN: ). [6] Chatzidiakos, E., Fanouraki, M., Kelepertsis, A., Argyraki, A. and Alexakis, D., Environmental research on groundwater pollution by toxic elements in two mineralized areas of NW Chios Island and East Thessaly, Greece. Proceedings of 2nd International Conference in Water Science and Technology, Athens, November [7] Nikolakis, D. J., A statistical study of precipitation in Thessalia, Central Greece. 8ο Ρανελλινιο Συνζδριο Μετεωρολογίασ, Κλιματολογίασ και Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, Μαίου, Ακινα. Ρρακτικά υπό εκτφπωςθ. [8] Fanouraki, M., Chatzidiakos, E., Argyraki, A. and Kelepertsis, A., Building a GIS database for spatial interpretation of arsenic and antimony concentrations in the soil-rock-groundwater system of NW Chios and East Thessaly. Proceedings of 2nd International Conference in Water Science and Technology, Athens, November [9] Koskeridou, E., Pliocene molluscs taxonomic diversity as a tool for the climaticoceanographic reconstruction and stratigraphy. Two examples from the eastern Mediterranean. Θμερίδα Eπιτροπισ Ραλαιοντολογίασ & Στρωματογραφίασ (Ε.Γ.Ε.), Ακινα (2006), Bulletin of the Geological Society of Greece, XXIX/I, [10] Kouskouna, V., Diagourtas, D., Galanos, N. and Makropoulos, K., Earthquake scenaria for educational shake table. ECEES 2006, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology 3-8 September, CICG, Geneva, Switzerland (poster). [11] Matzarakis, A. and Nastos, P.T., Heat waves in Athens. 8o Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ, Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, Μάιοσ 2006, Ακινα, ςελ [12] Matzarakis, A., Nastos, P.T., Karatarakis, N. and Sarantopoulos, A., Analysis of tourism potential for Crete. 8o Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ, Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, Μάιοσ 2006, Ακινα, ςελ [13] Metaxa, D.A., Philandras, C.M., Nastos, P.T. and Repapis, C.C., Seasonal temperature covariance and forecasting, using factor analysis in the northern hemisphere. 8o Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ, Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, Μάιοσ 2006, Ακινα, ςελ [14] Papaioannou, M, A., Kakavas, K., Dovriki, E., Nastos, P.T., Plageras, P., Minas, A., Kella, S. and Paliatsos, A.G., Quality control of soils and groundwater in the region of Thessaly, Greece. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania-Crete, Greece, 3-7 July 2006, πρακτικά ςε CD. 60

144 [15] Papaioannou, A., Plageras, P., Beltsios, S., Dovriki, E., Paliatsos, A.G. and Nastos, P.T., Physical chemical and microbiological profile of potable water in the Thessaly basin. AQUA 2006, Water Science and Technology Integrated Management of Water Resources, November 2006, Athens, Hellas, πρακτικά ςε CD. [16] Papaioannou, A., Plageras, P., Kakavas, E., Dovriki, E., Nastos, P.T., Minas, A., Krikelis, V. and Paliatsos, A.G., Hydrogeological Profile and Assessment of Groundwater Quality in the Prefecture of Drama, North Greece. 5th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development, November 2006, Venice, Italy, pp [17] Papaioannou, A., Plageras, P., Kakavas, K., Dovriki, E., Nastos, P.T., Minas, A., Krikelis, V. and Paliatsos, A.G., Monitoring and Control the Quality of Drinking Water, the necessary action for the protection of Public Health. WSEAS International Conference: Energy, Environment, Ecosystems, Sustainable Development (EEESDϋ06), July 2006, Vouliagmeni, Athens, Greece, pp [18] Papanikolaou, D., Migiros, G., Kovacs, S. and Gulacsi, Z., Re-interpretation of the Bukk tectonostratigraphy: from the Bukk platform to the Bukk basin and the Szarvasko ocean. XVIII Congress Carpathian - Balkan Geological Association, Belgrade, 2006, Proceedings, [19] Papanikolaou, D., Migiros, G., Gulacsi, Z. and Kovacs, S., A diverticulation model for the Szarvasko ophiolite complex in the western part of Bukk Mts. (NE Hungary). XVIII Congress Carpathian Balkan Geological Association, Belgrade, 2006, Proceedings, [20] Paramana, Τ., Dassenakis, M., Paraskevopoulou, V., Kastritis, A. and Poulos, S., Εnvironmental study in the Μoustos lagoon (Astros, E. Peloponnesus). Conference on the protection and restoration of the environment VIII (session: Water Resources and Engineering Management), Chania 3-7/7/2006, pp [21] Repapis, C.C., Philandras, C.M., Kalabokas, P.D., Zanis, P. and Nastos, P.T., The Observed Abrupt Warming During the Last Decade in the National Observatory of Athens. 8o Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ, Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, Μάιοσ 2006, Ακινα, ςελ [22] Triantafyllidis, S., Skarpelis, N. and Komnitsas, K., Environmental impact assessment of the Kirki (Thrace, NE Greece) flotation tailings disposal site. Proceedings International Conference: Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2006) (Z. Agioutantis & K. Komnitsas eds), [23] Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Sepetzoglou, C. and Anagnostou, C., Calcareous nannofossil and plankonic foraminifera evidence of paleoenvironmental changes during the sapropelic intervals S1, S5 and S6 in the Libyan Sea (eastern Mediterranean). Proceedings of 8th Hellenic Symposium of Oceanography and Fishery, 4-8 June 2006, [24] Triantaphyllou, M.V., Gogou, A., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Ziveri, P., Kouli, K., Dimiza, M., Papanikolaou, M., Gaitani, P., Katsouras, G. and Dermitzakis, M.D., The role of primary production and the response of terrestrial environments during the last 18 kyrs in the SE Aegean core NS-14: A multiproxy approach; preliminary results. Proceedings of 8th Hellenic Symposium of Oceanography and Fishery, 4-8 June 2006: [25] Tzanis, A., On the Existence of Physically Valid Magnetotelluric Data for General (3-D) Conductivity Distributions, Part I: Analytical Structure and Representations of the Response Function. In Troyan V.N., Semenov, V.S. and Kubyshkina M.V. (eds), Proceeding of the 6th International Conference Problems of Geocosmos, St.-Petersburg, Russia, May, 2006, pp [26] Tzanis, A., On the Existence of Physically Valid Magnetotelluric Data for General (3-D) Conductivity Distributions, Part II: Formulation a Practical Test. In Troyan V.N., Semenov, V.S. and Kubyshkina M.V. (eds), Proceeding of the 6th International Conference Problems of Geocosmos, St.-Petersburg, Russia, May, 2006, pp [27] Vona, M., Vaiopoulos, D., Evelpidou, N., Giotitsas, I., Stathis, L. and Deligiannakis, G., Evaluating material loss and accumulation rates on high slope plots. Case study at Moussouron 61

145 municipality (Crete, South Greece). 3rd Magyar Földrajzi Konferencia Budapest 6-7 September 2006, Magyar Tudományos Akadémia. Konferenciakiadvány, In CD (ISBN: ). [28] Voudouris, P. and Melfos, V., Bismuth sulfosalts and silver tellurides in the Pagoni Rachi porphyry-cu-mo prospect, western Thrace (NE Greece). In: N.G. Cook, I. Özgenc and T. Oyman (eds). IGCP 486 field workshop, Izmir September 2006, Proceed [29] Voudouris, P., Melfos, V. and Katerinopoulos, A., Precious stones in Greece: Mineralogy and geological environment of formation. Understanding the genesis of ore deposits to meet the demand of the 21st century, 12th Quadrennial IAGOD symposium, Moscow, 6pp, CD-ROM volume. [30] Αλεξανδράκθσ, Γ. Ντοφνασ, K. & Ροφλοσ, Σ.Ε., Συςχζτιςθ τθσ κοκκομετρίασ και των ςυγκεντρϊςεων των μετάλλων ςτα επιφανειακά ιηιματα του κόλπου του Θρακλείου, Κριτθσ. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Συμποςίου Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ, Κεςςαλονίκθ, Iοφνιοσ 2006, τομ. 1, ςελ [31] Γκιϊνθσ, Γ., Δρακόπουλοσ Ρ., Ροφλοσ Σ. & Νάςτοσ, Ρ.Κ., Ανάπτυξθ τθλεμετρικοφ ςυςτιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν του Αιγιαλοφ. 8ο Ρανελλινιο Συμπόςιο Ωκεανογραφίασ και Αλιείασ, 4-8 Λουνίου 2006, Κεςςαλονίκθ, ςελ [32] Γκιϊνθσ, Γ., Δρακόπουλοσ, Ρ., Ροφλοσ Σ. & Νάςτοσ, Ρ., Ανάπτυξθ τθλεμετρικοφ ςυςτιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων του αιγιαλοφ. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Συμποςίου Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ, Κεςςαλονίκθ, Λοφνιοσ 2006, τομ. 1, ςελ [33] Καραγιάννθσ, Λ., Νάςτοσ, Ρ.Κ., Ραναγιωτάκοσ, Δ. & Δάφνθ, Ο., Θ επίπτωςθ μετεωρολογικϊν και βιομετεωρολογικϊν παραμζτρων ςτθν εμφάνιςθ αναπνευςτικϊν λοιμϊξεων με πυρετό. 8o Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ, Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, Μάιοσ 2006, Ακινα, ςελ [34] Καρδιτςά, Α., Ροφλοσ, Σ., Ραραςκευοποφλου, Β. & Δαςενάκθσ, Ε., Σφγχρονθ ιηθματολογία και κατανομι των βαρζων μετάλλων ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Λιμζνα τθσ Αλεξανδροφπολθσ. Ρρακτικά 8ου Ρανελλθνίου Συμποςίου Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ, τομ.1, ςελ [35] Κοφλθ, K., Ραυλόπουλοσ, K., Τριανταφφλλου, M., Καρκανάσ, Ρ., Τςοφρου, T. & Καρφμπαλθσ, E., Ραλαιοπεριβαλλοντικζσ μεταβολζσ τθσ παράκτιασ περιοχισ Ραλαμαρίου (ΒΑ Σκφρου) τα τελευταία 4000 χρόνια. Ρρακτικά 8ου Ρανελλινιου Συμπόςιου Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ, 4-8 Λουνίου 2006, [36] Λζκκασ, Ε., Οι επιπτϊςεισ του ςειςμοφ 9.0R τθσ 26θσ Δεκεμβρίου 2004 (Λνδικόσ Ωκεανόσ) και των επακόλουκων καλάςςιων κυμάτων βαρφτθτασ ςτισ καταςκευζσ και ςτα ζργα υποδομισ. 15ο Συνζδριο Σκυροδζματοσ, Ελλθνικό Τμιμα Σκυροδζματοσ ΤΕΕ Επιςτθμονικό Τεχνικό Επιμελθτιριο Κφπρου, Τόμοσ Γ, 71-82, Αλεξανδροφπολθ. [37] Νάςτοσ, Ρ.Κ., Δρακόπουλοσ, Ρ., Γκιϊνθσ Γ. & Ροφλοσ, Σ., Μελζτθ τθσ ςχζςθσ τθσ επιφανειακισ καλάςςιασ κερμοκραςίασ και των μετεωρολογικϊν παραμζτρων ςε ςυνκικεσ ρθχϊν νερϊν: Γοφβεσ Θρακλείου Κριτθσ. 8ο Ρανελλινιο Συμπόςιο Ωκεανογραφίασ και Αλιείασ, 4-8 Λουνίου 2006, Κεςςαλονίκθ, ςελ [38] Νάςτοσ, Ρ.Κ. & Φιλανδράσ, Κ.Μ., 2006, Μεταβλθτότθτα και τάςεισ τθσ μζςθσ μζγιςτθσ και μζςθσ ελάχιςτθσ κερμοκραςίασ του αζρα ςτθν Ελλάδα. 8o Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Μετεωρολογίασ - Κλιματολογίασ, Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, Μάιοσ 2006, Ακινα, ςελ [39] Ροφλοσ, Σ. Ε., Θ κατανομι των αργιλικϊν ορυκτϊν ςτα επιφανειακά ιηιματα του Αιγαίου Ρελάγουσ: Αναςκόπθςθσ υπαρχόντων δεδομζνων και πλθροφοριϊν. Ρρακτικά 8ου Ρανελλθνίου Συμποςίου Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ, τομ. 1, ςελ [40] Σκιάνθσ, Γ. Αιμ. & Βαϊόπουλοσ, Δ. Α., Μονοδιάςτατθ και διςδιάςτατθ φαςματικι ανάλυςθ ανωμαλιϊν φυςικοφ δυναμικοφ που παράγονται από θλεκτρικό δίπολο. Ανακοίνωςθ ςτο 11ο Ρανελλινιο Συνζδριο τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Φυςικϊν, Λάριςα, 30 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2006, Ρρακτικά ςε CD. 62

146 [41] Σταυροποφλου, Μ., Γεωργόπουλοσ, Λ.Ο., Βαρδουλάκθσ, Λ. & Goldscheider, M Υπολογιςμόσ Αντοχισ Κεμελίου ςε διάτρθςθ. 5ο Ραννελινιο Συνζδριο Γεωτεχνικισ και Γεωπεριβαλλοντικισ Μθχανικισ, Ξάνκθ, Λοφνιοσ 2006, [42] Σταυροποφλου, Μ., Σαράτςθσ, Γ. & Εξαδάκτυλοσ, Γ., Μια νζα προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ ςθράγγων ςε ανομοιογενείσ εδαφοβραχόμαηεσ. 5ο Ραννελινιο Συνζδριο Γεωτεχνικισ και Γεωπεριβαλλοντικισ Μθχανικισ, Ξάνκθ, Λοφνιοσ 2006,

147 2005 [1] Agiadi, K. and Theodorou, G., Tusk Paleohistology as a tool in the discrimination of fossil tusks from Greece. In Alcover, J.A. & Bover, P. (eds.), Proceedings of the International Symposium Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach, Monografies pp.1-8, Mallorca. [2] Alfieris, D. and Voudouris, P., Ore mineralogy of transitional submarine to subaerial magmatic-hydrothermal deposits in W. Milos, Greece. In: N. Cook and I. Bonev (eds), Au-Ag-Te- Se deposits, Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 43, Sofia, pp1-6. [3] Alfieris, D., Economakou, A., Tzintzos, S., Stamatakis, M.G and Chatzidima, S., Characterization of lightweight aggregates produced with poor quality bentonite deposits or bentonite overburden originated from Milos Island, Greece.10th Euroseminar on Microscopy applied to building materials, June 21-25, 2005, Paisley Scotland, Book of Proceedings, 10pp. [4] Argyraki, A., Methods for estimating measurement uncertainty from sampling in environmental geochemistry soil investigations. Proceedings of 1st National Conference on Metrology, Athens, November, 184, (in Greek). [5] Berzina, A.N., Sotnikov, V.I., Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D.G., Factors controlling palladium and gold contents in the Aksug porphyry Cu-Mo deposit (Russia). 8th SGA Meeting, Mao, J. & Bierlein, F.P. (Eds), Mineral Deposits Research Meeting the Global Challenge, Beijing, August 18-21, 2005, vol 1, [6] Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D., Mineralogical and geochemical characteristics of the Skouries porphyry Cu-Au-Pd-Pt deposit (Greece): evidence for the precious metal concentration. 8th SGA Meeting, Mao, J. & Bierlein, F.P. (Eds), Mineral Deposits Research Meeting the Global Challenge, Beijing, August 18-21, 2005, vol 2, [7] Economou-Eliopoulos, M. and Eliopoulos, D.G., Contribution of mafic magmas and mafic rocks to Pd and Pt contents in porphyry Cu deposits: Evidence from the Skouries deposit, Greece. In: Platinum 10th Inter. Platinum Symposium, Platinum-Group Elements from Genesis to Beneficiation and Environmental Impact, Finland, August 8-11, 2005, [8] Evelpidou, N., Leonidopoulou, D., Vassilopoulos, A. and Stournarasm, G., Procedures concluded to erosion geomorphological characteristics of Naxos, Mykonos, Tinos islands (Aegean Sea), Ρρακτικά 7ου Ρανελλινιου Συνεδρίου Υδρογεωλογίασ, 5-6 Οκτωβρίου 2005, , Τόμοσ ΛΛ. [9] Foumelis, M., Raucoules, D., Parcharidis, Is., Feurer, D., Le Mouelic, S., King, C., Carnec, C. and Lagios, E., Spatial correlation between interferometric stacking pattern deformation and damage distribution of Athens earthquake and its seismic sequence. Proc. 5th Intern. Symposium Remote Sensing of Urban Areas (URS 2005), 4 pages (cd). [10] Fragoulis, D., Stamatakis, M.G., Teas, Ch., Chaniotakis, E. and Papageorgiou, D., Characterization of masonry mortars produced with diatomaceous silica and volcanic glassrich rocks. A case study from Zakynthos and Milos islands, Greece. 10th Euroseminar on Microscopy applied to building materials, June 21-25, 2005, Paisley Scotland. Book of Proceedings, 10pp. [11] Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. and Zelilidis, A., Sedimentological aspects and karstification of the Pantokrator limestones (NW Greece). Ρρακτικά 7ου Ρανελλθνίου Υδρογεωλογικοφ Συνεδρίου, [12] Gournelos, Th., Evelpidou, N., Vassilopoulos, D., Vaiopoulos, D., Manta, I.D. and Komianou, A., Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi island (Ionian Sea) coastal zone and coastal erosion risk detection. 6th International Symposium on GIS and Computer Cartography for Coastal Zone Management, July, Aberdeen (Scotland), in CD. [13] Kaplanidis, G.V. and Papadopoulos, T.D., Attenuation of Vibrations Induced by Blasting in Conglomerate Rock Formation. Proceedings of the 11th European Meeting of the Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface 2005, 4-7 September 2005, Palermo, Italy. 64

148 [14] Katerinopoulos, A., Solomos, Ch. and Voudouris, P., Lavrion smithsonites: a mineralogical and mineral chemical study of their coloration. In: Chen et al. (Eds) Mineral deposit research: Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp [15] Kiousis, G., Economou-Eliopoulos, M., Paspaliaris, J. and Mitsis, J., Gold, palladium and platinum recovery, as by-product, from the Skouries porphyry Cu-Au deposit at Chalkidiki area, N. Greece preliminary results. 8th SGAMeeting, Mao, J. & Bierlein, F.P. (Eds), Mineral Deposits Research Meeting the Global Challenge, Beijing, August 18-21, 2005: [16] Koskeridou, E., Cornée, J.J. and Moisette, P., Paleoenvironmental reconstruction of a Middle Pleistocene coastal succession in the Eastern Mediterranean (NE Rhodes Island, Greece). 12th Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Vienna, abstracts, [17] Koskeridou, E., Vardala-Theodorou, E. and Moissette, P., New record of polyplacophoran mollusc species from Rhodes Island and an update of the Polyplacophora checklist of Greece. 12th Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Vienna, ext. abstracts, [18] Koskeridou, E., Vardala-Theodorou, E., Tsiolakis, E., Panayides, I., Theodorou, G. and Antonarakou, A., The marine faunistic assemblages of the Pliocene of Paleometocho and Athienou (Cyprus, East Mediterranean): some palaeoecological aspects. 12th Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Vienna, ext. abstracts, [19] Lagios, E., Parcharidis, Is., Foumelis, M. and Sakkas, V., Ground deformation monitoring of the Santorini Volcano using Satellite Radar Interferometry. Proc. 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, [20] Laskou, M. and Economou-Eliopoulos, M., Micro-organisms as fossils and present day development in Ni-laterites and bauxites of the Balkan Peninsula. Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge. 8th Biennial SGA Meeting, Beijing, China, Jingewen Mao and Frank P. Bierlein (Eds), Springer, vol. 2, pp [21] Laskou, M., Chemical and Mineralogical Characteristics of Tourmaline in Pegmatites from Vavdos, Chalkidiki peninsula, N. Greece. Mineral Deposit Research, Meeting the Global Challenge, 8th Biennial SGA Meeting, Beijing, China. Jingewen Mao and Frank P. Bierlein (Eds), Springer, vol. 1, pp [22] Laskou, M., Pyrite-rich bauxites from Parnassos-Ghiona zone, Greece. Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge, 8th Biennial SGA Meeting, Beijing, China. Jingewen Mao and Frank P. Bierlein (Eds), Springer, vol. 2, pp [23] Leonidopoylou, D., Stournaras, G. and Maroukian, H., Morphometric analysis, weathering and groundwater regime in Falatados-Livada drainage basin, Tinos Island, Hellas. Ρρακτικά 7ου Ρανελλινιου Υδρογεωλογικοφ Συνεδρίου, 5-6 Οκτωβρίου 2005, ΛΛ, [24] Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Papanastassiou, D. and Sabot, V., Palaeogeographic evolution of the broader area of Helike-Aigion (Northern Peloponnesus) during the Quaternary. Proceedings 3rd International conference, Ancient Helike and Aigialeia, Archaeological sites in geologically active regions, [25] Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Priftis, K.N., Panagiotopoulou-Gartagani, P., Tapratzi-Potamianou, P., Zachariadi-Xypolita, A. and Saxoni-Papageorgiou, P., The influence of bioclimatic factors to the hospitalizations for childhood asthma in Athens ( ). 9th International Conference on Environmental Science and Technology, 1-3 September 2005, Rhodes Island, Greece, pp [26] Nikolakopoulos, K. G., Vaiopoulos, D. A., Skianis, G. A., Sarantinos, P. and Tsitsikas, A., Combined use of remote sensing, GIS and GPS data for landslide mapping. IGARSS 2005, Seoul, South Korea, July 2005, Vol. 7, [27] Nikolakopoulos, K., Vaiopoulos, D. and Skianis, G. Aim., Monitoring the environmental changes at Lefkas Island using remote sensing data and GIS techniques. Proc. SPIE Vol.5983,

149 308, Remote Sensing of Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology V, Manfred Ehlers, Ulrich Michel Eds. [28] Nikolakopoulos, K., Vaiopoulos, D. and Skianis, G. Aim., SRTM DTM vs. One created from 1/ topographic maps: the case of Kos Island. Proc. SPIE Vol. 5980, , SAR Image Analysis, Modeling and Techniques VII, Francesco Posa, Ed. [29] Papatheofanous, G., Papadopoulos, T.D. and Skianis, G. Aim., The use of SP method for the detection of karstic zones in the area of Vouliagmeni of Attica Greece. Ρρκ. 7ου Ρανελλθνίου Υδρογεωλογικοφ Συνεδρίου-2nd MEM Workshop on fissured rocks hydrogeology, Τόμοσ ΛΛ, [30] Parcharidis, Is., Zare, M., Foumelis, M. and Lagios, E., Seismotectonic investigation on the Bam Earthquake prone area (Iran) based on ASAR Interferometry. Proc. 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 1, [31] Skianis, G. Aim., Vaiopoulos, D. A., Nikolakopoulos, K. G., A study of the performance of a new sharpening filter. Proc. SPIE Vol. 5982, , Image and Signal Processing for Remote Sensing XI; Lorenzo Bruzzone; Ed. [32] Tomara, V., Dassenakis, M., Paraskevopoulou, V. and Voulgaris, N., Geo-environmental study of the Korissia lagoon (Corfu). Proceedings of the 9th International Congress on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, 1-3 September 2005, p [33] Troyan, V., Smirnova, N., Uritsky, V., Kiyashchenko, D., Vallianatos, F., Makris, J.P., Lapenna, V., Telesca, L., Tzanis, A., Kopytenko, Yu., Ismagilov, V., Korepanov, V. and Makarenko, N Results of the SUPRE project execution promising for development of a methodology for combined seismic-electromagnetic testing of the earthquake preparation zone. Extended Abtracts, International Workshop on Seismo-Electromagnetics (IWSE2005), Chofu Tokyo, Japan, March 15-17, 2005, pp [34] Tsipoura-Vlachou, M. and Stamatakis, M.G., Mineralogy and geochemistry of evaporiticclay formations of the alkaline lake Pikrolimni, Macedonia, Greece. 7ο Hellenic Hydrogeological Conference, 2ND Mem Workshop on Fissured Rocks Hydrology, Αthens, Key Lectures, Workshop Proceedings, v. ΛΛ, p [35] Tsoupas, G. and Economou-Eliopoulos, M., Extremely abundant platinum-group minerals in chromitites hosted in the Veria ophiolite complex, northern Greece. In: Platinum 10th Inter. Platinum Symposium, Platinum-Group Elements from Genesis to Beneficiation and Environmental Impact, Finland, August , [36] Vassilopoulos, A., Green, D., Gournelos, Th., Evelpidou, N., Gkavakou, P. and Koussouris S., Using GIS to study the coastal Geomorphology of the Acheloos River Mouth in West Greece, In Proceedings of COASTGIS05. 6th International Symposium on GIS and Computer Cartography for Coastal Zone Management, AECC Aberdeen Scotland, UK, July 2005, in CD. [37] Voudouris, P., Gold and silver mineralogy of the Lavrion deposit Attika/Greece. Chen et al. (eds) Mineral deposit research, Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp [38] Voudouris, P., Mineralogy of the high-sulfidation Cu-Sb-Te Mavrokoryfi prospect (western Thrace/Greece). In: Chen et al. (eds) Mineral deposit research, Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp [39] Voudouris, P. and Alfieris, D., New porphyry-cu±mo occurrences in northeastern Aegean/Greece: Ore mineralogy and transition to epithermal environment. In: Chen et al. (eds) Mineral deposit research, Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp [40] Voudouris, P., Papavassiliou, C. and Melfos, V., Silver mineralogy of St Philippos deposit (northeastern Greece) and its relationship to a Te-bearing porphyry-cu-mo mineralization. In: N. Cook and I. Bonev (eds), Au-Ag-Te-Se deposits, Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 43, Sofia, pp [41] Αλεξόπουλοσ, Δ.Λ., Ραπαδόπουλοσ, Δ.Τ. & Μαςτρογιάννθσ, Ακ., Διερεφνθςθ των παραγόντων ρφπανςθσ των υδρευτικϊν γεωτριςεων του Διμου Καλαμπάκασ με τθ χριςθ 66

150 γεωφυςικϊν τεχνικϊν. 7ο Ρανελλινιο Υδρογεωλογικό Συνζδριο-2nd MEM Workshop on fissured rocks Hydrology, Ακινα 2005, Ρρακτικά Συνεδρίου, Τόμοσ Λ, ςελ [42] Βουδοφρθσ, Ρ., Τα ορυκτά τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ: Γεωλογικό πλαίςιο και προοπτικζσ γεωτουριςτικισ ανάδειξθσ. Bull Geol Soc Greece, 37, [43] Βουδοφρθσ, Ρ., Kατερινόπουλοσ, A., Kίλιασ, Σ., Mζλφοσ, Β., Δζτςθ, K. & Βαςταρδι, A., Ορυκτολογικζσ-μικροκερμομετρικζσ μελζτεσ ςε εφελκυςτικζσ διακλάςεισ και χαλαηιακζσ φλζβεσ τθσ Νότιασ Εφβοιασ. 2ο Συνζδριο τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ Γεωλογίασ, Ορυκτολογίασ & Γεωχθμείασ τθσ Ελλθν. Γεωλ. Εταιρ., Κεςς/νίκθ, Οκτϊβριοσ 2005, ςς [44] Βουδοφρθσ, Ρ., Κατερινόπουλοσ, A. & Μαγκανάσ, A., Ορυκτολογία τθσ ηϊνθσ μεταμόρφωςθσ επαφισ ενόσ ςωςςονιτικοφ μαγματικοφ ςυμπλζγματοσ (Μαρϊνεια, ΒΑ Ελλάδα). 2ο Συνζδριο τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ Γεωλογίασ, Ορυκτολογίασ & Γεωχθμείασ τθσ Ελλθν. Γεωλ. Εταιρ., Κες/νίκθ, Οκτϊβριοσ 2005, ςσ [45] Βουδοφρθσ, Ρ. & Κατερινόπουλοσ, Α., Ορυκτολογία τθσ ηϊνθσ μεταμόρφωςθσ επαφισ ενόσ ςωςςονιτικοφ μαγματικοφ ςυμπλζγματοσ (Μαρϊνεια, ΒΑ Ελλάδα). Ρρακτικά 2ου Συν. Επιτρ. Οικ. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ., ΕΓΕ, [46] Γάκθ-Ραπαναςταςίου, Κ., Καρφμπαλθσ, Ε. & Σενι, Α., Εκτίμθςθ των επιπτϊςεων από τθν αναμενόμενθ άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ κατά τον παρόντα αιϊνα ςτο Αργολικό Ρεδίο (Ρελοπόννθςοσ). Ρρακτικά 3ου Ρανελλινιου Συνεδρίου Διαχείριςθ και Βελτίωςθ Ραρακτίων Ηωνϊν, ζκδοςθ Εργαςτθρίου Λιμενικϊν Ζργων, Ε.Μ.Ρ., [47] Γιαννάτοσ, Γ., Κουταλιά, Χ. & Σταυροποφλου, Μ., Θ υπόγεια ροι νεροφ από διαρρθγμζνα πετρϊματα αιτία για τθν πρόκλθςθ εκτεταμζνων εδαφικϊν αςτακειϊν Ρεριοχι ποταμοφ Μετςοβίτικου ςτο Ν. Λωαννίνων. 7ο Ραννελινιο Υδρογεωλογικό Συνζδριο, Ακινα, Οκτϊβριοσ 2005, [48] Καρακιτςιοσ, Β., Καρςτικό λεκανοπζδιο Λωαννίνων και διαχείριςθ των υδάτων του. Ρρακτικά 7ου Ρανελλινιου Υδρογεωλογικοφ Συνεδρίου/ 2ου Workshop Υδρολογίασ Διερρθγμζνων Ρετρωμάτων, 4-8 Οκτωβρίου Δελτίο Ελλθν. Γεωλ. Εταιρ. Ελλάδασ, 37/1, p [49] Καρακίτςιοσ, Β., Τςίκοσ, Χ., Αγιάδθ-Κατςιαοφνθ, Κ., Δερμιτηόγλου, Σ. & Χατηθχαραλάμπουσ, Ε., Θ χριςθ των Στακερϊν Λςοτόπων του Άνκρακα και του Οξυγόνου ςτθν μελζτθ Ραγκόςμιων Ραλαιοωκεανογραφικϊν Μεταβολϊν: το παράδειγμα των Κρθτιδικϊν ιηθμάτων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ. Ρρακτικά 1θσ Θμερίδασ Επιτροπισ Ραλαιοντολογίασ Στρωματογραφίασ (ΕΡΑΣ), Ακινα, Νοζμβριοσ 2005, ς [50] Κατερινόπουλοσ, Α., Ζνασ τυπικόσ διοψίδιοσ από το skarn τθσ Μαρϊνειασ: Τοπολογία βάςθ τθσ κατανομισ των δεςμϊν. Ρρακτικά 2ου Συν. Επιτρ. Οικ. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ. ΕΓΕ, [51] Λζκκασ, Ε., Ρολιτικζσ διαχείριςθσ φυςικϊν καταςτροφϊν ανά τον Κόςμο.1ο Ρανελλινιο Συνζδριο Διαχείριςθσ Κινδφνων & Κρίςεων, 42-46, Καρδίτςα. [52] Λζκκασ, Ε., Ραπανικολάου, Δ. & Λόηιοσ, Σ., Αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ και οργάνωςθ Καρδίτςασ Σοφάδων. 1ο Ρανελλινιο Συνζδριο Διαχείριςθσ Κινδφνων και Κρίςεων, Ρρακτικά ςελ , Καρδίτςα [53] Μακρι, Ε. & Σταματάκθσ, Μ., ο Συνζδριο τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ Γεωλογίασ, Ορυκτολογίασ & Γεωχθμείασ τθσ ΕΓΕ, Κεςςαλονίκθ, 7-9 Οκτωβρίου 2005, Τόμοσ Ρρακτικϊν ςελ [54] Μαριολάκοσ, Θ., Φουντουλισ, Λ., Ανδρεαδάκθσ, Ε. & Καπουράνθ, Ε., Σφςτθμα αυτογραφικισ παρακολοφκθςθσ και τθλεειδοποίθςθσ για παραμζτρουσ ποιότθτασ των υδάτων του ποταμοφ Ευρϊτα ςτο Νομό Λακωνίασ Ρρϊτα αποτελζςματα και προβλθματιςμοί. Ρρακτικά 7ου Υδρογεωλογικοφ Συνζδριου τθσ Επιτροπισ Υδρογεωλογίασ τθσ ΕΓΕ, Ακινα, Οκτϊβριοσ 2005, v. I, ς [55] Μαριολάκοσ, Θ., Φουντοφλθσ, Λ., Ανδρεαδάκθσ, Ε., Καπουράνθ, Ε., Κοφβασ, Δ. & Σπυρίδωνοσ, Ε., Σφςτθμα αυτογραφικισ παρακολοφκθςθσ και τθλεειδοποίθςθσ για παραμζτρουσ ποιότθτασ των υδάτων του ποταμοφ Ευρϊτα ςτο Νομό Λακωνίασ. Ρρακτικά 7ου 67

151 Υδρογεωλογικοφ Συνζδριου τθσ Επιτροπισ Υδρογεωλογίασ τθσ ΕΓΕ, Ακινα, Οκτϊβριοσ 2005, v. I, ς [56] Μαρουκιάν, Χ., Τςερμζγκα, Ε., Γάκθ-Ραπαναςταςίου, Κ. και Καρφμπαλθσ, E., Ο ρόλοσ των μορφομετρικϊν παραμζτρων και των ανκρωπογενϊν επεμβάςεων ςτθν εκδιλωςθ πλθμμυρϊν ςτον κάτω ρου του Κθφιςοφ ποταμοφ (Λεκανοπζδιο Αττικισ). Ρρακτικά 7ου Ρανελλινιου Υδρογεωλογικοφ Συνεδρίου, τόμοσ Λ, [57] Μερτηάνθσ, Α., Ραπαδόπουλοσ, Α., Marabini, F. & Φουντοφλθσ, Λ., Ραρακολοφκθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, ςε τμιματα του εκνικοφ οδικοφ δικτφου τθσ Στερεάσ Ελλάδασ. Ρρακτικά HELECO 2005, 5θ Διεκνισ Ζκκεςθ και Συνζδριο για τθν Τεχνολογία Ρεριβάλλοντοσ, Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, Ακινα, 3-6 Φεβρουαρίου Poster presentations, Environment: Methodological Managerial tools E 54, CD file P-E 23, 10p. [58] Νάςτοσ, Ρ. Κ., Ροφλοσ, Σ. Ε. & Νικολάκθσ, Δ. Λ., Θ ςχζςθ βροχόπτωςθσ και παροχισ νεροφ ςε τμιματα τθσ λεκάνθσ απορροισ του ποταμοφ Καλαμά (Κφαμισ). 7ο Ρανελλινιο Υδρογεωλογικό Συνζδριο & 2nd Workshop on Hydrogeology of Fissured Rocks, Athens 2005, ςελ , Ακινα, 5-6 Οκτωβρίου [59] Ραπανικολάου, Δ Φυςικζσ Καταςτροφζσ: Από τα φαινόμενα ςτθν Αντιμετϊπιςθ. 1ο Συνζδριο Διαχείριςθσ Κινδφνων και Κρίςεων, Καρδίτςα, Μάϊοσ 2005, Ρρακτικά, [60] Ραυλόπουλοσ, K., Κεοδωρακοποφλου, K., Hayden, B., Τςοφρου, Κ., Τριανταφφλλου, M., Kοφλθ, K., Μπαςςιάκοσ, Λ. & Βανδαράκθσ, Δ., Γεωμορφολογικι εξζλιξθ τθσ παράκτιασ περιοχισ του Λςτρου-Καλοφ Χωριοφ του νομοφ Λαςικίου Κριτθσ από το Μζςο Ολόκαινο μζχρι ςιμερα. Bulletin of the Geological Society of Greece XXVII: [61] Ραυλόπουλοσ, Κ., Καρφμπαλθσ, Ε., Χαλκιάσ, Χ., Λιονισ, Μ., Λιονι, Α., Αποςτολόπουλοσ, Γ., Στουρνάρασ, Γ. & Σταυροποφλου, Μ., Διαχείριςθ και ενίςχυςθ υδατικοφ δυναμικοφ πάρκου περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ «Αντϊνθσ Τρίτςθσ». 7ο Ρανελλινιο Υδρογεωλογικό Συνζδριο, Ακινα, Οκτϊβριοσ 2005, [62] Ροφλοσ, Σ. & Αλεξανδράκθσ, Γ., Θ εποχιακι διακφμανςθ του ιηθματολογικοφ (εν αιωριςει) δυναμικοφ των ελλθνικϊν ποταμϊν και θ ςχζςθ του με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του υδάτινου δυναμικοφ τουσ. Ρρακτικά 7ου Ρανελλινιου Yδρογεωλογικοφ Συνεδρίου, Ακινα 2005, τομ.1, ςελ [63] Σταματάκθσ, Μ., Μαμοφχα, Ε., Ρολίτθ, Τ. & Μαλιϊτθσ, Γ., ο Συνζδριο τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ Γεωλογίασ, Ορυκτολογίασ & Γεωχθμείασ τθσ ΕΓΕ, Κεςςαλονίκθ, 7-9 Οκτωβρίου 2005, Τόμοσ Ρρακτικϊν ςελ [64] Σταματάκθσ, Μ., Χανιωτάκθσ, Ε., Τηιρίτθσ, Ε., Ραπανικολάου, Γ., Μάςτορθσ, Λ., Φραγκοφλθσ, Λ. & Ραπαγεωργίου, Λ., Θ παραγζνεςθ πυροφυλλίτθ-καολινίτθ τθσ περιοχισ Lερβενοχωρίων Αττικισ και οι δυνατότθτεσ αξιοποίθςισ τθσ ςτθ βιομθχανία κεραμικϊν, πυριμάχων και τςιμζντων. 4ο Ρανελλινιο Σ υνζδριο Κεραμικϊν, Ακινα 8-9 Δεκεμβρίου Τόμοσ Ρρακτικϊν, 10 ςελίδεσ. [65] Τςικοφρασ, Β., Ρομϊνθσ, Ρ., θγόπουλοσ, Λ. & Χατηθπαναγιϊτου, Κ., Διερεφνθςθ καταλλθλότθτασ βαςικϊν οφιολικικϊν πετρωμάτων τθσ περιοχισ Μικροκλειςουρασ Γρεβενϊν για χριςθ τουσ ωσ αντιολιςκθρά αδρανι και ςκφρα ςιδθροτροχιϊν. Ρρακ. 2ου Συνεδρίου τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ Γεωλογίασ, Ορυκτολογίασ και Γεωχθμείασ. 68

152 Ρρακτικά ςυνεδρίων (χωρίσ κριτζσ) 2011 [1] Papanikolaοu, D., Royden, L. and Vassilakis, Emm., Neotectonic and active diverging rates of extension in the northern and southern Hellenides across the Central Hellenic Shear Zone, 2nd INQUA-IGCP-567 International Workshop on Active Tectonics, Earthquake Geology, Archaeology and Engineering, Corinth [1] Στουρνάρασ Γ. «Τεχνθτόσ εμπλουτιςμόσ υδροφόρων οριηόντων. Ανάδειξθ τθσ οικονομικισ και περιβαλλοντικισ πλευράσ», AQUA 2010, 4ο Διεκνζσ Συνζδριο Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ νεροφ, Ακινα 2009 [1] Δερμιτηάκθσ, Μ.Δ., Ντρίνια, Χ., Φζρμελθ, Γ., Θ Δθμιουργία των Μετεϊρων και θ εξζλιξι τουσ μζςα ςτο χρόνο. Ρρακτικά Γ Λςτορικοφ Συνεδρίου Καλαμπάκασ (7 9 Σεπτεμβρίου 2007). Α Τόμοσ, [1] Δερμιτηάκθσ, Μ.Δ., Νικολάκθσ, Δ., Ντρίνια, Χ., Τριανταφφλλου, Μ.Β., Βαςιλοποφλου, Σ. & Κουςκουνά, Β., Γεωλογικό παρελκόν και κλιματικζσ ςυνκικεσ του ευρφτερου Σαρωνικοφ Κόλπου. Ρρακτικά 1ου Διεκνοφσ Συνεδρίου Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ του Αργοςαρωνικοφ, Ρόροσ, Λουνίου, 1998, Τόμοσ Γϋ, [2] Δερμιτηάκθσ, Μ.Δ., ουςιάκθσ, Σ.Λ. & Κοφλθ, Κ., Ραλαιογεωγραφικι εξζλιξθ τθσ νιςου των Κυκιρων κατά τον Ανϊτερο Καινοηωικό Αιϊνα. Αϋ Διεκνζσ Συνζδριο Κυκθραϊκϊν Μελετϊν και Επιςτθμονικό Συμπόςιο «Επιςτθμονικι Ζρευνα ςτα Κφκθρα», Ρρακτικά [1] Βουδοφρθσ, Ρ., Βοφλγαρθσ, Ν., Χριςτόφαλου, Φ. & Καςίμθ, Ρ., Ανάδειξθ Ορυκτολογικϊν- Ρετρολογικϊν γεωτόπων ςτθ νιςο Σζριφο, χριςθ Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (GIS). 11ο ςυνζδριο Ε.Γ.Ε., Ειδικι ςυνεδρία τθσ Επιτροπισ Διατιρθςθσ τθσ Γεωλογικισ- Γεωμορφολογικισ Κλθρονομιάσ, Ακινα, Μάιοσ 2007, ςς [2] Δερμιτηάκθσ, Μ.Δ. & Ντρίνια, Χ., Ραλαιογεωγραφικι εξζλιξθ και παλαιοβιολογικι ιςτορία των Λονίων νιςων κατά τον Ανϊτερο Καινοηωικό αιϊνα. Ρρακτικά θμερίδασ «Θ Ρροϊςτορικι Κζρκυρα και ο ευρφτεροσ περίγυρόσ τθσ. Ρροβλιματα-Ρροοπτικζσ» Δεκζμβριοσ 2004, [1] 1. Λζκκασ, Ε. & Δαναμόσ, Γ., Ο Σειςμόσ των Κυκιρων (Μ=6.9R) τθσ 8θσ Λανουαρίου 2006: Ζνα μζγιςτο γεωτεκτονικό επειςόδιο. Επιπτϊςεισ ςτο φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον. Θϋ Διεκνζσ Ρανιόνιο Συνζδριο, ςς , Κφκθρα [1] Δερμιτηάκθσ, Μ.Δ, Ντρίνια, Χ., Ραυλάκθσ, Ρ., Οι Ρλειςτοκαινικοί Λπποπόταμοι του Οροπεδίου Κακαροφ, Λαςικίου Κριτθσ. Ρρακτικά 2ου Ραγκρθτίου Σπθλαιολογικοφ Συμποςίου, Θράκλειο Κριτθσ, 29 Μαίου 2005, ςελ [2] Λεκκασ, Ε., Γεωδυναμικό Γεωτεχνικό πλαίςιο και ανάδειξθ τθσ περιοχισ Αλυκϊν Ηακφνκου. Συνζδριο Ρολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ Ρλατφφοροσ, , Ηακφνκου, Ηάκυνκοσ. 69

153 Συλλογικοί τόμοι 2011 [1] Kapsomenakis, J., Nastos, P.T. Douvis, C., Eleftheratos, k., Zerefos, C.C., Estimation of precipitation change over Greece during the 21st century, using RCM simulations. Advances in the Research of Aquatic Environment, Environmental Earth Sciences, Vol. 1, pp , DOI: / _6. [2] Karymbalis, E. and Gaki-Papanastassiou, K., Investigation of relationships between fan delta and drainage basin morphometric variables along the southwestern coast of Gulf of Corinth, northern Peloponnesus, Greece. In: Natural Environment and Culture in the Mediterranean RegionII. Edited by Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Cambridge Scholars Publishing, p [3] Nastos, P.T., Trends and variability of precipitation within the Mediterranean region, based on Global Precipitation Climatology Project (GPCP) and ground based datasets. Advances in the Research of Aquatic Environment, Environmental Earth Sciences, Vol. 1, pp , DOI: / _7 [4] Poulos, S.E., An insight to the fluvial characteristics of the Mediterranean and Black Sea watersheds. (In): Lambrakis N., Stournaras G., Katsanou K. (eds) Advances in the Research of Aquatic Environment, vol. 1, pp Environmental Earth Sciences, Springer-Verlag, Berlin. [5] Stournaras, G., Yoxas, G., Vassilakis, E., Nastos, P.T., Climate Change Implications on Groundwater in Hellenic Region. Advances in the Research of Aquatic Environment, Environmental Earth Sciences, Vol. 1, pp , DOI: / _10. [6] Ελευκεράτοσ, Κ., Συμμετοχι ςτο κεφάλαιο 2 τθσ ζκκεςθσ τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδο&