Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου"

Transcript

1 Σεύρνο 5 επηέκβξηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο την τελική ευθεία! ι υπηρεσίες συμβουλευτικής συνδέουν τη δημόσια προσφορά με την ιδιωτική ζήτηση του έργου μας Ρώμη (Ιταλία) : εταίροι του έργου Φιλοξενία στο σεμινάριο κεφαλαιοποίησης Δεκαέξι μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στην μεσογειακή ύπαιθρο Βορόκληνη (Κύπρος) : η πορεία του σχεδίου Φιλοξε O ι εταίροι του σχεδίου Υιλοξενία βρίσκονται πια στην τελική ευθεία της τριετούς διαδρομής τους. Αποδεικνύουν στην πράξη, αργά αλλά σταθερά, ότι είναι σε θέση να εφαρμόσουν την πολιτική υποδοχής 90 μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις πέντε αγροτικές περιοχές τους μέχρι το τέλος Μαρτίου Διάνυσαν ήδη τριάντα μήνες προπα- νωση στην Ελλάδα ενός διεθνικού σεμιναρίου κεφαλαιοποίησης των πεπραγμένων τους, η παραγωγή ενός DVD για τις καλές πρακτικές του σχεδίου και η διάδοση των αποτελεσμάτων του. Σο σχέδιο Υιλοξενία συμμετείχε στις 26 Ιουνίου 2011 στο σεμινάριο κεφαλαιοποίησης του προγράμματος MED που έγινε στη Ρώμη, ενώ για τις τακτικές απολογιστικές συνε- λίας η École normale supérieure της Λυών και ο σύνδεσμος Collectif Ville Campagne. Με εταίρους τον ίδιο γαλλικό σύνδεσμο, την ΣΠΑΕΗ και άλλους τέσσερις φορείς από Σουρκία, υκρανία, Γεωργία και Μολδαβία, και με επικεφαλής την ΣΠ.ΑΠ., υποβλήθηκε τον επτέμβριο του 2011 το νέο συλλογικό σχέδιο Welcoming στα πλαίσια του κοινοτι- νία στην πέμπτη συνάντηση των εταίρων υνέντευξη του γενικού συντονιστή στο Κέντρο πουδών Διεθνούς Πολιτικής της Ρώμης 12 ρασκευαστικής και πραγματικής εφαρμογής του έργου, χρησιμοποιούν όλα τα υποστηρικτικά εργαλεία δουλειάς που εκπονήθηκαν από την ΣΠ.ΑΠ., επέλεξαν ή ολοκληρώ- δριάσεις τους (πέμπτη και έκτη) οι εταίροι του συναντήθηκαν στη Βορόκληνη Κύπρου τον περασμένο Απρίλιο και στο Λιθότοπο Ελλάδας στις 26 και 27 επτεμβρίου. κού προγράμματος Black Sea Basin Εάν όλα πάνε καλά, το εν λόγω σχέδιο θα αποτελέσει μια γεωγραφική μετατόπιση ανατολικότερα των εφαρμοζόμενων πολιτικών νουν την επιλογή των δυ- Η ΣΠ.ΑΠ. κλήθηκε και υποδοχής πληθυσμών νητικών δημιουργών θα συμμετάσχει σε ένα και της αυτοδιοικητικής επιχειρήσεων που είναι επιστημονικό διήμερο με ελκυστικότητας από τη πρόθυμοι να εγκαταστα- το συναφές προς το Υι- μεσογειακή λεκάνη στην θούν στη μεσογειακή τους λοξενία θέμα : «Πολιτι- περιοχή της Μαύρης Θά- ύπαιθρο. Ξεκίνησαν ήδη κές υποδοχής και κινητι- λασσας. να τους παρέχουν την κότητα στις αγροτικές Άιθεο Καιιηαληδίδεο γενικόρ ζςνηονιζηήρ ηος ζσεδίος Φιλοξενία εξατομικευμένη συμβουλευτική και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα δεν τους μένουν παρά η διοργά- περιοχές». Σο εν λόγω διήμερο συνδιοργανώνουν στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2011 στη Λυών της Γαλ- Ίδωμεν!

2 2 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ ι υπηρεσίες συμβουλευτικής συνδέουν τη δημόσια προσφορά με την ιδιωτική ζήτηση του έργου μας πλεδξία ζπλνδείαο ησλ σθεινύκελσλ ηεο πεξηνρήο Oristano κε ηελ Paola Perseu, εκπεηνγλώκνλα ζε επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, θαη ηνλ Mario Zacchino, εκπεηξνγλώκνλα ζηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ Calvisi Gabriele δημοζιογπάθορ ηος Patto territoriale Oristano Σαπδηνίαρ στόχος του μηχανισμού υποδοχής του σχεδίου Υιλοξενία στην επαρχία του Oristano είναι η έναρξη δεκαοχτώ μικρών επιχειρήσεων στους κλάδους του τουρισμού, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών στα άτομα, της βιοτεχνίας και των τοπικών υπηρεσιών. Ένας φιλόδοξος στόχος, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση συνεχίζει να καταγράφει ακόμα μια μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στην περιοχή. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην περιοχή του ριστάνο είναι το αποτέλεσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών του μηχανισμού υποδοχής ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από το Patto Territoriale Oristano που κατέστησε δυνατή τη σύζευξη της δημόσιας προσφοράς του σχεδίου Υιλοξενία και της ιδιωτικής ζήτησης από την πλευρά των δημιουργών επιχειρήσεων. Η δημόσια προσφορά Η δημόσια προσφορά που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια του σχεδίου Υιλοξενία, προβλέπει τη χορήγηση ενός μικρού ποσού των ευρώ για τις επενδυτικές δαπάνες της κάθε επιχείρησης. Προβλέπει επίσης μια τεχνική βοήθεια προσαρμοσμένη στην εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων (35 ώρες εξειδικευμένων υπηρεσιών για κάθε δημιουργό επιχείρησης), υπηρεσίες εμψύχωσης, επικοινωνίας και υποστήριξης στους επιχειρηματίες κατά την αρχική φάση εκκίνησης της επιχείρησης. Η δημόσια προσφορά που παρέχει το Patto Territoriale Oristano είναι αρκετά ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις διάφορες ανάγκες της ιδιωτικής ζήτησης. Η ιδιωτική ζήτηση Σριάντα περίπου δυνητικοί επιχειρηματίες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, όλοι σχεδόν άνεργοι με διαφορετικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά και προερχόμενοι από διάφορα σημεία της επαρχίας. ι ωφελούμενοι της ιδιωτικής ζήτησης γενικά έχουν χρηματοοικονομικές ανάγκες ανάλογες με τη δημόσια προσφορά, ενίοτε επαρκείς για τη φάση εκκίνησης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το οικονομικό βοήθημα παίζει το ρόλο μιας συγχρηματοδότησης. Μια κοινή απαίτηση των δημιουργών επιχείρησης είναι η εξατομικευμένη τεχνική βοήθεια για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και για την εκκίνηση της δραστηριότητας. Η ιδιωτική ζήτηση, όπως και όλα τα εργαλεία που ενθαρρύνουν τη δημιουργία επιχείρησης και την αυτοαπασχόληση, απορρέει από τα χαρακτηριστικά της δημόσιας προσφοράς και επηρεάζεται από τις τοπικές οικονομικές συνθήκες. ύμφωνα με αυτόν τον μηχανισμό, φαίνεται ότι μεταξύ των δημιουργηθεισών μορφών επιχειρήσεων σχεδόν όλες είναι ατομικές, με ένα πενιχρό κεφάλαιο, των οποίων η ανταγωνιστικότητα εδράζεται στις δεξιότητες και την τεχνογνωσία των δημιουργών επιχείρησης.

3 Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 3 26 Ιουνίου 2011 Ρώμη Ιταλία Εταίροι του έργου Φιλοξενία στο σεμινάριο κεφαλαιοποίησης Σ ο πρόγραμμα MED άνοιξε τη συζήτηση για την προγραμματική περίοδο μέσα από μια σειρά εργαστηρίων κεφαλαιοποίησης προκειμένου να βοηθήσουν τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές αλλαγές. Σα ενδεχόμενα για μια εδαφική συνεργασία, στο πλαίσιο του MED, θα μπορούσαν να βελτιωθούν αισθητά, εισάγοντας έναν περιορισμένο αριθμό σχεδίων κεφαλαιοποίησης, τέμνοντας τις διάφορες προτεραιότητες και συνδέοντας διάφορα σχέδια έτσι ώστε να μεταφερθούν κοινές λύσεις εκεί όπου υπάρχει η μέγιστη ανάγκη. Darko Ferčej και ο Marco Massa, εκπρόσωποι του e-zavod και του Patto Territoriale Oristano αντίστοιχα, συμμετείχαν στο πρώτο εργαστήριο κεφαλαιοποίησης που διοργανώθηκε στη Ρώμη στις 26 του παρελθόντος Ιουνίου από το Κέντρο πουδών Διεθνούς Πολιτικής της Ρώμης και από την Κοινή Σεχνική Γραμματεία MED. σκοπός, οι στόχοι, οι δράσεις και τα αποτελέσματα του σχεδίου Υιλοξενία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου, καθώς και προτάσεις για ένα νέο σχέδιο κεφαλαιοποίησης. Σο εν λόγω νέο σχέδιο θα έπρεπε να είναι η κινητήρια δύναμη μιας πολυκεντρικής εναλλακτικής ανάπτυξης κι ενός νέου συστήματος λήψης αποφάσεων το οποίο να συνδυάζει διάφορα σχέδια, ιδιαίτερα δε το Υιλοξενία με το σχέδιο MED- LAB. ι μεσογειακές περιοχές δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, στο επίπεδο της παραγωγής, τις βόρειες περιοχές, παραδοσιακά βιομηχανοποιημένες, και άρα οφείλουν να βασίσουν τις καινοτομίες τους επί των κοινωνικών πεδίων αλλά και επί ενός άριστου σχεδίου. Θα ακολουθήσουν κι άλλα εργαστήρια και δράσεις κεφαλαιοποίησης και θα περιληφθούν στο πρόγραμμα πριν την ολοκλήρωσή του. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι το σχέδιο Υιλοξενία θα αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός εισφέρων στην κεφαλαιοποίηση και στην ανταλλαγή εμπειριών με άλλες περιοχές. Βασιζόμενοι στην επιτυχή μεταφορά της πρωτότυπης ιδέας του σχεδίου, στην εμπειρία της κάλλιστης πρακτικής του Collectif Ville Campagne καθώς και στη θετική υλοποίηση του σχεδίου μέχρι τώρα, μπορούμε να εικάσουμε ότι υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες ότι θα κατορθώσουμε να μεταφέρουμε το σχέδιο και σε άλλες αγροτικές περιοχές. Σν εξγαζηήξην θεθαιαηνπνίεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηείρε ν Darko Ferčej (αξηζηεξά ζηε θσηνγξαθία) θαζώο θαη ν Marco Massa, εθπξόζσπνη ηνπ e-zavod θαη ηνπ Patto Territoriale Oristano αληίζηνηρα, ζηηο 26 Ινπλίνπ 2011 ζηε Ρώκε Darko Ferčej διεςθςνηήρ ηος e-zavod

4 Μαρτυρίες από τη ιντική και Ηράκλεια Ελλάδα 4 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ Δεκαέξι μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στην μεσογειακή ύπαιθρο υγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία του σχεδίου Φιλοξενία εμφανίζονταν οι εταίροι κατά την εναρκτήρια συνάντησή τους στο Λιθότοπο Ηράκλειας τον Μάρτιο του Σριάντα μήνες μετά καταθέτουν δεξαέξι συγκεκριμένες μαρτυρίες από τις πέντε περιοχές τους που αποδεικνύουν ότι η μη γεωργική επιχειρηματικότητα σε αγροτικό χώρο είναι εφικτή. Αρκεί να εφαρμοστεί διαχρονικά μια συνεκτική πολιτική υποδοχής νέων δραστηριοτήτων και ελκυστικότητας από την μεσογειακή ύπαιθρο. Ευστράτιος Μυλωνάς ήταν και είναι παραγωγός υφαντουργικών και βιολογικών προϊόντων. Διέμενε στο Λιθότοπο Ηράκλειας και επιθυμούσε να επιστρέψει (παλιννοστήσει) και να ιδρύσει στα Άνω Πορόια δήμου ιντικής, τόπο καταγωγής του, ένα βιο-καφέ, ως εκθετήριο παραδοσιακών υφαντικών προϊόντων, βιολογικής μέντας, σαπουνιών, αιθέριων ελαίων, λικέρ, κλπ. Έτσι δημιούργησε αυτήν την παράλληλη δράση (παραγωγής και εμπορίας υφαντών και βιολογικών προϊόντων), η οποία έλλειπε από την περιοχή του και τη στέγασε σε ένα παλιό παραδοσιακό οίκημα το οποίο ανακαίνισε με πολύ μεράκι και προσωπική δουλειά. τον εν λόγω χώρο που δημιούργησε ο Ευστράτιος Μυλωνάς οι πελάτεςεπισκέπτες του έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν τα βιολογικά προϊόντα και να συζητούν μαζί του για τον τρόπο παραγωγής των υφαντουργιών του προϊόντων. H Γεωργία Κουφίδου κατάγεται από τα Πορόια του δήμου ιντικής. πούδασε αρχιτεκτονική και πήρε το πτυχίο της (diploma in architecture) το 2009 από το βρετανικό πανεπιστήμιο του Portsmouth. Απέκτησε επαγγελματική εμπειρία στο αρχιτεκτονικό γραφείο Martin Critchell Architects επί ένα χρόνο για να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ανοίξει το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη η οποία αποτελεί μια μεγάλη αγορά. Όμως η εν λόγω νέα αρχιτέκτων δεν ξέχασε τον τόπο καταγωγής. Πάντα επιθυμούσε να ιδρύσει στη Ροδόπολη του δήμου ιντικής ένα δεύτερο αρχιτεκτονικό γραφείο. Σι να κάνει ; Να ασχολείται με την ανακαίνιση και διατήρηση κτιρίων μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής για τα οποία υπάρχει σημαντική ζήτηση. Έτσι η Γεωργία Κουφίδου πιστεύει ότι, μέσα από τη συγκεκριμένη επαγγελματική της δραστηριότητα, θα συμβάλλει στη διεύρυνση της αγοράς της, στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής καταγωγής της, στον εμπλουτισμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος και στην παλιννόστηση ανθρώπων καταγόμενων από τη ιντική. Ήδη έχει στο ενεργητικό της την ανακαίνιση δυο κτιρίων στα Άνω Πορόια.

5 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από τη ιντική και Ηράκλεια Ελλάδα Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 5 Η Σοφία Τσολακίδου κατάγεται από την Κερκίνη του δήμου ιντικής αλλά μετανάστευσε στη Γερμανία όπου έμεινε δέκα χρόνια. Εκεί και συγκεκριμένα στο Ballingen απέκτησε μακροχρόνια γνώση και εμπειρία στον κλάδο εστίασης και αναψυχής, στο πλαίσιο της οικογενειακής επιχείρησης που διατηρούσε. Όμως στο μεταξύ επέστρεψε στον τόπο της για οικογενειακούς λόγους (παλιννόστηση) και είχε άμεση ανάγκη να δημιουργήσει μια παρόμοια δουλειά στη Ροδόπολη για να συντηρήσει την οικογένειά της. Η οφία Σσολακίδου θεωρεί ότι η δημιουργία μιας καφετερίας αποτελεί μια επένδυση χαμηλού σχετικά επιχειρηματικού ρίσκου. Εξάλλου γνωρίζει καλά το αντικείμενο. Σο υλοποιούμενο κοινοτικό έργο Υιλοξενία στην περιοχή της αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο. Η καφετερία της έγινε στα πρότυπα της οικογενειακής επιχείρησης που είχε στο Ballingen. Δεν περιορίζεται δε στην πώληση καφέ, αναψυκτικών, χυμών και ποτών σε αυτήν. Έχει εμπλουτίσει τον κατάλογό της με διάφορα κρύα πιάτα, ζυμαρικά και snacks εμπνευσμένα από τη γερμανική κουζίνα. Μιχαήλ Μπουγιουκλής είναι ένας νέος οικονομολόγος 27 ετών. πούδασε οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας και διέμεινε για καιρό στη συνοικία υκεών της Θεσσαλονίκης, όπου ως φοιτητής εργάστηκε σε διάφορες προσωρινές δουλειές, π.χ. στην καφετερία Eyedeal. Καταγόμενος από την Κερκίνη, ο Μιχαήλ Μπουγιουκλής επέστρεψε στην πατρίδα του όπου εργάστηκε για δυο χρόνια στο καφέ-μπαρ MLG της Ροδόπολης, η οποία είναι εμπορικό κέντρο του δήμου ιντικής. Με τις σπουδές που έκανε ο Μιχαήλ Μπουγιουκλής ήταν λογικό να θέλει να δημιουργήσει κάτι που να έχει σχέση με αυτές. Δηλαδή ένα γραφείο παροχής λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το οποίο να αποτελέσει ένα χρήσιμο τεχνικό εργαλείο για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις της περιοχής. Βέβαια και ως δημότης της ιντικής αντιλαμβάνεται τις προοπτικές που υπάρχουν για την οικονομική αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής. Υυσικά τον παρακίνησε και το υλοποιούμενο κοινοτικό έργο Υιλοξενία στην περιοχή του. Επειδή υπάρχει ζήτηση και για να εμπλουτίσει το αντικείμενο εργασιών του γραφείου του, ο Μιχαήλ Μπουγιουκλής ασχολείται και με την παροχή υπηρεσιών φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνεργαζόμενος με εξειδικευμένες τεχνικές εταιρείες.

6 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από το Ptuj λοβενία 6 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ Sašo Gajšt είναι νέος από τη σλοβενική περιοχή του Ptuj που συνεχίζει τη δουλειά του πατέρα του. Δηλαδή είναι κατασκευαστής διαφόρων ειδών που σχετίζονται με το γυαλί, όπως : γκραβούρες, κορνίζες για πίνακες ζωγραφικής, κλπ. Έχοντας διαπιστώσει ότι τα εν λόγω είδη που κατασκευάζει και πουλάει ο πατέρας του έχουν σημαντική ζήτηση στην περιοχή του Ptuj, σκέφτηκε πως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να γίνει ελεύθερος επαγγελματίας στο είδος αυτό. ήμερα με τη βοήθεια του σχεδίου Υιλοξενία και του σλοβενικού εταίρου e-zavod συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση, αναλαμβάνοντας το εργαστήριο του πατέρα του. H Marina Murko κατάγεται από την περιοχή του Ptuj και από νεαρή ηλικία ήθελε πάντα να δημιουργήσει έναν παιδικό σταθμό γιατί αγαπούσε πολύ τα μικρά παιδιά. Όμως δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει το όνειρό της αυτό, αφού οι γονείς της ήταν αντίθετοι και δεν είχε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων γι αυτή τη δουλειά. Πριν από δυο χρόνια είδε μια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία το αρμόδιο σλοβενικό υπουργείο παρακινούσε ενδιαφερόμενα άτομα να δημιουργήσουν παιδικούς σταθμούς κατ οίκον. Είχε τη δυσάρεστη εμπειρία του εγγονού της ο οποίος κολλούσε πολύ συχνά παιδικές ασθένειες στον κλασικό παιδικό σταθμό στον οποίο πήγαινε. ι γονείς του πλήρωσαν για ένα χρόνο εγγραφής, όμως το παιδί δεν πήγε στον παιδικό σταθμό παρά μόνο για ένα μήνα επειδή ήταν συχνά άρρωστο. Έτσι η Maria Murko αποφάσισε να δημιουργήσει στο ισόγειο του σπιτιού της τον πρώτο ιδιωτικό παιδικό σταθμό κατ οίκον στον οποίο φιλοξενεί έξι παιδιά προσχολικής ηλικίας. τον εν λόγω χώρο έχει δημιουργήσει ειδικούς νιπτήρες για μικρά παιδιά, ειδικούς χώρους για ύπνο και παιχνίδι, κλπ. Εκτιμά δε πως η δραστηριότητά της θα επεκταθεί αφού υπάρχει σχετική ζήτηση. Η Simona Vajda εργάστηκε επί δεκαπέντε χρόνια στο αντικείμενο της μοδιστρικής τέχνης σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις ετοίμων ενδυμάτων. ήμερα αποφάσισε να κάνει τη δική της δουλειά, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες της. Σα δερμάτινα και υφασμάτινα ενδύματα που κατασκευάζει κατά παραγγελία εκτίθενται στο ειδικό ατελιέ που διαμόρφωσε στο σπίτι της, όπου εργάζεται δώδεκα ώρες την ημέρα. ι συνθήκες εργασίες είναι σχεδόν ιδανικές γι αυτήν. Επειδή η αγορά της λοβενίας είναι μικρή, προσπαθεί να διευρύνει την αγορά της και σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα στη γειτονική Αυστρία. Είναι σε θέση να κατασκευάζει τις εθνικές αυστριακές στολές αλλά και τις ειδικές δερμάτινες στολές των μοτοσικλετιστών. Η Simona Vajda ευχαριστεί τo e-zavod που της έδωσε τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο σχέδιο Υιλοξενία και να επωφεληθεί έτσι από αυτό.

7 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από το Oristano Ιταλία Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 7 ι αδελφές Maria-Rosa και Elisa Pes μεγάλωσαν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον ξένων γλωσσών με συγγενείς στη Γερμανία. Έλαβαν το πτυχίο ξένων γλωσσών από το πανεπιστήμιο του Cagliari. Η ιδέα τους γεννήθηκε πριν δυο χρόνια στη Γερμανία και αποτελεί την πραγματοποίηση ενός μεγάλου ονείρου του παρελθόντος. Ξεκίνησαν το επιχειρηματικό τους σχέδιο από το μηδέν, δίχως χρήματα αλλά και γνώση για το πώς θα το υλοποιήσουν στην πράξη. κόσμος που άκουγε την ιδέα τους, τις αποθάρρυνε. Αυτός που τις ενθάρρυνε, τις χρηματοδότησε και τις υποστήριξε τεχνικά (εκπόνηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου) ήταν το Sil Oristano στο πλαίσιο του έργου Υιλοξενία. Πρόκειται για την ίδρυση και λειτουργία ενός ιδιωτικού κέντρου εκμάθησης αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ισπανικών και ιταλικών για αλλοδαπούς, με τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων. το εν λόγω κέντρο φοιτούν ενήλικες και παιδιά προσχολικής ηλικίας, γίνονται μεταφράσεις εμπορικού χαρακτήρα και παρέχεται εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Massimo Loi είναι 39 ετών και εργάστηκε προηγουμένως στον κλάδο εστίασης και μπαρ στο San Francisco και στη Ρώμη, πριν επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του στην περιοχή του Oristano. Όταν έμαθε για το σχέδιο Υιλοξενία αισθάνθηκε ότι ήταν έτοιμος να κάνει τη δική του δουλειά στις κτιριακές εγκαταστάσεις ενός πρώην σχολείου στην ύπαιθρο, τις οποίες διαμόρφωσε κατάλληλα για τις ανάγκες του. Πρόκειται για την ίδρυση και λειτουργία μέσα σε ένα μικρό δάσος ενός πολυχώρου αναψυχής ο οποίος θα παρέχει εμπορικές υπηρεσίες : μπαρ, πιτσαρία, παιδική χαρά, εκδρομές ιππασίας αλλά και ποδοσφαιρικό γήπεδο. H Susy Manca εργάστηκε τα τελευταία χρόνια στη Βαρκελώνη ως μεταφράστρια τεχνικών κειμένων. υνεργάστηκε μεταφραστικά με τα πανεπιστήμια του Cagliari, της Βαρκελώνης και ινδικών πανεπιστημίων. Γύρισε πρόσφατα, για οικογενειακούς λόγους, στο Oristano από το οποίο κατάγεται για να συνεχίσει το έργο της, ως τηλε-μεταφράστρια, από την παλιά επαγγελματική έδρα του πατέρα της, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Μεταφράζει κείμενα στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και καταλανικά. Σης αρέσει στη δουλειά της να έχει ευελιξία : γι αυτό και αναλαμβάνει μεταφράσεις εξ αποστάσεως. Ξεκίνησε δε το εγχείρημά της, χάρη στο Sil Oristano στο πλαίσιο του έργου Υιλοξενία.

8 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από τη Μάλτα και Gozo 8 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ Gordon Cameleri σπούδασε στο Ινστιτούτο Σουριστικών πουδών (ITS) της Μάλτας επί τέσσερα χρόνια. Για ένα χρόνο έκανε σχετική πρακτική εξάσκηση σε τουριστικές μονάδες του εξωτερικού. Παλιννόστησε στη Μάλτα και εργάστηκε σε διάφορα εστιατόρια και ξενοδοχεία για να εμπλουτίσει την εμπειρία του. Πριν δύο χρόνια εντόπισε μια τουριστική θέση όπου αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση εστίασης στην οποία προσφέρονται τοπικά παραδοσιακά πιάτα. Σην επικοινωνιακή προώθηση της δουλειάς του ο Gordon Cameleri τη βασίζει κυρίως στο διαδίκτυο αλλά φυσικά και μέσα από το έντυπο υλικό (διαφημιστικά φυλλάδια). Mario Muscat είναι μια προσωπικότητα με ενδιαφέρον και εμπειρογνωμοσύνη. Είναι πτυχιούχος μαγειρικής, απέκτησε επαγγελματική εμπειρία δυο ετών σε ξενοδοχείο της κωτίας και εξειδικεύθηκε στον κλάδο του έτοιμου φαγητού. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, δημιούργησε το κέντρο διερμηνείας και εστίασης «The Cliff» [«Βράχος»] στο Dingli, στο οποίο παρέχει και ενημέρωση σε συνεργασία με το Διαδημοτικό ύνδεσμο Μάλτας. προορισμός του εν λόγω κέντρου είναι να συμπληρώνει τη διαδρομή της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει προτείνει το τοπικό δημοτικό συμβούλιο, παρέχοντας άμεσες και έμμεσες υποδομές, όπως παρατήρηση και προστασία της πανίδας, προώθηση της εκπαίδευσης που έχει σχέση με την τοπική χλωρίδα και πανίδα. το εν λόγω κέντρο υπάρχει ένας ειδικός χώρος στον οποίο εκτίθενται χάρτες για περιπατητές αλλά και ενημερωτικό υλικό για το μουσείο της Μάλτας. Τπάρχει επίσης ένας χώρος εστίασης στον οποίο ο Mario Muscat έχει τη δυνατότητα να δείχνει στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες πώς μαγειρεύονται διάφορα τοπικά φαγητά, όπως π.χ. τα ραβιόλια (ravjul) με λευκή σάλτσα από ένα τοπικό φυτό ή η τέχνη της ξήρανσης της τομάτας. Η Mary Portelli ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια την καλλιτεχνική της δραστηριότητα μωσαϊκών έργων διακόσμησης και αναμνηστικών δώρων, αφού προηγουμένως έκανε μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια για να αποκτήσει τα καλύτερα ανακυκλωμένα υλικά, όπως σπασμένο γυαλί, σπασμένα πιάτα και κεραμικά, θραύσματα ασβεστόλιθου και πορσελάνης. Πρόκειται για την αναβίωση μιας παλιάς και φθίνουσας τοπικής τέχνης. Η Mary Portelli συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ με θέμα το πώς εφαρμόζεται η μωσαϊκή τέχνη. Διοργάνωσε δυο εκθέσεις στην πρωτεύουσα της Μάλτας για να προωθήσει τα έργα της σε δυνητικούς αγοραστές και είχε μια πολύ καλή ανταπόκριση από φιλότεχνους ενδιαφερόμενους. Έχοντας λοιπόν δοκιμάσει την υπαρκτή ζήτηση των μωσαϊκών καλλιτεχνημάτων της, αποφάσισε η Mary Portelli να ιδρύσει μια μικρή επιχείρηση φιλοτέχνησης και εμπορίας διακοσμητικών έργων τέχνης. Δηλαδή να μετασχηματίσει την καλλιτεχνική της δημιουργικότητα σε ένα βιοποριστικό επάγγελμα.

9 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από τη Λάρνακα Κύπρος Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 9 Μιχάλης Λουκά σπούδασε κτηνίατρος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 2000 έως το 2007 όπου έκανε μετεκπαίδευση δυο χρόνια για τα κατοικίδια ζώα. Μετά από συζητήσεις που είχε με τον Αντώνη Νικολάου της Αναπτυξιακής Λάρνακας, σκέφτηκε ότι μια καλή ιδέα θα ήταν να λειτουργήσει, από τον Αύγουστο του 2010, μια κλινική κατοικίδιων ζώων στη Βορόκληνη η οποία έχει αρκετό και αυξανόμενο πληθυσμό. Αρκετοί κάτοικοί της αναγκάζονταν πριν να πηγαίνουν τα ζώα τους για περίθαλψη στη Λάρνακα. Αντώνης τον βοήθησε ώστε να λάβει προσφορές για ιατρικά μηχανήματα, απαραίτητα για πλήρεις ιατρικές εξετάσεις των κατοικίδιων ζώων τα οποία αρρωσταίνουν συχνά και θα πρέπει να θεραπευτούν. Η επιχείρησή του πάει αρκετά καλά. Έφτασε δε στο σημείο όπου κάποιοι που διαμένουν στη Λάρνακα να φέρνουν τα κατοικίδια ζώα τους για θεραπεία στη Βορόκληνη! Αναστάσιος Πέρδιος είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, εργαζόμενος σε εθνικής εμβέλειας εφημερίδα, υπεύθυνος για το ρεπορτάζ των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. Απέκτησε γνώση και εμπειρία για την υφιστάμενη κατάσταση στις εν λόγω περιοχές. Καταγόμενος από το χωριό ρμήλεια, πάντα ήθελε να επιστρέψει στη Λάρνακα και να αποκτήσει ένα δικό του έντυπο, προσφέροντας κάτι και στην κοινότητα καταγωγής του. Όταν έμαθε για το σχέδιο Υιλοξενία, επικοινώνησε με τον Αντώνη Νικολάου, αρμόδιο της Αναπτυξιακής Λάρνακας, για να μάθει πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί από αυτό. Μέσα από την καθοδήγηση της Αναπτυξιακής κατάφερε να εκδώσει το εναλλακτικό περιοδικό L.A. Voice. Δηλαδή την αγορά των σταντς από τα οποία διανέμεται δωρεάν, να βρει το κατάλληλο τυπογραφείο, τον κατάλληλο γραφίστα, κλπ. Σο περιοδικό βασίζει την επιβίωσή του αποκλειστικά στη διαφήμιση, π.χ. η παρουσίαση μιας τοπικής επιχείρησης, ένα τοπικό ρεπορτάζ, κλπ. το τεύχος Μαΐου 2011 θα κάνει ένα αφιέρωμα σχετικό με το σχέδιο Υιλοξενία. Παρά την κρίση, ο κ. Πέρδιος πιστεύει στη βιωσιμότητα του εντύπου του διότι έρχεται να καλύψει ένα κενό στην περιοχή ως εναλλακτικό έντυπο. Η έκδοση ενός εντύπου στην Κύπρο δεν έχει να αντιμετωπίσει μεγάλη γραφειοκρατία. ε όλες τις διαδικασίες για τη δημιουργία του αρτοποιείου του Σάββα Ψύλλου αλλά και τις συμφωνίες με τους προμηθευτές του βοηθήθηκε από τον Αντώνη Νικολάου της Αναπτυξιακής Λάρνακας. Εάν δεν υπήρχε το σχέδιο Υιλοξενία, ίσως να μην ξεκινούσε το εγχείρημά του. Η ιδέα να δημιουργήσει το αρτοποιείο ήταν παλιά επιθυμία του. Όταν έμαθε για το Υιλοξενία, μέσα σε τρεις μήνες προχώρησε στο σχέδιό του. Δεν είχε προγενέστερη γνώση και εμπειρία γι αυτό το επάγγελμα. Γι αυτό και πήγε να μαθητεύσει σχετικά δίπλα σε έναν επαγγελματία αρτοποιό για τρεις μήνες. Σο συνολικό κόστος του σχεδίου του ανήλθε στο ποσό των ευρώ το οποίο καλύφθηκε από ίδιους πόρους, από δάνειο και από το μικρό βοήθημα του σχεδίου Υιλοξενία. Κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη στο ξεκίνημα μιας επιχείρησης.

10 10 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ Απριλίου 2011 Βορόκληνη Λάρνακας Κύπρος H πορεία του σχεδίου Φιλοξενία στην πέμπτη συνάντηση των εταίρων η εηαίξνη ηνπ Φηινμελία θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπο ζηε Βνξόθιελε ξέζηεο Καιιηαληδίδεο οικονομολόγορ τη Βορόκληνη της Λάρνακας Κύπρου, ταξίδεψαν στις 7 και 8 Απριλίου 2011 οι εταίροι του σχεδίου Υιλοξενία. Σην πρώτη μέρα της συνάντησης, που συντόνιζε ο Μιχάλης Ζάνος και που έγινε με τη συμμετοχή της εκπροσώπου της Κοινής Σεχνικής Γραμματείας (ΚΣΓ) του προγράμματος MED τέλλας Σσαρτσαρά, οι εταίροι ασχολήθηκαν με την καθυστέρηση απορροφητικότητας των πόρων του Ευρωπαϊκού Σαμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) αλλά και τον τρόπο επίλυσής της. Η τέλλα Σσαρτσαρά ζήτησε από τους εταίρους να κάνουν άμεσα τις προβλέψεις τους για την απορροφητικότητά τους και να τις στείλουν άμεσα στην ΚΣΓ, κάτι που έκαναν ήδη όλοι οι εταίροι. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των εξαμηνιαίων απολογισμών όλων των εταίρων με την παρουσία του εξωτερικού αξιολογητή Éric Gazon. Ακολούθησε μια διαλογική συζήτηση μεταξύ όλων των εταίρων οι οποίοι στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Ση δεύτερη μέρα, οι εταίροι υπέγραψαν τα πρακτικά της συνόδου του Ptuj στις 27 και 28 επτεμβρίου 2010 και αποφάσισαν να ορίσουν την επόμενη συνάντησή τους στην Ελλάδα για τις 26 και 27 επτεμβρίου ι εταίροι συμφώνησαν αναφορικά με τη φύση των παραδοτέων τους για την εξατομικευμένη συμβουλευτική που θα παράσχουν στους δημιουργούς μικρο-επιχειρήσεων. Κάθε εταίρος, πλην της ΣΠ.ΑΠ., οφείλει να δομήσει για κάθε δημιουργό ένα φάκελο που να περιέχει τα εξής συμπληρωματικά εργαλεία : το φάκελο υποψηφιότητας για ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περιοχή, την αξιολόγηση του σχεδίου του δημιουργού από τον εταίρο, την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του δημιουργού επιχείρησης και του εταίρου, το έντυπο αξιολόγησης της εξατομικευμένης συμβουλευτικής από το συνοδευθέν άτομο, ένα σύντομο απολογιστικό σημείωμα, συντεταγμένο από τον εταίρο, μαρτυρίες τριών επιχειρηματιών που έχουν ωφεληθεί από το έργο για να τροφοδοτήσουν τον ιστότοπό του. τις εργασίες της συνάντησης κλήθηκαν και συμμετείχαν οι πρώτοι Κύπριοι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο σχέδιο Υιλοξενία, όπως : ο Αναστάσιος Πέρδιος, εκδότης του δωρεάν διανεμόμενου περιοδικού L.A. Voice, o άββας Χύλλος, αρτοποιός, και ο Μιχάλης Λουκά, κτηνίατρος κατοικίδιων ζώων. ι εταίροι παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης Antenna και ΡΙΚ. Antenna παρουσίασε εκτενές ρεπορτάζ για το σχέδιο Υιλοξενία στο δελτίο ειδήσεών του, ώρα 21.00, στις 8 Απριλίου 2011.

11 Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 11 Εκπρόσωποι των εταίρων στη Βορόκληνη Λάρνακας Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Σιντικής - Ηράκλειας (ΤΠΑΕΣΗ) : Φρήστος Αραμπατζής, πρόεδρος. Éric Gazon, εξωτερικός αξιολογητής. Τοπική Απασχολησιμότητα (ΤΠ.ΑΠ.) : Απόστολος Καλλιαντζίδης, πρόεδρος. Patto Territoriale Oristano (Sil Oristano) : Marco Massa, υπεύθυνος για την πολιτική υποδοχής. Bernadette Serra, αρμόδια για τα κοινοτικά προγράμματα. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ) : πύρος Ελενοδώρου, πρόεδρος. Μιχάλης Ζάνος, διευθυντής. Παναγιώτης Μούντουκος, υπεύθυνος οικονομικών. Ελευθέριος Λοΐζου, τοπικός συντονιστής. Αντώνης Νικολάου, υπεύθυνος για την πολιτική υποδοχής. Ελένη Κιρλάππου, ασκούμενη. E-Zavod : Darko Ferčej, διευθυντής. Tanja Ostrnam Renault, διερμηνέας. Διαδημοτικός Σύνδεσμος Μάλτας (LCA) : Michael Cohen, πρόεδρος. Jimmy Magro, εκτελεστικός διευθυντής. Maureen Azzopardi, υπεύθυνη κοινοτικών προγραμμάτων. πλεδξίαζε ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζρεδίνπ : δεμηά, νη εθπξόζσπνη ηνπ e-zavod θαη ηνπ Patto Territoriale Oristano πλεδξίαζε ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο : αξηζηεξά, νη εθπξόζσπνη ηνπ LCA, ηεο ΣΠ.ΑΠ., ηεο ΣΠΑΕΗ θαη ηεο ΑΝΕΣΕΛ Η ηέιια Σζαξηζαξά, αξκόδηα γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ηεο ΚΣΓ MED, ε Maureen Azzopardi, ν Jimmy Magro θαη ν Michael Cohen ηνπ LCA πλέληεπμε ηύπνπ ησλ εηαίξσλ Φηινμελία : ν Éric Gazon, εμσηεξηθόο αμηνινγεηήο ηνπ έξγνπ, θαη ν Αληώλεο Νηθνιάνπ ηεο ΑΝΕΣΕΛ, καδί κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζην θόλην

12 12 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Σ ε π τ έ μ β π ι ο ρ Σηλεφωνική συνέντευξη του γενικού συντονιστή στο Κέντρο πουδών Διεθνούς Πολιτικής της Ρώμης Μ ετά από πρόσκληση της Κοινής Σεχνικής Γραμματείας στην ανάλυση των παρακάτω οχτώ διαστάσεων κλειδιών της εδαφικής βάλλον. της πολυεπίπεδης και πολυφορεακής διακυ- MED, το έργο Υιλοξενία συνεργασίας : βέρνησης. κλήθηκε να παραχωρή- της εταιρικής σύμπρα- της διατηρησιμότητας σει συνέντευξη αναφορι- ξης και των εταίρων του σχεδίου μετά το κά με την μεθοδολογία κλειδιών του σχεδίου. πέρας του. κεφαλαιοποίησης του της δικτύωσης ως διε- της μεταφερσιμότητας προγράμματος. θνικής προστιθέμενης των πρακτικών, των Πράγματι στις 27 Μαΐου αξίας. δράσεων και των προϊό ο γενικός συντονι- της καινοτομίας με ντων του σχεδίου. στής Άλκης Καλλιαντζί- όρους πρακτικών, υλο- της ίδιας της κεφαλαιο- δης παραχώρησε μακρο- ποιήσεων και αποτε- ποίησης ως διάστασης σκελή τηλεφωνική συ- λεσμάτων. που θα πρέπει να κε- νέντευξη στη Battistina της ενσωμάτωσης των φαλαιοποιηθεί για να Cugusi, αρμόδια του Κέ- αποτελεσμάτων του ανταλλαχθούν μεθοδο- ντρου πουδών Διεθνούς σχεδίου σε υπάρχουσες λογίες και εμπειρίες Πολιτικής της Ρώμης, και καθιερωμένες πολι- και να προωθηθούν για την πορεία υλοποίη- τικές αναφορικά με την συνέργειες μεταξύ των Χξήζηνο Αξακπαηδήο ππόεδπορ ηηρ ΤΠΑΕΣΗ, διοικηηικά απμόδιορ για ηο ζσέδιο Φιλοξενία σης του έργου Υιλοξενία. υγκεκριμένα η συνέντευξη επικεντρώθηκε περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και το περι- σχεδίων. Σν παξόλ ελεκεξσηηθό δειηίν εθπνλήζεθε θαη εθδόζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία, κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηνπ Επξσπατθνύ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο MED. η απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζ απηό απερνύλ ηε γλώκε ησλ ζπκπξαηηόλησλ ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία θαη σο εθ ηνύηνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ επίζεκε άπνςε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο. Ενημεπωτικό δελτίο Φιλοξενία Τεύσορ 5 Σεπτέμβπιορ 2011 Εκδότηρ : ΤΠΑΕΣΗ Χρήζηος Αραμπαηδής, πρόεδρος Κοινοηικό Καηάζηεμα Λιβαδιάς Κερκίνε Ελλάδα Διεςθςντήρ ύληρ : Τοπική Απαζτολεζιμόηεηα (ΤΠ.ΑΠ.) Απόζηολος Καλλιανηδίδες, πρόεδρος Αγγελάκε Θεζζαλονίκε Ελλάδα Σςντακτική ομάδα : Μαρία Τζακίρε, δεμοζιογράθος, αρτιζσνηάκηες Stéphane Clochey, ζσνηονιζηής ζτεδίαζες. ρέζηες Καλλιανηδίδες Sarah Everett Μαρία Καλπίδοσ.

Κοινοτικό πρόγραµµα Med. Εγκριθέν σχέδιο Φιλοξενία

Κοινοτικό πρόγραµµα Med. Εγκριθέν σχέδιο Φιλοξενία Κοινοτικό πρόγραµµα Med Άξονας 4 Στόχος 1 Άξονας 4 : Προώθηση µιας ολοκληρωµένης και πολυκεντρικής ανάπτυξης του µεσογειακού χώρου Med Στόχος 4.1 : Συντονισµός των αναπτυξιακών πολιτικών και βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Επιτυχής τερματισμός! Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο

Φιλοξενία. Επιτυχής τερματισμός! Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο Σεύρνο 6 Μάξηηνο 2012 Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Επιτυχής τερματισμός!

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί-

Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί- Σεύρνο 4 Μάξηηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Κρίσιμη στροφή Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας.

Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας. Τεύρνο 2 Μάξηηνο 2010 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Συνεχίζουμε! Οριστάνο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

130 Νοεμβρίου 2012 Δημαρχείο Μεσσήνης

130 Νοεμβρίου 2012 Δημαρχείο Μεσσήνης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΛΚΗΣ) ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΙΔΗΣ Γενικός συντονιστής του έργου PHILOXENIA στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος MED 2007-2013, χρηματοδοτηθέντος από το ΕΤΠΑ Εισήγηση στο «Εθνικό συνέδριο MEDSTRATEGY :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013

Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013 Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013 Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ομιλητής: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτισμικών δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλου-Νέστορος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Πύλου-Νέστορος Ενημερώνουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExC FEACO. 1 Ποιοι είμαστε και γιατί οι θέσεις μας, μπορούν να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

LIVORG. Σχεδιασμός και δοκιμή νέων πλαισίων ΕΕΚ για τη μεταφορά και την αναγνώριση δεξιοτήτων στη Ευρωπαϊκή βιολογική κτηνοτροφία

LIVORG. Σχεδιασμός και δοκιμή νέων πλαισίων ΕΕΚ για τη μεταφορά και την αναγνώριση δεξιοτήτων στη Ευρωπαϊκή βιολογική κτηνοτροφία Ενημερωτικό Δελτίο No. 1 LIVORG Σχεδιασμός και δοκιμή νέων πλαισίων ΕΕΚ για τη μεταφορά και την αναγνώριση δεξιοτήτων στη Ευρωπαϊκή βιολογική κτηνοτροφία Περίοδος προγράμματος: 01.12.2013-30.11.2015 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζηρού θα υλοποιήσει για την εκπαιδευτική περίοδο 2013 2014 τα ακόλουθα προγράμματα: ΘΕΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 Οκτωβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άρτα, 20 Οκτωβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Άρτα, 20 Οκτωβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα αποτελέσματα της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/21-11-2016 πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Αρ. Αποφ. 30/2016 «Περί συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

microstars Newsletter - Bulletin No. 4

microstars Newsletter - Bulletin No. 4 View this email in your browser microstars Newsletter - Bulletin No. 4 Ημερίδα: Νέες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες με Οδηγό τις Μικροπιστώσεις, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 στην Θεσσαλονίκη Ενημερωτική Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 %

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 Καλάβρυτα 28/11/2015 Δρ Γιώργος Γκανέτσος ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 1 ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 300,000 ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 100,000 Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο Χειμερινός Τουρισμός Πρόταση Γιάννη Καρούσου Πρόταση η οποια κατεθεσα στο δημοτικο συμβουλιο. η πρώτη ολοκληρωμένη για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού (εγχώριου). μέτρα, κίνητρα και ιδέες οι οποιες ολες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του ΕΑΔ Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 5 ο

Τα Νέα του ΕΑΔ Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 5 ο Περιεχόμενα: 3 ο Συνέδριο Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Τα Νέα του ΕΑΔ Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 5 ο 3 ο Συνέδριο ΕΑΔ 1 Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργική Παραγωγικότητα & Βιωσιμότητα 2 Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου Έργο R e.herb Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Στόχοι του Έργου Η καταγραφή και ανάδειξη των αρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ»

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. H Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΠΑΣΙΘΕΑ», στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ωφελουμένων του Προγράμματος «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 Δήμοι και 5 Κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Καλυμνίων θα συνεχίσει επιτυχώς για τρίτη χρόνια την υλοποίηση των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ Ημερίδα με θέμα «Απολογισμός και αξιολόγηση του Προγράμματος» Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. Κομοτηνή, 27.07.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά και συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών της Φλώρινας. Περίληψη

Κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά και συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών της Φλώρινας. Περίληψη Κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά και συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών της Φλώρινας Τσακιρίδου Ελένη, Ειδική Επιστήμονας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. Κυρίδης Αργύρης, Λέκτορας, Π.Τ.Ν. Φλώρινας, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΕΙΘΩ» ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΕΙΘΩ» ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΘΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΕΙΘΩ» ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Σοφία Άρτεμις Κουτσουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα