ΚεΙμενσι. Δ. Ν. ΜΑΡΟΝΙΤΙΙΣ. ΒrλΓΓΕλΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΤΝ'λΣ. λσtaσιaδh-σnιεon:iδιi. Γιλ.."~NHΣ ΒεΛΟΤΔΗΣ ι ΕΛΕΝ Η ΚΑΡλΝ ΤΖΟΛλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚεΙμενσι. Δ. Ν. ΜΑΡΟΝΙΤΙΙΣ. ΒrλΓΓΕλΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΤΝ'λΣ. λσtaσιaδh-σnιεon:iδιi. Γιλ.."~NHΣ ΒεΛΟΤΔΗΣ ι ΕΛΕΝ Η ΚΑΡλΝ ΤΖΟΛλ"

Transcript

1 ΚεΙμενσι Δ. Ν. ΜΑΡΟΝΙΤΙΙΣ. ΒrλΓΓΕλΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΤΝ'λΣ Α XPU:Τ14HΣ Ι ΑΝΝλ.PAΓIιorΔAKII ΔιιIιlHTPA θeoeιanoπotλot-konτoτ λννλ Α λσtaσιaδh-σnιεon:iδιi Γιλ.."~NHΣ ΒεΛΟΤΔΗΣ ι ΕΛΕΝ Η ΚΑΡλΝ ΤΖΟΛλ ΣΠΤΡΟΣ ΜΟΣΧΟ ΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΡΙΔΗ-ΦΕΡΡΑΡΙ )(σι, EMMANOrBA ΡΟΙΔΙΙΣ

2 το πριαμιι τrιι; aφι.ιόδιας cmoτήμης σιuιi _ 'ΙΙΚ ιστοριχής Σμπειρlιrς. ΚEiμ""" που πρωτoδημoo\eότηxmι cmj 11p6σrnιιι (ιιρ (0). το ΜΕ'τΟ αιι/!f!ιι'tlάnxouo ρ,οδ,χό των Ntow. μιιζι με ιιπoσπάαμστa ιιπό... ΥλωσσολοΥιΧ"ή μσλέτη του EμμιινouήA ροιιιιι Τιι ΣΙlΙωλα. του t 893. tmxeιρoύν νιι ιινιιdxeucίσouν τους μύθους που αντιστρατεύονται axριρώς το lιυνιιμισμό της Υλώσσιις χιι, Εμποδa;οον μ... ουσ,ιιστιχ"ή προσtyy,ση χιι, xαλλ,tρye,ά της.

3 ΔΕΚΑ ΜΎΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕπψέλεLα ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΧΑΡΗΣ Κε(μενα Δ.Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ Ι ΕΎ"ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΤΡΟ"Υ'ΝΙΑΣ Α.-Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ Ι ΆΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΎ"ΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΎ"ΛΟΎ"-ΚΟΝΤΟΎ" ΑΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΣΎ"ΜΕΩΝΙΔΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΟΥΔΗΣ Ι ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ ΣΠΙΡΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ι ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΡΙΔΗ-ΦΕΡΡΑΡΙ καl ΕΜΜΑΝΟΎ"ΗΛ ΡοΙΔΗΣ ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ~EΚlWΣEO: I5φΠΑΤΑΚΒ

4 Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Εκδόσεις Πατάκη Γιάννης Η. Χάρης (επιμ.), Δέκα μύθοι για την ελληνική γλώσσα Τυπογραφικές διορθώσεις: Έλλη Βάζου Στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση, φιλμ: Π. Καπένης Μοντάζ: Π. Σαράτσης Μακέτα εξωφύλλου: Βασιλική Καρμίρη Copyright Σ. Πατάκης ΑΕ. & Γιάwης Η. Χάρης, Αθήνα, 2001 Πρώτη έκδοση από τις Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, Δεκέμβριος 2001 Ακολούθησαν οι ανατυπώσεις Μαρτίου 2002, Σεπτεμβρίου 2002, Δεκεμβρίου 2002, Σεπτεμβρίου 2003, Ιουνίου 2006 Η παρούσα είναι η έβδομη εκτύπωση, Οκτώβριος 2007 ΚΕΤ 3501 ΚΕΠ 1116/07 ISBN ~EΚΔOEEIE φπατακη ΒΑΛ ΊΈΤΣΙΟΥ 14, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: ΦΑΞ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 16, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΝΕΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 122, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: ΦΑΞ: Web site: ο

5 Περ~εχόμενoc Προλογικό σύjμείωμα nάννύjς Η. XάΡΎjς, Εισαγωγή: Δέκα μύθοε Υια την ελληνική Υλώσσα Δ. Ν. MαρωνίΤΎjς, Αρχα{α ελληνική Υλώσσα: Μύθοε και μυθοπο{ησύ) Ευάγγελος Β. Πετρούνιας, ΕτυμολΟΥ{α και προέλευσύ) του λεξιλου{ου της νέας ελληνικής 23 Α.-Φ. XριστίδΎjς, Η αρχα{α και η νεότερη ελλr;νική Υλώσσα: Η αυτονομ{α της δημοτικής 35 Άννα ΦραγΚOυδάΚΎj, Η Υλωσσική φθορά και οε «μευαλομανε{ς» Υλώσσες 45 ΔήμΎjτρα Θεοφανοπούλου- Κοντού, Λάθη στη χρήσύ) της Υλώσσας: Αλήθεια και μύθος

6 Άννα. Ανα.στα.σ~άδη- Συμεωνίδη, Ιδεολογήματα και δανεισμός 63 nάννης Βελούδης, 11 ν,σες εξ,σώσε,ς: Η Υλώσσα των νέων Ελένη Κα.ρα.ντζόλα., Το «απαραb,αστο» ι θ ι 83 της,στορ,κης ορ ΟΥραφ,ας Σπύρος Μοσχονάς, Η προτερα,ότητα ι λ ι του προφορ,κου ΟΥου. 93 Μα.ρία. Κα.χριδή-Φερράρι, Πλούσ!ες και φτωχές Υλώσσες 103 ΕΠΙΜΕΤΡΟ Αποσπάσματα. από τη μελέτη του Εμ.μανουήλ Ρο'ί'δη Τα ε,δωλα, 111

7 Οταν μου ζητήθηκε από τα Πρόσωπα, το ένθετο σα66ατιάτικο περιοδικό της εφημερίδας Τα Νέα, να οργανώσω ένα αφιέρωμα για τη γλώσσα, σκέφτηκα ότι, πλάι στα αφιερώματα και, φυσικά, τις αυτοτελείς εκδόσεις που εξετάζουν ΤΎ)Υ ιστορία της γλώσσας, λείπει ίσως σήμερα μια εξέταση της παραίστορίας, ή της ιστορίας που μυθολογεί και μυθοποιεί τη γλώσσα. Έτσι, επιχείρησα να καταρτίσω έναν ενδεικτικό κατάλογο με δέκα από τους 6ασικότερους μύθους γύρω από τη γλώσσα, και επιδίωξα να εξασφαλίσω τη συνεργασία αρμόδιων επιστημόνων που είχαν ασχοληθεί ειδικά με κάποιο από αυτά τα θέματα. Χάρη και στη δική τους πρόθυμη ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε το αφιέρωμα, που δημοσιεύτηκε στα Πρόσωπα της 16ης Σεπτεμ6ρίου 2000, τεύχος 80, σ , και κυκλοφορεί τώρα αυτοτελώς, χάρη στην προθυμία των εκδόσεων Πατάκη. Στα Πρόσωπα κάθε κείμενο καταλάμ6ανε ένα δισέλιδο και συνοδευόταν -για λόγους αισθητικούς, σελιδοποιητικούς, και όχι ουσιαστικούς- από ένα απόσπασμα της προδρομικής γλωσσολογικής μελέτης του Εμμανουήλ

8 Ρο'(δη Τα είδωλα. Λέω «όχι ουσιαστικούς», επειδή κάθε απόσπασμα δεν αντιστοιχούσε στο εκάστοτε άρθρο για τον εκάστοτε μύθο: δεν ήθελα να εμφανιστεί η συγκατοίκηση αυτή σαν σύγκριση, κατά κάποιον τρόπο, του σημερινού μελετητή με τον παλαιότερο συυυραφέα. Άλλωστε, δεν υπήρχε και απόλυτη αντιστοιχία κατά θέμα: λόγου χάρη, στο θέμα «πλούσιες και φτωχές γλώσσες» αντιστοιχούν τουλάχιστον τέσσερα αποσπάσματα του Ροι"δη, αλλά κανένα στο θέμα της «γλώσσας των νέων». Έτσι, τα αποσπάσματα αυτά τυπώνονται εδώ όλα μαζί σαν επίμετρο, και ο προδρομικός, όπως είπα, λόγος του Συριανού συυυραφέα του 190υ αιώνα εμφανίζεται να επιλογίζει τη σκέψη των σημερινών. Οφειλω να ευχαριστήσω και από αυτήν τύ) θέση τύ) διεύθυνση της εφημερίδας Τα Νέα, τη διεύθυνση και τα μέλη της συντακτικής επιτροπής των Προσώπων που υποστήριξαν το αφιέρωμα, και τις εκδόσεις Πατάκη που έ δωσαν σ' ένα εξ ορισμού εφήμερο αφιέρωμα μια «μονιμότερη» θέση. Μα πρώτα, εννοείται, οφείλω να ευχαριστήσω τους συντάκτες των κειμένων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν όχι μόνο στύjv ιδέα αλλά και στις ειδικές απαιτήσεις που γεννά η πραγμάτευση τέτοιων θεμάτων μέσα από εφημερίδα. Τα κείμενα τυπώνονται εδώ με ελάχιστες αλλαγές, και με μόνη προσθήκη μια σύντομη 6ι6λιογραφία κατά θέμα. Γ.Η.χ.

9 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Δέκ(Χ!J-ueo~ Ύ~(X τ-ην ελλ-ην~κ~ Ύλώσσ(Χ Γιάννης Η. Χάρης Δέκα σύγχρονοι ειδικοί και ένας λογοτέχνυ)ς του 190υ αιώνα εξετάζουν δέκα συστατικούς μύθους ΤΥ)ς φιλολογίας γύρω από τψ ελλυ)νική γλώσσα. Οπωσδήποτε έχουμε να κάνουμε με μύθους που ευδοκιμούν και σε άλλες χώρες, σχετικά με άλλες γλώσσες, ακόμα και τις πλέον ισχυρές και κραταιωμένες, όπ ως Υ) γαλλική, Υ) γερμανική, Υ) αγγλική. Εδώ, όπως είναι φυσικό, εξετάζονται σε σχέσυ) με ΤΥ) δική μας γλώσσα, με ΤΥ) συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα, τη ι Ι ι μακραιωνη ιστορια ΤΥ)ς, που τους ενισχυει και τους δραματοποιει Δεν υπάρχει αμφιt)ολία ότι οι μύθοι αυτοί, όταν δεν αποτελούν συγκροτημένη ι δεολογία, οφείλουν ΤΥ)ν ευρεία διάδοσή τους στην ιδεοληψία του αυτονοήτου που τους χαρακτηριζει

10 κα~, γεν~κότερα, στον 6αθύ συνα~σθηματ~κό δεσμό μας με τη γλώσσα, το κατεξοχήν κo~νων~κό αγαθό που μo~άζε~ άρρηκτα δεμένο με την ταυτότητά μας, άρα με την ί&α την ύπαρξή μας. Στο αφ~έρωμα επ~λέχτηκαν δέκα από τους 6α-, 'θ ζ 'θ ', σ~κoτερoυς μυ ους κα~ ανα ητη ηκαν «καθ υ- λην» αρμόδ~o~ πανεπ~στημ~ακοt, γλωσσoλόγo~ κα~ φ~λόλoγo~ που αντ~πρoσωπεύoυν όλο το φάσμα της δ~δακτ~κής, πανεπ~στημ~ακής πείρας κα~ έρευνας με τη σεφά που τυπώνoντα~ εδώ τα κείμενά τους: Δ. Ν. Μapωνtτης, Ευάγγελος Β. Πετpoύν~ς, Α.-Φ. Xρ~στίδης, Άννα Φραγκουδάκη, Δήμητρα Θεοφανοπούλου- Κοντού, Άννα Αναστασ~άδη-Συμεωνtδη, Γ~άννης Βελούδης, Ελένη Καραντζόλα, Σπύρος Μοσχονάς, Μαρία Kακρ~δή-Φερράρ~. Για τη δ~άταξη των κε~μένων ακολουθήθηκε ο εφμός της σχετ~κής επ~χεφηματoλoγίας που ξεκ~νά από την «αε~θαλή δ~απtστωση» ότ~ η γλώσσα φθείρετα~ κα~ οδηγεtτα~ στον αφαν~σμό: 1. αφετηρtα συνήθως εtναι μ~α γενεαλoγ~κή α ναφορά στην αρχαία ελλην~κή γλώσσα, αναφορά ~δ~αίτερα γεν~κευτ~κή, κατά την οποtα συγχωνεύoντα~ ή ~σoπεδώνoντα~ o~ δ~αφopετ~κές φάσε~ς της αρχαίας ελλην~κής 2. η ταύτ~ση που επ~χεφείτα~ 6ασίζετα~ κατά

11 κανόνα στην αναγωγή του λεξ~λoγίoυ της νεοελλην~κής γλώσσας σχεδόν απoκλε~στ~κά στα «αρχαία ελλην~κά» 3. η νεoελλην~κή θεωρείτα~ πλέον απολύτως εξαρτημένη από τα αρχαία ελλην~κά, κα~ γ~α την καλλ~έργε~ά της τίθετα~ όρος απαραίτητος η γνώ-, ση των αρχα~ων- 4. όσο όμως απομακρυνόμαστε από τα αρχαία ελλην~κά, η γλώσσα, υπoτίθετα~, φθείρετα~, αφού η εξέλ~ξη ακρ~6ως της γλώσσας αντ~μετωπίζετα~ με όρους φθοράς 5. συστατ~κά αλλά κα~ εν~σχυτ~κά της «φθοράς» θεωρoύντα~ τα λάθη, αδ~ακρίτως, κα~ 6. ο δανε~σμός από άλλες γλώσσες 7. σαν απόδε~ξη γ~α όλα αυτά πρoσκoμίζετα~,,, μ~α επ~φανε~ακη κα~ προπαντος μονομερης παρατήρηση της γλώσσας των νέων, 'ζ Ρ' λ' 8. το συμπερασμα μo~α ε~ π~α αo~αστo: η γ ωσσα πεθαίνε~, ή κα~ πέθανε ήδη, με την καθ~έρωση του μoνoτoν~κoύ, που καταλύε~ την ~στoρ~κή ορθογραφία 9. ο προηγούμενος μύθος, γ~α την κατάλυση της ~στoρ~χής ορθογραφίας, φωτίζεται εδώ με την, 1:',, 'Ρ' 'θ ενταr.,η του σ εναν γεν~κoτερo, oασ~κo μυ ο, ο ο- ποίος ταυτίζε~ τη γλώσσα με τη γραφή της.

12 10. Το αφ~έρωμα κλείνε~ με ένα κείμενο μ.ε το οποίο θα μπορούσε κα~ να αρχίζε~: την εξέταση της διάκρ~σης σε «πλoύσ~ες» κα~ «φτωχές» γλώσσες, διάκρ~ση που υπoκε~τα~ σε ολους τους μύθους τους οποίους καταγράψαμε. Εδώ άλλωστε φαίνοντα~ τα όρ~α και o~ αντοχές του o~κoδoμήματoς, κα~ προπαντός ο oλ~σθηρός δρόμος της συλλoγ~στ~κής που προσπαθήσαμ.ε να ανασυστήσουμ.ε. o~ περ~σσότερo~ μύθo~ «σχoλ~άζoντα~» παράλληλα μ.έσα από τον λόγο του Εμμανουήλ ΡοΤδη, του μαχητ~κoύ δημoτ~κ~στή που από αδυναμία έγραφε στην καθαρεύουσα, όπως το εξηγεί αλλού ο ίδ~oς. Τ ου ανήκε~ αυτή η θέση εδώ, επε~δή είνα~ ο πρώτος που αφ~έρωσε ε~δ~κή μελέτη στα ΕΕδωλα -όπως τα ονόμασε- τα οποία στo~χε~ώνoυν τη σκέψη μ.ας γ~α ΤΎ) γλώσσα. Από ΤΎ) μελέτύ) αυτή, που δύ)μοσ~εύτύ)κε το 1893 κα~ κυκλοφορεί τώρα στη σειρά των Απάντων του (Ερμής, Αθήνα 1978, 40ς τόμ., σελ ), πρoέρχoντα~ όλα τα παραθέματα που τυπώνoντα~ πλά~ στ~ς σύγχρονες μελέτες.

13 Αρχα.[α. ελλ""ν~κ~ γλώσσα.: Μuθο~ κα.~ μ.uθοπο[",,~ Δ. Ν. Μαρωνίτης Λ ίγα λόy~α πρώτα γ~α τους όρους «μύθo~» κα~ «μυθοποίύ)σψ>, o~ oπoίo~ επ~bάλλονταt δ~ά του τίτλου εδώ στύ)ν αρχαία ελλψ~κή γλώσσα. Εξαρχής θα πρέπε~ να διευκριν~στεί ότι Ύ) περί αρχαίας ελλψικής γλώσσας μυθολογία θα, ι,, μπορουσε, σχύ)ματικα παντοτε, να μoφαστε~ σε,,, Ρ ζ' τεσσερις εποχες: αρχαιοτύ)τα, ου αντιο, τουρκοκρατία, νέος ελλύ)νισμός. Για ευνόύ)τους λόγους θα επιμ.είνω στψ πρώτύ) εποχή. Στον ευρύτερο χώρο ΤΎ)ς αρχαιογνωσίας, ειδικότερα στύ)ν περιοχή ΤΎ)ζ ~στoρίας των tδεών, Ύ) Ο Δ. Ν. Μαρωνίτης είναι ομ.ότιμ.ος καθηυψής της Αρχαίας Eλλr;νικής ΦιλολΟΥίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

14 λέξί) «μύθος» ΧΡΊ)σιμοποιήθψ<ε και ΧΡΊ)σιμοποιείται λίγο πολύ ως συμπλί)ρωματικός και μάλλον 'θ' λ'~ λ', αντι ετος ορος των ει,εων«ογος» και «σκεψί)>>. Η ΠΡΟΊ)γούμενΊ) διάκρισί) υπονοεί δύο διακε- '(' " ~ ~ '), κριμενα οχι κατ αναγκψ και οιαοοχικα συστί)- ματα έκφρασί)ς και επικοινωνίας στον αρχαιοελλ ", "ψ ~ Ί)νικο κοσμο -πρωιμο, ακμαιο, ο ιμο: παραοο-, λλ" ~, σιακο και συ ογικο το ενα, ει,ατομικευμενο και ", "λλ λλ κατα καποιον τροπο νεοτερικο το α Ο' α Ί)γοι ι λ' ~, ρικο το πρωτο, κυριο εκτικο το οευτερο' φαντασιακό το ΠΡΟΊ)γούμενο, εξορθολογισμένο το επόμενο. Προφανώς οι τρεις προτεινόμενες διακρίσεις παραείναι απλουστευτικές και ~ε~αίως δεν αποκλείουν τψ επιμειξία τους. Όπως κι αν έχει το πράγμα, προκειμένου για ΤΊ)ν αρχαία ελλί)νική γλώσσα αναγνωρίζονται α πό πολύ νωρίς μυθολογικού τύπου ερμψείες ΤΊ)ς, οι οποίες εντούτοις απαντούν σε ριζικές περί γλώσσας απορίες, μερικές μάλιστα από τις οποίες παραμένουν ακόμί) και σήμερα άλυτες. Οι σχετικοί πάντως μύθοι εύκολα μοιράζονται ανάμεσα σ' ε κείνους που αφορούν τον αυτονόί)το μάλλον προφορικό λόγο και σ' αυτούς που προσπαθούν να ε ξί)υήσουν το αίνιγμα ΤΊ)ς γραφής. Καταλογίζω ε φεξής σε τέσσερις κατί)γορίες τα περί γλώσσας

15 απορύ)ματα που μπορει κανεις να διακρινει στί)ν αρχαία ελλψική γραμματεία: 1. Μυθολογείται πρώτα Ί) αρχαία ελλί)νική γλώσσα ως προς ΤΊ)ν καταγωγή και τψ εύρεσή ΤΊ)ς' κυρίως ως προς ΤΊ) θεολογική, ανθρωπολο-,,,, γικί) Ί) μεικτί) αφορμί) ΤΊ)ς. 2. Μυθολογήματα επίσί)ς εμφανίζονται, προκειμένου να κατοχυρωθούν Ί) αρχαιότί)τα και Ί) προτεραιότί)τα ΤΊ)ς αρχαίας ελλψικής γλώσσας έναντι άλλων γει~oνικών γλωσσών. 3. Μυθολογικές εξί)υήσεις προτείνονται, για να αποφασιστεί ο πραγματολογικός,ή και οντολογικός, τύπος ΤΊ)ς γλώσσας σε αντιθεσί) προς τον συμ~ατικό ΤΊ)ς χαρακτήρα. 4. Μύθοι, τέλος, επινοούνται, για να υποστί)ρίξουν ως αδιαιρετο το ζεύγος «όμαιμον-ομόγλωσσον», στο πλαίσιο μιας αυθεντικής φυλετικής ι θαγένειας, εκεί μάλιστα που λίγο πολύ σκανδαλίζει Ί) εμφάνισί) κάποιας πολυγλωσσιας. Δεν έχω τον χώρο να παραδειγματίσω τις προτεινόμενες τέσσερις απορί)ματικές κατί)γοριες, οι ο ποίες αφορούν λιγότερο στψ προφορά και περισσότερο στί) γραφή ΤΊ)ς αρχαίας ελλψικής γλώσσας. Ειναι ωστόσο προφανές ότι οι διάφοροι αυτοι

16 μ.ύθοι περί αρχαίας ελληνικής γλώσσας δεν πρέπει να θεωρούνται αυθαιρετοι και καταφρονητέοι, στον bαθμ.α που ανταποκρίνονται σε αναγνώσιμ.ες,, θ' Π' ανθρωπολογικες και ιστορικες συν ηκες. αρα ταύτα η αρχαιογνωστική επιστήμ.η, ειδικατερα η επιστήμ.η της γλωσσολογιας, επωμ.ίζεται νομ.ιμ.ως την ευθύνη να διακρίνει τις τεκμ.ηριωμ.ένες γνώσεις μ.ας για την αρχαια ελληνική γλώσσα α πό τις ιδεολογικές μ.εταμ.ορφώσεις και παραμ.ορ-, ", φωσεις της, οι περισσοτερες απο τις οποιες σχημ.ατίζονται στα ελληνιστικά και ελληνορωμ.αι κά χρόνια, εφεξής εγκαθιστανται και προοδευτικώς εξωρατζουν ώς σήμ.ερα το είδωλο πλέον της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ως μ.έτρο αξιολογικής σύγκρισής της μ.ε τη νέα ελληνική γλώσσα. * * * Η bασικατερη ιδεολογική (μ.υθολογική και μ.υθοποιητική) παρεξήγηση περί της αρχαίας ελληνικής γλώσσας αναγνωρίζεται στην αυθαίρετη ταύτισή της μ.ε την αρχαία ελληνική γραμ.μ.ατεία. Σύμ.φωνα μ.ε τούτο το ιδεολόγημ.α, η υψηλή στάθμ.η της γλώσσας εξασφαλίζει εκ των προτέρων,, " την υψηλη σταθμ.η της γραμ.μ.ατειας, ως σχεση μ.άλιστα αιτίου προς αιτιατό. Τούτο προφανώς

17 σημ.αίνει αξιολογική πρόταξη πλέον της γλώσσας έναντι των γραμ.μ.άτων σάμ.πως να πρακειται για ένα είδος γλωσσικής γεννήτριας, προορισμ.ένης να παράγει στο διηνεκές αξεπέραστης αξιας λογοτεχνικά και γραμ.μ.ατειακά έργα. Η μ.υθολογική και μ.υθοποιητική αυτή στρέbλωση ανάγεται στα α ψιμ.α ελληνιστικά χρόνια και κωδικοποιήθηκεαπό το γνωστα κίνημ.r.ι. και τους συντελεστές του πρώι-,, μ.ου και υστερου αττικισμ.ου. Σε τούτο το σημ.είο αξίζει να θυμ.ηθούμ.ε ότι η αρχαική και κλασική εποχή δεν φαίνεται να κατέχεται απα γλωσσική αυταρέσκεια. Γλώσσα και γραμ.μ.ατεία σuμ.bάλλονται, καλλιεργούνται και ε ξελίσσονται μ.ε συνεχή διάλογο-αντίλογο του παρόντος μ.ε το παρελθαν, χωρίς bεbαίως τούτο να σημ.αίνει μ.αθησιακή αχαριστία του πρώτου προς το δεύτερο. Αξιοσημ.είωτο επίσης είναι το γεγονός ατι στα αρχαικά και κλασικά χρανια δεν σχημ.ατίζεται κάποιος λογοτεχνικός κανόνας, μ.ολονότι αναγνωρίζονται οφειλές στους θεμ.ελιωτές των λογοτεχνικών ειδών και γενών, και προπαντός στον Όμ.ηρο. Όπως κι αν έχει το πράγμ.α, μ.ε την αττικιστική προκατάληψη, σύμ.φωνα μ.ε την οποία αρχαία ελληνική γλώσσα και αρχαία ελληνική γραμ.μ.α-

18 τεια 'λ' ιγο πολ' υ ταυτι'ζονται, τα λ ογοτεχνικα' κατορθώματα της αρχαιότητας αποσυνδέονται πλέον από τα ιστορικά τους συμφραζόμενα και θεωρούνται εφεξής υποχρεωτικά γλωσσικά πρότυπα. Σ' αυτό πάντως το μύθευμα περι της αρχαιας ελληνικής γλώσσας οφειλονται παρεπόμενες εμπλοκές του γλωσσικού μας ζητήματος και μια σειρά από συγγενικά ιδεολογήματα, τα οποια, για λόγους δημοσιογραφικής οικονομιας, εδώ μόνον επιγράφονται. Εννοούνται τα μυθεύματα για: (α) την καθαρότητα και τον άμεικτο χαρακτήρα της αρχαιας ελληνικής γλώσσας (t;) την πρότυπη αξια της έναντι όλων των άλλων γλωσσών- (γ) την α διατάρακτη συνοχή και συνέχειά της' (δ) το αμετάφραστό της (ε) την αποκλειστική κληροδοσια της στους Ν εοέλληνες. Τα ιδεολογήματα αυτά, τα οποια ταλαιπώρησαν για δύο σχεδόν αιώνες τη νεοελληνική παιδεια και εκπαιδευση, υφέρπουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ακόμη και σήμερα, μολονότι η δογματική υπεράσπισή τους οδηγει συχνά σε πραγματολογικές αλλά και λογικές αντιφάσεις. Με μια τέτοια, κραυγαλέα, αντιφαση κλεινω το ιχνογράφημα τούτο περι αρχαιας ελληνικής γλώσσας. Ενώ οι Νεοέλληνες, εν ονόματι της αρχαιας

19 ελληνικής γλώσσας, διεκδικούν στο πλαισιο της Ευρωπαικής Ένωσης ισοτιμία της νεοελληνικής γλώσσας έναντι των άλλων εuρωπαικών γλωσι, ι, σων, στο εσωτερικο της χωρας καταφανως υποτιμούν τη στάθμη της νεοελληνικής γλώσσας, την οποια θεωρούν, έναντι της αρχαιας ελληνικής λ ι, Π ' γ ωσσας, ανεπαρκη. ροκειται για ενα "~ ειοος α- κατανόητης ενδογλωσσικής ανισοτιμιας, η οποία οδηγει στην αυθαιρετη υπόθεση ότι η νεοελληνική γλώσσα χρειάζε~αι συνεχώς την υποστήριξη της αρχαιας ελληνικής γλώσσας, για να καλύπτει τα κάθε λογής κενά της. rr. Περιττεύει να πω ότι, ως κλασικός φιλόλογος, που χρόνια μελετώ την αρχαια ελληνική γλώσσα, αισθάνομαι φιλολογική έλξη προς αυτήν, την ο- ι ",, ποια εντουτοις ειμαι υποχρεωμενος να υπερκερασω, προκειμένου η απόσταση μεταξύ μύθου και λόγου για την αρχαια ελληνική γλώσσα να μην καταστει αγεφύρωτο χάσμα.

20

21 ΕΤU!J-αλαΎf~ κ~~ πραέλεuσύ) ταu λεξ~λαύfαu τ~ς νέ~ς ελλ~ν~κ~ς ΕυάΥΥελος Β. ΠετρούΥιας ε't"υμολογία είνα~ ο επ~σ't""f)μον~κός κλάδος Η που μελετά 't"ύ]ν προέλευσύ] 't"wv λέξεων και έχει 't"ύ]ν υποχρέωσύ] να δείξει από " Ι " που προερχον't"αι 't"ocro Ύ] μορφύ] τους οσο και οι 6ασικές τους σύ]μασίες. Όμως οι παλιό't"ερες E't"Uμολογίες 't"ύ]ς νέας ελλψικής παρουσιάζουν συχνά μια ψεύ't"ικύ] εικόνα σχετικά με ΤΎ]ν προέλευσύ] 't"ou λεξιλογίου αu't"ής 't"ύ]ς γλώσσας, που οφείλε 't"ιxt σ't"ψ προσπάθεια, μέσα από έναν σπίρο φορμαλισμό, να αναχθούν τα πάν't"α. cr't"ix «αρχαία ελλψικά». Καθώς είχε δείξει κιόλας πριν από έναν αιώνα. ο Ο ΕυάΥΥελος Β. Πετρούνιας είναι καθηύύ)τής Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

22 Γεώργιος Χατζιδάκις, οι ~άσεις τ/ς λαικής νεοελληνικής γλώσσας ~pίσκoνται στην ελλφιστιχ:ή κοινή, που αποτελεί σημ.αντικά διαφοροποιημ.ένη ε ξέλιξη της κλασικής ελλφικής. Από άποψη πολιτικής ιστορίας, η ελληνιστική κοινή επεκτείνεται μ.έχρι και τη ρωμ.αιχή εποχή. Με τη δημ.οσίευση των ετυμ.ολογιών του Λεξικού της Κοινής Νεοελλφικής (ΛΚΝ) του Ιδρύμ.ατος Τριανταφυλλίδη, νομ.ίζω φάνηκε πως και τ/ς λόγιας γλώσσας οι ~άσεις ~pίσκoνται στην ελληνιστική εποχή, και σε μ.ικρότερο ~αθμ.ό στην κλασική ελληνική. Αντιστοιχίες της νέιις ελληνικής μ.ε!ι.λλες γλώσσες 'ο 'λλ λ", πως και σε α ες γ ωσσες, ετσι και στ/ νεα ελληνική υπάρχουν λέξεις «κληρονομ.ημ.ένες», δηλαδή λέξε,.ς που είτε οι ίδιες είτε τα επιμ,έρους στοιχεία τους υπάρχουν συνεχώς στη γλώσσα για πολύ μ.εγάλο διάστημ.α, έστω και μ.ε τροποποιημ.ένη μ.ορφή και προφορά. Σύμ.φωνα μ.ε την τοποθ,,, λ'1: " ετηση που εγινε πιο πανω, οι ει.,εις αυτες αναγονται τουλάχιστον στ/ν ελληνιστική περίοδο: πατέρας (υπήρχε κιόλας στην κλασική ελληνική ως πατήρ), ανθρωπιά (δημ.ιουργήθηκε το Μεσαίωνα, μ.ε ~άση το παλιότερο ουσιαστικό άνθρωπος και

23 το επίθημ.α -ιά), σπ[τι (ήρθε από τα λατινικά κατά τη ρωμ.αική περίοδο). r πάρχουν επίσης μ.εταγενέστερα δάνεια, είτε λαι κής προέλευσης :.ζου- 'λ ' λ' e' λ' Τ' μπου ι, ειτε ογιας: ιοουαρ, ιμπερια ισμος. ε- λος, παρουσιάζονται και λόγιοι νεολογισμ.οί: ηχο -, Ύραφω. Ιοιιιιτερότητες της νέιις ελληνικής Η νέα ελληνική όμ.ως παρουσιάζει και ιδιαιτερότητες, που δεν ~υναντιoύνται σε άλλες ευρωπαι -, λ ι,, 'Γ ' κες γ ωσσες, η συναντιουνται σπανια. ια να γι-, " ~ θ ', νει κατανοητο αυτο, πρεπει να 00 ουν εισαγωγικα μ.ερικές ~ασικές πληροφορίες. Για ιδεολογικούς λόγους, δηλαδή εθνικούς, πολιτιστικούς, αλλά και για εσωτερικούς γλωσσικούς λόγους, όπως είναι χαρακτηριστικές μ.ορφολογικές ομ.οιότ/τες ανάμ.εσα στα αρχαία και στα νέα ελληνικά, η ελληνική γλώσσα θεωρείται ενιαία, από την κλασική ή ακό-,.., ", μ.η και απο τη μ.υκηναικη εποχη μ.εχρι σημ.ερα. Σε αντιπαράθεση, οι νεολατινικές, αλλιώς ρο-, λ" λ ', μ.ανικες, γ ωσσες, οπως τα ιτα ικα, τα ισπανικα, ή τα γαλλικά, παρόλο που από χρονική άποψη η,, " λ', αποσταση αναμ.εσα σ αυτες και στα ατινικα ειναι πολύ μ.ικρότερη απ' ό,τι η απόσταση ανάμ.εσα στα σημ.ερινά και στα κλασικά ελληνικά, δε θεω-

24 ρούνται «ίδια» γλώσσα με τον πρόδρομό τους, τα λατινικά. Όταν η σημερινή ελληνική γλώσσα ανάγεται σε τόσο παλιά εποχή, φυσικό είναι να παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στην προφορά αλλά και στη σημασία των λέξεων, ενώ σε άλλες γλώσσες οι σημασιολογικές αλλαγές παρουσιάζολ ' 'φ', νται πο υ πιο περιορισμενες" ερνω σαν παραδειγμα δύο λέξεις λαι"κής προέλευσης, που έχουν ιδιαίτερη bαρύτητα για το νεότερο πολιτισμό: σταυρός, παράδε,σος. Στην κλασική ελληνική, σταυρός σήμαινε «όρθιος πάσσαλος». Τη νέα της σημασία η λέξη την απέκτησε σαν μετάφραση του λατινικού crux. Η λ. παράδε,σος, αρχικά δάνειο από τα περσικά, σήμαινε «κλειστό πάρκο Πέρση άρχοντα». Τη νέα σημασία της την απέκτησε σαν μετάφραση του εbραι"κού Χήπος της Εδέμ. Μια δεύτερη,διαιτερότητα είναι ο λόγιος δανεισμός από παλιότερες περιόδους της γλώσσας, και bασικά από την ελληνιστική κοινή. Το φαινόμενο της επανεισαγωγής παλιών λέξεων το ονόμασα στην Ε,σαγωγή του ΛΚΝ: δ,αχρον,χό δανεισμό. Παραδείγματα: δημοχρατία, αρ,στοχρατία, χθό- ~"O ',~, νιος, η οοος. πως φαινεται απο τα ουο τελευταία παραδείγματα, πολλές φορές τα δάνεια αυτά

25 δε συμφωνούν με τους φωνολογικούς και τους μορφολογικούς κανόνες της λαικής γλώσσας, και μερικές φορές, όπως συμbαίνει με τα θηλυκά σε -ος, τροποποιούν σήμερα τους, κανόνες της νέας ελληνικης. Πολλές από τις επανεισαγμένες αρχαίες λέξεις αποδίδουν στην πραγματικότητα νεότερες ευρωπαικές έννοιες, έτσι ώστε η σημασία τους διαφέρει άλλοτε πολύ και άλλοτε λιγότερο από την αρχαία: η λ. τραγ"ωδία σαν θεατρικός όρος διατηρεί την αρχαία σημασία της, αλλά στη σημασία «φριχτή κατάσταση» αποδίδει σημασία που απέκτησε στα γαλλικά. Η ίδια σημασία έχει περάσει και σε άλλες ευρωπαι"κές γλώσσες. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τη νέα σημασία της λέξης φανταστ,χός (= εξαιρετικός). Η ριζική αλλαγή στη σημασία πολλών αρχαίων λέξεων είναι ένας από τους λόγους που οι σημερινοί Έλληνες δυσκολεύονταινα μάθουν σωστά τα αρχαία ελληνικά γιατί καθώς τα παλιότερα λεξικά δεν επισημαίνουν τις αλλαγές, ενισχύεται στο μυαλό του αναγνώστη η σφαλερή ταύτιση ανάμεσα στη σημερινη, και στην πα λ" ια σημασια, που φυσι- ", 'λ',~ κο ειναι να εχει κιο ας κανει υποσυνειοητα. Μια τρίτη,διαιτερότητα οφείλεται στην ύπαρ-

26 ξη αυτού που αλλού το ονόμασα διεθνή ελληνικά. Καθώς &άφορες ανθρώπινες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν κατά την ελληνική αρχαιότητα, πολλοί όροι που τις εξέφραζαν πέρασαν σε άλλες γλώσ- ~I λ Ι Α ι ι σες, και ιοιως στα ατινικα. πο τα λατινικα, με τη λατινική πια μορφή τους, και μαζί με λατινικές λέξεις, κληροδοτήθηκαν στις νεότερες γλώσθλ ' λ' σες: α ητης, φι οσοφια, μουσικη,, ιστορια,, α- στρονομέα. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε προη-,, ",, γουμενο, ετσι ωστε σημερα οι νεοτερες γλωσσες δανείζονται και απευθείας λέξεις από τα αρχαία λλ ι ι Ι Ι ι ε ηνικα, οπως φυσικα και απο τα λατινικα: ε- ρωτικός, πολιτική, δημοκρατέα. Μερικές λέξεις που πέρασαν πολύ νωρίς στις ευρωπαιχ.ές γλώσσες μέσα από τη λα'ι'κή παράδοση μπορεί να έ χουν αλλάξει τόσο, ώστε η καταγωγή τους να μη διακρίνεται με την πρώτη ματιά' π.χ. στα αγγλικά church < κυρι(α)κόν, police < πολιτε[α. Το σημαντικότερο όμως είναι πως, επεκτείνοντας αυτή την παράδοση, εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις με έ:άση αρχαία ελληνικά και λατινικά λεξικά στοιχεία δημιουργούνται σήμερα, για εξυπηρέτηση των νεότερων αναγκών. Μερικές είναι σύμφωνες με τους σημασιολογικούς και μορφολογικούς κανόνες των δύο κλασικών γλωσσών: παν-

27 δαιμόνιο, ακουστική. Συχνότερα όμως δε συμφωνούν με αυτούς, αφού δημιουργούνταιγια εξυπη-, Ι,, ι ρετηση των σημερινων αναγκων και οχι γιαεπιδειξη αρχαιομάθειας: μικρόbιο, ορθοπαι(ε)δική, ουτοπέα, πανόραμα, πολυκλινική. Οι λέξεις αυτές έρχονται και στα νέα ελληνικά σαν δάνεια από τις νεότερες γλώσσες, και φυσικά τροποποιούν τους μορφολογικούς και σημασιολογικούς κανόνες της ελληνικής... Τα δάνεια μπόρεί να είναι είτε απευθείας, δηλαδή με δανεισμένη και τη μορφή και τη σημαι ρ,,ι λ ι ι σια: ιοουαρ, κομπιουτερ, η να αποτε ουν μεταφραση ξένων λέξεων. Το αγγλικό skyscraper μεταφράστηκε σε διάφορες εuρωπαιχ.ές γλώσσες, και στα νέα ελληνικά ήρθε σαν ουρανοξύστης. Στη γλώσσα μας όμως τα μεταφραστικά δάνεια είναι πολύ συχνότερα από ό,τι σε άλλες ευρωπα'ι'κές γλώσσες, γιατί παλιότερα οι μορφωμένοι φαντάζονταν πως η ύπαρξη δανείων σε μια γλώσσα είναι «δείγμα φτώχειας, παρακμής» κτλ, και α ντικαθιστούσαν τα απευθείας δάνεια με μεταφραστικά, ώστε να μην είναι προφανής ο δανεισμός. Στη λαιχ.ή γλώσσα υπήρχε η λ φαμέλια, απευθείας δάνειο από το ιταλικό jamiglia. Στη λόγια γλώσσα όμως αντικαταστάθηκε από τη λ οικο-

28 ι λ ', Υενε!α, που αποτε ε~ μεταφρασυ) ΤΥ)ς ~ταλ~χ~ς λέξυ)ς, χα~ αποσχοπούσε στο να αποχρubεί το γεγονός του δανε~σμoύ. Η μετάφρασυ) στυ)ρίχτυ)χε στυ)ν αρχαία λ. Ο!ΚΟΥενής, «δούλος γεννυ)μένος,,, στο σπ~τ~», που αντ~στo~χε~ περ~πoυ προς το λατ~ν~χό jamulus, ετυμoλoγ~χό πρόδρομο του ~ταλ~χού jamiglia. Στα αρχαία ελλy)ν~χά, Υ) φαμ[λ!α, Ο!ΚΟΥένε!α, λεγόταν ο[κος, ~ ο!κ[α. Kα~ τα μεταφpαστ~χά δάνε~α είνα~ δυνατό να τροποποιούν τους χανόνες τ/ς ελλy)ν~χ~ς: ακτα! ωρός «γαλλ garde-cotes), πολυμέσα «α/(. multίmedia). Η λόγ~ας προέλευσυ)ς αντωνυμία ο οπο[ος, 'λ ', ε~χε μπε~ χ~o ας χατα τον υστερο Μεσαίωνα, ό- πως δ~απ~στώνoυμε από το έργο του Kύπρ~oυ ~_ στoρ~χoύ Λεόντιου Μαχαφά, αρχ~χά με ΤΥ) μoρφ~ / Ι,, ο πο!ος, η πο!α, χα~ Υ)τανε μεταφρασyj του γαλλ~χού le quel, Ια quelle. Eίνα~ ενδ~αφέρoν πως σ~μερα πολλοί μoρφωμένo~ πpoτ~μoύν αυτ~ τψ αντωνυμία από το λα.~"χ~ς προέλευσυ)ς αναφoρ~χό μόρ~o που. Πολλές φορές μάλ~στα σuμbαίνε~ χάπo~α λέξυ) να μπ~χε στυ) νεότερυ) ελλy)ν~χ~ από δ~πλό δρόμο, σαν δάνε~o μoρφ~ς από τα αρχαία ελλy)ν~χά χα~ σαν δάνε~o συ)μασίας από τ~ς νεότερες ευρωπα.~"χές γλώσσες, ~δίως τα γαλλ~χά. Το φα~νόμενo

29 ,, λλ ' δι ι δι ι αυτο το ονομ.ασα α ου!συποστατο ανε!σμο, χα~, απ' όσο ξέρω, πρόχε~τα~ γ~α!δ!α!τερότητα που δεν παρατηρε[τα!, τουλάχ!στον σε ευρωπα,κές Υλώσσες. Η αρχαία λέξυ) εκδρομή σ~μα~νε «στρατ~ωτ~χ~ επίθεσυ»). Σ~μερα μεταφράζε~ το αγγλ~χό excursion, που ετυμoλoγ~χά στy)ρίζετα~ στο λατ~νtχό excursio, «στρατ~ωτ~χ~ επίθεσυ»). Ο αρχαίος αρ~στoτελ~χός όρος υπάλληλο!, που αναφερόταν σε έννοιες ΤΥ)ς λoγ~χ~ς, μεταφράστυ) χε στα γαλλ~χά σαν: subaltemes. Όμως με τψ ί δ~α λέξυ) χαραχτυ)ρίζονταν στα γαλλ~χά χα~ o~ χατώτεpo~ υπάλλy)λo~: employes subaltemes. Στα νέα ελλy)ν~χά χpy)σ~μoπo~~θy)χε Υ) αρχαία λέξυ) με ΤΥ) γραφε~oχpατ~χ~ συ)μασία ΤΥ)ς γαλλtχ~ς χα~ bέba~a, δεν υπονοούμε πως o~ Έλλψες υπάλλy)λo~ έ χουν χάπo~α ~δ~αίτεpy) poπ~ προς ΤΥ) φ~λoσoφία, χα~ ε~δ~χά τψ αp~στoτελ~χ~! Σε γλώσσα με τόσο μ.αχραίωνυ) ~στopία είνα~ φυσ~χό να παpoυσ~άζoντα~ χα~ τυχαίες αναδυ)μιουργίες, που δυστυχώς συχνά παpεpμψεύoντα~. Δύο παραδείγματα: Στα παλ~ότεpα λεξ~χά Υ) λ. τραπεζαρία θεωpείτα~ μεσα~ων~χ~. Στα μεσα~ωνtχά ελλψ~χά όμως τραπεζαρία ~ταν θυ)λυχό του τραπεζάρως, χαι σ~μα~νε ΤΥ)ν χαλόγp~α τψ επ~φopτ~-

30 σμ.ένη με την τήρηση της τάξης στην (Δθουσα φαγητού των γυναικείων μοναστηριών. Ώστε η μορφολογική της ανάλυση είναι: τραπεζάρ(ως) -Εα, ενώ η σημερινή λέξη αναλύεται: ΤΡαπέζ(t) -αρεα (σύγκρινε: τζαμ-αρεα). Η λ χαπvtστήρω είναι νεότερη μετάφραση των γαλλικών fumoir, sαlon α jumer. Στα παλιότερα λεξικά όμως παρουσιάζεται σαν μεσαιωνική ή ελληνιστική. Η σπάνια αυτή παλιά λέξη σήμαινε: «θερμό λουτρό» ή ίσως «θυμιατήρι», και bέbαια δεν είχε σχέση ούτε με τσιγάρα ούτε με πούρα. Οι παλιότεροι ετυμολόγοι θα μπορούσαν να είχαν αναρωτηθεί, τι είδους ταμπάι ζ ι Β ζ Ι ι κο καπνι αν αραγε οι υ αντινοι πριν απο την α- νακάλυψη της Αμερικής; Αλλά ο στείρος φορμαλισμός δεν ενδιαφέρεται για λογικές ερωτήσεις. ΕπιΑοτ/ bιbαιούρα.φfα.ζ Bouffartigue J. και Delrieu Α.Μ., Tresor des rαcines grecques, Βερολίνο-Παρίσι 1981' ελλην. μετ. Α. Μόζερ, Οι ελλψικές ρίζες στη γαλλικ~ γλώσσα, Ελευθεροτυπία, Aθ~να 1993.

31 Cotez Η., Dictionnαire des structures du vocαbulαire sαvαnt, Robert, Παρίσι Munske Η.Η. και Α. Κirkness (επψ..), Eurolαtein, Niem~yer Verlag, Τυ6ίγΥη Nybakken Ο.Ε., Greek αnd Lαtin in Scientific Terminology, Ames, The University State ofiowa Press, Πετρούνιας Κ, Nεoελλψικ~ γpαμματικ~ και συγκριτική ανάλυση,university Studio Press, Θεσσαλονίκη «Γλωσσικές σχέσεις Ελλάδας και Δύσης: Λεξιλόγιο και διαχρονικότητα της ελληνικ~ς γλώσσας», Η ελλψικ~ γλώσσα, ;Υ'πουργείο Eθνικ~ς Παιδείας, Aθ~να 1996, σ (91-94, ). - Οι ετυμολογίες στο Λεξικό της ΚοινήςΝεοελληνικής του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1998 (δες Πρόλογο, σ. η', και Εισαγωγή, σ. κ '-κγ'). - «Ιδιαιτερότητες της νεοελλ ηνικ~ς ετυμολογίας», Γλώσσα και μεταρρυθμίσεις, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 2000, σ Petrounias Ε., «Loan Translations and the Etymologies of Modem Greek», Greek Linguistics, Proceedings of the 2nd International Congress of Greek Linguistics, Σάλτσμπουργκ 1995, 2, «Parole italiane di origine "greca": Problemi di interferenza», Atti del [ο convegno bίlαterαle, Istituto Italiano di Cultura, Θεσσαλονίκη 1998, σ

32

33 Η α.ρχα.ία. κα.~ Ύ) νεότερύ) ελλύ)ν~κ~ γλώσσα.: Η σ.,uτονομία. ΤΎ)ζ BΎ)μOΤ~Κ~ζ Α.-Φ. ΧριστΕοης αντίλύ)ψύ) που καλλιερυήθύ)κε τα τελευταία χρόνια για τψ εξάρτύ)σύ) ΤΎ)ς επάρ Η κειας στύ) νεοελλψική γλώσσα -στύ) δύ) μοτιχή- από ΤΎ) γνώσύ) ΤΎ)ς αρχαίας δεν μπορεί να κατανού)θεί και να αζιoλoγύjθεί αν δεν ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλέγμα προι'δεασμών ---ΙΧΚΡΙbέστερα προκαταλήψεων- που συνδέονται με τις περιπέτειες των γλωσσικών συζύ)τήσεων στον ευρύτερο χώρο ΤΎ)ς ευρωπαιχής νεοτερικότύ)τας. Οι προ'ιόεασμοί αυτοί μπορούν να διακριθούν σε ευρύτερους και στενότερους. Στους πρώτους ανήκει Ύ) αντίλύ)ψύ), που κυριαρχεί σχεδόν απολύτως ώς Ο Α.- Φ. Χριστίδης είναι καθηύύ)τής Γλωσσολογίας στο Αρ,στοτέλεeo Πανεπ,στήμeo Θεσσαλονίκης

34 19 ' (, " τον ο αιωνα αιωνα των επιστύjμων και αιωνα γέwύjcrύjς τ/ς γλωσσολογίας), για τ/ γλωσσική αλλαγή ως «φθορά» και «αλλοίωσψ>. Η αντίλύjψύj, θ', ~,, ξ λ ' αυτύj κα oριστύjκε απο ουο συστατικες α ιο 0γΎJσεις ΤΎJς γλωσσικής πραγματικότύjτας. Η πρώτύj αναδεικνύει ως μέτρο γλωσσικής επάρκειας και ποιότ/τας πρότυπες Υραμμ.απεαχές Υλώσσες (αρχαία ελλύjνική, λχ., και λατινική), αποκλίσεις από τις οποίες -ή αλλιώς, εξελεχτεχές αλλαυέςθεωρούνται συμπτώματα γλωσσικής παρακμής. Το κίνύjμα του αττεχεσμού, όπως διαμορφώνεται στα ύστερα ελλύjνιστικά χρόνια, για να συνεχίσει, με διάφορες παραλλαγές, τψ πορεία του ώς τον QO" λ', 'ξ '" ο αιωνα, αποτε ει γεννύjμα μιας τετοιας α ιολόγύjσύjς. Και ΎJ εξωγ λωσσική γείωσύj αυτής ΤΎJς αξιoλόγύjσύjς -προκειμένου για τον πρώιμο αττικισμό- f)ρίσκεται στύj νοσταλγία για τψ «καθαρότύjτα» και ΤΎJν «ευγένεια» ΤΎJς αττικής διαλέκτου, τ/ς διαλέκτου ΤΎJς μεγάλύjς κλασικής γραμματείας, όπως αντιδιαστέλλεται με τψ «αλλοίωσψ> ΤΎJς χοενής, μέσα στις συνθήκες ΤΎJς διευρυμένύjς ελλψοφωνίας ΤΎJς ελλψιστικής εποχής και στύj σύνδεσή ΤΎJς με ΤΎJ ρωμαιοκρατία, ως εποχή, παρακμύjς Ανάλογες στάσεις παρατύjρoύνται f)έf)αια και

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

η παράγραφος και η περίληψη

η παράγραφος και η περίληψη η παράγραφος και η περίληψη H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Παράγραφος είναι το θεματικά αυτοτελές τμήμα του γραπτού πεζού λόγου, το οποίο διαθέτει νοηματική ενότητα και είναι στενά συνδεδεμένο με το συνολικό κείμενο. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου Όλες οι ζωντανές γλώσσες αλλάζουν συνεχώς. Η γλώσσα της κάθε γενιάς δεν είναι ποτέ ολόιδια µε τη γλώσσα της προηγούµενης ή της επόµενης και, αν και µεταξύ διαδοχικών γενεών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 16 Διαγωνίσματα πος καλύπτοςν ολόκληπη την εξεταστέα ύλη τος μαθήματορ και όλοςρ τοςρ τύποςρ των ασκήσεων τηρ Σπάπεζαρ Θεμάτων Copyright για τιρ απαντήσειρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

H EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA* H IΔIAITEPOTHTA THΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ

H EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA* H IΔIAITEPOTHTA THΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ H EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA* H νέα ελληνική γλώσσα δεν είναι υπόθεση των τελευταίων τριάντα ή πενήντα ετών αποτελεί προϊόν αδιάκοπης εξέλιξης 40 και πλέον αιώνων. O ιστορικά ενιαίος χαρακτήρας τής ελληνικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ευχαριστίες....................................................4 Χαιρετισμός Δημάρχου..............................................5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Ελληνική περίπτωση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εξάντας

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Ελληνική περίπτωση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εξάντας Εξαρτημένη ανάπτυξη ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Ελληνική περίπτωση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Εξάντας Ο Τάκης Φωτόπουλος γεννήθηκε στη Χίο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από το 1966 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο όπου έκανε, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

THE GREEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ White Paper Series Σειρά Λευκών Βίβλων THE GREEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ Maria Gavrilidou Maria Koutsombogera Anastasios Patrikakos Stelios Piperidis White Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ «Ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, όπως όλα εκείνα τα πράγματα που το καθένα τους είναι ένα όλον, αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

Άσπα Τσαούση, ρ. Κοινωνιολογίας, Επίκ. Καθηγήτρια ALBA. Νατάσα Αβούρη, Νάγια αλακόρα, Ειρήνη Πιτσάκη

Άσπα Τσαούση, ρ. Κοινωνιολογίας, Επίκ. Καθηγήτρια ALBA. Νατάσα Αβούρη, Νάγια αλακόρα, Ειρήνη Πιτσάκη Επιστηµονική Ευθύνη Άσπα Τσαούση, ρ. Κοινωνιολογίας, Επίκ. Καθηγήτρια ALBA Συγγραφή Νατάσα Αβούρη, Νάγια αλακόρα, Ειρήνη Πιτσάκη Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΨΑΡΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΑΜ: 742 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ

Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ Σε όλα τα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα που επιχειρήθηκαν στην εκπαίδευση μεταπολεμικά, μόνιμος στόχος ήταν η στροφή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Corpus σηµειώσεων για το µάθηµα ΕΛΛ 100: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK. Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012. ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης

Corpus σηµειώσεων για το µάθηµα ΕΛΛ 100: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK. Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012. ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 Corpus σηµειώσεων για το µάθηµα ΕΛΛ 100: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Λεµεσός 2012 ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης 1 1. Εισαγωγικά Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα