Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικοφ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικοφ"

Transcript

1 Σελ. 1

2 ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ '' ΠΑΧΑ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ 2011 '' Α' ζκδοςθ: 22/03/11 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου : 17/0-06/0 Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικοφ Paris - Disneyland / ςελ. 3 Αναχώρθςθ 17/0, *22/0, *27/0, 02/0 Novotel Tour Eiffel * (2 διαν.) Cheyenne Disney ( 2 διαν.) Europe Airpost Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ Οι αναχωριςεισ 17/0 και 18/0 κακϊσ και οι επιςτροφζσ ςτισ 0/0 και 06/0 γίνονται μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ. Bonjour Paris / ςελ. -7 Αναχώρθςθ 18/0, 02/0 17/0, 02/0 Novotel Ponte De Sevres 3* Novotel Tour Eiffel * 2 39 εωσ 16 ετϊν Millennium Opera * Novotel Ponte De Sevres 3* Novotel Tour Eiffel * 7 37 εωσ 16 ετϊν Millennium Opera * Σελ. 2 Europe Airpost Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ ΔΩΡΟ Η ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΗΚΟΤΑΝΑ!!! Οι αναχωριςεισ 17/0 και 18/0 κακϊσ και οι επιςτροφζσ ςτισ 0/0 και 06/0 γίνονται μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ.

3 Bonjour Paris / ςελ. -7 Αναχώρθςθ *22/0, *27/0 21/ 27/ Novotel Ponte De Sevres 3* Novotel Tour Eiffel * 69 6 εωσ 16 ετϊν Millennium Opera * Novotel Ponte De Sevres 3* Novotel Tour Eiffel * 67 εωσ 16 ετών Millennium Opera * Novotel Ponte De Sevres 3* Novotel Tour Eiffel * 6 2 εωσ 16 ετών Millennium Opera * Europe Airpost Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ Swiss Airlines Θες/νίκθ - Ζυρίχθ Ζυρίχθ - Ραρίςι Ραρίςι - Ζυρίχθ Ζυρίχθ - Θες/νίκθ ΔΩΡΟ Η ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΗΚΟΤΑΝΑ!!! ΔΩΡΟ Η ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΗΚΟΤΑΝΑ!!! Κοςμοπολίτικθ Κυανι Ακτι / ςελ. 8 Αναχώρθςθ 6 21/ 26/ 3* Novotel Cannes Montfleury * * Novotel Cannes Montfleury * Aegean Airlines Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Μιλάνο Μιλάνο - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ Προβθγκία - Κυανι Ακτι / ςελ. 9 Αναχώρθςθ 21/, 26/0 3* * Charter Θες/νίκθ-Βαρκελϊνθ Βαρκελϊνθ-Θες/νίκθ Σελ. 3

4 London Fabulous / ςελ Αναχώρθςθ 22/0, 27/0 Royal National 3* Park Plaza Westminster Bridge * Thistle Marble Arch * on Oxford Street Continental Aγγλικό Aγγλικό Thomson Airways Θες/νίκθ-Λονδίνο Λονδίνο-Θες/νίκθ Intercontinental London Park Lane * Aγγλικό /0, 02/0 17/0, 02/0 16/0, 02/0 Royal National 3* Park Plaza Westminster Bridge * Thistle Marble Arch * on Oxford Street Intercontinental London Park Lane * Royal National 3* Park Plaza Westminster Bridge * Thistle Marble Arch * on Oxford Street Intercontinental London Park Lane * Royal National 3* Park Plaza Westminster Bridge * Thistle Marble Arch * on Oxford Street Continental Aγγλικό Aγγλικό Aγγλικό Continental Aγγλικό Aγγλικό Aγγλικό Continental Aγγλικό Aγγλικό Αναχωριςεισ 16/0, 17/0, 18/0 με Aegean Airlines μζςω Ακθνών και επιςτροφι ςτισ 01/0 με απευκείασ πτιςθ τθσ Thomson Airways Αναχωριςεισ 02/0 απευκείασ με Thomson Airways και επιςτροφζσ ςτισ 0/0, 06/0, 07/0 μζςω Ακθνών με Αegean Airlines. Tιμι ατομικοφ πακζτου (ειςιτιριο & διαμονθ ςτο ξενοδοχείο με, μεταφορά από και προσ το αεροδρόμο) - 0 κατά άτομο ςτισ αναγραφόμενεσ τιμζσ * Λογω του Βαςιλικοφ Γάμου του Πρίγκηπα Γουίλιαμ τησ Ουαλίασ ςτισ 29/0 οι αναχωρήςεισ ςτισ 27/0 θα έχουν επιβάρυνςη 0 κατ' άτομο ςτισ τιμέσ * Intercontinental London Park Lane * Aγγλικό Σελ.

5 Αγγλία - κωτία - Χάιλαντσ / ςελ. 11 Αναχώρθςθ 7 23/ * θμιδιατροφι εκτόσ Εδιμβοφργο Aegean Airlines Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Λονδίνο Λονδίνο - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ Ciao Roma / ςελ. 1 Αναχώρθςθ 18/0, 02/0 Four Points Sheraton * / NH Midas * or similar Albani * / Nh L.Da Vinci * Dei Mellini * or similar Csa Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ Οι αναχωριςεισ 17/0 και 18/0 κακϊσ και οι επιςτροφζσ ςτισ 0/0 και 06/0 γίνονται μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ. 28/ Albani * / Nh L.Da Vinci * Dei Mellini * or similar Αlitalia Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ /0, 02/0 Four Points Sheraton * / NH Midas * or similar Albani * / Nh L.Da Vinci * Dei Mellini * or similar Csa Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ Οι αναχωριςεισ 17/0 και 18/0 κακϊσ και οι επιςτροφζσ ςτισ 0/0 και 06/0 γίνονται μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ. *22/0,* 27/0 Four Points Sheraton * / NH Midas * or similar Albani * / Nh L.Da Vinci * Csa Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ Dei Mellini * or similar / Albani * / Nh L.Da Vinci * Dei Mellini * or similar Αlitalia Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ Σελ.

6 Ρώμθ - Θθςαυροί Σοςκάνθσ / ςελ. 1 Αναχώρθςθ 6 22/ * Αlitalia Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ Barcelona Shopping / ςελ. 16 Αναχώρθςθ 17/ Catalonia Atenas * Catalonia Barcelona Plaza * Catalonia Berna * Catalonia Ramblas * Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - 3 διανυκτερευςεισ με - Ξενάγθςθ πόλθσ - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό 21/0, 26/0 Catalonia Atenas * Catalonia Barcelona Plaza * Catalonia Berna * Catalonia Ramblas * Charter Θες/νικθ - Βαρκελϊνθ Βαρκελωνθ - Θες/νικθ Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - διανυκτερευςεισ με - Ξενάγθςθ πόλθσ - Εκδρομι Γιρονα - Φιγκζρεσ - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό *22/0, *27/0 Barcelo Atenea Mar * Catalonia Atenas * Barcelo Sants * Ayre Gran Via * Catalonia Berna * Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - διανυκτερευςεισ με - Ξενάγθςθ πόλθσ - Εκδρομι Tιμπιτάμπο- Ράρκο Γκαουντί - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό Σελ. 6

7 Βιζννθ / ςελ. 17 Αναχώρθςθ 21/ Austria Trend Savoyen *sup Austrian Airlines Θες/νικθ - Bιζννθ Βιζννθ - Θες/νικθ Πανόραμα Κροατίασ / ςελ. 18 Αναχώρθςθ 6 21/0, 26/0 * θμιδιατροφι Αstra Airlines Θες/νικθ - Ντουμπρόβνικ Ντουμπρόβνικ - Θες/νικθ Ντουμπρόβνικ / ςελ Αναχώρθςθ 21/0, 26/0 Petka 3* θμιδιατροφι Park * θμιδιατροφι Rixos * θμιδιατροφι Αstra Airlines Θες/νικθ - Ντουμπρόβνικ Ντουμπρόβνικ - Θες/νικθ Δώρο Παςχαλινό γζυμα ςτο Μόςταρ. Βουδαπζςτθ / ςελ. 19 Αναχώρθςθ 22/ 27/ Astoria * or similar θμιδιατροφι Sofitel * or similar Astoria * or similar θμιδιατροφι Sofitel * or similar Malev Airlines Θες/νικθ - Βουδαπζςτθ Βουδαπζςτθ - Θες/νικθ Σελ. 7

8 Πράγα / ςελ. 20 Αναχώρθςθ 22/0, 27/0 Diplomat */ C.Marriott */ Jurys Inn * Majestic * / Yasmin * / Htl 987 * Hilton Atrium * / President * Charter Θες/νικθ - Ρράγα Ρράγα - Θες/νικθ Βιζννθ - Βουδαπζςτθ - Πράγα / ςελ. 21 Αναχώρθςθ 8 22/ * θμιδιατροφι Malev Airlines Αμςτερνταμ / ςελ. 22 Αναχώρθςθ 22/ 21/ 22/ Novotel * Nh Cartlon * Novotel * Nh Cartlon * Novotel * Nh Cartlon * Σελ. 8 Olympic Air Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτ/ταμ Αμςτ/ταμ - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ Olympic Air Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτ/ταμ Αμςτ/ταμ - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ Olympic Air Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτ/ταμ Αμςτ/ταμ - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ Δώρο θ Κρουαηιζρα ςτα κανάλια!

9 Μπενελοφξ / ςελ. 23 Αναχώρθςθ / Nh Atlanta *sup. / Novotel * / Novotel * / Nh Atlanta *sup / Nh Atlanta *sup. / Novotel * / Nh Atlanta *sup. / Novotel * / Nh Atlanta *sup. / Novotel * Olympic Air Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτ/ταμ Αμςτ/ταμ - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ **Ρτιςεισ αναχϊρθςθσ ςτισ 28/0 OLYMPIC AIR Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτ/ταμ επιςτροφι ιδια. Βουκουρζςτι / ςελ. 2 Αναχώρθςθ 17/0,18/0 23/0, 26/0, 28/0 17/0, 18/0, 22/0, 23/0, 27/0 Νh Bucharest * θμιδιατροφι International * θμιδιατροφι Novotel City center * Grand Plaza Howard Johnson * θμιδιατροφι J.W. Marriott * Hilton Bucharest * Νh Bucharest * θμιδιατροφι International * θμιδιατροφι Novotel City center * Grand Plaza Howard Johnson * θμιδιατροφι J.W. Marriott * Hilton Bucharest * Tarom Airlines Θες/νικθ - Bουκ/ςτι Βουκ/ςτι- Θες/νικθ Σιμθ ατομικοφ ταξιδιοφ: -60 (Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονι και αντίςτοιχθ διατροφι) Σελ. 9

10 Κοπεγχάγθ - Μάλμο / ςελ. 2 Αναχώρθςθ 23/0, 28/0 * θμιδιατροφι Swiss Airlines Θες/νίκθ - Ζυρίχθ Ζυρίχθ -Κοπεγχάγθ Κοπεγχάγθ - Zυρίχθ Ζυρίχθ - Θες/νίκθ Πανόραμα Χωρών Βαλτικισ / ςελ. 2 Αναχώρθςθ 6 22/ * superior θμιδιατροφι Csa Airlines Μόςχα - Αγία Πετροφπολθ / ςελ. 26 Αναχώρθςθ 8 20/0, 27/0 * θμιδιατροφι Charter Θες/νικθ - Mόςχα Μόςχα - Θες/νικθ Στο ποςό των φόρων περιλαμβάνονται και οι είςοδοι μουςείων, βιηα ωςίασ, αςφάλειεσ Κφπροσ / ςελ. 27 Αναχώρθςθ 22/ Ajax * θμιδιατροφι / Kapetanios 3* θμιδιατροφι Kanika Pantheon 3* sup. θμιδιατροφι Ajax * θμιδιατροφι Louis Apollonia * S/V room θμιδιατροφι Aegean / Cyprus Θες/νικθ - Λάρνακα Λαρνακα - Θες/νικθ Ρεριλαμβάνονται τα εορταςτικά δείπνα / γεφματα Σελ. 10

11 Μάλτα / ςελ. 27 Αναχώρθςθ 22/ Santana * New Dolmen * θμιδιατροφι Intercontinental * Air Malta Θες/νίκθ - Μάλτα Μάλτα - Θες/νίκθ Ντουμπάι / ςελ. 28 Αναχώρθςθ 21/0, 22/0, 23/0, 26/0, 27/0, 28/0 City Max Bur Dubai 3*sup. Al Sondos Suites by Le Meridien * The Fairmont * & 1 γεφμα Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - 3 διανυκτερεφςεισ - Ξενάγθςθ πόλθσ με γεφμα - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό - Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ Εςωτερικό δρομολόγιο ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 130 κατ' ατομο Φιλοδωριματα & αχκοφορικά 20 κατ' άτομο Emirates Σελ. 11

12 Ντουμπάι / ςελ. 28 Αναχώρθςθ Gulf Air 21/0, 22/0, 23/0, 26/0, 27/0, 28/0 City Max Bur Dubai 3*sup. Al Sondos Suites by Le Meridien * The Fairmont * & 2 γεφματα Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - διανυκτερεφςεισ - Ξενάγθςθ πόλθσ με γεφμα - Σαφάρι χ με γευμα ΒΒQ - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό - Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ Εςωτερικό δρομολόγιο ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 130 κατ' ατομο Φιλοδωριματα & αχκοφορικά 20 κατ' άτομο Emirates 6 21/0, 22/0, 23/0, 26/0, 27/0, 28/0 City Max Bur Dubai 3*sup. Al Sondos Suites by Le Meridien * The Fairmont * & 3 γεφματα Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - διανυκτερεφςεισ - Ξενάγθςθ πόλθσ με γεφμα - Σαφάρι χ με γευμα ΒΒQ - Εκδρομι ςτο Αμποφ Ντάμπι με γεφμα - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό - Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ Εςωτερικό δρομολόγιο ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 130 κατ' ατομο Φιλοδωριματα & αχκοφορικά 20 κατ' άτομο Σελ. 12

13 Αεροπορικά ταξίδια Εςωτερικοφ Ρόδοσ / ςελ. 0-1 Αναχώρθςθ 22/ 21/ Dionyssos * - Iξιά Rodos Palace * - Ιξιά θμιδιατροφι garden suite Avra Beach * - Ιαλυςςόσ πλιρθσ Grand * - Ρόλθ θμιδιατροφι Mediterranean * - Ρόλθ θμιδιατροφι Dionyssos * - Iξιά Rodos Palace * - Ιξιά θμιδιατροφι garden suite Avra Beach * - Ιαλυςςόσ πλιρθσ Grand * - Ρόλθ θμιδιατροφι Mediterranean * - Ρόλθ θμιδιατροφι Dionyssos * - Iξιά Rodos Palace * - Ιξιά θμιδιατροφι garden suite Avra Beach * - Ιαλυςςόσ πλιρθσ Grand * - Ρόλθ θμιδιατροφι Mediterranean * - Ρόλθ θμιδιατροφι Astra Airlines Θες/νίκθ - όδοσ όδοσ - Θες/νίκθ Aegean Airlines Θες/νίκθ - όδοσ όδοσ - Θες/νίκθ Aegean Airlines Θες/νίκθ - όδοσ όδοσ - Θες/νίκθ ι διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο. Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 110 Β'κατ. 130 Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 130 Β'κατ. 10 Εκδρομικό πακζτο + 60 Ππου θμιδιατροφι περιλαμβάνεται Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα Οςοι επιλεξουν το Dionyssos μπορουν να παρουν τα εορταςτικα ςτο Avra Beach με 30 κατα ατομο Οςοι επιλεξουν το Μediterranean μπορουν να παρουν τα εορταςτικα ςτο Rodos Palace με 0 κατα ατομο ΣΟ RODOS PALACE προςφζρονται : Δωμάτια με κζα κάλαςςα, Early check-in ςτθν άφιξθ, με δωρεάν, late check-out ςτθν αναχώρθςθ, για τισ απογευματινζσ αναχωριςεισ Σελ. 13

14 αντορίνθ / ςελ. 2-3 Αναχώρθςθ Popy/Santa Maria/Anatoli - Φθρά Philippion 3* -Φθρά Venus Afrodite *sup. - Καμάρι θμιδιατροφι διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο. 22/ Alesahne * - Καμάρι θμιδιατροφι Εl Greco * - Φθρά 1 0-χρ Αndromeda Suites *sup - Ημεροβίγλι Kallisti Thira 3*- Φθρά θμιδιατροφι 22-3 Daedalus * - Φθρά Rocabella Studios - Ημεροβίγλι Μajestic * - Φθρά Astra Airlines Θες/νίκθ - Σαντορίνθ Σαντορίνθ - Θες/νίκθ Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 100 Εκδρομικό πακζτο + 0 Venus, Alesahne και Kallisti Thira και Avra Beach περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΟΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΙΟ "ΝΙΚΙ" ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΡΝΟ 2 ΡΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 2 ΡΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 0% ΕΚΡΤΩΣΗ Χανιά / ςελ. - Αναχώρθςθ 22/ Αrkadi 3* - Ρόλθ Kydon 3* - Ρόλθ Thalassa *sup - Αγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Crispy Village *- απανιάνα θμιδιατροφι Crispy Palace * - απανιάνα θμιδιατροφι Cretan Dream Royal * - Aγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Panorama * - Γαλατάσ θμιδιατροφι Asterion * - Ρλατανιάσ θμιδιατροφι Galini Suites * - Αγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Σελ. 1 Astra Airlines Θες/νίκθ - Χανιά Χανιά - Θες/νίκθ - 3 ι διανυκτερεφςεισ ςτο Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 100, Β'κατ. 130 Ππου θμιδιατροφι περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα

15 Χανιά / ςελ. - Αναχώρθςθ 21/ Αrkadi 3* - Ρόλθ Kydon 3* - Ρόλθ Thalassa *sup - Αγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Crispy Village *- απανιάνα θμιδιατροφι Crispy Palace * - απανιάνα θμιδιατροφι Cretan Dream Royal * - Aγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Panorama * - Γαλατάσ θμιδιατροφι Asterion * - Ρλατανιάσ θμιδιατροφι Galini Suites * - Αγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Astra Airlines Θες/νίκθ - Χανιά Χανιά - Θες/νίκθ - 3 ι διανυκτερεφςεισ ςτο Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 120, Β'κατ. 130 Ππου θμιδιατροφι περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα Κζρκυρα / ςελ. 6 Αναχώρθςθ 21/ Fiori 3* - Δαςςιά Divani * - Κανόνι Chandris garden view * - Δαςςιά Chandris sea view * - Δαςςιά Iberostar Kerkyra Golf * - Αλυκζσ Louis Korkyra Beach * - Υψοσ Apollo Palace * - Mεςςόγγθ θμιδιατροφι θμιδιατροφι θμιδιατροφι θμιδιατροφι θμιδιατροφι Αegean Airlines Θες/νίκθ - Kζρκυρα Κζρκυρα - Θες/νίκθ διανυκτερεφςεισ ςτο - αεροδρομίων Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 120 Εκδρομικό πακζτο + 80 Ππου θμιδιατροφι περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα Σελ. 1

16 Χίοσ / ςελ. 7 Αναχώρθςθ 22/ 21/ Εrytha * - Kαρφάσ Chandris * - Ρόλθ Εrytha * - Kαρφάσ Chandris * - Ρόλθ Astra Airlines Θες/νίκθ - Χίοσ Χίοσ - Θες/νίκθ -3 ι διανυκτερεφςεισ ςτο - αεροδρομίων Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 11, Β'κατ. 13 Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 13, Β'κατ. 1 Εορταςτικά ERYTHA + 0 CHANDRIS + 6 άμοσ / ςελ. 8 Αναχώρθςθ 22/ Labito 3* - Ρυκαγόρειο Samos 3* - Ρόλθ Aeolis 3* - Ρόλθ Doryssa Bay * - Ρυκαγόρειο Aegean Airlines Θες/νίκθ - Σάμοσ Σάμοσ - Θες/νίκθ -3 διανυκτερεφςεισ ςτο - αεροδρομίων Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 11, Β'κατ. 13 Σελ. 16

17 Ηράκλειο-Eλοφντα / ςελ. 9 Αναχώρθςθ 22/ 21/ Castro 2* - Αμμουδάρα Apollonia Beach * - Ρόλθ θμδιατροφι Elounda Aqua Sol * - Ελοφντα all inclusive Elounda Palm * - Ελοφντα πρωινο Ηersonissos Palace *- Χερςόνθςςοσ all inclusive Rineta Beach * - Κόκκινθ Χανι all inclusive Castro 2* - Αμμουδάρα Apollonia Beach * - Ρόλθ θμδιατροφι Elounda Aqua Sol * - Ελοφντα all inclusive Elounda Palm * - Ελοφντα Ηersonissos Palace *- Χερςόνθςςοσ all inclusive Rineta Beach * - Κόκκινθ Χανι all inclusive Αegean/Olympic Θες/νίκθ - Hρακλειο Ηρακλειο- Θες/νίκθ - 3 ι διανυκτερεφςεισ ςτο Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Αναμζνεται Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Αναμζνεται Μυτιλινθ / ςελ. 0 Αναχώρθςθ 22/ 21/ Christina Apts - Mόλυβοσ Silver Bay * - Κολ. Γζρασ Delphinia 3*sup - Μόλυβοσ Lesvion 3* - Ρόλθ Τheofilos * - Ρόλθ Sunrise resort * - Μόλυβοσ θμιδιατροφι Christina Apts - Mόλυβοσ Silver Bay * - Κολ. Γζρασ Delphinia 3*sup - Μόλυβοσ Lesvion 3* - Ρόλθ Τheofilos * - Ρόλθ Sunrise resort * - Μόλυβοσ θμιδιατροφι Αegean Airlines Θες/νίκθ -Mυτιλινθ Mυτιλινθ- Θες/νίκθ ι διανυκτερεφςεισ ςτο Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 12, Β'κατ. 10 Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 170, Β'κατ. 200 Σελ. 17

18 Μφκονοσ / ςελ. 1 Αναχώρθςθ 22/ Maggas 2* - Χϊρα Μakis Place 3* - Αγ. Στζφανοσ White Myth Pension - Χϊρα Pelican Bay Art *- Ρλ. Γυαλόσ Peteinos 3* - Ρλ. Γυαλόσ θμιδιατροφι Poseidon 3* - Χϊρα Giannaki * - Πρνοσ Aeolos 3*sup or Ilio maris * Χϊρα Princess of Mikonos * - Αγ. Στζφανοσ Petnos Beach * - Ρλ. Γυαλόσ θμιδιατροφι Myconian Ambassador * - Ρλ. Γυαλόσ Royal Myconian * - Ελιά Palladium *- Ρλ. Γυαλόσ Astra Airlines Θες/νίκθ-Μφκονοσ Μφκονοσ-Θες/νίκθ διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο. - Ακτοπλοικά ειςιτιρια Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 12 Β'κατ. 10 Tα ξενοδοχεια με θμιδιατροφι περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα Στα ξενοδοχεία με προαιρετικά εορταςτικα +0 Πάροσ / ςελ. Αναχώρθςθ 22/ Cyclades 2*/ Marinos 2* - Ραροικιά Αegeon 3* - Ραροικιά Νarges * - Αλυκι Pandrossos 3* - Ραροικιά θμιδιατροφι Lilly's Apartments - Νάουςςα Saint Andrea * - Νάουςςα Saint George * - Χρυςι Ακτι Astra Airlines Θες/νίκθ-Μφκονοσ Μφκονοσ-Θες/νίκθ Flying Cat Μφκονοσ - Ράροσ Ράροσ - Μφκονοσ διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο ςτο λιμανι Μυκόνου. - Ακτοπλοικά ειςιτιρια Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 12 Β'κατ. 10 Σελ. 18

19 φροσ / ςελ. Αναχώρθςθ 22/ Chalaris rooms - Χϊρα Dream Rooms or Sea Colours - Χϊρα Domenica 3* -Γαλθςςάσ Romantica 3*- Γαλθςςάσ Semiramis 3* - Γαλθςςάσ Faros Village * - Αηόλιμνοσ Dolphin Bay * - Γαλθςςάσ Astra Airlines Θες/νίκθ-Μφκονοσ Μφκονοσ-Θες/νίκθ Βlue Star 1 Μφκονοσ - Σφροσ Blue Star Ithaki Σφροσ - Μφκονοσ διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο ςτο λιμανι Μυκόνου. - Ακτοπλοικά ειςιτιρια Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 10 Β'κατ. 170 Σινοσ / ςελ. Αναχώρθςθ 22/ Aeolos Bay 3*- Χϊρα Oceanis 3* - Χϊρα Τheoxenia 3* - Χϊρα Porto Tango * - Αγ. Ιωάννθσ Τinos beach * - 3χλμ από Χϊρα θμιδιατροφι Astra Airlines Θες/νίκθ-Μφκονοσ Μφκονοσ-Θες/νίκθ Blue Star Ithaki Μφκονοσ - Τινοσ Τινοσ - Μφκονοσ διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο ςτο λιμανι Μυκόνου. - Ακτοπλοικά ειςιτιρια Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 12 Β'κατ. 10 Σελ. 19

20 Κφκθρα / ςελ. 2 Αναχώρθςθ 21/ Vernardos 3* - Aγ. Ρελαγία Δώρο τα εορταςτικα! Ιrida 3* - Αγ. Ρελαγία Kythea Resort - * Αγ. Ρελαγία θμιδιατροφι Astra Airlines Θες/νίκθ-Κφκθρα Κφκθρα-Θες/νίκθ - 3 διανυκτερεφςεισ ςτο Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 100 Εκδρομικό πακζτο + 60 Ππου θμιδιατροφι περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα Οδικά ταξίδια Εξωτερικοφ 7 Ιταλικό Ρανόραμα 21/0, 26/0 * 9 1 θμι/φθ 7 Οφμβρια - Τοςκάνθ 22/0, 2/0 * θμι/φθ 8 Γαλλικι ιβιζρα 21/0, 2/0 * Ελβετικι Σοκολάτα 21/0, 2/0 * γευμ. + 1 γευμα Βουδαπζςτθ 21/0, 22/0 * Βιζννθ - Ρραγα - 8 Βουδαπζςτθ - Σόφια - Μπάνςκο - Κϊν/πολθ Σαξίδι Αναχώρθςθ ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ Δια/φι 22/ * ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ καμπίνασ ΑΒ2, Α2 8 Η εκδρομι πραγματοποιείται και αντίςτροφα καμπίνασ ΑΒ2, Α2 8 καμπίνασ ΑΒ2, Α2 8 Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ +60 Στθν αναχϊρθςθ 2/0 θ 2θ διανυκτζρευςθ κα γινει ςτθν περιοχι Κόμο-Λουγκάνο και όχι ςτθ Λουκζρνθ Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 0 κατά ατομο Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 7 κατά ατομο Σελ. 20

21 Οδικά ταξίδια Εςωτερικοφ ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ Σαξίδι Αναχώρθςθ Δια/φι 22/ Fiori 3* / Chandris * garden view θμι/φθ 22/ Chandris * sea view θμι/φθ 22/ Louis Korkyra * θμι/φθ 22/ Iberostar Golf * θμι/φθ Apollo 22/ θμι/φθ Palace * Κζρκυρα 21/ Fiori 3* / Chandris * garden view θμι/φθ 21/ Chandris * sea view θμι/φθ 21/ Louis Korkyra * κατοπιν θμι/φθ 21/ Iberostar ηθτθςθσ Golf * θμι/φθ 21/ Apollo Palace * θμι/φθ 22/ Ζante Caravel * θμι/φθ 22/ Majestic * θμι/φθ Ζάκυνκοσ Ζante 21/ θμι/φθ Caravel * 21/ Majestic * θμι/φθ 22/ Armeno Beach / Port Lygia * Λευκάδα 22/ Ionian Blue * θμι/φθ 21/ Armeno Beach / Port Lygia * / Ionian Blue * θμι/φθ 22/ Nautica Bay 3* θμι/φθ Ρόρτο Χζλι 22/ Cosmos * θμι/φθ 22/ Alkyon 3* Σελ. 21

22 ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ Σαξίδι Αναχώρθςθ Δια/φι Γφροσ Εφβοιασ 22/ Petit Village 3* θμι/φθ 22/ Frini 3* Ναφπλιο- Tολό 22/ Eden 3*sup Ρρζβεηα-Λευκάδα- 22/ Cleopatra 3* θμι/φθ Ράργα-Γιάννενα 22/ Cleopatra 3* θμι/φθ 22/ 3*+* Γυροσ Ρελ/νθςου 6 21/ 3*+* / αναχ. Ρρωί Pallada / αναχ. Ρρωί Tinos Beach * θμι/φθ 21/ αναχ. Ρρωί Theoxenia 3* / αναχ. Ρρωί Ageri 3* / αναχ. Ρρωί Aeolos 3* θμι/φθ 21/ αναχ. Ρρωί Oceanis 3* Τθνοσ 21/ αναχ. Βράδυ Pallada / αναχ. Βράδυ Tinos Beach * θμι/φθ 21/ αναχ. Βράδυ Theoxenia 3* / αναχ. Βράδυ Ageri 3* / αναχ. Βράδυ Aeolos 3* θμι/φθ 21/ αναχ. Βράδυ Oceanis 3* ΖΗΣΗΣΕ ΜΑ ΣΙ ΣΙΜΕ ΓΙΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΑΞΙΔΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ, ΛΕΤΚΑΔΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 ΡΕΙΛΑΜΒΑΝONTAI EOΤΑΣΤΙΚΑ EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 ΡΕΙΛΑΜΒΑΝONTAI EOΤΑΣΤΙΚΑ EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 ΡΕΙΛΑΜΒΑΝONTAI EOΤΑΣΤΙΚΑ EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 ΡΕΙΛΑΜΒΑΝONTAI EOΤΑΣΤΙΚΑ EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 Σελ. 22

23 Γενικζσ παρατθριςεισ τιμοκαταλόγου > Πλεσ οι τιμεσ είναι κατά άτομο και περιλαμβάνουν ΦΡΑ. > Η εταιρεία ζχει δικαίωμα να αλλάξει το ξενοδοχείο που αναφζρεται ςτθν ανάλογθ ςτιλθ με όμοιo ιδιασ κατθγορίασ εφ'οςον αυτό κρικεί αναγκαίο. > Τα τρίκλινα είναι δωμάτια δίκλινα με προςκθκθ μιασ ακομθ προςκετθσ κλίνθσ. Συνιςτάται για παιδιά. > Ραιδι 2-12 ετων ςε δίκλινο δωμάτιο με ζναν εκ των γονεων δεν δικαιουται εκπτωςθ. > Συμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ των ξενοδοχείων τα δωμάτια παραλαμβάνονται ςτισ και παραδίδονται ςτισ (Σε κάποια ξενοδοχεία ςτισ 10.00) > Τα ωράρια και τα δρομολόγια των πτιςεων εμφανίηονται βάςθ των ςυμβολαίων που εχουν υπογραφεί με τισ αεροπορικεσ εταιρείεσ. > Σε περίπτωςθ αλλαγισ ωραρίων από τθ αεροπορικι εταιρεία ι από τα αεροδρομία θ εταιρεία μασ περιορίηεται ςτθν ενθμερϊςθ των ταξιδιωτων με το ενθμερωτικό ζντυπο εκδρομισ. > Η εταιρεία μασ δεν φζρει απολυτωσ καμια ευκυνθ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ αεροςκάφουσ ι αλλαγισ ι ακφρωςθσ πτιςθσ. > Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τισ τιμζσ ςε περίπτωςθ μεγάλθσ διαφοροποιιςθσ των ιςοτιμιϊν. > Η εταιρεια διατθρεί το δικαίωμα αλλαγθσ τθσ αεροπορικισ εταιρείασ εφ'οςον αυτό κρικεί αναγκαίο. > Ραιδι εωσ 2 ετων (ΙΝFANT) πλθρωνει μονο το 10% τθσ αξίασ τθσ εκδρομισ ςυν τουσ φόρουσ. > Πλοι οι πελάτεσ και τα ςυνεργαηόμενα γραφεία υποχρεοφνται να υπογράφουν τθν ''Συμβαςθ Συμμετοχισ Ρελάτθ'' αφοφ λάβουν γνϊςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. > Με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςασ ςυμαίνει ότι αυτομάτωσ γίνονται δεκτοί οι όροι ςυμμετοχισ που αναγράφονται ςτο ζντυπο εκδρομισ. > Ο τιμοκατάλογοσ εκδόκθκε τθν 22/03 και βάςθ των τωρινϊν δεδομζνων ςτισ τιμζσ του πετρελαίου προκφπτουν οι φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυςίμων. > H oδικι μεταφορά από τισ πόλεισ προσ το αεροδρόμιο Μακεδονία πραγματοποιείται μονο εάν υπάρχει ικανόσ αρικμόσ ταξιδιωτϊν, για τθν πραγματοποίθςθ του δρομολογίου. > Τα ποφλμαν κατά τισ επιςτροφζσ ςτο αεροδρόμιο κα αναχωρουν με maximum αναμονθ 2 ωρεσ ςτο αεροδρόμιο. > Η τελικι τιμι των φόρων, κα οριςτικοποιείται 3 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ με τθν ζκδοςθ του ενθμερωτικοφ δελτίου εκδρομισ. > Για τθν ενοικίαςθ ΙΧ αυτοκινιτου ςτα νθςιά, απαραίτθτθ κατοχι πιςτωτικι κάρτασ για εγγφθςθ. > ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ : Σε όλα τα ξενοδοχεία ηθτείται κατά τθν άφιξθ (check-in) πιςτωτικι κάρτα από τον κάκε ταξιδιϊτθ ωσ εγγφθςθ για προςωπικι κατανάλωςθ αγακϊν. > Οργάνωςθ ταξιδιϊν DION TOURS A.E.. Α.Μ. Ε.Ο.Τ Ε > ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΡΟ 1θ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΕΧΕΙ ΕΡΙΒΛΗΘΕΙ ΑΡΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΝΗΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΩΜΗΣ ΚΑΙ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΙΣΤΩΝ. Για διαμονι ςε 3-αςτζρια, 2-αςτζρια, 1-αςτζρι ξενοδοχεία (χρζωςθ μζχρι 10 νφχτεσ), εφαρμόηεται κακθμερινι ςυνειςφορά Euro 2,00 ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ τθ βραδιά. Για διαμονι ςτο -αςτζρων και -αςτζρων ξενοδοχεία (χρζωςθ μζχρι 10 νφχτεσ), εφαρμόηεται κακθμερινι ςυνειςφορά Euro 3,00 ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ τθ βραδιά. Σελ. 23

24 ΗΜΕΙΩΕΙ : Σελ. 2

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΣΑ 2010-2011 Α' εκδοςθ 08/11/2010 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου για τα ταξίδια 15/12-10/01

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΣΑ 2010-2011 Α' εκδοςθ 08/11/2010 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου για τα ταξίδια 15/12-10/01 ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΣΑ 2010-2011 Α' εκδοςθ 08/11/2010 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου για τα ταξίδια 15/12-10/01 Δθλϊςτε ςυμμετοχι εωσ 27/11 και κερδίςτε!!! Aεροπορικζσ εκδρομζσ εξωτερικοφ : Ρεριλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ '' KAΛΟΚΑΙΡΙ 2011 '' Α' έκδοση: 19/06/11 Ισχύς τιμοκαταλόγου : 20/06 15/09

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ '' KAΛΟΚΑΙΡΙ 2011 '' Α' έκδοση: 19/06/11 Ισχύς τιμοκαταλόγου : 20/06 15/09 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ '' KAΛΟΚΑΙΡΙ 2011 '' Α' έκδοση: 19/06/11 Ισχύς τιμοκαταλόγου : 20/06 15/09 Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικού Paris Disneyland (με διαμονή) σελ. 1 Ημ. Αναχώρηση 5 11/08, 15/08 Ξενοδοχείο NOVOTEL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚ Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ. ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ πρωινό 445 225 120 1.495

ΠΑΙΔΙΚ Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ. ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ πρωινό 445 225 120 1.495 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ 13-16/04 με απευθείας πτησεις της ASTRA AIRLINES ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΚ Η SANTA MARIA/PORTO CASTELO ΦΗΡΑ πρωινο 295 225 50 - STAR HOTEL/MAISTROS HOTEL ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ/ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή 5 4 8,13,16,18/4 22,25/4 8,13,14,17/4 26,28/4 Tιμή

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών Τιμοκατάλογος εκδρομών ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ * ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΛΟΣ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΔΡΑΜΑ,ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ,ΞΑΝΘΗ,ΚΑΒΑΛΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,ΝΑΟΥΣΑ,ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Tιμή Φόροι Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Αερ. Εταιρία σε παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

27/4 CDG(23.30) SKG(03.15)

27/4 CDG(23.30) SKG(03.15) ΠΡΟΣΟΧΗ ωρεάν προσφορά! ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXΩ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΑ 2-12χρ. ΕΝΗΛΙΚΑ 2-12χρ. ΕΠΙΒΑΡ. ΑΕΡΟΠ. ΦΟΡΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ Σελ. ΡΗΣΕΙΣ (ημέρες) ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινές αποδράσεις

Πασχαλινές αποδράσεις Πασχαλινές αποδράσεις Δωρεάν PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) Αγαπητοί εκδρομείς Σας παρέχουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης του οχήματός σας, στις ιδιόκτητες/φυλασσόμενες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2012 A Έκδοση Aθήνα 29/2/2012 *ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ *ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινές αποδράσεις. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013

Πασχαλινές αποδράσεις. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013 Πασχαλινές αποδράσεις ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013 Δωρεάν PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) Αγαπητοί εκδρομείς Σας παρέχουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης του οχήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ Β' ΕΚΔΟΣΗ 9/6/14 - Aναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη Σελ. Εκδρομή Ημ. Αναχ. 3 Παιδική τιμή 2-12 ετών 395 1ο κ 2ο παιδί Μονό/ινο Φόροι Ξενοδοχεία Διατροφή 3 Αερ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή σε δίκλινο QUEENS PARK 3* 665 575 945. Πρωινό CORUS HIDE PARK 4* 745 630 1120 ΙΒΙS BERTHIER 3* 489 465 670. Πρωινό

Τιμή σε δίκλινο QUEENS PARK 3* 665 575 945. Πρωινό CORUS HIDE PARK 4* 745 630 1120 ΙΒΙS BERTHIER 3* 489 465 670. Πρωινό ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 1ε ΗΜ 18ε 6ΗΜ 20ε 78ΗΜ 2ε Σελ Εκδρομή Ημέρες Αναχ. Ξενοδοχεία Διατροφή σε Tιμή Μονοκλ.. Φόροι Αερ. Αερ. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή σε δίκλινο QUEENS PARK 3* 665 575 945. Πρωινό CORUS HIDE PARK 4* 745 630 1120 ΙΒΙS BERTHIER 3* 525 465 710. Πρωινό

Τιμή σε δίκλινο QUEENS PARK 3* 665 575 945. Πρωινό CORUS HIDE PARK 4* 745 630 1120 ΙΒΙS BERTHIER 3* 525 465 710. Πρωινό ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 1ε ΗΜ 18ε 6ΗΜ 20ε 78ΗΜ 2ε Σελ Εκδρομή Ημέρες Αναχ. Ξενοδοχεία Διατροφή σε Tιμή Μονοκλ.. Φόροι Αερ. Αερ. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΠΑΣΧΑ 2014 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 11/3/14 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4 ΗΜ 28ε 5 ΗΜ 35ε 6 ΗΜ 37ε 7 & 8 ΗΜ 45ε ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σελ Εκδρομή Ημέρες Αναχ. Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN / CROATIA 5. AIRLINES ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ (σελ 16) Argosy 3* ή εφάμιλλο Ημ/φή 749 260 609 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

AEGEAN / CROATIA 5. AIRLINES ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ (σελ 16) Argosy 3* ή εφάμιλλο Ημ/φή 749 260 609 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧ. ΗΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ ΠΑΙΔΙ 2-12 ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Kapetanios 3* Πρωινό 449 129 219 Navarria 3* Πρωινό 509 139 335 Κanika Pantheon 3* Sup Πρωινό 519 129 219 Arsinoe

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014. ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 11/3/14. Τιμή σε δίκλινο. Πρωινό. Πρωινό. VILLA LUTECE 4* Πρωινό 745 580 1050

ΠΑΣΧΑ 2014. ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 11/3/14. Τιμή σε δίκλινο. Πρωινό. Πρωινό. VILLA LUTECE 4* Πρωινό 745 580 1050 ΠΑΣΧΑ 201 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Τιμοκατάλογος εκδρομών ΛΑΜΠΑΔΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ, ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ! ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Α ΕΚΔΟΣΗ 11/3/1 Σελ Εκδρομή Ημέρες Αναχ. Ξενοδοχεία Διατροφή 3 ΠΑΡΙΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07 ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 007 ημέρες Κάθε Δευτέρα & ημέρες Κάθε Δευτέρα & Σάββατο με απευθείας πτήσεις ASTRA AIRLINES 0/07 & 11/07 1/07, 1/07, 20/07, 2/0, 29/0, 1/0 πτήσεις, διαμονή στο κατάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 Bʹ ΕΚΔΟΣΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 Bʹ ΕΚΔΟΣΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΑ 201 Bʹ ΕΚΔΟΣΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: 1. Όλες οι τιμές είναι κατ άτομο και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 2. Στις παραπάνω τιμές των εκδρομών δεν περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07 ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 007 ημέρες Κάθε Δευτέρα & ημέρες Κάθε Δευτέρα & Σάββατο με απευθείας πτήσεις ASTRA AIRLINES 0/07 & 11/07 1/07, 1/07, 20/07, 2/0, 29/0, 1/0 πτήσεις, διαμονή στο κατάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

TIMOKATΑΛΟΓΟΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/2/2010. Xρόνια Πολλά. καλό Πάσχα

TIMOKATΑΛΟΓΟΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/2/2010. Xρόνια Πολλά. καλό Πάσχα TIMOKATΑΛΟΓΟΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/2/2010 Xρόνια Πολλά καλό Πάσχα ΠΡΟΣΟΧΗ Δωρεάν προσφορά! ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΔΡΑΜΑ - ΣΕΡΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

6 31/8 439 519 299. 439 525 289 Ξενοδοχείο AEOLIS 4* 429 655 359 Ξενοδοχείο KIVO 4* 549 N/A 369 Ξενοδοχείο LOULOUDIS 4*

6 31/8 439 519 299. 439 525 289 Ξενοδοχείο AEOLIS 4* 429 655 359 Ξενοδοχείο KIVO 4* 549 N/A 369 Ξενοδοχείο LOULOUDIS 4* TOXIC DESIGNS ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 2-12 ΧΡ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 26 ΣΑΜΟΣ ΔΩΡΟ οι μεταφορές 5 25/8 429 495 319 Ξενοδοχείο PARADISE 3* 439 525 289 Ξενοδοχείο AEOLIS 4* 26 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος ιακοπές Fly & Drive στην Ελλάδα!

Τιμοκατάλογος ιακοπές Fly & Drive στην Ελλάδα! Τιμοκατάλογος ιακοπές Fly & Drive στην Ελλάδα! Ά Έκδοση: 09/0/201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 0 0 Xανιά Ηράκλειο / Ελούντα Ηράκλειο Χανιά Ρέθυµνο Κύθηρα Ρόδος Κάρπαθος Σάµος Σάµος Πάτµος Πάτµος Ικαρία Σάµος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011. Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011. Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας Α ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/6/2011 1 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ / ΕΚΔΡΟΜΕΣ / FLY & DRIVE ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Φηρά - Φηροστεφάνι - Καρτεράδος) 8 ημέρες ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Φηρά - Φηροστεφάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ισχύει από 14/5 έως 15/6/2012, και περίοδο Αγίου Πνεύματος

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ισχύει από 14/5 έως 15/6/2012, και περίοδο Αγίου Πνεύματος MISTER BED BAGNOLET 2* or similar Πέμπτη, Πρωινό 29 Πρωινό 39 MEDIAN CONGRESS 3* or similar Παρασκευή Πρωινό 279 Πρωινό 379 MERCURE NORD / HOLIDAY INN EST 3*sup. or similar & 1/6 Πρωινό 39 Πρωινό 9 NOVOTEL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Γ Έκδοση 13/07. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Γ Έκδοση 13/07. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα Τιμή για Ιούλιο Τιμή για Αύγουστο Τιμή για Σεπτέμβριο Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο 349 419 489 619 309 379 449 589 259 319 389 529 Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο Back View 199 239 275 339 249 299 339 429 269

Διαβάστε περισσότερα

B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. Καλό καλοκαίρι. Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive

B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. Καλό καλοκαίρι. Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Καλό καλοκαίρι Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 *ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TIMH ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΗΛ. ΠΑΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2012 A Έκδοση 9/11/2011 Δωρεάν Αγαπητοί εκδρομείς

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2012 A Έκδοση 9/11/2011 Δωρεάν Αγαπητοί εκδρομείς ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2012 A Έκδοση 9/11/2011 Δωρεάν Αγαπητοί εκδρομείς PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ. στα Ελληνικά νησιά

Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ. στα Ελληνικά νησιά Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ στα Ελληνικά νησιά ΡΟ ΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES KAI OLYMPIC AIR 05,12/07,30/08, & 06/09 19,26/07 & 23/08 02,09,16/08 2-12 MELPO STUDIOS 2* ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΪΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012 Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Αεροπορική Ενήλικας Παιδί Αεροπορική Φόροι Σελ. Εκδρομή Ημέρες Αναχωρήσεις ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ σε 2κλινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οικογενειακό δωμάτιο 2ενηλ+2παιδιά

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οικογενειακό δωμάτιο 2ενηλ+2παιδιά ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΡΟΔΟΣ σελ3,4 5ΗΜΕΡΕΣ Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13,16,20,23 ΙΟΥΛΙΟΥ 27,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα