Μαθξνκφξηα. Ση είλαη ηα πνιπκεξή. Έλα πνιπκεξέο απνηειείηαη απφ καθξηά αιπζίδα επαλαιακβαλφκελσλ κνξίσλ (κνλνκεξή).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθξνκφξηα. Ση είλαη ηα πνιπκεξή. Έλα πνιπκεξέο απνηειείηαη απφ καθξηά αιπζίδα επαλαιακβαλφκελσλ κνξίσλ (κνλνκεξή)."

Transcript

1 Πνιπκεξή

2 Μαθξνκφξηα Ση είλαη ηα πνιπκεξή Έλα πνιπκεξέο απνηειείηαη απφ καθξηά αιπζίδα επαλαιακβαλφκελσλ κνξίσλ (κνλνκεξή).

3 Ση είλαη πνιπκεξή θαίξα : μονομεπέρ Δλσκέλα (ζπλήζσο κέζσ νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ) δεκηνπξγνχλ ην πολςμεπέρ 1,000-1,000,000 κνλνκεξή ζηελ πνιπκεξηθή αιπζίδα

4 Ιδηφηεηεο πνιπκεξψλ Πιενλεθηήκαηα Διαθξηά πιηθά Αλζεθηηθά Φζελά Δπθνιία παξαγσγήο ηνπο ζηε βηνκεραλία θαη επθνιία επεμεξγαζίαο Αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε Μνλσηηθά πιηθά Μεηνλεθηήκαηα Γχζθνιε ε βηναπνηθνδφκεζή ηνπο (πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε) Υακειφ ζεκείν ηήμεσο Δχθιεθηα πιηθά

5 Δίδε πνιπκεξψλ Φπζηθά πνιπκεξή θπζηθφ ειαζηηθφ άκπιν θπηηαξίλε Βηνπνιπκεξή DNA πξσηείλεο πλζεηηθά πνιπκεξή πιαζηηθά ειαηoρξψκαηα γφκεο

6 Πνιπκεξή : Δπηζηήκε ηνπ κέιινληνο Αγψγηκα θαη εκηαγψγηκα πνιπκεξή (αληηθαηάζηαζε ζπζθεπψλ ππξηηίνπ) Βηνζπκβαηά πιηθά (βαιβίδεο θαξδίαο, ηερλεηνί κχεο, κεηακνζρεχζεηο θεξαηνεηδνχο) Ναλνηερλνινγία (ηζηπο, λαλνθαηάιπζε) Δπαλαθπθιψζηκα θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα πιηθά

7 Οξγαληθά Πνιπκεξή Πνιιά νξγαληθά πιηθά νλνκάδνληαη πδξνγνλάλζξαθεο αθνχ απνηεινχληαη απφ πδξνγφλν θαη άλζξαθα. Οη ελδνκνξηαθνί δεζκνί ζε ηέηνηα κφξηα είλαη νκνηνπνιηθνί. Άλζξαθαο Τδξνγφλν H H C H CH 4 Μεζάλην H

8 Οξγαληθά Πνιπκεξή C 2 H 4 αηζπιέλην H C H H C H Απιφο δεζκφο Γηπιφο δεζκφο C 2 H 2 αθεηπιέλην H C C H -Μφξηα κε δηπινχο ή ηξηπινχο δεζκνχο: Αθφξεζηα κφξηα -Μφξηα κε απινχο δεζκνχο: θνξεζκέλα κφξηα

9 Aηζπιέλην (αέξην) θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο πνιπαηζπιέλην (ζηεξεφ πνιπκεξηθφ πιηθφ) Οη απινί δεζκνί κπνξνχλ λα πεξηζηξέθνληαη θαη λα θάκπηνληαη.

10 Οξγαληθέο νκάδεο ζε πνιπκεξή Οικογένεια Υαπακηηπ. ομάδα δομή Ανηιππυζ. μψπιο Αιθνφιεο R-OH CH 3 OH Μεζαλφιε Αηζέξεο R-O-R CH 3 OCH 3 Γηκεζπιαηζέξαο Ομέα RCOOH CH 3 COOH Ομηθφ νμχ Αιδεχδεο RCHO HCHO Φνξκαιδεχδε Αξσκ. C,H C 6 H 5 R C 6 H 5 OH Φαηλφιε

11 Παξαδείγκαηα πνιπκεξψλ πνιπαηζπιέλην (πιαζηηθά πεξηηπιίγκαηα) πνιπζηπξέλην (πιηθφ παθεηαξίζκαηνο) H 2 C CH 2 H H * C C * H n H H * C C * H H H H n Δπαλαιακβαλφκελε κνλάδα Poly(vinyl acetate) (γφκεο, ειαηνρξψκαηα) πνιπ(βηλπιηθή αιθνφιε) (γφκεο) H O O C H H CH 3 * C C * H OH n * C C * n

12 Παξαδείγκαηα πνιπκεξψλ H H H H F F * C C * H PVC Cl n * C C * H CH 3 n πνιππξνππιέλην * C C * F F n Teflon CH 3 O polycarbonate * O C O C * CH 3 n O O H H H CH 3 * C O C C O H H n * * C C * n H C O CH 3 PET (πιαζηηθέο κπνπθάιεο) PΜΜΑ O

13 Βαζκφο πνιπκεξηζκνχ (degree of polymerization) O αξηζκφο επαλαιακβαλφκελσλ κνλάδσλ ζηελ πνιπκεξηθή αιπζίδα. H H * C C * n = DP H Cl Μνξηαθφ βάξνο πνιπκεξνχο (molecular weight) Ιζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ βαζκνχ πνιπκεξηζκνχ επί ην κνξηαθφ βάξνο ηεο επαλαιακβαλφκελεο κνλάδαο (κνλνκεξνχο) n π.ρ. Να πξνζδηνξηζηεί ην ΜΒ ηνπ πνιπζηπξελίνπ κε Β.Π. 50. H H * C C * H n Πνιπζηπξέλην (PS)

14 Μέζα κνξηαθά βάξε (Αverage molecular weights) Έλα δείγκα πνιπκεξνχο πεξηέρεη πιαηηά θαηαλνκή ΜΒ πνιπκεξψλ, νιηγνκεξψλ. M n x i M i Μέζν θαηά αξηζκφ ΜΒ: Μi: κέζν κνξηαθφ βάξνο θαηεγνξίαο i, xi: ην θιάζκα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αιπζίδσλ i κέζα ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κεγεζψλ. M w w i M i Μέζν θαηά βάξνο ΜΒ: Μi: κέζν κνξηαθφ βάξνο θαηεγνξίαο i, wi: ην θιάζκα βάξνπο ησλ κνξίσλ i κέζα ζην ίδην εχξνο κεγεζψλ. Πνιπδηαζπνξά (PDI or MWD) = M w / M n

15 Μεραληθή αληνρή Amount of polymer Μέζα κνξηαθά βάξε (Αverage molecular weights) Number Average M n Weight Average M w Molecular weight Βαζκφο πνιπκεξηζκνχ

16 Πξνζδηνξηζκφο Μνξηαθνχ βάξνπο πνιπκεξψλ - SEC Διασωπιζμόρ: πδξνδπλακηθφο φγθνο V h καθξνκνξίσλ Κακπχιε βαζκνλφκεζεο Πξνζδηνξηζκφο: Μn, Mp, Mw, PDI Υξσκαηνγξαθία απνθιεηζκνχ κεγέζνπο (Size exclusion chromatography, SEC)

17 χζηεκα Διαλύηης (κινηηή θάζη) Ανηλία Ειζαγωγή δείγμαηος

18 χζηεκα Αληρλεπηήο-UV Αληρλεπηήο-DRI Αληιία / κε απηνκαηνπνηεκέλε εηζαγσγή δείγκαηνο ηήιεο αληρλεπηέο Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ

19 Πνιπκεξή Οκνπνιπκεξή Οη πνιπκεξηθέο αιπζίδεο απνηεινχληαη απφ έλα είδνο κνλνκεξνχο, π.ρ. πκπνιπκεξή Οη πνιπκεξηθέο αιπζίδεο απνηεινχληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα είδε κνλνκεξψλ, π.ρ. n n m O H 3 CO

20 Καηεγνξίεο πκπνιπκεξψλ Δλαιιαζζφκελα Αδξνκεξή Σπραία Δλνθζαικηζκέλα ή ζπκπνιπκεξή εκβνιηαζκνχ

21 Σαθηηθφηεηα - ηεξεντζνκέξηα Ιζνηαθηηθά X Y X Y X Y X Y X Y X Y πλδηνηαθηηθά X Y Y X X Y Y X X Y Y X Αηαθηηθά X Y X Y Y X X Y Y X Y X

22 Μνξηαθή Γνκή - Αξρηηεθηνληθή αιπζίδαο Γξακκηθέο αιπζίδεο (νκνπνιπκεξή, ζπκπνιπκεξή) Πνιπκεξή θηέλαο (molecular brushes) Γηαθιαδσκέλα Πνιπκεξή - αζηέξηα Πνιπκεξή ζθάιαο ή δηαζηαπξσκέλα Γηθηπσκέλα (πιέγκαηα)

23 Μνξηαθή Γνκή - Αξρηηεθηνληθή αιπζίδαο Γπαμμικά πολςμεπή: Οη νκάδεο κνλνκεξψλ ζπλδένληαη κεηαμχ ησλ απφ ηα άθξα ζαλ απιέο αιπζίδεο (εχθακπηεο). Γιακλαδυμένα πολςμεπή: Πιεπξηθέο αιπζίδεο ζπλδένληαη κε ηηο θχξηεο. Γιαζηαςπυμένα πολςμεπή: Γεηηνληθέο πιεπξηθέο αιπζίδεο ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξεο ζέζεηο κε νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο. Γικηςυμένα πολςμεπή: Σξηζδηάζηαηεο νκάδεο κνλνκεξψλ πνπ δηαζέηνπλ 3 ελεξγνχο νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο θαη ζρεκαηίδνπλ ηξηζδηάζηαηα δίθηπα.

24 Γηακνξθψζεηο κνξίσλ Σα πνιπκεξή πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα πιεπξηθά άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θχξηα αιπζίδα, ε θαλνληθφηεηα θαη ζπκκεηξία ηεο πιεπξηθήο νκάδαο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο ηδηφηεηεο. Γιαμψπθυζη απσήρ-ηέλοςρ Γιαμψπθυζη απσήρ-απσήρ ηεπεοφζομέπεια Άηνκα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ ίδηα ηάμε (αξρή-ηέινο) αιιά δηαθέξνπλ ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. (ηζνηαθηηθή δηακφξθσζε, ζπλδηνηαθηηθή, αηαθηηθή) Γευμεηπική ιζομέπεια ηα άηνκα κε δηπιφ δεζκφ, ην πιεπξηθφ άηνκν κπνξεί λα είλαη απφ ηε κία πιεπξά ηεο αιπζίδαο ή ηελ άιιε. (cis, trans δνκή)

25 Μέζνδνη Πνιπκεξηζκνχ Πολςμεπιζμψρ: ζχλζεζε πνιπκεξψλ κεγάινπ κνξηαθνχ βάξνπο. Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νκάδεο κνλνκεξψλ ζπλελψλνληαη ε κία κε ηελ άιιε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θάζε έλα απφ ηα γηγαληηαία κφξηα πνπ απνηεινχλ ην πιηθφ. Πνιπκεξηζκφο πξνζζήθεο (Addition Polymerization) Πνιπκεξηζκφο ζπκπχθλσζεο (condensation polymerization)

26 Πνιπκεξηζκφο πξνζζήθεο Γχν δξαζηηθέο νκάδεο ζπλελψλνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα γξακκηθφ καθξνκφξην. Η ζχζηαζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο είλαη αθξηβέο πνιιαπιάζην ηνπ αξρηθνχ αληηδξψληνο κνλνκεξνχο. Σξία ζηάδηα: έλαξμε, δηάδνζε, ηεξκαηηζκφο

27 Πνιπκεξηζκφο ζπκπχθλσζεο ρεκαηηζκφο πνιπκεξψλ κε ζηαδηαθέο δηακνξηαθέο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα είδε κνλνκεξνχο. Τπάξρεη ζπλήζσο έλα παξαπξντφλ πνπ απνζπάηαη. Καλέλα αληηδξψλ δελ έρεη ην ρεκηθφ ηχπν ηεο επαλαιακβαλφκελεο νκάδαο.

28 Καηεγνξίεο πνιπκεξψλ Θεξκνπιαζηηθά Θεξκνζθιεξπλφκελα Διαζηνκεξή Κξπζηαιιηθά

29 Θεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή Υαξαθηεξηζηηθά Λήςε δηαθφξσλ ζρεκάησλ ζηελ θαηάζηαζε ηήγκαηνο Μεηά απφ ςχμε άκνξθεο, παιψδεηο δνκέο π.ρ. Poly(ethylene terepthalate) πιαζηηθά κπνπθάιηα πνιπαηζπιέλην, πνιππξνππιέλην (πιαζηηθέο ηζάληεο) Άκνξθν ζεξκνπιαζηηθφ Ηκηθξπζηαιιηθφ ζεξκνπιαζηηθφ

30 Θεξκνζθιεξπλφκελα (Thermosets) Υαξαθηεξηζηηθά θιήξπλζε κεηά απφ ζέξκαλζε (ιφγσ δηαζηαπξψζεσλ) Με αληηζηξεπηή δηεξγαζία Ακεηάβιεην ζρήκα Μεγάιε αληνρή θαη δνκηθή ζηαζεξφηεηα πνιπκεξέο ζην νπνίν νη αιπζίδεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε νκνηνπνιηθέο δηαζηαπξψζεηο (π.ρ. επνμεηδηθή ξεηίλε).

31 Θεξκνζθιεξπλφκελα 1. Ρηηίνερ θαινψληρ-θοπμαλδεχδηρ (βακελίηηρ) Παξαζθεπή: Αληίδξαζε θαηλφιεο κε θνξκαιδευδε ζηελ παξνπζία θαηαιπηψλ OH OH CH 2 OH + HCHO OH OH OH HO HOH 2 C CH 2 CH 2 OH Q HO OH OH

32 Θεξκνπιαζηηθά θαη Θεξκνζθιεξπλφκελα Πνιπκεξή Σαξινψμηζη ζωμθυνα με ηη μησανική ανηαπψκπιζη ζε ςτηλέρ θεπμοκπαζίερ. Θεπμοπλαζηικά: Απνηεινχληαη απφ θπξίσο γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ κε ηε ζέξκαλζε καιαθψλνπλ θαη ξένπλ (ραιάξσζε δεπηεξνγελψλ δεζκψλ) θαη αθνχ κνξθνπνηεζνχλ, ςχρνληαη θαη ζηεξενπνηνχληαη. Δληειψο αληηζηξεπηέο δηαδηθαζίεο. ρεηηθά καιαθά θαη φιθηκα. Σα πεξηζζφηεξα γξακκηθά πνιπκεξή θαη κε δηαθιαδσκέλεο δνκέο κε επέιηθηεο αιπζίδεο. Θεπμοζκληπςνψμενα: πξφθεηηαη γηα δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα δίθηπα. Καηά ηελ αξρηθή ζεξκηθή επεμεξγαζία, δεκηνπξγνχληαη νκνηνπνιηθνί δεζκνί δηαζηαπξψζεσλ κεηαμχ γεηηνληθψλ αιπζίδσλ θαη ην πνιπκεξέο ζθιεξαίλεη θαη κνξθνπνηείηαη θαηά κε αληηζηξεπηφ ηξφπν. θιεξφηεξα, ηζρπξφηεξα θαη πην εχζξαπζηα κε θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζηηο δηαζηάζεηο ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα δηαζηαπξσκέλα θαη δηθηπσκέλα πνιπκεξή.

33 Διαζηηθά ή Διαζηνκεξή Μεραληθέο ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα ειαζηνκεξέο (α) Πνιχ κεγάιεο επηκεθχλζεηο ( %) ππφ ζπλζήθεο κνλναμνληθνχ εθειθπζκνχ (ζπλνδεχνληαη απφ κηθξέο απψιεηεο ελέξγεηαο) (β) κεγάιε αληνρή ζε εθειθπζκφ θαη πςειφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο έθηαζεο (γ) Άκεζε θαη πιήξεο επαλαθνξά ζηηο αξρηθέο δηαζηάζεηο κεηά απφ απνκάθξπλζε θνξηίνπ π.ρ. θπζηθφ ειαζηηθφ, ζπλζεηηθά ειαζηηθά (PS-b-PB)

34 Παξακφξθσζε Διαζηνκεξψλ Διαζηνκεξή: Τθίζηαηαη κεγάιεο παξακνξθψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπλ ειαζηηθά ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. ε απνπζία ηάζεο: άκνξθν πνιπκεξέο κε πεξηειηγκέλεο κνξηαθέο αιπζίδεο Κπιηήπια για να είναι ελαζηομεπικψ ένα πολςμεπέρ: δελ πξέπεη λα θξπζηαιιψλεηαη εχθνια ζρεηηθά ειεχζεξεο πεξηζηξνθέο δεζκψλ ην ειαζηνκεξέο πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηάβαζεο (Tg)

35 Παξακφξθσζε Διαζηνκεξψλ Η παξακφξθσζε είλαη ειαζηηθή κε ην ζπληειεζηή ειαζηηθφηεηαο λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ηεο δηάηαζεο.

36 Eπεμεξγαζία ειαζηνκεξψλ Απαηηνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ειαζηνκεξή: κνξηαθή δνκή εκθαλίδεη κηθξφ βαζκφ δηαζηαπξψζεσλ. Βοςλκανιζμψρ: δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ δηαζηαπξψζεσλ ζηα ειαζηνκεξή, ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κε κία κε αληηζηξεπηή ρεκηθή αληίδξαζε. πλήζσο πξνζηίζεηαη αιπζίδεο αηφκσλ ζείνπ πνπ ζπλδένληαη κε γεηηνληθέο αιπζίδεο. Μέηξν ειαζηηθφηεηαο Αληνρή ζε εθειθπζκφ Βνπιθαληζκφο

37 Κξπζηαιιηθά πνιπκεξή ε κνξηαθφ επίπεδν, νη πνιπκεξηθέο αιπζίδεο πηνζεηνχλ εθηεηακέλεο ή ζπξξηθλσκέλεο δηακνξθψζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία θξπζηαιινπνίεζεο. Άκνξθα Κξπζηαιιηθά polycarbonate polyethylene

38 Κξπζηαιιηθά πνιπκεξή Κξπζηαιιηθφηεηα ησλ πνιπκεξψλ: επηζηνίβαζε κνξηαθψλ αιπζίδσλ έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη κηα νξγαλσκέλε δηάηαμε αηφκσλ. % θξπζηαιιηθφηεηα = c s s c 100 ξ c : ππθλφηεηα πιήξνπο θξπζηαιιηθνχ, ξ s : ππθλφηεηα δείγκαηνο, ξ α : ππθλφηεηα πιήξνπο άκνξθνπ. Πνιπκεξή: 0-95%

39 Κξπζηαιιηθά Πνιπκεξή Βαζκφο θξπζηαιιηθφηεηαο εμαξηάηαη: (α) ξπζκφο ςχμεο (β) δηακφξθσζε αιπζίδαο Μείσζε ηνπ βαζκνχ θξπζηαιιηθφηεηαο Απιέο ζχλζεηεο δνκέο κνλνκεξψλ Γξακκηθά δηαθιαδσκέλα δηαζηαπξσκέλα δηθηπσκέλα (ζπλήζσο άκνξθα) Ιζνηαθηηθά/ζπλδηνηαθηηθά αηαθηηθά Μηθξά νγθψδε πιεπξηθά κφξηα πκπνιπκεξή ελαιιαζφκελεο/κπινθ ηπραία/εκβνιηαζκνχ (ζπλήζσο άκνξθα)

40 Κξπζηαιιηθά πνιπκεξή Σππηθή δνκή θξπζηαιιηθψλ πνιπκεξψλ : LAMELLAR Οπηηθή Μηθξνζθνπία θαηξνιπηψλ Γνκή lamellar PEO-Ppeptides

41 Μεραληθέο ηδηφηεηεο πνιπκεξψλ

42 Τάζη (ζ) Μεηξήζεηο Σάζεο - Παξακφξθσζεο Γεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη απφ κεηξήζεηο ηάζεο-παξακφξθσζεο ζε ζεξκνπιαζηηθά πιηθά είλαη ζεκαληηθά, αθνχ πξνζδίδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αθακςία ηνπ πιηθνχ, ηελ αληνρή ηνπ, ην βαζκφ επζξαπζηφηεηάο ηνπ θ.ν.θ. Y (yield point) L B (break point) Δ = θιίζε = ζ/γ = Young s modulus Energy required for tough fracture Energy for brittle fracture O Παραμόρθωζη (γ)

43 Μεηξήζεηο Σάζεο - Παξακφξθσζεο Οκνηφκνξθε επηκήθπλζε (α) Κακπχιε επηκήθπλζεο θνξηίνπ γηα ην polycarbonate, (ζεξκνπιαζηηθφ πνιπκεξέο) Πηγή: R. P. Kambour θαη R. E. Robertson. (b) Πνιπαηζπιέλην κεγάιεο ππθλφηεηαο: δείγκα πεηξάκαηνο ηάζεο πνπ δείρλεη νκνηφκνξθε επηκήθπλζε (ε καθξηά ζηελή πεξηνρή ζην δείγκα).

44 Μεηξήζεηο Σάζεο - Παξακφξθσζεο

45 Μεηξήζεηο ηάζεο - παξακφξθσζεο ρέζε ηάζεο-παξακφξθσζεο ηξηψλ ηχπσλ πιαζηηθψλ. Πηγή: R. L. E. Brown. Αληνρή ζε εθειθπζκφ Άθακπην, εχζξαπζην εκείν δηαξξνήο Πιαζηηθφ θιεξφ θαη φιθηκν Διαζηηθφ ειαζηνκεξέο Μαιαθφ θαη εχθακπην

46 Θεξκνκεραληθέο ηδηφηεηεο s(mpa) C 20 C 40 C 20 to C e Με αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο: 1. Μείσζε κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο 2. Μείσζε εθειθπζηηθήο αληνρήο 3. Αχμεζε νιθηκφηεηαο

47 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ πνιπκεξψλ Αωξηζη ανηοσήρ ζε εθελκςζμψ Μείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ή αχμεζε ηνπ ξπζκνχ παξακφξθσζεο Δθηεηακέλε δηαπινθή ησλ αιπζίδσλ πνπ εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ησλ αιπζίδσλ Αχμεζε κνξηαθνχ βάξνπο Αχμεζε βαζκνχ θξπζηαιιηθφηεηαο Γηέιθπζε: Γηαδηθαζία επέθηαζεο ηνπ ιαηκνχ (αληίζηνηρε δηαδηθαζία ηεο ζθιήξπλζεο κεηάιισλ κε παξακφξθσζε) αληζνηξνπηθέο ηδηφηεηεο Αωξηζη εθελκςζηικοω μέηπος ελαζηικψηηηαρ: Μείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ή αχμεζε ηνπ ξπζκνχ παξακφξθσζεο Γελ επεξεάδεηαη απφ ην κνξηαθφ βάξνο Αχμεζε βαζκνχ θξπζηαιιηθφηεηαο Γηέιθπζε

48 Ιμσδνειαζηηθφηεηα Άκνξθν πνιπκεξέο ζπκπεξηθέξεηαη: Ωο χαινο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (κπνξεί λα παξνπζηάδεη ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά γηα ζρεηηθά κηθξέο παξακνξθψζεηο). αλ ειαζηφκνξθν ζηεξεφ ζε ελδηάκεζεο ζεξκνθξαζίεο αλ παρχξξεπζην πγξφ ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο Διαζηηθή παξακφξθσζε: αθαξηαία Δλδηάκεζε ζπκπεξηθνξά ιξυδοελαζηική ζςμπεπιθοπά ζηηγκηαία ειαζηηθή παξακφξθσζε ε νπνία αθνινπζείηαη απφ κηα ημψδε. Ιμψδε ζπκπεξηθνξά: ε παξακφξθσζε δελ είλαη αθαξηαία αιιά θαζπζηεξεί ή εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν. Γελ επαλέξρεηαη.

49 Μέηξν ημσδνειαζηηθήο ραιάξσζεο Η ημσδνειαζηηθή ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν θαη ηε ζεξκνθξαζία Μεηξήζεηο ραιάξσζεο ηάζεο γηα δεδνκέλε παξακφξθσζε θαη κέηξεζε ηάζεο κε ην ρξφλν (κείσζε ηάζεο) Μέηπο σαλάπυζηρ: E r t s e t o φπνπ: ζ(t) ε κεηξνχκελε ρξνληθά εμαξηψκελε ηάζε ε ν ην επίπεδν παξακφξθσζεο, ην νπνίν δηαηεξείηαη ζηαζεξφ.

50 Μέηξν ημσδνειαζηηθήο ραιάξσζεο Η ημσδνειαζηηθή ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν θαη ηε ζεξκνθξαζία Ταλϊδερ E r t s e t o Γχζθακπην, ςαζπξφ Γεπμαηϊδερ, Με πιήξσο αλαθηήζηκε παξακφξθσζε Δλαζηψμοπθο Διαζηηθφ θαη ημψδεο Ιξϊδερ Τγπψ Τm Δμάξηεζε θαη απφ ζεξκνθξαζία

51 Μνξθνινγηθέο αιιαγέο ζηα πνιπκεξή εηξά κεηαβνιψλ ζηηο κνξθνινγίεο ζπλζεηηθψλ πνιπκεξψλ κε ζέξκαλζε. ε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, φια ηα γξακκηθά πνιπκεξή είλαη παιψδε. Σ : κεηαηξνπή πνιπκεξνχο απφ γςαλί ζε ελαζηικό. Η ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία έρνπκε απηή ηε κεηάπησζε νλνκάδεηαη ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηάπησζεο (Glass Transition Temperature)

52 Φαηλφκελα Κξπζηάιισζεο, Σήμεο θαη Ταιψδνπο Μεηάβαζεο Κπςζηάλλυζη Γηαδηθαζία φπνπ δεκηνπξγείηαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηεξεά θάζε θαηά ηελ ςχμε πγξνχ ηήγκαηνο κε ηπραία κνξηαθή δνκή (ππξήλσζεο θαη αλάπηπμε ππξήλσλ) Σήξη Μεηαζρεκαηηζκφο ζηεξενχ πιηθνχ, πνπ έρεη ηαθηηθή δνκή επζπγξακκηζκέλσλ κνξηαθψλ αιπζίδσλ, πξνο έλα παρχξεπζην πγξφ ζην νπνίν ε δνκή είλαη πνιχ ηπραία. πξαγκαηνπνηείηαη ζε εχξνο ζεξκνθξαζηψλ Σm. Η ςαλϊδηρ μεηάβαζη Μεηάβαζε απφ έλα ζπκπαγέο άκνξθν ζηεξεφ ζε πγξφ ηήγκα (πκβαίλεη ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο θίλεζεο κεγάισλ ηκεκάησλ κνξηαθψλ αιπζίδσλ φηαλ κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία)

53 Μνξθνινγηθέο αιιαγέο ζηα πνιπκεξή Άκνξθν πνιπκεξέο πγξφ Ηκηθξπζηαιιηθφ πνιπκεξέο πγξφ Σ m γφκα Δχθακπην ζεξκνπιαζηηθφ ιάζηηρν γπαιί Σ g γπαιί Σ g

54 Θεξκνθξαζία Ταιψδνπο Μεηάβαζεο ή Μεηάπησζεο (Tg) Αληηπξνζσπεχεη ηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα κηα ζρεηηθά απφηνκε αιιαγή απφ ηελ παιψδε ζηε ειαζηηθή ή εχθακπηε ζεξκνπιαζηηθή θαηάζηαζε φισλ ζρεδφλ ησλ γξακκηθψλ πνιπκεξψλ. Υαξαθηεξηζηηθή κεηάπησζε γηα θάζε είδνο πνιπκεξνχο. Η Σg δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ πνιπκεξηθφ ζθειεηφ, ην είδνο ησλ πιεπξηθψλ νκάδσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζην ρψξν.

55 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηήμεο θαη παιψδνπο κεηάβαζεο Θεπμοκπαζία ηήξηρ αςξάνεηαι: αχμεζε ζηελ αθακςία αιπζίδσλ (παξνπζία δηπιψλ δεζκψλ, αξσκαηηθψλ αιπζίδσλ, κεγάιεο πιεπξηθέο νκάδεο). Αχμεζε κνξηαθνχ βάξνπο (ηήμε ζε πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ). Αχμεζε βαζκνχ θξπζηαιιηθφηεηαο Θεπμοκπαζία ςαλϊδοςρ μεηάβαζηρ αςξάνεηαι: παξνπζία νγθσδψλ πιεπξηθψλ νκάδσλ, πνιηθψλ πιεπξηθψλ αηφκσλ ή νκάδεο αηφκσλ, δηπινί δεζκνί θαη αξσκαηηθέο αιπζίδεο. Αχμεζε κνξηαθνχ βάξνπο. Αχμεζε ππθλφηεηαο δηαζηαπξψζεσλ.

56 Σg δηαθφξσλ πνιπκεξψλ Πολςμεπέρ Tg ( ο C) Tm ( ο C) π(ζηπξέλην) π(κ-κεζπιζηπξέλην) π(κεζαθξπιηθφ κεζχιην) αηαθηηθφ π(κεζαθξπιηθφ κεζχιην) ηζνηαθηηθφ Νάυινλ π(αηζπιέλην)

57 Δκπνξηθά δηαζέζηκα θαη επξέσο δηαδεδνκέλα πνιπκεξή

58 Βηλπιηθά πνιπκεξή Γεληθφο ρεκηθφο ηχπνο: H 2 C CH X 1. Πνιπαηζπιέλην (polyethylene, PE) n X: H

59 Δπίδξαζε ηνπ αξηζκνχ δηαθιαδψζεσλ ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ High density polyethylene

60 Linear low density polyethylene Low density polyethylene

61 χγθξηζε δηαθφξσλ εηδψλ πνιπαηζπιελίνπ Ιδιψηηηα LDPE LLDPE HDPE εκείν ηήμεσο (K) Ππθλφηεηα (g/cm 3 ) Γχλακε εθειθπζκνχ θηικ (MPa)

62 2. Πνιππξνππιέλην (polypropylene, PP) CH 3 n X: CH 3 Αζπκκεηξία ηνπ κνξίνπ πξνππιελίνπ Σξία δηαθνξεηηθά ζηεξεντζνκεξή: - Ιζνηαθηηθφ PP - πλδηνηαθηηθφ PP - Αηαθηηθφ PP

63 3. Πνιπβηλπινρισξίδην (polyvinyl chloride, PVC) Cl n X: Cl Αζηαζέο ζε ςειέο ζεξκνθξαζίεο (Σ > 200 o C) απειεπζέξσζε HCl Πιαζηηθνπνηεκέλν PVC (καιαθφ πιηθφ πνπ ιακβάλεηαη κε πξνζζήθε πιαζηηθνπνηεηψλ)

64 4. Πνιπζηπξέλην (polystyrene, PS) n Πνιπκεξηζκφο ζηπξελίνπ (βηλπινβελδφιην) Δκπνξηθά δηαζέζηκν πνιπζηπξέλην: αηαθηηθφ, άκνξθν Αθξψδεο πνιπζηπξέλην κνλσηηθφ πιηθφ Γνρεία παθεηαξίζκαηνο θαγεηνχ απφ PS Πιαζηηθά δηαθαλή δνρεία πνιπζηπξελίνπ

65 5. Πνιπαθξπινληηξίιην (polyacrylonitrile, PAN) Ίλα Orlon CN n Πξψηεο χιεο γηα παξαζθεπή αλζξαθνλεκάησλ πκπνιπκεξηζκφο ηνπ κε βνπηαδηέλην Nitrile rubber ή Buna N (o-rings) πκπνιπκεξηζκφο ηνπ κε ζηπξέλην Γηαθαλέο πιαζηηθφ πιηθφ πκπνιπκεξηζκφο ηνπ κε ζηπξέλην & βνπηαδηέλην ΑΒS: θιεξά κεγάιεο αληνρήο πιηθά -Απνρεηεχζεηο θαη πδαηνπξνκήζεηα -Διαζηηθά ABS

66 5. Πνιχ κεζαθξπιηθφ κεζχιην (polymethyl methacrylate, PMMA) Τεσνηηά δόνηια από διαζηαςπωμένο PMMA (highly crosslinked PMMA) Γλσζηφ σο Plexiglass, Lucite, ή Perspex O CH 3 n O Γηαθαλέο πιαζηηθφ κε πνιχ θαιή ζηαζεξφηεηα ζηελ παξνπζία UV-Vis απνξξνθεηηθψλ κέζσλ, κηαο θαη απφ κφλν ηνπ κε έθζεζε ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία απνζπληίζεηαη. PMMA plexiglass Φαθνί επαθήο απφ PMMA

67 6. Πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην (polytetrafluoroethylene, Teflon) F F F F n Αληηθνιιεηηθφ ζθεχνο κε επηθάιπςε Teflon Σαηλία Teflon Κξπζηαιιηθφ πνιπκεξέο ηαζεξφ ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη θαη 330 o C (ζ.η.) Υεκηθά αδξαλέο ζηελ παξνπζία ηζρπξψλ νμέσλ, βάζεσλ, νξγαληθψλ δηαιπηψλ. Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο επηθάλεηάο ηνπ θαη κεηαηξνπήο ηνπ ζε πδξφθηιν πνιπκεξέο κε ηθαλφηεηα δέζκεπζεο ηνπ ζε άιιεο επηθάλεηεο. Ρνή Teflon ππφ ηελ επίδξαζε πίεζεο ζρεκαηηζκφο ζχλζεησλ πιηθψλ πνπ λα απνηεινχληαη απφ γπαιί θαη Teflon γηα ζηαζεξνπνίεζε.

68 Παξαδείγκαηα Πνιπκεξή ζπκπχθλσζεο NH (CH 2 ) 6 N H CO (CH 2 ) 4 CO n λάυινλ 6,6 C H 2 2 O CO COO n O O (CH 2 ) 4 O C O NH (CH 2 ) 6 NH C O πνιπεζηέξαο πνιπνπξαηζάλε n

69 1. Νάυινλ (Nylon n,m) - Πνιπακίδηα H N C Αμιδικψρ δεζμψρ O Nomex (Du Pont) Phenylon (USSR) NH NH CO CO NH CO Fibre B (Du Pont) Terlon (USSR) n n Kevlar (Du Pont) NH N H CO CO n

70 2. Πνιπεζηέξαο (polyester) O O (CH 2 ) 2 O C C O Polyethylene terephthalate (Terylene or terene) 3. Polycarbonates

71 Πνιπζηινμάληα (ζηιηθφλεο) R Si R` O n Αλζεθηηθφηεηα ζηελ νμεηδσηηθή απνηθνδφκεζε ζε Σ κέρξη θαη 200 ν C. Γεζκφο Si-O: ζηαζεξφο ζηε ζεξκφηεηα, εχθνιε δηάζπαζε ζηελ παξνπζία νμέσλ θαη βάζεσλ. Τγξά πνιπζηινμάληα Πνιπζηινμαληθέο ξεηίλεο Silicon gel breast implants Διαζηνκεξή πνιπζηινμάληα Χειποςπγικοί ζωλήνερ από ζιλικόνη

72 Δηζαγσγή πξνζζέησλ ζε πνιπκεξή

73 Πιαζηηθνπνίεζε (Plastisization) Η δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ελφο πιαζηηθνπνηεηή ζηε κάδα πνιπκεξνχο. Πιαζηηθνπνηεηέο: O Οπζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα πνιπκεξέο γηα βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ επεμεξγαζίαο, ηελ αχμεζε ηεο επθακςίαο θαη ηθαλφηεηαο επηκήθπλζεο. O πλήζσο πγξέο νξγαληθέο ελψζεηο κεγάινπ ζ.β., ζπκβαηέο κε ην πνιπκεξέο Μεηαβνιή θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ πνιπκεξψλ παξνπζία πιαζηηθνπνηεηψλ: 1. Μείσζε ζθιεξφηεηαο 2. Βειηίσζε επθακςίαο 3. Μείσζε αληνρήο ζε εθειθπζκφ 4. Μείσζε κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο 5. Αχμεζε επηκήθπλζεο ζξαχζεσο 6. Μείυζη Tg - O O - O O dioctylphthalate

74 Άιια πξφζζεηα ζε πνιπκεξή Υξψκαηα (dyes) θαη Υξσζηηθέο (pigments) Δπδηάιπηα ζε πνιπκεξή Γελ επεξεάδνπλ ηε δηαθάλεηα ηνπ πνιπκεξνχο Αδηάιπηεο ζε πνιπκεξή Δπεξεάδνπλ ηε δηαθάλεηα ηνπ πνιπκεξνχο ηαζεξνπνηεηέο (Stabilizers) Δλψζεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα πνιπκεξή απφ εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (θσο, ζεξκφηεηα, νμπγφλν θ.α.) Μέζα πιήξσζεο (fillers) Αχμεζε αληνρήο (παινβάκβαθαο, ζπλζεηηθέο ίλεο θ.ι.π.) Αχμεζε ζθιεξφηεηαο (κεηαιιηθά νμείδηα, θνληνπνηεκέλα κέηαιια) Βειηίσζε ζεξκνκνλσηηθψλ ηδηνηήησλ (SiO 2 ) Αχμεζε αληνρήο ζε ρεκηθά αληηδξαζηήξηα (γξαθίηεο, παινβάκβαθαο) Βειηίσζε εκθάληζεο (θσζθνξίδνληα νξπθηά, ζπλζεηηθέο ίλεο θ.ι.π.)

75 Πιαζηηθά Σερληθέο Μνξθνπνίεζεο Μέθοδοι: Δμψζεζε (extrusion) Υχηεπζε κε εκθχζεζε (blow molding) Υχηεπζε κε έγρπζε (injection molding) Υχηεπζε κε ζπκπίεζε θαη κεηαθνξά (compression and transfer molding) Υχηεπζε (casting)

76 Καηεξγαζία πνιπκεξψλ Eθβνιή ή εμψζεζε (Extrusion) Δθηεηακέλε εθαξκνγή ζηελ θαηαζθεπή ζπλερψλ κνξθψλ (ξάβδνη, ζσιήλεο, θχιια, ίλεο θ.ν.θ.) απφ πνιπκεξή. Δθαξκνγή θπξίσο ζηελ κνξθνπνίεζε ζεξκνπιαζηηθψλ πνιπκεξψλ. Καηά ηε κνξθνπνίεζε κε εθβνιή, ην πνιπκεξέο βξίζθεηαη ππφ ηε κνξθή ηήγκαηνο (ηήμε κε άλνδν ηεο Σ) ή δηαιχκαηνο (δηάιπζε πνιπκεξνχο ζε θάπνην δηαιχηε).

77 Μνλνθφριηνο εθβνιέαο Διάηαξη: - Σήμεο - Αλάκημεο - Μνξθνπνίεζεο (κε ρξήζε πεξηζηξεθφκελνπ θνριία κέζα ζε έλα θχιηλδξν). - Πξνψζεζεο πνιπκεξνχο κέζα απφ κήηξα

78 Μνλνθφριηνο εθβνιέαο

79 Γηπινθφριηνο εθβνιέαο Πεξηζηξνθή δχν παξαιιήισλ θνριηψλ κέζα ζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν θχιηλδξν

80 Δθβνιή λάπινλ χζηεκα εθβνιήο πιινγή θηικ Μήηξα Κχιηλδξνη έιμεο Νεξφ Φηικ απφ λάπινλ

81 Μήηξεο εθβνιήο (Extrusion Dies)

82

83 Βηβιηνγξαθία 1. Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τιηθψλ, William D. Callister, Δθδ. Σδηφιαο, Θεζζαινλίθε, Allcock, H. R.; Lampe, F. W. Contemporary Polymer Chemistry 2 nd Ed Applied Chemistry, a textbook for Engineers and Technologists, H.D. Gesser. 3. Γεληθή Υεκεία γηα Μεραληθνχο, Β.Π. Παπαγεσξγίνπ 4. Hamley I. W. Introduction to Soft Matter, Polymers, Colloids, Amphiphiles and Liquid crystals, 2000.

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Υλικών V : Πολυμερή

Εργαστήριο Υλικών V : Πολυμερή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Υλικών V : Πολυμερή Ταυτοποίηση πολυμερών με απλές μεθόδους Διδάσκοντες: Καθηγητής Αυγερόπουλος Απόστολος, Αν. Καθηγητής Ζαφειρόπουλος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Υλικών V : Πολυμερή

Εργαστήριο Υλικών V : Πολυμερή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Υλικών V : Πολυμερή Σταδιακές αντιδράσεις Διδάσκοντες: Καθηγητής Αυγερόπουλος Απόστολος, Αν. Καθηγητής Ζαφειρόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΔΙΟ-ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΔΙΟ-ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΕΡΓΑΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΔΙΟ-ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΑΝΩΛΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ε ΜΕΡΙΚΑ ΤΓΡΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ε ΜΕΡΙΚΑ ΤΓΡΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ε ΜΕΡΙΚΑ ΤΓΡΑ πνπδαζηέο: Παππάο Νηθ. Υξήζηνο Δπζηαζηάδνπ Γεκ. νθία

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κέηξνπ ζηξέςεο πιηθνύ κε ηε κέζνδν ηνπ ζηξνθηθνύ εθθξεκνύο

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κέηξνπ ζηξέςεο πιηθνύ κε ηε κέζνδν ηνπ ζηξνθηθνύ εθθξεκνύο Άζθεζε 4 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κέηξνπ ζηξέςεο πιηθνύ κε ηε κέζνδν ηνπ ζηξνθηθνύ εθθξεκνύο 4.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέηξνπ ζηξέςεο πιηθνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ζηξνθηθνχ εθθξεκνχο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ : ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα