Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ"

Transcript

1 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: (θηλεηό: ). ΘΔΗ: Οδόο Π. Μειά 46 νηθ. 277, Ο. Σ. 56 δ. δ. Καινρσξίνπ - Γ. Δρεδώξνπ - Ν. Θεζ/λίθεο ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ 1. ΓΔΝΙΚΑ - ΘΟΡΤΒΟ 1.1 Ήσορ είλαη θάζε κεηαβνιή ηεο πίεζεο ηνπ αέξα ή άιινπ κέζνπ, πνπ είλαη ηθαλή λα εξεζίζεη ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο θαη λα γίλεη αληηιεπηή από ηνλ άλζξσπν. Ο ανεπιθύμηηορ, ενοσληηικόρ ή θαη απιά δςζάπεζηορ γηα ηνλ άλζξσπν ήσορ ιέγεηαη θόπςβορ. Από θπζηθή άπνςε ΘΟΡΤΒΟ είλαη έλα ζύκπιεγκα ερεηηθώλ θπκάησλ κε ειάρηζηε ή θακηά πεξηνδηθόηεηα. Οη θπζηθέο έλλνηεο δελ επαξθνύλ γηα λα θαζνξίζνπλ κόλεο ηνπο ηε δηαθνξεηηθή αίζζεζε πνπ πξνθαιεί έλαο ήρνο από έλα ζόξπβν. Απηή ε δηαθνξά θαζνξίδεηαη από ππνθεηκεληθνύο παξάγνληεο πνπ πξνζδίδνπλ ζε θάζε ερεηηθό εξέζηζκα πνπ γίλεηαη αληηιεπηό, έλαλ επηζπκεηό ή αλεπηζύκεην ραξαθηήξα. Σα θύξηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζνξύβνπ είλαη ε ζςσνόηηηα θαη ε ένηαζη. Η ζςσνόηηηα νξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ νινθιεξσκέλσλ δνλήζεσλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ θαη κεηξάηαη ζε θύθινπο αλά δεπηεξόιεπην ή Hertz (Hz). Ο άλζξσπνο κπνξεί λα αληηιεθζεί, λα αθνκνηώζεη θαη θπξίσο λα αλερζεί έλα νξηζκέλν θάζκα ήρσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ από 16 έσο Hz. Οη ήρνη πνπ έρνπλ ζπρλόηεηα κεγαιύηεξε ησλ Hz νλνκάδνληαη ππέξερνη ελώ εθείλνη κε ζπρλόηεηα κηθξόηεξε ησλ 16 Hz ππόερνη. Οη ππόερνη θαη νη ππέξερνη, αλ θαη δελ γίλνληαη αληηιεπηνί από ηνλ άλζξσπν, κπνξεί λα έρνπλ βιαπηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ. αλ ένηαζη ήσος νξίδεηαη ην πνζό ηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο πνπ δηέξρεηαη από ηε κνλάδα επηθάλεηαο (ε νπνία βξίζθεηαη θάζεηα ζηελ αθηίλα κεηάδνζεο ηνπ ερεηηθνύ θύκαηνο), ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ. Δθθξάδεηαη ζε Watt/m 2. ηελ αθννινγία, σο κνλάδα κέηξεζεο ηεο ερεηηθήο έληαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην decibel (db), ην νπνίν είλαη ινγαξηζκηθή κνλάδα θαη εθθξάδεη ην επίπεδν ηεο ερεηηθήο πίεζεο. Τν decibel (db) ωο ινγαξηζκηθή κνλάδα παξνπζηάδεη κηα ηδηαηηεξόηεηα πνιύ ζεκαληηθή ζηελ εθηίκεζε ηωλ ερεηηθώλ επηπέδωλ ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο. Γηα θάζε δηπιαζηαζκό ηεο ερεηηθήο έληαζεο παξαηεξείηαη κηα αύμεζε 3dB ηνπ ερεηηθνύ επηπέδνπ, δειαδή ην δηπιάζην ηωλ 85 db δελ είλαη ηα 170 αιιά ηα 88 db. 1.2 Η εγθαηάζηαζε ερνκόλσζεο επηβάιιεηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 78/88, όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 2 ηνπ ΠΓ/ηνο 38/96, εηδηθά γηα ηα ζπλεξγεία ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΠΓ 78/88 (θαλνπνηεία). ύκθσλα κε ην εδάθην γ) ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ, απαηηείηαη κειέηε γηα ηα ιεπηέα κέηξα ζε πεξίπησζε πνπ νη αλακελόκελεο ζηάζκεο ζνξύβνπ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζθπξειάηεζε θαη ηηο ινηπέο ζπλαθείο εξγαζίεο, ππεξβαίλνπλ ηα όξηα ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο 5, ηνπ ΠΓ/ηνο 1180/81, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη. 2. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ Γηα ηε ζύληαμε απηήο ηεο κειέηεο, κπνξνύλ, ελδεηθηηθά, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία από ηα εμήο: 1. Πξόηππν ΔΛΟΣ Σν Π. Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293 Α), άξζξν 2, παξ. 5 πεξί «Αλσηάηνπ Δπηηξεπνκέλνπ Οξίνπ Θνξύβνπ» 3. Σν Π. Γ. 85/91 (ΦΔΚ 38) πεξί «Πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζην ζόξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ. 4. Καηάινγνο πξνηύπσλ Ηρνκνλσηηθώλ ιύζεσλ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ TEE (ηεύρνο 1582, ). 5. Σν Π.Γ. 78/88 (ΦΔΚ 34Α) «πεξί πλεξγείσλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 38/96 (ΦΔΚ 26Α). 6. Κηηξηνδνκηθή - Πνιενδνκηθή Ηρνπξνζηαζία, Ν. Σζηλίθαο, Θεζζαινλίθε Ήρνο θαη ερνπξνζηαζία, εκηλάξην ηεο Διιεληθήο Αθνπζηηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Έξεπλαο, Μνπζηθήο & Αθνπζηηθήο, επηέκβξηνο Γεληθά πεξί ερνκνλώζεσλ θαη ερνκνλσηηθώλ πιηθώλ, εηζεγεηήο Θ. Σηκαγέλεο, εκηλάξην TEE «Θεξκνκόλσζε - Ηρνκόλσζε - ηεγαλνπνίεζε» (ηεύρνο 1703 TEE, ). 9. Θεξκνκόλσζε - Ηρνκόλσζε, Β. Η. ειινύληνο - Σ.Γ. Πεξδηνο, Αζήλα Μειεηεηήο: Ταξαζηάδεο Δ. Χαξάιακπνο Δ/ρνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ηει. & fax.: (θηλ )

2 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 2 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο 3. ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 3.1 ΓΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σοισώμαηα συπίρ διάκενο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ερνκνλσηηθήο ηθαλόηεηαο ελόο ρσξίζκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο ερνκείσζεο R, ν νπνίνο εθθξάδεηαη από ηελ εμήο ζρέζε: όπνπ: R = L 1 - L log (S/A) ζε db (3.1) L 1 = ε ζηάζκε ζνξύβνπ ζην ρώξν (1) πνπ παξάγεηαη ν ήρνο (db). L 2 = ε ζηάζκε ζνξύβνπ ζην ρώξν (2) πνπ κεηαδίδεηαη ν ήρνο (db). S = ην εκβαδόλ ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο (m 2 ). Α = ε ηζνδύλακε ερναπνξξνθεηηθή επηθάλεηα ηνπ ρώξνπ ιήςεο (2) ( γεληθά 10 m 2 ). Ο Γείθηεο Ηρνκείσζεο R εμαξηάηαη από ηελ ζπρλόηεηα θαη γη απηό ε ερνκνλσηηθή ηθαλόηεηα εμεηάδεηαη ζην δηάζηεκα ζπρλνηήησλ από 100 Hz κέρξη 3200 Hz πνπ θπξίσο πξνθαινύλ ελόριεζε θαη αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη θαηάιιεια πιηθά γη' απηέο ηηο ζπρλόηεηεο. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πξόζζεηνπ ηνηρώκαηνο κε κόλσζε ζε ππάξρνλ ηνίρσκα, ιακβάλεηαη ππόςε ε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ηνπ ζύλζεηνπ πιένλ ηνηρώκαηνο. Δάλ ε ζύλδεζε ηνπ πξόζζεηνπ ηνηρώκαηνο δελ είλαη ειαζηηθή κε ην ππάξρνλ ηνίρσκα, ππάξρεη θίλδπλνο λα κεησζεί ηειηθά ε ερνκόλσζε αληί λα απμεζεί. Σε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ελόο ηέηνηνπ ρσξίζκαηνο ηελ ππνινγίδνπκε από ηελ ζρέζε: όπνπ S : ν ζπληειεζηήο δπλακηθήο αθακςίαο ηνπ πιηθνύ ζε Kg/ cm 3. f S' 500 (3.2) M Μ : ην βάξνο ηνπ πξόζζεηνπ θειύθνπο ζε Kg/m 2 (π.ρ. ηνπ επηρξίζκαηνο). Δπίζεο, γηα ηελ απνθπγή ησλ πιεπξηθώλ κεηαδόζεσλ, θαηά ηελ θαηαζθεπή, ιακβάλεηαη ππόςε ε ζρέζε κεηαμύ R w θαη R' w. ύκθσλα κε ην άξζξν 12, παξ. 4, ηνπ θηηξηνδνκηθνύ θαλνληζκνύ, ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ νη ηηκέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα. R W : ζηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο. ρέζε κεηαμύ R w & R' w R' W (db) R W (db) έσο 42 R' W + 0 από 43 έσο 48 R' W + 2 από 49 έσο 52 R' W + 3 από 53 έσο 55 R' W + 4 από 56 έσο 60 R' W + 6 Ο ζηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο πεξηγξάθεη ηε κείσζε ηνπ ζνξύβνπ αλάκεζα από δύν ρώξνπο, νξηδόληηα ή θαηαθόξπθα ( κόλσζε ηνίρνπ ή νξνθήο), ρσξίο ηε κεηάδνζε ηνπ ήρνπ από πιεπξηθνύο δξόκνπο. R' W : ζηαζκηζκέλνο θαηλόκελνο δείθηεο ερνκείσζεο. Ο ζηαζκηζκέλνο θαηλόκελνο δείθηεο ερνκείσζεο πεξηγξάθεη ηελ ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ζνξύβνπ αλάκεζα από δύν ρώξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιεπξηθώλ δξόκσλ κεηάδνζεο ηνπ ήρνπ. Μειεηεηήο: Ταξαζηάδεο Δ. Χαξάιακπνο Δ/ρνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ηει. & fax.: (θηλ )

3 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 3 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο Σοισώμαηα με διάκενο. Σα ρσξίζκαηα κε δηάθελν, γλσζηά ζαλ «δηπιά ρσξίζκαηα», παξνπζηάδνπλ απμεκέλν δείθηε ερνκείσζεο ζύκθσλα κε ηε ζρέζε: ΓR = 40 log (F / F ζ ) (ζε db) (3.3) γ:α ζπρλόηεηεο κεγαιύηεξεο ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ, όπνπ: F = ε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ F ζ = ε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ. Η ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ππνινγίδεηαη από ηηο ζρέζεηο: 850 F m d (3.4) αλ ε επηθαλεηαθή κάδα ησλ δύν ρσξηζκάησλ είλαη ε ίδηα (m ζε kg/m 2 ). 850 F m' d (3.5) αλ ε επηθαλεηαθή κάδα m' ησλ δύν ρσξηζκάησλ δελ είλαη ε ίδηα, νπόηε ρξεζηκνπνηείηαη κία ηζνδύλακε ηηκή m' πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο κάδεο m 1 θαη m 2 ησλ ρσξηζκάησλ: m1. m2 m' m1 m2 (ζε kg/m 2 ) (3.6) όπνπ d ε απόζηαζε ησλ ρσξηζκάησλ ζε cm. Δπίζεο, ε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεινπ ερνκνλσηηθνύ πιηθνύ ζηα ρσξίζκαηα κε δηάθελν, απμάλεη επηπιένλ ηνλ δείθηε ερνκείσζεο Γςάλινα συπίζμαηα. ηα γπάιηλα ρσξίζκαηα ππνινγίδεηαη ην θαηάιιειν δηάθελν, έηζη ώζηε λα κε κεηώλεηαη ην ΓR ιόγσ ζπληνληζκνύ κεηαμύ 200 θαη 400 Hz. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη γπάιηλεο επηθάλεηεο δηαθνξεηηθνύ πάρνπο. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ησλ παινπηλάθσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, αληί ησλ δηπιώλ θξπζηάιισλ κε δηάθελν ρξεζηκνπνηνύληαη κνλά θξύζηαιια κε ην αληίζηνηρν πάρνο ηδίνπ βάξνπο, ιακβάλνληαο ηα ίδηα απνηειέζκαηα ερνκείσζεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε εθαξκνγή ηεο θάζαο κε ην ηδάκη, γίλεηαη όζν ην δπλαηόλ αεξνζηεγήο (κε ρξήζε ιάζηηρνπ θιπ). Σν πξόβιεκα ηεο ερνκείσζεο ζηνπο ηνίρνπο κε θνπθώκαηα, αληηκεησπίδεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ερνκνλσηηθή αμία ηνπ ηνίρνπ θαη ησλ θνπθσκάησλ αληίζηνηρα θαη ηνλ ιόγν ηνπ εκβαδνύ F ηνίρνπ / F θνπθσκάησλ, αληίζηνηρα. Έηζη, ρξεζηκνπνηώληαο ην δηάγξακκα Zellner (παπάπηημα I) θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε δηαθνξά ερνκνλσηηθήο αμίαο ηνίρνπ - θνπθώκαηνο ( R wt - R wk ), πξνζδηνξίδνπκε ηε κέζε ερνκείσζε R wκ ηνπ ηνίρνπ καδί κε ην θνύθσκα σο εμήο : R wκ = R wt R (δηαγξ) Δξυηεπικά κοςθώμαηα Ο απαηηνύκελνο ζηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ, ππνινγίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο εμίζσζεο: R=L Aa -L Ai +10log(S/Α)+5 (ζε db) (3.7) όπνπ: R W απ : ν απαηηνύκελνο ζηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο ηνίρνπ θαη αλνίγκαηνο LA a : Η Α - ηζνδύλακε εμσηεξηθή ερνζηάζκε ζε db(a) LA i : Η Α-ηζνδύλακε εζσηεξηθή ερνζηάζκε ζε db(a) πνπ δελ πξέπεη λα μεπεξαζηεί θαη ιακβάλεηαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηνπ Π.Γ. 1180/81. S : ην άζξνηζκα ησλ επηθαλεηώλ όισλ ησλ παξαζύξσλ ηνπ ρώξνπ ζε η.κ. Α : ε ηζνδύλακε επηθάλεηα ερναπνξξόθεζεο ηνπ ρώξνπ ιήςεο ζε m 2. Μειεηεηήο: Ταξαζηάδεο Δ. Χαξάιακπνο Δ/ρνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ηει. & fax.: (θηλ )

4 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 4 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΠΙΝΑΚΑ (Π.Γ. 1180/81, άξζξν 2 παξ. 5) Αλσηάηνπ Δπηηξεπνκέλνπ Οξίνπ Θνξύβνπ α/α Πεξηνρή Αλώηαην όξην ζνξύβνπ ζε 1 Ννκνζεηεκέλεο Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο dba 70 2 Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην επηθξαηέζηεξν ζηνηρείν είλαη ην βηνκεραληθό 65 3 Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί εμίζνπ ην βηνκεραληθό θαη ην αζηηθό ζηνηρείν 55 4 Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ην αζηηθό ζηνηρείν. 50 Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε θαηνηθνύκελα θηίζκαηα, ην αλώηαην επηηξεπόκελν όξην ζνξύβνπ θαζνξίδεηαη ζηα 45 dba, αλεμαξηήησο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε, κεηξνύκελν κέζα ζην θαηνηθνύκελν θηίζκα κε αλνηθηέο πόξηεο θαη παξάζπξα. 3.2 ΣΟΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Οδόο: Π. Μειά 46 - Πεξηνρή (ζπλνηθία): νηθ. 277, Ο. Σ. 56 δ. δ. Καινρσξίνπ Γ. Δρεδώξνπ - Ν. Θεζζαινλίθεο Γεηηλίαζε: Βόξεηα: ππ αξηζ. 275 νηθόπεδν Νόηηα: νδόο Βεληδέινπ, θαηά κήθνο 31,10 κ. Αλαηνιηθά: ππ αξηζ. 278 νηθόπεδν Γπηηθά: νδόο Παύινπ Μειά, θαηά κήθνο 28,49 κ Πάλσ από ηελ νξνθή: Καηνηθία Κάησ από ην δάπεδν: Μπάδσκα Υξήζεηο γεηηνληθώλ θηηξίσλ : Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα, θαηνηθίεο. Πιάηνο δξόκνπ: 10 κ. Αξηζκνί ισξίδσλ: Μία (1) Απόζηαζε κεηαμύ πξνζόςεσλ απέλαληη θηηξίσλ: ~ 15 κ. Δπηθάλεηα νδνζηξώκαηνο: αζθαιηνζηξσκέλε. Κιίζε δξόκνπ: ~ 15 % Μνξθή ζηέγεο: Γώκα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Απόζηαζε κέηξεζεο από όξηα θηηξίνπ: ~ 5 κ. 3.3 ΣΡΟΠΟ ΜΔΣΡΗΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ερνζηάζκεο ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ, απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθώλ ερνκεηξηθώλ δηαηάμεσλ γηα επηηόπηεο ερνκεηξήζεηο. Οη εηδηθέο απηέο ερνκεηξηθέο δηαηάμεηο (ληεζηκπειόκεηξα) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θάζε κέηξεζε από ηνλ Μειεηεηή ζ' αλαθέξνληαη ζηε κειέηε (εξγνζηάζην, ηύπνο, επαηζζεζία θιπ). Καηά ηε ζύληαμε απηήο ηεο κειέηεο, ζεσξήζεθε όηη ν θπξηόηεξνο εμσηεξηθόο ζόξπβνο, όζνλ αθνξά ηηο πξνζόςεηο, πξνέξρεηαη από ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. Η κέζνδνο θαζνξηζκνύ ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ πεξηγξάθεηαη ζην ρέδην Διιεληθνύ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ 868, ζεσξώληαο κεγάινπο θπθινθνξηαθνύο θόξηνπο θαη ζπλερή ξνή νρεκάησλ. Δλαιιαθηηθά, ν θαζνξηζκόο ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ κπνξεί λα γίλεη κε ερνκεηξήζεηο, όπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν έρνπκε : Υξόλνο κέηξεζεο: επηέκβξηνο, Οθηώβξηνο, Ννέκβξηνο, 2006 Πεξηγξαθή ζέζεο κέηξεζεο: Πιεπξά νδνύ Π. Μειά θαη ζέζε ξάκπαο εηζόδνπ νρεκάησλ Όξγαλν κέηξεζεο: SL 1 SOUND LEVEL METER microprocessor digital meter πρλόηεηα κεηξήζεσλ: 3 κεηξήζεηο / κέξα / κήλα. Μειεηεηήο: Ταξαζηάδεο Δ. Χαξάιακπνο Δ/ρνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ηει. & fax.: (θηλ )

5 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 5 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο 3.4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΡΗΔΩΝ Οη ηηκέο ηεο ζηάζκεο ηνπ εμσηεξηθνύ ζνξύβνπ (πεξηβάιινληνο ή ζε πεξίπησζε επαθήο κε θαηνηθνύκελα θηίζκαηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 1180/81), ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαη ύζηεξα από 3 κεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο ώξεο ηεο εκέξαο ρσξίο λα ιεηηνπξγεί ην ζπλεξγείν, είλαη νη εμήο: I. L 1 = 65 db II. L 2 = 70 db III. L 3 = 75 db Μέζνο όξνο: L M.Ο. = 70 db Αλ L M.Ο. είλαη κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ην Π.Γ. 1180/81, άξζξν 2, παξ. 5, ηόηε ζεσξνύκε σο L M.Ο. ην αλώηαην επηηξεπόκελν όξην ζνξύβνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 1180/81. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλεξγείν ιεηηνπξγεί, ιακβάλνληαη επίζεο 3 κεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο ώξεο ηεο εκέξαο θαη ν ζόξπβνο αλέξρεηαη ζε IV. L 1 = 90 db V. L 2 = 95 db VI. L 3 = 100 db Μέζνο όξνο: L' M.Ο. = 95 db Ο απαηηνύκελνο ζηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζηάζκεο ζνξύβνπ ησλ παξαπάλσ κεηξήζεσλ, ππνινγίδεηαη από ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ δνζεί παξαπάλσ (3.1 σο 3.7 θαηά πεξίπησζε). Μειεηεηήο: Ταξαζηάδεο Δ. Χαξάιακπνο Δ/ρνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ηει. & fax.: (θηλ )

6 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 6 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο 3.5. ΣΡΟΠΟΙ ΒΔΛΣ1ΩΗ ΣΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ ΘΑΛΑΜΟ ΦΤΡΗΛΑΣΉΗ Με ηνλ ζάιακν ζθπξειάηεζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνκνλσζεί ν ρώξνο όπνπ εθηεινύληαη νη εξγαζίεο ηνπ θαλνπνηείνπ από ηηο νπνίεο πξνθαιείηαη ζόξπβνο, από ηνλ ππόινηπν ρώξν ηνπ ζπλεξγείνπ. Δίλαη ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 7,00 Υ 4,00 Υ 2,70 κ. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο από πιηθό κε κεγάιε ερνκνλσηηθή ηθαλόηεηα, αληίζηνηρε κε θαηαζθεπέο βαξηώλ ρσξηζκάησλ, ε νπνία εληζρύεηαη κε : ην απμεκέλν βάξνο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηπινύ δηαρσξηζηηθνύ ζηνηρείνπ ( π. ρ. δηπιή γπςνζαλίδα) ηελ ηνπνζέηεζε ερναπνξξνθεηηθνύ ζηνηρείνπ ζην δηάθελν π.ρ. παινβάκβαθαο (αλάκεζα ζηηο γπςν-ζαλίδεο) ρξεζηκνπνίεζε θύιισλ π.ρ. από κνιύβη, επηηπγράλνληαο έηζη επθακςία. Αλάινγα κε ηελ πξνηεηλόκελε θάζε θνξά θαηαζθεπή ζα δίλνληαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο θαη ε ερνκνλσηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζαιάκνπ ζθπξειάηεζεο. Ο ζάιακνο ζα πξέπεη λα θέξεη αθόκε : παξάζπξν ή παξάζπξα από ερνκνλσηηθό παινπίλαθα ( δηπινύ ηνηρώκαηνο) ππξνζβεζηήξα νξνθήο θόλεσο κε ζπξίλθιεξ ζε πεξίπησζε εμαεξηζκνύ ζα θέξεη ερνπαγίδα ζηελ έμνδν ηνπ εμαεξηζηήξα. Μειεηεηήο: Ταξαζηάδεο Δ. Χαξάιακπνο Δ/ρνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ηει. & fax.: (θηλ )

7 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 7 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΟΛΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ζαιάκνπ ζθπξειάηεζεο ζην ρώξν ηνπ ζπλεξγείνπ, Λόγσ ηεο δηακόξθσζεο ή ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζπλεξγείνπ ή επεηδή δελ ην επηζπκεί ν εθκεηαιιεπηήο, ηόηε ε βειηίσζε ηεο ερνκόλσζεο ελόο δηαρσξηζηηθνύ ζηνηρείνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί : κε ηνπνζέηεζε δεύηεξνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ ( ηνίρνο - πόξηεο - παξάζπξα) ζε επαθή ή απόζηαζε από ην ππάξρνλ. κε πηζαλή αληηθαηάζηαζε κε άιιν δηαρσξηζηηθό κε επηδηόξζσζε ηκεκάησλ ηεο επηθαλείαο ηνπ. πγθεθξηκέλα: 1. Βειηίσζε ηεο ερνκόλσζεο ηνίρσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε : - αύμεζε ηνπ βάξνπο κε θαηαζθεπή δεύηεξνπ ηνίρνπ ζ' επαθή κε πθηζηάκελν. Η ιύζε απηή αθνινπζεί ην λόκν ηεο κάδαο πνπ ιέεη όηη ε βειηίσζε ηεο ερνκόλσζεο είλαη 5-6 db γηα θάζε δηπιαζηαζκό ηνπ επηθαλεηαθνύ βάξνπο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ζηαηηθό έιεγρν ηνπ επί πιένλ βάξνπο. - αύμεζε ηνπ βάξνπο κε εύθακπην ρώξηζκα. Δρεη θαιύηεξα ερνκνλσηηθά απνηειέζκαηα από ηελ θαηαζθεπή ηνπ δεύηεξνπ ηνίρνπ, ζύκθσλα κε ην λόκν ηεο κάδαο, εθόζνλ κεησζεί ε αθακςία ηνπ. - δεκηνπξγία δηπινύ ζηνηρείνπ κε ηνπνζέηεζε λένπ δηαρσξηζηηθνύ ζε απόζηαζε από ην πθηζηάκελν. Έηζη, εθηόο από ηελ αύμεζε ηνπ βάξνπο, δεκηνπξγείηαη δηάθελν αέξα αλάκεζα ζηα δύν δνκηθά ζηνηρεία ην νπνίν είλαη επηζπκεηό γηαηί βειηηώλεη ηελ ερνκνλσηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ρσξίζκαηνο. - ηνπνζέηεζε ερναπνξξνθεηηθνύ πιηθνύ ζην δηάθελν δηπινύ ρσξίζκαηνο. Σν ερναπνξξνθεηηθό πιηθό ειέγρεη ηα ζηάζηκα θύκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην δηάθελν. - ηνπνζέηεζε ειαθξνύ δηαρσξηζηηθνύ ζε απόζηαζε από ην πθηζηάκελν, έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζηαηηθή θαηαπόλεζε ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. γπςνζαλίδεο, θύιια αινπκηλίνπ, πιάθεο από ακηαληνηζηκέλην). ην παπάπηημα II παξνπζηάδεηαη ε ερνκνλσηηθή ηθαλόηεηα από δηάθνξα ειαθξά δηαρσξηζηηθά. - αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ ρσξίζκαηνο κε ειαθξύ ρώξηζκα, εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε πξόζζεηνπ ρσξίζκαηνο ιόγσ ζηαηηθήο επηπόλεζεο ηνπ ζθειεηνύ ηνπ θηηξίνπ ή κείσζεο ηεο σ- θέιηκεο επηθάλεηαο ηνπ ρώξνπ. - ειαζηηθή ζηήξημε δηαρσξηζηηθώλ ζηνηρείσλ, δειαδή κε θηίζηκν πάλσ ζε ιάζηηρα πνπ ηνπνζεηνύληαη πεξηκεηξηθά. Η ειαζηηθή ζηήξημε ηνπ ηνίρνπ ζην πάησκα ή ζην ηαβάλη ή ζην ππνζηύισκα, πξέπεη λα γίλνληαη κε ηε ρξήζε πάληα αληηθξαδαζκηθώλ πιηθώλ (ξεηίλε θιπ). 2. Βειηίσζε ηεο ερνκόλσζεο ζπξώλ θαη παξαζύξσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε: - Αύμεζε ηνπ βάξνπο κε αληηθαηάζηαζε παινπίλαθα κε άιινλ κεγαιύηεξνπ πάρνπο ή κε νπιηζκέλν γπαιί, ή ηνπνζέηεζε ζαλίδσλ μύινπ ή αληηθνιιεηά θύιια (ζάληνπτηο) ζηελ επηθάλεηα ηεο πόξηαο. - Γεκηνπξγία δηπινύ παξαζύξνπ, ή/θαη δηπιήο πόξηαο κε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν δηάθελν αλάκεζα ζηα δύν θύιια. - Υξεζηκνπνίεζε ειαζηηθώλ πιηθώλ γηα ην αεξνζηεγέο θιείζηκν ησλ παξαζύξσλ ή ησλ πόξησλ. 3. Βειηίσζε ηεο ερνκόλσζεο παησκάησλ - νξνθήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε - θαηαζθεπή ςεπδνξνθήο - ρξήζε ειαζηηθνύ επηζηξώκαηνο πνπ ηνπνζεηείηαη ζε ππάξρνλ πάησκα (βι. πίλαθα Α). 4. Καηαπνιέκεζε ζνξύβνπ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε: - Ηρνπαγίδεο ζην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ θαη εμαεξηζκνύ. - Κεληξηθέο ερνπαγίδεο: γηα ηελ απνθπγή ηεο κεηάδνζεο ηνπ ζνξύβνπ ηνπνζεηνύληαη ερνπαγίδεο ζηελ πξνζαγσγή θαη ζηελ απαγσγή αέξα (βι. ζρήκα 1 ) - Απνξξνθεηηθή εζσηεξηθή επέλδπζε αεξαγσγώλ εμαεξηζκνύ: ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθή επέλδπζε, ζηνπο αεξαγσγνύο εηζαγσγήο θαη απαγσγήο αέξα κε ερναπνξξνθεηηθό πιηθό. - Διαζηηθή ζηήξημε κεραλεκάησλ γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο θξαδαζκώλ πξνο ην ζθειεηό ηνπ θηηξίνπ. Μειεηεηήο: Ταξαζηάδεο Δ. Χαξάιακπνο Δ/ρνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ηει. & fax.: (θηλ )

8 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 8 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΠΙΝΑΚΑ Α Βεληίυζη ησομονυηικήρ ικανόηηηαρ (AR) παηυμάηυν με διάθοπα επιζηπώμαηα ΤΛΙΚΟ ΓR(dB) ηξώκα PVC 1,5-2,0 ρηι 5 ιηλόιενπκ 2,5 ρηι 7 πιαζηηθό 2,5 ρηι 10 ιηλόιενπκ πάλσ ζε θεηζέ 14 θειιόο 6 ρηι. 15 ιηλόιενπκ πάλσ ζε πιάθεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο 16 κνθέηα ραιί Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν ηεο κειέηε καο έρνπκε ηα εμήο ζηνηρεία : ΠΡΟΟΦΗ: Ι. Δκβαδόλ ηνίρνπ: 0,45 x 3,6 = 1,62 η. κ. II. Δκβαδόλ παξαζύξσλ: η. κ. ΙΙΙ. Δκβαδόλ ηδακαξίαο: [(3,9+1,9)+(0,85x3)] = 14,35 η. κ. IV. Δκβαδόλ άιινπ πιηθνύ: (10,44-8,35)+(10,98-6)+3,5+2,5 = 14,07 η. κ. ΠΙΧ ΟΦΗ: Ι. Δκβαδόλ ηνίρνπ: (1,3+3,4+1,6) x 3,6 = 22,68 η. κ. II. Δκβαδόλ παξαζύξσλ: 2 x (0,45x0,6) = 0,54 η. κ. ΙΙΙ. Δκβαδόλ ηδακαξίαο: 3 x [(2,5x0,8)+(0,7x0,8)] = 7,68 η. κ. IV. Δκβαδόλ άιινπ πιηθνύ: 10,68-7,68 = 3,00 η. κ. ΠΛΑΓΙΔ ΟΦΔΙ Ι. Δκβαδόλ ηνίρνπ: [(1,6+5,9+4,5+0,9)+(11,8)] x 3,6 = 88,92 η. κ. II. Δκβαδόλ παξαζύξσλ: η. κ. ΙΙΙ. Δκβαδόλ ηδακαξίαο: η. κ. IV. Δκβαδόλ άιινπ πιηθνύ: η. κ Γηα λα πεηύρνπκε ηελ επηζπκεηή ερνκόλσζε, ζε θάζε πεξίπησζε επηιέγνπκε ηα δηαρσξηζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα Β, ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα θύιια πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξόλ ελδεηθηηθά. Ο κειεηεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη άιια δηαρσξηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία λα είλαη πηζηνπνηεκέλα από αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα. Μειεηεηήο: Ταξαζηάδεο Δ. Χαξάιακπνο Δ/ρνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ηει. & fax.: (θηλ )

9 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 9 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΠΙΝΑΚΑ Β ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑΥΩΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ α/α Δμεηαδόκελνο ρώξνο Δίδνο πθηζηάκελνπ δηαρσξηζηηθνύ ζηνηρείνπ Πξνζαλαην ιηζκόο πλνξεύνληεο ρώξνη (*) Πξόζνςε Σνίρνο Γύζε Πεξηβάιινλ» Σδακαξία Γύζε»» Πξ αινπκηλίνπ Γύζε» Πίζσ όςε Σνίρνο Αλαηνιή Πεξηβάιινλ» Παξάζπξα Αλαηνιή»» Σδακαξία Αλαηνιή»» Πξ αινπκηλίνπ Αλαηνιή» Πιάγηα όςε Σνίρνο Βνξξάο Πεξηβάιινλ» Σνίρνο Βνξξάο Κνηλόρξεζην» Σνίρνο Βνξξάο Κνηλόρξεζην» Σνίρνο Βνξξάο Κνηλόρξεζην 4. Πιάγηα όςε Σνίρνο Νόηνο Καηνηθία Απαηηνύκελνη παξάκεηξνη αθνπζηηθήο άλεζεο ζε (db) R' w L n,w L pa Πξνηεηλόκελν δηαρσξηζηηθό ζηνηρείν Φύιιν θαηαιόγνπ ιύζεσλ Παξαηεξήζεηο R' w : βειηίσζε ζε db πνπ απαηηείηαη όπσο πξνθύπηεη από ηελ παξ L n,w : ηθαλόηεηα ερνκόλσζεο θηππνγελνύο ήρνπ L pa : ερνπξνζηαζία από ηνλ αεξόθεξην ζόξπβν πνπ παξάγεηαη από εγθαηαζηάζεηο (ίζε κε L' M 0 ) (*) ύκθσλα κε ην Π.Γ. 1130/81, νη ζπλνξεύνληεο ρώξνη ζα είλαη ή ην πεξηβάιινλ ή θαηνηθνύκελν θηίζκα ζε επαθή (νηθία, γξαθείν θιπ).

10 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 10 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ρήκα 1 Ηρνπαγίδα γηα ην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ Ησοαποπποθηηικά ζηοισεία , k 2k 4k 8k ςσνόηηηα f (Hz)

11 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 11 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΛΤΔΧΝ ΦΤΛΛΟ 1.1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ : 1. Δπίρξηζκα 2 cm ΔΙΓΟ ΓΙΑΥΩΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ : Δξυηεπικόρ ηοίσορ ζύμθυνα με ππόηςπο ΔΛΟΣ και αξιολόγηζη ΔΛΟΣ Σνύβια δηάηξεηα 9 Υ 6 Υ 20 cm (ζθελσηά) 3. Σνύβια δηάηξεηα 9 Υ 6 Υ 20 cm 4. Πιάθεο παινβάκβαθα 5 cm, ππθλόηεηαο 2,5 kg/m 2 ζε δηάθελν 6 cm Δπηθαλεηαθό βάξνο : 302,5 Kg/m 2 ηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο : R' w = 51 db Γείθηεο ερνκείσζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ. f(hz) R(dB)

12 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 12 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΤΛΛΟ 1.2. ΔΙΓΟ ΓΙΑΥΧΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ: Σνίρνο επελδπκέλνο κε κνλσηηθό πιηθό θαη γπςνζαλίδα. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 1. νβάο πάρνπο 2 cm 2. Σνύβιν δηάηξεην πάρνπο 9 cm 3. νβάο πάρνπο 2 cm 4. Ταινβάκβαθαο 5 cm & ππθλόηεηαο 13 Kg/m 3 5. Γπςνζαλίδα πάρνπο 0,9 cm ηύπνπ KNAUF Δπηθαλεηαθό βάξνο 140 kg/m 2 ηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο R' w = 55 db. Γείθηεο ερνκείσζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ. f(hz) Rw(dB)

13 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 13 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΤΛΛΟ 1.3. ΔΙΓΟ ΓΙΑΥΩΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ : Σοίσορ μεηαλλικού ζκελεηού με μονό οπθοζηάηη και διπλή νςτο-ζανίδα. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. Πιαζηηθό βύζκα Κ5 Υ Ηρνκνλσηηθή ηαηλία 50 mm 3. ηξσηήξα UW 50/40/06/4000 mm 4. Οξζνζηάηεο CW 50/50/06/3000 mm 5. Γπςνζαλίδα GKB/HRAK 12,5/120/3000 mm 6. Βίδα ΣΝ Βίδα ΣΝ Πεηξνβάκβαθαο DP3 30 Kg/m 3 40/625/1000 mm πλνιηθό πάρνο ηνίρνπ D = 10 cm Βάξνο ηνίρνπ G = 44 Kg/m 2 Γείθηεο ερνκείσζεο: R' w = 51 db θαηά DIN 4109.

14 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 14 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΤΛΛΟ 1.4. ΔΙΓΟ ΓΙΑΥΩΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ : Δπένδςζη ςθιζηάμενος ηοίσος με γςτοζανίδα και μονυηικό ςλικό. πλνιηθό βάξνο επέλδπζεο: g - 15 kg/m 2 Βειηίσζε ερνκόλσζεο R' w = 14 db θαηά DIN 4109 (κε ερνκόλσζε ππάξρνληνο ηνίρνπ R' w = 47 db 1. Πιαζηηθό βύζκα κε βίδα Κ6ρ35 2. Ηρνκνλσηηθή ηαηλία 30 mm 3. Πεξηκεηξηθόο νδεγόο UD 28/27/06/ Οδεγόο CD 60/27/06/4000 mm 5. Αληηθξαδαζκηθή αλάξηεζε Χ 6. Λακαξηλόβηδα ΒΝ 3,5X9 7. Γπςνζαλίδα GKB/HRAK 12,5/120/ Βίδα ΣΝ25 9. Πεηξνβάκβαθαο DP3 30 kg/m 3 /40/625/1000mm 10. Τιηθό ζηνθαξίζκαηνο 11. Τιηθό θηληξίζκαηνο

15 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 15 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΤΛΛΟ 2.1. ΔΙΓΟ ΓΙΑΥΧΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ: Πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 1. Δπίρξηζκα πάρνπο 1,5 cm 2. Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα Β225 πάρνπο 15 cm 3. Πάθησζε Δπηθαλεηαθό βάξνο 380 kg/m 2 Φαηλόκελνο ζηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο R' W =51 d Β. Γείθηεο ερνκείσζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ. f(hz) Rw(d$)

16 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 16 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΤΛΛΟ 3.1. ΔΙΓΟ ΓΙΑΥΧΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ: Οξνθή ζε ηζόπεδν κεηαιιηθό ζθειεηό κε κνλή γπςνζαλίδα θαη πεηξνβάκβαθα. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ : Γπςνζαλίδα d=12.5mm Οδεγνί a= 27.0 mm Πάρνο νξνθήο D= 4.0 cm Βάξνο νξνθήο g=15.0kg/w 2 Ηρνκόλσζε R' w = db θαηά DIN 4109 Ππξαληνρή F 30A - F 60A θαηά DIN 4102 Θεξκνκόλσζε k= 0.8 W/m 3 * θαηά DIN Μεηαιιηθό βύζκα DN 6x35 2. Νηίδα αλάξηεζεο 25 cm 3. Σαρεία αλάξηεζε Σ 4. Πιαζηηθό βύζκα κε βίδα Κ6x35 5. Οδεγόο UD 28/27/06/3000 mm 6. Οδεγόο CD 60/27/06/4000 mm 7. Οδεγόο CD 60/27/06/1140 mm 8. πλδεηήξαο Υ 9. πλδεηήξαο Μ 10. Γπςνζαλίδα GKB/HRAK 12,5/120/3000 mm 11. Βίδα ΣΝ Πεηξνβάκβαθαο DP3 30 kg/m 3 40/625/1000 mm

17 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 17 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΤΛΛΟ 4.1. ΔΙΓΟ ΓΙΑΥΧΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ : Θύξα Μεηαιιηθή. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 1. Δπηθαλεηαθό βάξνο 40 Kg/m 2 2. πλνιηθό πάρνο 4 cm 3. Φύιιν ιακαξίλαο πάρνπο 1,5 mm 4. Ταινβάκβαθαο πάρνπο 3,7 cm 5. Φύιιν ιακαξίλαο 7,5 mm ηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο: R w = 19 db Γείθηεο ερνκείσζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ. f(hz) Rw(d$)

18 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 18 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΤΛΛΟ 5.1. ΔΙΓΟ ΓΙΑΥΧΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ : Μνλό ηδάκη πάρνπο 3 mm ζε μύιηλν θύιιν.. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: πλνιηθό πάρνο 0.30 cm ηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο : R w = 24 db. Γείθηεο ερνκείσζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ. f(hz) Rw(dB)

19 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 19 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΤΛΛΟ 5.2. ΔΙΓΟ ΓΙΑΥΧΡΙΣΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ : : Γηπιά ηδάκηα ζε έλα θύιιν. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 1. Γπαιί πάρνπο 3 mm 2. Γηάθελν πάρνπο 8 mm 3. Γπαιί πάρνπο 3 mm πλνιηθό πάρνο 1,40 cm 4. Γηπιά ιάζηηρα θύιινπ-θάζαο, Ξύιηλν θύιιν. ηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο :R W = 31 db Γείθηεο ερνκείσζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα ήρνπ. f(hz) Rw(dB)

20 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 20 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Γηάγξακκα ηνπ Zellner γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ερνκνλσηηθήο αμίαο ηνίρσλ κε θνπθώκαηα.

21 Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 21 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΔΓΟΜΔΝΑ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Σύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ /81 ην αλώηαην επηηξεπηό όξην ζνξύβνπ εθπεκπόκελν ζην πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην όξην ηνπ αθηλήηνπ ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη (βλέπε πίνακα σελ. 4): 1. Γηα λνκνζεηεκέλεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο: 70 dba 2. Γηα πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην επηθξαηέζηεξν ζηνηρείν είλαη ην βηνκεραληθό (ΒΙΠΑ): 65 dba 3. Γηα πεξηνρέο όπνπ ζπλππάξρεη ην βηνκεραληθό θαη ην αζηηθό ζηνηρείν: 55 dba 4. Πεξηνρέο όπνπ επηθξαηεί ην αζηηθό ζηνηρείν (Γεληθή θαη ακηγήο θαηνηθία): 50 dba Τν ζπλεξγείν πνπ εμεηάδνπκε βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ζηελ νπνία ην κέγηζην επηηξεπηό όξην ζνξύβνπ ζηα όξηα ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 55 dba Πέξημ ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπλεξγείνπ ππάξρνπλ θαηνηθίεο θαη βηνκεραληθέο - βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο κε κέζν επίπεδν ζνξύβνπ ηνπιάρηζηνλ 65 dba ελώ από ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζηελ νδό Βεληδέινπ (λνηίσο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ζπλεξγείνπ), ην κέζν επίπεδν ζνξύβνπ είλαη dba (βιέπε παξ. 3.3 ζει. 4). Σύκθσλα κε ηνλ πίλαθα Π. 1. ηεο κειέηεο ε ζηάζκε ζνξύβνπ γηα ζπλεξγεία απηνθηλήησλ κε ζθπξειάηεζε (θαλνπνηείν) αλέξρεηαη ζε 100 dba ζην ζεκείν εθπνκπήο ήρνπ. Σπλεπώο από ηε ζηάζκε εθπνκπήο ησλ 100 dba πξέπεη ην όξην νηθνπέδνπ ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην λα είλαη ηα 55 dba. α. Γηα ην δηακέξηζκα ηνπ ππεξθείκελνπ νξόθνπ Θα ηζρύεη: Σύκθσλα κε ην θύιιν 2.1. ζ.15 ηεο κειέηεο γηα πιηθό θαηαζθεπήο ηεο νξνθήο ηνπ ζπλεξγείνπ πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 18 cm θαη επηθαλεηαθνύ βάξνπο=380 Kg/m 2 ν ζηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο είλαη : R' w = 51 db. Σπλεπώο από ηε ζηάζκε εθπνκπήο ησλ 100 db έμσ από ηνλ ρώξν ηνπ ζπλεξγείνπ πξνο ηελ πιεπξά ηεο νξνθήο, ε ζηάζκε ζνξύβνπ ζα είλαη ~50 db, ζπλεπώο πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 1180/81. Δπηπιένλ, ιόγν ηεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδαο θαη πεηξνβάκβαθα ζηελ πιάθα, ηα παξαπάλσ όξηα βειηηώλνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν δεδνκέλνπ όηη ηα παξαπάλσ πιηθά έρνπλ θαη ερνκνλσηηθέο ηδηόηεηεο. β. Σύκθσλα κε ην ζρήκα Σ. 1. ηεο κειέηεο θαη ζεσξώληαο όηη ην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ απέρεη από ην όξην ηνπ νηθνπέδνπ απόζηαζε 5 m ε κείσζε (ζην ύπαηζξν) ηεο ερεηηθήο πίεζεο αλέξρεηαη ζε 15 db. Δπίζεο ζύκθσλα κε ην θύιιν 1.1. ζ.11 ηεο κειέηεο γηα πιηθό θαηαζθεπήο ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ηνπ ζπλεξγείνπ νπηόπιηλζνπο (ηνύβια) πάρνπο 25 cm θαη επηθαλεηαθνύ βάξνπο=302,5 Kg/m 2 ν ζηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο είλαη : R' w = 51 db. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ζηελ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ έρνπκε θαη αλνίγκαηα - θνπθώκαηα ηα νπνία ζεσξνύληαη ηα πην επαίζζεηα ζεκεία ζηελ ηνηρνπνηία, πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ηελ ερνκνλσηηθή αμία θαη ησλ θνπθσκάησλ. Έηζη ζύκθσλα κε ην θύιιν 5.2. ζ.19 ηεο κειέηεο γηα πιηθό θαηαζθεπήο δηπιά ηδάκηα ζε έλα θύιιν αινπκηλίνπ ζπλνιηθνύ πάρνπο 14 cm ην θνύθσκα έρεη ερνκνλσηηθή αμία (δείθηεο ερνκόλσζεο) 31 db. Σπλεπώο από ηε ζηάζκε εθπνκπήο ησλ 100 db έμσ από ην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ ε ζηάζκε ζνξύβνπ ζα είλαη ~50 db ζηελ πιεπξά κε ηνηρνπνηία θαη ~70 db ζηελ πιεπξά κε αλνίγκαηα ελώ ζην όξην ηνπ νηθνπέδνπ ζα είλαη αληίζηνηρα 35 db θαη 55 db ζπλεπώο πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 1180/81. Δπηπιένλ, ιόγν ηεο ζεξκνκόλσζεο ηνπ θειύθνπο θηηξίνπ ηα παξαπάλσ όξηα βειηηώλνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν δεδνκέλνπ όηη ηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά έρνπλ θαη ερνκνλσηηθέο ηδηόηεηεο. Δπηπιένλ, αλαθέξνπκε όηη γηα απνξξόθεζε ησλ θξαδαζκώλ θαη ζνξύβσλ από ηα κεραλήκαηα ηνπ ζπλεξγείνπ ζα ιεθζνύλ ηα εμήο κέηξα: α) Έδξαζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ πνπ πξνθαινύλ ζόξπβν ζε εηδηθέο ζθιεξέο αληηθξαδαζκηθέο πιάθεο γηα ηελ απνξξόθεζε ησλ ζνξύβσλ θαη θξαδαζκώλ. β) Σσζηή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηελ όζν πην αζόξπβε ιεηηνπξγία ηνπ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 24/1/2007 Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανκρϊπινθ ακοι. Η θχοςτάκμθ L= 10 log (p 2 /p 0 ) = 20 log (p /p 0 ) ςε db (decibel)

Η ανκρϊπινθ ακοι. Η θχοςτάκμθ L= 10 log (p 2 /p 0 ) = 20 log (p /p 0 ) ςε db (decibel) ΗΧΟ ΗΧΟΠΡΟΣΑΙΑ Η ανκρϊπινθ ακοι ςτάκμιςθ Για κάκε διπλαςιαςμό τθσ θχθτικισ ςτάκμθσ παρατθρείται αφξθςθ 3 db του θχθτικοφ επιπζδου Σο διπλάςιο του 85 db δεν είναι το 170 αλλά το 88 db. Η θχοςτάκμθ L= 10

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μηχανική Ρευςτϊν ΙΙ Ενότητα 4): Επανάληψη ενοτήτων και 2 Δ. Μισηρλής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χρήςησ Creative

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΚΤΣΕΥΜΘΙΗ ΥΟΚΗ Σ.Α.Σ.Λ. ΖΑΡΟΓΘΑΜΜΗ ΠΤΡΟ ΑΕΛ:4518

ΠΟΚΤΣΕΥΜΘΙΗ ΥΟΚΗ Σ.Α.Σ.Λ. ΖΑΡΟΓΘΑΜΜΗ ΠΤΡΟ ΑΕΛ:4518 ΒΑΡΤΣΗΜΔΣΡΙΑ ΘΔΜΑ:ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΗΗ ΥΔΣΙΚΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΠΟΚΤΣΕΥΜΘΙΗ ΥΟΚΗ Σ.Α.Σ.Λ. ΖΑΡΟΓΘΑΜΜΗ ΠΤΡΟ ΑΕΛ:4518 ΥΔΣΙΚΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε ηε κέηξεζε ηεο δηαθνξάο ΔgPQ ηωλ ηηκώλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα