ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Πλαστικά Θράκης. Τετάρτη, 3 Αυγούστου Τιµή (2/8/2005) 1,15. Τιµή Στόχος 1,61. Κλάδος: Πλαστικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Πλαστικά Θράκης. Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2005. Τιµή (2/8/2005) 1,15. Τιµή Στόχος 1,61. Κλάδος: Πλαστικών"

Transcript

1 Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, , Σύνταγµα Τηλ: , Fax: Πλαστικά Θράκης Τιµή (2/8/2005) 1,15 Κλάδος: Πλαστικών Τιµή Στόχος 1,61 Σύσταση: Out Perform- Μεσαίου Κινδύνου Γ ΧΑ (2/8/2005) 3.289,15 ΠΧΠ (ποσά σε χιλ. ) π 2006π 2007π CAGR (04-07π) Πωλήσεις ,7% EBITDA ,87% Περιθώριο EBITDA 11,2% 13,8% 13,7% 14,3% 14,7% Κέρδη Μετά Φόρων Μ Μ ,2% Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 1,1% 3,9% 3,6% 4,0% 4,3% Κέρδη (µφ) ανά Μετοχή 0,035 0,150 0,151 0,177 0,201 10,2% PE(x) 32,5 7,7 7,6 6,5 5,7 PEG - 0,02 10,93 0,38 0,42 P/BV(x) 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 EV/EBITDA(x) 5,9 4,2 4,0 3,7 3,4 EV/Πωλήσεις(x) 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 ROIC% 0,5% 7,9% 7,8% 8,0% 8,6% Στοιχεία Μετοχής από 31/12/2000 Min 0,93 Max 4,12 Σχετική Απόδοση (52 Εβδ.) -48,94% Μέσος Ηµερ. Όγκος Συν/γων Αριθµός Μετοχών (χιλ.) Μέση Ηµερήσια Εµπορευσιµότητα 0,11% Κεφαλαιοποίηση (σε εκατ. ) 53,24 Free Float (%) 25,0% Συντελεστής Beta 1.20 Το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι η παραγωγή και διάθεση προϊόντων πολυπροπυλενίου όπως, υφαντά συνθετικά προϊόντα (πχ γεωϋφάσµατα, υφάσµατα γεωργικών εφαρµογών, υποστρώµατα ταπητουργίας και υφάσµατα βιοµηχανικών χρήσεων), µη υφαντά συνθετικά υφάσµατα (πχ µονωτικά υλικά για ξύλινες στέγες, προϊόντα επιπλοποιίας, φόρµες εργασίας κλπ), προϊόντα άκαµπτης συσκευασίας (πχ πλαστικοί κάδοι συσκευασίας τροφίµων και γαλακτοκοµικών προϊόντων, µπουκάλια κλπ) και πλαστικούς µεγασάκους (FIBCs). Ο όµιλος κατέχει σηµαντικά µερίδια αγοράς στην κατηγορία των γεωυφασµάτων της τάξεως του 15%, 50% και 20% στις αγορές των ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας και Ηπειρωτικής Ευρώπης αντίστοιχα. Στόχος του οµίλου είναι η ενίσχυση των µεριδίων αγοράς στην αγορά των ΗΠΑ. Στην κατηγορία των υποστρωµάτων ταπητουργίας ο όµιλος των Πλαστικών Θράκης συγκαταλέγεται µέσα στους 3ης µεγαλύτερους παραγωγούς στην Ευρώπη µε µερίδιο αγοράς που κυµαίνεται µεταξύ 25% και 30%. Ωστόσο, η αγορά των υποστρωµάτων ταπητουργίας παρουσιάζει αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης, σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του οργανισµού European Association For Textile Polyolefins (EATP), γεγονός που οφείλεται στην επιβράδυνση των ρυθµών ανάπτυξης του κλάδου της ταπητουργίας. Στην στρατηγική του οµίλου για την ανάπτυξη των υφαντών προϊόντων περιλαµβάνεται η δηµιουργία µίας µονάδας παραγωγής στην αγορά της Άπω Ανατολής, είτε αυτόνοµα είτε µέσω κοινοπραξίας µε τοπική εταιρία. Η δηµιουργία της εν λόγω παραγωγικής µονάδας θα αποτελέσει τον πυλώνα πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη του οµίλου στις αγορές της Ασίας και της Άπω Ανατολής. Η διοίκηση του οµίλου δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην κατηγορία των προϊόντων άκαµπτης συσκευασίας αφού εκτιµά ότι υπάρχει τάση υποκατάστασης των αναγκών συσκευασίας από Tetra Pak και µεταλλικές συσκευασίες σε πλαστική άκαµπτη συσκευασία. Στόχος της διοίκησης είναι οι αγορές της ΝΑ Ευρώπης και πιο συγκεκριµένα οι αγορές της Πολωνίας και της Ουκρανίας καθώς επίσης και η ανάπτυξη του δικτύου διανοµής στην Σερβία. Ο όµιλος καταλαµβάνει µερίδιο αγοράς της τάξεως του 60%, 20% και 15% στις αγορές της Ελλάδας, Ρουµανίας και Βουλγαρίας όπου δραστηριοποιείται. Ο κλάδος των µεγασάκων παρουσιάζει θετικές προοπτικές για τη βιοµηχανία αφού προσφέρει ελκυστικές και καινοτόµες λύσεις, ωστόσο οι εκτιµήσεις για τον κλάδο δεν είναι ιδιαίτερα υποσχόµενες, για την αγορά της Ευρώπης, µε βάση τις εκτιµήσεις του οργανισµού ΕΑΤΡ. Όσον αφορά τα αποτελέσµατα του Α τριµήνου 2005 τα µικτά κέρδη του οµίλου παρουσιάζονται µειωµένα κατά 11,9% γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιµών των πρώτων υλών (κυρίως πολυπροπυλένιο) οι οποίες συµµετέχουν στη διαµόρφωση του κόστους πωληθέντων κατά 30% περίπου. Σηµαντική µείωση στο µικτό περιθώριο κέρδους παρουσιάζουν οι κατηγορίες των υφαντών και των προϊόντων άκαµπτης συσκευασίας κατά 3,00 και 18,10 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα. Όσον αφορά τον κλάδο άκαµπτης συσκευασίας η διοίκηση του οµίλου εφαρµόζει επιθετική πολιτική διείσδυσης γεγονός που ασκεί επιπρόσθετη επίδραση στο µικτό περιθώριο κέρδους του εν λόγω κλάδου. Ένας από τους βασικούς κινδύνους που αντιµετωπίζει ο κλάδος είναι η συνέχιση της αύξησης της τιµής του πετρελαίου γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της τιµής του πολυπροπυλενίου. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η διοίκηση του οµίλου µετατοπίζει ετεροχρονισµένα την αύξηση του κόστους των Α υλών στον τελικό πελάτη Επιπροσθέτως τµήµατα του οµίλου (πχ FIBCs) αντιµετωπίζουν ανταγωνισµό από αγορές χαµηλού κόστους, κυρίως της Άπω Ανατολής, γεγονός το οποίο η διοίκηση του οµίλου προσπαθεί να αντιµετωπίσει µε την εξειδίκευση στο κλάδο των βιοµηχανικών FIBCs (ειδικού τύπου και επεξεργασίας) εκµεταλλευόµενη την τεχνογνωσία που διαθέτει. Ο όµιλος διαπραγµατεύεται µε ελκυστική αποτίµηση τόσο σε σχέση µε τις διεθνώς συγκρίσιµες εταιρίες όσο και µε βάση την µεθοδολογία Ελεύθερων Ταµειακών Ροών (DCF). Με βάση τη στάθµιση των µεθοδολογιών DCF και της συγκριτικής αποτίµησης η τιµή στόχος διαµορφώνεται σε 1,61 ανά µετοχή. Ο πολλαπλασιαστής εκτιµώµενων κερδών 2005 µε βάση την τιµή στόχο διαµορφώνεται σε 10,7x. Αρχίζουµε την κάλυψη της εταιρίας µε σύσταση Outperform λόγω της χαµηλής αποτίµησης µε βάση την τιµή στόχο αλλά και την αποτίµηση σε σχέση µε τις διεθνώς συγκρίσιµες εταιρίες. Από την πλευρά του κινδύνου κατατάσσουµε την εταιρία σε µεσαίου κινδύνου λόγω του χαµηλού βαθµού προβλεψιµότητας των µελλοντικών µεγεθών, αφενός λόγω της ιδιαιτερότητας της αγοράς των παραγόµενων προϊόντων και αφετέρου λόγω της µεταβλητότητας των τιµών των βασικών Α υλών. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι από το Μάιο του 2005 το πολυπροπυλένιο διαπραγµατεύεται στο London Metal Exchange γεγονός που ενδέχεται να δώσει την δυνατότητα στη διοίκηση του οµίλου για κάλυψη του κινδύνου των τιµών των Α υλών. Σχετική Απόδοση µε Γ ΧΑ (52 εβδοµάδων) 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% 01/08/05 18/07/05 04/07/05 17/06/05 03/06/05 19/05/05 05/05/05 19/04/05 05/04/05 18/03/05 03/03/05 17/02/05 03/02/05 20/01/05 05/01/05 22/12/04 08/12/04 24/11/04 10/11/04 26/10/04 12/10/04 28/09/04 14/09/04 31/08/04 17/08/04 02/08/04 Ιστορική Εξέλιξη Πολλαπλασιαστή Κερδών Μέσο PE: 23,8x 29/07/05 04/05/05 02/02/05 09/11/04 16/08/04 20/05/04 20/02/04 24/11/03 29/08/03 04/06/03 03/03/03 04/12/02 10/09/02 14/06/02 12/03/02 12/12/01 19/09/01 26/06/01 28/03/01 29/12/00 Ανάλυση: Κων/νος Σεγρεδάκης Υπεύθυνος Τµήµατος Ανάλυσης, Πιστοποιηµένος Αναλυτής Μετοχών και Αγοράς Τηλ: Τµήµα Ανάλυσης

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων πολυπροπυλενίου. Πιο συγκεκριµένα η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή των παρακάτω βασικών κατηγοριών προϊόντων : 1. Υφαντά Προϊόντα, όπως γεωϋφάσµατα, υφαντά σακιά, συνθετικά υφαντά χαλιά και µοκέτες καθώς και διχτυωτά σακιά, υφάσµατα στρωµατοποιίας - επιπλοποιίας (εσωτερικές επενδύσεις), υφάσµατα αγροτικών χρήσεων, υποστρώµατα µοκετών (Carpet Backing) και λοιπά τεχνικά υφάσµατα. Οι εταιρίες του οµίλου που ασχολούνται µε τα εν λόγω προϊόντα είναι η Μητρική Εταιρία Πλαστικά Θράκης καθώς επίσης και η DON & LOW το ειδικό τµήµα για υφαντά προϊόντα στην Σκωτία. Η εν λόγω κατηγορία προϊόντων αποτελεί το 44,5% των πωλήσεων του οµίλου για το Α τρίµηνο του 2005 έναντι 66,8% την χρήση του Μη Υφαντά Συνθετικά Υφάσµατα, όπως µονωτικά υλικά για ξύλινες στέγες, προϊόντα επιπλοποιίας, φόρµες εργασίας, ειδικά φίλτρα, η εν λόγω κατηγορία προϊόντων αποτελεί το 20,5% των πωλήσεων του οµίλου για το Α τρίµηνο του 2005 έναντι 25,4% την χρήση του Οι εταιρίες του οµίλου που ασχολούνται µε τα εν λόγω προϊόντα είναι η DON & LOW Ελλάδος καθώς επίσης και η DON & LOW Ltd το ειδικό τµήµα για µη υφαντά συνθετικά προϊόντα στην Σκωτία. 3. Προϊόντα άκαµπτης συσκευασίας, όπως πλαστικοί κάδοι συσκευασίας τροφίµων, γαλακτοκοµικών προϊόντων, χρωµάτων, χηµικών καθώς και µπουκάλια. Η εν λόγω κατηγορία προϊόντων αποτελεί το 13,1% των πωλήσεων του οµίλου για το Α τρίµηνο του 2005 έναντι 7,8% την χρήση του Κλάδος Μεταποίησης υφασµάτων και Μεγασάκων. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται προϊόντα όπως µεγάλοι σάκοι, σάκοι λιπασµάτων κτλ.. Αυτή η κατηγορία προϊόντων καταλαµβάνει το 21,9% των πωλήσεων του οµίλου το Α τρίµηνο του 2005 έναντι 23% τη χρήση του Ανάλυση Πωλήσεων ανά βασική κατηγορία προϊόντων 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7,8% 25,4% 66,8% 23,0% 22,3% 21,9% 7,3% 18,2% 51,6% 12,5% 13,1% 19,9% 20,5% 45,3% 44,5% Q ΥΦΑΝΤΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ ΑΚΑΜΠΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ FIBCs Πηγή: Στοιχεία Εταιρίας ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Πηγή: Ετήσιο ελτίο Εταιρίας 2004 Ο όµιλος συµµετέχει στις ακόλουθες εταιρίες: 1. DON & LOW LTD (100%) Η εταιρεία Don & Low Ltd ιδρύθηκε το 1792 και οι σηµερινές της παραγωγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Forfar της Σκωτίας. Η εταιρεία συγκαταλέγεται ανάµεσα στους µεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς παραγωγούς συνθετικών υφασµάτων από η DOW & LOW συγκαταλέγεται ανάµεσα στους µεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς παραγωγούς συνθετικών υφασµάτων από πολυπροπυλένιο για βιοµηχανικές χρήσεις 2005 Τµήµα Ανάλυσης 2

3 πολυπροπυλένιο για βιοµηχανικές χρήσεις. 2. DON & LOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (80,0%) Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 µε έδρα το ήµο Βιστωνίδας του Νοµού Ξάνθης. Σκοπός της εταιρείας είναι : Η παραγωγή και εµπορία πλαστικών ειδών και συνθετικών, διαφόρων τύπων υφασµάτων. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εµπορικών ή βιοµηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά µε οµοειδή προϊόντα. Η συνεργασία µε αλλοδαπούς ή ηµεδαπούς, εµπορικούς ή βιοµηχανικούς οίκους µε οµοειδή προϊόντα. 3. THRACE MANAGEMENT & CONSULTING SERVICES (51%) Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991, έχει αντικείµενο την παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής και κάθε θέµα σχετιζόµενο µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, καθώς και η παροχή συµβουλών και υπηρεσιών στους τοµείς συγχωνεύσεως και εξαγοράς επιχειρήσεων. 4. THRACE FOOD PACKAGING ABEE (90%) Η εταιρία ιδρύθηκε το 2002 και σκοπός της είναι η παραγωγή και εµπορία πλαστικών κάδων συσκευασίας, παρεµφερών προϊόντων και πλαστικών υλικών. 5. THRACE LIQUID PACK (90%) Η εταιρία ιδρύθηκε το 2004 σκοπός της είναι η παραγωγή και εµπορία εξειδικευµένων ειδών συσκευασίας που αναφέρονται στη βιοµηχανία τροφίµων. 6. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (90%) H Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 µε βασικό αντικείµενο δραστηριότητας την παραγωγή και εµπορία πλαστικών κάδων συσκευασίας, παρεµφερών προϊόντων και πλαστικών υλικών. Επίσης η εταιρία συµµετέχει στις ακόλουθες εταιρίες: 1. Trace Greiner Packaging (50%) 2. Capsnar Ελλάς (50%) 3. Thrace Teknkik (50%) 4. Trierina Trading (100%) 5. Ipoma (99,94%) 7. ΘΡΑΠΛΑΣΤ ΜΕΓΑΣΑΚΚΟΙ (40,20%) H Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και βασικό αντικείµενο δραστηριότητάς της είναι: Η παραγωγή και εµπορία εξειδικευµένων πλαστικών ειδών, υλικών και γενικά παρεµφερών πλαστικών προϊόντων καθώς και την ανακύκλωση αυτών. Η παραγωγή και εµπορία παντός είδους πλαστικών σάκκων, συµπεριλαµβανοµένων των σάκκων τύπου big-bag ως και των ειδών υλικών συσκευασίας. Επίσης η εταιρία συµµετέχει στις ακόλουθες εταιρίες: 1. Synthetic Holding (100%) 2. Synthetic Packaging (100%) 3. Synthetic Textiles (100%) 4. Arno LTD (100%) 5. Synthetic Polybulk SA (100%) 6. Synthetic AB (100%) 7. Θρεΐς Πακ (51%) 8. Θρατεξ (51%) 2005 Τµήµα Ανάλυσης 3

4 Η γεωγραφική τοποθέτηση των εργοστασίων του οµίλου Η γεωγραφική απεικόνιση των αγορών που δραστηριοποιείται ο όµιλος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Η στρατηγική ανάπτυξης του οµίλου ανά βασική κατηγόρια προϊόντων έχει ως εξής: ΥΦΑΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (WOVEN) Σε αυτή την κατηγορία προϊόντων η διοίκηση του οµίλου έχει ως στόχο µέσα στα επόµενα έτη να µεταβάλει το µίγµα πωλήσεων υπέρ των γεωυφασµάτων και των υφασµάτων για γεωργικές εφαρµογές αφενός διότι παρουσιάζουν καλύτερα περιθώρια κέρδους και αφετέρου διότι είναι αγορές που αναµένεται ότι θα παρουσιάσουν ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης από τις άλλες κατηγορίες προϊόντων του εν λόγω κλάδου. Σύµφωνα µε την διοίκηση του οµίλου η κατηγορία των γεωυφασµάτων, η οποία βρίσκει εφαρµογή στην οδοποιία, βελτιώνει σηµαντικά την ποιότητα των οδικών έργων ενώ αναµένεται µέσα στα επόµενα χρόνια η µεγαλύτερη χρήση από τους ειδικούς της οδοποιίας. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι τα γεωυφάσµατα χρησιµοποιούνται από την 10ετία το 70 σε έργα οδοποιίας στις ΗΠΑ ενώ στην Ελλάδα µόλις την τελευταία 5ετία. Ο όµιλος κατέχει σηµαντικά µερίδια αγοράς στην κατηγορία των γεωυφασµάτων της τάξεως του 15%, 50% και 20% στις αγορές των ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας και Ηπειρωτικής Ευρώπης αντίστοιχα. Στόχος του οµίλου είναι η ενίσχυση των µεριδίων αγοράς στην αγορά των ΗΠΑ. Στην κατηγορία των υποστρωµάτων ταπητουργίας ο όµιλος των Πλαστικών Θράκης συγκαταλέγεται µέσα στους 3 ης µεγαλύτερους παραγωγούς στην Ευρώπη µε µερίδιο αγοράς που κυµαίνεται µεταξύ 25% και 30%. Ωστόσο, η αγορά των υποστρωµάτων ταπητουργίας παρουσιάζει αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης και σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του οργανισµού European Association For Textile Polyolefins (EATP) παρουσίασε µείωση της τάξεως του 2,9% (για το 2002) γεγονός που οφείλεται στην επιβράδυνση των ρυθµών ανάπτυξης του κλάδου ταπητουργίας. Με βάση τις εκτιµήσεις του οργανισµού EATP θεωρείται δύσκολη η ανάκαµψη του κλάδου της ταπητουργίας για τα επόµενα χρόνια. Το γεγονός αυτό ενισχύει την στρατηγική θέση του οµίλου για αλλαγή του µίγµατος πωλήσεων µε ενίσχυση της κατηγορίας των γεωυφασµάτων και των υφασµάτων γεωργικών εφαρµογών. Μερίδια αγοράς εταιρίας γεωυφασµάτων στις κυριότερες αγορές 15% 50% 20% ΗΠΑ Μ. Βρετανία Ευρώπη Πηγή: Στοιχεία Εταιρίας 2005 Τµήµα Ανάλυσης 4

5 Στην στρατηγική του οµίλου για την ανάπτυξη των υφαντών προϊόντων περιλαµβάνεται και η δηµιουργία µίας µονάδας παραγωγής στην αγορά της Άπω Ανατολής είτε αυτόνοµα είτε µέσω κοινοπραξίας µε τοπική εταιρία. Η δηµιουργία της εν λόγω παραγωγικής µονάδας θα αποτελέσει τον πυλώνα πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη του οµίλου στις αγορές της Ασίας και της Άπω Ανατολής. Εκτιµούµε ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης συνολικά της κατηγορίας υφαντών προϊόντων θα διαµορφωθεί στο 4,83% για το διάστηµα π. ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ (NON WOVEN) Στόχος της διοίκησης σε αυτή την κατηγορία προϊόντων είναι η ανάπτυξη των αγορών της ΝΑ Ευρώπης, καθώς επίσης και η παραγωγή προϊόντων tailor made και προϊόντων προστιθέµενης αξίας. εν αναµένονται νέες επενδύσεις σε αυτή την κατηγορία, ενώ εκτιµούµε ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του διάστηµα π θα διαµορφωθεί σε 4,7%. Στόχος της διοίκησης σε αυτή την κατηγορία προϊόντων είναι η ανάπτυξη των αγορών της ΝΑ Ευρώπης, καθώς επίσης και η παραγωγή προϊόντων tailor made και προϊόντων προστιθέµενης αξίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η διοίκηση του οµίλου δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην κατηγορία των προϊόντων άκαµπτης συσκευασίας αφού εκτιµά ότι υπάρχει τάση υποκατάστασης των αναγκών συσκευασίας από γυαλί, Tetra Pak και µεταλλικές συσκευασίες σε πλαστική άκαµπτη συσκευασία. Στόχος της διοίκησης και σε αυτή την κατηγορία προϊόντων είναι οι αγορές της ΝΑ Ευρώπης και πιο συγκεκριµένα οι αγορές της Πολωνίας και της Ουκρανίας καθώς επίσης και η ανάπτυξη του δικτύου διανοµής στην Σερβία. Ο όµιλος καταλαµβάνει µερίδιο αγοράς της τάξεως του 60%, 20% και 15% στις αγορές της Ελλάδας, Ρουµανίας και Βουλγαρίας. Εκτιµούµε ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης συνολικά της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων θα διαµορφωθεί στο 23% για το διάστηµα π. Η διοίκηση του οµίλου δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην κατηγορία των προϊόντων άκαµπτής συσκευασίας αφού εκτιµά ότι υπάρχει τάση υποκατάστασης των αναγκών συσκευασίας από Tetra Pak και µεταλλικές συσκευασίες σε πλαστική άκαµπτη συσκευασία... ΚΛΑ ΟΣ ΜΕΓΑΣΑΚΩΝ (FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK CONTAINERS, FIBC) Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος των FIBCs παρουσιάζει θετικές προοπτικές για τη βιοµηχανία αφού προσφέρει ελκυστικές και καινοτόµες λύσης, οι εκτιµήσεις για τον κλάδο δεν είναι ιδιαίτερα υποσχόµενες για την αγορά της Ευρώπης, µε βάση τις εκτιµήσεις του οργανισµού ΕΑΤΡ. Ο κλάδος παρουσιάζει έντονο ανταγωνισµό από αγορές χαµηλού κόστους, κυρίως της Άπω Ανατολής, γεγονός το οποίο η διοίκηση του οµίλου προσπαθεί να αντιµετωπίσει µε την εξειδίκευση στο κλάδο των βιοµηχανικών FIBCs εκµεταλλευόµενη την τεχνογνωσία που διαθέτει. Επιπροσθέτως η διοίκηση του οµίλου εστιάζεται στην επέκταση σε νέες αγορές, ενώ ετοιµάζει µία νέα παραγωγική µονάδα στην Βουλγαρία. Εκτιµούµε ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης συνολικά της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων θα διαµορφωθεί στο 1,3% για το διάστηµα π. Εκτιµήσεις Ενοποιηµένων Πωλήσεων π (Ποσά σε χιλ. ) ε 2006π 2007π CAGR (04-07π) Υφαντά (Woven) ,83% %Συµ/χής 45,3% 44,8% 44,0% 43,0% Μη Υφαντά (Non Woven) ,7% %Συµ/χής 19,9% 19,3% 19,0% 18,8% Άκαµπτη Συσκευασία ,2% %Συµ/χής 12,5% 15,1% 17,0% 19,2% FIBCs (Μέγα-σάκοι) ,3% %Συµ/χής 22,3% 20,8% 20,0% 19,1% Σύνολο Πωλήσεων Οµίλου ,7% % 5,6% 7,3% 6,4% 6,5% Πηγή: Εκτιµήσεις Praxis International ΑΧΕΠΕΥ Όσον αφορά το µικτό περιθώριο κέρδους (προ αποσβέσεων) του οµίλου, εκτιµούµε ότι το 2005 θα διαµορφωθεί σε 25,7% µειωµένο κατά 100 µονάδες βάσης σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή χρήση κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους των Α υλών. Για την 2005 Τµήµα Ανάλυσης 5

6 χρήση του 2006 εκτιµούµε ότι το µικτό περιθώριο κέρδους θα παρουσιάσει οριακή αύξηση της τάξεως των 20 µονάδων βάσης και θα διαµορφωθεί σε 25,90%. Σε ότι αφορά το λειτουργικό περιθώριο του οµίλου (EBIT), εκτιµούµε ότι για το 2005 θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα µε την αντίστοιχο περυσινό ενώ για τις χρήσεις 2006 και 2007 το περιθώριο κέρδους EBITDA εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί σε 7,5% και 7,9% αντίστοιχα, ακολουθώντας την βελτίωση του µικτού περιθωρίου κέρδους. Σε επίπεδο κεφαλαίου κίνησης, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων για το 2005 θα διαµορφωθεί στο επίπεδο των 87 ηµερών, στο µέσο επίπεδο της κυκλοφορικής ταχύτητας των αποθεµάτων των τελευταίων 3 ετών (87,5 ηµέρες), ενώ εκτιµούµε ότι θα παρουσιάσει οριακή αύξηση έως το Το σύνολο των απαιτήσεων αναµένεται να διαµορφωθεί στο 28,6% των ενοποιηµένων πωλήσεων διαµορφώνοντας την µέση περίοδο είσπραξης των απαιτήσεων σε 119 ηµέρες για το 2005, έναντι 104,5 ηµερών την χρήση του Εκτιµούµε ότι µέχρι το 2007 η µέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων θα παραµείνει σταθερή στο επίπεδο των 119 ηµερών. Οι εκτιµήσεις αυτές µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το κεφάλαιο κίνησης αναµένεται σταδιακά µέχρι το 2007 να έχει διαµορφωθεί στο 34% των πωλήσεων του οµίλου από 30% την χρήση του 2004, ποσοστό το οποίο αναµένεται να παραµείνει σταθερό µέχρι τη χρήση του ιαφορά ηµερών µέσης περιόδου πληρωµής υποχρεώσεων & είσπραξης απαιτήσεων Πηγή: Εκτιµήσεις Praxis International ΑΧΕΠΕΥ MO: 40,1 ηµέρες 2005π 2006π 2007π Όσον αφορά τις κεφαλαιακές δαπάνες (Capex) του οµίλου εκτιµούµε ότι το 2005 θα ανέλθουν σε 9,4 εκατ. ενώ το 2006 και το 2007 αναµένεται να διαµορφωθούν σε 14,0 και 15,0 εκατ. αντίστοιχα, καλύπτοντας πλήρως τις αποσβέσεις του οµίλου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Q Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 44,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 11,1%, η οποία προήλθε κυρίως από την κατηγορία προϊόντων άκαµπτης συσκευασίας τα οποία παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 41,0% αντιστοιχώντας στο 12,1% των πωλήσεων του οµίλου έναντι 9,3% την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα µικτά κέρδη του οµίλου παρουσιάζονται µειωµένα κατά 11,9% γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιµών των πρώτων υλών (κυρίως πολυπροπυλένιο) οι οποίες συµµετέχουν στην διαµόρφωση του κόστους πωληθέντων κατά 30% περίπου. Σηµαντική µείωση στο µικτό περιθώριο κέρδους παρουσιάζουν οι κατηγορίες των υφαντών και των προϊόντων άκαµπτης συσκευασίας κατά 3,0 και 18,10 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα. Τάση η οποία ωστόσο αναµένεται να µειωθεί µέσα στο επόµενα τρίµηνα λόγω σταδιακής µετακύλισης της αύξησης του κόστους των Α υλών στον πελάτη. Πωλήσεις Μικτά Κέρδη* ΕΒΙΤ ποσά σε χιλ. Q Q Q Q Q Q Υφαντά , ,0 % 2,8% - -14,6% - 17,2% %Συµ/χής 49,7% 47,3% 41,9% 39,9% 41,3% 45,3% πκ% 17,5% 14,5% 6,4% 7,3% Μη Υφαντά ,0 943,0 % 7,9% - -5,1% - -5,7% %Συµ/χής 19,4% 19,3% 21,8% 23,1% 29,0% 25,6% πκ% 23,3% 20,5% 11,6% 10,1% Άκαµπτη Συσκευασία ,0 441,0 % 41,0% - -27,4% - -48,4% %Συµ/χής 9,3% 12,1% 16,8% 13,6% 24,8% 12,0% πκ% 37,3% 19,2% 20,6% 7,5% FIBCs ,0 635,0 % 6,3% - 7,1% - 278,0% %Συµ/χής 21,6% 21,2% 19,5% 23,4% 4,9% 17,2% πκ% 18,8% 18,9% 1,7% 6,2% Σύνολο % 8,1% - -10,4% - 7,0% πκ% 20,7% 17,2% 7,7% 7,7% Απαλείψεις Σύνολο % 11,1% - -11,9% - 5,4% πκ% 23,5% 18,6% 8,6% 8,2% Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Α τριµήνου 2005, *Μετά Αποσβέσεων Η διαφορά µεταβολής µεταξύ µικτών και λειτουργικών περιθωρίων κέρδους για την χρήση του Q1 2005, οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρία προέβη στη πώληση µίας µηχανής ύφανσης γεγονός το οποίο ενίσχυσε τα λειτουργικά κέρδη του οµίλου. Το προϊόν της πώλησης µε βάση τα ΠΧΠ δεν αποτελεί έκτακτο έσοδο. Η µείωση στο µικτό περιθώριο κέρδους οφείλεται αφενός στην αύξηση του κόστους των Α υλών και αφετέρου στην επιθετική πολιτική διείσδυσης που ακολουθεί η εταιρία προσπαθώντας να αυξήσει το µερίδιο 2005 Τµήµα Ανάλυσης 6

7 Τα λειτουργικά κέρδη του οµίλου παρουσιάζονται αυξηµένα κατά 5,4% γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι η εταιρία προέβη στην πώληση µίας µηχανής ύφανσης. Τα καθαρά κέρδη του οµίλου διαµορφώθηκαν σε 2,14 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,37%. Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου διαµορφώνεται σε 67,0 εκατ. αυξηµένος κατά 7,4% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Σε σχέση µε την καθαρή θέση του οµίλου διαµορφώνεται στο επίπεδο του 72,5% οριακά αυξηµένος σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Σε επίπεδο ταµειακών ροών επισηµαίνουµε τη µείωση των λειτουργικών ροών από 3,17 εκατ. σε 0,63 εκατ. η οποία οφείλεται κυρίως σε µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης και πιο συγκεκριµένα σε αύξηση των αποθεµάτων και υποχρεώσεων. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ» Το υπόδειγµα που χρησιµοποιήσαµε για να αποτιµήσουµε την εταιρία, βασίστηκε στην προεξόφληση των µελλοντικών «Ελεύθερων Ταµειακών Ροών» (Discounted Free Cash Flow), στο οποίο εφαρµόσαµε τη µέθοδο της ανάλυσης ευαισθησίας χρησιµοποιώντας πέντε διαφορετικές τιµές για το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC), οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 7,6% και 7,1%, αλλά και 5 διαφορετικές τιµές για το ρυθµό ανάπτυξης στο διηνεκές (Perpetuity growth) µεταξύ 0,5% και 1,5%. Επίσης υποθέσαµε τα ακόλουθα όπως παραθέτονται στο πίνακα που ακολουθεί. Το εύρος τιµών που προκύπτει µε βάση την προαναφερόµενη µέθοδο ορίζεται µεταξύ 1,26 και 1,80 µε την µέση τιµή να διαµορφώνεται στα 1,51 ανά µετοχή. µε βάση την µεθοδολογία προεξόφλησης των «Ελεύθερων Ταµειακών Ροών» η δίκαιη τιµή διαµορφώνεται σε 1,51 ανά µετοχή... Υποθέσεις υποδείγµατος DCF Συντελεστής ΒΕΤΑ 1, π 2006π 2007π Beta Unlevered 0,76 0,81 0,81 0,81 Beta Levered 1,17 1,10 1,10 1,10 10ετές Οµόλογο 3,60% 3,60% 3,80% 4,00% Επασφάλιστρο Κινδύνου (Risk Premium) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 9,4% 9,5% 9,7% 9,9% Επιτόκιο ανειακών Κεφαλαίων 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% % Φόρων 19,2% 25,0% 25,0% 25,0% Κόστος ανειακών Κεφαλαίων 4,85% 4,50% 4,50% 4,50% D/(D+E) 41,5% 39,1% 39,1% 39,1% Μέσο Σταθµικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 7,5% 7,3% 7,4% 7,5% Πηγή: Εκτιµήσεις Praxis International ΑΧΕΠΕΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡ ΩΝ ΚΑΙ EBITDA P/E EV/EBITDA Εταιρία π 2006π π 2006π Low And Bonar 12,4x 12,1x 10,8x 5,2x 4,0x 3,7x Rpc Group 11,8x 11,0x 9,9x 4,5x 4,9x 4,3x Πλαστικά Θράκης 7,7x 6,6x 5,8x 4,1x 3,7x 3,5x Mέσος Όρος 12,1x 11,5x 10,4x 4,9x 4,4x 4,0x Premium / Discount -36,1% -42,7% -43,9% -16,1% -15,6% -12,8% DJ Euro Stoxx Industrial 20,65 16,09 13,93 Premium / Discount -62,5% -58,9% -58,2% Πηγή: Bloomberg, IBES Consensus (τιµές 1/8/2005) µε βάση την συγκριτική αποτίµηση ο όµιλος των Πλαστικών Θράκης διαπραγµατεύεται µε έκπτωση (discount) της τάξεως του 43% µε βάση τα εκτιµώµενα κέρδη του Με βάση την συγκριτική αποτίµηση ο όµιλος των Πλαστικών Θράκης διαπραγµατεύεται µε έκπτωση (discount) της τάξεως του 43% µε βάση τα εκτιµώµενα κέρδη του 2005 ενώ µε οριακά µεγαλύτερο discount αναφορικά µε τα εκτιµώµενα κέρδη του Όσον αφορά το πολλαπλασιαστή EBITDA ο όµιλος διαπραγµατεύεται µε έκπτωση της τάξεως του 15,6% για την χρήση του 2005 και 12,8% για την χρήση του Τµήµα Ανάλυσης 7

8 Σταθµίζοντας τις τρεις µεθοδολογίες αποτίµησης µε συντελεστή στάθµισης όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί καταλήγουµε στη τιµή στόχο η οποία διαµορφώνεται σε 1,61 ανά µετοχή. Στάθµιση Μεθοδολογιών Αποτίµησης Μέθοδος Τιµές Μεθόδου Στάθµιση DCF 1,26 1,51 1,83 50% PE 2,03 25% EV/EBITDA 1,37 25% Μέση Τιµή 1,61 Απόκλιση µέσης τιµής από Τρέχουσα τιµή Πηγή: Εκτιµήσεις Praxis International ΑΧΕΠΕΥ 37,4% 2005 Τµήµα Ανάλυσης 8

9 2005 Τµήµα Ανάλυσης 9

10 Καραγεώργη Σερβίας , Σύνταγµα Τηλ: Fax: Τµήµα Ανάλυσης Σεγρεδάκης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Τµήµατος Συναλλαγές / Πωλήσεις Λιατσόπουλος Γιάννης ήµας Βαγγέλης Γραφεία Ειδικού Τύπου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μητροπόλεως 39 ΛΑΡΙΣΑ Παναγούλη 25 ΛΑΜΙΑ Ρήγα Φεραίου 1, Τηλ: Fax: Τηλ: Fax: Τηλ: Fax: ΩΡΩΠΟΣ Γ. ροσίνη 21, Τηλ: Fax: Γνωστοποιήσεις Υπεύθυνο Πρόσωπο Υπεύθυνο πρόσωπο (Απόφαση ΕΚ 4/347/ ) Praxis International AXEΠΕΥ. Συντάκτης Ανάλυσης: Κωνσταντίνος Σεγρεδάκης, Υπεύθυνος Τµήµατος Ανάλυσης, Πιστοποιηµένος Αναλυτής Μετοχών και Αγοράς. Αρµόδια Εποπτική: Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πιθανή Σύγκρουση Συµφερόντων Σηµειώνεται ότι η Praxis International ΑΧΕΠΕΥ ο όµιλος Ασφαλιστικών εταιριών International, η International ΑΕ ΑΚ και οι εργαζόµενοι στις εταιρίες αυτές ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων ως άνω εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι η Praxis International ΑΧΕΠΕΥ και οι συνδεδεµένες µε αυτή εταιρίες του οµίλου International ενδέχεται να έχουν σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Praxis International ΑΧΕΠΕΥ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Ανεξαρτησία Αναλυτή Ο αναλυτής ο οποίος εκπονεί αυτή την ανάλυση του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται ανωτέρω βεβαιώνει ότι: (α) όλες οι γνώµες που αναφέρονται σε αυτή την ανάλυση αντικατοπτρίζουν προσωπικές απόψεις, σχετικά µε όλους τους εκδότες τίτλων και χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στην ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική, (β) η αµοιβή του δεν συνδέεται ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική, ούτε συνδέεται µε υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής που τυχόν παρέχει η Praxis International ΑΧΕΠΕΥ. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων έχει αποσταλεί στην αναφερόµενη εταιρία, χωρίς ωστόσο να γίνει καµία αλλαγή που αφορά κρίσεις ή εκτιµήσεις του αναλυτή. Για την σύνταξη της ανάλυσης ή/και για τον καλύτερο σχηµατισµό άποψης για την (τις) εταιρία (ίες) που αναφέρεται (ονται) στην παρούσα ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική, ο αναλυτής, µπορεί να έχει δεχθεί την συνδροµή των στελεχών της εταιρίας η οποία µπορεί να είναι, πρόσβαση στο διαδυκτιακό τόπο της εταιρίας, προσωπικές συναντήσεις µε την ανώτατη / ανώτερη διοίκηση και επιτελικά στελέχή της, παρουσιάσεις και συνεντεύξεις τύπου της εταιρίας. Η Praxis International ΑΧΕΠΕΥ θα προβαίνει σε επικαιροποίηση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών χωρίς προκαθορισµένη περιοδικότητα αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις, εξελίξεις, τις συνθήκες της αγοράς και τυχόν άλλες δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες. Όλες οι απόψεις, εκτιµήσεις και κρίσεις εκφράζουν την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. Το παραπάνω κείµενο περιέχει πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό αποκλειστικά την πληροφόρηση των πελατών της Praxis International ΑΧΕΠΕΥ και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως προσφορά, συµβουλή ή προτροπή προς πώληση, αγορά ή διακράτηση εισηγµένων στο ΧΑ µετοχών. Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται ως αξιόπιστες, των οποίων όµως δεν µπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια και πληρότητα. Αναφερόµενες Τιµές Οι ανωτέρω αναφερόµενες τιµές και οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που σχετίζονται µε αυτές αναφέρονται στο κλείσιµο της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Επεξηγήσεις Αξιολόγησης Αξιολόγηση Κινδύνου: Αξιολογούµε τον κίνδυνο της εταιρίας µε βάση υποκειµενικά θεµελιώδη στοιχεία, την ιστορική µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής καθώς επίσης και την προηγούµενη εµπειρία µας για το βαθµό προβλεψιµότητας των µελλοντικών οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας, ως ακολούθως: Χαµηλού κινδύνου, Μεσαίου κινδύνου, Υψηλού κινδύνου. Αξιολόγηση Απόδοσης Υπεραπόδοση (Out Perform): Απόδοση µεγαλύτερη από 5,0% σε σχέση µε την απόδοση του Γ ΧΑ, κατά του επόµενους 12 έως 18 µήνες. Απόδοση ίση µε την αγορά (Market Perform): Απόδοση µεταξύ 5,0% και +5,0% σε σχέση µε την απόδοση του Γ ΧΑ κατά του επόµενους 12 έως 18 µήνες. Υποαπόδοση (Under Perform) : Απόδοση µικρότερη από 5,0% σε σχέση µε την απόδοση του Γ ΧΑ, κατά του επόµενους 12 έως 18 µήνες. Ποσοστά Αξιολογήσεων Καλυπτόµενων Εταιριών Out Perform Market Perform Under Perform Praxis International - Καλυπτόµενες εταιρίες 33% 42% 25% % Εταιριών που παρέχονται υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής 0% 0% 0% Πηγή: Praxis International ΑΧΕΠΕΥ 2005 Τµήµα Ανάλυσης 10

ΚΡΙ- ΚΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007. 18 Μαΐου 2007. Τιµή (17/5/2007) 4,60 Γ ΧΑ (17/5/2007) 4.864,66. Κλάδος: Τρόφιµα & Ποτά

ΚΡΙ- ΚΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007. 18 Μαΐου 2007. Τιµή (17/5/2007) 4,60 Γ ΧΑ (17/5/2007) 4.864,66. Κλάδος: Τρόφιµα & Ποτά Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007 Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr ΚΡΙ-ΚΡΙ Τιµή (17/5/2007)

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q4: Μαρτίου Τιµή (1/3/2007) 6,90 Γ ΧΑ (1/3/2007) 4.370,0. Κλάδος: Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά

Γρ. Σαράντης ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q4: Μαρτίου Τιµή (1/3/2007) 6,90 Γ ΧΑ (1/3/2007) 4.370,0. Κλάδος: Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q4:2006 Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Γρ. Σαράντης Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52 ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Τιµή (26/10/2004) 2,52 Τεγόπουλος Εκδόσεις Τιµή Στόχος (DCF) 3,00 Κλάδος: Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Σαράντης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ H1: ,00. Τιµή Στόχος. Πέµπτη, 30 Αυγούστου Τιµή (29/8/2007) 9,86 Γ ΧΑ (29/8/2007) 4812,61

Γρηγόρης Σαράντης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ H1: ,00. Τιµή Στόχος. Πέµπτη, 30 Αυγούστου Τιµή (29/8/2007) 9,86 Γ ΧΑ (29/8/2007) 4812,61 Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ H1:2007 Πέµπτη, Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Γρηγόρης Σαράντης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BUSINESS PLAN 2008-2010. 3,20 από 2,30. Τιµή Στόχος. ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2007. Τιµή (12/10/2007) 3,72 Γ ΧΑ (12/10/2007) 5.

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BUSINESS PLAN 2008-2010. 3,20 από 2,30. Τιµή Στόχος. ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2007. Τιµή (12/10/2007) 3,72 Γ ΧΑ (12/10/2007) 5. Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BUSINESS PLAN 2008-2010 ευτέρα ΚΡΙ-ΚΡΙ Κλάδος: Τρόφιµα & Ποτά Σύσταση: Market perform Μεσαίου Κινδύνου από Outperform Μεσαίου Κινδύνου Καραγεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Druckfarben. 30 Μαρτίου 2004. Τιµή (29/03/2004) 1,82

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Druckfarben. 30 Μαρτίου 2004. Τιµή (29/03/2004) 1,82 ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Τιµή (29/03/2004) 1,82 Druckfarben Τιµή Στόχος (DCF EVA) 2,25 Κλάδος: Χονδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τα Βασικά Μεγέθη του Ομίλου για το 2016 σε σχέση με τη χρήση του 2015 διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τα Βασικά Μεγέθη του Ομίλου για το 2016 σε σχέση με τη χρήση του 2015 διαμορφώθηκαν ως εξής: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ATHEX: Reuters: Bloomberg: PLAT THRr.AT PLAT GA Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 099 e-mail: info@praxis.com.gr Η Άποψή µας «Ο εχθρός του ακριβού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η. BETA ΑΧΕΠΕΥ Μάρτιος 2015

Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η. BETA ΑΧΕΠΕΥ Μάρτιος 2015 Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η BETA ΑΧΕΠΕΥ Μάρτιος 2015 Ο Μ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Σ Α. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σελ. 3 Β. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σελ. 4 Γ. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Σελ. 6. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 AGENDA Ο Όµιλος Γενικά Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Οικονοµικά Στοιχεία Σελ. 2 Εταιρικό Προφίλ Ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 Τρίτη, 25 Μαΐου 2010 Βασικά Σημεία : 3Μ 2010 Σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου του 2010 προερχόμενη κυρίως από την οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 8 Μαΐου 2003

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 8 Μαΐου 2003 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση: Κων/νος Σεγρεδάκης Τηλ: 21-33 26 6 ksegredakis@fasma-sec.gr CHIPITA Κλάδος: Τροφίµων Κύρια Επενδυτικά Σηµεία Σηµαντικοί ρυθµοί ανάπτυξης αναµένεται να προέλθουν από τις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο Αγοράς. Οικονοµικά Νέα. Κλαδικά - Επιχειρηµατικά Νέα

Σχόλιο Αγοράς. Οικονοµικά Νέα. Κλαδικά - Επιχειρηµατικά Νέα 0 9 / 0 8 / 0 6 ΠΡΩΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Σχόλιο Αγοράς Γεν. είκτης (12 µήνες & ενδοσυν. διακύµανση) 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 8/8/05 8/9/05 8/10/05 8/11/05 8/12/05 8/1/06 Κλείσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 0 / 0 1 / 0 8 Π Ρ ΩΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙ ΚΟ ΕΛΤΙΟ Σχόλιο Αγοράς Αναµένουµε ότι η αγορά θα δοκιµάσει να αντιδράσει από τις χθεσινές απώλειες σήµερα, βοηθούµενη και από τα σηµαντικά χθεσινά κέρδη στις αγορές των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η. BETA ΑΧΕΠΕΥ Φεβρουάριος 2015

Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η. BETA ΑΧΕΠΕΥ Φεβρουάριος 2015 Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η BETA ΑΧΕΠΕΥ Φεβρουάριος 2015 Ο Μ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Σ Α. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σελ. 3 Β. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Σελ. 4 Γ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 7. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 6µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 2003 2002 Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 29 η Ιουνίου 2007 Σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Από τους Υπεύθυνους Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιριών (IROs) προς τους Αναλυτές Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Valuation & Research Specialists - V R S Investment Research

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Νέα κέρδη για το Χ.Α. µε τον τραπεζικό δείκτη στο +6,36%. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 846,80 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 1,99%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 77,68

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο 2 8 / 0 2 / 0 7 ΠΡΩΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Σχόλιο Αγοράς Γεν. είκτης (12 µήνες & ενδοσυν. διακύµανση) 4.900 4.700 Θεωρούµε ότι οι ρευστοποιήσεις θα κυριαρχήσουν και σήµερα στην αγορά, µε το Γ να κινείται

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Εργασιών - Κλάδος Όπως βλέπουµε και από τα παρακάτω σχεδιαγράµµατα, για το 2006 το 73% των εσόδων προήρθε από τα προϊόντα πληροφορικής της εται

Κύκλος Εργασιών - Κλάδος Όπως βλέπουµε και από τα παρακάτω σχεδιαγράµµατα, για το 2006 το 73% των εσόδων προήρθε από τα προϊόντα πληροφορικής της εται Ανάλυση Μετοχών Ηµ/νία: 15 Φεβρουάριου, 2008 Κλάδος: Πληροφορική Εταιρεία: Epsilon Net Epsilon Net - Μια Επενδυτική Ιδέα Περιορισµένου Ρίσκου για την ΕΝ.Α. Κωδικός ΟΑΣΗΣ - Κωδικός Reuters - Κωδικός Bloomberg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,50

BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,50 BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,5 3 Ιουνίου 22 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 7 6 5 4 3 2 1 Ανάλυση: Σεγρεδάκης Κωνσταντίνος Τηλ: 1 33 26 6 ksegredakis@fasma-sec.gr Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω :

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω : Προς τo: 1. Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ (Unibrain) Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων 2. Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas on Line Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23 Φεβρουαρίου 2017 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2016 Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

BETA AXE Research Update 23 εκεµβρίου 2004 YALCO Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 9µηνου 2004 Προβλέψεις

BETA AXE Research Update 23 εκεµβρίου 2004 YALCO Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 9µηνου 2004 Προβλέψεις BETA AXE Research Update YALCO Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 9µηνου 2004 Προβλέψεις Αποτελέσµατα 9µηνου: Βελτίωση µικτού περιθωρίου - Στασιµότητα κύκλου εργασιών και οριακή άνοδος κερδοφορίας - Αδύναµο το γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Εξάμηνο & 2 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις &

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 Νοεµβρίου 2002

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 Νοεµβρίου 2002 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση: Κων/νος Σεγρεδάκης Τηλ: 010-33 26 600 ksegredakis@fasma-sec.gr Νικόλαος Λάττας Τηλ: 010-33 26 612 nlattas@fasma-sec.gr ΗΥΑΤΤ REGENCY Κλάδος: Τυχερών Παιχνιδιών Βασικά Σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο 2 4 / 0 8 / 0 7 Π Ρ ΩΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙ ΚΟ ΕΛΤΙΟ Σχόλιο Αγοράς Γεν. είκτης (12 µήνες & ενδοσυν. διακύµανση) 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 Θεωρούµε ότι το ενδεχόµενο αποκοµιδής κερδών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 57% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη, εύρωστη οικονομική θέση, πορεία σύμφωνη με τις εκτιμήσεις της διοίκησης Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/10/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/10/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 565,53 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,51 εκατ. εκ των οποίων 2,60 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Σημαντική αύξηση κατά 38% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων κατά 6,6% και λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο

Π ρ ω ι ν ό Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό ε λ τ ί ο 2 1 / 1 2 / 0 6 ΠΡΩΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Σχόλιο Αγοράς Γεν. είκτης (12 µήνες & ενδοσυν. διακύµανση) 4.500 Αναµένουµε η αγορά να κινηθεί µε σταθεροποιητικές τάσεις ελλείψει σηµαντικών εγχώριων νέων και

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του άρθρου 38, 4 των Κανόνων Λειτουργίας Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.)

Για τους σκοπούς του άρθρου 38, 4 των Κανόνων Λειτουργίας Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) Για τους σκοπούς του άρθρου 38, 4 των Κανόνων Λειτουργίας Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) » Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελεί εταιρική προέκταση της Euroxx Finance A.E., η οποία λειτουργεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2010 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2010 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Τα προ φόρων κέρδη του α τριμήνου, ανήλθαν σε 343,6 εκατ., έναντι 329,0 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο Αγοράς. Κλαδικά - Επιχειρηµατικά Νέα

Σχόλιο Αγοράς. Κλαδικά - Επιχειρηµατικά Νέα 0 5 / 1 0 / 0 6 ΠΡΩΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Σχόλιο Αγοράς Γεν. είκτης (12 µήνες & ενδοσυν. διακύµανση) 4,400 Το θετικό κλίµα που επικρατεί στις ξένες αγορές θεωρούµε ότι θα επηρεάσει ανάλογα και την ελληνική,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

«Μπήκαν οι εκπτώσεις;»

«Μπήκαν οι εκπτώσεις;» Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η Άποψή µας «Μπήκαν οι εκπτώσεις;» Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 099 e-mail: info@praxis.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η BETA ΑΧΕΠΕΥ Ιανουάριος 2015

Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η BETA ΑΧΕΠΕΥ Ιανουάριος 2015 Ε Π Ε Ν Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η 2 0 1 5 BETA ΑΧΕΠΕΥ Ιανουάριος 2015 Ο Μ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Σ Α. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2014 Σελ. 3 Β. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σελ. 4 Γ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σελ. 5. ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 768,67 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,96 εκατ. εκ των οποίων 7,50 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96%

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96% Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 Σημαντική ανάπτυξη κατά 33% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων και περιορισμό των

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 667,09 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 4,07%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 32,37 εκατ. εκ των οποίων 3,47 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝ ΑΛΥΣΗ Τεχνική Ανάλυση: Ν. Κωστόπουλος ιεύθυνση Χρηµατιστηριακών Εργασιών Τοµέας Πωλή

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝ ΑΛΥΣΗ Τεχνική Ανάλυση: Ν. Κωστόπουλος ιεύθυνση Χρηµατιστηριακών Εργασιών Τοµέας Πωλή 0 6-0 7-2 0 0 7 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝ ΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ X.A. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ 4.840 ΜΟΝΑ ΩΝ Προβληµατίζει η ύπαρξη του πρόσφατου χάσµατος στις 4.859 µονάδες Το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 20/6/2006 Σελ. 1 από 11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 20/6/2006 Σελ. 1 από 11 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα