2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ"

Transcript

1 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ : ΠΡΩΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD, Τμηματάρχη Ασφάλειας και Υγιεινής κατά τις Επιχειρήσεις, Διεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Α.Π.Σ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας (ΥΑΕ) και των Συνθηκών Εργασίας(ΣΕ) των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μια μεγάλη ευθύνη. Μερίδιο στην ευθύνη αυτή έχουν: η πολιτεία, για τη θέσπιση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και την σωστή λειτουργία των αρμοδίων οργάνων ελέγχου οι εργοδότες (=πολιτεία για το Π.Σ), στην ουσιαστική τήρηση των υποχρεώσεων τους, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, στο να μπορέσουν να αντιληφθούν τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και να το αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα κι ευαισθησία. Η σχέση υγείας -εργασίας είναι δυναμική και αμφίδρομη. Το πρόβλημα της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία έχει επιπτώσεις: στον ίδιο τον εργαζόμενο, στην υπηρεσία, στο κράτος, στην κοινωνία Είναι φανερό πως για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: τους εργαζομένους τα στελέχη υγείας και ασφάλειας της εργασίας τα στελέχη του Π.Σ. τους εργοδότες (= πολιτεία) τους σχεδιαστές και μελετητές τεχνικούς το κράτος και τα αρμόδια όργανά του Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ως τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του Σώματος και εφαρμόζονται σ αυτούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία που διέπει το Πυροσβεστικό Σώμα. Η κατάσταση που επικρατούσε έως την 8 Μαΐου 2003 στους χώρους εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα ήταν αποκαρδιωτική. Πιο συγκεκριμένα τόσο στον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα όσο και στον Κ.Ε.Υ.Π.Σ δεν υπήρχε η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας, οπότε οι σχετικές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται ως κοινές ασθένειες, με αποτέλεσμα αφενός μεν οι παθόντες να μην είναι δυνατόν να τύχουν της ειδικής μεταχείρισης που απαιτούν οι συνθήκες για την αποκατάσταση της υγείας τους, όπως αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. νομοθεσία ΙΚΑ), αφετέρου δε να μην γίνεται καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών των δημοσίων-πυροσβεστικών υπαλλήλων, ούτε φυσικά αναγγελία του. Το πρώτο καθοριστικό βήμα για την εξάλειψη των στρεβλώσεων αυτών έγινε με την ψήφιση του Ν.3144/2003 όπου στην παρ. 4 του αρθ. 9 ορίζει ότι οι διατάξεις του Ν.1568/1985 (Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων) με τα κατ εξουσιοδότησή του Προεδρικά Διατάγματα, καθώς και το αρθ.39 του Ν.1836/89 που κυρώνει την υπ αριθ /3293/1988 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ721/Β/ ) με την οποία επεκτείνεται ο Ν.1568/85 και στο Δημόσιο, να εφαρμόζονται από της ισχύος του (δηλαδή από ) και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση δε που οι δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού του Π.Σ. παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, τότε (όπως η περίπτωση β) της παρ. 4 του αρθ. 9 του Ν.3144/2003 ορίζει ) θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.1568/1985 Ως δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού του Π.Σ. που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις του Π.Σ. που αναφέρονται ως αποστολή του στα υπό στοιχεία α,β,γ,ε,στ,η, και θ (αφορά δασοπυρόσβεση, που με τον Ν.2612/1998 (ΦΕΚ 112/Α/ ) ανατέθηκε στο Π.Σ.) της παρ.2 του άρθ.1 του ΠΔ 210/1992 (ΚΕΥΠΣ) και που εδώ ορίζονται ως τέτοιες δραστηριότητες όλες οι επιχειρήσεις που διεξάγει το προσωπικό του Π.Σ., κατά την άμεση επέμβασή του 1 ον προς περιορισμό και κατάσβεση πυρκαγιών, 2 ον προς παντοειδείς διασώσεις και 3 ον γενικά οι επιχειρήσεις Παροχής Βοήθειας στο Κοινωνικό Σύνολο. Είναι 1

2 δηλαδή όλες εκείνες οι περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν συνθήκες που χαρακτηρίζονται ως «κατάσταση ανάγκης» οποιουδήποτε μεγέθους. Ειδικότερα για τις δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού του Π.Σ. που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες έχει εφαρμογή από 8 Μαΐου 2003 το άρθ.36 του Ν.1568/1985, με το οποίο ορίζεται ότι «Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (στην εδώ περίπτωση του υπουργού Δ.Τ.), ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθορίζονται τα μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά ειδικές εργασίες, είδη εργασιών ή δραστηριότητες για την εφαρμογή του νόμου αυτού. Τα Προεδρικά διατάγματα αυτά μπορεί να προβλέπουν και σταδιακή εφαρμογή των μέτρων που καθορίζουν.». Το δεύτερο καίριο βήμα ήταν η ίδρυση και στελέχωση της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας το 2006 αποτελούμενη τρία τμήματα (Υγιεινομικού ελέγχου, Α & Υ στους χώρους εργασίας και Α & Υ κατά τις επιχειρήσεις) με αντικείμενο τους τη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την ανάπτυξη νομοθεσίας όπου απαιτείται. 2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ Για τον προσδιορισμό των πηγών κινδύνου απαιτείται καταρχήν παρατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος και ανάλυση των διαφορετικών φάσεων εργασίας και στη συνέχεια η συστηματική εξέταση κάθε φάσης εργασίας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξέτασης και ταξινόμησης των κινδύνων, όπως για παράδειγμα: Κατά τύπο: Φυσικοί κίνδυνοι (θόρυβος, ανεπαρκής ή ακατάλληλος φωτισμός, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, δονήσεις, ακτινοβολίες κ.λπ.) Χημικοί κίνδυνοι (επικίνδυνες ουσίες) Βιολογικοί κίνδυνοι (ιοί, μύκητες, μικρόβια κ.λπ.) Κατά παράγοντα που τους προκαλεί: Κίνδυνοι από υλικά ή εξοπλισμό (επικίνδυνες πρώτες ύλες, ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα, ακατάλληλος εξοπλισμός, ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, ελλιπής συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, σφάλματα κατά τον σχεδιασμό κ.λπ.) Κίνδυνοι από το περιβάλλον (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, εργονομικοί, ψυχολογικοί, κακή οργάνωση εργασίας κ.λπ.) Κίνδυνοι από ανθρώπινες ενέργειες (άγνοια, αμέλεια, παραλείψεις ή λάθος ενέργειες του προσωπικού κ.λπ.). Κατά δραστηριότητα: Π.χ. Κίνδυνοι στη φάση προετοιμασίας, εκπαίδευσης, συντήρησης, αποθήκευσης, μετακίνησης ενός μηχανήματος, οχήματος κλπ. Κατά χώρο εργασιακής δραστηριότητας: Π.χ. Κίνδυνοι σε χώρους γραφείων των πυροσβεστικών υπηρεσιών, σε αποθήκες, σε εγκαταστάσεις συνεργείων /αποθηκών κ.ο.κ.. Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από κάθε δραστηριότητα (επαγγελματική ή μη) αν και συνήθως δρουν σε συνέργεια, για λόγους τακτοποίησης και καταγραφής θα ταξινομηθούν για το Π.Σ. σε τρεις μεγάλες ομάδες: 1. Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή Κίνδυνοι εργατικού ατυχήματος Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός, ως συνέπεια της έκθεσης στην πηγή κινδύνου. Η φύση της πηγής κινδύνου καθορίζει την αιτία και τι είδος του τραυματισμού που μπορεί να είναι μηχανική, ηλεκτρική, χημική, θερμική κ.λπ. 2. ι) Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες και σε χημικούς παράγοντες Οι κίνδυνοι για την υγεία περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί αλλοίωση στη βιολογική ισορροπία των εργαζομένων, συνέπεια της έκθεσης σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς βλαπτικού παράγοντες του περιβάλλοντος. 3. Εργονομικοί ή εγκάρσιοι κίνδυνοι Αυτοί οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση της σχέσης εργαζομένου και οργάνωσης εργασίας στην οποία είναι ενταγμένος. Ακολούθως παρουσιάζεται μια συνοπτική εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στο επάγγελμα του πυροσβέστη 2

3 Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή Κίνδυνοι εργατικού ατυχήματος Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Πτώσεις πυροσβεστών από ύψος κατά τη διάρκεια της εργασίας σε φορητές κλίμακες Πτώση πυροσβεστών από κατάρρευση δαπέδων/οροφών λόγω εξασθένισης των δομικών στοιχείων Χτυπήματα από μη εμφανή αντικείμενα κατά τη διάρκεια της διάσωσης, των διαδικασιών πυρόσβεσης, ή των διαδικασιών διάσωσης Πτώσεις και χτυπήματα των ατόμων στα ανώμαλα δάπεδα και αντικείμενα τα οποία προεξέχουν(μέταλλα, γυαλιά ξύλο κλπ), συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών λόγω των εκρήξεων Εγκλωβισμός κατά την κατάρρευση ή στην μετά την κατάρρευση των δομικών στοιχείων κατάσαση Υπερβολική προσπάθεια για ανάβαση ή εργασία στο άκρο οροφής κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πυρόσβεσης ή διάσωσης Επαφή με τις καυτές επιφάνειες ή θερμές αέριες μάζες Εισπνοή των θερμών αερίων μαζών ή/και των προϊόντων της καύσης Επαφή με ή έκθεση στα χημικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης, της διάσωσης ή των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση διαρροών επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Διακοπή της παροχής αέρα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πυρόσβεσης Ατυχήματα κατά την μετάβαση σε ένα συμβάν (π.χ. ταχύτητα, αποβίβαση πριν το όχημα σταθμεύσει και χρήση μη σωστών μεθόδων διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων) αλλά και κατά την επιστροφή (κούραση, σύγχυση κ.α.) Ολισθήσεις και παραπατήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον (π.χ επιφάνεια του δαπέδου) και τη ρύπανση(νερό που έχει χυθεί στο έδαφος) Κατάρρευση των οροφών, των τοίχων ή των πατωμάτων Επιπτώσεις του φαινομένου «Flash over» Έκθεση στη θερμότητα που οδηγεί στα εγκαύματα Επιπτώσεις του φαινομένου «Back Draft» Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε χημικούς παράγοντες Έκθεση στο ψύχος κατά τη διάρκεια των διαδικασιών χειμερινής πυρόσβεσης ή διάσωσης ή κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων διαδικασιών διάσωσης Εργασία κάτω από ένα μέρος όπου στο έδαφος σωλήνες, εργαλεία ή συσκευές πυρόσβεσης βρίσκονται σε χρήση Έκθεση στο θόρυβο από τη λειτουργία της αντλίας ή άλλου εξοπλισμού Ανεπαρκές οξυγόνο στον αέρα αναπνοής Η παρουσία αερίου μονοξειδίου άνθρακα και άλλων προϊόντων της καύσης στον αέρα αναπνοής 3

4 Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες Εργονομικοί ή εγκάρσιοι κίνδυνοι Έκθεση στις χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων σε ατυχήματα ή τρομοκρατικά χτυπήματα παρουσία χημικών ουσιών Έκθεση, κατά τη διάσωση, στις μεταδοτικές ασθένειες των διασωθέντων ατόμων Δάγκωμα τρωκτικών και φιδιών Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών χτυπημάτων. Ψυχολογική πίεση λόγω του μετα τραυματικού σοκ Η χειροκίνητη διακίνηση συνεπάγεται τη μετακίνηση βαριών φορτίων με τη δύναμη των χεριών ή του σώματος αλλά τις περισσότερες φορές δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο και η μη σωστή χρήση εργαλείων και συσκευών, η χρήση ακατάλληλων και πεπαλαιωμένων εργαλείων έχει ως αποτέλεσμα να εκδηλώνονται «Μυοσκελετικές Παθήσεις». Από στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από την International Association of Fire Fighters φαίνεται ότι την περίοδο από 1970 έως 1994 είχαμε 1369 θανάτους, παγκοσμίως, επαγγελματιών πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Ποσοστό 50 % των θανάτων παρατηρήθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στον τόπο του συμβάντος και ποσοστό 25% κατά τη διάρκεια του συναγερμού ή της επιστροφής από το συμβάν. Από τους Θανάτους που παρατηρήθηκαν στον τόπου του συμβάντος τα αίτια ταξινομημένα με βάση το είδος της βλάβης φαίνονται στο Διάγραμμα Ι. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ % ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 16 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Γ' ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΥΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ Οι παθήσεις του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος αποτελούν τις κυριότερες επαγγελματικές παθήσεις των πυροσβεστών ( Ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των ατυχημάτων που συνέβησαν στις Η.Π.Α το 1977, θανατηφόρων και μη, αφορούσαν τους πυροσβέστες και ήταν αποτέλεσμα της έκθεσης των σε καιγόμενα υλικά). 3. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. Ο Πυροσβέστης εκτίθεται και χειρίζεται καταστάσεις άκρως επικίνδυνες για την σωματική του ακεραιότητα, έτσι και οι δείκτες ατυχημάτων σ' αυτή την κατηγορία των εργαζομένων είναι οι υψηλότεροι απ' όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου το εργατικό ατύχημα μέσα στο Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι σπάνιο 4

5 είδος, το ίδιο ισχύει και για την επαγγελματική ασθένεια. Γενικά για την παρακολούθηση της πορείας των εργατικών ατυχημάτων, σύμφωνα με το ΔΓΕ (ILO), χρησιμοποιούμε τρεις βασικούς δείκτες, με τους οποίους μπορεί κανείς να συγκρίνει τα εργατικά ατυχήματα με αυτά των άλλων χωρών: Δείκτης Συχνότητας (Frequency Rate), που έχει σχέση με τον απόλυτο αριθμό των εργατικών ατυχημάτων και αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δείκτης Βαρύτητας (Severity Rate), έχει άμεση σχέση με τις ημέρες που έμειναν οι εργαζόμενοι μακριά από την εργασία τους. Δείκτης Συμβάντων (Incident Rate), έχει άμεση σχέση με το βαθμό έκθεσης των εργαζομένων στα εργατικά ατυχήματα και υπολογίζεται ως εξής: Δ. Σ. = (Αριθμός Ατυχημάτων x10 3 ) / (Μέσος Αριθμός εκτεθειμένων εργαζομένων) Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και ακολουθώντας τις οδηγίες του ΔΓΕ ο δείκτης συμβάντων έχει επιλεγεί σαν το κύριο εργαλείο στην μελέτη αυτή. Στο διάγραμμα ΙΙ παρουσιάζεται η χρονολογική εξέλιξη του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων για την χρονική περίοδο Καθίσταται σαφής η τάση μείωσης των ατυχημάτων παρά το γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Το βασικό αίτιο της πτωτικής τάσης των ατυχημάτων είναι η χορήγηση στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους των πιο απαραίτητων και σύγχρονων μέσων ατομικής προστασίας την τελευταία οκταετία. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι στα έτη που εισήχθησαν νέοι υπάλληλοι στο Π.Σ. και/ή το έτος αμέσως μετά έχουμε αύξηση των ατυχημάτων. Στο διάγραμμα ΙΙΙ παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δ.Σ από το 1985 έως το 2000 του συνόλου των τραυματισμών ελαφριάς και βαριάς μορφής. Η πτωτική τάση του δείκτη είναι εμφανής. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ 5

6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ 4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι πυρκαγιές αποτελούν πηγή σοβαρών κινδύνων για τον άνθρωπο. Η απειλή αυτή αφορά τους ενοίκους/εργαζόμενους ενός συγκροτήματος που καίγεται, τους ενοίκους/εργαζομένους γειτονικών συγκροτημάτων και τους πυροσβέστες. Σημαντικό είναι ότι η βαρύτητα των κινδύνων που συνοδεύουν την πυρκαγιά διαφέρει ανάλογα με τα συγκεκριμένα στοιχεία κάθε πυρκαγιάς. Οι υλικές ζημιές από πυρκαγιές αφορούν: καταστροφές στο υλικό περιεχόμενο, τον εξοπλισμό και το περίβλημα του χώρου, καταστροφή των φερόντων στοιχείων (υποστυλώματα, δοκοί) και τελική αχρήστευση ή κατάρρευση του κτιρίου, καταστροφές από μετάδοση ή επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικούς χώρους, έμμεσες ζημιές από τη μερική ή ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή χρήσης της κατασκευής Τα κυριότερα ατυχήματα των πυροσβεστών κατά τις πυρκαγιές είναι: - Εγκαύματα από α) την πυρκαγιά, β) τα θερμά αντικείμενα και γ) τα καυσαέρια. - Στις περιπτώσεις εκρήξεων είναι πιθανόν να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί ή/και θάνατοι από το ωστικό κύμα καθώς και από θραύσματα. - Ο καπνός συντελεί έμμεσα στην αύξηση της επικινδυνότητας γιατί μειώνει την ορατότητα των ανθρώπων. Το πρόβλημα δημιουργείται από τη διασπορά φωτός και την οπτική συσκότιση που η καπνική πυκνότητα προκαλεί. Το φυσικό φαινόμενο διέπεται από το γνωστό λογαριθμικό νόμο των Beer & Lambert και συνεπάγεται, συχνά, πανικό κλπ επειδή δεν αναγνωρίζονται οι έξοδοι διαφυγής κλπ. - Μια πυρκαγιά μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη διαρροή επικινδύνων ουσιών που ενδεχομένως να αποθηκεύονται/χρησιμοποιούνται σε ένα χώρο εργασίας. Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την επίδραση τους στον ανθρώπινο οργανισμό Άλλοι Κίνδυνοι που συνδέονται με την ασφάλεια έχουν είναι : Ολισθήσεις και παραπατήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον (π.χ. η επιφάνεια του δαπέδου) και τη ρύπανση (νερό που έχει χυθεί στο δάπεδο) Πτώσεις και χτυπήματα των ατόμων στα ανώμαλα δάπεδα και αντικείμενα που προεξέχουν (μέταλλα, γυαλιά, ξύλο κλπ). Πτώση ατόμων από κατάρρευση δαπέδων/οροφών λόγω εξασθένισης των δομικών στοιχείων λόγω της θερμότητας ή της καύσης Πτώση πυροσβεστών από ύψος κατά τη διάρκεια εργασίας σε φορητές κλίμακες. Ηλεκτροπληξία από φθορά και απογύμνωση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος 6

7 Με αποτέλεσμα εξαρθρώσεις, διαστρέμματα, θλαστικά τραύματα, εκδορές, εγκαύματα, από θερμά αέρια και φλόγα, δύσπνοια από εισπνοή καπνού, κ.α. Επίσης τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται τόσο κατά την μετάβαση στον χώρο της φωτιάς (ταχύτης), αλλά και κατά την επιστροφή (κούραση, σύγχυση, κ.α.) βρίσκονται στην πρώτη Θέση. 5. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 5.1 Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται τα φέροντα στοιχεία των κτιρίων και μπορεί να προκληθούν καταρρεύσεις δομικών στοιχείων (οροφών, τοίχων και δαπέδων) με σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπους που βρίσκονται εντός του κτιρίου. 5.2 Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις των φαινομένων «Flash over» και «Back draft». Το "Backdraft" είναι μια συχνά εκρηκτική συνέπεια της εισροής του αέρα σε ένα διαμέρισμα που περιέχει εστία φωτιάς χωρίς όμως επαρκές οξυγόνο. Είναι το φαινόμενο της στιγμιαίας ανάφλεξης των άκαυστων αλλά εύφλεκτων αερίων που έχουν συσσωρευτή σε ένα κλειστό χώρο. Συνέπεια της ανάφλεξης θα είναι η διόγκωση των φλεγόμενων αυτών αερίων από την θερμότητα της καύσης και η βίαιη αποβολή τους διαμέσου του ανοίγματος που αρχικά επέτρεψε την εισροή οξυγόνου. Η ανάφλεξη πυρκαγιάς ή «Flashover», είναι ένα απότομο άλμα στην εξέλιξη της πυρκαγιάς από μια σχετικά εντοπισμένη μορφή στη συμμετοχή όλων των καύσιμων επιφανειών. H ανάφλεξη πυρκαγιάς μπορεί να εμφανιστεί σε ένα διαμέρισμα όταν μια μικρή εστία αναπτύσσεται σε πυρκαγιά που περιλαμβάνει όλες τις καύσιμες επιφάνειες. Αναλυτικότερα, όταν μια πυρκαγιά αναπτύσσεται σε ένα κλειστό χώρο παράγει καπνό και θερμότητα τα οποία συγκεντρώνονται στο επίπεδο της οροφής. Αυτό έχει συνέπεια την γεωμετρική άνοδο της θερμοκρασίας σε αυτό το επίπεδο και την ακτινοβολία θερμότητας κατώθεν προς τις λοιπές επιφάνειες του δωματίου. Όταν η συνολική θερμοκρασία αγγίξει το βαθμό αυτανάφλεξης κάποιου υλικού στο χώρο, αυτό αναφλέγεται και εκπέμπει περισσότερη θερμότητα, από διαφορετικό σημείο από την αρχική εστία. Από αυτό το σημείο και ύστερα, αναφλέγονται σχεδόν ταυτόχρονα όλες οι καύσιμες επιφάνειες στο δωμάτιο εφόσον, αλυσιδωτά, φτάνουν το σημείο αυτανάφλεξής τους. Το φαινόμενο αυτό είναι το πιο σύνηθες και παράλληλα άκρως επικίνδυνο στις αστικές πυρκαγιές. Δοκιμές υποδεικνύουν ότι ο μέγιστος χρόνος επιβίωσης πυροσβέστη με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό σε δωμάτιο στο οποίο εξελίσσεται ανάφλεξη πυρκαγιάς είναι δευτερόλεπτα. Πρέπει να τονίσουμε ότι η έκρηξη πυρκαγιάς, λόγω του ότι συντελείτε σε κλειστούς χώρους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους πυροσβέστες. Η πίεση που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια ενός Backdraft έχει υπολογιστεί ότι μπορεί να φτάσει τα 65 Psi σε ορισμένο χώρο και υπό ορισμένες συνθήκες. Να σημειωθεί ότι η πίεση που ασκείται από την έκρηξη είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση από το σημείο εκδήλωσής της. 5.3 Ακόμη οι υψηλές θερμοκρασίες, επιδρούν στον άνθρωπο: - Άμεσα σε περιπτώσεις επαφής με τη φωτιά, οπότε υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος ανάφλεξης των ρούχων αλλά και του ανθρώπινου σώματος - Με τη μορφή ισχυρής θερμικής ακτινοβολίας (το μέγεθος των επιπτώσεων εξαρτάται από την ένταση της θερμικής ακτινοβολίας στο χώρο γύρω από τη φωτιά). Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί αφυδάτωση (εξάτμιση του νερού που είναι κύριο στοιχείο του ανθρώπινου σώματος) και εγκαύματα που μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο. Επίσης τα αποτελέσματα επηρεάζονται από το ποσοστό της υγρασίας που είναι συνάρτηση τριών παραγόντων (ι) του νερού που παράγει η καύση ιι)της από την πυρκαγιά διαφοροποίηση της φυσικής υγρασίας και ιιι) του νερού που είτε ως αυτούσιο ή ως συστατικό π.χ. αφρός χρησιμεύει για πυρόσβεση, όταν επιδιώκεται κατάσβεση της φωτιάς, Μεγάλα ποσοστά υγρασίας εξασθενούν την αντίσταση του σώματος στην επιβάρυνση της θερμότητας - Με την επαφή με θερμές αέριες μάζες (υπερθερμία, αφυδάτωση, σοκ, εγκαύματα, αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακά προβλήματα, κ.α.). Οι πυροσβέστες δεν πρέπει να εισέρχονται σε ατμόσφαιρες που υπερβαίνουν τους 48 ο C έως 58 ο C χωρίς να φέρουν ειδική προστατευτική ενδυμασία και μάσκα. Το μέγιστο επίπεδο, αναπνοής επιβίωσης, θερμότητας από φωτιά σε μια ξηρή ατμόσφαιρα για σύντομο χρονικό διάστημα έχει υπολογιστεί στους 148 ο C. Στο διάγραμμα IV παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δ.Σ. και του απόλυτου αριθμού των εγκαυμάτων για την περίοδο Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα τα έτη 1986 έως 1990 και 1992 έως 1995 έχουμε περίπου τον ίδιο αριθμό εγκαυμάτων. Η διαχρονική πτώση και σε αυτή την επιμέρους κατηγορία Ε.Α. είναι εμφανής. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι το έτος 1998 που το Π.Σ. ανέλαβε τη Δασοπυρόσβεση παρατηρείται απότομη αύξηση των εγκαυμάτων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους. 7

8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ IV 5.4 Η βαρηκοΐα είναι επίσης συχνή και οφείλεται στον θόρυβο των μηχανών, στις σειρήνες, στους αεραγωγούς, στην ραδιοεπικοινωνία και μπορεί πολλές φορές να φθάσει το επίπεδο των 115 Db(Α). 6. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Οι κυριότεροι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας οφείλονται: 6.1 Στη μείωση της αναλογίας του οξυγόνου Η μείωση οξυγόνου στο περιβάλλον μιας οποιασδήποτε καύσης και επομένως και μιας πυρκαγιάς, μπορεί να προκαλέσει αίσθηση πνιγμού, συμπτώματα ασφυξίας και τελικά θάνατο. Οξυγόνο 100% Below 6% 0 % 6 to 8% 8-10% 23,5% Σοβαρός κίνδυνος ανάφλεξης - Κατά τον 19,5% OSHA εμπλουτισμένο 15-19% Το ελάχιστο που επιτρέπεται 12-14% από τον OSHA IDLH Μυϊκός λήθαργος, λιγότερη κίνηση 10-12% Αυξημένη αναπνοή, Φθίνουσα κίνηση, κρίση Ηαναπνοή αυξάνει Υποβαθμισμένη κρίση Μπλε χείλη Έλλειψη νόησης, αναισθησία, ωχρό πρόσωπο,n & V 8 λεπτά 100% θανατηφόρο 6 λεπτά 50% θανατηφόρο 4 λεπτά ανάκτηση με θεραπεία Κόμμα σε 40 δευτερόλεπτα - θάνατος Ο μέσος άνθρωπος ζει και αντιδρά φυσιολογικά σε ατμόσφαιρα που περιέχει περίπου 21% οξυγόνο. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο άνθρωπος βρίσκεται σε υπερδιέγερση και σε έντονη κίνηση. Έτσι οι απαιτήσεις του οργανισμού σε οξυγόνο είναι αυξημένες και τα φαινόμενα που περιγράφηκαν πιο πάνω μπορεί να εμφανισθούν ακόμη και για υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης οξυγόνου 8

9 6.2 Στον καπνό και τα αέρια παραπροϊόντα της καύσης Ο καπνός που προκύπτει από μία φωτιά, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές όχι μόνο από περίπτωση σε περίπτωση, αλλά και από χρονική στιγμή σε χρονική στιγμή. Το «πλούμιο» των καυσαερίων που σχηματίζεται πάνω από μία εστία αποτελείται: Από θερμά αέρια και ατμούς που προέρχονται από την καύσιμη ύλη Άκαυστο υλικό που προέρχεται από πυρόλυση του καυσίμου Ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα που θερμάνθηκε από τη φωτιά και εισήλθε στην περιοχή του «πλουμίου». Τα καυσαέρια (αέρια προϊόντα μιας καύσης) αποτελούνται συνήθως από ορατά κατάλοιπα της καύσης που χαρακτηρίζονται με τον όρο καπνός (αιωρούμενα σωματίδια άνθρακα και πίσσα) και από διάφορες χημικές ενώσεις. Οι οδοί έκθεσης των πυροσβεστών στα καυσαέρια και γενικά στις χημικές ουσίες είναι: ΕΙΣΠΝΟΗ: δηλητηριώδη αέρια, ατμοί χημικών ουσιών, προϊόντα καύσης (καπνοί). ΚΑΤΑΠΟΣΗ: μέσω τροφής, ή αναπνοής τοξικών ατμών. Δια των ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ερεθισμός ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΑ: διαβρωτικότητα λόγω επαφής με το δέρμα, απορρόφηση από το δέρμα. Οι δυσμενείς επιπτώσεις από τα καυσαέρια μπορεί να οφείλονται σε: εναπόθεση αιθάλης στους πνεύμονες, στην παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα λόγω ατελούς καύση εξαιτίας περιορισμένης ποσότητας οξυγόνου (η εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ακόμη και για λίγα λεπτά της ώρας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει θάνατο), στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (προϊόν τέλειας καύσης) το όποιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία επειδή εκτοπίζει το οξυγόνο και μειώνει την ποσοστιαία συμμετοχή του στο μίγμα της αναπνοής, ανάλογα με το είδος των καιγόμενων υλικών, τα παραγόμενα καυσαέρια μπορεί να περιέχουν μεγάλη ποικιλία ερεθιστικών έως και επικίνδυνων τοξικών πτητικών ενώσεων και αερίων που σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία ή/και θάνατο (υδρόθειο, διοξείδιο του θείου, αμμωνία, υδροχλώριο, μονοξείδιο του αζώτου, θειούχες ενώσεις, υδρογονάνθρακες, διοξίνες ή και ακόμη ραδιενεργά υλικά. κ.α.). Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την έκθεση του Πυροσβέστη στο κίνδυνο να εισπνεύσει ρυπαντές και το πόσο ευάλωτος είναι στην βλαπτικότητα των ουσιών αυτών (π.χ. καρκινογέννηση, χυμική βρογχίτιδα, αιματολογικές δυσκρασίες κ.α.) Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι ένα αόρατο, άχρωμο, άγευστο, άοσμο, μη ερεθιστικό αλλά πολύ τοξικό/ασφυκτικό αέριο που παράγεται από την ατελή καύση οποιουδήποτε υλικού περιέχει άνθρακα, όπως βενζίνης, ξύλου, κάρβουνου, φυσικού αερίου, προπανίου, πετρελαίου, καπνού του τσιγάρου, μεθανίου, πλαστικού κλπ. Το μονοξείδιο του άνθρακα έχει μεγάλο συντελεστή διάχυσης, δηλαδή διαχέεται στο χώρο πολύ γρήγορα. Επειδή το μονοξείδιο του άνθρακα έχει περίπου το βάρος του αέρα, διαχέεται σ όλα τα ύψη του χώρου που καταλαμβάνει και δεν ανέρχεται μόνο στα ψηλότερα επίπεδα όπως ο καπνός. Εάν υπάρχει η παραμικρή υποψία για έκθεση σε CO ή παρουσιαστούν ύποπτα συμπτώματα, πρέπει ν απομακρυνόμαστε αμέσως από τον ύποπτο χώρο σε καθαρό αέρα και να καλούμε ειδικευμένο άτομο για έλεγχο του χώρου και των συσκευών που χρησιμοποιούνται. Το άνοιγμα θυρών και παραθύρων μόνο δεν αρκεί για την αποφυγή του κινδύνου. Όταν πρόκειται να διασωθεί ένα θύμα που έχει καταρρεύσει σε έναν περιορισμένο χώρο ή δεξαμενή, πάντοτε ο διασώζων πρέπει να φορά αναπνευστική συσκευή (η συνηθισμένη προσωπίδα με φίλτρο δεν λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις). Το θύμα πρέπει να μεταφέρεται αμέσως σε καθαρό αέρα και να του χορηγείται οξυγόνο εάν υπάρχει διαθέσιμη ανάλογη συσκευή. Εάν έχει σταματήσει η αναπνοή του, πρέπει να του γίνει αμέσως τεχνητή αναπνοή. Εάν δεν έχει σφυγμό, πρέπει να γίνουν μαλάξεις καρδιάς. Το συντομότερο πρέπει το θύμα να τύχει ιατρικής φροντίδας. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η παροχή καθαρού οξυγόνου υπό πίεση (υπερβαρικό οξυγόνο). 9

10 Συγκέντρωση 0-1 ppm Κανονικά επίπεδα στο περιβάλλον 9 ppm Χρόνος εισπνοής και συμπτώματα Μέγιστη επιτρεπόμενη βραχυπρόθεσμη συγκέντρωση σε κατοικημένη περιοχή 25 ppm Μέγιστη έκθεση TWA στον χώρο εργασίας 50 ppm Μέγιστη επιτρεπόμενη έκθεση στον χώρο εργασίας 200 ppm Ήπιος πονοκέφαλος, κόπωση, ναυτία και ζάλη 400 ppm 800 ppm 1600 ppm 3200 ppm Σοβαρός πονοκέφαλος - ένταση των άλλων συμπτωμάτων. Απειλή κατά της ζωής μετά από 3 ώρες. Ζάλη, ναυτία και εμετός μέσα σε 45 λεπτά. Χάσιμο των αισθήσεων μέσα σε 2 ώρες, θάνατος σε 2 με 3 ώρες. Πονοκέφαλος, ζάλη και ναυτία μετά από 20 λεπτά. Χάσιμο των αισθήσεων μετά από 30 λεπτά. Θάνατος μέσα σε 1-2 ώρες. Πονοκέφαλος, ζάλη και ναυτία μετά από 5-10 λεπτά. Χάσιμο των αισθήσεων μετά από 30 λεπτά. Θάνατος μέσα σε 1 ώρα ppm Πονοκέφαλος, ζάλη και ναυτία. Θάνατος σε λεπτά ppm Άμεσες επιπτώσεις, χάσιμο των αισθήσεων και θάνατος σε 1-3 λεπτά. Σε 72. οικοδομικές πυρκαγιές η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα έφτασε τα 500 ppm στο 29% του χρόνου κατάσβεσης της φωτιάς,φθάνοντας στο ύψος των ppm σε μερικές περιπτώσεις. 'Έκθεση σε καπνό προκαλεί δραματική μείωση του FEV - 1 (Βίαιος εκπνευστικός - όγκος αέρος - Δείκτης αναπνευστικής λειτουργίας, καθώς και σοβαρή μείωση του προσφερόμενου οξυγόνου στον καρδιακό μυ, με αποτέλεσμα εάν λάβουμε υπόψη και το αυξημένο καρδιακό έργο που επιτελεί η καρδιά του πυροσβέστη, να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την υγεία του. Επανειλημμένες εκθέσεις των πυροσβεστών στον καπνό δυνατόν να προκαλέσουν χρόνια μη ειδική πνευμονοπάθεια αλλά και ισχαιμική νόσο της καρδιάς. Στo διάγραμμα παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη του Δ.Σ αριθμού για δηλητηριάσεις από επικίνδυνα αέρια προϊόντα καύσης αντίστοιχα Η κατανομή στην περίοδο είναι υψηλότερη από την κατανομή την περίοδο Η μοναδική ερμηνεία είναι ότι ο πυροσβέστης με το πέρασμα του χρόνου αναγνώρισε τους κινδύνους και άρχισε να χρησιμοποιεί συνειδητά τις αναπνευστικές συσκευές. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ V 10

11 Σημαντικός και διαρκώς αυξανόμενος είναι ο κίνδυνος του προσωπικού που επεμβαίνει σε διάφορα συμβάντα, όπως απεγκλωβισμός ατόμων από τροχαία, καταπλάκωση ατόμων από σεισμούς, επέμβαση για λόγους εκτός πυρκαγιών σε χημικά εργοστάσια και διάφορες βιομηχανίες, Νοσοκομεία κ.α. 7. ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ή ΕΓΚΑΡΣΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η χειροκίνητη διακίνηση συνεπάγεται τη μετακίνηση βαριών φορτίων με τη δύναμη των χεριών ή του σώματος Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται «Μυοσκελετικές Παθήσεις» Οι κυριότερες εκδηλώσεις αφορούν κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης σε όλα τα τμήματα της σπονδυλικής στήλης καθώς και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος των άνω και κάτω άκρων συμπεριλαμβανομένων των ώμων, των καρπών, των αναγκών και των γονάτων. Οι ΜΣΠ αποτελούν συνέπεια των επιδράσεων της οργάνωσης εργασίας στην υγεία. Ως εκ τούτου η πρόληψη αυτών των παθήσεων εντάσσεται στις διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας. Παραδείγματα από συνήθεις αιτίες ατυχημάτων των πυροσβεστών είναι: η μη σωστή χρήση εργαλείων και συσκευών πυρόσβεσης, εργασία κάτω από ένα μέρος όπου σωλήνες, εργαλεία ή συσκευές πυρόσβεσης βρίσκονται σε χρήση, εργασία στο άκρο οροφής, χρήση ακατάλληλων ή πεπαλαιωμένων εργαλείων, εργασία με σωληνώσεις που ευρίσκονται σε υπερπίεση, μη σωστή αναρρίχηση στις σκάλες, μη σωστή χρησιμοποίηση του υλικού ατομικής προστασίας, όχι σωστός σχεδιασμός στην κατεδάφιση οροφής, αποβίβαση πριν το όχημα σταθμεύσει και χρήση μη σωστών μεθόδων διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων. Επιπρόσθετα οι εργαζόμενοι στο Π.Σ. αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό τους περιβάλλον από μια σειρά υποτιμημένων αλλά εξίσου σημαντικών παραγόντων όπως οι εργονομικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. Ως γνωστό στο Π.Σ. για αυτονόητους λόγους (υπηρεσία κοινωνικών παροχών) έχει υιοθετηθεί το σύστημα συνεχούς εργασίας με βάρδιες δηλ. Λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και επτά μέρες την εβδομάδα και οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε κυλιόμενες βάρδιες. Οι εργαζόμενοι στο Π.Σ. υπό το καθεστώς των βαρδιών αναπόφευκτα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υγεία τους και την κοινωνική τους ζωή. Επίσης για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα( Θερινούς μήνες) οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν υπερωρίες οι οποίες είναι συχνές και εντατικές με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία τους. Συγκεντρωτικά οι συνέπειες της εργασίας με βάρδιες και των υπερωριών υπό φυσιολογικές συνθήκες εργασίας διακρίνονται σε: Α) Επιπτώσεις στην υγεία των πυροσβεστών : Η διαταραχή των κανονικών βιολογικών ρυθμών προκαλεί ειδικά προβλήματα όπως ι)πεπτικές διαταραχές, ιι)κόπωση, ιιι)χρόνιες διαταραχές: στομαχικές και εντερικές διαταραχές, ιv) η έλλειψη ύπνου οδηγεί σε διάφορες νευρωτικές διαταραχές και σε πιθανή χρήση φαρμάκων v) Μειωμένη αντίσταση του οργανισμού στις ασθένειες, που συχνά οδηγεί σε πρόωρο γήρας. Β) Επιπτώσεις στην εργασία : ι) κακή ποιότητας εργασία και αύξηση των λαθών ii) αυξημένο αριθμό εργατικών ατυχημάτων Γ) Επιπτώσεις στην οικογένεια και την κοινωνική ζωή: ι) εμφανίζονται συχνές δυσκολίες στις οικογενειακές τους δραστηριότητες και τη διατήρηση κανονικής σχέσης με το σύζυγο τους, τους γονείς και τα παιδιά τους ιι) διαταραχή εν γένει κοινωνικών σχέσεων. 8. ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να μειωθεί η συχνότητα των ατυχημάτων που συμβαίνουν στους Πυροσβέστες θα πρέπει να εφαρμοσθεί από εδώ και στο εξής κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης, αλλά και δημιουργία μνημονίων ενεργειών που να περιέχουν ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ των Πυροσβεστών. Η πρόληψη των ατυχημάτων απαιτεί από τον εργαζόμενο την εμπέδωση τριών βασικών αρχών, την γνώση, την μηχανική εμπειρία και την προσπάθεια. Η έρευνα της αιτίας των ατυχημάτων και η ανάλυση των, μαζί με τις αυτές αρχές, βοηθούν σημαντικά στην λύση του προβλήματος. Προγράμματα έρευνας βοηθούν στην ανακάλυψη καταλληλότερων μέσων ατομικής προστασίας, εργαλείων και υλικών πυρόσβεσης, συσκευών γρήγορης ανίχνευσης επικίνδυνων τοξικών (θανατηφόρων πολλές φορέςαμπάρια πλοίων) ουσιών, στον εργονομικό σχεδιασμό των πυροσβεστικών σταθμών και οχημάτων, στον τρόπο σωματικής εξάσκησης των Πυροσβεστών, ώστε να βρίσκονται πάντα σε άριστη φυσική κατάσταση. Όλα αυτά βέβαια αποσκοπούν στην μείωση των ατυχημάτων. 11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. τηλ. -199-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. τηλ. -199- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ τηλ. -199- http://www.fireservice.gr Ομάδα εργασίας σύνταξης του εγχειριδίου Υποπυραγός Πουλής Γεώργιος Υποπυραγός Καρρά Αικατερίνη Υποπυραγός Κωσταρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασφάλεια και Υγεία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. Φεβρουάριος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Σελίδα 1 από 17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Χηµικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E., N.J.I.T. Μηχανικός Ασφαλείας Οµίλου Εταιρειών ΕΤΜΑ Α.Ε. Καθηγήτρια Πυροσβεστικής Ακαδηµίας - Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελληνικές Θαλασσοκαλλιέργειες: τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα». Εισηγητής: Μπαχάρογλου Θεόδωρος Σπουδαστές: Κλάδης Διονύσιος, ΑΜ 97/064

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΑΛΛΟΥΣ» ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΑΛΛΟΥΣ» ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Νικόλαος Γρ. Σακκαλής Επιπυραγός - Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΛ ΒΙΒΛΙΥ: Η ΥΓΕΙ ΚΙ Η ΦΛΕΙ Η ΒΙΜΗΧΙ υγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση πασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copyright IDEC Ε..Ε., 2000 Ηρώων ολυτεχνείου 96 185 36 ειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα