2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ"

Transcript

1 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ : ΠΡΩΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD, Τμηματάρχη Ασφάλειας και Υγιεινής κατά τις Επιχειρήσεις, Διεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Α.Π.Σ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας (ΥΑΕ) και των Συνθηκών Εργασίας(ΣΕ) των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μια μεγάλη ευθύνη. Μερίδιο στην ευθύνη αυτή έχουν: η πολιτεία, για τη θέσπιση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και την σωστή λειτουργία των αρμοδίων οργάνων ελέγχου οι εργοδότες (=πολιτεία για το Π.Σ), στην ουσιαστική τήρηση των υποχρεώσεων τους, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, στο να μπορέσουν να αντιληφθούν τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και να το αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα κι ευαισθησία. Η σχέση υγείας -εργασίας είναι δυναμική και αμφίδρομη. Το πρόβλημα της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία έχει επιπτώσεις: στον ίδιο τον εργαζόμενο, στην υπηρεσία, στο κράτος, στην κοινωνία Είναι φανερό πως για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: τους εργαζομένους τα στελέχη υγείας και ασφάλειας της εργασίας τα στελέχη του Π.Σ. τους εργοδότες (= πολιτεία) τους σχεδιαστές και μελετητές τεχνικούς το κράτος και τα αρμόδια όργανά του Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ως τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του Σώματος και εφαρμόζονται σ αυτούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία που διέπει το Πυροσβεστικό Σώμα. Η κατάσταση που επικρατούσε έως την 8 Μαΐου 2003 στους χώρους εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα ήταν αποκαρδιωτική. Πιο συγκεκριμένα τόσο στον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα όσο και στον Κ.Ε.Υ.Π.Σ δεν υπήρχε η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας, οπότε οι σχετικές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται ως κοινές ασθένειες, με αποτέλεσμα αφενός μεν οι παθόντες να μην είναι δυνατόν να τύχουν της ειδικής μεταχείρισης που απαιτούν οι συνθήκες για την αποκατάσταση της υγείας τους, όπως αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. νομοθεσία ΙΚΑ), αφετέρου δε να μην γίνεται καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών των δημοσίων-πυροσβεστικών υπαλλήλων, ούτε φυσικά αναγγελία του. Το πρώτο καθοριστικό βήμα για την εξάλειψη των στρεβλώσεων αυτών έγινε με την ψήφιση του Ν.3144/2003 όπου στην παρ. 4 του αρθ. 9 ορίζει ότι οι διατάξεις του Ν.1568/1985 (Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων) με τα κατ εξουσιοδότησή του Προεδρικά Διατάγματα, καθώς και το αρθ.39 του Ν.1836/89 που κυρώνει την υπ αριθ /3293/1988 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ721/Β/ ) με την οποία επεκτείνεται ο Ν.1568/85 και στο Δημόσιο, να εφαρμόζονται από της ισχύος του (δηλαδή από ) και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση δε που οι δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού του Π.Σ. παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, τότε (όπως η περίπτωση β) της παρ. 4 του αρθ. 9 του Ν.3144/2003 ορίζει ) θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.1568/1985 Ως δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού του Π.Σ. που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις του Π.Σ. που αναφέρονται ως αποστολή του στα υπό στοιχεία α,β,γ,ε,στ,η, και θ (αφορά δασοπυρόσβεση, που με τον Ν.2612/1998 (ΦΕΚ 112/Α/ ) ανατέθηκε στο Π.Σ.) της παρ.2 του άρθ.1 του ΠΔ 210/1992 (ΚΕΥΠΣ) και που εδώ ορίζονται ως τέτοιες δραστηριότητες όλες οι επιχειρήσεις που διεξάγει το προσωπικό του Π.Σ., κατά την άμεση επέμβασή του 1 ον προς περιορισμό και κατάσβεση πυρκαγιών, 2 ον προς παντοειδείς διασώσεις και 3 ον γενικά οι επιχειρήσεις Παροχής Βοήθειας στο Κοινωνικό Σύνολο. Είναι 1

2 δηλαδή όλες εκείνες οι περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν συνθήκες που χαρακτηρίζονται ως «κατάσταση ανάγκης» οποιουδήποτε μεγέθους. Ειδικότερα για τις δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού του Π.Σ. που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες έχει εφαρμογή από 8 Μαΐου 2003 το άρθ.36 του Ν.1568/1985, με το οποίο ορίζεται ότι «Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (στην εδώ περίπτωση του υπουργού Δ.Τ.), ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθορίζονται τα μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά ειδικές εργασίες, είδη εργασιών ή δραστηριότητες για την εφαρμογή του νόμου αυτού. Τα Προεδρικά διατάγματα αυτά μπορεί να προβλέπουν και σταδιακή εφαρμογή των μέτρων που καθορίζουν.». Το δεύτερο καίριο βήμα ήταν η ίδρυση και στελέχωση της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας το 2006 αποτελούμενη τρία τμήματα (Υγιεινομικού ελέγχου, Α & Υ στους χώρους εργασίας και Α & Υ κατά τις επιχειρήσεις) με αντικείμενο τους τη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την ανάπτυξη νομοθεσίας όπου απαιτείται. 2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ Για τον προσδιορισμό των πηγών κινδύνου απαιτείται καταρχήν παρατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος και ανάλυση των διαφορετικών φάσεων εργασίας και στη συνέχεια η συστηματική εξέταση κάθε φάσης εργασίας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξέτασης και ταξινόμησης των κινδύνων, όπως για παράδειγμα: Κατά τύπο: Φυσικοί κίνδυνοι (θόρυβος, ανεπαρκής ή ακατάλληλος φωτισμός, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, δονήσεις, ακτινοβολίες κ.λπ.) Χημικοί κίνδυνοι (επικίνδυνες ουσίες) Βιολογικοί κίνδυνοι (ιοί, μύκητες, μικρόβια κ.λπ.) Κατά παράγοντα που τους προκαλεί: Κίνδυνοι από υλικά ή εξοπλισμό (επικίνδυνες πρώτες ύλες, ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα, ακατάλληλος εξοπλισμός, ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, ελλιπής συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, σφάλματα κατά τον σχεδιασμό κ.λπ.) Κίνδυνοι από το περιβάλλον (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, εργονομικοί, ψυχολογικοί, κακή οργάνωση εργασίας κ.λπ.) Κίνδυνοι από ανθρώπινες ενέργειες (άγνοια, αμέλεια, παραλείψεις ή λάθος ενέργειες του προσωπικού κ.λπ.). Κατά δραστηριότητα: Π.χ. Κίνδυνοι στη φάση προετοιμασίας, εκπαίδευσης, συντήρησης, αποθήκευσης, μετακίνησης ενός μηχανήματος, οχήματος κλπ. Κατά χώρο εργασιακής δραστηριότητας: Π.χ. Κίνδυνοι σε χώρους γραφείων των πυροσβεστικών υπηρεσιών, σε αποθήκες, σε εγκαταστάσεις συνεργείων /αποθηκών κ.ο.κ.. Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από κάθε δραστηριότητα (επαγγελματική ή μη) αν και συνήθως δρουν σε συνέργεια, για λόγους τακτοποίησης και καταγραφής θα ταξινομηθούν για το Π.Σ. σε τρεις μεγάλες ομάδες: 1. Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή Κίνδυνοι εργατικού ατυχήματος Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός, ως συνέπεια της έκθεσης στην πηγή κινδύνου. Η φύση της πηγής κινδύνου καθορίζει την αιτία και τι είδος του τραυματισμού που μπορεί να είναι μηχανική, ηλεκτρική, χημική, θερμική κ.λπ. 2. ι) Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες και σε χημικούς παράγοντες Οι κίνδυνοι για την υγεία περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί αλλοίωση στη βιολογική ισορροπία των εργαζομένων, συνέπεια της έκθεσης σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς βλαπτικού παράγοντες του περιβάλλοντος. 3. Εργονομικοί ή εγκάρσιοι κίνδυνοι Αυτοί οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση της σχέσης εργαζομένου και οργάνωσης εργασίας στην οποία είναι ενταγμένος. Ακολούθως παρουσιάζεται μια συνοπτική εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στο επάγγελμα του πυροσβέστη 2

3 Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή Κίνδυνοι εργατικού ατυχήματος Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Πτώσεις πυροσβεστών από ύψος κατά τη διάρκεια της εργασίας σε φορητές κλίμακες Πτώση πυροσβεστών από κατάρρευση δαπέδων/οροφών λόγω εξασθένισης των δομικών στοιχείων Χτυπήματα από μη εμφανή αντικείμενα κατά τη διάρκεια της διάσωσης, των διαδικασιών πυρόσβεσης, ή των διαδικασιών διάσωσης Πτώσεις και χτυπήματα των ατόμων στα ανώμαλα δάπεδα και αντικείμενα τα οποία προεξέχουν(μέταλλα, γυαλιά ξύλο κλπ), συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών λόγω των εκρήξεων Εγκλωβισμός κατά την κατάρρευση ή στην μετά την κατάρρευση των δομικών στοιχείων κατάσαση Υπερβολική προσπάθεια για ανάβαση ή εργασία στο άκρο οροφής κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πυρόσβεσης ή διάσωσης Επαφή με τις καυτές επιφάνειες ή θερμές αέριες μάζες Εισπνοή των θερμών αερίων μαζών ή/και των προϊόντων της καύσης Επαφή με ή έκθεση στα χημικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης, της διάσωσης ή των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση διαρροών επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Διακοπή της παροχής αέρα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πυρόσβεσης Ατυχήματα κατά την μετάβαση σε ένα συμβάν (π.χ. ταχύτητα, αποβίβαση πριν το όχημα σταθμεύσει και χρήση μη σωστών μεθόδων διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων) αλλά και κατά την επιστροφή (κούραση, σύγχυση κ.α.) Ολισθήσεις και παραπατήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον (π.χ επιφάνεια του δαπέδου) και τη ρύπανση(νερό που έχει χυθεί στο έδαφος) Κατάρρευση των οροφών, των τοίχων ή των πατωμάτων Επιπτώσεις του φαινομένου «Flash over» Έκθεση στη θερμότητα που οδηγεί στα εγκαύματα Επιπτώσεις του φαινομένου «Back Draft» Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε χημικούς παράγοντες Έκθεση στο ψύχος κατά τη διάρκεια των διαδικασιών χειμερινής πυρόσβεσης ή διάσωσης ή κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων διαδικασιών διάσωσης Εργασία κάτω από ένα μέρος όπου στο έδαφος σωλήνες, εργαλεία ή συσκευές πυρόσβεσης βρίσκονται σε χρήση Έκθεση στο θόρυβο από τη λειτουργία της αντλίας ή άλλου εξοπλισμού Ανεπαρκές οξυγόνο στον αέρα αναπνοής Η παρουσία αερίου μονοξειδίου άνθρακα και άλλων προϊόντων της καύσης στον αέρα αναπνοής 3

4 Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες Εργονομικοί ή εγκάρσιοι κίνδυνοι Έκθεση στις χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων σε ατυχήματα ή τρομοκρατικά χτυπήματα παρουσία χημικών ουσιών Έκθεση, κατά τη διάσωση, στις μεταδοτικές ασθένειες των διασωθέντων ατόμων Δάγκωμα τρωκτικών και φιδιών Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών χτυπημάτων. Ψυχολογική πίεση λόγω του μετα τραυματικού σοκ Η χειροκίνητη διακίνηση συνεπάγεται τη μετακίνηση βαριών φορτίων με τη δύναμη των χεριών ή του σώματος αλλά τις περισσότερες φορές δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο και η μη σωστή χρήση εργαλείων και συσκευών, η χρήση ακατάλληλων και πεπαλαιωμένων εργαλείων έχει ως αποτέλεσμα να εκδηλώνονται «Μυοσκελετικές Παθήσεις». Από στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από την International Association of Fire Fighters φαίνεται ότι την περίοδο από 1970 έως 1994 είχαμε 1369 θανάτους, παγκοσμίως, επαγγελματιών πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Ποσοστό 50 % των θανάτων παρατηρήθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στον τόπο του συμβάντος και ποσοστό 25% κατά τη διάρκεια του συναγερμού ή της επιστροφής από το συμβάν. Από τους Θανάτους που παρατηρήθηκαν στον τόπου του συμβάντος τα αίτια ταξινομημένα με βάση το είδος της βλάβης φαίνονται στο Διάγραμμα Ι. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ % ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 16 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Γ' ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΥΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ Οι παθήσεις του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος αποτελούν τις κυριότερες επαγγελματικές παθήσεις των πυροσβεστών ( Ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των ατυχημάτων που συνέβησαν στις Η.Π.Α το 1977, θανατηφόρων και μη, αφορούσαν τους πυροσβέστες και ήταν αποτέλεσμα της έκθεσης των σε καιγόμενα υλικά). 3. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. Ο Πυροσβέστης εκτίθεται και χειρίζεται καταστάσεις άκρως επικίνδυνες για την σωματική του ακεραιότητα, έτσι και οι δείκτες ατυχημάτων σ' αυτή την κατηγορία των εργαζομένων είναι οι υψηλότεροι απ' όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου το εργατικό ατύχημα μέσα στο Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι σπάνιο 4

5 είδος, το ίδιο ισχύει και για την επαγγελματική ασθένεια. Γενικά για την παρακολούθηση της πορείας των εργατικών ατυχημάτων, σύμφωνα με το ΔΓΕ (ILO), χρησιμοποιούμε τρεις βασικούς δείκτες, με τους οποίους μπορεί κανείς να συγκρίνει τα εργατικά ατυχήματα με αυτά των άλλων χωρών: Δείκτης Συχνότητας (Frequency Rate), που έχει σχέση με τον απόλυτο αριθμό των εργατικών ατυχημάτων και αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δείκτης Βαρύτητας (Severity Rate), έχει άμεση σχέση με τις ημέρες που έμειναν οι εργαζόμενοι μακριά από την εργασία τους. Δείκτης Συμβάντων (Incident Rate), έχει άμεση σχέση με το βαθμό έκθεσης των εργαζομένων στα εργατικά ατυχήματα και υπολογίζεται ως εξής: Δ. Σ. = (Αριθμός Ατυχημάτων x10 3 ) / (Μέσος Αριθμός εκτεθειμένων εργαζομένων) Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και ακολουθώντας τις οδηγίες του ΔΓΕ ο δείκτης συμβάντων έχει επιλεγεί σαν το κύριο εργαλείο στην μελέτη αυτή. Στο διάγραμμα ΙΙ παρουσιάζεται η χρονολογική εξέλιξη του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων για την χρονική περίοδο Καθίσταται σαφής η τάση μείωσης των ατυχημάτων παρά το γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Το βασικό αίτιο της πτωτικής τάσης των ατυχημάτων είναι η χορήγηση στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους των πιο απαραίτητων και σύγχρονων μέσων ατομικής προστασίας την τελευταία οκταετία. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι στα έτη που εισήχθησαν νέοι υπάλληλοι στο Π.Σ. και/ή το έτος αμέσως μετά έχουμε αύξηση των ατυχημάτων. Στο διάγραμμα ΙΙΙ παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δ.Σ από το 1985 έως το 2000 του συνόλου των τραυματισμών ελαφριάς και βαριάς μορφής. Η πτωτική τάση του δείκτη είναι εμφανής. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ 5

6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ 4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι πυρκαγιές αποτελούν πηγή σοβαρών κινδύνων για τον άνθρωπο. Η απειλή αυτή αφορά τους ενοίκους/εργαζόμενους ενός συγκροτήματος που καίγεται, τους ενοίκους/εργαζομένους γειτονικών συγκροτημάτων και τους πυροσβέστες. Σημαντικό είναι ότι η βαρύτητα των κινδύνων που συνοδεύουν την πυρκαγιά διαφέρει ανάλογα με τα συγκεκριμένα στοιχεία κάθε πυρκαγιάς. Οι υλικές ζημιές από πυρκαγιές αφορούν: καταστροφές στο υλικό περιεχόμενο, τον εξοπλισμό και το περίβλημα του χώρου, καταστροφή των φερόντων στοιχείων (υποστυλώματα, δοκοί) και τελική αχρήστευση ή κατάρρευση του κτιρίου, καταστροφές από μετάδοση ή επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικούς χώρους, έμμεσες ζημιές από τη μερική ή ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή χρήσης της κατασκευής Τα κυριότερα ατυχήματα των πυροσβεστών κατά τις πυρκαγιές είναι: - Εγκαύματα από α) την πυρκαγιά, β) τα θερμά αντικείμενα και γ) τα καυσαέρια. - Στις περιπτώσεις εκρήξεων είναι πιθανόν να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί ή/και θάνατοι από το ωστικό κύμα καθώς και από θραύσματα. - Ο καπνός συντελεί έμμεσα στην αύξηση της επικινδυνότητας γιατί μειώνει την ορατότητα των ανθρώπων. Το πρόβλημα δημιουργείται από τη διασπορά φωτός και την οπτική συσκότιση που η καπνική πυκνότητα προκαλεί. Το φυσικό φαινόμενο διέπεται από το γνωστό λογαριθμικό νόμο των Beer & Lambert και συνεπάγεται, συχνά, πανικό κλπ επειδή δεν αναγνωρίζονται οι έξοδοι διαφυγής κλπ. - Μια πυρκαγιά μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη διαρροή επικινδύνων ουσιών που ενδεχομένως να αποθηκεύονται/χρησιμοποιούνται σε ένα χώρο εργασίας. Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την επίδραση τους στον ανθρώπινο οργανισμό Άλλοι Κίνδυνοι που συνδέονται με την ασφάλεια έχουν είναι : Ολισθήσεις και παραπατήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον (π.χ. η επιφάνεια του δαπέδου) και τη ρύπανση (νερό που έχει χυθεί στο δάπεδο) Πτώσεις και χτυπήματα των ατόμων στα ανώμαλα δάπεδα και αντικείμενα που προεξέχουν (μέταλλα, γυαλιά, ξύλο κλπ). Πτώση ατόμων από κατάρρευση δαπέδων/οροφών λόγω εξασθένισης των δομικών στοιχείων λόγω της θερμότητας ή της καύσης Πτώση πυροσβεστών από ύψος κατά τη διάρκεια εργασίας σε φορητές κλίμακες. Ηλεκτροπληξία από φθορά και απογύμνωση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος 6

7 Με αποτέλεσμα εξαρθρώσεις, διαστρέμματα, θλαστικά τραύματα, εκδορές, εγκαύματα, από θερμά αέρια και φλόγα, δύσπνοια από εισπνοή καπνού, κ.α. Επίσης τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται τόσο κατά την μετάβαση στον χώρο της φωτιάς (ταχύτης), αλλά και κατά την επιστροφή (κούραση, σύγχυση, κ.α.) βρίσκονται στην πρώτη Θέση. 5. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 5.1 Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται τα φέροντα στοιχεία των κτιρίων και μπορεί να προκληθούν καταρρεύσεις δομικών στοιχείων (οροφών, τοίχων και δαπέδων) με σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπους που βρίσκονται εντός του κτιρίου. 5.2 Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις των φαινομένων «Flash over» και «Back draft». Το "Backdraft" είναι μια συχνά εκρηκτική συνέπεια της εισροής του αέρα σε ένα διαμέρισμα που περιέχει εστία φωτιάς χωρίς όμως επαρκές οξυγόνο. Είναι το φαινόμενο της στιγμιαίας ανάφλεξης των άκαυστων αλλά εύφλεκτων αερίων που έχουν συσσωρευτή σε ένα κλειστό χώρο. Συνέπεια της ανάφλεξης θα είναι η διόγκωση των φλεγόμενων αυτών αερίων από την θερμότητα της καύσης και η βίαιη αποβολή τους διαμέσου του ανοίγματος που αρχικά επέτρεψε την εισροή οξυγόνου. Η ανάφλεξη πυρκαγιάς ή «Flashover», είναι ένα απότομο άλμα στην εξέλιξη της πυρκαγιάς από μια σχετικά εντοπισμένη μορφή στη συμμετοχή όλων των καύσιμων επιφανειών. H ανάφλεξη πυρκαγιάς μπορεί να εμφανιστεί σε ένα διαμέρισμα όταν μια μικρή εστία αναπτύσσεται σε πυρκαγιά που περιλαμβάνει όλες τις καύσιμες επιφάνειες. Αναλυτικότερα, όταν μια πυρκαγιά αναπτύσσεται σε ένα κλειστό χώρο παράγει καπνό και θερμότητα τα οποία συγκεντρώνονται στο επίπεδο της οροφής. Αυτό έχει συνέπεια την γεωμετρική άνοδο της θερμοκρασίας σε αυτό το επίπεδο και την ακτινοβολία θερμότητας κατώθεν προς τις λοιπές επιφάνειες του δωματίου. Όταν η συνολική θερμοκρασία αγγίξει το βαθμό αυτανάφλεξης κάποιου υλικού στο χώρο, αυτό αναφλέγεται και εκπέμπει περισσότερη θερμότητα, από διαφορετικό σημείο από την αρχική εστία. Από αυτό το σημείο και ύστερα, αναφλέγονται σχεδόν ταυτόχρονα όλες οι καύσιμες επιφάνειες στο δωμάτιο εφόσον, αλυσιδωτά, φτάνουν το σημείο αυτανάφλεξής τους. Το φαινόμενο αυτό είναι το πιο σύνηθες και παράλληλα άκρως επικίνδυνο στις αστικές πυρκαγιές. Δοκιμές υποδεικνύουν ότι ο μέγιστος χρόνος επιβίωσης πυροσβέστη με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό σε δωμάτιο στο οποίο εξελίσσεται ανάφλεξη πυρκαγιάς είναι δευτερόλεπτα. Πρέπει να τονίσουμε ότι η έκρηξη πυρκαγιάς, λόγω του ότι συντελείτε σε κλειστούς χώρους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους πυροσβέστες. Η πίεση που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια ενός Backdraft έχει υπολογιστεί ότι μπορεί να φτάσει τα 65 Psi σε ορισμένο χώρο και υπό ορισμένες συνθήκες. Να σημειωθεί ότι η πίεση που ασκείται από την έκρηξη είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση από το σημείο εκδήλωσής της. 5.3 Ακόμη οι υψηλές θερμοκρασίες, επιδρούν στον άνθρωπο: - Άμεσα σε περιπτώσεις επαφής με τη φωτιά, οπότε υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος ανάφλεξης των ρούχων αλλά και του ανθρώπινου σώματος - Με τη μορφή ισχυρής θερμικής ακτινοβολίας (το μέγεθος των επιπτώσεων εξαρτάται από την ένταση της θερμικής ακτινοβολίας στο χώρο γύρω από τη φωτιά). Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί αφυδάτωση (εξάτμιση του νερού που είναι κύριο στοιχείο του ανθρώπινου σώματος) και εγκαύματα που μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο. Επίσης τα αποτελέσματα επηρεάζονται από το ποσοστό της υγρασίας που είναι συνάρτηση τριών παραγόντων (ι) του νερού που παράγει η καύση ιι)της από την πυρκαγιά διαφοροποίηση της φυσικής υγρασίας και ιιι) του νερού που είτε ως αυτούσιο ή ως συστατικό π.χ. αφρός χρησιμεύει για πυρόσβεση, όταν επιδιώκεται κατάσβεση της φωτιάς, Μεγάλα ποσοστά υγρασίας εξασθενούν την αντίσταση του σώματος στην επιβάρυνση της θερμότητας - Με την επαφή με θερμές αέριες μάζες (υπερθερμία, αφυδάτωση, σοκ, εγκαύματα, αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακά προβλήματα, κ.α.). Οι πυροσβέστες δεν πρέπει να εισέρχονται σε ατμόσφαιρες που υπερβαίνουν τους 48 ο C έως 58 ο C χωρίς να φέρουν ειδική προστατευτική ενδυμασία και μάσκα. Το μέγιστο επίπεδο, αναπνοής επιβίωσης, θερμότητας από φωτιά σε μια ξηρή ατμόσφαιρα για σύντομο χρονικό διάστημα έχει υπολογιστεί στους 148 ο C. Στο διάγραμμα IV παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δ.Σ. και του απόλυτου αριθμού των εγκαυμάτων για την περίοδο Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα τα έτη 1986 έως 1990 και 1992 έως 1995 έχουμε περίπου τον ίδιο αριθμό εγκαυμάτων. Η διαχρονική πτώση και σε αυτή την επιμέρους κατηγορία Ε.Α. είναι εμφανής. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι το έτος 1998 που το Π.Σ. ανέλαβε τη Δασοπυρόσβεση παρατηρείται απότομη αύξηση των εγκαυμάτων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους. 7

8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ IV 5.4 Η βαρηκοΐα είναι επίσης συχνή και οφείλεται στον θόρυβο των μηχανών, στις σειρήνες, στους αεραγωγούς, στην ραδιοεπικοινωνία και μπορεί πολλές φορές να φθάσει το επίπεδο των 115 Db(Α). 6. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Οι κυριότεροι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας οφείλονται: 6.1 Στη μείωση της αναλογίας του οξυγόνου Η μείωση οξυγόνου στο περιβάλλον μιας οποιασδήποτε καύσης και επομένως και μιας πυρκαγιάς, μπορεί να προκαλέσει αίσθηση πνιγμού, συμπτώματα ασφυξίας και τελικά θάνατο. Οξυγόνο 100% Below 6% 0 % 6 to 8% 8-10% 23,5% Σοβαρός κίνδυνος ανάφλεξης - Κατά τον 19,5% OSHA εμπλουτισμένο 15-19% Το ελάχιστο που επιτρέπεται 12-14% από τον OSHA IDLH Μυϊκός λήθαργος, λιγότερη κίνηση 10-12% Αυξημένη αναπνοή, Φθίνουσα κίνηση, κρίση Ηαναπνοή αυξάνει Υποβαθμισμένη κρίση Μπλε χείλη Έλλειψη νόησης, αναισθησία, ωχρό πρόσωπο,n & V 8 λεπτά 100% θανατηφόρο 6 λεπτά 50% θανατηφόρο 4 λεπτά ανάκτηση με θεραπεία Κόμμα σε 40 δευτερόλεπτα - θάνατος Ο μέσος άνθρωπος ζει και αντιδρά φυσιολογικά σε ατμόσφαιρα που περιέχει περίπου 21% οξυγόνο. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο άνθρωπος βρίσκεται σε υπερδιέγερση και σε έντονη κίνηση. Έτσι οι απαιτήσεις του οργανισμού σε οξυγόνο είναι αυξημένες και τα φαινόμενα που περιγράφηκαν πιο πάνω μπορεί να εμφανισθούν ακόμη και για υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης οξυγόνου 8

9 6.2 Στον καπνό και τα αέρια παραπροϊόντα της καύσης Ο καπνός που προκύπτει από μία φωτιά, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές όχι μόνο από περίπτωση σε περίπτωση, αλλά και από χρονική στιγμή σε χρονική στιγμή. Το «πλούμιο» των καυσαερίων που σχηματίζεται πάνω από μία εστία αποτελείται: Από θερμά αέρια και ατμούς που προέρχονται από την καύσιμη ύλη Άκαυστο υλικό που προέρχεται από πυρόλυση του καυσίμου Ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα που θερμάνθηκε από τη φωτιά και εισήλθε στην περιοχή του «πλουμίου». Τα καυσαέρια (αέρια προϊόντα μιας καύσης) αποτελούνται συνήθως από ορατά κατάλοιπα της καύσης που χαρακτηρίζονται με τον όρο καπνός (αιωρούμενα σωματίδια άνθρακα και πίσσα) και από διάφορες χημικές ενώσεις. Οι οδοί έκθεσης των πυροσβεστών στα καυσαέρια και γενικά στις χημικές ουσίες είναι: ΕΙΣΠΝΟΗ: δηλητηριώδη αέρια, ατμοί χημικών ουσιών, προϊόντα καύσης (καπνοί). ΚΑΤΑΠΟΣΗ: μέσω τροφής, ή αναπνοής τοξικών ατμών. Δια των ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ερεθισμός ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΑ: διαβρωτικότητα λόγω επαφής με το δέρμα, απορρόφηση από το δέρμα. Οι δυσμενείς επιπτώσεις από τα καυσαέρια μπορεί να οφείλονται σε: εναπόθεση αιθάλης στους πνεύμονες, στην παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα λόγω ατελούς καύση εξαιτίας περιορισμένης ποσότητας οξυγόνου (η εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ακόμη και για λίγα λεπτά της ώρας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει θάνατο), στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (προϊόν τέλειας καύσης) το όποιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία επειδή εκτοπίζει το οξυγόνο και μειώνει την ποσοστιαία συμμετοχή του στο μίγμα της αναπνοής, ανάλογα με το είδος των καιγόμενων υλικών, τα παραγόμενα καυσαέρια μπορεί να περιέχουν μεγάλη ποικιλία ερεθιστικών έως και επικίνδυνων τοξικών πτητικών ενώσεων και αερίων που σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία ή/και θάνατο (υδρόθειο, διοξείδιο του θείου, αμμωνία, υδροχλώριο, μονοξείδιο του αζώτου, θειούχες ενώσεις, υδρογονάνθρακες, διοξίνες ή και ακόμη ραδιενεργά υλικά. κ.α.). Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την έκθεση του Πυροσβέστη στο κίνδυνο να εισπνεύσει ρυπαντές και το πόσο ευάλωτος είναι στην βλαπτικότητα των ουσιών αυτών (π.χ. καρκινογέννηση, χυμική βρογχίτιδα, αιματολογικές δυσκρασίες κ.α.) Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι ένα αόρατο, άχρωμο, άγευστο, άοσμο, μη ερεθιστικό αλλά πολύ τοξικό/ασφυκτικό αέριο που παράγεται από την ατελή καύση οποιουδήποτε υλικού περιέχει άνθρακα, όπως βενζίνης, ξύλου, κάρβουνου, φυσικού αερίου, προπανίου, πετρελαίου, καπνού του τσιγάρου, μεθανίου, πλαστικού κλπ. Το μονοξείδιο του άνθρακα έχει μεγάλο συντελεστή διάχυσης, δηλαδή διαχέεται στο χώρο πολύ γρήγορα. Επειδή το μονοξείδιο του άνθρακα έχει περίπου το βάρος του αέρα, διαχέεται σ όλα τα ύψη του χώρου που καταλαμβάνει και δεν ανέρχεται μόνο στα ψηλότερα επίπεδα όπως ο καπνός. Εάν υπάρχει η παραμικρή υποψία για έκθεση σε CO ή παρουσιαστούν ύποπτα συμπτώματα, πρέπει ν απομακρυνόμαστε αμέσως από τον ύποπτο χώρο σε καθαρό αέρα και να καλούμε ειδικευμένο άτομο για έλεγχο του χώρου και των συσκευών που χρησιμοποιούνται. Το άνοιγμα θυρών και παραθύρων μόνο δεν αρκεί για την αποφυγή του κινδύνου. Όταν πρόκειται να διασωθεί ένα θύμα που έχει καταρρεύσει σε έναν περιορισμένο χώρο ή δεξαμενή, πάντοτε ο διασώζων πρέπει να φορά αναπνευστική συσκευή (η συνηθισμένη προσωπίδα με φίλτρο δεν λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις). Το θύμα πρέπει να μεταφέρεται αμέσως σε καθαρό αέρα και να του χορηγείται οξυγόνο εάν υπάρχει διαθέσιμη ανάλογη συσκευή. Εάν έχει σταματήσει η αναπνοή του, πρέπει να του γίνει αμέσως τεχνητή αναπνοή. Εάν δεν έχει σφυγμό, πρέπει να γίνουν μαλάξεις καρδιάς. Το συντομότερο πρέπει το θύμα να τύχει ιατρικής φροντίδας. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η παροχή καθαρού οξυγόνου υπό πίεση (υπερβαρικό οξυγόνο). 9

10 Συγκέντρωση 0-1 ppm Κανονικά επίπεδα στο περιβάλλον 9 ppm Χρόνος εισπνοής και συμπτώματα Μέγιστη επιτρεπόμενη βραχυπρόθεσμη συγκέντρωση σε κατοικημένη περιοχή 25 ppm Μέγιστη έκθεση TWA στον χώρο εργασίας 50 ppm Μέγιστη επιτρεπόμενη έκθεση στον χώρο εργασίας 200 ppm Ήπιος πονοκέφαλος, κόπωση, ναυτία και ζάλη 400 ppm 800 ppm 1600 ppm 3200 ppm Σοβαρός πονοκέφαλος - ένταση των άλλων συμπτωμάτων. Απειλή κατά της ζωής μετά από 3 ώρες. Ζάλη, ναυτία και εμετός μέσα σε 45 λεπτά. Χάσιμο των αισθήσεων μέσα σε 2 ώρες, θάνατος σε 2 με 3 ώρες. Πονοκέφαλος, ζάλη και ναυτία μετά από 20 λεπτά. Χάσιμο των αισθήσεων μετά από 30 λεπτά. Θάνατος μέσα σε 1-2 ώρες. Πονοκέφαλος, ζάλη και ναυτία μετά από 5-10 λεπτά. Χάσιμο των αισθήσεων μετά από 30 λεπτά. Θάνατος μέσα σε 1 ώρα ppm Πονοκέφαλος, ζάλη και ναυτία. Θάνατος σε λεπτά ppm Άμεσες επιπτώσεις, χάσιμο των αισθήσεων και θάνατος σε 1-3 λεπτά. Σε 72. οικοδομικές πυρκαγιές η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα έφτασε τα 500 ppm στο 29% του χρόνου κατάσβεσης της φωτιάς,φθάνοντας στο ύψος των ppm σε μερικές περιπτώσεις. 'Έκθεση σε καπνό προκαλεί δραματική μείωση του FEV - 1 (Βίαιος εκπνευστικός - όγκος αέρος - Δείκτης αναπνευστικής λειτουργίας, καθώς και σοβαρή μείωση του προσφερόμενου οξυγόνου στον καρδιακό μυ, με αποτέλεσμα εάν λάβουμε υπόψη και το αυξημένο καρδιακό έργο που επιτελεί η καρδιά του πυροσβέστη, να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την υγεία του. Επανειλημμένες εκθέσεις των πυροσβεστών στον καπνό δυνατόν να προκαλέσουν χρόνια μη ειδική πνευμονοπάθεια αλλά και ισχαιμική νόσο της καρδιάς. Στo διάγραμμα παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη του Δ.Σ αριθμού για δηλητηριάσεις από επικίνδυνα αέρια προϊόντα καύσης αντίστοιχα Η κατανομή στην περίοδο είναι υψηλότερη από την κατανομή την περίοδο Η μοναδική ερμηνεία είναι ότι ο πυροσβέστης με το πέρασμα του χρόνου αναγνώρισε τους κινδύνους και άρχισε να χρησιμοποιεί συνειδητά τις αναπνευστικές συσκευές. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ V 10

11 Σημαντικός και διαρκώς αυξανόμενος είναι ο κίνδυνος του προσωπικού που επεμβαίνει σε διάφορα συμβάντα, όπως απεγκλωβισμός ατόμων από τροχαία, καταπλάκωση ατόμων από σεισμούς, επέμβαση για λόγους εκτός πυρκαγιών σε χημικά εργοστάσια και διάφορες βιομηχανίες, Νοσοκομεία κ.α. 7. ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ή ΕΓΚΑΡΣΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η χειροκίνητη διακίνηση συνεπάγεται τη μετακίνηση βαριών φορτίων με τη δύναμη των χεριών ή του σώματος Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται «Μυοσκελετικές Παθήσεις» Οι κυριότερες εκδηλώσεις αφορούν κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης σε όλα τα τμήματα της σπονδυλικής στήλης καθώς και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος των άνω και κάτω άκρων συμπεριλαμβανομένων των ώμων, των καρπών, των αναγκών και των γονάτων. Οι ΜΣΠ αποτελούν συνέπεια των επιδράσεων της οργάνωσης εργασίας στην υγεία. Ως εκ τούτου η πρόληψη αυτών των παθήσεων εντάσσεται στις διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας. Παραδείγματα από συνήθεις αιτίες ατυχημάτων των πυροσβεστών είναι: η μη σωστή χρήση εργαλείων και συσκευών πυρόσβεσης, εργασία κάτω από ένα μέρος όπου σωλήνες, εργαλεία ή συσκευές πυρόσβεσης βρίσκονται σε χρήση, εργασία στο άκρο οροφής, χρήση ακατάλληλων ή πεπαλαιωμένων εργαλείων, εργασία με σωληνώσεις που ευρίσκονται σε υπερπίεση, μη σωστή αναρρίχηση στις σκάλες, μη σωστή χρησιμοποίηση του υλικού ατομικής προστασίας, όχι σωστός σχεδιασμός στην κατεδάφιση οροφής, αποβίβαση πριν το όχημα σταθμεύσει και χρήση μη σωστών μεθόδων διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων. Επιπρόσθετα οι εργαζόμενοι στο Π.Σ. αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό τους περιβάλλον από μια σειρά υποτιμημένων αλλά εξίσου σημαντικών παραγόντων όπως οι εργονομικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. Ως γνωστό στο Π.Σ. για αυτονόητους λόγους (υπηρεσία κοινωνικών παροχών) έχει υιοθετηθεί το σύστημα συνεχούς εργασίας με βάρδιες δηλ. Λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και επτά μέρες την εβδομάδα και οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε κυλιόμενες βάρδιες. Οι εργαζόμενοι στο Π.Σ. υπό το καθεστώς των βαρδιών αναπόφευκτα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υγεία τους και την κοινωνική τους ζωή. Επίσης για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα( Θερινούς μήνες) οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν υπερωρίες οι οποίες είναι συχνές και εντατικές με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία τους. Συγκεντρωτικά οι συνέπειες της εργασίας με βάρδιες και των υπερωριών υπό φυσιολογικές συνθήκες εργασίας διακρίνονται σε: Α) Επιπτώσεις στην υγεία των πυροσβεστών : Η διαταραχή των κανονικών βιολογικών ρυθμών προκαλεί ειδικά προβλήματα όπως ι)πεπτικές διαταραχές, ιι)κόπωση, ιιι)χρόνιες διαταραχές: στομαχικές και εντερικές διαταραχές, ιv) η έλλειψη ύπνου οδηγεί σε διάφορες νευρωτικές διαταραχές και σε πιθανή χρήση φαρμάκων v) Μειωμένη αντίσταση του οργανισμού στις ασθένειες, που συχνά οδηγεί σε πρόωρο γήρας. Β) Επιπτώσεις στην εργασία : ι) κακή ποιότητας εργασία και αύξηση των λαθών ii) αυξημένο αριθμό εργατικών ατυχημάτων Γ) Επιπτώσεις στην οικογένεια και την κοινωνική ζωή: ι) εμφανίζονται συχνές δυσκολίες στις οικογενειακές τους δραστηριότητες και τη διατήρηση κανονικής σχέσης με το σύζυγο τους, τους γονείς και τα παιδιά τους ιι) διαταραχή εν γένει κοινωνικών σχέσεων. 8. ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να μειωθεί η συχνότητα των ατυχημάτων που συμβαίνουν στους Πυροσβέστες θα πρέπει να εφαρμοσθεί από εδώ και στο εξής κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης, αλλά και δημιουργία μνημονίων ενεργειών που να περιέχουν ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ των Πυροσβεστών. Η πρόληψη των ατυχημάτων απαιτεί από τον εργαζόμενο την εμπέδωση τριών βασικών αρχών, την γνώση, την μηχανική εμπειρία και την προσπάθεια. Η έρευνα της αιτίας των ατυχημάτων και η ανάλυση των, μαζί με τις αυτές αρχές, βοηθούν σημαντικά στην λύση του προβλήματος. Προγράμματα έρευνας βοηθούν στην ανακάλυψη καταλληλότερων μέσων ατομικής προστασίας, εργαλείων και υλικών πυρόσβεσης, συσκευών γρήγορης ανίχνευσης επικίνδυνων τοξικών (θανατηφόρων πολλές φορέςαμπάρια πλοίων) ουσιών, στον εργονομικό σχεδιασμό των πυροσβεστικών σταθμών και οχημάτων, στον τρόπο σωματικής εξάσκησης των Πυροσβεστών, ώστε να βρίσκονται πάντα σε άριστη φυσική κατάσταση. Όλα αυτά βέβαια αποσκοπούν στην μείωση των ατυχημάτων. 11

12 Παράλληλα πρέπει να γίνεται τακτική ενημέρωση των με διάφορα φυλλάδια, πόστερ, βιντεοταινίες και φυσικά θα πρέπει να ενταχθούν στο μηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευση ειδικά μαθήματα ασφάλειας της εργασίας τα οποία και θα βοηθούν στη συστηματική ενημέρωση των Πυροσβεστών. Κάθε πυροσβέστης θα πρέπει να εφοδιασμένος με όλο εκείνο το κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό, σ αυτόν περιλαμβάνονται το ειδικό σακάκι που είναι κατασκευασμένο από ειδικά μονωτικά υλικά, είναι ελαφρύ και ανθεκτικό στη φωτιά, δεν εμποδίζει τις κινήσεις των πυροσβεστών, τα κατάλληλα παπούτσια με την ειδική ενίσχυση στα δάχτυλα και το πέλμα από ατσάλι, τα άκαυτα και θερμομονωτικά γάντια, τις ατομικές αναπνευστικές συσκευές από ειδική κατασκευή και ικανής διάρκειας παροχής οξυγόνου κ.α. Τα βασικά πυροσβεστικά εργαλεία, οχήματα, ρουχισμός, μέθοδοι εξουδετέρωσης φωτιάς έχουν μείνει σταθερά εδώ και χρόνια. Τα παρεχόμενα μέσα προφύλαξης (μάσκες, αναπνευστικές συσκευές), τα οποία είναι μόνο για τις αστικές και όχι για τις δασικές πυρκαγιές, δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι χρησιμοποιούνται επαρκώς και απρόσκοπτα, ενώ ο αριθμός τους είναι ανεπαρκής για την αρτιότερη και ασφαλή άσκηση των λειτουργών του Π.Σ. Με βάση των πίνακα 1 όπου παρουσιάζεται μια συνοπτική εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου των πυροσβεστών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τους παρατίθενται και τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να μειωθεί η συχνότητα των ατυχημάτων. ΠΙΝΑΚAΣ 2 Χρησιμοποιήστε την πυροσβεστική ζώνη με τον γάντζο κατά την εργασία στις σκάλες. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας από πτώση (μαξιλάρι) κατά την εργασία στα ύψη. Χρησιμοποιήστε έναν πλήρη προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων και των αναπνευστικών συσκευών. Χρησιμοποιήστε τα ατομικά ηχητικά συστήματα ασφάλειας (μπίπερ) για να ειδοποιήσετε τους άλλους πυροσβέστες στην περιοχή. Διατηρήστε ένα επαρκές επίπεδο φυσικής κατάστασης και εφαρμόστε τους κατάλληλους κανόνες για την ασφαλή ανύψωση και τη μεταφορά Γονατίστε και μείνετε χαμηλά όπου ο αέρας είναι καθαρότερος κατά τη διάρκεια των σταδίων της διάσωσης, της καταστολής πυρκαγιάς και της αναγνωρίσεως. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό συσκευές όπως οι ζώνες ασφαλείας και τα λουριά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό ανάλογα με τον κίνδυνο. Παρακολουθήστε την ανάλυση του περιστατικού μετά τη λήξη του και επιδιώξτε την λήψη και παροχή συμβουλών όπου χρειάζεται. 9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή & Ασφάλεια στους Χώρους εργασίας, Αθήνα Μ. Ε ΧΑΛΑΡΗΣ Στατιστική ανάλυση των Εργατικών Ατυχημάτων στο Πυροσβεστικό Σώμα, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τεύχος 24, σελ 73, Οκτώβριος NFPA Journal Jul/Aug NIOSH Alert: Request for Assistance in Preventing Injuries and death of Fire Fighters, Sept 1994 [DHHS (NIOSH) Publication No ]. 5. Μ. Ε ΧΑΛΑΡΗΣ Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Πυροσβεστική Επιθεώρηση, τεύχος 124, σελ 34, Ιούλιος Αύγουστος Σ. ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Μελέτη για την υγιεινή και ασφάλεια στην επέμβαση Παρουσιάσθηκε το 1994 στην διάρκεια των εργασιών του Ιατρικού Συνεδρίου των Ενόπλων Δυνάμεων στην Θεσσαλονίκη, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 12

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 21/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ O κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα.

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. ΧΑΛΑΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ ρ. Χηµικός Αξιωµατικός Π. Σ. Γεν. Γραµµατέας Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Α Αντ/δρος Ε.Ε.Χ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «όταν µέν παραλόγως η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ Έλεγχος Ποιότητας Υλικών ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει σε πολλούς ανθρώπους να περνούν τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 28/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ Έκρηξη είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ OCCUPATIONAL HAZARD ουσία, παράγοντας ή φυσική κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε συνθήκες τραυματισμού ή ασθένειας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 1 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Στη συνέχεια θα δώσουµε απλές και πρακτικές οδηγίες για την σύνταξη της µελέτης της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πυρκαγιές. Φιλιππόπουλος Νίκος

Πυρκαγιές. Φιλιππόπουλος Νίκος Πυρκαγιές Φιλιππόπουλος Νίκος Επισκόπηση Βασικά Στοιχεία Πυρκαγιών Τρίγωνο Πυρκαγιάς Κατάσβεση Πυρκαγιών Καπνοί Ο πιο ύπουλος αντίπαλος Στοιχεία Πυροσβεστήρων Στοιχεία επιβίωσης σε Πυρκαγιές Αστικές Πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37550, 37523, Fax: 28210 37550, Web-site: www.microkat.gr, E-mail: info@safety.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA. Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA. Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Η ανάγνωση του (ε)δδα του προμηθευτή σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ γιατί περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9, 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24/9-8/10-15/10-22/10-29/10 2015 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Τμήμα 1: Ταυτότητα και Πληροφορίες Προϊόντος Χημική Ονομασία: Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) Κατασκευαστής: Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ. 35100 Τηλ. Επικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες εργασίας των χειριστών ME: Ηεμπειρίααπότις μελέτες του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Συνθήκες εργασίας των χειριστών ME: Ηεμπειρίααπότις μελέτες του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συνθήκες εργασίας των χειριστών ME: Ηεμπειρίααπότις μελέτες του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Θεώνη Κουκουλάκη, Τ. Μηχανικός, Εργονόμος, PhD, Eur. Erg. Υπ. Κέντρου Ασφάλειας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Δομή εισήγησης Κίνδυνοι για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eldorado Gold 6 Χώρες, (Καναδάς, Βραζιλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Κίνα), 7287 Εργαζόμενοι.

Eldorado Gold 6 Χώρες, (Καναδάς, Βραζιλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Κίνα), 7287 Εργαζόμενοι. Eldorado Gold 6 Χώρες, (Καναδάς, Βραζιλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Κίνα), 7287 Εργαζόμενοι. Eldorado Gold στην Ελλάδα 3 Εταιρείες, 1020 Εργαζόμενοι, (1966 συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των εργολάβων).

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας &

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας ΟΡΙΣΜΟΙ Τραύμα: Είναι οξεία έκθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΕΝΖΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να προκληθεί αναρρόφηση. Μπορεί να εισέλθει στους πνεύµονες

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/ντριες Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (υπόψη προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της σχολικής μονάδας)

Διευθυντές/ντριες Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (υπόψη προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της σχολικής μονάδας) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ : 18.4.49 Αρ. Τηλ. : 22800988 Αρ. Φαξ : 22809584 Email: gkolyfas@moec.gov.cy cantoniades@moec.gov.cy ykasoulides@moec.gov.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία Παρασκευάσματος Ονομασία: PRO DOPE ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΥΡIMAΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III με βάση την Κ.Δ.Π 347/201 Seveso III Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ Μάρτιος 1 2016 1. Εισαγωγή Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σύστημα εργαζόμενου-θέσης εργασίας στάση - θέση σώματος κίνηση εντατική εργασία επαναλαμβανόμενες διαδικασίες φωτισμός, χρώματα, ορατότητα Περιβάλλον εργασίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΟΧΗΜΙΚΩΝ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ë. ÃÏÕÔÁ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Αναγκαίοι χώροι σε σχέση με την απόδοση Η οργάνωση μιας κουζίνας, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

vitexlab@vitex-hermes.gr

vitexlab@vitex-hermes.gr 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος SILOMER 101(όλες οι αποχρώσεις) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Στεγανοποιητικό μέσο για υλικά 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου. Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο»

Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου. Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Συμμετέχοντες στην έρευνα 1) Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Για τον άνθρωπο: Ρεύμα μέσα από το ανθρώπινο σώμα (ηλεκτροπληξία) Εγκαύματα Για τις συσκευές: Πυρκαγιά από υπερφόρτιση (Υψηλά Υψηλά ρεύματα σε συνδυασμό με τον χρόνο ~Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος

Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 14-19 Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος Η προσέγγιση του πάσχοντος, για να του παρασχεθούν οι Πρώτες Βοήθειες, πρέπει να γίνεται γρήγορα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 ========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ημερίδα έναρξης εργασιών για την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα