ηνπ ΣΔΗΑΚΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΚΩΝ/ΝΟΤ Γξ. Σερληθφο Γεσιφγνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηνπ ΣΔΗΑΚΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΚΩΝ/ΝΟΤ Γξ. Σερληθφο Γεσιφγνο"

Transcript

1 Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α ηνπ ΣΔΗΑΚΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΚΩΝ/ΝΟΤ Γξ. Σερληθφο Γεσιφγνο Πξνζωπηθά ζηνηρεία Γηεχζπλζε : Αικπξίδαο 63, Υαληά Σειέθσλν : Τίηινη ζπνπδώλ 1985 : Πηπρίν Γεσινγηθνχ Σκήκαηνο Α.Π.Θ : MSc in Engineering Geology (University of Leeds) : Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (Πνιπηερλείν Κξήηεο). Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα Μεραληθή ζπκπεξηθνξά εδαθψλ θαη καιαθψλ βξάρσλ. Καηνιηζζήζεηο. Πξνζδηνξηζκφο πδξαπιηθψλ παξακέηξσλ πδξνθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη πξνζνκνίσζε ππφγεησλ ξνψλ. Δπαγγεικαηηθή εμέιημε Αλεμάξηεηνο Γεσιφγνο Μειεηεηήο θαη ζπλεξγαδφκελνο Δξεπλεηήο κε ην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Γεσινγίαο, ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (Σκήκα Μερ.Ο.Π.) Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο γηα ηελ Οξγάλσζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γεσινγίαο ΔΓΣΠ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (Σκήκα Μερ.Ο.Π) ΔΔΓΗΠ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (Σκήκα Μερ.Ο.Π).

2 Γηδάζθσλ (ΠΓ 407/80) θαη Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο ζην Σκήκα Μερ.Ο.Π. κε αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ: (α) Τεχνική Γεωλογία Δδαθομηχανική θαη (β) Υδρογεωλογία και Υδροηεχνικά Έργα Λέθηνξαο ζην Σκήκα Μερ.Ο.Π ζήκεξα Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηε ρνιή Μερ.Ο.Π. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείρα ωο Δξεπλεηήο ή Δπηζη. Υπεύζπλνο Geophysical based hydrogeological modelling to prevent pollution from sea water intrusion at coastal areas, in the frame of the BLACK SEA ERA.NET. Project number BSERANET-065. Programme co - funded by the European Union. (Υξεκαηνδφηεζε: ΔΠΑ) ΘΑΛΖ - GEOCHARACTERIZATION - Γεσηερληθφο ραξαθηεξηζκφο επηιεγκέλσλ ζέζεσλ ζηελ Κξήηε κε ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε γεσθπζηθψλ θαη γεσηερληθψλ κεζφδσλ». (Υξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ /ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ) Πξνθαηαξθηηθή πδξνγεσιoγηθή έξεπλα ηνπ πδξνθνξέα ηεο πεξηνρήο Πιαηχβνια- Ενπ (λ. Λαζηζίνπ) ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή. (Υξεκαηνδφηεζε: Γ. ΒΛΑΜΑΚΖ & ΗΑ - ΜΗΝΩΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Ο.Δ.) DURECOBEL - Αλαθχθισζε ιαηνκηθήο παηπάιεο, νηθνδνκηθψλ απνξξηκκάησλ θαη πιηθψλ θαηεδαθίζεσλ γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ νηθνινγηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. (Υξεκαηνδφηεζε: ΔΠΑ) SNAP: Sustainable Aggregates Planning in South East Europe ΚΑΔ (Υξεκαηνδφηεζε: ΔΔ θαη Δζληθνί Πφξνη) Γνθηκέο δηάβξσζεο ζε δνθίκηα ηζηκελελέκαηνο, ηνπ έξγνπ "Φξάγκα Βαιζακηψηε". (Υξεκαηνδφηεζε: ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΣΟΜΔ ΑΣΔ - ΔΣΔΘ ΑΔ) Hydrogeological investigation of Malia Aquifer and simulation of groundwater flow under different stresses of exploitation. (Υξεκαηνδφηεζε: HYDROAIOLIKH AIGAIOY S.A.). 2

3 πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δηαζηαζηνιφγεζεο ηεο ιηκλνδεμακελήο ζην νξνπέδην ηνπ Οκαινχ Υαλίσλ θαζψο θαη δηεξεχλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο Γεσηερληθή Σαμηλφκεζε θαη Πξνζδηνξηζκφο δηαηκεηηθήο αληνρήο εδαθηθψλ δεηγκάησλ απφ ηελ πεξηνρή Γαιαηά Υαλίσλ. (Υξεκαηνδφηεζε: ΟΑΓΤΚ) Πξνζδηνξηζκφο γεσηερληθψλ παξακέηξσλ ζε εδαθηθά δείγκαηα απφ ηελ πεξηνρή Κνιπκπαξίνπ. (Υξεκαηνδφηεζε: GEOSCOPIO Μαξία Ξπγθάθε) Γηεξεχλεζε πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ζε ζέζεηο θαηαζθεπήο Αληιεζηνηακηεπηηθψλ Τδξνειεθηξηθψλ πζηεκάησλ. (Υξεκαηνδφηεζε: Δλεξγεηαθή Σερληθή Α.Δ.) Γηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο γεσπιηθψλ γηα ηελ θάιπςε Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ. (Υξεκαηνδφηεζε: Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ) Τδξνγεσινγηθέο θαη Γεσηερληθέο Δπηπηψζεηο απφ ηελ ιεηηνπξγία Τδξνιεπηηθψλ Έξγσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Πεγψλ Πιαηάλνπ (Α! Φάζε). (Φνξέαο Υξεκαηνδφηεζεο: ΓΔΤΑ Υαλίσλ) IMACS Erasmus Mundus Masters Course. International Master in Advanced clay Science. Programme co-funded by the European Union Sarma: Sustainable Aggregates Resource Management ( ). Programme co-funded by the European Union Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζε δείγκαηα Δξεπλεηηθψλ Γεσηξήζεσλ γηα ην Έξγν «Βειηίσζε Οδνχ Ζξάθιεην Σχιηζζνο Αλψγεηα». (Φνξέαο Υξεκαηνδφηεζεο: ΟΑΓΤΚ) Πξνθαηαξθηηθή πδξνγεσινγηθή έξεπλα εθηίκεζεο επηπηψζεσλ ζηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο απφ ελδερφκελε δηάζεζε ζην έδαθνο (επηθαλεηαθά ε ππεδάθηα) ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ηνπ ΑΖ Αζεξηλφιαθθνπ. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΓΔH/ Κιάδνο ΑΖ Κξήηεο/ ΑΖ Αζεξηλφιαθθνπ). 3

4 Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο θαη δνθηκέο εδαθνκεραληθήο ζε δείγκαηα ηιχνο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Υαλίσλ, ζην πιαίζην ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δλζσκάησζε ησλ παξαπξντφλησλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ θαη εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο γηα ηηο επηπηψζεηο ζε απηφλ απφ ηελ ελζσκάησζε». πλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Σνμηθψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΓΔΤΑ Υαλίσλ) Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εδαθνκεραληθήο ζην πιαίζην κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε Νέαο ηδεξνδξνκηθήο Γξακκήο Κνξίλζνπ - Παηξψλ ζην ηκήκα Αγ. Βαζίιεηνο - Πάηξα (ρικ 120 έσο Νέν Ληκέλα Παηξψλ θαη ζχλδεζε κε πθηζηάκελε.γ. πξνο Πχξγν)-Α' Φάζε». (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΓΔΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΠΔ) Αμηνπνίεζε Πεγψλ Κσιέλε. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Γήκνο Μεζχκλεο) Γηεξεχλεζε Γεσηερληθψλ Πξνβιεκάησλ ζην Καηάζηεκα MAKRO Ζξαθιείνπ. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΜΑKRO A.E.) Ύδξεπζε Ρεζχκλνπ : Οξζνινγηθή δηαρείξηζε πθηζηάκελσλ θαη αλαδήηεζε λέσλ πφξσλ λεξνχ. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΓΔΤΑ Ρεζχκλνπ) Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζε δηαηαξαγκέλα δείγκαηα εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ ινμνχ δηαδξφκνπ αεξνιηκέλα Ζξαθιείνπ. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΟΑΝΑΚ) Δξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πιηθψλ θαηαζθεπήο θξάγκαηνο Πνηακψλ Ακαξίνπ. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΟΑΓΤΚ) Πξνζδηνξηζκφο γεσηερληθψλ παξακέηξσλ θαη αλάιπζε επζηάζεηαο πξαλψλ ζε κέησπα εμφξπμεο ηνπ "Σνκέα 6" (Πηνιεκατδα). (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΓΔΖ- ΛΚΠΑ) Δδαθνηερληθή Έξεπλα Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Υαλίσλ. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ - Πεξηθέξεηα Κξήηεο). 4

5 Αμηνπνίεζε πεγψλ Αικπξνχ πνηακνχ (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΓΔΤΑ Ζξαθιείνπ) Γηεξεχλεζε θαη εληνπηζκφο Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ Αλ. ειίλνπ. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Αλαπηπμηαθφο χλδεζκνο Αλ. ειίλνπ) Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη νξζνινγηθή ρξήζε Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ Κξήηεο (043- STRIDE HELLAS) Γεσινγηθή θαη Γεσηερληθή Έξεπλα θαηνιηζζήζεσλ ζηνλ Οηθηζκφ Άλσ Μέξνπο, Δπαξρίαο Ακαξίνπ, Ν. Ρεζχκλεο. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΤΠΔΥΩΓΔ/ Ννκαξρηαθφ Σακείν Ρεζχκλεο) Ύδξεπζε Γήκνπ Υαλίσλ - Πξφβιεςε ηνπ Ρπζκνχ ηείξεπζεο ησλ Πεγψλ Πιαηάλνπ. (Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: ΓΔΤΑΥ) Αλάπηπμε Μεζφδσλ Αμηνπνίεζεο ησλ Τπφγεησλ Νεξψλ Γπηηθήο Κξήηεο. (ΠΔΝΔΓ 87ΔΓ53). Γεκνζηεπκέλεο Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο 58. Loupasakis C., Tsangaratos P., Rozos D., Rondoyianni Th., Vafidis A., Kritikakis G., Steiakakis M., Agioutantis Z., Savvaidis A., Soupios P., Papadopoulos I., Papadopoulos N., Sarris A., Mangriotis M-D. and Dikmen U. (2015). Cross validation of geotechnical and geophysical site characterization methods. Near surface data From selected accelerometric stations in Crete (Greece). Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2015). Proc. of SPIE Vol T-1 doi: / Kaklis K., Maurigiannakis S., Agioutantis Z., Stathogianni F. and Steiakakis E. (2015). Experimental investigation of the size effect on the mechanical properties on two natural building stones. 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics. Volos, 12 July 15 July Γαιεηάθεο Μ., Βαζηιείνπ Α., Πηπεξίδε Υ., νπιηάλα Α., Κνκλίηζαο Κ., ηεηαθάθεο Δ., Γθίλνο Μ. (2015). Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ιαηνκηθή 5

6 παηπάιε θαη αλαθπθισκέλα αδξαλή πξνεξρφκελα απφ απφβιεηα εθζθαθψλ-θαηεδαθίζεσλθαηαζθεπψλ. Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ησλ Βηνκεραληθψλ Παξαπξντφλησλ ζηε Γφκεζε, ΔΒΗΠΑΡ, Θεζζαινλίθε Ηνπλίνπ Steiakakis E., Vavadakis D. and Kritsotakis M. (2015). Simulation of springs discharge from a karstic aquifer (Crete, Greece), using limited data. Environ Earth Sci, Volume 74, Issue 5, pp DOI /s Loupasakis C., Tsangaratos P., Rozos D., Rondoyianni Th., Vafidis A., Steiakakis E., Agioutantis Z., Savvaidis A., Soupios P., Papadopoulos I., Papadopoulos N., Sarris A., Mangriotis M.-D. and Dikmen U. (2015). Near surface geotechnical and geophysical data cross validated for site characterization applications. The cases of selected accelerometric stations in Crete island (Greece) Geophysical Research Abstracts. Vol. 17, EGU , Vafidis A., Soupios P., Economou N., Hamdan H., Andronikidis N., Kritikakis G., Panagopoulos G., Manoutsoglou E., Steiakakis M., Candansayar E., Schafmeister M. (2014). Seawater intrusion imaging at Tybaki, Crete, using geophysical data and joint inversion of electrical and seismic data. First Break, 32 (8), pp Μαλνχηζνγινπ Δ., Παλαγφπνπινο Γ., Ππιηψηεο Η., ηεηαθάθεο Δ., Βαθείδεο Α. (2014). Σα αιινπβηαθά ξηπίδηα ηεο πφιγεο ηνπ Οκαινχ, Γπηηθή Κξήηε. 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society. October 22nd 24th, Thessaloniki Vafidis A., Soupios P., Kritikakis G., Andronikidis N., Economou N., Hamdan H., Manoutsoglou E., Steiakakis E., Candansayar E., Schafmeister M. T., Kritsotakis M. (2014). Salt water intrusion imaging at Tybaki (Greece) using geophysical methods. Near Surface Geoscience th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. Athens,14-18 September ηεηαθάθεο Δ., Λαδαξφπνπινο Α., Βαβαδάθεο Γ., Κξηηζσηάθεο, Μ. (2014). Γηεξεχλεζε Μεραληζκνχ Αζηνρίαο Πξαλνχο Δπηρψκαηνο Δζληθήο Οδνχ Ζξαθιείνπ Αγ. Γέθα (Κξήηε). 7o Παλειιήλην πλέδξην Γεσηερληθήο Μεραληθήο. Αζήλα ηεηαθάθεο Δ., Λαδαξφπνπινο Α., Βαθείδεο, Α., Αγηνπηάληεο, Ε., Βαβαδάθεο, Γ. (2014). Πξνζδηνξηζκφο ηεο αθακςίαο εδαθηθνχ γεσυιηθνχ κε εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη γεσθπζηθέο κεηξήζεηο πεδίνπ. 7o Παλειιήλην πλέδξην Γεσηερληθήο Μεραληθήο. Αζήλα

7 48. Galetakis M., Alevizos G., Stiakakis E., Leventakis K., Vasiliou A., Piperidi C. and Stavroulakis N. (2014). Characterization and preliminary evaluation of quarry dust for its utilization in construction applications. 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Mangement. September 2nd-5th ηεηαθάθεο Δ., Βαβαδάθεο Γ., Κξηηζσηάθεο Μ. θαη Βνπδνχξεο Κ. (2014). Τδξνγεσινγηθή έξεπλα ηνπ πδξνθνξέα Μαιίσλ θαη πξνζνκνίσζε ξνήο ησλ ππνγείσλ λεξψλ θάησ απφ δηάθνξεο θνξηίζεηο εθκεηάιιεπζεο. 10th International Hydrogeological Congress of Greece / Thessaloniki, ηεηαθάθεο Δ., Μαλνχηζνγινπ Δ., Αγηνπηάληεο Ε., Γαιεηάθεο Μ. θαη Βαβαδάθεο Γ. (2014). Καξζηηθή πδξνθνξία θαη ιαηφκεζε: ε πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο Πιαηπβνια Ενπ (αλ. Κξήηε). 10th International Hydrogeological Congress of Greece / Thessaloniki, Steiakakis E., Vavadakis D. and Lazaropoulos A. (2014). Geotechnical investigation related to the potential use of weathered phyllite formation as a natural landfill liner (Crete, Greece). Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment June 29 July 3, 2014, Skiathos island, Greece. 44. Voudouris K., Christodoulakos Y., Steiakakis E. and Angelakis A. (2013). Hydrogeological Characteristics of Hellenic Aqueducts-Like Qanats. Water 2013, 5, ; doi: /w Voudouris K., Christodoulakos Y., Stiakakis M., Angelakis A. N. (2013). Greeks Developed Traditional Qanat Technologies since the Hellenistic period. Proceeding 1st IWA Workshop on Traditional Qanats Technologies 24th -26th October 2013, Marrakech, Morocco. 42. Vafidis A., Steiakakis M., Agioutantis Z., Andronikidis N., Kritikakis G., Economou N., Pandi K., Spanoudakis N., Savvaidis A., Margaris B., Theodoulidis N., Lekidis V., Karakostas Ch., Mangriotis M-D., Kalogeras I., Koutrakis S., Rozos D., Loupasakis C., Rondoyanni Th., Tsangaratos P., Dikmen U., Papadopoulos N., Sarris A., Soupios P., Kokkinou E., Papadopoulos I., Kouli M., and Vallianatos F. (2013). Geo-characterization of selected areas in Crete, Greece, towards realistic assessment of seismic design actions Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII. Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept Vafidis A., Andronikidis N., Hamdan H., Kritikakis G., Economou N., Panagopoulos G., Soupios P., Steiakakis E., Manoutsoglou E. The clearwater project: preliminary results from 7

8 the geophysical survey in Tympaki, Crete, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept Panagopoulos G., Giannakakos E., Manoutsoglou E., Steiakakis E., Soupios P. & Vafidis A. Definition of inferred faults using 3d geological modeling techniques: a case study in Σympaki basin in Crete, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept Steiakakis E., Vafidis A., Manoutsoglou E., and Vavadakis D. (2013). Influence of geological and geotechnical conditions to design of a water reservoir in karst area. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept Savvaidis A., Margaris B., Theodoulidis N., Lekidis V., Karakostas Ch., Mangriotis M-D., Kalogeras I., Koutrakis S., Vafidis A., Steiakakis M., Agioutantis Z., Rozos D., Loupasakis C., Rondoyanni Th., Tsangaratos P., Dikmen U., Papadopoulos N., Sarris A., Soupios P., Kokkinou E., Papadopoulos I., Kouli M., and Vallianatos F. (2013). Geo-characterization according to recent advances of Eurocode (EC8). Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment. First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2013). (Best Paper Award). 37. Γαιεηάθεο Μ., Αιεβίδνο Γ., Πηπεξίδε Υ. θαη ηεηαθάθεο Δ. (2012). Αμηνπνίεζε ππεξιεπηνκεξσλ ιαηνκηθψλ παξαπξντφλησλ γηα παξαγσγή εηδηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ. Πξαθηηθά 4νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ΔΔΓΑ: Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ ζε Κξίζε. Αζήλα, 30 Ννεκβξίνπ - 1 Γεθεκβξίνπ, Manoutsoglou E. and Steiakakis E. (2012). New geological conceptual model in western Crete based on the extension of Trypali unit. Protection and restoration of the environment XI. Environmental geotechnology. 35. Alevizos G., Stratakis A., Galetakis M. and Steiakakis E. (2012). Mineralogical and orepetrographic comparative investigation of iron ores from West-Crete, Greece. European Mineralogical Conference 2012 Vol. 1, EMC ,

9 34. Manutsoglu E., Steiakakis E. (2012). New conceptual model of geology and hydrogeology of SW Crete, based on the extension of Trypali unit in the region. 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO. 33. Steiakakis E., Gamvroudis C., Alevizos G. (2012). Kozeny - Carman equation and hydraulic conductivity of compacted clayey soils. Geomaterials Vol. 2. No. 2, pp ηεηαθάθεο E., Βαβαδάθεο Γ. (2012) Δθηίκεζε ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο Τδξνγεσινγηθήο Λεθάλεο Κνπξηαιηψηε (Κξήηε). Οξπθηφο Πινχηνο 163/ Steiakakis E., Gamvroudis C., Komodromos A. and Repouskou E. (2012). Hydraulic conductivity of compacted kaolin - sand specimens under high hydraulic gradients. EJ Geotechnical Engineering. Vol. 17 [2012], Bund. F, p.p Steiakakis E., Alevizos G., Gamvroudis C. (2011). On the use of an empirical model equation to predict the hydraulic conductivity of sand- kaolin mixtures. Crystals, Minerals and Materials Conference. Joint Meeting DGK, DMG, ÖMG. September 20-24, Salzburg, Austria. 29. Alevizos G., Steiakakis E., Stratakis A. (2011). Zur Mineralogie des goethitischen Eisenerzvorkommens von Drakona, West-Kreta, Griechenland. P12-P12. Crystals, Minerals and Materials Conference. September 20-24, Joint Meeting DGK, DMG, ÖMG. Salzburg, Austria. 28. Agioutantis Z., Athousaki A., Steiakakis E. (2011). Effect on best practices by the lack of mineral policy. Aachen International Mining Symposia. Sustainable Development in the Minerals Industry from primary production to sustainable supply chains June, 2011 Aachen, Germany. 27. Manutsoglu E., Steiakakis E. (2011). Contribution to the hydrogeological research of Western Crete. 9th International Hydrogeological Congress. 5-8 October N. Lambrakis et al. (Eds.), Advances in the Research of Aquatic Environment, Vol. 1. DOI / , Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, pp Steiakakis E., Monopolis D., Vavadakis D., Lambrakis Ν. (2011). Effective infiltration assessment in Kourtaliotis karstic basin (S. Crete). 9th International Hydrogeological Congress. 5-8 October N. Lambrakis et al. (Eds.), Advances in the Research of 9

10 Aquatic Environment, Vol. 1. DOI / , Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, pp Steiakakis E., Monopolis D., Vavadakis D., Manutsoglu E. (2011). Hydrogeological research in Trypali carbonate Unit (NW Crete). 9th International Hydrogeological Congress. 5-8 October N. Lambrakis et al. (Eds.), Advances in the Research of Aquatic Environment, Vol. 1. DOI / , Springer-Verlag Berlin Heidelberg pp ηεηαθάθεο E. (2010). Γηεξεχλεζε ηεο ζπκπηεζηφηεηαο καξγατθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο Πηνιεκατδαο κε δνθηκέο κνλνδηάζηαζεο ζπκπίεζεο. Σφκνο επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πξνο ηηκήλ ηνπ Καζεγεηή Κσλζηαληίλνπ Καβνπξίδε. Έθδνζε Σκήκαηνο Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά. 23. ηεηαθάθεο E., Βαβαδάθεο Γ., Μνλφπσιεο Γ. (2010). Πξνζνκνίσζε ηεο ππφγεηαο ξνήο ζηνλ θαξζηηθφ πδξνθνξέα Αγπηάο Υαλίσλ θαη εθηίκεζε πδξνγεσινγηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ. Οξπθηφο Πινχηνο 142/ 2007, ζει Steiakakis E., Agioutantis Z. (2010). Α kinetic behavior model at a surface lignite mine, based on geotechnical investigation. Simulation Modelling Practice and Theory. Volume 18, Issue 5, May 2010, Pages Voudouris K., Georgiou P., Stiakakis E., Monopolis D. (2010). Comparative analysis of stochastic models for simulation of discharge and chloride concentration in Almyros karstic spring in Greece. The 14th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geosciences, Budapest, Hungary, 29 August - 2 September Steiakakis E., Kavouridis K., Monopolis D. (2009). Large scale failure of the external waste dump at the "South Field" lignite mine, Northern Greece. Engineering Geology 104 (2009) pp Stiakakis E., Kalogirou I., Agioutantis Z., Kourkoutis S. (2006). An investigation on the stability of a deep open pit lignite mine using finite elements analysis. Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania 2006, pp Παπαθσλζηαληίλνπ K., Κξεηηθάθεο Γ.., Βαθείδεο Α., ηεηαθάθεο Δ. (2006). πλδπαζηηθή Δθαξκνγή Γεσθπζηθψλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Μεηξήζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κέηξνπ 10

11 αθακςίαο καξγατθνχ ζρεκαηηζκνχ. 5o Παλειιήλην πλέδξην Γεσηερληθήο & Γεσπεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο. Ξάλζε 2006, ζει Aγηνπηάληεο Z., ηεηαθάθεο E., Καινγήξνπ Δ., Κνπξθνχηεο. (2006). Γηεξεχλεζε ηεο επζηάζεηαο θαη ησλ παξακνξθψζεσλ ελφο ιηγληησξπρείνπ αλνηθηήο εθζθαθήο, κεγάινπ βάζνπο, κε ηελ κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Mining Information Analytical Bulletin Νν 10, 2006, ζει Έθδνζε ηνπ Κξαηηθνχ Μεηαιιεπηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μφζραο (ζηε Ρσζηθή). 16. ηεηαθάθεο E., Aγηνπηάληεο Z. (2007). Δθζθαθέο κεγάινπ βάζνπο κε έκθαζε ζηηο επηθαλεηαθέο εθκεηαιιεχζεηο γαηαλζξάθσλ: θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη γεσηερληθή δηεξεχλεζε. Οξπθηφο πινχηνο 142/ 2007, ζει Παπαθσλζηαληίλνπ Κ.,. Κξεηηθάθεο Γ., Βαθείδεο Α., ηεηαθάθεο Δ. (2005). πλδπαζηηθή Δθαξκνγή Γεσθπζηθψλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Μεηξήζεσλ γηα ηνλ Πξνζδηνξηζκφ ηνπ Μέηξνπ Αθακςίαο Δδαθηθνχ ρεκαηηζκνχ. Σερληθά Υξνληθά, Δπηζη. Έθδνζε ΣΔΔ V, Σεχρνο 1-2, ζει Stiakakis E. and Agioutantis Z. (2005). Stiffness and strength parameters of the Ptolemais calcareous marls. International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, September 2005, Milos Island, pp Stiakakis E., Agioutantis Z. and Monopolis D. (2004). An investigation of the kinetic behavior of a deep excavation at an open pit mine using finite elements analysis. Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania 2004, pp Agioutantis Z., Kalogirou E., Stiakakis E. (2003). Comparison of slope stability factors obtained via Finite Element Methods and Limit Equilibrium Methods. Proceedings of the International Workshop on Prediction and Simulation Methods in Geomechanics. Technical Committee 24 of ISSMGE. Athens 2003, pp Μνλφπσιεο Γ., νθίνπ Π., ηεηαθάθεο Δ., Καδηαλάθεο Μ., Βαβαδάθεο Γ., Κιεηδνπνχινπ Μ. (1999). Πξνζδηνξηζκφο πδξνγεσινγηθψλ παξακέηξσλ ζηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα ηεο Κξήηεο (Μεζνδνινγία - ηαηηζηηθή αλάιπζε). 5ν Τδξνγεσινγηθφ πλέδξην, Λεπθσζία, ζει

12 10. Monopolis D., Stiakakis E., Agioutantis Z., Kavouridis K. (1999). Geotechnical Investigation at lignite mines. Mineral Resources Engineering, Vol 8, No 4, pp Μνλφπσιεο Γ., νθίνπ Π., ηεηαθάθεο Δ., Καδηαλάθεο Μ., Βαβαδάθεο Γ., Κιεηδνπνχινπ Μ. (1998). Πξφβιεςε πεξηφδσλ εκθάληζεο "γιπθνχ λεξνχ" ζηελ πεγή Αικπξνχ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, Σφκνο 9, Νν 2 / 1998, ζει Μνλφπσιεο Γ., νθίνπ Π., ηεηαθάθεο Δ., Καδηαλάθεο Μ., Βαβαδάθεο Γ., Κιεηδνπνχινπ Μ. (1998). Δθκεηάιιεπζε παξάθηησλ θαξζηηθψλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ κέζσ δηθηχσλ γεσηξήζεσλ (Παξαδείγκαηα απφ Κξήηε). 4ν Τδξνγεσινγηθφ πλέδξην, Θεζζαινλίθε, ζει Μνλφπσιεο Γ., νθίνπ Π., ηεηαθάθεο Δ., Καδηαλάθεο Μ., Βαβαδάθεο Γ., Κιεηδνπνχινπ Μ. (1996). Πεγή Αικπξνχ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Ζκέξεο γιπθνχ λεξνχ. Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, T.E.E., Λάξηζα 13-16/1/ Μνλφπσιεο Γ., νθίνπ Π., Παπακαζηνξάθεο Γ., ηεηαθάθεο Δ., Κιεηδνπνχινπ Μ., Βαβαδάθεο Γ. (1995). Μειέηε ησλ πδξνινγηθψλ παξακέηξσλ ηεο πεγήο Αικπξνχ Ζξαθιείνπ (Κξήηε) ζε ζπλζήθεο ηερλεηψλ παξεκβάζεσλ. 3 ν Τδξνγεσινγηθφ πλέδξην, Ζξάθιεην, ζει Μνλφπσιεο Γ., νθίνπ Π., Παπακαζηνξάθεο Γ., ηεηαθάθεο Δ., Κιεηδνπνχινπ Μ., Βαβαδάθεο Γ. (1995). Μειέηε ησλ πδξνινγηθψλ παξακέηξσλ ηεο πεγήο Αικπξνχ Ζξαθιείνπ (Κξήηε) ζε ζπλζήθεο θπζηθήο ξνήο. 3ν Τδξνγεσινγηθφ πλέδξην, Ζξάθιεην, ζει Μνλφπσιεο Γ., ηεηαθάθεο Δ. (1991). ηαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δίαηηαο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα Αγπηάο Υαλίσλ (Κξήηε). 1ν Παλειιήλην πλέδξην Τδξνγεσινγίαο, Λεπθσζία, ζει Γιαηριβές 3. ηεηαθάθεο E. (2003). πκπεξηθνξά αλνηθηψλ εθζθαθψλ κεγάινπ βάζνπο. Έξεπλα Γεσηερληθψλ Παξακέηξσλ θαη Κηλεηηθφηεηαο Δδαθψλ ζην Ληγληηηθφ Πεδίν Πηνιεκατδαο - Ακπληαίνπ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σκήκα Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, Υαληά. 12

13 2. Stiakakis E. (1987). Use of the tilting table to determine fundamental shear parameters for rock joints. Master's Degree Thesis. University of Leeds. 1. ηεηαθάθεο E. (1985). H δηαπεξαηφηεηα ζηε ζέζε ζεκειίσζεο ελφο θξάγκαηνο. Γηπισκαηηθή εξγαζία, AΠΘ, Θεζζαινλίθε. Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθέο δηαιέμεηο (μεηά από πρόζκληζη) - Τερληθά έξγα θαη Γεωηερληθή Έξεπλα ζηελ Κξήηε. Ζκεξίδα κε ζέκα «Οη κειέηεο Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο (ΜΓΚ) ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ΥΟΟΑΠ ΓΠ: Πξνβιήκαηα θαη δπλαηφηεηεο». Ζ εκεξίδα δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Γεσινγηθή Δηαηξεία, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ./ΠΚ, ην ΣΔΔ/ΣΑΚ θαη ΣΓΚ, ην ΗΓΜΔ θαη ην ΜΦΗΚ, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Ζξάθιεην Κξήηεο, 21 Φεβξνπαξίνπ Υδξνινγηθό ηζνδύγην Κξήηεο (Δπηθαλεηαθά θαη Υπόγεηα Νεξά), απφ Γ. Μνλφπσιε θαη Μ. ηεηαθάθε. Ζκεξίδα κε ζέκα: «Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε ησλ Τδάησλ ζην Νεζησηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Υψξαο». Πεξηθέξεηα Κξήηεο Γ/λζε Τδάησλ. Ζξάθιεην, 31 Μαξηίνπ Σπκπεξηθνξά Αλνηθηώλ Δθζθαθώλ Μεγάινπ Βάζνπο. Έξεπλα Γεωηερληθώλ Παξακέηξωλ θαη Κηλεηηθόηεηαο Δδαθώλ ζην ΛΚΠ-Α. Ζκεξίδα κε ζέκα: «Οη εμειίμεηο ηεο ηερληθνγεσινγηθήο έξεπλαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν». Διιεληθή Δπηηξνπή Σερληθήο Γεσινγίαο (ΔΔΣΓ), ηεο Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο (ΔΓΔ). Αζήλα 25/2/ Γεωηερληθά Πξνβιήκαηα θαη Τερληθά έξγα. ΓΔΩΣΔΔ, Ζξάθιεην, Υπόγεηα λεξά θαη Τερληθά Έξγα. ΓΔΩΣΔΔ, Ρέζπκλν, Δθαξκνγέο Έηνηκωλ παθέηωλ πξνγξακκάηωλ ζηελ Υδξνγεωινγία. ΓΔΩΣΔΔ - ΔΓ, Ρέζπκλν, Η Σπκβνιή ηεο Γεωηερληθήο Μεραληθήο ζηε ζπληήξεζε - πξνζηαζία ηωλ Μλεκείωλ. ΣΔΔ, Υαληά,

14 Σπγγξαθηθή Γξαζηεξηόηεηα πγγξαθή παλεπηζηεκηαθψλ ζεκεηψζεσλ o Δ. Κ. ηεηαθάθεο. Σεκεηώζεηο Τερληθήο Γεωινγίαο Δδαθνκεραληθήο γηα ην κάζεκα Τερληθή Γεωινγία Δδαθνκεραληθή (5 ν Δμάκελν ηνπ Σκήκαηνο Μερ.Ο.Π.), ζει o Δ. Κ. ηεηαθάθεο. Αζθήζεηο Τερληθήο Γεωινγίαο Δδαθνκεραληθήο γηα ην κάζεκα Τερληθή Γεωινγία Δδαθνκεραληθή (5 ν Δμάκελν ηνπ Σκήκαηνο Μερ.Ο.Π.), ζει Δθπαηδεπηηθό Έξγν 1) Γηδαζθαιία ησλ παξαθάησ πξνπηπρηαθψλ - ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ : Α) «Τετνική Γεφλογία Εδαθομητανική». 5ν Δμάκελν ΜΖΥ.Ο.Π. (ΜΟΠ 303). Αθαδεκατθά έηε: 2004 έσο ζήκεξα. Β) «Υδρογεφλογία και Υδροηετνικά έργα» 6ν Δμάκελν ΜΖΥ.Ο.Π. (ΜΟΠ 312). Αθαδεκατθά έηε: 2004 έσο ζήκεξα. Οη δηαθάλεηεο ησλ δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο «Υδρογεφλογία και Υδροηετνικά έργα» θαη νη ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο «Τετνική Γεφλογία Εδαθομητανική» δηαηίζεληαη ζηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 2) πλδηδαζθαιία ηνπ πξνπηπρηαθνχ - ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο: «Γεφηρήζεις Δειγμαηοληυίας και Υδρογεφηρήζεις» 8ν Δμάκελν ΜΖΥ.Ο.Π. (ΜΟΠ 409) Αθαδεκατθά έηε: 2012 έσο ζήκεξα. 3) Δθπαηδεπηηθέο αζθήζεηο ππαίζξνπ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ : α) Σερληθή Γεσινγία Δδαθνκεραληθή θαη β) Τδξνγεσινγία θαη Τδξνηερληθά Έξγα. 4) Γηδαζθαιία ησλ παξαθάησ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ : Α) «Ειδικά Κεθάλαια Εθαρμοζμένης Γεφλογίας». Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Γεσηερλνινγία θαη Πεξηβάιινλ» (Γ&Π-209). Αθαδεκατθά έηε: 2008 έσο ζήκεξα. Β) «Ειζαγφγή ζηα Γνφζηικά Ανηικείμενα ηοσ ΜΗΦ.Ο.Π.». (Σσνδιδαζκαλία). Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Γεσηερλνινγία θαη Πεξηβάιινλ» (Γ&Π-209). Αθαδεκατθά έηε: 2008 έσο ζήκεξα. 14

15 Γ) «Clays for geotechnical and civil engineering applications» ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «International Master in Advanced clay Science (IMACS)» Erasmus Mundus Masters Course. Αθαδεκατθά έηε: 2011 έσο ζήκεξα. Γ) «Special Topics in Applied Geology» The course was addressed to the postgraduate students of Erasmus+ program. Academic year / Winter Semester. 15

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : gkritik@mred.tuc.gr. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γεωτεχνολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : gkritik@mred.tuc.gr. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γεωτεχνολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ημερομηνία Γέννησης : 29 Νοεμβρίου 1976 Τόπος Γέννησης : Ρόδος Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ. Ώξα Ηκέξα 1 ε Σεηάξηε 26 Ννεκβξίνπ 2014

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ. Ώξα Ηκέξα 1 ε Σεηάξηε 26 Ννεκβξίνπ 2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 26 28 Νοεμβρίου 2014 «Κομποςτοποίηςη και Εναλλακτική Διαχείριςη Αποβλήτων ςτην Σοπική Αυτοδιοίκηςη» Αμφιιέατρο Δθμου Αιηναίων και INNOVATHENS - ΣΕΧΝΟΠΟΛΙ Γκάζι Ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Άρρενες Ομάδες ηλικιών

Άρρενες Ομάδες ηλικιών Περιγραθή ηόποσ μόνιμης διαμονής / κλάδος οικονομικής δραζηηριόηηηας ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΚΡΖΣΖ (Έδξα: Ζξάθιεηνλ,ην) Και των δύο φύλων Ομάδες ηλικιών Άρρενες Ομάδες ηλικιών Θήλεις Ομάδες ηλικιών Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430)

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ Ηξάθιεην 07-05-2014 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Αξηζ. Πξση. : Φ21/3615 ΘΓ ΔΦΝΟΔΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΙΑΠΗΘΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ : ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΔΗΖΓΖΣΖ : ΕΟΤΜΠΟΤΛΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2007 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003627503 2016-01-13

16PROC003627503 2016-01-13 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑΜ: ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. ΚΟΡΔΑΛΗ ΤΗΛ.210-3332973 (kordali@mnec.gr) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ-ΔΚΣΙΜΗΔΙ)

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ-ΔΚΣΙΜΗΔΙ) ΑΝΧΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ 7 η ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ-ΔΚΣΙΜΗΔΙ) Στης (ΠΒ) Φοσκκαρής Λούκας Μάιος 2010 ΔΙΑΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΒ-ΚΜΑ. ΑΓΑ: Αζήλα, 29/10/2013 Αξ. Ξξωη. : 1538/131572

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΒ-ΚΜΑ. ΑΓΑ: Αζήλα, 29/10/2013 Αξ. Ξξωη. : 1538/131572 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ Γ/ΛΠΖ Ξ.Α.Ξ. ΦΡΥΛ ΚΔΓΑΙΖΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ Ξ.Α.Ξ. ΓΔΛΓΟΝΘΖΞΔΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΕΩΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ Γ/ΛΠΖ ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Δβίηα Μπαδάθνπ Σειέθσλν : 210-6969799

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ Γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ηηκσξήζεθαλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θπζηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ:ΓΔΝ/ΓΔΓΗ Φ. : 646/ 30/2015. : 1686 Αζήλα, : 07 / 04/15 ΚΟΙΝ.: ΓΔΝ/Δ1-ΙΙ, ΚΔΦΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Δράμας: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος

ΔΕΗ / Περιοχή Δράμας: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος 1 ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ 10ο χλμ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 66300 ΔΟΞΑΤΟ Δράμας 9,90 24/9/2009 1/10/2009 22/3/2010 2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ 66300 ΔΟΞΑΤΟ Δράμας 9,90 25/9/2009 1/10/2009 19/4/2010 3 ΓΚΟΝΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελόηεηα 11 Γηαρείξηζε Υεξζαίνπ θαη Θαιάζζηνπ Σνπίνπ

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελόηεηα 11 Γηαρείξηζε Υεξζαίνπ θαη Θαιάζζηνπ Σνπίνπ www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελόηεηα 11 Γηαρείξηζε Υεξζαίνπ θαη Θαιάζζηνπ Σνπίνπ Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy ν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Επξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Η.Δ.Κ.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Η.Δ.Κ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Η.Δ.Κ. ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ: ΡΤΘΜΗΔΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ A. Γ Δ Ν Η Κ Δ Ρ Τ Θ Μ Η Δ Η Α) ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΜα Α\ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-05-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/48138/933. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΜα Α\ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-05-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/48138/933. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΜα Α\ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18-05-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/48138/933 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη : (210) 32

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ. Τ Γεωργαντά, ΑΔ Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ

Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ. Τ Γεωργαντά, ΑΔ Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινοφ Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό ζτοσ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενικι Γλωςςολογία Ι Τ κ. Αρχάκθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa. Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.*

ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa. Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.* 248 ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.* Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ρνιή Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Γεσπνλίαο Ιρζπνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα συνεκτιμηθεί.

Η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα συνεκτιμηθεί. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛEΤΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ OΡΥΧΕΙΟΥ NΟΤΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2003-2009

ΜΕΛEΤΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ OΡΥΧΕΙΟΥ NΟΤΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2003-2009 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Α Π Ο Φ Α Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Α Π Ο Φ Α Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟ/ΚΟΤ Δ.Ε. ΣΜΗΜΑ Γ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Δ Ω ΣΩΝ ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΩΝ ΣΗ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

Δ Κ Θ Δ Η Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Δ Ω ΣΩΝ ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΩΝ ΣΗ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΔΣΑΙΡΙΑ Δ Κ Θ Δ Η Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Δ Ω ΣΩΝ ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΩΝ ΣΗ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «CORAL FINANCE ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ» ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 30η ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική και Βιογεωχημική Παρακολούθηση

Υδρολογική και Βιογεωχημική Παρακολούθηση Environmental Friendly Technologies for Rural Development LIFE 05ENV/GR/000245 Υδρολογική και Βιογεωχημική Παρακολούθηση Τελική Τεχνική Έκθεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 5Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας Εξακοσίων Ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 31-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 844 Σατ. Γ/νση : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληρουορίες: Α.Κακπέξε Σηλέυωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ, ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Απ. Μελέηηρ : 06/15 ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ»

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αζήλα 15/11/2013 Αξηζκ. Πξση.2424 Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ δεκνζηόηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Χρηστίδης Δ. Ανωγιάτη Χ. Κοκκολάκη Α. Λουράντου Α. Χασάπης Φ. Σταυροπούλου Ε. Αλωνιστιώτη Δ. Καρκασίνας Α. Μαραγκουδάκης Θ. Κεφαλάς Γ. Μπαχά Α. Μπέζα Γ. Μποραζέλης Ν. Χίνης Π. Λύτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο

Διαβάστε περισσότερα