Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ"

Transcript

1 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ α) Τίτλος µαθήµατος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία +1 ώρα άσκηση πράξης+ 1 ώρα εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 5 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 1ο Α) Σκοπός και στόχος του µαθήµατος Η εισαγωγή των σπουδαστών σε βασικές έννοιες της Τεχνικής Γεωλογίας και της επίδρασης των γεωλογικών παραγόντων στο σχεδιασµό, την κατασκευή και την ευστάθεια των έργων πολιτικού µηχανικού. Η έµφαση δίνεται στην αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών παραµέτρων του υπεδάφους, η οποία έχει ουσιαστική σηµασία σε όλες τις εργασίες µελέτης και κατασκευής ενός τεχνικού έργου (διαστασιολόγηση και σχεδιασµός εκσκαφών, προστασία πρανών έναντι διάβρωσης, αντιµετώπιση παρουσίας υπόγειων νερών, επιλογή κατάλληλων υλικών δόµησης, πρόβλεψη και ανιµετώπιση γεωτεχνικών προβληµάτων). Θεωρητικό Μέρος: Eισαγωγή στην Tεχνική Γεωλογία. Tεχνική ορυκτολογία, τεχνική πετρογραφία, αναγνώριση πετρωµάτων. Aποσάθρωση, αντοχή στην αποσάθρωση, σηµασία της αποσάθρωσης στην τεχνική συµπεριφορά των πετρωµάτων, σχηµατισµός εδαφών, τεχνική συµπεριφορά των ελλουβιακών και των αλλουβιακών σχηµατισµών. Tεκτονισµός, πτυχώσεις, ρήγµατα, διακλάσεις, επίδραση των ασυνεχειών στη µηχανική συµπεριφορά των πετρωµάτων. Προσδιορισµός των φυσικών και των µηχανικών χαρακτηριστικών των πετρωµάτων, εργαστηριακές δοκιµές βραχοµηχανικής, δυνάµεις και τάσεις στα πετρώµατα, παραµόρφωση,

2 2 ελαστικότητα, εργαστηριακός προσδιορισµός ελαστικών σταθερών. Tα πετρώµατα ως δοµικά υλικά, παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα χρήσης τους. Φυσικές καταστροφές. Σεισµοί και τεχνικά έργα. Mηχανισµός γέννεσης σεισµών, θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, σεισµικά κύµατα, µέγεθος και ένταση σεισµών, επίδραση των σεισµών στα τεχνικά έργα, στοιχεία τεχνικής σεισµολογίας (παράγοντες που επηρεάζουν τη σεισµική κίνηση, υπολογισµός της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, επίδραση του υποβάθρου θεµελίωσης στο µέγεθος των σεισµικών βλαβών, προσδιορισµός του πλάτους µετάθεσης στο επιφανειακό στρώµα), σεισµικός κίνδυνος και στατιστική πρόγνωση, η σεισµική δράση στην Eλλάδα. Kατολισθήσεις, αίτια εµφάνισης, µέτρα προστασίας και επεµβάσεις σταθεροποίησης. Yπόγεια νερά και τεχνικά έργα, κύκλος του νερού, πορώδες και υδροπερατότητα, τύποι υδροφόρων οριζόντων, κίνηση του υπόγειου νερού. Γενικά στοιχεία σχετικά µε εκσκαφές σε γεωλογικούς σχηµατισµούς και τη γεωλογική και γεωτεχνική έρευνα του υποβάθρου θεµελίωσης τεχνικών έργων. Eργαστηριακό Μέρος: Ανάγνωση και ερµηνεία τοπογραφικών χαρτών, κατασκευή τοπογραφικών τοµών, ανάγνωση και ερµηνεία γεωλογικών χαρτών, κατασκευή γεωλογικών τοµών τόσο από γεωλογικούς χάρτες µεγάλης κλίµακας όσο και µε βάση τη θέση τριών σηµείων στο χώρο. Γ) Αναµενόµενα Μαθησιακά αποτελέσµατα Τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν επίσης βασικές γνώσεις σχετικά µε τους γεωλογικούς σχηµατισµούς είτε πρόκειται για συνεκτικούς (πετρώµατα) είτε για χαλαρούς (εδάφη) θεωρούµενους ως υπόβαθρα θεµελίωσης τεχνικών έργων και ως δοµικά υλικά. Επίσης βασικό αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η δυνατότητα πρόβλεψης, από τους σπουδαστές, της γεωτεχνικής συµπεριφοράς των γεωλογικών σχηµατισµών µέσω της αξιολόγησης των φυσικών τους ιδιοτήτων, της δοµής τους και των µηχανικών τους χαρακτηριστικών. Τέλος, στα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στοιχεία για τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις χρησιµοποίησης υλικών που προέρχονται από γεωλογικών σχηµατισµούς ως δοµικών υλικών. ) 1. Μπαντής Σ., Τεχνική Γεωλογία, ΑΠΘ, Johnson R.B., Principles of Emgineering Geology, J. Wiley & Sons N.Y., Blyth G & DeFreitas M., A Geology for Engineers, Goodman Richard E., Engineering Geology, Rock in Engineering Construction, J.Wiley & Sons, N.Y., Handy Richard L., The Day The House Fell, ASCE Press, American Society of Civil Engineers, NY Johnson Robert B., Degraff Jerome V., Principles of Engineering Geology, J. Wiley & Sons, NY, Prentice John E., Geology of Construction Materials, Chapman & Hall, Zarumba Q & Mencl V., Engineering Geology, Elsevier, 1976.

3 3 α) Τίτλος µαθήµατος: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι β) Τύπος µαθήµατος: Θεωρητικό. γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 ώρες θεωρία.+ 2 ώρες ασκήσεις πράξης δ) ιδακτικές µονάδες: 7 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 1ο Α) Σκοπός και στόχος του µαθήµατος Το περίγραµµα που προτείνεται περιέχει τις θεµελιώδεις έννοιες των Μαθηµατικών, που αποτελούν τη βάση κάθε µαθηµατικής προσέγγισης ενός φυσικού προβλήµατος. Βέβαια, για τους σπουδαστές που προέρχονται από Γενικά Λύκεια, το µάθηµα αυτό αποτελεί ένα φρεσκάρισµα των γνώσεών τους. Για το λόγο αυτό πρέπει η διδασκαλία του µαθήµατος να επικεντρώνεται στη φυσική ερµηνεία των εννοιών αυτών, καθώς και στα ιδιαίτερα προβλήµατα του κλάδου. ʼλγεβρα πινάκων (πράξεις, ιδιότητες). Ορίζουσες (ιδιότητες, υπολογισµός, ανάπτυγµα κατά Laplace). Γραµµικά συστήµατα, µέθοδοι επίλυσης γραµµικών συστηµάτων, αλγόριθµος Gauss. Ιδιοδιανύσµατα και ιδιοτιµές. Συναρτήσεις, βασικές έννοιες. Παραδείγµατα. Περιοδικές συναρτήσεις, τριγωνοµετρικές και αντίστροφες κυκλικές συναρτήσεις. Συστήµατα αναφοράς (Καρτεσιανές, πολικές, σφαιρικές και κυλινδρικές συντεταγµένες). ιανύσµατα. Πράξεις διανυσµάτων. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο. ιανυσµατικές συναρτήσεις. Γεωµετρική και φυσική ερµηνεία. Μιγαδικοί αριθµοί, πράξεις και ιδιότητες. Τύπος του De Moivre. Όρια συναρτήσεων. Γεωµετρική και φυσική ερµηνεία. Παραγώγιση συναρτήσεων, γεωµετρική και φυσική ερµηνεία. Τύποι και βασικά θεωρήµατα. ιαφορικό συνάρτησης, γεωµετρική ερµηνεία. Παραγώγιση διανυσµατικών συναρτήσεων. Μελέτη συναρτήσεων. Σειρές Taylor και Mac- Laurin. Αόριστη ολοκλήρωση. Τύποι ολοκλήρωσης. Ολοκλήρωση κατά παράγοντες και µε αντικατάσταση. Ορισµένη ολοκλήρωση. Γεωµετρική και φυσική της σηµασία. Εφαρµογές στη Μηχανική. Γ) Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Η δυνατότητα επίλυσης γραµµικών συστηµάτων µε τις συνηθέστερες µεθόδους της Γραµµικής ʼλγεβρας. Η δυνατότητα επίλυσης των βασικών προβληµάτων της Μηχανικής και της Φυσικής µε τη βοήθεια των εννοιών του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισµού. 1. Τερζίδης Χ.: ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, 2006, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη

4 4 2. Σάλτας Β.: Μαθηµατικά Ι: Θεωρία και πράξη. Εκδόσεις Γκιούρδας, Μακρυγιάννης, Μαθηµατικά Α, Κικίλιας, Μαθηµατικά 1Β, διαφορικός ολοληρωτικός λογισµός, Εκδόσεις ΙΩΝ, Bajral - Mustoe - Walker 1990 Advanced Engineering Mathematics' α) Τίτλος µαθήµατος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 9 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 10 Η κατανόηση, εκ µέρους των σπουδαστών, της επίδρασης των δυνάµεων και ροπών στην στατική ισορροπία επίπεδων γραµµικών απαραµόρφωτων φορέων. Η ανάπτυξη στατικού αισθητηρίου σχετικά µε την επάρκεια συνδέσµων για την επίτευξη στερεότητας και ισοστατικότητας δικτυωτών και ολόσωµων φορέων. Η ανάπτυξη ικανότητας υπολογισµού και αξιολόγησης των αξονικών & τεµνουσών δυνάµεων καθώς και των καµπτικών ροπών που αναπτύσσονται στα µέλη των φορέων. Θεωρία: Βασικές έννοιες και αρχές της Τεχνικής Μηχανικής. Σύνθεση- ανάλυση και ισορροπία δυνάµεων στο επίπεδο. Υπολογισµός ροπών - Θεώρηµα των ροπών και εφαρµογή αυτών. Είδη στηρίξεων και χρήση αυτών για την επίτευξη στερεότητας και ισοστατικότητας των φορέων. Μορφές φορτίσεων σε επίπεδους φορείς και υπολογισµός των αντιδράσεων των στηρίξεών τους. ικτυωτοί φορείς και η µέθοδοι υπολογισµού των αξονικών δυνάµεων των ράβδων του δικτυώµατος. Μορφές επίπεδων γραµµικών φορέων (αµφιέριστη, πρόβολος, προέχουσα δοκός, πλαίσια, τριαρθρωτά τόξα, δοκοί Gerber, δικτυώµατα). Υπολογισµός εντατικών στατικών µεγεθών που εµφανίζονται σε διάφορες διατοµές στους ολόσωµους φορείς ( αξονικές και διατµητικές δυνάµεις, καµπτικές ροπές). Υπολογισµός και χάραξη διαγραµµάτων όλων των εντατικών µεγεθών. Εργαστήριο: γίνεται εφαρµογή των αρχών της Τεχνικής Μηχανικής στην πράξη. Πραγµατοποιούνται ασκήσεις σύνθεσης και ισορροπίας δυνάµεων και ροπών στο επίπεδο, εξετάζονται τα είδη των στηρίξεων, καθώς και οι διάφορες κατηγορίες των φορτίσεων επίπεδων φορέων, ενώ γίνονται ασκήσεις υπολογισµού των αντιδράσεων στις στηρίξεις των φορέων. Ακόµα, εξετάζονται δικτυωτοί επίπεδοι φορείς και πραγµατοποιούνται παραδείγµατα υπολογισµού των αξονικών δυνάµεων των ράβδων. Τέλος, διεξάγονται ασκήσεις χάραξης διαγραµµάτων εντατικών µεγεθών διατοµής (αξονικές και τέµνουσες δυνάµεις, καµπτικές

5 5 ροπές) σε διάφορες µορφές γραµµικών φορέων (πρόβολος, αµφιέρειστη-προέχουσα δοκός, πλαίσια, δοκοί Gerber, τριαρθρωτά τόξα). Γ) Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα Η ανάπτυξη στατικού αισθητηρίου σχετικά µε την στερεότητα και ισοστατικότητα των ολόσωµων φορέων. Η ικανότητα του υπολογισµού και της αξιολόγησης όλων των εντατικών στατικών µεγεθών ( αξονικών δυνάµεων- τεµνουσών δυνάµεων- καµπτικών ροπών) που αναπτύσσονται επάνω στους φορείς. 1. Ματσικούδη -Ηλιοπούλου, Τεχνική µηχανική αρχές στατικής και εισαγωγή στην θεωρεία παραµορφωσίµων σωµάτων, ΑΠΘ, Βυθούνης Παναγιώτης, Στατική Μηχανική του απαραµόρφωτου στερεού, α) Τίτλος µαθήµατος: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 1 ώρα θεωρία + 4 ώρες εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 4 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 1ο Εισαγωγή των σπουδαστών στον κώδικα του Τεχνικού Σχεδίου. Θεωρία: Μέθοδοι και διαδικασίες σχεδίασης, όργανα σχεδίασης, γραµµές, κάνναβος, συναρµογή, γραφή, γράµµατα και αριθµοί, διαστάσεις και υψόµετρα, κλίµακες σχεδίασης, γεωµετρικές κατασκευές, ορθές προβολές, αξονοµετρική σχεδίαση. Kατοικία: κατόψεις, θεµελιώσεις, τοµές, όψεις κατοικιών. Εργαστήριο: Σχεδίαση και εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων στα παρακάτω θέµατα όπως: µέθοδοι και διαδικασίες σχεδίασης, χρήση οργάνων σχεδίασης, γραµµές, είδη γραµµών, κάνναβος, συναρµογή, γραφή, γράµµατα και αριθµοί, διαστάσεις και υψόµετρα, κλίµακες σχεδίασης, γεωµετρικές κατασκευές, ορθές προβολές, αξονοµετρική σχεδίαση.

6 6 Kατοικία: κατόψεις, θεµελιώσεις, τοµές, όψεις κατοικιών. Γ)Aναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Απόκτηση βασικών γνώσεων σχεδίασης, εµπειρία και πληροφόρηση των σπουδαστών σε θέµατα σύµφωνα µε την ειδικότητά τους έτσι ώστε να µπορούν να αποδώσουν σωστά αυτό που θέλουν να σχεδιάσουν ή να κατασκευάσουν. 1. Παυλίδης Ι., Γραµµικό σχέδιο, τόµος Α & Β., Εκδόσεις Ζήτη Neufert, Οικοδοµική και Αρχιτεκτονική σύνθεση, Μ. Γκιούρδας, Αθήνα α) Τίτλος µαθήµατος: ΦΥΣΙΚΗ γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 5 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 1ο Το µάθηµα Φυσική φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τον αυριανό Τεχνολόγο Πολιτικό οµικών Έργων µε τις αρχές και τους νόµους που διέπουν αυτή καθαυτή την επιστήµη του, στο πλέον θεµελιώδες επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή, σηµαντικό ρόλο αναµένεται να παίξει η σύνδεση των θεµελιωδών φυσικών νόµων µε συγκεκριµένους τοµείς εφαρµογών της οµικής Επιστήµης (όπως είναι π.χ. η εδαφοµηχανική, η µηχανική των κατασκευών, ο αντισεισµικός σχεδιασµός, οι µονώσεις κ. ά.), όπως επιχειρείται στο τέλος κάθε Θεµατικής Ενότητας. Εξάλλου, µε µια σειρά Εργαστηριακών Ασκήσεων, που φιλοδοξούν να καλύψουν όσο το δυνατόν τα θέµατα της θεωρίας, επιχειρείται η επαφή των Σπουδαστών µε την ουσία της πειραµατικής διαδικασίας: Τη µέτρηση ενός φυσικού µεγέθους, την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων µέσω της γραφικής ή/και της αναλυτικής επεξεργασίας των µετρήσεων και την ποσοτική εκτίµηση της ακρίβειας του αποτελέσµατος. Θεωρία: 1. Εισαγωγή στις Φυσικές Έννοιες

7 7 2. Μηχανική του Υλικού Σηµείου - ύναµη και Κίνηση - Στατική και υναµική Ισορροπία - Βασικές Εφαρµογές Μηχανικών Συστηµάτων 3. Ενεργειακό Περιεχόµενο Μηχανικού Συστήµατος 4. Το Στερεό Σώµα 5. Περιοδικές Κινήσεις - Είδη και Σύνθεση - Κύµατα - Ακουστική 6. Θερµοκρασία - Θερµότητα Εργαστήριο: Μία σειρά Εργαστηριακών Ασκήσεων αποσκοπεί στη µέτρηση ή/και την επαλήθευση µιας σειράς φυσικών ποσοτήτων και νόµων. Ειδικότερα, η ύλη του εργαστηριακού µέρους του εν λόγω µαθήµατος περιλαµβάνει: 1. Μέτρηση συντελεστών τριβής 2. Θεµελιώδης εξίσωση της υναµικής 3. Μέτρηση συντελεστή θερµικής διαστολής 4. Σύνθεση οµοεπίπεδων δυνάµεων 5. Ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση 6. Ελεύθερη πτώση 7. Στροφικές ταλαντώσεις 8. Νόµος ελαστικότητας του Hooke 9. Εφαρµογές του απλού εκκρεµούς Γ) Αναµενόµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα: Σε όλες τις τεχνολογικά αναπτυγµένες χώρες του κόσµου η επιστήµη της Φυσικής παίζει έναν πρωτεύοντα ρόλο, εξερευνώντας σήµερα τις θεµελιώδεις αρχές στις οποίες θα βασιστεί η τεχνολογία του αύριο. Πράγµατι, µέχρι πριν από λίγα χρόνια, έννοιες όπως ελεγχόµενη πυρηνική σχάση, σύντηξη, υπεραγωγιµότητα, υγροί κρύσταλλοι, µεταλλική ύαλος κ. ά. υπάγονταν στο χώρο της µεταφυσικής, ενώ σήµερα αποτελούν µέρος της καθηµερινής πραγµατικότητας. Επιπλέον, όλα τα φαινόµενα στη φύση είναι αποτελέσµατα συνδυασµών των θεµελιωδών αλληλεπιδράσεων και, µʼ αυτήν την έννοια, η Φυσική έχει σηµαντική επίδραση και σε όλες τις άλλες θετικές επιστήµες. Γιʼ αυτό, όχι µόνον οι Φοιτητές της Φυσικής, αλλά και οι Σπουδαστές όλων των Τεχνολογικών Επιστηµών θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της. Αυτό ακριβώς επιχειρείται µε τη διδασκαλία του εν λόγω µαθήµατος.

8 8 Σχετική Βιβλιογραφία: 1. Μουστακάκης Γ και Ζαχαριάδου Κ, «Μηχανική - Θερµότητα», Σύγχρονη Εκδοτική, Μαλινδρέτος Μ, «οµική Φυσική -Βασικές Αρχές και Εφαρµογές», University Studio Press, B' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο α) Τίτλος µαθήµατος: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ β) Τύπος µαθήµατος: Θεωρητικό. γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 ώρες θεωρία + 1ώρα άσκηση πράξης δ) ιδακτικές µονάδες: 8 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 2ο ζ) Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι. Η θεωρητική εργασία στο επίπεδο ή σε επιφάνεια απαιτεί τη χρήση πολλαπλών ολοκληρωµάτων, έννοια ιδιαίτερα σηµαντική για κάθε µαθηµατική εφαρµογή. Είναι σηµαντικό επίσης για οποιονδήποτε εξασκεί θετική επιστήµη να γνωρίζει για τις διαφορικές εξισώσεις: Τι είναι. Ποιο φυσικό πρόβληµα επιλύουν. Πώς καταστρώνονται. Που θα βρει τη µέθοδο λύσης της.ε. που τον απασχολεί. Για το λόγο αυτό δεν προτείνεται η µελέτη πολλών ειδών.ε.. Αντίθετα, προτείνεται η διεξοδική µελέτη των γραµµικών.ε. 2ης τάξης, διότι συναντώνται στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος παρουσιάζει ταλάντωση (σταθερή, µε απόσβεση, εξαναγκασµένη, καθώς και σε θέµατα συντονισµού).

9 9 Συναρτήσεις περισσοτέρων µεταβλητών. Γεωµετρική και φυσική ερµηνεία. Μερικές παράγωγοι πρώτης και ανώτερης τάξης. Ολικό διαφορικό, γεωµετρική ερµηνεία. Μελέτη ακρότατων. ιπλή ολοκλήρωση. Επικαµπύλια και επιφανειακά ολοκληρώµατα. Γεωµετρική και φυσική ερµηνεία. Εφαρµογές σε θέµατα Μηχανικής. Βασικές έννοιες ιαφορικής Γεωµετρίας: Κλίση, απόκλιση και στροφή. ιαφορικές εξισώσεις (.Ε.). Γενικές έννοιες, γεωµετρική και φυσική ερµηνεία. Γενική και µερική λύση. Κατάστρωση.Ε..Ε. 1ης τάξης, χωριζόµενων µεταβλητών, οµογενείς γραµµικές και πλήρεις. Εφαρµογές..Ε. 2ης τάξης, γραµµικές µε σταθερούς συντελεστές µε µηδενικό και µη µηδενικό β' µέλος. Εφαρµογές στο πρόβληµα των ταλαντώσεων. Γ) Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Η γνώση και η χρήση των βασικών εννοιών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο στα προβλήµατα της Μηχανικής και της υναµικής των κατασκευών. 1. Τερζίδης Χ.:Μαθηµατικά ΙΙ, 2007, Εκδόσεις Ανικούλα 2. Λ. Βρυζίδη, Ι. Γεωργούδη, Μαθηµατικά ΙΙ, Τόµος Α και Β, Εκδόσεις ΙΩΝ, α) Τίτλος µαθήµατος: ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση πράξης + 2 ώρες εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 9 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 2ο Η κατανόηση εκ µέρους των σπουδαστών των διαφόρων µορφών καταπονήσεων φορέων στο επίπεδο και το χώρο. Β.1. Θεωρία 1. Ράβδοι αξονικά φορτιζόµενες. Aρχή St Vennant. Ορθή τάση. ιάτµηση. ιατµητική τάση, διάτµηση σε ήλους, κοχλίες. Επιφάνειες διάτµησης. Σύνθλιψη άντυγας της οπής. 2. Παραµορφώσεις. Ορθή παραµόρφωση. Νόµος Hooke. Mέτρo ελαστικότητας. οκιµή εφελκυσµού. ιάγραµµα τάσεων - παραµορφώσεων. Όριο αναλογίας. Όριο ελαστικότητας. Όριο διαρροής. Μέγιστη τάση. Τάση θραύσης. Κράτυνση. Ελαστικές και πλαστικές παραµορφώσεις. Φαινόµενο λαιµού. Επιτρεπόµενη τάση. Υπολογισµός αξονικής µετατόπισης

10 10 στην ελαστική περιοχή. 3. Τριαξονική καταπόνηση. Γενικευµένος νόµος Hooke Σχέση διατµητικών τάσεων - παραµορφώσεων. Μέτρο ολίσθησης. 4. Καθαρή κάµψη. Υποθέσεις. Υπολογισµός ροπής αδράνειας. Ισορροπία διατοµής. Σχέση ροπή κάµψης - καµπυλότητας. Ροπή αντίστασης. Μέγιστη τάση. 5. Ελαστική γραµµή. Ακτίνα καµπυλότητας Οριακές συνθήκες. Συνθήκες συνέχειας. 6. ιάτµηση καµπτόµενων στοιχείων. Στατική ροπή. Κατανοµή διατµητικών τάσεων. 7.Επίπεδη εντατική κατάσταση. Κύριοι άξονες. Κύριες τάσεις. Μέγιστη διατµητική τάση. Κύκλος Mohr. 8. Στρέψη. Ροπή Στρέψης. Κυκλικές διατοµές. Πολική ροπή αδράνειας. Ορθογωνικές ιατοµές. 9. Λυγισµός. Μήκος λυγισµού. Φορτίο και τάση λυγισµού. Ακτίνα αδράνειας. Λυγηρότητα. 10. Κάµψη µε ορθή δύναµη. Αρχή επαλληλίας. Κατανοµή τάσεων καθʼύψος. ιαξονική κάµψη µε ορθή δύναµη. Κατανοµή - υπολογισµός τάσεων. 11. Αστοχία όλκιµων και ψαθυρών υλικών σε επίπεδη εντατική κατάσταση. Κριτήρια Tresca, Von Mises και Mohr.. Β.2. Εργαστήριο Εργαστηριακές δοκιµές - πειράµατα στα αντικείµενα : 1. Αξονικός εφελκυσµός χάλυβα - Όλκιµη θραύση 2. Κεντρική θλίψη χάλυβα 3. Κεντρική θλίψη σκυροδέµατος - Ψαθυρή θραύση 4. Κάµψη οµογενών υλικών 5. Στρέψη κυκλικών διατοµών 6. Λυγισµός δοκιµίων χάλυβα 7. υναµικές φορτίσεις - συντονισµός. Εφαρµογές - εργαστηριακές ασκήσεις στα αντικείµενα: 1. Αξονική καταπόνηση (εφελκυσµός - θλίψη). ιαστασιολόγηση ράβδων δικτυωµάτων. 2. Καθαρή κάµψη - Υπολογισµός ροπής αδράνειας 3. Υπολογισµός ήλων - κοχλιών 4. ιάτµηση λόγω κάµψης. Υπολογισµός στατικής ροπής επιφάνειας. 5. Σύνθετες καταπονήσεις. Κάµψη µε ορθή δύναµη. ιαστασιολόγηση δοκών - στύλων. 6. Στρέψη 7. Λυγισµός Γ. Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα 1. Κατανόηση τρόπου και συνεπειών των διάφορων καταπονήσεων 2. ιαστασιολόγηση φορέων - Επιλογή κρίσιµων διατοµών

11 11 3. Υπολογισµός παραµορφώσεων - µετατοπίσεων 4. Εκτίµηση αστοχίας δοµικών υλικών. Σχετική βιβλιογραφία 1. Βουθούνης Π. «Αντοχή των Υλικών - Τεχνική Μηχανική». Ελληνικές Τεχνικές Εκδόσεις, Αµίρ Ιάκωβος. «Μηχανική ΙΙ - Αντοχή των Υλικών». Εκδ. ιόσκουροι, Βελαώρας Γ. «Αντοχή Υλικών». 2η Έκδοση. Εκδόσεις Ίων, E. Schweda. «Αντοχή των Υλικών». Εκδ. Μόσχος Γκιούρδας, Pytel - Kiusalaas. «Mechanics of Materials». Thomson Learning Inc. Brooks/Cole, Bassin - Brodsky - Wolkoff. «Statics and Strength of Marerials». 4th Edition. MacMillan / MacGraw Hill, Τριβέλλας Θ.: «Μαθήµατα Τεχνικής Μηχανικής». Β. Γκιούρδας Εκδοτική α) Τίτλος µαθήµατος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 5 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 2ο Κατανόηση των δοµικών υλικών και σωστή χρήση τους στις κατασκευές. Θεωρία:Τεχνολογία βιοµηχανικής παραγωγής και φυσικοχηµικές ιδιότητες εφαρµογής υλικών της ειδικότητας του τµήµατος, όπως: Ξύλο - Φυσικοί λίθοι - Αδρανή Υλικά για σκυρόδεµα - Κονίες είδη και χρήση (άργιλος, πηλός, άσβεστος, γύψος, υδραυλική άσβεστος, ποζολανικές κονίες) - Κονιάµατα είδη και εφαρµογές - Τσιµέντο: παρασκευή, ενυδάτωση, φυσικές και µηχανικές ιδιότητες νωπού και σκληρυµµένου τσιµεντοπολτού - Σκυρόδεµα: δοµή, αντοχή, παραµορφώσεις, ανθεκτικότητα σε διάρκεια, χαρακτηριστικά νωπού σκυροδέµατος, προηγµένα σκυροδέµατα - Μέταλλα: σίδηρος χάλυβας (παραγωγή, κατεργασία, δοµικός χάλυβας, χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος, χάλυβας

12 12 προέντασης), άλλα µέταλλα, διάβρωση και προστασία µετάλλων - Κεραµικά υλικά - οπλισµού σκυροδέµατος - Θερµοµονωτικά υλικά - Θερµοµονωτικές κατασκευές Ηχοµονωτικά υλικά - Ηχοµονωτικές κατασκευές. Πλαστικά - Αλουµίνιο - Λοιπά υλικά. Εργαστήριο: Εργαστηριακές δοκιµές - πειράµατα στα αντικείµενα : Προσδιορισµός φαινοµένου βάρους αδρανών υλικών (άµµου και σκύρων). Εργοταξιακός προσδιορισµός της αργίλου στα αδρανή υλικά. Εργαστηριακός προσδιορισµός της αργίλου στην άµµο- οκιµή ισοδυνάµου άµµου. Προσδιορισµός της παιπάλης στην άµµο. Κοκκοµετρική ανάλυση αδρανών υλικών. Ελεγχος της αντοχής των χονδρόκοκκων αδρανών σε τριβή και κρούση ( οκιµή Los Angeles). Εργαστηριακή παρασκευή τσιµεντοκονιάµατος. Εργαστηριακός προσδιορισµός χρόνου αρχικής και τελικής πήξης του τσιµέντου (συσκευή Vicat). Προσδιορισµός της αντοχής του τσιµέντου σε εφελκισµό και κάµψη. Εργαστηριακή παρασκευή σκυροδέµατος. Προσδιορισµός αρχικής ταχύτητας υδατοαπορρόφησης και υδατοαπορρόφησης µάζας στους οπτόπλινθους. Γ) Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα Το θεωρητικό µέρος θα προσφέρει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε την τεχνολογία και την πρακτική εφαρµογή των κυριότερων δοµικών υλικών που θα κλιθούν να αντιµετωπίσουν επαγγελµατικά. Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος θα εξοικειώσει τους σπουδαστές µε τον έλεγχο και τις δοκιµές που πραγµατοποιούνται στα κυριότερα δοµικά υλικά. 1. Α. Λεγάκη, Τεχνολογία οµικών Υλικών, Εκδ. Ευγενίδιο Ιδρυµα, Καλκάνη, Χατήρη, Σταθουλόπουλου, Τεχνολογία οµικών Υλικών, Εκδόσεις ΙΩΝ, «οµικά Υλικά» Α.Χ.Τριανταφύλλου, εκδόσεις Α.Χ.Τριανταφύλλου, α) Τίτλος µαθήµατος: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρα θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 4

13 13 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 2ο Εκπαίδευση µεθόδων και χρήση κατάλληλων τοπογραφικών οργάνων για εργασίες πεδίου και γραφείου, προκειµένου να διαµορφωθεί η απαραίτητη γνώση για αποτυπώσεις και σύνταξη διαγραµµάτων σε κλίµακες. Λήψη παραγώγων στοιχείων (εµβαδά, διαστάσεις, συντεταγµένες) από τα υπολογισµένα στοιχεία, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές έκδοσης οικοδοµικών αδειών. Μέθοδοι και τοπογραφικά όργανα για την υλοποίηση στοιχείων µελέτης στο έδαφος (εφαρµογή στοιχείων ρυµοτοµικών γραµµών). Μέθοδοι και όργανα για χωροσταθµήσεις, γνώση αναγκαία για εργολαβίες και διαµορφώσεις χώρων. Β) Περιγραφή του µαθήµατος. Θεωρία: Ορισµός, αντικείµενο, βασικές έννοιες και αρχές. Αναφορά σε επιφάνειες και συστήµατα αναφοράς. Στοιχεία θεωρίας σφαλµάτων. Οργανα και µέθοδοι µέτρησης γωνιών. Οργανα και µέθοδοι µέτρησης αποστάσεων. Ευθυγραµµίες - Πύκνωση. Σήµανση, επισήµανση και εξασφάλιση σηµείου. Ορθογώνιες και πολικές συντεταγµένες. Θεµελιώδη προβλήµατα και εφαρµογές. Μέθοδοι και χρησιµοποιούµενα όργανα για αποτυπώσεις και εργασίες πεδίου. Χωροστάθµηση, σχετικές µετρήσεις και όργανα. Μέθοδοι εµβαδοµετρίας και εµβαδόµετρο. Μέθοδοι χάραξης. Πολυγωνικές οδεύσεις. Μέθοδοι εφαρµογής σηµείων στο έδαφος. Εργαστήριο: Οριζοντίωση και κέντρωση ταχυµέτρου, ανάγνωση ενδείξεων ταχυµέτρου. Εκτέλεση ολοκληρωµένης εφαρµογής αποτύπωσης κτιρίου και γύρω περιοχής, µε σύνταξη κροκί και εκτέλεση των αναγκαίων ταχυµετρικών αναγνώσεων. Υπολογισµός χαρτιού ανάλογα µε την κλίµακα, χάραξη κανάβου, ραπορτάρισµα σηµείων, σύνταξη και µελάνωµα τελικού τοπογραφικού διαγράµµατος σε κλίµακα 1:500. Γ) Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Θεωρία: Η παρακολούθηση της Θεωρίας αναµένεται να δηµιουργήσει τις παρακάτω ικανότητες: Αναφοράς των επιφανειών και των συστηµάτων αναφοράς της Γεωδαισίας και της Τοπογραφίας. ιάκρισης των τοπογραφικών οργάνων ταχυµετρίας από αυτά της χωροστάθµησης. Περιγραφής και εξήγησης των µεθόδων λήψης µετρήσεων πεδίου για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων. Περιγραφής και ερµηνείας όλων των αναγκαίων για την σύνταξη διαγραµµάτων αντίστοιχων εργασιών γραφείου.

14 14 Ανάπτυξης των µεθόδων λήψης παραγώγων στοιχείων από τα υπολογισµένα στοιχεία ενός διαγράµµατος. Περιγραφής και ερµηνείας των οργάνων και µεθόδων υλοποίησης στοιχείων µελέτης στο έδαφος. Περιγραφής οργάνων και µεθόδων χωροστάθµησης. Εργαστήριο: Η παρακολούθηση του Εργαστηρίου αναµένεται να δηµιουργήσει τις παρακάτω ικανότητες: Αναγνώρισης των στοιχείων λειτουργίας των βασικών τοπογραφικών οργάνων. Εκτέλεσης της οριζοντίωσης και κέντρωσης ταχυµέτρου σε σηµείο. Εκτέλεσης µετρήσεων στο πεδίο για ταχυµετρική αποτύπωση. Εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών γραφείου για σύνταξη πλήρους τοπογραφικού διαγράµµατος. Λήψης παραγώγων στοιχείων ενός τοπογραφικού διαγράµµατος. Λήψης στοιχείων µελέτης στο έδαφος - εφαρµογή στοιχείων ρυµοτοµικών γραµµών. Εκτέλεσης χωροστάθµησης µικρής κλίµακας. 1. Βλάχος., Τοπογραφία και Τοπογραφικές χαρτογραφήσεις, ΑΠΘ, Κοφίτσας Ι., Μαθήµατα Τοπογραφίας, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αποστολάκης Κ., Τοπογραφίας, Εκδόσεις Σταµούλης, Καλτσίκης Χ. Φωτίου Α., Γενική Τοπογραφία: όργανα - µετρήσεις - υπολογισµοί - απόδοση,εκδόσεις Ζήτη, α) Τίτλος µαθήµατος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι β) Τύπος µαθήµατος: Εργαστηριακό. γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 ώρες εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 2 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 2ο Να αναπτύξει δεξιότητες στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς και να παράσχει τις πρώτες βασικές έννοιες που αφορούν στις βασικές µεθόδους και τεχνικές προγραµµατισµού.

15 15 Εισαγωγή στους Η.Υ. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήµατα. Λογικά διαγράµµατα. Αλγόριθµοι (δοµές - ανάλυση) µε τη βοήθεια µιας ανώτερης γλώσσας προγραµµατισµού. Εφαρµογές προγραµµατισµού για την επίλυση βασικών προβληµάτων Μαθηµατικών, Αριθµητικής ανάλυσης. Γ) Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα: Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι σπουδαστές θα είναι στη θέση να: Να µάθουν να επεξεργάζονται κείµενο µε την εφαρµογή κειµενογράφου (δηµιουργία, αποθήκευση, µορφοποίηση και εκτύπωση εγγράφων). Να µάθουν να δηµιουργούν, να τροποποιούν, να µορφοποιούν, να κάνουν υπολογισµούς και να τυπώνουν λογιστικά φύλλα (δηµιουργία τύπων και γραφηµάτων, µορφοποίηση δεδοµένων και εκτύπωση). Να εξοικειωθούν στη δηµιουργία πακέτων (προγραµµάτων) µε δοµηµένο προγραµµατισµό, που να τρέχουν σε σύγχρονα computers και κάτω από σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα και να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των έτοιµων πακέτων, όπως παράθυρα, κυλιόµενα µενού, κουµπιά διαταγών, χρώµατα, σχήµατα, εικόνες κ.τ.λ. Σχετικήβιβλιογραφία: 1 Πετρούτσος, Ευάγγελος, Πλήρες εγχειρίδιο της Visual Basic 6, Εκδότης: Γκιούρδας Μ., Σκλαβενίτης, ηµήτρης, Visual Basic, Εκδότης: ίαυλος, Mac,Bride, Visual Basic, Εκδότης: Hodder Education, 2004 α) Τίτλος µαθήµατος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ β) Τύπος µαθήµατος: Εργαστηριακό. γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 ώρες εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 2 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 2ο ζ) Προαπαιτούµενα: Τεχνικό Σχέδιο. Σκοπός του µαθήµατος είναι η εκµάθηση της ηλεκτρονικής αποτύπωσης αρχιτεκτονικών και οικοδοµικών σχεδίων µε όλες τις προδιαγραφές και τις λεπτοµέρειες που απαιτούνται, που κυρίως ενδιαφέρουν τους απόφοιτους του τµήµατος Πολιτικών οµικών Έργων. Γνωρίζοντας τις βασικές αρχές λειτουργίας των Windows και έχοντας επαρκείς γνώσεις τεχνικής σχεδίασης, προσπαθούµε να κατανοήσουµε την φιλοσοφία της λειτουργίας της αυτοµατοποιηµένης

16 16 ηλεκτρονικής σχεδίασης µε την εκµάθηση του προγράµµατος Autocad Ο έλεγχος της επάρκειας της γνώσης του αντικειµένου γίνεται µε την απόδειξη της αυτοδύναµης σχεδίασης ενός ολοκληρωµένου σχεδίου σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Αρχές σχεδίασης µε φιλοσοφία CAD. Σχεδιαστικά βοηθήµατα. Περιβάλλον του προγράµµατος. Εισαγωγικές σχεδιαστικές εφαρµογές. Βασικές σχεδιαστικές οντότητες. Βασικές εντολές χρήσης. Ρύθµιση του περιβάλλοντος σχεδίασης. Χρήσιµες εντολές (Zoom, Pan, Move, Copy, Erase, κ.λ.π). Βασικές εντολές σχεδίασης. Εντολές τροποποίησης σχεδίου. Εντολές επεξεργασίες κειµένου. Εντολές εισαγωγής κειµένου-διαγραµµίσεων και διαστάσεων. Εκτύπωση σχεδίων. Γ) Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα : Το µάθηµα επιχειρεί να εξοικειώσει τον σπουδαστή µε τη νοοτροπία της σχεδίασης µε Η/Υ, η οποία είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν στο σχεδιαστήριο. Ο σπουδαστής που θα παρακολουθήσει µε επιτυχία το µάθηµα θα είναι σε θέση να αντιµετωπίζει σε ικανοποιητικό βαθµό τις περισσότερες από τις σχεδιαστικές του ανάγκες στο δισδιάστατο σχέδιο. Στόχος του µαθήµατος είναι το σχεδιαστικό πρόγραµµα του AutoCAD να γίνει ένα εργαλείο παραγωγικότητας στα χέρια των σπουδαστών τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και µελλοντικά στην αγορά εργασίας. 1. Οδηγός εκµάθησης του AutoCAD 2005, Βασίλης Κορδόνιας, εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα Οδηγός επιτυχίας για το δίπλωµα ECDL CAD, Βασίλης Κορδόνιας, εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα Εισαγωγή στο AutoCAD 2006, Γιάννης Θ.Κάππος, εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα Οικοδοµική NEUFERT, Ernest Neufert, εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα Κατασκευή κτιρίων-σύνθεση και τεχνολογία, Χρήστος Γ.Αθανασόπουλος, εκδοτική Αθηνών, Αθήνα Γ' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο α) Τίτλος µαθήµατος: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 3 ώρες εργαστήριο.

17 17 δ) ιδακτικές µονάδες: 5 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 3ο Η κατανόηση των θεµελιωδών αρχών της συµπεριφοράς του εδάφους σαν υλικό Πολιτικού Μηχανικού και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε τη θεµελίωση κτιρίων. Θεωρία: Φυσικές και µηχανικές ιδιότητες εδαφών. Εργαστηριακές µετρήσεις και δοκιµές πεδίου. Ροή του νερού σε πορώδη εδάφη και επίδρασή του στη µηχανική συµπεριφορά του εδάφους. Τάσεις και παραµορφώσεις στο εδαφικό στοιχείο. Καθιζήσεις κοκκωδών και συνεκτικών εδαφών, στερεοποίηση. Συµπεριφορά εδαφών υπό στραγγιζόµενες και αστράγγιστες συνθήκες. Ωθήσεις γαιών και αντιστηρίξεις. Φέρουσα ικανότητα και αβαθείς θεµελιώσεις. Ευστάθεια πρανών. Εφαρµογές σε Η/Υ. Εργαστήριο: Σκοπός του Εργαστηρίου της Εδαφοµηχανικής είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε γνώσεις σχετικές µε τον έλεγχο και τις δοκιµές που αφορούν τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των εδαφών. Τα εργαστήρια που γίνονται : Εργαστηριακός Προσδιορισµός Υγρασίας εδαφών Εργαστηριακός Προσδιορισµός Ειδικού & Φαινόµενου Βάρους εδαφών Κοκκοµετρική Ανάλυση εδαφών Εργαστηριακός Προσδιορισµός Ορίων Atterberg (όριο Υδαρότητας, Όριο Πλαστικότητας, Όριο Συρρίκνωσης) Μέθοδοι Proctor (Συµπύκνωση εδαφών) Προσδιορισµός Εργοταξιακής Πυκνότητας εδαφών οκιµή Ανεµπόδιστης Θλίψης (Προσδιορισµός Μονοαξονικής Αντοχής σε Θλίψη των εδαφών) οκιµή ιάτµησης (Προσδιορισµός Αντοχής σε ιάτµηση των εδαφών) Γ) Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα : Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές αρχές του µαθήµατος, να καταλάβουν τη συµπεριφορά του υλικού «έδαφος» και να µπορούν να λύνουν ασκήσεις και εφαρµογές της Εδαφοµηχανικής. 1. Terzaghi,K., Εφηρµοσµένη εδαφοµηχανική, Εκδ. Μ. Γκιούρδας Craig R.F., Soil Mechanics E&FN SPON, London, G.E.BARNES : Εδαφοµηχανική (Αρχές και Εφαρµογές) - Εκδόσεις Κλειδάριθµος 4. B.M. DAS Principles of Geotechnical Engineering 5. T.W. LAMBE - R.V. WHITMAN Soil Mechanics, SI version 6. M.ΚΑΒΒΑ ΑΣ : Στοιχεία Εδαφοµηχανικής, ΕΜΠ ( Όλες οι σηµειώσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του καθ. Μ.Καββαδά)

18 18 α) Τίτλος µαθήµατος: ΣΤΑΤΙΚΗ Ι γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση πράξης + 1 ώρα εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 8 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 3ο Η κατανόηση των συνθηκών στατικής ισορροπίας, των επίπεδων απαραµόρφωτων φορέων, κάτω από την επίδραση εξωτερικών φορτίων, µε την προϋπόθεση ότι τα σώµατα είναι απόλυτα στερεά. Την ικανότητα των σπουδαστών να ελέγχουν τα αποτελέσµατα και να τα συγκρίνουν µε τα δεδοµένα του προβλήµατος. Στην κατανόηση και εφαρµογή των γραµµών επιρροής στους ισοστατικούς φορείς. Θεωρία: Μόρφωση και επίλυση σύνθετων επιπέδων ισοστατικών φορέων. Τριαρθωτό τόξο. Τριαρθωτό πλαίσιο. οκός GERBER. Μόρφωση και επίλυση επιπέδου δικτυωτών φορέων. Γραµµές επιρροής ισοστατικών φορέων. υσµενείς φορτίσεις. Εργαστήριο: Μόρφωση και επίλυση σύνθετων επίπεδων ισοστατικών φορέων (ισοστατικοί δοκοί και πλαίσια, τριαρθωτό πλαίσιο, δοκός Gerber, τριαρθωτό τόξο) υπό την επίδραση στατικών εξωτερικών φορτίσεων. Υπολογισµός φορτίων διατοµής και σχεδίαση διαγραµµάτων αξονικής και τέµνουσας δύναµης και διαγραµµάτων ροπών. Μόρφωση και επίλυση επίπεδων δικτυωτών φορέων υπό την επίδραση στατικών εξωτερικών φορτίσεων. Υπολογισµός και σχεδίαση γραµµών επιρροής ισοστατικών φορέων. Αξιοποίηση γραµµών επιρροής. υσµενείς φορτίσεις. Γ) ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η κατανόηση των συνθηκών στατικής ισορροπίας, των επιπέδων απαραµόρφωτων φορέων, κάτω από την επίδραση εξωτερικών φορτίων, µε την προϋπόθεση ότι τα σώµατα είναι απόλυτα

19 19 στερεά. Την ικανότητα των σπουδαστών να ελέγχουν τα αποτελέσµατα και να τα συγκρίνουν µε τα δεδοµένα του προβλήµατος. Στην κατανόηση και εφαρµογή των γραµµών επιρροής στους ισοστατικούς φορείς. 1. Υπολογισµός κατασκευών Ι, Πρελορένζος Α., Υπολογισµός κατασκευών Ι, Κεναµέας ηµ., ΟΕ Ε, Αθήνα, Muvdi Bichara B., Statics for engineers, New York Springer α) Τίτλος µαθήµατος: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ β) Τύπος µαθήµατος: Θεωρητικό γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση πράξης. δ) ιδακτικές µονάδες: 4 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 3ο Στα πλαίσια του µαθήµατος της Αριθµητικής ανάλυσης αναλύονται κάποιες βασικές αριθµητικές µέθοδοι υπολογισµού (επίλυση γραµµικών και µη γραµµικών συστηµάτων, παρεµβολή, παραγώγιση, ολοκλήρωση, επίλυση διαφορικών εξισώσεων (.Ε.) και επίλυση συστηµάτων.ε.). Η εφαρµογή των µεθόδων αυτών σε Η.Υ. προτείνεται να γίνει στα πλαίσια του µαθήµατος του Προγραµµατισµού Η.Υ. ΙΙ, του ιδίου εξαµήνου. Σφάλµατα. Αριθµητική σηµαντικών ψηφίων. Εξισώσεις µε µία µεταβλητή. Μέθοδος Newton- Raphson. Εφαρµογές µε Η.Υ. Υπολογισµός οριζουσών, αντίστροφων πινάκων και επίλυση γραµµικών συστηµάτων µε Η.Υ. Επίλυση µη γραµµικών συστηµάτων. Γραφική µέθοδος και µέθοδος του Newton. Πεπερασµένες ιαφορές. Παρεµβολή γραµµική και πλήρης. ιπλή γραµµική παρεµβολή. Αριθµητική παραγώγιση και αριθµητική ολοκλήρωση. Τύποι του Cotes. Εφαρµογές µε Η.Υ. Λύση.Ε. 1ης τάξης µε τις µεθόδους των Euler, Taylor και Runge-Kutta. Εφαρµογές µε Η.Υ. Λύση.Ε. 2ης τάξης µε τη µέθοδο του Taylor. Λύση συστηµάτων.ε. µε τη βοήθεια των αναπτυγµάτων (Taylor). Εφαρµογές σε προβλήµατα Μηχανικής και υναµικής σε Η.Υ. Υπολογισµός των βασικών στατιστικών παραµέτρων (µέση τιµή, τυπική απόκλιση κ.λ.π.) µε τη χρήση Η.Υ. Ευθύγραµµη, εκθετική και λογαριθµική παλινδρόµηση. Συντελεστής συσχέτισης. Εφαρµογές µε Η.Υ..

20 20 Γ) Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Η γνώση των βασικών αριθµητικών µεθόδων για την επίλυση των θεµελιωδών προβληµάτων της Μηχανικής και της υναµικής. 1. Γουσίδου-Κουτίτα Μ. Αριθµητική Ανάλυση, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Αριθµητική ανάλυση, Α., Μπακόπουλος ΕΜΠ, Μέθοδοι αριθµητικής ανάλυσης, Χ.Α. Φραγκάκι, 1982 α) Τίτλος µαθήµατος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ β) Τύπος µαθήµατος: Εργαστηριακό. γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες εργαστήριο. δ) ιδακτικές µονάδες: 2 ε) Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 3ο ζ) Προαπαιτούµενα: Προγραµµατισµός Η/Υ Ι. Προτείνεται το µάθηµα αυτό να αποτελεί στην ουσία το εργαστηριακό τµήµα του µαθήµατος της Αριθµητικής ανάλυσης. Γνωριµία µε κάποιο πακέτο προγραµµατισµού προβληµάτων Αριθµητικής ανάλυσης (π.χ. Excel, MathLab κ.λ.π.). Επίλυση των βασικών προβληµάτων. Αριθµητικής ανάλυσης (Υπολογισµός ριζών, γραµµικών συστηµάτων, ολοκληρωµάτων, διαφορικών εξισώσεων, παλινδρόµησης κ.λ.π.).εφαρµογές και προγραµµατισµός σε θέµατα Πολιτικού Μηχανικού. Γ) Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Η δυνατότητα επίλυσης των πιο συνηθισµένων προβληµάτων της Αριθµητικής Ανάλυσης µε τη βοήθεια Η.Υ., µε τη χρήση των έτοιµων συναρτήσεων αλλά και µε τον απλό προγραµµατισµό τους Ευγέν. Ιδρυµα, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Πολλάλη, Γιαννακόπουλου, ηµόπουλου, Γλαµπεδάκη. Εισαγωγή στους Η/Υ ΙΙ - Excel, Εκδόσεις ΙΩΝ, 1999.

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών

455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών 455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να μελετούν και να επιβλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 1 η komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος Τρίτη, 7 Σεπτεµβρίου,, 2004 ΠΠΜ 220 Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιάλεξη 1 η komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος Τρίτη, 7 Σεπτεµβρίου,, 2004 ΠΠΜ 220 Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 1 η Εισαγωγή στη Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Τρίτη, 7 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk ΠΠΜ 220

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ύο λόγια από τους συγγραφείς.

ύο λόγια από τους συγγραφείς. ύο λόγια από τους συγγραφείς. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τους συγγραφείς με σκοπό να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της Τοπογραφίας Ι. Το βιβλίο είναι γραμμένο με τον απλούστερο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ανοίγματα, ελαφριές κατασκευές) - Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Άμεσες Παλαιού (2011) και Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών α/α

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες (Επανάληψη): Δ02-2. Ισοστατικότητα

Εισαγωγικές Έννοιες (Επανάληψη): Δ02-2. Ισοστατικότητα Εισαγωγικές Έννοιες Ισοστατικότητα Εισαγωγικές Έννοιες (Επανάληψη): Δ02-2 Ισοστατικός (ή στατικά ορισμένος) λέγεται ο φορέας που ο προσδιορισμός της εντατικής του κατάστασης είναι δυνατός βάσει μόνο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) Ειδικό Λογισµικό: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 «.Ο.Υ. 7000» Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Για την ιαστασιολόγηση, Στατική επίλυση και Σχεδίαση Ευθυγράµµων Φραγµάτων Χειµάρρων εκ Λιθοσκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Διανομή Βιβλίων 2 ου εξαμήνου 1η ανακοίνωση, 17-03-2008

Διανομή Βιβλίων 2 ου εξαμήνου 1η ανακοίνωση, 17-03-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διανομή Βιβλίων 2 ου εξαμήνου 1η ανακοίνωση, 17-03-2008 Έκαστος σπουδαστής θα παραλαμβάνει μόνον τα δικά του βοηθήματα υπογράφοντας σε καταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ I Β. ΤΣΟΥΡΑΣ Λέκτορας ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Οι σηµειώσεις σ αυτό το τεύχος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Περίγραµµα µαθήµατος Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Καθηγητής Εφαρµογών Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Στοιχεία µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτοµατισµού Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ειδικά θέµατα Ανάλυσης συστηµάτων Σύνθεσης συστηµάτων ελέγχου Μελέτης στοχαστικών συστηµάτων. Καλλιγερόπουλος Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΜΟΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΙΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακαδ. Έτος: 2012-2013 Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τρίτη, 27/11/2012 ιδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 4.7.1: Κτίρια κατοικιών με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ε Ν O ΤΗ Τ Α ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ι. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΙΙ. ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο 95 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Ο Υ Σ ΤΕ00.003 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ KAI EΠEΞEPΓAΣIA

Διαβάστε περισσότερα