Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ"

Transcript

1

2

3

4 Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ

5

6 ΠΑΟΥΛ ΦΡΕΛΙΧ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Τόμος 1oc Μετάφραση &πό τα γαλλικά Χ.Α. ΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ 1972

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό οημ»(ωμα τοο συγγραφέα Πρόλογο; οτή διύτ ρη γ ρμανιχή ίκδοση Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τό πατρικό οπίτι 3 Ή πάλη 4ρχ(ς ι ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Ζυρίχη 38 Λεό Γιόγκισβς 36 Τό Κόμμι «Προλεταριάτο» 39 'Εναντίον τοο μπλανχισμοο 43 Τό έθνιχό ζήτημα, πρόβλημα στρατηγική; 46 Ή!8ρι>ση πολωνικές σοσιαλδημοκρατία; Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞ Μέσα στ'.ς γραμμές τής γ»ρμανικής σοσιαλδημοκρατίας Ή ρεφορμιστική έπίθβοη 71 Μια καθολική Αποψη 77 Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση: 81 Ένας σωφρονισμένος καπιταλισμό; 86 Μ id έργα σία Σιούφου 89 Α.- Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΑ δρια τοβ κοινοβουλ υτισμοο 94 Mid έμπειρία ουμμβτοχής στήν κυβέρνηση 96 Ultima ratio 101 Ή χαρλ πού τής Ιδινι ή μ4χη 104 Άκροβολισμοί 106-

8 5.- Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1905 σελ. Ή Ι'ωσιχ αφυπνίζεται 112 Ή όργάνωση τοο κόμματο; 116 Ό Λένιν κα! ή Ι'όζα Λούξεμπουργκ 123 Ή φύση τ?,; έπανάστασης τοδ 190Γ) 125 i/ti μετόπ.σθε ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ Ηαρσοίίζ 138 Ή ένοπλη έξέγερση 141 'II Γ.ολων.ν.ή σοο'.αλϊημοκρατίχ ν.αΐ το ΙΙολωνικά Σοοιαλιοτικδ Κόμμα 148 ή φυλακή 163 Ή κριτική τή; επανάσταση; ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΠΛΟ Διάψευση ελπίδων 166 Ή μαζική πολιτική απεργία 170 Μαζική απ*ργ(α, κόμμα καΐ αυνϊικάτα 176 Ηγέτες ίίχως προορισμό 182 Μι4 Ηεωρία τοο αυθόρμητου; 185

9

10 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα τού συγγραφέα Ό Πάουλ Φρέλιχ, ό συγγραφέας αύτού τοΰ βιβλίου, γεννήθηκε τό 1884 στη Λειψία άπό γονείς έργάτες σοσιαλιστές. 'Από πολύ νεαρά ήλικία συμμετείχε ένεργά στο έργατικό σοσιαλιστικό κίνημα της Γερμανίας, συνεργαζόταν σέ πολλές έργατικές έφημερίδες και τό 1914 άνέλαβε τη διεύθυνση της Bremer Aiirgerzeitung πού ήταν ένα <4ττό τά όργανα της άριστερής πτέρυγας της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Στον πόλεμο τοΰ 1914, έπεστρατεύτηκε, τραυματίστηκε καΐ προσωρινά άττολύθηκε. Γύρισε στη Βρέμη δπου πήρε δραστήριο μέρος στην πάλη των διεθνιστών έναντίον του πολέμου και έναντίον της πολιτικής της «'Ιεράς Ένωσης». Τον 'Απρίλη τοΰ 1916 πήρε μέρος στη συνδιάσκεψη τοΰ Κίενταλ πού ήταν συνέχεια της συνδιάσκεψης τοΰ Τσίμμερβαλντ, τής συνδιάσκεψης δηλαδή πού είχαν όργανώσει ol όμάδες και τά ρεύματα πού είχαν μείνει πιστά στον προλεταριακό διεθνισμό. Έπεστροαεύτηκε ξανά τό 1916, άλλα άμέσως σχεδόν συνελήφθη και φυλακίστηκε γιά άντιμιλιταριστική προπαγάνδα. 'Από αύτη τη φυλακή δεν θά 6γεΐ παρά μόνον μέ τή γερμανική έπανάσταση τού Τότες ρίχτηκε με δλη του τήν ψυχή στήν πάλη. Συμμετείχε σαν άντιπρόσωπος τής Βρέμης στο Ιδρυτικό συνέδριο τοΰ Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος και έξελέγη μέλος τής πρώτης Κεντρικής Επιτροπής του. Τό 1919 πήρε μέρος στή Δημοκρατία των έργατικών συμβουλίων τής Βαυαρίας, καταδιώχτηκε γι' αΰτή του τή συμμετοχή και πέρασε στήν παρανομία. Μέ τό ψευδώνυμο Πάουλ Βέρνερ έκανε τον άπολογισμό τής έξέγερσης σέ Ινα έργο του μέ τον τίτλο: «Ή Βαυαρική Δημοκρατία των συμβουλίων». 'Από τό 1921 έως τό 1924 και άπό τό 1928 έως τό 1930 ή- ταν βουλευτής στο Ράϊχσταγκ και ήταν άπό τούς καλύτερους κομ- 9

11 μουνιστές ρήτορες. "Εγραψε πολλά δρθρα και μπροσούρες και τό> πολύ σημαντικό έργο του «10 χρόνια πολέμου και έμφυλίου πολέμου». Άπό κοινού μέ την Κλάρα Τσέτκιν και τον Βάρσκι, άνέλαβε μέ Απόφαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς την έκδοση των 'Απάντων της Αούξεμπουργκ. Τό 1928 διεγράφη άπό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας για την πάλη του έναντιον τοΰ σταλινισμού. Το 1932 μέ άρκετούς προ παντός νέους Ιδρυσαν τό Σοσιαλιστικό 'Εργατικό Κόμμα, μια προσπάθεια.στις τελευταίες στιγμές νά φράξουν τόν δρόμο στόν άνερχόμενο φασισμό. Μέ την άνοδο τοΰ Χίτλερ συνελήφθη, κλείστηκε σέ στρατόπεδο, άλλα άπό λάθος άφέθηκε έλεύθερος. Τό 1934 πήγε στη Γαλλία δπου συμμετείχε στη διευβυνση τοΰ Σοσ. Έογ. Κόμματος. Τό 1939 συνελήφθη και μαζί μέ πολλούς άλλους αντιφασίστες κλείστηκε σέ στρατόπεδο στή Γαλλία. Χάρις στις ένεργειες της Διεθνούς Επιτροπής Βοηθείας άπελειλερώθηκε πήγε στήν 'Αγγλία και κατόπι στήν 'Αμερική. 'Επέστρεψε στή Γερμανία τό 1950 όπου μέχρι +ό θάνοττό του στή Φρανκφούρτη τό 1953 δεν έπαψε γραφτά και προφορικά νά διαδίδει προ παντός μέσα στους νέους; τις γνήσιες άρχές τοΰ έπαναστατικού μαρξισμού. 10

12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ή πρώτη έκδοση αύτοΰ τοϋ βιβλίου έκανε τήν έμφάνισή της στό Παρίσι, στά τέλη Αύγούστου 1939, μερικές μέρες πριν άπό τήν έναρεη τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Τό βιβλίο είναι ένα παιδί της μετανάστευσης κα) φέρνει τά σημάδια της. Ό συγγραφέας έγκστέλειψε τή Γερμανία, στίς άρχές τοϋ 1934, όταν είχε απελευθερωθεί άπό ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πίστευε τότες ότι τό ύλικό πού άπό πριν πολλά χρόνια είχε συγκεντρωθεί γιά τήν έκδοση των 'Απάντων της ΡόΖας ΛούΕεμπουργκ ήταν σέ άσφάλεια. "Ομως αύτό ήταν χαμένο ή βρισκόταν σέ χέρια πού δέν έπρόκειτο ποτέ νά άνοίεουν. Αύτό τό ύλικό περιελάμβανε χειρόγραφα και γράμματα της ΡόΖας Λού- Εεμπουργκ, σχεδόν όλα τά έργα πού ή ίδια είχε δημοσιεύσει στά γερμανικά, πολωνικά και γαλλικά, τόν 5ο τόμο των 'Απάντων πού ήταν ήδη στοιχειοθετημένος και έτοιμος γιά τό πιεστήριο, άφιερωμένος στά έργα της γιά τήν ιμπεριαλιστική πολιτική, γράμματα πολιτικά και ιδιωτικά πού άπευθύνονταν στή ΡόΖα, ένας άριθμός σημειώσεων και Αλλο άκόμα ύλικό. Στό έεωτερικό ή άπώλεια δέν είναι δυνατόν νά έπανορθωθεϊ και πρέπει νά παραιτηθούμε άπό πολλά πράγματα πού θά ήταν χρήσιμα γιά νά περιγράψουμε τό ύπόβαθρο και νά χαρακτηρίσουμε τις προσωπικότητες. Παρ' όλες όμως αύτές τις δυσμενείς περιστάσεις, τό βιβλίο αύτό έπρεπε νά γραφτεί. Τό όνομα της ΡόΖας Λού- Εεμπουργκ έχει γίνει ένα σύμβολο μέσα στό διεθνές έργατικό κίνημα. "Αλλά στίς σημερινές γενεές ή δράση της είναι λίγο γνωστή. 'Ακόμα κα) όσοι έχουν μιά οικειότητα μέ τή σοσιαλιστική φιλολογία δέν γνωρίζουν τά έργα της παρά άποσπασματικά. Ή δημοσίευση των έργων της μετά τό 11

13 θάνατό της προσέκρουε σέ πολλά έμπόδια και είχε αντιμετωπίσει λόγω της φραξιονιστικής πάλης μέσα στους κόλπους της Κομμουνιστικής Διεθνούς μιά άποφασιστική άντίσταση, άν και ποτέ δέν τήν φανέρωναν. ΓΓ αύτό αύτή ή έκδοση δέν πήγε ποτέ καλά και όλόκληρες πλευρές τοϋ έργου της ΡόΖας Αούξεμπουργκ, πλευρές των όποιων ή γνώση θά είχε μεγάλο ένδιαφέρον γιά νά κρίνουμε τις ιδέες της, έχουν περιπέσει στή λήθη. Στις συγκρούσεις των κομμάτων και των τάσεων στό έσωτερικό τοϋ εργατικού κινήματος πολλά άπό τά διδάγματα αύτής της μεγάλης θεωρητικού έχουν παραγνωριστεί και πολλά έχουν κακόβουλα παραμορφωθεί. Ή σοσιαλιστική φιλολογία πού βγήκε άπό τις κρύπτες μετά τήν ήττα τοϋ ναζισμοϋ δέν μπορούσε νά ή- ταν παρά άπομεινάρια. 'Υπήρχε κίνδυνος νά μή μείνει άπό τό ιστορικό έργο τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ παρά μιά ώχρή άνάμνηση ή μιά άπατηλή παράδοση. Άπό τις βιογραφικές μελέτες πού έχουν δημοσιευτεί γιά τή ΡόΖα Αούξεμπουργκ, άλλες, δπως αύτή τής ΛουΐΖας Κάουτσκυ, έχουν ένα περιορισμένο σκοπό και άλλες, δπως αύτή τής Ένριέττας Ρόλαντ - Χόλστ, άφήνουν κατά μέρος ούσιώδεις άπόψεις της. Οί δυο συγγραφείς ήταν εγκάρδιες φίλες τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ και έχουν περιγράψει τήν προσωπικότητά της μέ πολλή στοργή και κατανόηση. 'Αλλά και οί δυο αύτές είχαν καταλήξει σέ θέσεις καθαρά διαφορετικές άπό τις θέσεις τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ. ΓΓ αύτό Ktfi δέν κατόρθωσαν νά έκθέσουν σωστά τις ιδέες της ούτε νά δικαιώσουν τήν πολιτική της δράση. "Ενας μόνον ήταν πού είχε τήν ικανότητα νά ξαναζωντανέψει τή Ζωή και τό έργο τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ: ή Κλάρα Τσέτκιν. Τις δυό γυναίκες τις είχε άπό πολλά χρόνια συνδέσει μιά κοινή έργσσία. Ήταν και οί δυό ισχυρές προσωπικότητες. Ή προέλευσή τους ήταν άπό διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές έμπειρίες τις είχαν διαμορφώσει. 'Αλλά μέσα στις θεωρητικές συζητήσεις και στις πολιτικές συγκρούσεις είχαν και οί δυό καταλήξει στά ίδια συμπεράσματα και στις Ιδιες άποφάσεις. 'Ανάμεσα στούς σοσιαλιστές ήγέτες πού έπέζησαν τής ΡόΖας, κανείς καλύτερα άπό τήν Κλάρα δέν είχε γνωρίσει τό άνθρώπινο πλάσμα και τήν άγωνίστρια Αούξεμπουργκ, τό έδαφος των μαχών, τις ιστορικές περιστάσεις, τούς άντιπάλους και τούς συμμάχους. ΚΓ αύτή ήξερε γιά πολλές άπό τις άποφάσεις πού πήρε ή Αούξεμπουργκ, τά ιδιαίτερα έλατήρια πού μένουν ά- γνωστα γιά κεϊνον πού δέν μπορεί νά κρίνει παρά άπό τά 12

14 ντοκουμέντα. Τά άρθρα και oi μπροσούρες πού ή Κλάρα Τσέτκιν έχει άφιερώσει ατή μνήμη της φίλης της, μάς άφήνουν νά προαισθανθοϋμε τί θά ήταν μια βιογραφία της Ρό- Ζας γραμμένη άπ" αύτήν. Άλλά μέχρι τό θάνατο της, τό 1933, ή Κλάρα Τσέτκιν ήταν άφοσιωμένη στήν καθημερινή πάλη και δέν έπαυε νά βεβαιώνει ότι έτσι έκπληροϋσε τις ύποχρεώσεις της άπέναντι της συντρόφισσας πού είχε πέσει στή μάχη. Μετά τή νίκη τοϋ γερμανικού φασισμού, δέν ήταν μόνο oi γερμανοί σοσιαλιστές, πού ή μελέτη των αιτίων αύτής της βαρείας προλεταριακής ήττας τούς παρεκίνησε νά έγκύψουν πιό συστηματικά πάνω στά διδάγματα τής ΡόΖας Λούζεμπουργκ. Μπορούμε νά μιλήσουμε γιά μιά λουεεμπουργική άναγέννηση. Και όσο μεγάλωνε τό ένδιαφέρον γιά τό έργο της τόσο έπίσης Ζωηρή ήταν ή συναίσθηση γιά τά κενά τοϋ διαθέσιμου ύλικού. Δέν θά ήταν όμως άρκετό νά δημοσιεύσουμε τά λησμονημένα της έργα στο μέτρο πού αύτό θά μάς ήταν δυνατόν. "Επρεπε νά προσπαθήσουμε νά δώσουμε μιά πλήρη έκθεση τής σκέψης της καΐ τής δράσης της, πάνω στή βάση των δικών της άπόψεων. Νά έκθέσει μέ όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη άκρίβεια και σαφήνεια τις ιδέες τής ΡόΖας ΛούΕεμπουργκ, αύτό είναι τό κύριο καθήκον πού έχει θέσει στόν έαυτό του ό συγγραφέας. Σ' ό- σες περιπτώσεις είναι άπαραίτητο ό λόγος δίνεται στήν ίδια τή ΡόΖα ΛούΕεμπουργκ. ΈλπίΖει πριν άπ" όλα ότι προσφέρει έτσι ύπηρεσία στούς άναγνώστες έκείνους πού δέν έπαψε νά τούς σκέφτεται γράφοντας αύτό τό βιβλίο, στούς ά- γωνιστές τοϋ σοσιαλισμού, σ' αύτούς πού ένδιαφέρονται γιά τά θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα. Έάν αύτό τό βιβλίο μπόρεσε νά γραφτεί, αύτό έγινε πρό παντός χάρις σ' αύτόν τόν άξιέπαινο έκδότη, σ' αύτόν τόν άκούραστο ύπερασπιστή τών ταπεινών και καταφρονεμένων, τόν Βίκτορα ΓκόλλανκτΖ. Μέσα στόν έκδοτικό του οίκο έκανε τήν έμφάνισή της, τήν άνοιεη τοϋ 1940, ή άγγλική έκδοση μέ τήν άειόλογη μετάφραση τοϋ "Εντουαρντ ΦίτΖεραλντ. Αύτή ή έκδοση γνώρισε στήν Αγγλία, μέσα στή βράση τοϋ πολέμου, μιά έκπληκτική έπιτυχία. Τό βιβλίο άναφέρει τόν άναγνώστη σέ μιά έποχή πού ά- νήκει οριστικά στο παρελθόν. Στις τρεις δεκαετίες πού ά- κολουθοϋν τόν θάνατο τής ΡόΖας Λούξεμπουργκ ό κόσμος έχει ύποστεϊ τρομακτικές μεταμορφώσεις. Μέ τις μέρες τοϋ Γενάρη 1919 πού κατάφεραν ένα άποφασιστικό κτύπημα στή γερμανική έπανάσταση, κλείνει πράγματι μιά έποχή πού εϊ- 13

15 χε άρχίσει μέ τήν κατάργηση τοϋ νόμου εναντίον των σοσιαλιστών και πού χαρακτηριζόταν άπό μιά άνοδο σχεδόν άκατάπαυστη. Ακόμα και σέ καιρούς βαθιών έσωτερικών κλονισμών, όπως στή διάρκεια τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, αύτή ή άνοδος συνεχιζόταν, γιατί ή πνευματική ά- φομοίωση της πείρας και τών νέων προβλημάτων έπέτρεψε νά άναρριχηθοϋμε σέ νέες κορυφές και άγώνες πιό σκληροί σφυρηλατήσανε μιά νέα ήθική δύναμη. Άπό τότες οι συνθήκες μέσα στίς όποιες οί σοσιαλιστές έπρεπε νά δροϋν γίνονται όλοένα καϊ πιό πολύπλοκες και πιό δύσκολες. Βέβαια παντού οί έργατικές όργανώσεις έχουν άποκτήσει έπιβλητικές διαστάσεις και ενδιαφέρουσες έπιτυχίες, έχουν πραγματοποιηθεί σέ μερικούς άγώνες. 'Αλλά τό έργατικό κίνημα μένει διαιρεμένο άπό ένα βαθύ σχίσμα. "Εχει παραλύσει άπό βίαιους άγώνες στό έσωτερικό του και ή μαχητικότητά του έχει έξασθενήσει. Ή γενική του έζέλιεη έ- χει πάει άπό ήττα σέ ήττα γιά νά καταλήξει στό τέλος στην τρομερή καταστροφή πού ή νίκη τοϋ γερμανικού φασισμού όντιπροσωπεύει γιά όλόκληρο τό προλεταριάτο. Σ' αύτή τήν ηερίοδο τής παρακμής όλοι οί παλιοί συναγωνιστές της Ρό- Ζας Λούξεμπουργκ αισθάνονταν όλο και περισσότερο σκληρά, πόσο οί συμβουλές της, ή διεύθυνσή της και τό παρόδειγμά της έλειπαν άπό τό κίνημα. 'Εάν έκτιμαμε σήμερα τις δυσκολίες τις όποιες ή έργατική τάεη πρέπει νά άντιμετωπίσει ο' όλες τις χώρες και ιδιαιτέρως στή Γερμανία, ύπολογίζουμε πόσο μιά προσωπικότητα μέ τή φωτεινή διαύγεια και τήν τόλμη τής ΡόΖας ΛούΕεμπουργκ θά ήταν άναγκαία στήν έποχή μας. Θά πρέπει νά μελετήσουμε πώς στίς σημερινές συνθή κες τόσο ριζικά τροποποιημένες, οί ιδέες τής ΡόΖας Λούξεμπουργκ και Ιδιαιτέρως τά διδάγματά της στά προβλήματα τακτικής θά μπορούν νά είναι γόνιμα. Ό πρώτος όρος μιας τέτοιας προσπάθειας είναι μιά άνάλυση, όσο τό δυνατόν περισσότερο έξαντλητική, όλων τών ούσιωδών πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων τών ήμερων μας. Πρέπει έντούτοις νά ύπογραμμίσουμε ότι ποτέ ή ΡόΖα ΛούΕεμπουργκ δέν θεώρησε τά συμπεράσματα τής πνευματικής της δραστηριότητας σάν τελικές άλήθειες ή πρότυπο τακτικής πού πρέπει νά έφαρμόζουν σέ νέες καταστάσεις. Σέ ένα λόγο πού είχε έκφωνήσει τόν 'Οκτώβρη τοϋ 1910 μπροστά στά συνδικάτα τής Χάγης, είπε: 14 Ή προλεταριακή τώξη δέν διεξάγει τήν πάλη της σύμ-

16 φωνα μέ ένα τέλειο σχήμα εγγεγραμμένο σέ ένα βιβλίο, σέ μιά θεωρία. Ή σύγχρονη έργατική πάλη είναι μιά στιγμή στήν Ιστορία τής κοινωνικής έξέλιεης. Και μέσα στήν Ιστορία, μέσα στήν πάλη μαθαίνουμε πώς πρέπει νά άγω νιβόμαστε... Ό πρώτος κανόνας των πολιτικών μαχητών είναι νά βαδίζουν μέ τήν έεέλιξη τής έποχής τους κα) άδιάκοπα νά παρακολουθούν τις άλλαγές στόν κόσμο γιά νά άλλάζουν τή στρατηγική μας. ΓΓ αύτήν δέν ύπήρχε ούτε δόγμα ούτε αύθεντία στις ό- ποιες έπρεπε τυφλά νά ύποτασσάμαστε. Ή σκέψη άκόμα ότι έπρεπε στις δικές της ιδέες νά άποφεύγεται ή κριτική θά τήν έζέπληττε κα) θά τήν έξόργιζε. Μιά κριτική σκέψη διαρκώς έν έγρηγόρσει ήταν στά μάτια της τό ζωτικό στοιχείο τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος, ό πρώτος όρος μιας κοινής δράσης. Δίχως μιά συνεχή και συνειδητή έπανεεέταση τών παραδεγμένων θεωριών, δίχως μιά βαθειά μελέτη τών γεγονότων κα! μιά γνώση τών νέων τάσεων τής έεέλι- Εης δέν θά ήταν δυνατόν νά βρεθούμε στό ΰψος τής Ιστορίας κα) στό ϋψος τών παρόντων καθηκόντων μας. Και πρέπει νά προσθέσουμε, γιατί έχει γίνει ένδιαψέρον ύστερα άπό τήν πείρα τόσων χρόνων, δτι ή ΡόΖα ήεερε δτι οί συμβιβασμοί ήταν άνσπόφευκτοι στή Ζωή τών όργανώσεων και στήν πρακτική πολιτική γιά νά έπιτύχουν μιά συμφωνία στή δράση γιά έναν κοινό σκοπό. 'Αλλά όταν έπρόκειτο γιά τή θεωρία αύτή δέν ήξερε κανένα συμβιβασμό και άκόμα περισσότερο ύποταγή σέ μιά Εένη θέληση. Ό άγώνας μέχρι τέλος γιά τις δικές της πεποιθήσεις ήταν στά μάτια της μιά ήθική άπαίτηση πού έπιβαλλόταν άπ' αύτή τή φύση έ- νός σοσιαλιστή. Και ό όρος μιας τέτοιας υποχρέωσης, ή ά- καμπτη θέληση νά προχωρήσει μέχρι τό βάθος τών πραγμάτων. Στό έργο της, ύπάρχουν άρκετές έπιστημονικές διαπιστώσεις και άρχές τακτικής πού διατηρούν δλη τους τήν ά- ξια. Ύπάρχουν έπίσης κρίσεις πού διατυπώθηκαν σέ ιδιαίτερες περιστάσεις της έποχής της και πού μπορούν νά μας βοηθήσουν και νά μας καθοδηγήσουν στη λύση τών σημερινών προβλημάτων. Ύπάρχουν άκόμα απόψεις τής ΡόΖας πού πρέπει νά γίνουν άντικείμενο θεωρητικών συζητήσεων. Αλλά έάν θέλουμε νά κάνουμε κτήμα μας τήν κληρονομιά αύτής τής δασκάλας τού σοσιαλισμού πρέπει προσεκτικά 15

17 και μέ κριτικό πνεϋμα νά έξετάσουμε κάθε μιά άπό τις λέξεις της. Μέ βάση τήν πείρα των τελευταίων δεκαετιών, έχει άμφίσβητηθεί ή έπαλήθευση άκόμα και άπό μαρξιστές ορισμένων Ιδεών τής Αούξεμπουργκ. "Εχουμε χρέος νά έξονυχίσουμε μέ περισσότερη προσοχή τή θέση τής ΡόΖας σ' αύτά τά Ζητήματα και νά έξετάσουμε τή βασιμότητα της. Ή θεωρία τοΰ Μάρξ αύστηρά στηρίζεται στή βεβαίωση ότι, στόν καπιταλισμό, ή παραγωγή παίρνει δλο και περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα, παρ' όλη τήν άντίσταση τής άτομικής ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής. "Οτι ή καπιταλιστική κοινωνία πρέπει λόγω αύτής τής άντϊφασης, όπως και άλλων άκόμα όντιφάσεων, νά καταρρεύσει, δηλαδή ή κατάρρευση θά είναι τό άποτέλεσμα τών νόμων τής ίδιας του τής έξέλιξης. Ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ ήταν βαθιά πεπεισμένη γι' αύτή τήν ιστορική άναγκαιότητα. Αύτό τό έχει έκφράσει σέ πολλά έργα της κα) τό κύριο έργο της ή Συσσώρευ- ση τοϋ Κεφαλαίου είναι άφιερωμένο σ' αύτή τήν άπόδειξη, τήν όποια ή ιστορία έχει έπιβεβαιώσει. Γιατί όλα άύτά πού έχουμε Ζήσει στις τελευταίες δεκαετίες, όλες οί κρίσεις, οί πόλεμοι, οί έπαναστάσεις και οί άντεπαναστάσεις μέ τά τρομακτικά τους έπακόλουθα, δέν είναι παρά οί σπασμοί μιας κοινωνίας ατό δρόμο τής άποσύνθεσής της. Αύτές οί άντιφάσεις πού βρίσκονταν πάντα έν ένεργεία μέσα στήν καπιταλιστική κοινωνία έχουν προσλάβει σήμερα μιά τέτοια έκρηκτική δύναμη πού ολόκληρη ή γή συγκλονίζεται άπό ένα άδιάκοπο σεισμό. Οί μαρξιστές και μαζί μ' αύτούς καϊ ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ παραδέχονταν ϋτι αύτό τό προτσές τής παρακμής όδηγοϋσε κατ' εύθεϊαν στό σοσιαλισμό. Γιατί μέ τήν άνάπΐυξη τών καπιταλιστικών άντιφάσεων, πρέπει νά αύξάνεται έπίσης ή κύρια άντίφαση, εκείνη πού φέρνει σέ άντίθεση τή μπουρζουαζία και τό προλεταριάτο. «Ή άθλιότητα, ή καταπίεση, ή δουλεία, ό έξευτελισμός, ή έκμετάλλευση αύξάνονται, άλλά έπίσης άδιάκοπα αύξάνεται ή άντίσταση τής έργατικής τάξης καϊ γίνεται όλοένα και περισσότερο πειθαρχημένη, ένωμένη και όργανωμένη άπό τόν μηχανισμό τόν ίδιο τής καπιταλιστικής παραγωγής», έχει πει ό Μάρξ. Είναι γεγονός ότι στήν έποχή πού ή καπιταλιστική οικονομία άναπτυσσόταν και όπου ή τεχνική όρμή άνέθαζε διαρκώς και περισσότερο τό έπίπεδο τής παραγωγής, τό έργατικό κίνημα έπίσης αύξανόταν και δυνάμωνε. Ή γενεά στήν όποια άνηκε ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ έβλεπε αύτό τό 16

18 προτσές νά συνεχίζεται σχεδόν μέ τή λογική ένός νόμου. ΓΓ αύτό ή ΛούΕεμπουργκ δέν άμφέβαλλε ότι ή έργατική τά- Εη θά είχε, όταν θά έρχόταν ή καταστροφή, τή θέληση και τό θάρρος νά έκπληρώσει τήν ιστορική της άποστολή. Άλλά όταν αύτή είδε κατά τή διάρκεια τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου τήν κατάρρευση τής Διεθνούς και τό πέρασμα των σοσιαλιστικών κομμάτων στό στρατόπεδο τοϋ ιμπεριαλισμού, τις έργατικές μάζες νά θυσιάζουν τόν έαυτό τους στό βωμό τοϋ καπιταλισμού και τούς γερμανούς έργάτες μέ τή στολή τοϋ στρατιώτη νά άφήνουν τόν έαυτό τους νά χρησιμοποιείται άκόμα και έναντίον τής ρωσικής επανάστασης δέν σταματούσε νά έπαναλαμβάνει όλο και πιο δυνατά τήν προειδοποίησή της: Oi καταστροφές μέσα στις όποιες ή καπιταλιστική κοινωνία γκρεμίζεται δέν εγγυώνται αύτές μόνες τους τήν άντικατάσταση τοϋ καπιταλισμού άπό τόν σοσιαλισμό. Έάν ή έργατική τάεη δέν βρει τή δύναμη νά άπελευθερώσει τόν έαυτό της, τότες όλη ή κοινωνία και μαζί μ" αύτήν καϊ ή έργατική τάεη θά έκμηδενιστοϋν μέσα σέ καταστρεπτικούς άγώνες. Ή άνθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σ' αύτή τήν έναλλαγή: σοσιαλισμός ή πτώση στή βαρβαρότητα. Αύτή ή έναλλαγή παραμένει καί όταν οί κεντρικές δυνάμεις κατέρρευσαν καϊ ή έπανάσταοη προχωρούσε κάθε μέρα καί μέ μεγαλύτερη δύναμη στό κέντρο τής Εύρώπης. Στό όρθρο της πάνω στό πρόγραμμα τής ομάδας Σπάρτακος (Rote Fahne, 14 Δεκεμβρίου 1918) έγραφε: «"Ή ή διατήρηση τοϋ καπιταλισμού, νέοι πόλεμοι και ή προσεχής πτώση στό χάος και τήν άναρχία, ή ή κατάργηση τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης». "Οταν ή ρωσική έπανάσταση θριάμβευε, όταν οί έπαναστατικοϊ σπασμοί έπεκτείνονταν στήν Εύρώπη καί στις αποικιακές χώρες, ή αϊσιοδοεία τών άγωνιστών τοϋ σοσιαλιστικού κινήματος Εαναδυνάμωσε. 'Ακάθεκτα μέσα άπό βίαιους άγώνες καί στιγμιαίες ύποχωρήσεις ή έεέλιεη φαινόταν νά οδηγεί σέ μιά σοσιαλιστική μεταμόρφωση τής κοινωνίας. Ή προειδοποίηση τής Ρόζας ΛούΕεμπουργκ γιά τούς κινδύνους τής πτώσης στήν βαρβαρότητα, συχνά βέβαια έπαναλαμβανόταν στούς λόγους της καί στά γραφτά της, δέν γινόταν ό- μως κατανοητή σ' όλη της τή βαρύτητα. Κανείς δέν φανταζόταν τί μπορούσε νά σημαίνει ή πτώση στή βαρβαρότητα. Μόνον ή νίκη τών χιτλερικών βαρβάρων θά δείεει μέ μιά κτηνώδη σαφήνεια, ότι ή κραυγή συναγερμού τής Ρόζας ΛούΕεμπουργκ δέν ήταν ένα άπλό ρητορικό σχήμα. Ή καταστροφή τοϋ έργατικοϋ κινήματος, ή άτομικοποίηση τών 2 17

19 κοινωνικών στρωμάτων, τά πυρπολούμενα βιβλία, ό στραγγαλισμός τής πνευματικής Ζωής, ή φρίκη τών στρατοπέδων συγκέντρωσης, ή έξόντωση όλοκλήρων ομάδων τοϋ πληθυσμού. ή πλήρης κυριαρχία τοϋ κρατικού μηχανισμού πάνω στήν κοινωνία, ό ολοκληρωτικός πόλεμος μέ τήν άναπόφευκτη όλοκληρωτική ήττα και τις τρομακτικές τους συνέπειες όλα αύτά ήταν ή πραγματοποίηση της θαρβαρότητος. Τό σοσιαλιστικό έργατικό κίνημα, πού άναπτυσσόταν μέ τόση δύναμη ταυτόχρονα μέ τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, κατρακύλησε στήν καταστροφή, γιατί δέν στάθηκε ικανό νά τήν έμποδίσει. Τό φαινόμενο τό πιό ίσως έπικίνδυνο, σ' αύτή τήν έεέλιζη πρός τή βαρβαρότητα, είναι πού ή έλπίδα τών μαζών σ' ένα σοσιαλιστικό μέλλον έχει κλονιστεί. 'Εκείνο έεάλλου πού έγινε στή Ρωσία, τής όποιας ή έπανάσταση άλλοτε είχε δώσει μιά νέα δύναμη ο' αύτή τήν έλπίδα, είχε ένα άποτέλεσμα πραγματικά καταστροφικό γιά τό διεθνές σοσιαλιστικό κίνημα. Ό μαρασμός τών δημοκρατικών όργάνων, ή παντοδυναμία τής γραφειοκρατίας, ή δολοφονία τών συναγωνιστών τοϋ Λένιν και τά άναρίθμητα θύματα και τέλος τό σύμφωνο Χίτλερ - Στάλιν ήταν τέτοια πού μόνον όσοι έχουν άπαλλοτριώσει τον έαυτό τους άπό κάθε κριτικό πνεύμα έξακολουθοϋν νά πιστεύουν στον σοσιαλιστικό χαρακτήρα τής πολιτικής τοϋ ρωσικού κράτους. "Ετσι, νέα προβλήματα προβάλλουν γιά κείνους πού μένουν άκλόνητα προσηλωμένοι στούς σοσιαλιστικούς σκοπούς. Οί συζητήσεις δέν περιορίζονται πλέον μόνον στά μέσα και στούς δρόμους γιά τόν σοσιαλισμό όλλά στόν άσφαλή χαρακτήρα τής έξέλιεης πρός τόν σοσιαλισμό. Τί είναι ή ιστορική άναγκαιότητα; Αύτό έγινε άπό τότες ένα φλογερό πολιτικό πρόθλημ< Σύμφωνα μέ τήν άνάλυση τοϋ καπιταλισμού άπό τόν Μάρξ, είναι μιά ιστορική άναγκαιότητα, ότι τό προτσές της παραγωγής κοινωνικοποιείται όλοένα και περισσότερο, ότι σχηματίζονται κάρτελ και τράστ, ότι ή έεέλιξη τείνει πρός τόν κρατικό καπιταλισμό; 'Αλλά αύτό σημαίνει ότι άποδεσμεύονται οί όροι μιας σοσιαλιστικής όργάνωσης τής οικονομίας. Είναι ιστορική άναγκαιότητα ότι ή καπιταλιστική κοινωνική τάξη πραγμάτων άποδιαρθρώνεται μέσα σέ βίαιες οικονομικές και πολιτικές κρίσεις μέσα στίς όποιες ή πάλη δυναμώνει και ή έργατική τάεη βρίσκει τή δυνατότητα νά καταλάβει τήν πολιτική έεουσία και νά πραγματοποιήσει τόν σοσιαλισμό. Ή σχετική δύναμη τοϋ προλεταριάτου στήν πά- 18

20 Λη τών τάξεων είναι κατά ένα μεγάλο μέρος ιστορικά καθορισμένη. Ορισμένα φαινόμενα στις τελευταίες δεκαετίες είχαν καταστρεπτικά άποτελέσματα σ' αύτή τή δύναμη. Τέτοια είναι ή θαθειά διαφοροποίηση στούς κόλπους τής έργατικής τάξης, ή πολιτική διαίρεση σέ διάφορα κόμματα, ή άποσύνθεση τής μικροαστικής τάξης άπό τήν οικονομική κρίση και ή μετατόπισή της στό φασισμό, ή περισσότερο ά- ποφασιστική έπέμθαση τοΰ κράτους στήν πάλη τών τάξεων και τέλος ό άντίκτυπος άπό τό περίπλοκο σύνολο τών παγκοσμίων πολιτικών συγκρούσεων όπως και ή άστάθεια αύτών τών άντιφατικών φαινομένων. Ή επέμβαση μιας τάξης, τών διαφόρων στρωμάτων και τών οργανώσεων της στό Ιστορικό προτσές δέν είναι μόνον προϊόν τής γνώσης και τής θέλησης. Αύτή είναι σέ μεγάλο βαθμό καθορισμένη άπό κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες πού δροϋν άπ' έξω πάνω στήν τάξη. Αλλά οί τάξεις και τά κόμματα, είναι αύτά τά ίδια παράγοντες σ' αύτά τά περίπλοκα παραλληλόγραμμα αύτών τών δυνάμεων. Ή δράση και ή άδράνειά τους έπιδροϋν άδιάκοπα πάνω στις συνθήκες μέσα στις οποίες πρέπει αύτές οί ίδιες νά άγωνιστοϋν. Ή γνώση και ή θέληση πού έχουν τά άτομα, οί όργανώσεις και άπ' αύτά ή Ιδια ή τάξη, έχουν μέσα σ' αύτό τό προτσές τό δικό τους τό βάρος και άπ' αύτό κρίνεται ή νίκη, όταν τά πράγματα έξάλλου φτάσουν στήν ώριμότητα. Αύτά κρίνουν γιά τήν πορεία τής ιστορίας στις κρίσιμες στιγμές. Αύτές οί άπόψεις είναι σύμφωνες μέ τή μαρξιστική άντίληψη τής ιστορίας. Νά βλέπεις σ' αύτή μιά μοιρολατρία, τή μετατρέπεις αύτή τήν ίδια σέ μιά καρικατούρα. Ή ΡόΖα Λούξεμπουργκ έχει συχνά περιγράψει τή σχέση άνάμεσα στά γεγονότα και τις άντικειμενικές τάσεις άπό τό ένα μέρος και στή συνειδητή άνθρώπινη δραστηριότητα άπό τό άλλο. Στή μπροσούρα Γ ι ο ύ ν ι ο υ ς έπί παραδείγματι -γράφει: «(Ή νίκη τού σοσιαλισμού) είνοι δεμένη στούς όρειχάλκινους νόμους τής ιστορίας, στις χίλιες βαθμίδες μιας προγενέστερης έξέλιξης γεμάτης βάσανα και πολλές φορές πολύ άργής. "Αλλά αύτή ή νίκη δέν μπορεί ποτέ νά πραγματοποιηθεί έάν, άπό όλη αύτή τή μάζα τών συσσωρευμένων άπό τήν ιστορία ύλικών συνθηκών, δέν όναπηδήσει ό σπινθήρας πού είναι ή συνειδητή θέληση τών μεγάλων μαζών». Αύτή ή συνειδητή θέληση, είναι καρπός ένός μακρού 19

21 προτσές, σχηματισμένου άπό τήν πείρα, τήν εκπαίδευση καϊ τήν πάλη, άπό τήν έξέλιξη μέσα στή θεωρία και τήν ηθική. Σ' αύτό έδώ, τά διδάγματα και τό παράδειγμα τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ μπορούν καϊ πρέπει νά γίνουν γόνιμα. Δέν έχει όλος ό κόσμος προικιστεί μέ τήν ικανότητα νά άναγνωρίζει μέ τέτοια έπιστημονική διαγνωστικότητα και τόση δύναμη διορατικότητας τά μεγάλα ιστορικά ρεύματα πού βρίσκονται έν δράσει κάτω άπό τή νηνεμία τών καθημερινών φαινομένων. 'Αλλά μπορεί ό καθένας, όπως τό έκανε έκείνη, νά κοιτάξει τήν πραγματικότητα κατά πρόσωπο, δίχως φόβο και δίχως νά άποφεύγει τις συνέπειες, νά προσπαθεί νά άναγνωρίσει αύτό πού είναι ούοιώδες μέσα στά γεγονότα τής έποχής και νά βρίσκει τό δρόμο πού πρέπει νά άκολουθήσει. θά πρέπει άδιάκοπα νά έπανεξετάζουμε τις άντιλήψεις μας και νά άποκτάμε έτσι τή βεβαιότητα και τήν άναγκαία δύναμη γιά νά ύπερασπίζουμε τις πεποιθήσεις μας. Γιά τή ΡόΖα Αούξεμπουργκ ήταν αύτονόητο ότι ή πίστη στόν έαυτό της ήταν ένας όρος τής πίστης στήν ύπόθεση τών καταπιεζομένων. "Ολη της ή Ζωή τό πιστοποιεί. Τί ήταν ό σοσιαλισμός γι' αύτήν; Σέ μιά έποχή όπου οί πολιτικές έννοιες έχουν γίνει άμφίβολες και όπου πολλές άπ' αύτές συνειδητά χρησιμοποιούνται γιά νά έξαπαταν, τό έρώτημα αύτό πρέπει νά τεθεί. Ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ δέν έπαυε νά ύπογραμμι'ζει ότι ό στρατηγικός σκοπός τής εργατικής πάλης, αύτός πού πρέπει νά ύπαγορεύει όλα τά τακτικά μέσα, είναι ή κατάκτηση τής πολιτικής εξουσίας. Αύτός είναι ό σκοπός τής πάλης μέσα στήν ταξική κοινωνία. "Αλλά αύτό δέν είναι *ιαρά τό μέσο γιά νά πάρει ή κοινότητα στά χέρια της τά μέσα παραγωγής και νά οργανώσει σοσιαλιστικά τήν παραγωγή. Ό σκοπός τοϋ σοσιαλισμού είναι ό άνθρωπος, είναι μιά κοινωνία δίχως ταξικές διακρίσεις όπου οί άνθρωποι σφυρηλατούν άπό κοινού και έλεύθερα τό πεπρωμένο τους. Είναι, σύμφωνα μέ τά λόγια τοϋ Μάρξ, «μιά κοινωνία όπου ή έλεύθερη άνάπτυξη καθενός είναι ό όρος τής έλεύθερης άνάπτυξης όλων». Δέν ύπάρχει σοσιαλισμός έκεί όπου τά μέσα παραγωγής είναι κοινωνικοποιημένα και ή οικονομία σχεδιασμένη, άλλά πού μιά τάξη, ένα κοινωνικό στρώμα διαθέτει κυριαρχικά τά μέσα παραγωγής και οί έργατικές μάζες έχουν τεθεί ύπό κηδεμονία, άποστερημένες τών δικαιωμάτων τους καϊ καταπιεζόμενες. Δέν ύπάρχει σοσιαλισμός σέ μιά χώρα όπου μιά άλλη δύναμη εισβάλλει και όπου αύτή έξαλείφει τις παλιές διευθύνουσες τάξεις και τ!ς παλιές σχέσεις ιδιοκτησίας, άλλά συγ- 20

22 χρόνως υποτάσσει ολόκληρο τό λαό σέ μιά άνηλεή δικτατορία καϊ άπαγορεύει στήν έργατική τάεη κάθε αύτόνομη καϊ συνειδητή δράση. «Ή ούσία τής σοσιαλιστικής κοινωνίας» λέει ή ΛούΕεμπουργκ -έγκειται σέ τούτο, ότι ή μεγάλη έργαζόμενη μάζα παύει νά είναι μιά μάζα διευθυνόμενη και άρχίζει άντίθετα νά ζεϊ μέ δλο της τό είναι όλόκληρη τήν ένεργό οικονομική καί πολιτική ζωή πού τή διευθύνει μέ τόν αύτοκαθορισμό της όλο καί πιό συνειδητά καί πιό έλεύθερα». Ό σοσιαλισμός είναι μιά τέλεια δημοκρατία, ή έλεύθερη άνάπτυεη τής προσωπικότητας τοΰ άτομου μέσα στήν κοινή δράση μέ όλους γιά τό καλό όλων. Τό ιστορικό προτσές έχει γίνει πιό συγκεχυμένο καί πιό άπάνθρωπο άπ" ό,τι ή πείρα τών προηγουμένων έποχών ά- φηνε νά προβλέψουμε... Εντούτοις τό σοσιαλιστικό κίνημα μπορεί νά συντομεύσει τήν περίοδο τής παρακμής καί τοΰ σπαραγμού τής άνθρωπότητας καί νά προσανατολίσει τήν πορεία τής Ιστορίας πρός μιά νέα άνοδο. Ή κληρονομιά τής Ρόζας ΛούΕεμπουργκ θά βοηθήσει νά άποκτήσουμε τήν ά- ναγκαία δύναμη, έμπιστοσύνη και θάρρος γγ αύτή τήν άποστολή. Αύγουστος

23

24 1ο Ή νεανική ήλικία Τό πατρικό σπίτι ΤΟ ΖΑΜΟΣΚ είναι μία μικρή κωμόπολη τής έπαρχίας Λουμπλίν, πολύ κοντά στό παλιό ρωσικό φρούριο. Οί συνθήκες τής ζωής είναι στενόχωρες και άθλιες και τό έκπολιτιστικό έπίπεδο τοο πληθυσμού πολύ χαμηλό. Άφοϋ ό τσαρισμός είχε καταστείλει τήν έξέγερση τών εύγενών τό 1863, γιά νά Εχει τήν ύποστήριξη τών χωρικών έναντίον αύτών τών εύγενών τής ύπαίθρου, είχε προβεί σέ μιά μεγάλη άγρστική μεταρρύθμιση. 'Αλλά τά δεσμά τής έξάρτησης, τά βάσανα καΐ ή άθλιότητα πού είναι τά έπακόλουθα τής δουλοπαροικίας έξακολουθοοσαν γιά πολύ άκόμα καιρό νά βαραίνουν πάνω στά κατώτερα στρώματα. Ή διείσδυση τής νομισ ΐατικής otκονομίας δέν Ιφερε σ' αυτές τις τόσο απομακρυσμένες άπό τά βιομηχανικά κέντρα περιοχές παρά τις όδύνες τις συναφείς μέ τήν καταστροφή τής παλιάς κοινωνικής διάταξης, δίχως τά πλεονεκτήματα τά συνδεδεμένα μέ τή νέα. Ή μοίρα βαραίνει ιδιαιτέρως πάνω στόν πολυάριθμο έδραϊκό πληθυσμό. ΑύτοΙ συμμερίζονταν τήν καταπίεση καΐ τήν άγωνία τών λποίων είναι τό θΰμα τό περιβάλλον τους, τή σκληρότητα καΐ τήν *ύθαιρεσία τοϋ άπολυταρχισμοΰ πού βασιλεύει πάνω στή ρωσική «ύτοκρατορία, τήν ξένη κυριαρχία πάνω στήν Πολωνία καΐ τή φτώχεια τής ύπαίθρου. Σ' αύτά πρέπει νά προστεθεί καΐ ή περιφρόνηση στήν όποία είναι έκτεθειμένοι. Σ' αύτή τήν αύτοκρατορία πού b καθένας είναι ό σκύλος τοϋ άνωτέρου του ή τοϋ πιό πάνω κοινωνικού στρώματος, ό έβραίος είναι δ πιό άθλιος άπό τούς σκύλους καΐ άπό τήν κορυφή τής κοινωνικής πυραμίδας μέχρι τή βάση, δλες 23

25 οί κλωτσιές καταλήγανε τελικά σ' αυτόν. "Ενας μισερός άντισημιτισμός, ή κατασκοπεία καϊ δ έκφοβισμός τους περιέβαλλε. Τά άσθεντ) πολιτικά δικαιώματα πού δ άπολυταρχισμός είχε παραχωρήσει στόν ύπόλοιπο πληθυσμό, δέν είχαν Ισχύ γιά τούς έβραίους. Ή μεγάλη μάζα τοϋ έβραϊκοϋ πληθυσμοΰ είναι περιφραγμένη άπό τούς έξαιρετικούς νόμους, μαντρωμένη μέσα στδ γκέττο, άποκλεισμένη άπό τά περισσότερα έπαγγέλματα, παραδομένη στήν αυθαιρεσία καί τόν έκβιασμό μιας παντοδύναμης γραφειοκρατίας. Υπερασπίζει επίπονα τό δικαίωμά της γιά μιά άθλια ύπαρξη. Μπροστά στήν έχθρότητα πού τήν περιέβαλλε βρίσκει καταφύγιο πίσω άπό τό όχυρό τής θρησκείας της. Ζητάει στωϊκά παρηγοριά μέσα σέ μιά μεσσανική πίστη ή σέ ένα στενό φανατισμό. Είναι ενας κόσμος παραμερισμένος και καθυστερημένος πού ζει μέσα στή στέρηση καϊ στήν άπόγνωση. "Ενα πολύ ισχνό άνώτερο στρώμα μεγαλεμπόρων καί διανοουμένων εχει κατορθώσει νά άνέβει πάνω άπ' αυτήν τήν ύλική καί πνευματική άθλιότητα. Μέσα στά δέκα χρόνια πού άκολουθοΰν τή σωτήρια ήττα τής Κριμαίας ( ) αύτό τό στρώμα, σχεδόν μόνο, μπόρεσε νά άπελευθερωθεΐ, τουλάχιστο άπό τούς χειρότερους εξαιρετικούς νόμους. Ή νέα γενεά έπιθυμεϊ νά άποδεσμευτεϊ άπό τή βασανιστική στενότητα τοϋ έβραϊκοϋ σχολαστικ^ιοϋ. Αύτή διακαώς ήθελε νά γευτεί τούς άπαγορευμένους καρπούς τής δυτικής κουλτούρας. Ενθουσιάζεται γιά τήν έλευθερία τής σκέψης, γιά τόν δαρβινισμό καί τόν σοσιαλισμό, ζητάει νά συνδεθεί μέ τό Απελευθερωτικό κίνημα τής Ρωσίας πού ξεδιπλώνεται μέ δύναμη μετά τό 1860 καί τοΰ όποιου οί δάσκαλοι καί οί προπαγανδιστές φέρουν τό δνομα Τσερνισέφσκι, Λάβροφ καί Χέρτσεν. Στήν Πολωνία, αύτή ή νέα γενεά είχε ριχτεί μέ γενναιότητα μέσα στήν έξέγερση τοΰ 1863 καί παρά τήν έπιφυλακτική στάση τών πολωνών πού διευθύνανε τήν έξέγερση τράβηξε πίσω της ένδιαφέροντα τμήματα τοΰ έβραϊκοϋ πληθυσμοΰ. Ή ήττα πληρώθηκε μέ βαρειές θυσίες. Αύτή ή πνευματική νεολαία τής μετά τό 1860 έποχής, είναι ή πρώτη συνεισφορά άπό τις πολυάριθμες δυνάμεις πού οί έβραΐοι έθεσαν στήν ύπηρεσία τοΰ άπελευθερωτικοϋ κινήματος καί ιδιαίτερα τοϋ σοσιαλιστικού κινήματος στήν αύτοκρατορία τών τσάρων. 'Ανάμεσα στόν πολυπληθή έβραϊκό πληθυσμό τής κωμόπολης Ζαμόσκ, ξαναβρίσκουμε, στό δεύτερο μισό τοΰ δεκάτου ένάτου αϊώνα, αύτά τά δυό κοινωνικά στρώματα. Μερικές οικογένειες ξεχωρίζουν. Είναι αύτές μέ τή δυτική κουλτούρα καί τις προοδευτικές ϊδέες. Στό Ζαμόσκ έζησε, μετά τό 1870, δ συγγραφέας Λεόν Περέζ, Ινας άπό τούς πρώτους πολωνούς έβραίους όρθολογιστές, τοϋ δποίου τά συγγράμματα τής νεότητας είναι μιά διαμαρτυρία έναν- 24

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr JEANETTE WINTER ΙΚΜΠΑΛ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ JEANETTE WINTER ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ Βραβείο ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΟΥΣΑΦΖΑΪ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ISBN 978-960-569-305-3 Κωδ. μηχ/σης 12.263 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο;

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Πάμπλο Πικάσο (25 Οκτωβρίου, 1881-8 Απριλίου, 1973) ήταν και είναι ένας από τους κυριότερους Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του 20ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία.

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανάληψη Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 16 Απριλίου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο ΗΠΑ Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανώτερη Εξουσία σου μιλά τώρα, μιλώντας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία PDFaid.Com #1 Pdf Solutions Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία (1) Ο Σύντροφος Πλεχάνωφ έχει γράψει ένα εκτεταμένο άρθρο στον Κούριερ με τίτλο «Πόσο μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν στενά δεμένοι με τον κόσμο των μελισσών. Ο πρώτος που ασχολήθηκε επιστημονικά με αυτές 300 χρόνια π.χ., ήταν ο Αριστοτέλης. Την εποχή εκείνη, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007)

ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007) ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007) Από τους αρχαίους χρόνους, οι πρόγονοί μας οριοθέτησαν τον πολιτισμό, ως ανθρώπινο έργο. Μια έκφανση του πνευματικού βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητικές καταθέσεις ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ποιήματα. CaptainBook.gr

Ποιητικές καταθέσεις ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ποιήματα. CaptainBook.gr Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ.

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ποιες ήταν οι αιτίες της διάσπασης του φυλετικού κράτους; Η αύξηση του πληθυσμού και η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης. Η καταπίεση που ασκούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία Γιώργος Θεοτοκάς Κωνσταντινούπολη 1905- Αθήνα 1966 Αργώ (Θέλω γράμματα) 1 Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Ο τάφος του Βίτγκεντάιν στο Κέιμπριτζ κοσμείται από το ομοίωμα μιας ανεμόσκαλας: «Οι προτάσεις μου αποτελούν διευκρινίσεις, όταν αυτός που με καταλαβαίνει, τελικά τις αναγνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία»

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801 Είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράµµατα και κατάφερε να µορφωθεί σχεδόν µόνη της Ξεχωρίζει από τους δασκάλους

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης»

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013 «Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» Δημήτρης Γκόντας Περιβάλλον κρίσης! Τι σημαίνει κρίση; Μισθοί της πείνας. Οικονομικό αδιέξοδο. Ανεργία άνω του 25%, δεν βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αφροδίτη Βακάλη μας μίλησε για τις "219 ημέρες βροχής" 07 Νοεμβρίου

Η Αφροδίτη Βακάλη μας μίλησε για τις 219 ημέρες βροχής 07 Νοεμβρίου Η Αφροδίτη Βακάλη μας μίλησε για τις "219 ημέρες βροχής" 07 Νοεμβρίου Την Αφροδίτη Βακάλη την γνωρίσαμε πριν από έναν χρόνο, όταν κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός το πρώτο της βιβλίο με τίτλο, "Και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα