Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ"

Transcript

1

2

3

4 Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ

5

6 ΠΑΟΥΛ ΦΡΕΛΙΧ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Τόμος 1oc Μετάφραση &πό τα γαλλικά Χ.Α. ΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ 1972

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό οημ»(ωμα τοο συγγραφέα Πρόλογο; οτή διύτ ρη γ ρμανιχή ίκδοση Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τό πατρικό οπίτι 3 Ή πάλη 4ρχ(ς ι ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Ζυρίχη 38 Λεό Γιόγκισβς 36 Τό Κόμμι «Προλεταριάτο» 39 'Εναντίον τοο μπλανχισμοο 43 Τό έθνιχό ζήτημα, πρόβλημα στρατηγική; 46 Ή!8ρι>ση πολωνικές σοσιαλδημοκρατία; Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞ Μέσα στ'.ς γραμμές τής γ»ρμανικής σοσιαλδημοκρατίας Ή ρεφορμιστική έπίθβοη 71 Μια καθολική Αποψη 77 Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση: 81 Ένας σωφρονισμένος καπιταλισμό; 86 Μ id έργα σία Σιούφου 89 Α.- Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΑ δρια τοβ κοινοβουλ υτισμοο 94 Mid έμπειρία ουμμβτοχής στήν κυβέρνηση 96 Ultima ratio 101 Ή χαρλ πού τής Ιδινι ή μ4χη 104 Άκροβολισμοί 106-

8 5.- Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1905 σελ. Ή Ι'ωσιχ αφυπνίζεται 112 Ή όργάνωση τοο κόμματο; 116 Ό Λένιν κα! ή Ι'όζα Λούξεμπουργκ 123 Ή φύση τ?,; έπανάστασης τοδ 190Γ) 125 i/ti μετόπ.σθε ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ Ηαρσοίίζ 138 Ή ένοπλη έξέγερση 141 'II Γ.ολων.ν.ή σοο'.αλϊημοκρατίχ ν.αΐ το ΙΙολωνικά Σοοιαλιοτικδ Κόμμα 148 ή φυλακή 163 Ή κριτική τή; επανάσταση; ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΠΛΟ Διάψευση ελπίδων 166 Ή μαζική πολιτική απεργία 170 Μαζική απ*ργ(α, κόμμα καΐ αυνϊικάτα 176 Ηγέτες ίίχως προορισμό 182 Μι4 Ηεωρία τοο αυθόρμητου; 185

9

10 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα τού συγγραφέα Ό Πάουλ Φρέλιχ, ό συγγραφέας αύτού τοΰ βιβλίου, γεννήθηκε τό 1884 στη Λειψία άπό γονείς έργάτες σοσιαλιστές. 'Από πολύ νεαρά ήλικία συμμετείχε ένεργά στο έργατικό σοσιαλιστικό κίνημα της Γερμανίας, συνεργαζόταν σέ πολλές έργατικές έφημερίδες και τό 1914 άνέλαβε τη διεύθυνση της Bremer Aiirgerzeitung πού ήταν ένα <4ττό τά όργανα της άριστερής πτέρυγας της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Στον πόλεμο τοΰ 1914, έπεστρατεύτηκε, τραυματίστηκε καΐ προσωρινά άττολύθηκε. Γύρισε στη Βρέμη δπου πήρε δραστήριο μέρος στην πάλη των διεθνιστών έναντίον του πολέμου και έναντίον της πολιτικής της «'Ιεράς Ένωσης». Τον 'Απρίλη τοΰ 1916 πήρε μέρος στη συνδιάσκεψη τοΰ Κίενταλ πού ήταν συνέχεια της συνδιάσκεψης τοΰ Τσίμμερβαλντ, τής συνδιάσκεψης δηλαδή πού είχαν όργανώσει ol όμάδες και τά ρεύματα πού είχαν μείνει πιστά στον προλεταριακό διεθνισμό. Έπεστροαεύτηκε ξανά τό 1916, άλλα άμέσως σχεδόν συνελήφθη και φυλακίστηκε γιά άντιμιλιταριστική προπαγάνδα. 'Από αύτη τη φυλακή δεν θά 6γεΐ παρά μόνον μέ τή γερμανική έπανάσταση τού Τότες ρίχτηκε με δλη του τήν ψυχή στήν πάλη. Συμμετείχε σαν άντιπρόσωπος τής Βρέμης στο Ιδρυτικό συνέδριο τοΰ Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος και έξελέγη μέλος τής πρώτης Κεντρικής Επιτροπής του. Τό 1919 πήρε μέρος στή Δημοκρατία των έργατικών συμβουλίων τής Βαυαρίας, καταδιώχτηκε γι' αΰτή του τή συμμετοχή και πέρασε στήν παρανομία. Μέ τό ψευδώνυμο Πάουλ Βέρνερ έκανε τον άπολογισμό τής έξέγερσης σέ Ινα έργο του μέ τον τίτλο: «Ή Βαυαρική Δημοκρατία των συμβουλίων». 'Από τό 1921 έως τό 1924 και άπό τό 1928 έως τό 1930 ή- ταν βουλευτής στο Ράϊχσταγκ και ήταν άπό τούς καλύτερους κομ- 9

11 μουνιστές ρήτορες. "Εγραψε πολλά δρθρα και μπροσούρες και τό> πολύ σημαντικό έργο του «10 χρόνια πολέμου και έμφυλίου πολέμου». Άπό κοινού μέ την Κλάρα Τσέτκιν και τον Βάρσκι, άνέλαβε μέ Απόφαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς την έκδοση των 'Απάντων της Αούξεμπουργκ. Τό 1928 διεγράφη άπό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας για την πάλη του έναντιον τοΰ σταλινισμού. Το 1932 μέ άρκετούς προ παντός νέους Ιδρυσαν τό Σοσιαλιστικό 'Εργατικό Κόμμα, μια προσπάθεια.στις τελευταίες στιγμές νά φράξουν τόν δρόμο στόν άνερχόμενο φασισμό. Μέ την άνοδο τοΰ Χίτλερ συνελήφθη, κλείστηκε σέ στρατόπεδο, άλλα άπό λάθος άφέθηκε έλεύθερος. Τό 1934 πήγε στη Γαλλία δπου συμμετείχε στη διευβυνση τοΰ Σοσ. Έογ. Κόμματος. Τό 1939 συνελήφθη και μαζί μέ πολλούς άλλους αντιφασίστες κλείστηκε σέ στρατόπεδο στή Γαλλία. Χάρις στις ένεργειες της Διεθνούς Επιτροπής Βοηθείας άπελειλερώθηκε πήγε στήν 'Αγγλία και κατόπι στήν 'Αμερική. 'Επέστρεψε στή Γερμανία τό 1950 όπου μέχρι +ό θάνοττό του στή Φρανκφούρτη τό 1953 δεν έπαψε γραφτά και προφορικά νά διαδίδει προ παντός μέσα στους νέους; τις γνήσιες άρχές τοΰ έπαναστατικού μαρξισμού. 10

12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ή πρώτη έκδοση αύτοΰ τοϋ βιβλίου έκανε τήν έμφάνισή της στό Παρίσι, στά τέλη Αύγούστου 1939, μερικές μέρες πριν άπό τήν έναρεη τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Τό βιβλίο είναι ένα παιδί της μετανάστευσης κα) φέρνει τά σημάδια της. Ό συγγραφέας έγκστέλειψε τή Γερμανία, στίς άρχές τοϋ 1934, όταν είχε απελευθερωθεί άπό ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πίστευε τότες ότι τό ύλικό πού άπό πριν πολλά χρόνια είχε συγκεντρωθεί γιά τήν έκδοση των 'Απάντων της ΡόΖας ΛούΕεμπουργκ ήταν σέ άσφάλεια. "Ομως αύτό ήταν χαμένο ή βρισκόταν σέ χέρια πού δέν έπρόκειτο ποτέ νά άνοίεουν. Αύτό τό ύλικό περιελάμβανε χειρόγραφα και γράμματα της ΡόΖας Λού- Εεμπουργκ, σχεδόν όλα τά έργα πού ή ίδια είχε δημοσιεύσει στά γερμανικά, πολωνικά και γαλλικά, τόν 5ο τόμο των 'Απάντων πού ήταν ήδη στοιχειοθετημένος και έτοιμος γιά τό πιεστήριο, άφιερωμένος στά έργα της γιά τήν ιμπεριαλιστική πολιτική, γράμματα πολιτικά και ιδιωτικά πού άπευθύνονταν στή ΡόΖα, ένας άριθμός σημειώσεων και Αλλο άκόμα ύλικό. Στό έεωτερικό ή άπώλεια δέν είναι δυνατόν νά έπανορθωθεϊ και πρέπει νά παραιτηθούμε άπό πολλά πράγματα πού θά ήταν χρήσιμα γιά νά περιγράψουμε τό ύπόβαθρο και νά χαρακτηρίσουμε τις προσωπικότητες. Παρ' όλες όμως αύτές τις δυσμενείς περιστάσεις, τό βιβλίο αύτό έπρεπε νά γραφτεί. Τό όνομα της ΡόΖας Λού- Εεμπουργκ έχει γίνει ένα σύμβολο μέσα στό διεθνές έργατικό κίνημα. "Αλλά στίς σημερινές γενεές ή δράση της είναι λίγο γνωστή. 'Ακόμα κα) όσοι έχουν μιά οικειότητα μέ τή σοσιαλιστική φιλολογία δέν γνωρίζουν τά έργα της παρά άποσπασματικά. Ή δημοσίευση των έργων της μετά τό 11

13 θάνατό της προσέκρουε σέ πολλά έμπόδια και είχε αντιμετωπίσει λόγω της φραξιονιστικής πάλης μέσα στους κόλπους της Κομμουνιστικής Διεθνούς μιά άποφασιστική άντίσταση, άν και ποτέ δέν τήν φανέρωναν. ΓΓ αύτό αύτή ή έκδοση δέν πήγε ποτέ καλά και όλόκληρες πλευρές τοϋ έργου της ΡόΖας Αούξεμπουργκ, πλευρές των όποιων ή γνώση θά είχε μεγάλο ένδιαφέρον γιά νά κρίνουμε τις ιδέες της, έχουν περιπέσει στή λήθη. Στις συγκρούσεις των κομμάτων και των τάσεων στό έσωτερικό τοϋ εργατικού κινήματος πολλά άπό τά διδάγματα αύτής της μεγάλης θεωρητικού έχουν παραγνωριστεί και πολλά έχουν κακόβουλα παραμορφωθεί. Ή σοσιαλιστική φιλολογία πού βγήκε άπό τις κρύπτες μετά τήν ήττα τοϋ ναζισμοϋ δέν μπορούσε νά ή- ταν παρά άπομεινάρια. 'Υπήρχε κίνδυνος νά μή μείνει άπό τό ιστορικό έργο τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ παρά μιά ώχρή άνάμνηση ή μιά άπατηλή παράδοση. Άπό τις βιογραφικές μελέτες πού έχουν δημοσιευτεί γιά τή ΡόΖα Αούξεμπουργκ, άλλες, δπως αύτή τής ΛουΐΖας Κάουτσκυ, έχουν ένα περιορισμένο σκοπό και άλλες, δπως αύτή τής Ένριέττας Ρόλαντ - Χόλστ, άφήνουν κατά μέρος ούσιώδεις άπόψεις της. Οί δυο συγγραφείς ήταν εγκάρδιες φίλες τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ και έχουν περιγράψει τήν προσωπικότητά της μέ πολλή στοργή και κατανόηση. 'Αλλά και οί δυο αύτές είχαν καταλήξει σέ θέσεις καθαρά διαφορετικές άπό τις θέσεις τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ. ΓΓ αύτό Ktfi δέν κατόρθωσαν νά έκθέσουν σωστά τις ιδέες της ούτε νά δικαιώσουν τήν πολιτική της δράση. "Ενας μόνον ήταν πού είχε τήν ικανότητα νά ξαναζωντανέψει τή Ζωή και τό έργο τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ: ή Κλάρα Τσέτκιν. Τις δυό γυναίκες τις είχε άπό πολλά χρόνια συνδέσει μιά κοινή έργσσία. Ήταν και οί δυό ισχυρές προσωπικότητες. Ή προέλευσή τους ήταν άπό διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές έμπειρίες τις είχαν διαμορφώσει. 'Αλλά μέσα στις θεωρητικές συζητήσεις και στις πολιτικές συγκρούσεις είχαν και οί δυό καταλήξει στά ίδια συμπεράσματα και στις Ιδιες άποφάσεις. 'Ανάμεσα στούς σοσιαλιστές ήγέτες πού έπέζησαν τής ΡόΖας, κανείς καλύτερα άπό τήν Κλάρα δέν είχε γνωρίσει τό άνθρώπινο πλάσμα και τήν άγωνίστρια Αούξεμπουργκ, τό έδαφος των μαχών, τις ιστορικές περιστάσεις, τούς άντιπάλους και τούς συμμάχους. ΚΓ αύτή ήξερε γιά πολλές άπό τις άποφάσεις πού πήρε ή Αούξεμπουργκ, τά ιδιαίτερα έλατήρια πού μένουν ά- γνωστα γιά κεϊνον πού δέν μπορεί νά κρίνει παρά άπό τά 12

14 ντοκουμέντα. Τά άρθρα και oi μπροσούρες πού ή Κλάρα Τσέτκιν έχει άφιερώσει ατή μνήμη της φίλης της, μάς άφήνουν νά προαισθανθοϋμε τί θά ήταν μια βιογραφία της Ρό- Ζας γραμμένη άπ" αύτήν. Άλλά μέχρι τό θάνατο της, τό 1933, ή Κλάρα Τσέτκιν ήταν άφοσιωμένη στήν καθημερινή πάλη και δέν έπαυε νά βεβαιώνει ότι έτσι έκπληροϋσε τις ύποχρεώσεις της άπέναντι της συντρόφισσας πού είχε πέσει στή μάχη. Μετά τή νίκη τοϋ γερμανικού φασισμού, δέν ήταν μόνο oi γερμανοί σοσιαλιστές, πού ή μελέτη των αιτίων αύτής της βαρείας προλεταριακής ήττας τούς παρεκίνησε νά έγκύψουν πιό συστηματικά πάνω στά διδάγματα τής ΡόΖας Λούζεμπουργκ. Μπορούμε νά μιλήσουμε γιά μιά λουεεμπουργική άναγέννηση. Και όσο μεγάλωνε τό ένδιαφέρον γιά τό έργο της τόσο έπίσης Ζωηρή ήταν ή συναίσθηση γιά τά κενά τοϋ διαθέσιμου ύλικού. Δέν θά ήταν όμως άρκετό νά δημοσιεύσουμε τά λησμονημένα της έργα στο μέτρο πού αύτό θά μάς ήταν δυνατόν. "Επρεπε νά προσπαθήσουμε νά δώσουμε μιά πλήρη έκθεση τής σκέψης της καΐ τής δράσης της, πάνω στή βάση των δικών της άπόψεων. Νά έκθέσει μέ όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη άκρίβεια και σαφήνεια τις ιδέες τής ΡόΖας ΛούΕεμπουργκ, αύτό είναι τό κύριο καθήκον πού έχει θέσει στόν έαυτό του ό συγγραφέας. Σ' ό- σες περιπτώσεις είναι άπαραίτητο ό λόγος δίνεται στήν ίδια τή ΡόΖα ΛούΕεμπουργκ. ΈλπίΖει πριν άπ" όλα ότι προσφέρει έτσι ύπηρεσία στούς άναγνώστες έκείνους πού δέν έπαψε νά τούς σκέφτεται γράφοντας αύτό τό βιβλίο, στούς ά- γωνιστές τοϋ σοσιαλισμού, σ' αύτούς πού ένδιαφέρονται γιά τά θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα. Έάν αύτό τό βιβλίο μπόρεσε νά γραφτεί, αύτό έγινε πρό παντός χάρις σ' αύτόν τόν άξιέπαινο έκδότη, σ' αύτόν τόν άκούραστο ύπερασπιστή τών ταπεινών και καταφρονεμένων, τόν Βίκτορα ΓκόλλανκτΖ. Μέσα στόν έκδοτικό του οίκο έκανε τήν έμφάνισή της, τήν άνοιεη τοϋ 1940, ή άγγλική έκδοση μέ τήν άειόλογη μετάφραση τοϋ "Εντουαρντ ΦίτΖεραλντ. Αύτή ή έκδοση γνώρισε στήν Αγγλία, μέσα στή βράση τοϋ πολέμου, μιά έκπληκτική έπιτυχία. Τό βιβλίο άναφέρει τόν άναγνώστη σέ μιά έποχή πού ά- νήκει οριστικά στο παρελθόν. Στις τρεις δεκαετίες πού ά- κολουθοϋν τόν θάνατο τής ΡόΖας Λούξεμπουργκ ό κόσμος έχει ύποστεϊ τρομακτικές μεταμορφώσεις. Μέ τις μέρες τοϋ Γενάρη 1919 πού κατάφεραν ένα άποφασιστικό κτύπημα στή γερμανική έπανάσταση, κλείνει πράγματι μιά έποχή πού εϊ- 13

15 χε άρχίσει μέ τήν κατάργηση τοϋ νόμου εναντίον των σοσιαλιστών και πού χαρακτηριζόταν άπό μιά άνοδο σχεδόν άκατάπαυστη. Ακόμα και σέ καιρούς βαθιών έσωτερικών κλονισμών, όπως στή διάρκεια τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, αύτή ή άνοδος συνεχιζόταν, γιατί ή πνευματική ά- φομοίωση της πείρας και τών νέων προβλημάτων έπέτρεψε νά άναρριχηθοϋμε σέ νέες κορυφές και άγώνες πιό σκληροί σφυρηλατήσανε μιά νέα ήθική δύναμη. Άπό τότες οι συνθήκες μέσα στίς όποιες οί σοσιαλιστές έπρεπε νά δροϋν γίνονται όλοένα καϊ πιό πολύπλοκες και πιό δύσκολες. Βέβαια παντού οί έργατικές όργανώσεις έχουν άποκτήσει έπιβλητικές διαστάσεις και ενδιαφέρουσες έπιτυχίες, έχουν πραγματοποιηθεί σέ μερικούς άγώνες. 'Αλλά τό έργατικό κίνημα μένει διαιρεμένο άπό ένα βαθύ σχίσμα. "Εχει παραλύσει άπό βίαιους άγώνες στό έσωτερικό του και ή μαχητικότητά του έχει έξασθενήσει. Ή γενική του έζέλιεη έ- χει πάει άπό ήττα σέ ήττα γιά νά καταλήξει στό τέλος στην τρομερή καταστροφή πού ή νίκη τοϋ γερμανικού φασισμού όντιπροσωπεύει γιά όλόκληρο τό προλεταριάτο. Σ' αύτή τήν ηερίοδο τής παρακμής όλοι οί παλιοί συναγωνιστές της Ρό- Ζας Λούξεμπουργκ αισθάνονταν όλο και περισσότερο σκληρά, πόσο οί συμβουλές της, ή διεύθυνσή της και τό παρόδειγμά της έλειπαν άπό τό κίνημα. 'Εάν έκτιμαμε σήμερα τις δυσκολίες τις όποιες ή έργατική τάεη πρέπει νά άντιμετωπίσει ο' όλες τις χώρες και ιδιαιτέρως στή Γερμανία, ύπολογίζουμε πόσο μιά προσωπικότητα μέ τή φωτεινή διαύγεια και τήν τόλμη τής ΡόΖας ΛούΕεμπουργκ θά ήταν άναγκαία στήν έποχή μας. Θά πρέπει νά μελετήσουμε πώς στίς σημερινές συνθή κες τόσο ριζικά τροποποιημένες, οί ιδέες τής ΡόΖας Λούξεμπουργκ και Ιδιαιτέρως τά διδάγματά της στά προβλήματα τακτικής θά μπορούν νά είναι γόνιμα. Ό πρώτος όρος μιας τέτοιας προσπάθειας είναι μιά άνάλυση, όσο τό δυνατόν περισσότερο έξαντλητική, όλων τών ούσιωδών πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων τών ήμερων μας. Πρέπει έντούτοις νά ύπογραμμίσουμε ότι ποτέ ή ΡόΖα ΛούΕεμπουργκ δέν θεώρησε τά συμπεράσματα τής πνευματικής της δραστηριότητας σάν τελικές άλήθειες ή πρότυπο τακτικής πού πρέπει νά έφαρμόζουν σέ νέες καταστάσεις. Σέ ένα λόγο πού είχε έκφωνήσει τόν 'Οκτώβρη τοϋ 1910 μπροστά στά συνδικάτα τής Χάγης, είπε: 14 Ή προλεταριακή τώξη δέν διεξάγει τήν πάλη της σύμ-

16 φωνα μέ ένα τέλειο σχήμα εγγεγραμμένο σέ ένα βιβλίο, σέ μιά θεωρία. Ή σύγχρονη έργατική πάλη είναι μιά στιγμή στήν Ιστορία τής κοινωνικής έξέλιεης. Και μέσα στήν Ιστορία, μέσα στήν πάλη μαθαίνουμε πώς πρέπει νά άγω νιβόμαστε... Ό πρώτος κανόνας των πολιτικών μαχητών είναι νά βαδίζουν μέ τήν έεέλιξη τής έποχής τους κα) άδιάκοπα νά παρακολουθούν τις άλλαγές στόν κόσμο γιά νά άλλάζουν τή στρατηγική μας. ΓΓ αύτήν δέν ύπήρχε ούτε δόγμα ούτε αύθεντία στις ό- ποιες έπρεπε τυφλά νά ύποτασσάμαστε. Ή σκέψη άκόμα ότι έπρεπε στις δικές της ιδέες νά άποφεύγεται ή κριτική θά τήν έζέπληττε κα) θά τήν έξόργιζε. Μιά κριτική σκέψη διαρκώς έν έγρηγόρσει ήταν στά μάτια της τό ζωτικό στοιχείο τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος, ό πρώτος όρος μιας κοινής δράσης. Δίχως μιά συνεχή και συνειδητή έπανεεέταση τών παραδεγμένων θεωριών, δίχως μιά βαθειά μελέτη τών γεγονότων κα! μιά γνώση τών νέων τάσεων τής έεέλι- Εης δέν θά ήταν δυνατόν νά βρεθούμε στό ΰψος τής Ιστορίας κα) στό ϋψος τών παρόντων καθηκόντων μας. Και πρέπει νά προσθέσουμε, γιατί έχει γίνει ένδιαψέρον ύστερα άπό τήν πείρα τόσων χρόνων, δτι ή ΡόΖα ήεερε δτι οί συμβιβασμοί ήταν άνσπόφευκτοι στή Ζωή τών όργανώσεων και στήν πρακτική πολιτική γιά νά έπιτύχουν μιά συμφωνία στή δράση γιά έναν κοινό σκοπό. 'Αλλά όταν έπρόκειτο γιά τή θεωρία αύτή δέν ήξερε κανένα συμβιβασμό και άκόμα περισσότερο ύποταγή σέ μιά Εένη θέληση. Ό άγώνας μέχρι τέλος γιά τις δικές της πεποιθήσεις ήταν στά μάτια της μιά ήθική άπαίτηση πού έπιβαλλόταν άπ' αύτή τή φύση έ- νός σοσιαλιστή. Και ό όρος μιας τέτοιας υποχρέωσης, ή ά- καμπτη θέληση νά προχωρήσει μέχρι τό βάθος τών πραγμάτων. Στό έργο της, ύπάρχουν άρκετές έπιστημονικές διαπιστώσεις και άρχές τακτικής πού διατηρούν δλη τους τήν ά- ξια. Ύπάρχουν έπίσης κρίσεις πού διατυπώθηκαν σέ ιδιαίτερες περιστάσεις της έποχής της και πού μπορούν νά μας βοηθήσουν και νά μας καθοδηγήσουν στη λύση τών σημερινών προβλημάτων. Ύπάρχουν άκόμα απόψεις τής ΡόΖας πού πρέπει νά γίνουν άντικείμενο θεωρητικών συζητήσεων. Αλλά έάν θέλουμε νά κάνουμε κτήμα μας τήν κληρονομιά αύτής τής δασκάλας τού σοσιαλισμού πρέπει προσεκτικά 15

17 και μέ κριτικό πνεϋμα νά έξετάσουμε κάθε μιά άπό τις λέξεις της. Μέ βάση τήν πείρα των τελευταίων δεκαετιών, έχει άμφίσβητηθεί ή έπαλήθευση άκόμα και άπό μαρξιστές ορισμένων Ιδεών τής Αούξεμπουργκ. "Εχουμε χρέος νά έξονυχίσουμε μέ περισσότερη προσοχή τή θέση τής ΡόΖας σ' αύτά τά Ζητήματα και νά έξετάσουμε τή βασιμότητα της. Ή θεωρία τοΰ Μάρξ αύστηρά στηρίζεται στή βεβαίωση ότι, στόν καπιταλισμό, ή παραγωγή παίρνει δλο και περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα, παρ' όλη τήν άντίσταση τής άτομικής ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής. "Οτι ή καπιταλιστική κοινωνία πρέπει λόγω αύτής τής άντϊφασης, όπως και άλλων άκόμα όντιφάσεων, νά καταρρεύσει, δηλαδή ή κατάρρευση θά είναι τό άποτέλεσμα τών νόμων τής ίδιας του τής έξέλιξης. Ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ ήταν βαθιά πεπεισμένη γι' αύτή τήν ιστορική άναγκαιότητα. Αύτό τό έχει έκφράσει σέ πολλά έργα της κα) τό κύριο έργο της ή Συσσώρευ- ση τοϋ Κεφαλαίου είναι άφιερωμένο σ' αύτή τήν άπόδειξη, τήν όποια ή ιστορία έχει έπιβεβαιώσει. Γιατί όλα άύτά πού έχουμε Ζήσει στις τελευταίες δεκαετίες, όλες οί κρίσεις, οί πόλεμοι, οί έπαναστάσεις και οί άντεπαναστάσεις μέ τά τρομακτικά τους έπακόλουθα, δέν είναι παρά οί σπασμοί μιας κοινωνίας ατό δρόμο τής άποσύνθεσής της. Αύτές οί άντιφάσεις πού βρίσκονταν πάντα έν ένεργεία μέσα στήν καπιταλιστική κοινωνία έχουν προσλάβει σήμερα μιά τέτοια έκρηκτική δύναμη πού ολόκληρη ή γή συγκλονίζεται άπό ένα άδιάκοπο σεισμό. Οί μαρξιστές και μαζί μ' αύτούς καϊ ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ παραδέχονταν ϋτι αύτό τό προτσές τής παρακμής όδηγοϋσε κατ' εύθεϊαν στό σοσιαλισμό. Γιατί μέ τήν άνάπΐυξη τών καπιταλιστικών άντιφάσεων, πρέπει νά αύξάνεται έπίσης ή κύρια άντίφαση, εκείνη πού φέρνει σέ άντίθεση τή μπουρζουαζία και τό προλεταριάτο. «Ή άθλιότητα, ή καταπίεση, ή δουλεία, ό έξευτελισμός, ή έκμετάλλευση αύξάνονται, άλλά έπίσης άδιάκοπα αύξάνεται ή άντίσταση τής έργατικής τάξης καϊ γίνεται όλοένα και περισσότερο πειθαρχημένη, ένωμένη και όργανωμένη άπό τόν μηχανισμό τόν ίδιο τής καπιταλιστικής παραγωγής», έχει πει ό Μάρξ. Είναι γεγονός ότι στήν έποχή πού ή καπιταλιστική οικονομία άναπτυσσόταν και όπου ή τεχνική όρμή άνέθαζε διαρκώς και περισσότερο τό έπίπεδο τής παραγωγής, τό έργατικό κίνημα έπίσης αύξανόταν και δυνάμωνε. Ή γενεά στήν όποια άνηκε ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ έβλεπε αύτό τό 16

18 προτσές νά συνεχίζεται σχεδόν μέ τή λογική ένός νόμου. ΓΓ αύτό ή ΛούΕεμπουργκ δέν άμφέβαλλε ότι ή έργατική τά- Εη θά είχε, όταν θά έρχόταν ή καταστροφή, τή θέληση και τό θάρρος νά έκπληρώσει τήν ιστορική της άποστολή. Άλλά όταν αύτή είδε κατά τή διάρκεια τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου τήν κατάρρευση τής Διεθνούς και τό πέρασμα των σοσιαλιστικών κομμάτων στό στρατόπεδο τοϋ ιμπεριαλισμού, τις έργατικές μάζες νά θυσιάζουν τόν έαυτό τους στό βωμό τοϋ καπιταλισμού και τούς γερμανούς έργάτες μέ τή στολή τοϋ στρατιώτη νά άφήνουν τόν έαυτό τους νά χρησιμοποιείται άκόμα και έναντίον τής ρωσικής επανάστασης δέν σταματούσε νά έπαναλαμβάνει όλο και πιο δυνατά τήν προειδοποίησή της: Oi καταστροφές μέσα στις όποιες ή καπιταλιστική κοινωνία γκρεμίζεται δέν εγγυώνται αύτές μόνες τους τήν άντικατάσταση τοϋ καπιταλισμού άπό τόν σοσιαλισμό. Έάν ή έργατική τάεη δέν βρει τή δύναμη νά άπελευθερώσει τόν έαυτό της, τότες όλη ή κοινωνία και μαζί μ" αύτήν καϊ ή έργατική τάεη θά έκμηδενιστοϋν μέσα σέ καταστρεπτικούς άγώνες. Ή άνθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σ' αύτή τήν έναλλαγή: σοσιαλισμός ή πτώση στή βαρβαρότητα. Αύτή ή έναλλαγή παραμένει καί όταν οί κεντρικές δυνάμεις κατέρρευσαν καϊ ή έπανάσταοη προχωρούσε κάθε μέρα καί μέ μεγαλύτερη δύναμη στό κέντρο τής Εύρώπης. Στό όρθρο της πάνω στό πρόγραμμα τής ομάδας Σπάρτακος (Rote Fahne, 14 Δεκεμβρίου 1918) έγραφε: «"Ή ή διατήρηση τοϋ καπιταλισμού, νέοι πόλεμοι και ή προσεχής πτώση στό χάος και τήν άναρχία, ή ή κατάργηση τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης». "Οταν ή ρωσική έπανάσταση θριάμβευε, όταν οί έπαναστατικοϊ σπασμοί έπεκτείνονταν στήν Εύρώπη καί στις αποικιακές χώρες, ή αϊσιοδοεία τών άγωνιστών τοϋ σοσιαλιστικού κινήματος Εαναδυνάμωσε. 'Ακάθεκτα μέσα άπό βίαιους άγώνες καί στιγμιαίες ύποχωρήσεις ή έεέλιεη φαινόταν νά οδηγεί σέ μιά σοσιαλιστική μεταμόρφωση τής κοινωνίας. Ή προειδοποίηση τής Ρόζας ΛούΕεμπουργκ γιά τούς κινδύνους τής πτώσης στήν βαρβαρότητα, συχνά βέβαια έπαναλαμβανόταν στούς λόγους της καί στά γραφτά της, δέν γινόταν ό- μως κατανοητή σ' όλη της τή βαρύτητα. Κανείς δέν φανταζόταν τί μπορούσε νά σημαίνει ή πτώση στή βαρβαρότητα. Μόνον ή νίκη τών χιτλερικών βαρβάρων θά δείεει μέ μιά κτηνώδη σαφήνεια, ότι ή κραυγή συναγερμού τής Ρόζας ΛούΕεμπουργκ δέν ήταν ένα άπλό ρητορικό σχήμα. Ή καταστροφή τοϋ έργατικοϋ κινήματος, ή άτομικοποίηση τών 2 17

19 κοινωνικών στρωμάτων, τά πυρπολούμενα βιβλία, ό στραγγαλισμός τής πνευματικής Ζωής, ή φρίκη τών στρατοπέδων συγκέντρωσης, ή έξόντωση όλοκλήρων ομάδων τοϋ πληθυσμού. ή πλήρης κυριαρχία τοϋ κρατικού μηχανισμού πάνω στήν κοινωνία, ό ολοκληρωτικός πόλεμος μέ τήν άναπόφευκτη όλοκληρωτική ήττα και τις τρομακτικές τους συνέπειες όλα αύτά ήταν ή πραγματοποίηση της θαρβαρότητος. Τό σοσιαλιστικό έργατικό κίνημα, πού άναπτυσσόταν μέ τόση δύναμη ταυτόχρονα μέ τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, κατρακύλησε στήν καταστροφή, γιατί δέν στάθηκε ικανό νά τήν έμποδίσει. Τό φαινόμενο τό πιό ίσως έπικίνδυνο, σ' αύτή τήν έεέλιζη πρός τή βαρβαρότητα, είναι πού ή έλπίδα τών μαζών σ' ένα σοσιαλιστικό μέλλον έχει κλονιστεί. 'Εκείνο έεάλλου πού έγινε στή Ρωσία, τής όποιας ή έπανάσταση άλλοτε είχε δώσει μιά νέα δύναμη ο' αύτή τήν έλπίδα, είχε ένα άποτέλεσμα πραγματικά καταστροφικό γιά τό διεθνές σοσιαλιστικό κίνημα. Ό μαρασμός τών δημοκρατικών όργάνων, ή παντοδυναμία τής γραφειοκρατίας, ή δολοφονία τών συναγωνιστών τοϋ Λένιν και τά άναρίθμητα θύματα και τέλος τό σύμφωνο Χίτλερ - Στάλιν ήταν τέτοια πού μόνον όσοι έχουν άπαλλοτριώσει τον έαυτό τους άπό κάθε κριτικό πνεύμα έξακολουθοϋν νά πιστεύουν στον σοσιαλιστικό χαρακτήρα τής πολιτικής τοϋ ρωσικού κράτους. "Ετσι, νέα προβλήματα προβάλλουν γιά κείνους πού μένουν άκλόνητα προσηλωμένοι στούς σοσιαλιστικούς σκοπούς. Οί συζητήσεις δέν περιορίζονται πλέον μόνον στά μέσα και στούς δρόμους γιά τόν σοσιαλισμό όλλά στόν άσφαλή χαρακτήρα τής έξέλιεης πρός τόν σοσιαλισμό. Τί είναι ή ιστορική άναγκαιότητα; Αύτό έγινε άπό τότες ένα φλογερό πολιτικό πρόθλημ< Σύμφωνα μέ τήν άνάλυση τοϋ καπιταλισμού άπό τόν Μάρξ, είναι μιά ιστορική άναγκαιότητα, ότι τό προτσές της παραγωγής κοινωνικοποιείται όλοένα και περισσότερο, ότι σχηματίζονται κάρτελ και τράστ, ότι ή έεέλιξη τείνει πρός τόν κρατικό καπιταλισμό; 'Αλλά αύτό σημαίνει ότι άποδεσμεύονται οί όροι μιας σοσιαλιστικής όργάνωσης τής οικονομίας. Είναι ιστορική άναγκαιότητα ότι ή καπιταλιστική κοινωνική τάξη πραγμάτων άποδιαρθρώνεται μέσα σέ βίαιες οικονομικές και πολιτικές κρίσεις μέσα στίς όποιες ή πάλη δυναμώνει και ή έργατική τάεη βρίσκει τή δυνατότητα νά καταλάβει τήν πολιτική έεουσία και νά πραγματοποιήσει τόν σοσιαλισμό. Ή σχετική δύναμη τοϋ προλεταριάτου στήν πά- 18

20 Λη τών τάξεων είναι κατά ένα μεγάλο μέρος ιστορικά καθορισμένη. Ορισμένα φαινόμενα στις τελευταίες δεκαετίες είχαν καταστρεπτικά άποτελέσματα σ' αύτή τή δύναμη. Τέτοια είναι ή θαθειά διαφοροποίηση στούς κόλπους τής έργατικής τάξης, ή πολιτική διαίρεση σέ διάφορα κόμματα, ή άποσύνθεση τής μικροαστικής τάξης άπό τήν οικονομική κρίση και ή μετατόπισή της στό φασισμό, ή περισσότερο ά- ποφασιστική έπέμθαση τοΰ κράτους στήν πάλη τών τάξεων και τέλος ό άντίκτυπος άπό τό περίπλοκο σύνολο τών παγκοσμίων πολιτικών συγκρούσεων όπως και ή άστάθεια αύτών τών άντιφατικών φαινομένων. Ή επέμβαση μιας τάξης, τών διαφόρων στρωμάτων και τών οργανώσεων της στό Ιστορικό προτσές δέν είναι μόνον προϊόν τής γνώσης και τής θέλησης. Αύτή είναι σέ μεγάλο βαθμό καθορισμένη άπό κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες πού δροϋν άπ' έξω πάνω στήν τάξη. Αλλά οί τάξεις και τά κόμματα, είναι αύτά τά ίδια παράγοντες σ' αύτά τά περίπλοκα παραλληλόγραμμα αύτών τών δυνάμεων. Ή δράση και ή άδράνειά τους έπιδροϋν άδιάκοπα πάνω στις συνθήκες μέσα στις οποίες πρέπει αύτές οί ίδιες νά άγωνιστοϋν. Ή γνώση και ή θέληση πού έχουν τά άτομα, οί όργανώσεις και άπ' αύτά ή Ιδια ή τάξη, έχουν μέσα σ' αύτό τό προτσές τό δικό τους τό βάρος και άπ' αύτό κρίνεται ή νίκη, όταν τά πράγματα έξάλλου φτάσουν στήν ώριμότητα. Αύτά κρίνουν γιά τήν πορεία τής ιστορίας στις κρίσιμες στιγμές. Αύτές οί άπόψεις είναι σύμφωνες μέ τή μαρξιστική άντίληψη τής ιστορίας. Νά βλέπεις σ' αύτή μιά μοιρολατρία, τή μετατρέπεις αύτή τήν ίδια σέ μιά καρικατούρα. Ή ΡόΖα Λούξεμπουργκ έχει συχνά περιγράψει τή σχέση άνάμεσα στά γεγονότα και τις άντικειμενικές τάσεις άπό τό ένα μέρος και στή συνειδητή άνθρώπινη δραστηριότητα άπό τό άλλο. Στή μπροσούρα Γ ι ο ύ ν ι ο υ ς έπί παραδείγματι -γράφει: «(Ή νίκη τού σοσιαλισμού) είνοι δεμένη στούς όρειχάλκινους νόμους τής ιστορίας, στις χίλιες βαθμίδες μιας προγενέστερης έξέλιξης γεμάτης βάσανα και πολλές φορές πολύ άργής. "Αλλά αύτή ή νίκη δέν μπορεί ποτέ νά πραγματοποιηθεί έάν, άπό όλη αύτή τή μάζα τών συσσωρευμένων άπό τήν ιστορία ύλικών συνθηκών, δέν όναπηδήσει ό σπινθήρας πού είναι ή συνειδητή θέληση τών μεγάλων μαζών». Αύτή ή συνειδητή θέληση, είναι καρπός ένός μακρού 19

21 προτσές, σχηματισμένου άπό τήν πείρα, τήν εκπαίδευση καϊ τήν πάλη, άπό τήν έξέλιξη μέσα στή θεωρία και τήν ηθική. Σ' αύτό έδώ, τά διδάγματα και τό παράδειγμα τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ μπορούν καϊ πρέπει νά γίνουν γόνιμα. Δέν έχει όλος ό κόσμος προικιστεί μέ τήν ικανότητα νά άναγνωρίζει μέ τέτοια έπιστημονική διαγνωστικότητα και τόση δύναμη διορατικότητας τά μεγάλα ιστορικά ρεύματα πού βρίσκονται έν δράσει κάτω άπό τή νηνεμία τών καθημερινών φαινομένων. 'Αλλά μπορεί ό καθένας, όπως τό έκανε έκείνη, νά κοιτάξει τήν πραγματικότητα κατά πρόσωπο, δίχως φόβο και δίχως νά άποφεύγει τις συνέπειες, νά προσπαθεί νά άναγνωρίσει αύτό πού είναι ούοιώδες μέσα στά γεγονότα τής έποχής και νά βρίσκει τό δρόμο πού πρέπει νά άκολουθήσει. θά πρέπει άδιάκοπα νά έπανεξετάζουμε τις άντιλήψεις μας και νά άποκτάμε έτσι τή βεβαιότητα και τήν άναγκαία δύναμη γιά νά ύπερασπίζουμε τις πεποιθήσεις μας. Γιά τή ΡόΖα Αούξεμπουργκ ήταν αύτονόητο ότι ή πίστη στόν έαυτό της ήταν ένας όρος τής πίστης στήν ύπόθεση τών καταπιεζομένων. "Ολη της ή Ζωή τό πιστοποιεί. Τί ήταν ό σοσιαλισμός γι' αύτήν; Σέ μιά έποχή όπου οί πολιτικές έννοιες έχουν γίνει άμφίβολες και όπου πολλές άπ' αύτές συνειδητά χρησιμοποιούνται γιά νά έξαπαταν, τό έρώτημα αύτό πρέπει νά τεθεί. Ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ δέν έπαυε νά ύπογραμμι'ζει ότι ό στρατηγικός σκοπός τής εργατικής πάλης, αύτός πού πρέπει νά ύπαγορεύει όλα τά τακτικά μέσα, είναι ή κατάκτηση τής πολιτικής εξουσίας. Αύτός είναι ό σκοπός τής πάλης μέσα στήν ταξική κοινωνία. "Αλλά αύτό δέν είναι *ιαρά τό μέσο γιά νά πάρει ή κοινότητα στά χέρια της τά μέσα παραγωγής και νά οργανώσει σοσιαλιστικά τήν παραγωγή. Ό σκοπός τοϋ σοσιαλισμού είναι ό άνθρωπος, είναι μιά κοινωνία δίχως ταξικές διακρίσεις όπου οί άνθρωποι σφυρηλατούν άπό κοινού και έλεύθερα τό πεπρωμένο τους. Είναι, σύμφωνα μέ τά λόγια τοϋ Μάρξ, «μιά κοινωνία όπου ή έλεύθερη άνάπτυξη καθενός είναι ό όρος τής έλεύθερης άνάπτυξης όλων». Δέν ύπάρχει σοσιαλισμός έκεί όπου τά μέσα παραγωγής είναι κοινωνικοποιημένα και ή οικονομία σχεδιασμένη, άλλά πού μιά τάξη, ένα κοινωνικό στρώμα διαθέτει κυριαρχικά τά μέσα παραγωγής και οί έργατικές μάζες έχουν τεθεί ύπό κηδεμονία, άποστερημένες τών δικαιωμάτων τους καϊ καταπιεζόμενες. Δέν ύπάρχει σοσιαλισμός σέ μιά χώρα όπου μιά άλλη δύναμη εισβάλλει και όπου αύτή έξαλείφει τις παλιές διευθύνουσες τάξεις και τ!ς παλιές σχέσεις ιδιοκτησίας, άλλά συγ- 20

22 χρόνως υποτάσσει ολόκληρο τό λαό σέ μιά άνηλεή δικτατορία καϊ άπαγορεύει στήν έργατική τάεη κάθε αύτόνομη καϊ συνειδητή δράση. «Ή ούσία τής σοσιαλιστικής κοινωνίας» λέει ή ΛούΕεμπουργκ -έγκειται σέ τούτο, ότι ή μεγάλη έργαζόμενη μάζα παύει νά είναι μιά μάζα διευθυνόμενη και άρχίζει άντίθετα νά ζεϊ μέ δλο της τό είναι όλόκληρη τήν ένεργό οικονομική καί πολιτική ζωή πού τή διευθύνει μέ τόν αύτοκαθορισμό της όλο καί πιό συνειδητά καί πιό έλεύθερα». Ό σοσιαλισμός είναι μιά τέλεια δημοκρατία, ή έλεύθερη άνάπτυεη τής προσωπικότητας τοΰ άτομου μέσα στήν κοινή δράση μέ όλους γιά τό καλό όλων. Τό ιστορικό προτσές έχει γίνει πιό συγκεχυμένο καί πιό άπάνθρωπο άπ" ό,τι ή πείρα τών προηγουμένων έποχών ά- φηνε νά προβλέψουμε... Εντούτοις τό σοσιαλιστικό κίνημα μπορεί νά συντομεύσει τήν περίοδο τής παρακμής καί τοΰ σπαραγμού τής άνθρωπότητας καί νά προσανατολίσει τήν πορεία τής Ιστορίας πρός μιά νέα άνοδο. Ή κληρονομιά τής Ρόζας ΛούΕεμπουργκ θά βοηθήσει νά άποκτήσουμε τήν ά- ναγκαία δύναμη, έμπιστοσύνη και θάρρος γγ αύτή τήν άποστολή. Αύγουστος

23

24 1ο Ή νεανική ήλικία Τό πατρικό σπίτι ΤΟ ΖΑΜΟΣΚ είναι μία μικρή κωμόπολη τής έπαρχίας Λουμπλίν, πολύ κοντά στό παλιό ρωσικό φρούριο. Οί συνθήκες τής ζωής είναι στενόχωρες και άθλιες και τό έκπολιτιστικό έπίπεδο τοο πληθυσμού πολύ χαμηλό. Άφοϋ ό τσαρισμός είχε καταστείλει τήν έξέγερση τών εύγενών τό 1863, γιά νά Εχει τήν ύποστήριξη τών χωρικών έναντίον αύτών τών εύγενών τής ύπαίθρου, είχε προβεί σέ μιά μεγάλη άγρστική μεταρρύθμιση. 'Αλλά τά δεσμά τής έξάρτησης, τά βάσανα καΐ ή άθλιότητα πού είναι τά έπακόλουθα τής δουλοπαροικίας έξακολουθοοσαν γιά πολύ άκόμα καιρό νά βαραίνουν πάνω στά κατώτερα στρώματα. Ή διείσδυση τής νομισ ΐατικής otκονομίας δέν Ιφερε σ' αυτές τις τόσο απομακρυσμένες άπό τά βιομηχανικά κέντρα περιοχές παρά τις όδύνες τις συναφείς μέ τήν καταστροφή τής παλιάς κοινωνικής διάταξης, δίχως τά πλεονεκτήματα τά συνδεδεμένα μέ τή νέα. Ή μοίρα βαραίνει ιδιαιτέρως πάνω στόν πολυάριθμο έδραϊκό πληθυσμό. ΑύτοΙ συμμερίζονταν τήν καταπίεση καΐ τήν άγωνία τών λποίων είναι τό θΰμα τό περιβάλλον τους, τή σκληρότητα καΐ τήν *ύθαιρεσία τοϋ άπολυταρχισμοΰ πού βασιλεύει πάνω στή ρωσική «ύτοκρατορία, τήν ξένη κυριαρχία πάνω στήν Πολωνία καΐ τή φτώχεια τής ύπαίθρου. Σ' αύτά πρέπει νά προστεθεί καΐ ή περιφρόνηση στήν όποία είναι έκτεθειμένοι. Σ' αύτή τήν αύτοκρατορία πού b καθένας είναι ό σκύλος τοϋ άνωτέρου του ή τοϋ πιό πάνω κοινωνικού στρώματος, ό έβραίος είναι δ πιό άθλιος άπό τούς σκύλους καΐ άπό τήν κορυφή τής κοινωνικής πυραμίδας μέχρι τή βάση, δλες 23

25 οί κλωτσιές καταλήγανε τελικά σ' αυτόν. "Ενας μισερός άντισημιτισμός, ή κατασκοπεία καϊ δ έκφοβισμός τους περιέβαλλε. Τά άσθεντ) πολιτικά δικαιώματα πού δ άπολυταρχισμός είχε παραχωρήσει στόν ύπόλοιπο πληθυσμό, δέν είχαν Ισχύ γιά τούς έβραίους. Ή μεγάλη μάζα τοϋ έβραϊκοϋ πληθυσμοΰ είναι περιφραγμένη άπό τούς έξαιρετικούς νόμους, μαντρωμένη μέσα στδ γκέττο, άποκλεισμένη άπό τά περισσότερα έπαγγέλματα, παραδομένη στήν αυθαιρεσία καί τόν έκβιασμό μιας παντοδύναμης γραφειοκρατίας. Υπερασπίζει επίπονα τό δικαίωμά της γιά μιά άθλια ύπαρξη. Μπροστά στήν έχθρότητα πού τήν περιέβαλλε βρίσκει καταφύγιο πίσω άπό τό όχυρό τής θρησκείας της. Ζητάει στωϊκά παρηγοριά μέσα σέ μιά μεσσανική πίστη ή σέ ένα στενό φανατισμό. Είναι ενας κόσμος παραμερισμένος και καθυστερημένος πού ζει μέσα στή στέρηση καϊ στήν άπόγνωση. "Ενα πολύ ισχνό άνώτερο στρώμα μεγαλεμπόρων καί διανοουμένων εχει κατορθώσει νά άνέβει πάνω άπ' αυτήν τήν ύλική καί πνευματική άθλιότητα. Μέσα στά δέκα χρόνια πού άκολουθοΰν τή σωτήρια ήττα τής Κριμαίας ( ) αύτό τό στρώμα, σχεδόν μόνο, μπόρεσε νά άπελευθερωθεΐ, τουλάχιστο άπό τούς χειρότερους εξαιρετικούς νόμους. Ή νέα γενεά έπιθυμεϊ νά άποδεσμευτεϊ άπό τή βασανιστική στενότητα τοϋ έβραϊκοϋ σχολαστικ^ιοϋ. Αύτή διακαώς ήθελε νά γευτεί τούς άπαγορευμένους καρπούς τής δυτικής κουλτούρας. Ενθουσιάζεται γιά τήν έλευθερία τής σκέψης, γιά τόν δαρβινισμό καί τόν σοσιαλισμό, ζητάει νά συνδεθεί μέ τό Απελευθερωτικό κίνημα τής Ρωσίας πού ξεδιπλώνεται μέ δύναμη μετά τό 1860 καί τοΰ όποιου οί δάσκαλοι καί οί προπαγανδιστές φέρουν τό δνομα Τσερνισέφσκι, Λάβροφ καί Χέρτσεν. Στήν Πολωνία, αύτή ή νέα γενεά είχε ριχτεί μέ γενναιότητα μέσα στήν έξέγερση τοΰ 1863 καί παρά τήν έπιφυλακτική στάση τών πολωνών πού διευθύνανε τήν έξέγερση τράβηξε πίσω της ένδιαφέροντα τμήματα τοΰ έβραϊκοϋ πληθυσμοΰ. Ή ήττα πληρώθηκε μέ βαρειές θυσίες. Αύτή ή πνευματική νεολαία τής μετά τό 1860 έποχής, είναι ή πρώτη συνεισφορά άπό τις πολυάριθμες δυνάμεις πού οί έβραΐοι έθεσαν στήν ύπηρεσία τοΰ άπελευθερωτικοϋ κινήματος καί ιδιαίτερα τοϋ σοσιαλιστικού κινήματος στήν αύτοκρατορία τών τσάρων. 'Ανάμεσα στόν πολυπληθή έβραϊκό πληθυσμό τής κωμόπολης Ζαμόσκ, ξαναβρίσκουμε, στό δεύτερο μισό τοΰ δεκάτου ένάτου αϊώνα, αύτά τά δυό κοινωνικά στρώματα. Μερικές οικογένειες ξεχωρίζουν. Είναι αύτές μέ τή δυτική κουλτούρα καί τις προοδευτικές ϊδέες. Στό Ζαμόσκ έζησε, μετά τό 1870, δ συγγραφέας Λεόν Περέζ, Ινας άπό τούς πρώτους πολωνούς έβραίους όρθολογιστές, τοϋ δποίου τά συγγράμματα τής νεότητας είναι μιά διαμαρτυρία έναν- 24

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Λέσχη ανάγνωσης «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει», Λουίς Σεπούλβεδα

Λέσχη ανάγνωσης «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει», Λουίς Σεπούλβεδα Λέσχη ανάγνωσης «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει», Λουίς Σεπούλβεδα Μικροί λογοτέχνες: Ολυμπιάδα Σωκράτους, Μαρία Κωστέα, Β5 Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Σχολική χρονιά: 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 16 Οκτώβριος :21 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 16 Οκτώβριος :40

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 16 Οκτώβριος :21 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 16 Οκτώβριος :40 1. Υπάρχουν πολλές μορφές βίας και τυραννικών καθεστώτων. Τι το ιδιαίτερο έχει ο ναζισμός; α) Οι διάφορες μορφές βίας και τυραννίας δεν σου επιτρέπουν να μιλάς, να ενεργείς, να σκέφτεσαι, να μαθαίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Άντον Πάννεκουκ ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Πηγή:http://sites.google.com/site/syrizaorizontia/in-thenews/ademosieutastaellenikaarthratouantonpanekouk ( ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Western Socialist,

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr JEANETTE WINTER ΙΚΜΠΑΛ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ JEANETTE WINTER ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ Βραβείο ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΟΥΣΑΦΖΑΪ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ISBN 978-960-569-305-3 Κωδ. μηχ/σης 12.263 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιφανέστερος δημοσιογράφος σε ζητήματα συγκοινωνιών Κρίστιαν Γουόλμαρ γράφει την καταπληκτική ιστορία του πιο σημαντικού τραίνου στον κόσμο

Ο επιφανέστερος δημοσιογράφος σε ζητήματα συγκοινωνιών Κρίστιαν Γουόλμαρ γράφει την καταπληκτική ιστορία του πιο σημαντικού τραίνου στον κόσμο Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ το Ο επιφανέστερος δημοσιογράφος σε ζητήματα συγκοινωνιών Κρίστιαν Γουόλμαρ γράφει την καταπληκτική ιστορία του πιο σημαντικού τραίνου στον κόσμο της Αργυρώς Μποζώνη 07 Μαΐ. 16 Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25 Ημερομηνία 14/2/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Κυριάκος Κουζούμης http://now24.gr/o-singrafeas-giorgos-papadopoulos-milai-sto-now24/ Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές"

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της Φως στις σκιές Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές" Κυρία Παπαδάκη, το βιβλίο σας Φως στις Σκιές που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πραγματεύεται δύσκολα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο;

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Πάμπλο Πικάσο (25 Οκτωβρίου, 1881-8 Απριλίου, 1973) ήταν και είναι ένας από τους κυριότερους Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του 20ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Προέδρου ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη για την επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου

Ομιλία Προέδρου ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη για την επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου Ομιλία Προέδρου ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη για την επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου Μαρουσιώτισες και Μαρουσιώτες Στον εορτασμό της επετείου της 28 ης Οκτωβρίου τιμούμε το διαχρονικό αγώνα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Δεν παραγνωρίζουμε τη διαστρωμάτωση μέσα και γύρω από την τάξη των μισθωτών εργαζομένων, τις δυσκολίες που δημιουργεί στη συνειδητοποίηση των εργατών και τα εμπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 (ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) Μια σύνοψη: Κατανοώντας ορισμένες λέξεις και έννοιες προκύπτει μια ανυπολόγιστη αξία διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκλειδώνοντας «Το τελευταίο αίνιγμα»

Ξεκλειδώνοντας «Το τελευταίο αίνιγμα» Ημερομηνία 1/11/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://koukidaki.blogspot.gr/ Θεόφιλος Γιαννόπουλος http://koukidaki.blogspot.gr/2015/11/kseklidonontas-to-teleftaio-ainigma-theofilosgiannopoulos.html Ξεκλειδώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα.

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. 1 4/11/2016 Σύσκεψη φορέων του λαϊκού κινήματος Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία.

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανάληψη Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 16 Απριλίου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο ΗΠΑ Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανώτερη Εξουσία σου μιλά τώρα, μιλώντας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εικόνες... Χάρτες και πίνακες... Ευχαριστίες... Σημειώσεις και συμβάσεις...

Περιεχόμενα. Εικόνες... Χάρτες και πίνακες... Ευχαριστίες... Σημειώσεις και συμβάσεις... Περιεχόμενα Εικόνες......................................................... Χάρτες και πίνακες............................................... Ευχαριστίες.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27 Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου όλοι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες SMART Board στο μάθημά τους, και είναι ενθουσιασμένοι. "Ο κάθε δάσκαλος βάζει τη φαντασία του και την εφευρετικότητά του",

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 IOYNIOY 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 IOYNIOY 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 IOYNIOY 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Πολύς λόγος έχει γίνει για τα ποικίλα συνθήματα που βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Β Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Χάρτινη αγκαλιά» Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Εκδόσεις: Καλέντης Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21 Ημερομηνία 12/12/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Μαίρη Γκαζιάνη http://now24.gr/i-singrafeas-giota-gouveli-ke-i-proti-kiria/ Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις του EZLN κατά το κλείσιμο της δεύτερης περιόδου του Πέμπτου Συνεδρίου του CNI

Δηλώσεις του EZLN κατά το κλείσιμο της δεύτερης περιόδου του Πέμπτου Συνεδρίου του CNI Δηλώσεις του EZLN κατά το κλείσιμο της δεύτερης περιόδου του Πέμπτου Συνεδρίου του CNI Subcomandante Insurgente Moisés (μετάφραση: Barikat) Εθνικοαπελευθερωτικός Στρατός των Ζαπατίστας 1η Ιανουαρίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα.

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. 1 Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. Κάποτε, στην αρχαία Εποχή, στην Αθήνα υπήρχε ευημερία σημαντική, κανένας άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Β Παγκόσµιος Πόλεµος Ο.Η.Ε.

Β Παγκόσµιος Πόλεµος Ο.Η.Ε. Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Α Παγκόσµιος Πόλεµος Κ.Τ.Ε. Β Παγκόσµιος Πόλεµος Ο.Η.Ε. Να συνθέσετε ένα κείµενο 150 περίπου λέξεων στο οποίο να αναφερθείτε στους αρχικούς στόχους και

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία της καπιταλιστικής πατριαρχίας & η επιλογή της δυστοπίας

Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία της καπιταλιστικής πατριαρχίας & η επιλογή της δυστοπίας 3ο Συνέδριο Επιστηµονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονοµίας «Η Ελληνική οικονοµία &ι ι η πολιτική των Μνηµονίων: κατάσταση & προοπτικές» Πάτρα, 14-15 15 Ιανουαρίου 2014 Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ρατσισμός ονομάζεται η στάση, κατά την οποία τα μέλη μιας φυλής ή εθνικής ομάδας θεωρούν ως μειονεκτούντα τα μέλη άλλης φυλής ή εθνικής ομάδας και ως συνέπεια αυτού αναπτύσσουν μία έντονη

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία PDFaid.Com #1 Pdf Solutions Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία (1) Ο Σύντροφος Πλεχάνωφ έχει γράψει ένα εκτεταμένο άρθρο στον Κούριερ με τίτλο «Πόσο μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική*

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* 2 Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* Πιστεύω, σ αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, ότι ο προσδιορισμός του περιεχομένου της παρούσης ιστορικής περιόδου και, ειδικά, η ανάπτυξη του ύστερου καπιταλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για το μυθιστόρημα του Σωτήρη Σαμπάνη «Σκανταλόπετρα» από την Ιουλία Ιωάννου

Σκέψεις για το μυθιστόρημα του Σωτήρη Σαμπάνη «Σκανταλόπετρα» από την Ιουλία Ιωάννου Ημερομηνία 20/11/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://agrinio-life.gr/ Ιουλία Ιωάννου http://bit.ly/1skxbmb Σκέψεις για το μυθιστόρημα του Σωτήρη Σαμπάνη «Σκανταλόπετρα» από την Ιουλία Ιωάννου 42 Views November

Διαβάστε περισσότερα

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν στενά δεμένοι με τον κόσμο των μελισσών. Ο πρώτος που ασχολήθηκε επιστημονικά με αυτές 300 χρόνια π.χ., ήταν ο Αριστοτέλης. Την εποχή εκείνη, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review Ημερομηνία 20/7/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://www.culture21century.gr/ Γιώτα Παπαδημακοπούλου http://www.culture21century.gr/2015/07/belinda-alexandra-book-review.html ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΙΟΡΚ Μεγάλωσα με εικόνες της Ελλάδας

ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΙΟΡΚ Μεγάλωσα με εικόνες της Ελλάδας Ημερομηνία 10/10/2016 Μέσο Συντάκτης Link www.ethnos.gr Γκίκα Ελένη http://www.ethnos.gr/biblio/arthro/megalosa_me_eikones_tis_elladas- 64562445/- ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΙΟΡΚ Μεγάλωσα με εικόνες της Ελλάδας Eρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές, βρισκόμαστε και σήμερα, εδώ, στο προσφυγικό Ωραιόκαστρο, σε αυτή τη συγκέντρωση και την πορεία

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές, βρισκόμαστε και σήμερα, εδώ, στο προσφυγικό Ωραιόκαστρο, σε αυτή τη συγκέντρωση και την πορεία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 19.9.2016 Το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές, βρισκόμαστε και σήμερα, εδώ, στο προσφυγικό Ωραιόκαστρο, σε αυτή τη συγκέντρωση και την πορεία αλληλεγγύης που ακολουθεί, στέλνοντας το μήνυμα της ταξικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

25 1. « , ) , , ) «

25 1. « , ) , , ) « ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη 27 Μαΐου 2014 ΚΕΙΜΕΝΟ: Όταν µιλούµε για µάζα, εννοούµε µικρό ή µεγάλο πλήθος ανθρώπων, το οποίο υφίσταται µιαν αλλαγή, ψυχική και πνευµατική, από αφορµές συνήθως τυφλής συναισθηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα