Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013"

Transcript

1 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 Ðåñéå üìåíá Ôá ÍÝá ôïõ Ä.Ó., ó. 2 ÅðéóôïëÞ õðïóôþñéîçò áðü ôçí Ðñüåäñï ôçò ISME, Margaret Barrett, ãéá ôï ìüèçìá ôçò ÌïõóéêÞò óôç  êáé à ôüîç ôïõ Ãõìíáóßïõ, ó. 3 Ôá ÍÝá ôùí ÏìÜäùí Åñãáóßáò, ó.ó. 4-5 ïñçãßá óõíäñïìþí óôçí ISME óå ëëçíåò åêðáéäåõôéêïýò ìïõóéêþò, ó. 5 Ç ðñþôç óõììåôï Þ ôçò ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å. óå óõíüíôçóç ïñùäéþí, ó. 6 31ï ÓõíÝäñéï ôçò ISME ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ó. 7 Å.Å.Ì.Å. Åêäçëþóåéò , ó.ó. 8-9 ÄçìéïõñãéêÝò ìïõóéêýò äñáóôçñéüôçôåò êáé ÌïõóéêÜ Ó ïëåßá, ó.ó ¹ ïò, Öýóç êáé Äçìéïõñãßá óôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ó.ó ÅõôÝñðç, ó. 14 ÓõíÝäñéá 2013, ó. 15 Ôï Çìåñïëüãéï ôçò Å.Å.Ì.Å., ó. 16 Ôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. âñßóêïíôáé óôç Èåóóáëïíßêç Åñìïý 7 (3ïò üñïöïò) Åßíáé áíïé ôü êüèå ÓÜââáôï 11:00-17:00 & fax: Áãáðçôïß ößëïé, ç ÅëëçíéêÞ íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (Å.Å.Ì.Å.), ìåôü ôéò êáëïêáéñéíýò áíáêïéíþóåéò, ìå ôç ìïñöþ non paper, ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ðñïò ôéò Äéåõèýíóåéò ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ó åôéêü ìå ôï ðñïôåéíüìåíï ÍÝï Ùñïëüãéï Ðñüãñáììá ôïõ Ãõìíáóßïõ å- ðéóþìáíå üôé: Ç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç áðïôåëåß áíáðüóðáóôï ìýñïò ôçò äéáðáéäáãþãçóçò ôïõ áíèñþðïõ áðü ôçí áñ áéüôçôá ìý ñé óþìåñá. Ôá ïöýëç ôçò äéáðáéäáãþãçóçò ôïõ íýïõ áíèñþðïõ ìýóá áðü ôï ðñßóìá ôçò ìïõóéêþò åðéóôþìçò åßíáé ðïëëáðëü êáé åðéóôçìïíéêü ôåêìçñéùìýíá. Ç øõ ïóùìáôéêþ áíüðôõîç êáé ç êïéíùíéêþ ïëïêëþñùóç ôïõ íýïõ ìýóá áðü ôç ìïõóéêþ Ý ïõí áðïäåé èåß ìýóá áðü áìýôñçôåò åðéóôçìïíéêýò Ýñåõíåò êáé ç äéäáóêáëßá ôçò ìïõóéêþò èåùñåßôáé äåäïìýíç ðëýïí êáé óå üëåò ôçò þñåò ôïõ êüóìïõ, ãéá üëïõò ôïõò ðáñáðüíù ëüãïõò. Ôï ðñïôåéíüìåíï, ìå non paper, ÍÝï Ùñïëüãéï Ðñüãñáììá ôïõ Ãõìíáóßïõ êáôáñãïýóå êáé áíáéñïýóå üëåò ôéò ðáñáðüíù ðáñáìýôñïõò, ðñïóöýñïíôáò Ýíá äçìüóéï ó ïëåßï ðïõ äå ëáìâüíåé õðüøç ôïõ ôçí ïëïêëþñùóç êáé ôçí ïìáëþ Ýíôáîç ôïõ íýïõ áíèñþðïõ óôçí êïéíùíßá. Ç Å.Å.Ì.Å. áíôéôßèåôáé óôçí ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí íá õðïâáèìßóåé ôï ìüèçìá ôçò ÌïõóéêÞò. Èåùñåß üôé åßíáé èëéâåñü ç ÅëëÜäá, ç þñá ðïõ ìýóù ôçò ìïõóéêþò, ôçò ôý íçò êáé ôçò öéëïóïößáò Ýäùóå ôï Ýíáõóìá ãéá ôç äçìéïõñãßá ôïõ Åõñùðáúêïý ðïëéôéóìïý -êáé ü é ìüíï-, íá õðïâéâüæåé ìå ôýôïéï ôñüðï ôïí ðïëéôéóìü. Ç þñá ðïõ Þäç åí ìýóù êñßóçò ðñéí Ýíá ñüíï -ìýóù ôçò äéïñãüíùóçò ôçò Å.Å.Ì.Å.- öéëïîýíçóå ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ôï ìåãáëýôåñï ðáãêïóìßùò ãåãïíüò óôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ôï 30ï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME), äåí ìðïñåß íá õðïâáèìßæåé ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ìå áõôüí ôïí ôñüðï. Óôçí ðñïóðüèåéá íá áðïöåõ èåß áõôüò ï õðïâéâáóìüò, ìáæß ìå ôç öùíþ ìáò áëëü êáé ôéò öùíýò üëùí ôùí åëëçíéêþí öïñýùí, óùìáôåßùí, óõëëüãùí êáé åíþóåùí, åíþèçêáí êáé ïé öùíýò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME), ôçò UNESCO -õðü ôçí ïðïßá ç ISME ëåéôïõñãåß- áëëü êáé ôïõ Äéåèíïýò Óõìâïõëßïõ ÌïõóéêÞò (IMC). ÊáëÝóáìå ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ü é ìüíï íá áíáéñýóåé Üìåóá ôçí åðéêåßìåíç ðñüôáóþ ôïõ, áëëü êáé íá öñïíôßóåé þóôå ç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç íá áíáðôõ èåß ðåñáéôýñù, üðùò ôçò áñìüæåé óôç þñá ìáò êáé ü é íá ôçí õðïâáèìßæåé. Ãéá ôï ÄÓ ôçò Å.Å.Ì.Å. Ç Ðñüåäñïò Ç ÃñáììáôÝáò Ìáñßá Äçìçôñáêïðïýëïõ Ìáñßá Êïõñêïõñßêá

2 Ôá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. # Ôåôñáìçíéáßá åíçìåñùôéêþ Ýêäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç Åñìïý Èåóóáëïíßêç ôçë-fax: Newsletter # Greek Society for Music Education 7 Ermou Str. GR Thessaloniki tel-fax: Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ðñüåäñïò: Ìáñßá Äçìçôñáêïðïýëïõ Áíôéðñüåäñïò: áñü Êáôóþ ç ÃñáììáôÝáò: Ìáñßá Êïõñêïõñßêá Ôáìßáò: Åñéöýëç Äáìéáíïý ÌÝëç: Ìõñôþ Âïõãéïýêá, ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ, Ëßëëõ Êüôóéñá Åðßôéìïò Ðñüåäñïò Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò Åðéóôçìïíéêïß Óýìâïõëïé ÄçìÞôñçò ÃéÜííïõ, ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí - Á.Ð.È. Jere T. Humphreys, Ðïëéôåéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áñéæüíá ËÝíéá ÓÝñãç, ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí - Éüí. Ðáí. Åðßôéìá ìýëç Hegyi Erzsebet ÍåöÝëç ÁôÝóïãëïõ ÄçìÞôñçò ÈÝìåëçò Ðáõëßíá ÊáñáäÞìïõ-ËéÜôóïõ ÅëÝíç ÊåöÜëïõ- ïñò Áðüóôïëïò Êþóôéïò Ìáñßá Êõíçãïý-ÖëÜìðïõñá Ìáñßæá Êù ÐïëõîÝíç ÌáôÝõ Âáëåíôßíïò Ðáôñéêßäçò ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéêåöáëÞò: ÄÞìçôñá Êüíéáñç Ó áõôü ôï ôåý ïò óõíåñãüóôçêáí: Óïößá Áããåëßäïõ, Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, Ìáñßá Äçìçôñáêïðïýëïõ, ÆùÞ Äéïíõóßïõ, Íßêïò Èåïäùñßäçò, áñü Êáôóþ ç, Ìáñßá Êïõñêïõñßêá, ñéóôßíá Óùôçñßïõ, ÂÜóù ÔïõìðÝêç Ôá íýá ôïõ Ä.Ó. Tçí ÊõñéáêÞ 24 Íïåìâñßïõ, êáé þñá 18:30, êáëïýíôáé üëá ôá ìýëç íá ðáñåõñåèïýí óôçí 17ç ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåëþí ôçò Å.Å.Ì.Å. Ç ÓõíÝëåõóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å., Åñìïý 7, óôç Èåóóáëïíßêç (ôçë ). Ùò ðñþôç çìåñïìçíßá äéåîáãùãþò ôçò óõíýëåõóçò ëïãßæåôáé ç 10 Íïåìâñßïõ. ÈÝìáôá çìåñþóéáò äéüôáîçò 1. Åðéêýñùóç ôùí ðñáêôéêþí ôçò ðñïçãïýìåíçò, 16çò, ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò. 2. Áðïëïãéóìüò êáé ðñïãñáììáôéóìüò äñüóåùí ôïõ Ä.Ó. 3. Ïéêïíïìéêüò áðïëïãéóìüò. 4. Áðïëïãéóìüò êáé ðñïãñáììáôéóìüò äñüóåùí ôùí ÏìÜäùí Åñãáóßáò. 5. Åíåñãïðïßçóç ïìüäùí åñãáóßáò. 6. ÈÝìáôá ó åôéêü ìå ôï 7ï ÓõíÝäñéï ôçò Å.Å.Ì.Å. 7. Ïñéóìüò çìåñïìçíßáò åðüìåíçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò. 8. ëëåò ðñïôüóåéò ôùí ìåëþí ôçò óõíýëåõóçò. ÌåôÜ ôç ÓõíÝëåõóç, óôéò 20:00, èá áêïëïõèþóïõí, óôá ãñáöåßá ôçò - íùóçò, óõíáíôþóåéò ôùí ÏìÜäùí Åñãáóßáò. Ç Êáôåñßíá ÐáðÜæïãëïõ, ìýëïò ôïõ Ä.Ó., ðþñå Üäåéá ãéá Ýíá ñüíï. Ôç èýóç ôçò ðáßñíåé ç ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ, áíáðëçñùìáôéêü ìýëïò. Åõ áñéóôïýìå ôïí ìïõóéêü ïßêï É. ÌáõñïìïõóôÜêç (Êáóôñéôóßïõ 4, Èåóóáëïíßêç), ãéá ôç äùñåü óôçí Å.Å.Ì.Å. åíüò áíáëïãßïõ ãéá ôç ïñùäßá ôçò. ÈåñìÜ óõã áñçôþñéá óôç ïñùäßá êáé óôç ìáýóôñï ôçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý, ãéá ôçí åðéôõ çìýíç ðáñïõóßá ôçò óôï ÖåóôéâÜë ÓáìïèñÜêçò (âë. ó. 6). Ôï Ä.Ó. áðïöüóéóå ðùò ç íùóç èá áíáêïéíþíåé óôá ìýëç ôçò äñüóåéò Üëëùí ðïëéôéóôéêþí êáé åêðáéäåõôéêþí öïñýùí ðïõ áðáéôïýí ïéêïíïìéêþ óõììåôï Þ ìüíïí åüí ãßíïíôáé óå áõôýò ôéò äñüóåéò ìåéùìýíåò ôéìýò ãéá ôá ìýëç ôçò íùóçò (ìå Ýêðôùóç ôïõëü éóôïí 10%). Ôï Ä.Ó. æçôü áðü ôá ìýëç ôçò Å.Å.Ì.Å. ðïõ Ý ïõí áëëüîåé óôïé åßá åðéêïéíùíßáò (äéåýèõíóçò Þ áñéèìü ôçëåöþíïõ) íá ôá óôåßëïõí óôçí çëåêôñïíéêþ äéåýèõíóç: Þ óôï ôçëýöùíï êáé Áðü ôï 2014, ìå ôçí áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò óôçí íùóç ôá ìýëç èá ìðïñïýí íá ðáßñíïõí äùñåüí ÐñáêôéêÜ ðáëáéüôåñùí óõíåäñßùí ôçò Å.Å.Ì.Å. Þ ôá ÐñáêôéêÜ ôïõ 30ïõ Ðáãêïóìßïõ ÓõíÝäñéï ôçò ISME, Óôï äéáäßêôõï ìðïñåßôå íá âñåßôå ôçí Å.Å.Ì.Å. êáé óôï facebook! Åðßóçò, åðéóêåöôåßôå ôï blog ôçò óôç äéåýèõíóç: ellinikienosigiatimousiki ekpaidefsi.blogspot.com êáé åíçìåñùèåßôå ãéá äñüóåéò ôçò íùóçò êáé Üëëùí ðïëéôéóôéêþí êáé åêðáéäåõôéêþí öïñýùí. Ç âéâëéïèþêç ìáò óõíå þò áíáíåþíåôáé êáé åìðëïõôßæåôáé ìå íýï õëéêü. Åõ áñéóôïýìå üëïõò ãéá ôéò ðñïóöïñýò ôïõò. ÅëÜôå íá ôç ìåëåôþóåôå áðü êïíôü, óôá ãñáöåßá ôçò íùóçò. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí êáôüëïãï ôçò âéâëéïèþêçò ìðïñåßôå íá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá ôçò íùóçò: Õðåýèõíåò éóôïóåëßäáò: Ìáñßá Êïõñêïõñßêá êáé Ìáñßá Äçìçôñáêïðïýëïõ Ôá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. äéáíýìïíôáé ÄÙÑÅÁÍ óôá ìýëç ôçò íùóçò Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñüæïõí ôéò áðüøåéò ôùí óõããñáöýùí ôïõò. Áðáãïñåýåôáé êüèå åßäïõò áíáäçìïóßåõóç ùñßò ôç ãñáðôþ Ýãêñéóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ISSN:

3 ÅðéóôïëÞ ÕðïóôÞñéîçò áðü ôçí Ðñüåäñï ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, Margaret Barrett, ãéá ôï MÜèçìá ôçò MïõóéêÞò óôç   êáé à à ôüîç ôïõ Ãõìíáóßïõ Ôï êáëïêáßñé ðïõ ìáò ðýñáóå, ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ðáñïõóßáóå ìå ôç ìïñöþ non paper ðñïò ôéò äéåõèýíóåéò äåõôåñïâüèìéáò åêðáßäåõóçò Ýíá ðñïôåéíüìåíï íýï ùñïëüãéï ðñüãñáììá ãéá ôéò ôüîåéò ôïõ Ãõìíáóßïõ, óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ïé ìáèçôýò ôçò  êáé à ôüîçò äåí èá äéäüóêïíôáí ðéá ôï ìüèçìá ôçò ìïõóéêþò. Ïé äéáìáñôõñßåò ãéá ôçí ðéèáíþ êáôüñãçóç ôïõ ìáèþìáôïò ôçò ìïõóéêþò áðü ôç  êáé à ôüîç ôïõ Ãõìíáóßïõ Þôáí Ýíôïíåò êáé Üìåóåò êáé Ýãéíáí áðü üëïõò ôïõò öïñåßò ìïõóéêþò êáé ðïëéôéóìïý ôçò þñáò ìáò êáé ðáãêïóìßùò. Ç ÄéåèíÞò íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ISME, äéáìýóïõ ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò, êáèçãþôñéá Margaret Barrett, ç ïðïßá åßíáé êáé Ðñüåäñïò ôçò Ðáãêüóìéáò Óõììá ßáò ãéá ôéò ÔÝ íåò êáé ôçí Ðáéäåßá, Ýóôåéëå ó åôéêþ åðéóôïëþ õðïóôþñéîçò ôïõ ìáèþìáôïò ôçò ìïõóéêþò ðñïò ôïí ëëçíá Õðïõñãü Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, Êùíóôáíôßíï Áñâáíéôüðïõëï. Óáò ðáñïõóéüæïõìå ôá óçìáíôéêüôåñá áðïóðüóìáôá ôçò åðéóôïëþò. áðïôåëåß Ýíá áðü ôá âáóéêü ìýóá ìå ôá ïðïßá ìðïñïýìå íá áíôéëçöèïýìå ôïí ÇìïõóéêÞ êüóìï ìáò êáé íá åðéêïéíùíþóïõìå áõôþ ôçí áíôßëçøç óôïí åáõôü ìáò êáé óôïõò Üëëïõò. ÁõôÞ ç éêáíüôçôá áíáäåéêíýåôáé áðü ôç óõììåôï Þ ôùí íýùí ðáéäéþí áðü ìéêñþ çëéêßá óå ìïõóéêü ðáé íßäéá ìý ñé ôç âáèýôåñç åíáó üëçóç óå óõíáñðáóôéêýò åõêáéñßåò ìïõóéêþò åêôýëåóçò ðïõ åðéôñýðïõí óôïõò íýïõò íá ãíùñßóïõí äéáöïñåôéêïýò êüóìïõò. Ç Ýñåõíá êáôýäåéîå ôïõò ôñüðïõò ìå ôïõò ïðïßïõò ç ìïõóéêþ åßíáé ìéá ðëïýóéá ðçãþ óôçí áíèñþðéíç áíüðôõîç óõìâüëëïíôáò óôç ãíùóôéêþ, óõíáéóèçìáôéêþ êáé êïéíùíé-êþ áíüðôõîç ôùí íýùí. Ôá óôïé åßá ðïõ ðñïêýðôïõí áðü Ýñåõíåò ðáãêïóìßùò áíáäåéêíýïõí ôïõò ôñüðïõò ìå ôïõò ïðïßïõò ç óõììåôï- Þ óôç ìïõóéêþ äñáóôçñéüôçôá óõìâüëëåé óôçí êïéíùíéêþ óõíï Þ, ôçí áíüðôõîç ôùí ðñïêïéíùíéêþí óõìðåñéöïñþí, êáé êáëëéåñãåß ôç áßóèçóç ôçò áôïìéêþò êáé óõëëïãéêþò åõçìåñßáò. ÌÝóù ôçò åíåñãïýò ìïõóéêþò åìðåéñßáò ïé íýïé Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áíáðôýîïõí ôéò ãíþóåéò êáé ôçí åìðåéñßá êüóìùí ðïõ äå óõíáíôïýí óôçí êáèçìåñéíþ ôïõò æùþ. Ç åíåñãüò óõììåôï Þ óôç ìïõóéêþ âïçèü ôïõò íýïõò óôçí áíüðôõîç ôçò åíóõíáßóèçóçò, ôçò ãíþóçò ôùí óçìáíôéêþí êïéíùíéêþí æçôçìüôùí, êáèþò êáé ôçò éêáíüôçôáò íá åêôéìïýí êáé íá óõìâüëëïõí óôç äéêþ ôïõò êáé óôçí ðáãêüóìéá ðïëéôéóôéêþ êëçñïíïìéü. Ç ìïõóéêþ äåí åßíáé ìüíï Ýíá ü çìá ãéá ôçí åêìüèçóç êáé Üëëùí ðôõ þí ôïõ êüóìïõ, áðïôåëåßôáé åðßóçò áðü Ýíá óçìáíôéêü ìýñïò ãíþóåùí êáé Ýíá óýíïëï äåîéïôþôùí êáé ôå íéêþí ðïõ áðáéôïýí âáèéü êáé ðáñáôåôáìýíç ìåëýôç. Ç áöáßñåóç ôïõ ìáèþìáôïò ôçò ìïõóéêþò áðü ôï Ùñïëüãéï ðñüãñáììá ôùí ôüîåùí ôïõ Ãõìíáóßïõ èá á- öáéñïýóå ôç äõíáôüôçôá óôïõò íýïõò óôçí ÅëëÜäá íá á- íáðôýîïõí ôéò ðáñáðüíù ãíþóåéò, ôéò äåîéüôçôåò êáé ôéò ôå íéêýò, êáé íá óõìâüëïõí óôéò åõñýôåñåò êïéíùíéêýò êáé ðïëéôéóôéêýò áíôáëëáãýò ôçò þñáò, ôçò ðåñéï- Þò ôïõò, êáé ôùí êüóìùí ôïõò. Ç äýóìåõóç ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç óôçí áíüðôõîç ôçò ìïõóéêþò åêðáßäåõóçò óôçí ÅëëÜäá ðéóôïðïéåßôáé áðü ôï Üêñùò åðéôõ çìýíï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ôçò ISME ðïõ öéëïîåíþèçêå áðü ôçí ÅëëçíéêÞ íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ôïí Éïýëéï ôïõ 2012 óôç Èåóóáëïíßêç. Ôï ÓõíÝäñéï ðñïóýëêõóå ðüíù áðü 1400 åêðáéäåõôéêïýò ôçò ìïõóéêþò áðü ðåñßðïõ 30 þñåò ðáãêïóìßùò. ÌÝóá áðü áõôü ôï óõíýäñéï, ïé óýíåäñïé åß áí ôçí åõêáéñßá íá äïõí ôçí ðñïóþëùóç êáé ôçí áêåñáéüôçôá ôùí ÅëëÞíùí åêðáéäåõôéêþí ôçò ìïõóéêþò êáé ôç óçìáíôéêþ óõìâïëþ ôïõò óôçí áíüðôõîç ôçò ìïõóéêþò ðáéäåßáò, ü é ìüíï óôçí ÅëëÜäá, áëëü êáé óôçí ðáãêüóìéá êïéíüôçôá ôùí åêðáéäåõôéêþí ìïõóéêþò. Ç äéáêïðþ áõôþò ôçò óçìáíôéêþò äïõëåéüò ìýóá áðü ôçí áöáßñåóç ôçò ìïõóéêþò áðü ôï ùñïëüãéï ðñüãñáììá ôùí ôüîåùí ôïõ Ãõìíáóßïõ äå èá Þôáí ìüíï áðþëåéá ãéá ôçí ÅëëÜäá, áëëü êáé ãéá ôçí ðáãêüóìéá êïéíüôçôá." Êëåßíïíôáò ôçí åðéóôïëþ ôçò, ç ðñüåäñïò ôçò ISME êüëåóå ôïí Õðïõñãü íá åðáíåîåôüóåé ôçí ôñý ïõóá êáé ðñïôåéíüìåíç äéüôáîç ãéá ôç ìïõóéêþ óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñüììáôïò óðïõäþí ôïõ åëëçíéêïý Ãõìíáóßïõ êáé íá äéáóöáëßóåé üôé ç óçìáíôéêþ óõíåéóöïñü ôçò ìïõóéêþò óôïí êïéíùíéêü, ðïëéôéóôéêü êáé ïéêïíïìéêü éóôü ôçò åëëçíéêþò êïéíùíßáò áíáãíùñßæåôáé êáé óôçñßæåôáé. ÔåëéêÜ, å- íþíïíôáò ôéò öùíýò ôïõò, öïñåßò ôçò ÌïõóéêÞò Åêðáßäåõóçò, ôïõ Ðïëéôéóìïý êáé ôçò Åêðáßäåõóçò ãåíéêüôåñá -áðü ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï-, êáôüöåñáí íá áíáôñýøïõí ôç non-paper ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ, êáé íá ìç âãåé ôï ìüèçìá ôçò ÌïõóéêÞò áðü ôç  êáé ôç à ôüîç ôïõ Ãõìíáóßïõ. 3

4 ÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓ ÏìÜäá Åñãáóßáò ãéá ôç ÄåõôåñïâÜèìéá Åêðáßäåõóç ÅðéêåöáëÞò: ÂÜóù ÔïõìðÝêç blog: ÐÑÏÓÅ ÙÓ... Ç ÏìÜäá Åñãáóßáò ãéá ôç ÄåõôåñïâÜèìéá Åêðáßäåõóç äéïñãáíþíåé: * Åöáñìüæïíôáò ôçí áéóèçôéêþ óôçí ðñüîç, ÅñãáóôÞñé ìå ôç ÄáíÜç ÓôåöÜíïõ, Åðßêïõñç KáèçãÞôñéá IóôïñéêÞò Ìïõóéêïëïãßáò óôï Ô.Ì.Ó. ôïõ Á.Ð.È. * ÓõíèÝôïíôáò ìå Þ ïõò, ÓåìéíÜñéï ìå ôïí ÈïäùñÞ Ëþôç, ÓõíèÝôç HëåêôñoáêïõóôéêÞò MïõóéêÞò - Åðßêïõñï KáèçãçôÞ óôï Ô.Ì.Ó. ôïõ Éüíéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ôá ðáñáðüíù èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óôéò áñ Ýò Öåâñïõáñßïõ Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óýíôïìá êáé óôï éóôïëüãéï ôçò ïìüäáò: ÁãáðçôÜ ìýëç, óáò åíçìåñþíïõìå üôé ôçí ÐáñáóêåõÞ, 29 Ìáñôßïõ 2013 ðñáãìáôïðïéþèçêáí åêëïãýò áðü ôçí ÏìÜäá Åñãáóßáò ãéá ôç ÄåõôåñïâÜèìéá Åêðáßäåõóç ãéá ôç óýíèåóç ôçò íýáò åðéôñïðþò ãéá ôç ñïíéêþ ðåñßïäï Ç ðåíôáìåëþò óýíèåóç ðïõ ðñïýêõøå áðü ôçí ðñþôç óõíüíôçóç ôùí ìåëþí ôï ÓÜââáôï, 6 Áðñéëßïõ åßíáé ç åîþò: ÔïõìðÝêç ÂÜóù (åðéêåöáëþò) Óôåöáäïýñïò Ìé Üëçò (ãñáììáôýáò) Äçìçôñáêïðïýëïõ Ìáñßá, Ìðåêéáñßäïõ ÅëÝíç, ÐáêëáôæÞ Íôßíá (ôáêôéêü ìýëç) ÆÝñâá ¼ëãá, Ôüãéá ëêçóôéò (áíáðëçñùìáôéêü ìýëç). Åðßóçò, óáò áíáêïéíþíïõìå ìå áñü ôç äçìéïõñãßá ôïõ éóôïëïãßïõ (blog) oìüäá â -âüèìéáò å.å.ì.å. êáé óáò êáëïýìå íá ôï åðéóêåöôåßôå óôç äéáäéêôõáêþ äéåýèõíóç Óýíôïìá èá Ý åôå äéåõêñéíéóôéêýò ðëçñïöïñßåò ãéá ôï blog. Ç åíçìýñùóþ óáò ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò ïìüäáò áëëü êáé ç åðéêïéíùíßá ìáò óôï åîþò èá ãßíåôáé êáé ìýóù áõôïý ôïõ éóôïëïãßïõ. Ìå öéëéêïýò áéñåôéóìïýò, Ôá ìýëç ôçò ÅðéôñïðÞò ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéêåöáëÞò: ÄÞìçôñá Êüíéáñç ñèñá ãéá ôï ðåñéïäéêü ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ (ô. 12, 2014) ìðïñåßôå íá óôåßëåôå ìý ñé ôéò 31 Ìáñôßïõ 2014 óôïí äéåõèõíôþ Ýêäïóçò ôïõ ðåñéïäéêïý: Êþóôá Ôóïýãêñá Ìðïñåßôå íá óôåßëåôå ìïõóéêýò äñáóôçñéüôçôåò êáé ó Ýäéá ìáèçìüôùí ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ô. 24 ðïõ èá êõêëïöïñþóåé ìýóá óôï 2014 óôç äéåýèõíóç: ìý ñé ôéò 20 Áðñéëßïõ 2014 ÐåñéìÝíïõìå ôéò óõíåñãáóßåò óáò ãéá ôá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. ôïõ Éáíïõáñßïõ 2014 ìý ñé ôéò 15 Äåêåìâñßïõ Äåêåìâñßïõ

5 ÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓ ÏìÜäá ÃñáììáôåéáêÞò ÕðïóôÞñéîçò êáé Åðéêïéíùíßáò ôçë & Óáò ðåñéìýíïõìå íá Ýñèåôå êáé áðü êïíôü, óôá áíáíåùìýíá ãñáöåßá ôçò íùóçò óôç Èåóóáëïíßêç ãéá êáöý êáé ãéá íá åðéóêåõôåßôå ôç âéâëéïèþêç ìáò êáé íá åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò äñüóåéò ôçò íùóçò! Åðéóêåöôåßôå ôçí Å.Å.Ì.Å. óôï äéáäßêôõï óôçí éóôïóåëßäá óôï Facebook, êáé åðéóêåöôåßôå ôï blog ôçò Å.Å.Ì.Å. óôç äéåýèõíóç: / ïñçãßá óõíäñïìþí óôçí ISME (ãéá ôç äéåôßá ) óå ëëçíåò Åêðáéäåõôéêïýò ÌïõóéêÞò Áãáðçôïß ößëïé êáé óõíåñãüôåò, ìýëç ôçò ÏÅ ôïõ ISME 2012 êáé åèåëïíôýò, ìýëç ôçò Å.Å.Ì.Å. ¼ðùò óáò åß á åíçìåñþóåé ôïí Éïýíéï, åß áìå êáëü íýá êáé óôþñéîç áðü Áõóôñáëßá. Ï Graham Bartle, Ýíáò áðü ôïõò ðëýïí åîý ïíôåò óõíåñãüôåò ìïõ åðß äýï äåêáåôßåò, åðßôéìï ìýëïò ôçò ISME, áíýëáâå ìéá êáôáðëçêôéêþ ðñùôïâïõëßá óôþñéîçò ôùí ÅëëÞíùí åêðáéäåõôéêþí ÌïõóéêÞò (üóïé ï Ï Graham Bartle, o Hakan Lundstrom êáé ï Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò óôçí ðáñïõóßáóç ôçò íýáò Ýêäïóçò ôïõ IDMMEI óôï 30ï ÓõíÝäñéï ôçò ISME Þôáí óôï óõíýäñéï ôçò ISME 2012 óôç Èåóóáëïíßêç öáíôüæïìáé ôïí èõìïýíôáé áðü ôçí ðáñïõóßáóç ôçò íýáò Ýêäïóçò ôïõ IDMMEI ðñéí ôçí ïìéëßá ôïõ Í. Êõðïõñãïý óôï óõíýäñéï. (Ìðïñåßôå íá äåßôå ãéá ôïí ßäéï êáé ãéá ôï directory åäþ: about-graham). ÂñÞêå ïñçãü áðü ôçí Áõóôñáëßá ãéá óõíäñïìýò óôçí ISME, äùñåüí ðñïò ëëçíåò åêðáéäåõôéêïýò ôçò ÌïõóéêÞò, ùò ìéá ìéêñþ õðïóôþñéîç, ëüãù ôçò êñßóçò ðïõ ðåñíüìå. ÈÝëïíôáò íá óõíäñüìåé âåâáßùò ôáõôü ñïíá óôïõò åïñôáóìïýò ôçò ISME ãéá ôá 60 ñüíéá áðü ôçí ßäñõóÞ ôçò ( ). Ï ïñçãüò ðïõ åðéèõìåß íá ìåßíåé áíþíõìïò, Ýäùóå äùñåü ðïõ êáëýðôåé óõíäñïìýò ìåëþí ôçò ISME (ãéá ôç äéåôßá ) óå ëëçíåò åêðáéäåõôéêïýò ôçò ÌïõóéêÞò. Óå áõôýò ðåñéëáìâüíïíôáé êáíïíéêýò êáé öïéôçôéêýò óõíäñïìýò. Ôï ó Ýäéï ôïõ Graham Bartle Þôáí êáôáñ Þí íá äïèïýí óå üóïõò áðü ôçí ÏÅ êáé ôïõò åèåëïíôýò ôïõ ISME 2012 äåí åßíáé Þäç ìýëç ôçò ISME êáé èá Þèåëáí ìéá ôýôïéá äùñåüí óõíäñïìþ (êáé ùò Ýíäåéîç åõãíùìïóýíçò ãéá ôç äïõëåéü ðïõ Ýêáíáí êáé ç ÏÅ êáé ïé åèåëïíôýò ãéá ôï óõíýäñéï ôçò ISME). Óôç óõíý åéá, ïé õðüëïéðåò óõíäñïìýò ðïõ ìðïñïýóáí íá äïèïýí, óýìöùíá ìå ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôçò ïñçãßáò, èá äßíïíôáí óå åíåñãü ìýëç ôçò Å.Å.Ì.Å. ôóé, ôïí Éïýíéï, Ýãéíå çëåêôñïíéêü êïéíïðïßçóç êáé ðñüóêëçóç êáôáñ Þí óå üëá ôá ìýëç ôçò ÏÅ ôïõ 2012 êáé ôïõò åèåëïíôýò êáé ìåôü óå üëá ôá åíåñãü ìýëç ôçò Å.Å.Ì.Å. Ç áíôáðüêñéóç Þôáí ðïëý ìåãüëç êáé ðïëý ãñþãïñá óõìðëçñþèçêå ìå óåéñü ðñïôåñáéüôçôáò åíôüò ôùí ðñïèåóìéþí ï ôåëéêüò áñéèìüò ï ïðïßïò åßíáé 55 êáíïíéêýò óõíäñïìýò êáé 25 öïéôçôéêýò. Êáôüðéí, áöïý óôüëèçêáí óôïí G. Bartle üëá ôá óôïé åßá ôùí 80 åêðáéäåõôéêþí ìïõóéêþò, åêåßíïò ìå ðïëý õðïìïíþ êáé åðéìïíþ áíýëáâå íá äéåêðåñáéþóåé ôï üëï æþôçìá üëùí áõôþí ôùí äùñåüí óõíäñïìþí êáé ìå ôïí ïñçãü êáé ìå ôçí ãñáììáôåßá ôçò ISME. ÔåëéêÜ, óôá ìýóá Óåðôåìâñßïõ ôåëåßùóå üëç ç äéáäéêáóßá ëüãù áñêåôþí ãñáöåéïêñáôéêþí êáé Üëëùí åìðïäßùí ðïõ áíôéìåôþðéóå êáé ðëýïí ôþñá, üëïé ïé 80 ðïõ ðþñáí ôç äùñå- Üí óõíäñïìþ Ý ïõí åéäïðïéçèåß ìå ãéá ôï ôåëéêü óôüäéï ôçò åããñáöþò ôïõò. Åê ìýñïõò ôçò Å.Å.Ì.Å., áëëü êáé ôçò ISME, ìå ôçí åõêáéñßá áõôþò ôçò åíçìýñùóçò, èýëù íá åõ áñéóôþóù èåñìü êáé ôïí Graham Bartle ãéá ôçí áíüëçøç áõôþò ôçò ðñùôïâïõëßáò êáé üëç ôçí äïõëåéü ðïõ ñåéüóôçêå íá êüíåé ó åôéêü, êáèþò âýâáéá êáé ôïí áíþíõìï ïñçãü. Èåñìïýò áéñåôéóìïýò óå üëïõò óáò êáé êáëþ äýíáìç ãéá ôç äýóêïëç ñïíéü ðïõ Üñ éóå. Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò Åðßôéìïò Ðñüåäñïò Å.Å.Ì.Å., ÌÝëïò ôïõ ÄÓ ôçò ISME ( ), Ðñüåäñïò ôïõ 30ïõ Ðáãêïóìßïõ Óõíåäñßïõ ôçò ISME 2012 : 5

6 ÌïõóéêÞ óôç ÓáìïèñÜêç êáé Ìïõóéêü Êáëïêáßñé 2013 Ç ðñþôç óõììåôï Þ ôçò ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å. óå óõíüíôçóç ïñùäéþí ÓáìïèñÜêç, 2013 Çíåïóýóôáôç ïñùäßá ôçò Å.Å.Ì.Å. îåêßíçóå äõíáìéêü, ôï êáëïêáßñé ðïõ ìáò ðýñáóå, ôçí êáñéýñá ôçò, åêôüò Èåóóáëïíßêçò, óôï 8Þìåñï áöéýñùìá óôç ïñùäéáêþ ÌïõóéêÞ ðïõ Ýãéíå óôéò Éïõëßïõ óôç ÓáìïèñÜêç. Ôï áöéýñùìá Þôáí åóôéáóìýíï óôï ðáéäéêü ïñùäéáêü ôñáãïýäé êáé ðñáãìáôïðïéþèçêå óôï ðëáßóéï ôùí åêäçëþóåùí "ÌïõóéêÞ óôç ÓáìïèñÜêç êáé Ìïõóéêü Êáëïêáßñé 2013" ðïõ äéïñãüíùóå ï Óýëëïãïò Ößëùí ÌïõóéêÞò ÓáìïèñÜêçò "Áñìïíßáò ÃÝíåóéò" ìå ôçí õðïóôþñéîç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁíôáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò êáé ôïõ åõñùðáúêïý ðñïãñüììáôïò Leader ôïõ ÄÞìïõ ÓáìïèñÜêçò, õðü ôçí åðïðôåßá êáé ãåíéêþ äéåýèõíóç ôçò Ó ïëéêþò Óõìâïýëïõ ÌïõóéêÞò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò, Ãéþôáò Ôçãáíïýñéá. ÅðéðëÝïí, ïé åêäçëþóåéò Þôáí óõìâïëéêü áöéåñùìýíåò óôïõò åïñôáóìïýò ôïõ ÄÞìïõ ÓáìïèñÜêçò ãéá ôá 150 ñüíéá áðü ôçí åýñåóç ôïõ áãüëìáôïò ôçò Íßêçò ôçò ÓáìïèñÜêçò. Óôï ðëáßóéï ôùí åêäçëþóåùí áõôþí ðñáãìáôïðïéþèçêáí óõíáõëßåò áðü ôýóóåñéò ðïëý óçìáíôéêýò ðáéäéêýò ïñùäßåò: ôçí ÐáéäéêÞ ïñùäßá Ðïëõãýñïõ, ôç ïñùäßá Áãßáò ÔñéÜäáò Èåóóáëïíßêçò, ôçí ÐáéäéêÞ ïñùäßá ÓáìïèñÜêçò êáé ôç ïñùäßá ôçò Å.Å.Ì.Å. ÐáñÜëëçëá, ðñáãìáôïðïéþèçêáí ìïõóéêü óåìéíüñéá êáé åñãáóôþñéá. Ï Áíôþíçò Êïíôïãåùñãßïõ, ìáýóôñïò, ãéá ðïëëü ñüíéá ôçò ïñùäßáò ôçò ÅÑÔ, ðñáãìáôïðïßçóå Ýíá äéþìåñï ïñùäéáêü åñãáóôþñé. Ç ìáýóôñïò ôçò ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å., Åñéöýëç Äáìéáíïý, ðñáãìáôïðïßçóå Ýíá óåìéíüñéï 10 ùñþí ìå ôßôëï: "Óôïé åßá äéäáóêáëßáò ôçò èåùñßáò ôçò ìïõóéêþò óôï äçìüóéï ó ïëåßï" êáé, ôýëïò, ç Ãéþôá Ôçãáíïýñéá Ýíá óåìéíüñéï 10 ùñþí ìå ôßôëï: "Ðáéäéêü Ôñáãïýäé: áðü ôç èåùñßá óôçí ðñüîç & ôßæïíôáò ôï ìïõóéêü áëöüâçôï". Ïé ìïõóéêýò åêäçëþóåéò ïëïêëçñþèçêáí óôéò 26 Áõãïýóôïõ - 2 Óåðôåìâñßïõ ìå ôçí ðéáíßóôá Äüìíá Åõíïõ ßäïõ, ç ïðïßá ðñáãìáôïðïßçóå óåìéíüñéï ðéüíïõ åéäéêü ãéá ôá ðáéäéü ôïõ Óõëëüãïõ Ößëùí ÌïõóéêÞò ÓáìïèñÜêçò. Åõ Þ üëùí åßíáé ïé ìïõóéêýò áõôýò óõíáíôþóåéò óôç ÓáìïèñÜêç íá êáèéåñùèïýí êáé êáé ôï ðáñüäåéãìü ôïõò íá ìéìçèïýí êáé Üëëïé öïñåßò óôçí ÅëëÜäá. ÈåñìÜ óõã áñçôþñéá óôç íåïóýóôáôç ïñùäßá ôçò Å.Å.Ì.Å. ãéá ôçí ðáñïõóßá ôçò óôç ÓáìïèñÜêç êáé åõ üìáóôå íá Ý åé êáé Üëëåò åðéôõ çìýíåò åìöáíßóåéò ü é ìüíï óôç þñá ìáò áëëü êáé óôï åîùôåñéêü! 6 Ôá ìýëç ôçò ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å. êáé ç ìáýóôñïò ôçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý

7 31 ï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ôçò ISME Éïõëßïõ 2014 Porto Alegre - Âñáæéëßá Listening to the Musical Diversity of the World Îåêßíçóáí êáé åðßóçìá ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôï 31ï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ôçò ISME. ðåéôá áðü ôçí åðéôõ çìýíç äéïñãüíùóç ôïõ 30ïõ Ðáãêïóìßïõ Óõíåäñßïõ óôç þñá ìáò, áðü ôçí ÅëëçíéêÞ íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ôç óêõôüëç ðþñå ç Âñáæéëßá. Ôï ÓõíÝäñéï èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü Éïõëßïõ óôá íüôéá ôçò Âñáæéëßáò, óôï Porto Alegre, óôï ðáíåðéóôçìéáêü campus ôïõ Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul - P UCRS. ÌÝóá óôï ðáíåðéóôçìéáêü campus, åêôüò áðü ôïõò þñïõò ôùí åéóçãþóåùí õðüñ ïõí êáé þñïé áíáøõ Þò, ü- ðùò åóôéáôüñéá, ìáãáæéü, ôñüðåæåò, êáèþò êáé ôï Ìïõóåßï ÅðéóôÞìçò êáé Ôå íïëïãßáò, ôï ïðïßï êáôáôüóóåôáé óôçí ðýìðôç èýóç óôïí êüóìï ãéá ôá äéáäñáóôéêü ôïõ åêèýìáôá (âë. ÐáñÜëëçëåò äñáóôçñéüôçôåò ¼ðùò êüèå ÓõíÝäñéï ôçò ISME, Ýôóé êáé áõôü ôï ÓõíÝäñéï õðüó åôáé íá ðñïóöýñåé óôïõò óõíýäñïõò, åêôüò áðü ôéò åðéóôçìïíéêýò êáé ðáéäáãùãéêýò äñüóåéò êáé ðïëëýò Üëëåò ðïëéôéóôéêýò êáé êáëëéôå íéêýò åêðëþîåéò. Óå áõôýò óõìðåñéëáìâüíïíôáé ôï Ìïõóéêü ÖåóôéâÜë ìå ðåñéóóüôåñåò á- ðü 80 óõíáõëßåò ðïõ èá äéåîá èïýí óå äéüöïñá ðïëéôéóôéêü êýíôñá ôçò ðüëçò, äýï ÅêèÝóåéò ìå èýìáôá ôç ìïõóéêþ âéïìç áíßá êáé ðñïúüíôá ôïõ ÂñáæéëéÜíéêïõ ðïëéôéóìïý êáé ç ÔåëåôÞ ËÞîçò ôïõ Óõíåäñßïõ ìå óêùôóýæéêåò ìïõóéêýò, ç ïðïßá èá åßíáé ï ðñïüããåëïò ôïõ åðüìåíïõ Óõíåäñßïõ ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï 2016 óôçí Óêùôßá. Ôï 31ï ÓõíÝäñéï ôçò ISME ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç Ý åé óôü ï Íá ðñïùèþóåé ôéò ðïëéôéóôéêýò, åðéóôçìïíéêýò êáé êáëëéôå íéêýò áíôáëëáãýò áíüìåóá óå ðåñéóóüôåñïõò áðü 2000 óýíåäñïõò áðü äéáöïñåôéêýò þñåò ôïõ êüóìïõ. Íá ðñïùèþóåé ôïí äéüëïãï ãéá ôçí Ýñåõíá êáé ôçí ðñüîç óôá ðïéêßëá ðåäßá ôçò ìïõóéêþò åêðáßäåõóçò, Íá åíäõíáìþóåé ôçí áëëçëåðßäñáóç åñåõíçôþí ðïõ åñãüæïíôáé óå ðáñüìïéá èýìáôá, Íá óõìâüëåé ìå ôçí åðéìüñöùóç ôùí åêðáéäåõôéêþí ôçò ìïõóéêþò, ôùí êáëëéôå íþí êáé ôùí åñåõíçôþí óôï ðåäßï ôçò ìïõóéêþò åêðáßäåõóçò Íá öýñåé óôç Âñáæéëßá Ýíá åõñý öüóìá ðáãêüóìéùí ìïõóéêþí ðïëéôéóìþí ìýóá áðü ôéò 80 óõíáõëßåò ïé ïðïßåò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí êáôü ôç äéüñêåéá ôçò åâäïìüäáò ôïõ Óõíåäñßïõ, ìå ôç óõììåôï Þ ðåñéóóïôýñùí áðü 50 ìïõóéêþí ó çìüôùí áðü üëï ôïí êüóìï. Íá óõìâüëåé óôçí åíäõíüìùóç ôçò ìïõóéêþò åêðáßäåõóçò óôá ó ïëåßá óôçí Âñáæéëßá Íá ðáñïõóéüóåé ôç ìïõóéêþ êáé ðïëéôéóôéêþ ðïéêéëïìïñößá ôçò Âñáæéëßáò. Ç åðßóçìç ðñüóêëçóç ãéá ôçí õðïâïëþ åéóçãþóåùí, ðñïöïñéêþí êáé áíáñôçìýíùí, êáé åñãáóôçñßùí åßíáé ðëýïí ðñïóâüóéìç óôïí äéêôõáêü éóôüôïðï ôçò ISME (âë. Ç êáôáëçêôéêþ çìåñïìçíßá åßíáé ç 1ç Íïåìâñßïõ ÐñïóõíåäñéáêÜ ÓåìéíÜñéá ôùí Åðéôñïðþí ôçò ISME ISME Commission for RESEARCH in Music Education: 25th International Seminar Éïõëßïõ 2014, Federal University of Paraßba, Postgraduate Programme in Music, Joao Pessoa, Paraßba, Brazil. ISME Community Music Activity Commission (CMA): 14th International Seminar "Listening to the World: Experiencing and connecting the knowledge from community music" Éïõëßïõ Federal University of Bahia, Salvador, Bahia, Brazil. ISME Early Childhood Music Education (ECME): 16th International Seminar "Listening to Diverse Musical Beginnings" Éïõëßïõ University of Brasßlia, Brasßlia, Distrito Federal, Brazil. ISME Commission for the Education of the Professional Musician (CEPROM): 20th International Seminar "Relevance and Reform in the Education of Professional Musicians" Éïõëßïõ Federal University of Minas Gerais Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. ISME Commission on Music Policy. Cultural, Educational, and Mass Media: 17th International Seminar "Policy and Media In and For a Diverse Global Community" Éïõëßïõ Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. ISME Music in the Schools and Teacher Education Commission (MISTEC): 20th International Seminar, Éïõëßïõ Federal University of Paraná and the School of Music and Fine Arts of Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil. ISME Commission for Special Education, Music Therapy and Music Medicine: 17th International Seminar "The diversity of world music: engaging individuals with special needs" Éïõëßïõ Parana Faculty of Arts, Curitiba, Brazil. Ç êáôáëçêôéêþ çìåñïìçíßá ãéá ôçí õðïâïëþ ðñïôüóåùí ãéá ôá ðñïóõíåäñéáêü óåìéíüñéá ôùí åðéôñïðþí ôçò ISME åßíáé ç 1ç Íïåìâñßïõ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ôçò ISME: 7

8 E.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅ Áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2013 ìý ñé ôïí Éïýíéï ôïõ 2013 ç Å.Å.Ì.Å. äéïñãüíùóå ìßá óåéñü åðéóôçìïíéêþí êáé êáëëéôå íéêþí åêäçëþóåùí ïé ïðïßåò åß áí éäéáßôåñç åðéôõ ßá. Åõ áñéóôïýìå üëá ôá ìýëç êáé ôïõò ößëïõò ôçò íùóçò ðïõ åèåëïíôéêü ðþñáí ìýñïò óå áõôü ôï åã- åßñçìá êáé óáò ðáñáèýôïõìå ôï ðñüãñáììá ôùí åêäçëþóåùí ðïõ Ýãéíáí, ìå ôçí åõ Þ íá óõíå éóôåß áõôþ ç äçìéïõñãéêþ äñáóôçñéüôçôá êáé ôçí åðüìåíç ñïíéü. Åêäçëþóåéò 2 Öåâñïõáñßïõ 2013 ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ç êáèéåñùìýíç ÊïðÞ ôçò Ðßôáò, óôá êáéíïýñéá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. óôç Èåóóáëïíßêç. Åðßóçìïé ðñïóêåêëçìýíïé, ãéá ôéò á- ðáñáßôçôåò "ìïõóéêýò áëëçëåðéäñüóåéò", Þôáí ïé AN.AN.AS. BAND. Óôç óõíý åéá áêïëïýèçóáí êáé áõèüñìçôåò ìïõóéêýò åêöñüóåéò áðü ößëïõò êáé ìýëç ôçò Å.Å.Ì.Å. 8 Êýêëïò Èåìáôéêþí ÓõæçôÞóåùí Å.Å.Ì.Å íáò íýïò èåóìüò åêäçëþóåùí ôçò Å.Å.Ì.Å. îåêßíçóå ìå ôçí áñ Þ ôïõ ÏíïìÜóôçêå "Êýêëïò Èåìáôéêþí Óõ- æçôþóåùí" êáé óôü ï Ý åé íá ðáñïõóéüæïíôáé óå ôáêôü ñïíéêü äéáóôþìáôá ïìéëçôýò ðüíù óå èýìáôá ìïõóéêïðáéäáãùãéêïý áëëü êáé åõñýôåñïõ ìïõóéêïëïãéêïý åíäéáöýñïíôïò. ÌÝ ñé ôïí Éïýíéï ðñáãìáôïðïéþèçêáí 5 ÓõæçôÞóåéò ïé ïðïßåò Þôáí: 1ç ÓõæÞôçóç: 15 Öåâñïõáñßïõ 2013 ÅãêáéíéÜóôçêå ï íýïò èåóìüò ôçò Å.Å.Ì.Å. ìå ôçí ïìéëßá ôïõ Ïìüôéìïõ ÊáèçãçôÞ ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Á.Ð.È., ÄçìÞôñç ÈÝìåëç, ìå èýìá: "Ðñáêôéêïß ôñüðïé åêìüèçóçò ðáñáäïóéáêþò ìïõóéêþò (ðáñáäïóéáêþí ìïõóéêþí ïñãüíùí) êáé Äéäáóêáëßá ôçò ìïõóéêþò (ìïõóéêþí ïñãüíùí) ìýóù óçìåéïãñáößáò". Áêïëïýèçóå ìéá ãüíéìç óõæþôçóç üðïõ áíáðôý èçêáí ïé äéüöïñåò ôüóåéò óôç äéäáóêáëßá ôùí ìïõóéêþí ïñãüíùí, óôçí ðáñáäïóéáêþ áëëü êáé óôçí ÅõñùðáúêÞ ìïõóéêþ, äéá ñïíéêü, êáé ðáñïõóéüóôçêáí ôá ìïíôýëá äéäáóêáëßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ìïõóéêþ áðü ôçí ßäñõóç ôùí Ùäåßùí ìý ñé óþìåñá. 2ç ÓõæÞôçóç: 1 Ìáñôßïõ 2013 Ï Êþóôáò Ôóïýãêñáò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Á.Ð.È., óå ìéá éäéáßôåñá åìðåñéóôáôùìýíç êáé óõíüìá ëéôþ ïìéëßá, ìå ôßôëï "Ãíùñéµßá µå ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôïõ Íßêïõ Óêáëêþôá êáé ôç µïõóéêþ ôïõ", ðáñïõóßáóå êáé áíýëõóå óçìáíôéêýò ðôõ Ýò ôïõ Ýñãïõ êáé ôçò ðñïóùðéêüôçôáò ôïõ óçìáíôéêïý áõôïý ëëëçíá óõíèýôç. 3ç ÓõæÞôçóç: 29 Ìáñôßïõ 2013 Ç Ó ïëéêþ Óýìâïõëïò ÌïõóéêÞò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ãåùñãßá ÔóåñðÝ, ìßëçóå ìå èýìá: "ÂáóéêÝò áñ Ýò ãåíéêþò ðáéäáãùãéêþò ìå åöáñìïãþ óôç ìïõóéêþ. ÊáôáóêåõÞ ó åäßïõ ìáèþìáôïò". 4ç ÓõæÞôçóç: 9 Áðñéëßïõ 2013 Ç ÄáíÜç ÓôåöÜíïõ, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Á.Ð.È. êáé ï Ðáíáãéþôçò Êáíåëëüðïõëïò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ôïõ Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ðñïó ïëéêþò Åêðáßäåõóçò ôïõ Ðáí/ìßïõ Èåóóáëßáò ðáñïõóßáóáí ôç ìåôáöñáóìýíç óôá ÅëëçíéêÜ Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ôïõ Ìichael Nyman, "ÐåéñáìáôéêÞ ÌïõóéêÞ". Ç ÄáíÜç ÓôåöÜíïõ åß å ôçí åõèýíç ôçò ìåôüöñáóçò óôá ÅëëçíéêÜ êáé ôçí åðéóôçìïíéêþ åðéìýëåéá ôïõ âéâëßïõ åíþ ï Ðáíáãéþôçò Êáíåëëüðïõëïò Þôáí õðåýèõíïò ôçò èåþñçóçò ôïõ êåéìýíïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Ýêäïóçò. Óôï ðëáßóéï ôçò ðáñïõóßáóçò, êáé óå óõíåñãáóßá ìå öïéôçôýò ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Á.Ð.È., ðñáãìáôïðïéþèçêå åñãáóôþñéï ìå èýìá ôïí áõôïó åäéáóìü. 5ç ÓõæÞôçóç: 19 Áðñéëßïõ 2013 Ï David Pinto, äéåõèõíôþò ôçò âéâëéïèþêçò ôïõ Richard Stockton College of New Jersey, ðáñïõóßáóå ìéá óýíôïìç é- óôïñßá ôïõ äçìïöéëïýò áìåñéêáíéêïý ìïõóéêïý ïñãüíïõ, banjo, óôçí åéóþãçóþ ôïõ ìå ôßôëï: "Banjo: ñãá êáé ÇìÝñåò". ÐáñÜëëçëá, Ýãéíå ìéá óýíôïìç áíáöïñü óôï ñüëï ôïõ banjo óôï èåáôñéêü Ýñãï "Ajax", ðïõ ðáñïõóéüóôçêå á- ðü ôç ÈåáôñéêÞ ÏìÜäá ôïõ Richard Stockton College of New Jersey, ôçí ÐÝìðôç 18 Áðñéëßïõ óôï èýáôñï íåôïí, óôç Èåóóáëïíßêç êáé ðáñïõóéüóôçêáí Ýñãá ôïõ ñåðåñôïñßïõ ôïõ ïñãüíïõ áðü ôçí áìåñéêüíéêç ðáñáäïóéáêþ ìïõóéêþ. 6ç ÓõæÞôçóç: 8 ÌáÀïõ 2013 Ï ÃéÜííçò ÌõñÜëçò, ìýëïò ÄÅÐ ôïõ Åõñùðáúêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ, ìßëçóå ãéá ôéò ìåôáðôõ éáêýò óðïõäýò óôç ÌïõóéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ êáé ðáñïõóßáóå ôï íýï ìåôáðôõ éáêü ðñüãñáììá óôç ÌïõóéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ ôïõ

9 E.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓE.E.M.E.ÅÊÄÇËÙÓÅ Óõíáõëßåò - ÌïõóéêÜ Áöéåñþìáôá 27 Áðñéëßïõ 2013 ÌïõóéêÞ Ìðáñüê êáé Ðïßçóç ôçò Åõñþðçò Ï Óðýñïò ÔÜêáò, âéïëß, êáé ç Êáôåñßíá ÐáðÜæïãëïõ, ðéüíï, Ýäùóáí ìéá óõíáõëßá ìå Ýñãá åðï Þò Ìðáñüê ôùí Ô. Ôáñôßíé, Ö. ÌðÝíôá, Ã.Ö. áßíôåë ê.ü. Ç ìïõóéêþ óõíáõëßá óõíïäåõüôáí áðü áíüãíùóç ðïéçìüôùí ôùí Ô. ÐáâÝæå, Ì. Ìáßôåñëéíãê êáé Ô. Ìðùëíôáßñ áðü ôçí Åñéöýëç Äáìéáíïý. 17 ÌáÀïõ 2013 ÅêäÞëùóç ãéá ôïí Íéêüëáï Äïýìðá, ÌáéêÞíá ôùí Ôå íþí êáé ôçò ÌïõóéêÞò, Åèíéêïý åõåñãýôç ôçò Áõóôñßáò êáé ôçò ÅëëÜäáò Ôï ðñüãñáììá ðåñéåëüìâáíå: - ÅéóáãùãéêÞ ïìéëßá ôïõ ÊáèçãçôÞ ÉáôñéêÞò Á.Ð.È., ÉùÜííç ÔæáöÝôôá - ÐñïâïëÞ ôïõ íôïêéìáíôýñ: "Íéêüëáïò Äïýìðáò, ÌáéêÞíáò ôùí Ôå íþí" - Åñìçíåßá óõíèýóåùí ôùí Johann Strauss êáé Anton Kral, áöéåñùìýíùí óôïí Íéêüëáï Äïýìðá, áðü ôçí ðéáíßóôá Á. Óåñåíßäïõ. 1 Éïõíßïõ 2013 ÅêäÞëùóç áöéýñùìá óôá Ýñãá ãéá öùíþ ôïõ ÃéÜííç Êùíóôáíôéíßäç Ç ÅêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéþèçêå óôï ÖïõáãéÝ ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Á.Ð.È., óôç ÈÝñìç. Óôï ðñþôï ìýñïò ôçò åêäþëùóçò ìßëçóáí ï Ãéþñãïò ÓáêáëéÝñïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÉóôïñéêÞò Ìïõóéêïëïãßáò ôïõ ÔìÞìáôïò, êáé ï Êþóôáò Ôóïýãêñáò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÓõóôçìáôéêÞò Ìïõóéêïëïãßáò ôïõ ÔìÞìáôïò. Ôá èýìáôá ôùí ïìéëéþí ôïõò Þôáí, áíôßóôïé á, "ÃéÜííçò Êùíóôáíôéíßäçò/Êþóôáò Ãéáííßäçò: ôï åëëçíéêü ôñáãïýäé óôç äçìéïõñãéêþ ðïñåßá åíüò óõíèýôç ìå äýï êáëëéôå íéêýò ôáõôüôçôåò" êáé "Ç åíáñìüíéóç åëëçíéêþí ëáúêþí ìåëùäéþí áðü ôïõò M. Ravel êáé Ã. Êùíóôáíôéíßäç. Ìéá óõãêñéôéêþ ìåëýôç". Óôï äåýôåñï ìýñïò ôçò åêäþëùóçò ç ÊïñôÝóóá ÔóéöïäÞìïõ (öùíþ) êáé ï ÓôÝöáíïò Íôéíáðüãéáò (ðéüíï) ðáñïõóßáóáí ôï Ýñãï ôïõ Maurice Ravel: "Cinq Melodies Populaires Grecques" êáé ôï Ýñãï ôïõ ÃéÜííç Êùíóôáíôéíßäç: "Ôñáãïýäéá ôçò ÁãÜðçò". Ç åêäþëùóç ïëïêëçñþèçêå ìå ôçí ðñþôç åðßóçìç åìöüíéóç ôçò íåïóýóôáôçò ÌéêôÞò ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å., ç ïðïßá ðáñïõóßáóå 4 ôñáãïýäéá ôïõ ÃéÜííç Êùíóôáíôéíßäç, áðü ôïí êýêëï ôñáãïõäéþí "8 ÌéêñáóéÜôéêá Ôñáãïýäéá", õðü ôç äéåýèõíóç ôçò Åñéöýëçò Äáìéáíïý. Çìåñßäåò 9 Éïõíßïõ 2013 Çìåñßäá ÐáéäáãùãéêÞò ôïõ ÐéÜíïõ Ç OìÜäá ÐáéäáãùãéêÞò ôïõ ÐéÜíïõ ôçò Å.Å.Ì.Å. äéïñãüíùóå Çìåñßäá ÐáéäáãùãéêÞò ÐéÜíïõ ìå äéáëýîåéò, óåìéíüñéá êáé äéáäñáóôéêýò äéäáóêáëßåò. Óôçí Çìåñßäá ìßëçóáí: - Ï Cole Burger, áðü ôï Bowling Green State University, ìå èýìá: "Creative Sight-reading at the Piano". - Ï Andrew Strietelmeier, áðü ôï Denison University, ìå èýìá: "Goal-Directed Behavior in Musical Practice". - Ï Íßêïò Ôáóüðïõëïò, ÊáèçãçôÞò ðéüíïõ ôïõ Êñáôéêïý Ùäåßïõ Èåóóáëïíßêçò êáé ôïõ Ùäåßïõ Ö. ÍÜêáò ìå èýìá: "Ôï ðéáíéóôéêü Ýñãï ôïõ Ã. Êùíóôáíôéíßäç: Åñìçíåßá (8 Íçóéþôéêïé ïñïß êáé 3ç Óïíáôßíá), äéäáóêáëßá (44 ðáéäéêü êïììüôéá - åðéëïãþ)". ÓåìéíÜñéá-ÅñãáóôÞñéá 8-10 Ìáñôßïõ 2013 Äéïñãáíþèçêå ôñéþìåñï åñãáóôþñéï ìïõóéêþò Gospel êáé Spiritual ìå ôçí êáèçãþôñéá ôïõ Stockton College, Dr. Beverly Vaughn. Ç Dr. Vaughn áó ïëåßôáé ìå ôçí éóôïñßá ôçò áöñïáìåñéêüíéêçò ìïõóéêþò, ôéò äéüöïñåò ìïñöýò êáé ôá åßäç ôçò êáé ôç èñçóêåõôéêþ ìïõóéêþ óôçí áöïñáìåñéêüíéêç ðáñüäïóç áðü ôï 19ï áé. ìý ñé óþìåñá. Ôï åñãáóôþñéï ðñáãìáôïðïéþèçêå óôá ãñáöåßá ôçò íùóçò óôç Èåóóáëïíßêç êáé ïëïêëçñþèçêå ìå óõíáõëßá ôùí óõììåôå üíôùí ôçí ÊõñéáêÞ 10 Ìáñôßïõ óôçí ðëáôåßá èùíïò óôç Èåóóáëïíßêç. ëëåò äñáóôçñéüôçôåò ëëåò äñáóôçñéüôçôåò Ç Å.Å.Ì.Å. îåêßíçóå Ýíá êýêëï óõíáíôþóåùí ìå èýìá: "Ãéüãêá ãéá Ìïõóéêïýò" ìå ôç ÍáôÜóá Óõìåùíßäïõ. Ïé óõíáíôþóåéò ãßíïíôáí êüèå ÓÜââáôï 15:00-16:30 óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. óôç Èåóóáëïíßêç. ¼óïé åäéáöýñåóôå íá ôï ðáñáêïëïõèþóåôå åðéêïéíùíþóôå ìå ôç ãñáììáôåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. 9

10 Δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες και εκτελέσεις Μουσικών Συνόλων των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα Χριστίνα Σωτηρίου Τ ο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια προσωπική θεώρηση για τη δημιουργία και παρουσίαση των μουσικών συνόλων των Μουσικών Σχολείων από την εμπειρία μου και τη γνωριμία μου με κάποια Μουσικά Σχολεία της χώρας μας. Παρ όλες τις αντιξοότητες που βιώνουμε στις μέρες μας σχετικά με την εκπαίδευση στα Μουσικά Σχολεία, πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι σε συνεργασία με τους μαθητές διοργανώνουν καταπληκτικά μουσικά σύνολα πολλών ειδών, που πραγματικά, ανάλογα με το δυναμικό του κάθε σχολείου και την περιοχή, πραγματοποιούνται φωτεινά και ελπιδοφόρα «θαύματα τέχνης και πολιτισμού». 10 Εισαγωγή Η ενασχόληση μου με τη μουσική ξεκίνησε αρκετά νωρίς, περίπου στα 8 μου χρόνια με σπουδές σε Ωδεία, σε Πανεπιστήμια και σε πολλούς φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Στη συνέχεια, εργάστηκα σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Πανεπιστήμια, και τα τελευταία χρόνια δίδαξα και σε Μουσικό Σχολείο! Από την πορεία μου αυτή πιστεύω ότι έχω γνωρίσει και έχω ζήσει αρκετές μουσικές εμπειρίες και νιώθω ιδιαίτερα τυχερή για αυτό! Από την πρώτη κιόλας χρονιά στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων 1, συνειδητοποίησα πόση δουλειά γίνεται από συναδέλφους μουσικούς για την εκμάθηση πολλών μουσικών οργάνων και για την προσπάθεια τελειοποίησης και ανάδειξης των μουσικών συνόλων του σχολείου. Τα μουσικά σύνολα που υπάρχουν στο σχολείο είναι: Το Ελληνικό Παραδοσιακό Σύνολο, το Μοντέρνο ή Μουσική Τζαζ, το Έντεχνο, η Συμφωνική Ορχήστρα, η Λαϊκή Ορχήστρα, το Σύνολο Κρουστών, το Σύνολο της Κλασσικής κιθάρας, της Παραδοσιακής και Βυζαντινής Χορωδίας, της Έντεχνης Χορωδίας και το Σύνολο Μουσικοπαιδαγωγικής έκφρασης 2. Το κάθε μουσικό σχολείο, σύμφωνα με τους καθηγητές που διαθέτει και το δυναμικό των μαθητών, προσαρμόζει πέρα από αυτά που προανέφερα και άλλα Μουσικά Σύνολα, όπως στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 3 έχει δημιουργηθεί το σύνολο Οι Μουσικές του Κόσμου που έχει συμμετάσχει σε πολ Το Σύνολο Μουσικοπαιδαγωγικής έκφρασης το έτος στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων το είχα οργανώσει εγώ. 3 λές μουσικοθεατρικές παραστάσεις, το Σύνολο με Αναγεννησιακή και Μπαρόκ Μουσική, της Συμφωνιέτας (ορχήστρας), της Νεότερης Ελληνικής Μουσικής, της Θεατρικής Μουσικής, τα σύνολα Μάνου Χατζηδάκη και Ασκήσεις ύφους, των Κλαρινέτων και πολλών άλλων μουσικών οργάνων που πραγματικά ξεπερνούν κάθε προσδοκία!!! Συναυλία τοξωτών εγχόρδων και πιάνο, Συναυλία Νυκτών εγχόρδων και πνευστών από το Μουσικό Σχολείο Ιλίου 4 στην Αττική, συναυλίες με τον Γιώργο Νταλάρα, αφιερωμένη στη Σμύρνη, με το Μουσικό Σχολείο Βόλου 5, Ορχήστρα Νυκτών εγχόρδων και πολλών άλλων του Μουσικού Σχολείου Πατρών 6, Σύνολο Ταμπουράδων, ακορντεόν, μαντολινάτες, Σύνολο Εστουδιαντίνα από το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 7 και πολλά άλλα!!! Όλα αυτά, με προγραμματισμένη μελέτη του ρυθμού και των μελωδιών, με σωστές κινήσεις και αναπνοές, συγκέντρωση, τραγούδι, εκτελέσεις πολλών μουσικών οργάνων, χορό, αυτοσχεδιασμό (όπου απαιτείται), με πολλές πρόβες και επαναλήψεις για καλύτερη εμπέδωση και εκμάθηση και πολύ αγάπη γι αυτό που γίνεται, παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελέσματα! Τα σχολεία αυτά ξεχωρίζουν για τη δουλειά που γίνεται σε σχέση με τη Μουσική Παιδεία. Ιστορικό Τα Μουσικά Σχολεία 8 είναι σήμερα 42. Το αρχαιότερο είναι το Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Παλλήνης με έτος ίδρυσης το Τα σχολεία αυτά, εκτός από τις katalog_mous_sxoleion.doc αίθουσες των γενικών μαθημάτων, παρέχουν και αίθουσες για τη διδασκαλία των ατομικών μαθημάτων. Επίσης, σε κάποια Μουσικά Σχολεία υπάρχουν αίθουσες εκδηλώσεων, κατάλληλα διαμορφωμένες για τις πρόβες και τις εκδηλώσεις των σχολείων, βιβλιοθήκη, αυλή, κυλικείο και αίθουσα τραπεζαρίας για τη σίτιση των μαθητών! Υποχρεωτικά μουσικά όργανα διδάσκονται στα περισσότερα Μουσικά Σχολεία το Πιάνο και ο Ταμπουράς, ενώ σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Ήπειρο, παραδοσιακό υποχρεωτικό μουσικό όργανο διδάσκεται το κλαρίνο και στις περιοχές της Κρήτης 9, η κρητική λύρα. Επίσης, διδάσκονται και μαθήματα θεωρητικών της Μουσικής όπως: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική, Ιστορία της Μουσικής κ.α. Οι μαθητές εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις μουσικών δεξιοτήτων. Η μόνη απαίτηση των εξετάσεων είναι ο εξεταζόμενος να διαθέτει φωνητική ικανότητα καθώς και σωστή αντίληψη ρυθμού και μελωδίας. Η επιλογή τους γίνεται από επιτροπές τις οποίες ορίζει με υπουργική απόφαση το ΥΠΕΠΘ, οι οποίες μεταβάλλονται κάθε χρόνο. Ο ρόλος των Μουσικών Σχολείων Για να καθορίσουμε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η μουσική στο σχολείο, θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι είναι μουσική. Σύμφωνα με τον Μ. Γρηγορίου: «Μουσική είναι οι ήχοι που οργανώνει ο άνθρωπος με σκοπό να εκφραστεί και να επικοινωνήσει καλλιτεχνικά, με σκοπό να κάνει τέχνη. [...] Η μουσική είναι μία τέχνη. Είναι ένας από 9 Στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου, στο Μουσικό Ηρακλείου, Χανίων και στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου.

11 τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι άνθρωποι να εκφράζονται καλλιτεχνικά, να συμμετέχουν και να επικοινωνούν, να παίζουν και να επινοούν». (Γρηγορίου, 1994). Σύμφωνα με τις παραπάνω διατυπώσεις, η σχέση της μουσικής με το παιδί και την εκπαίδευση μπορεί να περιγραφεί ως εξής: το παιδί μπορεί, μέσω της μουσικής, να «παίζει και να επινοεί», να ανακαλύπτει τον κόσμο και τον εαυτό του. Μπορεί να εκφράζεται και να επικοινωνεί, να μοιράζεται τις εμπειρίες του και να συμμετέχει στις εμπειρίες των άλλων, αναπτύσσοντας μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία τον ψυχοσυναισθηματικό του κόσμο. Μπορεί να θέτει ερωτήματα, για τον εαυτό του και τους άλλους που θα το οδηγήσουν να ωριμάσει μέσα από την εμπειρία της δημιουργίας. Ένα από τα σημαντικά συμβάντα των Μουσικών Σχολείων, είναι οι δημιουργικές ανταλλαγές -επισκέψεις μεταξύ των Σχολείων αυτών- με σκοπό την ανατροφοδότηση μουσικών εμπειριών και ακουσμάτων. Με τις συναντήσεις αυτές, τα παιδιά των δύο σχολείων, συνηθίζεται να παρουσιάζουν κάποια δυολειά που έχουν προετοιμάσει ξεχωριστά, ή παίζουν και μαζί και ανταλλάσουν ιδέες, νέες μορφές διδασκαλίας και πιθανές συνεργασίες για το μέλλον! Οι εκδηλώσεις επίσης που πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εντός και εκτός σχολείου, ενισχύουν και αναπτύσσουν την ομαδικότητα, την πειθαρχία, την καλύτερη επικοινωνία μαθητών μεταξύ τους, το ήθος και τη συμπεριφορά τους, την αυτοπεποίθησή τους, το ταλέντο τους και τη δημιουργικότητά τους! Επίσης, με τη συνεχή ενασχόλησή τους με τη μουσική, οξύνεται η ακουστική τους μνήμη, που είναι μία σημαντική δεξιότητα για τους μαθητές γιατί τους βοηθά και στα γλωσσικά μαθήματα. Αναμφισβήτητα, θα υπάρχουν σε όλες αυτές τις προσπάθειες και περιθώρια βελτίωσης και καλύτερης οργάνωσης για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι μαθητές των Μουσικών Σχολείων αποφοιτώντας, έχουν ήδη ένα σημαντικό εφόδιο στη ζωή τους! Έχουν επενδύσει στη Μουσική, την έχουν κατακτήσει και νιώθουν πιο δυνατοί για να αξιοποιήσουν την Τέχνη τους ή να ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. Επίλογος Ο πολυδιάστατος και ποικιλόμορφος χαρακτήρας των Μουσικών Συνόλων των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να έχουν ένα ενεργό ρόλο ερμηνευτικής έκφρασης, να μετέχουν στην εξέλιξη των μουσικών έργων, να γνωρίζουν μουσικά είδη, τεχνοτροπίες, νέα παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, συνθέτες, είδη χορών και ρυθμών, να προβαίνουν σε συνθέσεις ή και αυτοσχεδιασμούς (όταν τους επιτρέπεται), να εξοικειώνονται με τη σκηνική παρουσία, με σκηνικά, φωτισμούς, κουστούμια, να ενθαρρύνονται για τους στόχους τους και τις ικανότητές τους, να εκφράζονται μέσω της τέχνης τους, να αναπτύσσονται ψυχοσυναισθηματικά και να επωφελούνται πολύπλευρα από όλες αυτές τις μουσικές δραστηριότητες. Σίγουρα στην ανάμνηση τους από τα σχολικά τους χρόνια θα έχουν να θυμούνται ένα μαγικό μουσικό ταξίδι που τους ταξίδεψε σε πολλούς όμορφους προορισμούς. Άλλωστε, ο στόχος είναι να διαπλάσουμε τα παιδιά ως άτομα με την ευαισθησία τους και την κρίση τους, ώστε όταν μεγαλώσουν να μπορούν να προβούν σε ποιοτικές αλλαγές που θα αφορούν όχι μόνο τη μουσική αλλά και όλες τις πτυχές της ζωής τους (Ανδρούτσος, 1996). Βιβλιογραφία Ανδρούτσος, Π. (1996). Στόχοι-Πραγματικότητα-Προοπτικές, για τη Διδασκαλία της Μουσικής στην Α /Βάθμια Εκπαίδευση. Μουσικοτροπίες, 2: Γρηγορίου, Μ. (1994). Μουσική για παιδιά και έξυπνους μεγάλους. Αθήνα: Νεφέλη. ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Εργαστήρι Τέχνης και ηµιουργίας Σερίφου 13 (στροφή Τριανδρίας Θεσσαλονίκη) τηλ Νέο Τµήµα: Μουσικοθεατρικά παιχνίδια για παιδιά 2,5 3,5 ετών και γονείς. Τραγούδια, παραµύθια, κίνηση, µουσικά όργανα, ρυθµός, δραµατοποίηση, ακρόαση, συναισθήµατα, αλληλεπίδραση. Πού; Στο Εργαστήρι τέχνης και δηµιουργίας Ανεµόσκαλα. Γιατί; Καλλιεργούν τη δηµιουργικότητα, τη φαντασία, τη συνεργασία, την έκφραση, συµβάλλουν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και διαµορφώνουν την προσωπικότητα του παιδιού. Οι γονείς. ανακαλύπτουν νέους τρόπους επικοινωνίας µε τα παιδιά τους και διασκεδάζουν µαζί τους µέσα σ ένα κλίµα χαράς και δηµιουργίας. ΕΠΕΙ Η Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΙ ΙΑ! ΕΠΕΙ Η ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΤΟ ΠΑΙ Ι ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΤΑ ΘΕΛΩ ΤΟΥ ΤΑ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΜΠΟΡΩ. Επίσης συνεχίζονται τα τµήµατα: 1. Πρόγραµµα Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής Οµάδας «Ελάτε να Παίξουµε»: παιχνίδια έκφρασης µε µουσική - κίνηση - εικαστικά και θεατρικό παιχνίδι, για παιδιά 4-6 ετών. 2. Μουσική προπαιδεία - θεατρικό παιχνίδι - µαύρο θέατρο - θέατρο σκιών - εικαστικά, για παιδιά 6-8 ετών. 3. Θεατρικό παιχνίδι - µαύρο θέατρο - θέατρο σκιών για παιδιά 8-12 ετών. 4. Θεατρικό παιχνίδι - Θέατρο για εφήβους. Οι εγγραφές άρχισαν!!! Ειδικές τιµές έκπτωση στους γονείς µέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. 11

12 Θερινή Ακαδημία Μουσικής Παιδαγωγικής 2013 Ιόνιο Πανεπιστήμιο «Ήχος, Φύση και Δημιουργία στη Μουσική Εκπαίδευση» Ιουνίου Κέρκυρα 12 Μ εταξύ 27 και 30 Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα η Θερινή Ακαδηµία Μουσικής Παιδαγωγικής 2013 του Τµή- µατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε τίτλο: «Ήχος, Φύση και ηµιουργία στη Μουσική Εκπαίδευση». Η Θερινή Ακαδηµία Μουσικής Παιδαγωγικής ήταν αφιερωµένη στη σχέση της φύσης µε τη µουσική στο πλαίσιο της µουσικής εκπαίδευσης. Ήταν ενταγµένη στη ιεθνή Θερινή Μουσική Ακαδηµία του Ιονίου Πανεπιστηµίου 2013 και έγινε σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρ- µογών [ΕΡΗΜΕΕ] στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ήχος και Πόλη 2013, και την Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας. ίδαξαν οι Carole de Haut-Darwiche, Τζίνα Γιωτάκη, Κατερίνα Τζεδάκη, Ζωή ιονυσίου, και Ιωάννα Ετµεκτσόγλου. Στιγµιότυπο από το σεµινάριο στον κήπο της Εθνικής Πινακοθήκης - Παράρτηµα Κέρκυρας Κάποια από τα θέµατα που ερευνήθηκαν ήταν: Πώς οι ήχοι της φύσης µπορούν να αξιοποιηθούν στη σύγχρονη µουσική εκπαίδευση; Πώς µπορεί η φύση να λειτουργήσει ως αφορµή για µια σύγχρονη µουσική δηµιουργία; Πώς µπορεί να γίνει µια δηµιουργική ακρόαση και εκτέλεση έργων που σχετίζονται µε τη φύση; Ποιος είναι ο ρόλος και η λειτουργία της φύσης στο παραδοσιακό παιδικό τραγούδι; Πώς οι ήχοι και εικαστικές απεικονίσεις της φύσης µπορούν να εµπνεύσουν κινητικούς και µουσικούς αυτοσχεδιασµούς; Το τετραήµερο πρόγραµµα περιλάµβανε ένα πλήθος εργαστηρίων, µία περιγραφή των οποίων ακολουθεί στη συνέχεια. Την πρώτη µέρα, Πέµπτη 27 Ιουνίου, ώρες , η Ιωάννα Ετµεκτσόγλου δίδαξε το πρώτα σεµινάριο µε θέµα: «Εισαγωγή στην Ακουστική Οικολογία µε έµφαση στην παιδαγωγική της διάσταση». Το εργαστήριο εισήγαγε τους συµµετέχοντες στον διεπιστηµονικό και µουσικό τοµέα της Ακουστικής Οικολογίας. Έγινε σύντοµη εξέταση της ιστορικής εξέλιξης του τοµέα µε αναφορές σε έρευνα, εφαρµογές, µουσική δηµιουργία καθώς και σε πιθανές κοινωνικές και οικολογικές παραµέτρους. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην παιδαγωγική διάσταση της Ακουστικής Οικολογίας µε παραδείγ- µατα εφαρµογών της στη µουσική εκπαίδευση. Οι συµµετέχοντες εξασκήθηκαν στη χρήση σχετικής ορολογίας µέσα από ακροάσεις, ασκήσεις, παιχνίδια και προβολές οπτικοακουστικού υλικού. Στο δεύτερο µέρος του σεµιναρίου κάναµε «Βουτιά στους ήχους της θάλασσας». Αναρωτηθήκαµε αν κάναµε µια φανταστική βουτιά µέσα στο βυθό της θάλασσας, τι ήχους θα ακούγαµε; Τι ήχους κάνουν τα ψάρια και τα θαλάσσια θηλαστικά; Γιατί χρησιµοποιούν τους ήχους; Τι είναι το βιολογικό και το τεχνητό SONAR και πώς τα χρησιµοποιούν τα θαλάσσια θηλαστικά και ο άνθρωπος; Πώς ακούγονται µέσα στο βυθό οι ήχοι που κάνουµε εµείς οι άνθρωποι µε τις διάφορες δραστηριότητές µας και πώς επηρεάζουν τους οργανισµούς του βυθού; Μέσα από παιχνίδια µε ήχους, εικόνες και κίνηση, αποσπάσµατα από το βίντεο Sea of Sound του Cornell Lab of Ornithology, πειραµατισµούς µε υδρόφωνα, οι συµµετέχοντες θεωρούµε ότι ευαισθητοποιήθηκαν στον πλούσιο ηχητικό κόσµο του βυθού της θάλασσας, εξερεύνησαν τις δηµιουργικές και παιδαγωγικές του δυνατότητες για το µάθηµα της µουσικής και προβληµατίστηκαν για το πώς µπορούµε όλοι να συµβάλλουµε στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης σε παιδιά και ενήλικους. Το απόγευµα της ίδιας µέρας, η Ιωάννα Ετµεκτσόγλου µάς ταξίδεψε σε «Καλέσµατα και Τραγούδια των Πουλιών ως µέσον για αντιληπτική µάθηση, µουσική δηµιουργία και περιβαλλοντική εκπαίδευση». Τα καλέσµατα και τα τραγούδια των πουλιών αποτελούν σηµαντικό στοιχείο των ηχοτοπίων της φύσης αλλά ακόµα και της πόλης. Είναι δυνατόν να προσεγγισθούν ως µηνύµατα προς αποκωδικοποίηση αλλά και για τα µουσικά τους χαρακτηριστικά. Στην παρουσίαση-εργαστήριο µέσα από βίντεο και ακροάσεις ή- χων πουλιών, οι συµµετέχοντες γνώρισαν τη σηµασία του ήχου στην επικοινωνία των πουλιών µέσα από την εξέταση διαφόρων τύπων καλεσµάτων και τραγουδιών. Πειραµατίστηκαν στην αναγνώριση γνωστών πουλιών από τους ήχους τους και µέσα από σχετικές ακουστικές ασκήσεις και παιχνίδια πήραν ιδέες για το πώς οι ήχοι των πουλιών είναι δυνατόν να λειτουργήσουν στην εκπαίδευση ως ερεθίσµατα για ακουστικές ασκήσεις-σοφλέζ, ως υλικό για σύνθεση και µουσικό αυτοσχεδιασµό αλλά και ως έναυσµα για κατανόηση, εκτίµηση και προστασία του περιβάλλοντος. Στο δεύτερο µέρος του απογευµατινού σεµιναρίου, η Κατερίνα Τζεδάκη µάς οδήγησε στον πρώτο «Ηχητικό Περίπατο» στο Παλαιό Φρούριο και στην Πόλη της Κέρκυρας. Στο εργαστήριο αυτό οι συµµετέχοντες προσέγγισαν µέσα από την πρακτική άσκηση του ηχητικού περιπάτου την µουσική που κρύβεται στην καθηµερινότητά µας. Όλοι οι ήχοι, σύντοµοι ή µακρείς, δυνατοί ή ανεπαίσθητοι, ευχάριστοι Ηχητικός περίπατος στην πόλη µε την Κατερίνα Τζεδάκη και την Ιωάννα Ετµεκτσόγλου ή ενοχλητικοί, φυσικοί ή µηχανικοί, αποτελούν εκτός από ενδείξεις για τις δραστηριότητες στο περιβάλλον µας και µέρος µιας αέναης µουσικής σύνθεσης στην ο- ποία και εµείς µετέχουµε µε διάφορους τρόπους. Στόχοι της δραστηριότητας αυτής ήταν: η αύξηση της συγκέντρωσης, της προσοχής, η ενίσχυση της µουσικής µνήµης, η ανάπτυξη της ικανότητας αλλαγής της εστίασης σε διαφορετικά ηχητικά ερεθίσµατα, η βιωµατική κατανόηση της ηχοποικιλότητας στο περιβάλλον, η συνειδητή δηµιουργική ακρόαση και η κάθαρση της ακοής. Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 µεταφερθήκαµε στον υπέροχο χώρο του Παραρτήµατος της Εθνικής Πινακοθήκης, στην Κάτω Κορακιάνα. Η Ζωή ιονυσίου δίδαξε το πρώτο πρωινό εργαστήριο και είχε τίτλο: «Από την εικαστική τέχνη

13 στη µουσική δηµιουργία». Το Εργαστήριο ήταν εµπνευσµένο από τα έργα της Εθνικής Πινακοθήκης του Παραρτήµατος Κέρκυρας. Προβληµατιστήκαµε γύρω από θέµατα όπως: Τι ηχητικά µηνύµατα αντιλαµβανόµαστε ως θεατές ενός έργου τέχνης; Τι µουσικούς συνειρµούς προκαλεί ένα εικαστικό έργο και πώς ενεργοποιεί τη µουσική εµπειρία του θεατή; Πώς οι ήχοι της φύσης µπορούν να αποτυπωθούν σε ένα εικαστικό έργο; Τα έργα του Παραρτήµατος της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα αποτέλεσαν την αφορµή για να ταξιδέψουµε µουσικά επιχειρώντας µία περιγραφική, αφηρηµένη ή φαντασιακή απεικόνιση των ήχων διαφόρων έργων της Νεοελληνικής Τέχνης. Μετά από ένα χαλαρωτικό διάλειµµα και γεύµα που προσφέρθηκε στους συµ- µετέχοντες στον κήπο της Πινακοθήκης, η Τζίνα Γιωτάκη δίδαξε το δεύτερο σεµινάριο της ηµέρας µε τίτλο: «Από την εικαστική τέχνη στη χορογραφική δηµιουργία». Το εργαστήριο περιλάµβανε κινητικούς αυτοσχεδιασµούς και δηµιουργικές δραστηριότητες βασισµένες σε έργα της Εθνικής Πινακοθήκης του Παραρτή- µατος Κέρκυρας. Οι συµµετέχοντες, µέσα από την κίνηση, µελέτησαν φόρµες, µοτίβα, χρώµα, διαστάσεις αλλά και το χώρο ως φυσικό ή δοµηµένο περιβάλλον όπως πηγάζει από τα έργα, και τα απέδωσαν κινητικά σε σύντοµες χορογραφικές συνθέσεις. Έγινε αναφορά σε ζητήµατα σύνθεσης, όπως για παράδειγµα στο πώς επιτυγχάνεται συνοχή στο εικαστικό ή το χορογραφικό έργο. Οι δραστηριότητες εστίασαν επίσης στην εφαρµογή της δηµιουργικής διαδικασίας της χορογραφίας µε παιδαγωγικό στόχο. Στιγµιότυπο από το σεµινάριο της Τζίνας Γιωτάκη Το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί η Ιωάννα Ετµεκτσόγλου δίδαξε το σεµινάριο: «Ο µουσικός αυτοσχεδιασµός ηχοτοπίου ως ψυχολογική και παιδαγωγική βιωµατική προσέγγιση». Ο ήχος διαποτίζει τα βιώµατα των ανθρώπων και των άλλων ειδών που µοιράζονται κάθε οικοσύστηµα. Η µουσική -οργανωµένος ήχος που γίνεται αντιληπτός από ένα ή περισσότερα είδη- είναι από-τέλεσµα µιας δηµιουργικής επεξεργασίας του ηχητικού υλικού. Ο Προετοιµασµένος Μουσικός Αυτοσχεδιασµός Ηχοτοπίου, µε τη µορφή που προτάθηκε στο παρόν σεµινάριο, έγινε αντιληπτός ως µια µουσική, δυναµική προσέγγιση της ζωής µέσα σε ένα οικοσύστηµα, µια δηµιουργική βιωµατική εµπειρία η οποία τροφοδοτείται από την επιστη- µονική γνώση αλλά και παράγει γνώση µεσω της τέχνης της µουσικής. Το σεµινάριο περιλάµβανε ηχητικό περίπατο στη φύση, χρήση των όρων και τεχνικών της Ακουστικής Οικολογίας, και αναπαραστάσεις του αρχικού ηχοτοπίου µέσα από αυτοσχεδιασµό και µουσική δηµιουργία. Οι συµµετέχοντες γνώρισαν τι είναι και πού βασίζεται ο Προετοιµασµένος Μουσικός Αυτοσχεδιασµός Ηχοτοπίου (ΠΜΑΗ) και ασκήθηκαν στο πώς να προετοιµάζουν και να παρουσιάζουν µουσικούς αυτοσχεδιασµούς ηχοτοπίου. Η Κατερίνα Τζεδάκη συνέχισε να οδηγεί την οµάδα σε ένα Ηχητικό Περίπατο στο δάσος του Μον Ρεπό. Αυτή τη φορά οι εµπειρίες που µοιράστηκε η οµάδα και οι δραστηριότητες που γίνανε ήταν διαφορετικές από τον ηχητικό περίπατο στο περιβάλλον της πόλης που έγινε την πρώτη µέρα του σεµιναρίου και µάλλον πρωτόγνωρες για τους περισσότερους συµµετέχοντες. Το απόγευµα της ίδιας µέρας η Ζωή ιονυσίου δίδαξε το σεµινάριο: «Η φύση και ο κύκλος της ζωής στα ελληνικά παραδοσιακά παιδικά τραγούδια: Μεταδίδοντας τα υλικά και τα άυλα ενός µουσικού πολιτισµού από το χθες στο σήµερα». Στο σεµινάριο εστιάσαµε στα ελληνικά παραδοσιακά παιδικά τραγούδια (νανουρίσµατα, ταχταρίσµατα, παιχνιδοτράγουδα, κάλαντα, αγερµοί, σκωπτικά, και εθιµικά τραγούδια) και στο πώς αντικατοπτρίζουν ποικιλοτρόπως τη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση στην παραδοσιακή κοινωνία. Εκτός από το ότι στα τραγούδια αντανακλώνται τα βιώµατα των παιδιών, µέσα από αυτή τη ζωντανή παράδοση τα παιδιά καταφέρνουν να αντιληφθούν και να βιώσουν τον κύκλο της ζωής µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναφερθήκαµε σε κάποια από τα µουσικά και κοινωνικοπολιτισµικά χαρακτηριστικά του ελληνικού παιδικού τραγουδιού, καθώς και στο αν και πώς µπορούν αυτά να µεταφερθούν στη σύγχρονη µουσική εκπαίδευση. Μπορεί η παράδοση να διδαχθεί; ιδάσκοντας παραδοσιακή µουσική συµπεριλαµβάνου- µε υλικά και άυλα στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισµού, ή συνήθως περιοριζόµαστε µόνο στα υλικά; Είναι δυνατόν να διδαχθούν τα άυλα αυτά στοιχεία; Σε µία σύγχρονη εκπαίδευση που στο επίκεντρό της έχει το µαθητή και στόχο την ολοκλήρωση και εξέλιξή του, προβληµατιστήκαµε για το πώς µπορεί η παραδοσιακή µουσική να αποτελεί µία καινοτόµο και χρήσιµη πρόταση στη σηµερινή τάξη µουσικής; Σκεφτήκαµε δηµιουργικές δραστηριότητες ακρόασης, εκτέλεσης και αυτοσχεδιασµού που µπορούν να εφαρµοστούν στην διδασκαλία παραδοσιακής µουσικής. Παρουσιάστηκαν κάποια παιχνιδοτράγουδα, ένα ταχτάρισµα, ένα λαϊκό παραµύθι µε επένδυση µουσικής, και άλλα τραγούδια παιδικού κυρίως ρεπερτορίου. ύο τελειόφοιτες φοιτήτριες, η Ελένη Πάπαρη και η Κωνσταντίνα Λουλέ παρουσίασαν συνοπτικά τις πτυχιακές τους εργασίες σε σχετικό µε το σεµινάριο θέµα, καθώς και ο φοιτητής Ζαχαρίας Ζαχούλης παρουσίασε µία οµαδική εργασία ενός µαθήµατος. Το τελευταίο εργαστήριο της Ακαδη- µίας πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 30 Ιουνίου, στις π.µ. από την Carole de Haut-Darwiche στον πάντα ανοιχτό και φιλόξενο χώρο του Πολύτεχνού, µε τίτλο: «Η µουσική είναι ήχοι, ήχοι γύρω µας, είτε βρισκόµαστε µέσα είτε έξω από αυτούς». Στόχος του εργαστηρίου ήταν να µοιραστούν οι συµµετέχοντες µουσικές εµπειρίες µέσα από παιχνίδια ήχων που προέρχονται από την εξερεύνηση των ήχων του σώµατος και ποικίλων άλλων ηχογόνων αντικειµένων. Έγιναν δραστηριότητες εντός της αίθουσας από όλους τους συµµετέχοντες. Κάποιοι όροι που επεξεργαστήκαµε στο ταξίδι µας στους ήχους ήταν: η αίσθηση, η εξερεύνηση, η φαντασία. Στο δεύτερο µέρος του εργαστηρίου εστιάσαµε στην παιδική και σχολική ηλικία και εξερευνήσαµε ποιος είναι ο ρόλος των ενηλίκων στη µουσική και ακουστική ανάπτυξη των παιδιών. Έγινε προβολή οπτικοακουστικού υλικού που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες της διδάσκουσας στη Γαλλία. Carole de Haut-Darwiche: ραστηριότητα συµµετεχόντων στο Μον Ρεπό Το σεµινάριο έκλεισε µε συζήτηση και γόνιµη ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα στους συµµετέχοντες. Πιστεύουµε ότι δόθηκε µία διαφορετική εµπειρία στους συµµετέχοντες καθώς ήρθαν σε επαφή µε την Ακουστική Οικολογία και το πώς να ενσωµατώσουν δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη φύση στα µαθήµατά τους. Στόχος µας ήταν να αποτελέσει η Θερινή Ακαδηµία Μουσικής Παιδαγωγικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου τόπο συνάντησης, γόνιµου διαλόγου και επιµόρφωσης των συµµετεχόντων γύρω από θέµατα που αφορούν τη διδασκαλία και µάθηση της µουσικής στη σηµερινή κοινωνία. Οι Επιστηµονικά Υπεύθυνες της Θερινής Ακαδηµίας Μουσικής Παιδαγωγικής Ζωή ιονυσίου Επίκουρος Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής Ιωάννα Ετµεκτσόγλου Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Μουσικής, Μουσικοθεραπεύτρια 13

14 14 ÄéåèíÞ Âñáâåßá ISME - Gibson ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ÅõôÝñðç: ÅëëçíéêÜ ôñáãïýäéá ãéá äéäáêôéêþ ñþóç - Øçöéáêü Ìïõóéêü Áíèïëüãéï Óïößá Áããåëßäïõ Ôï Øçöéáêü Ìïõóéêü Áíèïëüãéï ÅÕÔÅÑÐÇ, åßíáé Ýíá project ðïõ ãåííþèçêå áðü ôá ÄéåèíÞ Âñáâåßá ISME - Gibson. Ôá ÄéåèíÞ Âñáâåßá ISME - Gibson ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç äßíïíôáé óå êüèå óõíýäñéï ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç óôç þñá ðïõ öéëïîåíåß ôï óõíýäñéï ôçò ISME. Ôï âñáâåßï ãéá ôï 2012 äüèçêå óå äýï öïñåßò: óôçí ÅëëçíéêÞ íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (Å.Å.Ì.Å.) êáé óôç ÌåãÜëç ÌïõóéêÞ ÂéâëéïèÞêç "Ëßëéáí Âïõäïýñç" (ÌÌÂ) ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò êïéíïý project ðïõ áöïñü ôç ìïõóéêþ åêðáßäåõóç óôçí ÅëëÜäá. Ïé äýï öïñåßò êáôýëçîáí óôçí ÅõôÝñðç, ìéá øçöéáêþ âüóç äåäïìýíùí, Ýíá øçöéáêü Ìïõóéêü Áíèïëüãéï äçëáäþ, ìå åëëçíéêü êõñßùò ôñáãïýäéá ãéá äéäáêôéêþ ñþóç óå ó ïëåßá. ÊÜèå ôñáãïýäé ðïõ èá óõìðåñéëáìâüíåôáé óôç âüóç, èá åßíáé äéáèýóéìï óå ìïõóéêþ óçìåéïãñáößá, óå ç çôéêü áñ åßï êáé óå áñ åßï pdf. Ãéá êüèå ôñáãïýäé èá õ- ðüñ ïõí ðñïôåéíüìåíåò éäýåò äéäáóêáëßáò, äñáóôçñéüôçôåò, ìïõóéêïß êáé øõ ïðáéäáãùãéêïß óôü ïé ðïõ ìðïñïýí íá åðéôåõ èïýí ìýóù ôïõ óõãêåêñéìýíïõ ôñáãïõäéïý êáèþò åðßóçò êáé äéáèåìáôéêýò óõíäýóåéò ìå äéüöïñïõò ðáéäáãùãéêïýò ôïìåßò, êëð. Ãéá ðáñüäåéãìá, Ý- íáò åêðáéäåõôéêüò ðïõ åðéèõìåß íá äéäüîåé óôçí Ã' äçìïôéêïý Ýíá ôñáãïýäé ìå Ýêôáóç 6çò ìåãüëçò, óå êëßìáêá Ñå ìåßæïíá, ðïõ íá ðñï- Üãåé ôçí óõíåñãáóßá êáé íá óõíäýåôáé ìå ôç ÌåëÝôç ÐåñéâÜëëïíôïò, èá ìðïñåß åýêïëá íá åíôïðßóåé ôï ôñáãïýäé ðïõ ôáéñéüæåé óôçí ôüîç ôïõ. ¹ Ýíáò åêðáéäåõôéêüò ðïõ èýëåé íá äéäüîåé óå ôüîç ãõìíáóßïõ Þ ìïõóéêïý ó ïëåßïõ ãéá ìéá ó ïëéêþ ãéïñôþ Ýíá ôñßöùíï ôñáãïýäé, ìå Ýêôáóç ìéêñüôåñç ôçò ïêôüâáò èá ìðïñýóåé ü é ìüíïí íá áêïýóåé ôéò åðéëïãýò ôïõ áëëü íá âñåé ôçí ðáñôéôïýñá êáé ó åôéêýò áóêþóåéò ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ ôñáãïõäéïý. Ç âüóç, ðïõ èá åßíáé åëåýèåñçò ðñüóâáóçò ãéá üëïõò, óôï åýïõìå íá áðïôåëýóåé Ýíá ñþóéìï åñãáëåßï ãéá êüèå åêðáéäåõôéêü ìïõóéêþò Þ ãåíéêþò ðáéäåßáò ðïõ åðéèõìåß íá åìðëïõôßóåé ôï ìüèçìü ôïõ ôüóï ìå íýåò éäýåò üóï êáé ìå íýåò ðáñôéôïýñåò. Óôç âüóç èá ìðïñåß íá âñåé êáíåßò åðéëïãýò ðïõ åîõðçñåôïýí åêðáéäåõôéêïýò óôü ïõò. Ôñáãïýäéá ðáëéü ðïõ Ý ïõí áðü êáéñü îå áóôåß, âõæáíôéíïýò ý- ìíïõò, ôñáãïýäéá ðáñáäïóéáêü, óýã ñïíá êáé äçìïöéëþ óå äéáóêåõýò ãéá ìéá Þ ðåñéóóüôåñåò öùíýò, ãéá ìïõóéêü üñãáíá Þ ãéá üñãáíá ôüîçò. Áîßæåé íá áíáöýñïõìå üôé ìý ñé óþìåñá ãéá ôçí ÅõôÝñðç Ý åé óõíåñãáóôåß ìßá ìåãüëç ïìüäá ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ìïõóéêïðáéäáãùãïýò, ìïõóéêïëüãïõò, âéâëéïèçêïíüìïõò, ôå íéêïýò, êëð. Óôçí ðñüóêëçóç óõíåñãáóßáò ðïõ åß áìå áðåõèýíåé áíôáðïêñßèçêáí ðïëëïß ìïõóéêïß, óõíèýôåò êáé åêðáéäåõôéêïß êáé ôïõò åõ áñéóôïýìå èåñìü ãé áõôü. ÅðéóôçìïíéêÜ õðåýèõíåò ãéá ôï Ýñãï åßíáé ç ÆùÞ Äéïíõóßïõ, Å- ðßêïõñïò ÊáèçãÞôñéá ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Ìïõóéêþí Óðïõäþí Éïíßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ êáé ç Óôåöáíßá ÌåñÜêïõ, Ìïõóéêïëüãïò, Äéåõèýíôñéá ôçò ÌåãÜëçò ÌïõóéêÞò ÂéâëéïèÞêçò "Ëßëéáí Âïõäïýñç". ôï Ðïëýôå íï ÓðÜñôçò áëüíäñé, ÁèÞíá ôçë: ÓåìéíÜñéá óôï Ðïëýôå íï ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÌÏÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ: Ç ÌÏÕÓÉÊÇ ÓÔÇÍ ÅÉÄÉÊÇ ÁÃÙÃÇ ÊÁÉ ÈÅÑÁÐÅÉÁ Ôï óåìéíüñéï äéåîüãåôáé ôéò ÊõñéáêÝò (30 þñåò) íáñîç: ÊõñéáêÞ 20 Ïêôùâñßïõ Äéäáóêáëßá: Ìé Üëçò Ôüìðëåñ ÇÌÅÑÉÄÁ: Ç ÌÏÕÓÉÊÏÊÉÍÇÔÉÊÇ ÁÃÙÃÇ ORFF & Ç ÄÉÁÈÅÌÁÔÉÊÇ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ ÔÇÓ ÃÍÙÓÇÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÓ ÏËÉÊÇ ÇËÉÊÉÁ & ÓÔÉÓ ÐÑÙÔÅÓ ÔÁÎÅÉÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ Ó ÏËÅÉÏÕ ÓÜââáôï 2 Íïåìâñßïõ ÅéóçãÞôñéá: Ìáñßá ÖéëéÜíïõ ÇÌÅÑÉÄÁ: ÌÏÕÓÉÊÏÊÉÍÇÔÉÊÅÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ, ÌÅ ÁÎÏÍÁ ÔÁ ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ: Ðþò ðñïåôïéìüæïõìå ôá ðáéäéü ãéá ìéá ìïõóéêïêéíçôéêþ ðáñüóôáóç ìå ïñü & ôñáãïýäé ÓÜââáôï 9 Íïåìâñßïõ ÅéóçãÞôñéá: Ãùãþ Áããåëïðïýëïõ ÊÑÉÔÇÑÉÁ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÐÁÉÄÉÊÙÍ ÔÑÁÃÏÕÄÉÙÍ ÓÅ ÓÕÍÄÕÁÓÌÏ ÌÅ ÔÇ ÑÇÓÇ ÌÉÊÑÙÍ ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ ÓÜââáôï 23 êáé ÊõñéáêÞ 24 Íïåìâñßïõ ÅéóçãçôÞò: Íéêüëáò Ôóáöôáñßäçò ÇÌÅÑÉÄÁ: ÔÏ ÐÁÉÄÉ & ÔÁ ÌÁÃÉÁ ôïõ Ì. Ravel: ÁÍÁÐËÁÈÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÐÁÉÄÉÊÇ ÏÐÅÑÁ (ÌÝóù ôçò ÁöÞãçóçò, ôçò ÅíåñãçôéêÞò Áêñüáóçò, ôïõ Ôñáãïõäéïý, ôçò ÅêôÝëåóçò ìå ÌïõóéêÜ ¼ñãáíá ê.á) ÓÜââáôï 30 Íïåìâñßïõ ÅéóçãÞôñéá: Åõáããåëßá Êïøáëßäïõ ÐÁÉ ÍÉÄÉÁ ÌÅ Ç ÏÕÓ, Ç ÇÑÅÓ ÊÉÍÇÓÅÉÓ & ÖÙÍÅÓ. Ç ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÂÁÓÉÊÙÍ ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÅÍÍÏÉÙÍ ÓÔÇÍ ÌÏÕÓÉÊÇ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÇ ÓÜââáôï 7 Äåêåìâñßïõ ÅéóçãçôÞò: Íéêüëáò Ôóáöôáñßäçò ÇÌÅÑÉÄÁ:ÌÏÕÓÉÊÅÓ ÄÑÁÓÅÉÓ & ÐÑÁÎÅÉÓ ÌÅÓÁ ÁÐÏ ÔÁ ÌÁÔÉÁ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÊõñéáêÞ 8 Äåêåìâñßïõ ÅéóçãÞôñéá: ÌÜñù ÈåïäùñÜêç ÇÌÅÑÉÄÁ: ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ ÈÅÁÔÑÉÊÏ ÐÁÉ ÍÉÄÉ & ÌÏÕÓÉÊÏÊÉÍÇÔÉÊÇ ÁÃÙÃÇ ÓÜââáôï 14 Äåêåìâñßïõ ÅéóçãÞôñéá: Ãùãþ Áããåëïðïýëïõ ÇÌÅÑÉÄÁ: Ç ÐÏËÕÔÉÌÇ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ Ç ÏÕ ÌÅ ÔÇÍ ÃËÙÓÓÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ ÓÔÏ ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ & ÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÊõñéáêÞ 15 Äåêåìâñßïõ ÅéóçãçôÝò: ÃéÜííçò Óðåôóéþôçò êáé ñþóôïò Óôáìáôßïõ êáé óôï ôçë % ÅÊÐÔÙÓÇ ÓÔÁ ÌÅËÇ ÔÇÓ Å.Å.Ì.Å.

15 Ìïõóéêïß Äéáãùíéóìïß ÓõíÝäñéá ïò Äéáãùíéóìüò Óýíèåóçò óôç ìíþìç Ä. ÄñáãáôÜêç Ç Åíùóç ÅëëÞíùí Ìïõóïõñãþí, èýëïíôáò íá ôéìþóåé ôç ìíþìç ôïõ ìåãüëïõ Åëëçíá óõíèýôç êáé ìýëïõò ôçò, ÄçìÞôñç ÄñáãáôÜêç, ðñïêçñýóóåé óå óõíåñãáóßá ìå ôï Óýëëïãï Ößëùí ÄçìÞôñç ÄñáãáôÜêç ôïí 6ï Äéáãùíéóìü Óýíèåóçò óôç ìíþìç ôïõ. Ï äéáãùíéóìüò áöïñü óå Åëëçíåò óõíèýôåò ìý ñé 40 åôþí. Ïé õðïøþöéïé èá ðñýðåé íá õ- ðïâüëïõí Ýíá Ýñãï óå äýï áíôßôõðá ãéá óüëï üñãáíï Þ ãéá ïñãáíéêü óýíïëï, ðïõ äåí ðñýðåé íá õðåñâáßíåé ôïõò 6 åêôåëåóôýò. Óôçí åíïñ Þóôñùóç ìðïñåß íá ñçóéìïðïéçèåß ïðïéïóäþðïôå óõíäõáóìüò áðü ôá ðáñáêüôù üñãáíá: öëüïõôï, üìðïå, êëáñéíýôï, êüñíï, ôñïìðüíé, ðéüíï, 2 âéïëéü, âéüëá, ôóýëï, êïíôñáìðüóï êáé ìáãíçôïôáéíßá. Ç äéüñêåéá ôïõ Ýñãïõ èá ðñýðåé íá åßíáé áðü 8 Ýùò 12 ëåðôü. ÊáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá áðïóôïëþò Ýñãùí: 31 Äåêåìâñßïõ 2013 Ðëçñïöïñßåò êáé Ýíôõðá óõììåôï Þò: ÄåõôÝñá, Ôñßôç êáé ÐÝìðôç, Åíùóç ÅëëÞíùí Ìïõóïõñãþí, ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò Áèçíþí, Âáó. Óïößáò & Êüêêáëç, ÁèÞíá, Ôçë./Öáî: , International Uuno Klami Composition Competition Öèéíüðùñï 2014 Kouvola and Kotka Öéíëáíäßá ÊáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá áðïóôïëþò Ýñãùí: 2 Äåêåìâñßïõ 2013 ÅëëÜäá Öéíëáíäßá 1ï ÄéåèíÝò ïñùäéáêü ÖåóôéâÜë Íßêïò Áóôñéíßäçò ÊõñéáêÞ, 3 Íïåìâñßïõ þñá 11:00 óôï Âáöïðïýëåéï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï, Èåóóáëïíßêç Ðëçñïöïñßåò nikosastrinidischorus.blogspot.gr The World Congress of Music Therapy 2014 Cultural Diversity in Music Therapy, Practice, Research and Education 7-12 Éïõëßïõ 2014 IMC University of Applied Sciences, Krems The Work and Ideas of Jani Christou 16 Íïåìâñßïõ 2013 Goldsmiths College, University of London Ëïíäßíï Maria Yerosimou NAfME Music Research & Teacher Education National Conference Áðñéëßïõ 2014 Missouri National Association for Music Education Áõóôñßá ÇíùìÝíï Âáóßëåéï Ç.Ð.Á. Early Childhood Music & Movement Association (ECMMA) International Biennial Convention 2014 AND National Association for Music Education (NAfME) Early Childhood Special Research Interest Group Grow in Harmony Éïõíßïõ 2014 Simpsonwood Conference Center Atlanta, Georgia ËÞîç ðñïèåóìßáò õðïâïëþò åñãáóéþí ðñïò ðáñïõóßáóç: 1 Äåêåìâñßïõ Êýðñïò International Music Education Conference Íïåìâñßïõ 2013 European University Cyprus Ëåõêùóßá Yannis Miralis and Rania Neokleous 22nd European Association for Music in Schools Conference - EAS2014 "Every learner counts" ÌáÀïõ 2014 Cyprus Music Institute and Department of Music and Dance of the University of Nicosia Ëåõêùóßá ËÞîç ðñïèåóìßáò õðïâïëþò åñãáóéþí ðñïò ðáñïõóßáóç: 31 Ïêôùâñßïõ 2013 Natassa Economidou Stavrou Critical Perspectives on Music, Education, and Religion Áõãïýóôïõ 2014 Sibelius Academy, University of the Arts Åëóßíêé Öéíëáíäßá ÅëëÜäá Ôï ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Á.Ð.È. óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ ÅÊÐÁ äéïñãáíþíïõí äéáôìçìáôéêü óõíýäñéï õðü ôçí áéãßäá ôçò ÅëëçíéêÞò ÌïõóéêïëïãéêÞò Åôáéñåßáò Guiseppe Verdi êáé Richard Wagner: Äýï áíôßðïäåò ôçò ìïõóéêþò äéáêüóéá ñüíéá ìåôü 8-10 Íïåìâñßïõ 2013, ÁèÞíá 15

16 Ôï çìåñïëüãéï ôçò Å.Å.Ì.Å ÅìöÜíéóç ôçò ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å. óôï 1ï ÄéåèíÝò ïñùäéáêü ÖåóôéâÜë Íßêïò Áóôñéíßäçò ÊõñéáêÞ, 3 Íïåìâñßïõ þñá 11:00 óôï Âáöïðïýëåéï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï (âë. nikosastrinidischorus.blogspot.gr) 17ç ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò Å.Å.Ì.Å. ÊõñéáêÞ, 24 Íïåìâñßïõ óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. (Åñìïý 7, Èåóóáëïíßêç) ñá: 18:30 (âë. ó. 2) Ðñüâåò ôçò ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å. êüèå ÓÜââáôï, 17:00-19:00 óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. (Åñìïý 7, Èåóóáëïíßêç) ÁíáíÝùóç óõíäñïìþò Ç Å.Å.Ì.Å. åßíáé ìç êåñäïóêïðéêþ åðéóôçìïíéêþ Ýíùóç êáé óôçñßæåôáé ÌÏÍÏ óôéò åéóöïñýò ôùí ìåëþí ôçò. Ç óõíäñïìþ óáò óôçñßæåé ôéò äñüóåéò ôçò Å.Å.Ì.Å. Ìçí ôçí îå Üóåôå... ÁíáíÝùóç óõíäñïìþí ÖïéôçôÝò ÌÝëïò (1 Ýôïò) (2 Ýôç) (1 Ýôïò) (2 Ýôç) ìý ñé ôéò 28/2/ åõñþ 35 åõñþ 30 åõñþ 55 åõñþ 30 åõñþ 50 åõñþ 45 åõñþ 70 åõñþ ÅããñáöÞ íýïõ ìýëïõò 30 åõñþ 50 åõñþ 45 åõñþ 70 åõñþ ÁðïóôïëÞ ñçìüôùí: (á) ìå ôá õäñïìéêþ åðéôáãþ* Å.Å.Ì.Å., Åñéöýëç Äáìéáíïý Åñìïý 7, Èåóóáëïíßêç ôçë êáé Þ (â) ìå êáôüèåóç óôï ëïãáñéáóìü* ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò IBAN: GR BIC: ETHNGRAA ÅëëçíéêÞ íùóç ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç * ìå áíáãñáöþ ôïõ ïíïìáôåðþíõìïõ ôïõ áðïóôïëýá! Áë. ÐáðáäéáìÜíôç 6, Èåóóáëïíßêç Tçë/Fax: (18:00-21:00) Å-mail: ÅôÞóéïò êýêëïò óåìéíáñßùí ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÞò Åðéìüñöùóçò ÄùñåÜí ÅñãáóôÞñéï êáé ÄéÜëåîç 12 Ïêôùâñßïõ 2013 ÅñãáóôÞñéï êáé ÄéÜëåîç Ãíùñéìßáò ÅéóçãçôÝò: ÌÝëç êáé óõíåñãüôåò ôïõ Êñïõóôüöùíïõ 1ï ÅñãáóôÞñéï 9 êáé 10 Íïåìâñßïõ 2013 ÅëëçíéêÞ ðáñüäïóç êáé ìïõóéêïêéíçôéêþ áãùãþ Carl Orff ÅéóçãÞôñéá: Ïëõìðßá Áãáëéáíïý 2ï ÅñãáóôÞñéï 14 êáé 15 Äåêåìâñßïõ 2013 Ößëïé Ìïõóéêüöéëïé: ÅéóáãùãÞ êáé âáóéêü ñåðåñôüñéï ãéá ôçí ïñãüíùóç åíüò åôþóéïõ ðñïãñüììáôïò ÌïõóéêÞò ÁãùãÞò ãéá íçðéáãùãåßá, ó ïëåßá êáé ü é ìüíï ÅéóçãçôÝò: Íßêïò Èåïäùñßäçò êáé ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ 3ï ÅñãáóôÞñéï 18 êáé 19 Éáíïõáñßïõ 2014 ÖùíçôéêÞ áãùãþ îåêéíþíôáò ãéá âñýöç êáé Üíù! ÅéóçãÞôñéá: áñßêëåéá ÐáðáíéêïëÜïõ 4ï ÅñãáóôÞñéï 15 êáé 16 Öåâñïõáñßïõ 2014 ÓÜââáôï: Áð ôï ðáé íßäé óôç äçìéïõñãßá, ðáßæïíôáò ìå ôá ÅëëçíéêÜ ëáúêü ðáñáìýèéá ÅéóçãçôÞò: ÔÜóïò ÑÜôæïò ÊõñéáêÞ: Ïé ìïõóéêýò êáé ïé Þ ïé ôùí ðáñáìõèéþí - ÌïõóéêÝò éóôïñßåò êáé ôñáãïõäïðáñáìýèéá ÅéóçãçôÞò: Íßêïò Èåïäùñßäçò 5ï ÅñãáóôÞñéï 15 êáé 16 Ìáñôßïõ 2014 ÓÜââáôï: ÅêðáéäåõôéêÝò ìïõóéêïèåáôñéêýò åöáñìïãýò ôïõ playback theater ÐáñïõóéÜæïõí ìýëç ôïõ Åëëçíéêïý Playback ÈåÜôñïõ ÊõñéáêÞ: Ñõèìüò - Êßíçóç - ÊñïõóôÜ ÅéóçãçôÞò: ËåõôÝñçò ÁããïõñéäÜêçò 6ï ÅñãáóôÞñéï 5 êáé 6 Áðñéëßïõ 2014 Óõíïìéëßåò åðßãåéùí óùìüôùí: Ñõèìüò- Êßíçóç-Èåáôñéêïß áõôïó åäéáóìïß ÅéóçãÞôñéá: ÄÝóðïéíá ØõìÜñíïõ 7ï ÅñãáóôÞñéï 17 êáé 18 Ìáßïõ åíþ áõôü åßíáé Ýíá üñãáíï ôïõ ìõáëïý: Ðåéñáìáôéóìüò, Áõôïó åäéáóìüò êáé ÓõíåñãáôéêÞ Óýíèåóç óôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ÅéóçãçôÞò: Ðáíáãéþôçò Êáíåëüðïõëïò ÅÉÄÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÔÁ ÌÅËÇ ÔÇÓ Å.Å.Ì.Å.

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 17ï,

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Óå ìýñåò ôáñáãìýíåò óáí áõôýò ðïõ åíåïß ìüñôõñýò ôïõò ãéíüìáóôå

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Óå ìýñåò ôáñáãìýíåò óáí áõôýò ðïõ åíåïß ìüñôõñýò ôïõò ãéíüìáóôå ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 12ï,

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 Ð Á Í Å Ð É Ó Ô Ç Ì É Ï É Ù Á Í Í É Í Ù Í Σ Χ Ο Λ Η Κ Α Λ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν Ô Ì Ç Ì Á Ð Ë Á Ó Ô É Ê Ù Í Ô Å Í Ù Í Ê Á É Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ù Í Ô Ç Ó Ô Å Í Ç Ó ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 É Ù Á Í Í É Í Á 2 0 1 5

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διεθνής Θερινή Μουσική Ακαδημία

Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διεθνής Θερινή Μουσική Ακαδημία Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διεθνής Θερινή Μουσική Ακαδημία Σεμινάριο Μουσικής Παιδαγωγικής 2014 8-11 Ιουλίου 2014 Hear, Listen, Play «Άκου, Αφουγκράσου, Παίξε: Η άτυπη μάθηση και η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò "ÂÇÑÅÉÁ 2001"

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò ÂÇÑÅÉÁ 2001 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 32 o ÉÏÕËÉÏÓ-ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 29 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ, (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) Βεραντζέρου 15 (5 ος Όροφος), Τ.Κ. 106 77, Αθήνα http://www.panepo.gr, e-mail: panepo@panepo.gr ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

www.sportsmedicinegreece.com

www.sportsmedicinegreece.com www.sportsmedicinegreece.com Ôüìïò 3, Ôåý ïò 1, Éïýíéïò 2008 Volume 3 - Issue 1, June 2008 HELLENIC SPORTS MEDICINE Journal of the Sports Medicine Association of Greece (S.M.A.G.) Founder K. Natsis Publisher

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

3 Σημείωμα σύνταξης. 7 Χρονολόγιο Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. 43 Η κρίσιμη καμπή Κ. ΚΡΙΜΠΑΣ. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στον Ελαιώνα των Αθηνών

3 Σημείωμα σύνταξης. 7 Χρονολόγιο Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. 43 Η κρίσιμη καμπή Κ. ΚΡΙΜΠΑΣ. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στον Ελαιώνα των Αθηνών 90 90 3 Σημείωμα σύνταξης 7 Χρονολόγιο Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 16 Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στον Ελαιώνα των Αθηνών Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Åêäüôçò: ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÉåñÜ Ïäüò 75, Ô.Ê. 11855, ÁèÞíá ÄéåõèõíôÞò:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο. Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο. Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Ψυχικό, 4 Οκτωβρίου 2016 Προς τους κ.κ. γονείς μαθητών/μαθητριών Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών 2016-2017 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

6 s(s 1)(s 3) = A s + B. 3. Íá âñåèåß ï ìåô/ìüò Laplace ôùí ðáñáêüôù óõíáñôþóåùí

6 s(s 1)(s 3) = A s + B. 3. Íá âñåèåß ï ìåô/ìüò Laplace ôùí ðáñáêüôù óõíáñôþóåùí ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Çëåêôñïëïãßáò ÅöáñìïóìÝíá ÌáèçìáôéêÜ, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 22/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. (i Õðïëïãßóôå ôçí óåéñü Fourier S f (x ôçò óõíáñôþóåùò (18 ìïí. { ; < x f(x

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2 0 1 5-2 0 1 6 ιάρκεια σεµιναρίου : 80 ώρες Κόστος : 700 (έως 10 δόσεις των 70 ) Απευθύνεται σε : εµψυχωτές, ηθοποιούς, παιδαγωγούς, θεατρολόγους, µουσειοπαιδαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Θανάσης Αθανασίου 1 Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Πολιτικά Σύμμεικτα 2 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα 4 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα Ðñþôç Ýêäïóç, åêäüóåéò ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ Á.Å. Èåóóáëïíßêç, 2010 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 387-388 ÌÜñôéïò Áðñßëéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα Εκπαιδευτική εµψύχωση βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς ιοργάνωση: Παιχνιδοκαµώµατα για µικρούς & µεγάλους ερβενίων 43, Αθήνα 02-03 09-10 16-17 & 23-24 Νοεµβρίου 2013 ηλώσεις συµµετοχής: έως 29-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα