ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ- Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ- Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ- Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος του ΟΤΕ ΑΕ και των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνία, ευρυζωνικότητας (ADSL και από Δεκέμβριο 2012 την διάδοχο τεχνολογία VDSL μέσω οπτικών ινών και υπάρχοντων χάλκινων καλωδίων με ταχύτητες έως 50 Mbps), και τηλεόρασης μέσω Conn- X και δορυφόρου) στην Ελλάδα, Αλβανία και Ρουμανία. Κατέχει καθ ολοκληρία μεταξύ άλλων την Γερμανός ΑΒΕΕ, και την απασχολούσε εργαζομένους στην Ελλάδα και στις προαναφερθείσες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έναντι εργαζομένων την Α) Σταθερή τηλεφωνία Ελλάς και Ρουμανία Β) Κινητή τηλεφωνία - Ελλάς (Cosmote), Ρουμανία, και Αλβανία. (Την πώλησε το 100% των μετοχών της Globus Bulgaria και της Germanos Bulgaria στην Νορβηγική Telenor έναντι 717 εκατομ. ευρώ (έξι φορές τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων του 2012) και πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων 160 εκατομ. ευρώ-τα κέρδη αυτά θα παρουσιασθούν στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2013). Γ) Άλλες δραστηριότητες Δορυφορικές υπηρεσίες Ελλάς και εξωτερικό (Otesat-maritel για δορυφορική τηλεπικοινωνία για την ναυτιλία - Διαχείριση όλης της ακίνητης περιουσίας (ΟΤΕ Ακίνητα ΑΕ από 2003) - Εκμίσθωση τεχνικού προσωπικού (ΟΤΕplus) - Εμπορία τηλεπικοινωνιακού και λοιπού υλικού Ελλάς και Ρουμανία (Γερμανός ΑΒΕΕ θυγατρική της Cosmote από το 2006) - Λήψη δανείων από την αγορά και χορήγηση αυτών στον όμιλο - ΟΤΕ Plc, Λονδίνο Αγγλίας, με έναν εργαζόμενο. (Την πώλησε την εταιρεία ΗellasSat στην ArabSat έναντι 208,4 εκατομ. ευρώ και εισέπραξε και 7 εκατομ. ευρώ μέρισμα, γράφοντας κέρδος προ φόρων 60,4 εκατομ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η HellasSat δορυφορικά αναμεταδίδει τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές διαμέσω του κατεχόμενου γεωστατικού δορυφόρου Hellas Sat 2 που εκτοξεύτηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ τον Μάιο 2003 και ίπταται πάνω από τον ισημερινό της γης πάνω από την Κένυα). Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Μιχαήλ Τσαμάζ Δημήτριος Τζουγανάτος Χαράλαμπος Μαζαράκης Raphael Kübler Klaus Müller Claudia Nemat Ευστάθιος Ανέστης Νικόλαος Καραμούζης Μιχαήλ Μπλέτσας Παναγιώτης Ταμπούρλoς Βασίλειος Φουρλής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Ανεξάρτητο μέλος Ανεξάρτητο μέλος Ανεξάρτητο μέλος 1

2 Μετοχολόγιο : Ελληνικό Δημόσιο 6% ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4% Deutsche Telekom AG, Βόννη Γερμανίας 40% (ΦΕΚ 139Α/ ) Θεσμικοί επενδυτές 39,5% Ιδιώτες επενδυτές 10,5% Το σύνολο των εκδοθέντων και κυκλοφορούντων μετοχών ανέρχονται σε , όλες κοινές ονομαστικές και άυλες, με κάθε μετοχή να έχει δικαίωμα μίας ψήφου σε ΓΣ μετόχων. Από τον Φεβρουάριο 2009 οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Deutsche Telekom AG με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης λόγω μεγάλων οικονομικών δεσμεύσεων που της προσδίδουν τέτοια δεσπόζουσα θέση και κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση του ΟΤΕ και των θυγατρικών της. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων ανά μετοχή : Χρήση 2007 (διανομή τον Ιούνιο 2008) 0,75 ευρώ Χρήση 2008 (διανομή τον Ιούνιο 2009) 0,75 ευρώ Χρήση 2009 (διανομή τον Ιούνιο 2010) 0,19 ευρώ Χρήση 2010 (διανομή τον Ιούνιο 2011) 0,118 ευρώ Χρήση 2011 (Απόφαση ΓΣ Ιουνίου 2012) Δεν διενεμήθη μέρισμα Χρήση 2012 (Απόφαση ΓΣ 26 Ιουνίου 2013) Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ΔΛΠ (ακριβολογώντας σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την ΕΕ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς). O όμιλος έχει τμήμα εσωτερικού ελέγχου και ακολουθεί τα πρότυπα του οργανισμού COSO που εδρεύει στην Νέα Υόρκη σχετικά με enterprise risk management, internal control and fraud deterrence. Έχει επίσης υιοθετήσει το διεθνές πρότυπο διαχείρισης κινδύνου ISO 31000:2009. Οι εξωτερικοί ελεγκτές του είναι ο διεθνής ελεγκτικός οίκος PriceWaterhouseCoopers και οι εκθέσεις ελέγχου τους είναι πάντα χωρίς επιφύλαξη, δηλαδή πεντακάθαρη. Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody s short-term credit rating (Ιούνιος 2012): Caa1 δηλαδή Speculative (κερδοσκοπικό) grade, όχι investment (επενδυτικό) grade και rated as poor quality and very high credit risk. Standard & Poor s short-term credit rating (Φεβρουάριος 2013): B+ has significant speculative characteristics. The obligor (i.e. debtor) currently has the capacity to meet its financial obligation but faces major ongoing uncertainties that could impact its financial commitment on the obligation. Αποτελέσματα ΟΜΙΛΟΥ Κύκλος εργασιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, εκμίσθωση κυκλωμάτων, πώληση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών, κλπ.) ΕΤΟΣ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ,68 δισ. ευρώ 2,37 δισ. ευρώ -10% 2,13 δις. ευρώ 2

3 Πιστωτικοί τραπεζικοί τόκοι και μερίσματα εισπρακτέα Κέρδη από πώληση συμμετοχών 11,7 εκατ. ευρώ -55,5% 5,2 εκατ. ευρώ 224,9 εκατ. ευρώ -72,9% 60,9 εκατ. ευρώ Αποδοχές προσωπικού (463,9) εκατ. ευρώ -11% (412,7) εκατ. ευρώ Χρεώσεις από εγχώριους και (263,4) εκατ. ευρώ -29% (186,2) εκατ. ευρώ διεθνείς παρόχους Αποσβέσεις και απομειώσεις (399,7) εκατ. ευρώ -2,9% (387,9) εκατ. ευρώ Χρεωστικοί τόκοι πληρωτέοι (248,7) εκατ. ευρώ (121,8) εκατ. ευρώ +12,9% (137,5) εκατ. ευρώ Κέρδη προ φόρων 499,2 εκατ. ευρώ -47,8% 260,3 εκατ. ευρώ Κέρδη μετά φόρων 427,1 εκατ. ευρώ -40,1% 255,6 εκατ. ευρώ Στοιχεία ισολογισμού ΟΜΙΛΟΥ Ενσώματα & ασώματα πάγια στοιχεία Συμμετοχές προς πώληση- 100% Globul & Germanos Bulgaria ΕΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ,43 δισ. ευρώ 4,79 δισ. ευρώ - 0,64 δις. ευρώ Αποθέματα 111,4 εκατομ. ευρώ 111,8 εκατομ. ευρώ Πελάτες 822,8 εκατομ. ευρώ -8% 749,7 εκατομ. ευρώ Ταμειακά διαθέσιμα 1,16 δισ. ευρώ 1,19 δισ. ευρώ Ίδια κεφάλαια 1,99 δισ. ευρώ +12,56% 2,24 δισ. ευρώ Βραχυπρόθεσμα δάνεια (1,41) δισ. ευρώ -2,12% (1,38) δισ. Ευρώ Μακροπρόθεσμα δάνεια (2,63) δισ. ευρώ -9,88% (2,37) δισ. ευρώ (κυρίως ομολογιακά) Σύνολο δανείων (4,04) δισ. ευρώ -7,17% (3,75) δισ. ευρώ Υποχρεώσεις προς πώληση συμμετοχών (0,24) δισ. ευρώ Την 23 η Σεπτεμβρίου 2013 θα λάβει χώρα η ακροαματική διαδικασία της Επιτροπής Αθέμιτου Ανταγωνιμού και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εναντίον της Γερμανός ΑΕ για το εισηγούμενο επιρριφθέν πρόστιμο προς την τελευταία λόγω ανιχνευθεισών παραβάσεων κατά τα έτη Δεν αναφέρεται το εισηγούμενο αυτό πρόστιμο στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του ΟΤΕ. 3

4 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. & ΤΩΝ 38 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ -Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ο όμιλος της FRIGOGLASS και των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στην (α) παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων (ice cold merchandisers) καθώς και στην (β) παραγωγή υάλινων φιαλών και πλαστικών κιβωτίων, με εργοστάσια και πωλήσεις των προϊόντων του και στις πέντε ηπείρους. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία από την μέχρι την ): Χάρης Γ. Δαυίδ Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Torsten Tuerling Διευθύνων Σύμβουλος Λουκάς Κόμης Μη εκτελεστικό μέλος Χρίστος Λεβέντης Μη εκτελεστικό μέλος Δώρος Κωνσταντίνου Μη εκτελεστικό μέλος Ευάγγελος Καλούσης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Βασίλειος Φουρλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αλεξάνδρα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Παπαλεξοπούλου Την το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου. Οι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ είναι στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Μετοχολόγιο :. Boval SA -Λουξεμβούργο (συμφερόντων οικογενειών Γεωργίου 43,63 % Δαυίδ και του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη). Θεσμικοί επενδυτές The Capital Group Companies Inc.(USA) 9,26 % - The Montanaro Continental European 5,79 % Smaller Companies Fund (UK). Λοιποί θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές 41,32 % Μετοχολόγιο : Truad Verwaltung AG (συμφερόντων εκλιπόντος Αναστασίου 44% Γεωργίου Λεβέντη) Λοιποί Επενδυτές 56% Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ Ευρώ Ευρώ ,256-0, ,784 0,72 1,504

5 ,08-0, ,13 0, Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ: Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 338,2 εκατ. -7,5% 313,0 εκατ. Γενικά έξοδα (303,1) εκατ. -6,7% (282,9) εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (11,7) εκατ. +6,8% (12,5) εκατ. Φόρος εισοδήματος (6,2) εκατ. -8% (5,7) εκατ. Καθαρό κέρδος μετά φόρου εις. 17,2 εκατ. -30,8% 11,95 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού (άυλα, ακίνητα, εξοπλισμός, αναβαλλόμενη φορολογία λόγω ζημιών για συμψηφισμό στο μέλλον) Κυκλοφορούν ενεργητικό πλην μετρητών και τραπεζικών καταθέσεων (απώλητα εμπορεύματα, ανείσπρακτα τιμολόγια και μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες-μετά από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6% -από 4,75%) 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ ,6 εκατ. -3,0% 272,3 εκατ. 292,90 εκατ. +13,5% 332,55 εκατ. Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως 76,95 εκατ. -12% 67,70 εκατ. και προθεσμίας όλες σχετικά βραχυπρόθεσμες. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 650,4 εκατ. +3,4% 672,6 εκατ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (418,2) εκατ. -48,5% (215,5) εκατ. (προμηθευτές, δάνεια, φόροι, κλπ.) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (δάνεια, (80,8) εκατ. +256,5% (288,1) εκατ. δεδουλευμένη φορολογία εισοδήματος, υποχρεώσεις παροχών προσωπικού, κλπ.) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 499,0 εκατ. +0,9% 503,6 εκατ. Το 2012 η Frigoglass Jebel Ali (Dubai) εργοστάσιο υαλουργίας, υιοθέτησε την καινοτόμα τεχνολογία παραγωγής υάλινων φιαλών χαμηλού βάρους, μία επένδυση που θα δημιουργήσει σημαντικά έσοδα στο 5

6 μέλλον. Ήδη, οι πωλήσεις του β εξαμήνου 2013 ήταν αυξημένες κατά 137% έναντι αυτών του β εξαμήνου Στην Ρουμανία, η πιλοτική εφαρμογή της Μεθοδολογίας Λιτής Παραγωγής (Lean Manufacturing) συνεχίστηκε με καλό ρυθμό και σημαντικά οφέλη παραγωγικότητας αναμένεται να προκύψουν. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες: - αύξηση τιμών α υλών όπως γαλβανισμένου χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού, PVC, άνυδρης ανθρακικής σόδας (για την κατασκευή γυαλιού) - μείωση ζήτησης επαγγελματικών ψυγείων λόγω γενικότερης παγκοσμίου οικονομικής δυσπραγίας - σημαντική πελατειακή εξάρτηση με την Coca Cola ΕΕΕ - Διείσδυση οργανωμένου εγκλήματος στις αναδυόμενες αγορές με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης και των επενδύσεων. 6

7 ΟΜΙΛΟΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος της QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ και των θυγατρικών της (www.quest.gr) δραστηριοποιείται στον τομέα : (α) των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, android tablets, αποκωδικοποιητές mpeg4, κλπ. και λύσεων πληροφορικής και επικοινωνίας, μέσω των θυγατρικών της Info Quest Technologies AE, Unisystems ΑΕΕ, κλπ.), (β) του εμπορίου προϊόντων Apple, μέσω των θυγατρικών της istorm ΕΠΕ και isquare AE, (γ) των ταχυμεταφορών, μέσω της θυγατρικής της ACS AE, (δ) προεχόντως αιολικής και δευτερευόντως φωτοβολταϊκής ενέργειας, μέσω της κατά 55% θυγατρικής της Quest Ενεργειακή κτηματική ΑΕ (το υπόλοιπο 45% ανήκει στην οικογένεια Δαυίδ). Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία μέχρι την ): Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος Φαίδων Ταμβακάκης Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ευτυχία Κουτσουρέλη- Εκτελεστικό μέλος Φέσσα (σύζυγος Θεοδώρου Φέσσα) Μάρκος Μπιτσάκος Εκτελεστικό μέλος Παντελής Τζωρτζάκης Εκτελεστικό μέλος Απόστολος Παπαδόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μιχαήλ Πάπαρης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Κωνσταντίνος Ρήγας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Απόστολος Ταμβακάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Την το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,40 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου. Μετοχολόγιο :. Θεόδωρος Φέσσας και Ευτυχία Κουτσουρέλη (σύζυγος) 76,22 %. Θεσμικοί επενδυτές 5,79 %. Ιδιώτες επενδυτές 17,98 % Η μητρική εταιρεία δεν έχει διανείμει μερίσματα στους μετόχους της στο πρόσφατο παρελθόν (υπάρχει πλειοψηφία του 70%). Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ: Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 135,33 εκατ. +4,1% 140,94 εκατ. Γενικά έξοδα (132,52) εκατ. +3,2% (136,78) εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (1,68) εκατ. -24,4% (1,27) εκατ. Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 1,13 εκατ. +155,7% 2,89 εκατ. 7

8 Ζημίες μετά φόρου εισοδήματος (389) χιλ. -95,6% (17) χιλ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ Σύνολο Ενεργητικού 303,37 εκατ. -1,9% 297,41 εκατ. Σύνολο Παθητικού 125,66 εκατ. -4,9% 119,48 εκατ. Ίδια Κεφάλαια 177,07 εκατ. +0,5% 177,93 εκατ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (9,14) εκατ. -1,1% (9,04) εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (21,55) εκατ. -11,2% (19,14) εκατ. Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (30,69) εκατ. -8,2% (28,18) εκατ. Την ο όμιλος απασχολούσε άτομα ενώ την Ξεκίνησε η κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού 10Μw (ισχύς ηλεκτρικού σιδηροδρόμου) στον Αλμυρό Μαγνησίας, και αναμένεται να περατωθεί τον Οκτώβριο. Τα τραπεζικά δάνεια είναι κυμαινομένου επιτοκίου, ενώ τα ομολογιακά έχουν ένα εύρος επιτοκίων. Κάποια είναι με ετήσιο euribor (0,55%) συν 2,75%, κάποια άλλα με ετήσιο euribor (0,55%) συν 4, 5 5,0%, και κάποια άλλα με τριμηνιαίο euribor (0,223%) συν 4,5%. 8

9 ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΟΠΑΠ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος της ΟΠΑΠ ΑΕ (www.opap.gr) και των 6 θυγατρικών της (100%) και 2 συγγενών της (<50%) εταιρειών στην Ελλάδα και στην Κύπρο (5,7%) δραστηριοποιείται στον τομέα της διοργάνωσης 11 στοιχημάτων διαμέσω ανεξάρτητων πρακτόρων επί προμηθεία, κυμαινόμενη από ποσοστό επί των εσόδων από 8 έως 12% εξαρτούμενου από το εκάστοτε παιχνίδι. Τα στοιχήματα είναι : KINO (55,66% των εσόδων), ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, GO LUCKY, MONITOR GAMES (34,32%), και SUPER 3, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΩΤΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ (3,97%). Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε ως ΝΠΙΔ το 1958 ενώ το 2000 ανασυστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία εφαρμόζοντας το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Αγόρασε για 20 χρόνια το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής στοιχημάτων αριθμολαχείων και πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων έναντι 322,8 εκατομ. ευρώ. Τον Νοέμβριο 2011 έλαβε άδεια για παιγνιομηχανές. Τον Ιούνιο 2013 ιδρύθηκε η κατά 67% θυγατρική Ελληνικά Λαχεία ΑΕ (το υπόλοιπο ανήκει στην Ιντραλότ και στην Scientific Games Global Gaming sarl-γαλλία) η οποία πλειοδότησε στον διεθνή διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ και απέκτησε την 12ετή αποκλειστική παραχώρηση Κρατικών Λαχείων, έναντι 190 εκατομ. ευρώ. Η εταιρεία θα αρχίσει να λειτουργεί τον Οκτώβριο Τον Ιούνιο 2013 ο ΟΠΑΠ ανέθεσε στην Ιντραλότ ΑΕ την ενιαία αναβάθμιση όλων των μηχανών και του απαραίτητου λογισμικού έναντι 27,4 εκατομ. ευρώ. Τονίζεται ότι το 2013 ο συντελεστής φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 20% των καθαρών κερδών σε 26%. Επιπλέον, επεβλήθη ειδικός φόρος 30%, στην διαφορά των εσόδων μείον των διανεμητέων ποσών στους νικητές (τα διανεμητέα κέρδη κυμαίνονται στα 2/3 των εσόδων). Αυτό συνέβαλε σημαντικά στην μείωση των καθαρών κερδών μετά φόρου στο α εξάμηνο του 2013, εν συγκρίσει με τα δύο εξάμηνα του Επίσης, υπάρχει και μία εποχιακή διακύμανση εσόδων αφού τα ζυγά έτη (π.χ. το 2012) λαμβάνει χώρα το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, απ ότι στα μονά έτη (π.χ. 2013) με αποτέλεσμα το 2013 να παρουσιάζει μειωμένα αποτελέσματα. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, ο ΟΠΑΠ δεν θα υποχρεωθεί να απωλέσει το μονοπώλιο τυχερών παιγνίων με το σκεπτικό ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρηματιών θα μείωνε το κόστος συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την εξάρτηση των καταναλωτών και την διακύβευση της προστασίας των πολιτών και την διασάλευση της κοινωνικής ευταξίας. Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού του ομίλου την ήταν 968 άτομα, εν συγκρίσει με την που ήταν 989 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο 2013 υπεγράφη η πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ καθώς και η μεταβίβαση της διαχείρισης (management) της εταιρείας στην Ελληνο-Τσεχική κοινοπραξία Emma Delta της οποίας ηγείται ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης (Aegean πετρελαϊκή εταιρεία) έναντι 652 εκατομ. ευρώ. Τον Οκτώβριο 2013 η κοινοπραξία αναμένεται ότι θα αναλάβει την διοίκηση του ΟΠΑΠ. 9

10 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία μέχρι τον Οκτώβριο 2013): Κωνσταντίνος Λουρόπουλος -πρώην Arthur Andersen Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάς Σπυρίδων Φωκάς Παναγιώτης Κολιοπάνος Επαμεινώνδας Λεκέας Στέφανος Παντζόπουλος πρώην Arthur Andersen Ορκωτοί Ελεγκτές Ελλάς Κωνσταντίνος Φουλίδης Γεώργιος Συμεωνίδης Δέσποινα Λασκαρίδου Θεοφάνης Μουστακάτος Ευθυμία Χαλάτση Γρηγόριος Φελώνης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Την το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 95,7 εκατομ. ευρώ. Μετοχολόγιο :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 33,33 %. Silchester International Investors LLP 5,01 %. Baupost Group LLC 5,19 %. Λοιπό επενδυτικό κοινό 56,47% Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2010-χρήσης , χρήσης , χρήσης , χρήσης ,57 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ : Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 2,05 δισεκατ. -15,1% 1,74 δισεκατ. Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος 258,0 εκατ. -73,9% 67,3 εκατ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 1,73 δισεκατ. +6,9% 1,85 δισεκατ. 10

11 Ίδια Κεφάλαια 1,16 δισεκατ. -9,5% 1,05 δισεκατ. Σύνολο Υποχρεώσεων (0,57) δισεκατ. +42,1% (0,81) δισεκατ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (84,9) εκατ. +17,3% (99,6) εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (165,7) εκατ. -30,3% (115,5) εκατ. Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (250,6) εκατ. -14,17% (215,1) εκατ. 11

12 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία & των θυγατρικών της -Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012/13 ( ) Ο όμιλος της JUMBO και των θυγατρικών της στη Κύπρο (15,5% των πωλήσεων), και στη Βουλγαρία (7% των πωλήσεων) δραστηριοποιείται αμιγώς με το λιανεμπόριο παιχνιδιών, ειδών βρεφοανάπτυξης, δώρου, και βιβλιοχαρτοπωλείου. Επίσης, διενεργεί σημαντικές πωλήσεις σε αποκλειστικούς συνεργάτες στη FYROM και στην Αλβανία. Στο δε Βουκουρέστι της Ρουμανίας έχει αγοράσει μεγάλη έκταση γης. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσιάζει έντονη εποχικότητα κατά τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τον μήνα Σεπτέμβριο (πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς). Το 70% των εμπορευμάτων που αγοράζει και μεταπωλεί είναι κινεζικής προελεύσεως. Η λογιστική χρήση της εταιρείας είναι από 1.7 έως 30.6 του επομένου έτους. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία από την μέχρι την ): Ευάγγελος Βακάκης Πρόεδρος ΔΣ- Εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Οικονόμου Αντιπρόεδρος ΔΣ Εκτελεστικό μέλος Ευάγγελος Παπαευαγγέλου Αντιπρόεδρος ΔΣ Εκτελεστικό μέλος Καλλιόπη Βερναδάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος ΔΣ- Εκτελεστικό μέλος Παρασκευή Κάβουρα Μέλος ΔΣ- Μη εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Κατσαρός Μέλος ΔΣ- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Βίκτωρ Ασσέρ Μέλος ΔΣ- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Τoν Σεπτέμβριο 2012 η ονομαστική τιμή της μητρικής εταιρείας μειώθηκε από 1,40 ευρώ η μία σε 1,19 ευρώ, και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές των 1,12 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου, ήτοι 154,65 εκατομ. ευρώ. Οι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ είναι στην κατηγορία της κυρίας αγοράς. Μετοχολόγιο :. Ευάγγελος Βακάκης 26,79 %. Τανοσιριάν ΑΕΕΕ (συμφερόντων Ευαγγέλου Βακάκη) 26,79 %. Fidelity Management & Research LLC (US) 10,12 %. Franklin Templeton Investments Corp. (US) 9,98 %. First Eagle Investments Management LLC (US) 5,35 %. Λοιποί Επενδυτές 20,97% Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ευρώ Ευρώ Ευρώ ,21-0, ,19-0, ,21+0,21 0,42 12

13 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ: Κύκλος εργασιών 293,06 εκατ. +0,78% 295,34 εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (3,04) εκατ. -0,33% (3,03) εκατ. Καθαρό κέρδος μετά φόρου εισοδήματος 57,78 εκατ. -2,30% 56,45 εκατ. 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σύνολο ενεργητικού 856,69 εκατ. +4,1% 891,98 εκατ. Ίδια κεφάλαια 622,07 εκατ. -4,7% 592,91 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων (269,91) εκατ. -2,3% (263,78) εκατ. στις οποίες συμπεριλαμβάνονται (151,79) εκατ. +0,17% (152,05) εκατ. μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Τον Ιούλιο 2013, από τα 58 εκατομ. ευρώ που είχε καταθέσεις ο όμιλος στην Τράπεζα Κύπρου στην Λευκωσία, δεσμεύθηκαν τα 19,3 εκατομ. ευρώ λόγω των γεγονότων με όλες τις Κυπριακές τράπεζες και ενδέχεται να μετατραπούν σε μετοχές της ΤΚ. 13

14 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΝΣΩΝ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και της κατά 100% θυγατρικής της ΕΥΔΑΠ Νήσων ΑΕ που συστάθηκε το 2011 έχει αντικείμενο εργασιών τον καθαρισμό, και διανομή και πώληση ποσίμου ύδατος στο λεκανοπέδιο της Αττικής, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου, την επεξεργασία λυμάτων και πώληση των προϊόντων τους, ακόμα και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με υδροηλεκτρικούς σταθμούς στα φράγματα και υδραγωγεία της Αττικο-Βοιωτίας (ακόμα και στο μικρό ρέμα της Χελιδονούς που τρέχει παράλληλα με την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας), παραγωγή μεθανίου στην Ψυττάλεια και χρήση του σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο, και σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό πάρκο στις Αχαρνές Αττικής. Η ΕΥΔΑΠ Νήσων έχει προς το παρόν περιορισμένη δραστηριότητα. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης στην «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» στην οποία θα έπρεπε να είχε ήδη μεταβιβαστεί το σύνολο των φραγμάτων και ταμιευτήρων του Μαραθώνα, Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης αλλά δεν έχει ακόμα. Η ΕΥΔΑΠ δεν τιμολογεί τις προσφερόμενες αυτές υπηρεσίες αλλά εξακολουθεί να επωμίζεται το κόστος στα λογιστικά της βιβλία. Επιπλέον, αγοράζει από την Εταιρεία Παγίων ακατέργαστο νερό για καθαρισμό και πώληση. Κατά τη γνώμη μου, μία οριζόντια ενοποιημένη κατάσταση θα μας έδινε μία πληρέστερη εικόνα, γιατί τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. (Παρενθετικά αναφέρεται ότι στις σελίδες 5 και 6 των πρακτικών της ημερίδας της ΕΥΔΑΠ στο Ζάππειο Μέγαρο της επισημαίνεται ότι οι ρύποι στο επεξεργασμένο ύστερα από βιολογικό καθαρισμό πόσιμο νερό όπως φαρμακευτικές ουσίες, ενδοκρινικοί διαταράκτες, ψυχοτρόπα φάρμακα και ναρκωτικές ουσίες καθαρίζονται μόνο μερικώς, οι μισές δε ουσίες κάτω του 20%!) Τρία είναι τα κυριότερα θέματα: Πρώτον, η ΕΥΔΑΠ έχει πολύ μεγάλα και παλαιά ανείσπρακτα τιμολόγια από δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής. Οι δήμοι από τη μεριά τους έχουν ουσιαστικό πρόβλημα στην είσπραξή τους λόγω της τεράστιας οικονομικής δυσπραγίας της χώρας τα τελευταία δύο χρόνια. Επί πλέον, επεβλήθη και φπα στους λογαριασμούς νερού των δήμων προς τους δημότες από τον Σεπτέμβριο 2011, με αποτέλεσμα η οικονομική επιβάρυνση να αυξηθεί. Οι δήμοι δεν μπορούν να διακόψουν την παροχή ποσίμου ύδατος σε δημότες που δεν πληρώνουν, διότι το νερό είναι είδος πρώτης ανάγκης και επιπλέον δεν μπορούν οι εκλεγμένοι δήμαρχοι να επωμιστούν με αυτό το βάρος. Οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ όμως αναφέρουν στην πίσω σελίδα τους ότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης χωρίς ειδοποίηση και ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα διακοπής και επανασύνδεσης με το δίκτυο. Η ΕΥΔΑΠ έχει (α) σχηματίσει προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων περίπου 29% για αυτά τα τιμολόγια, (β) διαπραγματεύεται με δήμους να εξαγοράσει το δίκτυο διανομής ποσίμου ύδατος και αποχέτευσης έναντι των συσσωρευμένων οφειλών τους και να το διαχειρίζεται στο μέλλον από μόνη της, και (γ) την η ΕΥΔΑΠ εισέπραξε από το Υπουργείο Οικονομικών το ιλιγγιώδες ποσό των 149,45 εκατομ. ευρώ προς εξόφληση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων κατά την οφειλών δήμων και φορέων γενικής κυβέρνησης. Δεύτερον, η εταιρεία δεν έχει οριστικοποιήσει τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, και τα ποσά εκατέρωθεν διαφαίνεται να είναι τεράστια. Επιπλέον, ανιχνεύθηκε και ένα μεγάλο κενό στο ταμείο εφάπαξ και συντάξεων των υπαλλήλων της ΕΥΔΑΠ. Εντούτοις, πολύ πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ έλαβε 15,93 εκατομ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς εξόφληση συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών για οδοποιία μέχρι , καθώς και 58,35 εκατομ. ευρώ από το ίδιο υπουργείο για ενίσχυση του αλληλασφαλιστικού της ταμείου εφάπαξ και συντάξεων. 14

15 Δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν οι παραπάνω καθαρές εισπράξεις από το Ελληνικό Δημόσιο περαιώνουν οριστικά το σύνολο των χρεωαπαιτήσεων του με την ΕΥΔΑΠ. Τρίτον, εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις κατά της ΕΥΑΠ, που θα εκδικασθούν στα επόμενα έτη. (α) Περίπου 94,5 εκατομ. ευρώ για αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες λόγω θραύσης αγωγών από έντονη βροχόπτωση, (β) 72,2 εκατομ. ευρώ περίπου για εργατικές διαφορές, και (γ) 5,4 δισεκατομ. ευρώ περίπου από τον δήμο Μαραθώνα. Έναντι αυτών, η εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκείς κατά τη γνώμη της προβλέψεις 74,7 εκατομ. ευρώ. Την αγωγή του δήμου Μαραθώνα την θεωρεί νόμω παντελώς αβάσιμη. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας: Αντώνης Βαρθολομαίος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Παλαιολόγος Μέλος Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος Μέλος Ιωάννης Χονδρόγιαννος Μέλος Λάμπρος Ζωγράφος Μέλος Ελευθερία Καραχάλιου Μέλος Παντελεήμων Καμάς Μέλος Αναστάσιος Κούρτης Μέλος Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Μέλος Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μέλος Χρήστος Μιστριώτης Μέλος Εμμανουήλ Αγγελάκης Μέλος Ευάγγελος Μουτάφης Μέλος Χριστίνα Κονταράτου Μέλος Την το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 106,5 εκατομ. μετοχές των 0,60 ευρώ εκάστη. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ από το Μετοχολόγιο :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 61,33 %. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 10,00 %. Λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα 28,67 % Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2010-χρήσης , χρήσης , χρήσης , χρήσης ,15+0,05=0,20 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΔΑΠ : Προκαταρκτικά, πρέπει να αναφερθεί ότι το δίκτυο παροχής ύδατος έχει διαρροές (και μικροκλοπές), με αποτέλεσμα μόνο το 70,3% του μεταφερόμενου νερού να τιμολογείται. Η ΕΥΔΑΠ πωλεί το πόσιμο νερό 15

16 προς 0,72 ευρώ το κυβικό μέτρο κατά μέσο όρο, και την αποχέτευση προς 0,34 ευρώ το κυβικό μέτρο κατά μέσο όρο. Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 162,07 εκατομ. +0,54% 162,95 εκατομ. Μικτά κέρδη 64,15 εκατομ. -1,45% 63,22 εκατομ. Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος (υπήρχαν μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες που η αλλαγή του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 20% σε 26% επέφερε θετικό φόρο εισοδήματος!) 14,62 εκατομ. +131,66% 33,87 εκατομ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 1,68 δισεκατ. -1,2% 1,66 δισεκατ. Ίδια Κεφάλαια 843,66 εκατομ. +2,11% 861,48 εκατομ. Σύνολο Υποχρεώσεων (833,62) εκατομ. -4,18% (798,78) εκατομ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (185,48) εκατ. -33,29% (123,74) εκατ. 16

17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο Οργανισμός ενεδύθη τον μανδύα της ανωνύμου εταιρείας το 1999 και το 2003 εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, το μετοχολόγιο της εταιρείας έχει ως εξής : Μετοχολόγιο :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 74,14 %. Λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα 25,86 % Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι ο ελλιμενισμός πλοίων, η φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση εμπορευμάτων, η εκμίσθωση χώρων, η τροφοδοσία πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνική σύνδεση, νερό), και η διακίνηση αυτοκινήτων. Ο λιμένας του Πειραιώς έχει δύο προβλήτες και προβλέπεται η κατασκευή τρίτου από την Cosco Pacific Limited που εδρεύει στην ημιαυτόνομη διοικητικά επαρχία της Κίνας το Χονγκ Κονγκ (το οποίο έχει το δικό του νομικό σύστημα και το δικό του νόμισμα, το HK $) η οποία με τη σειρά της είναι 100% θυγατρική της Κινεζικής China Ocean Shipping Company Group που εδρεύει στο Πεκίνο. Η εταιρεία έχει και δύο 100% θυγατρικές εταιρείες, την Ναυσολπ ΑΕ (ναυπηγοεπισκευαστική) και την Logistics ΟΛΠ ΑΕ (αποθήκευση & διανομή) με μηδαμινή δραστηριότητα, και κατά συνέπεια δεν καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ομίλου. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Γεώργιος Ανωμερίτης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ επί 14ετίας, υπουργός Ναυτιλίας και Γεωργίας, υφυπουργός Οικονομικών, καθώς και πρόεδρος μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. Το ΔΣ απαρτίζεται και από άλλα 12 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο δήμαρχος Πειραιώς Βασίλης Μιχαλολιάκος. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2009-χρήσης , χρήσης χρήσης , χρήσης , χρήσης ,05 Την υπεγράφη μνημόνιο μεταξύ Cosco Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ, ΟΛΠ,ΤΑΙΠΕΔ και ΥΝΑ (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου) και συμφωνήθηκε η COSCO ΣΕΠ ΑΕ να κατασκευάσει (α) επέκταση της προβλήτας ΙΙΙ στο δυτικό μέρος, (β) νέο σταθμό πετρελαιοειδών και να το πωλήσει στον ΟΛΠ και να εξοφληθεί εντός 15 ετών, καθώς και (γ) νέο τουριστικό λιμάνι στο Πέραμα με τη συνεργασία του δήμου Περάματος (Αρμός και Μαρίνα Ε). Το οριστικό τίμημα και τρόπος αποπληρωμής θα αποφασιστεί οριστικά εντός του τέλους του έτους από την Βουλή των Ελλήνων. Παράλληλα, η διοίκηση της COSCO ΣΕΠ ΑΕ εκδήλωσε ενδιαφέρον και για την ανάπτυξη του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού, μνημονεύοντας ένα παρόμοιο έργο που ανέλαβε, αυτό της κατασκευής τεχνητού νησιού στο Ντουμπάι, καθώς και για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε συνεργασία με Κινεζικές σιδηροδρομικές εταιρείες. 17

HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2012-

HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2012- HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2012- Η εταιρεία HOL δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης και δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 6 II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 7 III. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον!

Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον! Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον! >> Eτήσιος Απολογισμός 2013 Μήνυμα από τον Πρόεδρο & Διευθύνονταμβουλο 5 8 Με μία ματιά 6 Όμιλος ΟΠΑΠ 10 Ιστορική αναδρομή 18 12 Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο ETHΣIO ΔEΛTIO & AΠOΛOΓIΣMOΣ 2006 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...4 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.2 Ενοποιημένα Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...7 2. HERTZ -

Διαβάστε περισσότερα

WIND ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

WIND ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014 2014 WIND ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΜ:11197 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ 6/1/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.1 Ο ΟΡΟΣ "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε.

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. «AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Εξαγορά Ποσοστού 100,00% της ς PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα