ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ- Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ- Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ- Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος του ΟΤΕ ΑΕ και των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνία, ευρυζωνικότητας (ADSL και από Δεκέμβριο 2012 την διάδοχο τεχνολογία VDSL μέσω οπτικών ινών και υπάρχοντων χάλκινων καλωδίων με ταχύτητες έως 50 Mbps), και τηλεόρασης μέσω Conn- X και δορυφόρου) στην Ελλάδα, Αλβανία και Ρουμανία. Κατέχει καθ ολοκληρία μεταξύ άλλων την Γερμανός ΑΒΕΕ, και την απασχολούσε εργαζομένους στην Ελλάδα και στις προαναφερθείσες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έναντι εργαζομένων την Α) Σταθερή τηλεφωνία Ελλάς και Ρουμανία Β) Κινητή τηλεφωνία - Ελλάς (Cosmote), Ρουμανία, και Αλβανία. (Την πώλησε το 100% των μετοχών της Globus Bulgaria και της Germanos Bulgaria στην Νορβηγική Telenor έναντι 717 εκατομ. ευρώ (έξι φορές τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων του 2012) και πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων 160 εκατομ. ευρώ-τα κέρδη αυτά θα παρουσιασθούν στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2013). Γ) Άλλες δραστηριότητες Δορυφορικές υπηρεσίες Ελλάς και εξωτερικό (Otesat-maritel για δορυφορική τηλεπικοινωνία για την ναυτιλία - Διαχείριση όλης της ακίνητης περιουσίας (ΟΤΕ Ακίνητα ΑΕ από 2003) - Εκμίσθωση τεχνικού προσωπικού (ΟΤΕplus) - Εμπορία τηλεπικοινωνιακού και λοιπού υλικού Ελλάς και Ρουμανία (Γερμανός ΑΒΕΕ θυγατρική της Cosmote από το 2006) - Λήψη δανείων από την αγορά και χορήγηση αυτών στον όμιλο - ΟΤΕ Plc, Λονδίνο Αγγλίας, με έναν εργαζόμενο. (Την πώλησε την εταιρεία ΗellasSat στην ArabSat έναντι 208,4 εκατομ. ευρώ και εισέπραξε και 7 εκατομ. ευρώ μέρισμα, γράφοντας κέρδος προ φόρων 60,4 εκατομ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η HellasSat δορυφορικά αναμεταδίδει τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές διαμέσω του κατεχόμενου γεωστατικού δορυφόρου Hellas Sat 2 που εκτοξεύτηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ τον Μάιο 2003 και ίπταται πάνω από τον ισημερινό της γης πάνω από την Κένυα). Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Μιχαήλ Τσαμάζ Δημήτριος Τζουγανάτος Χαράλαμπος Μαζαράκης Raphael Kübler Klaus Müller Claudia Nemat Ευστάθιος Ανέστης Νικόλαος Καραμούζης Μιχαήλ Μπλέτσας Παναγιώτης Ταμπούρλoς Βασίλειος Φουρλής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Ανεξάρτητο μέλος Ανεξάρτητο μέλος Ανεξάρτητο μέλος 1

2 Μετοχολόγιο : Ελληνικό Δημόσιο 6% ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4% Deutsche Telekom AG, Βόννη Γερμανίας 40% (ΦΕΚ 139Α/ ) Θεσμικοί επενδυτές 39,5% Ιδιώτες επενδυτές 10,5% Το σύνολο των εκδοθέντων και κυκλοφορούντων μετοχών ανέρχονται σε , όλες κοινές ονομαστικές και άυλες, με κάθε μετοχή να έχει δικαίωμα μίας ψήφου σε ΓΣ μετόχων. Από τον Φεβρουάριο 2009 οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Deutsche Telekom AG με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης λόγω μεγάλων οικονομικών δεσμεύσεων που της προσδίδουν τέτοια δεσπόζουσα θέση και κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση του ΟΤΕ και των θυγατρικών της. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων ανά μετοχή : Χρήση 2007 (διανομή τον Ιούνιο 2008) 0,75 ευρώ Χρήση 2008 (διανομή τον Ιούνιο 2009) 0,75 ευρώ Χρήση 2009 (διανομή τον Ιούνιο 2010) 0,19 ευρώ Χρήση 2010 (διανομή τον Ιούνιο 2011) 0,118 ευρώ Χρήση 2011 (Απόφαση ΓΣ Ιουνίου 2012) Δεν διενεμήθη μέρισμα Χρήση 2012 (Απόφαση ΓΣ 26 Ιουνίου 2013) Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ΔΛΠ (ακριβολογώντας σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την ΕΕ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς). O όμιλος έχει τμήμα εσωτερικού ελέγχου και ακολουθεί τα πρότυπα του οργανισμού COSO που εδρεύει στην Νέα Υόρκη σχετικά με enterprise risk management, internal control and fraud deterrence. Έχει επίσης υιοθετήσει το διεθνές πρότυπο διαχείρισης κινδύνου ISO 31000:2009. Οι εξωτερικοί ελεγκτές του είναι ο διεθνής ελεγκτικός οίκος PriceWaterhouseCoopers και οι εκθέσεις ελέγχου τους είναι πάντα χωρίς επιφύλαξη, δηλαδή πεντακάθαρη. Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody s short-term credit rating (Ιούνιος 2012): Caa1 δηλαδή Speculative (κερδοσκοπικό) grade, όχι investment (επενδυτικό) grade και rated as poor quality and very high credit risk. Standard & Poor s short-term credit rating (Φεβρουάριος 2013): B+ has significant speculative characteristics. The obligor (i.e. debtor) currently has the capacity to meet its financial obligation but faces major ongoing uncertainties that could impact its financial commitment on the obligation. Αποτελέσματα ΟΜΙΛΟΥ Κύκλος εργασιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, εκμίσθωση κυκλωμάτων, πώληση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών, κλπ.) ΕΤΟΣ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ,68 δισ. ευρώ 2,37 δισ. ευρώ -10% 2,13 δις. ευρώ 2

3 Πιστωτικοί τραπεζικοί τόκοι και μερίσματα εισπρακτέα Κέρδη από πώληση συμμετοχών 11,7 εκατ. ευρώ -55,5% 5,2 εκατ. ευρώ 224,9 εκατ. ευρώ -72,9% 60,9 εκατ. ευρώ Αποδοχές προσωπικού (463,9) εκατ. ευρώ -11% (412,7) εκατ. ευρώ Χρεώσεις από εγχώριους και (263,4) εκατ. ευρώ -29% (186,2) εκατ. ευρώ διεθνείς παρόχους Αποσβέσεις και απομειώσεις (399,7) εκατ. ευρώ -2,9% (387,9) εκατ. ευρώ Χρεωστικοί τόκοι πληρωτέοι (248,7) εκατ. ευρώ (121,8) εκατ. ευρώ +12,9% (137,5) εκατ. ευρώ Κέρδη προ φόρων 499,2 εκατ. ευρώ -47,8% 260,3 εκατ. ευρώ Κέρδη μετά φόρων 427,1 εκατ. ευρώ -40,1% 255,6 εκατ. ευρώ Στοιχεία ισολογισμού ΟΜΙΛΟΥ Ενσώματα & ασώματα πάγια στοιχεία Συμμετοχές προς πώληση- 100% Globul & Germanos Bulgaria ΕΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ,43 δισ. ευρώ 4,79 δισ. ευρώ - 0,64 δις. ευρώ Αποθέματα 111,4 εκατομ. ευρώ 111,8 εκατομ. ευρώ Πελάτες 822,8 εκατομ. ευρώ -8% 749,7 εκατομ. ευρώ Ταμειακά διαθέσιμα 1,16 δισ. ευρώ 1,19 δισ. ευρώ Ίδια κεφάλαια 1,99 δισ. ευρώ +12,56% 2,24 δισ. ευρώ Βραχυπρόθεσμα δάνεια (1,41) δισ. ευρώ -2,12% (1,38) δισ. Ευρώ Μακροπρόθεσμα δάνεια (2,63) δισ. ευρώ -9,88% (2,37) δισ. ευρώ (κυρίως ομολογιακά) Σύνολο δανείων (4,04) δισ. ευρώ -7,17% (3,75) δισ. ευρώ Υποχρεώσεις προς πώληση συμμετοχών (0,24) δισ. ευρώ Την 23 η Σεπτεμβρίου 2013 θα λάβει χώρα η ακροαματική διαδικασία της Επιτροπής Αθέμιτου Ανταγωνιμού και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εναντίον της Γερμανός ΑΕ για το εισηγούμενο επιρριφθέν πρόστιμο προς την τελευταία λόγω ανιχνευθεισών παραβάσεων κατά τα έτη Δεν αναφέρεται το εισηγούμενο αυτό πρόστιμο στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του ΟΤΕ. 3

4 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. & ΤΩΝ 38 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ -Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ο όμιλος της FRIGOGLASS και των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στην (α) παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων (ice cold merchandisers) καθώς και στην (β) παραγωγή υάλινων φιαλών και πλαστικών κιβωτίων, με εργοστάσια και πωλήσεις των προϊόντων του και στις πέντε ηπείρους. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία από την μέχρι την ): Χάρης Γ. Δαυίδ Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Torsten Tuerling Διευθύνων Σύμβουλος Λουκάς Κόμης Μη εκτελεστικό μέλος Χρίστος Λεβέντης Μη εκτελεστικό μέλος Δώρος Κωνσταντίνου Μη εκτελεστικό μέλος Ευάγγελος Καλούσης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Βασίλειος Φουρλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αλεξάνδρα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Παπαλεξοπούλου Την το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου. Οι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ είναι στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Μετοχολόγιο :. Boval SA -Λουξεμβούργο (συμφερόντων οικογενειών Γεωργίου 43,63 % Δαυίδ και του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη). Θεσμικοί επενδυτές The Capital Group Companies Inc.(USA) 9,26 % - The Montanaro Continental European 5,79 % Smaller Companies Fund (UK). Λοιποί θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές 41,32 % Μετοχολόγιο : Truad Verwaltung AG (συμφερόντων εκλιπόντος Αναστασίου 44% Γεωργίου Λεβέντη) Λοιποί Επενδυτές 56% Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ Ευρώ Ευρώ ,256-0, ,784 0,72 1,504

5 ,08-0, ,13 0, Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ: Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 338,2 εκατ. -7,5% 313,0 εκατ. Γενικά έξοδα (303,1) εκατ. -6,7% (282,9) εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (11,7) εκατ. +6,8% (12,5) εκατ. Φόρος εισοδήματος (6,2) εκατ. -8% (5,7) εκατ. Καθαρό κέρδος μετά φόρου εις. 17,2 εκατ. -30,8% 11,95 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού (άυλα, ακίνητα, εξοπλισμός, αναβαλλόμενη φορολογία λόγω ζημιών για συμψηφισμό στο μέλλον) Κυκλοφορούν ενεργητικό πλην μετρητών και τραπεζικών καταθέσεων (απώλητα εμπορεύματα, ανείσπρακτα τιμολόγια και μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες-μετά από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6% -από 4,75%) 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ ,6 εκατ. -3,0% 272,3 εκατ. 292,90 εκατ. +13,5% 332,55 εκατ. Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως 76,95 εκατ. -12% 67,70 εκατ. και προθεσμίας όλες σχετικά βραχυπρόθεσμες. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 650,4 εκατ. +3,4% 672,6 εκατ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (418,2) εκατ. -48,5% (215,5) εκατ. (προμηθευτές, δάνεια, φόροι, κλπ.) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (δάνεια, (80,8) εκατ. +256,5% (288,1) εκατ. δεδουλευμένη φορολογία εισοδήματος, υποχρεώσεις παροχών προσωπικού, κλπ.) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 499,0 εκατ. +0,9% 503,6 εκατ. Το 2012 η Frigoglass Jebel Ali (Dubai) εργοστάσιο υαλουργίας, υιοθέτησε την καινοτόμα τεχνολογία παραγωγής υάλινων φιαλών χαμηλού βάρους, μία επένδυση που θα δημιουργήσει σημαντικά έσοδα στο 5

6 μέλλον. Ήδη, οι πωλήσεις του β εξαμήνου 2013 ήταν αυξημένες κατά 137% έναντι αυτών του β εξαμήνου Στην Ρουμανία, η πιλοτική εφαρμογή της Μεθοδολογίας Λιτής Παραγωγής (Lean Manufacturing) συνεχίστηκε με καλό ρυθμό και σημαντικά οφέλη παραγωγικότητας αναμένεται να προκύψουν. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες: - αύξηση τιμών α υλών όπως γαλβανισμένου χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού, PVC, άνυδρης ανθρακικής σόδας (για την κατασκευή γυαλιού) - μείωση ζήτησης επαγγελματικών ψυγείων λόγω γενικότερης παγκοσμίου οικονομικής δυσπραγίας - σημαντική πελατειακή εξάρτηση με την Coca Cola ΕΕΕ - Διείσδυση οργανωμένου εγκλήματος στις αναδυόμενες αγορές με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης και των επενδύσεων. 6

7 ΟΜΙΛΟΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος της QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ και των θυγατρικών της (www.quest.gr) δραστηριοποιείται στον τομέα : (α) των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, android tablets, αποκωδικοποιητές mpeg4, κλπ. και λύσεων πληροφορικής και επικοινωνίας, μέσω των θυγατρικών της Info Quest Technologies AE, Unisystems ΑΕΕ, κλπ.), (β) του εμπορίου προϊόντων Apple, μέσω των θυγατρικών της istorm ΕΠΕ και isquare AE, (γ) των ταχυμεταφορών, μέσω της θυγατρικής της ACS AE, (δ) προεχόντως αιολικής και δευτερευόντως φωτοβολταϊκής ενέργειας, μέσω της κατά 55% θυγατρικής της Quest Ενεργειακή κτηματική ΑΕ (το υπόλοιπο 45% ανήκει στην οικογένεια Δαυίδ). Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία μέχρι την ): Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος Φαίδων Ταμβακάκης Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ευτυχία Κουτσουρέλη- Εκτελεστικό μέλος Φέσσα (σύζυγος Θεοδώρου Φέσσα) Μάρκος Μπιτσάκος Εκτελεστικό μέλος Παντελής Τζωρτζάκης Εκτελεστικό μέλος Απόστολος Παπαδόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μιχαήλ Πάπαρης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Κωνσταντίνος Ρήγας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Απόστολος Ταμβακάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Την το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,40 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου. Μετοχολόγιο :. Θεόδωρος Φέσσας και Ευτυχία Κουτσουρέλη (σύζυγος) 76,22 %. Θεσμικοί επενδυτές 5,79 %. Ιδιώτες επενδυτές 17,98 % Η μητρική εταιρεία δεν έχει διανείμει μερίσματα στους μετόχους της στο πρόσφατο παρελθόν (υπάρχει πλειοψηφία του 70%). Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ: Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 135,33 εκατ. +4,1% 140,94 εκατ. Γενικά έξοδα (132,52) εκατ. +3,2% (136,78) εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (1,68) εκατ. -24,4% (1,27) εκατ. Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 1,13 εκατ. +155,7% 2,89 εκατ. 7

8 Ζημίες μετά φόρου εισοδήματος (389) χιλ. -95,6% (17) χιλ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ Σύνολο Ενεργητικού 303,37 εκατ. -1,9% 297,41 εκατ. Σύνολο Παθητικού 125,66 εκατ. -4,9% 119,48 εκατ. Ίδια Κεφάλαια 177,07 εκατ. +0,5% 177,93 εκατ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (9,14) εκατ. -1,1% (9,04) εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (21,55) εκατ. -11,2% (19,14) εκατ. Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (30,69) εκατ. -8,2% (28,18) εκατ. Την ο όμιλος απασχολούσε άτομα ενώ την Ξεκίνησε η κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού 10Μw (ισχύς ηλεκτρικού σιδηροδρόμου) στον Αλμυρό Μαγνησίας, και αναμένεται να περατωθεί τον Οκτώβριο. Τα τραπεζικά δάνεια είναι κυμαινομένου επιτοκίου, ενώ τα ομολογιακά έχουν ένα εύρος επιτοκίων. Κάποια είναι με ετήσιο euribor (0,55%) συν 2,75%, κάποια άλλα με ετήσιο euribor (0,55%) συν 4, 5 5,0%, και κάποια άλλα με τριμηνιαίο euribor (0,223%) συν 4,5%. 8

9 ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΟΠΑΠ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος της ΟΠΑΠ ΑΕ (www.opap.gr) και των 6 θυγατρικών της (100%) και 2 συγγενών της (<50%) εταιρειών στην Ελλάδα και στην Κύπρο (5,7%) δραστηριοποιείται στον τομέα της διοργάνωσης 11 στοιχημάτων διαμέσω ανεξάρτητων πρακτόρων επί προμηθεία, κυμαινόμενη από ποσοστό επί των εσόδων από 8 έως 12% εξαρτούμενου από το εκάστοτε παιχνίδι. Τα στοιχήματα είναι : KINO (55,66% των εσόδων), ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, GO LUCKY, MONITOR GAMES (34,32%), και SUPER 3, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΩΤΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ (3,97%). Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε ως ΝΠΙΔ το 1958 ενώ το 2000 ανασυστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία εφαρμόζοντας το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Αγόρασε για 20 χρόνια το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής στοιχημάτων αριθμολαχείων και πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων έναντι 322,8 εκατομ. ευρώ. Τον Νοέμβριο 2011 έλαβε άδεια για παιγνιομηχανές. Τον Ιούνιο 2013 ιδρύθηκε η κατά 67% θυγατρική Ελληνικά Λαχεία ΑΕ (το υπόλοιπο ανήκει στην Ιντραλότ και στην Scientific Games Global Gaming sarl-γαλλία) η οποία πλειοδότησε στον διεθνή διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ και απέκτησε την 12ετή αποκλειστική παραχώρηση Κρατικών Λαχείων, έναντι 190 εκατομ. ευρώ. Η εταιρεία θα αρχίσει να λειτουργεί τον Οκτώβριο Τον Ιούνιο 2013 ο ΟΠΑΠ ανέθεσε στην Ιντραλότ ΑΕ την ενιαία αναβάθμιση όλων των μηχανών και του απαραίτητου λογισμικού έναντι 27,4 εκατομ. ευρώ. Τονίζεται ότι το 2013 ο συντελεστής φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 20% των καθαρών κερδών σε 26%. Επιπλέον, επεβλήθη ειδικός φόρος 30%, στην διαφορά των εσόδων μείον των διανεμητέων ποσών στους νικητές (τα διανεμητέα κέρδη κυμαίνονται στα 2/3 των εσόδων). Αυτό συνέβαλε σημαντικά στην μείωση των καθαρών κερδών μετά φόρου στο α εξάμηνο του 2013, εν συγκρίσει με τα δύο εξάμηνα του Επίσης, υπάρχει και μία εποχιακή διακύμανση εσόδων αφού τα ζυγά έτη (π.χ. το 2012) λαμβάνει χώρα το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, απ ότι στα μονά έτη (π.χ. 2013) με αποτέλεσμα το 2013 να παρουσιάζει μειωμένα αποτελέσματα. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, ο ΟΠΑΠ δεν θα υποχρεωθεί να απωλέσει το μονοπώλιο τυχερών παιγνίων με το σκεπτικό ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρηματιών θα μείωνε το κόστος συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την εξάρτηση των καταναλωτών και την διακύβευση της προστασίας των πολιτών και την διασάλευση της κοινωνικής ευταξίας. Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού του ομίλου την ήταν 968 άτομα, εν συγκρίσει με την που ήταν 989 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο 2013 υπεγράφη η πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ καθώς και η μεταβίβαση της διαχείρισης (management) της εταιρείας στην Ελληνο-Τσεχική κοινοπραξία Emma Delta της οποίας ηγείται ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης (Aegean πετρελαϊκή εταιρεία) έναντι 652 εκατομ. ευρώ. Τον Οκτώβριο 2013 η κοινοπραξία αναμένεται ότι θα αναλάβει την διοίκηση του ΟΠΑΠ. 9

10 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία μέχρι τον Οκτώβριο 2013): Κωνσταντίνος Λουρόπουλος -πρώην Arthur Andersen Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάς Σπυρίδων Φωκάς Παναγιώτης Κολιοπάνος Επαμεινώνδας Λεκέας Στέφανος Παντζόπουλος πρώην Arthur Andersen Ορκωτοί Ελεγκτές Ελλάς Κωνσταντίνος Φουλίδης Γεώργιος Συμεωνίδης Δέσποινα Λασκαρίδου Θεοφάνης Μουστακάτος Ευθυμία Χαλάτση Γρηγόριος Φελώνης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Την το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 95,7 εκατομ. ευρώ. Μετοχολόγιο :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 33,33 %. Silchester International Investors LLP 5,01 %. Baupost Group LLC 5,19 %. Λοιπό επενδυτικό κοινό 56,47% Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2010-χρήσης , χρήσης , χρήσης , χρήσης ,57 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ : Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 2,05 δισεκατ. -15,1% 1,74 δισεκατ. Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος 258,0 εκατ. -73,9% 67,3 εκατ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 1,73 δισεκατ. +6,9% 1,85 δισεκατ. 10

11 Ίδια Κεφάλαια 1,16 δισεκατ. -9,5% 1,05 δισεκατ. Σύνολο Υποχρεώσεων (0,57) δισεκατ. +42,1% (0,81) δισεκατ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (84,9) εκατ. +17,3% (99,6) εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (165,7) εκατ. -30,3% (115,5) εκατ. Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (250,6) εκατ. -14,17% (215,1) εκατ. 11

12 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία & των θυγατρικών της -Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012/13 ( ) Ο όμιλος της JUMBO και των θυγατρικών της στη Κύπρο (15,5% των πωλήσεων), και στη Βουλγαρία (7% των πωλήσεων) δραστηριοποιείται αμιγώς με το λιανεμπόριο παιχνιδιών, ειδών βρεφοανάπτυξης, δώρου, και βιβλιοχαρτοπωλείου. Επίσης, διενεργεί σημαντικές πωλήσεις σε αποκλειστικούς συνεργάτες στη FYROM και στην Αλβανία. Στο δε Βουκουρέστι της Ρουμανίας έχει αγοράσει μεγάλη έκταση γης. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσιάζει έντονη εποχικότητα κατά τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τον μήνα Σεπτέμβριο (πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς). Το 70% των εμπορευμάτων που αγοράζει και μεταπωλεί είναι κινεζικής προελεύσεως. Η λογιστική χρήση της εταιρείας είναι από 1.7 έως 30.6 του επομένου έτους. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία από την μέχρι την ): Ευάγγελος Βακάκης Πρόεδρος ΔΣ- Εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Οικονόμου Αντιπρόεδρος ΔΣ Εκτελεστικό μέλος Ευάγγελος Παπαευαγγέλου Αντιπρόεδρος ΔΣ Εκτελεστικό μέλος Καλλιόπη Βερναδάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος ΔΣ- Εκτελεστικό μέλος Παρασκευή Κάβουρα Μέλος ΔΣ- Μη εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Κατσαρός Μέλος ΔΣ- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Βίκτωρ Ασσέρ Μέλος ΔΣ- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Τoν Σεπτέμβριο 2012 η ονομαστική τιμή της μητρικής εταιρείας μειώθηκε από 1,40 ευρώ η μία σε 1,19 ευρώ, και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές των 1,12 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου, ήτοι 154,65 εκατομ. ευρώ. Οι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ είναι στην κατηγορία της κυρίας αγοράς. Μετοχολόγιο :. Ευάγγελος Βακάκης 26,79 %. Τανοσιριάν ΑΕΕΕ (συμφερόντων Ευαγγέλου Βακάκη) 26,79 %. Fidelity Management & Research LLC (US) 10,12 %. Franklin Templeton Investments Corp. (US) 9,98 %. First Eagle Investments Management LLC (US) 5,35 %. Λοιποί Επενδυτές 20,97% Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ευρώ Ευρώ Ευρώ ,21-0, ,19-0, ,21+0,21 0,42 12

13 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ: Κύκλος εργασιών 293,06 εκατ. +0,78% 295,34 εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (3,04) εκατ. -0,33% (3,03) εκατ. Καθαρό κέρδος μετά φόρου εισοδήματος 57,78 εκατ. -2,30% 56,45 εκατ. 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σύνολο ενεργητικού 856,69 εκατ. +4,1% 891,98 εκατ. Ίδια κεφάλαια 622,07 εκατ. -4,7% 592,91 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων (269,91) εκατ. -2,3% (263,78) εκατ. στις οποίες συμπεριλαμβάνονται (151,79) εκατ. +0,17% (152,05) εκατ. μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Τον Ιούλιο 2013, από τα 58 εκατομ. ευρώ που είχε καταθέσεις ο όμιλος στην Τράπεζα Κύπρου στην Λευκωσία, δεσμεύθηκαν τα 19,3 εκατομ. ευρώ λόγω των γεγονότων με όλες τις Κυπριακές τράπεζες και ενδέχεται να μετατραπούν σε μετοχές της ΤΚ. 13

14 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΝΣΩΝ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και της κατά 100% θυγατρικής της ΕΥΔΑΠ Νήσων ΑΕ που συστάθηκε το 2011 έχει αντικείμενο εργασιών τον καθαρισμό, και διανομή και πώληση ποσίμου ύδατος στο λεκανοπέδιο της Αττικής, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου, την επεξεργασία λυμάτων και πώληση των προϊόντων τους, ακόμα και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με υδροηλεκτρικούς σταθμούς στα φράγματα και υδραγωγεία της Αττικο-Βοιωτίας (ακόμα και στο μικρό ρέμα της Χελιδονούς που τρέχει παράλληλα με την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας), παραγωγή μεθανίου στην Ψυττάλεια και χρήση του σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο, και σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό πάρκο στις Αχαρνές Αττικής. Η ΕΥΔΑΠ Νήσων έχει προς το παρόν περιορισμένη δραστηριότητα. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης στην «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» στην οποία θα έπρεπε να είχε ήδη μεταβιβαστεί το σύνολο των φραγμάτων και ταμιευτήρων του Μαραθώνα, Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης αλλά δεν έχει ακόμα. Η ΕΥΔΑΠ δεν τιμολογεί τις προσφερόμενες αυτές υπηρεσίες αλλά εξακολουθεί να επωμίζεται το κόστος στα λογιστικά της βιβλία. Επιπλέον, αγοράζει από την Εταιρεία Παγίων ακατέργαστο νερό για καθαρισμό και πώληση. Κατά τη γνώμη μου, μία οριζόντια ενοποιημένη κατάσταση θα μας έδινε μία πληρέστερη εικόνα, γιατί τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. (Παρενθετικά αναφέρεται ότι στις σελίδες 5 και 6 των πρακτικών της ημερίδας της ΕΥΔΑΠ στο Ζάππειο Μέγαρο της επισημαίνεται ότι οι ρύποι στο επεξεργασμένο ύστερα από βιολογικό καθαρισμό πόσιμο νερό όπως φαρμακευτικές ουσίες, ενδοκρινικοί διαταράκτες, ψυχοτρόπα φάρμακα και ναρκωτικές ουσίες καθαρίζονται μόνο μερικώς, οι μισές δε ουσίες κάτω του 20%!) Τρία είναι τα κυριότερα θέματα: Πρώτον, η ΕΥΔΑΠ έχει πολύ μεγάλα και παλαιά ανείσπρακτα τιμολόγια από δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής. Οι δήμοι από τη μεριά τους έχουν ουσιαστικό πρόβλημα στην είσπραξή τους λόγω της τεράστιας οικονομικής δυσπραγίας της χώρας τα τελευταία δύο χρόνια. Επί πλέον, επεβλήθη και φπα στους λογαριασμούς νερού των δήμων προς τους δημότες από τον Σεπτέμβριο 2011, με αποτέλεσμα η οικονομική επιβάρυνση να αυξηθεί. Οι δήμοι δεν μπορούν να διακόψουν την παροχή ποσίμου ύδατος σε δημότες που δεν πληρώνουν, διότι το νερό είναι είδος πρώτης ανάγκης και επιπλέον δεν μπορούν οι εκλεγμένοι δήμαρχοι να επωμιστούν με αυτό το βάρος. Οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ όμως αναφέρουν στην πίσω σελίδα τους ότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης χωρίς ειδοποίηση και ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα διακοπής και επανασύνδεσης με το δίκτυο. Η ΕΥΔΑΠ έχει (α) σχηματίσει προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων περίπου 29% για αυτά τα τιμολόγια, (β) διαπραγματεύεται με δήμους να εξαγοράσει το δίκτυο διανομής ποσίμου ύδατος και αποχέτευσης έναντι των συσσωρευμένων οφειλών τους και να το διαχειρίζεται στο μέλλον από μόνη της, και (γ) την η ΕΥΔΑΠ εισέπραξε από το Υπουργείο Οικονομικών το ιλιγγιώδες ποσό των 149,45 εκατομ. ευρώ προς εξόφληση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων κατά την οφειλών δήμων και φορέων γενικής κυβέρνησης. Δεύτερον, η εταιρεία δεν έχει οριστικοποιήσει τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, και τα ποσά εκατέρωθεν διαφαίνεται να είναι τεράστια. Επιπλέον, ανιχνεύθηκε και ένα μεγάλο κενό στο ταμείο εφάπαξ και συντάξεων των υπαλλήλων της ΕΥΔΑΠ. Εντούτοις, πολύ πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ έλαβε 15,93 εκατομ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς εξόφληση συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών για οδοποιία μέχρι , καθώς και 58,35 εκατομ. ευρώ από το ίδιο υπουργείο για ενίσχυση του αλληλασφαλιστικού της ταμείου εφάπαξ και συντάξεων. 14

15 Δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν οι παραπάνω καθαρές εισπράξεις από το Ελληνικό Δημόσιο περαιώνουν οριστικά το σύνολο των χρεωαπαιτήσεων του με την ΕΥΔΑΠ. Τρίτον, εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις κατά της ΕΥΑΠ, που θα εκδικασθούν στα επόμενα έτη. (α) Περίπου 94,5 εκατομ. ευρώ για αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες λόγω θραύσης αγωγών από έντονη βροχόπτωση, (β) 72,2 εκατομ. ευρώ περίπου για εργατικές διαφορές, και (γ) 5,4 δισεκατομ. ευρώ περίπου από τον δήμο Μαραθώνα. Έναντι αυτών, η εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκείς κατά τη γνώμη της προβλέψεις 74,7 εκατομ. ευρώ. Την αγωγή του δήμου Μαραθώνα την θεωρεί νόμω παντελώς αβάσιμη. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας: Αντώνης Βαρθολομαίος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Παλαιολόγος Μέλος Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος Μέλος Ιωάννης Χονδρόγιαννος Μέλος Λάμπρος Ζωγράφος Μέλος Ελευθερία Καραχάλιου Μέλος Παντελεήμων Καμάς Μέλος Αναστάσιος Κούρτης Μέλος Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Μέλος Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μέλος Χρήστος Μιστριώτης Μέλος Εμμανουήλ Αγγελάκης Μέλος Ευάγγελος Μουτάφης Μέλος Χριστίνα Κονταράτου Μέλος Την το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 106,5 εκατομ. μετοχές των 0,60 ευρώ εκάστη. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ από το Μετοχολόγιο :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 61,33 %. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 10,00 %. Λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα 28,67 % Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2010-χρήσης , χρήσης , χρήσης , χρήσης ,15+0,05=0,20 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΔΑΠ : Προκαταρκτικά, πρέπει να αναφερθεί ότι το δίκτυο παροχής ύδατος έχει διαρροές (και μικροκλοπές), με αποτέλεσμα μόνο το 70,3% του μεταφερόμενου νερού να τιμολογείται. Η ΕΥΔΑΠ πωλεί το πόσιμο νερό 15

16 προς 0,72 ευρώ το κυβικό μέτρο κατά μέσο όρο, και την αποχέτευση προς 0,34 ευρώ το κυβικό μέτρο κατά μέσο όρο. Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 162,07 εκατομ. +0,54% 162,95 εκατομ. Μικτά κέρδη 64,15 εκατομ. -1,45% 63,22 εκατομ. Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος (υπήρχαν μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες που η αλλαγή του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 20% σε 26% επέφερε θετικό φόρο εισοδήματος!) 14,62 εκατομ. +131,66% 33,87 εκατομ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 1,68 δισεκατ. -1,2% 1,66 δισεκατ. Ίδια Κεφάλαια 843,66 εκατομ. +2,11% 861,48 εκατομ. Σύνολο Υποχρεώσεων (833,62) εκατομ. -4,18% (798,78) εκατομ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (185,48) εκατ. -33,29% (123,74) εκατ. 16

17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο Οργανισμός ενεδύθη τον μανδύα της ανωνύμου εταιρείας το 1999 και το 2003 εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, το μετοχολόγιο της εταιρείας έχει ως εξής : Μετοχολόγιο :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 74,14 %. Λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα 25,86 % Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι ο ελλιμενισμός πλοίων, η φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση εμπορευμάτων, η εκμίσθωση χώρων, η τροφοδοσία πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνική σύνδεση, νερό), και η διακίνηση αυτοκινήτων. Ο λιμένας του Πειραιώς έχει δύο προβλήτες και προβλέπεται η κατασκευή τρίτου από την Cosco Pacific Limited που εδρεύει στην ημιαυτόνομη διοικητικά επαρχία της Κίνας το Χονγκ Κονγκ (το οποίο έχει το δικό του νομικό σύστημα και το δικό του νόμισμα, το HK $) η οποία με τη σειρά της είναι 100% θυγατρική της Κινεζικής China Ocean Shipping Company Group που εδρεύει στο Πεκίνο. Η εταιρεία έχει και δύο 100% θυγατρικές εταιρείες, την Ναυσολπ ΑΕ (ναυπηγοεπισκευαστική) και την Logistics ΟΛΠ ΑΕ (αποθήκευση & διανομή) με μηδαμινή δραστηριότητα, και κατά συνέπεια δεν καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ομίλου. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Γεώργιος Ανωμερίτης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ επί 14ετίας, υπουργός Ναυτιλίας και Γεωργίας, υφυπουργός Οικονομικών, καθώς και πρόεδρος μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. Το ΔΣ απαρτίζεται και από άλλα 12 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο δήμαρχος Πειραιώς Βασίλης Μιχαλολιάκος. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2009-χρήσης , χρήσης χρήσης , χρήσης , χρήσης ,05 Την υπεγράφη μνημόνιο μεταξύ Cosco Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ, ΟΛΠ,ΤΑΙΠΕΔ και ΥΝΑ (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου) και συμφωνήθηκε η COSCO ΣΕΠ ΑΕ να κατασκευάσει (α) επέκταση της προβλήτας ΙΙΙ στο δυτικό μέρος, (β) νέο σταθμό πετρελαιοειδών και να το πωλήσει στον ΟΛΠ και να εξοφληθεί εντός 15 ετών, καθώς και (γ) νέο τουριστικό λιμάνι στο Πέραμα με τη συνεργασία του δήμου Περάματος (Αρμός και Μαρίνα Ε). Το οριστικό τίμημα και τρόπος αποπληρωμής θα αποφασιστεί οριστικά εντός του τέλους του έτους από την Βουλή των Ελλήνων. Παράλληλα, η διοίκηση της COSCO ΣΕΠ ΑΕ εκδήλωσε ενδιαφέρον και για την ανάπτυξη του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού, μνημονεύοντας ένα παρόμοιο έργο που ανέλαβε, αυτό της κατασκευής τεχνητού νησιού στο Ντουμπάι, καθώς και για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε συνεργασία με Κινεζικές σιδηροδρομικές εταιρείες. 17

18 Επίσης, η διοίκηση του ΟΛΠ υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την τεραστίου μεγέθους Ελβετική διαμεταφορική εταιρεία Mediterranean Shipping Company SA (Γενεύη) καθώς και συμφωνία χαμηλών τιμών με την Χιλιανή διαμεταφορική εταιρεία Compania SudAmerica di Vapores Norasia (Χονγκ Κονγκ). Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΛΠ : Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 52,99 εκατομ. -2,15% 51,85 εκατομ. Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 1,94 εκατομ. +92,27% 3,73 εκατομ. Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος (επήλθε αλλαγή του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 20% σε 26% και λόγω αναβαλλομένων φόρων η επιβάρυνση είναι πολύ χαμηλή) 1,120 εκατομ. +208,57% 3,456 εκατομ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 388,81 δισεκατ. -0,59% 386,51 δισεκατ. Σύνολο Υποχρεώσεων (229,05) εκατομ. -1,96% (224,55) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 159,75 εκατομ. +1,38% 161,96 εκατομ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (1,17) εκατ. +99,14% (2,33) εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (88,83) εκατ. -1,30% (87,67) εκατ. Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις (90,00) εκατ. 0,00% (90,00) εκατ. Την οι συσσωρευμένες προβλέψεις για την εθελουσία αποχώρηση προσωπικού (και ΤΑΠΙΤ) ήταν 23,77 εκατομ. ευρώ, ενώ για επίδικες και υπό διαιτησία υποθέσεις κατά της εταιρείας 17,78 εκατομ. ευρώ. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται πάμπολες αγωγές από τον Δήμο Πειραιώς, Περάματος, Κερατσινίου, και Δραπετσώνας για ανεξόφλητα ενοίκια χώρων το σύνολο των αγωγών υπερβαίνει το ποσό αυτό κατά πολύ- και πριν τελεσιδικήσουν, η οικονομική κατάσταση του ΟΛΠ δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό ήταν άτομα ενώ την άτομα. 18

19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο Οργανισμός ενεδύθη τον μανδύα της ανωνύμου εταιρείας το 1999 και το 2001 εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, το μετοχολόγιο της εταιρείας έχει ως εξής : Μετοχολόγιο :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 74,27 %. Lansdowne Partners International Limited (Λονδίνο) 5,03%. Λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα 20,70 % Ομοίως με τον ΟΛΠ, οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι ο ελλιμενισμός πλοίων, η φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων/φορτίων χύδην/γενικών φορτίων, η εκμίσθωση χώρων στην Ελεύθερη Ζώνη, η τροφοδοσία πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνική σύνδεση, νερό, και η διακίνηση αυτοκινήτων. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης κατέχει την στρατηγική θέση των διασταυρώσεων της α) Εγνατίας Οδού (Ηγουμενίτσα-Κήποι), β) Π.Α.Θ.Ε/Π καθώς και γ) των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων (αυτοκινητοδρόμων) IV (Γερμανία-Αυστρία-Σλοβακία-Ουγγαρία-Θεσσαλονίκη) και X (Θεσσαλονίκη-FYROM-Αυστρία/Ουγγαρία) Ακολουθεί δε μία επιθετική αναπτυξιακή πολιτική επεκτείνοντας την 6 η Προβλήτα και τον εξοπλισμό της με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με ταυτόχρονη εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, και σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του στον Third Party Logistics. Στο δυτικό τμήμα της 6 ης Προβλήτας βρίσκεται ο Σταθμός ΕΜΠορευματοκιβωτίων που είναι τμήμα της Ελεύθερης Ζώνης. Η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες και συνεπώς δεν αποτελεί όμιλο. Στο Διοικητικό της Συμβούλιο υπάρχουν από μέλη του ΔΣ της Τραπέζης Πειραιώς μέχρι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2011-χρήσης , χρήσης , χρήσης ,125 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΛΘ : Ιαν-Σεπ 2012 Ιαν-Σεπ 2013 Εμπορεύματα 5,31 εκατομ. τόνοι -6% 4,99 εκατομ. τόνοι Επιβάτες ,8% Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013

20 Κύκλος εργασιών 27,24 εκατομ. -8,8% 24,83 εκατομ. Μικτά κέρδη 11,66 εκατομ. -13,1% 10,13 εκατομ. Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 12,70 εκατομ. -7,5% 11,74 εκατομ. Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος 11,12 εκατομ. -17% 9,22 εκατομ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 160,86 εκατ. +7,4% 172,88 εκατ. Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεωνπροβλέψεις εργαζομένων, λοιπές προβλέψεις Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεωνπρομηθευτές, φορολογικά και ασφαλιστικά, μερίσματα-ουδενα ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ (5,00) εκατομ. -0,04% (4,98) εκατομ. (28,69) εκατομ. -62,32% (10,81) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 145,04 εκατομ. -4,03% 139,20 εκατομ. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό ήταν 467 άτομα ενώ την ήταν 451 άτομα. 20

Α Εξάμηνο 2013 1. OTE 2. FRIGOGLASS 3. QUEST 4. ΟΠΑΠ 5. JUMBO 6. ΕΥΔΑΠ 7. ΟΛΠ 8. ΟΛΘ 9. ΒΙΟΧΑΛΚΟ 10. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Α Εξάμηνο 2013 1. OTE 2. FRIGOGLASS 3. QUEST 4. ΟΠΑΠ 5. JUMBO 6. ΕΥΔΑΠ 7. ΟΛΠ 8. ΟΛΘ 9. ΒΙΟΧΑΛΚΟ 10. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α Εξάμηνο 2013 1. OTE 2. FRIGOGLASS 3. QUEST 4. ΟΠΑΠ 5. JUMBO 6. ΕΥΔΑΠ 7. ΟΛΠ 8. ΟΛΘ 9. ΒΙΟΧΑΛΚΟ 10. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ- Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος του ΟΤΕ ΑΕ και των θυγατρικών της δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2012-

HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2012- HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2012- Η εταιρεία HOL δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης και δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 66.000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m²

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m² 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων Μέσοςόροςεργαζομένωνγιατο2010: 2.808μόνιμο προσωπικό και 579 έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο Προφίλ Η Jumbo κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να αμφισβητηθεί στο ορατό μέλλον, καθώς οφείλεται σε ένα μίγμα παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 Σεπτεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND METOXIKO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο.

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο. 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων με 45 καταστήματα στην Ελλάδα, 3 στην Κύπρο και 6 στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλεισμένο ισοζύγιο Μ 31-12-2015

Κλεισμένο ισοζύγιο Μ 31-12-2015 Μητρική : Μ Ελλάς ΑΕ, Θυγατρική : Θ Ελλάς ΑΕ Ισοζύγιο Μ 1-1-2015 Ημερολογιακές Κινήσεις Μ 2015 Άκλειστο Ισοζύγιο Μ 31-12-2015 Εγγραφές κλεισίματος Μ 31-12-2015 (ουσιαστικά εγγραφή αποθεμάτων τέλους 31-12-2015,

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα