Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών"

Transcript

1 Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete buildings, based on real damage data ήµητρα Παντάζου 1, Στέφανος ρίτσος 2 Λέξεις κλειδιά: προσεισµικός έλεγχος, τρωτότητα, σεισµός, οπλισµένο σκυρόδεµα, βλάβες ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία συγκρίνεται ο βαθµός της Ελληνικής µεθόδου πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου και της Νεοζηλανδικής µεθόδου αρχικής αποτίµησης, εφαρµόζοντας τις µεθόδους αυτές σε ικανό δείγµα εκατό (100) κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος στην περιοχή Αχαρνές Νοµού Αττικής που επλήγησαν από το σεισµό της Πάρνηθας στις Η διερεύνηση της επαλήθευσης των αποτελεσµάτων γίνεται µε στατιστική συσχέτιση των πραγµατικών βλαβών και της σεισµικής συµπεριφοράς του δείγµατος. Από την αποτίµηση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι η Νεοζηλανδική µέθοδος αρχικής αποτίµησης ΝΖ-2000, προσαρµοσµένη κατάλληλα στα Ελληνικά δεδοµένα, υπερτερεί της Ελληνικής ως προς την ικανότητα πρόβλεψης των κτιρίων µε σοβαρές ή βαριές βλάβες. Τέλος στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, διαµορφώνεται µια πρόταση βελτίωσης της Ελληνικής µεθόδου, µε την οποία αυξάνεται η αξιοπιστία πρόβλεψης βλάβης, όσο αυξάνει ο βαθµός βλάβης. ABSTRACT: In the present study, the Greek first level pre-earthquake assessment procedure is compared with the New Zealand Initial Evaluation Process by applying each method to a sample of one hundred reinforced concrete buildings collected in the Acharnes region of Attica, which was greatly affected by the September 7 th, 1999 earthquake. Verification of results is performed through a statistical correlation between the actual damage and the seismic behaviour of the aforementioned sample of buildings. The results of this assessment demonstrate that the New Zealand initial evaluation process 1 Πολιτικός Μηχανικός M CS, ΥΠΕΧΩ Ε/Γ.Γ..Ε/ΕΥ /ΕΠ-ΕΠ, Αθήνα, 2 Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 1

2 ΝΖ-2000 is a better damage predictor than the Greek procedure. As a result, modifications to the Greek procedure are proposed and it is found that the accuracy of the predicted damage improves as the degree of damage increases. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πρωτοβάθµιος προσεισµικός έλεγχος ενός µεγάλου πλήθους κτιρίων µε ταχύ οπτικό έλεγχο αποτελεί, χωρίς αµφιβολία, ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο διαχωρισµού της οµάδας των κτιρίων που κρίνονται ως πλέον τρωτά και απαιτούν περαιτέρω λεπτοµερέστερο έλεγχο. Συχνά η διαδικασία αυτή έχει χρησιµοποιηθεί και ως βάση για την πρόβλεψη του αναµενόµενου βαθµού βλάβης, σε ένα επόµενο σεισµό, στο επίπεδο του σεισµικού σχεδιασµού. Σε διεθνές επίπεδο, οι περισσότερες σχετικές διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί σε αρκετές χώρες είναι παραλλαγές των Αµερικανικών προτάσεων της FEMA και στον άξονα αυτό έχουν συνταχθεί σχετικές Ελληνικές προτάσεις. Η διαδικασία αποτίµησης του βαθµού τρωτότητας κάθε κτιρίου είναι ιδιαίτερα απλή και συνιστάται στον προσδιορισµό ενός βαθµού (score), µε βάση τον οποίο το κτίριο κατατάσσεται σε µια κλίµακα βαθµού επικινδυνότητας. Όµως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα στην Νεοζηλανδική (ΝΖ) πρόταση αρχικής αποτίµησης, που η διαδικασία απαιτεί ακριβέστερες παρατηρήσεις και κάποιους στοιχειώδεις αδροµερείς υπολογισµούς της εκτιµούµενης σεισµικής ικανότητας των κτιρίων, ως ποσοστό της αντίστοιχης των καινούριων κτιρίων. Στο παρελθόν, έχουν παρουσιαστεί αρκετές εργασίες που έχουν ασχοληθεί µε την αξιολόγηση του βαθµού µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου. (Καραµπίνης Α, 2003, Στυλιανίδης κ.α., 2003α, 2003β, 2003γ, Ψιµούλης, Α. και Τσιλιµπάρης Ν., 2004, Παντάζου., 2008, Καλύβα Αικ., 2009 ). Επίσης, έχει φανεί ότι η κάθε µέθοδος δεν παρουσιάζει την ίδια προσαρµογή σε όλες τις κατηγορίες βλαβών (Σχετάκης Α.,2008, Χαλκιά κ.α., 2006, Kapetana and Dritsos, 2007) ενώ τα αποτελέσµατα φαίνεται να διαφοροποιούνται από δείγµα σε δείγµα (Καραµπίνης Α, 2003). Αξίζει να παρατηρηθεί ότι, σε σχετικές εργασίες που έγιναν στο παρελθόν, σε επίπεδο διπλωµατικών εργασιών, στο Πανεπιστήµιο Πατρών, η υιοθετηθείσα το έτος 2000 Νεοζηλανδική µέθοδος (ΝΖ-0), µετά από κατάλληλες προσαρµογές στην ελληνική πραγµατικότητα, έδωσε δείγµατα καλής. Κύριο αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση της των εναλλακτικών σεναρίων της Ελληνικής µεθόδου και ειδικότερα η πρόταση µιας δυνητικής βελτίωσης της. Επικουρικά για λόγους σφαιρικότερης αντίληψης του βαθµού των σεναρίων και της πρότασης, τα αποτελέσµατα συγκρίνονται και µε τα αντίστοιχα που προκύπτουν µε εφαρµογή της προαναφερθείσας προσαρµοσµένης Νεοζηλανδικής µεθόδου του 2000 (ΝΖ-0). Στο τέλος της επόµενης ενότητας αιτιολογείται εκτενώς η παραπάνω επιλογή, έναντι της πλέον πρόσφατης έκδοσης του ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 2

3 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αξιολογούνται δεδοµένα από 100 κτίρια στην περιοχή Αχαρνές, µε κριτήριο το βαθµό βλάβης που υπέστησαν στον ισχυρό σεισµό της Αθήνας το ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ Ελληνική µέθοδος πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου Για την εφαρµογή της Ελληνικής µεθόδου χρησιµοποιείται το έντυπο του Οργανισµού Σχολικών κτιρίων (ΟΣΚ) το οποίο δεν παρουσιάζει διαφορές µε το έντυπο του ΟΑΣΠ για τα κτίρια οπλισµένου σκυροδέµατος. Για τη βαθµολογία ακολουθείται η πρόταση της Επιτροπής Εισήγησης Σεναρίων (ΕΕΣ) του ΑΠΘ που καλείται ΟΣΚ-σεν.1. Σε κάθε δοµικό τύπο αντιστοιχεί µια «Αρχική Βαθµολογία Σεισµικού Κινδύνου» (ΑΒΣΚ), η οποία διαµορφώνεται ανάλογα µε το κανονιστικό πλαίσιο της κατασκευής. Ανάλογα µε τη σεισµική ζώνη και µε βάση τα βασικά δοµικά χαρακτηριστικά της κατασκευής διαµορφώνεται η βασική βαθµολογία. Εφόσον υπάρχουν πυλωτή ή/και κοντά υποστυλώµατα, η αρχική βαθµολογία µειώνεται, ενώ στην περίπτωση ύπαρξης τοιχοπληρώσεων µε κανονική διάταξη, η βαθµολογία αυξάνεται και προκύπτει η Βασική Βαθµολογία Σεισµικού Κινδύνου (ΒΒΣΚ). Στη συνέχεια βαθµολογούνται αρνητικά, τα λοιπά στοιχεία τρωτότητας: µη ύπαρξη αντισεισµικού κανονισµού, κακή κατάσταση, σπουδαιότητα, προηγούµενες σεισµικές επιβαρύνσεις, κρούση, µεγάλο ύψος, µη κανονικότητα καθ ύψος, οριζόντια µη κανονικότητα, στρέψη, καθώς και η κατηγορία του εδάφους. Τα στοιχεία τρωτότητας βαθµολογούνται µονοσήµαντα και αρνητικά ανεξαρτήτως του µεγέθους τους (ποιοτική εξέταση). Η τελική βαθµολογία κατατάσσει το κτίριο όσον αφορά τη σεισµική του τρωτότητα και είναι δυνατόν να προκύψει και αρνητική (ΟΣΚ 2001). Η ίδια επιτροπή πρότεινε και ένα εναλλακτικό σενάριο βαθµολόγησης. Κάθε δοµικός τύπος λαµβάνει µία αρχική βαθµολογία, η οποία µειώνεται ανάλογα µε τη σεισµική ζώνη των κτιρίων. Οι παράµετροι τρωτότητας που εξετάζονται είναι οι ίδιες µε τη προϋπόθεση ότι ανεξαρτήτως του πόσα στοιχεία µη κανονικότητας παρουσιάζονται στην κατασκευή, τίθεται µια αρνητική βαθµολογία -0,20 και καλείται ΟΣΚ-σεν.2.1. Στην παρούσα εργασία η βαθµολόγηση γίνεται µε τα σενάρια 1 και 2. Στο σενάριο 2 εφαρµόζεται µια παραδοχή κατά τη βαθµολόγηση η οποία καλείται ΟΣΚ-σεν.2.2. Σε κάθε σηµείο τρωτότητας που παρατηρείται στο κτίριο δίδεται αρνητική βαθµολογία -0,20 µε µέγιστη αρνητική βαθµολογία -0,50. (Παντάζου. 2008). Νεοζηλανδική µέθοδος αρχικής αποτίµησης (Initial evaluation process) Στη ΝΖ-0 µέθοδο αρχικής αποτίµησης χρησιµοποιείται, ως βασικό µέγεθος αξιολόγησης, ο συντελεστής (%NBS)b (baseline percentage new building standard). Ο συντελεστής αυτός εκφράζει την εκτιµούµενη σεισµική ικανότητα του κτιρίου, ως ποσοστό ενός αντίστοιχου καινούργιου κτιρίου, λαµβάνοντας υπόψη τον κανονισµό σχεδιασµού, την κατηγορία εδάφους, την πλαστιµότητα 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 3

4 της κατασκευής, τη σεισµική ζώνη και την χρήση του κτιρίου. Οι υπολογισµοί είναι πιο σύνθετοι από τον υπολογισµό της βασικής βαθµολογίας της Ελληνικής µεθόδου. Στη συνέχεια προσδιορίζεται ο λόγος επιτελεστικότητας PAR (Performance Achievement Ratio) για τη διαµήκη και εγκάρσια διεύθυνση. Στον προσδιορισµό του συντελεστή αυτού λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία τρωτότητας της κατασκευής: µη κανονικότητα σε κάτοψη (σχήµα κάτοψης L, Τ, Ε, στενόµακρα κτίρια, στρέψη), κατακόρυφη µη κανονικότητα (µαλακός όροφος, διαφοροποίηση µάζας), κοντά υποστυλώµατα, κρούση, εδαφικές συνθήκες, άλλοι παράγοντες. Τα στοιχεία τρωτότητας είναι περίπου τα ίδια µε την Ελληνική µέθοδο αλλά δεν βαθµολογούνται µονοσήµαντα. Βαθµολογούνται ανάλογα µε το µέγεθος τους και προκύπτει ένας συντελεστής ο οποίος δεν είναι ποτέ αρνητικός. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν παραπάνω από ένας παράγοντες για το στοιχείο τρωτότητας όπως η µη κανονικότητα σε κάτοψη επιλέγεται ο δυσµενέστερος ανάλογα µε το µέγεθος του. Η τελική βαθµολόγηση προκύπτει ως γινόµενο των συντελεστών των στοιχείων τρωτότητας και αποδίδεται η πραγµατική δοµική τρωτότητα του κτιρίου αφού γίνεται ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των στοιχείων τρωτότητας. Τέλος υπολογίζεται ο Βαθµός οµικής Συµπεριφοράς SPS (Structural Performance Score) ως το γινόµενο του (%NBS)b και του λόγου επιτελεστικότητας PAR. (NZSEE IEP 2000). H NZ µέθοδος στην σηµερινή της µορφή ΝΖ-06 (NZSEE IEP 2006) ακολουθεί την ίδια δοµή της έκδοσης του 2000, (ΝΖ-0), αυξάνοντας το πλήθος των «κανονιστικών» περιόδων και τροποποιεί σε αρκετές περιπτώσεις τιµές σχετικών παραµέτρων. Στην παρούσα εργασία ως κρίσιµες χρονολογίες που καθορίζουν τις κανονιστικές περιόδους των κατασκευών µας χρησιµοποιήθηκαν το 1959 (εφαρµογή του Αντισεισµικού Κανονισµού), 1985 (εφαρµογή των πρόσθετων άρθρων) και το 1995 (εφαρµογή του ΝΕΑΚ). Η διαίρεση αυτή µπορούσε εύκολα να αντιστοιχηθεί σε αντίστοιχες περιόδους της ΝΖ-0 µεθόδου (P.N. Davenport 2004), κάνοντας χρήση των τιµών των αντίστοιχων αρχικών συντελεστών (%ΝΒS)gen και των σχετικών τιµών που αφορούσαν την πλαστιµότητα. Οι τιµές αυτές θα µπορούν να θεωρηθούν εύλογες για τις Ελληνικές κατασκευές των αντίστοιχων χρονικών περιόδων. Αντιθέτως, µιας ανάλογη αντιστοίχιση µε την νέα έκδοση ΝΖ-06 απαιτεί αρκετές αυθαίρετες αντιστοιχίσεις ενώ οι προτεινόµενες τιµές για τον συντελεστή (%NBS)nom και την πλαστιµότητα θα έπρεπε να αγνοηθούν ως αναντίστοιχες µε τα όρια που εν γένει γίνονται αποδεκτά στην Ελληνική πραγµατικότητα. Ως εκ τούτου, και µε βάση το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, η ΝΖ-0 έχει δώσει δείγµατα καλής στην Ελληνική πραγµατικότητα, η µέθοδος αυτή επιλέγεται για σύγκριση στην συνέχεια. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 4

5 είγµα ΕΙΓΜΑ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σε περιοχή του ήµου Αχαρνών που επλήγη από σεισµό το 1999, επελέγη τυχαίο δείγµα εκατό (100) κτιρίων που αντιστοιχεί σε 7 Οικοδοµικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) 291, 292, 293, 294, 273, 276, και 296 όπως φαίνονται στo πιο κάτω σχήµα 1, προκειµένου να διεξαχθεί ταχύς οπτικός έλεγχος, µε επί τόπου καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών, των δοµικών τύπων των κτιρίων και των στοιχείων τρωτότητας στα αντίστοιχα έντυπα. Σχήµα 1: Απόσπασµα κάτοψης Ο.Τ. του ήµου Αχαρνών-www.ploigos.gr Ορίστηκαν οι εξής κατηγορίες χαρακτηρισµού βλάβης (σηµειώνεται και η ποσόστωση του δείγµατος των κτιρίων ανά βαθµό βλάβης): D0 - Κατασκευή χωρίς βλάβες 27 %, D1 - Κατασκευή µε ελαφρές βλάβες 19 %, D2 - Κατασκευή µε σοβαρές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης µόνο 19 %, D3 - Κατασκευή µε µέτριες βλάβες στο φέροντα οργανισµό (Φ.Ο) 11 %, D4 - Κτίρια µε σοβαρές βλάβες στον φέροντα οργανισµό 22 %, D5 - Κτίρια µε βαριές βλάβες στον Φ.Ο. 2 % και D6 - Κτίρια που έχουν υποστεί µερική ή ολική κατάρρευση 0 %. Τα κτίρια του δείγµατος είναι έως ενός πέντε ορόφων, εκ των οποίων το 78 % είναι χαµηλά κτίρια έως τριών ορόφων. Στο σχήµα 2, φαίνεται ότι τα περισσότερα κτίρια (74 %) του δείγµατος έχουν κτισθεί σύµφωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό του Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται η ποσόστωση του δείγµατος των κτιρίων µε µαλακό όροφο. Μόνο το 7 % των κτιρίων έχουν πυλωτή στο ισόγειο, και το 30% έχουν κυρίως καταστήµατα στο ισόγειο ή παρουσιάζεται µερική έλλειψη τοιχοπλήρωσης. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 5

6 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΛΑΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 19% 4% 3% ΧΩΡΙΣ Α.Κ. Α.Κ. 59 Α.Κ. 85 Α.Κ % 7% Χτισµένο Ισόγειο Κατάστηµα ή Ελλιπής Τοιχοπλήρωση Pilotis, 63% 74% Σχήµα 2: Ποσόστωση δείγµατος κτιρίων σύµφωνα µε το Κανονιστικό Πλαίσιο. Σχήµα 3: Ποσόστωση δείγµατος κτιρίων Μαλακού Ορόφου. Μεθοδολογία Η διερεύνηση της επαλήθευσης των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την Ελληνική και τη ΝΖ-0 µέθοδο γίνεται µε στατιστική συσχέτιση των πραγµατικών βλαβών και της σεισµικής συµπεριφοράς του δείγµατος. Τα κτίρια του δείγµατος, έχουν χαρακτηριστεί όσον αφορά στην καταλληλότητα τους για χρήση ανάλογα µε τις ζηµιές που υπέστησαν, από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων του ΥΠΕΧΩ Ε. Τα στοιχεία τρωτότητας που αφορούν την αλλαγή σπουδαιότητας, την κακή κατάσταση και τις προηγούµενες σεισµικές επιβαρύνσεις δεν ήταν γνωστά και δεν αξιολογήθηκαν. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων των µεθόδων γίνεται µε βάση τα ποσοστά των κτιρίων ανά βήµα βαθµολογίας και χαρακτηρισµό βλάβης και την στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής κάθε κατηγορίας κτιρίων µε τη δοµική βαθµολογία κάθε µεθόδου ανηγµένη σε κλίµακα του δέκα και βήµα 1, τις µέσες τιµές δοµικών βαθµολογίων ανά βαθµό βλάβης, και το µέτρο πρόβλεψης βλάβης (ή µη βλάβης) της κάθε µεθόδου. Ως µέτρο πρόβλεψης βλάβης (ή µη βλάβης) ορίζεται ο λόγος του πλήθους των κτιρίων στα οποία προβλέπονται βλάβες (ή µη βλάβες) προς το σύνολο των κτιρίων που παρατηρήθηκαν βλάβες (ή µη βλάβες). (Παντάζου. 2008). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝ ΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Στα σχήµα 4 έως 9 παρουσιάζεται η στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής κάθε κατηγορίας βλάβης µε τη δοµική βαθµολογία για όλες τις µεθόδους. Από τα σχήµατα προκύπτει ότι η ΝΖ-0 µέθοδος παρουσιάζει καλύτερη προσαρµογή από όλα τα σενάρια της Ελληνικής µεθόδου ΟΣΚ σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τις κτίρια χωρίς βλάβες D0 και κτίρια µε ελαφρές βλάβες D1 όπου στη δεύτερη κατηγορία δεν προκύπτει λογική σχέση 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 6

7 µεταξύ της δοµικής βαθµολογίας και της βλάβης. Από τις µέσες τιµές δοµικών βαθµολογιών ανά µέθοδο οι οποίες παρουσιάζονται στο σχήµα 10 παρατηρούµε ότι µόνο η ΝΖ-0 µέθοδος δίδει αξιόπιστα αποτελέσµατα, αφού προκύπτει λογική σχέση µεταξύ δοµικής βαθµολογίας και βαθµού βλάβης καθώς οι µέσες τιµές δοµικών βαθµολογιών µειώνονται όσο αυξάνεται η βλάβη. Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι η ΝΖ-0 µέθοδος υπερτερεί ως προς το µέτρο πρόβλεψης βαριάς βλάβης στο φέροντα οργανισµό Ec, D5, έχοντας υψηλότερο µέτρο απ όλες τις µεθόδους του ΟΣΚ σε όλα τα ποσοστά ενώ µειονεκτεί µόνο ως προς το ποσοστό 10% του µέτρου πρόβλεψης σοβαρής ή βαριάς βλάβης στο φέροντα οργανισµό Ec, D4+D5,10 έναντι της µεθόδου ΟΣΚ-σεν Επίσης η µέθοδος ΟΣΚ-σεν 2.1 υπερτερεί έναντι των άλλων δύο µεθόδων του ΟΣΚ σε όλα τα ποσοστά από τις οποίες πιο µειονεκτική είναι η µέθοδος ΟΣΚ-σεν.1. Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι η ΝΖ-0 µέθοδος υπερτερεί ως προς στα ποσοστά 10% και 50 % του ευµενέστερου δείγµατος έχοντας υψηλότερο µέτρο πρόβλεψης µη βλάβης D0 και πρόβλεψης µη βλάβης ή ελαφριάς βλάβης D0+D1 από τις µεθόδους του ΟΣΚ ενώ µειονεκτεί ως προς το ποσοστό 20% του µέτρου πρόβλεψης µη βλάβης D0 έναντι όλων των µεθόδων του ΟΣΚ. Σηµειώνεται ότι παρουσιάζει το ίδιο µέτρο πρόβλεψης πρόβλεψης µη βλάβης ή ελαφριάς βλάβης D0+D1 µε τη µέθοδο ΟΣΚ-σεν.1 στο ποσοστό 10 %. Η µέθοδος ΟΣΚ-σεν.1 υπερτερεί των άλλων δύο µεθόδων του ΟΣΚ από τις οποίες πιο µειονεκτική είναι η µέθοδος ΟΣΚ-σεν.2.1. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η ΝΖ-0 µέθοδος αρχικής αποτίµησης δίνει καλύτερα αποτελέσµατα πρόβλεψης βλάβης στα κτίρια από όλες τις µεθόδους του ΟΣΚ. Επίσης η µέθοδος ΟΣΚ-σεν.1 µειονεκτεί έναντι των άλλων δύο µεθόδων του ΟΣΚ στην αξιοπιστία πρόβλεψης σοβαρής ή βαριάς βλάβης στο φέροντα οργανισµό ενώ υπερτερεί αυτών στην αξιοπιστία σεισµικής επάρκειας. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Ενώ τα βασικά στοιχεία τρωτότητας που εξετάζονται και στην Ελληνική και στη ΝΖ-0 µέθοδο είναι ως επί το πλείστον τα ίδια, στη ΝΖ-0 µέθοδο αποδίδεται καλύτερα η πραγµατική δοµική τρωτότητα του κτιρίου αφού γίνεται ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των στοιχείων τρωτότητας. Στο πλαίσιο αυτό εφαρµόστηκε η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των στοιχείων τρωτότητας στη Ελληνική µέθοδο ΟΣΚ-σεν.1. Η ΑΒΣΚ είναι απλή, της κλίµακας του δέκα και ανάλογη του δοµικού τύπου και του κανονισµού σχεδιασµού, όπου δόθηκαν αναλογικά µεγαλύτερες τιµές στους δοµικούς τύπους που αντιστοιχούν σε πιο σύγχρονα κανονιστικά πλαίσια σε σχέση µε τη µέθοδο ΟΣΚ-σεν.1 µε σκοπό να αποφευχθούν οι τελικές αρνητικές βαθµολογίες που παρουσιάζει το σενάριο αυτό. Οι βαθµολογίες των ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας και του εδάφους διατηρούνται οι ίδιες. Επίσης οι 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 7

8 βαθµολογίες της µεθόδου ΟΣΚ-σεν.1 για την κακή κατάσταση, την αλλαγή σπουδαιότητας και των προηγούµενων σεισµικών επιβαρύνσεων εισήχθησαν για λόγους πληρότητας µόνο, στην προτεινόµενη µέθοδο δεδοµένου ότι δεν εξετάζονται λόγω έλλειψης στοιχείων. Προκειµένου τα στοιχεία τρωτότητας να βαθµολογηθούν ανάλογα µε το µέγεθος τους, διαµορφώθηκε κλίµακα βαθµονόµησης 4 βαθµών ανά στοιχείο τρωτότητας µε κριτήριο τον εύκολο προσδιορισµό του µεγέθους του κατά τον ταχύ οπτικό έλεγχο και καταγραφή του στο δελτίο δοµικής τρωτότητας που διαµορφώθηκε όπως του ΟΣΚ αλλά προστέθηκε η κλίµακα τρωτότητας. Η κλίµακα διαµορφώθηκε ως εξής: καθόλου- 0, µικρό-1, µέτριο-2, µεγάλο-3 και προσαρµόστηκε κατάλληλα ανά στοιχείο τρωτότητας. Ως βάση εκκίνησης για το βαθµό της µέγιστης κλίµακας κάθε στοιχείου τρωτότητας λήφθηκε η βαθµολογία της µεθόδου ΟΣΚ-σεν.1 όπως ισχύει για κάθε δοµικό τύπο ΟΣα/ΟΣβ και κανονιστικό πλαίσιο. Τα µικρότερα µεγέθη κάθε στοιχείου τρωτότητας µειώθηκαν αναλογικά σύµφωνα µε την κλίµακα. Από τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα του εξεταζόµενου δείγµατος παρατηρήθηκε ότι ένας δυσµενής χαρακτηρισµός βλάβης δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών στοιχείων τρωτότητας αθροιστικά σε ένα κτίριο καθώς και το αντίστροφο. Στη ΝΖ-0 µέθοδο αρχικής αποτίµησης σε ορισµένα στοιχεία τρωτότητας συντρέχουν παραπάνω από ένας παράγοντες τρωτότητας και επιλέγεται ο δυσµενέστερος ανάλογα µε το µέγεθος του. Σύµφωνα µε τα παραπάνω έγιναν προσπάθειες οµαδοποίησης των στοιχείων τρωτότητας κατά τη βαθµολόγηση µέσω επαναληπτικών δοκιµών µε στόχο τη βελτίωση της βαθµολογίας του εξεταζόµενου δείγµατος κατ αντιστοιχία µε το βαθµό βλάβης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις δυσµενέστερες κατηγορίες βλαβών. Κατόπιν επαναληπτικών αλλαγών στην οµαδοποίηση των στοιχείων τρωτότητας ορίστηκαν γενικότερα στοιχεία τρωτότητας όπου για την βαθµολόγηση τους επιλέγεται το δυσµενέστερο ανάλογα µε το µέγεθος του. Επίσης, για την βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων του εξεταζόµενου δείγµατος, αυξήθηκαν σε σχέση µε τις αρχικές οι αρνητικές βαθµολογίες στις κλίµακες των παραµέτρων τρωτότητας του στοιχείου τρωτότητας Καθ ύψος µη κανονικότητα. Τα στοιχεία τρωτότητας σύµφωνα µε την προτεινόµενη µέθοδο είναι τα εξής : Κίνδυνος κρούσης µε γειτονικά κτίρια, Μη κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη, Μεγάλο ύψος, Καθ ύψος µη κανονικότητα (Μαλακός όροφος, Κοντά υποστυλώµατα, Μη κανονικότητα καθ ύψος), Μη κανονικότητα σε κάτοψη (Οριζόντια µη κανονικότητα, στρέψη). Για την πληρότητα της προτεινόµενης µεθόδου για τα κτίρια οπλισµένου σκυροδέµατος εκτός από το δελτίο δοµικής τρωτότητας, διαµορφώθηκε και το δελτίο βαθµολόγηση των κτιρίων που περιλαµβάνει όλα τα βήµατα που απαιτούνται προκειµένου να υπολογιστεί η τελική βαθµολογία των κατασκευών. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 8

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Σύµφωνα µε τα πιο κάτω σχήµατα 4 έως 9, η προτεινόµενη µέθοδος όπως και η ΝΖ-0 παρουσιάζουν καλύτερη προσαρµογή της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων ανά βαθµό βλάβης και της δοµικής βαθµολογίας, από όλα τα σενάρια της Ελληνικής µεθόδου ΟΣΚ, όσο αυξάνει o βαθµός βλάβης. Συγκρινόµενες µεταξύ τους η µία υπερτερεί της άλλης ανάλογα µε το βαθµό βλάβης. Στο δυσµενέστερο βαθµό βλάβης D5 φαίνεται να υπερτερεί η ΝΖ-0 µέθοδος έναντι της προτεινόµενης µεθόδου που υπερτερεί στο βαθµό βλάβης D4. Για τα κτίρια µε ελαφρές βλάβες D1 η προτεινόµενη µέθοδος φαίνεται να µειονεκτεί σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους. Στο σχήµα 10 παρατηρούµε ότι η προτεινόµενη µέθοδος και η ΝΖ-0 µέθοδος έχουν λογική σχέση µεταξύ των ανηγµένων µέσων τιµών και του βαθµού βλάβης, έναντι όλων των σεναρίων της Ελληνικής µεθόδου που παρουσιάζεται πρόβληµα στους βαθµούς βλάβης D2 και D5. ΚΤΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΕΣ D0 110,0% Ποσοστό Κτιρίων (%) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 R N = 0,2134 ` 2 R Π = 0,824 2 R ΕΣ1 = 0,8248 R EΣ2.2 2 = 0,7159 R ΕΣ2.1 2 = 0, ,0% 0,0% οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 4. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων χωρίς βλάβες D0 µε τη δοµική βαθµολογία 110,0% ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΕΛΑΦΙΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ D1 Ποσοστό Κτιρίων (%) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ 50,0% ` 40,0% 30,0% 2 R Π = 0, R Σ2.2 = 0, R ΕΣ2.1 = 0, ,0% 10,0% 2 R ΕΣ.1 = 0,003 2 R Ν = 0,1444 0,0% οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 5. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων µε ελαφριές βλάβες D1 µε τη δοµική βαθµολογία 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 9

10 Ποσοστό Κτιρίων (%) 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ D2 NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ 40,0% R 2 ΕΣ2.1 = 0, ,0% R 2 Π = 0,0134 R 2 ΕΣ2.2 = 0, ,0% R 2 Ν = 0, ,0% R 2 ΕΣ1 = 0,0528 0,0% οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 6. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων µε σοβαρές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης µόνο D2 µε τη δοµική βαθµολογία Ποσοστό Κτιρίων (%) 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% ΚΤΙΡΙΑ ME ΜΕΤΡΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ Φ.Ο. D3 NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ` 30,0% 2 R Ν = 0, R Σ2.2 = 2E-06 20,0% 2 R Π = 0, ,0% 2 R Σ2.1 = 0, R Σ.1 = 0,0641 0,0% οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 7. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων µε µέτριες βλάβες στο Φ.Ο. D3 µε τη δοµική βαθµολογία ΚΤΙΡΙΑ ME ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ Φ.Ο. D4 Ποσοστό Κτιρίων (%) 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 2 R Σ2.1 = 0, ,0% 60,0% 2 R Σ2.2 = 0, ,0% 2 R Π = 0, ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% R Ν 2 = 0,6232 ` R Σ.1 2 = 0,3245 NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 8. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων µε σοβαρές βλάβες στο Φ.Ο. D4 µε τη δοµική βαθµολογία 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 10

11 ΚΤΙΡΙΑ ME ΒΑΡΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ Φ.Ο. D5 Ποσοστό Κτιρίων (%) 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% R Π 2 = 0,2727 R Ν 2 = 0,2727 ` NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 2 R Σ.1 = 0, R Σ2.2 = 0,0436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ R Σ2.1 2 = 0, οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 9. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων µε βαριές βλάβες στο Φ.Ο. D5 µε τη δοµική βαθµολογία ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ ΜΕΘΟ Ο Μέσες τιµές δοµικών βαθµολογιών 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,33 6,08 5,93 5,75 5,54 5,71 5,60 5,45 5,36 4,84 4,61 4,51 4,33 4,40 4,11 3,79 3,67 3,47 4,05 3,48 3,24 3,24 2,522,50 2,39 2,19 1,59 1,66 0,70 0,80 D0 D1 D2 D3 D4 D5 ΟΣΚ-ΣΕΝ. 1 ΟΣΚ-ΣΕΝ. 2.1 ΟΣΚ-ΣΕΝ. 2.2 ΝΕΟΖΗΛΑΝ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ Μέθοδος Σχήµα 10. Μέσες τιµές δοµικών βαθµολογιών ανά µέθοδο Όπως φαίνεται στο πίνακα 1, η προτεινόµενη µέθοδος υπερτερεί όλων των µεθόδων του ΟΣΚ στο µέτρο πρόβλεψης βαριάς βλάβης στο φέροντα οργανισµό Ec, D5 ενώ µειονεκτεί έναντι της ΝΖ-0 µεθόδου στο δυσµενέστερο δείγµα 2 %. Επίσης µειονεκτεί ως προς το ποσοστό 10% του µέτρου πρόβλεψης σοβαρής ή βαριάς βλάβης στο φέροντα οργανισµό Ec, D4+D5,10 έναντι της µεθόδου ΟΣΚ-σεν. 2.1 αλλά υπερτερεί όλων των άλλων µεθόδων σε αυτό το ποσοστό. Από τον πίνακα 2 φαίνεται ότι η προτεινόµενη µέθοδος µειονεκτεί της µεθόδου ΟΣΚ-σεν. 1 και της ΝΖ-0 µεθόδου ως προς το µέτρο πρόβλεψης µη βλάβης D0 και πρόβλεψης µη βλάβης ή ελαφριάς βλάβης D0+D1. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 11

12 Πίνακας 1. πρόβλεψης βαριάς βλάβης D5 και µέτρο πρόβλεψης σοβαρής D4 ή βαριάς βλάβης D5 στο φέροντα οργανισµό ανά µέθοδο / Μέθοδος E C,D5,2 πρόβλεψης D5 στο 2 % E C,D5,5 πρόβλεψης D5 στο 5 % E C, D5,10 πρόβλεψης D5 στο 10 % E C,D4+D5,1 0 πρόβλεψης D4 ή D5 στο 10 % E C,D4+D5,2 0 πρόβλεψης D4 ή D5 στο 20 % E C,D4+D5,5 0 πρόβλεψης D4 ή D5 στο 50 % NEOZ/ΚΗ 0,5 0,4 0,2 0,6 0,75 0,46 ΟΣΚ-ΣΕΝ ,5 0,55 0,46 ΟΣΚ-ΣΕΝ ,2 0,1 1 0,75 0,46 ΟΣΚ-ΣΕΝ ,6 0,65 0,46 ΠΡΟΤΑΣΗ 0 0,4 0,2 0,7 0,6 0,46 Πίνακας 2. πρόβλεψης µη βλάβης D0 και µέτρο πρόβλεψης µη βλάβης D0 ή ελαφριάς βλάβης D1 στο κτίριο ανά µέθοδο / Μέθοδος E C,D0,10 πρόβλεψης D0 10 % E C,D0,20 πρόβλεψης D0 20 % E C,D0,50 πρόβλεψης D0 50 % E C,D0+D1,1 0 πρόβλεψης D0+D1 10% E C,D0+D1,2 0 πρόβλεψης D0+D1 20% E C,D0,50 πρόβλεψης D0 50 % NEOZ/ΚΗ 0,8 0,6 0,48 0,9 0,8 0,74 ΟΣΚ-ΣΕΝ.1 0,7 0,65 0,44 0,9 0,85 0,68 ΟΣΚ-ΣΕΝ2.1 0,6 0,65 0,36 0,7 0,75 0,56 ΟΣΚ-ΣΕΝ2.2 0,7 0,65 0,44 0,8 0,8 0,68 ΠΡΟΤΑΣΗ 0,7 0,5 0,44 0,7 0,75 0,7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αξιολογήθηκε η αξιοπιστία της Ελληνικής µεθόδου πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων Ο.Σ. (µε 3 εναλλακτικά σενάρια) και της ΝΖ-0 µεθόδου αρχικής αποτίµησης. Στη συνέχεια διερευνήθηκε µια εναλλακτική πρόταση µε στόχο την βελτίωση της Ελληνικής µεθόδου. Στην προτεινόµενη βελτίωση της Ελληνικής µεθόδου, τα στοιχεία τρωτότητας βαθµολογούνται ανάλογα µε το µέγεθός τους, σε µια 4βάθµια κλίµακα, που προσαρµόστηκε ανάλογα µε το υπό εξέταση στοιχείο τρωτότητας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, η προτεινόµενη µέθοδος και η ΝΖ-0 µέθοδος αρχικής αποτίµησης παρουσιάζουν σαφώς καλύτερα αποτελέσµατα πρόβλεψης της τρωτότητας των κτιρίων όσο αυξάνει ο βαθµός βλάβης συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα της Ελληνικής µεθόδου και θα µπορούσαν να θεωρηθούν και οι δύο αξιόπιστες για την πρόβλεψη σεισµικής ανεπάρκειας των κατασκευών. Η ΝΖ-0 µέθοδος και η προτεινόµενη υπερέχουν η µία της άλλης ανάλογα µε την κατηγορία βλάβης. Στο δυσµενέστερο βαθµό βλάβης D5 φαίνεται να υπερτερεί η ΝΖ-0 µέθοδος έναντι της προτεινόµενης που 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 12

13 υπερτερεί στο βαθµό βλάβης D4. Στο δυσµενέστερο δείγµα 2 % η ΝΖ-0 µέθοδος υπερτερεί έναντι της προτεινόµενης µεθόδου. Όσον αφορά στην πρόβλεψη σεισµικής επάρκειας των κατασκευών, για όλες τις µεθόδους, τα αποτελέσµατα φαίνεται εν γένει να είναι ικανοποιητικά για τα κτίρια χωρίς βλάβες (D0), ενώ για τα κτίρια µε ελαφρές βλάβες (D1) τα αποτελέσµατα δεν φαίνονται ικανοποιητικά για καµία µέθοδο όπου µειονεκτικότερη εµφανίζεται η προτεινόµενη µέθοδος. Από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας φαίνεται ότι βελτιώνεται η αξιοπιστία πρόβλεψης της σεισµικής ανεπάρκειας των κατασκευών όταν εξετάζεται και ποσοτικά η ποιοτική έκφραση των παραµέτρων τρωτότητας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστίες απευθύνονται στην ΥΑΣ-ΥΠΕΧΩ Ε για την παροχή στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Άρθρα σε επιστηµονικά συνέδρια (δηµοσιευµένα σε πρακτικά) Davenport P.N., Review of seismic provisions of historic New Zealand loading codes, Conference NZSEE, Wellington, New Zealand (2004) paper no.17 Kapetana P. and Dritsos E.S., Seismic assessment of buildings by rapid visual screening procedures 6 th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures, Bologna, Italy, (2007) Καραµπίνης Α. Ι., Βαθµονόµηση της α' φάσης του προσεισµικού ελέγχου (ταχύς οπτικός έλεγχος), 14ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, Κως, Ελλάδα, (2003) τ.γ', Στυλιανίδης, Κ. Χ., Κάππος, Α. Ι., Πενέλης, Γ. Γ. και Ιγνατάκης, Χ. Ε.. Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς, 14ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, Κως, Ελλάδα, (2003) τ. Γ', Στυλιανίδης, Κ. Χ., Κάππος, Α. Ι., Πενέλης, Γ. Γ., Ιγνατάκης, Χ. Ε.. και Καρακώστας Χ. Ζ., Προσεισµικός έλεγχος νοσοκοµείων και σχολείων περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας, 14ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, Κως, Ελλάδα, (2003) τ.γ', Στυλιανίδης, Κ.Χ., Κάππος, Α. Ι., Πενέλης, Γ.Γ. και Ιγνατάκης, Χ.Ε., Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ., 15ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, (2006) Χαλκιά, Γ. Α., Καπετανά, Π. Ε., και ρίτσος, Σ. Η., εκτίµηση τρωτότητας κτιρίων µε ταχύ οπτικό έλεγχο. 15ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, (2006) τ.β', ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 13

14 Σχετάκης, Α., Πρωτοβάθµιος προσεισµικός έλεγχος κτιρίων 14ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Πάτρα, Ελλάδα, (2008) Ψιµούλης, Α. Π,. και Τσιλιµπάρης Ν. Ευθύµιος Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο την συµπεριφορά κτιρίων στο σεισµό του Αίγιου και επεξεργασία του κόστους αποκατάστασης βλαβών, 10ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Πάτρα, Ελλάδα, (2004) ιπλωµατικές / µεταπτυχιακές εργασίες Παντάζου., Αξιολόγηση αποτελεσµάτων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών κτιρίων Μεταπτυχιακή ιατριβή ιπλώµατος Ειδίκευσης (υπό την επίβλεψη του Καθ. Σ. ρίτσου) ΕΑΠ, Πάτρα, (2008) Καλύβα Αικ., Αξιολόγηση µεθόδων ταχέως οπτικού ελέγχου κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Μεταπτυχιακή ιατριβή ιπλώµατος Ειδίκευσης (υπό την επίβλεψη του Καθ. Σ. ρίτσου), Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα (2009) Πρότυπα (standards) FEMA, Rapid visual screening of buildings for potential seismic hazards: A Handbook (FEMA-154). ATC, Redwood City, California. (1988) FEMA, Rapid visual screening of buildings for potential seismic hazards: A Handbook (FEMA-154), 2nd Edition. ATC, Redwood City, California. (2001) New Zealand Society for Earthquake Engineering (NZSEE), Assessment and Improvement of the Structural Performance of Buildings in Earthquake Recommendations of the NZSEE Study Group on Earthquake Risk Buildings (2006) New Zealand Society for Earthquake Engineering (NZSEE), An Initial Evaluation Process for Identifying Buildings Not Safe in Earthquake Recommendations of the NZSEE Study Group on Earthquake Risk Buildings Draft 8. (2000) ΟΣΚ Α.Ε. ελτίο Προσεισµικού Ελέγχου οµικής Τρωτότητας Οδηγίες Συµπλήρωσης ελτίου Προσεισµικού Ελέγχου οµικής Τρωτότητας Βαθµολογίες Επιτροπής Εισήγησης Σεναρίων (ΕΕΣ) του ΑΠΘ Θ. Καραµπίνης, Κ. Στυλιανίδης, Α. ηµητρόπουλος και Α. Σπηλιόπουλος (2001). 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 14

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 TPAΠEZA THΣ EΛΛA OΣ Eλευθ. Bενιζέλου 21 102 50 Aθήνα www.bankofgreece.gr ιεύθυνση Oικονοµικής Ανάλυσης και Mελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα