Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών"

Transcript

1 Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete buildings, based on real damage data ήµητρα Παντάζου 1, Στέφανος ρίτσος 2 Λέξεις κλειδιά: προσεισµικός έλεγχος, τρωτότητα, σεισµός, οπλισµένο σκυρόδεµα, βλάβες ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία συγκρίνεται ο βαθµός της Ελληνικής µεθόδου πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου και της Νεοζηλανδικής µεθόδου αρχικής αποτίµησης, εφαρµόζοντας τις µεθόδους αυτές σε ικανό δείγµα εκατό (100) κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος στην περιοχή Αχαρνές Νοµού Αττικής που επλήγησαν από το σεισµό της Πάρνηθας στις Η διερεύνηση της επαλήθευσης των αποτελεσµάτων γίνεται µε στατιστική συσχέτιση των πραγµατικών βλαβών και της σεισµικής συµπεριφοράς του δείγµατος. Από την αποτίµηση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι η Νεοζηλανδική µέθοδος αρχικής αποτίµησης ΝΖ-2000, προσαρµοσµένη κατάλληλα στα Ελληνικά δεδοµένα, υπερτερεί της Ελληνικής ως προς την ικανότητα πρόβλεψης των κτιρίων µε σοβαρές ή βαριές βλάβες. Τέλος στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, διαµορφώνεται µια πρόταση βελτίωσης της Ελληνικής µεθόδου, µε την οποία αυξάνεται η αξιοπιστία πρόβλεψης βλάβης, όσο αυξάνει ο βαθµός βλάβης. ABSTRACT: In the present study, the Greek first level pre-earthquake assessment procedure is compared with the New Zealand Initial Evaluation Process by applying each method to a sample of one hundred reinforced concrete buildings collected in the Acharnes region of Attica, which was greatly affected by the September 7 th, 1999 earthquake. Verification of results is performed through a statistical correlation between the actual damage and the seismic behaviour of the aforementioned sample of buildings. The results of this assessment demonstrate that the New Zealand initial evaluation process 1 Πολιτικός Μηχανικός M CS, ΥΠΕΧΩ Ε/Γ.Γ..Ε/ΕΥ /ΕΠ-ΕΠ, Αθήνα, 2 Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 1

2 ΝΖ-2000 is a better damage predictor than the Greek procedure. As a result, modifications to the Greek procedure are proposed and it is found that the accuracy of the predicted damage improves as the degree of damage increases. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πρωτοβάθµιος προσεισµικός έλεγχος ενός µεγάλου πλήθους κτιρίων µε ταχύ οπτικό έλεγχο αποτελεί, χωρίς αµφιβολία, ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο διαχωρισµού της οµάδας των κτιρίων που κρίνονται ως πλέον τρωτά και απαιτούν περαιτέρω λεπτοµερέστερο έλεγχο. Συχνά η διαδικασία αυτή έχει χρησιµοποιηθεί και ως βάση για την πρόβλεψη του αναµενόµενου βαθµού βλάβης, σε ένα επόµενο σεισµό, στο επίπεδο του σεισµικού σχεδιασµού. Σε διεθνές επίπεδο, οι περισσότερες σχετικές διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί σε αρκετές χώρες είναι παραλλαγές των Αµερικανικών προτάσεων της FEMA και στον άξονα αυτό έχουν συνταχθεί σχετικές Ελληνικές προτάσεις. Η διαδικασία αποτίµησης του βαθµού τρωτότητας κάθε κτιρίου είναι ιδιαίτερα απλή και συνιστάται στον προσδιορισµό ενός βαθµού (score), µε βάση τον οποίο το κτίριο κατατάσσεται σε µια κλίµακα βαθµού επικινδυνότητας. Όµως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα στην Νεοζηλανδική (ΝΖ) πρόταση αρχικής αποτίµησης, που η διαδικασία απαιτεί ακριβέστερες παρατηρήσεις και κάποιους στοιχειώδεις αδροµερείς υπολογισµούς της εκτιµούµενης σεισµικής ικανότητας των κτιρίων, ως ποσοστό της αντίστοιχης των καινούριων κτιρίων. Στο παρελθόν, έχουν παρουσιαστεί αρκετές εργασίες που έχουν ασχοληθεί µε την αξιολόγηση του βαθµού µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου. (Καραµπίνης Α, 2003, Στυλιανίδης κ.α., 2003α, 2003β, 2003γ, Ψιµούλης, Α. και Τσιλιµπάρης Ν., 2004, Παντάζου., 2008, Καλύβα Αικ., 2009 ). Επίσης, έχει φανεί ότι η κάθε µέθοδος δεν παρουσιάζει την ίδια προσαρµογή σε όλες τις κατηγορίες βλαβών (Σχετάκης Α.,2008, Χαλκιά κ.α., 2006, Kapetana and Dritsos, 2007) ενώ τα αποτελέσµατα φαίνεται να διαφοροποιούνται από δείγµα σε δείγµα (Καραµπίνης Α, 2003). Αξίζει να παρατηρηθεί ότι, σε σχετικές εργασίες που έγιναν στο παρελθόν, σε επίπεδο διπλωµατικών εργασιών, στο Πανεπιστήµιο Πατρών, η υιοθετηθείσα το έτος 2000 Νεοζηλανδική µέθοδος (ΝΖ-0), µετά από κατάλληλες προσαρµογές στην ελληνική πραγµατικότητα, έδωσε δείγµατα καλής. Κύριο αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση της των εναλλακτικών σεναρίων της Ελληνικής µεθόδου και ειδικότερα η πρόταση µιας δυνητικής βελτίωσης της. Επικουρικά για λόγους σφαιρικότερης αντίληψης του βαθµού των σεναρίων και της πρότασης, τα αποτελέσµατα συγκρίνονται και µε τα αντίστοιχα που προκύπτουν µε εφαρµογή της προαναφερθείσας προσαρµοσµένης Νεοζηλανδικής µεθόδου του 2000 (ΝΖ-0). Στο τέλος της επόµενης ενότητας αιτιολογείται εκτενώς η παραπάνω επιλογή, έναντι της πλέον πρόσφατης έκδοσης του ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 2

3 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αξιολογούνται δεδοµένα από 100 κτίρια στην περιοχή Αχαρνές, µε κριτήριο το βαθµό βλάβης που υπέστησαν στον ισχυρό σεισµό της Αθήνας το ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ Ελληνική µέθοδος πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου Για την εφαρµογή της Ελληνικής µεθόδου χρησιµοποιείται το έντυπο του Οργανισµού Σχολικών κτιρίων (ΟΣΚ) το οποίο δεν παρουσιάζει διαφορές µε το έντυπο του ΟΑΣΠ για τα κτίρια οπλισµένου σκυροδέµατος. Για τη βαθµολογία ακολουθείται η πρόταση της Επιτροπής Εισήγησης Σεναρίων (ΕΕΣ) του ΑΠΘ που καλείται ΟΣΚ-σεν.1. Σε κάθε δοµικό τύπο αντιστοιχεί µια «Αρχική Βαθµολογία Σεισµικού Κινδύνου» (ΑΒΣΚ), η οποία διαµορφώνεται ανάλογα µε το κανονιστικό πλαίσιο της κατασκευής. Ανάλογα µε τη σεισµική ζώνη και µε βάση τα βασικά δοµικά χαρακτηριστικά της κατασκευής διαµορφώνεται η βασική βαθµολογία. Εφόσον υπάρχουν πυλωτή ή/και κοντά υποστυλώµατα, η αρχική βαθµολογία µειώνεται, ενώ στην περίπτωση ύπαρξης τοιχοπληρώσεων µε κανονική διάταξη, η βαθµολογία αυξάνεται και προκύπτει η Βασική Βαθµολογία Σεισµικού Κινδύνου (ΒΒΣΚ). Στη συνέχεια βαθµολογούνται αρνητικά, τα λοιπά στοιχεία τρωτότητας: µη ύπαρξη αντισεισµικού κανονισµού, κακή κατάσταση, σπουδαιότητα, προηγούµενες σεισµικές επιβαρύνσεις, κρούση, µεγάλο ύψος, µη κανονικότητα καθ ύψος, οριζόντια µη κανονικότητα, στρέψη, καθώς και η κατηγορία του εδάφους. Τα στοιχεία τρωτότητας βαθµολογούνται µονοσήµαντα και αρνητικά ανεξαρτήτως του µεγέθους τους (ποιοτική εξέταση). Η τελική βαθµολογία κατατάσσει το κτίριο όσον αφορά τη σεισµική του τρωτότητα και είναι δυνατόν να προκύψει και αρνητική (ΟΣΚ 2001). Η ίδια επιτροπή πρότεινε και ένα εναλλακτικό σενάριο βαθµολόγησης. Κάθε δοµικός τύπος λαµβάνει µία αρχική βαθµολογία, η οποία µειώνεται ανάλογα µε τη σεισµική ζώνη των κτιρίων. Οι παράµετροι τρωτότητας που εξετάζονται είναι οι ίδιες µε τη προϋπόθεση ότι ανεξαρτήτως του πόσα στοιχεία µη κανονικότητας παρουσιάζονται στην κατασκευή, τίθεται µια αρνητική βαθµολογία -0,20 και καλείται ΟΣΚ-σεν.2.1. Στην παρούσα εργασία η βαθµολόγηση γίνεται µε τα σενάρια 1 και 2. Στο σενάριο 2 εφαρµόζεται µια παραδοχή κατά τη βαθµολόγηση η οποία καλείται ΟΣΚ-σεν.2.2. Σε κάθε σηµείο τρωτότητας που παρατηρείται στο κτίριο δίδεται αρνητική βαθµολογία -0,20 µε µέγιστη αρνητική βαθµολογία -0,50. (Παντάζου. 2008). Νεοζηλανδική µέθοδος αρχικής αποτίµησης (Initial evaluation process) Στη ΝΖ-0 µέθοδο αρχικής αποτίµησης χρησιµοποιείται, ως βασικό µέγεθος αξιολόγησης, ο συντελεστής (%NBS)b (baseline percentage new building standard). Ο συντελεστής αυτός εκφράζει την εκτιµούµενη σεισµική ικανότητα του κτιρίου, ως ποσοστό ενός αντίστοιχου καινούργιου κτιρίου, λαµβάνοντας υπόψη τον κανονισµό σχεδιασµού, την κατηγορία εδάφους, την πλαστιµότητα 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 3

4 της κατασκευής, τη σεισµική ζώνη και την χρήση του κτιρίου. Οι υπολογισµοί είναι πιο σύνθετοι από τον υπολογισµό της βασικής βαθµολογίας της Ελληνικής µεθόδου. Στη συνέχεια προσδιορίζεται ο λόγος επιτελεστικότητας PAR (Performance Achievement Ratio) για τη διαµήκη και εγκάρσια διεύθυνση. Στον προσδιορισµό του συντελεστή αυτού λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία τρωτότητας της κατασκευής: µη κανονικότητα σε κάτοψη (σχήµα κάτοψης L, Τ, Ε, στενόµακρα κτίρια, στρέψη), κατακόρυφη µη κανονικότητα (µαλακός όροφος, διαφοροποίηση µάζας), κοντά υποστυλώµατα, κρούση, εδαφικές συνθήκες, άλλοι παράγοντες. Τα στοιχεία τρωτότητας είναι περίπου τα ίδια µε την Ελληνική µέθοδο αλλά δεν βαθµολογούνται µονοσήµαντα. Βαθµολογούνται ανάλογα µε το µέγεθος τους και προκύπτει ένας συντελεστής ο οποίος δεν είναι ποτέ αρνητικός. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν παραπάνω από ένας παράγοντες για το στοιχείο τρωτότητας όπως η µη κανονικότητα σε κάτοψη επιλέγεται ο δυσµενέστερος ανάλογα µε το µέγεθος του. Η τελική βαθµολόγηση προκύπτει ως γινόµενο των συντελεστών των στοιχείων τρωτότητας και αποδίδεται η πραγµατική δοµική τρωτότητα του κτιρίου αφού γίνεται ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των στοιχείων τρωτότητας. Τέλος υπολογίζεται ο Βαθµός οµικής Συµπεριφοράς SPS (Structural Performance Score) ως το γινόµενο του (%NBS)b και του λόγου επιτελεστικότητας PAR. (NZSEE IEP 2000). H NZ µέθοδος στην σηµερινή της µορφή ΝΖ-06 (NZSEE IEP 2006) ακολουθεί την ίδια δοµή της έκδοσης του 2000, (ΝΖ-0), αυξάνοντας το πλήθος των «κανονιστικών» περιόδων και τροποποιεί σε αρκετές περιπτώσεις τιµές σχετικών παραµέτρων. Στην παρούσα εργασία ως κρίσιµες χρονολογίες που καθορίζουν τις κανονιστικές περιόδους των κατασκευών µας χρησιµοποιήθηκαν το 1959 (εφαρµογή του Αντισεισµικού Κανονισµού), 1985 (εφαρµογή των πρόσθετων άρθρων) και το 1995 (εφαρµογή του ΝΕΑΚ). Η διαίρεση αυτή µπορούσε εύκολα να αντιστοιχηθεί σε αντίστοιχες περιόδους της ΝΖ-0 µεθόδου (P.N. Davenport 2004), κάνοντας χρήση των τιµών των αντίστοιχων αρχικών συντελεστών (%ΝΒS)gen και των σχετικών τιµών που αφορούσαν την πλαστιµότητα. Οι τιµές αυτές θα µπορούν να θεωρηθούν εύλογες για τις Ελληνικές κατασκευές των αντίστοιχων χρονικών περιόδων. Αντιθέτως, µιας ανάλογη αντιστοίχιση µε την νέα έκδοση ΝΖ-06 απαιτεί αρκετές αυθαίρετες αντιστοιχίσεις ενώ οι προτεινόµενες τιµές για τον συντελεστή (%NBS)nom και την πλαστιµότητα θα έπρεπε να αγνοηθούν ως αναντίστοιχες µε τα όρια που εν γένει γίνονται αποδεκτά στην Ελληνική πραγµατικότητα. Ως εκ τούτου, και µε βάση το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, η ΝΖ-0 έχει δώσει δείγµατα καλής στην Ελληνική πραγµατικότητα, η µέθοδος αυτή επιλέγεται για σύγκριση στην συνέχεια. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 4

5 είγµα ΕΙΓΜΑ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σε περιοχή του ήµου Αχαρνών που επλήγη από σεισµό το 1999, επελέγη τυχαίο δείγµα εκατό (100) κτιρίων που αντιστοιχεί σε 7 Οικοδοµικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) 291, 292, 293, 294, 273, 276, και 296 όπως φαίνονται στo πιο κάτω σχήµα 1, προκειµένου να διεξαχθεί ταχύς οπτικός έλεγχος, µε επί τόπου καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών, των δοµικών τύπων των κτιρίων και των στοιχείων τρωτότητας στα αντίστοιχα έντυπα. Σχήµα 1: Απόσπασµα κάτοψης Ο.Τ. του ήµου Αχαρνών-www.ploigos.gr Ορίστηκαν οι εξής κατηγορίες χαρακτηρισµού βλάβης (σηµειώνεται και η ποσόστωση του δείγµατος των κτιρίων ανά βαθµό βλάβης): D0 - Κατασκευή χωρίς βλάβες 27 %, D1 - Κατασκευή µε ελαφρές βλάβες 19 %, D2 - Κατασκευή µε σοβαρές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης µόνο 19 %, D3 - Κατασκευή µε µέτριες βλάβες στο φέροντα οργανισµό (Φ.Ο) 11 %, D4 - Κτίρια µε σοβαρές βλάβες στον φέροντα οργανισµό 22 %, D5 - Κτίρια µε βαριές βλάβες στον Φ.Ο. 2 % και D6 - Κτίρια που έχουν υποστεί µερική ή ολική κατάρρευση 0 %. Τα κτίρια του δείγµατος είναι έως ενός πέντε ορόφων, εκ των οποίων το 78 % είναι χαµηλά κτίρια έως τριών ορόφων. Στο σχήµα 2, φαίνεται ότι τα περισσότερα κτίρια (74 %) του δείγµατος έχουν κτισθεί σύµφωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό του Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται η ποσόστωση του δείγµατος των κτιρίων µε µαλακό όροφο. Μόνο το 7 % των κτιρίων έχουν πυλωτή στο ισόγειο, και το 30% έχουν κυρίως καταστήµατα στο ισόγειο ή παρουσιάζεται µερική έλλειψη τοιχοπλήρωσης. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 5

6 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΛΑΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 19% 4% 3% ΧΩΡΙΣ Α.Κ. Α.Κ. 59 Α.Κ. 85 Α.Κ % 7% Χτισµένο Ισόγειο Κατάστηµα ή Ελλιπής Τοιχοπλήρωση Pilotis, 63% 74% Σχήµα 2: Ποσόστωση δείγµατος κτιρίων σύµφωνα µε το Κανονιστικό Πλαίσιο. Σχήµα 3: Ποσόστωση δείγµατος κτιρίων Μαλακού Ορόφου. Μεθοδολογία Η διερεύνηση της επαλήθευσης των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την Ελληνική και τη ΝΖ-0 µέθοδο γίνεται µε στατιστική συσχέτιση των πραγµατικών βλαβών και της σεισµικής συµπεριφοράς του δείγµατος. Τα κτίρια του δείγµατος, έχουν χαρακτηριστεί όσον αφορά στην καταλληλότητα τους για χρήση ανάλογα µε τις ζηµιές που υπέστησαν, από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων του ΥΠΕΧΩ Ε. Τα στοιχεία τρωτότητας που αφορούν την αλλαγή σπουδαιότητας, την κακή κατάσταση και τις προηγούµενες σεισµικές επιβαρύνσεις δεν ήταν γνωστά και δεν αξιολογήθηκαν. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων των µεθόδων γίνεται µε βάση τα ποσοστά των κτιρίων ανά βήµα βαθµολογίας και χαρακτηρισµό βλάβης και την στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής κάθε κατηγορίας κτιρίων µε τη δοµική βαθµολογία κάθε µεθόδου ανηγµένη σε κλίµακα του δέκα και βήµα 1, τις µέσες τιµές δοµικών βαθµολογίων ανά βαθµό βλάβης, και το µέτρο πρόβλεψης βλάβης (ή µη βλάβης) της κάθε µεθόδου. Ως µέτρο πρόβλεψης βλάβης (ή µη βλάβης) ορίζεται ο λόγος του πλήθους των κτιρίων στα οποία προβλέπονται βλάβες (ή µη βλάβες) προς το σύνολο των κτιρίων που παρατηρήθηκαν βλάβες (ή µη βλάβες). (Παντάζου. 2008). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝ ΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Στα σχήµα 4 έως 9 παρουσιάζεται η στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής κάθε κατηγορίας βλάβης µε τη δοµική βαθµολογία για όλες τις µεθόδους. Από τα σχήµατα προκύπτει ότι η ΝΖ-0 µέθοδος παρουσιάζει καλύτερη προσαρµογή από όλα τα σενάρια της Ελληνικής µεθόδου ΟΣΚ σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τις κτίρια χωρίς βλάβες D0 και κτίρια µε ελαφρές βλάβες D1 όπου στη δεύτερη κατηγορία δεν προκύπτει λογική σχέση 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 6

7 µεταξύ της δοµικής βαθµολογίας και της βλάβης. Από τις µέσες τιµές δοµικών βαθµολογιών ανά µέθοδο οι οποίες παρουσιάζονται στο σχήµα 10 παρατηρούµε ότι µόνο η ΝΖ-0 µέθοδος δίδει αξιόπιστα αποτελέσµατα, αφού προκύπτει λογική σχέση µεταξύ δοµικής βαθµολογίας και βαθµού βλάβης καθώς οι µέσες τιµές δοµικών βαθµολογιών µειώνονται όσο αυξάνεται η βλάβη. Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι η ΝΖ-0 µέθοδος υπερτερεί ως προς το µέτρο πρόβλεψης βαριάς βλάβης στο φέροντα οργανισµό Ec, D5, έχοντας υψηλότερο µέτρο απ όλες τις µεθόδους του ΟΣΚ σε όλα τα ποσοστά ενώ µειονεκτεί µόνο ως προς το ποσοστό 10% του µέτρου πρόβλεψης σοβαρής ή βαριάς βλάβης στο φέροντα οργανισµό Ec, D4+D5,10 έναντι της µεθόδου ΟΣΚ-σεν Επίσης η µέθοδος ΟΣΚ-σεν 2.1 υπερτερεί έναντι των άλλων δύο µεθόδων του ΟΣΚ σε όλα τα ποσοστά από τις οποίες πιο µειονεκτική είναι η µέθοδος ΟΣΚ-σεν.1. Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι η ΝΖ-0 µέθοδος υπερτερεί ως προς στα ποσοστά 10% και 50 % του ευµενέστερου δείγµατος έχοντας υψηλότερο µέτρο πρόβλεψης µη βλάβης D0 και πρόβλεψης µη βλάβης ή ελαφριάς βλάβης D0+D1 από τις µεθόδους του ΟΣΚ ενώ µειονεκτεί ως προς το ποσοστό 20% του µέτρου πρόβλεψης µη βλάβης D0 έναντι όλων των µεθόδων του ΟΣΚ. Σηµειώνεται ότι παρουσιάζει το ίδιο µέτρο πρόβλεψης πρόβλεψης µη βλάβης ή ελαφριάς βλάβης D0+D1 µε τη µέθοδο ΟΣΚ-σεν.1 στο ποσοστό 10 %. Η µέθοδος ΟΣΚ-σεν.1 υπερτερεί των άλλων δύο µεθόδων του ΟΣΚ από τις οποίες πιο µειονεκτική είναι η µέθοδος ΟΣΚ-σεν.2.1. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η ΝΖ-0 µέθοδος αρχικής αποτίµησης δίνει καλύτερα αποτελέσµατα πρόβλεψης βλάβης στα κτίρια από όλες τις µεθόδους του ΟΣΚ. Επίσης η µέθοδος ΟΣΚ-σεν.1 µειονεκτεί έναντι των άλλων δύο µεθόδων του ΟΣΚ στην αξιοπιστία πρόβλεψης σοβαρής ή βαριάς βλάβης στο φέροντα οργανισµό ενώ υπερτερεί αυτών στην αξιοπιστία σεισµικής επάρκειας. ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Ενώ τα βασικά στοιχεία τρωτότητας που εξετάζονται και στην Ελληνική και στη ΝΖ-0 µέθοδο είναι ως επί το πλείστον τα ίδια, στη ΝΖ-0 µέθοδο αποδίδεται καλύτερα η πραγµατική δοµική τρωτότητα του κτιρίου αφού γίνεται ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των στοιχείων τρωτότητας. Στο πλαίσιο αυτό εφαρµόστηκε η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των στοιχείων τρωτότητας στη Ελληνική µέθοδο ΟΣΚ-σεν.1. Η ΑΒΣΚ είναι απλή, της κλίµακας του δέκα και ανάλογη του δοµικού τύπου και του κανονισµού σχεδιασµού, όπου δόθηκαν αναλογικά µεγαλύτερες τιµές στους δοµικούς τύπους που αντιστοιχούν σε πιο σύγχρονα κανονιστικά πλαίσια σε σχέση µε τη µέθοδο ΟΣΚ-σεν.1 µε σκοπό να αποφευχθούν οι τελικές αρνητικές βαθµολογίες που παρουσιάζει το σενάριο αυτό. Οι βαθµολογίες των ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας και του εδάφους διατηρούνται οι ίδιες. Επίσης οι 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 7

8 βαθµολογίες της µεθόδου ΟΣΚ-σεν.1 για την κακή κατάσταση, την αλλαγή σπουδαιότητας και των προηγούµενων σεισµικών επιβαρύνσεων εισήχθησαν για λόγους πληρότητας µόνο, στην προτεινόµενη µέθοδο δεδοµένου ότι δεν εξετάζονται λόγω έλλειψης στοιχείων. Προκειµένου τα στοιχεία τρωτότητας να βαθµολογηθούν ανάλογα µε το µέγεθος τους, διαµορφώθηκε κλίµακα βαθµονόµησης 4 βαθµών ανά στοιχείο τρωτότητας µε κριτήριο τον εύκολο προσδιορισµό του µεγέθους του κατά τον ταχύ οπτικό έλεγχο και καταγραφή του στο δελτίο δοµικής τρωτότητας που διαµορφώθηκε όπως του ΟΣΚ αλλά προστέθηκε η κλίµακα τρωτότητας. Η κλίµακα διαµορφώθηκε ως εξής: καθόλου- 0, µικρό-1, µέτριο-2, µεγάλο-3 και προσαρµόστηκε κατάλληλα ανά στοιχείο τρωτότητας. Ως βάση εκκίνησης για το βαθµό της µέγιστης κλίµακας κάθε στοιχείου τρωτότητας λήφθηκε η βαθµολογία της µεθόδου ΟΣΚ-σεν.1 όπως ισχύει για κάθε δοµικό τύπο ΟΣα/ΟΣβ και κανονιστικό πλαίσιο. Τα µικρότερα µεγέθη κάθε στοιχείου τρωτότητας µειώθηκαν αναλογικά σύµφωνα µε την κλίµακα. Από τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα του εξεταζόµενου δείγµατος παρατηρήθηκε ότι ένας δυσµενής χαρακτηρισµός βλάβης δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών στοιχείων τρωτότητας αθροιστικά σε ένα κτίριο καθώς και το αντίστροφο. Στη ΝΖ-0 µέθοδο αρχικής αποτίµησης σε ορισµένα στοιχεία τρωτότητας συντρέχουν παραπάνω από ένας παράγοντες τρωτότητας και επιλέγεται ο δυσµενέστερος ανάλογα µε το µέγεθος του. Σύµφωνα µε τα παραπάνω έγιναν προσπάθειες οµαδοποίησης των στοιχείων τρωτότητας κατά τη βαθµολόγηση µέσω επαναληπτικών δοκιµών µε στόχο τη βελτίωση της βαθµολογίας του εξεταζόµενου δείγµατος κατ αντιστοιχία µε το βαθµό βλάβης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις δυσµενέστερες κατηγορίες βλαβών. Κατόπιν επαναληπτικών αλλαγών στην οµαδοποίηση των στοιχείων τρωτότητας ορίστηκαν γενικότερα στοιχεία τρωτότητας όπου για την βαθµολόγηση τους επιλέγεται το δυσµενέστερο ανάλογα µε το µέγεθος του. Επίσης, για την βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων του εξεταζόµενου δείγµατος, αυξήθηκαν σε σχέση µε τις αρχικές οι αρνητικές βαθµολογίες στις κλίµακες των παραµέτρων τρωτότητας του στοιχείου τρωτότητας Καθ ύψος µη κανονικότητα. Τα στοιχεία τρωτότητας σύµφωνα µε την προτεινόµενη µέθοδο είναι τα εξής : Κίνδυνος κρούσης µε γειτονικά κτίρια, Μη κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη, Μεγάλο ύψος, Καθ ύψος µη κανονικότητα (Μαλακός όροφος, Κοντά υποστυλώµατα, Μη κανονικότητα καθ ύψος), Μη κανονικότητα σε κάτοψη (Οριζόντια µη κανονικότητα, στρέψη). Για την πληρότητα της προτεινόµενης µεθόδου για τα κτίρια οπλισµένου σκυροδέµατος εκτός από το δελτίο δοµικής τρωτότητας, διαµορφώθηκε και το δελτίο βαθµολόγηση των κτιρίων που περιλαµβάνει όλα τα βήµατα που απαιτούνται προκειµένου να υπολογιστεί η τελική βαθµολογία των κατασκευών. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 8

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Σύµφωνα µε τα πιο κάτω σχήµατα 4 έως 9, η προτεινόµενη µέθοδος όπως και η ΝΖ-0 παρουσιάζουν καλύτερη προσαρµογή της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων ανά βαθµό βλάβης και της δοµικής βαθµολογίας, από όλα τα σενάρια της Ελληνικής µεθόδου ΟΣΚ, όσο αυξάνει o βαθµός βλάβης. Συγκρινόµενες µεταξύ τους η µία υπερτερεί της άλλης ανάλογα µε το βαθµό βλάβης. Στο δυσµενέστερο βαθµό βλάβης D5 φαίνεται να υπερτερεί η ΝΖ-0 µέθοδος έναντι της προτεινόµενης µεθόδου που υπερτερεί στο βαθµό βλάβης D4. Για τα κτίρια µε ελαφρές βλάβες D1 η προτεινόµενη µέθοδος φαίνεται να µειονεκτεί σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους. Στο σχήµα 10 παρατηρούµε ότι η προτεινόµενη µέθοδος και η ΝΖ-0 µέθοδος έχουν λογική σχέση µεταξύ των ανηγµένων µέσων τιµών και του βαθµού βλάβης, έναντι όλων των σεναρίων της Ελληνικής µεθόδου που παρουσιάζεται πρόβληµα στους βαθµούς βλάβης D2 και D5. ΚΤΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΕΣ D0 110,0% Ποσοστό Κτιρίων (%) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 R N = 0,2134 ` 2 R Π = 0,824 2 R ΕΣ1 = 0,8248 R EΣ2.2 2 = 0,7159 R ΕΣ2.1 2 = 0, ,0% 0,0% οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 4. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων χωρίς βλάβες D0 µε τη δοµική βαθµολογία 110,0% ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΕΛΑΦΙΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ D1 Ποσοστό Κτιρίων (%) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ 50,0% ` 40,0% 30,0% 2 R Π = 0, R Σ2.2 = 0, R ΕΣ2.1 = 0, ,0% 10,0% 2 R ΕΣ.1 = 0,003 2 R Ν = 0,1444 0,0% οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 5. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων µε ελαφριές βλάβες D1 µε τη δοµική βαθµολογία 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 9

10 Ποσοστό Κτιρίων (%) 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ D2 NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ 40,0% R 2 ΕΣ2.1 = 0, ,0% R 2 Π = 0,0134 R 2 ΕΣ2.2 = 0, ,0% R 2 Ν = 0, ,0% R 2 ΕΣ1 = 0,0528 0,0% οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 6. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων µε σοβαρές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης µόνο D2 µε τη δοµική βαθµολογία Ποσοστό Κτιρίων (%) 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% ΚΤΙΡΙΑ ME ΜΕΤΡΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ Φ.Ο. D3 NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ` 30,0% 2 R Ν = 0, R Σ2.2 = 2E-06 20,0% 2 R Π = 0, ,0% 2 R Σ2.1 = 0, R Σ.1 = 0,0641 0,0% οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 7. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων µε µέτριες βλάβες στο Φ.Ο. D3 µε τη δοµική βαθµολογία ΚΤΙΡΙΑ ME ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ Φ.Ο. D4 Ποσοστό Κτιρίων (%) 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 2 R Σ2.1 = 0, ,0% 60,0% 2 R Σ2.2 = 0, ,0% 2 R Π = 0, ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% R Ν 2 = 0,6232 ` R Σ.1 2 = 0,3245 NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 8. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων µε σοβαρές βλάβες στο Φ.Ο. D4 µε τη δοµική βαθµολογία 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 10

11 ΚΤΙΡΙΑ ME ΒΑΡΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ Φ.Ο. D5 Ποσοστό Κτιρίων (%) 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% R Π 2 = 0,2727 R Ν 2 = 0,2727 ` NEOZΗΛΑΝ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.1 2 R Σ.1 = 0, R Σ2.2 = 0,0436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΝ.2.2 ΠΡΟΤΑΣΗ R Σ2.1 2 = 0, οµικές βαθµολογίες ανηγµένες σε κλίµακα του δέκα Σχήµα 9. Στατιστική συσχέτιση της εκατοστιαίας συµµετοχής των κτιρίων µε βαριές βλάβες στο Φ.Ο. D5 µε τη δοµική βαθµολογία ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ ΜΕΘΟ Ο Μέσες τιµές δοµικών βαθµολογιών 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,33 6,08 5,93 5,75 5,54 5,71 5,60 5,45 5,36 4,84 4,61 4,51 4,33 4,40 4,11 3,79 3,67 3,47 4,05 3,48 3,24 3,24 2,522,50 2,39 2,19 1,59 1,66 0,70 0,80 D0 D1 D2 D3 D4 D5 ΟΣΚ-ΣΕΝ. 1 ΟΣΚ-ΣΕΝ. 2.1 ΟΣΚ-ΣΕΝ. 2.2 ΝΕΟΖΗΛΑΝ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ Μέθοδος Σχήµα 10. Μέσες τιµές δοµικών βαθµολογιών ανά µέθοδο Όπως φαίνεται στο πίνακα 1, η προτεινόµενη µέθοδος υπερτερεί όλων των µεθόδων του ΟΣΚ στο µέτρο πρόβλεψης βαριάς βλάβης στο φέροντα οργανισµό Ec, D5 ενώ µειονεκτεί έναντι της ΝΖ-0 µεθόδου στο δυσµενέστερο δείγµα 2 %. Επίσης µειονεκτεί ως προς το ποσοστό 10% του µέτρου πρόβλεψης σοβαρής ή βαριάς βλάβης στο φέροντα οργανισµό Ec, D4+D5,10 έναντι της µεθόδου ΟΣΚ-σεν. 2.1 αλλά υπερτερεί όλων των άλλων µεθόδων σε αυτό το ποσοστό. Από τον πίνακα 2 φαίνεται ότι η προτεινόµενη µέθοδος µειονεκτεί της µεθόδου ΟΣΚ-σεν. 1 και της ΝΖ-0 µεθόδου ως προς το µέτρο πρόβλεψης µη βλάβης D0 και πρόβλεψης µη βλάβης ή ελαφριάς βλάβης D0+D1. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 11

12 Πίνακας 1. πρόβλεψης βαριάς βλάβης D5 και µέτρο πρόβλεψης σοβαρής D4 ή βαριάς βλάβης D5 στο φέροντα οργανισµό ανά µέθοδο / Μέθοδος E C,D5,2 πρόβλεψης D5 στο 2 % E C,D5,5 πρόβλεψης D5 στο 5 % E C, D5,10 πρόβλεψης D5 στο 10 % E C,D4+D5,1 0 πρόβλεψης D4 ή D5 στο 10 % E C,D4+D5,2 0 πρόβλεψης D4 ή D5 στο 20 % E C,D4+D5,5 0 πρόβλεψης D4 ή D5 στο 50 % NEOZ/ΚΗ 0,5 0,4 0,2 0,6 0,75 0,46 ΟΣΚ-ΣΕΝ ,5 0,55 0,46 ΟΣΚ-ΣΕΝ ,2 0,1 1 0,75 0,46 ΟΣΚ-ΣΕΝ ,6 0,65 0,46 ΠΡΟΤΑΣΗ 0 0,4 0,2 0,7 0,6 0,46 Πίνακας 2. πρόβλεψης µη βλάβης D0 και µέτρο πρόβλεψης µη βλάβης D0 ή ελαφριάς βλάβης D1 στο κτίριο ανά µέθοδο / Μέθοδος E C,D0,10 πρόβλεψης D0 10 % E C,D0,20 πρόβλεψης D0 20 % E C,D0,50 πρόβλεψης D0 50 % E C,D0+D1,1 0 πρόβλεψης D0+D1 10% E C,D0+D1,2 0 πρόβλεψης D0+D1 20% E C,D0,50 πρόβλεψης D0 50 % NEOZ/ΚΗ 0,8 0,6 0,48 0,9 0,8 0,74 ΟΣΚ-ΣΕΝ.1 0,7 0,65 0,44 0,9 0,85 0,68 ΟΣΚ-ΣΕΝ2.1 0,6 0,65 0,36 0,7 0,75 0,56 ΟΣΚ-ΣΕΝ2.2 0,7 0,65 0,44 0,8 0,8 0,68 ΠΡΟΤΑΣΗ 0,7 0,5 0,44 0,7 0,75 0,7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αξιολογήθηκε η αξιοπιστία της Ελληνικής µεθόδου πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων Ο.Σ. (µε 3 εναλλακτικά σενάρια) και της ΝΖ-0 µεθόδου αρχικής αποτίµησης. Στη συνέχεια διερευνήθηκε µια εναλλακτική πρόταση µε στόχο την βελτίωση της Ελληνικής µεθόδου. Στην προτεινόµενη βελτίωση της Ελληνικής µεθόδου, τα στοιχεία τρωτότητας βαθµολογούνται ανάλογα µε το µέγεθός τους, σε µια 4βάθµια κλίµακα, που προσαρµόστηκε ανάλογα µε το υπό εξέταση στοιχείο τρωτότητας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, η προτεινόµενη µέθοδος και η ΝΖ-0 µέθοδος αρχικής αποτίµησης παρουσιάζουν σαφώς καλύτερα αποτελέσµατα πρόβλεψης της τρωτότητας των κτιρίων όσο αυξάνει ο βαθµός βλάβης συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα της Ελληνικής µεθόδου και θα µπορούσαν να θεωρηθούν και οι δύο αξιόπιστες για την πρόβλεψη σεισµικής ανεπάρκειας των κατασκευών. Η ΝΖ-0 µέθοδος και η προτεινόµενη υπερέχουν η µία της άλλης ανάλογα µε την κατηγορία βλάβης. Στο δυσµενέστερο βαθµό βλάβης D5 φαίνεται να υπερτερεί η ΝΖ-0 µέθοδος έναντι της προτεινόµενης που 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 12

13 υπερτερεί στο βαθµό βλάβης D4. Στο δυσµενέστερο δείγµα 2 % η ΝΖ-0 µέθοδος υπερτερεί έναντι της προτεινόµενης µεθόδου. Όσον αφορά στην πρόβλεψη σεισµικής επάρκειας των κατασκευών, για όλες τις µεθόδους, τα αποτελέσµατα φαίνεται εν γένει να είναι ικανοποιητικά για τα κτίρια χωρίς βλάβες (D0), ενώ για τα κτίρια µε ελαφρές βλάβες (D1) τα αποτελέσµατα δεν φαίνονται ικανοποιητικά για καµία µέθοδο όπου µειονεκτικότερη εµφανίζεται η προτεινόµενη µέθοδος. Από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας φαίνεται ότι βελτιώνεται η αξιοπιστία πρόβλεψης της σεισµικής ανεπάρκειας των κατασκευών όταν εξετάζεται και ποσοτικά η ποιοτική έκφραση των παραµέτρων τρωτότητας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστίες απευθύνονται στην ΥΑΣ-ΥΠΕΧΩ Ε για την παροχή στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Άρθρα σε επιστηµονικά συνέδρια (δηµοσιευµένα σε πρακτικά) Davenport P.N., Review of seismic provisions of historic New Zealand loading codes, Conference NZSEE, Wellington, New Zealand (2004) paper no.17 Kapetana P. and Dritsos E.S., Seismic assessment of buildings by rapid visual screening procedures 6 th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures, Bologna, Italy, (2007) Καραµπίνης Α. Ι., Βαθµονόµηση της α' φάσης του προσεισµικού ελέγχου (ταχύς οπτικός έλεγχος), 14ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, Κως, Ελλάδα, (2003) τ.γ', Στυλιανίδης, Κ. Χ., Κάππος, Α. Ι., Πενέλης, Γ. Γ. και Ιγνατάκης, Χ. Ε.. Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς, 14ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, Κως, Ελλάδα, (2003) τ. Γ', Στυλιανίδης, Κ. Χ., Κάππος, Α. Ι., Πενέλης, Γ. Γ., Ιγνατάκης, Χ. Ε.. και Καρακώστας Χ. Ζ., Προσεισµικός έλεγχος νοσοκοµείων και σχολείων περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας, 14ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, Κως, Ελλάδα, (2003) τ.γ', Στυλιανίδης, Κ.Χ., Κάππος, Α. Ι., Πενέλης, Γ.Γ. και Ιγνατάκης, Χ.Ε., Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ., 15ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, (2006) Χαλκιά, Γ. Α., Καπετανά, Π. Ε., και ρίτσος, Σ. Η., εκτίµηση τρωτότητας κτιρίων µε ταχύ οπτικό έλεγχο. 15ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέµατος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, (2006) τ.β', ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 13

14 Σχετάκης, Α., Πρωτοβάθµιος προσεισµικός έλεγχος κτιρίων 14ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Πάτρα, Ελλάδα, (2008) Ψιµούλης, Α. Π,. και Τσιλιµπάρης Ν. Ευθύµιος Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο την συµπεριφορά κτιρίων στο σεισµό του Αίγιου και επεξεργασία του κόστους αποκατάστασης βλαβών, 10ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Πάτρα, Ελλάδα, (2004) ιπλωµατικές / µεταπτυχιακές εργασίες Παντάζου., Αξιολόγηση αποτελεσµάτων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών κτιρίων Μεταπτυχιακή ιατριβή ιπλώµατος Ειδίκευσης (υπό την επίβλεψη του Καθ. Σ. ρίτσου) ΕΑΠ, Πάτρα, (2008) Καλύβα Αικ., Αξιολόγηση µεθόδων ταχέως οπτικού ελέγχου κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Μεταπτυχιακή ιατριβή ιπλώµατος Ειδίκευσης (υπό την επίβλεψη του Καθ. Σ. ρίτσου), Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα (2009) Πρότυπα (standards) FEMA, Rapid visual screening of buildings for potential seismic hazards: A Handbook (FEMA-154). ATC, Redwood City, California. (1988) FEMA, Rapid visual screening of buildings for potential seismic hazards: A Handbook (FEMA-154), 2nd Edition. ATC, Redwood City, California. (2001) New Zealand Society for Earthquake Engineering (NZSEE), Assessment and Improvement of the Structural Performance of Buildings in Earthquake Recommendations of the NZSEE Study Group on Earthquake Risk Buildings (2006) New Zealand Society for Earthquake Engineering (NZSEE), An Initial Evaluation Process for Identifying Buildings Not Safe in Earthquake Recommendations of the NZSEE Study Group on Earthquake Risk Buildings Draft 8. (2000) ΟΣΚ Α.Ε. ελτίο Προσεισµικού Ελέγχου οµικής Τρωτότητας Οδηγίες Συµπλήρωσης ελτίου Προσεισµικού Ελέγχου οµικής Τρωτότητας Βαθµολογίες Επιτροπής Εισήγησης Σεναρίων (ΕΕΣ) του ΑΠΘ Θ. Καραµπίνης, Κ. Στυλιανίδης, Α. ηµητρόπουλος και Α. Σπηλιόπουλος (2001). 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 14

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Περίληψη: Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, θα προχωρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Α.. Μαντάς Φοιτητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Καπετανά Παναγιώτα Περίληψη Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι προσεισμικού ελέγχου κτιρίων, με στόχο την εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Περίληψη Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα επικρατέστερα αίτια που οδήγησαν σε βλάβες ή και κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση τρωτότητας κτιρίων µε ταχύ οπτικό έλεγχο

Εκτίµηση τρωτότητας κτιρίων µε ταχύ οπτικό έλεγχο Εκτίµηση τρωτότητας κτιρίων µε ταχύ οπτικό έλεγχο Γ. Α. Χαλκιά Πολιτικός Μηχανικός Π. E. Καπετανά Φοιτήτρια Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Π.Π Σ. Η. ρίτσος Αν. Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Π. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς

Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς Κ. Χ. Στυλιανίδης, Α. Ι. Κάππος, Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ Χ. Ε. Ιγνατάκης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες όπου υπάρχει μεγάλος σεισμικός κίνδυνος εφαρμόζεται ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000.

Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος ρίτσος Αυξημένες Σεισμικές ράσεις: Τμήμα Πολιτικών Σ. Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµικός έλεγχος Νοσοκοµείων και Σχολείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προσεισµικός έλεγχος Νοσοκοµείων και Σχολείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προσεισµικός έλεγχος Νοσοκοµείων και Σχολείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κ. Χ. Στυλιανίδης, Α. Ι. Κάππος, Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ Χ. Ε. Ιγνατάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Χ. Ζ. Καρακώστας Εντεταλµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις:

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΑΚ Σ 2000 Ο Σ ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος Δρίτσος Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ Ν.4178/2013 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων Ληξουρίου

Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων Ληξουρίου Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων Ληξουρίου Αναστάσιος Σέξτος Κοσμάς Στυλιανίδης Ημερίδα: Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Θεσσαλονίκη, 2/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµονόµηση της ιαδικασίας Προσεισµικού Ελέγχου σε Κατασκευές Ωπλισµένου Σκυροδέµατος

Βαθµονόµηση της ιαδικασίας Προσεισµικού Ελέγχου σε Κατασκευές Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΗΜΟΚΡIΤΕIΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος /ντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ι. Καραµπίνης Οργανισµός Αντισεισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτηρίων ΑΠΘ

Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτηρίων ΑΠΘ Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτηρίων ΑΠΘ A. Κάππος, Γ. Πενέλης & Κ. Στυλιανίδης Καθηγητές Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Π. Μέργος Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ περιλαµβάνει: Εισαγωγή Σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1985 Προσεισμικός Έλεγχος Δημοσίων κτιρίων στην Πόλη των Γρεβενών στο Πλαίσιο Συστήματος Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊστάμενος Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π. email: dpanagiot@oasp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α 79).

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α 79). Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Περίληψη Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 2106 Εκτίµηση Σεισµικής ιακινδύνευσης Κτιρίων. Εφαρµογή στην πόλη της Ξάνθης Estimate of the Seismic Risk

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο

Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ της ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε Π Α Ν Τ Υ Κ Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο παρουσίαση : Φώτιος Τσίρλης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Κόστος Επεμβάσεων σε Αστικό Περιβάλλον

Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Κόστος Επεμβάσεων σε Αστικό Περιβάλλον ΕΠΕΣ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016 Αποτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ 1 Σάββας ΒΛΑΧΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ 1 Σάββας ΒΛΑΧΟΣ 2 Συσχέτιση των Οικονοµικών Απωλειών λόγω Σεισµού µε τα οµικά Χαρακτηριστικά των Κατασκευών Correlation of financial losses due to earthquake with the structural characteristics of buildings Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε ο, ο και 3 ο Επίπεδο καθ.

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Π. Παπαδόπουλος & Α.Μ. Αθανατοπούλου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Σεισµός Αθήνας, σεισµός Θεσσαλονίκης, δοµική βλάβη, µέθοδοι επεµβάσεων, οικονοµικές απώλειες, οικονοµικές εκτιµήσεις.

Λέξεις κλειδιά: Σεισµός Αθήνας, σεισµός Θεσσαλονίκης, δοµική βλάβη, µέθοδοι επεµβάσεων, οικονοµικές απώλειες, οικονοµικές εκτιµήσεις. Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Ο/Σ µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από τους σεισµούς της Αθήνας (1999) και της Θεσσαλονίκης (1978) A.Ι. Κάππος Καθηγητής Τµήµ. Πολιτ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης

Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης - 9-1999 Α.Ι. Καραµπίνης ρ πολιτικός µηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr. Α.. Μπαλτζοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ &

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΤΕΕ ΤΚΜ «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΠΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1900-2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 07.09.1999 Λ. Βασιλειάδης, ρ. Πολ. Μηχ., Επίκ. Καθηγητής ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα.

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Γ.Σ.Σιάχος Πολιτικός Μηχανικός Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιρροή του βαθμού σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία Συγκρίσεις με το δευτεροβάθμιο έλεγχο κατά ΟΑΣΠ. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από το σεισµό της Αθήνας ( )

Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από το σεισµό της Αθήνας ( ) Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από το σεισµό της Αθήνας (7-9-1999) Α.Ι.Κάππος ρ Πολιτικός Μηχανικός. Καθηγητής Α.Π.Θ. Β.Α.Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Χρηματοδότης: Ο.Α.Σ.Π. Ε.Υ.: Α. Γ. Τσώνος, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Ν. Νάνος MSc, PhD cand. School of Civil Engineering, University of Portsmouth, England.

Διαβάστε περισσότερα

Reyes GARCIA, Yaser JEMAA, Yasser HELAL, Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield

Reyes GARCIA, Yaser JEMAA, Yasser HELAL, Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτηρίων Reyes GARCIA, Yaser JEMAA, Yasser HELAL, Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Ιωάννης ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 1, Αικατερίνη ΑΥΛΩΝΙΤΗ 2, Βαρβάρα ΡΙΖΟΥ 3, Πηγή ΞΕΝΟΥ 4, Μαριλένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµονόµηση και Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες

Βαθµονόµηση και Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες Βαθµονόµηση και Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες A.Κ. Ελευθεριάδου Πολιτικός Μηχανικός MSc, Υποψήφια ιδάκτωρ*, aelefthe@civil.duth.gr. Α.Ι. Καραµπίνης

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr (1/28) ΦΕΚ 42, τεύχος Β /20.01.2012 (Απόφαση: Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές επισκευής - ενίσχυσης κτιρίων Ο.Σ.

Στρατηγικές επισκευής - ενίσχυσης κτιρίων Ο.Σ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διαδικασία επιλογής της στρατηγικής επέμβασης, δηλαδή της βασικής προσέγγισης που υιοθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα

Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα Διεύθυνση Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνα +30 2541028031 Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες: Πλάτωνος 33, 67100 Ξάνθη (Ελλάδα) dimitrachill@hotmail.com, dimiachi@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς σε κτίριο με pilotis και ενίσχυση αυτής με περιμετρικά τοιχώματα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 41 Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Α. Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Α. Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Εργασία Νο 12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Περίληψη Στην εργασία επιχειρείται μια απόπειρα μεθοδολογικής αντιμετώπισης της αποκατάστασης κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβες. Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 18 Οκτωβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/5172/αζ 5 β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1, Κοσμάς Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2, Λεωνίδας Αλέξανδρος Σ. ΚΟΥΡΗΣ 3

Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1, Κοσμάς Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2, Λεωνίδας Αλέξανδρος Σ. ΚΟΥΡΗΣ 3 Διερεύνηση της Επιρροής της Μεθόδου Ανάλυσης στην Αποτίμηση και Ενίσχυση Κτιρίου Investigation of the Influence of Analysis Method in the Assessment and Strengthening of a Building Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από τα πιο επικίνδυνα ενεργά σεισµικά ρήγµατα του Ελλαδικού

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική Μελέτη τυπικών κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε τον Ευρωκώδικα 2 και τον ΕΚΟΣ2000 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according EC2 and EKOS2000 Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Κτηρίων»

«Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Κτηρίων» 1. ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 21 Σεπτεμβρίου 2016 - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 23 Σεπτεμβρίου 2016 2. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τετάρτη 21/09/2016 9:00 17:30 Πέμπτη 22/09/2016 9:00 17:30 Παρασκευή 23/09/2016 9:00 16:15 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ (σελ.33)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ (σελ.33) ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) για τον Σχεδιασµό ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ EN 1990 Ευρωκώδικας 0: Βάσεις Σχεδιασµού EN 1991 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις EN 1992

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικες, σεισμική συμπεριφορά, κτίρια, οπλισμένο σκυρόδεμα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικες, σεισμική συμπεριφορά, κτίρια, οπλισμένο σκυρόδεμα Σεισμική Συμπεριφορά Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Σύγκριση με τους Ελληνικούς Κανονισμούς Seismic Behaviour of Multi-Storey R/C Buildings Designed to Eurocodes and

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία αποτίμηση τρωτότητας κτηριακού αποθέματος δημόσιας χρήσεως

Ταχεία αποτίμηση τρωτότητας κτηριακού αποθέματος δημόσιας χρήσεως ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Ταχεία αποτίμηση τρωτότητας κτηριακού αποθέματος δημόσιας χρήσεως ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Σταματίου Θ. Κωνσταντίνα Τσάφου Γ. Στέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα ως προς το περίβλημα και την διαμερισμάτωση των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμοσμένες καμπύλες τρωτότητας κατασκευών ο.σ. για περιοχές με διαφορετικούς αντισεισμικούς κανονισμούς

Προσαρμοσμένες καμπύλες τρωτότητας κατασκευών ο.σ. για περιοχές με διαφορετικούς αντισεισμικούς κανονισμούς Προσαρμοσμένες καμπύλες τρωτότητας κατασκευών ο.σ. για περιοχές με διαφορετικούς αντισεισμικούς κανονισμούς Ν. Νάνος MSc, PhD cand. School of Civil Engineering, University of Portsmouth, England. Α. Ελένας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.247-256 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. A.Γ. Παπαχρηστίδης 1, Γ.Ν. Βαδαλούκας 2, Κ.Ε. Όλγα 3, Β.Ι. Σόγιακας 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. A.Γ. Παπαχρηστίδης 1, Γ.Ν. Βαδαλούκας 2, Κ.Ε. Όλγα 3, Β.Ι. Σόγιακας 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2083 Αξιολόγηση επένδυσης στην επιλογή της πιθανότητας υπέρβασης σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα