HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1592 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï ôçë.: Απαξίωση του ΙΚΑ Άνω Λιοσίων ÔéìÞ: 0,10 åõñþ «Ορφάνεψε» η θέση της αιµολήπτριας - «Στον αέρα» συµβάσεις ιατρών Óåë. 3-6 Τριανδρία για το ήµο Ελευσίνας - Μαγούλας Μήνυµα του δηµάρχου Ασπροπύργου Ν. Μελετίου προς εισακτέους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ Óåë. 2 Στους ήµους περνάει ο καθαρισµός των σχολείων - Να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι ζητά ο Β. Οικονόµου Óåë. 7 - Τη διακήρυξη νέου αυτοδιοικητικού σχήµατος που θα διεκδικήσει τον «Καλλικρατικό» ήµο συνυπογράφουν Περικλής Παπαπέτρου, Βασίλης Τόλης και Κλέαρχος Τζαφέρης Παιχνίδι µε ίσους όρους στις Εκλογές του Ασπροπύργου Ζητά µε άρθρο του ο Τάσος Κουρκούτας Óåë. 5 ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÓÐÏÑ Óåë. 2-4 ΦΙΛΙΚΟ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ Ο ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝ ΡΑ Óåë. 8-9 Óåë ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW. THRIASSIO.GR

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Παρασκευή 27/08/2010 Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεµοι: Βόρειοι 3 µε 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 21 έως 36 βαθµούς Κελσίου. Τριανδρία για το ήµο Ελευσίνας - Μαγούλας - Τη διακήρυξη νέου αυτοδιοικητικού σχήµατος που θα διεκδικήσει τον «Καλλικρατικό» ήµο συνυπογράφουν Περικλής Παπαπέτρου, Βασίλης Τόλης και Κλέαρχος Τζαφέρης - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) Μήνυµα προς το ΠΑΣΟΚ- πριν τις τελικές αποφάσεις- από τους τρεις εκ των διεκδικητών της στήριξης ως υποψηφίου δηµάρχου «Πιστεύουµε ότι η απερχόµενη ηµοτική Αρχή έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των δυνατοτήτων της» Εν αναµονή των επίσηµων αποφάσεων του ΠΑΣΟΚ, για το ήµο Ελευσίνας- Μαγούλας και µε δεδοµένα την απόφαση για αυτόνοµη κάθοδο στις ηµοτικές Εκλογές, αλλά και τη συµµετοχή τους στη διαδικασία του Κινήµατος για ανάδειξη του υποψηφίου ηµάρχου οι Κλέαρχος Τζαφέρης, Βασίλης Τόλης και Περικλής Παπαπέτρου, ξεκαθαρίζουν το ηµοτικό σκηνικό και τις προθέσεις τους για τον «Καλλικρατικό» ήµο Ελευ σίνας- Μαγούλας και τη διεκδίκησή του. Σε αυτό το πλαίσιο, ήρθε και η διακήρυξη της δηµιουργίας της «Νέας Ανεξάρτητης και Αυτόνοµης Κίνησης Ελευσίνας- Μαγούλας», που υπογράφουν οι τρεις εκ των διεκδικητών της στήριξης του κυβερνώντος κόµµατος. Βέβαια, αυτή η κίνηση επιβεβαιώνει και τη δήλωση του πρώην αντιδηµάρχου κ. Κλέαρχου Τζαφέρη, ότι ανεξαρτήτως αποφάσεων του ΠΑΣΟΚ οι συµµετέχοντες στη διαδικασία για τη διεκδίκηση θα προχωρήσουν σε αυτόνοµη κάθοδο, αποκλείοντας κάθε ενδεχόµενο συνεργασίας µε τον σηµερινό ήµαρχο Γιώργο Αµπατζόγλου. Παράλληλα, µε τη διακήρυξη του νέας δηµοτικής κίνησης, αποστέλλεται εκ νέου το µήνυµα της αυτόνοµης καθόδου, προς το ΠΑΣΟΚ µε τρόπο τελεσίδικο που δηµιουργεί το τετελεσµένο µιας αυτοδιοικητικής κίνησης που θα διεκδικήσει το ήµο, µε σύµπραξη τριών από τους διεκδικητές της στήριξης, ανεξαρτήτως των αποφάσεων που αναµένονται, για το πρόσωπο. ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Αρκαδία, Αρκάδα, Αρκάδιος, Αρκάδης, Λυµπέρης, Λιµπέρης, Λιµπέριος, Λιβέριος ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Συνέχεια στη σελ. 4 Μήνυµα του δηµάρχου Ασπροπύργου Ν. Μελετίου προς εισακτέους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ Ο ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, µε τη γνωστοποίηση της λίστας όσων Νέων της Πόλης, πέτυχαν να εισαχθούν στα Α.Ε.Ι. και στα Α.Τ.Ε.Ι. της Χώρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εκ µέρους της ηµοτικής Αρχής, και διερµηνεύοντας τα αισθήµατα όλου του Λαού του Ασπρόπυργου, απευθύνω θερµά συγχαρητήρια, και στους εκατόν δέκα εφτά (117), Νέους και Νέες της Πόλης µας, για τη δικαίωση των κόπων τους, µε την ε- ξασφάλιση µιας θέσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα της Πατρίδας µας. Η σηµερινή τους επιτυχία, έρχεται σε ένα κοµβικό σηµείο της ζωής τους, και τους επιτρέπει να ανοίξουν πανιά στον κόσµο της γνώσης. Ειδικά, για εκείνους που, η Σχολή εισαγωγής τους, πραγ- µατώνει τα όνειρά τους, είµαι βέβαιος πως θα επιδιώξουν να α- ξιοποιήσουν στο έπακρο την επιτυχία τους, για να αποκτήσουν τις δεξιότητες, την εξειδίκευση, τα εφόδια εκείνα, που θα τους στηρίξουν στην επίπονη προσπάθεια, να κερδίσουν την επαγγελµατική πορεία που ονειρεύτηκαν. Επίσης, όσοι εισάγονται σε Σχολή, που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές τους, ας µου ε- πιτρέψουν µια συµβουλή: Να µην τα βάλουν µε την τύχη τους. Και τούτο, διότι, όλοι γνωρίζουµε πως οι προπτυχιακές σπουδές, σε οποιοδήποτε αντικείµενο, είναι πλέον, απλώς το πρώτο βήµα, για εκείνους που έχουν στόχο µια καριέρα επιστήµονα. Είναι στο χέρι τους, µε επιµονή και συνέπεια, να διεκδικήσουν ξανά την επίτευξη του αρχικού τους στόχου, µε ενδιάµεσο σταθµό τη γνώση που θα αποκτήσουν στη Σχολή, στην οποία - σήµερα- πέτυχαν. Τούτη την ώρα, ακόµη, θέλω να απευθυνθώ, µε ιδιαίτερη αγάπη, και σε εκείνους που δεν εισάγονται στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι: Ας µην απογοητεύονται! Γνωρίζουν ότι, στη ζωή, είναι στο χέρι µας να µετατρέψουµε την όποια αποτυχία µας, σε προσωρινή αναστολή της ε- πιτυχίας. Άλλωστε, η σκληρή δουλειά, είναι το µοναδικό «κλειδί», για την κοινωνική και επαγγελµατική µας ανέλιξη, κι όχι από µόνο του, ένα πανεπιστηµιακό πτυχίο. Υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία, µε την κατάλληλη προετοιµασία, ή µπορούν να στραφούν, σε νέες επιλογές, σε νέες ευκαιρίες. Ως ήµαρχος του Ασπρόπυργου, της Πόλης που έχει εµπεδώσει στην πράξη, ότι η γνώση είναι η κινητήρια δύναµη, για νέες κατακτήσεις και επιτυχίες, η καλύτερη ε- πένδυση, στο σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσµο, εκφράζω τις θ- ερµές ευχαριστίες της ηµοτικής Αρχής, και της τοπικής κοινωνίας, προς τους Γονείς, τους ασκάλους και τους Καθηγητές των Παιδιών µας, και σε όλους εκείνους, που τους στήριξαν, στη µακρόχρονη σχολική τους πορεία, και στη δύσκολη δοκιµασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων! Σε τούτα τα δύσκολα χρόνια, για την Πατρίδα και τον τόπο µας, η ηµοτική Αρχή και πρωτίστως ο ήµαρχος του Ασπρόπυργου, θα είµαστε ακόµη πιο κοντά στους Νέους και τις Νέες της Πόλης µας, σε όλους τους Πολίτες του τόπου µας. Αληθινοί συµπαραστάτες και αρωγοί τους, στο δικό τους, σκληρό αγώνα, για την πραγµάτωση των ονείρων της ζωής τους, και στη συνειδητή συλλογική προσπάθεια, που εγγυάται την ολοένα και πιο αναβαθµισµένη πορεία της αγαπηµένης µας Πόλης, της πρωτεύουσας δύναµης της δυτικής Αττικής, και την καθοριστική συµβολή µας, στην πανεθνική προσπάθεια που απαιτείται, για την έξοδο της Πατρίδας µας, από τη βαθιά και πολύπλευρη κρίση που βιώνει!»

3 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Απαξίωση του ΙΚΑ Άνω Λιοσίων «Ορφάνεψε» η θέση της αιµολήπτριας - «Στον αέρα» συµβάσεις ιατρών ΦΕΚ επικυρώνει τη µεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών, αλλά εκκρεµεί απόφαση του διοικητή του ΙΚΑ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÈÑÉÁÓÉÏ-3 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ υσκολίες στο υποκατάστηµα του ΙΚΑ Άνω Λιοσίων γνωρίζαµε ότι υπήρχαν, αλλά εδώ και λίγες ηµέρες ήρθε και ένα νέο «χτύπηµα»: η µοναδική αιµολήπτρια που εργαζόταν στο υποκατάστηµα και εξυπηρετούσε τις ανάγκες ασφαλισµένων του ΙΚΑ σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Φυλή έπαψε να προσφέρει τις υπηρεσίες της εδώ και 5 ηµέρες µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι να οδηγούνται πλέον στο ΙΚΑ Αγίων Αναργύρων. Ο λόγος είναι ότι έληξε η σύµβασή της, που είχε συναφθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος stage. εν πρόκειται για έκπληξη για εµάς που γνωρίζαµε και είχα- µε αναφερθεί και µε παλιότερο δηµοσίευµά µας στην επικείµενη αποµάκρυνση, όχι όµως και για πολλούς ασφαλισµένους, οι οποίοι τώρα ενηµερώνονται για τις δυσάρεστες εξελίξεις. Οι άµεσες επιπτώσεις κατανοητές: ταλαιπωρία, αλλά και καθυστέρηση στο κλείσιµο των ραντεβού, αφού α- υξάνεται ο αριθµός των εξυπηρετούµενων από µειωµένο αριθµό προσωπικού. Σηµειωτέον ότι συρρίκνωση υπάρχει και στο µικροβιολογικό τµήµα του ΙΚΑ Αγ. Αναργύρων, επίσης λόγω stage, αλλά και συνταξιοδότησης αρκετών εργαζοµένων σε άλλα πόστα του τµήµατος. Συµβάσεις µε ηµεροµηνία λήξης Οι δυσλειτουργίες επεκτείνονται, όµως και στο επίπεδο των συµβάσεων έργου των ιατρικών ειδικοτήτων. Έχουν ήδη λήξει οι συµβάσεις 2 οφθαλµιάτρων, οι ο- ποίοι εξυπηρετούσαν τους ασφαλισµένους πρωί και απόγευµα. Τέλη Σεπτέµβρη λήγει η σύµβαση ενός ο- δοντίατρου, που απασχολείται απογευµατινές ώρες και 1 παθολόγου, που απασχολείται πρωινές ώρες, επιτείνοντας ακόµη περισσότερο το πρόβληµα. Τα ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί από τη διοίκηση του υποκαταστήµατος για το τι µέλλει γενέσθαι µε τις συµβάσεις και την αιµολήπτρια παραµένουν αναπάντητα, αφού ουδείς από τα κεντρικά δείχνει να γνωρίζει. Στις ούτως ή άλλως δύσκολες συνθήκες έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι ο νέος διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ µόλις ανέλαβε καθήκοντα. Με τη βούλα του ΦΕΚ Ένα άλλο θέµα που έχει απασχολήσει επανειληµµένως την εφηµερίδα ΘΡΙΑΣΙΟ είναι και αυτό που αφορά τη µεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών από το υπο ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 6 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 Åëåõóßíá Καρατζάς Γεώργιος- Ηρ. Πολυτεχνείου 17 - Ôçë Áóðñüðõñãïò Πολίτη Ματίνα - Καποδιστρίου & Μιαούλη Μάνδρα Λουκόπουλςο Σωτήρης - Νικ. Ρόκα íù Ëéüóéá - Æåöýñé Κων. Καραµήτρος - Π. Γρηγορούσης Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Ιδιαίτερη η πολιτική σηµασία της Περιφέρειας Αττικής Επισηµαίνει ο Α. Τσίπρας για τις εκλογές στους ΟΤΑ Βασικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα είναι τα ψηφοδέλτια των άλλων κοµ- µάτων, που "ούτως ή άλλως είναι απαξιωµένα", αλλά "η απελπισία των πολιτών για όσα συµβαίνουν γύρω τους", τόνισε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Α. Τσίπρας µιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ανησυχία του για την πιθανότητα οι πολίτες, λόγω αυτής της κατάστασης, να αδιαφορήσουν για τις εκλογές. Πρόσθεσε δε ότι είναι η πρώτη εκλογική αναµέτρηση µετά από την εκλογή της κυβέρνησης να βάλει την ελληνική κοινωνία σε γύψο. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική σηµασία που έχει η Περιφέρεια Αττικής και χωρίς να υπεισέλθει σε ονόµατα, υπογράµµισε την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να καταγράψει τις δικές του δυνάµεις στην περιφέρεια αυτή, ενώ αντίθετα επιτέθηκε κατά του Γιώργου Καµίνη και της " ηµοκρατικής Αριστεράς". Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά µε την υποψηφιότητα του κ. Γ. Καµίνη, ο κ. Τσίπρας είπε ότι εκτιµά τον κ. Καµίνη ως έναν σοβαρό άνθρωπο που µάχεται για τα δικαιώµατα των πολιτών αλλά, πρόσθεσε, "είναι άλλο η εκτίµηση σε προσωπικό επίπεδο και άλλο το να δώσουµε δια του κ. Καµίνη συγχωροχάρτι σε µια πολιτική που έχει υποθηκεύσει το µέλλον της χώρας. Πραγµατικά εκπλήσσοµαι και θλίβοµαι όταν ακούω από πρώην συντρόφους µου ότι η αντιπαράθεση στο αυτοδιοικητικό πεδίο δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Είναι κατ' εξοχήν πολιτική αντιπαράθεση. Ακόµα και αν δεν υπήρχε το µνηµόνιο, που υπάρχει, και δεν µπορούµε να κρυφτούµε απ' αυτό, ακόµα και αν δεν υπήρχαν αυτές οι κυβερνητικές επιλογές, είναι µια κατεξοχήν πολιτική αντιπαράθεση". Ειδικότερα, ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι για την Περιφέρεια Αττικής σηµασία δεν έχει τόσο το πρόσωπο που θα επιλεγεί, αλλά το περιεχόµενο αυτής της επιλογής γιατί, όπως είπε, την πιο σπουδαία προσωπικότητα να βρούµε πρέπει αυτή να συνδυαστεί από αντίστοιχες κινήσεις στο πολιτικό πεδίο. Αναφερόµενος στην συζήτηση που γίνεται για πιθανή υποψηφιότητα του Αλέξη Μητρόπουλου, ο κ. Τσίπρας είπε ότι είναι ένα πρόσωπο που πράγµατι θα µπορούσε να συσπειρώσει ε- υρύτερες δυνάµεις από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και να βρεθεί δίπλα στη ριζοσπαστική Αριστερά και το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο του κοινωνικού ΠΑΣΟΚ και έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις και τις διαφωνίες τους µε την κυβερνητική πολιτική. Στην ερώτηση αν αναφέρεται στην κ. Σ. Σακοράφα και τον κ. Γ. ηµαρά, ο Πρόεδρος του ΣΥΝ είπε ότι και οι δύο είχαν µε επανειληµµένες συνεντεύξεις και παρουσίες τους στη Βουλή αναδείξει την ιστορική ανάγκη της συνάντησης της σοσιαλιστικής Αριστεράς µε την ριζοσπαστική Αριστερά, για να δηµιουργηθεί µια νέα δυναµική. Αυτά τα βήµατα, πρόσθεσε, εµείς τα χαιρετίζουµε. Τα χαιρετίζουµε γιατί πιστεύουµε ότι δεν είναι µε- µονωµένα, αλλά εκφράζουν, συµβολίζουν, εκπροσωπούν ε- κατοντάδες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι, αυτή τη στιγµή, είναι εξοργισµένοι και αγανακτισµένοι για το πώς στην προηγούµενη εκλογική αναµέτρηση εξαπατήθηκαν από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Πίστεψαν ότι θα υπάρξει κοινωνικό κράτος και κοινωνική προστασία και σήµερα βλέπουν την κοινωνική κατεδάφιση, είπε. Σχετικά µε τη συζήτηση για το ενδεχόµενο να είναι υποψήφιος ο. Τσακνής, ο κ. Τσίπρας ά- φησε να εννοηθεί ότι για την αποτυχία αυτής της συνεργασίας ευθύνεται το ΚΚΕ. Ειδικότερα τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ α- ποσκοπούσε στην ευρύτατη δυνατή συσπείρωση των δυνά- µεων της Αριστεράς και στο πλαίσιο αυτό, διερευνήθηκε η δυνατότητα στο δήµο της Αθήνας να υπάρξει αύτη η συσπείρωση, αλλά, τελικά, "για διάφορους λόγους που δεν έχει σηµασία να τους αναλύσουµε και όλοι καταλαβαίνουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν βλέπουν την αναγκαιότητα για µια τέτοια προοπτική, αυτή η ιστορία δεν προχώρησε".

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 Πυλώνες του νέου σχήµατος «Καλλικράτης»- Ανοιχτός ήµος στους ηµότες- Συλλογικότητα Αποφάσεων Στην, επιστολή που συνοδεύει τη διακήρυξη του νέου ηµοτικού σχήµατος τονίζεται ιδιαίτερα το νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται µε την εφαρµογή του «Καλλικράτη» και το γεγονός ότι προσφέρει νέες αυξηµένες δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες. «Ο νέος ήµος, πόλη ΟΛΩΝ µας, αξιοποιώντας το νέο αυτοδιοικητικό µοντέλο, είναι ανάγκη να πορευθεί στο µέλλον», επισηµαίνεται και προστίθεται : «Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της κρίσιµης και ιστορικής νέας πόλης, πρέπει να αναδειχθούν στο έπακρο, ενώ παράλληλα πρέπει να δηµιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες και προοπτικές για επίλυση των προβληµάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως της περιβαλλοντικής και κοινωνικής υποβάθµισης». Ακόµη, ιδιαίτερη αναφορά στην έννοια, του ανοιχτού ήµου στους ηµότες και στις συλλογικές του εκφράσεις. «Μας απασχολεί το ίδιο ο Πολιτισµός και η Οδοποι α και η Ανεργία, το Πράσινο και οι Εξαρτησιογόνες Ουσίες, η Αποχέτευση και η Ανάπτυξη», τονίζεται σε άλλο σηµείο της διακήρυξης. Αναφορές στη σηµερινή ηµοτική Αρχή Από την διακήρυξη, δεν λείπουν και οι αναφορές στη σηµερινή ηµοτική Αρχή µε χαρακτηριστικότερη αυτή πως : «Πιστεύουµε ότι η απερχόµενη ηµοτική Αρχή έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των δυνατοτήτων της». Παράλληλα, ιδιαίτερη είναι η αναφορά σε άλλο σηµείο του κειµένου: «Θέλουµε ένα ήµο αξιόπιστο και αξιό- µαχο, ώστε αυτή η περιοχή να ανακτήσει ότι της ανήκει. Θέλουµε ένα ήµο έξω από κατεστηµένες νοοτροπίες και καθεστωτικές αντιλήψεις, όπου δεν θα κυριαρχεί η α- υθεντία του ενός. Ένα ήµο Συλλογικό, κυψέλη δουλειάς, αναζήτησης, αµφισβήτησης και προοπτικής». Άνοιγµα σε όλες τις δυνάµεις Τέλος, µέσω της διακήρυξης επιχειρείται ευρύτερο ά- νοιγµα στις ηµοκρατικές δυνάµεις- όπως αναφέρεταιπολιτικούς χώρους και πολιτικές κινήσεις της περιοχής. «Καλούµε τις Πολιτικές ηµοκρατικές υνάµεις, τις Πολιτικές Κινήσεις και τους πολιτικούς χώρους, τους ηµότες και τις ηµότισσες, τους Φορείς και Συλλόγους της Περιοχής, τον καθένα και την καθεµία από εσάς να πλαισιώσουν και να εµπλουτίσουν την συλλογική µας προσπάθεια µε τις δικές τους δυνάµεις και ιδέες. Η προσπάθεια είναι κοινή Χρειαζόµαστε ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ Ο Αγώνας είναι διαρκής». Αναλυτικά η επιστολή- διακήρυξη του νέου σχήµατος έχει ως εξής:«ελευσινα ΜΑΓΟΥΛΑΜ ΝΕΟΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑ ΠΟΛΗ «Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» Φίλες & Φίλοι της Ελευσίνας και της Μαγούλας Η νέα πολιτική και αρχιτεκτονική διάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», δηµιουργεί στις τοπικές κοινωνίες νέες αυξηµένες δυνατότητες και προκαλεί όλους µας και ιδιαίτερα τους πολίτες, να αναλάβουν πρωτοβουλίες ευθύνης και προοπτικής για το νέο ήµο Ελευσίνας Μαγούλας. Ο νέος ήµος, πόλη ΟΛΩΝ µας, αξιοποιώντας το νέο αυτοδιοικητικό µοντέλο, είναι ανάγκη να πορευθεί στο µέλλον. Αυτό το µέλλον καλεί όλους µας να δηµιουργήσουµε έ- να άλλο σχέδιο και πρόγραµµα, µια άλλη προοπτική α- νάπτυξης µε κέντρο τους Πολίτες, αξιοποιώντας και προεκτείνοντας τα θετικά βήµατα που έχουν γίνει µέχρι σή- µερα. Η νέα πόλη και η περιοχή µας είναι σίγουρο ότι δεν έχει καµιά σχέση µε το παρελθόν, όµως δεν µπορεί και δεν πρέπει να µείνει στο σήµερα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της κρίσιµης και ι- στορικής νέας πόλης, πρέπει να αναδειχθούν στο έπακρο, ενώ παράλληλα πρέπει να δηµιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες και προοπτικές για επίλυση των προβληµάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως της περιβαλλοντικής και κοινωνικής υποβάθµισης. Θέλουµε ένα ήµο ανοικτό στους ηµότες και στις συλλογικές του εκφράσεις. Θέλουµε ένα ήµο ανοικτό στις αυτόνοµες κινήσεις και πρωτοβουλίες των πολιτών, µε απόλυτο σεβασµό όλων των απόψεων ακόµα και των αντίθετων, γιατί µια τέτοια πολιτική είναι και η πεµπτουσία της ηµοκρατίας. Θέλουµε ένα ήµο αξιόπιστο και αξιόµαχο, ώστε αυτή η περιοχή να ανακτήσει ότι της ανήκει. Θέλουµε ένα ήµο έξω από κατεστηµένες νοοτροπίες και καθεστωτικές αντιλήψεις, όπου δεν θα κυριαρχεί η α- υθεντία του ενός. Ένα ήµο Συλλογικό, κυψέλη δουλειάς, αναζήτησης, αµφισβήτησης και προοπτικής. Ένα ήµο όπου κάθε ηλικία, κάθε τάξη και ιδιαίτερα η Νεολαία θα έχει λόγο και θα συναποφασίζει για το δικό του µέλλον. Ένα ήµο µε Σύγχρονο Όραµα που θα πατά όµως στην καθηµερινή πράξη. Ένα ήµο αγκαλιά για όλους εµάς, όσους πρόσφατα ή παλαιότερα αναζήτησαν µε όποιον τρόπο την τύχη τους εδώ στο κέντρο του αρχαίου «Ράρειου Πεδίου» την Ελευσίνα και την Μαγούλα. Μας απασχολεί το ίδιο ο Πολιτισµός και η Οδοποι α και η Ανεργία, το Πράσινο και οι Εξαρτησιογόνες Ουσίες, η Αποχέτευση και η Ανάπτυξη. Πιστεύουµε ότι η απερχόµενη ηµοτική Αρχή έχει ο- λοκληρώσει τον κύκλο των δυνατοτήτων της. Πιστεύουµε ότι χρειάζεται µια άλλη Οραµατική ύναµη στα κοινά της πόλης µας. ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΝΕΟΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑ ΠΟΛΗ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ Με υψηλό αίσθηµα Ευθύνης. Με γνώση και επίγνωση της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας της χώρας και των προβληµάτων της Περιοχής. Με δηµιουργική διάθεση, Πρόγραµµα και Νέο Όραµα που µπορεί να γίνει Πραγµατικότητα Κυρίως όµως µε απέραντη Αγάπη και Πάθος για τον Τόπο που ζούµε δηµιουργούµε τη ΝΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ & ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ µε στόχο την κάθοδο στις επερχόµενες ηµοτικές Εκλογές. Καλούµε τις Πολιτικές ηµοκρατικές υνάµεις, τις Πολιτικές Κινήσεις και τους πολιτικούς χώρους, τους ηµότες και τις ηµότισσες, τους Φορείς και Συλλόγους της Περιοχής, τον καθένα και την καθεµία από εσάς να πλαισιώσουν και να εµπλουτίσουν την συλλογική µας προσπάθεια µε τις δικές τους δυνάµεις και ιδέες. Η προσπάθεια είναι κοινή. Χρειαζόµαστε ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ. Ο Αγώνας είναι διαρκής. Η καινούργια µέρα για την Αυτοδιοίκηση, ας παλέψουµε να γίνει µια ν έ α φ ω τ ε ι ν ή µ έ ρ α για την Περιοχή µας, για τη ν έ α µας π ό λ η.το αξίζουµε! ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ» Περικλής Μαραγκός Έχει κλείσει για µένα ο κύκλος της Αυτοδιοίκησης ήλωσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος Έ χει κλείσει για µένα ο κύκλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δήλωσε ο βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, ενώ πρόσθεσε ότι έχει δηλώσει στους συµπατριώτες του πως θέλει να υπηρετήσει τον τόπο και τους αποκεντρω- µένους θεσµούς από το κέντρο. Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό ανέφερε για τον «Καλλικράτη» ότι αποτελεί µεγάλο στοίχηµα, σηµειώνοντας ότι πρέπει να οριστεί µε σαφήνεια η αποστολή των θεσµών, όπως του περιφερειάρχη. «Προκύπτει αβίαστα µετά αν πρέπει να είναι ή όχι µικροί πρωθυπουργοί (οι περιφερειάρχες) - που σπεύδω να πω ότι πρέπει να είναι - σε αυστηρά οριοθετηµένα πλαίσια φυσικά από το κεντρικό πολιτικό σύστηµα της χώρας, από τη Βουλή και την κυβέρνηση». Ακόµη, σηµείωσε ότι «οι δοµές από µόνες τους είναι πουκάµισα αδειανά, δεν παράγουν... Από τη µια υπάρχει ένα ζήτηµα µε τις αντιλήψεις, από τις οποίες εµφορούνται αυτοί που στελεχώνουν τους θεσµούς και από την άλλη µια κεντρική πολιτική απόφαση που θα πει 'αποκεντρώνω στα πλαίσια µιας ενιαίας εθνικής προσπάθειας', -κεντρικά ελεγχόµενα φυσικά γίνεται αυτό το πράγµα-, αλλά αποκεντρώνουµε µε θάρρος, µε τόλµη, έτσι ώστε η χώρα να µπορέσει να πάει µπροστά». Ψηφοδέλτια µετωπικής δράσης και όχι στενά κοµµατικής καταγραφής Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές Ανακοίνωση εξέδωσε χθες η Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ µετά τη συνεδρίαση που πραγµατοποίησε την Τετάρτη ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σ αυτήν αναφέρει: Η Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 25/08/2010 εξέτασε την πορεία οργάνωσης της µάχης στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεµβρίου. Επεσήµανε σοβαρές αδυναµίες και καθυστερήσεις στην έγκαιρη προετοιµασία των αναγκαίων διεργασιών όλη την προηγούµενη περίοδο και υπογράµµισε την α- νάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την οργάνωση της σπουδαίας αυτής µάχης. Σηµείωσε τη σηµασία να κινηθούµε στη λογική των α- ποφάσεων της πρόσφατης Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων µετωπικής δράσης και όχι στενά κοµµατικής καταγραφής. Με σαφές πολιτικό πλαίσιο και οριοθετήσεις απέναντι στην τρόικα, το Μνηµόνιο, τα µέτρα, τις κυβερνητικές πολιτικές και τον ίδιο τον Καλλικράτη. Με την ενεργό συµµετοχή ευρύτερων δυνάµεων από τις δυνάµεις της Αριστεράς, της Ριζοσπαστικής Οικολογίας, της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, δυνάµεις που αποδεσµεύονται από το ΠΑΣΟΚ και την κυβερνητική πολιτική του και µε την αξιοποίηση των αυτοδιοικητικών κινήσεων και παρατάξεων και των κινηµάτων των πολιτών. Τα ψηφοδέλτια που θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συγκροτηθούν µε συλλογικές διαδικασίες στη βάση των παραπάνω κατευθύνσεων. Η συζήτηση προτάσεων που κατατέθηκαν για συγκεκριµένες υποψηφιότητες θα ολοκληρωθεί σε επόµενες συνεδριάσεις της Γραµµατείας. Τέλος, αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής που θα συνεχίσει τις επόµενες µέρες τη διερεύνηση και τις αναγκαίες επαφές για την οργάνωση της εκλογικής µάχης και τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

5 Παρασκευή 27 Αυγούστου Εγγυήσεις για καθαρές εκλογές Άρθρο Παρέµβαση για τις Εκλογές στον Ασπρόπυργο του Τάσου Κουρκούτα Ηπρόσφατη έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης Λ. Ρακιτζή έρχεται να διαπιστώσει φ- αινόµενα κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας στην τοπική αυτοδιοίκηση τα οποία, δυστυχώς, αµαυρώνουν το θεσµό και δηµιουργούν ένα γενικό κλίµα ανοµίας και απαξίωσης. ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παιχνίδι µε ίσους όρους στις Εκλογές του Ασπρόπυργου Ζητά µε άρθρο του ο Τάσος Κουρκούτας, προτείνοντας τον ορισµό εδώ και τώρα εντεταλµένου δηµοτικού συµβούλου της αντιπολίτευση,µε αρµοδιότητα τον έλεγχο όλων των δαπανών και των προµηθειών του δήµου κατά την προεκλογική περίοδο. ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Φωτιά σε ξερά χόρτα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ Σε εξέλιξη βρισκόταν µέχρι χθες το απόγευµα φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ κοντά στη χωµατερή Άνω Λιοσίων. Επί τόπου έσπευσαν οκτώ οχήµατα της πυροσβεστικής, µε 24 πυροσβέστες, τρεις οµάδες πεζοπόρο και ένα ελικόπτερο. Αιµατηρή ληστεία στις Αχαρνές Ωστόσο υπάρχουν και δήµοι οι οποίοι είναι υπόδειγµα νοµιµότητας και δήµαρχοι οι οποίοι σέβονται την εµπιστοσύνη των συµπολιτών τους και διοικούν µε απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα. Αυτές οι συµπεριφορές είναι που θα οδηγήσουν την αυτοδιοίκηση στη νέα ε- ποχή και θα αναδείξουν τη δύναµη και το ρόλο των τοπικών αρχών στην Ελλάδα. Ποιες είναι όµως αυτές οι συµπεριφορές που κάνουν έ- να δήµο να ξεχωρίζει και να λειτουργεί µε απόλυτη διαφάνεια και νοµιµότητα; Τι το εξαιρετικό µπορεί να συµβαίνει; Απλούστατα να πράττει τα αυτονόητα. Να τηρεί µε απόλυτη ευλάβεια όλους τους κανόνες διοικητικής και οικονοµικής λειτουργίας οι οποίοι προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτών των κανόνων να έχει διαµορφώσει ένα µοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης το οποίο να θεσπίζει µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου και να εγγυάται τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα. Όλα αυτά µπορεί να είναι αυτονόητα αλλά δυστυχώς για κάποιους άγνωστα. Στα πλαίσια αυτά και ενόψει των εκλογών ήδη ψηφίστηκε αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο Τα έσοδα και οι δαπάνες συνδυασµών τίθενται σε καθεστώς δηµοσίου ελέγχου. Με την επιβολή ανώτατων ορίων δαπανών και την υποχρέωση δηµοσιοποίησης των ονο- µάτων όσων ενισχύουν οικονοµικά συνδυασµούς ή υποψηφίους, η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει «τέλος» στο «µαύρο» πολιτικό χρήµα και στην ανωνυµία των χρηµατοδοτών. Ο νέος νόµος προβλέπει την τήρηση βιβλίου εσόδων και εξόδων θεωρηµένο από την αρµόδια.ο.υ. Η διακίνηση των χρηµάτων πραγµατοποιείται µέσω τραπεζικού λογαριασµού. Κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ενίσχυση του συνδυασµού ή του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη. Τι γίνεται όµως µε τις «δαπάνες» της δηµοτικής αρχής στην προεκλογική περίοδο; Ο έλεγχος των οικονοµικών του δήµου πρέπει να είναι µια διαδικασία ανοιχτή και πάγια. Ιδιαίτερα την προεκλογική περίοδο. εν µπορεί και δεν πρέπει να υπάρξει η παραµικρή υπόνοια ότι τα χρήµατα των φορολογουµένων και η περιουσία των δηµοτών τίθενται ανεξέλεγκτα και αδιαφανώς στην «υπηρεσία» της απερχόµενης δηµοτικής αρχής για να στηρίξει «ποικιλοτρόπως» τον προεκλογικό της αγώνα. Για το λόγο αυτό προτείνω τον ο- ρισµό άµεσα εντεταλµένου δηµοτικού συµβούλου της αντιπολίτευσης για τον έλεγχο όλων των δαπανών και των προµηθειών του δή- µου. Όλα στο φως της ηµέρας. Καµιά σκιά για κανένα και οτιδήποτε. Προεκλογικός αγώνας έντιµος, καθαρός µε «fair play». Όποιοι καυχιόνται για τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση και δεν φοβούνται µια καθαρή προεκλογική περίοδο στο σκάµµα γράφτηκε η λέξη Ρόδος. «Αυτού γαρ και Ρόδος και πήδηµα» * * Προέρχεται από τον µύθο «Ανήρ Κοµπαστής» του Αισώπου, κατά τον οποίο ένας αθλητής που βρισκόταν στην Αθήνα καυχιόταν συνέχεια ότι σε αγώνες στην Ρόδο είχε πραγµατοποιήσει ένα τεράστιο άλµα. Καθώς δεν τον πίστευε κανείς, αυτός έλεγε στους Αθηναίους να πάνε στη Ρόδο και να ρωτήσουν τους θεατές των αγώνων. Τότε ένας Αθηναίος πήγε στο σκάµµα και µε το χέρι έγραψε πάνω στην άµµο τη λέξη «Ρόδος». Μετά γύρισε προς τον καυχησιάρη αθλητή και του είπε: «Αυτού γαρ και Ρόδος και πήδηµα». Ένα πρακτορείο ΠΡΟΠΟ που βρίσκεται στις Αχαρνές µπήκε στο στόχαστρο ενόπλων το βράδυ της Τετάρτης. Οι δράστες εισέβαλαν στο πρακτορείο περίπου στις 21:15, πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια και µετά άρπαξαν τα χρήµατα του ταµείου. Το θύµα διακοµίσθηκε σε νοσοκοµείο, ενώ οι δράστες παραµένουν ασύλληπτοι. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητή φίλη και φίλε, Ο εκλογικός µας συνδυασµός σας καλεί την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 και ώρα 8:30 µµ για ένα ποτό στο ΡΟ ΟΝ για να συζητήσουµε µε το ξεκίνηµα της νέας προεκλογικής περιόδου. Ο νέος ήµος Ελευσίνας (Ελευσίνα-Μαγούλα) απαιτεί τη ενεργό συµµετοχή και βοήθεια όλων για να συνεχιστεί ο δρόµος προόδου που ανοίξαµε. Γιώργος Αµπατζόγλου Σηµείωση: το πρώτο ποτό το προσφέρουµε δωρεάν. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Κοινότητα Οινόης Αττικής στα πλαίσια των πολιτιστικών της εκδηλώσεων ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στο προαύλιο χώρο του ΚΑΠΓΗ Οινόης το Σάββατο 28 Αυγούστου και ώρα 21:00 µ.µ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 Συνέχεια από σελ. 3 - ωρεάν παροχή βιβλίων σε δικαιούχους του ΟΓΑ Ευνο κές ρυθµίσεις για ληξιπρόθεσµες οφειλές κατάστηµα του ΙΚΑ Καµατερού σ αυτό των Άνω Λιοσίων. Παρότι οι εργασίες στο κτίριο έχουν ολοκληρωθεί προ πολλού, η µεταφορά δεν έχει γίνει. Ένα νέο στοιχείο όµως, αποδεικνύει την πρόθεση να γίνει η µεταφορά, αλλά παραµένει άγνωστο το πότε. Συγκεκριµένα µε το Nόµο υπ αριθ Αρ. Φύλλου 66, Τεύχος Α, 11 Μα ου 2010 έχει αποφασιστεί µεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών από το ΙΚΑ Καµατερού στο ΙΚΑ Άνω Λιοσίων, αλλά για να γίνει απαιτείται απόφαση του ιοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Και για του λόγου το αληθές, ιδού το απόσπασµα του ΦΕΚ: 4. α) Στη ιοικητική Περιφέρεια Αττικής, Νοµαρχία Αθηνών, το Τοπικό Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καµατερού συγχωνεύεται µε το Τοπικό Υποκατάστηµα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Άνω Λιοσίων της Νοµαρχίας υτικής Αττικής, το οποίο µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Άνω Λιοσίων - Καµατερού, εξακολουθεί να υπάγεται στο Περιφερειακό Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας και διαρθρώνεται ως εξής: ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1. Τµήµα Εσόδων 2. Τµήµα Παροχών Συντάξεων- Ασθενείας 3. Τµήµα Μητρώου 4. Τµήµα Οικονοµικού- ιοικητικού Η ασφαλιστική περιοχή του νέου Τοπικού Υποκαταστήµατος περιλαµβάνει την ασφαλιστική περιοχή των υφιστάµενων Τοπικών Υποκαταστηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άνω Λιοσίων και Καµατερού και υπάγεται στη χωρική αρµοδιότητα του Ταµείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. H ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του νέου Τοπικού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άνω Λιοσίων - Καµατερού καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Μέχρι την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του νέου Τοπικού Υποκαταστήµατος IΚΑ-ΕΤΑΜ Άνω Λιοσίων - Καµατερού, το υφιστάµενο Τοπικό Υποκατάστηµα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Καµατερού εξακολουθεί να λειτουργεί µε τη διάρθρωση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του Οργανισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Π.. 266/1989, ΦΕΚ 127 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Απαξίωση του υποκαταστήµατος Πάντως, πολλά ακούγονται για αντιδράσεις και από την πλευρά του Καµατερού για τη µεταφορά αυτή, οι οποίες ίσως έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην καθυστέρησή της. Όµως, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το υποκατάστηµα του ΙΚΑ Άνω Λιοσίων απαξιώνεται κι αυτό είναι δυσάρεστο, διότι αφενός απευθύνεται σε µεγάλο αριθµό ασφαλισµένων, αφετέρου οι υπηρεσίες στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο, που γι αυτό θα έπρεπε να αξιοποιείται στο µέγιστο βαθµό. Γ. Κρυστάλλη ΟΟΓΑ µε στόχο την ενίσχυση των ψυχαγωγικών και πολιτιστικών παροχών προς τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους του, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των δράσεων της Αγροτικής Εστίας θα εφαρµόσει και για την φετινή περίοδο 2010 το Πρόγραµµα ωρεάν Παροχής Βιβλίων. Το πρόγραµµα δωρεάν παροχής βιβλίων, ξεκινάει τη ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010 και απευθύνεται σε άτο- µα, έναντι ατόµων του προηγούµενου έτους. Η χορήγηση των ελτίων γίνεται κατά σειρά προσέλευσης των δικαιούχων και µέχρις εξαντλήσεως των δελτίων. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαιούχοι του προγράµµατος δωρεάν παροχής βιβλίων είναι: 1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και οι συνταξιούχοι του Λογαριασµού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 2. Οι ασφαλισµένοι που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους 3. Τα έµµεσα µέλη των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ (σύζυγοι-παιδιά) που έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ για περίθαλψη 4. Επιζώντες (χήρες - ορφανά που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιούχου ΟΓΑ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Οι δικαιούχοι του προγράµµατος ωρεάν Παροχής Βιβλίων, µπορούν να προµηθεύονται τα ελτία Αγοράς Βιβλίων (αξίας 20 Ευρώ) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), και να ενηµερώνονται για τα συµβεβληµένα µε τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία-εκδοτικούς οίκους του νοµού τους, από τους αναρτηµένους στα ΚΕΠ Καταλόγους. Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν ακόµη να βρουν τον κατάλογο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ Tα ελτία Αγοράς Βιβλίων και µέχρις εξαντλήσεώς τους θα διανέµονται από όλα τα ΚΕΠ της χώρας Οι δικαιούχοι µπορούν να προµηθεύονται τα ελτία Αγοράς Βιβλίων από οποιοδήποτε ΚΕΠ και όχι κατ ανάγκη από αυτό του τόπου διαµονής τους. Κατά την προσέλευσή τους οι δικαιούχοι, θα πρέπει να προσκοµίζουν το Βιβλιάριο Υγείας, το ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας και το Απόκοµµα πληρωµής σύνταξης ή το απόκοµµα καταβολής εισφορών προκειµένου να ελέγχεται τόσον η ταυτοπροσωπία, όσο και η θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας για το έτος Τα άτοµα που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσουν την επιστολή που τους έχει στείλει ο ΟΓΑ. Τα ελτία Αγοράς Βιβλίων των συζύγων και των τέκνων µπορούν να παραληφθούν από τον έναν εκ των συζύγων ε- φόσον προσκοµισθούν τα Βιβλιάρια Υγείας και τα ΑΤ του άλλου συζύγου και των τέκνων ( για όσα υποχρεούνται να έχουν ΑΤ). ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι δικαιούχοι του προγράµµατος δωρεάν παροχής βιβλίων, µπορούν να κάνουν χρήση των ελτίων Αγοράς Βιβλίων µέχρι «Ευνο κή Ρύθµιση Οφειλών στον ΟΓΑ - ιαδικασία Ρύθµισης» Επίσης, δυνατότητα ευνο κής ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών παρέχει ο ΟΓΑ σε περίπου οφειλέτες του, αυτοτελώς απασχολούµενους ασφαλισµένους και εργοδότες- επιχειρήσεις που µπορούν να ρυθµίσουν τις ο- φειλόµενες εισφορές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου νόµου 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/ ). Οι δόσεις είναι εξαµηνιαίες, καθορίζονται στις έξι (6) το ανώτερο και το ποσό της εξαµηνιαίας δόσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 600 (100 ανά µήνα). Η αίτηση για ρύθµιση οφειλής εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Ασφαλιστικού Φορέα και έχει επισυναφθεί το σχετικό γραµµάτιο είσπραξης. ιαδικασία για ρύθµιση εισφορών Α) Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων εισφορών αυτοτελώς απασχολούµενων ασφαλισµένων Προκειµένου να ενταχθεί ο αυτοτελώς απασχολούµενος α- σφαλισµένος στη ρύθµιση, θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, για να παραλάβει το ειδικό έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ», στο οποίο θα πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του. Το έντυπο αυτό, ο ενδιαφερόµενος θα το προσκοµίσει στην ΑΤΕ για την καταβολή του ανάλογου ποσού του παραβόλου, το οποίο ανέρχεται στα 20 για όλους τους αυτοτελώς απασχολούµενους οφειλέτες. Η ΑΤΕ θα εκτυπώσει και θα χορηγήσει στον ενδιαφερόµενο ταµειακό παραστατικό καταβολής του παραβόλου. Με το ταµειακό αυτό παραστατικό της ΑΤΕ ο ενδιαφερό- µενος θα απευθυνθεί στη συνέχεια στον αρµόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ, προκειµένου να υποβάλει αίτηση για ρύθµιση των οφειλών του, στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ. Επισηµαίνεται, ότι στις αιτήσεις για ρύθµιση οφειλών θα πρέπει να επισυνάπτεται απαραιτήτως το πρωτότυπο τα- µειακό παραστατικό που χορηγήθηκε από την ΑΤΕ για την καταβολή του παραβόλου και όχι φωτοαντίγραφο αυτού. Αιτήσεις στις οποίες έχουν επισυναφθεί φωτοαντίγραφα ταµειακών παραστατικών ή που έχουν διαβιβαστεί µε Fax δε θα γίνονται δεκτές. Β) Ρύθµιση οφειλόµενων εισφορών εργοδοτών - επιχειρήσεων Οι εργοδότες - επιχειρήσεις, που επιθυµούν να ρυθµίσουν τις οφειλές τους στον ΟΓΑ, θα πρέπει να απευθύνονται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακά Υποκαταστήµατα). Για τις επιχειρήσεις το ποσό του παραβόλου κυµαίνεται ανάλογα µε το ύψος της οφειλής από 50 µέχρι 400.

7 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Στους ήµους περνάει ο καθαρισµός των σχολείων - Να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι ζητά ο Β. Οικονόµου Σε απάντηση της ερώτησης που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόµου, αναφορικά µε τις καθαρίστριες των δηµόσιων σχολείων ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Γ. Ντόλιος ενηµέρωσε ότι στις αρµοδιότητες των ΟΤΑ α και β βαθµού και πιο ειδικά στον τοµέα της Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού ανήκει η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. Παρά όµως τη ρητή πρόβλεψη, η αρµοδιότητα της καθαριότητας δεν ασκείται από την αυτοδιοίκηση αφού το αντίστοιχο προσωπικό ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Γι αυτό το λόγο στο σχέδιο νόµου που πρόσφατα κατατέθηκε στην Βουλή «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» που πρόσφα τα κατατέθηκε στη Βουλή έχει συµπεριληφθεί διάταξη για τη µεταφορά από του προσωπικού καθαρισµού σχολικών µονάδων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε προσωποπαγείς θέσεις των νέων δήµων, µε την ίδια σχέση και αντικείµενο εργασίας και µε το ίδιο µισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς. Επίσης για το προσωπικό που απασχολείται µε το ίδιο αντικείµενο, µε συµβάσεις µίσθωσης έργου η κατάρτιση των σχετικών συµβάσεων προτείνεται να γίνει µεταβατικά για το διδακτικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης, ενώ για τα επόµενα διδακτικά έτη, οι δήµοι θα έχουν αποκλειστικά την εκτίµηση της ανάγκης πρόσληψης προσωπικού µε σχετικές συµβάσεις. Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου, τόνισε, ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη του όλου θέµατος από κοντά και αν χρειαστεί θα επανέλθει στην Βουλή προκει- µένου να διασφαλιστούν οι αξιοπρεπείς όροι εργασίας και οι αξιοπρεπείς µισθοί για τις γυναίκες καθαρίστριες των δηµοσίων σχολείων και φυσικά δεν θα ανεχθεί την µεταφορά και αυτής της αρµοδιότητας χωρίς και την µεταφορά πόρων (χρηµάτων) για την πληρωµή αυτού του προσωπικού. - Συνεχίζεται η µάχη στο Καζίνο Πάρνηθας Αναστολή εργασιών ζητούν από το ΣτΕ οι Οικολόγοι Πράσινοι Εκπρόσωπος της εταιρείας Regency Entertainment S.A. γνωστοποίησε στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ότι οι εκτελούµενες εργασίες από την ΚΑΖΙΝΟ Α.Ε. στην Πάρνηθα αφορούν αποκλειστικά στην κατασκευή βιολογικού καθαρισµού. Την προηγούµενη Παρασκευή, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος προέβησαν σε αυτοψία µετά από καταγγελίες, προκειµένου να διαµορφώσουν άποψη σχετικά µε τη νοµιµότητα των εργασιών, καθώς και τα καταγγελλόµενα περί υποβάθµισης του περιβάλλοντος και παράνοµων παρεµβάσεων στην ι- διαίτερα ευαίσθητη περιοχή της Πάρνηθας. Στην αυτοψία διαπιστώθηκε, καταρχήν, ότι οι εκτελούµενες εργασίες από την ΚΑΖΙΝΟ Α.Ε. αφορούν κυρίως στην κατασκευή µονάδας βιολογικού καθαρισµού, καθώς και ελικοδροµίου και υπόγειου χώρου στάθµευσης για τις οποίες έχει εκδοθεί η /2781/ ΚΥΑ περί «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ανακατασκευή, εκσυγχρονισµό και λειτουργία του υφιστάµενου τουριστικού συγκροτήµατος MONT PARNES». Η έκταση ανήκει στα «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» και δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα µετά την πυρκαγιά του 2007 γιατί σύµφωνα µε το νόµο 3139/2003 επιτρέπεται η ανακατασκευή, η αναµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος των κτιριακών χώρων. Ωστόσο, η εν λόγω ΚΥΑ αφορά την κατασκευή δεύτερου ελικοδρόµιου καθώς το αναφερόµενο στον έλεγχο που πραγµατοποίησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ελικοδρόµιο έχει κατασκευασθεί παλαιότερα και βρίσκεται εκτός των ορίων του MONT PARNES και εκτός των ορίων της περιοχής που παραχωρήθηκε µε το νόµο 3139/2003. Οι Επιθεωρητές ζήτησαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες τοπογραφικά και άλλα σχέδια, καθώς και οικοδοµικές άδειες για να ελεγχθεί εάν τα έργα βρίσκονται εκτός του χώρου που έχει παραχωρηθεί στο εν λόγω τουριστικό συγκρότηµα µε το νόµο του Ζήτησαν, επίσης, επιπρόσθετα στοιχεία, ειδικότερα ως προς την τήρηση των αναγκαίων µέτρων πυρασφάλειας και ηχοπροστασίας κατά την εκτέλεση των έργων, την απόρριψη των µπαζών και την άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων και έλεγξαν την τήρηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων. Αίτηση αναστολής εργασιών κατέθεσαν στο ΣτΕ οι Οικολόγοι Πράσινοι Πάντως, αίτηση για αναστολή των εργασιών στο Καζίνο της Πάρνηθας κατάθεσε εχθές στο Συµβούλιο της Επικρατείας ο Κώστας ιάκος, υποψήφιος των Οικολόγων Πράσινων για την Περιφέρεια Αττικής µε τον συνδυασµό Αττική Οικολογική Απάντηση. Συγκεκριµένα οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν προσβάλλει στο Σ.τ.Ε. την πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής που δηµοσιεύθηκε µε αφορµή την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 µε την οποία εξαιρείται από την αναδάσωση έκταση 62,59 στρεµµάτων η οποία προορίζεται για εγκαταστάσεις του καζίνο της Πάρνηθας. Ενώ η παραπάνω πράξη βασίζεται κατ ουσία σε αντισυνταγµατικές διατάξεις και το Σ.τ.Ε. δεν έχει ακόµη α- ποφανθεί για την Πάρνηθα, στην παραπάνω έκταση καταγγέλθηκαν εργασίες της εταιρίας Καζίνο. Για την αποτροπή περαιτέρω βλάβης και νέων µη αναστρέψιµων καταστάσεων στο πληγωµένο βουνό-σύµβολο της Αττικής, οι Οικολόγοι Πράσινοι κατέθεσαν αίτηση αναστολής των εργασιών. Ο κ. ιάκος δήλωσε πως «οι εργασίες ξεκίνησαν τώρα, µέσα στο καλοκαίρι, γιατί το φθινόπωρο αναµένεται η απόφαση από το Σ.τ.Ε. Ενόψει λοιπόν του αποτελέσµατος, το οποίο όπως φαίνεται από τις πρώτες συζητήσεις θα είναι θετικό ως προς τις αιτήσεις ακυρώσεως, η εταιρία αποφάσισε να προχωρήσει σε εργασίες έτσι ώστε να διαµορφώσει τετελεσµένα γεγονότα. Σ αυτό το σηµείο είναι εµφανείς οι ευθύνες του νυν υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο θα µπορούσε να παρέµβει, έτσι ώστε να επιβάλλει την αναµονή της απόφασης του Σ.τ.Ε για τη συνέχιση των έργων. Από την Ευρωπα κή Ένωση έχει δοθεί στη χώρα µας ένα κονδύλι για την αποκατάσταση κυρίως των δασικών περιοχών, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Υπάρχει, όµως, κι ένας όρος: να αποδεικνύεται σαφώς το που πάνε τα χρήµατα. Κάθε καταγγελία για µη εφαρµογή του Συντάγµατος για τις αναδασωτέες εκτάσεις, θέτει σε κίνδυνο την εκταµίευση των χρηµάτων αυτών». Πρόσληψη αναπληρωτών για τα κενά στα σχολεία Ανακοίνωσε η Εύη Χριστοφιλοπούλου σε συνάντηση µε τη ΟΕ Την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, εκ των οποίων οι µισοί (7.800) στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, για την κάλυψη κενών θέσεων εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας έπειτα από τη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του µε το Σ της ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας ( ΟΕ). Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Παιδείας «εξήγησε αναλυτικά όλα τα θεσµικά, διαρθρωτικά και οικονοµικά µέτρα, ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα (εξορθολογισµός της διαχείρισης του εκπαιδευτικού δυναµικού, ανάκληση αποσπάσεων από διοικητικές θέσεις κ.ο.κ.). Επίσης, «κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει καµία πρόθεση συγχώνευσης τµηµάτων και ότι παραµένει το ίδιο θεσµικό πλαίσιο, που ίσχυε και τα προηγούµενα χρόνια, για τον αριθµό µαθητών ανά τάξη» και ζήτησε τη συνεργασία και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, λόγω και των ιδιαίτερων δυσκολιών που υπάρχουν τη χρονιά αυτή. «Είχαµε µια πολύωρη διαδικασία συζήτησης µε τη ΟΕ. Αντικείµενο ήταν οι προ ποθέσεις για να ξεκινήσει πολύ καλά η σχολική χρονιά που έρχεται. Η συζήτηση ήταν ουσιαστική. όθηκαν περαιτέρω εξηγήσεις στη ΟΕ, για τον σχεδιασµό του Υπουργείου Παιδείας, σε ό,τι αφορά τον προγραµµατισµό: των αποσπάσεων από σχολειό σε σχολείο, των αναπληρώσεων των κενών, αλλά και της όλης διαδικασίας κατανοµής µε ορθολογικό τρόπο του εκπαιδευτικού µας δυναµικού, έτσι ώστε στις 13 Σεπτεµβρίου να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει σή- µερα µε πολλή αισιοδοξία», δήλωσε η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου. «Είµαστε πραγµατικά ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι από το κλίµα της συζήτησης και από το γεγονός ότι και οι δυο πλευρές, παρά τις επιµέρους διαφορές, έχουµε έναν κοινό στόχο. Ο κοινός στόχος είναι να κάνουµε κάθε τι δυνατό, έτσι ώστε η 13η Σεπτεµβρίου να βρει όσο το δυνατόν πιο έτοιµους τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία µας, για να µπορούν τα παιδιά να διδαχτούν µε δηµιουργικότητα και χαρά» κατέληξε η κα Χριστοφιλοπούλου.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

9 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÈÑÉÁÓÉÏ-9

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 Χωρίς πρόβληµα ο Ασπρόπυργος Χωρίς κάποιο πρόβληµα συνεχίζεται η προετοιµασία στον Ασπρόπυργο υπό τις οδηγίες του Κυριάκου Μίχα. Μοναδικός απών είναι ο Λέντας ο οποίος κάνει ατοµικό πρόγραµµα καθώς δεν έχει ξεπεράσει το πρόβληµα τραυµατισµού. ΠΗΡΕ ΛΙΝΑΡ ΑΚΗ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ Είχε Λινάρδο απέκτησε και Λιναρδάκη! Ο λόγος για τον ίκαρο Νεοκτίστων Ασπροπύργου που στο τιµόνι του έχει προπονητή τον Κώστα Λινάρδο. Χθες η οµάδα των Νεοκτίστων απέκτησε από τον Αστέρα Μαγούλας το µπακ- χαφ Λιναρδάκη. Στις 4-5/9 θα γίνει η 1η φάση του Κυπέλλου Τη µετάθεση των αγώνων της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ α- ποφάσισε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των αδειών λειτουργίας των γηπέδων από τις ανά την επικράτεια Περιφέρειες. Ετσι οι αγώνες της 1ης φάσης ο- ρίστηκε ότι θα διεξαχθούν στις 4 & Το πλήρες πρόγραµµα των αγώνων είναι το εξής: Σάββατο 4/9 15:45 Καλλονή-Αετός Σκύδρας ( ηµ. Μυτιλήνης) 15:45 Μ. Αλεξ. Ηράκλειας-Πανηλειακός ( ηµ. Ηράκλειας) 15:45 Αναγέννηση Επανοµής-Ηρακλής Ψαχνών ("Νίκος Σαράφης") 15:45 Κεραυνός Κερατέας-Απόλλων Σµύρνης ("Αντ. Πρίφτης") 18:00 Νίκη Βόλου-ΠΑΟ Ρούφ ( ηµ. Αλµυρού) 19:30 Ρόδος-Ναυπακτιακός ( ηµ. Ρόδου) Κυριακή 5/9 15:45 Οδυσσέας Αναγέννησης-Μακεδονίκός (Αναγέννησης) 15:45 Βύζας Μεγάρων-Παναχα κή ( ηµ. Μεγάρων) 15:45 Εθνικός Φιλιππιάδας-Πλατανιάς ( ηµ. Φιλιππιάδας) 15:45 όξα Κρανούλας-Φωκικός ( ηµ. Ηγουµενίτσας) 15:45 Αγία Παρασκευή-Χανιά ( ηµ. Αγίας Παρασκευής) 18:00 Κόρινθος-Τύρναβος ( ηµ. Κορίνθου) 18:00 Κοζάνη-Ασπρόπυργος ( ΑΚ Κοζάνης) 18:00 Πόντιοι Κατερίνης-Παναιγιάλειος (Α' ΑΚ Κατερίνης) 18:00 Αίας Σαλαµίνας-Ζάκυνθος ( ηµ. Περάµατος) Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ; Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙ- ΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ(φωτό) ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΝΩ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΛΕΒΑ ΕΙΑΚΟ. ΜΕ ΤΗΝ Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΥΡΙΟ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Συνεχίζονται οι φιλικές αναµετρήσεις για την οµάδα του Πανελευσινιακού.Συγκεκριµένα: Το Σάββατο εντός µε την Νέα Ιωνία, την Τετάρτη, εντός µε τον Ατρόµητο Χιλιοµοδίου, την Κυριακή µάλλον µε την Κόρινθο (δεν έχει οριστικοποιηθεί) και στις 12 Σεπτεµβρίου µε το Χα δάρι πάλι στο δηµοτικό στάδιο Ελευσίνας. ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΙΩΝΙΚΟ Ο ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝ ΡΑ υνατό τέστ την Κυριακή για τον Μανδραικό. Θα αντιµετωπίσει στην έδρα του την οµάδα του Ιωνικού που αγωνίζεται στην Β'Εθνική. Θα είναι µιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τον προπονητή Τέλη Πιστόλη να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες του αλλά και να µοντάρει την οµάδα του. Το µάτς θα ξεκινήσει στις 18:00. ΚΑΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ Σπουδαία εµφάνιση που συνοδεύτηκε µε νίκη 0-2 πραγµατοποίησε µέσα στις Ερυθρές, ο Πανελευσινιακός. Η οµάδα της Ελευσίνας πέτυχε απο ένα γκολ σε κάθε ηµίχρονο. Φιλιππής και Ντελµεκούρας ήταν οι σκόρερ ενώ καλές ευκαιρίες ο Βραζιλιάνος Μόνγκα που αγωνίσθηκε ένα ηµίχρονο. Ένα ηµίχρονο αγωνίσθηκε και ο ηµήτρης ούκας που ενσω- µατώθηκε µόλις προχθές στην οµάδα. ΦΙΛΙΚΟ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ Φιλικό αγώνα θα δώσει το Σάββατο ο Βύζας Μεγάρων µε τά την αναβολή των αγώνων κυπέλλου. Συγκεκριµένα θα αντιµετωπίσει στις 18:00 την άφνη Ερυθρών. Στο µεταξύ η προπόνηση συνεχίζεται µε αµείωτους ρυθµούς και ο προπονητής Μουράτ Σεροπιάν είναι ευχαριστηµένος από την προθυµία µε την οποία εκτελούν το πρόγραµµα ασκήσεων οι ποδοσφαιριστές. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: ΦΙΛΙΚΗ ΤΡΙΑΡΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ Τη δυνατότητα να ξεµουδιάσουν από τις προπονήσεις είχαν το απόγευµα της Τετάρτης οι παίκτες του Θρασύβουλου, καθώς αντιµετώπισαν σε φιλικό παιχνίδι στο Κορωπί την οµώνυµη οµάδα (συµµετέχει στο Περιφερειακό πρωτάθληµα). Οι «πράσινοι» επικράτησαν 3-0 και έδωσαν την ευκαιρία στον τεχνικό Αντώνη Μανίκα να βγάλει χρήσιµα συµπεράσµατα για το βαθµό ετοιµότητας της οµάδας. Τα τέρµατα από πλευράς φιλοξενούµενων σηµείωσαν οι Μπενίσκος, Κατσίκης και Φρίµπονγκ, ενώ χάθηκαν αρκετές αξιόλογες ευκαιρίες για ακόµα µεγαλύτερο σκορ. Από κει και πέρα, το πρωινό πρόγραµµα περιελάµβανε προπόνηση στο δηµοτικό στάδιο της Φυλής. Όσο για το πρόγραµµα της Πέµπτης οι ποδοσφαιριστές που δεν πήραν χρόνο συµµετοχής στο φιλικό µατς µε το Κορωπί υποδέχτηκαν εντός έδρας µικτή οµάδα του Πανιωνίου. Σε ότι έχει να κάνει µε το µεταγραφικό σκέλος, οι διοικούντες συνεχίζουν τις επαφές µε τους παίκτες που βρίσκονται στο «στόχαστρο» και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις µέχρι το τέλος της εβδο- µάδας. Στο µεταξύ, ο Ντελγκάδο υποβλήθηκε την Τετάρτη σε επέµβαση και αναµένεται να επιστρέψει στην α- γωνιστική δράση µετά από περίπου ένα µήνα.

11 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ: Ο ΠΑΟ ΜΕ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΜΕ ΗΡΑΚΛΗ Πρεµιέρα σήµερα για την πρώτη αγωνιστική στην σούπερ λίγκα. Συγκεκριµένα ο Παναθηναικός θα αντιµετωπίσει την Ξάνθη. Οι υπόλοιποι αγώνες είναι: Παρασκευή 27/8 Παναθηνα κός-skoda Ξάνθη: Σιδηρόπουλος ( ωδ/νησου) - Ευθυµιάδης (Πιερίας), Τρύφων ( ράµας) Σάββατο 28/8 Λάρισα-Ατρόµητος: Κάκος (Κέρκυρας) - Ακρίβος (Αθηνών), Σωτηρόπουλος (Αχα ας) Πανιώνιος- Ολυµπιακός Β.: Σπάθας (Πειραιά) - Μπιτσίδης (Θράκης), Φαντόπουλος (Πειραιά) Ηρακλής- Ολυµπιακός: Σταθόπουλος (Αχα ας) - Μπαλτάς (Αχα ας), Καρσιώτης (Κορινθίας) Κυριακή 29/8 Εργοτέλης-Αστέρας Τρίπολης: Μήτσιος (Ηπείρου) - Τάτσης (Ηπείρου), Γούκος (Ηπείρου) ΠΑΟΚ-Πανσερρα κός: Παππάς (Αθηνών) - Καρατζίκας (Αθηνών), Τουµπάκαρης (Αθηνών) Καβάλα-Άρης: Κουκουλάκης (Ηρακλείου) - Πάνου (Αιτ/νιας), Κωσταράς (Αιτ/νιας) Κέρκυρα-ΑΕΚ: Τσινιάρης (Αθηνών) - Γκάγκας (Λάρισας), Αλεξέας (Μεσσηνίας).

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Χιλιάδες διαδηλωτές στη Νότι α Αφρική Χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι βγήκαν την Πέµπτη στους δρόµους µεγάλων πόλεων της Νοτίου Αφρικής, διαδηλώνοντας µε αίτηµα για µισθολογικές αυξήσεις. Η απεργία των δηµοσίων υπαλλήλων βρίσκεται στην ένατη ηµέρα και το «θερµόµετρο» στη Νότιο Αφρική ανεβαίνει. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν κατέλθει σε απεργία επ' α- όριστον, διεκδικώντας µισθολογική αύξηση 8,6% έναντι 7% που προτείνει η κυβέρνηση. «Αν η κυβέρνηση δεν το κάνει, η απεργία θα συνεχιστεί. Τα συνδικάτα δεν θα υποχωρήσουν» δήλωσε ο γενικός γραµµατέας ενός συνδικάτου εκπαιδευτικών στο Γιοχάνεσµπουργκ, όπου διαδήλωσαν την Πέµπτη περισσότεροι από δηµόσιοι υπάλληλοι. Οι κινητοποιήσεις στο δηµόσιο τοµέα έχουν προκαλέσει µεγάλο πλήγµα στα σχολεία και στα νοσοκοµεία, όπου έχει αναπτυχθεί ο στρατός για να εγγυηθεί την ασφάλεια και την παροχή των βασικών υπηρεσιών, απουσία επαρκούς ιατρικού προσωπικού. Το κύριο συνδικάτο της χώρας, το Cosatu, κάλεσε όλους τους εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένων των εργατών ορυχείων, να µετάσχουν στην απεργία αν δεν γίνονταν αποδεκτά τα αιτήµατά τους µέχρι σήµερα, Πέµπτη. Με συµµετοχή στις κινητοποιήσεις απείλησαν επίσης οι στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στα νοσοκοµεία, οι ο- ποίοι θα ανακοινώσουν την απόφασή τους την Παρασκευή, σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο του συνδικάτου εθνικής άµυνας στη Νότια Αφρική (Sandu) Τζεφ Ντουµπαζάνα. «Απεχθείς» χαρακτηρίζουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τις απελάσεις Ροµά από τη Γαλλία «Απεχθείς» χαρακτηρίζουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τις απελάσεις Ροµά από τη Γαλλία και καλούν την Ευρωπα κή Ένωση να καταδικάσει την παραβίαση εκ µέρους της κυβέρνησης Σαρκοζί του ευρωπα κού νόµου για την ε- λεύθερη κυκλοφορία προσώπων. Αµετακίνητος παραµένει ο Γάλλος πρόεδρος, υπεραµυνόµενος της αµφιλεγό- µενης πολιτικής έναντι των Ροµά. «Ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίσθηκαν πρόσφατα οι Ροµά στη Γαλλία ήταν απεχθής και δεν είναι δυνατό να µην προκαλέσει καµιά διαµαρτυρία» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της πολιτικής οµάδας των Σοσιαλιστών στο Ευρωπα κό Κοινοβούλιο, Μάρτιν Σουλτς. «Τα δικαιώµατά τους περιφρονήθηκαν για λα κιστικούς και εκλογικούς λόγους από µια κυβέρνηση που χάνει γρήγορα υποστήριξη» τόνισε. «Η Γαλλία περιφρόνησε τον ευρωπα κό νόµο» εκτιµούν οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές, καλώντας την Ευρωπα κή Ένωση «να καταδικάσει την παραβίαση της νοµοθεσίας για την ελευθερία της κυκλοφορίας». «Οι πληροφορίες περί λήψης των δακτυλικών αποτυπω- µάτων αυτών που απελαύνονται φανερώνουν, εφόσον αληθεύουν, άλλη µια παραβίαση του νόµου, ιδιαίτερα του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της ΕΕ» προσθέτουν. Οι Σοσιαλιστές ζητούν συνεπώς η Ευρωπα κή Επιτροπή και η προεδρία της ΕΕ να προβούν σε «δηλώσεις» σχετικά µε το θέµα κατά την προσεχή Ολοµέλεια του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου στις αρχές Σεπτεµβρίου στο Στρασβούργο. Ο Γάλλος πρόεδρος από πλευράς του παραµένει αµετακίνητος σχετικά µε την αµφιλεγόµενη πολιτική του έ- ναντι των Ροµά. Μιλώντας µετά το πέρας του πρώτου υπουργικού συµβουλίου µετά τη θερινή ανάπαυλα, ο Νικολά Σαρκοζί ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστούν οι απελάσεις. Εν τω µεταξύ, εκπρόσωποι πολλών ενώσεων των Ροµά της Τουρκίας διαδήλωσαν την Πέµπτη µπροστά από το προξενείο της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη κατά των απελάσεων των Ροµά από τη Γαλλία προς τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. «Συγκεντρωθήκαµε εδώ για να διαµαρτυρηθούµε για τον άνεµο ρατσισµού που πνέει στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία εναντίον των Ροµά» αναφέρει η µικρή οµάδα των διαδηλωτών σε ανακοίνωσή της που αναγνώσθηκε µπροστά στους δηµοσιογράφους. «Καλούµε την Ευρωπα κή Επιτροπή: προειδοποιήστε τους ηγέτες που είναι οπαδοί των φυλετικών διακρίσεων, σταµατήστε το ρατσισµό. Και αν αυτό δεν λειτουργήσει, αποκλείστε τις χώρες τους από την Ευρωπα κή Ένωση» συνέχισαν οι διαδηλωτές. Στη συνέχεια κατέθεσαν µπροστά στο προξενείο ένα µαύρο στεφάνι που έγραφε «Λυπούµαστε». Την ίδια στιγµή, η Ρουµανία, η οποία αναµένει εντός της ηµέρας από τη Γαλλία τις τελευταίες οµάδες των απελαθέντων Ροµά, έκανε γνωστό ότι χρειάζεται περισσότερα χρήµατα από την Ευρωπα κή Ένωση για να τους εντάξει στη χώρα. Ο υπουργός Εργασίας Μιχάι Σε τάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Mediafax ότι η Ρουµανία σχεδιάζει να ζητήσει πρόσθετα κεφάλαια µαζί µε τη Γαλλία. Ακύρωσε τα σχέδια της για την Αρκτική η BP Η βρετανική British Petroleum ακύρωσε τα σχέδια για γεωτρήσεις στην Αρκτική, όπου έχει ήδη ξεκινήσει διεθνής κούρσα για την αναζήτηση ορυκτών καυσίµων, καθώς το Λονδίνο εκτιµά ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «πολιτική τρέλα» µετά την καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού. Την απόφαση αποκάλυψαν στη βρετανική εφηµερίδα Guardian πηγές στην εταιρεία και αξιωµατούχοι της βρετανικής κυβέρνησης που διατηρούν την ανωνυµία τους. Όπως ανέφεραν, ο πετρελα κός κολοσσός δεν σκοπεύει να συµµετάσχει σε διαγωνισµό για την εκµετάλλευση κοιτάσµατος φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε πρόσφατα έξω από τη Γροιλανδία. Η περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή της Αρκτικής πιστεύεται ότι κρύβει µεγάλα κοιτάσµατα πετρελαίου και ακόµα µεγαλύτερα αποθέµατα φυσικού αερίου. Βλέψεις στην περιοχή φαίνεται πως έχουν όλες οι γύρω χώρες -οι ΗΠΑ, η Ρωσία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η ανία, στην οποία ανήκει η Γροιλανδία. Την περασµένη βδοµάδα, η βρετανική εταιρεία πετρελα κής εξερεύνησης Cairn Energy ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε κοίτασµα φυσικού αερίου έξω από τις ακτές της Γροιλανδίας, και εκτίµησε µάλιστα ότι η ίδια περιοχή κρύβει κι άλλα αποθέµατα υδρογονανθράκων. Ακτιβιστές της Greenpeace βρίσκονται ήδη στην περιοχή αντιδρώντας στις εργασίες της Cairn. Η BP φέρεται να εκτιµά ότι δεν θα ήταν καλή ιδέα να προσπαθήσει να κερδίσει το συµβόλαιο εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος. «εν θα συµµετάσχουµε στο διαγωνισµό» είπε στην εφηµερίδα εκπρόσωπος της εταιρείας, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις. Την εξήγηση έδωσε ανώτατος αξιωµατούχος της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία συµφωνεί µε την BP για την ακύρωση των σχεδίων εκµετάλλευσης: «Με το πλοίο της Greenpeace να παρενοχλεί ήδη την Cairn -µια εταιρεία µε άριστο ιστορικό ασφάλειας- όλοι συνειδητοποίησαν ότι θα ήταν καθαρή τρέλα να δώσουµε το πράσινο φως στην BP». Η εταιρεία δέχτηκε σοβαρό πλήγµα στη δηµόσια εικόνα της από τη διαρροή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού, µια από τις µεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ. Το πλήγµα ήταν τεράστιο και από οικονοµική άποψη, καθώς το κόστος για την απορρύπανση της περιοχής και την αποζηµίωση των πληγέντων εκτιµάται σε δεκάδες δισεκατοµµύρια δολάρια. Γάµος Ο Μιχαηλίδης Γεώργιος του Ιωάννη και της Παρθένας, το γένος Σαββίδου, κάτοικος Ασπροπύργου, και η Ιωακειµίδου Ευθυµία του Νικολάου και της Ελένης, το γένος Καλο δη, κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στον Ασπρόπυργο. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 115 τ.µ. ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (18.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN PRIMERA (µοντέλο 1997) 1600 κυβικών µε 116 χλιµ. σε άριστη κατάσταση µε καινούρια λάστιχα (15.7) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Μονοκατοικία στην Ελευσίνα 100 τµ, αυτόνοµη,µε αυλή επι της οδού Αγησιλάου 2 και Τριπτολέµου γωνία. Πληροφορίες : και

13 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Νεκροί 2 πιλότοι µαχητικών F-16 ύο µαχητικά F-16 συγκρούστηκαν στον αέρα ανοιχτά της νήσου Χρυσής (Γα δουρονήσι) µε αποτέλεσµα να συντριβούν. Τα δύο F-16 Block 52 της Πολεµικής Αεροπορίας συγκρούστηκαν λίγο µετά τις 14:00, κατά τη διάρκεια άσκησης για προσοµοίωση αναχαίτισης σε χαµηλό ύψος. Πρόκειται για ένα µονοθέσιο και ένα διθέσιο αεροσκάφος από την 340 Μοίρα της 115 Πτέρυγα Μάχης µε έδρα τη Σούδα Χανίων. Οι δύο εκ των χειριστών περισυνελέγησαν σώοι και µεταφέρθηκαν το νοσοκοµείο της Ιεράπετρας, όπου υπεβλήθησαν σε χειρουργικές επεµβάσεις. Ο ένας τραυµατίας, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται πιο σοβαρή, υπέστη εσωτερική αιµορραγία, ενώ ο δεύτερος φέρει κατάγµατα στα κάτω άκρα. Στην περιοχή διεξάγονται εντατικές έρευνες για τον εντοπισµό του τρίτου πιλότου, η τύχη του οποίου αγνοείται. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολεµικής Αεροπορίας βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άµυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος ενηµερώνεται διαρκώς για την εξέλιξη των ερευνών εντοπισµού του αγνοούµενου χειριστή. Deutsche Bank, HSBC και Lazard Οι σύµβουλοι αποτίµησης για Τ.Τ. και ΑΤΕ Τις Deutsche Bank, HSBC και Lazard προσέλαβε το υπουργείο Οικονοµικών για να αναλάβουν την αποτίµηση των συµµετοχών του ηµοσίου στο τραπεζικό σύστηµα, όπως ανακοινώθηκε την Πέµπτη. Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι η κυβέρνηση θα λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να διαφυλάξει τη σταθερότητα του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστή- µατος και να προωθήσει τη στρατηγική του αναδιάρθρωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε την ανάθεση σε διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους του έργου του προσδιορισµού και της αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών του ηµοσίου και της αποτίµησης των συµµετοχών του ηµοσίου στο τραπεζικό σύστηµα. Επίσης, θα αξιολογήσουν τις συνέπειες των διαφορετικών επιλογών στο τραπεζικό σύστηµα, ιδιαιτέρως από την άποψη της αποτελεσµατικότητας και της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Σύµφωνα µε παράγοντες του οικονοµικού επιτελείου, οι σύµβουλοι θα έχουν διττή αποστολή: Αφενός να γνωµοδοτήσουν τόσο για την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για την απόκτηση της Αγροτικής (ΑΤΕ) και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου (ΤΤ), όσο και για την πρόταση της ΑΤΕ να συγχωνευθεί µε το ΤΤ, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και την Τράπεζα Αττικής. Και, αφετέρου να εκπονήσουν µελέτη για µια γενικότερη αναδιάρθρωση του εγχώριου πιστωτικού συστήµατος, µε αιχµή τις τράπεζες που ελέγχει ευθέως ή εµµέσως το ηµόσιο. Εκτιµάται ότι το πρώτο σκέλος του έργου των συµβούλων θα έχει ολοκληρωθεί περί τα µέσα Σεπτεµβρίου και εν συνεχεία η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις της για το µέλλον του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της Αγροτικής Τράπεζας. Σηµειώνεται ότι η Κοµισιόν στην έκθεσή της για το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο, συνιστά πώληση µε ανοικτή προσφορά της κρατικής συµµετοχής σε ΑΤΕ και ΤΤ και δίδει έµφαση στην ανάγκη άµεσων παρεµβάσεων στην ΑΤΕ, ώστε να µην επιβαρυνθεί περαιτέρω το ηµόσιο. Πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων Μειωµένα κατά 40,7% εµφανίζονται τα συνολικά κέρδη των 278 µεγαλύτερων εισαγωγικών και εµπορικών επιχειρήσεων αυτοκινήτων και µοτοσικλετών το 2009, σε σχέση µε το 2008, ενώ η εικόνα δεν είναι παρουσιάζει αλλαγές και για το επτάµηνο του Αυτό προκύπτει από πανελλαδική έρευνα της STAT BANK, σύµφωνα µε την οποία, οι ίδιες επιχειρήσεις είχαν εµφανίσει και το 2008 (σε σχέση µε το 2007) µείωση κερδών της τάξης του 52%. Έτσι, όπως αναφέρεται στην έρευνα, τα συνολικά κέρδη των εν λόγω επιχειρήσεων µειώθηκαν από 107 εκατοµ- µύρια ευρώ το 2008, σε περίπου 64 εκατοµµύρια ευρώ το Οι επιχειρήσεις του δείγµατος που εκπροσωπούν το συντριπτικό τµήµα της δυναµικότητας του κλάδου δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα ούτε τον συνολικό κύκλο εργασιών, ο οποίος παρουσίασε υποχώρηση 13,7% για να βρεθεί στο επίπεδο των 9 δισ. ε- υρώ. Η πορεία της αγοράς από τις αρχές του 2010 µέχρι τον Ιούλιοδεν έχει αλλάξει, δεδοµένου ότι οι συνολικές πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων εµφανίζουν µείωση 38,6% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του Μόνον τον Ιούλιο, η αγορά επιβράδυνε µε έναν ρυθµό 59,3% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η πορεία των οικονοµικών αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων αναµένεται να είναι φέτος ακόµη δυσµενέστερη σε σχέση µε το Όλα τα στοιχεία πιστοποιούν ότι η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου υφίσταται -τόσο το 2009 όσο και κατά το κατά τον πλέον δυσάρεστο τρόπο τις συνέπειες της οικονο- µικής δυσπραγίας. Οι επιδόσεις των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων «στηρίζονται» -όπως είναι φυσικό- σε σηµαντικό βαθµό στην πορεία των ταξινοµήσεων επιβατικών αυτοκινήτων. Έτσι, το 2009 ταξινοµήθηκαν νέα επιβατικά αυτοκίνητα έναντι το 2008 και το Έτσι, στα νέα αυτοκίνητα η αγορά των «τεσσάρων τροχών» ε- µφάνισε το 2009 µια επιβράδυνση 17,5% σε σχέση µε το Ενδεικτικές της πορείας της αγοράς αυτοκινήτου κατά το 2010 είναι οι ταξινοµήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων το επτάµηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου που διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των µονάδων, επίδοση άκρως απογοητευτική για την εξέλιξη της α- γοράς. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας της STAT BANK, η πορεία της αγοράς επηρέασε τα οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιρειών, το 60,4% των οποίων κινήθηκε στο φάσµα της κερδοφορίας. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου µειώνεται από χρόνο σε χρόνο. Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις στη χρήση του 2008 ή- ταν 67,1% του συνολικού δείγµατος, ενώ κατά το 2007 ήταν 75%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΑΝ ΡΑΣ [.Ο.Ν.Α.Μ] Τηλέφωνο: FAX: com URL:www.raandra.gr Μάνδρα 25/8/2010 Αρ,Πρωτ.: 53 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ηµοτικός Οργανισµός Νεολαίας κ' Άθλησης Μάνδρας (.Ο.Ν.Α.Μ.) ανακοινώνει ότι ε- πιθυµεί να προσλάβει,σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του, πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής µε 8µηνη σύµβαση, για τα προγράµµατα του Μαζικού Αθλητισµού για την περίοδο , Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την επόµενη της δηµοσίευσης και για το χρονικό διάστηµα 10 ηµερών. Πληροφορίες µπορείτε να έχετε στο 1 Γυµναστήριο Μάνδρας,όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΝΑΜ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Η κατανάλωση νερού πριν το φαγητό συντελεί στην απώλεια βάρους Λονδίνο: Η κατανάλωση νερού πριν το φαγητό µπορεί να συντελέσει στην απώλεια βάρους, υποστηρίζουν Αµερικανοί ερευνητές, σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο διεθνές συνέδριο της Αµερικανικής Χηµικής Εταιρείας στη Βοστόνη. Ερευνητές από το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο της Βιρτζίνια διαπίστωσαν ότι τα άτοµα που κάνουν δίαιτα µπορούν να χάσουν κατά µέσο όρο 2,2 κιλά επιπλέον, αν πίνουν δύο ποτήρια νερό τρεις φορές την ηµέρα, πριν από κάθε γεύµα. Μάλιστα επιβεβαίωσαν την θεωρία αυτή, σε δείγµα 48 ηλικιωµένων ατόµων, που τους χώρισαν σε δύο οµάδες, για 12 εβδοµάδες. Οι συµµετέχοντες ήταν µεταξύ 55 και 75 ετών. Η πρώτη οµάδα έκανε διατροφή µε λίγες θερµίδες αλλά δεν έπινε επιπλέον ποσότητα νερού πριν από τα γεύµατα. Η δεύτερη οµάδα έκανε επίσης διατροφή χαµηλού θερµιδικού περιεχοµένου αλλά έπινε επίσης δύο ποτήρια νερό πριν από κάθε γεύµα. Κατά τη διάρκεια των 12 εβδοµάδων, τα άτοµα της δεύτερης οµάδας είχαν χάσει περίπου 6,8 κιλά, ενώ η πρώτη οµάδα περίπου 4,9 κιλά. Παλαιότερη έρευνα είχε δείξει ότι οι µεσήλικες και οι ηλικιωµένοι που πίνουν δύο ποτήρια νερό πριν το φαγητό, έτρωγαν 75 µε 90 λιγότερες θερµίδες κατά τη διάρκεια του γεύµατος. Η ρ Μπρέντα Ντέιβι που πήρε µέρος στην έρευνα εξηγεί ότι «πρόκειται για την πρώτη τυχαιοποιηµένη έρευνα που µελετά την κατανάλωση νερού στο πλαίσιο της δίαιτας. Ο λόγος που το νερό είναι αποτελεσµατικό είναι ότι γεµίζει το στοµάχι µε υγρό που δεν έχει θερµίδες. Οι άνθρωποι γενικώς πρέπει να πίνουν περισσότερο νερό και λιγότερα ζαχαρώδη αναψυκτικά. Είναι ο πιο απλός τρόπος διαχείρισης του σω- µατικού βάρους.» Οι επιστήµονες σηµειώνουν ότι τα αναψυκτικά διαίτης και άλλα ροφή- µατα µε τεχνητές γλυκαντικές ουσίες ίσως είναι αποτελεσµατικά στη µείωση της θερµιδικής πρόσληψης και στην απώλεια βάρους, ωστόσο η Αµερικανίδα ερευνήτρια τονίζει ότι «τα ροφήµατα µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλες γλυκαντικές ουσίες θα πρέπει να καταναλώνονται µε µεγάλη προσοχή». Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα ανθρακούχο αναψυκτικό περιέχει δέκα κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα δευτέρου ορόφου 60 τ.µ τριάρι, µε υπόγειο πάρκινγκ, θυροτηλεόραση, αυτόνοµη θέρµανση, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 25. Τηλ. επικοινωνίας (26.8) Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµα 80τ.µ. στην οδό Καρα σκάκη και Χίου στον Ασπρόπυργο δίπλα στην Ευαγγελίστρια. ιαθέτει πάρκινγκ, ηλιακό θερµοσίφωνα, αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ (25.08.) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο νεόδµητο οροφοδιαµέρισµα 4ου ορόφου 90 τ.µ. µε 2 κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, κουζίνα,µπάνιο, wc, τζάκι, ηλιακό, αποθήκη στο υπόγειο και θέση στάθµευσης, αυτόνοµη θέρµανση, στην οδό Καποδιστρίου & Αγ. Μαρίνης (έναντι 1ου Γυµνασίου). Τηλ ώρες από 4-8 µ.µ. (4.8) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πολυτελής επαγγελµατικός χώρος για γραφε ίο-ιατρείο κ.λπ. 68 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, στον α όροφο, τιµή 350 ευρώ, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 8 (Νοτιοδυτικός Περιφερειακός) άνωθεν της ταβέρνας Ασπρόπυργος. Τηλ (4.8) Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα ήµητρος 101 διαµέρισµα α ορόφου πολυτελούς κατασκευής 100 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, ουτρό,κουζίνα, αποθήκη στο υπόγειο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµ θέρµανση. Τηλ (15.7) Ενοικιάζεται στην Ελευσίναδιαµέρισµα β ορόφου 5ετίας 100 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, boiler, τέντες, 2 air conditioner, wc, µπάνιο, τζάκιθωρακισµένη πόρτα, πολυτελούς κατασκευής. Τιµή 650 ευρώ (διαθέσιµο από αρχές Σεπτεµβρίου) (13.7) Ενοικιάζονται στη Γκορυτσά Ασπροπύργου 5 µονοκατοικίες και γκαρσονιέρες διαφόρων τ.µ. Πληροφορίες στο και κα έσποινα (12.7) Ενοικιάζεται στο κέντρο Ασπροπύργου επαγγελµατικός χώρος 150 τ.µ. ύψους 5,20 µ. µε πατάρι 2wc και βιοµηχανικό ρεύµα. Τηλ , (12.7) Ενοικιάζεται κατάστηµα 85 τ. µ.. ισόγειο µε άδεια συνάθροισης κοινού επί της ΠΕΟΑΘ εντός Μάνδρας, ενοίκιο λογικό τηλ. επικοινωνίας (29.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα 85 τ.µ. ανεξάρτητη είσοδο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, τι- µή λογική. Τη , (22.6) Ενοικιάζεται µονοκατοικία 100 τ.µ. στην Ελευσίνα Αγησιλάου και Τριπτολέµου γωνία. ιαθέτει µεγάλη αυλή και αποθηκευτικό χώρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: & (10.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο (δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο) οδός Καποδιστρίου, 4ου ορόφου ρετιρέ µε 2 κρεβ., ηλιακό, υπόγειο πάρκινγκ. Τηλ (8.6) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο,διαµέρισµα τετάρτου ορόφου 60 τ.µ διαθέτει γκαράζ, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνο επικοινωνίας (2.6) Ενοικιάζονται γεώτρηση µε άφθονο νερό και 50 στρεµ. χωράφια στο δήµο Πλαταιών και γεώτρηση µε άφθονο νερό και 100 στρέµµατα χωράφια. Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πλησίον του Εµπορικού Κέντρου διαµέρισµα 54 τ.µ. νεόδµητο του 2009 ενός δωµατίου, επιπλωµένο µε γκαράζ, αυτόνοµη αποθήκη, ηλιακό τριπλής ε νέργειας, τριπλή θωρακισµένη πόρτα, κήπο µε γκαζον, µπόιλερ, τζάκι, πολλά extra. Eνδιαφέροµαι για ιατρούς νοσηλευτές, καθηγητές, σπουδαστές, δηµοσίους υπαλλήλους. Ενοικιάζεται στην τιµή των 450 ευρώ (όµορφο περιβάλλον). Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα πρώτου ορόφου 70 τ.µ. οδός Κολοκοτρώνη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (27.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών µέτρων επιπλωµένη. Τιµή 280 ευρώ τηλ: , (11.5) Ενοικιάζεται γωνιακό κτίριο στην Ελευσίνα120 τ.µ. µε αυλή πρασίνου 100 τ.µ. σε απόσταση 50 µέτρων από τη θάλασσα. Οδός Μιαούλη 1 και Κανελλοπούλου 23. Επίσης διατίθεται ε- ξοπλισµός εστιατορίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας (11.5) Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τετραγωνικών τετραγωνικών µέτρων περίπου επι της οδού Γεωργίου Παύλου και Παγκάλου γωνία (πλακόστρωτο) στην Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (30.4) Ενοικιάζεται 1ος όροφος µονοκατοικίας στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, 95 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, Τηλ ( 29.4) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται αυτοκινούµενη Καντίνα σε άριστη κατάσταση, τηλεφωνο επικοινωνίας: /07 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βιοτεχνικός χώρος 514 τετραγωνικών µέτρων µε ά- δεια λειτουργίας και πατάρια 300 τετραγωνικών µέτρων, εντός σχεδίου πόλεως (Γενική Κατοικία). Τηλ και (22.7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-µπαρ (πρώην Πλάτωνας) στην Ελευσίνα µε 30χρονη συνεχή λειτουργία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & (15.6) Πωλείται Οικόπεδο, 1200 τ.µ άρτιο οικοδοµήσιµο, στην περιοχή Σκούρτα ερβενοχωρίων. Τιµή ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας (10/6) Ðùëïýíôáé στον Ασπρόπυργο θέση Άγιος Λουκάς 2 αγροτε- µάχια τ.µ. και 400 τ.µ.. Τηλ (1.6) Πωλείται αυτοκινούµενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες στο (27.5) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αγ. Τριάδα: πωλείται αγροτεµάχιο τ.µ ολόκληρο ή τµηµατικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ðùëåßôáé διαµέρισµα 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο στην οδό Αγ. Σοφίας και Θρασυβούλου. Τηλ (21.5) Πωλείται οικόπεδο (εκτός σχεδίου) 396 τ.µ. στους Αγίους Θεοδώρους, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και στη θάλασσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας , τιµή ευρώ. (3.5) ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνίδα µητέρα µη καπνίστρια πεπειραµένη µε συστάσεις, α- ναλαµβάνει υπεύθυνα φύλαξη και φροντίδα παιδιών. Πρω νό α- πογευµατινό ή βραδυνό. Τηλέφωνο επικοινωνίας ( 25.8) Κυρία ετών 62 από τη Βουλγαρία ζητάει δουλειά ως οικιακή βοηθός και για φροντίδα ηλικιωµένων. Γνωρίζει καλά Ελληνικά και έχει εµπειρία στη φροντίδα ασθενών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (1.7) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Πτυχιούχος του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα για το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας. Τηλ (27.8) Κάτοχος Proficiency µε πολυετή εµπειρία παραδίδει µαθήµατα αγγλικών σε όλα τα επίπεδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: και Πτυχιούχος µαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα τηλ. ε- πικοινωνίας Παραδίδονται µαθήµατα σε παιδιά δηµοτικού. Τιµές χαµηλές. Τηλέφωνο επικοινωνίας (25.8) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ÐëçñïöïñéêÞò ãéá ðñïåôïéìáóßá ECDL êáéé IT Cambridge. Åðßóçò, ÌáèçìáôéêÜ Äçìïôéêïý, ÌáèçìáôéêÜ-ÖõóéêÞ- çìåßá Á-Â-& à Ãõìíáóßïõ. Ôçë (9.2) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος 3.5 ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë:

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις»

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2329 Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ολοκληρώθηκαν έργα

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1944 Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Έκλεβαν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήµος Φυλής Ο ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΟΝΤΙΩΝ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήµος Φυλής Ο ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΟΝΤΙΩΝ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής» Αναπτύχθηκε σε ηµερίδα την Παρασκευή 20 Απριλίου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1770 Τρίτη 17 Μαίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Προγραµµατική Σύµβαση Ε ΣΝΑ ήµου Αθηναίων Για την κατασκευή Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στον Ελαιώνα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 10-12 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 10-12 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κάλυψη κενών θέσεων αντί διαθεσιµότητας προτείνει η ΚΕ Ε «Έγδυσαν» πάλι τα καλώδια

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Νέα διανοµή ελληνικών προ όντων χωρίς µεσάζοντες στο ήµο Ελευσίνας Το Σάββατο16 Φεβρουαρίου απέναντι από το κτήριο της Αντιπεριφέρειας HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2415 Πέµπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 7 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2415 Πέµπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 7 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2415 Πέµπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ «ΣΥΝΗΓΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Αποκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2077 Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2077 Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2077 Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέες αυτοψίες στα σχολεία της Ελευσίνας Συνεχίζεται και φέτος η καταγραφή των προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο άλµα της ανεργίας τον Μάρτιο Ανησυχητικά υψηλό το ποσοστό ανεργίας στους νέους

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΤΑ: Εγκρίθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «TAΦΟΠΛΑΚΑ» ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Óåë. 3 ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2324 Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2324 Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2324 Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Εκτός ΠΕΠ δυο έργα από τη υτική Αττική Η απένταξη προχώρησε µετά από

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2321 Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 Σåë. 3 Σε εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2321 Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 Σåë. 3 Σε εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2321 Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σπείρα εξαπατούσε

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 για την αντιµετώπιση

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 για την αντιµετώπιση ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από σήµερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από σήµερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παρατείνεται έως τις 30/9 η αγωνία των εργαζόµενων του ήµου Φυλής Ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής

ÈÑÉÁÓÉÏ. Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2331 Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής. Η κινητή Παιδο-οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΑΕ : «Ανοίγει»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αναστολή πλειστηριασµών για ένα ακόµα έτος, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ Γιάννης Ραγκούσης: «εν υφίσταται θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ê.2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2413 Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 239 Σåë. 3 Óåë. 2 Óåë. 2 Σåë.

ê.2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2413 Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 239 Σåë. 3 Óåë. 2 Óåë. 2 Σåë. ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2413 Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 26χρονου για τη δολοφονία 39χρονης στο Πόρτο Γερµενό - Το σώµα του

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παράδοση νέων αιθουσών σε Θρακοµακεδόνες και Ολυµπιακό Χωριό «Οµάδα κρούσης»

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 11. στις Αχαρνές. Αυξηµένα τα µέτρα της Τροχαίας για την επιστροφή των εκδροµέων

Óåë. 11. στις Αχαρνές. Αυξηµένα τα µέτρα της Τροχαίας για την επιστροφή των εκδροµέων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2023 Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Χρυσές

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Την

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1939 Tρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στα

Διαβάστε περισσότερα