2001 Efthimios Mavrogeorgiadis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2001 Efthimios Mavrogeorgiadis"

Transcript

1 0

2 2001 Efthimios Mavrogeorgiadis

3 abak abund A abak o α ακας α ακιο, αριθµητ ηριο abat o α ας, ηγο υµενος ~ej o α αε ιο, µον η abdik i (µετ.) απαρνο υµαι, εγκαταλε ιπω, παραιτο υµαι abdomen o γαστ ερα, κοιλι α abel o µ ελισσα ~ej o µελισσοκοµε ιο, µελισσοτροφε ιο, µελισσουργε ιο, µελισσ ωνας, µελ ισσι ~uj o κυψ ελη aberaci o αποπλ ανηση (φαινοµενικ η µετατ οπιση αστ ερος) (οπτικ.)αποπλ ανηση, εκτροπ η abi o ελατο abism o α υσσος, β αραθρο, χ ασµα abiturient o απολυτ ηριο λυκε ιου ablativ o (γραµ.) αφαιρετικ η πτ ωση abnegaci o αυταπ αρνηση, εθελοθυσ ια aboc o αλφ α ητο αλφα ητ αριο β αση, βασικ α στοιχε ια abol(ici) i (µετ.) ακυρ ωνω, καταργ ω abomen i (µετ.) απεχθ ανοµαι, αποστρ εφοµαι, µισ ω, σιχα ινοµαι ~ a αηδιαστικ ος, απα ισιος, αποτρ οπαιος, εναγ ης, µισητ ος, σιχαµερ ος abon i (µετ.) εγγρ αφοµαι συνδροµητ ης, µ ελος ~ o συνδροµ η, συνεισφορ α mal~ i (µετ.) σταµατ ω συνδροµ η, διαγρ αφοµαι απ ο µ ελος abort i (αµετ.) απο αλλω, γενν ω πρ οωρα εγκαταλε ιπω προσπ αθεια ~ig i (µετ.) κ ανω αµ λωση, εκτρωση µαται ωνω ~ul o εξ αµ λωµα, εκτρωµα abrikot o βερ ικοκο, κα σι ~uj o, ~arbo βερικοκι α, κα σι α abrupt a αιφν ιδιος, απ οτοµος, απροσδ οκητος absces o απ οστηµα, σπυρ ι abscis o τετµηµ ενη (συνιστ ωσα), ο αξονας χ των καρτεσιαν ων συντεταγµ ενων absid o κ ογχη (εκκλησ ιας) absint o αγριαψιθι α, αψιθι α, αψ ινθιο, αψινθος ~likvor o, ~aĵo αψ εντι, αψιθι α, αψ ινθιο (ποτ ο) absolut a απ ολυτος, απερι οριστος, απολυταρχικ ος, δεσποτικ ος, πλ ηρης ~ism o απολυταρχ ια, απολυταρχισµ ος, αυταρχικ οτητα, ολοκληρωτισµ ος absolv i (µετ.) συγχωρ ω αθω ωνω, απαλλ ασσω absorb i (µετ.) απορροφ ω την προσοχ η, συναρπ αζω abstin i (αµετ.) απ εχω, αποφε υγω, συγκρατο υµαι νηστε υω ~enc o, ~ado αποχ η, εγκρ ατεια abstrakt i (µετ.) αφαιρ ω, διαχωρ ιζω ~ a αφηρηµ ενος, θεωρητικ ος absurd a αν οητος, ατοπος, γελο ιος, παρ αδοξος, παρ αλογος abund a αδρ ος, απλετος, αφθονος, περ ισσιος, πλο υσιος 3

4 abutment adres ~ec o αφθον ια, περ ισσεια, πληθ ωρα, πλησµον η, πλο υτος tro~ec o, super~eco υπεραφθον ια mal~ a ενδε ης, λιγοστ ος, πενιχρ ος, σπ ανιος abutment o αντ ερεισµα, β αθρο, β αση στ ηριξης, ερεισµα αρχιτεκτονικ ο, στ ηριγµα, συναρµογ η, υποστ ηριγµα acer o σφ ενδαµνος, σφεντ αµι acet o ξ υδι ~at o αλας οξικο υ οξ εως, οξικ ο αλας η εστ ερας ~il o ακετ υλιο ( ) ~ilen o ακετυλ ενιο, ασετιλ ινη ( ) ~on o ακετ ονη, ασετ ον, διµεθυλοκετ ονη, οξ ονη acid a ξιν ος, οξινος, οξ υς, πικρ ος ~ o οξ υ acipenser o (ιχθυολ.) οξ υρρυγχος aĉet i (µετ.) αγορ αζω ~ebl a προς π ωληση el~ i (µετ.) απολυτρ ωνω, ελευθερ ωνω µε λ υτρα, εξαγορ αζω, λυτρ ωνω, σ ωζω sub~ i (µετ.) διαφθε ιρω, δωροδοκ ω, λαδ ωνω adaĝ o (µουσ.) αντ ατζιο, σ υνθεση αργ η ~ e αργ α adapt i (µετ.) εφαρµ οζω, προσαρµ οζω, συνταιρι αζω, ταιρι αζω διασκευ αζω, προσαρµ οζω adekvat a αρκετ ος, επαρκ ης, ικανοποιητικ ος aden o αδ ενας adept o οπαδ ος, µ υστης, θιασ ωτης γν ωστης, ειδ ηµονας, ειδικ ος ~ig i (µετ.) στρατολογ ω adher i (αµετ.) κολλ ω, προσκολλ ωµαι, συµφ υω ~ o προσκ ολληση, συγκ ολληση, σ υµφυση ~ a κολλητικ ος, κολλ ωδης, συγκολλητικ ος adiaŭ αντ ιο ~ i (µετ.) αποχαιρετ ω adici i (µετ.) αθρο ιζω, προσθ ετω ~ o αθροιση, πρ οσθεση adjektiv o (γραµ.) επ ιθετο adjunkt o βοηθ ος (διοικητικ ος) adjutant o υπασπιστ ης administr i (µετ.) διοικ ω ~aci o οµ αδα διοικο υντων, διο ικηση διοικητ ηριο ~antar o οµ αδα διοικο υντων, διο ικηση ~ej o διοικητ ηριο admir i (µετ.) θαυµ αζω admiral o να υαρχος ~itat o ναυαρχε ιο admitanc o (ηλεκτρ.) αγωγιµ οτητα admon i (µετ.) προτρ επω, υποδεικν υω καθ ηκοντα επιπλ ηττω, επιτιµ ω, νουθετ ω, παραιν ω re~ o ευτερον οµιο adolesk a εφη ικ ος adopt i (µετ.) υιοθετ ω εγκολπ ωνοµαι, ενστερν ιζοµαι, υιοθετ ω ador i (µετ.) λατρε υω adres o διε υθυνση ~ i (µετ.) γρ αφω τη διε υθυνσ η µου π ανω σε επιστολ η, πακ ετο αποστ ελλω απευθ υνω ~ant o αποστολ εας ~at o, ~ulo παραλ ηπτης ~ar o λ ιστα διευθ υνσεων 4

5 adstring aglutin ret~ o ηλεκτρονικ η διε υθυνση adstring a στυπτικ ος adult i (αµετ.) µοιχε υω sang~ o αιµοµιξια advent o οι π εντε ε δοµ αδες πριν απ ο τα Χριστο υγεννα, τεσσαρακονθ ηµερο adverb o (γραµ.) επ ιρρηµα advokat o δικηγ ορος, συν ηγορος adz o σκεπ αρνι aer o α ερας ~ a α εριος ~um i (µετ.) αερ ιζω ~ŝton o αερ ολιθος aerobi a αερ ο ιος aerodrom o αεροδρ οµιο aerolit o αερ ολιθος aerometr o αερ οµετρο aeronaŭt o αερονα υτης aeronaŭtik o αεροναυτικ η aeroplan o αεροπλ ανο aerostat o αερ οστατο afabl a ευγεν ης, ευγενικ ος, προσην ης afazi o αφασ ια afekci o π αθηση afekt i (µετ.) προσποιο υµαι afeli o αφ ηλιο afer o πρ αγµα υπ οθεση, ζ ητηµα afid o µελ ιγκρα, ψε ιρα φυτ ων afiks o πρ οσφυµα, πρ οθηµα, επ ιθηµα afin a συγγεν ης, κηδεστ ης afiŝ o αφ ισα ~ i (µετ.) αναρτ ω αφ ισα, αφισοκολλ ω, τοιχοκολλ ω ανακοιν ωνω µε αφ ισα aflikt i (µετ.) θλ ι ω, καταθλ ι ω, λυπ ω, ταλαιπωρ ω ~ o θλ ιψη, οδ υνη, π ικρα afoni o αλαλ ια, αφων ια aforism o απ οφθεγµα, γνωµικ ο, αφορισµ ος afrank i (µετ.) προπληρ ωνω γρ αµµα η πακ ετο, προκατα αλλω ταχυδροµικ ο τ ελος επιστολ ης ~it e προπληρ ωνοντας Afrik o Αφρικ η afrikat o προστρι ες σ υµφωνο (c, ĉ, ĝ) aft o αφθα, αφτρα afust o κιλλ ι αντας πυρο ολου η πολυ ολου ag i (αµετ.) ενεργ ω, δρω, πρ αττω ~ o πρ αξη ~ad o εν εργεια ~adem a ενεργητικ ος re~ o αντ ιδραση, αντεν εργεια inter~ o αλληλεπ ιδραση kun~ i (αµετ.) συνεργ αζοµαι sen~ad o απραξ ια agac i (µετ.) ερεθ ιζω agaragar o αγαρ αγαρ agarik o (βοτ.) αγαρικ ο (ε ιδος µανιταριο υ) agat o αχ ατης (λ ιθος) agav o (βοτ.) αθ ανατος agend o σηµειωµατ αριο, ατζ εντα agent o αντιπρ οσωπος, πρ ακτορας (φυσ.) δ υναµη ~ej o αντιπροσωπε ια, πρακτορε ιο agit i (µετ.) κουν ω αναταρ ασσω, ταρ αζω εξεγε ιρω, εξωθ ω εξετ αζω, συζητ ω εκτεταµ ενα agl o αετ ος ~ec a αετ ισιος fiŝ~ o αλιαετ ος, σταυραετ ος, ψαραετ ος aglomer i (µετ.) αυγατα ινω, αυγατ ιζω, συσσωρε υω aglutin i (µετ.) συγκολλ ω 5

6 agnat akompan ~ a συγκολλητικ ος (για γλ ωσσα, π.χ. Εσπερ αντο) agnat o συγγεν ης agnosk i (µετ.) αναγνωρ ιζω, αποδ εχοµαι ανοιχτ α agnostik a αγνωστικιστικ ος ~ism o αγνωστικισµ ος agoni i (αµετ.) ψυχοµαχ ω, ψυχορραγ ω, ε ιµαι ετοιµοθ ανατος πν εω τα λο ισθια, τελει ωνω ~ o επιθαν ατια αγων ια, ψυχορρ αγηµα agorafobi o αγοραφο ια agord i (µετ.) εναρµον ιζω, κουρδ ιζω, συντον ιζω, χορδ ιζω ~ o δι αθεση, κ εφι αρµον ια, συν ηχηση ρ υθµιση προγρ αµµατος υπολογιστ η ~il o διαπασ ων, κουρδιστ ηρι, σφυρ ιχτρα κουρντ ισµατος, τον αριο πρ ογραµµα ρ υθµισης υπολογιστ η ~ist o κουρδιστ ης, χορδιστ ης mis~ a αχ ορδιστος, ξεκο υρδιστος agr o αγρ ος, χωρ αφι agrabl a αρεστ ος, ευ αρεστος, ευχ αριστος mal~ a δυσ αρεστος agraf o αγκρ αφα, κ οπιτσα, π ορπη ~ i (µετ.) θηλυκ ωνω, κουµπ ωνω agres i (µετ.) επιτ ιθεµαι απρ οκλητα ~em a επιθετικ ος agrikultur o γεωργ ια agronom o αγρον οµος, γεωπ ονος agronomi o αγρονοµ ια, γεωπονικ η aĝ o ηλικ ια plen~ a εν ηλικας aĝi o προµ ηθεια (µετατροπ ης νοµισµ ατων) aĝiot i (αµετ.) κερδοσκοπ ω (στο χρηµατιστ ηριο η στο εµπ οριο) ajl o σκ ορδο -ajn -δ ηποτε ajut o ακροφ υσιο aĵur a δι ατρητος, τρυπηµ ενος akaci o ακακ ια, γαζ ια akademi o ακαδηµ ια ~an o ακαδηµα κ ος akaĵu o ανακ αδριο το δυτικ ο, ακαζο υ, µα ονι akant o (βοτ.) ακανθος akapar i προκαλ ω τεχνητ η ελλειψη προ οντων µε σκοπ ο το κ ερδος αρπ αζω, ιδιοποιο υµαι, οικειοποιο υµαι, σφετερ ιζοµαι akar o ακαρι, παρ ασιτο, σκουλ ηκι akcel i επισπε υδω, επιταχ υνω ~il o γκ αζι (αυτοκιν ητου), επιταχυντ ης akcent i τον ιζω ~ o τονισµ ος, τ ονος akcept i δ εχοµαι, αποδ εχοµαι, υποδ εχοµαι akcesor a συµπληρωµατικ ος, δευτερε υων akci o µετοχ η ~ul o µ ετοχος akcident o ατ υχηµα akcipitr o γερ ακι akciz o φ ορος, δασµ ος akile o µυρι οφυλλο akinezi o (ιατρ.) ακινησ ια akir i αποκτ ω aklam i επευφηµ ω, επιδοκιµ αζω, επικροτ ω, ζητωκραυγ αζω, χειροκροτ ω akn o εξ ανθηµα, µπιµπ ικι, σπυρ ι ακµ η προσ ωπου akomod i προσαρµ οζω akompan i συνοδε υω, συντροφε υω υποκρο υω ~(ant)ar o συνοδε ια 6

7 akonit amik akonit o (βοτ.) ακ ονιτο akord o σ υµπνοια ~iĝ i συµφων ω akr a αιχµηρ ος, κοφτερ ος, οξ υς ~ig i ακον ιζω akrid o ακρ ιδα akropol o ακρ οπολη aks o αξονας aksel o µασχ αλη aksiom o αξ ιωµα akt o (θ εατ.) πρ αξη inter~ o (θ εατ.) δι αλειµµα aktiv a ενεργητικ ος aktor o ηθοποι ος ~ar o θ ιασος akurat a τακτικ ος, ακρι ης akuŝ i γενν ω, τ ικτω ~istin o µα ια, µαµ η akuz i κατηγορ ω akuzativ o αιτιατικ η akv o νερ ο super~ i κατακλ υζω, πληµµυρ ιζω, υπερεκχειλ ιζω akvarel o υδατογραφ ια akvari o ενυδρε ιο akvilegi o (βοτ.) κολοµπ ινα al σε, προς ~iĝ i (αµετ.) προσχωρ ω, γ ινοµαι µ ελος, συνδροµητ ης alabastr o αλ α αστρος alarm i προειδοποι ω για κ ινδυνο, συνεγε ιρω alaŭd o κορυδαλλ ος album o λε υκωµα, αλµπουµ alcion o αλκυ ονα ale o δεντροστοιχ ια alegori o αλληγορ ια alfabet o αλφ α ητο algebr o αλγε ρα alĥemi o αλχηµ ια ali a αλλος aligator o αλιγ ατορας alk o αλκη, µεγ αλο ελ αφι alkohol o οιν οπνευµα, αλκο ολ alkov o εσοχ η, κο ιλωµα το ιχου (ιδ ιως για κρε ατι) almanak o αλµαν ακ, ηµεροδε ικτης almenaŭ τουλ αχιστον almoz o ελεηµοσ υνη aln o (βοτ.) κλ ηθρα, σκλ ηθρα Alp oj Αλπεις alt a ψηλ ος altan o σκι αδα, τεχνιτ α υπερυψωµ ενο µ ερος (βερ αντα) altar o βωµ ος, αγ ια τρ απεζα alte o αλθα ια, νεροµολ οχα altern i (αµετ.) εναλλ ασσοµαι alud i υπαιν ισσοµαι, υποδηλ ωνω alumet o σπ ιρτο alun o στυπτηρ ια, στ υψη am i αγαπ ω amar a πικρ ος amas o σωρ ος, πλ ηθος, συρφετ ος popol~ o οχλος, πλ ηθος amator o ερασιτ εχνης Amazon o, ~a rivero Αµαζ ονιος ambasador o πρ εσ υς, πρεσ ευτ ης ambaŭ και οι δ υο, αµφ οτεροι ambici o φιλοδοξ ια ambos o αµ ονι (ανατ.) ακµων ambr o ηλεκτρο, κεχριµπ αρι ambrosi o (βοτ.) αµ ροσ ια ambrozi o αµ ροσ ια, η τροφ η των θε ων ambulanc o νοσοκοµειακ ο οχηµα amel o αµυλο amen αµ ην Amerik o Αµερικ η amfibi o αµφ ι ιο amfor o αµφορ εας Amfor o (αστερ.) Υδροχ οος amik o φ ιλος 7

8 amindum apologi amindum i ερωτοτροπ ω, φλερτ αρω amnesti o αµνηστ ια amnezi o αµνησ ια amoni o αµµ ωνιο ( ) amoniak o αµµων ια ( ) amor o ερωτας, σεξουαλικ η ελξη ampleks o εκταση, ογκος, δι ασταση, µ εγεθος, αναλογ ιες ~ a ευρ υς, ευρ υχωρος amput i ακρωτηρι αζω amuz i (µετ.) διασκεδ αζω an o µ ελος ~ar o οµ αδα anabaptism o ανα απτισµ ος anabaptist o ανα απτιστ ης anakronism o αναχρονισµ ος analfabet o αναλφ α ητος analiz o αν αλυση ~ i αναλ υω analogi o αναλογ ια ananas o αναν ας anarki o αναρχ ια anas o (ορνιθολ.) π απια mol~ o (ορνιθολ.) σωµατερ ια, αγρι οπαπια των βορε ιων θαλασσ ων anatomi o ανατοµ ια anĉov o (ιχθυολ.) αντσο υγια And oj, ~a montaro Ανδεις anekdot o αν εκδοτο anemon o ανεµ ωνη angil o χ ελι angin o στηθ αγχη angl o Αγγλος angul o γων ια anĝel o αγγελος anim o ψυχ η animal o ζωικ ο ε ιδος (σε αντ ιθεση προς φυτ α, ορυκτ α) aniz o ανηθο ankaŭ επ ισης ankoraŭ ακ οµη ankr o αγκυρα anonc i αναγγ ελλω anonim a αν ωνυµος ans o π οµολο anser o χ ηνα anstataŭ αντ ι antagonism o ανταγωνισµ ος antagonist o ανταγωνιστ ης Antarkt o, ~io, ~ido Ανταρκτικ η antaŭ πριν, µπροστ α απ ο anten o κερα ια, αντ ενα antibiotik o αντι ιοτικ ο Antikrist o Αντ ιχριστος antikv a αρχα ιος antilop o αντιλ οπη antimon o αντιµ ονιο antipati o αντιπ αθεια antipod o αντ ιποδας antropologi o ανθρωπολογ ια Anunciaci o Ευαγγελισµ ος της Θεοτ οκου aparat o συσκευ η apart a ιδια ιτερος, (ξε)χωριστ ος apartament o διαµ ερισµα aparten i αν ηκω apenaŭ µ ολις apendic o σκωληκοειδ ιτης (σκωληκοειδ ης απ οφυση) aper i εµφαν ιζοµαι, φα ινοµαι mal~ i εξαφαν ιζοµαι apetit o ορεξη aplaŭd i χειροκροτ ω aplik i εφαρµ οζω aplomb o αταραξ ια ευστ αθεια apog i (µετ.) (υπο)στηρ ιζω apoge o απ ογειο apokrif o απ οκρυφο, δευτεροκαν ονικο (βι λ ιο) apolog o µ υθος apologi o απολογ ια 8

9 apopleksi astigmat apopleksi o αποπληξ ια apostat o αποστ ατης apostol o απ οστολος apostrof o απ οστροφος apotek o φαρµακε ιο apr o αγριογο υρουνο, κ απρος april o Απρ ιλιος aprob i εγκρ ινω, επιδοκιµ αζω apud κοντ α σε, παρ α, πλησ ιον arab o Αρα ας arane o αρ αχνη aranĝ i τακτοποι ω, διευθετ ω, κανον ιζω arb o δ εντρο ~etaĵ o θ αµνος, χαµ οδεντρο arbed o θ αµνος arbitr a αυθα ιρετος arĉ o δοξ αρι βιολιο υ ard a διακα ης, ενθερµος, ζεστ ος, φλογερ ος arde o ερωδι ος ardez o σχιστ ολιθος aren o αρ ενα, στ αδιο πεδ ιο µ αχης areometr o αραι οµετρο, υδατ οµετρο, υδρ οµετρο arest i συλλαµ ανω argil o αργιλος, λ ασπη, πηλ ος argument i επιχειρηµατολογ ω ~ o επιχε ιρηµα arĝent o αργυρος, ασ ηµι arĥitektur o αρχιτεκτονικ η ari o ασµα, αρια, ηχος, µ ελος, σκοπ ος, ωδ η aristokrat o αριστοκρ ατης aritmetik o αριθµητικ η ark o τ οξο, αψ ιδα ~aĵ o θ ολος, καµ αρα arkad o τοξωτ η στο α arkaism o αρχα σµ ος arkeolog o αρχαιολ ογος arkeologi o αρχαιολογ ια arkitekt o αρχιτ εκτονας arkitektur o αρχιτεκτονικ η Arkt o Αρκτικ η arleken o αρλεκ ινος, γελωτοποι ος arm i οπλ ιζω arme o στρατ ος arog i µεγαλαυχ ω arogant a αλλαζονικ ος, θρασ υς arom o αρωµα (φυσικ ο) arpeĝ o (µουσ.) αρπ εγιο arsenik o αρσενικ ο (δηλητ ηριο) art o τ εχνη arteri o αρτηρ ια arterioskleroz o αρτηριοσκλ ηρωση artifik o κατεργαρι α, πανουργ ια, στρατ ηγηµα, τ εχνασµα artik o αρµ ος, αρθρωση, κλε ιδωση artikol o αρθρο artileri o πυρο ολικ ο artiŝok o αγκιν αρα artrit o αρθρ ιτιδα, αρθριτικ α as o ασος ascend i ανε α ινω asekur i ασφαλ ιζω asert i δια ε αι ωνω, επι ε αι ωνω asesor o αποτιµητ ης, δικαστικ ος εµπειρογν ωµονας, π αρεδρος ελεγκτικο υ συνεδρ ιου, πραγµατογν ωµονας asfalt o ασφαλτος asign i αναθ ετω κλητε υω asoci o σ υλλογος, σ υνδεσµος εταιρε ια, συνεταιρισµ ος asparag o σπαρ αγγι aspekt o εµφ ανιση, θ εα, οψη aspid o αστρ ιτης, εχιδνα, οχι α aspir i εποφθαλµι ω, ποθ ω, φιλοδοξ ω astak o αστακ ος asterisk o αστερ ισκος astigmat a αστιγµατικ ος 9

10 astm azot ~ism o αστιγµατισµ ος astm o ασθµα astr o αστρο, αστ ερι astrolog o αστρολ ογος astrologi o αστρολογ ια astronaŭt o αστρονα υτης astronom o αστρον οµος astronomi o αστρονοµ ια atak i επιτ ιθεµαι, προσ αλλω ateism o αθε σµ ος ateist o αθε στ ης, αθεος Aten o Αθ ηνα atenc i (µετ.) αποπειρ ωµαι ~ o απ οπειρα atend i (µετ.) αναµ ενω, περιµ ενω atent a προσεκτικ ος ~ o προσοχ η atest i βε αι ωνω, µαρτυρ ω ating i φτ ανω εκτε ινοµαι επιτυγχ ανω Atlant α ατλαντικ ος Atlantik o, Atlantika oceano Ατλαντικ ος atlas o ατλ αζι, ολοσηρικ ο, σατ εν (ανατ.) ατλας Atlas o Ατλαντας atlet o αθλητ ης atmosfer o ατµ οσφαιρα atom o (φυσ.) ατοµο atribu i αποδ ιδω, καταλογ ιζω atripl o (βοτ.) ατροφαλ ιδα atrofi o ατροφ ια atut o ατο υ, πλεον εκτηµα aŭ η aŭd i ακο υω aŭdac i τολµ ω aŭdienc o ακρ οαση, συν εντευξη aŭgust o Α υγουστος aŭkci o πλειστηριασµ ος aŭskult i ακο υω, ακρο αζοµαι Aŭstrali o Αυστραλ ια aŭt o αυτοκ ινητο aŭtent(ik) a αυθεντικ ος aŭtobiografi o αυτο ιογραφ ια aŭtobus o λεωφορε ιο autodidakt o αυτοδ ιδακτος aŭtograf o αυτ ογραφο aŭtokton o αυτ οχθονας aŭtomat o αυτ οµατο aŭtomobil o αυτοκ ινητο aŭtonom a αυτ ονοµος aŭtonomi o αυτονοµ ια aŭtor o συγγραφ εας aŭtoritat o αρχ η, εξουσ ια aŭtun o φθιν οπωρο av o παπο υς avantaĝ o πλεον εκτηµα avar a φιλ αργυρος, τσιγκο υνης avel o φουντο υκι aven o βρ ωµη aventur o περιπ ετεια, εξαιρετικ ο συµ αν avenu o λεωφ ορος averi o ζηµι α, α αρ ια avert i αναγγ ελλω, προειδοποι ω aviad o Αεροπλο α avid a ακ ορεστος, απληστος aviz o αναγγελ ια, ε ιδηση, συµ ουλ η avokad o α οκ αντο azale o αζαλ εα azen o γα δο υρι, ονος Azi o Ασ ια azil o ασυλο azimut o αζιµο υθιο azot o αζωτο 10

11 Babel baz B Babel o Βα υλ ωνα babil i φλυαρ ω Babilon o Βα υλων ια bacil o β ακιλος bagatel o µικρ ο πρ αγµα, υπ οθεση χωρ ις αξ ια bajonet o ξιφολ ογχη bak i ψ ηνω στο φο υρνο bal o χορ ος, χοροεσπερ ιδα bala i σκουπ ιζω, σαρ ωνω balanc i (αιωρο υµαι, δον ω, κουν ω, ταλαντε υω balast o ερµα, σα ο υρα balbut i τραυλ ιζω, ψελλ ιζω baldaken o θ ολος, κ αλυµµα, κου ο υκλιο (κρε ατιο υ, θρ ονου, κλπ.), υποστ ηλιο θρ ονου, σκι αδα baldaŭ σ υντοµα, µετ α απ ο λ ιγο balen o φ αλαινα ~ost o µπαλ ενα balet o µπαλ ετο Balkan oj, ~a montaro Βαλκ ανια balkon o εξ ωστης, µπαλκ ονι balon o µπαλ ονι, φο υσκα balot i εκλ εγω µε ψηφοφορ ια, ψηφ ιζω balustrad o κ αγκελα (µπαλκονιο υ, σκ αλας κλπ.), κιγκλ ιδωµα balzam o β αλσαµο bambu o ινδοκ αλαµο, µπαµπο υ ban i λο υζω, µπανι αρω, πλ ενω banan o µπαν ανα band o σπε ιρα, συµµορ ια, οµ αδα bandit o κακο υργος, ληστ ης bank o τρ απεζα bankier o τραπεζ ιτης bankrot i χρεοκοπ ω bant o δεσµ ος, κ οµπος, φι ογκος bapt i βαπτ ιζω ~an o αν αδοχος, νον ος ~ofil o βαπτιστικ ος, βαφτισιµι ος ~opatr o αν αδοχος, νον ος bar i φρ αζω, εµποδ ιζω ~il o φρ αχτης barak o καλ υ α, παρ απηγµα barakt i αγων ιζοµαι, σπαρταρ ω, σφαδ αζω barb o γενει αδα, γ ενι barbar o β αρ αρος barbir o κουρ εας, µπαρµπ ερης barĉ o παντζαρ οσουπα, ρ ωσικη σο υπα µε παντζ αρια bard o β αρδος barel o βαρ ελι bariton o βαρ υτονος bark o β αρκα, κα κι, λ εµ ος barometr o βαρ οµετρο baron o βαρ ωνος bas a βαθ υφωνος, µπ ασος basen o λεκ ανη, νιπτ ηρας bask o κρ ασπεδο, πτερ υγιο φρ ακου, φο υστα basketbal o µπ ασκετ bast o εσωτερικ ος φλοι ος δ εντρου bastard o ν οθος, µπ ασταρδος bastion o επαλξη, οχ υρωµα, προµαχ ωνας, προπ υργιο baston o ρα δ ι, µπαστο υνι lam~ o δεκαν ικι, πατερ ιτσα bat i δ ερνω, χτυπ ω batal i µ αχοµαι ~il o οπλο batalion o τ αγµα bateri o κανονοστοιχ ια, πυρο ολαρχ ια baz o β αση 11

12 bazar bor bazar o αγορ α, παζ αρι, εµποροπαν ηγυρη bazilik o βασιλ ισκος beb o µωρ ο, βρ εφος bed o παρτ ερι, πρασι α bedaŭr i λυπ αµαι beduen o βεδου νος bek o ρ αµφος, µ υτη bel a οµορφος, ωρα ιος beladon o µπελαντ ονα, στρ υχνος beletr(istik) o γρ αµµατα, εντεχνος λ ογος, λογοτεχν ια ben i ευλογ ω Benjamen o Βενιαµ ιν benk o εδ ωλιο, θραν ιο, π αγκος (κ αθισµα) benzin o βενζ ινη ber o (βοτ.) ρ ωγα, µο υρο vin~ o ρ ωγα σταφυλιο υ sekvin~ o σταφ ιδα best o ζ ωο bet o κοκκινογο υλι, παντζ αρι, τε υτλο betul o σηµ υδα bezon i χρει αζοµαι Bibli o Αγ ια Γραφ η, Β ι λος bibliograf o βι λιογρ αφος bibliografi o βι λιογραφ ια bibliotek o βι λιοθ ηκη bicikl o ποδ ηλατο bien o ιδιοκτησ ια, περιουσ ια (κτηµατικ η) bier o ζ υθος, µπ υρα bifstek o µπιφτ εκι bigami o διγαµ ια bigot o θρησκοµαν ης, ψευδευλα ης bikin o µπικ ινι bil o γραµµ ατιο bilanc o ισολογισµ ος bilard o µπιλι αρδο bild o εικ ονα, ζωγραφι α bilet o εισιτ ηριο, χαρτ ακι bilion o τρισεκατοµµ υριο bind i βι λιοδετ ω biolog o βιολ ογος biologi o βιολογ ια bird o πτην ο, πουλ ι biskvit o µπισκ οτο bismut o βισµο υθιο bitum o ασφαλτος bivak o κατασκ ηνωση, καταυλισµ ος Bizanc o Βυζ αντιο blank a ασπρος, λευκ ος ov~ o ασπρ αδι αυγο υ blasfem i βλασφηµ ω blat o κατσαρ ιδα blazon o οικ οσηµο blefarit o βλεφαρ ιτιδα blek i βο ω, βρυχ ωµαι, µυκ ωµαι, φων αζω (για ζ ωα) blenore o βλεν ορροια blind a τυφλ ος blit o βλ ιτο blond a ξανθ ος blov i πν εω, φυσ ω blu a γαλ αζιος, µπλε bluĝin o µπλουτζ ιν blus o (µουσ.) µπλουζ bluz o µπλο υζα boa o β οας boat o β αρκα boben o καρο υλι, κου αρ ιστρα, µποµπ ινα, πην ιο boj i αλυχτ ω, γα γ ιζω boks i γρονθοκοπ ω, πυγµαχ ω bol i (αµετ.) βρ αζω, ζ εω bomb o β οµ α bombard i βοµ αρδ ιζω bombon o γλυκ ο, ζαχαρωτ ο, καραµ ελα bon a καλ ος bor i (δια)τρυπ ω, τρυπαν ιζω 12

13 boraks buŝ boraks o β ορακας bord o ακτ η, οχθη bordel o µπορντ ελο, ο ικος ανοχ ης, χαµαιτυπε ιο border i περικυκλ ωνω, περι απτω, πλαισι ωνω bors o χρηµατιστ ηριο bosk o αλσος bot o µπ οτα botanik o βοτανικ η botel o µπουκ αλι, φι αλη bov o β οδι bracelet o βραχι ολι brak o βραχ ιονας, µπρ ατσο bram o φαγκρ ι braman o βραχµ ανος bran o π ιτουρο branĉ o κλαδ ι, κλ αδος brand o µπρ αντυ brank o βρ αγχιο brasik o λ αχανο brav a ανδρε ιος, γεννα ιος, θαρραλ εος breĉ o ανοιγµα, ρ ηγµα, ρωγµ η bret o ρ αφι brid o χαλιν αρι brik o το υ λο bril i λ αµπω briliant o µπριγι αντι, µπριλ αντι broĉ o καρφ ιτσα (κ οσµηµα) brod i κεντ ω brog i ζεµατ ιζω brokant i ανταλλ ασσω, εµπορε υοµαι µεταχειρισµ ενα πρ αγµατα brokol o µπρ οκολο brom o (χηµ.) βρ οµιο bronĥ o, bronko βρ ογχος bronkit o βρογχ ιτιδα bronz o µπρο υτζος, ορε ιχαλκος bros o βο υρτσα broŝur o φυλλ αδιο, µπροσο υρα brov o φρ υδι bru i θορυ ω brul i κα ιγοµαι ~um o αν αφλεξη, ερεθισµ ος, παρ οξυνση, φλεγµον η brun a καφ ε, κασταν ος brust o στ ηθος brut o κτ ηνος bub o αγ ορι, νεαρ ος, αλ ανι, τρελ οπαιδο bubal o βο υ αλος buĉ i αιµατοκυλ ω, κατακρεουργ ω, σφαγι αζω bud o κι οσκι, π αγκος, θ αλαµος Buda o, Buddo, Budho Βο υδας buduar o µπουντου αρ buf o φρ υνος bufed o µπαρ (π αγκος κυλικε ιου), µπουφ ες, κυλικε ιο buĝet o προ πολογισµ ος buk o αγκρ αφα, π ορπη buked o ανθοδ εσµη, µπουκ ετο bukl o µπο υκλα bul o β ωλος, σ ωλος bulb o βολ ος buljon o ζουµ ι, ζωµ ος, σο υπα bulk o φραντζ ολα bulten o δελτ ιο, φυλλ αδιο bulvard o λεωφ ορος bunt a ποικιλ οχρωµος, παρδαλ ος burd o (εντοµολ.) µπ αµπουρας, µπο υµπουρας burĝ o αστ ος burĝon o µπουµπο υκι burk o δερµ ατινο πανωφ ορι bust o προτοµ η (ανατ) µπο υστο, στ ηθος buŝ o στ οµα ~um o φ ιµωτρο 13

14 buŝel buton buŝel o µ οδι, µπο υσελ (µ ετρο χωρητικ οτητας σιτηρ ων η ξηρ ων καρπ ων, ισο µε 8,75 λ ιτρα) buter o βο υτυρο butik o κατ αστηµα, µαγαζ ι ~um i π αω για ψ ωνια buton o κουµπ ι ~um i κουµπ ωνω 14

15 car col C car o τσ αρος ced i αποδ εχοµαι, οµολογ ω, παραδ εχοµαι εκχωρ ω, παραχωρ ω ενδ ιδω, υποκ υπτω, υποτ ασσοµαι, υποχωρ ω cedr o κ εδρος cejan o (βοτ.) κ υανος, κεντα υριο cel i σηµαδε υω, σκοπε υω, στοχε υω cement o αµµοκον ια, τσιµ εντο cend o εκατοστ ο του δολλαρ ιου, σεντ cenotaf o κενοτ αφιο cent εκατ ο centim o εκατοστ ο του φρ αγκου centimetr o εκατοστ ο του µ ετρου centr o κ εντρο cenzur i λογοκρ ινω ~ o λογοκρισ ια cep o κρεµ υδι ceramik o κεραµικ η cerb o εγκ εφαλος, µυαλ ο ceremoni o τελετ η cert a β ε αιος, σ ιγουρος cerv o ελ αφι norda ~ o τ αρανδος ceter a λοιπ ος, υπ ολοιπος cezar o κα ισαρας ci εσ υ (χα δευτικ ο) cic o θηλ η, ρ ογα µαστο υ cidr o µηλ ιτης ο ινος, µηλ οκρασο cifer o αριθµητικ ο στοιχε ιο, αριθµ ος (ψηφ ιο) ~plat o πλ ακα, καντρ αν (ρολογιο υ, ραδιοφ ωνου, τηλεφ ωνου κλπ.) cigan o αθ ιγγανος, τσιγγ ανος cigar o πο υρο cigared o τσιγ αρο cign o κ υκνος cikatr o ουλ η, σηµ αδι ciklon o κυκλ ωνας cikoni o πελαργ ος cikori o κιχ ωρι, ραδ ικι cikut o κ ωνειο cilindr o κ υλινδρος cim o κορι ος cimbal o κ υµ αλο cinabr o κινν α αρι ( ) cinam o καν ελα, κινν αµωµο cindr o σποδ ος, στ αχτη, τ εφρα cinik a κυνικ ος cipres o κυπαρ ισσι cir o βερν ικι, λο υστρο cirk o τσ ιρκο cirkel o δια ητης (γεωµετρικ ο οργανο) cirkl o (γεωµ.) κ υκλος cirkonstanc o περ ιπτωση, περ ισταση cirkul i κυκλοφορ ω cirkuler o εγκ υκλιος cirkumcid i περιτ εµνω cit i αναφ ερω, (απο)µνηµονε υω, παραθ ετω citadel o ακρ οπολη, οχυρ ο, φρο υριο citr o σαντο υρι citron o λεµ ονι civil a αστικ ος, πολιτικ ος civiliz i εκπολιτ ιζω, εξευγεν ιζω, ηµερ ω civilizaci o πολιτισµ ος civit o πολιτε ια col o ιντσα (µον αδα µ ηκους, ιση µε 2,54 εκατοστ α) 15

16 ĉagren ĉu Ĉ ĉagren i απογοητε υω, θλ ι ω, λυπ ω, στενοχωρ ω ĉam o α ιγαγρος ĉambelan o βασιλικ ος οικον οµος, αρχιθαλαµηπ ολος ĉambr o δωµ ατιο ĉampan o καµπαν ιτης ο ινος, σαµπ ανια ĉampion o πρωταθλητ ης ĉan o κ οκορας πυρο ολου οπλου ĉap o σκο υφος, κασκ ετο ĉapel o καπ ελο ĉapitr o κεφ αλαιο ĉar δι οτι ĉarlatan o αγ υρτης, τσαρλατ ανος ĉarm a γοητευτικ ος, θελκτικ ος, χαριτωµ ενος ĉarnir o αρµ ος, µεντεσ ες ĉarpent i ξυλουργ ω ~ist o ξυλουργ ος ĉarpi o ξαντ ο ĉas i θηρε υω, κυνηγ ω ~aĵ o κυν ηγι, θ ηραµα ĉast a αγν ος, αθ ωος, παρθ ενος ĉe πολ υ κοντ α (επαφ η), παρ α ĉef o αρχηγ ος ĉek o επιταγ η, τσεκ ĉel o κελ ι κ υτταρο ĉemiz o πουκ αµισο ĉen o αλυσ ιδα ĉeriz o κερ ασι ĉerk o φ ερετρο ĉerp i αντλ ω ĉes i (αµετ.) πα υω, σταµατ ω ĉeval o αλογο ĉi µ οριο που δηλ ωνει εγγ υτητα ĉi a κ αθε ε ιδους ĉi al για κ αθε λ ογο (αιτ ια) ĉi am π αντα ĉibuk o τσιµπο υκι ĉiĉeron o ξεναγ ος ĉi e παντο υ ĉi el µε κ αθε τρ οπο ĉiel o ουραν ος ~ark o ουρ ανιο τ οξο ~ir o Αν αληψη του Χριστο υ ĉi es καθεν ος, καθεµι ας, καθεν ος ĉif i ζαρ ωνω, ρυτιδ ωνω, τσαλακ ωνω ĉifon o κουρ ελι, ρ ακος θρ υψαλο, κοµµατ ακι ĉifr o κρυπτογρ αφηµα, κ ωδικας ĉikan i κακ ιζω, ψ εγω φιλονικ ω ĉi o κ αθε τι (το παν) ĉi om ολα, το παν (ποσοτικ α) ĉirkaŭ γ υρω απ ο, γ υρω σε, περ ιπου σε ~aĵ o περ ιχωρα, περι αλλον ~ i περι αλλω, περιζ ωνω, περικυκλ ωνω, περιστοιχ ιζω, πλαισι ωνω ~ o περιφ ερεια ~man o βραχι ολι ~pren i αγκαλι αζω ~skrib i περι αλλω µε ορια, περιορ ιζω ĉi u καθ ενας, καθεµι α, καθ ενα ĉiz i εγγλ υφω, λαξε υω, σµιλε υω, χαρ αζω ĉokolad o σοκολ ατα ĉu µ ηπως 16

17 da dev D da απ ο (ποσοτικ α) daktil o χουρµ ας daktilograf i δακτυλογραφ ω dali o ντ αλια dam oj ντ αµα (παιχν ιδι) damask o δαµασκην ο (λιν ο η µετ αξι) damn i στ ελνω στην κ ολαση, καταδικ αζω danc i χορε υω dand o δανδ ης, κοµψευ οµενος danĝer o κ ινδυνος dank i ευχαριστ ω, ε ιµαι υπ οχρεος Danub o ο υνα ης dat o ηµεροµην ια dativ o (γραµ.) δοτικ η datur o (βοτ.) λευκαγκ αθα daŭr i (αµετ.) διαρκ ω, κρατ ω ~ig i (µετ.) συνεχ ιζω de απ ο, για debet o (λογιστ.) χρ εωση dec i αρµ οζω, ταιρι αζω decembr o εκ εµ ριος decid i αποφασ ιζω decimal a (µαθηµ.) δεκαδικ ος deĉifr i αποκρυπτογραφ ω dediĉ i αφιερ ωνω defend i υπερασπ ιζω degel i (αµετ.) λι ωνω, ξεπαγ ωνω, τ ηκοµαι degener i (αµετ.) εκφυλ ιζοµαι, ξεπ εφτω, φθε ιροµαι degrad i (µετ.) αµαυρ ωνω, εξευτελ ιζω, καθαιρ ω, υπο αθµ ιζω, υποτιµ ω deĵor i (αµετ.) εκτελ ω υπηρεσ ια, υπηρετ ω dek δ εκα deklar i διακηρ υσσω, δηλ ωνω deklin(ac) i (γραµ.) κλ ινω dekliv o κατηφορι α, πλαγι α βουνο υ, πραν ες dekor o δι ακοσµος, ντεκ ορ dekoraci o διακ οσµηση dekstr a δεξι ος mal~ a αριστερ ος delfen o δελφ ινι delikat a λεπτ ος (ποιοτικ α) delir i παραληρ ω, παραµιλ ω delt o δ ελτα (ποταµο υ) demagog o δηµαγωγ ος demagogi o δηµαγωγ ια demand i ρωτ ω demokrat o δηµοκρ ατης demokrati o δηµοκρατ ια demon o δα ιµονας denar o δην αριο denominator o (µαθηµ.) παρονοµαστ ης dens a πυκν ος dent o δ οντι denunc i αποκηρ υσσω, καταγγ ελλω, καταµην υω depon i καταθ ετω χρ ηµατα deput i διορ ιζω αντιπρ οσωπο dermat o (ιατρ.) δ ερµα ανθρ ωπινο dermatolog o δερµατολ ογος dermatologi o δερµατολογ ια des ju... ~... οσο... τ οσο... descend i κατε α ινω desegn i σχεδι αζω destin i προορ ιζω detal o λεπτοµ ερεια ~ a λεπτοµερ ης detru i καταστρ εφω dev i οφε ιλω, πρ επει 17

18 devanc dolor ~ig i αναγκ αζω, επι αλλω, υποχρε ωνω devanc i ξεπερν ω deviz o εµ ληµα, γνωµικ ο, ρητ ο, σ υνθηµα dezert o ερηµος dezir i επιθυµ ω Di o Θε ος diabet o δια ητης (ασθ ενεια) diabl o δι α ολος diadem o δι αδηµα diafragm o δι αφραγµα diagnoz o δι αγνωση diagram o δι αγραµµα dialekt o δι αλεκτος dialektik o διαλεκτικ η dialog o δι αλογος diamant o διαµ αντι diametr o δι αµετρος diare o δι αρροια diatermi o διαθερµ ια diboĉ i ακολαστα ινω, οργι αζω didelf o οπ οσο, δ ιδελφυς η βιργινιακ η, φαλαγγιστ ης diet o δ ιαιτα difekt i χαλ ω, καταστρ εφω diferenc i διαφ ερω difin i ορ ιζω, καθορ ιζω dig o αν αχωµα, κρηπ ιδα, κυµατοθρα υστης, προ λ ητα, προκυµα ια, πρ οχωµα, φρ αγµα digest i χωνε υω dign o αξιοπρ επεια dik a χοντρ ος dikt i υπαγορε υω diktator o δικτ ατορας ~ec o δικτατορ ια diktatur o δικτατορ ια diligent a επιµελ ης dimanĉ o Κυριακ η dinamit o δυναµ ιτης dinar o δην αριο dinasti o δυναστε ια diplom o δ ιπλωµα diplomat o διπλωµ ατης diplomati o διπλωµατ ια dir i λ εω direkt i κατευθ υνω ~ o κατε υθυνση ~il o πηδ αλιο (πλο ιου) direktor o διευθυντ ης dirigent o µα εστρος, διευθυντ ης ορχ ηστρας disenteri o δυσεντερ ια disk o δ ισκος diskont o εκπτωση diskret a διακριτικ ος diskrimin(aci) i µεροληπτ ω, κ ανω διακρ ισεις diskut i συζητ ω dispepsi o δυσπεψ ια dispon i διαθ ετω disput i φιλονικ ω distanc o απ οσταση distil i αποστ αζω, διυλ ιζω disting i διακρ ινω distr i (µετ.) αποσπ ω την προσοχ η, περισπ ω διασκεδ αζω distrikt o περιφ ερεια, περιοχ η, συνοικ ια diven i µαντε υω divers a δι αφορος divid i διαιρ ω do λοιπ ον dogm o δ ογµα doktor o δ οκτορας, διδ ακτορας dokument o απ οδειξη, ντοκουµ εντο, εγγραφο dol o δ ολος dolar o δολλ αριο dolĉ a γλυκ ος dolor i (µετ.) προκαλ ω π ονο, πον ω 18

19 dom duŝ dom o σπ ιτι, ο ικηµα staci~ o σταθµ ος (κτ ιριο) domaĝ o κρ ιµα, ζηµι α domen o ντ οµινο don i δ ινω al~ i προσθ ετω donac i δωρ ιζω dorlot i (µετ.) κακοµαθα ινω, κανακε υω, νταντε υω, παραχα δε υω dorm i κοιµ αµαι dorn o αγκ αθι dors o πλ ατη dot i προικ ιζω ~ o προ ικα doz o δ οση draĥm o δραχµ η drak o δρ ακος drakm o δραχµ η dram o δρ αµα drap o µ αλλινο ρο υχο, υφασµα drapir i σκεπ αζω, στολ ιζω µε υφασµα drast a δραστικ ος draŝ i αλων ιζω dres i εκπαιδε υω (εκ)γυµν αζω, (εξ)ασκ ω εξηµερ ωνω drink i π ινω οινοπνευµατ ωδη, µεθοκοπ ω ~ej o τα ερνα, καπηλει ο, κλαµπ drog o φαρµακευτικ η ουσ ια, ναρκωτικ ο, ντ οπα dron i πν ιγοµαι du δ υο dub i αµφι αλλω duet o ντου ετο, δυωδ ια duk o δο υκας dum εν ω, κατ α τη δι αρκεια ~ e εν τω µεταξ υ dung i απασχολ ω, εκµισθ ωνω, προσλαµ ανω duŝ o ντους 19

20 eben elokvent E eben a λε ιος, οµαλ ος ebl a πιθαν ος, δυνατ ος ~ e πιθαν ον, ισως ebon o ε ενος ebri a µεθυσµ ενος ec o ιδι οτητα, ποι οτητα ~ a ποιοτικ ος eĉ και µ αλιστα, ακ οµα και edif i διαπαιδαγωγ ω, εποικοδοµ ω ηθικ α eduk i ανατρ εφω, εκπαιδε υω, µεγαλ ωνω edz o σ υζυγος ~iĝ i νυµφε υοµαι, παντρε υοµαι ~ec o γ αµος, παντρει α efektiv a πραγµατικ ος efik i φ ερνω αποτ ελεσµα, ενεργ ω egal a ισος, οµοιος ego o εγ ω (το) eĥ o ηχ ω ekinokok o εχιν οκοκκος eklips o εκλειψη ekolog o οικολ ογος ekologi o οικολογ ια ekonom o οινον οµος, διαχειριστ ης, ταµ ιας ekonomi o οικονοµ ια ekonomik o (επιστ.) οικονοµικ α ekran o οθ ονη eks- πρ ωην ekscelenc o υπεροχ η ekscit i ερεθ ιζω, διεγε ιρω ekskluziv a αποκλειστικ ος ekskurs o εκδροµ η ekskuz i δικαιολογ ω eksped i αποστ ελλω, διεκπεραι ωνω, στ ελνω eksperiment o πε ιραµα eksplik i εξηγ ω eksplod i εκρ υγνυµαι, σκ αω eksport i εξ αγω ekspozici o εκθεση ekstaz o εκσταση ekster εκτ ος, εξω απ ο eksterm i απαλε ιφω, εκµηδεν ιζω, εξαφαν ιζω, εξολοθρε υω, ξεκληρ ιζω ekstr a εκτακτος, εξτρα, επιπλ εον, επιπρ οσθετος, συµπληρωµατικ ος ekstrem a ακρα ιος, εσχατος ektomi o εκτοµ η, αφα ιρεση οργ ανου ekvilibr o ισορροπ ια ekzakt a ακρι ης ekzamen i εξετ αζω ekzantem o εξ ανθηµα ekzekut i εκτελ ω, θανατ ωνω ekzem o εκζεµα ekzempl o παρ αδειγµα ekzempler o αντ ιτυπο, δε ιγµα ekzerc i ασκ ω, εξασκ ω ekzil i εκδι ωκω, εκτοπ ιζω, εξορ ιζω ekzist i υπ αρχω ekzot(ik) a εξωτικ ος el εκ, µ εσα απ ο elast a ελαστικ ος elefant o ελ εφαντας elegant a κοµψ ος elekt i διαλ εγω, εκλ εγω elektr o ηλεκτρισµ ος elektron o ηλεκτρ ονιο element o στοιχε ιο elimin i απο αλλω, διαγρ αφω elit o ελ ιτ elizi i (γραµ.) εκθλ ι ω elokvent a ε υγλωττος, ευφρ αδης 20

21 emajl ezok emajl o αδαµαντ ινη, εµαγι ε, σµ αλτο embaras o αµηχαν ια emblem o εµ ληµα embri o εµ ρυο embusk o εν εδρα emerit o απ οµαχος, συνταξιο υχος emfaz o εµφαση eminent a διαπρεπ ης, επιφαν ης, ξακουστ ος, περ ιφηµος emoci i συγκιν ω en εν, µ εσα σε en o (νοµισµ.) γιεν encefal o εγκ εφαλος enciklopedi o εγκυκλοπα ιδεια energi o εν εργεια enigm o α ινιγµα entomolog o εντοµολ ογος entomologi o εντοµολογ ια entrepren i επιχειρ ω entuziasm o ενθουσιασµ ος enu i βαρι εµαι, πλ ηττω envi i φθον ω, ζηλε υω enzim o ενζυµο Epidaŭr o Επ ιδαυρος epidemi o επιδηµ ια epigraf o επιγραφ η epilepsi o επιληψ ια epilog o επ ιλογος episkop o επ ισκοπος ĉef~ o αρχιεπ ισκοπος epok o εποχ η epolet o επωµ ιδα erar i σφ αλλω erinac o σκαντζ οχοιρος ermen o ερµ ινη ermit o ερηµ ιτης erp i σ αρν ιζω escept i εξαιρ ω esenc o ουσ ια eskadr o µο ιρα (ναυτικ η η αεροπορικ η) esper i ελπ ιζω mal~ i απελπ ιζοµαι esplor i ερευν ω, εξερευν ω esprim i εκφρ αζω est i ε ιµαι establ i ιδρ υω, ανο ιγω estim i εκτιµ ω esting i απαλε ιφω, εξαλε ιφω, ικανοποι ω, κατασ ηνω, σ ηνω estr o αρχηγ ος, αφεντικ ο eŝafod o ικρ ιωµα etaĝ o οροφος etat o κατ αλογος, λ ιστα etend i απλ ωνω, εκτε ινω eter o αιθ ερας etern a αι ωνιος etiket o ετικ ετα etn o εθνος etnograf o εθνογρ αφος etnografi o εθνογραφ ια etnolog o εθνολ ογος etnologi o εθνολογ ια etos o (µετεωρ.) ατµ οσφαιρα eŭfoni o ευφων ια eŭkalipt o ευκ αλυπτος eŭnuk o ευνο υχος eŭpepsi o ευπεψ ια Eŭrop o Ευρ ωπη eŭtanazi o ευθανασ ια evangeli o ευαγγ ελιο event o συµ αν eventual a ενδεχ οµενος evident a προφαν ης, εµφαν ης evit i αποφε υγω evolu i εξελ ισσοµαι, αναπτ υσσοµαι ezofag o οισοφ αγος ezok o λαυρ ακι 21

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 219 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922)

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Oι καλλιτεχνικές αντιλήψεις και τάσεις που κυριαρχο ν στην ελληνική λογοτεχνία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ο αι. είναι έντονα επηρεασµένες απ τα ισχυρά ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 H Ανθολογία αυτή ετοιμάστηκε για να αναγνωσθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 15 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ Η ΣΙΩΠΗ ΚΕ ΗΜΑΡΧΕ ΜΗΠΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΕΝΟΧΗ; ΤΟΞΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ;

Διαβάστε περισσότερα

Τα πήραµε τα Γιάννενα!

Τα πήραµε τα Γιάννενα! ΛΗΡ ΜΕΝ ΕΛΣ Χ. ΓΡΦΕ. ΝΝΝ Ν ριθµός δε ας 19 ωδ. Εντύπου 093826 ΡΜΗΝ ΛΣΗ Ε ΣΗ Υ Ρ Υ ΣΥΝ ΕΣΜΥ ΛΡΡΥ Ν Η Ν Σ ΝΝΝ ΕΣ ΡΥΣΕ Σ 1985 ΡΘΜΣ ΦΥΛΛΥ 147 ΝΥΡΣ-ΦΕΒΡΥΡΣ-ΜΡΣ 2013 ΝΝΝ 31-03-2013 Διαβάστε Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα