2001 Efthimios Mavrogeorgiadis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2001 Efthimios Mavrogeorgiadis"

Transcript

1 0

2 2001 Efthimios Mavrogeorgiadis

3 abak abund A abak o α ακας α ακιο, αριθµητ ηριο abat o α ας, ηγο υµενος ~ej o α αε ιο, µον η abdik i (µετ.) απαρνο υµαι, εγκαταλε ιπω, παραιτο υµαι abdomen o γαστ ερα, κοιλι α abel o µ ελισσα ~ej o µελισσοκοµε ιο, µελισσοτροφε ιο, µελισσουργε ιο, µελισσ ωνας, µελ ισσι ~uj o κυψ ελη aberaci o αποπλ ανηση (φαινοµενικ η µετατ οπιση αστ ερος) (οπτικ.)αποπλ ανηση, εκτροπ η abi o ελατο abism o α υσσος, β αραθρο, χ ασµα abiturient o απολυτ ηριο λυκε ιου ablativ o (γραµ.) αφαιρετικ η πτ ωση abnegaci o αυταπ αρνηση, εθελοθυσ ια aboc o αλφ α ητο αλφα ητ αριο β αση, βασικ α στοιχε ια abol(ici) i (µετ.) ακυρ ωνω, καταργ ω abomen i (µετ.) απεχθ ανοµαι, αποστρ εφοµαι, µισ ω, σιχα ινοµαι ~ a αηδιαστικ ος, απα ισιος, αποτρ οπαιος, εναγ ης, µισητ ος, σιχαµερ ος abon i (µετ.) εγγρ αφοµαι συνδροµητ ης, µ ελος ~ o συνδροµ η, συνεισφορ α mal~ i (µετ.) σταµατ ω συνδροµ η, διαγρ αφοµαι απ ο µ ελος abort i (αµετ.) απο αλλω, γενν ω πρ οωρα εγκαταλε ιπω προσπ αθεια ~ig i (µετ.) κ ανω αµ λωση, εκτρωση µαται ωνω ~ul o εξ αµ λωµα, εκτρωµα abrikot o βερ ικοκο, κα σι ~uj o, ~arbo βερικοκι α, κα σι α abrupt a αιφν ιδιος, απ οτοµος, απροσδ οκητος absces o απ οστηµα, σπυρ ι abscis o τετµηµ ενη (συνιστ ωσα), ο αξονας χ των καρτεσιαν ων συντεταγµ ενων absid o κ ογχη (εκκλησ ιας) absint o αγριαψιθι α, αψιθι α, αψ ινθιο, αψινθος ~likvor o, ~aĵo αψ εντι, αψιθι α, αψ ινθιο (ποτ ο) absolut a απ ολυτος, απερι οριστος, απολυταρχικ ος, δεσποτικ ος, πλ ηρης ~ism o απολυταρχ ια, απολυταρχισµ ος, αυταρχικ οτητα, ολοκληρωτισµ ος absolv i (µετ.) συγχωρ ω αθω ωνω, απαλλ ασσω absorb i (µετ.) απορροφ ω την προσοχ η, συναρπ αζω abstin i (αµετ.) απ εχω, αποφε υγω, συγκρατο υµαι νηστε υω ~enc o, ~ado αποχ η, εγκρ ατεια abstrakt i (µετ.) αφαιρ ω, διαχωρ ιζω ~ a αφηρηµ ενος, θεωρητικ ος absurd a αν οητος, ατοπος, γελο ιος, παρ αδοξος, παρ αλογος abund a αδρ ος, απλετος, αφθονος, περ ισσιος, πλο υσιος 3

4 abutment adres ~ec o αφθον ια, περ ισσεια, πληθ ωρα, πλησµον η, πλο υτος tro~ec o, super~eco υπεραφθον ια mal~ a ενδε ης, λιγοστ ος, πενιχρ ος, σπ ανιος abutment o αντ ερεισµα, β αθρο, β αση στ ηριξης, ερεισµα αρχιτεκτονικ ο, στ ηριγµα, συναρµογ η, υποστ ηριγµα acer o σφ ενδαµνος, σφεντ αµι acet o ξ υδι ~at o αλας οξικο υ οξ εως, οξικ ο αλας η εστ ερας ~il o ακετ υλιο ( ) ~ilen o ακετυλ ενιο, ασετιλ ινη ( ) ~on o ακετ ονη, ασετ ον, διµεθυλοκετ ονη, οξ ονη acid a ξιν ος, οξινος, οξ υς, πικρ ος ~ o οξ υ acipenser o (ιχθυολ.) οξ υρρυγχος aĉet i (µετ.) αγορ αζω ~ebl a προς π ωληση el~ i (µετ.) απολυτρ ωνω, ελευθερ ωνω µε λ υτρα, εξαγορ αζω, λυτρ ωνω, σ ωζω sub~ i (µετ.) διαφθε ιρω, δωροδοκ ω, λαδ ωνω adaĝ o (µουσ.) αντ ατζιο, σ υνθεση αργ η ~ e αργ α adapt i (µετ.) εφαρµ οζω, προσαρµ οζω, συνταιρι αζω, ταιρι αζω διασκευ αζω, προσαρµ οζω adekvat a αρκετ ος, επαρκ ης, ικανοποιητικ ος aden o αδ ενας adept o οπαδ ος, µ υστης, θιασ ωτης γν ωστης, ειδ ηµονας, ειδικ ος ~ig i (µετ.) στρατολογ ω adher i (αµετ.) κολλ ω, προσκολλ ωµαι, συµφ υω ~ o προσκ ολληση, συγκ ολληση, σ υµφυση ~ a κολλητικ ος, κολλ ωδης, συγκολλητικ ος adiaŭ αντ ιο ~ i (µετ.) αποχαιρετ ω adici i (µετ.) αθρο ιζω, προσθ ετω ~ o αθροιση, πρ οσθεση adjektiv o (γραµ.) επ ιθετο adjunkt o βοηθ ος (διοικητικ ος) adjutant o υπασπιστ ης administr i (µετ.) διοικ ω ~aci o οµ αδα διοικο υντων, διο ικηση διοικητ ηριο ~antar o οµ αδα διοικο υντων, διο ικηση ~ej o διοικητ ηριο admir i (µετ.) θαυµ αζω admiral o να υαρχος ~itat o ναυαρχε ιο admitanc o (ηλεκτρ.) αγωγιµ οτητα admon i (µετ.) προτρ επω, υποδεικν υω καθ ηκοντα επιπλ ηττω, επιτιµ ω, νουθετ ω, παραιν ω re~ o ευτερον οµιο adolesk a εφη ικ ος adopt i (µετ.) υιοθετ ω εγκολπ ωνοµαι, ενστερν ιζοµαι, υιοθετ ω ador i (µετ.) λατρε υω adres o διε υθυνση ~ i (µετ.) γρ αφω τη διε υθυνσ η µου π ανω σε επιστολ η, πακ ετο αποστ ελλω απευθ υνω ~ant o αποστολ εας ~at o, ~ulo παραλ ηπτης ~ar o λ ιστα διευθ υνσεων 4

5 adstring aglutin ret~ o ηλεκτρονικ η διε υθυνση adstring a στυπτικ ος adult i (αµετ.) µοιχε υω sang~ o αιµοµιξια advent o οι π εντε ε δοµ αδες πριν απ ο τα Χριστο υγεννα, τεσσαρακονθ ηµερο adverb o (γραµ.) επ ιρρηµα advokat o δικηγ ορος, συν ηγορος adz o σκεπ αρνι aer o α ερας ~ a α εριος ~um i (µετ.) αερ ιζω ~ŝton o αερ ολιθος aerobi a αερ ο ιος aerodrom o αεροδρ οµιο aerolit o αερ ολιθος aerometr o αερ οµετρο aeronaŭt o αερονα υτης aeronaŭtik o αεροναυτικ η aeroplan o αεροπλ ανο aerostat o αερ οστατο afabl a ευγεν ης, ευγενικ ος, προσην ης afazi o αφασ ια afekci o π αθηση afekt i (µετ.) προσποιο υµαι afeli o αφ ηλιο afer o πρ αγµα υπ οθεση, ζ ητηµα afid o µελ ιγκρα, ψε ιρα φυτ ων afiks o πρ οσφυµα, πρ οθηµα, επ ιθηµα afin a συγγεν ης, κηδεστ ης afiŝ o αφ ισα ~ i (µετ.) αναρτ ω αφ ισα, αφισοκολλ ω, τοιχοκολλ ω ανακοιν ωνω µε αφ ισα aflikt i (µετ.) θλ ι ω, καταθλ ι ω, λυπ ω, ταλαιπωρ ω ~ o θλ ιψη, οδ υνη, π ικρα afoni o αλαλ ια, αφων ια aforism o απ οφθεγµα, γνωµικ ο, αφορισµ ος afrank i (µετ.) προπληρ ωνω γρ αµµα η πακ ετο, προκατα αλλω ταχυδροµικ ο τ ελος επιστολ ης ~it e προπληρ ωνοντας Afrik o Αφρικ η afrikat o προστρι ες σ υµφωνο (c, ĉ, ĝ) aft o αφθα, αφτρα afust o κιλλ ι αντας πυρο ολου η πολυ ολου ag i (αµετ.) ενεργ ω, δρω, πρ αττω ~ o πρ αξη ~ad o εν εργεια ~adem a ενεργητικ ος re~ o αντ ιδραση, αντεν εργεια inter~ o αλληλεπ ιδραση kun~ i (αµετ.) συνεργ αζοµαι sen~ad o απραξ ια agac i (µετ.) ερεθ ιζω agaragar o αγαρ αγαρ agarik o (βοτ.) αγαρικ ο (ε ιδος µανιταριο υ) agat o αχ ατης (λ ιθος) agav o (βοτ.) αθ ανατος agend o σηµειωµατ αριο, ατζ εντα agent o αντιπρ οσωπος, πρ ακτορας (φυσ.) δ υναµη ~ej o αντιπροσωπε ια, πρακτορε ιο agit i (µετ.) κουν ω αναταρ ασσω, ταρ αζω εξεγε ιρω, εξωθ ω εξετ αζω, συζητ ω εκτεταµ ενα agl o αετ ος ~ec a αετ ισιος fiŝ~ o αλιαετ ος, σταυραετ ος, ψαραετ ος aglomer i (µετ.) αυγατα ινω, αυγατ ιζω, συσσωρε υω aglutin i (µετ.) συγκολλ ω 5

6 agnat akompan ~ a συγκολλητικ ος (για γλ ωσσα, π.χ. Εσπερ αντο) agnat o συγγεν ης agnosk i (µετ.) αναγνωρ ιζω, αποδ εχοµαι ανοιχτ α agnostik a αγνωστικιστικ ος ~ism o αγνωστικισµ ος agoni i (αµετ.) ψυχοµαχ ω, ψυχορραγ ω, ε ιµαι ετοιµοθ ανατος πν εω τα λο ισθια, τελει ωνω ~ o επιθαν ατια αγων ια, ψυχορρ αγηµα agorafobi o αγοραφο ια agord i (µετ.) εναρµον ιζω, κουρδ ιζω, συντον ιζω, χορδ ιζω ~ o δι αθεση, κ εφι αρµον ια, συν ηχηση ρ υθµιση προγρ αµµατος υπολογιστ η ~il o διαπασ ων, κουρδιστ ηρι, σφυρ ιχτρα κουρντ ισµατος, τον αριο πρ ογραµµα ρ υθµισης υπολογιστ η ~ist o κουρδιστ ης, χορδιστ ης mis~ a αχ ορδιστος, ξεκο υρδιστος agr o αγρ ος, χωρ αφι agrabl a αρεστ ος, ευ αρεστος, ευχ αριστος mal~ a δυσ αρεστος agraf o αγκρ αφα, κ οπιτσα, π ορπη ~ i (µετ.) θηλυκ ωνω, κουµπ ωνω agres i (µετ.) επιτ ιθεµαι απρ οκλητα ~em a επιθετικ ος agrikultur o γεωργ ια agronom o αγρον οµος, γεωπ ονος agronomi o αγρονοµ ια, γεωπονικ η aĝ o ηλικ ια plen~ a εν ηλικας aĝi o προµ ηθεια (µετατροπ ης νοµισµ ατων) aĝiot i (αµετ.) κερδοσκοπ ω (στο χρηµατιστ ηριο η στο εµπ οριο) ajl o σκ ορδο -ajn -δ ηποτε ajut o ακροφ υσιο aĵur a δι ατρητος, τρυπηµ ενος akaci o ακακ ια, γαζ ια akademi o ακαδηµ ια ~an o ακαδηµα κ ος akaĵu o ανακ αδριο το δυτικ ο, ακαζο υ, µα ονι akant o (βοτ.) ακανθος akapar i προκαλ ω τεχνητ η ελλειψη προ οντων µε σκοπ ο το κ ερδος αρπ αζω, ιδιοποιο υµαι, οικειοποιο υµαι, σφετερ ιζοµαι akar o ακαρι, παρ ασιτο, σκουλ ηκι akcel i επισπε υδω, επιταχ υνω ~il o γκ αζι (αυτοκιν ητου), επιταχυντ ης akcent i τον ιζω ~ o τονισµ ος, τ ονος akcept i δ εχοµαι, αποδ εχοµαι, υποδ εχοµαι akcesor a συµπληρωµατικ ος, δευτερε υων akci o µετοχ η ~ul o µ ετοχος akcident o ατ υχηµα akcipitr o γερ ακι akciz o φ ορος, δασµ ος akile o µυρι οφυλλο akinezi o (ιατρ.) ακινησ ια akir i αποκτ ω aklam i επευφηµ ω, επιδοκιµ αζω, επικροτ ω, ζητωκραυγ αζω, χειροκροτ ω akn o εξ ανθηµα, µπιµπ ικι, σπυρ ι ακµ η προσ ωπου akomod i προσαρµ οζω akompan i συνοδε υω, συντροφε υω υποκρο υω ~(ant)ar o συνοδε ια 6

7 akonit amik akonit o (βοτ.) ακ ονιτο akord o σ υµπνοια ~iĝ i συµφων ω akr a αιχµηρ ος, κοφτερ ος, οξ υς ~ig i ακον ιζω akrid o ακρ ιδα akropol o ακρ οπολη aks o αξονας aksel o µασχ αλη aksiom o αξ ιωµα akt o (θ εατ.) πρ αξη inter~ o (θ εατ.) δι αλειµµα aktiv a ενεργητικ ος aktor o ηθοποι ος ~ar o θ ιασος akurat a τακτικ ος, ακρι ης akuŝ i γενν ω, τ ικτω ~istin o µα ια, µαµ η akuz i κατηγορ ω akuzativ o αιτιατικ η akv o νερ ο super~ i κατακλ υζω, πληµµυρ ιζω, υπερεκχειλ ιζω akvarel o υδατογραφ ια akvari o ενυδρε ιο akvilegi o (βοτ.) κολοµπ ινα al σε, προς ~iĝ i (αµετ.) προσχωρ ω, γ ινοµαι µ ελος, συνδροµητ ης alabastr o αλ α αστρος alarm i προειδοποι ω για κ ινδυνο, συνεγε ιρω alaŭd o κορυδαλλ ος album o λε υκωµα, αλµπουµ alcion o αλκυ ονα ale o δεντροστοιχ ια alegori o αλληγορ ια alfabet o αλφ α ητο algebr o αλγε ρα alĥemi o αλχηµ ια ali a αλλος aligator o αλιγ ατορας alk o αλκη, µεγ αλο ελ αφι alkohol o οιν οπνευµα, αλκο ολ alkov o εσοχ η, κο ιλωµα το ιχου (ιδ ιως για κρε ατι) almanak o αλµαν ακ, ηµεροδε ικτης almenaŭ τουλ αχιστον almoz o ελεηµοσ υνη aln o (βοτ.) κλ ηθρα, σκλ ηθρα Alp oj Αλπεις alt a ψηλ ος altan o σκι αδα, τεχνιτ α υπερυψωµ ενο µ ερος (βερ αντα) altar o βωµ ος, αγ ια τρ απεζα alte o αλθα ια, νεροµολ οχα altern i (αµετ.) εναλλ ασσοµαι alud i υπαιν ισσοµαι, υποδηλ ωνω alumet o σπ ιρτο alun o στυπτηρ ια, στ υψη am i αγαπ ω amar a πικρ ος amas o σωρ ος, πλ ηθος, συρφετ ος popol~ o οχλος, πλ ηθος amator o ερασιτ εχνης Amazon o, ~a rivero Αµαζ ονιος ambasador o πρ εσ υς, πρεσ ευτ ης ambaŭ και οι δ υο, αµφ οτεροι ambici o φιλοδοξ ια ambos o αµ ονι (ανατ.) ακµων ambr o ηλεκτρο, κεχριµπ αρι ambrosi o (βοτ.) αµ ροσ ια ambrozi o αµ ροσ ια, η τροφ η των θε ων ambulanc o νοσοκοµειακ ο οχηµα amel o αµυλο amen αµ ην Amerik o Αµερικ η amfibi o αµφ ι ιο amfor o αµφορ εας Amfor o (αστερ.) Υδροχ οος amik o φ ιλος 7

8 amindum apologi amindum i ερωτοτροπ ω, φλερτ αρω amnesti o αµνηστ ια amnezi o αµνησ ια amoni o αµµ ωνιο ( ) amoniak o αµµων ια ( ) amor o ερωτας, σεξουαλικ η ελξη ampleks o εκταση, ογκος, δι ασταση, µ εγεθος, αναλογ ιες ~ a ευρ υς, ευρ υχωρος amput i ακρωτηρι αζω amuz i (µετ.) διασκεδ αζω an o µ ελος ~ar o οµ αδα anabaptism o ανα απτισµ ος anabaptist o ανα απτιστ ης anakronism o αναχρονισµ ος analfabet o αναλφ α ητος analiz o αν αλυση ~ i αναλ υω analogi o αναλογ ια ananas o αναν ας anarki o αναρχ ια anas o (ορνιθολ.) π απια mol~ o (ορνιθολ.) σωµατερ ια, αγρι οπαπια των βορε ιων θαλασσ ων anatomi o ανατοµ ια anĉov o (ιχθυολ.) αντσο υγια And oj, ~a montaro Ανδεις anekdot o αν εκδοτο anemon o ανεµ ωνη angil o χ ελι angin o στηθ αγχη angl o Αγγλος angul o γων ια anĝel o αγγελος anim o ψυχ η animal o ζωικ ο ε ιδος (σε αντ ιθεση προς φυτ α, ορυκτ α) aniz o ανηθο ankaŭ επ ισης ankoraŭ ακ οµη ankr o αγκυρα anonc i αναγγ ελλω anonim a αν ωνυµος ans o π οµολο anser o χ ηνα anstataŭ αντ ι antagonism o ανταγωνισµ ος antagonist o ανταγωνιστ ης Antarkt o, ~io, ~ido Ανταρκτικ η antaŭ πριν, µπροστ α απ ο anten o κερα ια, αντ ενα antibiotik o αντι ιοτικ ο Antikrist o Αντ ιχριστος antikv a αρχα ιος antilop o αντιλ οπη antimon o αντιµ ονιο antipati o αντιπ αθεια antipod o αντ ιποδας antropologi o ανθρωπολογ ια Anunciaci o Ευαγγελισµ ος της Θεοτ οκου aparat o συσκευ η apart a ιδια ιτερος, (ξε)χωριστ ος apartament o διαµ ερισµα aparten i αν ηκω apenaŭ µ ολις apendic o σκωληκοειδ ιτης (σκωληκοειδ ης απ οφυση) aper i εµφαν ιζοµαι, φα ινοµαι mal~ i εξαφαν ιζοµαι apetit o ορεξη aplaŭd i χειροκροτ ω aplik i εφαρµ οζω aplomb o αταραξ ια ευστ αθεια apog i (µετ.) (υπο)στηρ ιζω apoge o απ ογειο apokrif o απ οκρυφο, δευτεροκαν ονικο (βι λ ιο) apolog o µ υθος apologi o απολογ ια 8

9 apopleksi astigmat apopleksi o αποπληξ ια apostat o αποστ ατης apostol o απ οστολος apostrof o απ οστροφος apotek o φαρµακε ιο apr o αγριογο υρουνο, κ απρος april o Απρ ιλιος aprob i εγκρ ινω, επιδοκιµ αζω apud κοντ α σε, παρ α, πλησ ιον arab o Αρα ας arane o αρ αχνη aranĝ i τακτοποι ω, διευθετ ω, κανον ιζω arb o δ εντρο ~etaĵ o θ αµνος, χαµ οδεντρο arbed o θ αµνος arbitr a αυθα ιρετος arĉ o δοξ αρι βιολιο υ ard a διακα ης, ενθερµος, ζεστ ος, φλογερ ος arde o ερωδι ος ardez o σχιστ ολιθος aren o αρ ενα, στ αδιο πεδ ιο µ αχης areometr o αραι οµετρο, υδατ οµετρο, υδρ οµετρο arest i συλλαµ ανω argil o αργιλος, λ ασπη, πηλ ος argument i επιχειρηµατολογ ω ~ o επιχε ιρηµα arĝent o αργυρος, ασ ηµι arĥitektur o αρχιτεκτονικ η ari o ασµα, αρια, ηχος, µ ελος, σκοπ ος, ωδ η aristokrat o αριστοκρ ατης aritmetik o αριθµητικ η ark o τ οξο, αψ ιδα ~aĵ o θ ολος, καµ αρα arkad o τοξωτ η στο α arkaism o αρχα σµ ος arkeolog o αρχαιολ ογος arkeologi o αρχαιολογ ια arkitekt o αρχιτ εκτονας arkitektur o αρχιτεκτονικ η Arkt o Αρκτικ η arleken o αρλεκ ινος, γελωτοποι ος arm i οπλ ιζω arme o στρατ ος arog i µεγαλαυχ ω arogant a αλλαζονικ ος, θρασ υς arom o αρωµα (φυσικ ο) arpeĝ o (µουσ.) αρπ εγιο arsenik o αρσενικ ο (δηλητ ηριο) art o τ εχνη arteri o αρτηρ ια arterioskleroz o αρτηριοσκλ ηρωση artifik o κατεργαρι α, πανουργ ια, στρατ ηγηµα, τ εχνασµα artik o αρµ ος, αρθρωση, κλε ιδωση artikol o αρθρο artileri o πυρο ολικ ο artiŝok o αγκιν αρα artrit o αρθρ ιτιδα, αρθριτικ α as o ασος ascend i ανε α ινω asekur i ασφαλ ιζω asert i δια ε αι ωνω, επι ε αι ωνω asesor o αποτιµητ ης, δικαστικ ος εµπειρογν ωµονας, π αρεδρος ελεγκτικο υ συνεδρ ιου, πραγµατογν ωµονας asfalt o ασφαλτος asign i αναθ ετω κλητε υω asoci o σ υλλογος, σ υνδεσµος εταιρε ια, συνεταιρισµ ος asparag o σπαρ αγγι aspekt o εµφ ανιση, θ εα, οψη aspid o αστρ ιτης, εχιδνα, οχι α aspir i εποφθαλµι ω, ποθ ω, φιλοδοξ ω astak o αστακ ος asterisk o αστερ ισκος astigmat a αστιγµατικ ος 9

10 astm azot ~ism o αστιγµατισµ ος astm o ασθµα astr o αστρο, αστ ερι astrolog o αστρολ ογος astrologi o αστρολογ ια astronaŭt o αστρονα υτης astronom o αστρον οµος astronomi o αστρονοµ ια atak i επιτ ιθεµαι, προσ αλλω ateism o αθε σµ ος ateist o αθε στ ης, αθεος Aten o Αθ ηνα atenc i (µετ.) αποπειρ ωµαι ~ o απ οπειρα atend i (µετ.) αναµ ενω, περιµ ενω atent a προσεκτικ ος ~ o προσοχ η atest i βε αι ωνω, µαρτυρ ω ating i φτ ανω εκτε ινοµαι επιτυγχ ανω Atlant α ατλαντικ ος Atlantik o, Atlantika oceano Ατλαντικ ος atlas o ατλ αζι, ολοσηρικ ο, σατ εν (ανατ.) ατλας Atlas o Ατλαντας atlet o αθλητ ης atmosfer o ατµ οσφαιρα atom o (φυσ.) ατοµο atribu i αποδ ιδω, καταλογ ιζω atripl o (βοτ.) ατροφαλ ιδα atrofi o ατροφ ια atut o ατο υ, πλεον εκτηµα aŭ η aŭd i ακο υω aŭdac i τολµ ω aŭdienc o ακρ οαση, συν εντευξη aŭgust o Α υγουστος aŭkci o πλειστηριασµ ος aŭskult i ακο υω, ακρο αζοµαι Aŭstrali o Αυστραλ ια aŭt o αυτοκ ινητο aŭtent(ik) a αυθεντικ ος aŭtobiografi o αυτο ιογραφ ια aŭtobus o λεωφορε ιο autodidakt o αυτοδ ιδακτος aŭtograf o αυτ ογραφο aŭtokton o αυτ οχθονας aŭtomat o αυτ οµατο aŭtomobil o αυτοκ ινητο aŭtonom a αυτ ονοµος aŭtonomi o αυτονοµ ια aŭtor o συγγραφ εας aŭtoritat o αρχ η, εξουσ ια aŭtun o φθιν οπωρο av o παπο υς avantaĝ o πλεον εκτηµα avar a φιλ αργυρος, τσιγκο υνης avel o φουντο υκι aven o βρ ωµη aventur o περιπ ετεια, εξαιρετικ ο συµ αν avenu o λεωφ ορος averi o ζηµι α, α αρ ια avert i αναγγ ελλω, προειδοποι ω aviad o Αεροπλο α avid a ακ ορεστος, απληστος aviz o αναγγελ ια, ε ιδηση, συµ ουλ η avokad o α οκ αντο azale o αζαλ εα azen o γα δο υρι, ονος Azi o Ασ ια azil o ασυλο azimut o αζιµο υθιο azot o αζωτο 10

11 Babel baz B Babel o Βα υλ ωνα babil i φλυαρ ω Babilon o Βα υλων ια bacil o β ακιλος bagatel o µικρ ο πρ αγµα, υπ οθεση χωρ ις αξ ια bajonet o ξιφολ ογχη bak i ψ ηνω στο φο υρνο bal o χορ ος, χοροεσπερ ιδα bala i σκουπ ιζω, σαρ ωνω balanc i (αιωρο υµαι, δον ω, κουν ω, ταλαντε υω balast o ερµα, σα ο υρα balbut i τραυλ ιζω, ψελλ ιζω baldaken o θ ολος, κ αλυµµα, κου ο υκλιο (κρε ατιο υ, θρ ονου, κλπ.), υποστ ηλιο θρ ονου, σκι αδα baldaŭ σ υντοµα, µετ α απ ο λ ιγο balen o φ αλαινα ~ost o µπαλ ενα balet o µπαλ ετο Balkan oj, ~a montaro Βαλκ ανια balkon o εξ ωστης, µπαλκ ονι balon o µπαλ ονι, φο υσκα balot i εκλ εγω µε ψηφοφορ ια, ψηφ ιζω balustrad o κ αγκελα (µπαλκονιο υ, σκ αλας κλπ.), κιγκλ ιδωµα balzam o β αλσαµο bambu o ινδοκ αλαµο, µπαµπο υ ban i λο υζω, µπανι αρω, πλ ενω banan o µπαν ανα band o σπε ιρα, συµµορ ια, οµ αδα bandit o κακο υργος, ληστ ης bank o τρ απεζα bankier o τραπεζ ιτης bankrot i χρεοκοπ ω bant o δεσµ ος, κ οµπος, φι ογκος bapt i βαπτ ιζω ~an o αν αδοχος, νον ος ~ofil o βαπτιστικ ος, βαφτισιµι ος ~opatr o αν αδοχος, νον ος bar i φρ αζω, εµποδ ιζω ~il o φρ αχτης barak o καλ υ α, παρ απηγµα barakt i αγων ιζοµαι, σπαρταρ ω, σφαδ αζω barb o γενει αδα, γ ενι barbar o β αρ αρος barbir o κουρ εας, µπαρµπ ερης barĉ o παντζαρ οσουπα, ρ ωσικη σο υπα µε παντζ αρια bard o β αρδος barel o βαρ ελι bariton o βαρ υτονος bark o β αρκα, κα κι, λ εµ ος barometr o βαρ οµετρο baron o βαρ ωνος bas a βαθ υφωνος, µπ ασος basen o λεκ ανη, νιπτ ηρας bask o κρ ασπεδο, πτερ υγιο φρ ακου, φο υστα basketbal o µπ ασκετ bast o εσωτερικ ος φλοι ος δ εντρου bastard o ν οθος, µπ ασταρδος bastion o επαλξη, οχ υρωµα, προµαχ ωνας, προπ υργιο baston o ρα δ ι, µπαστο υνι lam~ o δεκαν ικι, πατερ ιτσα bat i δ ερνω, χτυπ ω batal i µ αχοµαι ~il o οπλο batalion o τ αγµα bateri o κανονοστοιχ ια, πυρο ολαρχ ια baz o β αση 11

12 bazar bor bazar o αγορ α, παζ αρι, εµποροπαν ηγυρη bazilik o βασιλ ισκος beb o µωρ ο, βρ εφος bed o παρτ ερι, πρασι α bedaŭr i λυπ αµαι beduen o βεδου νος bek o ρ αµφος, µ υτη bel a οµορφος, ωρα ιος beladon o µπελαντ ονα, στρ υχνος beletr(istik) o γρ αµµατα, εντεχνος λ ογος, λογοτεχν ια ben i ευλογ ω Benjamen o Βενιαµ ιν benk o εδ ωλιο, θραν ιο, π αγκος (κ αθισµα) benzin o βενζ ινη ber o (βοτ.) ρ ωγα, µο υρο vin~ o ρ ωγα σταφυλιο υ sekvin~ o σταφ ιδα best o ζ ωο bet o κοκκινογο υλι, παντζ αρι, τε υτλο betul o σηµ υδα bezon i χρει αζοµαι Bibli o Αγ ια Γραφ η, Β ι λος bibliograf o βι λιογρ αφος bibliografi o βι λιογραφ ια bibliotek o βι λιοθ ηκη bicikl o ποδ ηλατο bien o ιδιοκτησ ια, περιουσ ια (κτηµατικ η) bier o ζ υθος, µπ υρα bifstek o µπιφτ εκι bigami o διγαµ ια bigot o θρησκοµαν ης, ψευδευλα ης bikin o µπικ ινι bil o γραµµ ατιο bilanc o ισολογισµ ος bilard o µπιλι αρδο bild o εικ ονα, ζωγραφι α bilet o εισιτ ηριο, χαρτ ακι bilion o τρισεκατοµµ υριο bind i βι λιοδετ ω biolog o βιολ ογος biologi o βιολογ ια bird o πτην ο, πουλ ι biskvit o µπισκ οτο bismut o βισµο υθιο bitum o ασφαλτος bivak o κατασκ ηνωση, καταυλισµ ος Bizanc o Βυζ αντιο blank a ασπρος, λευκ ος ov~ o ασπρ αδι αυγο υ blasfem i βλασφηµ ω blat o κατσαρ ιδα blazon o οικ οσηµο blefarit o βλεφαρ ιτιδα blek i βο ω, βρυχ ωµαι, µυκ ωµαι, φων αζω (για ζ ωα) blenore o βλεν ορροια blind a τυφλ ος blit o βλ ιτο blond a ξανθ ος blov i πν εω, φυσ ω blu a γαλ αζιος, µπλε bluĝin o µπλουτζ ιν blus o (µουσ.) µπλουζ bluz o µπλο υζα boa o β οας boat o β αρκα boben o καρο υλι, κου αρ ιστρα, µποµπ ινα, πην ιο boj i αλυχτ ω, γα γ ιζω boks i γρονθοκοπ ω, πυγµαχ ω bol i (αµετ.) βρ αζω, ζ εω bomb o β οµ α bombard i βοµ αρδ ιζω bombon o γλυκ ο, ζαχαρωτ ο, καραµ ελα bon a καλ ος bor i (δια)τρυπ ω, τρυπαν ιζω 12

13 boraks buŝ boraks o β ορακας bord o ακτ η, οχθη bordel o µπορντ ελο, ο ικος ανοχ ης, χαµαιτυπε ιο border i περικυκλ ωνω, περι απτω, πλαισι ωνω bors o χρηµατιστ ηριο bosk o αλσος bot o µπ οτα botanik o βοτανικ η botel o µπουκ αλι, φι αλη bov o β οδι bracelet o βραχι ολι brak o βραχ ιονας, µπρ ατσο bram o φαγκρ ι braman o βραχµ ανος bran o π ιτουρο branĉ o κλαδ ι, κλ αδος brand o µπρ αντυ brank o βρ αγχιο brasik o λ αχανο brav a ανδρε ιος, γεννα ιος, θαρραλ εος breĉ o ανοιγµα, ρ ηγµα, ρωγµ η bret o ρ αφι brid o χαλιν αρι brik o το υ λο bril i λ αµπω briliant o µπριγι αντι, µπριλ αντι broĉ o καρφ ιτσα (κ οσµηµα) brod i κεντ ω brog i ζεµατ ιζω brokant i ανταλλ ασσω, εµπορε υοµαι µεταχειρισµ ενα πρ αγµατα brokol o µπρ οκολο brom o (χηµ.) βρ οµιο bronĥ o, bronko βρ ογχος bronkit o βρογχ ιτιδα bronz o µπρο υτζος, ορε ιχαλκος bros o βο υρτσα broŝur o φυλλ αδιο, µπροσο υρα brov o φρ υδι bru i θορυ ω brul i κα ιγοµαι ~um o αν αφλεξη, ερεθισµ ος, παρ οξυνση, φλεγµον η brun a καφ ε, κασταν ος brust o στ ηθος brut o κτ ηνος bub o αγ ορι, νεαρ ος, αλ ανι, τρελ οπαιδο bubal o βο υ αλος buĉ i αιµατοκυλ ω, κατακρεουργ ω, σφαγι αζω bud o κι οσκι, π αγκος, θ αλαµος Buda o, Buddo, Budho Βο υδας buduar o µπουντου αρ buf o φρ υνος bufed o µπαρ (π αγκος κυλικε ιου), µπουφ ες, κυλικε ιο buĝet o προ πολογισµ ος buk o αγκρ αφα, π ορπη buked o ανθοδ εσµη, µπουκ ετο bukl o µπο υκλα bul o β ωλος, σ ωλος bulb o βολ ος buljon o ζουµ ι, ζωµ ος, σο υπα bulk o φραντζ ολα bulten o δελτ ιο, φυλλ αδιο bulvard o λεωφ ορος bunt a ποικιλ οχρωµος, παρδαλ ος burd o (εντοµολ.) µπ αµπουρας, µπο υµπουρας burĝ o αστ ος burĝon o µπουµπο υκι burk o δερµ ατινο πανωφ ορι bust o προτοµ η (ανατ) µπο υστο, στ ηθος buŝ o στ οµα ~um o φ ιµωτρο 13

14 buŝel buton buŝel o µ οδι, µπο υσελ (µ ετρο χωρητικ οτητας σιτηρ ων η ξηρ ων καρπ ων, ισο µε 8,75 λ ιτρα) buter o βο υτυρο butik o κατ αστηµα, µαγαζ ι ~um i π αω για ψ ωνια buton o κουµπ ι ~um i κουµπ ωνω 14

15 car col C car o τσ αρος ced i αποδ εχοµαι, οµολογ ω, παραδ εχοµαι εκχωρ ω, παραχωρ ω ενδ ιδω, υποκ υπτω, υποτ ασσοµαι, υποχωρ ω cedr o κ εδρος cejan o (βοτ.) κ υανος, κεντα υριο cel i σηµαδε υω, σκοπε υω, στοχε υω cement o αµµοκον ια, τσιµ εντο cend o εκατοστ ο του δολλαρ ιου, σεντ cenotaf o κενοτ αφιο cent εκατ ο centim o εκατοστ ο του φρ αγκου centimetr o εκατοστ ο του µ ετρου centr o κ εντρο cenzur i λογοκρ ινω ~ o λογοκρισ ια cep o κρεµ υδι ceramik o κεραµικ η cerb o εγκ εφαλος, µυαλ ο ceremoni o τελετ η cert a β ε αιος, σ ιγουρος cerv o ελ αφι norda ~ o τ αρανδος ceter a λοιπ ος, υπ ολοιπος cezar o κα ισαρας ci εσ υ (χα δευτικ ο) cic o θηλ η, ρ ογα µαστο υ cidr o µηλ ιτης ο ινος, µηλ οκρασο cifer o αριθµητικ ο στοιχε ιο, αριθµ ος (ψηφ ιο) ~plat o πλ ακα, καντρ αν (ρολογιο υ, ραδιοφ ωνου, τηλεφ ωνου κλπ.) cigan o αθ ιγγανος, τσιγγ ανος cigar o πο υρο cigared o τσιγ αρο cign o κ υκνος cikatr o ουλ η, σηµ αδι ciklon o κυκλ ωνας cikoni o πελαργ ος cikori o κιχ ωρι, ραδ ικι cikut o κ ωνειο cilindr o κ υλινδρος cim o κορι ος cimbal o κ υµ αλο cinabr o κινν α αρι ( ) cinam o καν ελα, κινν αµωµο cindr o σποδ ος, στ αχτη, τ εφρα cinik a κυνικ ος cipres o κυπαρ ισσι cir o βερν ικι, λο υστρο cirk o τσ ιρκο cirkel o δια ητης (γεωµετρικ ο οργανο) cirkl o (γεωµ.) κ υκλος cirkonstanc o περ ιπτωση, περ ισταση cirkul i κυκλοφορ ω cirkuler o εγκ υκλιος cirkumcid i περιτ εµνω cit i αναφ ερω, (απο)µνηµονε υω, παραθ ετω citadel o ακρ οπολη, οχυρ ο, φρο υριο citr o σαντο υρι citron o λεµ ονι civil a αστικ ος, πολιτικ ος civiliz i εκπολιτ ιζω, εξευγεν ιζω, ηµερ ω civilizaci o πολιτισµ ος civit o πολιτε ια col o ιντσα (µον αδα µ ηκους, ιση µε 2,54 εκατοστ α) 15

16 ĉagren ĉu Ĉ ĉagren i απογοητε υω, θλ ι ω, λυπ ω, στενοχωρ ω ĉam o α ιγαγρος ĉambelan o βασιλικ ος οικον οµος, αρχιθαλαµηπ ολος ĉambr o δωµ ατιο ĉampan o καµπαν ιτης ο ινος, σαµπ ανια ĉampion o πρωταθλητ ης ĉan o κ οκορας πυρο ολου οπλου ĉap o σκο υφος, κασκ ετο ĉapel o καπ ελο ĉapitr o κεφ αλαιο ĉar δι οτι ĉarlatan o αγ υρτης, τσαρλατ ανος ĉarm a γοητευτικ ος, θελκτικ ος, χαριτωµ ενος ĉarnir o αρµ ος, µεντεσ ες ĉarpent i ξυλουργ ω ~ist o ξυλουργ ος ĉarpi o ξαντ ο ĉas i θηρε υω, κυνηγ ω ~aĵ o κυν ηγι, θ ηραµα ĉast a αγν ος, αθ ωος, παρθ ενος ĉe πολ υ κοντ α (επαφ η), παρ α ĉef o αρχηγ ος ĉek o επιταγ η, τσεκ ĉel o κελ ι κ υτταρο ĉemiz o πουκ αµισο ĉen o αλυσ ιδα ĉeriz o κερ ασι ĉerk o φ ερετρο ĉerp i αντλ ω ĉes i (αµετ.) πα υω, σταµατ ω ĉeval o αλογο ĉi µ οριο που δηλ ωνει εγγ υτητα ĉi a κ αθε ε ιδους ĉi al για κ αθε λ ογο (αιτ ια) ĉi am π αντα ĉibuk o τσιµπο υκι ĉiĉeron o ξεναγ ος ĉi e παντο υ ĉi el µε κ αθε τρ οπο ĉiel o ουραν ος ~ark o ουρ ανιο τ οξο ~ir o Αν αληψη του Χριστο υ ĉi es καθεν ος, καθεµι ας, καθεν ος ĉif i ζαρ ωνω, ρυτιδ ωνω, τσαλακ ωνω ĉifon o κουρ ελι, ρ ακος θρ υψαλο, κοµµατ ακι ĉifr o κρυπτογρ αφηµα, κ ωδικας ĉikan i κακ ιζω, ψ εγω φιλονικ ω ĉi o κ αθε τι (το παν) ĉi om ολα, το παν (ποσοτικ α) ĉirkaŭ γ υρω απ ο, γ υρω σε, περ ιπου σε ~aĵ o περ ιχωρα, περι αλλον ~ i περι αλλω, περιζ ωνω, περικυκλ ωνω, περιστοιχ ιζω, πλαισι ωνω ~ o περιφ ερεια ~man o βραχι ολι ~pren i αγκαλι αζω ~skrib i περι αλλω µε ορια, περιορ ιζω ĉi u καθ ενας, καθεµι α, καθ ενα ĉiz i εγγλ υφω, λαξε υω, σµιλε υω, χαρ αζω ĉokolad o σοκολ ατα ĉu µ ηπως 16

17 da dev D da απ ο (ποσοτικ α) daktil o χουρµ ας daktilograf i δακτυλογραφ ω dali o ντ αλια dam oj ντ αµα (παιχν ιδι) damask o δαµασκην ο (λιν ο η µετ αξι) damn i στ ελνω στην κ ολαση, καταδικ αζω danc i χορε υω dand o δανδ ης, κοµψευ οµενος danĝer o κ ινδυνος dank i ευχαριστ ω, ε ιµαι υπ οχρεος Danub o ο υνα ης dat o ηµεροµην ια dativ o (γραµ.) δοτικ η datur o (βοτ.) λευκαγκ αθα daŭr i (αµετ.) διαρκ ω, κρατ ω ~ig i (µετ.) συνεχ ιζω de απ ο, για debet o (λογιστ.) χρ εωση dec i αρµ οζω, ταιρι αζω decembr o εκ εµ ριος decid i αποφασ ιζω decimal a (µαθηµ.) δεκαδικ ος deĉifr i αποκρυπτογραφ ω dediĉ i αφιερ ωνω defend i υπερασπ ιζω degel i (αµετ.) λι ωνω, ξεπαγ ωνω, τ ηκοµαι degener i (αµετ.) εκφυλ ιζοµαι, ξεπ εφτω, φθε ιροµαι degrad i (µετ.) αµαυρ ωνω, εξευτελ ιζω, καθαιρ ω, υπο αθµ ιζω, υποτιµ ω deĵor i (αµετ.) εκτελ ω υπηρεσ ια, υπηρετ ω dek δ εκα deklar i διακηρ υσσω, δηλ ωνω deklin(ac) i (γραµ.) κλ ινω dekliv o κατηφορι α, πλαγι α βουνο υ, πραν ες dekor o δι ακοσµος, ντεκ ορ dekoraci o διακ οσµηση dekstr a δεξι ος mal~ a αριστερ ος delfen o δελφ ινι delikat a λεπτ ος (ποιοτικ α) delir i παραληρ ω, παραµιλ ω delt o δ ελτα (ποταµο υ) demagog o δηµαγωγ ος demagogi o δηµαγωγ ια demand i ρωτ ω demokrat o δηµοκρ ατης demokrati o δηµοκρατ ια demon o δα ιµονας denar o δην αριο denominator o (µαθηµ.) παρονοµαστ ης dens a πυκν ος dent o δ οντι denunc i αποκηρ υσσω, καταγγ ελλω, καταµην υω depon i καταθ ετω χρ ηµατα deput i διορ ιζω αντιπρ οσωπο dermat o (ιατρ.) δ ερµα ανθρ ωπινο dermatolog o δερµατολ ογος dermatologi o δερµατολογ ια des ju... ~... οσο... τ οσο... descend i κατε α ινω desegn i σχεδι αζω destin i προορ ιζω detal o λεπτοµ ερεια ~ a λεπτοµερ ης detru i καταστρ εφω dev i οφε ιλω, πρ επει 17

18 devanc dolor ~ig i αναγκ αζω, επι αλλω, υποχρε ωνω devanc i ξεπερν ω deviz o εµ ληµα, γνωµικ ο, ρητ ο, σ υνθηµα dezert o ερηµος dezir i επιθυµ ω Di o Θε ος diabet o δια ητης (ασθ ενεια) diabl o δι α ολος diadem o δι αδηµα diafragm o δι αφραγµα diagnoz o δι αγνωση diagram o δι αγραµµα dialekt o δι αλεκτος dialektik o διαλεκτικ η dialog o δι αλογος diamant o διαµ αντι diametr o δι αµετρος diare o δι αρροια diatermi o διαθερµ ια diboĉ i ακολαστα ινω, οργι αζω didelf o οπ οσο, δ ιδελφυς η βιργινιακ η, φαλαγγιστ ης diet o δ ιαιτα difekt i χαλ ω, καταστρ εφω diferenc i διαφ ερω difin i ορ ιζω, καθορ ιζω dig o αν αχωµα, κρηπ ιδα, κυµατοθρα υστης, προ λ ητα, προκυµα ια, πρ οχωµα, φρ αγµα digest i χωνε υω dign o αξιοπρ επεια dik a χοντρ ος dikt i υπαγορε υω diktator o δικτ ατορας ~ec o δικτατορ ια diktatur o δικτατορ ια diligent a επιµελ ης dimanĉ o Κυριακ η dinamit o δυναµ ιτης dinar o δην αριο dinasti o δυναστε ια diplom o δ ιπλωµα diplomat o διπλωµ ατης diplomati o διπλωµατ ια dir i λ εω direkt i κατευθ υνω ~ o κατε υθυνση ~il o πηδ αλιο (πλο ιου) direktor o διευθυντ ης dirigent o µα εστρος, διευθυντ ης ορχ ηστρας disenteri o δυσεντερ ια disk o δ ισκος diskont o εκπτωση diskret a διακριτικ ος diskrimin(aci) i µεροληπτ ω, κ ανω διακρ ισεις diskut i συζητ ω dispepsi o δυσπεψ ια dispon i διαθ ετω disput i φιλονικ ω distanc o απ οσταση distil i αποστ αζω, διυλ ιζω disting i διακρ ινω distr i (µετ.) αποσπ ω την προσοχ η, περισπ ω διασκεδ αζω distrikt o περιφ ερεια, περιοχ η, συνοικ ια diven i µαντε υω divers a δι αφορος divid i διαιρ ω do λοιπ ον dogm o δ ογµα doktor o δ οκτορας, διδ ακτορας dokument o απ οδειξη, ντοκουµ εντο, εγγραφο dol o δ ολος dolar o δολλ αριο dolĉ a γλυκ ος dolor i (µετ.) προκαλ ω π ονο, πον ω 18

19 dom duŝ dom o σπ ιτι, ο ικηµα staci~ o σταθµ ος (κτ ιριο) domaĝ o κρ ιµα, ζηµι α domen o ντ οµινο don i δ ινω al~ i προσθ ετω donac i δωρ ιζω dorlot i (µετ.) κακοµαθα ινω, κανακε υω, νταντε υω, παραχα δε υω dorm i κοιµ αµαι dorn o αγκ αθι dors o πλ ατη dot i προικ ιζω ~ o προ ικα doz o δ οση draĥm o δραχµ η drak o δρ ακος drakm o δραχµ η dram o δρ αµα drap o µ αλλινο ρο υχο, υφασµα drapir i σκεπ αζω, στολ ιζω µε υφασµα drast a δραστικ ος draŝ i αλων ιζω dres i εκπαιδε υω (εκ)γυµν αζω, (εξ)ασκ ω εξηµερ ωνω drink i π ινω οινοπνευµατ ωδη, µεθοκοπ ω ~ej o τα ερνα, καπηλει ο, κλαµπ drog o φαρµακευτικ η ουσ ια, ναρκωτικ ο, ντ οπα dron i πν ιγοµαι du δ υο dub i αµφι αλλω duet o ντου ετο, δυωδ ια duk o δο υκας dum εν ω, κατ α τη δι αρκεια ~ e εν τω µεταξ υ dung i απασχολ ω, εκµισθ ωνω, προσλαµ ανω duŝ o ντους 19

20 eben elokvent E eben a λε ιος, οµαλ ος ebl a πιθαν ος, δυνατ ος ~ e πιθαν ον, ισως ebon o ε ενος ebri a µεθυσµ ενος ec o ιδι οτητα, ποι οτητα ~ a ποιοτικ ος eĉ και µ αλιστα, ακ οµα και edif i διαπαιδαγωγ ω, εποικοδοµ ω ηθικ α eduk i ανατρ εφω, εκπαιδε υω, µεγαλ ωνω edz o σ υζυγος ~iĝ i νυµφε υοµαι, παντρε υοµαι ~ec o γ αµος, παντρει α efektiv a πραγµατικ ος efik i φ ερνω αποτ ελεσµα, ενεργ ω egal a ισος, οµοιος ego o εγ ω (το) eĥ o ηχ ω ekinokok o εχιν οκοκκος eklips o εκλειψη ekolog o οικολ ογος ekologi o οικολογ ια ekonom o οινον οµος, διαχειριστ ης, ταµ ιας ekonomi o οικονοµ ια ekonomik o (επιστ.) οικονοµικ α ekran o οθ ονη eks- πρ ωην ekscelenc o υπεροχ η ekscit i ερεθ ιζω, διεγε ιρω ekskluziv a αποκλειστικ ος ekskurs o εκδροµ η ekskuz i δικαιολογ ω eksped i αποστ ελλω, διεκπεραι ωνω, στ ελνω eksperiment o πε ιραµα eksplik i εξηγ ω eksplod i εκρ υγνυµαι, σκ αω eksport i εξ αγω ekspozici o εκθεση ekstaz o εκσταση ekster εκτ ος, εξω απ ο eksterm i απαλε ιφω, εκµηδεν ιζω, εξαφαν ιζω, εξολοθρε υω, ξεκληρ ιζω ekstr a εκτακτος, εξτρα, επιπλ εον, επιπρ οσθετος, συµπληρωµατικ ος ekstrem a ακρα ιος, εσχατος ektomi o εκτοµ η, αφα ιρεση οργ ανου ekvilibr o ισορροπ ια ekzakt a ακρι ης ekzamen i εξετ αζω ekzantem o εξ ανθηµα ekzekut i εκτελ ω, θανατ ωνω ekzem o εκζεµα ekzempl o παρ αδειγµα ekzempler o αντ ιτυπο, δε ιγµα ekzerc i ασκ ω, εξασκ ω ekzil i εκδι ωκω, εκτοπ ιζω, εξορ ιζω ekzist i υπ αρχω ekzot(ik) a εξωτικ ος el εκ, µ εσα απ ο elast a ελαστικ ος elefant o ελ εφαντας elegant a κοµψ ος elekt i διαλ εγω, εκλ εγω elektr o ηλεκτρισµ ος elektron o ηλεκτρ ονιο element o στοιχε ιο elimin i απο αλλω, διαγρ αφω elit o ελ ιτ elizi i (γραµ.) εκθλ ι ω elokvent a ε υγλωττος, ευφρ αδης 20

21 emajl ezok emajl o αδαµαντ ινη, εµαγι ε, σµ αλτο embaras o αµηχαν ια emblem o εµ ληµα embri o εµ ρυο embusk o εν εδρα emerit o απ οµαχος, συνταξιο υχος emfaz o εµφαση eminent a διαπρεπ ης, επιφαν ης, ξακουστ ος, περ ιφηµος emoci i συγκιν ω en εν, µ εσα σε en o (νοµισµ.) γιεν encefal o εγκ εφαλος enciklopedi o εγκυκλοπα ιδεια energi o εν εργεια enigm o α ινιγµα entomolog o εντοµολ ογος entomologi o εντοµολογ ια entrepren i επιχειρ ω entuziasm o ενθουσιασµ ος enu i βαρι εµαι, πλ ηττω envi i φθον ω, ζηλε υω enzim o ενζυµο Epidaŭr o Επ ιδαυρος epidemi o επιδηµ ια epigraf o επιγραφ η epilepsi o επιληψ ια epilog o επ ιλογος episkop o επ ισκοπος ĉef~ o αρχιεπ ισκοπος epok o εποχ η epolet o επωµ ιδα erar i σφ αλλω erinac o σκαντζ οχοιρος ermen o ερµ ινη ermit o ερηµ ιτης erp i σ αρν ιζω escept i εξαιρ ω esenc o ουσ ια eskadr o µο ιρα (ναυτικ η η αεροπορικ η) esper i ελπ ιζω mal~ i απελπ ιζοµαι esplor i ερευν ω, εξερευν ω esprim i εκφρ αζω est i ε ιµαι establ i ιδρ υω, ανο ιγω estim i εκτιµ ω esting i απαλε ιφω, εξαλε ιφω, ικανοποι ω, κατασ ηνω, σ ηνω estr o αρχηγ ος, αφεντικ ο eŝafod o ικρ ιωµα etaĝ o οροφος etat o κατ αλογος, λ ιστα etend i απλ ωνω, εκτε ινω eter o αιθ ερας etern a αι ωνιος etiket o ετικ ετα etn o εθνος etnograf o εθνογρ αφος etnografi o εθνογραφ ια etnolog o εθνολ ογος etnologi o εθνολογ ια etos o (µετεωρ.) ατµ οσφαιρα eŭfoni o ευφων ια eŭkalipt o ευκ αλυπτος eŭnuk o ευνο υχος eŭpepsi o ευπεψ ια Eŭrop o Ευρ ωπη eŭtanazi o ευθανασ ια evangeli o ευαγγ ελιο event o συµ αν eventual a ενδεχ οµενος evident a προφαν ης, εµφαν ης evit i αποφε υγω evolu i εξελ ισσοµαι, αναπτ υσσοµαι ezofag o οισοφ αγος ezok o λαυρ ακι 21

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Σεπτεµ ρ ιου 200 Να απαντ ησετε στα 4 απ ο τα ακ ολουθα προ λ ηµατα. Θ εµα 1 Το γεγον ος βρ ισκεται εντ ος του µελλοντικο

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 6 Σεπτεµ ρ ιου 2005 Τµ ηµα Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 4 Θ εµατα µε σαφ ηνεια και απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις

Διαβάστε περισσότερα

[ S Θ εµα Γ: Ενα σ υστηµα F σωµατιδ ιων, το καθ ενα µε µ αζα HG (I KJ!!LLLM! F ), κινο υνται π ανω σε µια κυκλικ η στεφ ανη ακτ ινας N. Η γωνιακ η θ ε

[ S Θ εµα Γ: Ενα σ υστηµα F σωµατιδ ιων, το καθ ενα µε µ αζα HG (I KJ!!LLLM! F ), κινο υνται π ανω σε µια κυκλικ η στεφ ανη ακτ ινας N. Η γωνιακ η θ ε 3 ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI Περι οδου Σεπτεµ ρ ιου 6 Σεπτεµ ρ ιου 008 Απαντ ηστε στα προ λ ηµατα που ακολουθο υν µε σαφ ηνεια, ακρ ι εια και απλ οτητα. Ολα τα προ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI 27 Ιουν ιου 2008 Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε στα 3 Θ εµατα µε σαφ ηνεια απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται ιδιαιτ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

& N. Εστω µια ακολουθ ια απ ο οµ οκεντρους πολ υ λεπτο υς σφαιρικο υς φλοιο υς µε αντ ιστοιχες ακτ ινες "M " 6 "ONP Q Q Q RS"MTU και µ αζες " Q Q Q RV

& N. Εστω µια ακολουθ ια απ ο οµ οκεντρους πολ υ λεπτο υς σφαιρικο υς φλοιο υς µε αντ ιστοιχες ακτ ινες M  6 ONP Q Q Q RSMTU και µ αζες  Q Q Q RV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 2 Σεπτεµ ρρ ιου 200 Τµ ηµα Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 10 ισοδ υναµα ερωτ ηµατα. Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας

Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας Η ασφάλειά σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτό το φυλλάδιο παρέχει συμβουλές για το πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τον κίνδυνο φωτιάς και περιλαμβάνει οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α  . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς α ο ία (A1-C Α Α Α. α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ά 2. α α ι ή σ ό ασ. αθαί ο έα ή α α σ ια ό ο ς. αθαί ο α ι ά ι ή α α.. α α ι ή αθαί

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΟ 1.1: ΕΝΕΡΓΕ Α 1.1.4: 2008, Ά Κ

Ε ΡΟ 1.1: ΕΝΕΡΓΕ Α 1.1.4: 2008, Ά Κ Ε ΟΡ ΩΣΗ ΕΚ Α Ε ΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Α ΩΝ Ε ΑΝΑ ΗΡ ΕΣ ΚΑ ΓΟΝΕΩΝ Α Η ΩΝ Ε ΑΝΑ ΗΡ ΕΣ Ε ι ηµονι ά ε νη Άνν Κ ρλο ί ο 2008 Ε Ε ΓΕ Α Γ ΗΜΑ Ε Α Α Ε Ω ΑΪΚ Κ Ω Κ ΑΜΕ ΚΑ Α 75 % ΚΑ Α Ε Η Κ ΗΜ ΚΑ Α 25 %. Ε ΡΟ 1.1: «Ε Ω Η Ω

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα λογοτέχνη / αρχείου Χρονολογίες Αρχείο / Τεκµήρια Φορέας / άτοχος Εργαλεία έρευνας

Όνοµα λογοτέχνη / αρχείου Χρονολογίες Αρχείο / Τεκµήρια Φορέας / άτοχος Εργαλεία έρευνας GALANIS, JAMES 1942-1959 αρχείο Ε Η Γ ΤΕΧ Α ΣΤ Α ΧΕ GUILFORD, FREDERICK NORTH 1793-1830 αρχείο Α ΑΓ ΩΣΤ Η ΕΤΑ Ε Α Ε Υ ΑΣ αναλυτικός κατάλογος LEGRAND, EMILE ΣΤ Η Α ΕΘ Γ Η ΕΤΑ Ε Α Ε Α Σ MILLIEX, ROGER και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού A ΤΕΥΧΟΣ 1 Νέα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

V eff. (r) r = L z. Veff( )=λ 2 /2

V eff. (r) r = L z. Veff( )=λ 2 /2 j H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι Φε ρου αριος 2005 Τµ ηµα Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου ΘΕΜΑ 1 (25 µον αδες) Σωµατ ιδιο µοναδια ιας µ αζας κινε ιται σ υµφωνα µε το δυναµικ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα