Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6 ισολογισµοί (ΡΟ ΩΝ Α.Ε.-Α ΕΚΑΜ Α.Ε) - συνηµµένες καταστάσεις προσωπικού - ΗΤΟΥΡΞΕ Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, 15 καταργούµενων Ν.Π.. - Φάκελος «Μουσείου Νεοελ.Τέχνης» ΘΕΜΑ: Συγχωνεύσεις, καταργήσεις και λύσεις δηµοτικών ν.π.δ.δ. και επιχειρήσεων, υποβολή αιτήµατος διατήρησης αυτοτελούς ν.π.δ.δ. Μέρος Α Νοµικό Πλαίσιο Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 11/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, προβλέπονται τα εξής: ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει µέχρι δύο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα για τους τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους τοµείς πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, µπορεί να έχει µόνο ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Επίσης, σε κάθε δήµο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, µία για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και µία για τις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 107 του ν. 3852/2010, από κάθε δήµος µπορεί να έχει µόνο τις ακόλουθες επιχειρήσεις: µία (1) κοινωφελή επιχείρηση, µία (1) δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης ( ΕΥΑ), µία (1) επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούµενους δήµους, καθώς και µία (1) δηµοτική ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 266 Κ Κ (µονοµετοχική), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενούµενους δήµους. 1

2 Στο ίδιο άρθρο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 18 παρ. 10ι του ν. 3870/2010, προβλέπεται ότι οι δήµοι απαγορεύεται πλέον να συνιστούν ή να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κ Κ, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί µέχρι την Επιτρέπεται όµως να συµµετέχουν σε αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία της περιφέρειας, που συστήνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010. Προκειµένου ο αριθµός και οι κατηγορίες των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήµος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήµο, σύµφωνα µε τις ειδικές ρυθµίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια. Εποµένως, το δηµοτικό συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό και τις κατηγορίες των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήµο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείµει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νοµικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, µε γνώµονα τον εξορθολογισµό των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και των κατοίκων. Συνοπτικά, στις διατάξεις του ν. 3852/2010 προβλέπονται οι ακόλουθες συγχωνεύσεις: - συγχώνευση όλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου σε δύο (ή σε ένα, εφόσον στο δήµο λειτουργεί κοινωφελής επιχείρηση), σύµφωνα µε τους τοµείς αρµοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο συγχώνευση όλων των σχολικών επιτροπών σε δύο, µία για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και µία για τις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - συγχώνευση όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων σε µία κοινωφελή επιχείρηση - συγχώνευση όλων των ΕΥΑ σε µία ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης - συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών της ίδιας κατηγορίας σε µία ανώνυµη εταιρεία, εφόσον στο νέο δήµο λειτουργούν περισσότερες από µία ανώνυµες εταιρείες της ίδιας κατηγορίας και το σύνολο των µετοχών των εταιρειών αυτών ανήκει στο δήµο και στα νοµικά του πρόσωπα. Σε όλες τις περιπτώσεις των προβλεπόµενων συγχωνεύσεων, το δηµοτικό συµβούλιο λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις εντός διµήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δηµοτικής αρχής, δηλαδή έως τις Στη συνέχεια, µε την Εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠ.ΕΣ., διευκρινίζεται η διαδικασία συγχώνευσης που πρέπει να ακολουθήσουν οι δήµοι, ανά κατηγορία νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς και άλλα ειδικότερα θέµατα που άπτονται των εν λόγω συγχωνεύσεων και της λειτουργίας εν γένει των νπδδ και των επιχειρήσεων των δήµων: Ι) Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τη συγχώνευση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου περιλαµβάνει απαραίτητα όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. 4 (όνοµα, σκοπός, διοίκηση αριθµός και ιδιότητα µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 1 του ν.3463/2006 (Κ Κ), όπως ισχύει -, περιουσία και πόροι του νοµικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση). Η απόφαση αυτή υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας και στη συνέχεια, η πράξη συγχώνευσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήµο. Στην ίδια συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου ορίζονται και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού 2

3 προσώπου. Το νέο διοικητικό συµβούλιο ασκεί τη διοίκηση του νοµικού προσώπου από τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Όσον αφορά τον επιµερισµό των δράσεων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου στους τοµείς αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. 1α του ν. 3852/2010, σηµειώνεται ότι λαµβάνοντας υπόψη τα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούσαν στο δήµο και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των τοµέων. Για παράδειγµα, όταν µε τη συγχώνευση προκύπτει µία κοινωφελής επιχείρηση και ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισµού και το νοµικό πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και πολιτισµού ή το αντίστροφο. Επιπλέον, στο άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, µπορούν να λειτουργούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες υπό µορφή παραρτηµάτων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που προκύπτουν από συγχώνευση, στην περιφέρεια του «καλλικράτειου» δήµου. Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 δίνεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να διατηρηθεί ως αυτοτελές ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και να µην υπόκειται στις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι η ευρύτερα αναγνωρίσιµη δραστηριότητα, το εξειδικευµένο αντικείµενο, η µακροχρόνια απόδοση έργου και η γενικότερη καταξιωµένη προσφορά, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Η ανάγκη διατήρησης ενός νοµικού προσώπου ως αυτοτελούς µπορεί να εκτιµηθεί, όταν η δράση του ξεπερνά την τοπική εµβέλεια και µπορεί να έχει χαρακτήρα πανελλαδικό ή διεθνές. Η διατήρηση ενός τέτοιου νοµικού προσώπου γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, µετά από αίτηµα του οικείου δήµου, για το οποίο απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Σηµειώνεται ότι η απόφαση αυτή πρέπει είναι πλήρως αιτιολογηµένη και να προκύπτει µε σαφήνεια η δικαιολογηµένη διατήρηση ενός συγκεκριµένου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ως αυτοτελούς. Τέλος, αναφορικά µε τη δυνατότητα του νέου δήµου να προβεί σε κατάργηση ενός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου της χωρικής του αρµοδιότητας, ισχύουν τα προβλεπόµενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 242 Κ Κ. α) Σχολικές Επιτροπές Όσον αφορά το χρονικό διάστηµα στο οποίο πρέπει να πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση των υφιστάµενων σχολικών επιτροπών κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, ισχύει η δίµηνη προθεσµία από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, όπως και για τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων. β) Προσωπικό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που συγχωνεύονται Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, το τακτικό προσωπικό (µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νοµικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής. Για τη διαπίστωση του ανωτέρω προσωπικού ως προσωπικού του νέου νοµικού προσώπου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του οικείου διοικητικού συµβουλίου, αµέσως µετά τη δηµοσίευση της απόφασης συγχώνευσης. 3

4 Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του ιδίου άρθρου, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της συγχώνευσης, καταρτίζεται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου νοµικού προσώπου, µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ΚΚ ΚΥ (ν.3584/07). Στον ΟΕΥ προβλέπονται αντίστοιχες κατά κατηγορία και κλάδο οργανικές θέσεις τις οποίες θα καταλάβει το µόνιµο προσωπικό του νοµικού προσώπου και αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις τις οποίες θα καταλάβει το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων. Μετά τη δηµοσίευση του ΟΕΥ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό κατατάσσεται στις ανωτέρω θέσεις, µε απόφαση του προέδρου του οικείου διοικητικού συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Πέραν του τακτικού προσωπικού, και οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου των συγχωνευόµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νοµικό πρόσωπο, µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεών τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και εφόσον συντρέχει περίπτωση. ΙΙ) Επιχειρήσεις των δήµων α) Κοινωφελείς επιχειρήσεις Η υποχρεωτική συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων που προβλέπει το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, πραγµατοποιείται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο (επωνυµία, σκοπός, διοίκηση, κεφάλαιο, πόροι, διάρκεια, έδρα και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο). Η απόφαση συγχώνευσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήµο, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας 1. Επισηµαίνουµε ότι δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική στο ανωτέρω άρθρο η εκτίµηση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων και η εκπόνηση σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης, όπως ορίζει το άρθρο 263 Κ Κ, το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. Σηµειώνεται ότι σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του δήµου επιβάλουν την ανακατανοµή των τοµέων αρµοδιοτήτων µεταξύ νπδδ και κοινωφελούς επιχείρησης, είναι δυνατό δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης να ασκηθούν από το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του δήµου. Αυτό µπορεί να γίνει ταυτόχρονα µε τη διαδικασία συγχώνευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία η νέα δηµοτική αρχή επιθυµεί, αντί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχονται στο δήµο, να προβεί στη λύση αυτών ή ορισµένων από αυτές, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 262 Κ Κ περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα µια δηµοτική κοινωφελής επιχείρηση να διατηρηθεί ως αυτοτελής, µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010. Η δυνατότητα αυτή ισχύει µόνο για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων. β) Προσωπικό κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν.3852/10, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι ΑΧ) των κοινωφελών επιχειρήσεων που 4

5 συγχωνεύονται, µεταφέρεται στην επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. Εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης συγχώνευσης, συντάσσεται ο εσωτερικός κανονισµός προσωπικού της νέας επιχείρησης, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, στον οποίο προβλέπονται οι αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα θέσεις του προσωπικού, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης (παρ.3 άρθρο 109). Το τυχόν πλεονάζον προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της επιχείρησης, µεταφέρεται σε νοµικά πρόσωπα (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) του οικείου δήµου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του (παρ.4 άρθρο 109). Αιτιολογία µπορεί να είναι και όταν µια δράση της επιχείρησης ανατίθεται σε Ν.Π.... Ειδικότερα: Το προσωπικό που µεταφέρεται µε την ανωτέρω απόφαση σε νπδδ του δήµου, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, µε πράξη του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου (ο πρόεδρος του οικείου διοικητικού συµβουλίου), η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δηµοσίευση της πράξης κατάταξης, το προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νπδδ στα οποία µεταφέρεται, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες (παρ.5 άρθρο 109). Το προσωπικό που µεταφέρεται µε την ανωτέρω απόφαση σε νπιδ του δήµου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα θέσεις, µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου (παρ.5 άρθρο 109). Πέραν του προσωπικού Ι ΑΧ των συγχωνευόµενων κοινωφελών επιχειρήσεων, σας και οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα επιχείρηση, µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και εφόσον συντρέχει περίπτωση. γ) Ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ Σύµφωνα µε το άρθρο 110 του ν. 3852/2010, όταν σε ένα νέο δήµο λειτουργούν περισσότερες από µία ανώνυµες εταιρείες της ίδιας κατηγορίας, που το σύνολο των µετοχών ανήκει στο νέο δήµο που προκύπτει από τη συνένωση και στα νοµικά του πρόσωπα, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µία ανώνυµη εταιρεία. ιευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική συγχώνευση αφορά όλες τις κατηγορίες των ανωνύµων εταιρειών ΟΤΑ, που προβλέπονται στο άρθρο 252 παρ. 3 Κ Κ. Πρόκειται καταρχήν για τις δηµοτικές ανώνυµες εταιρείες (µονοµετοχικές), καθώς το σύνολο των µετοχών τους ανήκει εξ ορισµού σε ένα µόνο δήµο και συνεπώς, στην περίπτωση που σε ένα δήµο λειτουργούν περισσότερες από µία µονοµετοχικές ανώνυµες εταιρείες, αυτές πρέπει να συγχωνευθούν σε µία εταιρεία, εντός της δίµηνης προθεσµίας από την εγκατάσταση της νέας δηµοτικής αρχής. Περαιτέρω, η ίδια υποχρέωση ισχύει και για την περίπτωση που σε ένα νέο δήµο λειτουργούν περισσότερες από µία κοινές ανώνυµες εταιρείες και περισσότερες από µία αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει επίσης να συγχωνευθούν σε µία κοινή ανώνυµη εταιρεία και σε µία αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία, αντίστοιχα, εφόσον όµως το σύνολο των µετοχών τους ανήκει στο 5

6 νέο δήµο και στα νοµικά του πρόσωπα. ηλαδή, εάν στις τελευταίες δύο κατηγορίες ανωνύµων εταιρειών ΟΤΑ συµµετέχουν και άλλοι φορείς, από όσους προβλέπονται στο άρθρο 252 παρ. 3α και 3β Κ Κ (π.χ. ηµόσιο, φυσικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί, επιµελητήρια κλπ), τότε οι εταιρείες αυτές δεν υπάγονται στη ρύθµιση περί υποχρεωτικής συγχώνευσης και συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν. Το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται πλέον η σύσταση από δήµο ή η συµµετοχή του σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κ Κ, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 107 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, δεν αποκλείει τη δυνατότητα, οι εταιρείες αυτές, εφόσον οι µέτοχοι τους το αποφασίσουν, να επεκτείνουν τους υφιστάµενους σκοπούς των εν λόγω εταιρειών, µε ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους, τηρουµένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 252 παρ. 3 Κ Κ, αναφορικά µε τους επιτρεπόµενους σκοπούς ανά ειδικότερη κατηγορία ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ. γ) Προσωπικό ανωνύµων εταιρειών ΟΤΑ Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν.3852/10, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωνύµων εταιρειών που συγχωνεύονται µεταφέρεται στη νέα εταιρεία και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα θέσεις, µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. δ) Ζητήµατα λοιπών επιχειρήσεων i) Στην περίπτωση κατά την οποία µοναδικοί εταίροι µιας αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267 Κ Κ είναι δήµοι που συνενώνονται σε ένα νέο δήµο, εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 111 παρ. 1α, δηλαδή οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα της αστικής εταιρείας µεταφέρονται στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου δήµου και η αστική εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της ως έχει, µέχρι τη λήξη της διάρκειας που προβλέπεται στη συστατική της πράξη. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στις µεταφερόµενες δράσεις, µεταφέρεται στην κοινωφελή επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις της επιχείρησης, µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου. Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου που απασχολούνται στις µεταφερόµενες δράσεις συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωφελή επιχείρηση, µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεών τους. ε) Επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 i) Όσον αφορά τις διαδηµοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 285 του π.δ. 410/1995, διευκρινίζεται ότι: - εφόσον πρόκειται για διαδηµοτικές (καθώς και για αµιγείς) επιχειρήσεις στις οποίες είχε ανατεθεί σύµφωνα µε το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και η αποκοµιδή των απορριµµάτων, εφαρµόζεται το άρθρο 111 παρ. 2, δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές λύονται υποχρεωτικά µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών και τίθενται υπό εκκαθάριση, ενώ οι δραστηριότητες που ασκούσαν περιέρχονται στους οικείους δήµους. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων, µεταφέρεται στον οικείο δήµο και κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, µε πράξη του δηµάρχου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δηµοσίευση της πράξης κατάταξης, 6

7 το προσωπικό υπάγεται στο υπηρεσιακό και µισθολογικό καθεστώς που ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό του δήµου, λαµβανοµένης υπόψη της υπηρεσίας του για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον οικείο δήµο, µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεών τους. ιατάξεις για την συγχώνευση - Κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 προβλέπονται τα εξής: Η Συγχώνευση δηµοτικών ή κοινοτικών νοµικών προσώπων σε ένα νοµικό πρόσωπο, συναφούς σκοπού, γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, (ήδη της Αποκεντρωµένης ιοίκησης παρ. 1 άρθρου 280 Ν. 3852/2010) που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νοµικών προσώπων, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Με απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα, οι οποίες µεταφέρονται αυτοδικαίως στο νέο δηµοτικό ή κοινοτικό νοµικό πρόσωπο. Τυχόν πλεονάζουσες θέσεις µεταφέρονται µε τον ίδιο τρόπο στον οικείο ήµο ή Κοινότητα. Στις θέσεις αυτές µε την ίδια απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου εντάσσεται, αυτοδικαίως, το Προσωπικό µε την ίδια σχέση µε την οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νοµικό πρόσωπο χωρίς καµία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό. Νοµικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, (ή της Αποκεντρωµένης ιοίκησης παρ. 1 άρθρου 280 του Ν. 3852/2010) ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δηµοσίευση της απόφασης Κατάργησης, η τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο ήµο ή την Κοινότητ, που τα σύστησε. Νοµικά πρόσωπα τα οποία µετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη µετά τη δηµοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισµό και απολογισµό για δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη Κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. (ήδη της Αποκεντρωµένης ιοίκησης παρ. 1 άρθρου 280 του Ν. 3852/2010). Το Προσωπικό που υπηρετεί στα νοµικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο ήµο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/ 1981, όπως ισχύει. 7

8 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 1188/1981 προβλέπονται τα εξής: Προσωπικό των δηµοτικών νοµικών προσώπων που καταργούνται και αναλαµβάνει ο οικείος Ο.Τ.Α απευθείας ή όχι την εκπλήρωση του σκοπού τους, διατηρείται εν τη υπηρεσία του οικείου δήµου ή κοινότητας µέχρις οργανώσεως της υπηρεσίας ταύτης, δια τροποποιήσεως του οργανισµού της εσωτερικής υπηρεσίας, ότε επιτρέπεται η ένταξις αυτού εις αντιστοίχους τακτικάς θέσεις επί τη βάσει των ουσιαστικών αυτών προσόντων και των εν τω οργανισµώ οριζοµένων προϋποθέσεων δια την κατάληψιν των θέσεων τούτων. Η ένταξη γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου ύστερα από σύµφωνη γνωµοδότηση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η κατά τ ανωτέρω τροποποίηση του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας ενεργείται εντός εξ µηνών από της αναλήψεως υπό του δήµου ή κοινότητας της οικείας υπηρεσίας, εντός δε εξαµήνουν από της εγκρίσεως της τροποποιήσεως του οργανισµού ενεργείται η ένταξις του προσωπικού. Το µη εντασσόµενον προσωπικόν εντός της ανωτέρω προθεσµίας απολύεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως από της λήξεως της προθεσµίας. Προγενέστερα υπηρεσία του εντασσοµένου προσωπικού λογίζεται ως τακτική δηµοτική ή κοινοτική υπηρεσία δια πάσαν περίπτωσιν. ιατάξεις για τη ιοίκηση δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 16 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008, και όπως συµπληρώθηκαν µε τη διάταξη του άρθρου 240 Α του Ν. 3463/2006, που προστέθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 3613/2007, προβλέπονται τα εξής: 1. Τα δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συµβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ο δήµαρχος ή οι δηµοτικοί σύµβουλοι και δηµότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζοµένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των µελών του διοικητικού συµβουλίου ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Εάν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί δηµοτικού ή κοινοτικού συµβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δηµότη ή κάτοικο, κατ` ανάλογη εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία." *** Το έκτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε τη παρ.16 άρθρου 20 Ν.3731/2008,ΦΕΚ Α 263/

9 Μετά τoν ορισµό των µελών το δηµοτικό συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί, από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, ο δήµαρχος αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συµβουλίου. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 (ποινικά κωλύµατα διορισµού, ανάλογη εφαρµογή διατάξεων δηµοτικού συµβουλίου και δηµαρχιακής/οικονοµικής επιτροπής, έγκριση θεµάτων από δηµοτικό συµβούλιο, πόροι, οικονοµική διοίκηση ως οι δήµοι), εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα αυτά. Τα θέµατα, τα σχετικά µε τη λειτουργία του νοµικού προσώπου ρυθµίζονται µε κανονισµούς που εγκρίνουν τα δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια. Τα νοµικά πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταµειακή υπηρεσία, εξυπηρετούνται από την ταµειακή υπηρεσία του οικείου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των ήµων µε πληθυσµό άνω των κατοίκων µπορεί να συνιστάται, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π..., η οποία εγκρίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, τριµελής Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 232 και 233 του Ν. 3463/2006. ( ηλαδή κατά ανάλογη εφαρµογή των δηµοτικών ιδρυµάτων, οι Ε.Ε. αποτελούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και 2 µέλη του.σ., εκλεγόµενα για 2ετή θητεία από το ιοικητικό Συµβούλιο, µε αρµοδιότητες αντίστοιχες της πρώην δηµαρχιακής και ήδη οικονοµικής επιτροπής, άρθρα 282 παρ. 1γ και 72 του Ν. 3852/2010). ιατάξεις για την Συγχώνευση δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 263 του Ν. 3463/2006, προβλέπονται τα εξής: ύο ή περισσότερες κοινωφελείς επιχειρήσεις του ίδιου ήµου ή Κοινότητας είναι δυνατόν να συγχωνευθούν µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Με την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου, η οποία λαµβάνεται µετά από εκτίµηση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, και την εκπόνηση σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης, λύονται χωρίς εκκαθάριση οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις και συστήνεται νέα κοινωφελής επιχείρηση. Η απόφαση αυτή περιέχει τα στοιχεία του 9

10 άρθρου 253 παράγραφος 1 και δηµοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 254. (Σηµείωση: Με την εγκύκλιο 11/ ανωτ. σελ. 4 δεν είναι υποχρεωτικές οι εκτιµήσεις του ενεργητικού και παθητικού και η οικονοµοτεχνική µελέτη). 3. Από τη σύστασή της η νέα επιχείρηση υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως καθολικός διάδοχος, στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των καταργούµενων επιχειρήσεων. 4. Για τη µεταβίβαση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, για κάθε πράξη ή συµφωνία που αφορά εισφορά ή µεταβίβαση στοιχείων παθητικού ή ενεργητικού ή άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, καθώς και για κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη που αφορά τη Σύσταση της νέας επιχείρησης ισχύουν οι απαλλαγές του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α, ). *** Η παρ.4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η παρ.5 αναριθµήθηκε σε παρ.4 µε το άρθρο 25 παρ.4δ Ν.3613/2007, ΦΕΚ Α 263/ µε την οποία ορίζεται επίσης ότι: "Σε περίπτωση Συγχώνευσης κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 263 του ν. 3463/2006 εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της παρ. 11 του άρθρου 269 του ίδιου νόµου". 5. Το Προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύθηκαν µεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις της νέας επιχείρησης. Πλεονάζον Προσωπικό απολύεται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου µετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου της νέας επιχείρησης. Η Αποζηµίωση του απολυόµενου προσωπικού βαρύνει τον οικείο Ο.Τ.Α.. ιοίκηση ηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 προβλέπονται τα εξής: 1. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, αποτελούµενο από επτά (7) έως έντεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ήµου ή της Κοινότητας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενος από τη γενική συνέλευση αυτών, και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ήµου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών µελών τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία. 2. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δηµοτικού συµβουλίου, εκτός αν στην πράξη Σύστασης της επιχείρησης προβλέπεται µικρότερη θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την εγκατάσταση του νέου δηµοτικού συµβουλίου. 3. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που 10

11 τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζοµένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους πρότεινε. 4. Το δηµοτικό συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης προσλαµβάνεται διευθυντής µετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισµό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν µπορεί να ορισθεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης ή του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 5. Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισµό των αποζηµιώσεων της παραγράφου αυτής λαµβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της Κ.Ε..Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρηµατικά όρια των ως άνω αποζηµιώσεων. ιατάξεις για τη λύση ηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006, προβλέπονται τα εξής: 1. ηµοτική κοινωφελής επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας (ήδη της Αποκεντρωµένης ιοίκησης παρ. 1 άρθρου 280 Ν. 3852/2010) που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. 2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ήµο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. 3. Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. ιατάξεις υποχρεωτικής λύσης ανωνύµων εταιρειών και µεταφοράς προσωπικού Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 265 και των παρ. 9,3,4 και 5 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (Κ..Κ) (όπως τροποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007) καθώς επίσης σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 16/ του Υπουργείου Εσωτερικών: 11

12 Ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις µετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζηµιογόνες ή, αν για ισάριθµες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του µετοχικού κεφαλαίου. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, είναι δυνατόν να µεταφερθεί το προσωπικό των λυοµένων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτηση του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νοµικών του προσώπων, ή κατόπιν αιτήσεως τους και σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός είναι οριοθετηµένος κατά την υποβολή της οικείας αιτήσεως, µε εξαίρεση όσα από αυτά έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου µέχρι Εφόσον το προσωπικό µεταφέρεται σε άλλη επιχείρηση του ήµου, η απόφαση µεταφοράς πρέπει να γίνει σε ένα µήνα από τη λύση. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1-2 του Ν. 3801/2009 στη διάταξη του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α, του οποίου οι συµβάσεις µετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου σύµφωνα µε το π.δ. 164/2004, έστω και αν δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την οι διαδικασίες Σύστασης των θέσεων και κατάταξης τους. ιατάξεις περί φορολογικών απαλλαγών µεταβίβασης περιουσιασκών στοιχείων δηµοτικών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται ή λύονται και περί µη ατοµικής ευθύνης Εκκαθαριστών. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγρ. 11 και 13 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 25 του Ν. 3613/2007, προβλέπονται τα εξής: Η εισφορά και η µεταβίβαση περιουσιασκών στοιχείων επιχειρήσεων Ο.Τ.Α που προσαρµόζονται ή µετατρέπονται ή συγχωνεύονται ή λύονται ή διασπώνται, συµπεριλαµβανοµένης και της απόσχισης κλάδου, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού, κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή τη µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, όπως και κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη ή µεταγραφή αυτής, που απαιτούνται για την προσαρµογή ή τη µετατροπή της επιχείρησης απαλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά υπέρ του ηµοσίου ή τρίτου. Οι εκκαθαριστές οι οποίοι ορίζονται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 262 καθώς και κατ εφαρµογή του άρθρου αυτού, δεν διώκονται, ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη για χρέη της δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς το ηµόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τούτων». 12

13 ιατάξεις για δεδουλευµένα και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού δηµοτικών επιχειρήσεων που απολύθηκε ή µεταφέρθηκε. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 3801/2009, προβλέπονται τα εξής: Οι δεδουλευµένες αποδοχές, περιλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει ή διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α και το οποίο απολύεται ή µεταφέρεται κατ εφαρµογή του άρθρου 269 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α ), καταβάλλονται από τους οικείους δήµους και κοινότητες, εφόσον το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του αποφασίσει αιτιολογηµένα, ότι υφίστανται οι απαιτούµενοι για το σκοπό αυτό πόροι. ιατάξεις για την κατάργηση αµιγών δηµοτικών επιχειρήσεων καθαριότητας. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 111 του Ν. 3852/2010 προβλέπονται τα εξής: Υφιστάµενες διαδηµοτικές ή αµιγείς επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995, στις οποίες είχε ανατεθεί σύµφωνα µε το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και η αποκοµιδή των απορριµµάτων, λύονται υποχρεωτικά µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών και τίθενται υπό εκκαθάριση. Οι δραστηριότητες που ασκούσαν περιέρχονται στον οικείο δήµο. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων µεταφέρεται στον οικείο δήµο µε την ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας. Από την κατάταξη του το µεταφερόµενο προσωπικό υπάγεται στο υπηρεσιακό και µισθολογικό καθεστώς που ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό του δήµου. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού αυτού λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές συνέπειες. Συµβάσεις µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου που έχουν συναφθεί από τις ανωτέρω επιχειρήσεις συνεχίζονται από τον οικείο δήµο µέχρι τη λήξη τους. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και σε δηµοτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής κατά το µέρος που οι σκοποί τους περιλαµβάνουν και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. 13

14 ΜΕΡΟΣ Β Κοινωνικά Προγράµµατα Ο.Τ.Α Σύµφωνα µε τις Εγκυκλίους 64/ και 9/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης γνωστοποιήθηκαν αντίστοιχα τα εξής: Εγκύκλιος 64/ Μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ των προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας», µέσω της πράξης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία εργαζοµένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού», για την περίοδο από µέχρι , όπως µας ενηµέρωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε το Α.Π /οικ / έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα ιαχείρισης Κοινωνικών και Άλλων Πόρων και ενόψει της έκδοσης της σχετικής κυα, σας γνωρίζουµε ότι το προσωπικό, που ήδη απασχολείται στα ανωτέρω προγράµµατα µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, µε την ίδια σχέση εργασίας, µέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραµµάτων και για την υλοποίηση αυτών µέχρι τη λήξη τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.2190/94, σε συνδυασµό µε τις όµοιες της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν.3731/2008. Εποµένως, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις δοµές Βοήθεια στο Σπίτι και Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας ανανεώνονται ή παρατείνονται πέραν της 31ης και µέχρι την ένταξη των φορέων των ΟΤΑ που τις υλοποιούν στα νέα προγράµµατα, µε τη διαδικασία της ανωτέρω κυα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, οι συµβάσεις του προσωπικού θα ανανεωθούν ή θα παραταθούν, εκ νέου και χωρίς διακοπή, µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων, δηλαδή µέχρι 31/12/2011, προκειµένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ωφελούµενους. Επισηµαίνεται ότι για την ανανέωση ή παράταση των ανωτέρω συµβάσεων δεν απαιτείται η έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων Με τις διατάξεις της αριθ /οικ / (ΦΕΚ1683//Β/ ) κυα ρυθµίστηκαν οι όροι υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων», µέσω των Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την Προγραµµατική Περίοδο Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 της ανωτέρω κυα, τα προγράµµατα ΚΗΦΗ εξακολουθούν να εκτελούνται µέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραµµάτων που θα τα υποκαταστήσουν, µε το υφιστάµενο προσωπικό. Εποµένως, και στην περίπτωση των ΚΗΦΗ, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις δοµές αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται πέραν της 31ης και µέχρι την ένταξη των φορέων των ΟΤΑ που τις υλοποιούν στα νέα προγράµµατα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία 14

15 ένταξης, οι συµβάσεις του προσωπικού θα ανανεωθούν ή θα παραταθούν, εκ νέου και χωρίς διακοπή, µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων, χωρίς την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Εγκύκλιος 9/ Με την αριθµ. 64 (οικ.74903/ ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας µας σας ενηµερώσαµε ότι τα προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας» εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ µέσω της πράξης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία εργαζοµένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού», για την περίοδο από µέχρι Συµπληρωµατικά, σας ενηµερώνουµε για τα εξής: Προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης των προαναφερθέντων προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας», έπειτα και από την 17/12/2010 (Α.Π / ) Επιστολή του Επιτρόπου κ. L. Andor, µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης των ανωτέρω δοµών σε δήµους και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: Α) Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος παραµένει ο ίδιος, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο, βάσει της οποίας, το προσωπικό, που ήδη απασχολείται στα ανωτέρω προγράµµατα µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, µε την ίδια σχέση εργασίας, µέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραµµάτων και για την υλοποίηση αυτών µέχρι τη λήξη τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.2190/94, σε συνδυασµό µε τις όµοιες της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν.3731/2008. Εποµένως, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις δοµές «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας» ανανεώνονται ή παρατείνονται πέραν της 31ης και µέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης των φορέων των ΟΤΑ στο πρόγραµµα, µε τη διαδικασία που καθορίζεται µε την Κ.Υ.Α /οικ.3.85 (ΦΕΚ 17/Β/ ). Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, οι συµβάσεις του προσωπικού θα ανανεωθούν ή θα παραταθούν, εκ νέου και χωρίς διακοπή, µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων, δηλαδή µέχρι 31/12/2011, προκειµένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ωφελούµενους. Επισηµαίνεται ότι για την ανανέωση ή παράταση των ανωτέρω συµβάσεων δεν απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Β) Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης δεν είναι δυνατόν να παραµείνει ο ίδιος, το πρόγραµµα υλοποιείται από τον κάθε ένα εξυπηρετούµενο δήµο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού ή κοινωφελή επιχείρηση που ο δήµος αυτός επιλέγει. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας ΟΤΑ που αναλαµβάνει το πρόγραµµα, αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών του προγράµµατος. Εποµένως, ο διάδοχος φορέας ανανεώνει ή παρατείνει τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου του προσωπικού µε την προαναφερόµενη διαδικασία και αναλαµβάνει τις υφιστάµενες συµβάσεις έργου, µέχρι τη λήξη της διάρκειάς τους. Εφόσον στην ανωτέρω περίπτωση συντρέξει αποχώρηση προσωπικού, ο διάδοχος φορέας έχει την ευθύνη πρόσληψης προσωπικού µε τη 15

16 διαδικασία του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως ισχύει, ή για τη σύναψη σύµβασης έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/97, όπως ισχύει, µετά την έγκριση της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει. ιατάξεις για την εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 3 και 5 του Ν. 3463/2006, προβλέπεται ότι µε απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου, επιτρέπεται η απ ευθείας εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων µεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το µίσθωµα καθορίζεται από την επιτροπή του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006. ( Επιτροπή για το τίµηµα εκποίησης ακινήτων, δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι και ένας (1) δηµοτικός υπάλληλος µηχανικός). 16

17 Μέρος Γ Υφιστάµενα Ν.Π... και επιχειρήσεις Τα από τους συγχωνευθέντες ήµους προερχόµενα, υφιστάµενα στο ήµο Ρόδου δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και επιχειρήσεις, περιλαµβανοµένων και των αµιγών που λύθηκαν λόγω µη προσαρµογής µέχρι , είναι τα παρακάτω µε το αντίστοιχο προσωπικό τους. Α) ΗΜΟΣ ΡΟ ΙΩΝ 1) «ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟ ΟΥ» (Αποφ. 9073/2008 Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου ΦΕΚ Β 1567/ ) Προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα Μόνιµο προσωπικό ΠΕ Μεταφραστών ιερµηνέων: 1 ΠΕ10 Φιλοσοφικής: 1 ΤΕ 1 Βιβλιοθηκονόµων : 1 Αορίστου χρόνου ΠΕ ιοικητικού: 1 2) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ» (Αποφ. 1603/ Νοµάρχη ωδεκανήσου, ΦΕΚ Β 127/ ) Προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα Μόνιµο προσωπικό: ΣΥΝΟΛΟ 10 ΠΕ1 ιοικητικού-οικονοµικού:1 Ε1 ιοικητικού :6 ΤΕ17 ιοικητικού Λογιστικού :1 ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόµων:1 Ε30 Τεχνικών (Χειριστή Μηχανής Προβολής ):1 Αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης: Σύνολο 4 Ε1 ιοικητικού :1 ΤΕ Μουσικών:3 Αορίστου χρόνου µερικής απασχόλησης (ωδείου): Σύνολο 4 Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ :4 Αορίστου χρόνου µερικής απασχόλησης (φιλαρµονική ) :Σύνολο 25 Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ :25 Αορίστου χρόνου διαλείπουσας απασχόλησης (φιλαρµονική ) :Σύνολο 2 Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ :2 Συµβασιούχοι µε συµβάσεις που δεν έληξαν σύνολο 4 1) ΤΕ3 Πολ. Μηχανικών Έργων Υποδοµής: 1 Από 28/12/2009 έως την δηµοσίευση των ατοµικών πράξεων διορισµού των περιλαµβανοµένων στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 1/151Μ/ ) Ε1 ιοικητικού: 1 Από 22/02/2010 έως την δηµοσίευση των ατοµικών πράξεων διορισµού των περιλαµβανοµένων στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 1/151Μ/

18 3) ΥΕ Εργατών: 2 Από 23/11/2009 έως την δηµοσίευση των ατοµικών πράξεων διορισµού των περιλαµβανοµένων στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 1/151Μ/2009. Συµβασιούχοι έργου για το Ωδείο σύνολο 9 από 1/10/2010 Καθηγητής κλασικής κιθάρας 1 10 µήνες Καθηγητής πιάνου 1 10 µήνες Καθηγητής κλασικού βιολιού 1 10 µήνες Καθηγητής θεωρίας κλασικής µουσικής 1 10 µήνες Καθηγητής κρουστών 1 10 µήνες Καθηγητής µουσικής προπαιδείας 1 10 µήνες Καθηγητής Λύρας- Λαούτου 1 10 µήνες Καθηγητής Μονωδίας- κλασσικού και έντεχνου 1 10 µήνες τραγουδιού Καθηγητής αρµονίου 1 10 µήνες Συµβασιούχοι έργου για τα εργαστήρια σύνολο 2 από 1/10/2010 άσκαλος ζωγραφικής 1 8 µήνες άσκαλός παραδοσιακών ελληνικών 1 8 µήνες χορών Συµβασιούχοι έργου για την χορωδία σύνολο 2 από 1/10/2010 Μαέστρος Μικτής Χορωδίας 1 12 µήνες Μαέστρος Παιδικής-Νεανικής Πειραµατικής 1 12 µήνες Χορωδίας 3) «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ» (Αποφ. 2524/ Γεν. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου ΦΕΚ Β 394/ ) Προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα Μόνιµο προσωπικό ΤΕ 17 ιοικητικού Λογιστικού 1 άτοµο Ε 1 ιοικητικού 4 άτοµα Ε 30 Τεχνιτών 2 άτοµα Ε Συντηρητών 1 άτοµο ΥΕ Εργατών 1 άτοµο Αορίστου χρόνου ΠΕ Γυµναστών 1 άτοµο ΤΕ 17 ιοικητικού Λογιστικού 1 άτοµο Ε 1 ιοικητικού 1 άτοµο Ε 30 Τεχνιτών 1άτοµο 18

19 Ε Συντηρητών 2 άτοµα ΥΕ Φυλάκων 4 άτοµα ΥΕ Εργατών 4 άτοµα ΥΕ Κλητήρας 1 άτοµο 4) ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ (Αποφ. 4707/ Γεν. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου, ΦΕΚ Β 879/ ) Προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα Μόνιµο προσωπικό ΠΕ4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (3) Ε1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (3) Ε8 Β.ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΩΝ (1) ΤΕ17 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (2) ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (2) ΤΕ2 ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (1) ΥΕ16 ΜΑΓΕΙΡΩΝ (1) ΥΕ16 ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (2) ΥΕ16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (3) Αορίστου χρόνου ΠΕ4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (6) Ε8 Β. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΩΝ (23) Ε1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (1) ΥΕ16 ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1) ΥΕ16 ΜΑΓΕΙΡΩΝ (2) ΥΕ16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (6) ΥΕ16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (1) απόσπαση από το ήµο Θέρµης 5) «1 ο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ (Κ.Α.Π.Η)» (Αποφ. 2256/ Γεν. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου, ΦΕΚ Β 461/ ) Προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα Μόνιµο προσωπικό 1. ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ θέσεις 2 2. ΤΕ10 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ θέση 1 3. ΤΕ8 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ θέση 1 4. ΤΕ18 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ θέση 1 5. Ε 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ θέση 1 6. ΥΕ 15 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ θέση 1 Αορίστου χρόνου 1. ΥΕ 15 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ θέσεις 3 Συµβασιούχοι έργου 1)ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ θέσεις 2 (διάρκεια σύµβασης 1 ΕΤΟΣ ΕΩΣ ) 2) ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ θεση1 ( διάρκεια σύµβασης 1 ΕΤΟΣ ΕΩΣ ) 3)ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟΣ θέση 1( διάρκεια σύµβασης 1 ΕΤΟΣ ΕΩΣ ) 19

20 4) ΑΣΚΑΛΟΙ ΧΟΡΟΥ θέσεις 2 (διάρκεια σύµβασης 1 ΕΤΟΣ ΕΩΣ ) 5) ΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΩ ΙΑΣ θεση1 (διάρκεια σύµβασης 1 ΕΤΟΣ ΕΩΣ ) 6) «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ» (Αποφ. 2422/ Περιφ. /ντή ωδ/σου ΦΕΚ Β 210/ ) Προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα Μόνιµο προσωπικό Ε 1 ιοικητικού: 3 Ε 35 Ανθοκηπουρών: 10 Ε 30 Τεχνίτες: 2 Ε 28 Χειριστές Μηχαν. Έργων 2 Ε 29 Οδηγών Αυτοκ:. 2 ΥΕ 16 Εργατών Ψεκαστών: 2 ΥΕ 16 Εργατών βοηθ. Κλαδευτών: 6 Αορίστου χρόνου Ε 1 ιοικητικού: 1 ΥΕ 16 Εργατών: 1 7) «ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΗΜΟΣ ΡΟ ΙΩΝ» (Αποφ. 6991/ Γεν. Γραµµατέα Περιφ. Ν. Αιγαίου ΦΕΚ930/τ. Β/ ) Προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα Μόνιµο προσωπικό: 5 Ε1 ιοικητικού: 3 ΥΕ1 Φύλακας - Κλητήρας - Θυρωρός- Γενικών Καθηκόντων: 2 Αορίστου χρόνου: 1 Ε1 ιοικητικού: 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Το Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «ηµοτικός Οργανισµός Πρόνοιας του ήµου Ροδίων», έχει την ιδιαίτερη νοµική µορφή, του δηµοτικού ιδρύµατος (Β.. της ΦΕΚ Α 30/ , Π.. 586/1985 ΦΕΚ Α 206/ , όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 345/1986 ΦΕΚ Α 153/ , Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 3/1995 κ.λ.π. ιατηρεί την αυτοτέλεια του, δεν υπάγεται στις συγχωνεύσεις, και υπάγεται αυτοδικαίως στο ήµο Ρόδου (άρθρο 102 του Ν. 3852/2010). β) Σύµφωνα µε το Π.. 802/1980 ΦΕΚ Α 196/ ο ήµος Ρόδου συµµετέχει στο κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία «ωδεκανησιακό Ίδρυµα Υποτροφιών». 20

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα