Διέλε Μόθα Αναισθησιολόγος Ηράκλειο, Κρήτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διέλε Μόθα Αναισθησιολόγος Ηράκλειο, Κρήτη"

Transcript

1 Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων ςτο Χρόνιο Νευροπακθτικό Πόνο Διέλε Μόθα Αναισθησιολόγος Ηράκλειο, Κρήτη

2

3

4 Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων ςυμβάλλουν κατά 3 6% ςτθν των επιςκζψεων ςτα ΣΕΠ & των ειςαγωγϊν ςτο νοςοκομείο ευκφνονται για το 3 5% των AE των νοςθλευόμενων, που μποροφν να προλθφκοφν αντικατοπτρίηουν το 16% των νοςθλευόμενων λόγω ΑΕ αυξάνουν το κόςτοσ νοςθλείασ κατά 5 10% αποτελοφν τθν 4 θ 6 θ αιτία κανάτου ςτισ ΗΠΑ εκκετικι αλλθλεπιδράςεων: ςυνδυαςμόσ > 4 φάρμακα Bates DW et al. JAMA, 1995; 274: Leape LL et al. JAMA, 1995; 274: Lazarou J et al. JAMA, 1998; 279: Chyka PA. Am J Med, 2000; 109: Mallet L et al. The Lancet, 2007; 370: Zhang M et al. BMJ, 2009; 338: a 2752

5 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ (ΝΠ) Πόνοσ Evidence Based Guidelines IASP NeuPSIG Canadian Pain Society European Federation of Neurological Societies EFNS Wallace MS. Curr Opin Anaesth, 2005; 18: Gilron I et al. CMAJ, 2006; 175: Attal N et al. Eur J Neurol, 2006; 13: Dworkin RH et al. Pain, 2007; 132: Moulin DE et al. Pain Res Manag, 2007; 12: O Connor AB, Dworkin RH. Am J Med, 2009; 122: S22 S32 Dworkin RH et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S3 S14

6 Χρόνιοσ ΝΠ Πόνοσ Φάξκαθα 1 εο Γξακκήο First Line Αληηθαηαζιηπηηθά ADs (SNRIs, SSNRIs) - TCAs λνξηξππηηιίλε δεζηπξακίλε ακηηξππηηιίλε ηκηπξακίλε δνμεπίλε θινκηπξακίλε - venlafaxine - duloxetine Ca Channel α 2 δ Ligands - gabapentin - pregabalin Lidocaine patch / gel 5% Φάξκαθα 2 εο Γξακκήο Second Line Σξακαδόιε Οπηνεηδή - κνξθίλε - νμπθσδόλε - κεζαδόλε - ιεβνξθαλόιε O Connor AB, Dworkin RH. Am J Med, 2009; 122: S22 S32 Dworkin RH et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S3 S14 Φάξκαθα 3 εο Γξακκήο θ Άιια Third Line / Others θάπνηα ADs SSRIs, NDRIs - βνππξνπηόλε - ζηηαινπξάκε, παξνμεηίλε θινπνμεηίλε θάπνηα AEDs - θαξβακαδεπίλε, θαηλπηνΐλε - ιακνηξηγίλε, ιεβεηηξαθεηάκε - νμθαξβαδεπίλε, ηηαγθακπίλε - ηνπηξακάηε, δνληζακίδε - βαιπξντθό νμύ - ιαθνζακίδε capsaicin αληαγσληζηέο NMDA - δεμηξνκεζνξθάλε, θεηακίλε - κεκαληίλε, ακαληαδίλε κεμηιεηίλε, ιηδνθαΐλε θαλλαβηλνεηδή, botox

7 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ πολλαπλό αναλγθτικό μίγμα multiple drug «cocktail» πολυδφναμθ φαρμακευτικι αγωγι ςυνδυαςμόσ αναλγθτικϊν πολλαπλϊν κατθγοριϊν για χρονικό διάςτθμα δόςθσ εκάςτου αναλγθτικοφ χωριςτά ΑΕ βελτίωςθ αναλγθτικοφ αποτελζςματοσ Gilron I, Max MB. Exp Rev Neurotherapeutics, 2005; 5: Kong VKF, Irwin MG. Eur J Anaesthesiol, 2009; 26: Jensen TS, Finnerup NB. The Lancet, 2009; 374: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

8 Χρόνιοσ ΝΠ Πόνοσ ςυνοδά φάρμακα (adjuvants) θνξηηθνζηεξνεηδή πξεδληδνιόλε δεμακεζαδόλε α αδξελεξγηθνί αγσληζηέο θινληδίλε ηηδαληδίλε λεπξνιεπηηθά νιαλδαπίλε πηκνδίδε δηεγεξηηθά ΚΝ κεζυιθαηλυδάηε κνληαθυλίιε ιίζην βελδνδηαδεπίλεο δηαδεπάκε, ινξαδεπάκε βξωκαδεπάκε, θινλαδεπάκε αληαγσληζηέο 5 HT απνθιεηζηέο δηαύισλ Ca++ β blockers αληητζηακηληθά αληηρνιηλεξγηθά υνζθίλε, γιυθνπυξνιάηε κπαθινθέλε θαιζηηνλίλε, νθηξενηίδην δηθσζθνληθά, Vit C Lussier D et al. The Oncologist, 2004; 9: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

9 Χρόνιοσ ΝΠ Πόνοσ χρόνια ςυνοδά νοςιματα κεραπεία με 1 φάρμακα θλικιωμζνοι ΑΤ, Ν Αρρυκμίεσ ΧΑΠ, Άςκμα Δ ΧΝΑ Ηπατικι Ανεπάρκεια Virani A et al. Pain, 1997; 73: 3 13 Lordos EF et al. J Am Geriatr Soc, 2009; 57: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

10 Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων: Παράγοντεσ Κινδφνου Αςκενείσ Τψθλοφ Κινδφνου θλικιωμζνοι, πολφ νζα άτομα τελικοφ ςταδίου νοςιματα πολυφαρμακία (λογικι ι αλόγιςτθ) ΧΝΑ, θπατικι ανεπάρκεια Φάρμακα Τψθλοφ Κινδφνου ςοβαρζσ ΑΕ ςτενόσ κεραπευτικόσ δείκτθσ (TCAs, CMZ, φαινυτοΐνθ, MAOIs) αναγνωριςμζνοι επαγωγείσ / αναςτολείσ ενηυμικών ςυςτθμάτων Lussier D et al. The Oncologist, 2004; 9: Fulton MM et al. J Am Acad Nurse Pract, 2005; 17: 124 Dworkin RH et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S3 S14

11 Χρόνιοσ ΝΠ Πόνοσ: Αλληλεπιδράςεισ Φαρμάκων Οριςμόσ «μετριςιμθ» τροποποίθςθ (ςε ζνταςθ ι διάρκεια) τθσ δράςθσ ενόσ φαρμάκου, λόγω προθγοφμενθσ ι ςφγχρονθσ χοριγθςθσ κάποιου άλλου φαρμάκου (Nies A & Spielberg SP, 1996 / Hansten P, 2000) Μορφζσ Φαρμακευτικϊν Αλλθλεπιδράςεων in vitro: προ τθσ χοριγθςθσ φυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ in vivo: μετά τθ χοριγθςι του φάρμακο φάρμακο (precipitant object) φάρμακο διαιτθτικζσ ςυνικειεσ, herbs φάρμακο χριςθ αλκοόλ φάρμακο ςυνοδά νοςιματα Olkkola KT, Ahonen J. Curr Opin Anaesthesiol, 2001; 14: Bernard SA. Hematol Oncol Clin North Am, 2002; 16: SFINX Drug Interactions.

12 Χρόνιοσ ΝΠ Πόνοσ: Αλληλεπιδράςεισ Φαρμάκων με Νοςήματα Ηπατικζσ Νόςοι Νεφρικζσ Νόςοι Τποπρωτεϊναιμία Καρδιακζσ Νόςοι - CO αιματικι θπατικι ροι, GFR Οξφ Ζμφραγμα Μυοκαρδίου? Ιογενείσ Λοιμϊξεισ? Τποκυρεοειδιςμόσ? Τπερκυρεοειδιςμόσ? Olkkola KT, Ahonen J. Curr Opin Anaesthesiol, 2001; 14: Bernard SA. Hematol Oncol Clin North Am, 2002; 16: SFINX Drug Interactions.

13 Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων Φάρμακο με Φάρμακο

14 Χρόνιοσ ΝΠ Πόνοσ In Vivo Αλλθλεπιδράςεισ Φ Φ: Ταξινόμθςθ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοκινθτικισ ΦΚ μεταβολζσ ςε επίπεδο μεταβολιςμοφ απορρόφθςθ κατανομι βιομετατροπι απζκκριςθ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ ΦΔ μεταβολζσ κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ ακροιςτικι δράςθ (summation) ςυνεργικι δράςθ (synergism / supra-additive effect) ςυναγωνιςτικι / ανταγωνιςτικι δράςθ (πχ οπιοειδι κ ναλοξόνθ) Olkkola KT, Ahonen J. Curr Opin Anaesthesiol, 2001; 14: Delafuente JC. Crit Rev Oncol Hematol, 2003: 48: Lussier D et al. The Oncologist, 2004; 9: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S23

15 Χρόνιοσ ΝΠ Πόνοσ: Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων Αλλθλεπιδράςεισ ΦΔ Φ1 μεταβάλλει τθν απάντθςθ ςτθ χοριγθςθ Φ2 χωρίσ μεταβολι τθσ φαρμακοκινθτικισ τουσ C των δφο φαρμάκων ςτο πλάςμα: ςτακερι ανταγωνιςτικι ι ςυνεργικι δράςθ (ίδιοσ υποδοχζασ) τροποποίθςθ ςυνκθκϊν «ςτόχου» δράςθσ επίδραςθ ςε άλλα αποτελζςματα (πλθν αναλγθςίασ) Αποτζλεςμα: προβλζψιμο και ίςωσ επιθυμητό ι κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ ι ανεπικφμθτων ενεργειϊν τοξικότθτασ Olkkola KT, Ahonen J. Curr Opin Anaesthesiol, 2001; 14: Lussier D et al. The Oncologist, 2004; 9: Fulton MM et al. J Am Acad Nurse Pract, 2005; 17: 124 Mallet L et al. The Lancet, 2007; 370:

16 υνδυαςμόσ Αναλγθτικϊν ςε Μοντζλα ΝΠ Πόνου Φάξκαθν Α Φάξκαθν Β Μνληέιν Αιιειεπίδξαζε TCA (θινκηπξακίλε) AΔs (gabapentin) Οπηνεηδέο (κνξθίλε) Αληαγσληζηήο NMDA (MK 801) Αληαγσληζηήο 5 ΗΣ 1Α (WAY ) Αληαγσληζηήο NK 1 (CI 1021) Gabapentin α2 αγσληζηήο (θινληδίλε) 1. Streptozocin Neuropathy 2. Sciatic Nerve Ligation 1. Streptozocin Neuropathy 2. Sciatic Nerve Ligation L5/L6 spinal nerve ligation Chronic Constriction Injury L5/L6 spinal nerve ligation 5 ΗΣ: 5 πδξνμπηξππηακίλε, ΝΚ: λεπξνθηλίλε, NMDA: N Methyl D Aspartate WAY αλαιγεζίαο από θινκηπξακίλε κε εθηηκεκέλε ζπλεξγηθή δξάζε ζπλεξγηθή δξάζε θαηαζηνιή λεπξσληθώλ εθθνξηίζεσλ ζπλεξγηθή δξάζε ζπλεξγηθή δξάζε Lee YW et al. Anesthesiology, 1995 Ardid D et al. Br J Pharmacol, 2001 Field MJ et al. J Pharmacol Exp Ther, 2002 Matthews EA, Dickenson AH. Anesthesiology, 2002 de la O Arciniega M et al. Pharmacol Biochem Behav, 2009

17 Isobole Line of Additivity Αληαγσληζκόο πλέξγεηα Olkkola KT, Ahonen J. Curr Opin Anaesthesiol, 2001; 14: Gilron I, Max MB. Expert Rev Neurotherapeutics, 2005; 5:

18 Χρόνιοσ ΝΠ Πόνοσ: Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ζπλδπαζκόο θαξκάθωλ: ωθέιηκνο ελίζρπζε αλαιγεηηθνύ απνηειέζκαηνο, ΑΔ, βειηίωζε QoL ζυνεργική ή αθροιζηική δράζη gabapentin & κνξθίλε / νμπθωδόλε / λνξηξππηηιίλε / βελιαθαμίλε, DPN, PHN pregabalin & νμπθωδόλε ή lidocaine patch 5%, PHN, DPN gabapentin & levetiracetam, TGN lamotrigine & phenytoin / CMZ, NP VAC & NTL spray, DPN κνξθίλε & παξεθνμίκπε ηξακαδόιε & παξαθεηακόιε Simpson DA et al. J Clin Neuromusc Dis, 2001 Ward S et al. J Pain, 2002 Gilron I et al. N Engl J Med, 2005 Hanna M et al. Eur J Pain, 2008 Gatti A et al. Eur Neurol, 2009 Gilron I et al. The Lancet, 2009 Baron R et al. Curr Med Res Opin, 2009 Agrawal RP et al. Diabetes Res Clin Pract, 2009

19 Gilron I, Max MB et al. Expert Rev Neurotherapeutics, 2005; 5: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

20 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ ςυνδυαςμόσ φαρμάκων: δυςάρεςτοσ ενίςχυςθ ανεπικφμθτων ενεργειϊν ςυνεργικι ι ακροιςτικι δράςθ ΑΝ ΚΝ Πνεφμονεσ Καρδιαγγειακό ςφςτθμα ΓΕ Ουροποιθτικό φςτθμα Lussier D et al. The Oncologist, 2004; 9: Fulton MM et al. J Am Acad Nurse Pract, 2005; 17: 124

21 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ Αντιχολινεργικι Δράςθ Δυςκοιλιότθτα / Επίςχεςθ Οφρων Ναυτία / Ζμετοσ Κρίςεισ «Ε» «τερθτικό» φνδρομο «εροτονινεργικό» φνδρομο Καταςτολι ΚΝ Αναπνευςτικι Καταςτολι Καρδιαγγειακό φςτθμα Παράταςθ QTc, TdP, ΗΚΓ αλλοιϊςεισ Lussier D et al. The Oncologist, 2004; 9: Dworkin RH et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S3 S14

22 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ Αντιχολινεργικι Δράςθ Παραςυμπακθτικό Ν Lussier D et al. The Oncologist, 2004; 9: Carnahan RM. J Clin Pharmacol, 2006; 46:

23 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ Αντιχολινεργικι Δράςθ Π ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ξθροφκαλμία ξθροςτομία επίςχεςθ οφρων δυςκοιλιότθτα δυςανεξία κερμότθτασ εφίδρωςθ ταχυκαρδία ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ απϊλεια μνιμθσ ηάλθ διζγερςθ ςφγχυςθ delirium παράνοια Lussier D et al. The Oncologist, 2004; 9: Carnahan RM. J Clin Pharmacol, 2006; 46:

24 Χρόνιοσ ΝΠ Πόνοσ: Αντιχολινεργικι Δράςθ Αληηρνιηλεξγηθά Φάξκαθα ππεξδηέγεξζε νπξνδόρνπ θύζηεσο αληηρνιηλεξγηθά αληηπαξθηλζνληθά λόζνο Altzheimer αληηεκεηηθά αληηζπαζκσδηθά ΓΔ ππέξκεηξε εθθξηηηθή ηθαλόηεηα βξνγρνδηαζηαιηηθά νμπκπνπηπλίλε*** ηνιεξαδίλε ακαληαδηλε ηξηεμπθαηλπδίιε βελδηξνπίλε κεθιηδίλε ζθνπνιακίλε δηθαηλνμπιάηε δηθπθινκίλε**** πνζθπακίλε**** αηξνπίλε**** ηπξαηξόπην ηηνηξόπην Carnahan RM. J Clin Pharmacol, 2006; 46: Chew ML et al. JAGS, 2008; 56: Φάξκαθα κε αληηρνιηλεξγηθή δξάζε (ΑΔ) αληητζηακηληθά TCAs SSRIs θάξκαθα ΓΔ αληηςπρσζηθά θαηλνζεηαδίλεο αληηαξξπζκηθά κπνραιαξσηηθά νπηνεηδή δηθαηλπλδξακίλε*** πδξνμπδίλε ηξηπνιηδίλε ακηηξππηηιίλε**** λνξηξππηηιίλε*** δεζηπξακίλε δνμεπίλε**** παξνμεηίλε*** ζηκεηηδίλε, ξαληηηδίλε δηκελπδξπλάηε ρισξνπξνκαδίλε*** νιαλδαπίλε*** θινδαπίλε**** ζεηνξηδαδίλε**** πξνρισξπεξαδίλε πξνκεζαδίλε δηζνππξακίδε θπθινβαλδαπξίλε νξθαηλαδξίλε πνζθίλε πεζηδίλε

25 αναςκόπθςθ 27 μελετϊν ιςχυρι ςυςχζτιςθ SAA και γνωςιακϊν λειτουργιϊν οξζα φαινόμενα (delirium) χρόνια διαταραχι (ιπια) παράγοντεσ κινδφνου θλικιωμζνοι, προχωρθμζνθ νόςοσ ςυνοδά φάρμακα με παρόμοιεσ ΑΕ νόςοσ Alzheimer, άνοια

26 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ Δυςκοιλιότθτα, Επίςχεςθ Οφρων ΚΤΠ 40% των ΑΕ επθρεάηουν ΓΕ, ουροποιθτικό ςε κεραπευτικζσ δόςεισ / δοςοεξαρτϊμενθ ΑΕ Πικανά Φάρμακα αντιςπαςμωδικά (11.6%) αντιϊςταμινικά (9.2%) αντιχολινεργικά (8.6%) αντικατακλιπτικά κυρίωσ αμιτρυπτιλίνθ (8.2%) διουρθτικά (5.6%) αντιόξινα (3.0%) οπιοειδι (2.6%) τραμαδόλθ (2.5%) θηλεηηθόηεηα εληέξνπ γαζηξηθή θέλσζε ΓΟΠ Talley NJ et al. Am J Gastroenterol, 2003; 98: Branch RL, Butt TF. Adverse Drug Reaction Bulletin, 2009; 257:

27 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ Ναυτία Ζμετοσ πολλαπλοί μθχανιςμοί ΚΝ CTZ Πικανά Φάρμακα κυρίωσ οπιοειδι ςυνδυαςμόσ αυτϊν τραμαδόλθ μαηί με άλλα οπιοειδι ςυνικωσ ςε περιπατθτικοφσ αςκενείσ ντοπαμίνθ Talley NJ et al. Am J Gastroenterol, 2003; 98: Branch RL, Butt TF. Adverse Drug Reaction Bulletin, 2009; 257:

28 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ Αιμορραγία ΓΕ [SSRIs, SNRIs, SSNRIs, TCAs] + NSAIDs - πολλαπλοί μθχανιςμοί, ςυνδυαςμοί φαρμάκων - διαταραχι ςυγκολλθτικισ ικανότθτασ PLT - κίνδυνοσ αιμορραγίασ ανϊτερου πεπτικοφ - αποφυγι ςυνδυαςμοφ - ςυςτινεται θ χριςθ ΡΡΙs βαρφαρίνθ + τραμαδόλθ INR / αιμορραγικά επειςόδια άγνωςτοσ μθχανιςμόσ αποφυγι ςυνδυαςμοφ Penning van Beest F et al. Eur J Clin Pharmacol, 2005; 61: de Abajo FJ et al. Arch Gen Psychiatry, 2008; 65:

29 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ Επιλθπτικζσ Κρίςεισ 6 9% προκαλοφνται από φάρμακα Απευκείασ επίδραςθ κεραπευτικι C Ζμμεςθ επίδραςθ δραςτικότθτασ AEDs υπογλυκαιμία, υπονατριαιμία, υπερπυρεξία υποξία, αρρυκμίεσ, εγκεφαλικό οίδθμα απότομθ διακοπι φαρμάκων AEDs, βενηοδιαηεπίνεσ, βαρβιτουρικά, οπιοειδι, baclofen Thundiyil JG et al. J Med Technol, 2007; 3: 15 19

30 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ Επιλθπτικζσ Κρίςεισ 6 9% ποςοςτοφ λόγω χριςθσ TCAs, κοκαΐνθσ, κεοφυλλίνθσ ΠΡΟΟΧΗ βουπροπιόνθ (23%) τραμαδόλθ (8%) βενλαφαξίνθ (6%) μεπεριδίνθ + ADs, αντιψυχωςικά Thundiyil JG et al. J Med Technol, 2007; 3: 15 19

31 Εκλεκτικότθτα οπιοειδϊν για υπότυπουσ υποδοχζων οπιοειδϊν (μ, κ, δ) Calvey TN, Williams NE. Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists, 2003

32 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοδυναμικισ Εκλεκτικότθτα για υποδοχείσ οπιοειδϊν «τερθτικό» φνδρομο / «Withdrawal» Syndrome μορφίνθ + πενταηοκίνθ πενταηοκίνθ: κ υποδοχείσ, αναλγθςία / μ υποδοχείσ, ανταγωνιςτισ βουπρενορφίνθ + μορφίνθ / τραμαδόλθ + μορφίνθ βουπρενορφίνθ / τραμαδόλθ: μερικοί αγωνιςτζσ μ υποδοχζων Παρκιςονιςμόσ (Drug Induced Parkinsonism DIG) Ακακιςία κ Κακόθκεσ Νευρολθπτικό φνδρομο αντιψυχωςικά, αντιεμετικά, ADs, ΑΕs, Ca channel blockers, νευρολθπτικά, πεκιδίνθ Lussier D et al. The Oncologist, 2004; 9: Jackson N et al. Postgrad Med J, 2008; 84: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

33 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Σεροτονινεργικό Σφνδρομο καλά εδραιωμζνθ ΦΔ αλλθλεπίδραςθ ςτο χρόνιο ΝΠ πόνο δυνθτικά απειλθτικό για τθ ηωι ζντονθ ςεροτονινεργικι διζγερςθ ΚΝ ΠΝ προκαλείται από: αλλθλεπίδραςθ φαρμάκων υπερδοςολογία ενόσ μόνο φαρμάκου ςυμπτϊματα: min h μετά τθ χοριγθςθ 2 ου φαρμάκου Sternbach H. Am J Pschiatry, 1991; 148: Gillman PK. J Psychopharmacol, 1999; 13: Parrott AC. Pharmacol Biochem Behav, 2002; 71: Isbister GK, Whyte IM. Br J Anaesth, 2002; 88:

34 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ Σεροτονινεργικό Σφνδρομο κλαςικι τριάδα ςυμπτωμάτων όλα δεν είναι πάντα παρόντα ΝΜ ππεξδξαζηεξηόηεηα αθαζηζία ηξόκνο κπνθινλίεο ζπαζκόο κπώλ αληαλαθιαζηηθώλ ππεξηνλία λπζηαγκόο ππεξδξαζηεξηόηεηα ΑΝ δηαθόξεζε ππξεηόο ηαρπθαξδία ηαρύπλνηα κπδξίαζε δηαηαξαρή Ε δηέγεξζε έμαςε ζύγρπζε Boyer EW et al. N Engl J Med, 2005; 352: Ables AZ, Nagubili R. Am Fam Physician, 2010; 81:

35 εροτονινεργικό φνδρομο: Κλινικι Εικόνα Birms PL et al. CMAJ, 2003; 168: Boyer EW et al. N Engl J Med, 2005; 352:

36 Jones D, Story DA. Anaesth Intensive Care, 2005; 33: Boyer EW et al. N Engl J Med, 2005; 352:

37 Κατθγορία Φαρμάκου SSRIs SNRIs TCAs ADs MAOIs antiparkinsonics AEDs antiemetics antibiotics opioids antihistamines CNS stimulants / psychedelics triptans (+/-) herbs others Παραδείγματα paroxetine, sertraline, fluoxetine, fluvoxamine, citalopram venlafaxine, milnacipran, duloxetine, sibutramine clomipramine, imipramine mirtazapine, trazodone, nefazodone, buspirone, clomipramine trancylcpromine, phenelzine, isocarboxazid, moclobemide, isocarboxazid selegilene valproic acid metoclopramide, ondasendron, granisendron linezolid (MAOI), furazolidone, ritonavire (Inh CYP3A4) meperidine, fentanyl, methadone, tramadol, pentazocine, dextromethorphan (flu) chlorpheniramine, brompheniramine amphetamine, sibutramine, methylphenidate, cocaine, MDMA (ectasy), LSD sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan, frovatriptan St John s Wort, ginseng lithium Boyer EW et al. N Engl J Med, 2005; 352: Sun Edelstein C et al. Expert Opin Drug Safe, 2008; 7:

38 Boyer EW et al. N Engl J Med, 2005; 352: Ables AZ, Nagubili R. Am Fam Physician, 2010; 81:

39 MAOIs + SSRIs MAOIs + SRIs MAOIs + TCAs MAOIs + meperidine SSRIs + TCAs SSRIs + ADs SSRIs + meperidine SSRIs + antibiotics tramadol + citalopram (SSRIs) tramadol + SNRIs + ADs tramadol + TCAs / SSRIs θίλδπλνο «Ε» mitrazapine (ADs) + antiemetics opioids (fentanyl) + antiemetics Boyer EW et al. N Engl J Med, 2005; 352: Sun Edelstein C et al. Expert Opin Drug Safe, 2008; 7: Mc Allen KJ, Swartz DR. Crit Care Med, 2010; 38: S244 S252

40 Boyer EW et al. N Engl J Med, 2005; 352:

41 εροτονινεργικό φνδρομο: Αντιμετϊπιςθ διακοπι φαρμάκου/ων ψφξθ ανταγωνιςτζσ 5 ΗΣ2Α κυπροεπταδίνθ χλωροπρομαηίνθ ΕΣΔ μυοχάλαςθ Boyer EW et al. N Engl J Med, 2005; 352: Ables AZ, Nagubili R. Am Fam Physician, 2010; 81:

42 Καταςτολι ΚΝ Αναπνευςτικι Καταςτολι κυρίωσ οπιοειδι: 20 60% άμεςθ δράςθ ςτο αναπνευςτικό κζντρο (μ 2, δ υποδοχείσ) ιςοαναλγθτικζσ δόςεισ: παρόμοια αποτελζςματα καταςτολι, κόπωςθ, υπνθλία, ςυγχυτικι κατάςταςθ, δφςκολθ αφφπνιςθ RR, υποξία, υπερκαπνία, άπνοια δοςοεξαρτϊμενθ δράςθ ανοχι ςε μερικζσ θμζρεσ αφφπνιςθ με ζνταςθσ πόνου επιδείνωςθ: θλικία, OSA, νοςιματα πνευμόνων αλλθλεπιδράςεισ με φάρμακα Barkin LB, Barkin D. South Med J, 2001; 94: Bernard SA. Hematol Oncol Clin North Am, 2002; 16: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

43 Καταςτολι ΚΝ Αναπνευςτικι Καταςτολι Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων κυρίωσ οπιοειδι + καταςταλτικά ΚΝ βενηοδιαηεπίνεσ, υπναγωγά, θρεμιςτικά βαρβιτουρικά, αλκοόλ αντιψυχωςικά, ADs, AEDs αντιϊςταμινικά, αντιεμετικά ςπανιότερα ςιμετιδίνθ, αντιχολινεργικά φάρμακα που GFR (NSAIDs, ACE Inh) ΠΡΟΟΧΗ: ταχεία τιτλοποίθςθ, δόςεισ Pattinson KTS et al. Br J Anaesth, 2008; 100: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

44 Καταςτολι ΚΝ Αναπνευςτικι Καταςτολι Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων άτυπα οπιοειδι τραμαδόλθ ςπανιότερα ΑΚ vs μεπεριδίνθ πικανόν ςε ΧΝΑ βουπρενορφίνθ μερικόσ αγωνιςτισ μ υποδοχζων ςπανιότερα ΑΚ ςε ςχζςθ με κλαςικά οπιοειδι ςε βιοϊςοδφναμθ δόςθ ςθμαςία γενετικοφ πολυμορφιςμοφ δραςτθριότθτα μ υποδοχζων, βιοδιακεςιμότθτα οπιοειδϊν Pattinson KTS et al. Br J Anaesth, 2008; 100: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

45 Καρδιαγγειακό φςτθμα Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων (ακροιςτικι δράςθ) Οπιοειδι + Βενηοδιαηεπίνεσ Μορφίνθ + Φαινοκειαηίνεσ βραδυκαρδία ορκοςτατικι υπόταςθ Μεκαδόνθ + Αντιψυχωςικά (αλοπεριδόλθ) Μεκαδόνθ + ADs (αμιτρυπτιλίνθ, ιμιπραμίνθ) Μεκαδόνθ + Άλλα φάρμακα που παρατείνουν QT αρρυκμίεσ παράταςθ QT TdP Pregabalin + ACE Inh: αγγειοοίδθμα Wood AJJ et al. N Engl J Med, 2004; 350: Gupta A et al. Am Heart J, 2007; 153: Page RL II et al. J Cardiovasc Med, 2008; 9:

46 ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ How the body handles drugs ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ Χοριγθςθ Απορρόφθςθ Μεταβολιςμόσ 1 θσ Διόδου Βιομετατροπι Κατανομι Δζςμευςθ με Πρωτεΐνεσ Πλάςματοσ Αποδόμθςθ Βιομετατροπι Απζκκριςθ Virani A et al. Pain, 1997; 13: 3 13 Olkkola KT, Ahonen J. Curr Opin Anaesthesiol, 2001; 14: Calvey TN, Williams NE. Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists, 2003

47 Χρόνιοσ ΝΠ Πόνοσ: Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοκινθτικισ ζνα φάρμακο (precipitant drug) μεταβάλλει τo ρυκμό ι τθν ζκταςθ του μεταβολιςμοφ ενόσ άλλου φαρμάκου (object drug) C φαρμάκου / φαρμάκων ςτο πλάςμα: μεταβάλλεται μεταβολι κλινικισ απάντθςθσ Αποτζλεςμα: ι κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ ι ανεπικφμθτων ενεργειϊν τοξικότθτασ Virani A et al. Pain, 1997; 73: 3 13 Bernard SA. Hematol Oncol Clin North Am, 2002; 16: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

48 Φαρμακοκινθτικι Αντιδράςεισ ΒΙΟΜΕΣΑΣΡΟΠΗ οι ςθμαντικότερεσ αλλθλεπιδράςεισ ΦΚ ςτο ΝΠ Πόνο κυρίωσ ςτο ιπαρ, αλλά κ ςε άλλουσ ιςτοφσ ΓΕ, ΚΝ, πνεφμονεσ, δζρμα, νεφροί Βιομεταςχθματιςμόσ - in vivo / βιοχθμικόσ μεταςχθματιςμόσ - ενηυμικά καταλυόμενεσ αντιδράςεισ - ςτόχοσ: υδροφιλικότθτασ, διευκόλυνςθ απζκκριςθσ Virani A et al. Pain, 1997; 13: 3 13 Olkkola KT, Ahonen J. Curr Opin Anaesthesiol, 2001; 14: Calvey TN, Williams NE. Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists, 2003 Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

49 ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΒΙΟΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ CYP 450 λιπόφιλο Substrate Inducers Inhibitors μικροςωμιακά ζνηυμα ενδομοριακζσ μεταβολζσ μικροςωμιακά ζνηυμα μιτοχονδριακά ζνηυμα κυτταροπλαςματικά ζνηυμα εξωμοριακζσ μεταβολζσ υδρόφιλο Virani A et al. Pain, 1997; 73: 3 13 Nebert DW et al. The Lancet, 2002; 360: Sikka R et al. Acad Emerg Med, 2005; 12:

50 Φαρμακοκινθτικι Αλλθλεπιδράςεισ ςτο ΝΠ Πόνο Αντιδράςεισ ΒΙΟΜΕΣΑΣΡΟΠΗ 1. Ενεργοποίθςθ (prodrug / precursor active) ανενεργό πρόδρομο φάρμακο ενεργόσ φαρμακολογικά ουςία κωδεΐνθ / διαμορφίνθ μορφίνθ 2. Διατιρθςθ Δραςτικότθτασ ενεργό ςφμπλεγμα νζα ουςία: ίδιασ,, ιςχφοσ τραμαδόλθ μεταβολίτθσ Μ1, φλουοξετίνθ νορφλουοξετίνθ διαηεπάμθ ενεργόσ μεταβολίτθσ 3. Αδρανοποίθςθ ενεργό ςφμπλεγμα ανενεργό παράγωγο φαιντανφλθ νορφαιντανφλθ 4. Σοξικοί Μεταβολίτεσ μεπεριδίνθ νορμεπεριδίνθ κρίςεισ «Ε» Virani A et al. Pain, 1997; 73: 3 13 Dresser GK et al. Clin Pharmacokinet, 2000; 38: Dickman A. Eur J Pall Care, 2007; 14: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

51 CYP2D6 3% CYP2D6 19%

52 Κυτόχρωμα P450 (CYP 450) Αλλθλεπιδράςεισ ΦΚ Οριςμοί Ορολογία ενηυμικό υπόςτρωμα (substrate) φάρμακο που μεταβολίηεται από το ενηυμικό ςφςτθμα φάρμακο επαγωγζασ (inducer) ςφνκεςθ του CYP450 (DNA, RNA) μεταβολιςμοφ του υποςτρϊματοσ φάρμακο αναςτολζασ (inhibitor) αναςτολι δράςθσ του CYP450 μεταβολιςμοφ υποςτρϊματοσ - ςυναγωνιςτικι (competitive) δζςμευςθ Ρ450 - μθ ςυναγωνιςτικι (non competitive) καταςτροφι, απενεργοποίθςθ, αλλοςτερικι μεταβολι Virani A et al. Pain, 1997; 73: 3 13 Nebert DW et al. The Lancet, 2002; 360:

53 Κυτόχρωμα P450 (CYP 450) Οριςμοί Ορολογία Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων φάρμακα κατθγορίασ «Α» (Category A) φάρμακα ςυνεργοί accomplice (inducers κ inhibitors) βοθκοφν ζνα άλλο φάρμακο (υπόςτρωμα) να γίνει λιγότερο αποτελεςματικό (induction επαγωγι) περιςςότερο επικίνδυνο (inhibition αναςτολι) φάρμακα κατθγορίασ «Β» (Category Β) φάρμακα υποςτρϊματα substrate φάρμακο «ςτόχοσ» «bullet drug»: C (accomplice = inhibitor) φάρμακο «κενό» «blank drug»: C (accomplice = inducer) Virani A et al. Pain, 1997; 73: 3 13 Sikka R et al. Acad Emerg Med, 2005; 12:

54 Κυτόχρωμα P450 (CYP 450) Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμάκων Συνζπειεσ Επαγωγι (Induction) CYP450 C φαρμάκου υποςτρϊματοσ ςτο πλάςμα αποτελεςματικότθτα επιδείνωςθ νόςου (πχ ΝΠ Πόνου) τοξικότθτα (ενεργοί μεταβολίτεσ): κωδεΐνθ τροποποίθςθ δράςθσ επαγόμενου φαρμάκου Αναςτολι (Inhibition) CYP450 C φαρμάκου υποςτρϊματοσ ςτο πλάςμα δραςτικότθτα, τοξικότθτα ςοβαρζσ ΑΕ κάνατοσ Αναςτολι: ταχφτερθ από Επαγωγι Virani A et al. Pain, 1997; 73: 3 13 Sikka R et al. Acad Emerg Med, 2005; 12:

55 Κυτόχρωμα P450 (CYP 450) Ονοματολογία CYP 2 D 6 CYP2D6 (italics) εξατομικευμζνο ζνηυμο Γονίδιο που κωδικοποιεί το ζνηυμο ςφμβολο ρίηασ οικογζνεια υποοικογζνεια CYP > 50 ιςομορφζσ CYP1, CYP2, CYP3 βιομετατροπι φαρμάκων ςτον άνκρωπο 70% του P450 ςτο ιπαρ CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19: 20% CYP2D6: 30%, CYP3A3/4: 50% αλλθλεπιδράςεισ φαρμάκων ΝΠ Πόνου Dresser GK et al. Clin Pharmacokinet, 2000; 38: Olkkola KT, Ahonen J. Curr Opin anaesthesiol, 2001; 14: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

56 Κυτόχρωμα P450 (CYP2D6) Substrates Inducers Inhibitors Ενηυμικά Τποςτρϊματα (Substrates) Αναςτολείσ (Inhibitors) TCAs ακηηξππηηιίλε θινκηπξακίλε δεζηπξακίλε ηκηπξακίλε λνξηξππηηιίλε ηξηκηπξακίλε Αληηςπρσζηθά θινδαπίλε αινπεξηδόιε πεξθαηλαδίλε ξηζπεδόλε ζεηνξηδαδίλε δνπθινπελζημόιε SSRIs θινπνμεηίλε λνξθινπνμεηίλε παξνμεηίλε Aλαιγεηηθά θσδεΐλε νμπθσδόλε πδξνθσδόλε ηξακαδόιε δεμηξνκεζνξθάλε αηζπικνξθίλε Αληηαξξπζκηθά ελθατλίδε θιεθατλίδε κεμηιεηίλε πξνπαθαηλόλε β blockers αιπξελόιε κεηνπξνιόιε πξνπξαλνιόιε ηηκνιόιε Γηάθνξα ακηθιακίλε ηλδνξακίλε θαηλθνξκίλε ηεξθελαδίλε ηνκνμεηίλε SNRIs βελιαθαμίλε ληνπινμεηίλε SSRIs θινπνμεηίλε παξνμεηίλε ζεξηξαιίλε βνππξνπηόλε αινπεξηδόιε θηληδίλε Επαγωγείσ (Inducers) Αληηθπκαηηθά ηζνληαδίδε ξηθακπηθίλε Κνξηηθνεηδή δεμακεζαδόλε Virani A et al. Pain, 1997

57 Κυτόχρωμα P450 (CYP3A3/4) Substrates Inducers Inhibitors ADs ακηηξππηηιίλε δνμεπίλε ζεξηξαιίλε ηκηπξακίλε λεθαδνδόλε AEDs θαξβακαδεπίλε θαηλπηνΐλε αηζνζνπμηκίδε SNRIs βελιαθαμίλε Αληη Ca Σηαηίλεο Αλνζνθαηαζηαιηηθά Ενηυμικά Τποςτρϊματα (Substrates) Aλαιγεηηθά θσδεΐλε αθεηακηλνθαίλε θαηληαλύιε κεζαδόλε Αληηαξξπζκηθά ακησδαξόλε ιηδνθαΐλε θηληδίλε πξνπαθαηλόλε Βελδνδηαδεπίλεο αιπξαδνιάκε δηαδεπάκε κηδαδνιάκε ηξηαδνιάκε Κνξηηθνζηεξνεηδή Αληηϊζηακηληθά Ca blockers δηιηηαδέκε θεινδηπίλε ληθεδηπίλε βεξαπακίιε Γηάθνξα ελαιαπξίιε εξπζξνκπθίλε νηζηξνγόλα νκεπξαδόιε ζενθπιιίλε αληητθά βαξθαξίλε αληηζπιιεπηηθά Αναςτολείσ (Inhibitors) ADs θινπνμεηίλε θινπβνμακίλε ζεξηξαιίλε Αδόιεο θινπθνλαδόιε ηηξαθνλαδόιε θεηνθνλαδόιε Γηάθνξα ζηκεηηδίλε, νκεπξαδόιε δηιηηαδέκε, βεξαπακίιε θηληδίλε, αληητθά, VAC Επαγωγείσ (Inducers) Αληηθπκαηηθά Κνξηηθνεηδή δεμακεζαδόλε AEDs θαξβακαδεπίλε θαηλπηνΐλε θαηλνβαξβηηάιε Virani A et al. Pain, 1997

58 Ενηυμικά Τποςτρϊματα Substrates Αναςτολείσ Inhibitors Επαγωγείσ Inducers Dresser GK et al. Clin Pharmacokinet, 2000; 38: 41 57

59 CYP2D6 Ενηυμικά Τποςτρϊματα (Substrates) Αλαιγεηηθά ηξακαδόιε θσδεΐλε νμπθσδόλε πδξνθσδόλε δεμηξνκεζνξθάλε TCAs SSRIs (ζεξηξαιίλε) SSNRIs βελιαθαμίλε ληνπινμεηίλε Άιια αινπεξηδόιε κεμηιεηίλε β blockers Αναςτολείσ (Inhibitors) SSRIs θινπνμεηίλε παξνμεηίλε Βνππξνπηόλε Κηληδίλε Αινπεξηδόιε Επαγωγείσ (Inducers)?? Δεμακεζαδόλε Ρηθακπηθίλε Καξβακαδεπίλε Φαηλπηνΐλε Μεζαδόλε Virani A et al. Pain, 1997 Bernard SA. Hematol Oncol Clin, 2002 Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010

60 Κυτόχρωμα P450 (CYP 450) CYP2DA Διφαςικι Κατανομι (Bimodal Distribution) δφςκολα επάγεται, ποικιλομορφία ζκφραςθσ γενετικόσ πολυμορφιςμόσ, διάφοροι κλινικοί φαινότυποι poor metabolizers (PMs) intermediate metabolizers (IMs) extensive metabolizers (φυςιολογικό EMs) ultrarapid metabolizers (UMs) 5 10% καυκάςιασ φυλισ: PMs πτωχό αναλγθτικό αποτζλεςμα τραμαδόλθσ ςε PMs - Μ1 AE οπιοειδϊν ςε UMs με χοριγθςθ κωδεΐνθσ, τραμαδόλθσ, μορφ κίνδυνοσ καρδιοτοξικότθτασ ςε ΡΜs με χοριγθςθ TCAs υποκεραπεία με TCAs ςε UMs ΑΕ βενλαφαξίνθσ ςε PMs Gasche Y et al. N Engl J Med, 2004 Shams MEE et al. J Clin Pharm Ther, 2006 Bijl MJ et al. Br J Clin Pharmacol, 2007 Kirchheiner J et al. J Clin Psychopharmacol, 2008

61 CYP3A3/4 Αναςτολείσ (Inhibitors) Ιζρπξνί ζηκεηηδίλε θιαξηζξνκπθίλε αδόιεο - ηηνθνλαδόιε - θεηνθνλαδόιε αληη HIV - ξηηνλαβίξε - ηλδηλαβίξε - λειθηλαβίξε - ζαθνπηλαβίξε Μέζεο Ιζρύνο εξπζξνκπθίλε θινπθνλαδόιε βεξαπακίιε δηιηηαδέκε Επαγωγείσ (Inducers) AEDs θαηλπηνΐλε θαξβακαδεπίλε Φαηλνβαξβηηάιε Ρηθακπηθίλε Γιπθνθνξηηθνεηδή Αληη HIV λεβηξαπίλε εθαβηξέλδε St John wort Grape Fruit Ενηυμικά Τποςτρϊματα (Substrates) Αλαιγεηηθά θαηληαλύιε κεζαδόλε Βελδνδηαδεπίλεο ηξηαδνιάκε αιπξαδνιάκε κηδαδνιάκε SSRIs ζεξηξαιίλε ΑΔDs θαξβακαδεπίλε Άιια ληθεδηπίλε ηεξθελαδίλε αζηεκηδόιε ζηζαπξίδε Virani A et al. Pain, 1997 Bernard SA. Hematol Oncol Clin, 2002 Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010

62 Κυτόχρωμα P450 (CYP450) πολλά Φ υπόςτρωμα διαφόρων ιςομορφϊν Ρ450 TCAs: CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A3/4 ςερτραλίνθ: CYP2D6, CYP3A3/4 δεξτρομεκορφάνθ: CYP2D6, CYP3A3/4 Φ υπόςτρωμα κ επαγωγζασ / αναςτολζασ τθσ ίδιασ ιςομορφισ Ρ450 καρβαμαηεπίνθ: CYP3A3/4 substrate + inducer αλοπεριδόλθ: CYP2D6 substrate + inducer Φ υπόςτρωμα μιασ ιςομορφισ κ επαγωγζασ / αναςτολζασ άλλθσ καρβαμαηεπίνθ: CYP3A3/4 substrate + inducer, CYP2D6 inducer Φ αναςτολζασ / επαγωγζασ διαφορετικϊν ιςοενηφμων ςιμετιδίνθ: CYP1A2, C3A3/4 inhibitor Bernard SA. Hematol Oncol Clin, 2002 Spina E et al. Clinical Therapeutics, 2008 Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010

63 Oxymorphone Hydromorphone ύλδεζε κε γιπθνπξνλίδηα Dresser GK et al. Clin Pharmacokinet, 2000; 38: 41 57

64 απνηειεζκαηηθόηεηαο Μ1, ηξακαδόιεο κνξθίλεο θσδεΐλεο ΑΔ, ηνμηθόηεηαο λνξθαηληαλύιεο θαηληαλύιεο

65 Gabapeptinoids: Αλλθλεπιδράςεισ ΦΚ gabapentin, pregabalin δε μεταβολίηονται από CYP450 gabapentin: non linear pharmacokinetics pregabalin: linear pharmacokinetics ςχεδόν καμιά ΦΚ αλλθλεπίδραςθ με άλλα φάρμακα ΠΡΟΟΧΗ ΜΟΝΟ ΣΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ όχι ςυγχοριγθςθ με αντιόξινα μεςοδιάςτθμα 2h βιοδιακεςιμότθτασ κατά 24% Eckhardt K et al. Anesth Analg, 2000; 91: Diaz RA et al. Neurologist, 2008; 14: S55 S65 Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010 SFINX Drug Interactions.

66 Κυτόχρωμα P450 (CYP 450) Αλλθλεπιδράςεισ ΦΚ Αντικατακλιπτικά Αναςτολείσ CYP450 fluoxetine, paroxetine CYP2D fluvoxamine CYP1A2, CYP2C nefazodone CYP3A3/ duloxetine, bupropion CYP2D6 ++ sertraline CYP2D6 δοςοεξαρτϊμενθ citalopram, escitalopram, venlafaxine, mirtazapine CYP2D6, CYP3A3/4 ελάχιςτθ ωσ μθδενικι επίδραςθ Spina E et al. Clinical Therapeutics, 2008; 30: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010 Dworkin RH et al. Mayo Clin Proc, 2010 SFINX Drug Interactions.

67 κνξθίλεο θσδεΐλεο Πησρή Αλαιγεζία κεηνπξνιόιεο Τπόηαζε Βξαδπθαξδία παξνμεηίλεο Φαύινο Κύθινο Πησρή Αλαιγεζία Τπόηαζε, Βξαδπθαξδία

68 Κυτόχρωμα P450 (CYP 450) Αλλθλεπιδράςεισ ΦΚ TCAs: substrate CYP2DA + SSRIs (inh CYP2D6) πχ παροξετίνθσ τοξικότθτα από TCAs μζτρθςθ επιπζδων ςτο πλάςμα προτίμθςθ ςιταλοπράμθσ, βενλαφαξίνθσ δεν αναςτζλλουν το CYP2D6 + CMZ (CYP3A3/4 substrate + inducer, CYP2D6 inducer) υποκεραπεία με TCAs προτίμθςθ οξκαρβαηεπίνθσ, γκαμπαπεντινοειδϊν Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010 Dworkin RH et al. Mayo Clin Proc, 2010 SFINX Drug Interactions.

69 Κυτόχρωμα P450 (CYP 450) Αλλθλεπιδράςεισ ΦΚ Βενλαφαξίνθ κ Ντουλοξετίνθ: substrate CYP2DA + SSRIs πχ παροξετίνθ (inhibitor CYP2D6) C ςτο πλάςμα τοξικότθτα ςιταλοπράμθσ βενλαφαξίνθ δεν αναςτζλλουν το CYP2D6 + CMZ (CYP3A3/4 substrate + inducer, CYP2D6 inducer) υποκεραπεία, ανάγκθ για δόςθσ κεραπευτικό monitoring: απαραίτθτο προτίμθςθ οξκαρβαηεπίνθσ, γκαπαπεντινοειδϊν Hayashida K, Eisenach JC. Eur J Pharamcol, 2008; 598: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010 SFINX Drug Interactions.

70 Κυτόχρωμα P450 (CYP 450) Αλλθλεπιδράςεισ ΦΚ Σραμαδόλθ: prodrug, substrate CYP2DA (ενεργοποίθςθ) + SSRIs, SNRIs (CYP2D6 inhibitors) ςεροτονινεργικό ςφνδρομο προτίμθςθ άλλου αναλγθτικοφ + CMZ (CYP3A3/4 substrate + inducer, CYP2D6 inducer) διάρκειασ + ζνταςθσ αναλγθτικοφ αποτελζςματοσ ουδοφ κρίςεων «Ε» αποφυγι ςυνδυαςμοφ Lordos EF et al. J Am Geriatr Soc, 2009 Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010 Dworkin RH et al. Mayo Clin Proc, 2010 SFINX Drug Interactions.

71 Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοκινθτικισ Δζςμευςθ με πρωτεΐνεσ πλάςματοσ Δυναμικι Κατάςταςθ Εκτόπιςθ φαρμάκων δεςμευμζνων με πρωτεΐνεσ πλάςματοσ διακζςιμου φαρμάκου ςτο πλάςμα CMZ 70 80%, VAC 60 95%, Φαινυτοΐνθ 75 85% Λαμοτριγίνθ 50 55%, Σοπιραμάτθ 13 17%, Gabapentinoids 0% Σραμαδόλθ 20%, Μορφίνθ 30 35% Μεκαδόνθ 80% Προςοχι ςε ςυνδυαςμό με βαρφαρίνθ θμαςία αλλθλεπίδραςθσ: υπερεκτιμθμζνθ Αντιρροπιςτικοί Μθχανιςμοί: ςτακερι C ελεφκερου φαρμάκου Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010 SFINX Drug Interactions.

72 Αλλθλεπιδράςεισ Φαρμακοκινθτικισ Απζκκριςθ Μεταβολζσ νεφρικισ αιματικισ ροισ Σροποποίθςθ Νεφρικισ Απζκκριςθσ - Μεταβολζσ ph οφρων - υναγωνιςτικι δράςθ για ενεργό απζκκριςθ - Λίκιο + NSAIDs - Μεκοτρεξάτθ + NSAIDs Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010 SFINX Drug Interactions.

73

74

75

76

77 Χρόνιοσ Νευροπακθτικόσ Πόνοσ «τοχευμζνθ» Χοριγθςθ Φαρμάκου δοςολογία ικανοποιθτικό κεραπευτικό αποτζλεςμα για ικανι χρονικι περίοδο ιςορροπία μεταξφ κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ κ ΑΕ χρονικά μεςοδιαςτιματα αλλθλεπιδράςεισ επαγρφπνιςθ τοξικότθτα αποτελεςματικότθτα Virani A et al. Pain, 1997; 73: 3 13 Gilron I, Max MB et al. Expert Rev Neurotherapeutics, 2005; 5: Haanpaa ML et al. Mayo Clin Proc, 2010; 85: S15 S25

78 Adverse Drug Drug Interactions Clinical Judgment Defenses

79

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ;

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; Αντωνάτος Σ. 1, Γαλανοπούλου Π. 2 1 Ψυχίατρος, ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ

Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ. ΑΒΡΑΜΕΑ 1,2, C. SELMI 3,4 1. Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 2. Εργαςτιριο Ανοςολογίασ, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία.

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, MSc, Cand.PhD Φυςικοθεραπευτήσ Cert.MT Χριςτίνα Κοφτρα, MSc Φυςικοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

Το σεροτονινεργικό σύστημα του εγκεφάλου επηρεάζει σημαντικά την όρεξη. Για το λόγο αυτόν,

Το σεροτονινεργικό σύστημα του εγκεφάλου επηρεάζει σημαντικά την όρεξη. Για το λόγο αυτόν, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 69 Ερευνητική εργασία Research article Ο ρόλος των σεροτονινεργικών 2C υποδοχέων στη νευροβιολογία και στη θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής Σ. Αντωνάτος Εργαστήριο Πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου*

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Αρτηριακή Υπέρταση, 21, 1-3: 37-49, 2012 ανασκoπηση O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Α. Κοτρότσου 1 Ι. Μουρούζης 1,2 Δ. Παπαδόπουλος 1 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΜΣΑΦ) ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΜΣΑΦ) ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 79 ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΜΣΑΦ) ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κ. Τέμπος Δ/ντής ρευματολογικής κλινικής ΚΑΤ Αντιπρόεδρος ΕΡΕ ΤΥΠΟΙ ΜΣΑΦ Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), ανάλογα με τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ Καρκίνος στην τρίτη ηλικία Η επίπτωση του καρκίνου στους ηλικιωμένους αυξάνει, σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):491-501 Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 Ο διαβήτης τύπου 2 είναι από τα πλέον δαπανηρά χρόνια νοσήματα τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και την

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 28 Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ υπογλυκαιμία συνήθως καθορίζεται σαν η συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα κάτω από 50mg/dl (2,7 mmol/l). Η Στον άνθρωπο όμως οι αντισταθμιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(4):456-462 Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές Η κατάθλιψη αποτελεί διαταραχή του συναισθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Αιματολογικό Εργαστήριο Μονάδα Αιμοδοσίας Π.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» 9 ο Σεμινάριο Μεταγγισιοθεραπείας: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Á íá óêü ðç óç EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(3):203-211 H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Π. ΑΘΑΝΑΣIΟΥ 1 Ι. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 1 Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας 2

Διαβάστε περισσότερα

Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(4):316-323 Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Α. Δ. Γαρyφαλλος Περiληψη Tο ήπαρ δεν είναι από τα όργανα που προσβάλλονται συχνά στα διάφορα αυτοάνοσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιακές και Μυκητισιακές Κολπίτιδες

Μικροβιακές και Μυκητισιακές Κολπίτιδες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 8, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 129-140, 2009 Μικροβιακές και Μυκητισιακές Κολπίτιδες Διαμαντής Ι. Κελλαρτζής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ. Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη;

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; : 35-43, 2014 Ανασκόπηση «Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; Π. Δρογγίτης 1 Ε.Π. Κοτανίδου 2 Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 2 Περίληψη Μόλις το 2012 προσδιορίστηκε η ύπαρξη μιας μυοκίνης, της «ιρισίνης». Φάνηκε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο νευροπαθητικός πόνος; 1,2

Τι είναι ο νευροπαθητικός πόνος; 1,2 Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση

Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 149-154, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 2 149 Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση Ελιάννα Χρυσοχόου, Ελπίδα Χατζηαγόρου ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι Τ π ρο ρ κ ο αλεί ε τ η τ ν υκ υ το τ υ ο ρ υ ί ρ α Α. Α θα θ ν α ασ α ό σ πο π υλος

Τι Τ π ρο ρ κ ο αλεί ε τ η τ ν υκ υ το τ υ ο ρ υ ί ρ α Α. Α θα θ ν α ασ α ό σ πο π υλος Τι προκαλεί τη νυκτουρία Α. Αθανασόπουλος Ορισµός Νυκτουρία είναι η αφύπνιση µία ή περισσότερες φορές για ούρηση στη διάρκεια της «νύχτας» (1). Πρέπει να προηγείται και να ακολουθεί ύπνος (1). 1.Abrams,P,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ρουσσομουστακάκη

Μαρία Ρουσσομουστακάκη ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ Μαρία Ρουσσομουστακάκη Αλληλογραφία: Μ. Ρουσσομουστακάκη Επιμελήτρια Α Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):165-179 Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση Θρομβοπενία

Αυτοάνοση Θρομβοπενία ΤΟΜΟΣ 1 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ISSN: 1108-2682 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγητής Νικόλαος Κ. Ζούμπος, Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη Αυτοάνοση Θρομβοπενία

Διαβάστε περισσότερα