ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561, ΑΘΖΝΑ Σηλέθωνο ιαηπείος: , θηλ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΞΔΛΗΞΖ 2.1 Βαζική εκπαίδεςζη Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο Πηπρίν Ηαηξηθήο κε βαζκό «Λίαλ θαιώο» 2.2 Τπηπεζία ςπαίθπος Αγξνηηθόο Ηαηξόο Τγεηνλνκηθνύ ηαζκνύ Φνπξλάο Δπξπηαλίαο (26/10/87-26/10/88)

2 2 2.3 Μεηαπηςσιακή εκπαίδεςζη Δηδηθεπόκελε ηαηξόο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Λακίαο Δηδηθεπόκελε ηαηξόο 1εο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγία νθία» Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Ν. Μαηζαληώηεο, Καζεγεηήο Υ. Καηηάκεο 2.4 Διδικόηηηα Παηδηαηξηθή. Δμεηάζεηο εηδηθόηεηαο, Φεβξνπάξηνο Μεηεκπαίδεςζη ζηο Δξωηεπικό Δηδίθεπζε ζηελ Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία ζην Γαζηξεληεξνινγηθό Σκήκα ηνπ Great Ormond Street Hospital for Children and Institute of Child Health, University College London ( ). (Γηεπζπληήο : Prof. P. Milla) 2.6 Κλινική εμπειπία Μεηά ηε ιήςε ηεο εηδηθόηεηαο παξέκεηλα επί δηεηία ζηελ Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο σο έκκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο κε θαζήθνληα επηκειεηνύ. Ήκνπλ ππεύζπλε γηα ηε λνζειεία θαη δηαθίλεζε αζζελώλ ηκήκαηνο ηεο Κιηληθήο, εθπαίδεπζε θνηηεηώλ θαη εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ ππό ηελ επίβιεςε επηθνύξνπ θαζεγεηή. πκκεηείρα ελεξγά ζην πξόγξακκα εθεκεξηώλ ηεο Κιηληθήο. Παξάιιεια παξαθνινπζνύζα θαη ζπκκεηείρα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνύ Σκήκαηνο ηεο Κιηληθήο (Αλ. Καζεγήηξηα: θ. Δ. Ρώκα). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο κνπ ζην Λνλδίλν απέθηεζα εκπεηξία ζηε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ηεο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο. πκκεηείρα ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Παηδνγαζηξεληεξνινγηθνύ Σκήκαηνο (λνζειεία αζζελώλ, εμσηεξηθά ηαηξεία, δηελέξγεηα εμεηάζεσλ). Παξάιιεια

3 3 εμαζθήζεθα ζε ελδνζθνπηθέο ηερληθέο, ζε ηερληθέο κειέηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο καλνκεηξία, ειεθηξνγαζηξνγξαθία, phκεηξία θ.α. Μεηά ηελ επηζηξνθή κνπ από ηελ Αγγιία παξέκεηλα σο έκκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο επί δηεηία ζηελ Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο κε θαζήθνληα επηκειεηνύ. πκκεηείρα ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θιηληθήο θαη ζηηο εθεκεξίεο αιιά θπξίσο αζρνιήζεθα κε ηε δηαθίλεζε, δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε γαζηξεληεξνινγηθώλ αζζελώλ ηεο θιηληθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γαζηξεληεξνινγηθή Μνλάδα ηεο Κιηληθήο. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2002 αλέιαβα ηελ νξγάλσζε ηνπ Παηδνγαζηξεληεξνινγηθνύ Σκήκαηνο ηεο Δπξσθιηληθήο Παίδσλ. Από ην 2011 ζπκκεηέρσ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Παηδνγαζηξεληεξνινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ ΗΑΧ Παίδσλ όπνπ νξγαλώζεθε θαη ιεηηνπξγεί Δμσηεξηθό Γαζηξεληεξνινγηθό Ηαηξείν, Δλδνζθνπηθή Μνλάδα θαη Μνλάδα Κηλεηηθόηεηαο Πεπηηθνύ (καλνκεηξία νξζνύ - νηζνθάγνπ, περακεηξία - εκπεδεζηνκεηξία, δνθηκαζίεο αλαπλνήο). Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ηαθηηθό Γαζηξεληεξνινγηθό ηαηξείν, ελδνζθνπηθό ηκήκα θαη εξγαζηήξην θηλεηηθόηεηαο πεπηηθνύ κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ. 3. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ Γιδακηοπική διαηπιβή «Σεθκεξίσζε ηνπ παζεηηθνύ θαπλίζκαηνο ζηα παηδηά θαη νη επηπηώζεηο ηνπ ζηε λνζεξόηεηα από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα». Ηαηξηθή ζρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο. Ηνύληνο 1996, βαζκόο «Άξηζηα».

4 4 Βπαβεύζειρ Υσξέκεην έπαζιν» (γ βξαβείν) από ηελ Διιεληθή Παηδηαηξηθή Δηαηξεία γηα ηελ εξγαζία «Παζεηηθό θάπληζκα θαη κέηξεζε θνηηλίλεο νύξσλ ζηα Διιελόπνπια» (1991). «Young Investigator Award» από ηελ Δπξσπαηθή Δηαηξεία Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο γηα ηελ εξγαζία «Manganese toxicity and neuronal deposition is reversible». (Σνπινύδε 1998). Βξάβεπζε από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο ηνπ Διηθνβαθηεξηδίνπ ηεο μελόγισζζεο εξγαζίαο «Upper gastrointestinal disease, helicobacter pylori and recurrent abdominal pain». (Αζήλα 2000). Βξάβεπζε από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο ηνπ Διηθνβαθηεξηδίνπ ηεο μελόγισζζεο αλαθνίλσζεο «Ηs H. pylori present in dental plaque of children and their families?». (Αζήλα 2000). Τποηποθίερ 1. Τπόηξνθνο ηνπ Ηδξύκαηνο Reuters Foundation γηα κεηεθπαίδεπζε ζε Κέληξν ηνπ Δμσηεξηθνύ ( ). 2. Τπόηξνθνο ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ γηα ην έηνο Σίηλοι 1987: Πηπρίν Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηήκην Αζήλαο (βαζκόο «ιίαλ θαιώο»). 1995: Δηδηθόηεηα Παηδηαηξηθήο. 1996: Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Παλεπηζηήκην Αζήλαο («άξηζηε» επίδνζε). Δπιζηημονικέρ εηαιπείερ Μέινο ηεο Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο. Μέινο ηεο European Society of Pediatric Research.

5 5 Mέινο ηεο European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο. Μέινο ηνπ Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο. Μέινο ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο. Μέινο ηεο Διιεληθήο Γαζηξεληεξνινγηθήο Δηαηξείαο. Γιακπίζειρ ζε Δπιζηημονικέρ Δηαιπείερ 1. Δηδηθή Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ( ). 2. Σαθηηθό Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ( ). 3. Γεληθή Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ( ). 4. Σακίαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο (2010-ζήκεξα). 5. Μέινο ηνπ Γ ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηάηξσλ (2005-ζήκεξα). ύνηαξη Δπιζηημονικών Πεπιοδικών Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πεξηνδηθνύ «ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ» ( ). Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πεξηνδηθνύ «ΔΤΔΞΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ» ( ). Γιοπγάνωζη ζςνεδπίος Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 9 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ ηεο Διι, Δηαηξείαο Παηδ. Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο (Αζήλα 2009).

6 6 4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ- ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 4.1 Γιδακηικό έπγο Μεηά ην ηέινο ηεο εηδηθόηεηαο θαη σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηελ Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο κνπ δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα αζρνιεζώ κε ηελ εθπαίδεπζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθηνεηώλ θνηηεηώλ ηεο Ηαηξηθήο. Καηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη ζπκκεηείρα ζηελ δηδαθηηθή νκάδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε ηίηιν «Κνηλσληθή θαη Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή», ζην κάζεκα Κνηλσληθή θαη Πξνιεπηηθή Παηδηαηξηθή. Καηά ηα αθαδεκατθό έηνο ζπκκεηείρα ζηελ δηδαθηηθή νκάδα ηνπ καζήκαηνο «Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία θαη Γηαηξνθή» ηνπ έθηνπ έηνπο ζπνπδώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. Καηά ηα αθαδεκατθό έηνο ζπκκεηείρα κε δηαιέμεηο ζε κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα εηδηθεπνκέλσλ παηδηάηξσλ ηνπ Μαθαξείνπ Ννζνθνκείνπ (Λεπθσζία, Κύπξνο). Καηά ηα αθαδεκατθά έηε ζπκκεηείρα κε δηαιέμεηο ζε κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα λνζειεπηώλ θαη παηδηάηξσλ ηεο Δπξσθιηληθήο Παίδσλ θαζώο θαη ζε κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα παηδηάηξσλ ηεο Παηδηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΚΑΣ. 4.2 Δπεςνηηικό έπγο Ζ επηζηεκνληθή κνπ δξαζηεξηόηεηα άξρηζε θαηά ηε δηάξθεηα αλακνλήο γηα ηελ έλαξμε ηεο εηδηθόηεηαο ζηελ Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο. Αζρνιήζεθα ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε αληηθείκελν ηε κειέηε ηνπ παζεηηθνύ θαπλίζκαηνο ζηα παηδηά κε κέηξεζε ηεο θνηηλίλεο νύξσλ (θύξηνο επηβιέπσλ: αλαπι. θαζεγ. Υ. Μπαθνύια). Σν αληηθείκελν απηό απνηέιεζε θαη ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο.

7 7 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ Αγγιία αζρνιήζεθα κε ηξία θιηληθά εξεπλεηηθά πξσηόθνιια. Σν πξώην αθνξνύζε ηελ παξαθνινύζεζε παηδηώλ πνύ είραλ εθηεζεί ζε απμεκέλεο δόζεηο καγγαλίνπ θαηά ηε ρνξήγεζε νιηθήο παξεληεξηθήο δηαηξνθήο κε επηπινθέο θπξίσο από ην λεπξηθό ζύζηεκα. ηε ζπλέρεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδνρεηξνπξγηθό θαη Ογθνινγηθό Σκήκα ηνπ Great Ormond Street Hospital δηελεξγήζεθε εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο αηηηνπαζνγέλεηαο ηνπ δηαξξνηθνύ ζπλδξόκνπ παηδηώλ κεηά από ρεηξνπξγηθή εθηνκή θνηιηαθνύ λεπξνβιαζηώκαηνο. Καη ηέινο ζην ίδην λνζνθνκείν μεθίλεζα ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε κειέηε θαη αμηνιόγεζε ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά. Μεηά ηελ επηζηξνθή κνπ ζηελ Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο ζπκκεηείρα ζε εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οδνληηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο θαη ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Παζηέξ κε ζθνπό ηελ αλίρλεπζε ηνπ ειηθνβαθηεξηδίνπ ηνπ ππισξνύ ζηελ νδνληηθή πιάθα ησλ παηδηώλ. ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν ζε ζπλεξγαζία κε ην Αθηηλνινγηθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζύγθξηζε ηεο περακεηξίαο θαη ηνπ κεηαγεπκαηηθνύ ππεξερνγξαθήκαηνο ζηε δηάγλσζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά. Με ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 2000 θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2002 είρα ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε εξεπλεηηθνύ πξσηνθόιινπ γηα ηε κειέηε ησλ Υξόλησλ Φιεγκνλσδώλ Παζήζεσλ ζηα παηδηά κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ. θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ηεο θιηληθήο πξνβνιήο, ειηθίαο έλαξμεο, εληόπηζεο, ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο θαη έθβαζεο ηεο ειθώδνπο θνιίηηδαο θαη λόζνπ ηνπ Crohn ζηα παηδηά. Χο ηαθηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Γαζηξεληεξνινγηαο θαη Γηαηξνθήο ην 2005 πξόηεηλα θαη αλέιαβα καδί κε κέιε ηνπ Ηδξύκαηνο ηε δηεμαγσγή κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο παηδηώλ ειηθίαο 6-14 εηώλ.

8 8 5. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΤΠΟ 5.1 Γημοζιεύζειρ ζε πλήπη μοπθή 1. Objective passive smoking indicators and respiratory morbidity in young children. Bakoula C, Kafritsa Y, Kavadias G, Lazopoulou D, Theodoridou M, Maravelias K, Matsaniotis N. Lancet 1995;346: Factors modifying exposure to environmental tobacco smoke in children. Bakoula C, Kafritsa Y, Kavadias G, Haley N. Matsaniotis N Cancer Causes and Control 1997;8: Long term outcome of brain manganese deposition in patients on home parenteral nutrition. Kafritsa Y, Fell J, Long S, Bynevelt M, Taylor W, Milla P Arch Dis Child 1998;79: Upper gastrointestinal disease, helicobacter pylori and recurrent abdominal pain. Roma E, Panayiotou J, Kafritsa Y, Van-Vliet C, Gianoulia A, Constantopoulos A. Acta Paediatr 1999;88: Peptic ulcer : Is it a common cause of upper gastrointestinal symptoms? Roma E, Kafritsa Y, Panayiotou J, Liakou R, Constantopoulos A. Eur J Ped Erythropoietin levels in children and adolescents with inflammatory bowel disease. Tsitsika A, Stamoulakatou A, Kafritsa Y, Paleologos G, Panayotou I, Premetis E Roma E, Papassotiriou I. J Pediatr Hematol Oncol ;27(2): Intrafamilial spread of Helicobacter pylori infection in Greece Roma E, Panayiotou J, Pachoula J, Kafritsa Y, Constantinidou C, Mentis A, Syriopoulou V. J Clin Gastroenterol ;43(8): Acute gastrointestinal graft versus host disease in pediatric patients: serum albumin on day 5 from initiation of therapy correlates with non-relapse mortality and overall survival. Goussetis E, Paisiou A, Kitra V, Peristeri I, Vessalas G, Stefanaki K, Panayotou I, Giamaiou K, Kontou E, Kitzoni M, Dimopoulou MN, Karkelis S, Kafritsa Y, Rapsomaniki E, Papassotiriou I, Tsirigotis P, Roma E, Graphakos S. Biol Blood Marrow Transplant. 2011;17(7): The presence of Helicobacter pylori in dental plaque of children and their parents: is itrelated to their periodontal status and oral hygiene Tsami A, Petropoulou P, Kafritsa Y, Mentis YA, Roma-Giannikou E. Eur J Paediatr Dent. 2011;12(4): Screening for coeliac disease in preschool Greek children: the feasibility study of a

9 9 community-based project Karagiozoglou-Lampoudi T, Zellos A, Vlahavas G, Kafritsa Y, Roma E, Papadopoulou A, Fotoulaki M, Karyda S, Xinias I, Savvidou A Acta Paediatr Jul;102(7): Γημοζιεύζειρ ζε πεπιληπηική μοπθή (Abstracts) 1. Dietary patterns in the first 2 years of life. Roma E, Lazopoulou D, Kafritsa Y, Kavadias G, Krikos X, Bacoula C Pediatr Res 1998;44: Allergen induced gastric mucosal inflammation disrupts normal gastric myolectrical activity. D. Knafelz, V.V Smith, D. St Louis, Y. Kafritsa, K.J. Lindley, PJ Milla. J Ped Gastroenterol Nutr 1998;26: Manganese toxicity and neuronal deposition is reversible Kafritsa Y, Bynevelt M, Fell J, Taylor W, Milla P. J Ped Gastroenterol Nutr 1998;26: Is H. Pylori present in dental plaque of children and their families? Kafritsa Y, Petropoulou P, Mentis A, Tsamis-Pandis A, Panagiotou J, Mantzavinos Z, Roma E. Gut 1999;45 (Suppl V): A Motilin and gastrin levels in infants with gastroesophageal reflux. Anatolitou F, Panayiotou J,Constantellou E, Kafritsa Y, Kricos X, Roma E J Ped Gastroenterol Nutr 2000;31(suppl 2):S35 6. Is Helicobacter pylori eradication responsible for gastroesophageal reflux in children? Roma E, Siahanidou T, Panayiotou J,Van-Vliet C, Kafritsa Y. J Ped Gastroenterol Nutr 2000;31(suppl 2):S Is postprandial ultrasound a useful method in the detection of gastroesophageal reflux (GER) in children? Panayiotou J, Kafritsa Y, Koumanidou C, Vakaki E, Anatolitou F, Roma E. J Ped Gastroenterol Nutr 2000;31(suppl 2):S Correlation of endoscopic and histologic findings in pediatric allogeneic hematopoietic stem cell tranplant recipients with diarrhea Petropoulos D, KafritsaY, Kitra V, Peristeri J, Goussetis E, Graphakos S, Panayiotou J, Roma E. J Ped Gastroenterol Nutr 2001;32: Inadequate erythropoietin production in children with IBD: a result of significant inflammatory activity

10 10 Tsitsika A, Stamoulakatou A, KafritsaY, Panayiotou J, Papassotiriou I, Roma E. J Ped Gastroenterol Nutr 2001;32: ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ 1. Manganese toxicity and neuronal deposition is reversible. Y. Kafritsa, M. Bynevelt, J. Fell, W. Taylor, P. Milla. 5 th joint meeting of ESPGHAN & NASPGN (Toulouse 1998) 2. Allergen induced gastric mucosal inflammation disrupts normal gastric myolectrical activity. D. Knafelz, V.V Smith, D. St Louis, Y. Kafritsa, K.J. Lindley, PJ Milla. 5 th joint meeting of ESPGHAN & NASPGN (Toulouse 1998) 3. Dietary patterns in the first 2 years of life. Roma E, Lazopoulou D, Kafritsa Y, Kavadias G, Krikos X, Bacoula C. ESPR Conference (Belfast 1998) 4. Is Helicobacter pylori present in dental plaque of children and their families? Y. Kafritsa, P. Petropoulou, A. Mentis, A. Tsamis-Pandis, J. Panagiotou, Z. Mantzavinos, E. Roma. 7 th UEGW (Rome 1999) 5. Motilin and gastrin levels in infants with gastroesophageal reflux. Anatolitou F, Panayiotou J,Constantallou E, Kafritsa Y, Kricos X, Roma E World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Boston USA, 2000) 6. Is Helicobacter pylori eradication responsible for gastroesophageal reflux in children? Roma E, Siahanidou T, Panayiotou J,Van-Vliet C, Kafritsa Y. World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Boston USA, 2000) 7. Is postprandial ultrasound a useful method in the detection of gastroesophageal reflux (GER) in children? Panayiotou J, Kafritsa Y, Koumanidou C, Vakaki E, Anatolitou F, Roma E. World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Boston USA, 2000) 8. Protecting young children from confirmed environmental tobacco smoke in hospitals Kafritsa Y, Makris A, Bacoula C. 8 th International Conference on Health Promoting Hospital, (Athens, 2000) 9. Correlation of endoscopic and histologic findings in pediatric allogeneic hematopoietic

11 11 stem cell tranplant recipients with diarrhea Petropoulos D, KafritsaY, Kitra V, Peristeri J, Goussetis E, Graphakos S, Panayiotou J, Roma E. 34 th Annual Meeting of ESPGHAN (Geneva 2001) 10. Inadequate erythropoietin production in children with IBD: a result of significant inflammatory activity Tsitsika A, Stamoulakatou A, KafritsaY, Panayiotou J, Papassotiriou I, Roma E. 34 th Annual Meeting of ESPGHAN (Geneva 2001) 7. ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 7.1 Γημοζιεύζειρ ζε ελληνικά πεπιοδικά 1. Φεπδνππνπαξαζπξενεηδηζκόο ζηα παηδηά (Πεξηγξαθή δύν πεξηπηώζεσλ). Νηθνιαίδνπ Π, Καθξίηζα Π, Γξαθσλάθε, Γεσξγνύιε Δ, Γαξνύθε Α. Γειη Α Παηδηαηξ Κιηλ Παλεπ Αζελ 1995;42: Σξνθηθή αιιεξγία Π. Καθξίηζα Γειη Α Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 2002 ;49: Γημοζιεύζειρ ζε ηόμοςρ ππακηικών 1. Υξόληα δπζθνηιηόηεηα. Πξαθηηθά 6νπ Δηδηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ εκηλαξίνπ Παηδηαηξηθήο, Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία, 37-44, Κιηληθέο εθδειώζεηο ηξνθηθήο αιιεξγίαο Πξαθηηθά 20νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Γαζηξεληεξνινγίαο, ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ 1. Παζεηηθό θάπληζκα θαη κέηξεζε θνηηλίλεο νύξσλ ζηα Διιελόπνπια. Λαδνπνύινπ Γ, Θενδσξίδνπ Μ, Μαξαβέιηαο Κ, Κξίθνο Ξ, Καββαδίαο Γ, Σξαγόκαινο Π, Καθξίηζα Π, Μπαθνύια Υ.

12 12 29ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Ζξάθιεην Κξήηεο 1991). 2. Αληηκεηώπηζε κε κεθελακηθό νμύ ηνπ ππξεηνύ ησλ παηδηώλ κε ηνγελείο ινηκώμεηο. Καξύδεο Κ, Καθξίηζα Π, Μαξαγθνπδάθε Δ, πξηνπνύινπ Β, Μαηζαληώηεο Ν. 30ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Λεκεζόο 1992). 3. Παζεηηθό θάπληζκα θαη λνζεξόηεηα ησλ παηδηώλ από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Πξνγξακκαηηζκέλε κειέηε κε πξνζδηνξηζκό θνηηλίλεο ζηα νύξα. Καθξίηζα Π, Λαδνπνύινπ Γ, Θενδσξίδνπ Μ, Καββαδίαο Γ, Μαξαβέιηαο Κ, Μπαθνύια Υ, Μαηζαληώηεο Ν. 30ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Λεκεζόο 1992). 4. πρλόηεηα δεξκαηνπαζεηώλ ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. Σζηβηηαλίδνπ Σ, Καθξίηζα Π, Εσγξάθνπ Π, Καββαδίαο Γ, Μπαθνύια Υ. 30ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Λεκεζόο 1992). 5. Κιηληθά θαη βηνρεκηθά επξήκαηα ησλ ηύπσλ ηνπ ςεπδνππνπαξαζπξενεηδηζκνύ: Πεξηγξαθή δύν πεξηπηώζεσλ. Νηθνιαίδνπ Π, Γαξνύθε Α, Αζαλαζάθε Κ, Σζάπξα Δ, Καθξίηζα Π, Λαγόο Π. 31ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Υαιθηδηθή 1993). 6. παζκνί θαη λεπξνδεξκαηηθά ζύλδξνκα. Γηνπξνύθνο, Σζηβηηαλίδνπ Σ, Γξακπέιε Η, Γαξνύθε Α, Καθξίηζα Π, Καξπάζηνο Θ. 31ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Υαιθηδηθή 1993). 7. Μαθξό Q-T δηάζηεκα σο αηηία νηθνγελνπο αηθλίδηνπ ζαλάηνπ. Πεξηγξαθή νηθνγέλεηαο. Καθξίηζα Π, Ζιηνδξνκίηεο Δ, Νηθνιαίδνπ Π, Παπαδόπνπινο Γ, Λαγόο Π, Παπαησάλλνπ Α. 31ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Υαιθηδηθή 1993). 8. Δπηβίσζε παηδηώλ κε AIDS απν πεξηγελλεηηθή κνιπλζε. Μαηζαληώηεο Ν, Θενδσξίδνπ Μ, Καθξίηζα Π, Μαληαιελάθε Α, Ενπκπνπιάθεο Γ. 32ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κέξθπξα 1994). 9. Παζεηηθό θάπληζκα ησλ παηδηώλ: Αληηλνκία γλώζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο γνλέσλ πνπ θαπλίδνπλ. Καθξίηζα Π, Λαδνπνύινπ Γ, Καββαδίαο Γ, Μπαθνύια Υ. 32ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κέξθπξα 1994). 10. Θεξαπεία δεξκαηηθώλ ειθώλ κε ληθεπηδίλε ζε παηδί κε δεξκαηηθή κνξθή ζθιεξνδεξκίαο. Γξάθνπ Υ, Καθξίηζα Π, Υαξνθόπνο Δ, Παπαζαλαζίνπ Γ, Μεζζαξηηάθεο Η. 32ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κέξθπξα 1994). 11. αθραξώδεο δηαβήηεο θαη θνηιηνθάθε ζηα παηδηά. Παλαγηώηνπ Η, Μαληάηε Μ, Φύρνπ Φ, Καθξίηζα Π, Νηθνιαίδνπ Π, Ρώκα Δ, Γάθνπ Α. 16ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο (Αζήλα 1996).

13 Διηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνύ θαη ππνηξνπηάδνληα θνηιηαθά άιγε ζηα παηδηά. Ρώκα Δ, Παλαγηώηνπ Η, Van-Vliet C, Καθξίηζα Π, Παπαζαλαζίνπ Γ, Καηηάκεο Υ. 16ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο (Αζήλα 1996). 13. Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ςπρνζσκαηηθά λνζήκαηα ζηα παηδηά. Μπαθνύια Υ, Καββαδίαο Γ, Καθξίηζα Π, Θσκαίδνπ Λ, Μαηζαληώηεο Ν. 34ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Ρόδνο 1996). 14. Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα απμεκέλε λνζεξόηεηα από ην αλαπλεπζηηθό ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Καθξίηζα Π, Μπαθνύια Υ, Καββαδίαο Γ, Μαηζαληώηεο Ν. 34ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Ρόδνο 1996). 15. Ο ξόινο ηνπ H.pylori ζηα ρξόληα θνηιηαθά άιγε ζηελ παηδηθή ειηθία. Ρώκα Δ, Παλαγηώηνπ Η, Van-Vliet C, Υαξπζηάδνπ Α, Καθξίηζα Π, Παπαζαλαζίνπ Γ, Γηαλλνύιηα Α. 35ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 1997). 16. Φεπδνππνπαξαζπξενεηδηζκόο ηύπνπ 1. Φύρνπ Φ, Νηθνιαίδνπ Π, Καθξίηζα Π, Θενδσξίδεο Υ, Γάθνπ Α. 36ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κύπξνο 1998). 17. Αληρλεύεηαη ην H.pylori (HP) ζηελ νδνληηθή πιάθα ησλ παηδηώλ; Καθξίηζα Π, Πεηξνπνύινπ Π, Μεληήο Α Σζάκε-Παλδή Α, Παλαγηώηνπ Η, Καξαθώηε Φ, Μαληαβίλνο, Ρώκα Δ. 37ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Θεζζαινλίθε 1999). 18. Ζ λόζνο ηνπ Crohn ζηελ παηδηθή ειηθία. Ληάθνπ Π, Καθξίηζα Π, Παλαγηώηνπ Η, Van-Vliet C, Ξαηδάξα Α, Κσλζηαληόπνπινο Α, Ρώκα-Γηαλλίθνπ Δ 37ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Θεζζαινλίθε 1999). 19. Αιιεξγηθή θνιίηηο ζηε βξεθηθή ειηθία. Καθξίηζα Π, Παλαγηώηνπ Η, Παπαδνπνύινπ Α, Ληάθνπ Π, Ληάηζεο Μ, Κσλζηαληηλίδνπ Α, Ρώκα Δ. 37ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Θεζζαινλίθε 1999). 20. Ζ γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε ηνλ πξώην ρξόλν ηεο δσήο. Παλαγηώηνπ Η, Αλαηνιίηνπ Φ, Καθξίηζα Π, Φύρνπ Φ, Παπαζαλαζίνπ Γ, Ρώκα Δ. 37ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Θεζζαινλίθε 1999). 21. Δπηκήθπλζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT θαη ρνξήγεζε ζηζαπξίδεο: Πξόδξνκε αλαθνίλσζε Αλαηνιίηνπ Φ, Παπαδόπνπινο Γ, Ξαηδάξα Α, Καθξίηζα Π, Καξαγεώξγνπ, Παλαγηώηνπ 38ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κώο 2000). 22. Δπίπεδα κνηηιίλεο θαη γαζηξίλεο ζε λενγλά θαη βξέθε κε γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε Αλαηνιίηνπ Φ, Κσλζηαληέινπ Δ, Παλαγηώηνπ Η., Καθξίηζα Π, Κξίθνο Ξ, Ρώκα Δ,

14 14 Καηηάκεο Υ. 38ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κώο 2000). 23. Μεηαγεπκαηηθό ππεξερνγξάθεκα: είλαη αθξηβήο κέζνδνο ζηε δηάγλσζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά; Παλαγηώηνπ Η., Καθξίηζα Π, Κνπκαλίδνπ Υ, Βαθάθε Δ, Αλαηνιίηνπ Φ,, Ρώκα Δ 38ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κώο 2000). 24. Πξνθαιεί γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε ε εθξίδσζε ηνπ H. pylori ζηα παηδηά; ηαραλίδνπ Σ, Παλαγηώηνπ Η, Καθξίηζα Π, Van-Vliet C, Παπαζαλαζίνπ Γ, Ρώκα Δ 38ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κώο 2000). 25. ύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο παιαηώλ θαη λέσλ ζεξαπεπηηθώλ ζρεκάησλ γηα ηελ εθξίδσζε ηνπ H.pylori ζηα παηδηά Ρώκα Δ,, Παλαγηώηνπ Η, ηαραλίδνπ Σ, Καθξίηζα Π, Van-Vliet C, Παπαζαλαζίνπ Γ. 39ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 2001). 26. Ζ δηαηαξαρή ηεο παξαγσγήο εξπζξνπνηεηίλεο (ΔΡΟ) σο απνηέιεζκα ζεκαληηθήο θιεγκνλώδνπο δξαζηεξηόηεηνο ζε παηδηά κε ηδηνπαζή θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ Σζίηζηθα Α, ηακνπιαθάηνπ Α, Καθξίηζα Π, Παλαγηώηνπ Η, Λαγθώλα Δ, Παπαζσηεξίνπ Η, Ρώκα Δ. 39ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 2001). 27. Μειέηε ηεο αλαηκίαο ζε παηδηά κε ηδηνπαζή θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ: αηηηνινγηθνί κεραληζκνί θαη αληαπόθξηζε κεηά ηε ζεξαπεία Σζίηζηθα Α, ηακνπιαθάηνπ Α, Καθξίηζα Π, Παλαγηώηνπ Η, Ξαηδάξα Α, Παπαζσηεξίνπ Η, Ρώκα Δ. 39ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 2001). 28. πζρεηηζκόο ελδνζθνπηθώλ επξεκάησλ θαη ηεο ηζηνινγηθήο εηθόλαο ζε παηδηαηξηθνύο αζζελείο κε δηάξξνηα κεηά από αιινγελεηηθή κεηακόζρεπζε πξνγνληθώλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ. Πεηξόπνπινο Γ, Καθξίηζα Π, Κίηξα Β, Πεξηζηέξε Η, Γνπζέηεο Δ, ηεθαλάθε Κ, Γξαθάθνο, Παλαγηώηνπ Η, Ρώκα Δ. 39ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 2001). 29. Αληνρή ζηα αληηβηνηηθά ηνπ H. pylori ζηα παηδηά: πξόδξνκα απνηειέζκαηα ηαραλίδνπ Σ, Μεληήο Α, Παλαγηώηνπ Η, Καθξίηζα Π, Υαξηζηάδνπ Α, Ρώκα Δ. 39ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 2001). 30. Ζ παξνπζία ηνπ H.pylori ζηελ νδνληηθή πιάθα παηδηώλ. πζρέηηζε κε ηνλ απνηθηζκό ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηελ Ζ. Pylori ινίκσμε ησλ γνλέσλ ηνπο Καθξίηζα Π, Πεηξνπνύινπ Π, Καιιέξγε θ, Σζάκε Α, Πάγθαιε Α, Πώκα Δ, Παλαγηώηνπ Π, γνύξαο Γ, Υαξηζηάδνπ Α, Μαληδαβίλνο Ε, Μεληήο Α. 20 ν Δζληθό πλέδξην Μηθξνβηνινγίαο (Αζήλα 2002). 31. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηε κόιπλζε ησλ παηδηώλ κε H. pylori (Hp); Δ. Ρώκα-Γηαλλίθνπ, Η. Παλαγηώηνπ, Η. Παρνύια, Γ. Καθξίηζα, Α. Κσλζηαληηλίδνπ, Α. Μεληήο, Β. πξηνπνύινπ.

15 15 12 ν πλέδξην Διηθνβαθηεξηδίνπ Ππισξνύ (Αζήλα 2007). 32. Πηινηηθή κειέηε γηα ηε καδηθή αλίρλεπζε ηεο θνηιηνθάθεο κε ζηαγόλα αίκαηνο ζε γεληθό αζπκπησκαηηθό Διιεληθό πιεζπζκό λεπίσλ Θ. Καξαγθηόδνγινπ-Λακπνύδε, Δ. Ρώκα, Γ. Καθξίηζα, Α. Εέιινπ, Α. Παπαδνπνύινπ, Βιαράβαο Γ.,. Ρηηδάθε, Η. Μπόληνπ, Β. Καξαθώζηα, Υ. θαξκνύηζνπ εθ κέξνπο ηεο «Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο» (ΔΔΠΓΖΓ). 9. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΣΡΟΓΓΤΛΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 1. Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε ζηα παηδηά. Ζκεξίδα Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο, Βόινο Υξόληα δπζθνηιηόηεηα. 6ν Δηδηθό Μεηαπηπρηαθό εκηλάξην Παηδηαηξηθήο, 32 ε Θεξαπεπηηθή Δλεκέξσζε Α Παηδ. Κιηληθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ. Αζήλα Γηαηηεηηθή αληηκεηώπηζε λνζεκάησλ ηνπ πεπηηθνύ. 6ν Δηδηθό Μεηαπηπρηαθό εκηλάξην Παηδηαηξηθήο 32 ε Θεξαπεπηηθή Δλεκέξσζε Α Παηδ. Κιηληθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ. Αζήλα Γπζθνηιηόηεηα ζηελ παηδηθή ειηθία Ζκεξίδα Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο, Καβάια Κιηληθέο εθδειώζεηο ηξνθηθήο αιιεξγίαο 20ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Αζήλα Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηδηνπαζώλ θιεγκνλσδώλ λόζσλ ηνπ εληέξνπ ζηα παηδηά 21ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Ησάλληλα Ζ παγθξεαηίηηδα ζηα παηδηά 3 ν Παλειιήλην πκπόζην Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Σξνθηθή αιιεξγία θαη πεπηηθό ζύζηεκα 35 ε Παηδηαηξηθή Θεξαπεπηηθή Δλεκέξσζε Α Παηδ. Κιηληθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ, Αζήλα Ο ξόινο ησλ LCPs ζηε βξεθηθή δηαηξνθή 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Τπνεηδηθνηήησλ ηεο Παηδηαηξηθήο, Αζήλα 2002.

16 Ζ δηαηξνθή ηνπ παηδηνύ κεηά ηνλ 1 ν ρξόλν δσήο 1 ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Σν παηδί κε ηελ επώδπλε θνηιία. Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 23ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Θεζζαινλίθε Σν παηδί κε ηα ζηηηζηηθά πξνβιήκαηα. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Τπνεηδηθνηήησλ ηεο Παηδηαηξηθήο, Αζήλα Γηαηξνθή ζηελ παηδηθή ειηθία Ζκεξίδα Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο, Καιακάηα Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θνηιηαθνύ άιγνπο 2 ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα ΓΟΠ-Γπζθνηιηόηεηα. Νεώηεξα δεδνκέλα 3 ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Υξόληα δπζθνηιηόηεηα ζηα παηδηά Κνιιέγην Παηδηάηξσλ, Πόξην Υέιη Γηαηξνθή αζινύκελνπ παηδηνπ θαη εθήβνπ Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο, Καιακάηα Αλεπαξθήο πξόζιεςε βάξνπο 4 ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Γπζθνηιηόηεηα: ύκπησκα ε λόζνο 1 ν Δηήζην πλέδξην Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, Οιπκπία Αιιεξγία ζην γάια ηεο αγειάδαο: Γηαγλσζηθά θαη ζεξαπεπηηθά δηιιήκαηα 5 ν Παλειιήλην πκπόζην Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Σξνθηθή αιιεξγία 5 ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Υξόληα ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό: Πόηε θαη γηαηί επζύλεηαη ε ΓΟΠ;» 45ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην, Υαιθηδηθή Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θιεγκνλσδώλ παζήζεσλ ζηα παηδηά 4 ν πλέδξην Φιεγκνλσδώλ Παζήζεσλ ηνπ Δληέξνπ, Κξήηε Άζιεζε θαη Γηαηξνθή 2 ε Δηήζηα πλάληεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, θαθηδηα Ζιείαο Γηαηξνθή βξέθνπο 19 ν Παγθξήηην πλέδξην, Ρέζπκλν Κξήηεο.

17 Πόηε εηζάγνληαη νη ζηεξεέο ηξνθέο ζηνλ 1ν ρξόλν δσήο 7 ν Δηήζην πκπόζην Διι. Δηαηξείαο Παηδ. Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Γηαηξνθή αζινύκελνπ παηδηνύ θαη εθήβνπ 7 ε Παηδηαηξηθή πλάληεζε Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Φηιηαηώλ Ζ δηαηξνθή ηνπ θπζηνινγηθνύ βξέθνπο ζήκεξα Μεηεθπαηδεπηηθό Φξνληηζηήξην Β Παηδ. Κιηλ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αζήλα Γηαηξνθή αζινύκελνπ παηδηνύ. Δθδήισζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο Ακθίθιεηα Ζ δηαηξνθή ηνπ θπζηνινγηθνύ βξέθνπο θαη παηδηνύ ζήκεξα. Γηεζλείο ζπζηάζεηο. Μεηεθπαηδεπηηθό Φξνληηζηήξην Διι. Δηαηξείαο Παηδ. Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Κιηληθή εηθόλα θαη δηαγλσζηηθέο δπλαηόηεηεο ηεο εληεξνζθόπεζεο κε θάςνπια ζηα παηδηά.. 14 ε Δηήζηα Γηεκεξίδα ζηε Θεξαπεπηηθή Δλδνζθόπεζε. Θεξαπεπηήξην «Δπαγγειηζκόο» Δηδηθά γάιαηα. 6ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Νεώηεξεο εμειίμεηο ζηε ζύλζεζε ησλ βξεθηθώλ γαιάησλ. 5 ν Μεηεθπαηδεπηηθό πλέδξην Παηδηαηξηθήο, Μαθάξεην Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο Κύπξνπ Αλεπαξθήο πξόζιεςε βάξνπο. Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο, Σξίπνιε Σξνθηθή αιιεξγία. 3 ε Δηήζηα πλάληεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο,θαθηδηα Ζιείαο Πξεβηνηηθά. Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο, Αζήλα Δηδηθά γάιαηα. 8 ν Δηήζην πκπόζην Διι. Δηαηξείαο Παηδ. Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Αιιεξγία ζην γάια. Κνιιέγην Παηδηάηξσλ, Πόξην Υέιη H.pylori ζηελ νηθνγέλεηα. Παλειιήλην πλέδξην γηα ην Διηθνβαθηεξίδην ηνπ Ππισξνύ, Αζήλα Λεηηνπξγηθά θνηιηαθά άιγε. 7ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα 2009.

18 Υξόληα δηάξξνηα ζηελ παηδηθή ειηθία. Μεηεθπαηδεπηηθό Φξνληηζηήξην Β Παηδ. Κιηλ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ΓΟΠ- λεόηεξα δεδνκέλα. 4 ε Δηήζηα πλάληεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, θαθηδηά Ζιείαο Διηθνβαθηεξηδηαθή ινίκσμε θαη ΓΟΠΝ ζηα παηδηά. Ζκεξίδα Διιεληθήο Γαζηξεληεξνινγηθήο Δηαηξείαο, Αζήλα Δπηδεκηνινγία θαη νξηζκόο ΓΟΠ. Δθδήισζε Διι. Δηαηξείαο Παηδ. Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Λνίκσμε από H.pylori ζηα παηδηά. 8ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Υξήζε θαη θαηάρξεζε εηδηθώλ γαιάησλ. 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδηαηξηθώλ Τπνεηδηθνηήησλ, Αζήλα Δλδείμεηο ρνξήγεζεο ζεξαπεπηηθώλ γαιάησλ. 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθό Κνιιεγίνπ Παηδηάηξσλ, Αζήλα Μεηξηθόο ζειαζκόο v/s κεηξηθό γάια. Άκεζα θαη καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 5 ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, θαθηδηά Ζιείαο Γηάγλσζε αιιεξγίαο ζην γάια. 9 ν Workshop Αιιεξγηνινγηθήο Μνλάδαο, Β Παλ/θή Κιηληθή Αζήλαο, Λίκλε Πιαζηήξα Φπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο θαηάπνζεο. 10 ν Δηήζην Παλειιήλην πκπόζην Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Θεζζαινλίθε Υξόληα λνζήκαηα πεπηηθνύ. 9ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα H ξπζκόο αύμεζεο βάξνπο ζηε βξεθηθή ειηθία επεξεάδεη ηελ επίπησζε παρπζαξθίαο καθξνπξόζεζκα. 7 ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, Κάζηξν Κπιιήλεο Γηάγλσζε εσζηλνθηιηθήο νηζνθαγίηηδαο. 10 ν Workshop Αιιεξγηνινγηθήο Μνλάδαο, Β Παλ/θή Κιηληθή Αζήλαο, Λίκλε Πιαζηήξα Αηκνξξαγία από ην νξζό. 11 ν Δηήζην Παλειιήλην πκπόζην Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Αζήλα 2011.

19 Γηαηξνθή βξέθνπο ζήκεξα. 1 ν Ζκεξίδα Ηαζώ Παίδσλ, Εάππεην Σν βξέθνο κε γνεξό θιάκα. 7 ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, Κάζηξν Κπιιήλεο Σν παηδί πνπ δε βάδεη βάξνο. 12 ν Δηήζην Παλειιήλην ζπκπόζην παηδηαηξηθήο γαζηξεληεξνινγίαο Δπίκνλε δηάξξνηα ζηα βξέθε. 10ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ΓΟΠ ζηα παηδηά. Νεόηεξα δεδνκέλα. 5ν Παλειιήλην πλέδξην ΔΦΤΚΔ Βόινο ηαζηκόηεηα βάξνπο. 8 ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, Κάζηξν Κπιιήλεο Λεηηνπξγηθά λνζήκαηα αλσηέξνπ πεπηηθνύ ζηα παηδηά 13 ν Δηήζην Παλειιήλην ζπκπόζην παηδηαηξηθήο γαζηξεληεξνινγίαο 2013.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ -ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ. Παιδίατρος-Παιδογαστρεντερολόγος. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ -ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ. Παιδίατρος-Παιδογαστρεντερολόγος. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ -ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Παιδίατρος-Παιδογαστρεντερολόγος 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γέννησης: Αθήνα 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΞΕΛΙΞΗ Βασική εκπαίδευση Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Σέγορ πςπίδων ηος Κων/νηίνος tegos@uoc.gr, Σηλ. 00306938610594 Λέκηοπαρ νεόηεπηρ θιλοζοθίαρ Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Βιογπαθικά ζηοισεία 1.1 Σόπορ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα