ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561, ΑΘΖΝΑ Σηλέθωνο ιαηπείος: , θηλ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΞΔΛΗΞΖ 2.1 Βαζική εκπαίδεςζη Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο Πηπρίν Ηαηξηθήο κε βαζκό «Λίαλ θαιώο» 2.2 Τπηπεζία ςπαίθπος Αγξνηηθόο Ηαηξόο Τγεηνλνκηθνύ ηαζκνύ Φνπξλάο Δπξπηαλίαο (26/10/87-26/10/88)

2 2 2.3 Μεηαπηςσιακή εκπαίδεςζη Δηδηθεπόκελε ηαηξόο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Λακίαο Δηδηθεπόκελε ηαηξόο 1εο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγία νθία» Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Ν. Μαηζαληώηεο, Καζεγεηήο Υ. Καηηάκεο 2.4 Διδικόηηηα Παηδηαηξηθή. Δμεηάζεηο εηδηθόηεηαο, Φεβξνπάξηνο Μεηεκπαίδεςζη ζηο Δξωηεπικό Δηδίθεπζε ζηελ Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία ζην Γαζηξεληεξνινγηθό Σκήκα ηνπ Great Ormond Street Hospital for Children and Institute of Child Health, University College London ( ). (Γηεπζπληήο : Prof. P. Milla) 2.6 Κλινική εμπειπία Μεηά ηε ιήςε ηεο εηδηθόηεηαο παξέκεηλα επί δηεηία ζηελ Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο σο έκκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο κε θαζήθνληα επηκειεηνύ. Ήκνπλ ππεύζπλε γηα ηε λνζειεία θαη δηαθίλεζε αζζελώλ ηκήκαηνο ηεο Κιηληθήο, εθπαίδεπζε θνηηεηώλ θαη εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ ππό ηελ επίβιεςε επηθνύξνπ θαζεγεηή. πκκεηείρα ελεξγά ζην πξόγξακκα εθεκεξηώλ ηεο Κιηληθήο. Παξάιιεια παξαθνινπζνύζα θαη ζπκκεηείρα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνύ Σκήκαηνο ηεο Κιηληθήο (Αλ. Καζεγήηξηα: θ. Δ. Ρώκα). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο κνπ ζην Λνλδίλν απέθηεζα εκπεηξία ζηε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ηεο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο. πκκεηείρα ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Παηδνγαζηξεληεξνινγηθνύ Σκήκαηνο (λνζειεία αζζελώλ, εμσηεξηθά ηαηξεία, δηελέξγεηα εμεηάζεσλ). Παξάιιεια

3 3 εμαζθήζεθα ζε ελδνζθνπηθέο ηερληθέο, ζε ηερληθέο κειέηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο καλνκεηξία, ειεθηξνγαζηξνγξαθία, phκεηξία θ.α. Μεηά ηελ επηζηξνθή κνπ από ηελ Αγγιία παξέκεηλα σο έκκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο επί δηεηία ζηελ Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο κε θαζήθνληα επηκειεηνύ. πκκεηείρα ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θιηληθήο θαη ζηηο εθεκεξίεο αιιά θπξίσο αζρνιήζεθα κε ηε δηαθίλεζε, δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε γαζηξεληεξνινγηθώλ αζζελώλ ηεο θιηληθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γαζηξεληεξνινγηθή Μνλάδα ηεο Κιηληθήο. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2002 αλέιαβα ηελ νξγάλσζε ηνπ Παηδνγαζηξεληεξνινγηθνύ Σκήκαηνο ηεο Δπξσθιηληθήο Παίδσλ. Από ην 2011 ζπκκεηέρσ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Παηδνγαζηξεληεξνινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ ΗΑΧ Παίδσλ όπνπ νξγαλώζεθε θαη ιεηηνπξγεί Δμσηεξηθό Γαζηξεληεξνινγηθό Ηαηξείν, Δλδνζθνπηθή Μνλάδα θαη Μνλάδα Κηλεηηθόηεηαο Πεπηηθνύ (καλνκεηξία νξζνύ - νηζνθάγνπ, περακεηξία - εκπεδεζηνκεηξία, δνθηκαζίεο αλαπλνήο). Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ηαθηηθό Γαζηξεληεξνινγηθό ηαηξείν, ελδνζθνπηθό ηκήκα θαη εξγαζηήξην θηλεηηθόηεηαο πεπηηθνύ κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ. 3. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ Γιδακηοπική διαηπιβή «Σεθκεξίσζε ηνπ παζεηηθνύ θαπλίζκαηνο ζηα παηδηά θαη νη επηπηώζεηο ηνπ ζηε λνζεξόηεηα από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα». Ηαηξηθή ζρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο. Ηνύληνο 1996, βαζκόο «Άξηζηα».

4 4 Βπαβεύζειρ Υσξέκεην έπαζιν» (γ βξαβείν) από ηελ Διιεληθή Παηδηαηξηθή Δηαηξεία γηα ηελ εξγαζία «Παζεηηθό θάπληζκα θαη κέηξεζε θνηηλίλεο νύξσλ ζηα Διιελόπνπια» (1991). «Young Investigator Award» από ηελ Δπξσπαηθή Δηαηξεία Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο γηα ηελ εξγαζία «Manganese toxicity and neuronal deposition is reversible». (Σνπινύδε 1998). Βξάβεπζε από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο ηνπ Διηθνβαθηεξηδίνπ ηεο μελόγισζζεο εξγαζίαο «Upper gastrointestinal disease, helicobacter pylori and recurrent abdominal pain». (Αζήλα 2000). Βξάβεπζε από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο ηνπ Διηθνβαθηεξηδίνπ ηεο μελόγισζζεο αλαθνίλσζεο «Ηs H. pylori present in dental plaque of children and their families?». (Αζήλα 2000). Τποηποθίερ 1. Τπόηξνθνο ηνπ Ηδξύκαηνο Reuters Foundation γηα κεηεθπαίδεπζε ζε Κέληξν ηνπ Δμσηεξηθνύ ( ). 2. Τπόηξνθνο ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ γηα ην έηνο Σίηλοι 1987: Πηπρίν Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηήκην Αζήλαο (βαζκόο «ιίαλ θαιώο»). 1995: Δηδηθόηεηα Παηδηαηξηθήο. 1996: Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Παλεπηζηήκην Αζήλαο («άξηζηε» επίδνζε). Δπιζηημονικέρ εηαιπείερ Μέινο ηεο Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο. Μέινο ηεο European Society of Pediatric Research.

5 5 Mέινο ηεο European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο. Μέινο ηνπ Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο. Μέινο ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο. Μέινο ηεο Διιεληθήο Γαζηξεληεξνινγηθήο Δηαηξείαο. Γιακπίζειρ ζε Δπιζηημονικέρ Δηαιπείερ 1. Δηδηθή Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ( ). 2. Σαθηηθό Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ( ). 3. Γεληθή Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ( ). 4. Σακίαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο (2010-ζήκεξα). 5. Μέινο ηνπ Γ ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηάηξσλ (2005-ζήκεξα). ύνηαξη Δπιζηημονικών Πεπιοδικών Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πεξηνδηθνύ «ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ» ( ). Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πεξηνδηθνύ «ΔΤΔΞΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ» ( ). Γιοπγάνωζη ζςνεδπίος Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 9 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ ηεο Διι, Δηαηξείαο Παηδ. Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο (Αζήλα 2009).

6 6 4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ- ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 4.1 Γιδακηικό έπγο Μεηά ην ηέινο ηεο εηδηθόηεηαο θαη σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηελ Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο κνπ δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα αζρνιεζώ κε ηελ εθπαίδεπζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθηνεηώλ θνηηεηώλ ηεο Ηαηξηθήο. Καηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη ζπκκεηείρα ζηελ δηδαθηηθή νκάδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε ηίηιν «Κνηλσληθή θαη Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή», ζην κάζεκα Κνηλσληθή θαη Πξνιεπηηθή Παηδηαηξηθή. Καηά ηα αθαδεκατθό έηνο ζπκκεηείρα ζηελ δηδαθηηθή νκάδα ηνπ καζήκαηνο «Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία θαη Γηαηξνθή» ηνπ έθηνπ έηνπο ζπνπδώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. Καηά ηα αθαδεκατθό έηνο ζπκκεηείρα κε δηαιέμεηο ζε κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα εηδηθεπνκέλσλ παηδηάηξσλ ηνπ Μαθαξείνπ Ννζνθνκείνπ (Λεπθσζία, Κύπξνο). Καηά ηα αθαδεκατθά έηε ζπκκεηείρα κε δηαιέμεηο ζε κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα λνζειεπηώλ θαη παηδηάηξσλ ηεο Δπξσθιηληθήο Παίδσλ θαζώο θαη ζε κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα παηδηάηξσλ ηεο Παηδηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΚΑΣ. 4.2 Δπεςνηηικό έπγο Ζ επηζηεκνληθή κνπ δξαζηεξηόηεηα άξρηζε θαηά ηε δηάξθεηα αλακνλήο γηα ηελ έλαξμε ηεο εηδηθόηεηαο ζηελ Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο. Αζρνιήζεθα ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε αληηθείκελν ηε κειέηε ηνπ παζεηηθνύ θαπλίζκαηνο ζηα παηδηά κε κέηξεζε ηεο θνηηλίλεο νύξσλ (θύξηνο επηβιέπσλ: αλαπι. θαζεγ. Υ. Μπαθνύια). Σν αληηθείκελν απηό απνηέιεζε θαη ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο.

7 7 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ Αγγιία αζρνιήζεθα κε ηξία θιηληθά εξεπλεηηθά πξσηόθνιια. Σν πξώην αθνξνύζε ηελ παξαθνινύζεζε παηδηώλ πνύ είραλ εθηεζεί ζε απμεκέλεο δόζεηο καγγαλίνπ θαηά ηε ρνξήγεζε νιηθήο παξεληεξηθήο δηαηξνθήο κε επηπινθέο θπξίσο από ην λεπξηθό ζύζηεκα. ηε ζπλέρεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδνρεηξνπξγηθό θαη Ογθνινγηθό Σκήκα ηνπ Great Ormond Street Hospital δηελεξγήζεθε εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο αηηηνπαζνγέλεηαο ηνπ δηαξξνηθνύ ζπλδξόκνπ παηδηώλ κεηά από ρεηξνπξγηθή εθηνκή θνηιηαθνύ λεπξνβιαζηώκαηνο. Καη ηέινο ζην ίδην λνζνθνκείν μεθίλεζα ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε κειέηε θαη αμηνιόγεζε ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά. Μεηά ηελ επηζηξνθή κνπ ζηελ Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο ζπκκεηείρα ζε εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οδνληηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο θαη ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Παζηέξ κε ζθνπό ηελ αλίρλεπζε ηνπ ειηθνβαθηεξηδίνπ ηνπ ππισξνύ ζηελ νδνληηθή πιάθα ησλ παηδηώλ. ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν ζε ζπλεξγαζία κε ην Αθηηλνινγηθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζύγθξηζε ηεο περακεηξίαο θαη ηνπ κεηαγεπκαηηθνύ ππεξερνγξαθήκαηνο ζηε δηάγλσζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά. Με ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 2000 θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2002 είρα ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε εξεπλεηηθνύ πξσηνθόιινπ γηα ηε κειέηε ησλ Υξόλησλ Φιεγκνλσδώλ Παζήζεσλ ζηα παηδηά κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ. θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ηεο θιηληθήο πξνβνιήο, ειηθίαο έλαξμεο, εληόπηζεο, ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο θαη έθβαζεο ηεο ειθώδνπο θνιίηηδαο θαη λόζνπ ηνπ Crohn ζηα παηδηά. Χο ηαθηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Γαζηξεληεξνινγηαο θαη Γηαηξνθήο ην 2005 πξόηεηλα θαη αλέιαβα καδί κε κέιε ηνπ Ηδξύκαηνο ηε δηεμαγσγή κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο παηδηώλ ειηθίαο 6-14 εηώλ.

8 8 5. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΤΠΟ 5.1 Γημοζιεύζειρ ζε πλήπη μοπθή 1. Objective passive smoking indicators and respiratory morbidity in young children. Bakoula C, Kafritsa Y, Kavadias G, Lazopoulou D, Theodoridou M, Maravelias K, Matsaniotis N. Lancet 1995;346: Factors modifying exposure to environmental tobacco smoke in children. Bakoula C, Kafritsa Y, Kavadias G, Haley N. Matsaniotis N Cancer Causes and Control 1997;8: Long term outcome of brain manganese deposition in patients on home parenteral nutrition. Kafritsa Y, Fell J, Long S, Bynevelt M, Taylor W, Milla P Arch Dis Child 1998;79: Upper gastrointestinal disease, helicobacter pylori and recurrent abdominal pain. Roma E, Panayiotou J, Kafritsa Y, Van-Vliet C, Gianoulia A, Constantopoulos A. Acta Paediatr 1999;88: Peptic ulcer : Is it a common cause of upper gastrointestinal symptoms? Roma E, Kafritsa Y, Panayiotou J, Liakou R, Constantopoulos A. Eur J Ped Erythropoietin levels in children and adolescents with inflammatory bowel disease. Tsitsika A, Stamoulakatou A, Kafritsa Y, Paleologos G, Panayotou I, Premetis E Roma E, Papassotiriou I. J Pediatr Hematol Oncol ;27(2): Intrafamilial spread of Helicobacter pylori infection in Greece Roma E, Panayiotou J, Pachoula J, Kafritsa Y, Constantinidou C, Mentis A, Syriopoulou V. J Clin Gastroenterol ;43(8): Acute gastrointestinal graft versus host disease in pediatric patients: serum albumin on day 5 from initiation of therapy correlates with non-relapse mortality and overall survival. Goussetis E, Paisiou A, Kitra V, Peristeri I, Vessalas G, Stefanaki K, Panayotou I, Giamaiou K, Kontou E, Kitzoni M, Dimopoulou MN, Karkelis S, Kafritsa Y, Rapsomaniki E, Papassotiriou I, Tsirigotis P, Roma E, Graphakos S. Biol Blood Marrow Transplant. 2011;17(7): The presence of Helicobacter pylori in dental plaque of children and their parents: is itrelated to their periodontal status and oral hygiene Tsami A, Petropoulou P, Kafritsa Y, Mentis YA, Roma-Giannikou E. Eur J Paediatr Dent. 2011;12(4): Screening for coeliac disease in preschool Greek children: the feasibility study of a

9 9 community-based project Karagiozoglou-Lampoudi T, Zellos A, Vlahavas G, Kafritsa Y, Roma E, Papadopoulou A, Fotoulaki M, Karyda S, Xinias I, Savvidou A Acta Paediatr Jul;102(7): Γημοζιεύζειρ ζε πεπιληπηική μοπθή (Abstracts) 1. Dietary patterns in the first 2 years of life. Roma E, Lazopoulou D, Kafritsa Y, Kavadias G, Krikos X, Bacoula C Pediatr Res 1998;44: Allergen induced gastric mucosal inflammation disrupts normal gastric myolectrical activity. D. Knafelz, V.V Smith, D. St Louis, Y. Kafritsa, K.J. Lindley, PJ Milla. J Ped Gastroenterol Nutr 1998;26: Manganese toxicity and neuronal deposition is reversible Kafritsa Y, Bynevelt M, Fell J, Taylor W, Milla P. J Ped Gastroenterol Nutr 1998;26: Is H. Pylori present in dental plaque of children and their families? Kafritsa Y, Petropoulou P, Mentis A, Tsamis-Pandis A, Panagiotou J, Mantzavinos Z, Roma E. Gut 1999;45 (Suppl V): A Motilin and gastrin levels in infants with gastroesophageal reflux. Anatolitou F, Panayiotou J,Constantellou E, Kafritsa Y, Kricos X, Roma E J Ped Gastroenterol Nutr 2000;31(suppl 2):S35 6. Is Helicobacter pylori eradication responsible for gastroesophageal reflux in children? Roma E, Siahanidou T, Panayiotou J,Van-Vliet C, Kafritsa Y. J Ped Gastroenterol Nutr 2000;31(suppl 2):S Is postprandial ultrasound a useful method in the detection of gastroesophageal reflux (GER) in children? Panayiotou J, Kafritsa Y, Koumanidou C, Vakaki E, Anatolitou F, Roma E. J Ped Gastroenterol Nutr 2000;31(suppl 2):S Correlation of endoscopic and histologic findings in pediatric allogeneic hematopoietic stem cell tranplant recipients with diarrhea Petropoulos D, KafritsaY, Kitra V, Peristeri J, Goussetis E, Graphakos S, Panayiotou J, Roma E. J Ped Gastroenterol Nutr 2001;32: Inadequate erythropoietin production in children with IBD: a result of significant inflammatory activity

10 10 Tsitsika A, Stamoulakatou A, KafritsaY, Panayiotou J, Papassotiriou I, Roma E. J Ped Gastroenterol Nutr 2001;32: ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ 1. Manganese toxicity and neuronal deposition is reversible. Y. Kafritsa, M. Bynevelt, J. Fell, W. Taylor, P. Milla. 5 th joint meeting of ESPGHAN & NASPGN (Toulouse 1998) 2. Allergen induced gastric mucosal inflammation disrupts normal gastric myolectrical activity. D. Knafelz, V.V Smith, D. St Louis, Y. Kafritsa, K.J. Lindley, PJ Milla. 5 th joint meeting of ESPGHAN & NASPGN (Toulouse 1998) 3. Dietary patterns in the first 2 years of life. Roma E, Lazopoulou D, Kafritsa Y, Kavadias G, Krikos X, Bacoula C. ESPR Conference (Belfast 1998) 4. Is Helicobacter pylori present in dental plaque of children and their families? Y. Kafritsa, P. Petropoulou, A. Mentis, A. Tsamis-Pandis, J. Panagiotou, Z. Mantzavinos, E. Roma. 7 th UEGW (Rome 1999) 5. Motilin and gastrin levels in infants with gastroesophageal reflux. Anatolitou F, Panayiotou J,Constantallou E, Kafritsa Y, Kricos X, Roma E World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Boston USA, 2000) 6. Is Helicobacter pylori eradication responsible for gastroesophageal reflux in children? Roma E, Siahanidou T, Panayiotou J,Van-Vliet C, Kafritsa Y. World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Boston USA, 2000) 7. Is postprandial ultrasound a useful method in the detection of gastroesophageal reflux (GER) in children? Panayiotou J, Kafritsa Y, Koumanidou C, Vakaki E, Anatolitou F, Roma E. World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Boston USA, 2000) 8. Protecting young children from confirmed environmental tobacco smoke in hospitals Kafritsa Y, Makris A, Bacoula C. 8 th International Conference on Health Promoting Hospital, (Athens, 2000) 9. Correlation of endoscopic and histologic findings in pediatric allogeneic hematopoietic

11 11 stem cell tranplant recipients with diarrhea Petropoulos D, KafritsaY, Kitra V, Peristeri J, Goussetis E, Graphakos S, Panayiotou J, Roma E. 34 th Annual Meeting of ESPGHAN (Geneva 2001) 10. Inadequate erythropoietin production in children with IBD: a result of significant inflammatory activity Tsitsika A, Stamoulakatou A, KafritsaY, Panayiotou J, Papassotiriou I, Roma E. 34 th Annual Meeting of ESPGHAN (Geneva 2001) 7. ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 7.1 Γημοζιεύζειρ ζε ελληνικά πεπιοδικά 1. Φεπδνππνπαξαζπξενεηδηζκόο ζηα παηδηά (Πεξηγξαθή δύν πεξηπηώζεσλ). Νηθνιαίδνπ Π, Καθξίηζα Π, Γξαθσλάθε, Γεσξγνύιε Δ, Γαξνύθε Α. Γειη Α Παηδηαηξ Κιηλ Παλεπ Αζελ 1995;42: Σξνθηθή αιιεξγία Π. Καθξίηζα Γειη Α Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 2002 ;49: Γημοζιεύζειρ ζε ηόμοςρ ππακηικών 1. Υξόληα δπζθνηιηόηεηα. Πξαθηηθά 6νπ Δηδηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ εκηλαξίνπ Παηδηαηξηθήο, Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία, 37-44, Κιηληθέο εθδειώζεηο ηξνθηθήο αιιεξγίαο Πξαθηηθά 20νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Γαζηξεληεξνινγίαο, ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ 1. Παζεηηθό θάπληζκα θαη κέηξεζε θνηηλίλεο νύξσλ ζηα Διιελόπνπια. Λαδνπνύινπ Γ, Θενδσξίδνπ Μ, Μαξαβέιηαο Κ, Κξίθνο Ξ, Καββαδίαο Γ, Σξαγόκαινο Π, Καθξίηζα Π, Μπαθνύια Υ.

12 12 29ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Ζξάθιεην Κξήηεο 1991). 2. Αληηκεηώπηζε κε κεθελακηθό νμύ ηνπ ππξεηνύ ησλ παηδηώλ κε ηνγελείο ινηκώμεηο. Καξύδεο Κ, Καθξίηζα Π, Μαξαγθνπδάθε Δ, πξηνπνύινπ Β, Μαηζαληώηεο Ν. 30ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Λεκεζόο 1992). 3. Παζεηηθό θάπληζκα θαη λνζεξόηεηα ησλ παηδηώλ από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Πξνγξακκαηηζκέλε κειέηε κε πξνζδηνξηζκό θνηηλίλεο ζηα νύξα. Καθξίηζα Π, Λαδνπνύινπ Γ, Θενδσξίδνπ Μ, Καββαδίαο Γ, Μαξαβέιηαο Κ, Μπαθνύια Υ, Μαηζαληώηεο Ν. 30ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Λεκεζόο 1992). 4. πρλόηεηα δεξκαηνπαζεηώλ ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. Σζηβηηαλίδνπ Σ, Καθξίηζα Π, Εσγξάθνπ Π, Καββαδίαο Γ, Μπαθνύια Υ. 30ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Λεκεζόο 1992). 5. Κιηληθά θαη βηνρεκηθά επξήκαηα ησλ ηύπσλ ηνπ ςεπδνππνπαξαζπξενεηδηζκνύ: Πεξηγξαθή δύν πεξηπηώζεσλ. Νηθνιαίδνπ Π, Γαξνύθε Α, Αζαλαζάθε Κ, Σζάπξα Δ, Καθξίηζα Π, Λαγόο Π. 31ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Υαιθηδηθή 1993). 6. παζκνί θαη λεπξνδεξκαηηθά ζύλδξνκα. Γηνπξνύθνο, Σζηβηηαλίδνπ Σ, Γξακπέιε Η, Γαξνύθε Α, Καθξίηζα Π, Καξπάζηνο Θ. 31ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Υαιθηδηθή 1993). 7. Μαθξό Q-T δηάζηεκα σο αηηία νηθνγελνπο αηθλίδηνπ ζαλάηνπ. Πεξηγξαθή νηθνγέλεηαο. Καθξίηζα Π, Ζιηνδξνκίηεο Δ, Νηθνιαίδνπ Π, Παπαδόπνπινο Γ, Λαγόο Π, Παπαησάλλνπ Α. 31ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Υαιθηδηθή 1993). 8. Δπηβίσζε παηδηώλ κε AIDS απν πεξηγελλεηηθή κνιπλζε. Μαηζαληώηεο Ν, Θενδσξίδνπ Μ, Καθξίηζα Π, Μαληαιελάθε Α, Ενπκπνπιάθεο Γ. 32ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κέξθπξα 1994). 9. Παζεηηθό θάπληζκα ησλ παηδηώλ: Αληηλνκία γλώζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο γνλέσλ πνπ θαπλίδνπλ. Καθξίηζα Π, Λαδνπνύινπ Γ, Καββαδίαο Γ, Μπαθνύια Υ. 32ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κέξθπξα 1994). 10. Θεξαπεία δεξκαηηθώλ ειθώλ κε ληθεπηδίλε ζε παηδί κε δεξκαηηθή κνξθή ζθιεξνδεξκίαο. Γξάθνπ Υ, Καθξίηζα Π, Υαξνθόπνο Δ, Παπαζαλαζίνπ Γ, Μεζζαξηηάθεο Η. 32ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κέξθπξα 1994). 11. αθραξώδεο δηαβήηεο θαη θνηιηνθάθε ζηα παηδηά. Παλαγηώηνπ Η, Μαληάηε Μ, Φύρνπ Φ, Καθξίηζα Π, Νηθνιαίδνπ Π, Ρώκα Δ, Γάθνπ Α. 16ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο (Αζήλα 1996).

13 Διηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνύ θαη ππνηξνπηάδνληα θνηιηαθά άιγε ζηα παηδηά. Ρώκα Δ, Παλαγηώηνπ Η, Van-Vliet C, Καθξίηζα Π, Παπαζαλαζίνπ Γ, Καηηάκεο Υ. 16ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο (Αζήλα 1996). 13. Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ςπρνζσκαηηθά λνζήκαηα ζηα παηδηά. Μπαθνύια Υ, Καββαδίαο Γ, Καθξίηζα Π, Θσκαίδνπ Λ, Μαηζαληώηεο Ν. 34ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Ρόδνο 1996). 14. Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα απμεκέλε λνζεξόηεηα από ην αλαπλεπζηηθό ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Καθξίηζα Π, Μπαθνύια Υ, Καββαδίαο Γ, Μαηζαληώηεο Ν. 34ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Ρόδνο 1996). 15. Ο ξόινο ηνπ H.pylori ζηα ρξόληα θνηιηαθά άιγε ζηελ παηδηθή ειηθία. Ρώκα Δ, Παλαγηώηνπ Η, Van-Vliet C, Υαξπζηάδνπ Α, Καθξίηζα Π, Παπαζαλαζίνπ Γ, Γηαλλνύιηα Α. 35ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 1997). 16. Φεπδνππνπαξαζπξενεηδηζκόο ηύπνπ 1. Φύρνπ Φ, Νηθνιαίδνπ Π, Καθξίηζα Π, Θενδσξίδεο Υ, Γάθνπ Α. 36ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κύπξνο 1998). 17. Αληρλεύεηαη ην H.pylori (HP) ζηελ νδνληηθή πιάθα ησλ παηδηώλ; Καθξίηζα Π, Πεηξνπνύινπ Π, Μεληήο Α Σζάκε-Παλδή Α, Παλαγηώηνπ Η, Καξαθώηε Φ, Μαληαβίλνο, Ρώκα Δ. 37ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Θεζζαινλίθε 1999). 18. Ζ λόζνο ηνπ Crohn ζηελ παηδηθή ειηθία. Ληάθνπ Π, Καθξίηζα Π, Παλαγηώηνπ Η, Van-Vliet C, Ξαηδάξα Α, Κσλζηαληόπνπινο Α, Ρώκα-Γηαλλίθνπ Δ 37ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Θεζζαινλίθε 1999). 19. Αιιεξγηθή θνιίηηο ζηε βξεθηθή ειηθία. Καθξίηζα Π, Παλαγηώηνπ Η, Παπαδνπνύινπ Α, Ληάθνπ Π, Ληάηζεο Μ, Κσλζηαληηλίδνπ Α, Ρώκα Δ. 37ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Θεζζαινλίθε 1999). 20. Ζ γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε ηνλ πξώην ρξόλν ηεο δσήο. Παλαγηώηνπ Η, Αλαηνιίηνπ Φ, Καθξίηζα Π, Φύρνπ Φ, Παπαζαλαζίνπ Γ, Ρώκα Δ. 37ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Θεζζαινλίθε 1999). 21. Δπηκήθπλζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT θαη ρνξήγεζε ζηζαπξίδεο: Πξόδξνκε αλαθνίλσζε Αλαηνιίηνπ Φ, Παπαδόπνπινο Γ, Ξαηδάξα Α, Καθξίηζα Π, Καξαγεώξγνπ, Παλαγηώηνπ 38ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κώο 2000). 22. Δπίπεδα κνηηιίλεο θαη γαζηξίλεο ζε λενγλά θαη βξέθε κε γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε Αλαηνιίηνπ Φ, Κσλζηαληέινπ Δ, Παλαγηώηνπ Η., Καθξίηζα Π, Κξίθνο Ξ, Ρώκα Δ,

14 14 Καηηάκεο Υ. 38ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κώο 2000). 23. Μεηαγεπκαηηθό ππεξερνγξάθεκα: είλαη αθξηβήο κέζνδνο ζηε δηάγλσζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά; Παλαγηώηνπ Η., Καθξίηζα Π, Κνπκαλίδνπ Υ, Βαθάθε Δ, Αλαηνιίηνπ Φ,, Ρώκα Δ 38ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κώο 2000). 24. Πξνθαιεί γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε ε εθξίδσζε ηνπ H. pylori ζηα παηδηά; ηαραλίδνπ Σ, Παλαγηώηνπ Η, Καθξίηζα Π, Van-Vliet C, Παπαζαλαζίνπ Γ, Ρώκα Δ 38ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κώο 2000). 25. ύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο παιαηώλ θαη λέσλ ζεξαπεπηηθώλ ζρεκάησλ γηα ηελ εθξίδσζε ηνπ H.pylori ζηα παηδηά Ρώκα Δ,, Παλαγηώηνπ Η, ηαραλίδνπ Σ, Καθξίηζα Π, Van-Vliet C, Παπαζαλαζίνπ Γ. 39ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 2001). 26. Ζ δηαηαξαρή ηεο παξαγσγήο εξπζξνπνηεηίλεο (ΔΡΟ) σο απνηέιεζκα ζεκαληηθήο θιεγκνλώδνπο δξαζηεξηόηεηνο ζε παηδηά κε ηδηνπαζή θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ Σζίηζηθα Α, ηακνπιαθάηνπ Α, Καθξίηζα Π, Παλαγηώηνπ Η, Λαγθώλα Δ, Παπαζσηεξίνπ Η, Ρώκα Δ. 39ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 2001). 27. Μειέηε ηεο αλαηκίαο ζε παηδηά κε ηδηνπαζή θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ: αηηηνινγηθνί κεραληζκνί θαη αληαπόθξηζε κεηά ηε ζεξαπεία Σζίηζηθα Α, ηακνπιαθάηνπ Α, Καθξίηζα Π, Παλαγηώηνπ Η, Ξαηδάξα Α, Παπαζσηεξίνπ Η, Ρώκα Δ. 39ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 2001). 28. πζρεηηζκόο ελδνζθνπηθώλ επξεκάησλ θαη ηεο ηζηνινγηθήο εηθόλαο ζε παηδηαηξηθνύο αζζελείο κε δηάξξνηα κεηά από αιινγελεηηθή κεηακόζρεπζε πξνγνληθώλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ. Πεηξόπνπινο Γ, Καθξίηζα Π, Κίηξα Β, Πεξηζηέξε Η, Γνπζέηεο Δ, ηεθαλάθε Κ, Γξαθάθνο, Παλαγηώηνπ Η, Ρώκα Δ. 39ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 2001). 29. Αληνρή ζηα αληηβηνηηθά ηνπ H. pylori ζηα παηδηά: πξόδξνκα απνηειέζκαηα ηαραλίδνπ Σ, Μεληήο Α, Παλαγηώηνπ Η, Καθξίηζα Π, Υαξηζηάδνπ Α, Ρώκα Δ. 39ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην (Κξήηε 2001). 30. Ζ παξνπζία ηνπ H.pylori ζηελ νδνληηθή πιάθα παηδηώλ. πζρέηηζε κε ηνλ απνηθηζκό ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηελ Ζ. Pylori ινίκσμε ησλ γνλέσλ ηνπο Καθξίηζα Π, Πεηξνπνύινπ Π, Καιιέξγε θ, Σζάκε Α, Πάγθαιε Α, Πώκα Δ, Παλαγηώηνπ Π, γνύξαο Γ, Υαξηζηάδνπ Α, Μαληδαβίλνο Ε, Μεληήο Α. 20 ν Δζληθό πλέδξην Μηθξνβηνινγίαο (Αζήλα 2002). 31. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηε κόιπλζε ησλ παηδηώλ κε H. pylori (Hp); Δ. Ρώκα-Γηαλλίθνπ, Η. Παλαγηώηνπ, Η. Παρνύια, Γ. Καθξίηζα, Α. Κσλζηαληηλίδνπ, Α. Μεληήο, Β. πξηνπνύινπ.

15 15 12 ν πλέδξην Διηθνβαθηεξηδίνπ Ππισξνύ (Αζήλα 2007). 32. Πηινηηθή κειέηε γηα ηε καδηθή αλίρλεπζε ηεο θνηιηνθάθεο κε ζηαγόλα αίκαηνο ζε γεληθό αζπκπησκαηηθό Διιεληθό πιεζπζκό λεπίσλ Θ. Καξαγθηόδνγινπ-Λακπνύδε, Δ. Ρώκα, Γ. Καθξίηζα, Α. Εέιινπ, Α. Παπαδνπνύινπ, Βιαράβαο Γ.,. Ρηηδάθε, Η. Μπόληνπ, Β. Καξαθώζηα, Υ. θαξκνύηζνπ εθ κέξνπο ηεο «Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο» (ΔΔΠΓΖΓ). 9. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΣΡΟΓΓΤΛΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 1. Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε ζηα παηδηά. Ζκεξίδα Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο, Βόινο Υξόληα δπζθνηιηόηεηα. 6ν Δηδηθό Μεηαπηπρηαθό εκηλάξην Παηδηαηξηθήο, 32 ε Θεξαπεπηηθή Δλεκέξσζε Α Παηδ. Κιηληθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ. Αζήλα Γηαηηεηηθή αληηκεηώπηζε λνζεκάησλ ηνπ πεπηηθνύ. 6ν Δηδηθό Μεηαπηπρηαθό εκηλάξην Παηδηαηξηθήο 32 ε Θεξαπεπηηθή Δλεκέξσζε Α Παηδ. Κιηληθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ. Αζήλα Γπζθνηιηόηεηα ζηελ παηδηθή ειηθία Ζκεξίδα Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο, Καβάια Κιηληθέο εθδειώζεηο ηξνθηθήο αιιεξγίαο 20ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Αζήλα Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηδηνπαζώλ θιεγκνλσδώλ λόζσλ ηνπ εληέξνπ ζηα παηδηά 21ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Ησάλληλα Ζ παγθξεαηίηηδα ζηα παηδηά 3 ν Παλειιήλην πκπόζην Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Σξνθηθή αιιεξγία θαη πεπηηθό ζύζηεκα 35 ε Παηδηαηξηθή Θεξαπεπηηθή Δλεκέξσζε Α Παηδ. Κιηληθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ, Αζήλα Ο ξόινο ησλ LCPs ζηε βξεθηθή δηαηξνθή 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Τπνεηδηθνηήησλ ηεο Παηδηαηξηθήο, Αζήλα 2002.

16 Ζ δηαηξνθή ηνπ παηδηνύ κεηά ηνλ 1 ν ρξόλν δσήο 1 ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Σν παηδί κε ηελ επώδπλε θνηιία. Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 23ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Θεζζαινλίθε Σν παηδί κε ηα ζηηηζηηθά πξνβιήκαηα. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Τπνεηδηθνηήησλ ηεο Παηδηαηξηθήο, Αζήλα Γηαηξνθή ζηελ παηδηθή ειηθία Ζκεξίδα Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο, Καιακάηα Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θνηιηαθνύ άιγνπο 2 ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα ΓΟΠ-Γπζθνηιηόηεηα. Νεώηεξα δεδνκέλα 3 ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Υξόληα δπζθνηιηόηεηα ζηα παηδηά Κνιιέγην Παηδηάηξσλ, Πόξην Υέιη Γηαηξνθή αζινύκελνπ παηδηνπ θαη εθήβνπ Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο, Καιακάηα Αλεπαξθήο πξόζιεςε βάξνπο 4 ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Γπζθνηιηόηεηα: ύκπησκα ε λόζνο 1 ν Δηήζην πλέδξην Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, Οιπκπία Αιιεξγία ζην γάια ηεο αγειάδαο: Γηαγλσζηθά θαη ζεξαπεπηηθά δηιιήκαηα 5 ν Παλειιήλην πκπόζην Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Σξνθηθή αιιεξγία 5 ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Υξόληα ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό: Πόηε θαη γηαηί επζύλεηαη ε ΓΟΠ;» 45ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθό πλέδξην, Υαιθηδηθή Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θιεγκνλσδώλ παζήζεσλ ζηα παηδηά 4 ν πλέδξην Φιεγκνλσδώλ Παζήζεσλ ηνπ Δληέξνπ, Κξήηε Άζιεζε θαη Γηαηξνθή 2 ε Δηήζηα πλάληεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, θαθηδηα Ζιείαο Γηαηξνθή βξέθνπο 19 ν Παγθξήηην πλέδξην, Ρέζπκλν Κξήηεο.

17 Πόηε εηζάγνληαη νη ζηεξεέο ηξνθέο ζηνλ 1ν ρξόλν δσήο 7 ν Δηήζην πκπόζην Διι. Δηαηξείαο Παηδ. Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Γηαηξνθή αζινύκελνπ παηδηνύ θαη εθήβνπ 7 ε Παηδηαηξηθή πλάληεζε Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Φηιηαηώλ Ζ δηαηξνθή ηνπ θπζηνινγηθνύ βξέθνπο ζήκεξα Μεηεθπαηδεπηηθό Φξνληηζηήξην Β Παηδ. Κιηλ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αζήλα Γηαηξνθή αζινύκελνπ παηδηνύ. Δθδήισζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο Ακθίθιεηα Ζ δηαηξνθή ηνπ θπζηνινγηθνύ βξέθνπο θαη παηδηνύ ζήκεξα. Γηεζλείο ζπζηάζεηο. Μεηεθπαηδεπηηθό Φξνληηζηήξην Διι. Δηαηξείαο Παηδ. Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Κιηληθή εηθόλα θαη δηαγλσζηηθέο δπλαηόηεηεο ηεο εληεξνζθόπεζεο κε θάςνπια ζηα παηδηά.. 14 ε Δηήζηα Γηεκεξίδα ζηε Θεξαπεπηηθή Δλδνζθόπεζε. Θεξαπεπηήξην «Δπαγγειηζκόο» Δηδηθά γάιαηα. 6ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Νεώηεξεο εμειίμεηο ζηε ζύλζεζε ησλ βξεθηθώλ γαιάησλ. 5 ν Μεηεθπαηδεπηηθό πλέδξην Παηδηαηξηθήο, Μαθάξεην Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο Κύπξνπ Αλεπαξθήο πξόζιεςε βάξνπο. Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο, Σξίπνιε Σξνθηθή αιιεξγία. 3 ε Δηήζηα πλάληεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο,θαθηδηα Ζιείαο Πξεβηνηηθά. Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο, Αζήλα Δηδηθά γάιαηα. 8 ν Δηήζην πκπόζην Διι. Δηαηξείαο Παηδ. Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Αιιεξγία ζην γάια. Κνιιέγην Παηδηάηξσλ, Πόξην Υέιη H.pylori ζηελ νηθνγέλεηα. Παλειιήλην πλέδξην γηα ην Διηθνβαθηεξίδην ηνπ Ππισξνύ, Αζήλα Λεηηνπξγηθά θνηιηαθά άιγε. 7ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα 2009.

18 Υξόληα δηάξξνηα ζηελ παηδηθή ειηθία. Μεηεθπαηδεπηηθό Φξνληηζηήξην Β Παηδ. Κιηλ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ΓΟΠ- λεόηεξα δεδνκέλα. 4 ε Δηήζηα πλάληεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, θαθηδηά Ζιείαο Διηθνβαθηεξηδηαθή ινίκσμε θαη ΓΟΠΝ ζηα παηδηά. Ζκεξίδα Διιεληθήο Γαζηξεληεξνινγηθήο Δηαηξείαο, Αζήλα Δπηδεκηνινγία θαη νξηζκόο ΓΟΠ. Δθδήισζε Διι. Δηαηξείαο Παηδ. Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αζήλα Λνίκσμε από H.pylori ζηα παηδηά. 8ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Υξήζε θαη θαηάρξεζε εηδηθώλ γαιάησλ. 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδηαηξηθώλ Τπνεηδηθνηήησλ, Αζήλα Δλδείμεηο ρνξήγεζεο ζεξαπεπηηθώλ γαιάησλ. 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθό Κνιιεγίνπ Παηδηάηξσλ, Αζήλα Μεηξηθόο ζειαζκόο v/s κεηξηθό γάια. Άκεζα θαη καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 5 ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, θαθηδηά Ζιείαο Γηάγλσζε αιιεξγίαο ζην γάια. 9 ν Workshop Αιιεξγηνινγηθήο Μνλάδαο, Β Παλ/θή Κιηληθή Αζήλαο, Λίκλε Πιαζηήξα Φπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο θαηάπνζεο. 10 ν Δηήζην Παλειιήλην πκπόζην Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Θεζζαινλίθε Υξόληα λνζήκαηα πεπηηθνύ. 9ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα H ξπζκόο αύμεζεο βάξνπο ζηε βξεθηθή ειηθία επεξεάδεη ηελ επίπησζε παρπζαξθίαο καθξνπξόζεζκα. 7 ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, Κάζηξν Κπιιήλεο Γηάγλσζε εσζηλνθηιηθήο νηζνθαγίηηδαο. 10 ν Workshop Αιιεξγηνινγηθήο Μνλάδαο, Β Παλ/θή Κιηληθή Αζήλαο, Λίκλε Πιαζηήξα Αηκνξξαγία από ην νξζό. 11 ν Δηήζην Παλειιήλην πκπόζην Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Αζήλα 2011.

19 Γηαηξνθή βξέθνπο ζήκεξα. 1 ν Ζκεξίδα Ηαζώ Παίδσλ, Εάππεην Σν βξέθνο κε γνεξό θιάκα. 7 ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, Κάζηξν Κπιιήλεο Σν παηδί πνπ δε βάδεη βάξνο. 12 ν Δηήζην Παλειιήλην ζπκπόζην παηδηαηξηθήο γαζηξεληεξνινγίαο Δπίκνλε δηάξξνηα ζηα βξέθε. 10ε Ζκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ΓΟΠ ζηα παηδηά. Νεόηεξα δεδνκέλα. 5ν Παλειιήλην πλέδξην ΔΦΤΚΔ Βόινο ηαζηκόηεηα βάξνπο. 8 ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, Κάζηξν Κπιιήλεο Λεηηνπξγηθά λνζήκαηα αλσηέξνπ πεπηηθνύ ζηα παηδηά 13 ν Δηήζην Παλειιήλην ζπκπόζην παηδηαηξηθήο γαζηξεληεξνινγίαο 2013.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ -ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ. Παιδίατρος-Παιδογαστρεντερολόγος. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ -ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ. Παιδίατρος-Παιδογαστρεντερολόγος. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ -ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Παιδίατρος-Παιδογαστρεντερολόγος 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γέννησης: Αθήνα 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΞΕΛΙΞΗ Βασική εκπαίδευση Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οθηώβξηνο 1976 - Οθηώβξηνο 1982: Ηαηξηθή ρνιή Δζληθνύ θαη Kαπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

Οθηώβξηνο 1976 - Οθηώβξηνο 1982: Ηαηξηθή ρνιή Δζληθνύ θαη Kαπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 18 Ηνπλίνπ 1958 Σόπνο γέλλεζεο: Πεηξαηάο Γηεύζπλζε: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 50, Πάηξα 264 42 Σειέθσλν: 2610437333 E-mail: dgoumenos@med.upatras.gr ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Οθηώβξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011

9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 Κσλζηαληίλνο Β. Βαζηιεηάδεο Δπηκειεηήο Γαζηξεληεξνινγηθήο Κιηληθήο Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ - πνηα ε βαζηθή αξρή ησλ κεζόδσλ; - πνηεο νη αληίζηνηρεο

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ "ΑΣΣΗΚΟΝ" Γηεπζύληξηα : Καζεγήηξηα Π. Νηθνιαΐδνπ-Καξπαζίνπ

Γ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΟΝ Γηεπζύληξηα : Καζεγήηξηα Π. Νηθνιαΐδνπ-Καξπαζίνπ Γ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ "ΑΣΣΗΚΟΝ" Γηεπζύληξηα : Καζεγήηξηα Π. Νηθνιαΐδνπ-Καξπαζίνπ Μεηεθπαηδεπηηθέο εθδειώζεηο Απεπζύλνληαη, εθηόο ησλ εηδηθεπνκέλσλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ»

ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» Δθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο δηεξεύλεζεο Δλδνγελώλ Μεηαβνιηθώλ Ννζεκάησλ ζε ζπκπησκαηηθά λενγλά, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θιηληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ 3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ 2015 09.00 11.00 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Π.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ Β. ίδη 1, Γ. Πεηρίδοσ 1. Παιδογκολογικό Σμήμα Ιπποκράηειο Νοζοκομείο Θεζζαλομίκης ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠO ΣΗΝ NARECHEM

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Κυν/νορ Γ. Σιαθάκαρ Γαζηπενηεπολόγορ και Ηπαηολόγορ Παίδυν

Κυν/νορ Γ. Σιαθάκαρ Γαζηπενηεπολόγορ και Ηπαηολόγορ Παίδυν Κυν/νορ Γ. Σιαθάκαρ Γαζηπενηεπολόγορ και Ηπαηολόγορ Παίδυν Υ π ε ύ θ ς ν ο ρ Π α ι δ ο γ α ζ η π ε ν η ε π ο λ ο γ ι κ ο ύ - Π α ι δ ο η π α η ο λ ο γ ι κ ο ύ η μ ή μ α η ο ρ Ι Α Σ Ω Π α ί δ υν η. Δ π

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος Γ. Μάντζαρης, Ε. Αρχαύλης, Π. Χριστοφορίδης, Π. Αμπεριάδης, Ν. Φλωράκης, Κ. Πετράκη, Γ. Hellenic Journal of Gastroenterology,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ (AAP) ΕΚΔΙΔΕΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΟΤΡΟΛΟΙΜΩΞΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ Scotland Νν. 5-0818-837 2 Consultant Breast Radiologists 3 Consultant General Radiologists (MRI&CT) 2 Consultant Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα