Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992"

Transcript

1 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ και τον Ευρωκώδικα EN 1992

2 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό νερό, σε κτίσμα παραθαλάσσιου οικισμού στην Άνδρο. [2], [3] Αστοχία του σκυροδέματος των κερκίδων υπαίθριου θεάτρου στη λίμνη Πλαστήρα. [4] Βλάβη στον φέροντα οργανισμό της πλάκας οροφής ισογείου πυλωτής, στον Οικισμό ΟΣΜΑΝ, λόγω πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο Αλιβέρι Ευβοίας, το Έκδοση: Συντάκτης: Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος Μπάκου Γ. 1, Αθήνα Ιούλιος 2010 Χ. Ζέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργ. Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2

3 1 Γενικές αρχές σχεδιασμού κατά ΕΝ [1] Μια κατασκευή ανθεκτική σε περιβαλλοντικές δράσεις θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις λειτουργικότητας, αντοχής και ευστάθειας σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, χωρίς να εμφανίσει ουσιαστική απώλεια της χρησιμότητάς της αλλά και χωρίς να έχει ανάγκη από εκτεταμένη συντήρηση. Για να επιτευχθεί αυτή η απαιτούμενη διάρκεια ζωής της κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του κάθε δομικού στοιχείου έναντι των σχετικών περιβαλλοντικών δράσεων. Οι συνθήκες έκθεσης της κατασκευής σε τέτοιες περιβαλλοντικές δράσεις περιλαμβάνουν τόσο χημικές όσο και φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες, στις οποίες είναι εκτεθειμένη η κατασκευή, πέραν από τις μηχανικές δράσεις, οι οποίες μέχρι τώρα ούτως ή άλλως λαμβάνονταν υπόψη στο σχεδιασμό. ΕΝ ΕΝ , 4.3 Οι απαιτήσεις για ανθεκτικότητα θα λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και ανέγερσης του έργου, περιλαμβανομένων των φάσεων της επιλογής των δομικών υλικών, της εκπόνησης των κατασκευαστικών λεπτομερειών, της εκτέλεσης και του ελέγχου ποιότητας. Η επαρκής επικάλυψη στο σκυρόδεμα απαιτείται για να επιτευχθούν: (α) Ασφαλής μεταφορά των τάσεων λόγω συνάφειας μεταξύ του οπλισμού και του σκυροδέματος (βλ. Κεφ. 2), (β) Προστασία του οπλισμού και όλων των λοιπών ενσωματωμένων μεταλλικών τεμαχίων στο σκυρόδεμα, έναντι διάβρωσης (βλ. Κεφ. 3 και 4), και (γ) Ικανοποιητική αντοχή σε πυρκαγιά (βλ. Κεφ. 5.). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις επικάλυψης και αποστάσεων μεταξύ οπλισμών για αντοχή σε πυρκαγιά δίδονται σαν αξονικές αποστάσεις από την επιφάνεια του σκυροδέματος έως τον άξονα της ράβδου, και όχι καθαρές αποστάσεις επικάλυψης, όπως ισχύει για το σχεδιασμό επικάλυψης για ανθεκτικότητα. Γενικά, η επικάλυψη από σκυρόδεμα του οπλισμού είναι η απόσταση από την εξώτατη επιφάνεια του οπλισμού έως την πλησιέστερη επιφάνεια από σκυρόδεμα. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στο ΕΝ 206, σαν τέτοια επιφάνεια νοείται ακόμη και η επιφάνεια του σκυροδέματος στους αρμούς διαστολής, λόγω της συχνά παρατηρούμενης διάβρωσης των οπλισμών πλησίον αυτών των αρμών λόγω ελλιπούς συντήρησης, είτε λόγω του ότι οι αρμοί αυτοί στην ανωδομή λειτουργούν και σαν σεισμικοί αρμοί, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν μετακινήσεις στη διάρκεια ζωής του έργου. Στην περίπτωση που οι οπλισμοί διέρχονται μέσα από τον αρμό (π.χ. βλήτρα σε δάπεδα από σκυρόδεμα), οι οπλισμοί αυτοί θα έχουν ειδική αντιδιαβρωτική προστασία. Στα Σχέδια καθορίζεται η ονομαστική επικάλυψη. Όπως δείχνεται στο Σχ. 1, η ονομαστική επικάλυψη θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με τα (α) (γ) παραπάνω και, στην περίπτωση των (α) και (β), θα πρέπει να ενσωματώνει και πρόβλεψη για τυχόν αποκλίσεις που αναμένονται να συμβούν κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου (βλ. Κεφ. 4). ΕΝ (1) ΕΝ (3) 3

4 Ονομαστική επικάλυψη, c nom Ελάχιστη επικάλυψη, c min (για συνάφεια,c min,b, ή για ανθεκτικότητα, c min,dur) Πρόβλεψη σχεδιασμού για κατασκευαστικές αποκλίσεις, Δc dev Αξονική απόσταση, a i Σημείωση Ονομαστική επικάλυψη > ελάχιστη αξονική απόσταση (λόγω πυρκαγιάς) a i Φ/2 Φ Σχήμα 1 Ορισμός των επικαλύψεων κατά ΕΝ Επικάλυψη για επάρκεια σε συνάφεια, c min,b Για να είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά των δυνάμεων λόγω συνάφειας, αλλά και για να εξασφαλισθεί ικανή συμπύκνωση του σκυροδέματος, η ελάχιστη επικάλυψη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από μια διάμετρο της ράβδου οπλισμού (ή την ισοδύναμη διάμετρο, εφόσον πρόκειται για δέσμη οπλισμών). Η παραπάνω ελάχιστη τιμή επικάλυψης για επάρκεια σε συνάφεια θα πρέπει να αυξηθεί κατά 5 mm εφόσον η ονομαστική μέγιστη διάσταση του μέγιστου κόκκου του αδρανούς υπερβαίνει τα 32 mm. ΕΝ (3)&ΕΠ 3 Επικάλυψη για επάρκεια σε ανθεκτικότητα, c min,dur Πίνακες 1, 2 & 3 Οι συνθήκες περιβαλλοντικής έκθεσης ταξινομούνται σε κατηγορίες έκθεσης, όπως δείχνονται στον Πίνακα 1, ο οποίος βασίζεται στο EN [4]. και το Εθνικό Προσάρτημα (ΕΠ) αυτού. Η σύνθεση του σκυροδέματος και οι ελάχιστες επικαλύψεις για επάρκεια σε ανθεκτικότητα, c min,dur παρατίθενται στους Πίνακες 2 και 3, οι οποίοι έχουν επίσης βασισθεί στο ΕΠ του ΕΝ [4]. Οι Πίνακες αυτοί δίνουν τις συνιστώμενες τιμές για σκυρόδεμα κανονικού βάρους, περιεκτικότητας σε αδρανή με διάσταση μέγιστου κόκκου 20 mm για επιλεγμένες Κατηγορίες έκθεσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και επικαλύψεις οπλισμού. Σε συνδυασμό περιβαλλοντικών δράσεων, ενδέχεται να υπάρχει και συνδυασμός Κατηγοριών περιβαλλοντικής έκθεσης. Για την κάθε σχετική Κατηγορία έκθεσης και ανάλογα με τον τύπο τσιμέντου που προδιαγράφεται στη Μελέτη, θα πρέπει να προσδιορίζονται από τους Πίνακες 2 και 3, οι ελάχιστες επικαλύψεις, η απαιτούμενη κατηγορία θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος και ο μέγιστος λόγος Νερό/Τσιμέντο (Ν/Τ) στη σύνθεση, ανάλογα, οπότε να χρησιμοποιείται η δυσμενέστερη περίπτωση. Για αύξηση της διάρκειας ζωής σχεδιασμού στα 100 έτη (Πίνακας 3), απαιτείται να αυξηθεί η δομητική κατηγορία κατά δύο τάξεις. Εκτός από αποκλειστική αύξηση της επικάλυψης, επιτρέπεται να αυξηθεί παράλληλα και η κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος. 4

5 Πίνακας 1 Κατηγορίες έκθεσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες Κατηγορία Περιγραφή του περιβάλλοντος Πληροφοριακά παραδείγματα από όπου μπορεί να προκύψει η Κατηγορία έκθεσης 1. Ουδείς κίνδυνος διαβρωτικής δράσης ή προσβολής Χ0 Για άοπλο σκυρόδεμα: Όλες οι Κατηγορίες έκθεσης, πλην όπου υπάρχει ψύξη απόψυξη, επιφανειακή απότριψη ή χημική δράση. Για οπλισμένο σκυρόδεμα ή ενσωματωμένα μεταλλικά τεμάχια: πολύ ξηρό. Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με πάρα πολύ χαμηλή υγρασία. 2. Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης XC1 Ξηρό ή μονίμως υγρό. Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με χαμηλή υγρασία. Σκυρόδεμα μέσα σε νερό. XC2 Υγρό, σπανίως ξηρό. Επιφάνειες σκυροδέματος υπό μακροχρόνια επαφή με το νερό. Πολλές θεμελιώσεις. XC3 Μέση υγρασία. Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με μέση ή υψηλή υγρασία. Εξωτερικό σκυρόδεμα στεγασμένο από τη βροχή. XC4 Εναλλαγή ξηρού και υγρού. Επιφάνειες σκυροδέματος σε επαφή με το νερό και που δεν υπάγονται στην XC2 3. Διάβρωση λόγω χλωριόντων που δεν προέρχονται από το θαλασσινό νερό XD1 Μέση υγρασία. Επιφάνειες σκυροδέματος σε επαφή με χλωριόντα μεταφερόμενα στον αέρα. XD2 Υγρό, σπανίως ξηρό. Σκυρόδεμα τελείως εμβαπτισμένο σε νερό που περιέχει χλωριόντα, π.χ. πισίνες. XD3 Εναλλαγή ξηρό και υγρό. Τμήματα γεφυρών εκτεθειμένα σε αέρια διαβροχή που περιέχει χλωριόντα. Οδοστρώματα, δάπεδα στάθμευσης. 4. Διάβρωση λόγω χλωριόντων από το θαλασσινό νερό XS1 Εκτεθειμένο σε άλατα στον αέρα αλλά όχι σε Σκυρόδεμα πλησίον ή επί της ακτής. άμεση επαφή με το νερό. XS2 Μονίμως μέσα στη θάλασσα. Τμήματα λιμενικών έργων. XS3 Ζώνες που επηρεάζονται από την παλίρροια, τον παφλασμό και τη διαβροχή. Τμήματα λιμενικών έργων. 5. Διάβρωση λόγω δράσης ψύξης / απόψυξης XF1 Μέσο επίπεδο κορεσμού σε νερό, χωρίς αντιπαγωτικά άλατα. XF2 Μέσο επίπεδο κορεσμού σε νερό, με αντιπαγωτικά. XF3 XF4 Υψηλό επίπεδο κορεσμού σε νερό, χωρίς αντιπαγωτικά άλατα. Υψηλό επίπεδο κορεσμού σε νερό, με αντιπαγωτικά άλατα ή θαλασινό νερό. 6. Δράση λόγω χημικής προσβολής XΑ1 XΑ2 XΑ3 Ελαφρά δραστικό χημικό περιβάλλον. Μέσα δραστικό χημικό περιβάλλον. Υψηλά δραστικό χημικό περιβάλλον. Κατακόρυφες επιφάνειες από σκυρόδεμα εκτεθειμένες σε βροχή και παγετό. Κατακόρυφες επιφάνειες οδικών έργων εκτεθειμένες σε βροχή και αερομεταφερόμενα αντιπαγωτικά άλατα. Οριζόντιες επιφάνειες από σκυρόδεμα εκτεθειμένες σε βροχή και παγετό. Καταστρώματα οδών και γεφυρών εκτεθειμένα σε αντιπαγωτικά άλατα. Επιφάνειες από σκυρόδεμα εκτεθειμένες σε παγετό και άμεση διαβροχή που περιέχει αντιπαγωτικά άλατα. Ζώνη διαβροχής λιμενικών έργων εκτεθειμένες σε παγετό. Φυσικά εδάφη και υδροφόρος ορίζοντας. 5

6 Πίνακας 2 Κατηγορία οπλισμένου σκυροδέματος και επικάλυψη έως τον οπλισμό για ανθεκτικότητα, για προβλεπόμενη διάρκεια ζωής σχεδιασμού του δομήματος τουλάχιστον 50 έτη Κατηγορία Συνθήκες έκθεσης Τύποι συνδυασμών τσιμέντων α Κατηγορά αντοχής, μέγιστος λόγος Ν/Τ, ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (Kg/m 3 ) Ονομαστική επικάλυψη στο συμβατικό οπλισμό 15+Δc β 20+Δc 25+Δc 30+Δc 35+Δc 40+Δc 45+Δc 50+Δc 1. Ουδείς κίνδυνος διαβρωτικής δράσης X0 ε Εντελώς ξηρό Όλοι Συνιστάται να μη χρησιμοποιείται σε οπλισμένο σκυρόδεμα 2. Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης XC1 ε XC2 XC3 Ξηρό ή μονίμως υγρό. Υγρό, σπανίως ξηρό. Μέση υγρασία. Όλοι γ Όλοι C20/25 0, C25/30 0, Όλοι XC4 Εναλλαγή ξηρού και υγρού. Όλοι 3. Διάβρωση λόγω χλωριόντων XD1 XD2 XD3 Μέση υγρασία. Υγρό, σπανίως ξηρό. Εναλλαγή ξηρό και υγρό. Όλοι γ Όλοι <<<< δ <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< C25/30 0, C30/37 0, C30/37 0, <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< C32/40 0, Όλοι 4. Διάβρωση λόγω χλωριόντων από το θαλασσινό νερό XS1 XS2 XS3 Εκτεθειμένο σε άλατα στον αέρα αλλά όχι σε άμεση επαφή με το νερό Υγρό, σπανίως ξηρό. Ζώνες που επηρεάζονται από την παλίρροια, τον παφλασμό και τη διαβροχή. CEM II, ΙII, IV (εκτός B-LL), SRPC γ CEM I, ΙI (B-LL) CEM II, ΙII, IV (εκτός B-LL), SRPC C26/32 0, C30/37 0, CEM I, ΙI (B-LL) CEM II, ΙII, IV (εκτός B-LL), SRPC C26/32 0, C30/37 0, CEM I, ΙI (B-LL) <<<< <<<< C35/45 0, C25/30 <<<< 0, <<<< <<<< <<<< <<<< C25/30 <<<< 0, <<<< <<<< <<<< <<<< C30/37 0, C35/45 0,

7 Πίνακας 2 (Συνεχίζεται) Κατηγορία Συνθήκες έκθεσης Τύποι συνδυασμών τσιμέντων α 6. Διάβρωση λόγω χημικής προσβολής Ελαφρά Αν υπάρχουν δραστικό SO 2 XA1 4, τσιμέντο χημικό μέσης ανθ/τας περιβάλλον. σε θειικά XA2 XA3 Μέσα δραστικό χημικό περιβάλλον. Υψηλά δραστικό χημικό περιβάλλον. Αν υπάρχουν SO 2 4, τσιμέντο μέσης ή υψηλής ανθ/τας σε θειικά Αν υπάρχουν SO 2 4, τσιμέντο υψηλής ανθ/τας σε θειικά Κατηγορά αντοχής, μέγιστος λόγος Ν/Τ, ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (Kg/m 3 ) Ονομαστική επικάλυψη στο συμβατικό οπλισμό 15+Δc β 20+Δc 25+Δc 30+Δc 35+Δc 40+Δc 45+Δc 50+Δc γ C28/35 0, C30/37 0, C35/45 0, <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< Υπόμνημα: α Τύποι ή συνδυασμοί τσιμέντων: CEM I = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ CEM IIA = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 6-20% τέφρα, CEM = τσιμέντο ανθεκτικό στα θειούχα σκωρία ή 20% ασβεστόλιθο SPRC CEM = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 36-55% τέφρα V = ιπτάμενη τέφρα IVB CEM IIΒ = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 21-35% τέφρα β Δc = Πρόσθετη αύξηση για αποκλίσεις κατά την εκτέλεση (βλέπε Κεφ. 4). γ = δεν συνιστάται, να χρησιμοποιείται μεγαλύτερη επικάλυψη δ <<<< = η ποιότητα σκυροδέματος που δίδεται στην προηγούμενη στήλη δεν θα πρέπει να μειώνεται. ε Για αυτή την Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης, επιτρέπεται να προδιαγράφεται στο έργο τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (σύμφωνα με το Κεφ. 6.4, ΕΝ 206-1). 7

8 Πίνακας 3 Ποιότητα σκυροδέματος και επικάλυψη έως τον οπλισμό για ανθεκτικότητα, για προβλεπόμενη διάρκεια ζωής σχεδιασμού του δομήματος 100 έτη (θεωρείται ότι το δόμημα ανήκει αρχικά στη δομητική κατηγορία S4) Κατηγορία Συνθήκες έκθεσης Τύποι συνδυασμών τσιμέντων α 1. Ουδείς κίνδυνος διαβρωτικής δράσης X0 ε Εντελώς ξηρό Όλοι 2. Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης XC1 ε,στ XC2 στ XC3 στ Ξηρό ή μονίμως υγρό. Υγρό, σπανίως ξηρό. Μέση υγρασία. Όλοι Όλοι Κατηγορά αντοχής, μέγιστος λόγος Ν/Τ, ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (Kg/m 3 ) Ονομαστική επικάλυψη στον οπλισμό (δεν περιλαμβάνεται ο χάλυβας προέντασης) 15+Δc β 20+Δc 25+Δc 30+Δc 35+Δc 40+Δc 45+Δc 50+Δc Συνιστάται η κατηγορία αυτή να μη χρησιμοποιείται σε οπλισμένο σκυρόδεμα γ C20/25 0, γ C25/30 0, Όλοι XC4 στ Εναλλαγή ξηρού και υγρού. Όλοι Υπόμνημα: α Τύποι ή συνδυασμοί τσιμέντων από τους τύπους που παράγονται εντός Ελλάδος: CEM I CEM IIA CEM IVB CEM IIΒ = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ <<<< δ <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< C25/30 0, C30/37 0, = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 6-20% τέφρα, CEM = τσιμέντο ανθεκτικό στα θειούχα σκωρία ή 20% ασβεστόλιθο SPRC = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 36-55% τέφρα V = ιπτάμενη τέφρα = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 21-35% τέφρα β Δc = Πρόσθετη αύξηση για αποκλίσεις κατά την εκτέλεση (βλέπε Κεφ. 4). γ = δεν συνιστάται, να χρησιμοποιείται μεγαλύτερη επικάλυψη δ <<<< = η ποιότητα σκυροδέματος που δίδεται στην προηγούμενη στήλη δεν θα πρέπει να μειώνεται. <<<< <<<< ε στ Για αυτή την Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης, επιτρέπεται να προδιαγράφεται στο έργο τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (σύμφωνα με το Κεφ. 6.4, ΕΝ 206-1). Για αύξηση της διάρκειας ζωής σχεδιασμού στα 100 έτη απαιτείται να αυξηθεί η δομητική κατηγορία κατά δύο τάξεις (θεωρούμενη κατά αρχήν S4). Στην περίπτωση αυτή, εκτός από αποκλειστική αύξηση της επικάλυψης, επιτρέπεται εναλλακτικά να αυξηθεί παράλληλα και η κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος. 8

9 4 Επικάλυψη Δc dev και λοιπές ανοχές Οι ελάχιστες επικαλύψεις για επάρκεια συνάφειας (c min,b, Κεφ. 2) και ανθεκτικότητας (c min,dur, Πίνακες 2 και 3) θα πρέπει να αυξάνονται κατά το σχεδιασμό, κατά το μέγεθος Δc dev ώστε να ληφθούν υπόψη οι πιθανές αποκλίσεις κατά την εκτέλεση, όπως αναφέρεται παρακάτω: ΕΝ (1)&ΕΠ 10 mm, γενικά. Μεταξύ 5 και 10 mm, στην περίπτωση που λειτουργεί ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στο έργο και όταν η επικάλυψη ελέγχεται με μετρήσεις. Μεταξύ 0 και 10 mm, στην περίπτωση που τα μη συμμορφούμενα δομικά στοιχεία απορρίπτονται με βάση μετρήσεις ακριβείας της επικάλυψης (π.χ. στα προκατασκευασμένα στοιχεία). Αναγνωρίζεται στο EN [3] ως Δc(-). Σε όρους ανοχών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, Δc dev, οι Δc(-) και Δc(+) υπόκεινται στις απαιτήσεις του EN και/ή στην προδιαγραφή του έργου. Η ελάχιστη επικάλυψη για σκυρόδεμα που σκυροδετείται επί διαμορφωμένου εδάφους (περιλαμβανομένου του σκυροδέματος καθαριότητος) είναι 40 mm, ενώ η επικάλυψη για σκυρόδεμα που σκυροδετείται επί μη διαμορφωμένου εδάφους είναι 65 mm. Θα πρέπει να προδιαγράφεται επί πλέον επικάλυψη σε επιφάνειες με ανάγλυφο ή ζωγραφιστό τελείωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ελάχιστη επικάλυψη στους Πίνακες 2 και 3 θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 5 mm. Για χάλυβα προέντασης εκτεθειμένο σε συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας XD, θα προβλεφθεί πρόσθετη επαύξηση, Δc,dur, ίση προς 10 mm, για διάρκεια ζωής σχεδιασμού 50 και 100 ετών. ΕΝ (4)&ΕΠ ΕΝ (11) ΕΝ (4)&ΕΠ 5 Επικάλυψη για αντίσταση σε πυρκαγιά 5.1 Γενικές αρχές Το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο (Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων) Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/88) ορίζει το πάχος επικάλυψης του κύριου οπλισμού σαν την καθαρή απόσταση του οπλισμού από την παρειά του δομικού μέλους. Στην επικάλυψη αυτή επιτρέπεται να προστεθεί και το πάχος του τυχόν επιχρίσματος, με την προϋπόθεση ότι είναι εξασφαλισμένη η πρόσφυσή του στο σκυρόδεμα (άρα να μην υπάρχει μόνωση μεταξύ σκυροδέματος και επιχρίσματος) Γενικές αρχές κατά Στο, καθορίζονται οι ελάχιστες διαστάσεις των δομικών στοιχείων και οι επικαλύψεις του οπλισμού, θεωρούμενες ως οι αποστάσεις έως τον άξονα του οπλισμού, για την επίτευξη αντίστασης σε πυρκαγιά. Οι εν λόγω γεωμετρικές απαιτήσεις (κατά ) καθορίζονται στα Σχήματα ΠΔ 71/88, Παράρτημα Α, Κεφ. 2 ΕΝ 1992, Τμήματα 4.2, 4.3 & 5 9

10 2 και 3, δίδονται δε στους Πίνακες 4 έως 10. Τα παραπάνω βασίζονται στα δεδομένα υπό μορφή πινάκων του EN [2] και του ΕΠ, και καταδεικνύουν κατά πόσο η φέρουσα ικανότητα σχετίζεται με αντίσταση σε δράσεις με πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, E, και/ή μόνωση, I. Διατίθενται και μέθοδοι τεχνικού σχεδιασμού σε πυρκαγιά, οι οποίες εισάγονται στο Κεφ Γενικά, οι αποστάσεις έως τον άξονα του οπλισμού για χάλυβα προέντασης είναι μεγαλύτερες κατά 10 mm, για δε τα καλώδια και τένοντες προέντασης είναι μεγαλύτερες κατά 15 mm. Σχήμα 2 Τομή εγκαρσίως του στοιχείου η οποία δείχνει την ονομαστική απόσταση στον άξονα a και την αξονική απόσταση έως την παρειά της διατομής, a sd a sd b a h b Σχ. 5.2 h s a m b w Σχ. 5.4 b b b 5.2 Υποστυλώματα Η αντίσταση σε πυρκαγιά των πλευρικά παγιοποιημένων υποστυλωμάτων μπορεί να υπολογισθεί κάνοντας χρήση είτε της Μεθοδολογίας Α είτε της Μεθοδολογίας Β. Ουσιαστικά: Όταν η εκκεντρότητα είναι e < 0.15b, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η Μεθοδολογία A (βλέπε Πίνακα 4A). Όταν 0.15b < e < 0.25b ή 100 mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η Μεθοδολογία Β (βλέπε Πίνακα 4B). Όταν 0.25b < e < 0.5b, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία B που δίδονται στο EN Παρ. Γ. Όταν e > 0.5b, σε χαμηλά επίπεδα αξονικής φόρτισης, μπορεί να θεωρηθεί ότι το στοιχείο είναι παρόμοιο με ένα στοιχείο υπό προέχουσα κάμψη (π.χ. δοκός). Εναλλακτικά, οι δρώσες ροπές μπορούν να κατανεμηθούν πέραν από τα συνήθη όρια έτσι ώστε η εκκεντρότητα να μειωθεί εντός των ορίων που προβλέπονται από τους Πίνακες, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνδεδεμένες δοκοί θα έχουν μελετηθεί για τις ανάλογα αυξημένες ροπές στο άνοιγμα, παρέχουν δε την απαιτούμενη

11 πλαστιμότητα. Ο Πίνακας 4A ισχύει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η εκκεντρότητα πρώτης τάξεως υπό συνθήκες πυρκαγιάς πρέπει να είναι = 0.15b (or h). Η εκκεντρότητα υπό συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να ληφθεί ίση με αυτή του σχεδιασμού υπό κανονικές θερμοκρασίες. Το μήκος λυγισμού του υποστυλώματος υπό συνθήκες πυρκαγιάς l 0,fi = 3 m. Η τιμή του l 0,fi μπορεί να ληφθεί ίση προς το 50% του πραγματικού ύψους για ενδιάμεσους ορόφους και μεταξύ του 50% και 70% του πραγματικού ύψους για τον ανώτατο όροφο. Το συνολικό εμβαδόν του οπλισμού δεν υπερβαίνει το 4% του συνολικού εμβαδού της διατομής από σκυρόδεμα. Πίνακας 4A Αντίσταση σε πυρκαγιά: Υποστυλώματα παραλληλόγραμμης ή κυκλικής διατομής Μεθοδολογία Α Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min /αξονική απόσταση κύριου οπλισμού a () Υποστύλωμα εκτεθειμένο σε πάνω από Υποστύλωμα μία παρειές εκτεθειμένο σε μία παρειά α μ fi = 0.5 μ fi = 0.7 μ fi = 0.7 R /36 250/46 300/31 350/40 R /45 350/53 400/38 450/40 β 155/25 155/25 Πιν. 5.2α R /45 β 350/57 β 175/35 450/40 β 450/51 R /75 β γ 295/70 Υπόμνημα: α β γ μ fi = ο λόγος του αξονικού φορτίου σχεδιασμού στο συνδυασμό με πυρκαγιά προς την αντοχή σχεδιασμού του υποστυλώματος σε συνήθη θερμοκρασία. = τουλάχιστον 8 ράβδοι Η Μεθοδολογία Β αποδίδει 600/70 για Κατηγορία αντίστασης R 240 και n = 0.5. Ισχύει ο Πίνακας 4Β, όπου: Η εκκεντρότητα φόρτισης στη δράση με πυρκαγιά, e = M 0Ed, fi /N 0Ed,fi = 0.25h 100 mm. όπου: M 0Ed,fi και N 0Ed,fi = οι ροπές και αξονικά φορτία πρώτης τάξεως υπό τη δράση φορτίων με πυρκαγιά. N 0Ed,fi = 0.7 N 0Ed. Η εκκεντρότητα υπό συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να ληφθεί ίση με αυτή του σχεδιασμού υπό κανονικές

12 θερμοκρασίες Η λυγηρότητα σε πυρκαγιά, λ fi = l 0,fi /i 30. όπου: λ 0,fi = μήκος λυγισμού υπό συνθήκες πυρκαγιάς και i = ακτίνα περιστροφής (βλ. Κεφ ). Το μηχανικό ποσοστό του διαμήκους οπλισμού ω = A s f yd /A c f cd 1. Για f yk = 500 MPa, A s /A c = 1% και f ck = 20 MPa, ω = 0.22 Για f yk = 500 MPa, A s /A c = 1% και f ck = 30 MPa, ω = Για f yk = 500 MPa, A s /A c = 1% και f ck = 50 MPa, ω = Πίνακας 4B Αντίσταση σε πυρκαγιά: Υποστυλώματα παραλληλόγραμμης ή κυκλικής διατομής Μεθοδολογία B Κατηγορία αντίσταση ς σε πυρκαγιά ω Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min /αξονική απόσταση κύριου οπλισμού a n = 0.15 n = 0.30 n = 0.50 n = 0.70 R /30 ως 200/25 α 200/40 ως 300/25 α 300/40 ως 500/25 α 500/25 α R /25 α 150/35 ως 200/25 α 250/35 ως 350/25 α 350/40 ως 550/25 α /25 α 150/30 ως 200/25 α 250/40 ως 400/25 α 300/50 ως 600/ /40 ως 250/25 α 300/40 ως 400/25 α 500/50 ως 550/25 α 550/40 ως 600/25 α /35 ως 200/25 α 200/45 ως 300/25 α 300/45 ως 550/25 α 550/50 ως 600/ /25 α 200/40 ως 300/25 α 250/40 ως 550/25 α 500/50 ως 600/45 R /50 ως 350/25 α 400/50 ως 550/25 α 550/25 α 550/60 ως 600/ /45 ως 300/25 α 300/45 ως 550/25 α 450/50 ως 600/25 α 500/60 ως 600/ /40 ως 250/25 α 250/50 ως 400/25 α 450/45 ως 600/30 600/60 R /60 ως 550/25 α 550/40 ως 600/25 α 600/ /45 ως 500/25 α 450/55 ως 600/25 α 600/ /45 ως 500/25 α 500/40 ως 600/30 600/60 Υπόμνημα: α Όπου το πλάτος της δοκού = b min και υπάρχει μόνο μια στρώση κάτω οπλισμού, a sd = a + 10 mm β β β

13 Κατηγορία έκθεσης σε πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min /καθαρή απόσταση κύριου οπλισμού (ΠΔ 71/88) Υποστύλωμα Υποστύλωμα εκτεθειμένο σε όλη εκτεθειμένο στο την περίμετρο 50% της περιμέτρου /20 125/20 100/20 Υποστύλωμα εκτεθειμένο σε μία παρειά α ΠΔ 71/88, Παράρτημα Α, Κεφ /25 160/25 120/ /30 200/25 140/ /35 200/25 160/ /35 300/30 200/ /35 350/35 240/25 Υπόμνημα: β = υποστυλώματα ενσωματωμένα σε πυράντοχους τοίχους ίσου τουλάχιστον δείκτη πυραντίστασης, θεωρούνται ότι προσβάλλονται μόνο από τη μία παρειά από την πυρκαγιά. 5.3 Τοιχία Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 5, όπου: Το πάχος του τοιχίου που καθορίζεται στον Πίνακα 5 μπορεί να ελαττωθεί κατά 10%, εφόσον χρησιμοποιούνται ασβεστολιθικά αδρανή. Ο λόγος ύψους προς πάχος του τοιχίου δεν θα υπερβαίνει το 40. Ως µ fi ορίζεται ο λόγος του αξονικού φορτίου σχεδιασμού για το συνδυασμό φόρτισης λόγω πυρκαγιάς προς την αξονική αντοχή του υποστυλώματος σε συμβατική θερμοκρασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με ταυτόχρονη εκκεντρότητα που ισοδυναμεί με αυτή υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Συντηρητικά, ο λόγος μπορεί να ληφθεί ίσος προς 0.7. Πίνακας 5 Αντίσταση σε πυρκαγιά: Τοιχία Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά R Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min / απόσταση στον άξονα κύριου οπλισμού a μ fi = 0.35 μ fi = 0.70 Πιν. 5.4 Τοιχίο Τοιχίο εκτεθειμένο σε εκτεθειμένο μία παρειά αμφίπλευρα Τοιχίο Τοιχίο εκτεθειμένο σε εκτεθειμένο μία παρειά αμφίπλευρα REI /10 120/10 130/10 140/10 REI /20 140/10 140/25 170/25 REI /25 160/25 160/35 220/35 REI /55 250/55 270/60 350/60 13

14 Κατηγορία έκθεσης σε πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος τοιχίου b min /καθαρή απόσταση κύριου οπλισμού (ΠΔ 71/88) Άοπλο Οπλισμένο α Υπόμνημα: β = με ελάχιστο ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού 0,4% και ελάχιστη επικάλυψη 25mm. ΠΔ 71/88, Παράρτημα Α, Κεφ Δοκοί Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 6, όπου: Στον Πίνακα, a είναι η απόσταση στον άξονα και b min είναι το πλάτος της δοκού. Ο Πίνακας ισχύει μόνο εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις ως προς τις λεπτομέρειες όπλισης του Ευρωκώδικα 2 και εφόσον, στο σχεδιασμό των συνεχών δοκών υπό κανονικές θερμοκρασίες, η ανακατανομή των ροπών δεν υπερβαίνει το 15%. Για συνεχείς δοκούς και αντοχή σε πυρκαγιά κατηγορίας R90 και άνω, το εμβαδό του άνω οπλισμού σε ένα μήκος 0.3 l eff εκατέρωθεν του άξονα της κάθε εσωτερικής στήριξης δεν θα είναι μικρότερο από την παρακάτω τιμή: όπου: x = η απόσταση της ελεγχόμενης διατομής από τον άξονα στήριξης A s,req(0) = το απαιτούμενο εμβαδόν οπλισμού κατά το σχεδιασμό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος A s,req(x) = το ελάχιστο εμβαδόν οπλισμού που απαιτείτε σε πυρκαγιά στη θεωρούμενη διατομή, όχι μικρότερο από το απαιτούμενο για σχεδιασμό υπό συνήθη θερμοκρασία l eff = το μεγαλύτερο από τα ισοδύναμα μήκη των δύο εκατέρωθεν ανοιγμάτων Για Κατηγορίες Αντίστασης σε πυρκαγιά R120 R240, το πλάτος της δοκού στην πρώτη ενδιάμεση στήριξη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 mm για την R120 ή 480 mm για την R240, εφόσον και οι δύο ακόλουθες συνθήκες ικανοποιούνται: α) δεν υπάρχει πάκτωση στην ακραία στήριξη και 14

15 β) η δρώσα τέμνουσα υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος, V Ed, είναι V Ed > 0.67 V Rd,max όπου V Rd,max είναι η φέρουσα ικανότητα σε τέμνουσα έναντι αστοχίας του διαγώνιου θλιπτήρα. Για δοκούς που εκτίθενται και από τις τέσσερεις πλευρές, βλέπε EN , Κεφ Πίνακας 6 Αντίσταση σε πυρκαγιά: Δοκοί Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατός συνδυασμός των ελαχίστων διαστάσεων a και b min (mm) () Δ/ση Αμφιέρειστες δοκοί Συνεχείς δοκοί α α α α α R 60 b min = a = R 90 b min = a = R 120 b min = a = R 240 b min = a = Υπόμνημα: α Όπου το πλάτος της δοκού = b min και υπάρχει μόνο μια στρώση κάτω οπλισμού, a sd = a + 10 mm Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατός συνδυασμός των ελαχίστων διαστάσεων c και b min (mm) (Π.Δ. 71/88) Δ/ση Αμφιέρειστες δοκοί Συνεχείς δοκοί Οπλισμένες Προεντεταμένες Οπλισμένες Προεντεταμένες 30 b min = c = b min = c = b min = c = b min = c = b min = b min = c = c = Πιν. 5.5 & 5.6 Π.Δ. 71/88 15

16 5.5 Συμπαγείς πλάκες Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 7, όπου: Η διάσταση της πλάκας h s θα λαμβάνεται ίση με το άθροισμα του πάχους της πλάκας και του πάχους των τυχόν πυράντοχων γεμισμάτων επικάλυψης. Οι διαστάσεις που δίδονται για συνεχείς πλάκες σε μια ή σε δύο διευθύνσεις ισχύουν όταν η ανακατανομή των ροπών δεν υπερβαίνει το 15%. Σε άλλη περίπτωση, στο κάθε άνοιγμα η πλάκα θα θεωρηθεί σαν διέρειστη. Τα l x και l y είναι τα ανοίγματα της πλάκας ως προς τις δύο διευθύνσεις (δύο διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους), όπου y l είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα. Στις πλάκες οι οποίες λειτουργούν σε δύο διευθύνσεις η απόσταση στον άξονα αφορά την απόσταση στον άξονα του οπλισμού στην κατώτατη στρώση. Η απόσταση στον άξονα a για τετραέρειστες πλάκες αφορά πλάκες οι οποίες εδράζουν και στις τέσσερεις πλευρές. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να θεωρηθούν σαν πλάκες οι οποίες λειτουργούν στη μία διεύθυνση. Η παρακάτω πρόσθετη απαίτηση αφορά τις συνεχείς συμπαγείς πλάκες: θα προβλεφθεί ένας ελάχιστος αρνητικός οπλισμός A s = A c επάνω από τις εσωτερικές στηρίξεις εφόσον: α) Χρησιμοποιείται οπλισμός ψυχρής έλασης, ή β) Δεν υλοποιείται πάκτωση επάνω από τις ακραίες στηρίξεις, σε πλάκες δύο ανοιγμάτων, ή γ) Όπου δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί εγκάρσια ανακατανομή των επιρροών του φορτίου. Πίνακας 7 Αντίσταση σε πυρκαγιά: διέρειστες και τετραέρειστες συμπαγείς πλάκες Κατηγορίες: Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Ε, μόνωση, Ι Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Πάχος πλάκας h s Αξονική απόσταση, a (απλά εδραζόμενη) Διέρειστη Τετραέρειστη l y /l x < l y /l x 2 RΕΙ RΕΙ RΕΙ RΕΙ Απόσταση στον άξονα, a (συνεχής) Πιν

17 Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατός συνδυασμός των ελαχίστων διαστάσεων c και d min (mm) (Π.Δ. 71/88) Δ/ση Αμφιέρειστες Συνεχείς Οπλισμένες Προεντεταμένες Οπλισμένες Προεντεταμένες 30 h s = c = h s = c = h s = c = h s = c = h s = h s = c = 5.6 Μυκητοειδείς πλάκες c = Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 8, όπου: Το πάχος της πλάκας h s αφορά το πάχος του δομικού στοιχείου, εξαιρουμένων των τελειωμάτων. Οι διαστάσεις που δίδονται στον Πίνακα ισχύουν εφόσον η ανακατανομή στο σχεδιασμό υπό κανονική θερμοκρασία δεν υπερβαίνει το 15%. Σε άλλη περίπτωση, θα χρησιμοποιούνται οι τιμές της απόστασης στον άξονα του Πίνακα 7 για τις διέρειστες πλάκες. Σαν απόσταση στον άξονα νοείται η απόσταση στον άξονα του οπλισμού στην κατώτατη στρώση. Για Κατηγορίες αντίστασης σε πυρκαγιά REI 90 και άνω, θα πρέπει να τοποθετηθεί συνεχής άνω οπλισμός κατά μήκος όλου του ανοίγματος, στις ζώνες των υποστυλωμάτων. Το εμβαδόν του οπλισμού αυτού θα είναι τουλάχιστον ίσο προς το 20% του συνολικού άνω οπλισμού επάνω από τις στηρίξεις, ο οποίος απαιτείται κατά το σχεδιασμό υπό κανονικές θερμοκρασίες. Πίνακας 8 Αντίσταση σε πυρκαγιά: μυκητοειδείς πλάκες Κατηγορίες: Ελάχιστες διαστάσεις mm) Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Πάχος πλάκας h s Αξονική απόσταση, a Ε, μόνωση, Ι RΕΙ RΕΙ RΕΙ RΕΙ Π.Δ. 71/88 Πιν

18 5.7 Διέρειστες δοκιδοτές πλάκες Για διέρειστες απλά εδραζόμενες δοκιδοτές πλάκες θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 9. Ο Πίνακας ισχύει για πλάκες οι οποίες φέρουν κατά κύριο λόγο ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο. Η απόσταση στον άξονα, μετρούμενη έως την κατακόρυφη παρειά της νεύρωσης, a sd, θα είναι τουλάχιστον a + 10 mm (1) Για συνεχείς δοκιδοτές πλάκες θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 9 για τα θλιβόμενα πέλματα, ενώ οι δοκίδες θα θεωρούνται σαν δοκοί (βλ. Κεφ. 5.4). Πίνακας 9 Αντίσταση σε πυρκαγιά: απλά εδραζόμενες διέρειστες δοκιδοτές πλάκες από σκυρόδεμα Κατηγορίες: Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Ε, μόνωση, Ι Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Δυνατοί συνδυασμοί του πλάτους δοκίδων b min και απόστασης στον άξονα a R 60 b min = a = a = 10 R 90 b min = h s = 100 a = a = 15 R 120 b min = h s = 120 a = a = 20 R 240 b min = h s = 175 a = a = 40 Πάχος πλάκας h s και απόσταση στον άξονα a στην πλάκα h s = 80 Πιν Συνεχείς δοκιδοτές πλάκες εδραζόμενες σε δύο διευθύνσεις Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 10, όπου: Ο Πίνακας εφαρμόζεται σε πλάκες που έχουν μία τουλάχιστον ανένδοτη στήριξη. Ο Πίνακας ισχύει για πλάκες οι οποίες φέρουν κατά κύριο λόγο ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο. Ο άνω οπλισμός θα τοποθετείται στο άνω μισό του πέλματος. Η απόσταση στον άξονα, μετρούμενη έως την κατακόρυφη παρειά της νεύρωσης, a sd, θα είναι τουλάχιστον a + 10 mm. Για κατηγορίες έκθεσης R90 και άνω, το εμβαδό του άνω οπλισμού σε ένα μήκος 0.3 l eff εκατέρωθεν του άξονα της κάθε εσωτερικής στήριξης δεν θα είναι μικρότερο από την παρακάτω τιμή: όπως καθορίζεται στο Κεφ Στην περίπτωση κατά την οποία η παραπάνω απαίτηση λεπτομέρειας όπλισης δεν ικανοποιείται, η πλάκα 18

19 θα θεωρείται ότι είναι διέρειστη. Πίνακας 10 Αντίσταση σε πυρκαγιά: Τετραέρειστες συνεχείς δοκιδοτές πλάκες από σκυρόδεμα με μία τουλάχιστον πλευρά δεσμευμένη Κατηγορίες: Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Ε, μόνωση, Ι Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Δυνατοί συνδυασμοί του πλάτους δοκίδων b min και αξονικής απόστασης a Πάχος πλάκας h s και αξ/κή απόσταση a στην πλάκα h s = 80 R 60 b min = a = a = 10 R 90 b min = h s = 100 a = a = 15 R 120 b min = h s = 120 a = a = 20 R 240 b min = h s = 175 a = a = 40 Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατοί συνδυασμοί των ελαχίστων διαστάσεων c, b και h s (mm) (Π.Δ. 71/88) Δ/ση Αμφιέρειστες Συνεχείς Οπλισμένες Προεντεταμένες Οπλισμένες Προεντεταμένες 30 h s = b = c = h s = b/c = c = h s = b = c = h s = b = c = h s = b = c = h s = b = c = Πιν Π.Δ. 71/88 19

20 5.9 Επικάλυψη για αντίσταση σε πυρκαγιά σε περιπτώσεις ποσοστού ανακατανομής >15% Η χρήση των Πινάκων 6, 7 και 8 περιορίζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, στο σχεδιασμό υπό κανονική θερμοκρασία, η ανακατανομή των ροπών δεν υπερβαίνει το 15%. Για την περίπτωση δοκών (και συνεχών δοκιδοτών πλακών), στις οποίες η ανακατανομή των ροπών υπερβαίνει το 15%, ο φορέας θα ελέγχεται σαν αμφιέρειστος ή θα ελέγχεται η στροφική ικανότητα στις στηρίξεις, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το EN Παρ. E. Αφορά συνεχείς ολόσωμες και μυκητοειδείς πλάκες και εφ όσον: α) γίνεται χρήση των μεγεθών από το συνδυασμό της καθολικής φόρτισης. β) η ανακατανομή περιορίζεται στο 20%. γ) Q k > 0.5G k, και δ) Η διάμετρος ράβδου, Φ 12 mm. τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι Πίνακες 7 και 8, για Κατηγορία πυραντίστασης έως R120. Όμως, αν η ονομαστική επικάλυψη είναι c nom < 25 mm, τότε η διάμετρος οπλισμού Φ πρέπει να είναι Φ 16 mm ενώ, μόνο στην περίπτωση που Φ = 16 mm, πρέπει να είναι A s,prov /A s,req = 1.11[5] Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς Το EN επιτρέπει να αποτιμώνται οι αντιστάσεις των διατομών σε πυρκαγιά είτε με απλοποιημένες είτε με πλέον προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού. Ο σχεδιασμός σε πυρκαγιά βασίζεται στην επαλήθευση (έλεγχο) ότι τα εντατικά μεγέθη (ή αποτελέσματα των δράσεων) κατά την πυρκαγιά δεν υπερβαίνουν την αντίσταση κατά την πυρκαγιά, μετά από την παρέλευση χρόνου, t, δηλαδή ότι E d,fi (t) R d,fi (t). Κατά την εκτίμηση αυτή: 4.2, 4.3 Οι δράσεις (φορτία) λαμβάνονται από το EN [2]. Η ανάλυση των στοιχείων βασίζεται στην εξίσωση E d,fi = η fi E d όπου: E d = η τιμή σχεδιασμού της αντίστοιχης δύναμης ή ροπής για σχεδιασμό υπό κανονική θερμοκρασία, η =μειωτικός συντελεστής της δράσης σχεδιασμού κατά τη δράση της πυρκαγιάς Οι απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού περιλαμβάνουν την ισοθερμική μέθοδο των 500 ο C, τη μέθοδο ζωνών καθώς και των επιρροών λυγισμού στα υποστυλώματα. Οι μέθοδοι αυτές, καθώς και οι πλέον προχωρημένες μέθοδοι υπολογισμού, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολύ σύνθετες κατασκευές, είναι πέραν του αντικειμένου της παρούσης. 20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Ζ, C, Σ, Ζplus... 3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Σ 175, 205, 225, 255...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ C 140, 155, 175, 205...4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζ 140, 155, 175, 205...5 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζplus 205, 225,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε 18.02.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 07-10-2008 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Η Οδηγία τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα