Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992"

Transcript

1 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ και τον Ευρωκώδικα EN 1992

2 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό νερό, σε κτίσμα παραθαλάσσιου οικισμού στην Άνδρο. [2], [3] Αστοχία του σκυροδέματος των κερκίδων υπαίθριου θεάτρου στη λίμνη Πλαστήρα. [4] Βλάβη στον φέροντα οργανισμό της πλάκας οροφής ισογείου πυλωτής, στον Οικισμό ΟΣΜΑΝ, λόγω πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο Αλιβέρι Ευβοίας, το Έκδοση: Συντάκτης: Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος Μπάκου Γ. 1, Αθήνα Ιούλιος 2010 Χ. Ζέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργ. Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2

3 1 Γενικές αρχές σχεδιασμού κατά ΕΝ [1] Μια κατασκευή ανθεκτική σε περιβαλλοντικές δράσεις θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις λειτουργικότητας, αντοχής και ευστάθειας σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, χωρίς να εμφανίσει ουσιαστική απώλεια της χρησιμότητάς της αλλά και χωρίς να έχει ανάγκη από εκτεταμένη συντήρηση. Για να επιτευχθεί αυτή η απαιτούμενη διάρκεια ζωής της κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του κάθε δομικού στοιχείου έναντι των σχετικών περιβαλλοντικών δράσεων. Οι συνθήκες έκθεσης της κατασκευής σε τέτοιες περιβαλλοντικές δράσεις περιλαμβάνουν τόσο χημικές όσο και φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες, στις οποίες είναι εκτεθειμένη η κατασκευή, πέραν από τις μηχανικές δράσεις, οι οποίες μέχρι τώρα ούτως ή άλλως λαμβάνονταν υπόψη στο σχεδιασμό. ΕΝ ΕΝ , 4.3 Οι απαιτήσεις για ανθεκτικότητα θα λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και ανέγερσης του έργου, περιλαμβανομένων των φάσεων της επιλογής των δομικών υλικών, της εκπόνησης των κατασκευαστικών λεπτομερειών, της εκτέλεσης και του ελέγχου ποιότητας. Η επαρκής επικάλυψη στο σκυρόδεμα απαιτείται για να επιτευχθούν: (α) Ασφαλής μεταφορά των τάσεων λόγω συνάφειας μεταξύ του οπλισμού και του σκυροδέματος (βλ. Κεφ. 2), (β) Προστασία του οπλισμού και όλων των λοιπών ενσωματωμένων μεταλλικών τεμαχίων στο σκυρόδεμα, έναντι διάβρωσης (βλ. Κεφ. 3 και 4), και (γ) Ικανοποιητική αντοχή σε πυρκαγιά (βλ. Κεφ. 5.). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις επικάλυψης και αποστάσεων μεταξύ οπλισμών για αντοχή σε πυρκαγιά δίδονται σαν αξονικές αποστάσεις από την επιφάνεια του σκυροδέματος έως τον άξονα της ράβδου, και όχι καθαρές αποστάσεις επικάλυψης, όπως ισχύει για το σχεδιασμό επικάλυψης για ανθεκτικότητα. Γενικά, η επικάλυψη από σκυρόδεμα του οπλισμού είναι η απόσταση από την εξώτατη επιφάνεια του οπλισμού έως την πλησιέστερη επιφάνεια από σκυρόδεμα. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στο ΕΝ 206, σαν τέτοια επιφάνεια νοείται ακόμη και η επιφάνεια του σκυροδέματος στους αρμούς διαστολής, λόγω της συχνά παρατηρούμενης διάβρωσης των οπλισμών πλησίον αυτών των αρμών λόγω ελλιπούς συντήρησης, είτε λόγω του ότι οι αρμοί αυτοί στην ανωδομή λειτουργούν και σαν σεισμικοί αρμοί, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν μετακινήσεις στη διάρκεια ζωής του έργου. Στην περίπτωση που οι οπλισμοί διέρχονται μέσα από τον αρμό (π.χ. βλήτρα σε δάπεδα από σκυρόδεμα), οι οπλισμοί αυτοί θα έχουν ειδική αντιδιαβρωτική προστασία. Στα Σχέδια καθορίζεται η ονομαστική επικάλυψη. Όπως δείχνεται στο Σχ. 1, η ονομαστική επικάλυψη θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με τα (α) (γ) παραπάνω και, στην περίπτωση των (α) και (β), θα πρέπει να ενσωματώνει και πρόβλεψη για τυχόν αποκλίσεις που αναμένονται να συμβούν κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου (βλ. Κεφ. 4). ΕΝ (1) ΕΝ (3) 3

4 Ονομαστική επικάλυψη, c nom Ελάχιστη επικάλυψη, c min (για συνάφεια,c min,b, ή για ανθεκτικότητα, c min,dur) Πρόβλεψη σχεδιασμού για κατασκευαστικές αποκλίσεις, Δc dev Αξονική απόσταση, a i Σημείωση Ονομαστική επικάλυψη > ελάχιστη αξονική απόσταση (λόγω πυρκαγιάς) a i Φ/2 Φ Σχήμα 1 Ορισμός των επικαλύψεων κατά ΕΝ Επικάλυψη για επάρκεια σε συνάφεια, c min,b Για να είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά των δυνάμεων λόγω συνάφειας, αλλά και για να εξασφαλισθεί ικανή συμπύκνωση του σκυροδέματος, η ελάχιστη επικάλυψη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από μια διάμετρο της ράβδου οπλισμού (ή την ισοδύναμη διάμετρο, εφόσον πρόκειται για δέσμη οπλισμών). Η παραπάνω ελάχιστη τιμή επικάλυψης για επάρκεια σε συνάφεια θα πρέπει να αυξηθεί κατά 5 mm εφόσον η ονομαστική μέγιστη διάσταση του μέγιστου κόκκου του αδρανούς υπερβαίνει τα 32 mm. ΕΝ (3)&ΕΠ 3 Επικάλυψη για επάρκεια σε ανθεκτικότητα, c min,dur Πίνακες 1, 2 & 3 Οι συνθήκες περιβαλλοντικής έκθεσης ταξινομούνται σε κατηγορίες έκθεσης, όπως δείχνονται στον Πίνακα 1, ο οποίος βασίζεται στο EN [4]. και το Εθνικό Προσάρτημα (ΕΠ) αυτού. Η σύνθεση του σκυροδέματος και οι ελάχιστες επικαλύψεις για επάρκεια σε ανθεκτικότητα, c min,dur παρατίθενται στους Πίνακες 2 και 3, οι οποίοι έχουν επίσης βασισθεί στο ΕΠ του ΕΝ [4]. Οι Πίνακες αυτοί δίνουν τις συνιστώμενες τιμές για σκυρόδεμα κανονικού βάρους, περιεκτικότητας σε αδρανή με διάσταση μέγιστου κόκκου 20 mm για επιλεγμένες Κατηγορίες έκθεσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και επικαλύψεις οπλισμού. Σε συνδυασμό περιβαλλοντικών δράσεων, ενδέχεται να υπάρχει και συνδυασμός Κατηγοριών περιβαλλοντικής έκθεσης. Για την κάθε σχετική Κατηγορία έκθεσης και ανάλογα με τον τύπο τσιμέντου που προδιαγράφεται στη Μελέτη, θα πρέπει να προσδιορίζονται από τους Πίνακες 2 και 3, οι ελάχιστες επικαλύψεις, η απαιτούμενη κατηγορία θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος και ο μέγιστος λόγος Νερό/Τσιμέντο (Ν/Τ) στη σύνθεση, ανάλογα, οπότε να χρησιμοποιείται η δυσμενέστερη περίπτωση. Για αύξηση της διάρκειας ζωής σχεδιασμού στα 100 έτη (Πίνακας 3), απαιτείται να αυξηθεί η δομητική κατηγορία κατά δύο τάξεις. Εκτός από αποκλειστική αύξηση της επικάλυψης, επιτρέπεται να αυξηθεί παράλληλα και η κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος. 4

5 Πίνακας 1 Κατηγορίες έκθεσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες Κατηγορία Περιγραφή του περιβάλλοντος Πληροφοριακά παραδείγματα από όπου μπορεί να προκύψει η Κατηγορία έκθεσης 1. Ουδείς κίνδυνος διαβρωτικής δράσης ή προσβολής Χ0 Για άοπλο σκυρόδεμα: Όλες οι Κατηγορίες έκθεσης, πλην όπου υπάρχει ψύξη απόψυξη, επιφανειακή απότριψη ή χημική δράση. Για οπλισμένο σκυρόδεμα ή ενσωματωμένα μεταλλικά τεμάχια: πολύ ξηρό. Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με πάρα πολύ χαμηλή υγρασία. 2. Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης XC1 Ξηρό ή μονίμως υγρό. Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με χαμηλή υγρασία. Σκυρόδεμα μέσα σε νερό. XC2 Υγρό, σπανίως ξηρό. Επιφάνειες σκυροδέματος υπό μακροχρόνια επαφή με το νερό. Πολλές θεμελιώσεις. XC3 Μέση υγρασία. Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με μέση ή υψηλή υγρασία. Εξωτερικό σκυρόδεμα στεγασμένο από τη βροχή. XC4 Εναλλαγή ξηρού και υγρού. Επιφάνειες σκυροδέματος σε επαφή με το νερό και που δεν υπάγονται στην XC2 3. Διάβρωση λόγω χλωριόντων που δεν προέρχονται από το θαλασσινό νερό XD1 Μέση υγρασία. Επιφάνειες σκυροδέματος σε επαφή με χλωριόντα μεταφερόμενα στον αέρα. XD2 Υγρό, σπανίως ξηρό. Σκυρόδεμα τελείως εμβαπτισμένο σε νερό που περιέχει χλωριόντα, π.χ. πισίνες. XD3 Εναλλαγή ξηρό και υγρό. Τμήματα γεφυρών εκτεθειμένα σε αέρια διαβροχή που περιέχει χλωριόντα. Οδοστρώματα, δάπεδα στάθμευσης. 4. Διάβρωση λόγω χλωριόντων από το θαλασσινό νερό XS1 Εκτεθειμένο σε άλατα στον αέρα αλλά όχι σε Σκυρόδεμα πλησίον ή επί της ακτής. άμεση επαφή με το νερό. XS2 Μονίμως μέσα στη θάλασσα. Τμήματα λιμενικών έργων. XS3 Ζώνες που επηρεάζονται από την παλίρροια, τον παφλασμό και τη διαβροχή. Τμήματα λιμενικών έργων. 5. Διάβρωση λόγω δράσης ψύξης / απόψυξης XF1 Μέσο επίπεδο κορεσμού σε νερό, χωρίς αντιπαγωτικά άλατα. XF2 Μέσο επίπεδο κορεσμού σε νερό, με αντιπαγωτικά. XF3 XF4 Υψηλό επίπεδο κορεσμού σε νερό, χωρίς αντιπαγωτικά άλατα. Υψηλό επίπεδο κορεσμού σε νερό, με αντιπαγωτικά άλατα ή θαλασινό νερό. 6. Δράση λόγω χημικής προσβολής XΑ1 XΑ2 XΑ3 Ελαφρά δραστικό χημικό περιβάλλον. Μέσα δραστικό χημικό περιβάλλον. Υψηλά δραστικό χημικό περιβάλλον. Κατακόρυφες επιφάνειες από σκυρόδεμα εκτεθειμένες σε βροχή και παγετό. Κατακόρυφες επιφάνειες οδικών έργων εκτεθειμένες σε βροχή και αερομεταφερόμενα αντιπαγωτικά άλατα. Οριζόντιες επιφάνειες από σκυρόδεμα εκτεθειμένες σε βροχή και παγετό. Καταστρώματα οδών και γεφυρών εκτεθειμένα σε αντιπαγωτικά άλατα. Επιφάνειες από σκυρόδεμα εκτεθειμένες σε παγετό και άμεση διαβροχή που περιέχει αντιπαγωτικά άλατα. Ζώνη διαβροχής λιμενικών έργων εκτεθειμένες σε παγετό. Φυσικά εδάφη και υδροφόρος ορίζοντας. 5

6 Πίνακας 2 Κατηγορία οπλισμένου σκυροδέματος και επικάλυψη έως τον οπλισμό για ανθεκτικότητα, για προβλεπόμενη διάρκεια ζωής σχεδιασμού του δομήματος τουλάχιστον 50 έτη Κατηγορία Συνθήκες έκθεσης Τύποι συνδυασμών τσιμέντων α Κατηγορά αντοχής, μέγιστος λόγος Ν/Τ, ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (Kg/m 3 ) Ονομαστική επικάλυψη στο συμβατικό οπλισμό 15+Δc β 20+Δc 25+Δc 30+Δc 35+Δc 40+Δc 45+Δc 50+Δc 1. Ουδείς κίνδυνος διαβρωτικής δράσης X0 ε Εντελώς ξηρό Όλοι Συνιστάται να μη χρησιμοποιείται σε οπλισμένο σκυρόδεμα 2. Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης XC1 ε XC2 XC3 Ξηρό ή μονίμως υγρό. Υγρό, σπανίως ξηρό. Μέση υγρασία. Όλοι γ Όλοι C20/25 0, C25/30 0, Όλοι XC4 Εναλλαγή ξηρού και υγρού. Όλοι 3. Διάβρωση λόγω χλωριόντων XD1 XD2 XD3 Μέση υγρασία. Υγρό, σπανίως ξηρό. Εναλλαγή ξηρό και υγρό. Όλοι γ Όλοι <<<< δ <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< C25/30 0, C30/37 0, C30/37 0, <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< C32/40 0, Όλοι 4. Διάβρωση λόγω χλωριόντων από το θαλασσινό νερό XS1 XS2 XS3 Εκτεθειμένο σε άλατα στον αέρα αλλά όχι σε άμεση επαφή με το νερό Υγρό, σπανίως ξηρό. Ζώνες που επηρεάζονται από την παλίρροια, τον παφλασμό και τη διαβροχή. CEM II, ΙII, IV (εκτός B-LL), SRPC γ CEM I, ΙI (B-LL) CEM II, ΙII, IV (εκτός B-LL), SRPC C26/32 0, C30/37 0, CEM I, ΙI (B-LL) CEM II, ΙII, IV (εκτός B-LL), SRPC C26/32 0, C30/37 0, CEM I, ΙI (B-LL) <<<< <<<< C35/45 0, C25/30 <<<< 0, <<<< <<<< <<<< <<<< C25/30 <<<< 0, <<<< <<<< <<<< <<<< C30/37 0, C35/45 0,

7 Πίνακας 2 (Συνεχίζεται) Κατηγορία Συνθήκες έκθεσης Τύποι συνδυασμών τσιμέντων α 6. Διάβρωση λόγω χημικής προσβολής Ελαφρά Αν υπάρχουν δραστικό SO 2 XA1 4, τσιμέντο χημικό μέσης ανθ/τας περιβάλλον. σε θειικά XA2 XA3 Μέσα δραστικό χημικό περιβάλλον. Υψηλά δραστικό χημικό περιβάλλον. Αν υπάρχουν SO 2 4, τσιμέντο μέσης ή υψηλής ανθ/τας σε θειικά Αν υπάρχουν SO 2 4, τσιμέντο υψηλής ανθ/τας σε θειικά Κατηγορά αντοχής, μέγιστος λόγος Ν/Τ, ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (Kg/m 3 ) Ονομαστική επικάλυψη στο συμβατικό οπλισμό 15+Δc β 20+Δc 25+Δc 30+Δc 35+Δc 40+Δc 45+Δc 50+Δc γ C28/35 0, C30/37 0, C35/45 0, <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< Υπόμνημα: α Τύποι ή συνδυασμοί τσιμέντων: CEM I = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ CEM IIA = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 6-20% τέφρα, CEM = τσιμέντο ανθεκτικό στα θειούχα σκωρία ή 20% ασβεστόλιθο SPRC CEM = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 36-55% τέφρα V = ιπτάμενη τέφρα IVB CEM IIΒ = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 21-35% τέφρα β Δc = Πρόσθετη αύξηση για αποκλίσεις κατά την εκτέλεση (βλέπε Κεφ. 4). γ = δεν συνιστάται, να χρησιμοποιείται μεγαλύτερη επικάλυψη δ <<<< = η ποιότητα σκυροδέματος που δίδεται στην προηγούμενη στήλη δεν θα πρέπει να μειώνεται. ε Για αυτή την Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης, επιτρέπεται να προδιαγράφεται στο έργο τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (σύμφωνα με το Κεφ. 6.4, ΕΝ 206-1). 7

8 Πίνακας 3 Ποιότητα σκυροδέματος και επικάλυψη έως τον οπλισμό για ανθεκτικότητα, για προβλεπόμενη διάρκεια ζωής σχεδιασμού του δομήματος 100 έτη (θεωρείται ότι το δόμημα ανήκει αρχικά στη δομητική κατηγορία S4) Κατηγορία Συνθήκες έκθεσης Τύποι συνδυασμών τσιμέντων α 1. Ουδείς κίνδυνος διαβρωτικής δράσης X0 ε Εντελώς ξηρό Όλοι 2. Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης XC1 ε,στ XC2 στ XC3 στ Ξηρό ή μονίμως υγρό. Υγρό, σπανίως ξηρό. Μέση υγρασία. Όλοι Όλοι Κατηγορά αντοχής, μέγιστος λόγος Ν/Τ, ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (Kg/m 3 ) Ονομαστική επικάλυψη στον οπλισμό (δεν περιλαμβάνεται ο χάλυβας προέντασης) 15+Δc β 20+Δc 25+Δc 30+Δc 35+Δc 40+Δc 45+Δc 50+Δc Συνιστάται η κατηγορία αυτή να μη χρησιμοποιείται σε οπλισμένο σκυρόδεμα γ C20/25 0, γ C25/30 0, Όλοι XC4 στ Εναλλαγή ξηρού και υγρού. Όλοι Υπόμνημα: α Τύποι ή συνδυασμοί τσιμέντων από τους τύπους που παράγονται εντός Ελλάδος: CEM I CEM IIA CEM IVB CEM IIΒ = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ <<<< δ <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< C25/30 0, C30/37 0, = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 6-20% τέφρα, CEM = τσιμέντο ανθεκτικό στα θειούχα σκωρία ή 20% ασβεστόλιθο SPRC = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 36-55% τέφρα V = ιπτάμενη τέφρα = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 21-35% τέφρα β Δc = Πρόσθετη αύξηση για αποκλίσεις κατά την εκτέλεση (βλέπε Κεφ. 4). γ = δεν συνιστάται, να χρησιμοποιείται μεγαλύτερη επικάλυψη δ <<<< = η ποιότητα σκυροδέματος που δίδεται στην προηγούμενη στήλη δεν θα πρέπει να μειώνεται. <<<< <<<< ε στ Για αυτή την Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης, επιτρέπεται να προδιαγράφεται στο έργο τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (σύμφωνα με το Κεφ. 6.4, ΕΝ 206-1). Για αύξηση της διάρκειας ζωής σχεδιασμού στα 100 έτη απαιτείται να αυξηθεί η δομητική κατηγορία κατά δύο τάξεις (θεωρούμενη κατά αρχήν S4). Στην περίπτωση αυτή, εκτός από αποκλειστική αύξηση της επικάλυψης, επιτρέπεται εναλλακτικά να αυξηθεί παράλληλα και η κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος. 8

9 4 Επικάλυψη Δc dev και λοιπές ανοχές Οι ελάχιστες επικαλύψεις για επάρκεια συνάφειας (c min,b, Κεφ. 2) και ανθεκτικότητας (c min,dur, Πίνακες 2 και 3) θα πρέπει να αυξάνονται κατά το σχεδιασμό, κατά το μέγεθος Δc dev ώστε να ληφθούν υπόψη οι πιθανές αποκλίσεις κατά την εκτέλεση, όπως αναφέρεται παρακάτω: ΕΝ (1)&ΕΠ 10 mm, γενικά. Μεταξύ 5 και 10 mm, στην περίπτωση που λειτουργεί ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στο έργο και όταν η επικάλυψη ελέγχεται με μετρήσεις. Μεταξύ 0 και 10 mm, στην περίπτωση που τα μη συμμορφούμενα δομικά στοιχεία απορρίπτονται με βάση μετρήσεις ακριβείας της επικάλυψης (π.χ. στα προκατασκευασμένα στοιχεία). Αναγνωρίζεται στο EN [3] ως Δc(-). Σε όρους ανοχών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, Δc dev, οι Δc(-) και Δc(+) υπόκεινται στις απαιτήσεις του EN και/ή στην προδιαγραφή του έργου. Η ελάχιστη επικάλυψη για σκυρόδεμα που σκυροδετείται επί διαμορφωμένου εδάφους (περιλαμβανομένου του σκυροδέματος καθαριότητος) είναι 40 mm, ενώ η επικάλυψη για σκυρόδεμα που σκυροδετείται επί μη διαμορφωμένου εδάφους είναι 65 mm. Θα πρέπει να προδιαγράφεται επί πλέον επικάλυψη σε επιφάνειες με ανάγλυφο ή ζωγραφιστό τελείωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ελάχιστη επικάλυψη στους Πίνακες 2 και 3 θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 5 mm. Για χάλυβα προέντασης εκτεθειμένο σε συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας XD, θα προβλεφθεί πρόσθετη επαύξηση, Δc,dur, ίση προς 10 mm, για διάρκεια ζωής σχεδιασμού 50 και 100 ετών. ΕΝ (4)&ΕΠ ΕΝ (11) ΕΝ (4)&ΕΠ 5 Επικάλυψη για αντίσταση σε πυρκαγιά 5.1 Γενικές αρχές Το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο (Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων) Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/88) ορίζει το πάχος επικάλυψης του κύριου οπλισμού σαν την καθαρή απόσταση του οπλισμού από την παρειά του δομικού μέλους. Στην επικάλυψη αυτή επιτρέπεται να προστεθεί και το πάχος του τυχόν επιχρίσματος, με την προϋπόθεση ότι είναι εξασφαλισμένη η πρόσφυσή του στο σκυρόδεμα (άρα να μην υπάρχει μόνωση μεταξύ σκυροδέματος και επιχρίσματος) Γενικές αρχές κατά Στο, καθορίζονται οι ελάχιστες διαστάσεις των δομικών στοιχείων και οι επικαλύψεις του οπλισμού, θεωρούμενες ως οι αποστάσεις έως τον άξονα του οπλισμού, για την επίτευξη αντίστασης σε πυρκαγιά. Οι εν λόγω γεωμετρικές απαιτήσεις (κατά ) καθορίζονται στα Σχήματα ΠΔ 71/88, Παράρτημα Α, Κεφ. 2 ΕΝ 1992, Τμήματα 4.2, 4.3 & 5 9

10 2 και 3, δίδονται δε στους Πίνακες 4 έως 10. Τα παραπάνω βασίζονται στα δεδομένα υπό μορφή πινάκων του EN [2] και του ΕΠ, και καταδεικνύουν κατά πόσο η φέρουσα ικανότητα σχετίζεται με αντίσταση σε δράσεις με πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, E, και/ή μόνωση, I. Διατίθενται και μέθοδοι τεχνικού σχεδιασμού σε πυρκαγιά, οι οποίες εισάγονται στο Κεφ Γενικά, οι αποστάσεις έως τον άξονα του οπλισμού για χάλυβα προέντασης είναι μεγαλύτερες κατά 10 mm, για δε τα καλώδια και τένοντες προέντασης είναι μεγαλύτερες κατά 15 mm. Σχήμα 2 Τομή εγκαρσίως του στοιχείου η οποία δείχνει την ονομαστική απόσταση στον άξονα a και την αξονική απόσταση έως την παρειά της διατομής, a sd a sd b a h b Σχ. 5.2 h s a m b w Σχ. 5.4 b b b 5.2 Υποστυλώματα Η αντίσταση σε πυρκαγιά των πλευρικά παγιοποιημένων υποστυλωμάτων μπορεί να υπολογισθεί κάνοντας χρήση είτε της Μεθοδολογίας Α είτε της Μεθοδολογίας Β. Ουσιαστικά: Όταν η εκκεντρότητα είναι e < 0.15b, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η Μεθοδολογία A (βλέπε Πίνακα 4A). Όταν 0.15b < e < 0.25b ή 100 mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η Μεθοδολογία Β (βλέπε Πίνακα 4B). Όταν 0.25b < e < 0.5b, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία B που δίδονται στο EN Παρ. Γ. Όταν e > 0.5b, σε χαμηλά επίπεδα αξονικής φόρτισης, μπορεί να θεωρηθεί ότι το στοιχείο είναι παρόμοιο με ένα στοιχείο υπό προέχουσα κάμψη (π.χ. δοκός). Εναλλακτικά, οι δρώσες ροπές μπορούν να κατανεμηθούν πέραν από τα συνήθη όρια έτσι ώστε η εκκεντρότητα να μειωθεί εντός των ορίων που προβλέπονται από τους Πίνακες, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνδεδεμένες δοκοί θα έχουν μελετηθεί για τις ανάλογα αυξημένες ροπές στο άνοιγμα, παρέχουν δε την απαιτούμενη

11 πλαστιμότητα. Ο Πίνακας 4A ισχύει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η εκκεντρότητα πρώτης τάξεως υπό συνθήκες πυρκαγιάς πρέπει να είναι = 0.15b (or h). Η εκκεντρότητα υπό συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να ληφθεί ίση με αυτή του σχεδιασμού υπό κανονικές θερμοκρασίες. Το μήκος λυγισμού του υποστυλώματος υπό συνθήκες πυρκαγιάς l 0,fi = 3 m. Η τιμή του l 0,fi μπορεί να ληφθεί ίση προς το 50% του πραγματικού ύψους για ενδιάμεσους ορόφους και μεταξύ του 50% και 70% του πραγματικού ύψους για τον ανώτατο όροφο. Το συνολικό εμβαδόν του οπλισμού δεν υπερβαίνει το 4% του συνολικού εμβαδού της διατομής από σκυρόδεμα. Πίνακας 4A Αντίσταση σε πυρκαγιά: Υποστυλώματα παραλληλόγραμμης ή κυκλικής διατομής Μεθοδολογία Α Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min /αξονική απόσταση κύριου οπλισμού a () Υποστύλωμα εκτεθειμένο σε πάνω από Υποστύλωμα μία παρειές εκτεθειμένο σε μία παρειά α μ fi = 0.5 μ fi = 0.7 μ fi = 0.7 R /36 250/46 300/31 350/40 R /45 350/53 400/38 450/40 β 155/25 155/25 Πιν. 5.2α R /45 β 350/57 β 175/35 450/40 β 450/51 R /75 β γ 295/70 Υπόμνημα: α β γ μ fi = ο λόγος του αξονικού φορτίου σχεδιασμού στο συνδυασμό με πυρκαγιά προς την αντοχή σχεδιασμού του υποστυλώματος σε συνήθη θερμοκρασία. = τουλάχιστον 8 ράβδοι Η Μεθοδολογία Β αποδίδει 600/70 για Κατηγορία αντίστασης R 240 και n = 0.5. Ισχύει ο Πίνακας 4Β, όπου: Η εκκεντρότητα φόρτισης στη δράση με πυρκαγιά, e = M 0Ed, fi /N 0Ed,fi = 0.25h 100 mm. όπου: M 0Ed,fi και N 0Ed,fi = οι ροπές και αξονικά φορτία πρώτης τάξεως υπό τη δράση φορτίων με πυρκαγιά. N 0Ed,fi = 0.7 N 0Ed. Η εκκεντρότητα υπό συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να ληφθεί ίση με αυτή του σχεδιασμού υπό κανονικές

12 θερμοκρασίες Η λυγηρότητα σε πυρκαγιά, λ fi = l 0,fi /i 30. όπου: λ 0,fi = μήκος λυγισμού υπό συνθήκες πυρκαγιάς και i = ακτίνα περιστροφής (βλ. Κεφ ). Το μηχανικό ποσοστό του διαμήκους οπλισμού ω = A s f yd /A c f cd 1. Για f yk = 500 MPa, A s /A c = 1% και f ck = 20 MPa, ω = 0.22 Για f yk = 500 MPa, A s /A c = 1% και f ck = 30 MPa, ω = Για f yk = 500 MPa, A s /A c = 1% και f ck = 50 MPa, ω = Πίνακας 4B Αντίσταση σε πυρκαγιά: Υποστυλώματα παραλληλόγραμμης ή κυκλικής διατομής Μεθοδολογία B Κατηγορία αντίσταση ς σε πυρκαγιά ω Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min /αξονική απόσταση κύριου οπλισμού a n = 0.15 n = 0.30 n = 0.50 n = 0.70 R /30 ως 200/25 α 200/40 ως 300/25 α 300/40 ως 500/25 α 500/25 α R /25 α 150/35 ως 200/25 α 250/35 ως 350/25 α 350/40 ως 550/25 α /25 α 150/30 ως 200/25 α 250/40 ως 400/25 α 300/50 ως 600/ /40 ως 250/25 α 300/40 ως 400/25 α 500/50 ως 550/25 α 550/40 ως 600/25 α /35 ως 200/25 α 200/45 ως 300/25 α 300/45 ως 550/25 α 550/50 ως 600/ /25 α 200/40 ως 300/25 α 250/40 ως 550/25 α 500/50 ως 600/45 R /50 ως 350/25 α 400/50 ως 550/25 α 550/25 α 550/60 ως 600/ /45 ως 300/25 α 300/45 ως 550/25 α 450/50 ως 600/25 α 500/60 ως 600/ /40 ως 250/25 α 250/50 ως 400/25 α 450/45 ως 600/30 600/60 R /60 ως 550/25 α 550/40 ως 600/25 α 600/ /45 ως 500/25 α 450/55 ως 600/25 α 600/ /45 ως 500/25 α 500/40 ως 600/30 600/60 Υπόμνημα: α Όπου το πλάτος της δοκού = b min και υπάρχει μόνο μια στρώση κάτω οπλισμού, a sd = a + 10 mm β β β

13 Κατηγορία έκθεσης σε πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min /καθαρή απόσταση κύριου οπλισμού (ΠΔ 71/88) Υποστύλωμα Υποστύλωμα εκτεθειμένο σε όλη εκτεθειμένο στο την περίμετρο 50% της περιμέτρου /20 125/20 100/20 Υποστύλωμα εκτεθειμένο σε μία παρειά α ΠΔ 71/88, Παράρτημα Α, Κεφ /25 160/25 120/ /30 200/25 140/ /35 200/25 160/ /35 300/30 200/ /35 350/35 240/25 Υπόμνημα: β = υποστυλώματα ενσωματωμένα σε πυράντοχους τοίχους ίσου τουλάχιστον δείκτη πυραντίστασης, θεωρούνται ότι προσβάλλονται μόνο από τη μία παρειά από την πυρκαγιά. 5.3 Τοιχία Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 5, όπου: Το πάχος του τοιχίου που καθορίζεται στον Πίνακα 5 μπορεί να ελαττωθεί κατά 10%, εφόσον χρησιμοποιούνται ασβεστολιθικά αδρανή. Ο λόγος ύψους προς πάχος του τοιχίου δεν θα υπερβαίνει το 40. Ως µ fi ορίζεται ο λόγος του αξονικού φορτίου σχεδιασμού για το συνδυασμό φόρτισης λόγω πυρκαγιάς προς την αξονική αντοχή του υποστυλώματος σε συμβατική θερμοκρασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με ταυτόχρονη εκκεντρότητα που ισοδυναμεί με αυτή υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Συντηρητικά, ο λόγος μπορεί να ληφθεί ίσος προς 0.7. Πίνακας 5 Αντίσταση σε πυρκαγιά: Τοιχία Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά R Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min / απόσταση στον άξονα κύριου οπλισμού a μ fi = 0.35 μ fi = 0.70 Πιν. 5.4 Τοιχίο Τοιχίο εκτεθειμένο σε εκτεθειμένο μία παρειά αμφίπλευρα Τοιχίο Τοιχίο εκτεθειμένο σε εκτεθειμένο μία παρειά αμφίπλευρα REI /10 120/10 130/10 140/10 REI /20 140/10 140/25 170/25 REI /25 160/25 160/35 220/35 REI /55 250/55 270/60 350/60 13

14 Κατηγορία έκθεσης σε πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος τοιχίου b min /καθαρή απόσταση κύριου οπλισμού (ΠΔ 71/88) Άοπλο Οπλισμένο α Υπόμνημα: β = με ελάχιστο ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού 0,4% και ελάχιστη επικάλυψη 25mm. ΠΔ 71/88, Παράρτημα Α, Κεφ Δοκοί Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 6, όπου: Στον Πίνακα, a είναι η απόσταση στον άξονα και b min είναι το πλάτος της δοκού. Ο Πίνακας ισχύει μόνο εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις ως προς τις λεπτομέρειες όπλισης του Ευρωκώδικα 2 και εφόσον, στο σχεδιασμό των συνεχών δοκών υπό κανονικές θερμοκρασίες, η ανακατανομή των ροπών δεν υπερβαίνει το 15%. Για συνεχείς δοκούς και αντοχή σε πυρκαγιά κατηγορίας R90 και άνω, το εμβαδό του άνω οπλισμού σε ένα μήκος 0.3 l eff εκατέρωθεν του άξονα της κάθε εσωτερικής στήριξης δεν θα είναι μικρότερο από την παρακάτω τιμή: όπου: x = η απόσταση της ελεγχόμενης διατομής από τον άξονα στήριξης A s,req(0) = το απαιτούμενο εμβαδόν οπλισμού κατά το σχεδιασμό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος A s,req(x) = το ελάχιστο εμβαδόν οπλισμού που απαιτείτε σε πυρκαγιά στη θεωρούμενη διατομή, όχι μικρότερο από το απαιτούμενο για σχεδιασμό υπό συνήθη θερμοκρασία l eff = το μεγαλύτερο από τα ισοδύναμα μήκη των δύο εκατέρωθεν ανοιγμάτων Για Κατηγορίες Αντίστασης σε πυρκαγιά R120 R240, το πλάτος της δοκού στην πρώτη ενδιάμεση στήριξη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 mm για την R120 ή 480 mm για την R240, εφόσον και οι δύο ακόλουθες συνθήκες ικανοποιούνται: α) δεν υπάρχει πάκτωση στην ακραία στήριξη και 14

15 β) η δρώσα τέμνουσα υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος, V Ed, είναι V Ed > 0.67 V Rd,max όπου V Rd,max είναι η φέρουσα ικανότητα σε τέμνουσα έναντι αστοχίας του διαγώνιου θλιπτήρα. Για δοκούς που εκτίθενται και από τις τέσσερεις πλευρές, βλέπε EN , Κεφ Πίνακας 6 Αντίσταση σε πυρκαγιά: Δοκοί Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατός συνδυασμός των ελαχίστων διαστάσεων a και b min (mm) () Δ/ση Αμφιέρειστες δοκοί Συνεχείς δοκοί α α α α α R 60 b min = a = R 90 b min = a = R 120 b min = a = R 240 b min = a = Υπόμνημα: α Όπου το πλάτος της δοκού = b min και υπάρχει μόνο μια στρώση κάτω οπλισμού, a sd = a + 10 mm Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατός συνδυασμός των ελαχίστων διαστάσεων c και b min (mm) (Π.Δ. 71/88) Δ/ση Αμφιέρειστες δοκοί Συνεχείς δοκοί Οπλισμένες Προεντεταμένες Οπλισμένες Προεντεταμένες 30 b min = c = b min = c = b min = c = b min = c = b min = b min = c = c = Πιν. 5.5 & 5.6 Π.Δ. 71/88 15

16 5.5 Συμπαγείς πλάκες Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 7, όπου: Η διάσταση της πλάκας h s θα λαμβάνεται ίση με το άθροισμα του πάχους της πλάκας και του πάχους των τυχόν πυράντοχων γεμισμάτων επικάλυψης. Οι διαστάσεις που δίδονται για συνεχείς πλάκες σε μια ή σε δύο διευθύνσεις ισχύουν όταν η ανακατανομή των ροπών δεν υπερβαίνει το 15%. Σε άλλη περίπτωση, στο κάθε άνοιγμα η πλάκα θα θεωρηθεί σαν διέρειστη. Τα l x και l y είναι τα ανοίγματα της πλάκας ως προς τις δύο διευθύνσεις (δύο διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους), όπου y l είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα. Στις πλάκες οι οποίες λειτουργούν σε δύο διευθύνσεις η απόσταση στον άξονα αφορά την απόσταση στον άξονα του οπλισμού στην κατώτατη στρώση. Η απόσταση στον άξονα a για τετραέρειστες πλάκες αφορά πλάκες οι οποίες εδράζουν και στις τέσσερεις πλευρές. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να θεωρηθούν σαν πλάκες οι οποίες λειτουργούν στη μία διεύθυνση. Η παρακάτω πρόσθετη απαίτηση αφορά τις συνεχείς συμπαγείς πλάκες: θα προβλεφθεί ένας ελάχιστος αρνητικός οπλισμός A s = A c επάνω από τις εσωτερικές στηρίξεις εφόσον: α) Χρησιμοποιείται οπλισμός ψυχρής έλασης, ή β) Δεν υλοποιείται πάκτωση επάνω από τις ακραίες στηρίξεις, σε πλάκες δύο ανοιγμάτων, ή γ) Όπου δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί εγκάρσια ανακατανομή των επιρροών του φορτίου. Πίνακας 7 Αντίσταση σε πυρκαγιά: διέρειστες και τετραέρειστες συμπαγείς πλάκες Κατηγορίες: Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Ε, μόνωση, Ι Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Πάχος πλάκας h s Αξονική απόσταση, a (απλά εδραζόμενη) Διέρειστη Τετραέρειστη l y /l x < l y /l x 2 RΕΙ RΕΙ RΕΙ RΕΙ Απόσταση στον άξονα, a (συνεχής) Πιν

17 Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατός συνδυασμός των ελαχίστων διαστάσεων c και d min (mm) (Π.Δ. 71/88) Δ/ση Αμφιέρειστες Συνεχείς Οπλισμένες Προεντεταμένες Οπλισμένες Προεντεταμένες 30 h s = c = h s = c = h s = c = h s = c = h s = h s = c = 5.6 Μυκητοειδείς πλάκες c = Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 8, όπου: Το πάχος της πλάκας h s αφορά το πάχος του δομικού στοιχείου, εξαιρουμένων των τελειωμάτων. Οι διαστάσεις που δίδονται στον Πίνακα ισχύουν εφόσον η ανακατανομή στο σχεδιασμό υπό κανονική θερμοκρασία δεν υπερβαίνει το 15%. Σε άλλη περίπτωση, θα χρησιμοποιούνται οι τιμές της απόστασης στον άξονα του Πίνακα 7 για τις διέρειστες πλάκες. Σαν απόσταση στον άξονα νοείται η απόσταση στον άξονα του οπλισμού στην κατώτατη στρώση. Για Κατηγορίες αντίστασης σε πυρκαγιά REI 90 και άνω, θα πρέπει να τοποθετηθεί συνεχής άνω οπλισμός κατά μήκος όλου του ανοίγματος, στις ζώνες των υποστυλωμάτων. Το εμβαδόν του οπλισμού αυτού θα είναι τουλάχιστον ίσο προς το 20% του συνολικού άνω οπλισμού επάνω από τις στηρίξεις, ο οποίος απαιτείται κατά το σχεδιασμό υπό κανονικές θερμοκρασίες. Πίνακας 8 Αντίσταση σε πυρκαγιά: μυκητοειδείς πλάκες Κατηγορίες: Ελάχιστες διαστάσεις mm) Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Πάχος πλάκας h s Αξονική απόσταση, a Ε, μόνωση, Ι RΕΙ RΕΙ RΕΙ RΕΙ Π.Δ. 71/88 Πιν

18 5.7 Διέρειστες δοκιδοτές πλάκες Για διέρειστες απλά εδραζόμενες δοκιδοτές πλάκες θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 9. Ο Πίνακας ισχύει για πλάκες οι οποίες φέρουν κατά κύριο λόγο ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο. Η απόσταση στον άξονα, μετρούμενη έως την κατακόρυφη παρειά της νεύρωσης, a sd, θα είναι τουλάχιστον a + 10 mm (1) Για συνεχείς δοκιδοτές πλάκες θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 9 για τα θλιβόμενα πέλματα, ενώ οι δοκίδες θα θεωρούνται σαν δοκοί (βλ. Κεφ. 5.4). Πίνακας 9 Αντίσταση σε πυρκαγιά: απλά εδραζόμενες διέρειστες δοκιδοτές πλάκες από σκυρόδεμα Κατηγορίες: Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Ε, μόνωση, Ι Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Δυνατοί συνδυασμοί του πλάτους δοκίδων b min και απόστασης στον άξονα a R 60 b min = a = a = 10 R 90 b min = h s = 100 a = a = 15 R 120 b min = h s = 120 a = a = 20 R 240 b min = h s = 175 a = a = 40 Πάχος πλάκας h s και απόσταση στον άξονα a στην πλάκα h s = 80 Πιν Συνεχείς δοκιδοτές πλάκες εδραζόμενες σε δύο διευθύνσεις Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 10, όπου: Ο Πίνακας εφαρμόζεται σε πλάκες που έχουν μία τουλάχιστον ανένδοτη στήριξη. Ο Πίνακας ισχύει για πλάκες οι οποίες φέρουν κατά κύριο λόγο ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο. Ο άνω οπλισμός θα τοποθετείται στο άνω μισό του πέλματος. Η απόσταση στον άξονα, μετρούμενη έως την κατακόρυφη παρειά της νεύρωσης, a sd, θα είναι τουλάχιστον a + 10 mm. Για κατηγορίες έκθεσης R90 και άνω, το εμβαδό του άνω οπλισμού σε ένα μήκος 0.3 l eff εκατέρωθεν του άξονα της κάθε εσωτερικής στήριξης δεν θα είναι μικρότερο από την παρακάτω τιμή: όπως καθορίζεται στο Κεφ Στην περίπτωση κατά την οποία η παραπάνω απαίτηση λεπτομέρειας όπλισης δεν ικανοποιείται, η πλάκα 18

19 θα θεωρείται ότι είναι διέρειστη. Πίνακας 10 Αντίσταση σε πυρκαγιά: Τετραέρειστες συνεχείς δοκιδοτές πλάκες από σκυρόδεμα με μία τουλάχιστον πλευρά δεσμευμένη Κατηγορίες: Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Ε, μόνωση, Ι Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Δυνατοί συνδυασμοί του πλάτους δοκίδων b min και αξονικής απόστασης a Πάχος πλάκας h s και αξ/κή απόσταση a στην πλάκα h s = 80 R 60 b min = a = a = 10 R 90 b min = h s = 100 a = a = 15 R 120 b min = h s = 120 a = a = 20 R 240 b min = h s = 175 a = a = 40 Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατοί συνδυασμοί των ελαχίστων διαστάσεων c, b και h s (mm) (Π.Δ. 71/88) Δ/ση Αμφιέρειστες Συνεχείς Οπλισμένες Προεντεταμένες Οπλισμένες Προεντεταμένες 30 h s = b = c = h s = b/c = c = h s = b = c = h s = b = c = h s = b = c = h s = b = c = Πιν Π.Δ. 71/88 19

20 5.9 Επικάλυψη για αντίσταση σε πυρκαγιά σε περιπτώσεις ποσοστού ανακατανομής >15% Η χρήση των Πινάκων 6, 7 και 8 περιορίζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, στο σχεδιασμό υπό κανονική θερμοκρασία, η ανακατανομή των ροπών δεν υπερβαίνει το 15%. Για την περίπτωση δοκών (και συνεχών δοκιδοτών πλακών), στις οποίες η ανακατανομή των ροπών υπερβαίνει το 15%, ο φορέας θα ελέγχεται σαν αμφιέρειστος ή θα ελέγχεται η στροφική ικανότητα στις στηρίξεις, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το EN Παρ. E. Αφορά συνεχείς ολόσωμες και μυκητοειδείς πλάκες και εφ όσον: α) γίνεται χρήση των μεγεθών από το συνδυασμό της καθολικής φόρτισης. β) η ανακατανομή περιορίζεται στο 20%. γ) Q k > 0.5G k, και δ) Η διάμετρος ράβδου, Φ 12 mm. τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι Πίνακες 7 και 8, για Κατηγορία πυραντίστασης έως R120. Όμως, αν η ονομαστική επικάλυψη είναι c nom < 25 mm, τότε η διάμετρος οπλισμού Φ πρέπει να είναι Φ 16 mm ενώ, μόνο στην περίπτωση που Φ = 16 mm, πρέπει να είναι A s,prov /A s,req = 1.11[5] Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς Το EN επιτρέπει να αποτιμώνται οι αντιστάσεις των διατομών σε πυρκαγιά είτε με απλοποιημένες είτε με πλέον προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού. Ο σχεδιασμός σε πυρκαγιά βασίζεται στην επαλήθευση (έλεγχο) ότι τα εντατικά μεγέθη (ή αποτελέσματα των δράσεων) κατά την πυρκαγιά δεν υπερβαίνουν την αντίσταση κατά την πυρκαγιά, μετά από την παρέλευση χρόνου, t, δηλαδή ότι E d,fi (t) R d,fi (t). Κατά την εκτίμηση αυτή: 4.2, 4.3 Οι δράσεις (φορτία) λαμβάνονται από το EN [2]. Η ανάλυση των στοιχείων βασίζεται στην εξίσωση E d,fi = η fi E d όπου: E d = η τιμή σχεδιασμού της αντίστοιχης δύναμης ή ροπής για σχεδιασμό υπό κανονική θερμοκρασία, η =μειωτικός συντελεστής της δράσης σχεδιασμού κατά τη δράση της πυρκαγιάς Οι απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού περιλαμβάνουν την ισοθερμική μέθοδο των 500 ο C, τη μέθοδο ζωνών καθώς και των επιρροών λυγισμού στα υποστυλώματα. Οι μέθοδοι αυτές, καθώς και οι πλέον προχωρημένες μέθοδοι υπολογισμού, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολύ σύνθετες κατασκευές, είναι πέραν του αντικειμένου της παρούσης. 20

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2012 Ημερίδα Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: παρουσίαση & εφαρμογή Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Χρ. Ζέρης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Εισάγεται ο σχεδιασμός έργων από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε περιβαλλονιι κές δράσεις. Η λειτουργία της διάβρωσης λόγω περιβαλλονιι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1)

Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Π. Γιαννόπουλος Δρ. Πολ. Μηχ., Αναπλ. Καθηγητής Εργαστήριο Ωπλισμ. Σκυροδέματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 17.7.2.2 Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης λο εφελκυόμενων ράβδων (Σχήμα Σ17.4) υπολογίζεται από το αντίστοιχο απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8

Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΓΔΕ Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8 EN 1992: Ευρωκώδικας 2 μέρος 1.1 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 89 Α. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Οι περιορισμοί των Συνήθων Φορέων από Ο.Σ 99 2. Η Λύση του Προεντεταμένου Σκυροδέματος- Οι τρεις Οπτικές 100 3. Η Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 02013290611000152 18093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 6 Νοεμβρίου 2000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ17α/116/4/ΦΝ 429 Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 Τρίπολη, Απρίλιος 2011 Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΔΠΘ trousak@civil civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κατασκευές ΣΕΡΡΩΝ Πολιτικών Οπλισμένου Δομικών Σκυροδέματος Έργων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.(σχήμα 4.1) και από Β προκύπτει d1cnom+øw+øl/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΓΜΑΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΓΜΑΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ενότητα Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΓΜΑΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΤΟΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣΗ OΠΛΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΤΟΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΟΠΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΠΤΟΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα