ΑΔΑ: ΒΕ5Ω469ΗΚΜ-ΙΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕ5Ω469ΗΚΜ-ΙΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ. Καναβάκης Πικέρµι, 26/04/ Αρ.Πρ.: 249/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» Τηλ: Fax: Web: Θέµα: Απόφαση επικύρωσης αποτελεσµάτων αξιολόγησης των αιτήσεων των προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 34/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ (κωδικός ΚΑΠΕ 12403) Πρόσκλησης του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης ΚΑΠΕ για «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας», 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων» και 4 «Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ιαχείριση» του Ε.Π. "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) " Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/ ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 2. Την Πρωθυπουργική Απόφαση µε αρ. 2876/ (ΦΕΚ 2234/ ) αλλαγής τίτλου Υπουργείων που µετονοµάζει το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. σε Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 3. Το Π.. 24/ (ΦΕΚ 56/Α/ ) «ανακαθορισµός αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεων του Π 189/2009 και ειδικότερα το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταµείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 9 ο Χ λ µ. Λ ε ω φ. Μ α ρ α θ ώ ν ο ς Π ι κ έ ρ µ ι Α τ τ ι κ ή ς : : : x r i s t i n c r e s. g r ISO 9001:2008 Αριθµ /842.1 Σελίδα 1 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

2 άρθρο 2 παρ. 5 µε το οποίο συνιστάται η Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. 4. Το Π..86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ141/Α/ ). 5. Την υπ. αρ. Υ 46/ (ΦΕΚ 2101/Β/9.7.11) Απόφαση Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη και την τροποποιητική αυτής απόφαση µε αριθ. Υ157 (ΦΕΚ 2312Β/ ). 6. Την υπ. αρ / ΚΑ Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 371/ΥΕΘΟ Φ Ε Τ/2.8.12) για τον διορισµό κ. Σωκράτη Αλεξιάδη στη θέση Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. 7. Την µε αρ Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 539 / ). 8. Την µε αρ /11/ (ΦΕΚ 35/ ) ΚΥΑ περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων µε τίτλο «Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ µε αρ (ΦΕΚ 1499/Β/2008) µε την οποία η Ε.Υ.. Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» αναδιαρθρώθηκε και µετονοµάστηκε σε Ε.Υ.. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», µε την ΚΥΑ µε αρ / (ΦΕΚ 361/Β/ ). 9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ (ΦΕΚ 2966/ ) η «Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ( ιαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» υπάγεται απ ευθείας στο Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό E ( 2011) 6975/4-10/2011 µε την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση Ε(2007) 5442/ που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη » (ΕΠΠΕΡΑΑ). 11. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749, ΦΕΚ 540/Β/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως ισχύει. 12. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ / (ΦΕΚ 2852/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση µε την οποία το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας ορίζεται ως Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 13. Την µε αρ. πρωτ. 34/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ (κωδικός ΚΑΠΕ 12403) Ανοικτή Πρόσκληση στους Άξονες Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες», 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων» και 4 «Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ιαχείριση» - συγχρηµατοδότηση Τ.Σ. - του ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ». Σελίδα 2 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

3 14. Τον Οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του KAΠE, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 15. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ / συµφωνία της ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ για τα κριτήρια αξιολόγησης προτεινοµένων πράξεων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες»-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» 16. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ / απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων που αφορούν «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης. 17. Τον Οδηγό συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. 18. Το Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ. 19. Την µε αριθµ. πρωτ / Απόφαση, του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, ορισµού επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 34/ ΕΦ ΚΑΠΕ/ (κωδικός ΚΑΠΕ-12403) Πρόσκλησης του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης ΚΑΠΕ στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 20. Την µε αριθµ. πρωτ. 469/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ Εκδήλωση ενδιαφέροντος από το ΚΑΠΕ για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραµµα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» 21. Tην απόφαση του.σ. ΚΑΠΕ σύστασης Επιτροπής ιαχείρισης του Μητρώου Αξιολογητών του προγράµµατος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», που ελήφθη κατά την υπ. αριθµό συνεδρίαση 291 η / Tην απόφαση του.σ. ΚΑΠΕ έγκρισης του Μητρώου Αξιολογητών του Προγράµµατος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», που ελήφθη κατά την υπ. αριθµό συνεδρίαση 292 η / Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράµµατος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» της 7 ης Μαρτίου του Το µε αριθµ. πρωτ. 161/ έγγραφο του ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» για τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του προγράµµατος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές "Κοινότητες" Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης». Σελίδα 3 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

4 25. Το µε αριθµ. πρωτ. 1229/ έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος επικύρωσης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης του προγράµµατος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές "Κοινότητες" Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης». 26. Το µε αριθµ. πρωτ. 247/ έγγραφο του ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» για τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του προγράµµατος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές "Κοινότητες" Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την επικύρωση του Πίνακα Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων του προγράµµατος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Ανανεώσιµες», 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων» και 4 «Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ιαχείριση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », όπως επισυνάπτεται στο Συνηµµένο 1 µε το Υπόµνηµά του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ του ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ Ρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κοινοποίηση: 1.ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ Προϊστάµενο Μονάδας Α - Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, Αθήνα Συνηµµένα: 1. Πίνακας Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων µε Υπόµνηµα Εσ. ιανοµή: ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» Σελίδα 4 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

5 Υ.ΟΠΣ ΑΔΑ: ΒΕ5Ω469ΗΚΜ-ΙΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 01 - Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ "ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ": ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ MIS ΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΥ ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( 1) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΥ ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( 2) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΥ ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( 4) ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΣΥΡΟΥ ( 1) ΚΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ (Τ Π) ΝΑΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΝΑΙ , ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ "ΖΙΡΟΣ-ZERO": ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΙΡΟΥ ΝΑΙ , ΝΑΙ , ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΣΥΡΟΥ ( 2) Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΝΑΙ , ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΣΥΡΟΥ ( ) ΝΑΙ , Πράσινη Αγροτική «Κοινότητα» Ελάτης / ήµος Σερβίων Βελβεντού ( 1) ΝΑΙ , Πράσινη Αγροτική «Κοινότητα» Ελάτης / ήµος Σερβίων - Βελβεντού ( 2) Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΝΑΙ , Πράσινη Αγροτική «Κοινότητα» Ελάτης / ήµος Σερβίων Βελβεντού ( 4) ΝΑΙ , ΝΑΙ , ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ "ΖΙΡΟΣ-ZERO": ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ιποταµιά Πρότυπη Πράσινη Κοινότητα (Άξονας Προτεραιότητας 1) ιποταµιά Πρότυπη Πράσινη Κοινότητα (Άξονας Προτεραιότητας 4) ιποταµιά Πρότυπη Πράσινη Κοινότητα (Άξονας Προτεραιότητας 2) ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΑΙ , ΝΑΙ , ΝΑΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΝΑΙ , ΝΑΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΝΑΙ , ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Πράσινη αγροτική κοινότητα Κεραµουτσίου ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑΙ , ΝΑΙ , ΌΧΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ ,52 ΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΌΧΙ ,52 ΌΧΙ ,52 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ ,78 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΌΧΙ ,78 ΌΧΙ ,88 1 / 3

6 Υ.ΟΠΣ ΑΔΑ: ΒΕ5Ω469ΗΚΜ-ΙΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 01 - Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ "ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ": ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ MIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ( ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2) ΚΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ ,88 ΣΥΝΟΛΙΚΗ (Τ Π) ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ( ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4) ΌΧΙ ,88 ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αγροτική "Κοινότητα" Βασιλικού Μηδενικού Ισοζυγίου Εκποµπ ων CO2eq Πρότυπη Αγροτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου ήµου Καρπενησίου «Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Ναρκίσσου του ήµου Πάργας» «Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Ναρκίσσου του ήµου Πάργας» Αγ. Γεώργιος - Παλαιόκαστρο ήµου Μακρακώµης - Πρότυπη πράσινη κοινότητα µε υπαίθριο διαδραστικό επίδεικτικό χώρο ΑΠΕ Αγ. Γεώργιος - Παλαιόκαστρο ήµου Μακρακώµης - Πρότυπη πράσινη κοινότητα µε υπαίθριο διαδραστικό επίδεικτικό χώρο ΑΠΕ Αγ. Γεώργιος - Παλαιόκαστρο ήµου Μακρακώµης - Πρότυπη πράσινη κοινότητα µε υπαίθριο διαδραστικό επίδεικτικό χώρο ΑΠΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΛΕΙΨΟΙ - Πράσινη Νησιωτική Κοινότητα Νέο Πρότυπο Αειφόρου Ανάπτυξης (Άξονας 2) ΛΕΙΨΟΙ - Πράσινη Νησιωτική Κοινότητα Νέο Πρότυπο Αειφόρου Ανάπτυξης (Άξονας 1) ΌΧΙ ,00 ΌΧΙ ,75 ΌΧΙ ,01 ΌΧΙ ,01 ΌΧΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ , ΌΧΙ ,42 ΌΧΙ ,99 ΌΧΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ , ΌΧΙ ,79 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΛΕΙΨΟΙ - Πράσινη Νησιωτική Κοινότητα Νέο Πρότυπο Αειφόρου Ανάπτυξης (Άξονας 4) ΌΧΙ ,79 ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Πρότυπη Πράσινη Κοινότητα Μορφοβουνίου Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ ,87 ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Πρότυπη Πράσινη Κοινότητα Μορφοβουνίου ΌΧΙ ,87 ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Πρότυπη Πράσινη Κοινότητα Μορφοβουνίου ΌΧΙ ,87 ΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Ενεργειακή αναβάθµιση και επίτευξη ενεργειακού µηδενικού ισοζυγίου για τη δηµιουργία Πράσινης Πρότυπης Νησιωτικής Κοινότητας στον οικισµό Αρτεµώνα,. Σίφνου Ενεργειακή αναβάθµιση και επίτευξη ενεργειακού µηδενικού ισοζυγίου για τη δηµιουργία Πράσινης Πρότυπης Νησιωτικής Κοινότητας στον οικισµό Αρτεµώνα,. Σίφνου Ενεργειακή αναβάθµιση και επίτευξη ενεργειακού µηδενικού ισοζυγίου για τη δηµιουργία Πράσινης Πρότυπης Νησιωτικής Κοινότητας στον οικισµό Αρτεµώνα,. Σίφνου ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΌΧΙ ,50 ΌΧΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ ,50 ΌΧΙ ,77 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ ,77 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Πράσινη Αγροτική "Κοινότητα" ωρικού ήµου Αλεξανδρούπολης ΌΧΙ ,77 ΌΧΙ ,75 2 / 3

7 Υ.ΟΠΣ ΑΔΑ: ΒΕ5Ω469ΗΚΜ-ΙΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 01 - Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ "ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ": ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ MIS ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων "Πράσινης Αγροτικής Κοινότητας ωρικού ήµου Αλεξανδρούπολης" ιαχείριση "Πράσινης Αγροτικής Κοινότητας ωρικού ήµου Αλεξανδρούπολης" Πρότυπη Αγροτική Κοινότητα Αγίου ηµητρίου ήµου Επιδαύρου «Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Τρικόρφου του ήµου Μεσσήνης» «Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Τρικόρφου του ήµου Μεσσήνης» «Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Τρικόρφου του ήµου Μεσσήνης» ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΙ ΙΑΣ ΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΙ ΙΑΣ ΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΙ ΙΑΣ ΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ ΕΙΣΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ "ΑΘΑΜΑΝΙΟ - Ενεργειακή Οικονοµία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθηµερινότητας"-Άξονας Προτεραιότητας 4 "ΑΘΑΜΑΝΙΟ - Ενεργειακή Οικονοµία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθηµερινότητας"-Άξονας Προτεραιότητας 2 "ΑΘΑΜΑΝΙΟ - Ενεργειακή Οικονοµία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθηµερινότητας"-Άξονας προτεραιότητας 1 ΚΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ , ΌΧΙ ,73 ΌΧΙ ,38 ΌΧΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ , ΌΧΙ ,89 ΌΧΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ , ΌΧΙ ,37 ΌΧΙ ,87 ΌΧΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ , ΌΧΙ ,59 ΌΧΙ ,59 ΌΧΙ , Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων ΌΧΙ , ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΝ ΗΛΑ ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΚΑΠΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΝ ΗΛΑ ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΚΑΠΕ ΌΧΙ ,89 ΌΧΙ ,75 ΌΧΙ ,02 ΌΧΙ ,02 ΣΥΝΟΛΙΚΗ (Τ Π) ,79 3 / 3

8 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτεινόµενες πράξεις των επτά πρώτων ικαιούχων από τον ήµο Φαρσάλων έως και τον ήµο Μαλεβιζίου δύναται να ενταχθούν στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Π/Υ των προς ένταξης πράξεων: ,79, Π/Υ Πρόσκλησης ). Εντός του χρονικού διαστήµατος των έξι (6) µηνών, όπως ορίζεται στο Κεφ του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος, προκειµένου να υποβληθούν τα απαραίτητα τεύχη δηµοπράτησης καθώς και οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για την υλοποίηση του έργου της Πράσινης «Κοινότητας» (προαπαιτούµενα στοιχεία για την Ένταξη), θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί επίσης και: o για το ήµο Σητείας η απόφαση ένταξη του έργου «Εκσυγχρονισµός ΕΕΛ Αρµένων και συστήµατος αποχέτευσης Ζήρου» στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου , όπως αναφέρεται στο µε αριθµ. Πρωτ. 1591/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κρήτης, o για το ήµο Μαλεβιζίου η απόφαση ένταξης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και ιάθεσης Λυµάτων των οικισµών Μονή Κεραµούτσι Καµάρι ήµου Μαλεβιζίου» στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου , όπως αναφέρεται στο µε αριθµ. Πρωτ. 2234/ της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κρήτης. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος των έξι (6) µηνών θα πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία τεκµηρίωσης της κυριότητας ακινήτου/ων και Οικοδοµικών Αδειών του/ων ακινήτου/ων όπου θα υλοποιηθούν τα έργα/παρεµβάσεις των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων. Η µη υποβολή των στοιχείων αυτών αποτελεί λόγο µη ένταξης της πράξης. Οι προτεινόµενες πράξεις των ικαιούχων στις οποίες δεν εµφανίζεται ένδειξη στη στήλη Συνολική (Τ Π) είτε στη στήλη Αποτέλεσµα Αξιολόγησης σηµαίνει ότι απορρίπτονται διότι είτε δεν εκπλήρωσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις κάποιου βαθµολογούµενου κριτηρίου ή κάποιου κριτηρίου αποκοπής. Οι προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής και των ήµων Καστοριάς, Αγιάς Αλµυρού, Ελαφονήσου, Ηγουµενίτσας, Κάσου, Κέρκυρας, Μεγαλόπολης, Ναυπλιέων, Τήλου, και Ωραιοκάστρου δεν εκπλήρωσαν τις απαιτήσεις τις τυπικής πληρότητας και συνεπώς, δεν προχώρησαν στο στάδιο της ουσιαστικής αξιολόγησης (Στάδιο Αξιολόγησης Β). Ως εκ τούτου δεν εµφανίζονται στον πίνακα κατάταξης. Κατά τον έλεγχο στο στάδιο υποβολής των τευχών δηµοπράτησης και των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο (προϋποθέσεις ένταξης της πράξης) του οδηγού εφαρµογής, ο προϋπολογισµός κάθε πρότασης µπορεί να αναθεωρηθεί.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων»

Προς: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ. Κώδικας: 115 27 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα