EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 27 Σαρ. Κώδηθαο : ΑΘΖΝΑ Σειέθωλν : EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 Α.Π. : ΠΡΟ: Πίλαθαο Απνδεθηώλ FAX : ΘΕΜΑ: Γηάζεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ ηωλ ΟΣΑ ζηνλ Κεληξηθό Κόκβν Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ΤΠ.Δ. τεη.: 1. Ζ κε Α.Π / επηζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ κε ζέκα «Έλαξμε παξαγωγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνύ θόκβνπ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθώλ δεδνκέλωλ ηωλ Πεξηθεξεηώλ θαη Γήκωλ - Οξηζηηθνπνίεζε Υξήζεο 2011». 2. Ζ κε Α.Π / επηζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ κε ζέκα «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ έλαξμε παξαγωγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνύ θόκβνπ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθώλ δεδνκέλωλ ηωλ Πεξηθεξεηώλ θαη Γήκωλ - Οξηζηηθνπνίεζε Υξήζεο 2011». 3. Ζ κε Α.Π. 53/47473/ Δγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ κε ζέκα «Έλαξμε Πιήξνπο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κεληξηθνύ Κόκβνπ Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο γηα ηελ Παξνρή Οηθνλνκηθώλ ηνηρείωλ ηωλ Ο.Σ.Α. α θαη β Βαζκνύ θαη Πξναπαηηνύκελεο Δλέξγεηεο από Απηνύο» ε ζπλέρεηα ηωλ ωο άλω ζρεηηθώλ, ζαο ππελζπκίδνπκε όηη ν Κεληξηθόο Κόκβνο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο (ΚΚΓ), πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ, έρεη ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία, από ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, πξνθεηκέλνπ λα αληινύληαη απηνκαηνπνηεκέλα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηωλ ΟΣΑ. Παξάιιεια, εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ ε απνζηνιή ηωλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ ηωλ ΟΣΑ κέζω ηεο Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο ηεο ΔΔΣΑΑ Α.Δ. Καηά ην δηάζηεκα απηό, νη ΟΣΑ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ θαη λα θαηαρωξίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ηόζν ζηνλ ΚΚΓ όζν θαη ζηε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή. Σνλίδεηαη δε όηη ε παξάιιειε απηή απνζηνιή ζηνηρείωλ

2 έρεη ζθνπό ηελ νινθιήξωζε ηωλ ηειεπηαίωλ ειέγρωλ ηωλ δηαηηζέκελωλ ζηνηρείωλ ζηνλ θόκβν θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο νκαιήο κεηάβαζεο από ην έλα ζύζηεκα ζην άιιν, θαζώο έρεη ήδε νινθιεξωζεί ε δηεπαθή κεηαμύ ηνπ Κ.Κ.Γ. θαη ηεο βάζεο δεδνκέλωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ απνζηνιή ζηνηρείωλ ηωλ θνξέωλ ηνπ Κ.Κ.Γ. κέζω ηεο ελ ιόγω δηεπαθήο. πλεπώο, ε απνζηνιή θαη δηάζεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ ζαο ζηνηρείωλ θαη ζηα δύν ζπζηήκαηα (ΚΚΓ θαη δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηεο ΔΔΣΑΑ) είλαη ππνρξεωηηθή θαη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ηωλ νξηδνκέλωλ εκεξνκεληώλ (δειαδή εληόο 10 εκεξώλ από ηε ιήμε ηνπ κήλα αλαθνξάο), γηα ην ζύλνιν ηωλ ζηνηρείωλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Α.Π.: 74712/ ) θαη ζηελ ππό ζηνηρείν (3) αλωηέξω ζρεηηθή εγθύθιην. ηο πιαίζηο ασηό, ηο ζύλοιο ηφλ απαηηούκελφλ ζηοητείφλ ποσ αθορούλ ζηοσς κήλες Ιαλοσάρηο θαη Φεβροσάρηο 2013, ήδε ζα έπρεπε λα έτοσλ δηαηεζεί προς άληιεζε από ηολ Κ.Κ.Δ. θαη λα κελ εληοπίδοληαη ειιείυεης ποσ παραθφιύοσλ ηελ πιήρε ιεηηοσργία ηοσ Κ.Κ.Δ., θαη προθαιούλ τροληθή σζηέρεζε ζηε κεηάβαζε ζηο ζσγθεθρηκέλο ζύζηεκα παραθοιούζεζες. Καηόπηλ ηούηφλ, παραθαιούκε όπφς προβείηε άκεζα ζηης απαραίηεηες ελέργεηες γηα ηε δηάζεζε ηφλ ελ ιόγφ ζηοητείφλ ζηολ Κ.Δ.Δ., θαζώς επίζες θαη ηφλ οηθολοκηθώλ ζηοητείφλ έηοσς 2012 ποσ ηστόλ δελ έτεηε θαηατφρήζεη, θαζώς ε αποσζία κέροσς ή ζσλόιοσ ηφλ οηθολοκηθώλ ζηοητείφλ από ηολ θόκβο δύλαηαη λα επηζύρεη ηης προβιεπόκελες από ηε λοκοζεζία θσρώζεης. ρεηηθά, ππελζπκίδνπκε όηη γηα ηε κε δηάζεζε ή θαζπζηέξεζε δηάζεζεο ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ηωλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ ζηνλ θόκβν, εθαξκόδνληαη θαηά πεξίπηωζε νη θπξώζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο ππ αξηζκ 74712/ (ΦΔΚ 2043 Β ) απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ (παξαθξάηεζε ηεο κεληαίαο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο, πξόζηηκν επί ηωλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξωλ, δηνηθεηηθέο θπξώζεηο). Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη, πξνθεηκέλνπ νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηωλ ΟΣΑ λα ππνβνεζεζνύλ ζην έξγν ηνπο, ιεηηνπξγεί ήδε «help desk» ζην Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ, ζην νπνίν κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη (γηα δηνηθεηηθά/δηαδηθαζηηθά ζέκαηα: ηει , θαη , θαη θαη γηα ηερληθά ζέκαηα: ηει θαη , θαη Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΓΙΑΝΝΗ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

3 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 2. Γξαθείν Γελ Γξακκαηέα 3. Γξαθείν Γελ. Γηεπζπληή Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 4.. Γηεύζπλζε Μεραλνξγάλωζεο θαη Ζ.Δ.. 5. Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Σ.Α 6. Σκήκα Παξαθνινύζεζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Οηθνλνκηθώλ ηνηρείωλ ηεο ΣΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 1. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΓΗΑ 2. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 3. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 6. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ 7. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΓΡΑΦΧΝ 8. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΓΡΗΝΗΟΤ 9. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 10. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ 11. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΗΓΗΝΑ 12. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΚΣΗΟΤ-ΒΟΝΗΣΑ 13. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ 14. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΛΗΑΡΣΟΤ 15. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΛΜΤΡΟΤ 16. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΛΟΝΝΖΟΤ 17. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΜΑΡΗΟΤ 18. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΜΟΡΓΟΤ 19. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ-ΜΔΝΔΜΔΝΖ 20. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 21. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ-ΔΛΑΣΔΗΑ 22. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΜΦΗΛΟΥΗΑ 23. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΝΖ 24. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΝΑΦΖ 25. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ-ΚΤΛΛΖΝΖ 26. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΝΓΡΟΤ 27. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ 28. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΝΧΓΔΗΧΝ 29. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ 30. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΡΓΗΘΔΑ 31. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΡΓΟΤ-ΜΤΚΖΝΧΝ 32. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 33. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΡΡΗΑΝΧΝ 34. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΡΣΑΗΧΝ 35. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ 36. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΡΥΑΝΧΝ-ΑΣΔΡΟΤΗΧΝ 37. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ

4 38. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ 39. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΥΑΡΝΧΝ 40. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΒΑΡΖ-ΒΟΤΛΑ-ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 41. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ 42. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΒΔΡΟΗΑ 43. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΒΗΑΝΝΟΤ 44. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΒΗΑΛΣΗΑ 45. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΒΟΛΟΤ 46. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΒΤΡΧΝΟ 47. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΑΛΑΣΗΟΤ 48. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΑΤΓΟΤ 49. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΡΑΗΚΑΚΖ 50. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΟΡΣΤΝΑ 51. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΟΡΣΤΝΗΑ 52. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 53. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΔΛΦΧΝ 54. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΔΚΑΣΖ 55. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΗΟΝΤΟΤ 56. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 57. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΗΡΦΤΧΝ-ΜΔΑΠΗΧΝ 58. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΗΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΥΟΒΑ-ΑΝΣΗΚΤΡΑ 59. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΟΜΟΚΟΤ 60. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΡΑΜΑ 61. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΝΖ 62. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΧΓΧΝΖ 63. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΓΧΡΗΓΟ 64. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΓΔΑ 65. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΛΑΟΝΑ 66. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΛΔΤΗΝΑ 67. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ-ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 68. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 69. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΟΡΓΑΗΑ 70. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ 71. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΡΜΗΟΝΗΓΑ 72. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ 73. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΤΡΧΣΑ 74. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 75. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 76. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 77. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΕΑΥΑΡΧ 78. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΕΖΡΟΤ 79. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 80. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ 81. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΖΡΑΚΛΔΗΑ 82. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΣΣ. 83. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΘΔΡΜΖ 84. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΘΔΡΜΟΤ 85. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 86. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΘΖΒΑΗΧΝ

5 87. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 88. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΗΖΣΧΝ 89. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΗΘΑΚΖ 90. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΗΚΑΡΗΑ 91. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΗΣΗΑΗΑ-ΑΗΓΖΦΟΤ 92. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 93. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΒΑΛΑ 94. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 95. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 96. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 97. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 98. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ 99. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΔΛΗΝΟΤ 100. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΡΓΗΣΑ 101. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 102. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΡΤΣΟΤ 103. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΣΟΡΗΑ 104. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 105. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΔΑ 106. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ 107. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 108. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΗΜΧΛΟΤ 109. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΗΑΜΟΤ 110. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΟΕΑΝΖ 111. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 112. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ 113. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΤΘΝΟΤ 114. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΤΜΖ-ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ 115. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΧ 116. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΛΑΓΚΑΓΑ 117. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΛΑΡΗΑΗΧΝ 118. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΛΔΒΑΓΔΧΝ 119. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΛΔΗΦΧΝ 120. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΛΔΒΟΤ 121. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΛΔΤΚΑΓΑ 122. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΛΗΜΝΖ ΠΛΑΣΖΡΑ 123. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΛΟΚΡΧΝ 124. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ-ΑΓΗΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ 125. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ 126. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΑΝΓΡΑ-ΔΗΓΤΛΛΗΑ 127. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΑΝΣΟΤΓΗΟΤ-ΛΗΜΝΖ-ΑΓΗΑ ΑΝΝΑ 128. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 129. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ 130. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 131. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΔΓΗΣΖ 132. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 133. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΔΣΟΒΟΤ 134. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΖΛΟΤ 135. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΟΥΑΣΟΤ-ΣΑΤΡΟΤ

6 136. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ 137. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΤΚΟΝΟΤ 138. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ 139. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΜΧΛΟΤ-ΑΓΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 140. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΑΞΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΡΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 141. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΑΤΠΛΗΔΧΝ 142. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ 143. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 144. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΔΜΔΑ 145. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΔΣΟΡΗΟΤ 146. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΗΚΑΗΑ-ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 147. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΟΤΦΑ 148. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΗΤΡΟΤ 149. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΟΣΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ 150. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΝΟΣΗΟΤ ΠΖΛΗΟΤ 151. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΞΖΡΟΜΔΡΟΤ 152. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ-ΔΤΡΧΣΗΝΖ 153. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΟΗΝΟΤΧΝ 154. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΟΗΥΑΛΗΑ 155. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΑΗΑΝΗΑ 156. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΑΛΑΜΑ 157. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΑΛΛΖΝΖ 158. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΑΞΧΝ 159. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ 160. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΑΡΓΑ 161. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΑΡΟΤ 162. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΑΣΡΔΧΝ 163. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΔΗΡΑΗΧ 164. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 165. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 166. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΖΝΔΗΟΤ 167. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΛΑΣΑΝΗΑ 168. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΟΡΟΤ 169. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΡΔΒΔΕΑ 170. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΡΔΠΧΝ 171. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΤΛΖ 172. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΧΓΧΝΗΟΤ 173. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ 174. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΡΟΓΟΤ 175. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΜΟΘΡΑΚΖ 176. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΑΜΟΤ 177. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΔΡΗΦΟΤ 178. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΖΣΔΗΑ 179. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΗΘΧΝΗΑ 180. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΗΚΗΝΟΤ 181. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΗΚΤΧΝΗΧΝ 182. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΗΦΝΟΤ 183. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΗΑΘΟΤ 184. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΟΠΔΛΟΤ

7 185. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΤΓΡΑ 186. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΚΤΡΟΤ 187. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΟΤΛΗΟΤ 188. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΟΦΑΓΧΝ 189. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΑΡΣΖ 190. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΠΔΣΧΝ 191. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΣΤΛΗΓΑ 192. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΤΜΖ 193. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΤΡΟΤ-ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ 194. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΑΚΗΧΝ 195. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΣΖΝΟΤ 196. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΣΖΛΟΤ 197. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΣΟΠΔΗΡΟΤ 198. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 199. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΣΡΗΠΟΛΖ 200. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΣΡΗΦΤΛΛΗΑ 201. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 202. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΣΤΡΝΑΒΟΤ 203. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΤΓΡΑ 204. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΑΗΣΟΤ 205. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 206. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΑΡΑΛΧΝ 207. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΗΛΗΑΣΧΝ 208. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΗΛΟΘΔΖ-ΦΤΥΗΚΟΤ 209. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΛΧΡΗΝΑ 210. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟΤ 211. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΟΤΡΝΧΝ ΚΟΡΔΧΝ 212. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΤΛΖ 213. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 214. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΥΑΛΚΖ 215. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 216. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΥΗΟΤ 217. Γξαθείν θ.θ. Γεκάξρνπ ΦΑΡΧΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι Υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ: 1220 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα