Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων"

Transcript

1 Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (*) Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Κύπρου Θεµατική Ενότητα: Προσοµοιώσεις και Ειδικά περιβάλλοντα στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και/ή των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό) Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Το χάσµα µεταξύ του τι διδάσκουµε και του τι οι αυριανοί επιστήµονες και πολίτες χρειάζονται είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που αντιλαµβάνονται οι περισσότεροι διδάσκοντες. Σύµφωνα µε µια άποψη, για να γίνει εφικτή η ανάπτυξη επιστηµονικού αλφαβητισµού, η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών πρέπει να στοχεύει ενιαία τόσο στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού όσο και στην κατανόηση εννοιών. Στο άρθρο αυτό διερευνούµε την πιθανότητα καλλιέργειας και ανάπτυξης δεξιοτήτων συλλογισµού σε 10χρονους µαθητές σε συνδυασµό µε την εννοιολογική κατανόηση, µέσω µιας δοµηµένης παρέµβασης µε θέµα το σχεδιασµό πειραµάτων. Μετά την ανάλυση των µαθησιακών επιδιώξεων της παρέµβασης κρίθηκε αναγκαία η χρησιµοποίηση µιας αλληλεπιδραστικής προσοµοίωσης, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Durham. Θα παρουσιάσουµε το σχεδιασµό της παρέµβασης, τη δοµή και λειτουργία της προσοµοίωσης και τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Θα παρουσιαστούν επίσης εννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες που εντοπίστηκαν µέσα από τις απαντήσεις των µαθητών στην προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν µια συνεπή στρατηγική για το σχεδιασµό έγκυρων πειραµάτων. Τέλος, θα συζητήσουµε τις επιπτώσεις των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραµµάτων για τις Φυσικές Επιστήµες στη ηµοτική Εκπαίδευση. (*) πρόσωπο επικοινωνίας Λέξεις Κλειδιά: δεξιότητες συλλογισµού, έλεγχος µεταβλητών, προσοµοιώσεις The role of simulations in the development of reasoning skills: an example from designing experiments Marios Papaevripidou, Constantinos, P. Constanstinou (*), Learning in Physics Group, University of Cyprus Conference Theme: Computer Simulations in Education Educational Level: Primary School Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: The discrepancy between what we teach and what scientists and citizens need is greater than most instructors realize. Science for citizenship and science in the technical workplace, both involve greater emphasis on procedural understanding than on understanding of concepts. In this paper, we explore the possibility of guiding upper elementary school students to develop procedural skills in close connection with conceptual understanding through a structured intervention on designing experiments. After implementation, the learning outcomes were assessed and further developed using an interactive database program developed in collaboration with the University of Durham. The paper presents the design of our intervention, the structure of the software application and the learning outcomes. We also present conceptual and reasoning difficulties encountered by students in their effort to construct a coherent and consistent strategy for designing valid experiments. Finally, we discuss implications of our findings for the design and development of science curriculum for the elementary grades. (*) contact person Keywords: reasoning skills, control of variables, computer based simulations Α.-Εισαγωγή Ο σχεδιασµός πειραµάτων αποτελεί µια από τις βασικές δεξιότητες που συναποτελούν τη διαδικασία µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες. Σε πολλά αναλυτικά προγράµµατα Φυσικών Επιστηµών αναµένεται από τα παιδιά να διεξάγουν διερευνήσεις, να διατυπώνουν διερευνήσιµα ερωτήµατα, να σχεδιάζουν και να εκτελούν πειράµατα. Στο σχεδιασµό πειραµάτων εµπλέκονται επίσης δύο άλλες δεξιότητες συλλογισµού: η αναγνώριση και ο έλεγχος µεταβλητών. Θεωρώντας ότι ο έλεγχος µεταβλητών είναι µια ουσιώδης δεξιότητα συλλογισµού και βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών (Chen & Klahr, ; Linn et al., ; Papaevripidou & Constantinou, 1 Chen, Z.& Klahr, D. (1999). All Other Things Being Equal: Acquisition and Transfer of the Control of Variables Strategy. Child Development, 70 (5),

2 2000 3, Ross, ) µέσα από τα οποία προέκυψε ότι πολύ λίγοι µαθητές αυθόρµητα εφαρµόζουν τη δεξιότητα ελέγχου µεταβλητών κατά το σχεδιασµό ενός πειράµατος, η παρούσα έρευνα ξεκινά από την παραδοχή ότι είναι σηµαντικό να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχουν αποτελεσµατικές διδακτικές προσεγγίσεις που να βοηθούν τους µαθητές να αποκτήσουν αυτή τη θεµελιώδη δεξιότητα επιστηµονικής σκέψης. Το άρθρο αυτό αποτελεί µέρος µιας τρέχουσας έρευνας, η οποία σκοπό έχει να διερευνήσει την ικανότητα των µαθητών στην αναγνώριση και τον έλεγχο µεταβλητών σε πολλαπλά συγκείµενα και να εξετάσει το επίπεδο µεταφοράς αυτών των δεξιοτήτων στο σχεδιασµό ελεγχόµενων πειραµάτων. Β.-Θεωρητικό Υπόβαθρο και Προηγούµενη Έρευνα Σε µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών στη ηµοτική Εκπαίδευση οργανώνονται συχνά δραστηριότητες που αποσκοπούν στο σχεδιασµό και εκτέλεση έγκυρων πειραµάτων. Για να διερευνηθεί, για παράδειγµα, κατά πόσο η µάζα µιας µπάλας επηρεάζει το χρόνο που χρειάζεται για να κατεβεί από µια ράµπα, ο µαθητής πρέπει: να αναγνωρίσει ότι το ερώτηµα προς διερεύνηση είναι: «η µάζα της µπάλας επηρεάζει το χρόνο που χρειάζεται για να κατεβεί από τη ράµπα;» να εντοπίσει τις δύο µεταβλητές που περιέχονται στο διερευνήσιµο ερώτηµα, οι οποίες είναι η µάζα της µπάλας και ο χρόνος που χρειάζεται για να κατεβεί τη ράµπα να εφαρµόσει τη δεξιότητα ελέγχου µεταβλητών, σύµφωνα µε την οποία σε κάθε µέτρηση η µεταβλητή που πρέπει να αλλάζει είναι η µάζα της µπάλας (ανεξάρτητη µεταβλητή), η µεταβλητή που πρέπει να µετρηθεί είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να κατεβεί τη ράµπα (εξαρτηµένη µεταβλητή) και όλες οι άλλες µεταβλητές (π.χ. ο όγκος της κάθε µπάλας, η επιφάνεια της ράµπας), οι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν το χρόνο κύλισης πρέπει να κρατηθούν σταθερές Όταν η πιο πάνω διαδικασία ακολουθηθεί µε ένα συνεπή τρόπο, θεωρούµε ότι ο µαθητής έχει σχεδιάσει ένα έγκυρο πείραµα και το συµπέρασµα που προκύπτει από το πείραµα αυτό είναι επίσης έγκυρο. Η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Κύπρου υλοποιεί ένα πρόγραµµα ανάπτυξης και ερευνητικής εγκυροποίησης διδακτικού υλικού. Σε προηγούµενη έρευνα (Papaevripidou and Constantinou, 2000), αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε µια σειρά παρεµβατικών µαθηµάτων µέσα από τα οποία επιχειρείται η καθοδήγηση δεκάχρονων µαθητών για οικοδόµηση της έννοιας «µεταβλητή», διατύπωσης διερευνήσιµων ερωτηµάτων και συσχετισµού τους µε πειραµατικό σχεδιασµό, σχεδιασµό και κριτική αξιολόγηση των πειραµάτων ως προς την εγκυρότητά τους, καθώς και µεταφορά της δεξιότητας ελέγχου µεταβλητών σε καινούρια συγκείµενα. Ειδικά σχεδιασµένα προπειραµατικά και µεταπειραµατικά δοκίµια χορηγήθηκαν πριν, κατά και µετά τη διδασκαλία. Η ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών στα δοκίµια αυτά συνέβαλε στην αξιολόγηση τόσο του επιπέδου απόκτησης των διδαχθεισών δεξιοτήτων συλλογισµού όσο και της αποτελεσµατικότητας του διδακτικού υλικού. ύο µεταπειραµατικά δοκίµια, τα οποία εξέταζαν την απόκτηση και µεταφορά της δεξιότητας ελέγχου µεταβλητών σε διαφορετικά συγκείµενα από αυτά που χρησιµοποιήθηκαν κατά την παρέµβαση, δόθηκαν µετά την ολοκλήρωση της παρέµβασης. Τα δοκίµια αυτά είχαν την ακόλουθη µορφή: 2 Linn. M. C. et al. (1977). Teaching Children to Control Variables: Investigation of a Free-Choice Environment. Journal of Research in Science Teaching, 14 (3), Papaevripidou, M. & Constantinou, C.P. (2000). Development of procedural skills in science through the use of an interactive database: an example from designing experiments. Proceedings of the Fifth International Conference on Computer Based Learning in Science, 7 th July 12 th July 2001, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic (10 pages). 4 Ross, J. A. (1988). Controlling Variables: A Meta-Analysis of Training Studies. Review of Educational Research,58 (4),

3 οκίµιο 1 Ο Κώστας πιστεύει ότι τα φυτά χρειάζονται άµµο µέσα στη γλάστρα τους για να αναπτυχθούν. Για να ελέγξει αν αυτό είναι ορθό έκανε το ακόλουθο πείραµα: πήρε µια γλάστρα µέσα στην οποία ήταν φυτρωµένο ένα φυτό, έβαλε στη γλάστρα άµµο, χώµα και νερό και την τοποθέτησε στον ήλιο (Εικόνα 1). Ποια από τις πιο κάτω γλάστρες πρέπει να διαλέξει για να βρει αν τα φυτά χρειάζονται άµµο για την ανάπτυξή τους; (κυκλώστε την ορθή απάντηση) σκοτεινό κουτί Γ. σκοτεινό κουτί Εικόνα 1 άµµος & νερό. άµµος, χώµα, νερό χώµα & νερό άµµος, χώµα, νερό άµµος & χώµα χώµα & νερό Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Ποιο είναι το ερώτηµα της διερεύνησης του Κώστα; 2. Σύµφωνα µε το ερώτηµα της διερεύνησης του Κώστα: ποιος παράγοντας πρέπει να µεταβληθεί; ποιοι παράγοντες πρέπει να κρατηθούν σταθεροί; ποιος παράγοντας πρέπει να µετρηθεί; οκίµιο 2 Μια φοιτήτρια ενδιαφέρεται να εξετάσει κατά πόσο το χρώµα του περιτυλίγµατος σε παγωτά επηρεάζει το χρόνο που ένα παγωτό µπορεί να αφεθεί στον ήλιο χωρίς να λιώσει. Για να διερευνήσει αυτό το ερώτηµα έκανε το ακόλουθο πείραµα: Βρήκε διάφορα είδη παγωτού και κατέγραψε για το κάθε ένα τις πληροφορίες που φαίνονται στον Πίνακα. Πήρε ένα παγωτό από το κάθε είδος από συγκεκριµένο ψυγείο µιας υπεραγοράς και τα τοποθέτησε όλα στον ήλιο. Μέτρησε για το κάθε ένα το χρόνο που χρειάστηκε για να λιώσει και κατέγραψε και αυτές τις τιµές στον Πίνακα. Είδος παγωτού Χρώµα περιτυλίγµατος Όγκος παγωτού (ml) Χρόνος για να λιώσει (min) 1 Γρανίτα από λεµόνι Άσπρο Γρανίτα από λεµόνι καφέ σκούρο Παγωτό Σοκολάτας Πράσινο Παγωτό Σοκολάτας Κίτρινο Παγωτό Βανίλιας Μπλε Παγωτό Φράουλας Μαύρο Με βάση το πείραµα της φοιτήτριας, το χρώµα του περιτυλίγµατος επηρεάζει το χρόνο που χρειάζεται ένα παγωτό για να λιώσει; Στην εξήγηση του συλλογισµού σας να αναφέρετε ποιες από τις µετρήσεις χρησιµοποιήσατε για να καταλήξετε στο συµπέρασµά σας. Αν χρειάστηκε να θεωρήσετε οτιδήποτε να το αναφέρετε. Αν δεν µπορεί να απαντηθεί το ερώτηµα µε βάση τα δεδοµένα που έχετε στον Πίνακα να το δηλώσετε και να εξηγήσετε γιατί δεν µπορεί να απαντηθεί. Η δοµή του µεταπειραµατικού δοκιµίου 1 ήταν γνωστή στους µαθητές και στηριζόταν σε µια διαδικασία µε την οποία ήταν εξοικειωµένοι από τα παρεµβατικά µαθήµατα. Το µεταπειραµατικό δοκίµιο 2 είχε εντελώς διαφορετική δοµή, η οποία ήταν άγνωστη για τους µαθητές. Το µεταπειραµατικό δοκίµιο 1 απαιτούσε παραπλήσια µεταφορά της δεξιότητας ελέγχου µεταβλητών, ενώ το µεταπειραµατικό δοκίµιο 2 απαιτούσε µακρινή µεταφορά της εν λόγω δεξιότητας. Το µεταπειραµατικό δοκίµιο 1 απαιτούσε την εφαρµογή της δεξιότητας ελέγχου µεταβλητών για την εύρεση της ορθής απάντησης σε µια ερώτηση πολλαπλής εκλογής. Ακολούθως οι µαθητές καλούνταν να εξηγήσουν το συλλογισµό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούσαν στις µεταβλητές που µετέβαλαν, κράτησαν σταθερές και µέτρησαν κατά το σχεδιασµό του πειράµατος. Το µεταπειραµατικό δοκίµιο 2 ήταν σχετικά πιο δύσκολο για να απαντηθεί, αφού οι ερωτήσεις του δεν καθοδηγούσαν τους µαθητές στο να εφαρµόσουν άµεσα τις δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων. Για να απαντηθεί ορθά, το µεταπειραµατικό δοκίµιο 2 απαιτούσε την παρακάτω ακολουθία νοητικών βηµάτων: αποµόνωση του διερευνήσιµου ερωτήµατος αναγνώριση των µεταβλητών που περιέχονταν στο διερευνήσιµο ερώτηµα 699

4 εντοπισµός της µεταβλητής που έπρεπε να µεταβληθεί, των µεταβλητών που έπρεπε να κρατηθούν σταθερές και της µεταβλητής που έπρεπε να µετρηθεί αποµόνωση των µετρήσεων από ένα πίνακα δεδοµένων, οι οποίες διέφεραν µόνο στις τιµές της µεταβλητής που έπρεπε να µεταβληθεί, ενώ ταυτόχρονα οι τιµές για τις µεταβλητές που έπρεπε να κρατηθούν σταθερές ήταν οι ίδιες σύγκριση µεταξύ των τιµών της µεταβλητής που µετρούνταν εξαγωγή συµπεράσµατος κατά πόσο η ανεξάρτητη µεταβλητή επηρέαζε ή όχι την εξαρτηµένη µεταβλητή. Η ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών στα µεταπειραµατικά δοκίµια 1 και 2, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, οδήγησε στην εξαγωγή πολλαπλών συµπερασµάτων για το επίπεδο απόκτησης και µεταφοράς της δεξιότητας ελέγχου µεταβλητών των µαθητών. Ορθή απάντηση µε Ορθή απάντηση µε Λανθασµένη ορθό συλλογισµό ελλιπή συλλογισµό απάντηση Μεταπειραµατικό οκίµιο 1 73 % 24 % 3 % Μεταπειραµατικό οκίµιο 2 0% 13 % 87 % Πίνακας 1: Ποσοστά απαντήσεων των µαθητών στα Μεταπειραµατικά οκίµια 1 και 2 Oι απαντήσεις που δόθηκαν στο µεταπειραµατικό δοκίµιο 2 οδήγησαν στον εντοπισµό της ακόλουθης συλλογιστικής δυσκολίας: οι µαθητές, όταν τους δοθεί µια σειρά από µετρήσεις διαφόρων µεταβλητών, αποτυγχάνουν στην επιλογή και αποµόνωση των µετρήσεων που θα τους οδηγήσουν στην εξαγωγή ενός έγκυρου συµπεράσµατος προτιµώντας να αξιολογήσουν τον πειραµατικό σχεδιασµό που ακολουθήθηκε ως µη έγκυρο. H παρούσα έρευνα αποτελεί συνέχεια της προηγούµενης και προέκυψε ως απόρροια της προσπάθειάς µας να απαντήσουµε στο ακόλουθο ερευνητικό ερώτηµα: θα µπορούσε µια αλληλεπιδραστική προσοµοίωση να βοηθήσει τους µαθητές να υπερβούν την πιο πάνω συλλογιστική δυσκολία; Γ.-Μεθοδολογία Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν τριάντα τρεις µαθητές πέµπτης τάξης του δηµοτικού από ένα σχολείο της Λευκωσίας. Το κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο ήταν µέτριο προς πολύ καλό και πριν από την παρέµβαση είχαν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το διδακτικό υλικό, το οποίο χρησιµοποιήθηκε κατά την παρέµβαση αποτελεί µέρος ενός ερευνητικού προγράµµατος που ονοµάζεται «Φυσικές Eπιστήµες µε ιερώτηση» και το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της καλλιέργειας δεξιοτήτων συλλογισµού, επιστηµονικής επάρκειας και την ανάπτυξη εννοιολογικής και συλλογιστικής κατανόησης µέσα από µια µεθοδευµένη πορεία. Η διδακτική παρέµβαση διεκπεραιώθηκε σε ένα από τα εργαστήρια πληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. Οι κύριοι στόχοι αυτού του µέρους του διδακτικού υλικού συνοψίζονται στους εξής: Οι µαθητές αναµένονταν ότι θα ανέπτυσσαν την ικανότητα εντοπισµού και διατύπωσης διερευνήσιµων ερωτηµάτων θα αναγνώριζαν τις µεταβλητές σε ένα δοσµένο πείραµα και θα αξιολογούσαν κατά πόσο κάποιες από αυτές κρατούνταν σταθερές ή όχι θα σχεδίαζαν πειράµατα, µε τα οποία θα κατέληγαν σε έγκυρα συµπεράσµατα µε βάση τα ερωτήµατά τους θα συνέλεγαν και θα ανέλυαν τα δεδοµένα µε ένα συστηµατικό τρόπο, µε σκοπό την εξαγωγή απαντήσεων σε δοθέντα διερευνήσιµα ερωτήµατα. Αρχικά, ζητήθηκε από τους µαθητές να αναγνωρίσουν τις µεταβλητές που πιθανόν να επηρέαζαν το ύψος αναπήδησης µιας µπάλας του σκουός. Στη συνέχεια κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να οργανώσουν έγκυρα πειράµατα για να µελετήσουν κατά πόσο µια συγκεκριµένη µεταβλητή που εισηγήθηκαν προηγουµένως επηρέαζε το ύψος αναπήδησης. Έτσι, στο σηµείο αυτό, οι µαθητές θα έπρεπε να εφαρµόσουν τη δεξιότητα ελέγχου µεταβλητών, η οποία αναπτύχθηκε σε προηγούµενα µαθήµατα, ώστε ο πειραµατικός τους σχεδιασµός να είναι έγκυρος. Οι περισσότεροι µαθητές αντιµετώπισαν δυσκολίες στη µέτρηση της εξαρτηµένης µεταβλητής (ύψος αναπήδησης) και σε αυτό το σηµείο κρίθηκε αναγκαία η παρουσίαση και χρησιµοποίηση της αλληλεπιδραστικής προσοµοίωσης, µε τη βοήθεια της οποίας οι µαθητές θα εκτελούσαν εικονικά πειράµατα. 700

5 Η προσοµοίωση έχει τίτλο The Science Investigation Workshop και αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε τους Richard Gott, Shawn Roberts και Sandra Duggan στο Πανεπιστήµιο του Durham. Στις Εικόνες 1 και 2 παρουσιάζεται το περιβάλλον της προσοµοίωσης. Εικόνα 1: Η προσοµοίωση επιτρέπει στο χρήστη να µεταβάλει τις τιµές των µεταβλητών που επηρεάζουν το ύψος αναπήδησης της µπάλας του σκουός. Εικόνα 2: Το ύψος αναπήδησης εµφανίζεται στη οθόνη ως να είχε µετρηθεί µε το µάτι (οι µετρήσεις ανακαλούνται από τη βάση δεδοµένων της προσοµοίωσης) Μετά την παρουσίαση της προσοµοίωσης, οι µαθητές εξοικειώθηκαν µε το περιβάλλον λειτουργίας της προσοµοίωσης και ακολούθως τους δόθηκαν κάποια ερωτήµατα για διερεύνηση µε τη χρήση της προσοµοίωσης. Σε κάθε δοκιµή οι µαθητές κατέγραφαν τις τιµές της κάθε µεταβλητής και στο τέλος καλούνταν να εξαγάγουν συµπεράσµατα για το αν η µεταβλητή που επέλεξαν να εξετάσουν επηρέαζε ή όχι το ύψος αναπήδησης της µπάλας του σκουός. Μια εβδοµάδα µετά την παρέµβαση µε τη χρήση της προσοµοίωσης χορηγήθηκε στους µαθητές ένα µεταπειραµατικό δοκίµιο (Μεταπειραµατικό οκίµιο 3) για σκοπούς µέτρησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων της παρέµβασης. Η δοµή του δοκιµίου αυτού ήταν η ίδια µε το Μεταπειραµατικό οκίµιο 2 και το περιεχόµενό του αναφερόταν στην κινηµατική. Ένα µήνα αργότερα, το ίδιο Μεταπειραµατικό οκίµιο 2 (τώρα ως Μεταπειραµατικό οκίµιο 4) χορηγήθηκε ξανά στους µαθητές για δύο λόγους: α) για τη µέτρηση της διατήρησης των δεξιοτήτων ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων και β) για τη σύγκριση των αποτελεσµάτων πριν (Μεταπειραµατικό οκίµιο 2) και µετά (Μεταπειραµατικό οκίµιο 4) την παρέµβαση µε τη χρήση της προσοµοίωσης..-αποτελέσµατα Για την ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών στα Μεταπειραµατικά οκίµια 1 και 2 χρησιµοποιήθηκε η φαινοµενογραφική ανάλυση. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν φανερώνουν σηµαντική βελτίωση στην ικανότητα των µαθητών να αναγνωρίζουν το διερευνήσιµο ερώτηµα καθώς και τις µεταβλητές που εµπλέκονται σε µια δοσµένη πειραµατική διαδικασία, να αποφασίζουν για το ποιες µεταβλητές πρέπει να µεταβάλουν, να κρατήσουν σταθερές και να µετρήσουν, να αποµονώνουν τις µετρήσεις από ένα δοσµένο πίνακα τιµών, οι οποίες διαφέρουν µόνο ως προς την ανεξάρτητη µεταβλητή, καθώς οι τιµές των άλλων µεταβλητών διατηρούνται σταθερές, να κάνουν συγκρίσεις µεταξύ των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής και να εξαγάγουν ένα έγκυρο συµπέρασµα για το αν η ανεξάρτητη µεταβλητή επηρεάζει ή όχι την εξαρτηµένη µεταβλητή. Οι απαντήσεις των µαθητών κατηγοριοποιήθηκαν κατά τη φαινοµενογραφική ανάλυση σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το είδος της απάντησης και της εξήγησης του συλλογισµού που δόθηκε. Τα ποσοστά των απαντήσεων στα τέσσερα Μεταπειραµατικά οκίµια παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Επιλέξαµε να παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα και από τα τέσσερα δοκίµια στον Πίνακα 2 για να καταστεί πιο εµφανής η σύγκριση µεταξύ των ποσοστών των απαντήσεων των µαθητών σε κάθε κατηγορία απάντησης και στα τέσσερα δοκίµια. Ορθή απάντηση µε ορθό συλλογισµό Ορθή απάντηση µε ελλιπή συλλογισµό Πριν από την Μεταπειραµατικό οκίµιο 1 εφαρµογή 73 % 24 % 3 % προσοµοίωσης Μεταπειραµατικό οκίµιο 2* 0 % 13 % 87 % Μετά την Μεταπειραµατικό οκίµιο 3 εφαρµογή της 73 % 6 % 21 % προσοµοίωσης Μεταπειραµατικό οκίµιο 4* 79 % 0 % 21 % * Τα Μεταπειραµατικά οκίµια 2 και 4 ήταν πανοµοιότυπα. Πίνακας 2: Ποσοστά των απαντήσεων των µαθητών στα Μεταπειραµατικά οκίµια 1, 2, 3 και 4 Λανθασµένη απάντηση 701

6 Τυπικές απαντήσεις σε κάθε µια από τις τρεις κατηγορίες απαντήσεων που προέκυψαν κατά την ανάλυση των Μεταπειραµατικών οκιµίων 3 και 4 παρουσιάζονται στη συνέχεια. Πριν από κάθε οµάδα τυπικών απαντήσεων επαναδιατυπώνουµε την κύρια ερώτηση του διαγνωστικού δοκιµίου. Μεταπειραµατικό οκίµιο 3 Η κουφιότητα (κατανοµή της µάζας) επηρεάζει το χρόνο κύλισης της µπάλας σε µια ράµπα; Ορθή απάντηση µε ορθό συλλογισµό: «Για να απαντήσω στο ερώτηµα αυτό πρέπει να διαλέξω τις µετρήσεις 3 και 4, επειδή µόνο σε αυτές τις µετρήσεις µεταβάλλεται µόνο η κουφιότητα (κατανοµή της µάζας), ενώ οι άλλοι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί. Βλέπω ότι ο χρόνος είναι διαφορετικός, άρα η κουφιότητα επηρεάζει το χρόνο κύλισης της µπάλας πάνω στη ράµπα» Ορθή απάντηση µε ελλιπή συλλογισµό: «Θα επιλέξω τις µετρήσεις 3 και 4, επειδή οι µπάλες σε αυτές τις µετρήσεις είναι φτιαγµένες από το ίδιο υλικό και διαφέρουν στην κουφιότητα (κατανοµή της µάζας)» Λανθασµένη απάντηση: «Θα επιλέξω τις µετρήσεις 2 και 3, γιατί σε αυτές τις µετρήσεις η κούφια µπάλα κατέβηκε πιο γρήγορα από την άλλη» Μεταπειραµατικό οκίµιο 4 Το χρώµα του περιτυλίγµατος του παγωτού επηρεάζει το χρόνο που χρειάζεται για να λιώσει το παγωτό; Ορθή απάντηση µε ορθό συλλογισµό «Το χρώµα του περιτυλίγµατος δεν επηρεάζει το χρόνο που το παγωτό χρειάζεται για να λιώσει. Επέλεξα τις µετρήσεις 1 και 2 και είπα: αφού το είδος του παγωτού και η µάζα του είναι ίδια και στις δύο µετρήσεις και διαφέρει µόνο το χρώµα του περιτυλίγµατος, αν το χρώµα του περιτυλίγµατος επηρεάζει τότε ο χρόνος που χρειάστηκαν για να λιώσουν θα είναι διαφορετικός σε αυτές τις δύο µετρήσεις. Όπως παρατήρησα στον πίνακα, ο χρόνος είναι ίσος στις δύο µετρήσεις και έτσι το χρώµα του περιτυλίγµατος δεν επηρεάζει το χρόνο.» Λανθασµένη απάντηση «Το χρώµα του περιτυλίγµατος του παγωτού δεν επηρεάζει το χρόνο που λιώνει, αφού και τα δύο παγωτά βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Αν τοποθετήσουµε το ένα σε ένα σκιερό µέρος και το άλλο κάτω από τον ήλιο, τότε το ένα θα λιώσει πιο γρήγορα από το άλλο» Ε.-Συζήτηση Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία των δεξιοτήτων ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων σε δεκάχρονους µαθητές είναι εφικτή, συµπέρασµα το οποίο προέκυψε και µέσα από άλλες ερευνητικές προσπάθειες 1,2,3, αλλά ταυτόχρονα αναιρεί τη θέση ότι ο µανθάνοντας αποκτά τις εν λόγω δεξιότητες στο στάδιο των τυπικών λειτουργιών 5. Υπάρχουν τρεις πτυχές της ανάπτυξης του διδακτικού υλικού µε βάση τις οποίες θεωρούµε ότι έγινε κατορθωτή η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων. Πρώτο, οι αρχές καθώς και η φιλοσοφία, οι οποίες στηρίζουν και καθοδηγούν την προσπάθειά µας για ανάπτυξη και ερευνητική εγκυροποίηση του διδακτικού υλικού, επιτρέπουν την αναδιάρθρωση και βελτίωση του διδακτικού υλικού µέσα από ένα επαναληπτικό κύκλο σχεδιασµού, υλοποίησης και αξιολόγησης. Η συνεχής αυτή αναδιάρθρωση καθιστά το διδακτικό υλικό ικανό για να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε µαθησιακό πληθυσµό. Επιπρόσθετα, ο συνδυασµός των δεξιοτήτων συλλογισµού µε την επιστηµολογική επάρκεια, την εννοιολογική κατανόηση και τη βασισµένη στη διερώτηση συνεργατική µάθηση είναι παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία του διδακτικού υλικού. Τέλος, θεωρούµε σηµαντική την ευχέρεια χρησιµοποίησης τεχνολογικών εργαλείων, σε περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία και χρήσιµη τόσο για την κάλυψη µαθησιακών στόχων όσο και για την υπέρβαση συγκεκριµένων συλλογιστικών δυσκολιών. 5 Piaget, J. (1953). The Origin of Intelligence in the Child. London: Rouledge & Kegan Paul. 702

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Καλλιέργεια συλλογιστικών στρατηγικών για τη διαχείριση καταστάσεων λήψης απόφασης: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ειδικά σχεδιασμένου διδακτικού υλικού για την καλλιέργεια της συλλογιστικής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ.

Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης για το κυκλοφορικό σύστημα δωδεκάχρονων μαθητών μέσω δύο διαφορετικών παρεμβάσεων Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα

Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα Ε. Βογιατζάκη, Ν. Αβούρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών evoyiatz@ece.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις παιδιών για έννοιες πιθανοτήτων: Χρήση του μικρόκοσμου Toontalk

Αναπαραστάσεις παιδιών για έννοιες πιθανοτήτων: Χρήση του μικρόκοσμου Toontalk Αναπαραστάσεις παιδιών για έννοιες πιθανοτήτων: Χρήση του μικρόκοσμου Toontalk Γιάννα Σιριβιανού, Νίκος Βαλανίδης sirivianou.yianna@ucy.ac.cy, nichri@ucy.ac.cy Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

... - Κωνσταντίνος Χρίστου (Πρόεδρος), Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αθανάσιος Γαγάτσης,

... - Κωνσταντίνος Χρίστου (Πρόεδρος), Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αθανάσιος Γαγάτσης, ΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Συγκρίνοντας τη γεωμετρική σκέψη μαθητών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης Υποβλήθηκε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Πέτρος Κλιάπης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, pkliapis@gmail.com Petros Kliapis Scientific

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ιαισθητικές Αντιλήψεις στην Έννοια της Πιθανότητας ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Κώστας Κωνσταντίνου, Γεωργία Τάνου, Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy

Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy Επίλυση Προβλήµατος µε τη Χρήση Λογισµικού Μοντελοποίησης: Αποτελεσµατικότητα ιδακτικών Υλικών µε Λεκτικές ή Λεκτικές και Εικονικές Περιγραφές και Γνωστικός Τύπος Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία Ευαγόρου Άριστος Πανεπιστήμιο Κύπρου Λουκά Λουκάς Πανεπιστήμιο Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Δ. Νικολός 1, Α. Καρατράντου 1, Χ. Παναγιωτακόπουλος 2 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Παράρτημα Πάτρας, 2 Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στατικές και υναµικές Αναπαραστάσεις ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στέλλα Σταυροπούλου, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ιωάννης Ανδρεάδης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής john@polsci.auth.gr, chadji@posci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 125 AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού Μ. Σατρατζέµη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Developing new representations and models in a dynamic learning environment. In A. Gagatsis (Ed.) Representations and Geometry (269-284), Nicosia: Intercollege Press (In Greek). ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 3 Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

E-LEARNING ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

E-LEARNING ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ E-LEARNING ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διονύσιος Νικητόπουλος M.E. Information Systems Engineering, UTS; B.E. Electrical, UTS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο όρος E-Learning χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα