Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χάπηερ Οδηγοί πόλευν"

Transcript

1 Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη Ο ηνπξηζκόο ζπλαξηάηαη, εθηόο ησλ άιισλ, θαη κε ηελ επίζθεςε, ηελ πεξηήγεζε θαη ηελ πεξηπιάλεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ «αλαπηπγκέλσλ», θπξίσο, πεξηνρώλ ζηηο κεγάιεο πόιεηο ηνπ πιαλήηε. Από ην Κέεπ-Σάνπλ κέρξη ην Όζιν, από ηε Ληζζαβόλα κέρξη ηε Μόζρα, από ην Ρίν ληε Σδαλέτξν κέρξη ηε Νέα Τόξθε θαη ην Σόθην, νη «ηπρεξνί» ηνπξίζηεο απνιακβάλνπλ ηηο ν- κνξθηέο θαη ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα ησλ ζύγρξνλσλ κεγαινππόιεσλ. Αξσγνί, ζπλνδνί θαη ζπληαμηδηώηεο ζηα ηαμίδηα απηά νη Αζηηθνί Υάξηεο ησλ Πόιεσλ θαη Μεηξνπόιεσλ. Υάξηεο πνπ νδεγνύλ θαη θαζνδεγνύλ ηαμηδηώηεο θαη εξεπλεηέο ζηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο δηαδξνκέο ε- λόο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηε ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Αζηηθνύο Υάξηεο θαη επνκέλσο ηνπο ραξαθηεξίδνπλ σο ηέηνηνπο. Πξνο ηνύην, ηαμηλνκνύληαη ηα ζηνηρεία εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο αλαγλώξηζεο έηζη ώζηε λα απνδίδνληαη θαη λα αλαδεηθλύνληαη νη νκνηόηεηεο, θαζώο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ραξηνγξαθηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ, βεβαίσο, εθθξάδνληαη θαη αξρήλ από ηελ αλάγλσζε απηώλ ησλ ραξηώλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζύλνιν 51 ραξηώλ. Από απηνύο νη Υάξηεο Πόιεσλ αλέξρνληαη ζε 39 θαη αληηπξνζσπεύνπλ 15 ρώξεο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Αζίαο. Λέξειρ κλειδιά Σνπξηζηηθνί Υάξηεο, Οδεγόο Πόιεο. 1 Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, Σει. 2310/996133, Fax 2310/ Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, Σει. 2310/996144, Fax 2310/ Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, Σει. 2310/996133, Fax 2310/ Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, 2310/996133, Fax 2310/

2 Ειζαγυγή Σα ηειεπηαία ρξόληα ε παξαγσγή ραξηώλ πνπ βνεζνύλ θαη θαζνδεγνύλ ζηελ πεξηήγεζε ησλ πόιεσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. ήκεξα, ράξηεο-νδεγνί ππάξρνπλ ζρεδόλ παληνύ. Δληνπίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζηηο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη ηξαίλσλ. Χο εηθόλεο, κε επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, κπνξνύλ λα εκθαληζζνύλ ζηνλ ππνινγηζηή, αθόκα θαη ζην θηλεηό ηειέθσλν. Όκσο, όια ηα παξαπάλσ, δελ απέηξεςαλ ηελ νινέλα θαη απμαλόκελε έθδνζε «ζπκβαηηθώλ» ραξηώλ. πγρξόλσο, ην θόζηνο γηα ηελ απόθηεζε απηώλ ησλ ραξηώλ-νδεγώλ, θαηέιεμε λα είλαη ηδηαίηεξα κηθξό ή θαη, πνιιέο θνξέο, κεδεληθό. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ν επηζθέπηεο θάζε πόιεο λα κπνξεί λα πξνκεζεπηεί δσξεάλ ή ζρεδόλ δσξεάλ ηνλ ράξηε πνπ ζα ηνλ ζπλνδεύζεη ζηελ πεξηπιάλεζή ηνπ. Απόξξνηα απηνύ είλαη ε πξνζθνξά / πξνκήζεηα ηέηνησλ ραξηώλ από ηα δηάθνξα μελνδνρεία. Οη ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππμίδεο γηα ηα ηαμίδηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο εξγαζίαο ζηηο κεγάιεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο, ηεο Κίλαο θαη ηεο Ακεξηθήο, απνηέιεζαλ ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ «ηαπηόηεηα» απηώλ ησλ ραξηώλ. Οη δηαθνξεηηθέο παξάκεηξνη πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ εμσηεξηθή θαη, ηδηαίηεξα, ηελ εζσηεξηθή αλαγλώξηζε ησλ ραξηώλ, απνηεινύλ ηνλ ζηόρν ηεο εξγαζίαο. Γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό όηη ε ραξηνγξάθεζε ησλ δηαθόξσλ πιεξνθνξηώλ ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηζκό ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ ράξηε. Έηζη, ην ραξηνγξαθηθό ηαμίδη από ηα ηεκέλε ηνπ Νένπ Γειρί ζηελ Ιλδία, ζηα ζέαηξα ηνπ Λνλδίλνπ θαη πίζσ ζηελ Καιληέξα ηεο αληνξίλεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα απνιαπζηηθό. Σκοπόρ ηηρ επγαζίαρ Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο ζπλαξηάηαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ραξηώλ-νδεγώλ πόιεσλ ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο νκάδεο, κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Η επηινγή ραξηνγξαθηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ δηαθέξεη από ρώξα ζε ρώξα. Οη πξνο ραξηνγξάθεζε πιεξνθνξίεο πνπ επηιέγνληαη, νη ρξσκαηηζκνί θαη ε ηειηθή πιαηζίσζε ηνπ ράξηε απνηεινύλ πξνβιήκαηα πνπ, αλ θαη έρνπλ ιπζεί ζην επίπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο ραξηνγξαθίαο, νη ραξηνγξάθνη ηα επαλαδηαπξαγκαηεύνληαη ζήκεξα θαη ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ιύζεηο. Δθηόο από ηνλ ζπκβνιηζκό ηνπ ράξηε, ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη αλαθνξηθά κε ηα ραξηνγξαθηθά πξόηππα θαη ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ ραξηνγξάθνπ, αληίζηνηρεο δηαθνξέο παξαηεξνύληαη θαη ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ππνκλήκαηνο ησλ ραξηώλ. Σν ππόκλεκα αληηκεησπίδεηαη ζηελ εξγαζία σο κία επηκέξνπο παξάκεηξνο δηαθνξεηηθώλ ραξηνγξαθηθώλ επηινγώλ. Μάιηζηα, απηή ε ηδηαίηεξε αλαθνξά πξνθύπηεη από ηνλ ξόιν ηνπ ππνκλήκαηνο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ράξηεο. Δπνκέλσο, ν ζσζηόο ζρεδηαζκόο ησλ ηνπξηζηηθώλ ραξηώλ ησλ ραξηώλ πόιεσλ, απαηηεί: αθ ελόο, ηνλ πεξηζζόηεξν θηιηθό ζρεδηαζκό ησλ ζπκβόισλ θαη ησλ άιισλ ραξηνγξαθηθώλ παξακέηξσλ, πξνθεηκέλνπ νη ράξηεο λα είλαη αλαγλώζηκνη από ρξήζηεο θάζε ειηθίαο θαη κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη αθ εηέξνπ, ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε απηώλ. Όκσο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη ρξήζηεο πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο θαη ρώξεο θαη δελ έ- ρνπλ θνηλή γιώζζα επηθνηλσλίαο. Έηζη, ε επηινγή ησλ ζπκβόισλ θαζίζηαηαη σο έλα από ηα πην θξίζηκα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιύζεη ν ραξηνγξάθνο. Βεβαίσο, δελ παξαγλσξίδεηαη ν ξόινο ηνπ ππνκλήκαηνο ην νπνίν ιεηηνπξγεί πάληα ζπκπιεξσκαηηθά θαη θαζνξηζηηθά θαηά ηελ πξαγκαηηθή ή ηδεαηή πεξηπιάλεζε ηνπ αλαγλώζηε ελόο ράξηε. Δπίζεο, ην ππόκλεκα απνηειεί ηνλ ρώξν αλάγλσζεο όισλ εθείλσλ ησλ πξόζζεησλ ηνπξηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηηο δηάθνξεο ζρεηηθέο ηνπνζεζίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ θπξίσο ράξηε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κεγάιν ζύλνιν ραξηώλ. Ιδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζε 51 ζπλνιηθά ράξηεο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη επείξνπο, ηόζν από ηνλ Δπξσπατθό όζν θαη ηνλ Αζηαηηθό ρώξν. Γπζηπρώο, ζηα ζηελά πιαίζηα κηαο εξγαζίαο 2

3 δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπκπεξηιεθζεί ην ζύλνιν ησλ ραξηώλ, αλ θαη θάζε ράξηεο από κόλνο ηνπ είλαη άμηνο αλαθνξάο. Έηζη, εδώ εκθαλίδεηαη κόλν έλα κηθξό δείγκα ηνπο. Σν ζύλνιν ησλ ραξηώλ πνπ επειέγεζαλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Παπαδείγμαηα Χαπηών (ανά Χώπα και ανηίζηοισα Πόλη) Austria Innsbruck, Mondsee, Salzburg, Vienna China Beijing England London (2 ράξηεο) France Dijon (4 ράξηεο), Paris (3 ράξηεο) Germany Munich Hellas Chania, Glifada, Kerkyra (2 ράξηεο), Kolonaki, Mykonos, Naousa, Naxos, Paros, Pireas, Plaka, Rhodes (2 ράξηεο),santorini (2 ράξηεο) Skiathos, Thessaloniki Holland Amsterdam Hungary Budapest India Delhi, Banagalore Italy Genova, Lugano Polland Krakova Servia Beograd Spain Alicante, Barcelona, Burgos, Cordoba Toledo (3 ράξηεο), Valencia Persia Esfahan Turkey Istanbul (3 ράξηεο) Πίνακας 1: Το ζύνολο ηων ταρηών ποσ τρηζιμοποιήθηκαν: 51 χάρτες - 39 πόλεις 15 χώρες Έηζη, εθηόο από ηελ Δπξσπατθή παξάδνζε ζηε ραξηνγξαθία, δηεξεπλήζεθαλ θαη ράξηεο Αζηαηηθήο πξνέιεπζεο. Η Πεξζία, ε Σνπξθία, ε Κίλα θαη ε Ιλδία απνηέιεζαλ ηηο ηέζζεξηο ρώξεο πνπ εκπινύηηζαλ ηελ πξσηνγελή έξεπλα. Οη πεξηζζόηεξνη ράξηεο πξνέξρνληαη από Δπξσπατθέο ρώξεο όπσο ε Διιάδα, ε εξβία, αιιά θαη άιιεο κε κεγαιύηεξε κε παξάδνζε ζηελ ραξηνγξαθία όπσο ε Ιηαιία, ε Γαιιία θαη ε Ιζπαλία. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη Δπξσπατθέο ρώξεο, κε ηδηαίηεξε δπλακηθή ζε ζύγρξνλνπο ηξόπνπο απεηθόληζεο ησλ ραξηώλ, όπσο ε Οιιαλδία. Ο ζςμβολιζμόρ ηυν σαπηών Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ήδε από ηελ πξώηε αλάγλσζε απηώλ ησλ ραξηώλ επηζεκαίλνληαη νη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ αλαγλώξηζή ηνπο. Δθηόο ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηε ζύλζεζε ηνπ ράξηε, νη δηαθνξέο εληνπίδνληαη ηόζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσγξαθηθώλ ελνηήησλ πνπ απεηθνλίδνληαη, όζν θαη ζηηο θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Έηζη, νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο θαλεξώλνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ ζεκεξηλώλ πόιεσλ πνπ ραξηνγξαθνύληαη. Ο ραξηνγξαθηθόο θάλλαβνο πνπ ππάξρεη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δελ έρεη θακία ηνπνγξαθηθή ρξήζε, αιιά απνηειεί έλαλ γεληθεπκέλν νδεγό-επξεηήξην ησλ ζέζεσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Έληνλεο δηαθνξέο εκθαλίδνληαη, επίζεο, ζηνλ ζπκβνιηζκό ησλ πιεξνθνξηώλ. Έηζη, ηα ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ζπλήζσο, γηα ηελ απεηθόληζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πιεξνθνξηώλ κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζηηο αθόινπζεο νκάδεο: Γηζδηάζηαηα ζύκβνια Φεπδνηξηζδηάζηαηα ζύκβνια Σξηζδηάζηαηα ζύκβνια 3

4 ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλάιπζεο όισλ ησλ νκάδσλ δηαθνξεηηθνύ ζπκβνιηζκνύ. Διζδιάζηαηα ζύμβολα ηελ πξώηε θαηεγνξία ραξηώλ εληάζζνληαη νη ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηζδηάζηαηα ζύκβνια γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Σα ζύκβνια απηά ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη ζεκεηαθά θαη δίλνπλ, απιά, ηε ζέζε ηεο πεξηνρήο ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηνλ γεσγξαθηθό ρώξν. Δικόνα 1: Χάρηης από ηην πρωηεύοσζα ηης Ινδίας ηο Νέο Γελτί. Βεβαίσο, ππάξρνπλ (θαη) πεξηπηώζεηο κηαο δηαθνξεηηθήο ραξηνγξαθίαο, όπνπ νη ηόπνη απηνί ραξηνγξαθνύληαη κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ όρη πηα ζε έλα επίπεδν ζεκεηαθήο πιεξνθνξίαο, αιιά κε ηελ αλάδεημε ησλ γεσγξαθηθώλ ελνηήησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο επηζθέπηεο (είηε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, είηε αθόκα θαη θηίξηα). ηνλ ράξηε ηνπ Σνιέδν (εηθόλα 2), ππάξρεη (θαη) ζπγθεθξηκέλε αξίζκεζε ησλ ρώξσλ πνπ αμίδεη θάπνηνο λα επηζθεθζεί. Με ηνλ ηξόπν απηόλ, ζπλδέεηαη ν ράξηεο κε έλαλ αθόκα νδεγό πιεξνθνξηώλ πνπ ηνλ ζπλνδεύεη. Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν ραξηνγξάθνο ζέιεη λα δώζεη ζηνλ ρξήζηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηόπνπο ελδηαθέξνληνο. Δίλαη κία ηερληθή πνπ ζπλδέεηαη κε ράξηεο νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ πόιεηο κε ηδηαίηεξε παξάδνζε θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν ράξηεο κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ηέηνηεο ό- πσο ην πξόγξακκα θαη ην θόζηνο ησλ κνπζείσλ, ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θιπ. Δπηπιένλ, ε ραξηνγξάθεζε ησλ ρώξσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο δίλεη κία «θαζαξόηεξε» απεηθόληζε ησλ ηνπξηζηηθώλ δηαδξνκώλ πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζνύλ από ηνλ επηζθέπηε, εθ όζνλ επηηπγράλεηαη ε αλάδεημε ησλ ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζσζηή θιίκαθα, ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο. ε απηή όκσο ηελ πεξίπησζε, ν ραξηνγξαθηθόο θάλλαβνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ ράξηε ηνπ Γειρί (εηθόλα 1) δελ απνηειεί ηελ θαιύηεξε ιύζε. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δελ παξέρεη ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθόξεζε ζηνλ ρξήζηε. Απιά ηνπ δίλεη κηα πην γεληθεπκέλε 4

5 πξνζέγγηζε ηόζν ηεο θιίκαθαο ησλ ρώξσλ επίζθεςεο, όζν θαη ησλ δηαδξνκώλ πνπ ζα κπνξνύζε λα αθνινπζήζεη. ηελ εηθόλα 2 εκθαλίδεηαη ν ράξηεο ηνπ Σνιέδν, όπνπ κε έληνλν ρξώκα απεηθνλίδνληαη νη ηνπνζεζίεο ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζην θέληξν ηεο πόιεο. Δικόνα 2: Χάρηης από ηο Τολέδο ζηην Ιζπανία. Ψεςδοηπιζδιάζηαηα ζύμβολα Μία άιιε ηερληθή πνπ είλαη πνιύ δεκνθηιήο ζηνπο ηνπξηζηηθνύο ράξηεο θαη ζηνπο ράξηεονδεγνύο πόιεσλ, είλαη ε ρξήζε ςεπδνηξηζδηάζηαησλ παξαζηαηηθώλ ζπκβόισλ, θπξίσο, γηα ηελ απεηθόληζε ραξαθηεξηζηηθώλ θηηξίσλ. εκαληηθό πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε απόδνζε ζεκαληηθνύ βαζκνύ ιεπηνκέξεηαο, όζνλ αθνξά ηα θηίξηα ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. ηνλ ράξηε ηεο εηθόλαο 3 απεηθνλίδεηαη ην θέληξν ηνπ Λνλδίλνπ. Δθηόο ησλ παξαζηαηηθώλ ζπκβόισλ, ζηνλ ράξηε ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο ζύκβνια από ηε δηεζλή γιώζζα ησλ ζπκβνιηζκώλ, όπσο ην ζύκβνιν ηεο ζηάζεο ηνπ κεηξό ή ηα ζύκβνια ησλ ηόπσλ παξνρήο πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο, κε πην έληνλα ρξώκαηα απεηθνλίδνληαη ρξήζηκεο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο πιεξνθνξίεο αζηηθώλ ρξήζεσλ, όπσο ηξάπεδεο ή ζηαζκνί επηβίβαζεο ηξαίλσλ θαη ιεσθνξείσλ. Σέινο, κε ηελ ρξήζε ςεπδνηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο ζπκβνιίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη πνιηηηζηηθνί ρώξνη, όπσο ην Globe Theatre ή θαη γλσζηνί λανί. Γηαθνξεηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ράξηεο Αζηαηηθήο πξνέιεπζεο, αιιά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο θαη ζε Δπξσπατθνύο ράξηεο, είλαη ε ρξήζε θσηνγξαθηώλ. ηελ εηθόλα 4, ζηνλ ράξηε ηεο Νάνπζαο (Διιάδα) ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξνη ηξόπνη ζπκβνιηζκνύ 5

6 ελώ ππάξρεη θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ι.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ πάξθνπ ηεο πόιεο. Έηζη, ε ηδηαίηεξε θαη αλακθηζβήηεηε θπζηθή νκνξθηά απηήο ηεο ηνπνζεζίαο απνηειεί έλαλ από ηνπο ιόγνπο γηα ηελ επίζθεςε ηεο πόιεο. πκπιεξσκαηηθά, ε Μαθεδνλίηηθε αξρηηεθηνληθή ηεο α- πεηθνλίδεηαη κε ηε βνήζεηα αληίζηνηρσλ ζπκβόισλ-θσηνγξαθηώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηζηνύ ηεο πόιεο. Σα ζεκεηαθά ζύκβνια, πνπ επίζεο εκπινπηίδνπλ ηνλ ράξηε, ηαμηλνκνύληαη ηόζν κε ηε βνήζεηα δηαθνξεηηθήο επηινγήο ρξσκάησλ, όζν θαη κε ηελ εκθάληζε ραξαθηεξηζηηθώλ γξακκάησλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ αληίζηνηρεο ηνπξηζηηθέο, θαη όρη κόλν, ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο. Δικόνα 3: Η Αγγλία και ηο κένηρο ηοσ Λονδίνοσ μέζα από ηον Βρεηανικό ασηόν τάρηη. Δικόνα 4: Η Νάοσζα μέζα από έναν Δλληνικό Χάρηη. Τπιζδιάζηαηα ζύμβολα Μία δηαθνξεηηθή, αιιά ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, ηερληθή είλαη απηή ηεο ρξήζεο ηξηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ. Πξόθεηηαη γηα κία θαηεγνξία ραξηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ πνιύ ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ ηαπηόρξνλε αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ αεξνθσηνγξαθήζεσλ θαη ηνπ θζελνύ θόζηνπο παξαγσγήο απηνύ ηνπ είδνπο ησλ ραξηώλ. Θεσξείηαη σο κία εληππσζηαθή κέζνδνο απεηθόληζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, αθνύ ν αλαγλώζηεο ηνπ ράξηε θαηαλνεί πην άκεζα ηελ έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ θαη ηνπ αλαγιύθνπ θαη έρεη έηζη κία πην νινθιεξσκέλε αίζζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Η κέζνδνο απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο έληνλσλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ, όπσο ε πεξίπησζε ηεο αληνξίλεο ζηελ εηθόλα 5, αιιά θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο. ηηο ηειεπηαίεο αλαθέξεηαη ε απεηθόληζε ηνπ θέληξνπ κίαο πόιεο, αθνύ ζηε ζέζε ησλ π- ςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ απεηθνλίδνληαη ηα ςειά θηίξηα ηνπ θέληξνπ, θαη δίδεηαη κε ηνλ ηξόπν απηό ε αίζζεζε ηνπ όγθνπ ζηνλ ρξήζηε. ηνλ ράξηε ηνπ Λνλδίλνπ (εηθόλα 6), δίλνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο αγνξάο θαη ησλ «ςειώλ» πνιπθαηαζηεκάησλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο επίδνμνπο επηζθέπηεο-θαηαλαισηέο. 6

7 Δικόνα 5: Η Καλνηέρα ηης Σανηορίνης όπως ηην ζτεδίαζε ο Έλληνας Χαρηογράθος. Δικόνα 6: Το κένηρο ηοσ Λονδίνοσ. 7

8 Χάπηερ πος σπηζιμοποιούν ειδικά εθέ Σέινο, κία θαηεγνξία ραξηώλ είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθά εθέ γηα ηελ «επίδεημε» ησλ ρώξσλ ηνπξηζηηθνύ, θαη όρη κόλν, ελδηαθέξνληνο. ηνλ ράξηε ηεο εηθόλαο 7 θαίλεηαη ε πόιε ηεο Dijon, ελώ ρξεζηκνπνηείηαη κία εηδηθή ηερληθή θσηηζκνύ ησλ ζέζεσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Οη ηειεπηαίεο απεηθνλίδνληαη κε ηε βνήζεηα κίαο πηζηήο αλαπαξάζηαζεο ησλ θηηξηαθώλ κνλάδσλ από ηηο νπνίεο απνηεινύληαη. Δικόνα 7: Η Γαλλική Dijon, όποσ με ηην βοήθεια ενός είδοσς ταρηογραθικού «εθέ» θαίνονηαι ζσγκεκριμένες τρήζεις κηιρίων πολιηιζμικού ταρακηήρα. Μία επίζεο εηδηθή ηερληθή, αλ θαη όρη ηδηαίηεξα λέα, ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ράξηε ηεο εηθόλαο 8 όπνπ ν ρώξνο ραξηνγξαθείηαη κε ηα κάηηα ελόο πνπιηνύ. Σερληθή ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηνλ, θαηά πνιύ παιαηόηεξν, ράξηε ηνπ Παξηζηνύ ηνπ Turgot (εηθόλα 9). Αλ θαη δελ πξόθεηηαη γηα θαη εμνρήλ ράξηε πόιεο, ν ράξηεο ηεο εηθόλαο 8 απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο ραξηνγξάθεζεο. Δικόνα 8: Χάρηης ηοσ Mondsee ζηην Ασζηρία. 8

9 Δικόνα 9: Ο τάρηης ηοσ Παριζιού ηοσ Turgot. 9

10 Το ςπόμνημα Σν ππόκλεκα ησλ ηνπξηζηηθώλ ραξηώλ είλαη ν ρώξνο πνπ παξέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ελόο ράξηε. Αλ θαη, όπσο είλαη επξέσο γλσζηό, ν πεηπρεκέλνο ράξηεο ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγεί (θαη) ρσξίο ππόκλεκα, ε ρξήζε ηνπ ππνκλήκαηνο από ηνπο αλαγλώζηεο ησλ ηνπξηζηηθώλ, ελ γέλεη, ραξηώλ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο θαη επηθνηλσληαθήο επζηνρίαο ηνπ ράξηε. Έηζη, ην ππόκλεκα απηώλ ησλ ραξηώλ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ραξηνγξαθηθά πξόηππα θαη ζηηο πην απιέο ηνπ κνξθέο δίλεη κόλν πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ-ηνπνζεζηώλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξάδεηγκα ππνκλήκαηνο ηεο εηθόλαο 10. Δικόνα 10: Το σπόμνημα ενός ινδικού τάρηη. Πνιιέο θνξέο ε γισζζηθή πνιππνηθηιόηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο ρξήζηεο ηέηνησλ ραξηώλ, νδεγεί ηνπο ραξηνγξάθνπο ζηε δεκηνπξγία ππνκλήκαηνο ην νπνίν δίλεη ηηο α- παξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε πεξηζζόηεξεο από κία γιώζζεο. ηελ εηθόλα 11, ην ηεηξάγισοζζν ππόκλεκα ελόο ράξηε ηνπ Άκζηεξληακ (Οιιαλδία), γίλεηαη θαηαλνεηό αθόκε θαη από ρξήζηεο πνπ δελ κηινύλ ηε δηεζλή γιώζζα ησλ ζπκβόισλ. Αληίζηνηρα, πεηπρεκέλεο ζεσξνύληαη θαη νη επηινγέο ησλ ζπκβόισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απεηθόληζε ησλ ρώξσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Δικόνα 11: Οι τώροι ηοσριζηικού ενδιαθέρονηος ζηο Άμζηερνηαμ μέζα από έναν Ολλανδικό τάρηη. 10

11 Σςμπεπάζμαηα Κιείλνληαο, αληί ζπκπεξαζκάησλ, ζα κπνξνύζακε λα θαηαιήμνπκε ζε κεξηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηε κείμε ησλ δηαθνξεηηθώλ ραξηνγξαθηθώλ ηερληθώλ. Καηά ηε δεκηνπξγία ελόο ηνπξηζηηθνύ ράξηε ή/θαη ράξηε-νδεγνύ πόιεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζπλδπαζκόο ζπκβόισλ. Ο ζπλδπαζκόο απηόο θξίλεηαη απαξαίηεηνο ζηε ζεκεξηλή επνρή, εμ αηηίαο ηεο ύπαξμεο όιν θαη πεξηζζόηεξσλ ρώξσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλεπώο, νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα απνδίδεη έλαο ηέηνηνο ράξηεο απμάλνληαη ξαγδαία. Γηα παξάδεηγκα, πξηλ κεξηθά ρξόληα δελ ζα ππήξρε ε αλάγθε γηα ηελ απεηθόληζε ρώξσλ παξνρήο ππεξεζηώλ internet, λέσλ μελνδνρείσλ, ηόζσλ ρώξσλ δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο. Όιεο απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγνύλ έλα πιέγκα πνιηηηζηηθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ ρώξσλ ζηηο ζεκεξηλέο πόιεηο. Δπνκέλσο, εθηόο από ηα γλσζηά ζεκεηαθά ζύκβνια πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δίλνπλ ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ-ηνπνζεζηώλ γεληθνύ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, ε ρξήζε παξαζηαηηθώλ ζπκβόισλ ζα κπνξνύζε λα επηιερζεί θαηά ηε ραξηνγξάθεζε θηηξίσλ ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή άιιεο αλαθνξάο. Σα γξαθηθά ίζσο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ηξηζδηάζηαηα ζηελ πεξίπησζε ησλ ρώξσλ πνπ πξαγκαηηθά ραξαθηεξίδνπλ θάπνηεο πόιεηο θαη απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο πόινπο ησλ ηνπξηζηώλ - επηζθεπηώλ. Σα ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηνύο ηνπο ράξηεο πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηε δηεζλή γιώζζα θαη ηα πξόηππα ησλ ζπκβόισλ θαη λα είλαη ηδηαίηεξα αλαγλσξίζηκα από ηνπο ρξήζηεο δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ θαη πνιηηηζκώλ. Σν ππόκλεκα θαη ηα ηνπσλύκηα ηνπ ράξηε θαιό είλαη λα γξάθνληαη ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ή ηξεηο γιώζζεο, πέξα από ηελ εζληθή γιώζζα ηεο ρώξαο παξαγσγήο. Ο αξηζκόο ησλ γισζζώλ εμαξηάηαη από ηελ πξνέιεπζε ησλ ρξεζηώλ, κε ην δεδνκέλν όηη ν ράξηεο κπνξεί λα πξνθύςεη θαη σο πξντόλ κηαο επξύηεξεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πόιε αλαθνξάο. Οη ράξηεο-νδεγνί απαληνύλ θπξίσο ζε απηό πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ηίηιν ηνπο, είλαη ν- δεγνί. Οδεγνύλ όκσο ζε ζεκεία πνπ «δηαβάδνληαη» από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο. Οη πόιεηο, παξ όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε δηάζεζε ησλ ραξηνγξάθσλ, απνηεινύλ πάληα ρώξνπο αλάπηπμεο κπζηηθώλ θαη κπζηεξίσλ πνπ πεξηκέλνπλ λα απνθαιπθζνύλ από ηαμηδηώηεο θαη πεξηεγεηέο πνπ θηλνύληαη πέξα από ράξηεο θαη ραξηνγξάθσλ ζεκεηώζεηο. Βιβλιογπαθία Αξβαλίηεο Α., Βηησξάηνπ., (Α.Π.Θ.), Απηνκαηνπνηεκέλνο αγξνηνπξηζηηθόο ράξηεο Ακβξαθηθνύ Κόιπνπ. Πξαθηηθά 4νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., ζει Καζηνξηά Οθησβξίνπ Γξεγνξνπνύινπ Δ., Μπξίδεο Μ., (Α.Π.Θ.), Αζηηθνί Γεσγξαθηθνί Άηιαληεο, Πξαθηηθά εκηλαξίνπ: Γεσγξαθηθνί Άηιαληεο Τπνδνκή γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, Σνκέαο Κ.Υ.Φ. Α.Π.Θ., ζει , Θεζζαινλίθε Καξαληθόιαο Ν., Παπαδόπνπινο Κ., (Α.Π.Θ.), Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ πνιύκεζσλ γηα παξνπζίαζε ραξηνγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε θιίκαθεο αζηηθώλ ραξηώλ. Πξαθηηθά 6νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., ζει Αζήλα Ννεκβξίνπ Ληβηεξάηνο Δ. (Α.Π.Θ.), Υάξηεο γηα ηελ πόιε: Σν Διιεληθό πξόβιεκα θαη κεξηθέο κέζνδνη ιύζεο ηνπ. Πξαθηηθά 5νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., ζει Θεζζαινλίθε Ννεκβξίνπ

12 Μπνύηνπξα Υξ., (Α.Π.Θ.), Οθηώ παξάζπξα ζηε Θεζζαινλίθε. Υάξηεο γεληθήο ρξήζεο ζε κεγάιε θιίκαθα: Θεσξία θαη παξαγσγή. Πξαθηηθά 5νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., ζει Θεζζαινλίθε Ννεκβξίνπ αββατδεο Π., Μπαληέιιαο Α., Σζόηζνο Γ., (Α.Π.Θ.), Απνηύπσζε νξεηλώλ δηαδξνκώλ κε ην ζύζηεκα GPS θαη παξαγσγή ραξηνγξαθηθνύ πιηθνύ γηα ηελ νξεηβαζία θαη ηνλ νηθνινγηθό ηνπξηζκό. Πξαθηηθά 4νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., ζει Καζηνξηά Οθησβξίνπ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖ ΝΤΥΣΑ: Μια Ζλεκτρονική Υαρτογραυική Περιήγηση

Ζ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖ ΝΤΥΣΑ: Μια Ζλεκτρονική Υαρτογραυική Περιήγηση Ζ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖ ΝΤΥΣΑ: Μια Ζλεκτρονική Υαρτογραυική Περιήγηση ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ Νικόλας Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 1 ΛΑΦΑΕΑΝΖ Πέρσ Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 ΜΤΡΗΓΖ Μύρων Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 ΡΑΜΝΑΛΖ Γημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες Οδηγοί πόλεων

Χάρτες Οδηγοί πόλεων Περιεχόμενα Χάρτες Οδηγοί πόλεων Νικόλας Καρανικόλας1, Πέρυ Λαφαζάνη2, Μύρων Μυρίδης3, Δημήτρης Ράμναλης4 1. Διδάκτωρ Μηχανικός Α.Π.Θ., Τ.Θ. 439, 54124 Θεσσαλονίκη, karanik@topo.auth.gr, Τηλ. 2310/996133,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα