Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χάπηερ Οδηγοί πόλευν"

Transcript

1 Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη Ο ηνπξηζκόο ζπλαξηάηαη, εθηόο ησλ άιισλ, θαη κε ηελ επίζθεςε, ηελ πεξηήγεζε θαη ηελ πεξηπιάλεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ «αλαπηπγκέλσλ», θπξίσο, πεξηνρώλ ζηηο κεγάιεο πόιεηο ηνπ πιαλήηε. Από ην Κέεπ-Σάνπλ κέρξη ην Όζιν, από ηε Ληζζαβόλα κέρξη ηε Μόζρα, από ην Ρίν ληε Σδαλέτξν κέρξη ηε Νέα Τόξθε θαη ην Σόθην, νη «ηπρεξνί» ηνπξίζηεο απνιακβάλνπλ ηηο ν- κνξθηέο θαη ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα ησλ ζύγρξνλσλ κεγαινππόιεσλ. Αξσγνί, ζπλνδνί θαη ζπληαμηδηώηεο ζηα ηαμίδηα απηά νη Αζηηθνί Υάξηεο ησλ Πόιεσλ θαη Μεηξνπόιεσλ. Υάξηεο πνπ νδεγνύλ θαη θαζνδεγνύλ ηαμηδηώηεο θαη εξεπλεηέο ζηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο δηαδξνκέο ε- λόο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηε ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Αζηηθνύο Υάξηεο θαη επνκέλσο ηνπο ραξαθηεξίδνπλ σο ηέηνηνπο. Πξνο ηνύην, ηαμηλνκνύληαη ηα ζηνηρεία εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο αλαγλώξηζεο έηζη ώζηε λα απνδίδνληαη θαη λα αλαδεηθλύνληαη νη νκνηόηεηεο, θαζώο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ραξηνγξαθηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ, βεβαίσο, εθθξάδνληαη θαη αξρήλ από ηελ αλάγλσζε απηώλ ησλ ραξηώλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζύλνιν 51 ραξηώλ. Από απηνύο νη Υάξηεο Πόιεσλ αλέξρνληαη ζε 39 θαη αληηπξνζσπεύνπλ 15 ρώξεο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Αζίαο. Λέξειρ κλειδιά Σνπξηζηηθνί Υάξηεο, Οδεγόο Πόιεο. 1 Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, Σει. 2310/996133, Fax 2310/ Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, Σει. 2310/996144, Fax 2310/ Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, Σει. 2310/996133, Fax 2310/ Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, 2310/996133, Fax 2310/

2 Ειζαγυγή Σα ηειεπηαία ρξόληα ε παξαγσγή ραξηώλ πνπ βνεζνύλ θαη θαζνδεγνύλ ζηελ πεξηήγεζε ησλ πόιεσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. ήκεξα, ράξηεο-νδεγνί ππάξρνπλ ζρεδόλ παληνύ. Δληνπίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζηηο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη ηξαίλσλ. Χο εηθόλεο, κε επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, κπνξνύλ λα εκθαληζζνύλ ζηνλ ππνινγηζηή, αθόκα θαη ζην θηλεηό ηειέθσλν. Όκσο, όια ηα παξαπάλσ, δελ απέηξεςαλ ηελ νινέλα θαη απμαλόκελε έθδνζε «ζπκβαηηθώλ» ραξηώλ. πγρξόλσο, ην θόζηνο γηα ηελ απόθηεζε απηώλ ησλ ραξηώλ-νδεγώλ, θαηέιεμε λα είλαη ηδηαίηεξα κηθξό ή θαη, πνιιέο θνξέο, κεδεληθό. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ν επηζθέπηεο θάζε πόιεο λα κπνξεί λα πξνκεζεπηεί δσξεάλ ή ζρεδόλ δσξεάλ ηνλ ράξηε πνπ ζα ηνλ ζπλνδεύζεη ζηελ πεξηπιάλεζή ηνπ. Απόξξνηα απηνύ είλαη ε πξνζθνξά / πξνκήζεηα ηέηνησλ ραξηώλ από ηα δηάθνξα μελνδνρεία. Οη ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππμίδεο γηα ηα ηαμίδηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο εξγαζίαο ζηηο κεγάιεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο, ηεο Κίλαο θαη ηεο Ακεξηθήο, απνηέιεζαλ ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ «ηαπηόηεηα» απηώλ ησλ ραξηώλ. Οη δηαθνξεηηθέο παξάκεηξνη πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ εμσηεξηθή θαη, ηδηαίηεξα, ηελ εζσηεξηθή αλαγλώξηζε ησλ ραξηώλ, απνηεινύλ ηνλ ζηόρν ηεο εξγαζίαο. Γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό όηη ε ραξηνγξάθεζε ησλ δηαθόξσλ πιεξνθνξηώλ ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηζκό ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ ράξηε. Έηζη, ην ραξηνγξαθηθό ηαμίδη από ηα ηεκέλε ηνπ Νένπ Γειρί ζηελ Ιλδία, ζηα ζέαηξα ηνπ Λνλδίλνπ θαη πίζσ ζηελ Καιληέξα ηεο αληνξίλεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα απνιαπζηηθό. Σκοπόρ ηηρ επγαζίαρ Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο ζπλαξηάηαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ραξηώλ-νδεγώλ πόιεσλ ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο νκάδεο, κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Η επηινγή ραξηνγξαθηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ δηαθέξεη από ρώξα ζε ρώξα. Οη πξνο ραξηνγξάθεζε πιεξνθνξίεο πνπ επηιέγνληαη, νη ρξσκαηηζκνί θαη ε ηειηθή πιαηζίσζε ηνπ ράξηε απνηεινύλ πξνβιήκαηα πνπ, αλ θαη έρνπλ ιπζεί ζην επίπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο ραξηνγξαθίαο, νη ραξηνγξάθνη ηα επαλαδηαπξαγκαηεύνληαη ζήκεξα θαη ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ιύζεηο. Δθηόο από ηνλ ζπκβνιηζκό ηνπ ράξηε, ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη αλαθνξηθά κε ηα ραξηνγξαθηθά πξόηππα θαη ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ ραξηνγξάθνπ, αληίζηνηρεο δηαθνξέο παξαηεξνύληαη θαη ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ππνκλήκαηνο ησλ ραξηώλ. Σν ππόκλεκα αληηκεησπίδεηαη ζηελ εξγαζία σο κία επηκέξνπο παξάκεηξνο δηαθνξεηηθώλ ραξηνγξαθηθώλ επηινγώλ. Μάιηζηα, απηή ε ηδηαίηεξε αλαθνξά πξνθύπηεη από ηνλ ξόιν ηνπ ππνκλήκαηνο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ράξηεο. Δπνκέλσο, ν ζσζηόο ζρεδηαζκόο ησλ ηνπξηζηηθώλ ραξηώλ ησλ ραξηώλ πόιεσλ, απαηηεί: αθ ελόο, ηνλ πεξηζζόηεξν θηιηθό ζρεδηαζκό ησλ ζπκβόισλ θαη ησλ άιισλ ραξηνγξαθηθώλ παξακέηξσλ, πξνθεηκέλνπ νη ράξηεο λα είλαη αλαγλώζηκνη από ρξήζηεο θάζε ειηθίαο θαη κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη αθ εηέξνπ, ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε απηώλ. Όκσο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη ρξήζηεο πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο θαη ρώξεο θαη δελ έ- ρνπλ θνηλή γιώζζα επηθνηλσλίαο. Έηζη, ε επηινγή ησλ ζπκβόισλ θαζίζηαηαη σο έλα από ηα πην θξίζηκα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιύζεη ν ραξηνγξάθνο. Βεβαίσο, δελ παξαγλσξίδεηαη ν ξόινο ηνπ ππνκλήκαηνο ην νπνίν ιεηηνπξγεί πάληα ζπκπιεξσκαηηθά θαη θαζνξηζηηθά θαηά ηελ πξαγκαηηθή ή ηδεαηή πεξηπιάλεζε ηνπ αλαγλώζηε ελόο ράξηε. Δπίζεο, ην ππόκλεκα απνηειεί ηνλ ρώξν αλάγλσζεο όισλ εθείλσλ ησλ πξόζζεησλ ηνπξηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηηο δηάθνξεο ζρεηηθέο ηνπνζεζίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ θπξίσο ράξηε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κεγάιν ζύλνιν ραξηώλ. Ιδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζε 51 ζπλνιηθά ράξηεο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη επείξνπο, ηόζν από ηνλ Δπξσπατθό όζν θαη ηνλ Αζηαηηθό ρώξν. Γπζηπρώο, ζηα ζηελά πιαίζηα κηαο εξγαζίαο 2

3 δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπκπεξηιεθζεί ην ζύλνιν ησλ ραξηώλ, αλ θαη θάζε ράξηεο από κόλνο ηνπ είλαη άμηνο αλαθνξάο. Έηζη, εδώ εκθαλίδεηαη κόλν έλα κηθξό δείγκα ηνπο. Σν ζύλνιν ησλ ραξηώλ πνπ επειέγεζαλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Παπαδείγμαηα Χαπηών (ανά Χώπα και ανηίζηοισα Πόλη) Austria Innsbruck, Mondsee, Salzburg, Vienna China Beijing England London (2 ράξηεο) France Dijon (4 ράξηεο), Paris (3 ράξηεο) Germany Munich Hellas Chania, Glifada, Kerkyra (2 ράξηεο), Kolonaki, Mykonos, Naousa, Naxos, Paros, Pireas, Plaka, Rhodes (2 ράξηεο),santorini (2 ράξηεο) Skiathos, Thessaloniki Holland Amsterdam Hungary Budapest India Delhi, Banagalore Italy Genova, Lugano Polland Krakova Servia Beograd Spain Alicante, Barcelona, Burgos, Cordoba Toledo (3 ράξηεο), Valencia Persia Esfahan Turkey Istanbul (3 ράξηεο) Πίνακας 1: Το ζύνολο ηων ταρηών ποσ τρηζιμοποιήθηκαν: 51 χάρτες - 39 πόλεις 15 χώρες Έηζη, εθηόο από ηελ Δπξσπατθή παξάδνζε ζηε ραξηνγξαθία, δηεξεπλήζεθαλ θαη ράξηεο Αζηαηηθήο πξνέιεπζεο. Η Πεξζία, ε Σνπξθία, ε Κίλα θαη ε Ιλδία απνηέιεζαλ ηηο ηέζζεξηο ρώξεο πνπ εκπινύηηζαλ ηελ πξσηνγελή έξεπλα. Οη πεξηζζόηεξνη ράξηεο πξνέξρνληαη από Δπξσπατθέο ρώξεο όπσο ε Διιάδα, ε εξβία, αιιά θαη άιιεο κε κεγαιύηεξε κε παξάδνζε ζηελ ραξηνγξαθία όπσο ε Ιηαιία, ε Γαιιία θαη ε Ιζπαλία. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη Δπξσπατθέο ρώξεο, κε ηδηαίηεξε δπλακηθή ζε ζύγρξνλνπο ηξόπνπο απεηθόληζεο ησλ ραξηώλ, όπσο ε Οιιαλδία. Ο ζςμβολιζμόρ ηυν σαπηών Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ήδε από ηελ πξώηε αλάγλσζε απηώλ ησλ ραξηώλ επηζεκαίλνληαη νη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ αλαγλώξηζή ηνπο. Δθηόο ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηε ζύλζεζε ηνπ ράξηε, νη δηαθνξέο εληνπίδνληαη ηόζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσγξαθηθώλ ελνηήησλ πνπ απεηθνλίδνληαη, όζν θαη ζηηο θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Έηζη, νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο θαλεξώλνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ ζεκεξηλώλ πόιεσλ πνπ ραξηνγξαθνύληαη. Ο ραξηνγξαθηθόο θάλλαβνο πνπ ππάξρεη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δελ έρεη θακία ηνπνγξαθηθή ρξήζε, αιιά απνηειεί έλαλ γεληθεπκέλν νδεγό-επξεηήξην ησλ ζέζεσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Έληνλεο δηαθνξέο εκθαλίδνληαη, επίζεο, ζηνλ ζπκβνιηζκό ησλ πιεξνθνξηώλ. Έηζη, ηα ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ζπλήζσο, γηα ηελ απεηθόληζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πιεξνθνξηώλ κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζηηο αθόινπζεο νκάδεο: Γηζδηάζηαηα ζύκβνια Φεπδνηξηζδηάζηαηα ζύκβνια Σξηζδηάζηαηα ζύκβνια 3

4 ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλάιπζεο όισλ ησλ νκάδσλ δηαθνξεηηθνύ ζπκβνιηζκνύ. Διζδιάζηαηα ζύμβολα ηελ πξώηε θαηεγνξία ραξηώλ εληάζζνληαη νη ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηζδηάζηαηα ζύκβνια γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Σα ζύκβνια απηά ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη ζεκεηαθά θαη δίλνπλ, απιά, ηε ζέζε ηεο πεξηνρήο ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηνλ γεσγξαθηθό ρώξν. Δικόνα 1: Χάρηης από ηην πρωηεύοσζα ηης Ινδίας ηο Νέο Γελτί. Βεβαίσο, ππάξρνπλ (θαη) πεξηπηώζεηο κηαο δηαθνξεηηθήο ραξηνγξαθίαο, όπνπ νη ηόπνη απηνί ραξηνγξαθνύληαη κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ όρη πηα ζε έλα επίπεδν ζεκεηαθήο πιεξνθνξίαο, αιιά κε ηελ αλάδεημε ησλ γεσγξαθηθώλ ελνηήησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο επηζθέπηεο (είηε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, είηε αθόκα θαη θηίξηα). ηνλ ράξηε ηνπ Σνιέδν (εηθόλα 2), ππάξρεη (θαη) ζπγθεθξηκέλε αξίζκεζε ησλ ρώξσλ πνπ αμίδεη θάπνηνο λα επηζθεθζεί. Με ηνλ ηξόπν απηόλ, ζπλδέεηαη ν ράξηεο κε έλαλ αθόκα νδεγό πιεξνθνξηώλ πνπ ηνλ ζπλνδεύεη. Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν ραξηνγξάθνο ζέιεη λα δώζεη ζηνλ ρξήζηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηόπνπο ελδηαθέξνληνο. Δίλαη κία ηερληθή πνπ ζπλδέεηαη κε ράξηεο νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ πόιεηο κε ηδηαίηεξε παξάδνζε θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν ράξηεο κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ηέηνηεο ό- πσο ην πξόγξακκα θαη ην θόζηνο ησλ κνπζείσλ, ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θιπ. Δπηπιένλ, ε ραξηνγξάθεζε ησλ ρώξσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο δίλεη κία «θαζαξόηεξε» απεηθόληζε ησλ ηνπξηζηηθώλ δηαδξνκώλ πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζνύλ από ηνλ επηζθέπηε, εθ όζνλ επηηπγράλεηαη ε αλάδεημε ησλ ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζσζηή θιίκαθα, ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο. ε απηή όκσο ηελ πεξίπησζε, ν ραξηνγξαθηθόο θάλλαβνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ ράξηε ηνπ Γειρί (εηθόλα 1) δελ απνηειεί ηελ θαιύηεξε ιύζε. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δελ παξέρεη ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθόξεζε ζηνλ ρξήζηε. Απιά ηνπ δίλεη κηα πην γεληθεπκέλε 4

5 πξνζέγγηζε ηόζν ηεο θιίκαθαο ησλ ρώξσλ επίζθεςεο, όζν θαη ησλ δηαδξνκώλ πνπ ζα κπνξνύζε λα αθνινπζήζεη. ηελ εηθόλα 2 εκθαλίδεηαη ν ράξηεο ηνπ Σνιέδν, όπνπ κε έληνλν ρξώκα απεηθνλίδνληαη νη ηνπνζεζίεο ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζην θέληξν ηεο πόιεο. Δικόνα 2: Χάρηης από ηο Τολέδο ζηην Ιζπανία. Ψεςδοηπιζδιάζηαηα ζύμβολα Μία άιιε ηερληθή πνπ είλαη πνιύ δεκνθηιήο ζηνπο ηνπξηζηηθνύο ράξηεο θαη ζηνπο ράξηεονδεγνύο πόιεσλ, είλαη ε ρξήζε ςεπδνηξηζδηάζηαησλ παξαζηαηηθώλ ζπκβόισλ, θπξίσο, γηα ηελ απεηθόληζε ραξαθηεξηζηηθώλ θηηξίσλ. εκαληηθό πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε απόδνζε ζεκαληηθνύ βαζκνύ ιεπηνκέξεηαο, όζνλ αθνξά ηα θηίξηα ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. ηνλ ράξηε ηεο εηθόλαο 3 απεηθνλίδεηαη ην θέληξν ηνπ Λνλδίλνπ. Δθηόο ησλ παξαζηαηηθώλ ζπκβόισλ, ζηνλ ράξηε ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο ζύκβνια από ηε δηεζλή γιώζζα ησλ ζπκβνιηζκώλ, όπσο ην ζύκβνιν ηεο ζηάζεο ηνπ κεηξό ή ηα ζύκβνια ησλ ηόπσλ παξνρήο πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο, κε πην έληνλα ρξώκαηα απεηθνλίδνληαη ρξήζηκεο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο πιεξνθνξίεο αζηηθώλ ρξήζεσλ, όπσο ηξάπεδεο ή ζηαζκνί επηβίβαζεο ηξαίλσλ θαη ιεσθνξείσλ. Σέινο, κε ηελ ρξήζε ςεπδνηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο ζπκβνιίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη πνιηηηζηηθνί ρώξνη, όπσο ην Globe Theatre ή θαη γλσζηνί λανί. Γηαθνξεηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ράξηεο Αζηαηηθήο πξνέιεπζεο, αιιά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο θαη ζε Δπξσπατθνύο ράξηεο, είλαη ε ρξήζε θσηνγξαθηώλ. ηελ εηθόλα 4, ζηνλ ράξηε ηεο Νάνπζαο (Διιάδα) ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξνη ηξόπνη ζπκβνιηζκνύ 5

6 ελώ ππάξρεη θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ι.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ πάξθνπ ηεο πόιεο. Έηζη, ε ηδηαίηεξε θαη αλακθηζβήηεηε θπζηθή νκνξθηά απηήο ηεο ηνπνζεζίαο απνηειεί έλαλ από ηνπο ιόγνπο γηα ηελ επίζθεςε ηεο πόιεο. πκπιεξσκαηηθά, ε Μαθεδνλίηηθε αξρηηεθηνληθή ηεο α- πεηθνλίδεηαη κε ηε βνήζεηα αληίζηνηρσλ ζπκβόισλ-θσηνγξαθηώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηζηνύ ηεο πόιεο. Σα ζεκεηαθά ζύκβνια, πνπ επίζεο εκπινπηίδνπλ ηνλ ράξηε, ηαμηλνκνύληαη ηόζν κε ηε βνήζεηα δηαθνξεηηθήο επηινγήο ρξσκάησλ, όζν θαη κε ηελ εκθάληζε ραξαθηεξηζηηθώλ γξακκάησλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ αληίζηνηρεο ηνπξηζηηθέο, θαη όρη κόλν, ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο. Δικόνα 3: Η Αγγλία και ηο κένηρο ηοσ Λονδίνοσ μέζα από ηον Βρεηανικό ασηόν τάρηη. Δικόνα 4: Η Νάοσζα μέζα από έναν Δλληνικό Χάρηη. Τπιζδιάζηαηα ζύμβολα Μία δηαθνξεηηθή, αιιά ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, ηερληθή είλαη απηή ηεο ρξήζεο ηξηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ. Πξόθεηηαη γηα κία θαηεγνξία ραξηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ πνιύ ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ ηαπηόρξνλε αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ αεξνθσηνγξαθήζεσλ θαη ηνπ θζελνύ θόζηνπο παξαγσγήο απηνύ ηνπ είδνπο ησλ ραξηώλ. Θεσξείηαη σο κία εληππσζηαθή κέζνδνο απεηθόληζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, αθνύ ν αλαγλώζηεο ηνπ ράξηε θαηαλνεί πην άκεζα ηελ έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ θαη ηνπ αλαγιύθνπ θαη έρεη έηζη κία πην νινθιεξσκέλε αίζζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Η κέζνδνο απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο έληνλσλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ, όπσο ε πεξίπησζε ηεο αληνξίλεο ζηελ εηθόλα 5, αιιά θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο. ηηο ηειεπηαίεο αλαθέξεηαη ε απεηθόληζε ηνπ θέληξνπ κίαο πόιεο, αθνύ ζηε ζέζε ησλ π- ςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ απεηθνλίδνληαη ηα ςειά θηίξηα ηνπ θέληξνπ, θαη δίδεηαη κε ηνλ ηξόπν απηό ε αίζζεζε ηνπ όγθνπ ζηνλ ρξήζηε. ηνλ ράξηε ηνπ Λνλδίλνπ (εηθόλα 6), δίλνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο αγνξάο θαη ησλ «ςειώλ» πνιπθαηαζηεκάησλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο επίδνμνπο επηζθέπηεο-θαηαλαισηέο. 6

7 Δικόνα 5: Η Καλνηέρα ηης Σανηορίνης όπως ηην ζτεδίαζε ο Έλληνας Χαρηογράθος. Δικόνα 6: Το κένηρο ηοσ Λονδίνοσ. 7

8 Χάπηερ πος σπηζιμοποιούν ειδικά εθέ Σέινο, κία θαηεγνξία ραξηώλ είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθά εθέ γηα ηελ «επίδεημε» ησλ ρώξσλ ηνπξηζηηθνύ, θαη όρη κόλν, ελδηαθέξνληνο. ηνλ ράξηε ηεο εηθόλαο 7 θαίλεηαη ε πόιε ηεο Dijon, ελώ ρξεζηκνπνηείηαη κία εηδηθή ηερληθή θσηηζκνύ ησλ ζέζεσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Οη ηειεπηαίεο απεηθνλίδνληαη κε ηε βνήζεηα κίαο πηζηήο αλαπαξάζηαζεο ησλ θηηξηαθώλ κνλάδσλ από ηηο νπνίεο απνηεινύληαη. Δικόνα 7: Η Γαλλική Dijon, όποσ με ηην βοήθεια ενός είδοσς ταρηογραθικού «εθέ» θαίνονηαι ζσγκεκριμένες τρήζεις κηιρίων πολιηιζμικού ταρακηήρα. Μία επίζεο εηδηθή ηερληθή, αλ θαη όρη ηδηαίηεξα λέα, ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ράξηε ηεο εηθόλαο 8 όπνπ ν ρώξνο ραξηνγξαθείηαη κε ηα κάηηα ελόο πνπιηνύ. Σερληθή ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηνλ, θαηά πνιύ παιαηόηεξν, ράξηε ηνπ Παξηζηνύ ηνπ Turgot (εηθόλα 9). Αλ θαη δελ πξόθεηηαη γηα θαη εμνρήλ ράξηε πόιεο, ν ράξηεο ηεο εηθόλαο 8 απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο ραξηνγξάθεζεο. Δικόνα 8: Χάρηης ηοσ Mondsee ζηην Ασζηρία. 8

9 Δικόνα 9: Ο τάρηης ηοσ Παριζιού ηοσ Turgot. 9

10 Το ςπόμνημα Σν ππόκλεκα ησλ ηνπξηζηηθώλ ραξηώλ είλαη ν ρώξνο πνπ παξέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ελόο ράξηε. Αλ θαη, όπσο είλαη επξέσο γλσζηό, ν πεηπρεκέλνο ράξηεο ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγεί (θαη) ρσξίο ππόκλεκα, ε ρξήζε ηνπ ππνκλήκαηνο από ηνπο αλαγλώζηεο ησλ ηνπξηζηηθώλ, ελ γέλεη, ραξηώλ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο θαη επηθνηλσληαθήο επζηνρίαο ηνπ ράξηε. Έηζη, ην ππόκλεκα απηώλ ησλ ραξηώλ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ραξηνγξαθηθά πξόηππα θαη ζηηο πην απιέο ηνπ κνξθέο δίλεη κόλν πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ-ηνπνζεζηώλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξάδεηγκα ππνκλήκαηνο ηεο εηθόλαο 10. Δικόνα 10: Το σπόμνημα ενός ινδικού τάρηη. Πνιιέο θνξέο ε γισζζηθή πνιππνηθηιόηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο ρξήζηεο ηέηνησλ ραξηώλ, νδεγεί ηνπο ραξηνγξάθνπο ζηε δεκηνπξγία ππνκλήκαηνο ην νπνίν δίλεη ηηο α- παξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε πεξηζζόηεξεο από κία γιώζζεο. ηελ εηθόλα 11, ην ηεηξάγισοζζν ππόκλεκα ελόο ράξηε ηνπ Άκζηεξληακ (Οιιαλδία), γίλεηαη θαηαλνεηό αθόκε θαη από ρξήζηεο πνπ δελ κηινύλ ηε δηεζλή γιώζζα ησλ ζπκβόισλ. Αληίζηνηρα, πεηπρεκέλεο ζεσξνύληαη θαη νη επηινγέο ησλ ζπκβόισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απεηθόληζε ησλ ρώξσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Δικόνα 11: Οι τώροι ηοσριζηικού ενδιαθέρονηος ζηο Άμζηερνηαμ μέζα από έναν Ολλανδικό τάρηη. 10

11 Σςμπεπάζμαηα Κιείλνληαο, αληί ζπκπεξαζκάησλ, ζα κπνξνύζακε λα θαηαιήμνπκε ζε κεξηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηε κείμε ησλ δηαθνξεηηθώλ ραξηνγξαθηθώλ ηερληθώλ. Καηά ηε δεκηνπξγία ελόο ηνπξηζηηθνύ ράξηε ή/θαη ράξηε-νδεγνύ πόιεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζπλδπαζκόο ζπκβόισλ. Ο ζπλδπαζκόο απηόο θξίλεηαη απαξαίηεηνο ζηε ζεκεξηλή επνρή, εμ αηηίαο ηεο ύπαξμεο όιν θαη πεξηζζόηεξσλ ρώξσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλεπώο, νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα απνδίδεη έλαο ηέηνηνο ράξηεο απμάλνληαη ξαγδαία. Γηα παξάδεηγκα, πξηλ κεξηθά ρξόληα δελ ζα ππήξρε ε αλάγθε γηα ηελ απεηθόληζε ρώξσλ παξνρήο ππεξεζηώλ internet, λέσλ μελνδνρείσλ, ηόζσλ ρώξσλ δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο. Όιεο απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγνύλ έλα πιέγκα πνιηηηζηηθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ ρώξσλ ζηηο ζεκεξηλέο πόιεηο. Δπνκέλσο, εθηόο από ηα γλσζηά ζεκεηαθά ζύκβνια πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δίλνπλ ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ-ηνπνζεζηώλ γεληθνύ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, ε ρξήζε παξαζηαηηθώλ ζπκβόισλ ζα κπνξνύζε λα επηιερζεί θαηά ηε ραξηνγξάθεζε θηηξίσλ ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή άιιεο αλαθνξάο. Σα γξαθηθά ίζσο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ηξηζδηάζηαηα ζηελ πεξίπησζε ησλ ρώξσλ πνπ πξαγκαηηθά ραξαθηεξίδνπλ θάπνηεο πόιεηο θαη απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο πόινπο ησλ ηνπξηζηώλ - επηζθεπηώλ. Σα ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηνύο ηνπο ράξηεο πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηε δηεζλή γιώζζα θαη ηα πξόηππα ησλ ζπκβόισλ θαη λα είλαη ηδηαίηεξα αλαγλσξίζηκα από ηνπο ρξήζηεο δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ θαη πνιηηηζκώλ. Σν ππόκλεκα θαη ηα ηνπσλύκηα ηνπ ράξηε θαιό είλαη λα γξάθνληαη ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ή ηξεηο γιώζζεο, πέξα από ηελ εζληθή γιώζζα ηεο ρώξαο παξαγσγήο. Ο αξηζκόο ησλ γισζζώλ εμαξηάηαη από ηελ πξνέιεπζε ησλ ρξεζηώλ, κε ην δεδνκέλν όηη ν ράξηεο κπνξεί λα πξνθύςεη θαη σο πξντόλ κηαο επξύηεξεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πόιε αλαθνξάο. Οη ράξηεο-νδεγνί απαληνύλ θπξίσο ζε απηό πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ηίηιν ηνπο, είλαη ν- δεγνί. Οδεγνύλ όκσο ζε ζεκεία πνπ «δηαβάδνληαη» από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο. Οη πόιεηο, παξ όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε δηάζεζε ησλ ραξηνγξάθσλ, απνηεινύλ πάληα ρώξνπο αλάπηπμεο κπζηηθώλ θαη κπζηεξίσλ πνπ πεξηκέλνπλ λα απνθαιπθζνύλ από ηαμηδηώηεο θαη πεξηεγεηέο πνπ θηλνύληαη πέξα από ράξηεο θαη ραξηνγξάθσλ ζεκεηώζεηο. Βιβλιογπαθία Αξβαλίηεο Α., Βηησξάηνπ., (Α.Π.Θ.), Απηνκαηνπνηεκέλνο αγξνηνπξηζηηθόο ράξηεο Ακβξαθηθνύ Κόιπνπ. Πξαθηηθά 4νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., ζει Καζηνξηά Οθησβξίνπ Γξεγνξνπνύινπ Δ., Μπξίδεο Μ., (Α.Π.Θ.), Αζηηθνί Γεσγξαθηθνί Άηιαληεο, Πξαθηηθά εκηλαξίνπ: Γεσγξαθηθνί Άηιαληεο Τπνδνκή γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, Σνκέαο Κ.Υ.Φ. Α.Π.Θ., ζει , Θεζζαινλίθε Καξαληθόιαο Ν., Παπαδόπνπινο Κ., (Α.Π.Θ.), Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ πνιύκεζσλ γηα παξνπζίαζε ραξηνγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε θιίκαθεο αζηηθώλ ραξηώλ. Πξαθηηθά 6νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., ζει Αζήλα Ννεκβξίνπ Ληβηεξάηνο Δ. (Α.Π.Θ.), Υάξηεο γηα ηελ πόιε: Σν Διιεληθό πξόβιεκα θαη κεξηθέο κέζνδνη ιύζεο ηνπ. Πξαθηηθά 5νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., ζει Θεζζαινλίθε Ννεκβξίνπ

12 Μπνύηνπξα Υξ., (Α.Π.Θ.), Οθηώ παξάζπξα ζηε Θεζζαινλίθε. Υάξηεο γεληθήο ρξήζεο ζε κεγάιε θιίκαθα: Θεσξία θαη παξαγσγή. Πξαθηηθά 5νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., ζει Θεζζαινλίθε Ννεκβξίνπ αββατδεο Π., Μπαληέιιαο Α., Σζόηζνο Γ., (Α.Π.Θ.), Απνηύπσζε νξεηλώλ δηαδξνκώλ κε ην ζύζηεκα GPS θαη παξαγσγή ραξηνγξαθηθνύ πιηθνύ γηα ηελ νξεηβαζία θαη ηνλ νηθνινγηθό ηνπξηζκό. Πξαθηηθά 4νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., ζει Καζηνξηά Οθησβξίνπ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα