ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13/7/2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξη έργων και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων, του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/ ) και ιδίως το άρθρο Τις διατάξεις των Π.. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/ ), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α ) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισµός της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της /νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθµ. 3584/ (ΦΕΚ 147/ Β ) υπουργικής απόφασης " ιάρθρωση, Αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού της /νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.". 3. Το Π.. 189/2009 «Καθορισµός και κατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009), άρθρο 1, παράγραφος Το Π.. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/ ) " ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Page 1 of 91

2 Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς». 5. Το Π.. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/ ) " ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την υπ. αριθµ. Υ352/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 1603/Β/ ). 7. Την υπ αριθµ. Π/Φ6.12/οικ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε «ιορισµό του Γενικού Γραµµατέα Αλέξανδρου Φούρλα στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/ Υ.Ο.../ ). 8. Την Αριθµ.Φ2/1386/22/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής εγγράφων Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στο Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας στους Γενικούς ιευθυντές, στους Προϊσταµένους ιευθύνσεων και στους Προϊσταµένους Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 335/Β/ ). 9. Την µε αριθ. Ε(2007)5338/ απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 10. Την µε αριθ. C(2007) 5443/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 11. Την µε αριθ. C(2007) 5337/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 12. Την µε αριθ. C(2007) 5332/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 13. Την µε αριθ. C(2007)5439/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 14. Tην υπ αριθ / εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασµού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά µε την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 15. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» µε αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/ (ΦΕΚ Β 1965/ ). 16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» µε αριθ. Πρωτ /ΕΥΣ6517/ όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ µε α.π /ΕΥΣ8528/ , Page 2 of 91

3 59540/ΕΥΣ8572/ (ΦΕΚ 2632/Β/ και 2652/Β/ ), 13708/ΕΥΣ1926/ (ΦΕΚ 502/Β/ ), 2637/ΕΥΣ4221/ (ΦΕΚ 1019/Β/2009), /ΕΥΣ5030/ (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/ (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 17. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019 / ). 19. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 20. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 7 του ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) 21. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 22. Τον Κανονισµό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). 23. Το Π 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηµατοδότηση έργων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή τµήµατά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». 24. Το µε αρ.πρωτ. 5275/544/Α2/ , έγγραφο της ΕΥ ΕΠΑΕ µε θέµα έγκριση Οδηγού εφαρµογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ». 25. Την Υ.Α. µε αρ.πρωτ. 5247/955/Φ.0020/ για την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β/ ). 26. Την υπ. αριθµ. 8395/823/ Απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Page 3 of 91

4 Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » (ΦΕΚ 1184/Β/ ). 27. Την υπ. αριθµ. 8396/824/ Απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 28. Την υπ. αριθµ /1154/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Παράταση της προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 29. Την υπ. αριθµ /1164/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Τροποποίηση Συµπλήρωση του Οδηγού του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » (ΦΕΚ 1627/Β/ ). 30. Την υπ. αριθµ /1399/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Παράταση της προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 31. Την υπ. αριθµ. 804/47/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Παράταση της προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 32. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 1785/135/ Απόφαση για «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ » (ΦΕΚ 85/ΥΟ / ), όπως τροποποιήθηκε µε την 4316/346/ (ΦΕΚ 130/ΥΟ / ). 33. Τις αιτήσεις των επιχειρήσεων. 34. Τα πρακτικά Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 και Α8 της Α Επιτροπής Αξιολόγησης, τα υπ. αριθµ. πρωτ. 577/ , 588/ έγγραφα και τα έντυπα γνωµοδοτικής δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων της Β Επιτροπής Αξιολόγησης, τα πρακτικά Β5, Β6, Β7 και Β8 της Β Επιτροπής Αξιολόγησης, τα πρακτικά Γ1/1, Γ1/2, Γ1/3, Γ1/4, Γ2/1 και Γ2/2 της Γ Επιτροπής Αξιολόγησης, του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ Το υπ. αριθµ. πρωτ. 532/ έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ. 36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, πέραν της Page 4 of 91

5 προβλεπόµενης στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ύψους ,00 ευρώ. Αποφασίζουµε 1) Γίνονται δεκτά τα πρακτικά Α6, Α7 και Α8 της Α Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ ) Γίνονται δεκτά τα πρακτικά Β5, Β6, Β7 και Β8 της Β Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ ) Γίνονται δεκτά τα πρακτικά Γ1/2, Γ1/3, Γ1/4 και Γ2/2 της Γ Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ ) Την έγκριση και ένταξη έργων στο πρόγραµµα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ , ως εξής : α) Την έγκριση χρηµατοδότησης των 268 έργων στο πρόγραµµα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ , συνολικής δηµόσιας δαπάνης ύψους ,50 (µε τη σειρά κατάταξης του πίνακα 1) και συγκεκριµένα στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2, (Νέες και Υπό Σύσταση)» : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα - Άξονας 2 (Νέες και Υπό Σύσταση) A/A Κωδικό ς Πρότα σης Τελική Βαθµολογί α Α, Β, Γ ηµόσια Επιχορήγησ η Επωνυµία Επιχείρησης Σωρευτική ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΕ , , ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ 97, , , ΒΙΟΜΑΖΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 96, , ,11 ΑΚΤΟΥΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 96, , ,09 Page 5 of 91

6 BOOKSCANNER A.E. 95, , ,09 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 92, , ,09 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 92, , , ΒΙΟΜΥΛ ΜΟΝ ΕΠΕ 92, , ,08 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 91, , ,08 ΚΡΕΤΑ ΜΙΝΤΙΑ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 91, , ,06 ΣΠΥΡΙ ΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 91, , ,77 ΕΜΜ. ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ Ο.Ε. 91, , ,76 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 90, , ,25 ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Π ΧΡΗΣΤΟΚΩΣΤΑΣ Α Ο.Ε. 90, , , ΘΑΝΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ 90, , ,74 ΑΦΟΙ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΕ 90, , ,80 ΑΦΡΟ ΙΤΗ Ν ΚΥΡΙΑΚΟΥ , , ΛΑΤΕΜ ΕΠΕ 89, , ,71 ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑ ΑΒΕΕ 89, , ,71 Medicast, Εταιρεία Ανάπτυξης και διάθεσης εφαρµογών υγείας 89, , , ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 89, , ,21 ΕΝΕΡΤΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 88, , ,74 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ- ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ 88, , ,71 ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 88, , ,91 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 88, , ,43 ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 87, , ,17 Page 6 of 91

7 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 87, , ,39 ΜΙ ΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 87, , ,39 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΖΑΡΚΑ ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" 87, , ,39 ΛΟΤΖΙΝΕΤ (LOGINET) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ,33 Γ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 86, , ,20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 86, , ,69 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ 86, , ,30 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. Ο.Ε. 86, , ,30 Φ. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ - Β ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΟΕ 86, , ,55 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΠΑΠΑ ΗΜΑΣ Ν.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. 86, , , AZET Ε.Π.Ε. 86, , ,68 ΜΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ 86, , ,66 OFEALIA ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 85, , ,16 ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 84, , ,18 ΤΟΜΑΤΖΙ ΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΟΕ 84, , ,18 Χ. ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ & ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε 84, , ,02 ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 84, , , ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 84, , ,16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 83, , ,90 ΓΟΡΓΟΓΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 83, , , ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙ ΟΥ 83, , ,89 Page 7 of 91

8 ΚΑΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 83, , , ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 83, , ,48 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 83, , ,97 AMOΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 83, , , ΑΓΟΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 83, , ,74 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ - ΜΠΕΚΙΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε , , ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 82, , ,92 ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ Ο.Ε. 82, , ,59 ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟ ΚΑΠΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 82, , ,59 SOLAR CELLS HELLAS ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 82, , ,49 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ 82, , ,98 Θ. & Ε. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΟΕ 82, , ,97 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥ ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΤΣΗ 81, , ,01 SOLTECH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 81, , , ΣΑΡΑΙΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 81, , ,11 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 81, , ,88 RECO - ΚΑΒΑΛΑ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία 81, , ,88 ΑΡΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 81, , ,26 ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ Σ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 81, , ,26 Page 8 of 91

9 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 81, , ,24 Ε.ΜΠΟΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , , Ε. ΙΑΛΥΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , ,26 ΑΝΟ ΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 80, , ,68 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80, , ,68 ΕΚΟΜΑΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 80, , , MANTZABINOY BAIA 80, , ,20 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 80, , , ΠΑΣΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 80, , ,63 ΕΡΓΟΤΕΧΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 80, , ,13 ΜΙΣΤΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 80, , ,12 ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ , ,35 ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 79, , , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ 79, , ,75 ΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ KAI ΣΙΑ Ο.Ε. 79, , ,25 ΝΟΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ 79, , , ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΡΤΙΝΗΣ Ο.Ε 79, , ,30 ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 78, , ,39 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 79, , , ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 79, , , ΓΕΩΡΓ. ΠΛΗΣ- ΗΜ ΧΩΡΙΤΟΣ Ο.Ε. 78, , , ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 78, , ,39 90 Ι.ΜΠΟΡΜΠΟΤΣIΑΛΟΣ Κ 78, , ,39 Page 9 of 91

10 ΣΙΑ ΕΕ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε. 78, , ,91 ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 78, , ,15 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΟΝ ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Β ΣΙΟΥΡΗ Β ΟΕ 78, , ,55 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 77, , , ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 77, , ,75 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΟΕ 77, , ,75 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 77, , ,25 ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ DENTAL LAB Ο.Ε 77, , , ΣΥΡΙΩ Η ΜΑΡΙΑ 77, , ,70 ΣΑΦΛΑΓΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 76, , ,57 Σ. ΞΕΠΑΠΑ ΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 76, , , ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 76, , ,56 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. 76, , ,56 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑΣ Ο.Ε. 76, , ,65 ΚΡΕΤΑ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ 76, , ,22 ΕΡΜΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 76, , , ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑΝΝΗ 76, , ,26 ΛΩΛΟΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 76, , , ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 75, , ,74 Γ. ΦΕΡΓΑ ΗΣ - Κ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΟΕ 75, , ,89 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 75, , ,67 ΓΟΥ ΕΒΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ. Ε.Π.Ε 75, , ,67 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ- ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΜΟΥΡΤΖΗ Ο.Ε. 75, , ,69 ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 75, , ,19 Page 10 of 91

11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΙΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , ,94 ΣΗΜΕΙΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ,94 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. 74, , ,51 ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 74, , ,72 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 74, , ,72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 74, , ,00 ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 74, , , Γ. ΝΤΑΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 74, , ,39 ΑΛΦΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Μ Ε.Π.Ε. 73, , , ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 73, , ,64 Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ι. ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 73, , , Γ.ΛΑΜΠΡΟΥ - Γ.ΚΑΦΤΑΚΗΣ Ο.Ε. 73, , , ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. 73, , , ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 72, , , ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ 72, , , KATΣΑΜΠΗ ΗΜΗΤΡΑ 72, , , ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΡΙΧΑΡ ΟΣ 72, , , ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΒΙΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 72, , , ΣΑΡ ΑΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 72, , , ΜΟΣΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ 72, , , ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. 71, , , ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 71, , , ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 71, , , ΓΟΥΛΙΑ ΗΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ 70, , , THINK MEDIA ΕΠΕ 70, , ,49 Page 11 of 91

12 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 70, , , ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 70, , ,99 ΣΟΛΑΡΒΑΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ΥΠΟ ΣΥΣΣΤΑΣΙΝ , ,48 ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ , , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 69, , ,97 ΜΑΓΓΕΡΙ ΗΣ Π ΚΟΡ ΑΛΗΣ Π. ΟΕ 69, , , ΧΟΝ ΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 69, , ,26 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 69, , ,31 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 69, , , ΠΡΟΝΙΑΡΗ ΜΙΡΕΛΑ 69, , , ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69, , ,80 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69, , ,90 ΥΙΟΙ ΣΤ. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Υ Ο.Ε. 69, , , ΚΟΤΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ , ,88 Ντούλα Βασιλική - Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 68, , ,70 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Ανώνυµη εµπορική και βιοτεχνική εταιρεία 68, , ,70 ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ Κ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Χ. Ε.Π.Ε. 68, , ,98 ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 68, , , ΑΦΟΙ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Ο.Ε. 68, , ,44 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 68, , ,73 MESSARA LOGISTICS & SALES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ BIOTEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68, , , ΚΑΡ ΟΥΛΑΚΗ ΕΥ ΟΚΙΑ 68, , ,45 Page 12 of 91

13 ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , ,53 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 67, , , ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67, , ,53 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε. 67, , ,51 ΤΕΣΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ,50 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 66, , ,28 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 66, , ,02 Υ ΡΟΜΙΝΩΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣ 66, , ,01 ΓΕΝΗΜΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 66, , ,19 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 66, , , ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 66, , ,34 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΑΖΙΑΝΗΣ Ο.Ε. 65, , , ΒΡΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65, , , ΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 65, , ,81 ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 65, , , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. 65, , ,74 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 65, , ,88 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 65, , , ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΗΛΑΤΟΣ 65, , ,24 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 65, , ,49 ΜΠΑΣΙΟΣ Θ. & ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ. Ο.Ε. 65, , , ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 65, , ,86 Page 13 of 91

14 ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 65, , ,10 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 65, , ,30 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟ ΙΩΝ 64, , ,27 ΠΑΝΑΓΗΣ ΗΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64, , ,80 ΑΧ. ΤΣΕΤΗΣ ΗΜ ΠΑΠΑΣ ΟΕ , ,80 ΦΩΤΗΣ Μ. - ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε. 63, , , ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 63, , , ΚΕΦΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 63, , ,86. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε. 63, , ,86 ΣΥΜΕΩΝ ΑΠΛΑ ΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 63, , ,25 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 62, , ,80 ΑΝΚΩ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62, , , ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62, , ,73 ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 62, , , ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 62, , , ΑΦΟΙ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΟΕ 62, , ,10 ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 62, , , ΚΑΡ ΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 62, , , ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 62, , , Σ. ΒΑΣΙΛΟΥ Η ΤΑΤΑΡΙ ΗΣ Ο.Ε. 62, , , ΞΕΝΕΛΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 61, , , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 61, , ,27 Page 14 of 91

15 ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ 61, , ,27 Γ. ΜΠΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ 61, , , Μ.ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ - Α.ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΕ 61, , ,10 TRAVELSOFT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ,10 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΠΕΛΟΠΑΚ Α.Ε. 60, , , BORO ODHISEA 60, , , ΑΦΟΙ ΜΕΝΕΞΕ Ο.Ε. 60, , ,49 ΓΕΓΙΟΥ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 60, , ,55 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. 60, , ,21 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Μ. ΕΠΕ. 60, , ,82 ΝΑΖΛΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 60, , , ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 59, , ,47 Ν. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 59, , ,72 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Ο.Ε. 59, , ,72 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 59, , , ΤΣΑΚΑΛΙ ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 59, , ,72 ΑΛΦΑ ΠΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 59, , , Γ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ E.Ε. 59, , ,65 ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ,65 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , , ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 58, , ,90 Page 15 of 91

16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ALUMET ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 58, , , ΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58, , , ΑΡ ΑΜΗΣ Π.-ΑΡ ΑΜΗΣ Χ. Ο.Ε 58, , , Ν & Ι ΡΑΠΤΗΣ Ο.Ε. 58, , , ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ΠΛΕΣΣΑ ΗΜΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57, , , ΡΑΓΑΝΙ ΟΥ Β. - ΡΑΓΑΝΙ ΟΥ Π. Ο.Ε , , ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΜΕΝΤ ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 56, , , ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 56, , , ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 56, , , GLASS & METAL 56, , , ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 56, , , B. ΠΟΡΛΟΥ - Ι. ΠΟΡΛΟΥ Ο.Ε. 56, , , ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 'ΒΡΑΝΑΣ- ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ Ο.Ε.' 56, , , ΚΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 56, , , LICNO E.Π.Ε. 56, , , ΛΙΑΝ ΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 55, , , ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 55, , , ΜΙΝΑΡΕΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 55, , , ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 55, , , ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55, , , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , , ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΗΟΜΕ ΑΒΕΕ 54, , , ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΙΟΝΥΣΙΑ 54, , ,83 Page 16 of 91

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE 2008 50.000.000 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωμένος Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων e-security

Ενημερωμένος Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων e-security Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Επ. Πρόγραμμα ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρησης Δημόσια Δαπάνη 10130967-01-001001 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 999019553 ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ 5.600,00 10141429-01-000919 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 094194637

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α.

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 29/06/2015 Αρ. πρωτ.: 5033 Θέµα: Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας σε µέλη του Κύριου ιδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ...Α. για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010)

Π.Ε.Π. ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010) Π.Ε.Π. ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Έλλειψη δραστηριότητας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000 46784 ΕΝ.ΜΠΙ.ΠΙ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 19300 2105546191-( ΙΚ) 2105573155 ΝΑΚΟΥ ΑΝΑ 01/04/2009

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α.

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30/04/2015 Αρ. πρωτ.: 3243 Θέµα: Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας σε µέλη του Κύριου ιδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ...Α. για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ψ469ΗΕΑ-9ΑΣ. ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρ. Πρωτ. 5173/026 Αθήνα, 15/9/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 218

ΑΔΑ: 4Α8Ψ469ΗΕΑ-9ΑΣ. ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρ. Πρωτ. 5173/026 Αθήνα, 15/9/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 218 ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρ. Πρωτ. 5173/026 Αθήνα, 15/9/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 218 Θέµα: Αποδοχή του Πρακτικού Νο.4 της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων - Αιτηµάτων Θεραπείας του Προγράµµατος «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ Αρ.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα