Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011"

Transcript

1 Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011

2 Α. Μνλάδεο αηκνθάζαξζεο Β. Μνλάδεο εγθαπκάησλ Γ. Θάιακνη νπδεηεξνπεληθώλ

3 Α. Μνλάδεο αηκνθάζαξζεο Β. Μνλάδεο εγθαπκάησλ Γ. Θάιακνη νπδεηεξνπεληθώλ

4 Α. ΜΟΝΑΓΔ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Νεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ: ζησπεξή επηδεκία ΗΠΑ 2005: αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία λεθξηθήο ππνθαηάζηαζεο ( ζε κφληκε αηκνθάζαξζε) 2015: εθηίκεζε γηα αζζελείο κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ πλνιηθή ζλεηφηεηα ζηνλ πξψην ρξφλν 20%, ζηελ πεληαεηία >60% Οη θαξδηαγγεηαθέο επηπινθέο καδί κε ηηο ινηκψμεηο ζπλεηζθέξνπλ >70% ζηε ζλεηφηεηα

5 ΙΙ. ΣΟ ΑΜΤΝΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΟΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΔΝΟΤ ΑΘΔΝΟΤ Αλνζνεπαξθήο ή Αλνζνθαηαζηαικέλνο

6 πλνζεξφηεηα (ειηθία, Γ, ζπζηεκαηηθά λνζήκαηα) Τπεξθφξησζε Fe Αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία ελδνθπηηάξηνπ Ca 2+ ΑΜΤΝΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Πνιιαπιέο λνζειείεο (απνηθηζκφο) Τπνζξεςία Οπξαηκηθέο ηνμίλεο Απψιεηα βιελλνγνλνδεξκαηηθνχ θξαγκνχ (νίδεκα, θαζεηήξεο δηάιπζεο, βειφλεο παξαθέληεζεο, θλεζκφο, μεξνδεξκία)

7 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ρεκεηνηαμίαο πνιπκνξθνππξήλσλ θαγνθπηηάξσζεο κνλνππξήλσλ καθξνθάγσλ Β-ιεκθνθπηηαξηθήο απάληεζεο Σ-ιεκθνθπηηαξηθήο απάληεζεο Γεκηνπξγία θαη παξάιιειε εμέιημε δχν αλνζνινγηθψλ θαηλνκέλσλ

8 ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΑΠΑΝΣΗΣΙΚΟΣΗΣΑ Αλνζνθαηαζηνιή Διαηησκαηηθή ζπλδηέγεξζε ησλ APCs (MHC, TCR) Th 1 / Th 2 CD 4 /CD 8 Διαηησκαηηθή απάληεζε ζηνπο εκβνιηαζκνχο Δπαηζζεζία ζε ελδνθπηηάξηα παζνγφλα

9 ΥΡΟΝΙΑ ΓΙΔΓΔΡΗ ΜΟΝΟΚΤΣΣΑΡΩΝ Αλνζνδηέγεξζε Πξνθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο (TNF-a, IL-1, IL-6) χλδξνκν Μalnutrition Ιnflammation Αtherosclerosis

10 ΙII. ΓΔΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ Η δηαδηθαζία ηεο ζπλεδξίαο ηεο αηκνθάζαξζεο απνηειεί απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο κηα παξεκβαηηθή δηαδηθαζία. Σν πεξηβάιινλ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα αληηθείκελα απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο ινηκψμεσλ. Μηα θειίδα αίκαηνο κπνξεί λα κνιχλεη κεγαιχηεξε έθηαζε απφ απηήλ πνπ εθηηκάηαη. Μηα ζηαγφλα αίκαηνο πνπ πέθηεη απφ χςνο ελφο κέηξνπ κπνξεί λα δηαζπαξζεί ζε αθηίλα δχν κέηξσλ.

11 ΠΙΘΑΝΔ ΔΣΙΔ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ Δ ΜΣΝ Μεράλεκα αηκνθάζαξζεο Πεξηβάιινλ θαη θνηλφρξεζηα αληηθείκελα Υέξηα πξνζσπηθνχ χζηεκα λεξνχ θαη δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο χζηεκα εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζηηθά Υξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαηά ηε ζπλεδξία ηεο αηκνθάζαξζεο Υνξεγνχκελα πγξά θαη θάξκαθα θαηά ηε ζπλεδξία

12 ΜΔΣΡΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΠΔΡΙΠΣΧΗ (1) o Καιφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ o Υξήζε πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο o Απνζηεηξσκέλα γάληηα o Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά o Απνζηεηξσκέλν αδηάβξνρν πεδίν o Απζηεξή έμνδνο ηνπ αζζελνχο απφ ην ρψξν ηεο ΜΣΝ αθνχ έρεη γίλεη αηκφζηαζε ησλ ζεκείσλ θιεβνθέληεζεο

13 ΜΔΣΡΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΠΔΡΙΠΣΧΗ (2) o Γάληηα κηαο ρξήζεο ζε επαθή κε αζζελή ή/θαη εμνπιηζκφ. Αθαίξεζε γαληηψλ θαη πιχζηκν ρεξηψλ κεηαμχ αζζελψλ ή ζηαζκψλ. o Αληηθείκελα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ δελ θαζαξίδνληαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα έλαλ κφλν αζζελή. o Φηαιίδηα κε θάξκαθα πνιιαπιψλ δφζεσλ εηνηκάδνληαη ζε θαζαξή πεξηνρή καθξηά απφ ηνπο ζηαζκνχο θαη ρνξεγνχληαη μερσξηζηά ζε θάζε αζζελή. o Σν πξνζσπηθφ δελ πξέπεη λα θαηαλαιψλεη ηξφθηκα, πνηά ή ηζηγάξα εληφο ΜΣΝ. Οη αζζελείο κπνξνχλ λα ζηηίδνληαη ζηελ αίζνπζα αηκνθάζαξζεο.

14 ΙV. ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ HBV Δπίπησζε ζηνπο αηκνθαζαηξόκελνπο ΗΠΑ 1974: 6,2%- 30% 1980: 1% 1999: 0.06% Δπξψπε: Ιζιαλδία Ννξβεγία 0% Πνισλία Σζερνζινβαθία 25,9% θαη 24,2% Γαιιία Βέιγην 5,6% Ιηαιία 6,2% ΔΛΛΑΓΑ 6%

15 HBV HBsAg (+) αζζελείο Ξερσξηζηφ κεράλεκα αηκνθάζαξζεο, ζε μερσξηζηνχο ζαιάκνπο. Όρη επαθή κε άιια αλνζνθαηαζηαικέλα άηνκα. Σν πξνζσπηθφ πνπ αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα δελ ζπκκεηέρεη ζηε λνζειεία άιισλ αζζελψλ. Αζζελείο κε αλνζία ζηνλ ηό Δηήζηνο έιεγρνο γηα anti-hbs Αλ anti-hbs<10 θαη anti-core (-) επαλαιεπηηθή δφζε εκβνιίνπ Αζζελείο ρσξίο αλνζία ζηνλ ηό Δκβνιηαζκφο (4 δφζεηο)

16 Οξνινγηθόο έιεγρνο όισλ ησλ αηκνθαζαηξνκέλσλ αλά 6 κήλεο Δκβνιηαζκόο πξνζσπηθνύ ηαγόλεο θαη θειίδεο αίκαηνο ή πγξώλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη άκεζα κε απνξξνθεηηθό ραξηί εκπνηηζκέλν κε δηάιπκα ρισξίλεο 1:10

17 HCV Δίλαη ε θπξηφηεξε αηηία επαηηθήο πξνζβνιήο ζηνπο αηκνθαζαηξφκελνπο. Αχμεζε ηεο επίπησζεο θαη ηνπ επηπνιαζκνχ. Η επίπησζε θπκαίλεηαη απφ 23 37%. Γε ρξεηάδεηαη απνκφλσζε ησλ αζζελψλ (HCV ιηγφηεξν κνιπζκαηηθφο ηνπ HBV, ηαρχηεξε δηάζπαζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ). Μεγηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ πξνθχιαμεο. Πεξηνδηθφο νξνινγηθφο έιεγρνο αλά 6 κήλεο θαη κέηξεζε ηξαλζακηλαζψλ αλά κήλα.

18 HΙV Απνκόλσζε? εκείν αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ. Γελ ππάξρεη βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, παξφια απηά κεγάινο αξηζκφο επξσπατθψλ ρσξψλ ζπλερίδεη λα παξέρεη εμσλεθξηθή θάζαξζε ζηνπο αζζελείο απηνχο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο (άληζε κεηαρείξηζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε, εμαηξεηηθή επαηζζεζία ηνπ ηνχ ζην πεξηβάιινλ, ρξφλνο ειέγρνπ ηεο λφζνπ δε ζπκπίπηεη κε ην ρξφλν ηεο νξνκεηαηξνπήο).

19 HΑV ΣΒC Δκβνιηαζκφο (3 δφζεηο) Αμηνιφγεζε ηεο δεξκναληίδξαζεο Mantoux 5 mm Ιόο ηεο γξίππεο o Δκβνιηαζκφο Πλεπκνληόθνθθνο Δκβνιηαζκφο Έιεγρνο αληηζσκάησλ αλά δηεηία, αλ <200κg/l επαλεκβνιηαζκφο

20 ΛΟΙΜΧΞΔΙ ΚΑΘΔΣΗΡΧΝ Έγθαηξε δεκηνπξγία θαη ρξήζε αξηεξηνθιεβψδνπο επηθνηλσλίαο (fistula) ε πεξίπησζε ρξήζεο θεληξηθνχ θαζεηήξα αηκνθάζαξζεο, κεγηζηνπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη ηερληθψλ αληηζεςίαο θαη θξαγκνχ έλαληη ησλ κηθξνβίσλ

21 Claude Monet, The waterlyllies Claude Monet The water lilies

22 Α. Μνλάδεο αηκνθάζαξζεο Β. Μνλάδεο εγθαπκάησλ Γ. Θάιακνη νπδεηεξνπεληθώλ

23 Β. ΜΟΝΑΓΔ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ Ι. ΠΔΡΙ ΓΔΡΜΑΣΟ Σν δέξκα είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ηφζν ζε ζπλνιηθφ κέγεζνο φζν θαη ζε βάξνο. ηνλ ελήιηθα άλδξα ην δέξκα δπγίδεη 6-10 kg θαη ε επηθάλεηά ηνπ αλέξρεηαη ζε 1,5-2 m 2.

24 ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΓΔΡΜΑΣΟ

25 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΓΔΡΜΑΣΟ Ρχζκηζε νκνηνζηαζίαο πγξψλ Θεξκνξχζκηζε Ακπληηθή ιεηηνπξγία Αηζζεηηθφηεηα Μεηαβνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο( Βηη.D)

26 IΙ. ΠΔΡΙ ΔΓΚΑΤΜΑΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ηηο ΗΠΑ αλαθέξνληαη πεξίπνπ 2 εθαη. ππξθαγηέο αλά έηνο 1,2 εθαη. εγθαπκαηίεο λνζειεία ζάλαηνη

27 ήκεξα, ην θπξηόηεξν αίηην ζλεηόηεηαο δελ είλαη νη επηπινθέο ηεο θπθινθνξίαο, αιιά νη ινηκώμεηο πνπ επηπιέθνπλ ηνλ εγθαπκαηία. Δηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην έγθαπκα > 40% ΣΒSA, ην 75% ησλ ζαλάησλ ζρεηίδεηαη κε ζήςε από ηηο ινηκώμεηο ηεο εγθαπκαηηθήο επηθάλεηαο ή άιιεο ινηκώδεηο επηπινθέο.

28 ΔΙΓΗ ΔΓΚΑΤΜΑΣΟ Θεξκηθό ΠΗΓΗ Υεκηθό Ηιεθηξηθό Δθνύζην (Απηνθηνλία) ΠΡΟΘΔΗ Αθνύζην Οηθηαθό αηύρεκα Δξγαζηαθό αηύρεκα Αιθνόι Οπζίεο Παηδηά-Ηιηθησκέλνη- Αλαπεξίεο

29 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΓΚΑΤΜΑΣΟ 1 νπ ΒΑΘΜΟΤ Πξνζβάιιεη κφλν ηελ επηδεξκίδα Δπψδπλν Γελ ππάξρνπλ θπζαιίδεο ή εζράξεο

30 2 νπ ΒΑΘΜΟΤ Δπηθαλεηαθό κεξηθνύ πάρνπο Πξνζβάιιεη θαη ηηο αλψηεξεο ζηηβάδεο ηνπ ρνξίνπ Δπψδπλν, γηαηί νη λεπξηθέο απνιήμεηο είλαη εθηεζεηκέλεο Μέηξην νίδεκα Τπάξρνπλ θπζαιίδεο, αιιά φρη εζράξεο Δλ ησ βάζεη κεξηθνύ πάρνπο Πξνζβάιιεη θαη ηηο ελ ησ βάζεη ζηηβάδεο ηνπ ρνξίνπ Μεηξίσο επψδπλν, γηαηί πνιιέο λεπξηθέο απνιήμεηο έρνπλ θαηαζηξαθεί Τπάξρνπλ θπζαιίδεο θαη μεξέο εζράξεο

31 3 νπ ΒΑΘΜΟΤ Σν δέξκα είλαη καχξν, θαθέ, θίηξηλν, θφθθηλν ή ιεπθφ. Σν έγθαπκα εθηείλεηαη κέρξη θαη ηνλ ππνδφξην ιηπψδε ηζηφ. Γελ ππάξρεη πφλνο, γηαηί νη λεπξηθέο απνιήμεηο είλαη θαηεζηξακκέλεο. Γελ ππάξρνπλ θπζαιίδεο, αιιά ζθιεξέο, αλειαζηηθέο εζράξεο.

32 4 νπ ΒΑΘΜΟΤ Σν έγθαπκα εθηείλεηαη κέρξη ηηο κπïθέο πεξηηνλίεο θαη κπνξεί λα ππάξρεη πξνζβνιή ηελφλησλ θαη νζηψλ. Γελ ππάξρεη πφλνο, γηαηί έρνπλ θαηαζηξαθεί νη λεπξηθέο απνιήμεηο. Σν δέξκα είλαη καχξν, ρσξίο νίδεκα θαη νη εζράξεο ζθιεξέο θαη αλειαζηηθέο.

33 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΓΚΑΤΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ

34 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΓΚΑΤΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ

35 ΙIΙ. ΔΓΚΑΤΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΧΞΔΙ ΑΜΤΝΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΤΜΑ Πξνθιεγκνλώδεο ζηάδην (SIRS, TNF-a, IL-1, IL-6) Αληηθιεγκνλώδεο ζηάδην (IL-4, IL-10, PGG 2, Th 1 /Th 2 ) Αλνζνθαηαζηνιή

36 ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΤΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΤΝΔΠΔΙΔ ΔΓΚΑΤΜΑΣΟ Γέξκα Απψιεηα ζηηβάδσλ, απνηθηζκφο, Αλαπλεπζηηθή νδφο Άκεζε βιάβε, δηαζσιήλσζε, αθηλεζία Γαζηξεληεξηθή νδφο Οπξνγελλεηηθή νδφο Αδπλακηθφο εηιεφο, αιιαγή δηαπεξαηφηεηαο εληέξνπ, δηαθνξνπνίεζε ρισξίδαο, θαζεηήξεο Έγθαπκα γελλεηηθήο πεξηνρήο, θαζεηήξεο Έμσ νπο θαη νθζαικνί Αδπλακία ζχγθιεηζεο βιεθάξσλ, άζξνηζε εγθαπκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αθνπζηηθή νδφ

37 ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ Μεησκέλε δξαζηεξηόηεηα καθξνθάγσλ θαη ΝΚ θπηηάξσλ Γπζιεηηνπξγία νπδεηεξνθίισλ (κεησκέλε ρεκεηνηαμία θαη ελδνθπηηάξηα θόλεπζε κηθξνβίσλ) Μεησκέλε αληηδξαζηηθόηεηα Β θαη Σ θπηηάξσλ Μείσζε ηνπ νιηθνύ αξηζκνύ ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ θαη κεησκέλνο πνιιαπιαζηαζκόο ηνπο κεηά από επαθή κε κηηνγόλα Μεηαβνιή ηεο ζρέζεο Σ θαηαζηαιηηθώλ θαη Σ βνεζεηηθώλ θπηηάξσλ Απμεκέλε παξνπζία Th-2 θπηηάξσλ θαη αύμεζε IL-4 θαη IL-10 Μεησκέλε παξαγσγή IgG αλνζνζθαηξίλεο Καηαζηνιή ηεο ελαιιαθηηθήο νδνύ ηνπ ζπκπιεξώκαηνο

38 ΠΗΓΗ ΜΙΚΡΟΒΙΧΝ Δλδνγελήο (ρισξίδα αζζελνύο) Δμσγελήο Φπζηθό πεξηβάιινλ Πξνζσπηθό Μνιπζκέλεο επηθάλεηεο ζηξώκαηα Τδξνζεξαπεία Υώξνη θνηλήο ζεξαπείαο

39

40

41 ΑΠΟΙΚΙΜΟ Πξώηεο 48h Gram (+) ελδνγελήο ρισξίδα εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ Πξώηε εβδνκάδα Gram (-) ρισξίδα ΓΔ & αλαπλεπζηηθνχ λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ Αξγόηεξα Μύθεηεο

42 Gram-ζεηηθά Gram-αξλεηηθά ΟΜΑΓΑ ΔΙΓΟ Staphylococcus aureus Methicillin-resistant S. Aureus Coagulase-negative staphylococci Enterococcus spp. Vancomycin-resistant enterococci Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Serratia marcescens Enterobacter spp. Proteus spp. Acinetobacter spp. ΑΙΣΙΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ Bacteroides spp. Μχθεηεο Candida spp. Aspergillus spp. Fusarium spp. Alternaria spp. Rhizopus spp. Mucor spp. Ινί Herpes simplex virus Cytomegalovirus Varicella-zoster virus

43 ΔΙΓΟ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ Λνηκώμεηο εγθαπκαηηθνύ ηξαύκαηνο Πλεπκνλία Λνηκψμεηο νπξνπνηεηηθνχ Μηθξνβηαηκία απφ θαζεηήξεο TSS Μπνλέθξσζε ήςε

44 ΙV. ΛΟΙΜΧΞΔΙ ΔΓΚΑΤΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 1. Δγθαπκαηηθό θεξίν (burn wound impetigo) Xαξαθηεξίδεηαη απφ απψιεηα επηζειίνπ απφ επηθάλεηα πνπ είρε πξνεγνπκέλσο επαλεπηζειηνπνηεζεί, φπσο: κεηακνζρεπζείζα εγθαπκαηηθή επηθάλεηα εγθαπκαηηθή βιάβε κεξηθνχ πάρνπο πνπ επνπιψζεθε ρσξίο ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε δφηξηα επηθάλεηα πνπ είρε επνπισζεί.

45 2. Λνίκσμε ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο Aθνξά ζε ρεηξνπξγεζείζεο εγθαπκαηηθέο επηθάλεηεο θαζψο θαη δφηξηεο επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ αθφκα επηζειηνπνηεζεί. Σν ηξαχκα εκθαλίδεη ππψδεο εμίδξσκα απφ ην νπνίν απνκνλψλνληαη κηθξννξγαληζκνί. Μπνξεί επίζεο λα παξαηεξεζεί: - απψιεηα ηνπ ζπλζεηηθνχ ρνξίνπ - αιιαγέο ζηελ εκθάληζε ηνπ ηξαχκαηνο (ππεξαηκία) - εξχζεκα ζην παξαθείκελν δέξκα.

46 3. Δγθαπκαηηθή θπηηαξίηηδα Οθείιεηαη ζε επέθηαζε ηεο ινίκσμεο ζην πγηέο δέξκα θαη ζηνπο παξαθείκελνπο ηζηνχο ή ζηηο δφηξηεο επηθάλεηεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ επέθηαζε ηνπ εξπζήκαηνο ζην πγηέο δέξκα πνπ πεξηβάιιεη ηελ εγθαπκαηηθή επηθάλεηα. πλππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ: εληνπηζκέλε επαηζζεζία νίδεκα θαη ζεξκφηεηα ηεο πάζρνπζαο πεξηνρήο επέθηαζε ηνπ εξπζήκαηνο θαη ηνπ νηδήκαηνο ζεκεία ιεκθαγγείηηδαο θαη ιεκθαδελίηηδαο

47 4. Δλ ησ βάζεη ινίκσμε κε ρεηξνπξγεζεηζώλ εγθαπκαηηθώλ βιαβώλ Αζζελείο κε κε ρεηξνπξγεζείζεο βιάβεο ελ ησ βάζεη κεξηθνχ πάρνπο ή νιηθνχ πάρνπο εκθαλίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν. Η ινίκσμε ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαβνιή ζηελ εκθάληζε ηεο εγθαπκαηηθήο βιάβεο (δηαρσξηζκφο εζράξαο, κεηαβνιή ηνπ ρξψκαηνο ηεο εζράξαο). Άιια επξήκαηα είλαη: ηα ζεκεία θιεγκνλήο ηνπ παξαθείκελνπ δέξκαηνο, ε παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ ζε δείγκαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ παξαθείκελνπο ηζηνχο, νη ζεηηθέο αηκνθαιιηέξγεηεο ρσξίο άιιε εκθαλή εζηία ινίκσμεο ηα ζπζηεκαηηθά ζεκεία ζήςεο (ηαρχπλνηα, ππφηαζε, νιηγνπξία θ.ι.π.)

48 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Αθξαίεο ειηθίεο (παηδηά, ειηθησκέλνη) Παρπζαξθία αθραξψδεο δηαβήηεο Αλνζνθαηαζηνιή AIDS Έγθαπκα >30%TBSA Έγθαπκα νιηθνχ πάρνπο Απνηθηζκφο κε πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε Αλνηρηή εγθαπκαηηθή επηθάλεηα γηα παξαηεηακέλν ρξφλν Αθαηάιιειε ή κε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηνπ εγθαχκαηνο

49 Incidence of infection by site at Shriners Hospitals for Children, Boston from January 1996 to December Rates are infections per 1000 patient days. BSI: bloodstream infection, UTI: urinary tract infection, TBSA: total body surface area burn.

50 1. ΓΔΝ ΒΟΗΘΟΤΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΛΟΙΜΧΞΗ Ππξεηφο, ιεπθά, πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο 2. ΑΚΡΟΓΧΝΙΑΙΟ ΛΙΘΟ Καζεκεξηλή θπζηθή εμέηαζε ηνπ ηξαχκαηνο: - κεηαηξνπή ηνπ κεξηθνχ πάρνπο εγθαχκαηνο ζε νιηθνχ - ε αιιαγή ζην ρξψκα ηνπ ηξαχκαηνο - πξάζηλε ρξνηά ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο - κειαλή ρξνηά θαη νίδεκα ζηελ παξπθή ηνπ εγθαχκαηνο - ππνεζραξηθή αηκνξξαγία - πξψηκε απνθφιιεζε ηεο εζράξαο 3. ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ Πνζνηηθή θαιιηέξγεηα δείγκαηνο απφ βηνςία βιάβεο Πνζνηηθή θαιιηέξγεηα επηρξίζκαηνο Ιζηνινγηθή εμέηαζε δείγκαηνο

51 Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ρνιαζηηθή ηήξεζε βαζηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο Υξήζε κάζθαο, γαληηψλ, καθξηάο κπινχδαο, αδηάβξνρεο πνδηάο (ειαρηζηνπνίεζε παξακνλήο αλνηρηνχ ηξαχκαηνο ειαρηζηνπνίεζε επαθήο κε αλνηρηφ ηξαχκα) Ξερσξηζηφ ζηεζνζθφπην πηεζφκεηξν Καζαξηζκφο αληηθεηκέλσλ απφ αζζελή ζε αζζελή Β. ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπάξθεηα πξνζσπηθνχ ζρεδηαζκφο κνλάδαο ΑΠΟΜΟΝΧΗ? (Έγθαπκα >30%TBSA Απνηθηζκφο κε πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε) ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΓΧΓΗ?

52

53 ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΧΝ? (ΥΜΠ πξηλ θαη κεηά Υ/Ο εηδηθά αλ TBSA>40% ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΣΑΙΟΝΙΜΟ ΔΚΛΔΚΣΙΚΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ (SDD)? ΠΡΧΙΜΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ Αληηηεηαληθή ζθαηξίλε Δκβνιηαζκόο Πξώηκε εληεξηθή ζίηηζε

54

55 Α. Μνλάδεο αηκνθάζαξζεο Β. Μνλάδεο εγθαπκάησλ Γ. Θάιακνη νπδεηεξνπεληθώλ

56 Γ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΙΚΧΝ Οη νπδεηεξνπεληθνί αζζελείο κε αηκαηνινγηθά λνζήκαηα είλαη ν ζπρλόηεξνο ηύπνο αλνζνθαηαζηαικέλνπ αζζελνύο ζε θίλδπλν λνζνθνκεηαθήο ινίκσμεο.

57 IDSA GUIDELINES Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America.

58 ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΧΞΔΙ o Λνηκώμεηο από βαθηήξηα (λνζνθνκεηαθά) o Λνηκώμεηο από κύθεηεο(candida spp,αspergillus spp-- πλεχκνλεο, δέξκα, παξαξξίληα λεθξσηηθή επεθηεηλφκελε ινίκσμε) o Λνηκώμεηο από ηνύο : ζπάληα, θπξίσο από HSV ΚΤΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ Ο ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ Αληηκεησπίδεηαη σο ηαηξηθώο επείγνπζα θαηάζηαζε

59 ΔΜΠΤΡΔΣΟ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΙΑ Ση νξίδνπκε σο ππξεηό; 1 ππξεηηθό θύκα > C ή ππξεηηθό θύκα 38 0 C πνπ παξαηείλεηαη γηα > 2 ώξεο.

60 ΔΜΠΤΡΔΣΟ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΙΑ Tη νξίδνπκε σο νπδεηεξνπελία; πνιπκνξθνπύξελα < 500/mm 3 ή < 1000/mm 3 κε πξννπηηθή κεηώζεσο ζε < 500 ηηο επόκελεο 48 ώξεο

61 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ Βαζηθφο ππιψλαο: ε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ ΟΥΙ εηδηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα απφ ην πξνζσπηθφ ζηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ αζζελνχο (γάληηα, κάζθεο, πνδηέο) ΟΥΙ αλάγθε απνκφλσζεο ζε κνλφθιηλν δσκάηην (ΔΞΑΙΡΔΗ: HSCT αζζελείο) Δπηηξέπνληαη ηα σκά θξνχηα θαη ιαραληθά αξθεί λα είλαη θαιά θαζαξηζκέλα Γελ ρξεηάδεηαη εηδηθφο αεξηζκφο ηνπ δσκαηίνπ γεληθά (ΔΞΑΙΡΔΗ: Αζζελείο κε αιινγελή HSCT >12 αιιαγέο αέξα/ψξα θαη HEPA filtration) ΟΥΙ θπηά θαη ινπινχδηα, απνμεξακέλα ή θξέζθα ΟΥΙ θαηνηθίδηα

62 ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΔΡΜΑΣΟ Καζεκεξηλή πεξηπνίεζε Πξνζεθηηθή επηζθόπεζε (πεξίλεν, είζνδνο θαζεηήξσλ) ΟΥΙ: ζεξκόκεηξα νξζνύ, ππνθιπζκνί, ππόζεηα, δαθηπιηθή εμέηαζε ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΚΟΙΛΟΣΗΣΑ Καζαξηζκόο νδόλησλ ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εκέξα Αθαίξεζε νξζνδνληηθώλ πξνζέζεσλ

63 Δκβνιηαζκόο πξνζσπηθνύ Όρη απαξαίηεηε ε ιήςε θαιιηεξγεηώλ από πεξηβάιινλ θαη πιηθά ζαλ ξνπηίλα Έιεγρνο γηα θνξεία VRE θαη MRSA? ύζηαζε γηα ηνπο αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ

64 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Η πξφιεςε θαη ν έιεγρνο ησλ ινηκψμεσλ ζε εηδηθά ηκήκαηα πνπ λνζειεχνπλ αζζελείο κε ηδηαηηεξφηεηεο, έρνπλ ζαλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ην ζπλδπαζκφ, απφ ηε κία, ηεο εθαξκνγήο ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αληηζεςίαο ζην κέγηζην βαζκφ θαη απφ ηελ άιιε, ηεο γλψζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ επηκέξνπο εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο απηνί.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ιωάννηρ Μπαζούκαρ, Αν. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κων/νορ Μπαζιούκαρ, Δπ. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κλινική Γεπμαηικών και Αθποδιζίων Νόζων Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα