H µικροδιδασκαλία ως άσκηση δεξιοτήτων: Η χρήση των παραδειγµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H µικροδιδασκαλία ως άσκηση δεξιοτήτων: Η χρήση των παραδειγµάτων"

Transcript

1 H µικροδιδασκαλία ως άσκηση δεξιοτήτων: Η χρήση των παραδειγµάτων Πολυζώη Γεωργία, M. Ed., Εκπαιδευτικός Η µικροδιδασκαλία ως προσοµοιωτική τεχνική και άσκηση δεξιοτήτων αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται συγκεκριµένα η δεξιότητα της χρήσης των παραδειγµάτων στη διδασκαλία µε βάση τη διεξαγωγή ενός δειγµατικού µικροµαθήµατος σχετικά µε τη χρήση των λογοτεχνικών παραδειγµάτων. Η κατάλληλη επιλογή και η εποικοδοµητική χρήση των παραδειγµάτων προσδιορίζει και την αποτελεσµατικότητα της µικροδιδασκαλίας, όπως αυτή καταγράφεται σε φύλλα αξιολόγησης. Σηµασία έχει ο µαθητής, εµπλεκόµενος ενεργητικά στη µαθησιακή διαδικασία, να χρησιµοποιήσει τα δικά του παραδείγµατα, τα οποία λειτουργούν µε συνθετότερους ρόλους ως διαµεσολαβητές νοηµάτων για την αποφυγή δυσερµηνειών και άλλων εµποδίων εντός ενός µαθησιακού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης. 1. Εισαγωγή Η µικροδιδασκαλία (microteaching) είναι µια προσοµοιωτική τεχνική µε την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί µια επιθυµητή ή να µεταβληθεί µια δεδοµένη ανεπιθύµητη µορφή διδακτικής συµπεριφοράς του εκπαιδευτικού (Βρεττός, 2002, σ. 57). Η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία προτείνει για άσκηση ποικίλες δεξιότητες στο πλαίσιο της µικροδιδασκαλίας: θέση και εξέταση των ερωτήσεων, διαχείριση τάξεων, χρήση του πίνακα, συγκέντρωση της προσοχής στο µάθηµα, ζωντάνια του εκπαιδευτικού, µη λεκτική συµπεριφορά του εκπαιδευτικού, ενίσχυση των µαθητών, χρήση και επεξήγηση των παραδειγµάτων κλπ. Σκοπός της µικροδιδασκαλίας είναι να δηµιουργήσει κοινά στοιχεία µε µια κανονική διδασκαλία σε ό,τι αφορά τον αριθµό µαθητών, το χρόνο διδασκαλίας και τις ασκούµενες δεξιότητες, έτσι ώστε ο εκπαιδευόµενος να εξοµοιωθεί σταδιακά µε την περίπλοκη κατάσταση των πραγµατικών συνθηκών που επικρατούν σε µια τάξη (µικροδιδασκαλία µακροδιδασκαλία). H οργάνωσή της βασίζεται στη διεξαγωγή ενός µικροµαθήµατος (mini lesson), του οποίου τρία είναι τα βασικά στοιχεία: η προετοιµασία (σχεδιασµός), η διεξαγωγή (εκτέλεση) και η αξιολόγησή του. Όπως και µια κανονική διδασκαλία, η µικροδιδασκαλία τις τελευταίες δεκαετίες αντιµετωπίζεται ως αλυσίδα λήψης αποφάσεων από πλευράς του εκπαιδευτικού. H διαδικασία απευθύνεται παραδοσιακά σε οµοτίµους (peer teaching), π.χ. σε µια οµάδα επιµορφούµενων εκπαιδευτικών ή εξασκούµενων φοιτητών. Ως άσκηση, δηλαδή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο κατά τη βασική εκπαίδευση όσο και κατά την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Ειδικά, η χρήση και επεξήγηση παραδειγµάτων, η οποία αποτελεί βασική δεξιότητα στη διδασκαλία, έχει επεξηγηµατικό χαρακτήρα: η επιλογή των κατάλληλων παραδειγµάτων βοηθά άµεσα την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας, είτε απλοποιώντας τη διαδικασία κατανόησης του φαινοµένου (π.χ. βρασµός) ή της λειτουργίας (π.χ. γραµµατική) που µελετάται, είτε αποσαφηνίζοντας και απλουστεύοντας το περιεχόµενο συνθετότερων και περίπλοκων εννοιών. Η χρήση ISSN

2 τους είναι ευρεία και εξακτινώνεται σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα. Βιβλιογραφικά η ειδολογική τους διάκριση συµπεριλαµβάνει ποικίλες κατηγορίες και υποκατηγορίες διαφορετικών τύπων (πραγµατικά, υποθετικά, φανταστικά, λογοτεχνικά, κλπ.). Ιδιαίτερη σηµασία, όµως, έχει και η παραγωγή και χρήση ανάλογων παραδειγµάτων από τους µαθητές, προκειµένου αυτά να χρησιµοποιούνται εποικοδοµητικά στη διδασκαλία για τη διαµόρφωση αναπαραστάσεων και για την κατανόηση των καταστάσεων (φαινοµένων, προβληµάτων κλπ.). 2. Η λειτουργία των παραδειγµάτων κατά τη µικροδιδασκαλία Τα παραδείγµατα στη διδασκαλία είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν µε παραγωγικό τρόπο (deductive approach), σε µορφή διάλεξης από τον εκπαιδευτικό, ή µε επαγωγικό (inductive approach), που εξασφαλίζει και µεγαλύτερη συµµετοχή των µαθητών. Χαρακτηριστικά των «καλών» παραδειγµάτων είναι: Χρήση πρώτα των απλούστερων και, στη συνέχεια, των συνθετότερων παραδειγµάτων. Χρήση απλών και οικείων παραδειγµάτων από τη γνώση και την εµπειρία των µαθητών. Άµεση διασύνδεση των παραδειγµάτων µε το φαινόµενο, έννοια κλπ. που αποτελούν το διδακτικό αντικείµενο. Έλεγχος της κατανόησης του διδακτικού αντικειµένου µε την απόδοση/παραγωγή σχετικών παραδειγµάτων από τους ίδιους τους µαθητές (Allen, 1967). Για την αξιολόγηση και χρήση των παραδειγµάτων συντάχθηκε και µελετήθηκε ένα φύλλο αξιολόγησης (Allen, 1967, τροποποιηµένο κατά Πολυζώη, 2010, βλ. Εικόνα 1). Σύµφωνα µε αυτό, η οµάδα παρατήρησης των οµοτίµων (επιµορφούµενων εκπαιδευτικών ή εξασκούµενων φοιτητών) σηµειώνει τις σχετικές δηλώσεις και, µε βάση τα εξαγόµενα κατά µέσο όρο αποτελέσµατα των παρατηρήσεων αυτών, διεξάγεται η συζήτηση και η συνακόλουθη άσκηση κριτικής επί της µικροδιδασκαλίας, που σκοπό έχει την ανατροφοδότηση του διδάσκοντα/εκπαιδευόµενου και τη βελτίωσή του επί της συγκεκριµένης δεξιότητας στην οποία ασκείται. Παράλληλος σκοπός του εργαλείου αυτού είναι, επίσης, η βελτίωση των συνεκπαιδευόµενων (οµάδα πραγµατικών ή προσοµοιωµένων «µαθητών», π.χ. φοιτητών ή επιµορφούµενων εκπαιδευτικών), αλλά και όσων συµµετέχουν ως παρατηρητές της συγκεκριµένης άσκησης στη δεξιότητα της χρήσης των παραδειγµάτων. Για την εφαρµογή είναι αναγκαία η κατάτµηση της µικροδιδασκαλίας σε επιµέρους φάσεις. Η διεξαγωγή της βιβλιογραφικά συναντάται να επιµερίζεται σε ποικίλο αριθµό φάσεων (τρεις, πέντε κ.ά.). Στην παρούσα µελέτη, επιλέχτηκε το ISSN

3 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ίδαξε ο/η Ηµεροµηνία.. Θέµα. Παρατήρησε ο/η.. 1 η - 2 η Μικροδιδασκαλία (Κύκλωσε ανάλογα) 1. Ο/Η εκπαιδευτικός ξεκίνησε µε απλά παραδείγµατα. 2. Ο/Η εκπαιδευτικός χρησιµοποίησε παραδείγµατα σχετικά µε τις γνώσεις και τις εµπειρίες των µαθητών. 3. Ο/Η εκπαιδευτικός χρησιµοποίησε σταδιακά πιο σύνθετα παραδείγµατα. 4. Ο/Η εκπαιδευτικός συσχέτισε άµεσα τα συγκεκριµένα παραδείγµατα µε τους σκοπούς και τους στόχους του µαθήµατος. 5. Ο/Η εκπαιδευτικός κινητοποίησε τους µαθητές µε τα παραδείγµατα που χρησιµοποίησε. 6. Ο/Η εκπαιδευτικός έλεγξε την κατανόηση του διδακτικού αντικειµένου µε την απόδοση/παραγωγή σχετικών παραδειγµάτων από τους ίδιους τους µαθητές 7. Ο/Η εκπαιδευτικός χρησιµοποίησε τα παραδείγµατα των µαθητών του για να καταλήξει σε συµπεράσµατα. 8. Τα παραδείγµατα που χρησιµοποίησαν οι µαθητές ήταν τα κατάλληλα. 9. Οι µαθητές κατανόησαν το διδακτικό αντικείµενο. Εικόνα 1. Φύλλο αξιολόγησης στη χρήση παραδειγµάτων κατά τη µικροδιδιδασκαλία. επταµερές µοντέλο των Singh και Sharma (2004, σ. 70), ως αναλυτικότερο, στο οποίο περιγραφικά συµπεριλαµβάνονται τα εξής: Προκαταρκτική ενηµέρωση για την ασκούµενη δεξιότητα από τον υπεύθυνο/επιβλέποντα καθηγητή ή επιµορφωτή. Σχεδιασµός του µικροµαθήµατος. ιεξαγωγή της µικροδιδασκαλίας, κατά την οποία ο εκπαιδευόµενος διδάσκει το µικροµάθηµα, ενώ ταυτόχρονα µαγνητοφωνείται ή βιντεοσκοπείται. ISSN

4 Άσκηση κριτικής επί του µαγνητοφωνηµένου ή βιντεοσκοπηµένου υλικού για την αναθεώρηση, συζήτηση, ανάλυση και αξιολόγηση της µικροδιδασκαλίας από τους (οµότιµους) παρατηρητές/ ανατροφοδότηση του διδάσκοντα. Επανασχεδιασµός της µικροδιδασκαλίας σύµφωνα µε τα προηγούµενα. Επανάληψη της µικροδιδασκαλίας και εφαρµογή εκείνων των σηµείων που έχουν θιγεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ανάλυσης. Άσκηση κριτικής και ανατροφοδότηση του διδάσκοντα. Για την αποτίµηση τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης προσπάθειας κάθε εκπαιδευόµενου µε σκοπό την ατοµική του βελτίωση στη διδασκαλία κατά τη χρήση παραδειγµάτων, κάθε δήλωση του φύλλου αξιολόγησης αποτιµάται από τους παρατηρητές της µικροδιδασκαλίας µε την παρακάτω επτάβαθµη κλίµακα τύπου Likert: 1 = Καθόλου, 2 =Σχεδόν καθόλου, 3 =Λίγο, 4 =Αρκετά, 5 = Πολύ, 6 = Πάρα πολύ και 7 = Απόλυτα. Το παρόν φύλλο αξιολόγησης έχει χρησιµοποιηθεί πιλοτικά και γενικότερα συµπεράσµατα από την προκαταρκτική του εφαρµογή του σχετίζονται άµεσα µε τη χρήση του λογοτεχνικού παραδείγµατος, για το οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια. 3. Το λογοτεχνικό παράδειγµα Η αποτελεσµατικότητα της χρήσης των παραδειγµάτων από τον εκπαιδευτικό αποφέρει σηµαντικό όφελος στο µαθητή, ιδιαίτερα όταν και ο ίδιος, εµπλεκόµενος ενεργητικά στη µαθησιακή διαδικασία, χρησιµοποιήσει τα δικά του παραδείγµατα, τα οποία λειτουργούν µε συνθετότερους ρόλους ως διαµεσολαβητές νοηµάτων για την αποφυγή δυσερµηνειών και άλλων εµποδίων εντός ενός µαθησιακού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης. Κάτι τέτοιο συνάδει άµεσα µε το ζητούµενο που αποσκοπεί στην αξιοποίηση σε διδακτικό επίπεδο δυνατοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες και ορίζουν τον «λογοτεχνικά εγγράµµατο», αυτόν δηλαδή που όχι µόνο µπορεί να προσεγγίσει το λογοτεχνικό κείµενο, αλλά και αυτόν που µπορεί να παράγει ένα δεύτερο, προεκτείνοντας, διευρύνοντας ή ανατρέποντας το αρχικό (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2007, σ. 381). Η χρήση και επεξήγηση του λογοτεχνικού παραδείγµατος ποικίλει και είναι ανάλογη της ευρύτερης σκοποθεσίας του µαθήµατος, στο οποίο συναντάται και χρησιµοποιείται. Το λογοτεχνικό παράδειγµα, δηλαδή, αποτελεί ένα είδος πολυπαραδείγµατος που εξαρτάται από τη δόκιµη (ή µη) εφαρµογή του µέσα και έξω από τα όρια του µαθήµατος της Λογοτεχνίας (συχνά συναντάται π.χ. ως πεδίο γλωσσικών εφαρµογών στο γλωσσικό µάθηµα). Η επικέντρωση του λογοτεχνικού παραδείγµατος στην παρούσα εφαρµογή βασίζεται στην κατανόηση και ερµηνεία των λογοτεχνικών γενών, ειδών και επιµέρους χαρακτηριστικών κειµένων που αναγιγνώσκονται και επεξεργάζονται από τους µαθητές, έτσι ώστε µε ευκολία οι ίδιοι να αναγνωρίζουν τη βασική (κειµενική) δοµή τους και, στη συνέχεια, να παράγουν τα προσωπικά τους κείµενα. Για λόγους οικονοµίας, στις µικροδιδασκαλίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά την πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος επιλέχτηκαν ως παραδειγµατικά κείµενα διάφορες µορφές σύγχρονης επιγραµµατικής ποίησης, όπως µονόστιχα, οµοιοκατάληκτα ή µη δίστιχα (λιανοτράγουδα, µαντινάδες), τρίστιχα (haiku κλπ.) και άλλα ολιγόστιχα ποιήµατα. Η ανθολόγηση διαφορετικών και πολλών δειγµάτων του είδους και η ποικιλία του περιεχοµένου, επέτρεψε την άµεση εξοικείωση µε ISSN

5 διαφορετικές τεχνικές και ύφη, ενώ το ευσύνοπτο µέγεθος των ποιηµάτων (που αποτελεί και το βασικό κριτήριο επιλογής) συνέδραµε στην ανάγνωση περισσότερων παράλληλων κειµένων, επιτρέποντας την πληρέστερη προσέγγιση του ποιήµατος ως «όλου» και τη µετάδοση της αυτοτέλειας του µηνύµατός του στον αναγνώστη. Σε διαφορετική περίπτωση η υπαγωγή ενός λογοτεχνικού παραδείγµατος στη µικροδιδασκαλία υπαγορεύει την αποσπασµατική του απόδοση, γεγονός που προκαθορίζει και τη µη αυτοτέλειά του ως κειµένου. Ωστόσο, πολλάκις είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν µικρά διηγηµατικά κείµενα ή και αποσπάσµατα µεγαλύτερων έργων για τη µελέτη επιµέρους φαινοµένων (π.χ. σχηµάτων λόγου, εικονοποιίας), ενώ είναι δυνατό η στοχοθεσία να κινείται σε µελέτη περίπτωσης ύφους, γλώσσας, κειµενικής συνοχής ή συνεκτικότητας κλπ. Είναι, κατά συνέπεια, αποδεκτό ότι οι επιµέρους στόχοι του µικροµαθήµατος ορίζουν και καθοδηγούν την προεπιλογή του κατάλληλου λογοτεχνικού παραδείγµατος, σύµφωνα µε τα σαφή και προκαθορισµένα κριτήρια που προθεσπίζονται εξ ορισµού από το είδος του µικροµαθήµατος. 4. Η διδασκαλία των haiku - Ένα παράδειγµα µικροδιδασκαλίας Στην περίπτωση των haiku ως λογοτεχνικών παραδειγµάτων, η µελέτη τους συνεκτιµά την προσδοκώµενη ανταπόκριση του αναγνώστη, η οποία εξαρτάται και ταυτόχρονα κυριαρχείται από το σφιχτά δοµηµένο λόγο και την προσεχτική παρατήρηση των φυσικών εικόνων που αποτυπώνονται µε πυκνότητα και οικονοµία. Κατά τη µικροδιδασκαλία, ο εξασκούµενος εκπαιδευτικός λειτουργεί διαµεσολαβητικά σε αυτή τη λειτουργία και δίνει το στίγµα µε την ακολουθία των παραδειγµάτων που παρουσιάζει στους εµπλεκόµενους της οµάδας των «µαθητών». Τα haiku, ως ιδιότυπα λυρικά τρίστιχα βασίζονται στον παραδοσιακό κανόνα των 17 συλλαβών, οι οποίες κατανέµονται σε τρεις στίχους των συλλαβών. Η αναγνώριση και η εµβάθυνση στην πραγµατικότητα του καλλιτέχνη, η βαθύτερη εσωτερικοποιηµένη κατανόηση της παραγωγής, η δικαιολόγηση πρακτικών και η αποτίµησή τους ορίζει τη «µέθεξη» του αναγνώστη µε το κείµενο. Η αποσιώπηση του προαναφερόµενου κανόνα κατά την α µικροδιδασκαλία µε αντικείµενο τη χρήση και επεξήγηση των λογοτεχνικών παραδειγµάτων σε ενήλικες (δεκαµελή οµάδα εν ενεργεία εκπαιδευτικών που αποτέλεσαν το δείγµα της παρούσας πιλοτικής εφαρµογής) είχε ως αποτέλεσµα τη µη εφαρµογή του και την παραγωγή απλών τρίστιχων λυρικού περιεχοµένου µε ευσύνοπτες εικόνες φυσικής οµορφιάς. Με κείµενα αναφοράς α) το γνωστό τρίστιχο του Γ. Σεφέρη: «Είτε βραδιάζει / είτε φέγγει / µένει λευκό το γιασεµί» (το οποίο δε διατηρεί το τυπικό συλλαβικό σχήµα 5-7-5) και β) το haiku του Μασαόκα Σίκι µε τη συναίρεση του τρίτου στίχου «Κίτρινα, άσπρα / χρυσάνθεµα µα θέλω / κι ένα κόκκινο» (µε τη συναίρεση στον γ στίχο) (Βιβλίο Γλώσσας Γ ηµοτικού, Τετράδιο εργασιών, τεύχ. Α, σ. 68), το παράγωγο κείµενο/παράδειγµα των «µαθητών» είχε ως εξής: «Η βροχή καληνυχτίζει την ηµέρα/ µικρό τραγούδι/ στα παράθυρά µου». Επίσης, η απουσία του γνήσιου χαρακτηριστικού του γιαπωνέζικου αυτού είδους, που έχει να κάνει µε τη λεπτή απόδοση του στιγµιαίου της φυσικής εικόνας, επιβεβαιώθηκε και κατά την παραγωγή των παραδειγµάτων από τους «µαθητές»: «Εκεί / λουλούδια πράσινα. / Κοίτα, ανθίζουν!». Κατά την επανάληψη της µικροδιδασκαλίας τα παραδείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν συνεπή στον παραδοσιακό κανόνα των haiku και τυπικά δείγµατα της ποιητικής δοµής του είδους, όπως τα haiku του Ηλ. Κεφάλα: «Να το που σκύβει / να ποτιστεί στον βούρκο / το φεγγαράκι.», «Κουβέρτα χιονιού / και όσο σκεπάζοµαι / τόσο κρυώνω.» κ.ά. Τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά και σύµφωνα ISSN

6 µε όσα επισηµάνθηκαν από τον εκπαιδευόµενο, γεγονός που συνιστά την απαίτηση για έναν πολύ καλό σχεδιασµό της µικροδιδασκαλίας, καθώς και του µικροµαθήµατος, το οποίο διεξάγεται παράλληλα. Η µη πρακτικότητα των λογοτεχνικών κειµένων, τα οποία τελικά δεν εστιάζουν στο θέµα αλλά στον τρόπο που το κείµενο «µιλάει» στον αναγνώστη του, επιτρέπουν στον αναγνώστη/ακροατή να ανιχνεύσει και να προσπαθήσει να δηµιουργήσει το δικό του «προσωπικό κείµενο» που προήλθε ως προϊόν της δικής του ανάγνωσης. Επιµέρους θέµατα έκριναν την αποτελεσµατικότητα της µικροδιδασκαλίας, όπως το γεγονός ότι όχι µόνο η ορθή χρήση των παραδειγµάτων, αλλά και ο επαρκής αριθµός τους κατά την παρουσίαση του είδους λειτούργησε θετικά για την πληρέστερη κατανόησή τους, ενώ ταυτόχρονα η συζήτηση-κριτική που ακολούθησε την α µικροδιδασκαλία είχε ανατροφοδοτικό χαρακτήρα και βοήθησε στη σαφέστερη οριοθέτηση των ζητούµενων κριτηρίων που θα προσδιόριζαν και θα καθόριζαν τα παραγόµενα κείµενα/παραδείγµατα των «µαθητών». Οι ίδιοι οι «µαθητές», δηλαδή οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας, έκαναν σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε την επιλογή των παραδειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν, ενώ έδειξαν να είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε την όλη διαδικασία κατά τη β (επαναληπτική) µικροδιδασκαλία. Συµπληρώνοντας, τέλος, τα φύλλα αξιολόγησης, πρότειναν την επανάληψη της διαδικασίας µε άλλα λογοτεχνικά παραδείγµατα, θεωρώντας ότι το µοντέλο της µικροδιδασκαλίας τους προσέφερε σηµαντική βοήθεια στην εκπαιδευτική τους πρακτική και, συγκεκριµένα, στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. 5. Συµπεράσµατα Με αρχικό σκοπό της παρούσας µικροδιδασκαλίας την προσωπική βελτίωση του ασκούµενου, αλλά και των συνεκπαιδευόµενων που συµµετέχουν ως «µαθητές» ή παρατηρητές της συγκεκριµένης άσκησης, το αποτέλεσµα δίνει σηµαντικά ερείσµατα για περαιτέρω µελέτη και έρευνα σχετικά µε τη δεξιότητα της χρήσης των παραδειγµάτων στη διδασκαλία. Παρά το µη τυπικό χαρακτήρα της εφαρµογής ως έρευνας πιλοτικού χαρακτήρα, από την πρωτόλεια χρήση και εφαρµογή της είναι σαφές ότι η αλλαγή της συµπεριφοράς και η ενεργός εµπλοκή των συµµετεχόντων στη µαθησιακή διαδικασία, είναι δυνατό να οδηγήσει στην παραγωγή νέων παραδειγµάτων από πλευράς των «µαθητών». Τα παραγόµενα κείµενα, που στην περίπτωση αυτή λειτούργησαν ως «νέα» παραδείγµατα, καθίστανται τα ίδια διαµεσολαβητές νοηµάτων στο µαθησιακό περιβάλλον. Οι νέοι αυτοί (και συνθετότεροι) ρόλοι που αναλαµβάνουν τα παραδείγµατα, συνακόλουθα µε την παρατήρηση και την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συνεκπαιδευόµενων, δηµιουργούν συνθήκες που θα καθοδηγήσουν το γνωστικό περιεχόµενο και τη µεθοδολογία της µικροδιδασκαλίας και θα δώσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για τη βελτίωση της διδακτικής πράξης διαµέσου της αλληλεπίδρασης που προσφέρει η εφαρµογή της περιγραφόµενης άσκησης. ISSN

7 Βιβλιογραφία: Ali, M. A. (1981). The use of positive and negative examples during instruction. Journal of Instructional Development, Vol. 5, (1), 2-7. Allen, D.W. (1967). Microteaching, Α description, Stanford Teacher Education Programme. California-U.S.A: Stanford University. Kalogirou, J. - Polizoe, G. (2008). Above us fireflies. Teaching haiku in the Primary Classroom. Στο: Tollet, A. (επιµ.). Εnglish Studies and Language Teaching, Vol. 3 (σ ). Pizeñ: University of West Bohemia. McIntyre, D. - MacLeod, G. - Griffiths, R. (eds., 1977). Investigations of microteaching. London: Croom Helm. Singh, K.Y. - Sharma, A. (2004). Microteaching. New Delhi: Aph Publishing Corporation. Βρεττός, Γ. (2003). Μη λεκτική συµπεριφορά εκπαιδευτικού-µαθητή. Άσκηση µε µικροδιδασκαλία. Αθήνα: Ατραπός. Καλογήρου, Τζ. - Πολυζώη, Γ. (2007). Τα τρυφερά χαϊκού του Ηλία Κεφάλα και η αξιοποίησή τους στην τάξη. Περιοδικό Κηρήθρες, τεύχ. 6, Κατσίκη-Γκίβαλου, Αν., Λογοτεχνία και Εγγραµµατισµός. Στο: Ηλ. Ματσαγγούρας, (Επιµ.), Σχολικός Εγγραµµατισµός (σ ). Αθήνα: Γρηγόρης, Καψάλης, Γ. Αχ. - Βρεττός, Γ. (2002). Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων. Αθήνα: Ατραπός. Κεφάλας, Ηλ. (2005). Σιωπητήριο χιονιού, 134 χαϊκού. Αθήνα: Εκδ. Γαβριηλίδης Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Ο ρόλος της µικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Πολυζώη, Γ. (2009). Ό,τι δεν αγαπούµε, δεν υπάρχει: Ποιητική γραφή και ενσυναίσθηση στο ηµοτικό Σχολείο (βιωµατικό εργαστήριο), Forum Νέων Επιστηµόνων. Ιστότοπος Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ανακτήθηκε στις 3 Ιουλίου 2009, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Χατζηδήµου,. (1997). Η µικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Μια θεωρητική και εµπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. ISSN

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Editorial

Περιεχόμενα. Editorial Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και την αξιολόγησης των μικροδιδασκαλιών τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μεθοδολογία επιμόρφωση Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη 217 7.1 Ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση ενηλίκων - Παιδαγωγικέ αρχέ εκπαίδευση ενηλίκων Το 2006, η κοινή ενδιάμεση έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία επιχειρείται η καταγραφή των προβληµάτων που δηµιουργούνται στο νηπιαγωγείο από απλοποιήσεις της γλώσσας των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα