Αξιολόγηζη και Δπιλογή Δκπαιδεςηικών Μεθόδυν με Τεσνικέρ ηηρ Αζαθούρ Λογικήρ ζε ένα Ππόγπαμμα Δξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηζη και Δπιλογή Δκπαιδεςηικών Μεθόδυν με Τεσνικέρ ηηρ Αζαθούρ Λογικήρ ζε ένα Ππόγπαμμα Δξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζηρ"

Transcript

1 Αξιολόγηζη και Δπιλογή Δκπαιδεςηικών Μεθόδυν με Τεσνικέρ ηηρ Αζαθούρ Λογικήρ ζε ένα Ππόγπαμμα Δξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζηρ Β. Φ. Γεπογιάννηρ 1,2, Γ. Λιόβαρ 3 1 Τκήκα Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Έξγσλ, Τ.Δ.Ι. Λάξηζαο 2 Σρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Τερλνινγίαο, Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 3 Παηδαγσγηθφ Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πεπίλητη Τν άξζξν παξνπζηάδεη ηελ εθαξκνγή πνιπθξηηήξησλ ηερληθψλ ιήςεο απφθαζεο πνπ βαζίδνληαη ζε Σχλνια ηεο Γηαηζζεηηθήο Αζαθνχο Λνγηθήο (Intuitionistic Fuzzy Sets) κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο ζπλφινπ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ζε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή κηαο ηερληθήο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ θαηαιιειφηεηαο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ γηα ηηο νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «Αξρέο Τερλνινγίαο Λνγηζκηθνχ» ζην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Με ην ζπλδπαζκφ δηαηζζεηηθά αζαθψλ αξηζκψλ (intuitionistic fuzzy numbers) θαη ηεο ηερληθήο TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) πξνθχπηεη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ ππφ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο είλαη φηη ιακβάλεη ππφςε γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, εθηφο απφ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο γλψκεο ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην βαζκφ δηζηαθηηθφηεηαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ αιιά θαη ηελ αβεβαηφηεηα θαηά ην ραξαθηεξηζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο (εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ). Λέξειρ κλειδιά: Γηαηζζεηηθά Αζαθή Σχλνια, Ιεξάξρεζε Απφδνζεο βάζεη Οκνηφηεηαο κε ηελ Ιδαληθή Λχζε, Δθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη, Δμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. 1. Διζαγυγή Η επηινγή κηαο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη ζπρλά έλα δχζθνιν πξφβιεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε γεληθά απνδεθηνχο θαη αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο. Σηελ πξάμε ε επηινγή βαζίδεηαη ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, ζηελ εκπεηξία θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εθπαηδεπηή, ελψ ε ζεσξία πξνηείλεη ην ζπλδπαζκφ κεζφδσλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν

2 94 Conference on Informatics in Education CIE 2011 ελφο καζήκαηνο, ηε δπλακηθή, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ αιιά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρψξνπ θαη ρξφλνπ [Καηζαξνχ & Γεδνχιε (2008)]. Οη ελεξγεηηθέοζπκκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη (π.ρ. κηθξνδηδαζθαιία, πξνζνκνησηηθή δηδαζθαιία, εξγαζηήξηα-workshops, δεκηνπξγία κηθξψλ νκάδσλ, ζρέδηα εξγαζίαοprojects, κειέηε πεξίπησζεο, παηρλίδη ξφισλ, θαηαηγηζκφο ηδεψλ) θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο έλαληη ησλ εθζεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ-ηερληθψλ παξνπζίαζεο (π.ρ. εηζήγεζε, επίδεημε, παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ). Απηφ ζε έλα βαζκφ δηθαηνινγείηαη [Courau (2000)] γηαηί νη πξψηεο είλαη, ζπγθξηηηθά κε ηηο δεχηεξεο, πεξηζζφηεξν ζπκβαηέο κε αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, ε ζεψξεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Ωζηφζν νη ελεξγεηηθέο-ζπκκκεηνρηθέο κέζνδνη απαηηνχλ, πνιιέο θνξέο, πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη εηδηθή πιηθνηερληθή ππνδνκή. Η πξνβιεκαηηθή ηεο επηινγήο κηαο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζην πιαίζην ησλ νκαδηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ (ΟΣΣ) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο [Κφθθνο (1998)]. Γηα ηελ επηηπρή επηινγή κηαο θαη κφλν κεζφδνπ ή ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζε κία ΟΣΣ, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε, εθηφο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο παξάγνληεο, ηελ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ηεο ΟΣΣ αιιά θαη ην πξφβιεκα ηεο κε πιήξνπο γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σηφρνο ηνπ άξζξνπ είλαη λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ πνιπθξηηήξηαο ιήςεο απνθάζεσλ (Multi-criteria Decision Making Techniques) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο (ζπκβνπιεπηηθέο) ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σην άξζξν παξνπζηάδνπκε ηελ εθαξκνγή κηαο ηερληθήο πνπ βαζίδεηαη ζε Σχλνια Αξηζκψλ ηεο Αζαθνχο Λνγηθήο (Fuzzy Sets - FS) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε Γηαηζζεηηθά Αζαθή Σχλνια (Intuitionistic Fuzzy Sets - IFS) [Atanassov (1986)]. Πεξηγξάθνπκε κηα κειέηε εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηινγήο ελφο θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ γηα ηηο ΟΣΣ πνπ δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο (ΘΔ) «Αξρέο Τερλνινγίαο Λνγηζκηθνχ» ζην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ). Σηε κειέηε πεξίπησζεο νη απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ-θνηηεηψλ ζπιιέρζεθαλ κε ηε δηαλνκή θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αληηζηνηρήζεθαλ ζε αληίζηνηρεο ηηκέο δηαηζζεηηθά αζαθψλ αξηζκψλ (intuitionistic fuzzy numbers - IFN) πνπ αλαπαξηζηνχλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο θξίζεηο αιιά θαη ηε δηζηαθηηθφηεηα ραξαθηεξηζκνχ (απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ) ηεο ζεκαληηθφηεηαο κηαο εθπαηδεπηηθήο απαίηεζεο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνπκε ηελ ππνθεηκεληθή

3 Β. Χ. Γεπογιάννηρ, Γ. Λιόβαρ 95 αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε έλαο εθπαηδεπηηθφο-ζχκβνπινο ηεο ΘΔ, απνδίδνληαο πνηνηηθνχο-ιεθηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο (πνπ αληηζηνηρίδνληαη θαη απηνί ζε IFN) γηα ην βαζκφ ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ έλα ζχλνιν ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο. Η ηειηθή θαηάηαμε (επηδφζεηο) ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πξνθχπηεη εθαξκφδνληαο ηελ ηερληθή πνπ είλαη γλσζηή ζηε βηβιηνγξαθία [Chen (2000)] σο Ιεξάξρεζε ηεο Απφδνζεο βάζεη Οκνηφηεηαο κε ηελ Ιδαληθή Λχζε (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution - TOPSIS). Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ κεζφδσλ απνηειεί κηα ρξήζηκε έλδεημε πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη έλα θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ θαιχπηεη πιεξέζηεξα ηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα ΟΣΣ. 2. Υπόβαθπο 2.1 Τεσνικέρ Δπιλογήρ Δκπαιδεςηικών Μεθόδυν Αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα επηινγήο/αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία [Koksal & Egitman (1998); Lam & Zhao (1998); Hwarng & Teo (2001); Qunxiang (2010)] παξνπζηάδνληαη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πνηφηεηαο (Quality Function Deployment - QFD), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Αλαιπηηθή Γηαδηθαζία Ιεξάξρεζεο (Analytic Hierarchy Process AHP). Σπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ηεο πνιπθξηηήξηαο ηερληθήο AHP νδεγεί ζηνλ ππνινγηζκφ βαξψλ (πξνηεξαηνηήησλ) γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη νη απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σηε ζπλέρεηα, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ(-νπο) εθπαηδεπηηθφ(-νπο), κε ρξήζε ηεο δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο ηνπ «πίλαθα πνηφηεηαο» (house of quality) ηεο QFD, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ππνζηεξίδνληαη απφ (ζπζρεηίδνληαη κε) ηηο ππνςήθηεο πξνο επηινγή εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. Τειηθά, ε ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα (relative importance) θάζε εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ ππνινγίδεηαη σο έλα ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα γηλνκέλσλ κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ (βαξψλ) ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ βαζκψλ ππνζηήξημεο. Γχν είλαη ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα απηψλ ησλ ηερληθψλ: i) απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο (δπαδηθψλ) ζπγθξίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο AHP πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ πξνηεξαηφηεηεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ην πιήζνο απηψλ ησλ απαηηήζεσλ είλαη κεγάιν, θαη ii) δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε αβεβαηφηεηα θαη ε αζάθεηα πνπ, εθ ησλ πξαγκάησλ, ππάξρεη ζην λα θαζνξηζηεί ε πξνηεξαηφηεηα-ζεκαληηθφηεηα θάζε εθπαηδεπηηθήο απαίηεζεο αιιά θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα εθπαηδεπηηθή κέζνδνο είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θάζε εθπαηδεπηηθήο απαίηεζεο.

4 96 Conference on Informatics in Education CIE Βαζικέρ Έννοιερ ηυν Γιαιζθηηικά Αζαθών Σςνόλυν Γηα ηελ επίιπζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, σο κέζν κνληεινπνίεζεο θαη αλάιπζεο, ηα Σχλνια ηεο Αζαθνχο Λνγηθήο (Fuzzy Sets - FS) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε Γηαηζζεηηθά Αζαθή Σχλνια (Intuitionistic Fuzzy Sets - IFS) [Atanassov (1986); Atanassov (1999)]. Τα IFS απνηεινχλ κηα επέθηαζε ησλ FS θαζψο κνληεινπνηνχλ κε αζάθεηα (δίλνληαο αληίζηνηρεο ηηκέο ζην δηάζηεκα [0,1]), φρη κφλν ηε ζεηηθή θαη αξλεηηθή αμηνιφγεζε ελφο ππνθεηκέλνπ (π.ρ. εθπαηδεπνκέλσλ/εθπαηδεπηψλ) έλαληη ελφο αληηθεηκέλνπ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. εθπαηδεπηηθή αλάγθε/εθπαηδεπηηθή κέζνδνο), αιιά θαη ην εχξνο δηζηαθηηθφηεηαο/αβεβαηφηεηαο ζηελ έθθξαζε κηαο ζεηηθήο/αξλεηηθήο θξίζεο. Αλαθνξηθά κε άιια πξνβιήκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο βαζηζκέλεο ζε IFS. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην πξφβιεκα ηεο αμηνιφγεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο [Φαηδειενληηάδνπ & ζπλ. (2006)] θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο [Hristova & Sotirova (2008)]. Δθηφο απφ εθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εθαξκνγή ησλ IFS ζε πξνβιήκαηα φπσο ε αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ [Gerogiannis et al. (2011)] θαη ε επηινγή πξνκεζεπηψλ [Boran et al. (2009)]. Σπγθεθξηκέλα, έλα δηαηζζεηηθά αζαθέο ζχλνιν Α ζε έλα πεδίν νξηζκνχ (ζχλνιν αλαθνξάο) Χ νξίδεηαη σο: A { x, ( x), v ( x) x X} (1) A A φπνπ : X [0,1 ], v : X [0,1 ] θαη 0 ( x) v( x) 1 x X. Οη ηηκέο ησλ ζπλαξηήζεσλ (x ) θαη v (x) δειψλνπλ αληίζηνηρα ην βαζκφ ζπκκεηνρήο (degree of membership) θαη ην βαζκφ κε-ζπκκεηνρήο (degree of non-membership) ηνπ ζηνηρείνπ x ζην ζχλνιν A. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε βεβαηφηεηα φηη ην x αλήθεη ζην A, ελψ φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ βαζκνχ κε-ζπκκεηνρήο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε βεβαηφηεηα φηη ην x δελ αλήθεη ζην A. Γηα έλα IFS νξίδεηαη επίζεο ν βαζκφο δηζηαθηηθφηεηαο (hesitation degree) σο κηα ηξίηε ζπλάξηεζε ( x) 1 ( x) v( x), πνπ εθθξάδεη ην εχξνο ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηε ζπκκεηνρή ή κε-ζπκκεηνρή ηνπ x ζην A. Σηελ πξάμε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο κνξθέο ζπλαξηήζεσλ (π.ρ. ηξηγσληθήο ή ηξαπεδνεηδνχο κνξθήο) γηα λα πξνθχςνπλ νη ηηκέο ησλ ηξηψλ βαζκψλ ζε έλα IFS [Mahdavi et al. (2009)]. Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θιίκαθεο γισζζηθψλ φξσλ (linguistic terms) πνπ αληηζηνηρίδνπλ γισζζηθέο κεηαβιεηέο απεπζείαο ζε ηηκέο δηαηζζεηηθά αζαθψλ αξηζκψλ (intuitionistic fuzzy numbers - IFN) [Boran et al. (2009)]. Τέινο, νη ηηκέο ησλ βαζκψλ ζπκκεηνρήο, κεζπκκεηνρήο θαη δηζηαθηηθφηεηαο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ πνζνζηψλ πνπ εθθξάδνπλ αληίζηνηρα ην πιήζνο ζεηηθψλ, αξλεηηθψλ θαη νπδέηεξσλ

5 Β. Χ. Γεπογιάννηρ, Γ. Λιόβαρ 97 θξίζεσλ ζε έλα δείγκα εξσηψκελσλ, φηαλ απηνί θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ έλα αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο [Szmidt & Baldwin (2005)]. 3. Πεπιγπαθή ηηρ Τεσνικήρ Αξιολόγηζηρ Δκπαιδεςηικών Μεθόδυν 3.1 Πποζδιοπιζμόρ Κπιηηπίυν Δπιλογήρ Η βηβιηνγξαθία ζην πεδίν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζπζηήλεη ηε ζπλεθηίκεζε κηαο πιεζψξαο παξαγφλησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηειηθή επηινγή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ, εθηφο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ελφο καζήκαηνο, ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Μέζα απφ έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία [Κφθθνο (1998)], επηιέρζεθαλ ηα αθφινπζα δψδεθα θξηηήξηα: i) Δπίηεπμε Σηφρσλ ηνπ Μαζήκαηνο, ii) Αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ, iii) Δθκάζεζε Θεσξεηηθψλ Δλλνηψλ, iv) Αμηνπνίεζε Πξνγελέζηεξσλ Γλψζεσλ, v) Πξαθηηθή Δθαξκνγή ησλ Γλψζεσλ, vi) Δλεξγή Σπκκεηνρή ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ, vii) Σπλεξγαζία θαη Δπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ, viii) Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθφηεηαο, ix) Αλάπηπμε Κξηηηθήο Σθέςεο, x) Γπλαηφηεηα Απηελέξγεηαο - Αλάιεςεο Πξσηνβνπιηψλ, xi) Γπλαηφηεηα Απηναμηνιφγεζεο θαη xii) Απαηηνχκελνο Φξφλνο. Γηα ηελ επηινγή ησλ αλσηέξσ ιήθζεθε ππφςε ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα γεληθά θξηηήξηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγηθή θχζε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Τερλνινγία Λνγηζκηθνχ) ηεο ΘΔ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πξνηείλνληαη θαη απφ ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηεο ΘΔ. Απνθιείζηεθαλ, γηα παξάδεηγκα, θξηηήξηα φπσο ε «Αιιαγή Σηάζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ» θαη ε «Γπλαηφηεηα Έθθξαζεο Σπλαηζζεκάησλ», θαζψο απηά ζπλάδνπλ πεξηζζφηεξν κε δηδαθηηθά αληηθείκελα ζεσξεηηθήο θχζεο. Δπίζεο ε επηινγή ησλ θξηηεξίσλ έγηλε κε γλψκνλα απηά λα αληηπξνζσπεχνπλ απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξσηίζησο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Αλαθνξηθά κε ην δσδέθαην θξηηήξην («Απαηηνχκελνο Φξφλνο») δηεπθξηλίδεηαη φηη αθνξά φρη κφλν ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο (δει. ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο κηαο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ) αιιά θαη ηελ απαηηνχκελε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή. 3.2 Καθοπιζμόρ Βαπών (Πποηεπαιοηήηυν) για ηα Κπιηήπια Δπιλογήρ Τν βάξνο θάζε θξηηεξίνπ επηινγήο αλαπαξίζηαηαη σο κηα αληίζηνηρε δηαηζζεηηθά αζαθή ηηκή (intuitionistic fuzzy number IFN). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηψλ ησλ αξηζκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαλνκή εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεηνχζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θάζε θξηηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρή πινπνίεζε κηαο νκαδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλάληεζεο. Σπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε δεηψληαο απφ θνηηεηέο ηνπ

6 98 Conference on Informatics in Education CIE 2011 ηκήκαηνο ηεο Λάξηζαο, ζηελ ηειεπηαία ΟΣΣ ηξηψλ αθαδεκατθψλ εηψλ ( , θαη ) ηεο ΘΔ, λα απαληήζνπλ ζε δψδεθα εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Γηα παξάδεηγκα, νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε: «Πφζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ σο ζηφρν ηεο ΟΣΣ;». Οη εθπαηδεπφκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ επηιέγνληαο κεηαμχ πέληε γισζζηθψλ φξσλ: i) Πνιχ ζεκαληηθή, ii) Αξθεηά ζεκαληηθή, iii) Μέηξηα ζεκαληηθή, iv) Διάρηζηα ζεκαληηθή θαη v) Καζφινπ ζεκαληηθή. Σπλνιηθά, ζπιιέρζεθαλ απαληήζεηο απφ 54 θνηηεηέο θαζψο ζπκκεηείραλ 21, 18, θαη 15 θνηηεηέο θαηά ηα αθαδ. έηε , θαη , αληίζηνηρα. Αθνινχζσο, ππνινγίζηεθαλ σο ηηκέο ζην δηάζηεκα [0..1] ε ζπκκεηνρή (μ), ε κεζπκκεηνρή (v) θαη ε δηζηαθηηθφηεηα (π), γηα ηε ζχλζεζε αληίζηνηρσλ IFN (ηεο κνξθήο [μ, v, π]), νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηα βάξε-πξνηεξαηηφηεηεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, απφ ηνπο 54 ζπλνιηθά θνηηεηέο: i) 45 θνηηεηέο απάληεζαλ «ζεηηθά» επηιέγνληαο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο «Πάξα πνιχ ζεκαληηθή» ή «Πνιχ ζεκαληηθή», ii) 4 θνηηεηέο απάληεζαλ «αξλεηηθά» επηιέγνληαο «Διάρηζηα ζεκαληηθή» ή «Καζφινπ ζεκαληηθή», θαη iii) 5 θνηηεηέο απάληεζαλ «νπδέηεξα», εθθξάδνληαο κέηξηα πξνηίκεζε θαη επηιέγνληαο «Μέηξηα ζεκαληηθή». Σπλεπψο, ν IFN πνπ αληηζηνηρεί ζην βάξνο ηνπ θξηηεξίνπ «Πξαθηηθή Δθαξκνγή ησλ Γλψζεσλ» ππνινγίδεηαη λα είλαη ίζνο κε [0.833 (=45/54), (=4/54), (=5/54)]. Γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ηεο έθηαζεο ηνπ άξζξνπ, ζηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα βάξε πνπ αθνξνχλ 2 απφ ηα 12 θξηηήξηα («Πξαθηηθή Δθαξκνγή ησλ Γλψζεσλ» θαη «Δλεξγή Σπκκεηνρή ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ»). Πίνακαρ 1. Βάπη κπιηηπίων επιλογήρ ζηη μοπθή Γιαιζθηηικά Αζαθών Απιθμών Κπιηήπιο Δπιλογήρ Βάπορ Πξαθηηθή Δθαξκνγή ησλ Γλψζεσλ [0.833, 0.074, 0.093] Δλεξγή Σπκκεηνρή ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ [0.759, 0.111, 0.130] 3.3 Πποζδιοπιζμόρ ηυν Υποτηθίυν Δκπαιδεςηικών Μεθόδυν Σην πιαίζην ηεο δηεμαγσγήο ησλ ΟΣΣ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΘΔ θαη κε βάζε ην πεξηερφκελν ηεο ΘΔ, έρεη δηακνξθσζεί απφ ηε νκάδα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ην ζπληνληζηή έλα θείκελν νδεγηψλ πνπ κεηαμχ άιισλ πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπηέο (ζπκβνχινπο θαζεγεηέο) έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πξνο ζπλδπαζηηθή επηινγή γηα ηηο ΟΣΣ. Σπγθεθξηκέλα, ζπληζηψληαη: i) ε Δηζήγεζε, ii) ε Δπίδεημε, iii) νη Δξσηαπαληήζεηο - Σπδήηεζε, iv) ε Πξαθηηθή Άζθεζε - Μειέηε Πεξίπησζεο, θαη v) νη Οκάδεο Δξγαζίαο - Projects. Οη δχν πξψηεο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθζεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, ελψ νη ππφινηπεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ελεξγεηηθψλ-ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ. 3.4 Αξιολόγηζη ηυν Δκπαιδεςηικών Μεθόδυν υρ ππορ ηα Κπιηήπια Δπιλογήρ

7 Β. Χ. Γεπογιάννηρ, Γ. Λιόβαρ 99 Γπλεηηθά νη δηδάζθνληεο-κέιε ηεο νκάδαο δηδαθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα θιεζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο ππνςήθηεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο σο πξνο ην βαζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη ππνζηεξίδνπλ θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο. Αθνινχζσο, κε αλάινγν ηξφπν κε απηφλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Βήκα 2, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αληίζηνηρεο δηαηζζεηηθά αζαθείο ηηκέο, ιακβάλνληαο ππφςε ην πιήζνο ησλ «ζεηηθψλ», «αξλεηηθψλ» θαη «νπδέηεξσλ» θξίζεσλ. Δλαιιαθηηθά, θάζε δηδάζθσλ-ζχκβνπινο, κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ηελ εκπεηξία ηνπ αιιά θαη ζεσξψληαο ηηο δηδαθηηθέο απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ΟΣΣ, κπνξεί λα αμηνινγήζεη ην βαζκφ πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην ηεο ΟΣΣ, ζπλεηζθέξνληαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο (θξηηήξηα επηινγήο). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαιψληαο ηνλ δηδάζθνληα λα αμηνινγήζεη, δίλνληαο θαηάιιεινπο ιεθηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, ην βαζκφ ζπλεηζθνξάο θάζε εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ. Σηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνπκε κηα θαηάιιειε 7-ζκηα θιίκαθα γισζζηθψλ φξσλ [Herrera & Herrera-Viedma (2000)] γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ απαηηεί ε πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή κηαο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ (12ν θξηηήξην επηινγήο), ρξεζηκνπνηήζεθαλ μερσξηζηνί γισζζηθνί ραξαθηεξηζκνί. Δπίζεο ζηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη δηαηζζεηηθά αζαθείο αξηζκνί (IFN) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε γισζζηθφ φξν. Πίνακαρ 2. Γλωζζικοί όποι για ηην αξιολόγηζη ηων εκπαιδεςηικών μεθόδων Γλυζζικόρ Όπορ Σύνημηζη μ v π Υπνζηεξίδεηαη ζε πνιχ πςειφ βαζκφ/ Πνιχ κεγάινο ρξφλνο ΠΥ/ΠΜΦ Υπνζηεξίδεηαη ζε πςειφ βαζκφ / Μεγάινο ρξφλνο Υ/ΜΦ Υπνζηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά / Σρεηηθά κεγάινο ρξφλνο Ι/ΣΜΦ Υπνζηεξίδεηαη κέηξηα / Σρεηηθά ζχληνκνο ρξφλνο Μ/ΣΣΦ Υπνζηεξίδεηαη ζε ρακειφ βαζκφ / Σχληνκνο ρξφλνο Φ/ΣΦ Υπνζηεξίδεηαη ζε πνιχ ρακειφ βαζκφ / Πνιχ ζχληνκνο ρξφλνο ΠΦ/ΠΣΦ Γελ ππνζηεξίδεηαη / Διάρηζηνο ρξφλνο ΓΥ/ΔΦ Ο Πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε έλαο δηδάζθσλ γηα ηελ 3ε ΟΣΣ ηνπ αθαδ. έηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη πξαθηηθά ζέκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ φπσο εθκάζεζε ησλ εληνιψλ ηεο γιψζζαο SQL θαη εθαξκνγή ηεο SQL ζην πεξηβάιινλ ηεο ORACLE. Σηε ζπγθεθξηκέλε ΟΣΣ φιεο νη ππνςήθηεο κέζνδνη είλαη δπλεηηθά επηιέμηκεο, π.ρ. ε

8 100 Conference on Informatics in Education CIE 2011 επίδεημε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξνπζηαζηεί ε εγθαηάζηαζε-ρξήζε ηεο ORACLE, ελψ νη ππφινηπεο κέζνδνη γηα ηελ εθκάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ. Σηνλ Πίλαθα 3 νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη «Δηζήγεζε», «Δπίδεημε», «Δξσηαπαληήζεηο-Σπδήηεζε», «Πξαθηηθή Άζθεζε-Μειέηε Πεξίπησζεο» θαη «Οκάδεο Δξγαζίαο-Projects» εκθαλίδνληαη αληίζηνηρα σο ΔΜ1- ΔΜ5 θαη παξνπζηάδεηαη πσο αμηνινγήζεθαλ ελδεηθηηθά σο πξνο ηα θξηηήξηα «Πξαθηηθή Δθαξκνγή ησλ Γλψζεσλ» θαη «Δλεξγή Σπκκεηνρή ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ». Σηα θειηά ηνπ πίλαθα εκθαλίδνληαη θαη νη ηηκέο IFN πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο γισζζηθνχο ραξαθηεξηζκνχο (έρνληαο σο βάζε ηνλ Πίλαθα 2). Κπιηήπια Πξαθηηθή Δθαξκνγή Γλψζεσλ Δλεξγή Σπκκεηνρή Δθπ/κέλσλ Πίνακαρ 3. Αξιολόγηζη ηων εκπαιδεςηικών μεθόδων ωρ ππορ ηα κπιηήπια Δκπαιδεςηικέρ Μέθοδοι ΔΜ1 ΔΜ2 ΔΜ3 ΔΜ4 ΔΜ5 ΠΦ [0.25, 0.6, 0.15] ΠΦ [0.25, 0.6, 0.15] Ι [0.6, 0.25, 0.15] Φ [0.4, 0.45, 0.15] Μ [0. 5, 0.4, 0.1] Υ [0.75, 0.1, 0.15] ΠΥ [1, 0, 0] ΠΥ [1, 0, 0] Υ [0.75, 0.1, 0.15] ΠΥ [1, 0, 0] 3.5 Υπολογιζμόρ Σηαθμιζμένυν Τιμών Δπιδόζευν ηυν Δκπαιδεςηικών Μεθόδυν Ο ζπλδπαζκφο ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο κε ηηο ηηκέο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηαζκηζκέλεο (weighted) ηηκέο γηα ηελ επίδνζε ησλ κεζφδσλ σο πξνο ηα θξηηήξηα επηινγήο. Ο ζπλδπαζκφο απηφο επηηπγράλεηαη εθαξκφδνληαο ηνλ ηειεζηή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ν νπνίνο γηα δχν IFN a ( a, v ) θαη a ( a, v ) νξίδεηαη σο εμήο [Atanassov (1986)]: 1 1 a1 2 2 a2 a a2 (, v v v v ) (2) 1 a1 a2 a1 a2 a1 a2 Πίνακαρ 4. Σηαθμιζμένερ ηιμέρ επίδοζηρ ηων εκπαιδεςηικών μεθόδων Κπιηήπια Πξαθηηθή Δθαξκνγή Γλψζεσλ Δλεξγή Σπκκεηνρή Δθπ/κέλσλ Δκπαιδεςηικέρ Μέθοδοι ΔΜ1 ΔΜ2 ΔΜ3 ΔΜ4 ΔΜ5 [0.208, 0.630, 0.162] [0.190, 0.644, 0.166] [0.500, 0.305, 0.195] [0.304, 0.511, 0.185] [0.417, 0.444, 0.139] [0.569, 0.200, 0.231] [0.833, 0.074, 0.093] [0.759, 0.111, 0.130] [0.625, 0.167, 0.208] [0.759, 0.111, 0.130] Με βάζε ηε ζρέζε (2) πνιιαπιαζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ππνινγίζηεθαλ ζην Βήκα 2 κε ηηο ηηκέο αμηνιφγεζεο πνπ πξνέθπςαλ ζην Βήκα 4 θαη

9 Β. Χ. Γεπογιάννηρ, Γ. Λιόβαρ 101 θαηαιήγνπκε ζηνλ Πίλαθα 4 ν νπνίνο πεξηιακβάλεη IFN πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζηαζκηζκέλεο επηδφζεηο ησλ κεζφδσλ. 3.6 Υπολογιζμόρ ηυν Τελικών Δπιδόζευν ηυν Δκπαιδεςηικών Μεθόδυν Γηα λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο TOPSIS ζα πξέπεη αξρηθά λα ππνινγηζηεί ε ζεηηθά ηδαληθή ιχζε (positive ideal solution) A* θαη ε αξλεηηθά ηδαληθή ιχζε (negative ideal solution) A-. Η πξψηε είλαη απηή ζηελ νπνία νη ηηκέο ησλ επηδφζεσλ κεγηζηνπνηνχληαη ζηα «ζεηηθά» (σθέιηκα) θξηηήξηα θαη ειαρηζηνπνηνχληαη ζηα «αξλεηηθά» θξηηήξηα (θξηηήξηα θφζηνπο), ελψ ε δεχηεξε είλαη απηή ζηελ νπνία ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Σηελ πεξίπησζε ησλ θξηηήξησλ επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ σο «αξλεηηθφ» ραξαθηεξίδεηαη ην θξηηήξην «Απαηηνχκελνο Φξφλνο», θαζψο κηα εθπαηδεπηηθή κέζνδνο πνπ απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο έρεη κεγαιχηεξε επίδνζε. Οη ιχζεηο A* θαη A- είλαη δηαλχζκαηα πνπ ζπληίζεηαη απφ IFN. Γηα ηα ζεηηθά θξηηήξηα, ζηε ιχζε A* ζπκκεηέρνπλ νη IFN ηνπ Πίλαθα 4 πνπ εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε ηηκή ζπκκεηνρήο (μ) θαη ηε κηθξφηεξε ηηκή κε-ζπκκεηνρήο (v) ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. Γηα ηα αξλεηηθά θξηηήξηα, ζηε ιχζε A* ζπκκεηέρνπλ νη IFN ηνπ Πίλαθα 4 πνπ εκθαλίδνπλ ηε κηθξφηεξε ηηκή ζπκκεηνρήο (μ) θαη ηε κεγαιχηεξε ηηκή κεζπκκεηνρήο (v). Αθξηβψο ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηε ζχλζεζε ηεο ιχζεο A-. Γηα παξάδεηγκα, κε βάζε ηνλ Πίλαθα 4 θαη αλαθνξηθά κε ην θξηηήξην «Πξαθηηθή Δθαξκνγή Γλψζεσλ» (ζεηηθφ θξηηήξην), ζηo δηάλπζκα A* ζπκκεηέρεη ν IFN [0.833, 0.074, 0.093], ελψ γηα ην ίδην θξηηήξην, ζηo δηάλπζκα A-, ζπκκεηέρεη ν IFN [0.208, 0.630, 0.162]. Τειηθά, ζην παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο, νη δχν ιχζεηο ππνινγίζηεθαλ σο εμήο: A* = ([0.537, 0.296, 0.167] [0.851, 0.093, 0.056] [0.556, 0.130, 0.314] [0.361, 0.250, 0.389] [0.833, 0.074, 0.093] [0.759, 0.111, 0.130] [0.482, 0.148, 0.370] [0.704, 0.111, 0.185] [0.569, 0.217, 0.214] [0.500, 0.233, 0.267] [0.796, 0.111, 0.093] [0.042, 0.793, 0.165]) (3) θαη A- = ([0.269, 0.578, 0.153] [0.341, 0.501, 0.158] [0.222, 0.521, 0.257] [0.193, 0.542, 0.265] [0.208, 0.630, 0.162] [0.190, 0.644, 0.166] [0.120, 0.659, 0.221] [0.176, 0.644, 0.180] [0.304, 0.521, 0.175] [0.167, 0.659, 0.174] [0.199, 0.644, 0.157] [0.167, 0.481, 0.352]) (4) Σηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια κέηξα απφζηαζεο (separation measures) γηα λα ππνινγηζηνχλ νη απνζηάζεηο (distances) ησλ ιχζεσλ (ησλ ζηαζκηζκέλσλ επηδφζεσλ ηνπ Πίλαθα 4) απφ ηε ζεηηθά ηδαληθή ιχζε θαη απφ ηελ αξλεηηθά ηδαληθή ιχζε. Ωο θαηάιιειν κέηξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Δπθιείδεηα απφζηαζε (Euclidian Distance) [Szmidt & Kacprzyk (2000)]. Οπζηαζηηθά, ππνινγίδνληαη δχν δηαλχζκαηα ηηκψλ απνζηάζεσλ S* θαη S-. Τν δηάλπζκα S* πεξηιακβάλεη ηηο απνζηάζεηο ησλ IFN πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζηαζκηζκέλεο επηδφζεηο

10 102 Conference on Informatics in Education CIE 2011 γηα θάζε εθπαηδεπηηθή κέζνδν (Πίλαθαο 4) απφ ηνπο IFN πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζεηηθά ηδαληθή ιχζε (ζρέζε (3)). Αλάινγα, ην δηάλπζκα S- πεξηιακβάλεη ηηο απνζηάζεηο ησλ IFN ησλ επηδφζεσλ (Πίλαθαο 4) απφ ηνπο IFN πνπ ζπλζέηνπλ ηε αξλεηηθά ηδαληθή ιχζε (ζρέζε (4)). Οη ηχπνη ππνινγηζκψλ ησλ ηηκψλ ησλ απνζηάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα δηαλχζκαηα S* θαη S- δίλνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο (φπνπ ν δείθηεο j ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζνχκε ζηελ επίδνζε θάζε εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ ζε θαζέλα απφ ηα 12 θξηηήξηα): (5) Αλαιπηηθφηεξε επεμήγεζε ησλ ζπκβφισλ, παξαηίζεηαη ζην Υπόμνημα, ζην ηέινο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με ηελ εθαξκνγή ησλ ζρέζεσλ (5) θαη (6) πξνθχπηνπλ ηα δηαλχζκαηα S* θαη S- (Πίλαθαο 5). Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή C* πνπ εθθξάδεη ηε ζρεηηθή εγγχηεηα (relative closeness coefficient) θάζε κεζφδνπ απφ ηε ζεηηθά ηδαληθή ιχζε. Γηα θάζε εθπαηδεπηηθή κέζνδν ΔΜi ν ζπληειεζηήο απηφο ππνινγίδεηαη κε ηε ζρέζε (7) θαη ην απνηέιεζκα είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηειηθήο επίδνζεο θάζε εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 5. i S C i i *, φπνπ 0 C * 1 (7) S S i i* Πίνακαρ 5. Αποζηάζειρ ηων εκπαιδεςηικών μεθόδων από ηη θεηικά ιδανική και ηην απνηηικά ιδανική λύζη και ηελικέρ επιδόζειρ ηων μεθόδων Δκπαιδεςηικέρ Μέθοδοι S* S- C* ΔΜ1 - Δηζήγεζε ΔΜ2 Δπίδεημε ΔΜ3 - Δξσηαπαληήζεηο-Σπδήηεζε ΔΜ4 - Πξαθηηθή Άζθεζε-Μειέηε Πεξίπησζεο ΔΜ5 - Οκάδεο Δξγαζίαο-Projects Απφ ηνλ Πίλαθα 5 πξνθχπηεη κηα ρξήζηκε θαη ζαθήο (πνζνηηθή) έλδεημε γηα ηελ πξφθξηζε ησλ ελεξγεηηθψλ-ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ: ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο-Projects (0.680), ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο-Μειέηεο Πεξίπησζεο (0.665) θαη ησλ Δξσηαπαληήζεσλ - Σπδήηεζεο (0.573). Αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο παξνπζίαζεο, ε Δπίδεημε (0.351) πξνεγείηαη έλαληη ηεο Δηζήγεζεο (0.274). (6)

11 Β. Χ. Γεπογιάννηρ, Γ. Λιόβαρ Σςμπεπάζμαηα Σηελ εξγαζία παξνπζηάζηεθε ε εθαξκνγή ηερληθψλ ηεο Γηαηζζεηηθά Αζαθνχο Λνγηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέζνδν TOPSIS κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο αμηνιφγεζεο/επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ γηα ηηο νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο ελφο πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Τν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ιακβάλεη ππφςε, εθηφο απφ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο γλψκεο ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαζψο θαη ηε δηζηαθηηθφηεηα θαηά ην ραξαθηεξηζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Μειινληηθφο ζηφρνο είλαη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ ε εγθπξφηεηα (validation) ηεο πξνζέγγηζεο εκπιέθνληαο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπνκέλνπο (θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ) αιιά θαη εθπαηδεπηέο (ζπκβνχινπο θαζεγεηέο) ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ηεο πξνζέγγηζεο. 5. Αναθοπέρ Υπόμνημα: Δπεξήγηζη ηων σπηζιμοποιούμενων ζςμβόλων Σύμβολο Δπεξήγηζη Α Γηαηζζεηηθά αζαθέο ζχλνιν (IFS) x πεδίν νξηζκνχ (ζχλνιν αλαθνξάο) (x) βαζκφο ζπκκεηνρήο (degree of membership) v (x) βαζκφο κε-ζπκκεηνρήο (degree of non-membership) βαζκφο δηζηαθηηθφηεηαο (hesitation degree) i=1 έσο 5 Οη 5 εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη j=1 έσο 12 Τα 12 θξηηήξηα επηινγήο Βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ Σηαζκηζκέλσλ ηηκψλ επίδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ (Πίλαθαο 4) Βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ απφ ηελ ζεηηθά ηδαληθή ιχζε (Σρέζε 3) Βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ απφ ηελ αξλεηηθά ηδαληθή ιχζε (Σρέζε 4) (Παξνκνίσο & γηα ηνπο ηχπνπο θαη ) 1. Atanassov, K.T. (1986), Intuitionistic fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, 20(1), Atanassov, K.T. (1999), Intuitionistic fuzzy sets, Physica-Verlag, Heidelberg, New York. 3. Boran, F.E., Genc, S., Kurt, M., Akay, D. (2009), A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPSIS method, Expert Systems with Applications, 36(8),

12 104 Conference on Informatics in Education CIE Chen, C. T. (2000), Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment, Fuzzy Sets and Systems, 114(1), Courau, S. (2000), Βαζικά επγαλεία ηος εκπαιδεςηή ενηλίκων, Αζήλα, Μεηαίρκην. 6. Gerogiannis, V. C., Fitsilis, P., Kameas, A. (2011), Using a combined intuitionistic fuzzy set-topsis method for evaluating project and portfolio management information systems, Proceedings of the 7th Artificial Intelligence Applications and Innovations, 7th IFIP WG 12.5 International Conference Springer, September 2011, Corfu, Greece. 7. Herrera, F., Herrera-Viedma, E. (2000), Linguistic decision analysis: steps for solving decision problems under linguistic information, Fuzzy Sets and Systems, 115, Hristova, M., Sotirova, E. (2008), Multifactor method of teaching quality estimation at universities with intuitionistic fuzzy evaluation, Proceedings of the 12 th International Conference on Intuitionistic Fuzzy Sets, Sofia, May 2008, Hwarng, H. B., Teo, C. (2001), Translating customers voices into operations requirements - A QFD application in higher education, International Journal of Quality & Reliability Management, 18(2), Koksal, G., Egitman, A. (1998), Planning and design of industrial engineering education quality, Computers and Industrial Engineering, 35(3-4), Lam, K., Zhao, X. (1998), An application of quality function deployment to improve the quality of teaching, International Journal of Quality and Reliability Management, 15(4), Mahdavi, I., Heidarzade, A., Sadeghpour-Gildeh, B., Mahdavi-Amiri, N. (2009), A general fuzzy TOPSIS model in multiple criteria decision making, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 45(3-4), Qunxiang, Z. (2010), Applying QFD to improve the quality of teaching: taking course of management as an example, Proceedings of the 2010 International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, Changsha, China, May 2010, IEEE press, Szmidt, E., Baldwin J. (2005), Assigning the parameters for intuitionistic fuzzy sets, Proceedings of the 1 st International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets, Banska Bystrica, Slovakia, September 2005, Szmidt, E., Kacprzyk J. (2000), Distances between intuitionistic fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, 114 (3), Καηζαξνχ, Δ., Γεδνχιε, Μ. (2008), Δπιμόπθωζη και αξιολόγηζη ζηο σώπο ηηρ εκπαίδεςζηρ, Αζήλα, Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 17. Κφθθνο, Α., (1998), Πποεηοιμαζία ηων ομαδικών ζςμβοςλεςηικών ζςνανηήζεων, Αλνηθηή θαη Δμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Τφκνο Β, Πάηξα, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην.

13 Β. Χ. Γεπογιάννηρ, Γ. Λιόβαρ Φαηδειενληηάδνπ, Σ. I., Γξαβάλε, Μ., Νηθνιαΐδνπ, Γ., Φαηδειενληηάδεο, Λ. Ι. (2006), Η διαιζθηηική αζαθήρ λογική ωρ καινοηόμο μέζο μονηελοποίηζηρ: εθαπμογή ζηην επαγγελμαηική μάθηζη, Πξαθηηθά 5νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ κε Γηεζλή Σπκκεηνρή «Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε», Δπηζηεκνληθή Έλσζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε (ΔΤΠΔ), Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2006, Abstract The paper presents a Multi Criteria Decision Making technique, based on Intuitionistic Fuzzy Sets, for supporting the evaluation and selection of teaching methods in the context of a distance learning environment. A case-study is described of applying the proposed technique with the aim to select an appropriate teaching method for students consultation meetings which take place in the Software Engineering course offered by the Computer Science program of studies at the Hellenic Open University. The approach is combined with the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to derive a final ranking for the candidate teaching methods. The technique considers both positive and negative judgments on selection criteria and teaching methods. In addition, the hesitation of teacher assessments and the uncertainty of students to judge their needs are taken into account. Key words: Intuitionistic Fuzzy Sets, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, Teaching Methods, Distance Learning.

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική Επισκόπηση Συστημάτων Υποστήριξης της Μάθησης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική Επισκόπηση Συστημάτων Υποστήριξης της Μάθησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Επισκόπηση Συστημάτων Υποστήριξης της Μάθησης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΜ: 410 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε jkravv@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε elenithanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα