ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 α) Συζητείστε τις θεωρίες κατανάλωσης που βασίζονται στην υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος και την υπόθεση του κύκλου ζωής. α) Με βάση τις θεωρίες αυτές συζητείστε πως η δραματική άνοδος των τιμών των κατοικιών στις ΗΠΑ και η μετέπειτα πτώση εξηγούν την άνθηση και την κρίση της τρέχουσας δεκαετίας. ΘΕΜΑ 2 Να περιγραφεί (και διαγραμματικά) η διαδικασία προσαρμογής στη μακροχρόνια ισορροπία που προκύπτει έπειτα από μία μείωση της ονομαστικής προσφοράς χρήματος ή μείωση του στόχου πληθωρισμού. ΘΕΜΑ 3 ο α) Nα συζητηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης χρήματος β) Να περιγραφεί η διαδικασία προσδιορισμού της ισορροπίας στην αγορά χρήματος Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα. Καλή Επιτυχία! ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εθνικό και Καττοδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Μ. Ξανθάκης- Δ. Καινούργιος 14/07/2009 Να απαντηθούν όλα τα θέματα: 1. Η επιχείρηση «AIR A.E.» έχει συνολικό κόστος κεφαλαίου 11.5%. Ο στόχος για την κεφαλαιακή της διάρθρωση είναι 55% μετοχές και 45% δανεισμό! Η επιχείρηση έχει κόστος δανεισμού 9% και ο φορολογικός συντελεστής της είναι 30%. Το μέοισυα ανά μετοχή του επόμενου έτους αναμένεται να είναι 6 και η τρέχουσα τιμη της μετoχής είναι 45. Υπολογίστε το σταθερό ποσοστό αύξησης των μερισμάτων της επιχείρησης. (Βαθμοί 2,0) 2. Αναπτύξετε την θεωρία μερισματικής πολιτικής των Miller & Modigliani, παραθέτοντας και ένα δικό σας παράδειγμα που να επιβεβαιώνει την θέση τους. (Βαθμοί 2,0) 3. Έστω ότι η εταιρία ΦΧΨ εξετάζει την περίπτωση επένδυσης σε νέο μηχάνημα για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος, το οποίο υπολογίζεται να πουληθεί τα επόμενα 6 χρόνια. Τα έσοδα από την πώληση του προϊόντος προβλέπονται ότι θα είναι για το έτος 1, για το έτος 2, για το έτος 3, για το έτος 4, για το έτος 5, και για το έτος 6. Τα ετήσια έξοδα λειτουργίας του μηχανήματος υπολογίζονται ότι θα είναι για το έτος για το έτος 2, για το έτος 3, για το έτος 4, για το έτος 5, και για το έτος 6. Η υπολειμματική αξία του μηχανήματος μετά τα 6 χρόνια της ωφέλιμης ζωής του είναι μηδέν. Ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 40% και χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης. Η εταιρία θα χρηματοδοτήσει την επένδυση jκατά 2/5 με νέο μετοχικό κεφάλαιο (με έκδοση μετοχών) και κατά 3/5 με νέο ομολογιακό δάνειο (με έκδοσηομολόγων). Το κόστος του μετοχικού κεφαλαίου είναι 14,6% και το κόστος του δανεισμού είναι 6%. Συμφέρει την εταιρία να αναλάβει την συγκεκριμένη επένδυση; (Βαθμοί 2,0) 4. Ο χρηματοοικονομικός διευθυντής μιας εταιρίας εξετάζει το αίτημα του μεγαλύτερου πελάτη της, ο οποίος επιθυμεί να λάβει από την εταιρία έκπτωση 3% για αγορά αξίας και πληρωμή μέσα σε 20 ημέρες. Η τρέχουσα πολιτική της εταιρίας έναντι του πελάτη είναι η πληρωμή μέσα σε 30 ημέρες χωρίς καμία έκπτωση. Το προεξοφλητικό επιτόκιο για την περίοδο της πίστωσης είναι 10%. Συμφέρει την εταιρία να χορηγήσει την έπτωση στον πελάτη της; 5. Με ποιο τρόπο επιδρούν στο κεφάλαιο κίνησης το λειτουργικό κύκλωμα και ο κύκλος ταμειακών ροών: Επιπλέον, αναπτύξετε με συνοπτκό τρόπο τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στα ανωτέρω μεγέθη των επιχειρήσεων; (Βαθμοί 2,0) (Βαθμοί 2,0) Καλή Επιτυχία!

2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Θεωρίας Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2009 Π. Πετράκης, Α. Χριστόπουλος Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου:. Παρεδόθη εργασία με θέμα: Όλες οι απαντήσεις να συμπληρωθούν στο παρόν έντυπο Να απαντηθούν και οι 4 ερωτήσεις, η κάθε μία αξιολογείται με 2,5 μονάδες Ζήτημα 1 ο Εξηγήστε με δικά σας λόγια τι σημαίνει αποτίμηση ενός αξιόγραφου χρησιμοποιώντας την περίπτωση ενός ομολόγου ΙΟετούς διάρκειας που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2004 και ενός ομολόγου 5ετούς διάρκειας που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους Ζήτημα 2 ο Εστω η εμπορική τράπεζα J.M.&B. με τα παρακάτω στοιχεία: Συνολικά Έια Εποπτικά Κεφάλαια (Tier I & Tier II Capital) 3 εκατ. Σταθμισμένο έναντι Κινδύνου Αγοράς Ενεργητικό 20 εκατ. Σταθμισμένο έναντι Λειτουργικού Κινδύνου Ενεργητικό 5 εκατ. Με δεδομένο επίσης ότι σε επίπεδο χαρτοφυλακίου: Πιθανότητα Αθέτησης (PD): 2,15% Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης (LGD): 50% Έκθεση σε Περίπτωση Αθέτησης (EAD): 930 εκατ. Να υπολογιστούν: Α) Το σταθμισμένο έναντι πιστωτικού κινδύνου ενεργητικό Β) Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Ερωτήματα: Α) Θεωρείτε ότι επαρκούν τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά τις υποχρεώσεις «Βασιλείας II» Β) Αναφέρετε συνοπτικά τους στόχους του θεσμικού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας Ζήτημα 3 ο Στο πλαίσιο της διαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού των τραπεζών σημαντικό ρόλο έχει το λεγόμενο Duration gap. Αν υποθέσουμε ότι η Τράπεζα J.Μ.&Β. παρουσιάζει στις 31/12/2008 τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία, πως θα μεταβληθεί η οικονομική τους αξία (IV) στην περίπτωση που τα επιτόκια αυξηθούν κατά 2 μονάδες, από 8 σε 10% ; Προχωρήστε στην απάντηση σας αφού πρώτα συμπληρωθούν τα κενά του παρακάτω πίνακα. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Duration Αξιόγραφα Ομόλογα του δημοσίου Ομολογιακά δάνεια ,5 Χρηαατοδοτήσεις Στεγαστικά δάνεια 1. με σταθερό επιτόκιο 350 4,0 2. με κυμαινόμενο επιτόκιο 150 3,1 Συνολικό Ενεργητικό ΠΑΘΗΤΙΚΟ Καταθέσεις Τρεχούμενοι Λογαριασμοί 750 0,5 Πιστοποιητικά κατάθεσης 650 2,8 Προθεσμιακές καταθέσεις ,1 Ίδια κεφάλαια Συνολικό Παθητικό Ζήτημα 4 Εάν υποθέσουμε ότι είστε διαχειριστής/ίστρνα χαρτοφυλακίου, στο τμήμα παραγώγων, της Τράπεζας J.M.&B. ποια στρατηγική θα ακολουθούσατε στην περίπτωση που ήσασταν αισιόδοξος/η για την πορεία της μετοχής τους ΟΤΕ στο ΧΑΑ, ώστε να κερδίσετε από την περίπτωση που πράγματι το επόμενο 3μηνο οι προβλέψεις σας επαληθεύονταν; Δείξτε διαγραμματικά την επιλογή σας και αποτυπώστε τα αποτελέσματα της σε αναλυτικό συγκεντρωτικό πίνακα.

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους Μάθημα: Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Τεγνικών στη Διδακτική των Οικονομικών Αιδάσκουσα: Δρ. Φραγκούλη Ευαγγελία Οδηγίες: Α) Απαντάτε σε τρία από τα ακόλουθα θέματα με σαφήνεια, ακρίβεια αποφεύγοντας ό,τι είναι περιττό. Το ΘΕΜΑ Ιο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για όλους. Τα θέματα βαθμολογούνται ισότιμα. Β) Στην αργή του γραπτού oac γράψτε το θέμα της μικροδιδασκαλίας σας και όσοι εκπόνησαν εργασία (απαλλακτική ή εθελοντική) να γράψουν το θέμα της εργασίας σημειώνοντας δίπλα τον χαρακτηρισμό 'απαλλακτική' ή 'εθελοντική' ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ** ΘΕΜΑ 1 : 1. Η εκπαιδευτική τεχνική του Project εφαρμόζεται σήμερα σε μεγάλη έκταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και αλλού. Στην ανάπτυξη «ποίων» εκπαιδευτικών δεξιοτήτων συμβάλλει η χρήση αυτής της τεχνικής; Αναλύστε μέσα από μία συλλογιστική προσέγγιση της συμβολής αυτών των δεξιοτήτων στη δημιουργία οικονομικής σκέψης. 2. Για την επιτυχή ανταπόκριση των μαθητών σε ένα project κάποιοι παράγοντες αποδεικνύεται ότι συμβάλουν θετικά. Καθορίστε τα προκαταρκτικά σχέδια για το Project. ΘΕΜΑ 2 : 1. Η μικροδιδασκαλία ανήκει στην κατηγορία των πρακτικών ασκήσεως διδασκαλίας όπου με τις ασκήσεις αυτές επιδιώκεται να έλθουν οι σπουδαστές -υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σε μία πρώτη επαφή με την εργασία της μικροδιδασκαλίας στην πράξη. Απαντήστε: Σε ποια κατηγορία εκπαιδευτικής τεχνικής ανήκει, ποια είναι τα στάδια (ονομάστε) και ποιες είναι οι διδακτικές δεξιότητες που αποκτώνται. Αναπτύξτε. 2. Αναφερθείτε γενικότερα στην αξία του Project ως εκπαιδευτικής τεχνικής. Δώστε ένα παράδειγμα project από το πεδίο της οικονομικής επιστήμης. ΘΕΜΑ 3 : Α)Κατά την κρίση σας, ποιοι παράγοντες καθορίζουν το είδος της επιλεγόμενης εκπαιδευτικής τεχνικής για τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου (πχ. των οικονομικών); Αναπτύξτε συνοπτικά. Β) Κατά την κρίση σας η επιλογή μίας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής τεχνικής για τη διδασκαλία των οικονομικών είναι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση για τη διαδικασία της μάθησης; Αναπτύξτε συνοπτικά. ΘΕΜΑ 4 : Α. Η εφαρμογή της τεχνικής των ' μελετών περιπτώσεων' γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη σήμερα. Εντούτοις έχουν διατυπωθεί προβλήματα και επιφυλάξεις. Αναφερθείτε συνοπτικά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εφαρμογής της μεθόδου αυτής. Επίσης, εντοπίστε, σε συνέχεια των παραπάνω, ποιο είδος σκέψης αυτή η τεχνική προωθεί σε αντιπαραβολή με αυτήν που η παραδοσιακή οικονομική σκέψη δίνει έμφαση. Β. Αναφορικά με τη τεχνική των προσομοιώσεων, ^τγ πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη χρήση των ασκήσεων στην τάξη μέσα; Αναπτύξτε. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Μακροοικονομική I Ιούνιος 2009 Να απαντηθούν τρία από τα παρακάτω θέματα: 1. Α. Να αναλύσετε το ρόλο της αποταμίευσης στη νεοκλασική θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης. 1. Β. Αφού αναλύσετε και δείξετε διαγραμματικά το ρόλο της απόσβεσης στη συσσώρευση κεφαλαίου, να σχολιάσετε τη σημασία του «χρυσού κανόνα» στη νεοκλασική θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης. 2. Αφού δείξετε διαγραμματικά πως η προσαρμογή των πραγματικών μισθών εκκαθαρίζει την αγορά εργασίας, να αναλύσετε τις βασικές αιτίες ακαμψίας των πραγματικών μισθών. Πως σχολιάζεται το ρεαλισμό των αιτιών αυτών;

4 3. Να αναλύσετε και να δείξετε διαγραμματικά τη νεοκλασική θεωρία της επένδυσης. Στη συνέχεια να αναλύσετε τη θεωρία επένδυσης του Tobin. Ποια από τις δύο θεωρίες επένδυσης πιστεύετε ότι ερμηνεύει καλύτερα τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων; 4. Α. Γιατί ο ορισμός του χρήματος αποτελεί θέμα αντιπαράθεσης στη μακροοικονομική ανάλυση; 4. Β. Ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης χρήματος; Με τι τρόπο οι μεταβολές τους προσδιορίζουν τη βραχυχρόνια ισορροπία της αγοράς χρήματος; ΧΡΗΜΑ-ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ Γραπτός Διαγωνισμός Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες 13 Ιουλίου 2009 Απαντήσετε και στα τρία θέματα: 1 Θέμα Πώς προσδιορίζεται η αγοραστική δύναμη του χρήματος και πώς η αστάθεια στην ανταλλακτική αξία του επιδρά στις τεχνικές του λειτουργίες ;' 2 Θέιια Αναπτύξετε τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης χρήματος και παρουσιάστε πώς καθορίζεται η σχέση καθενός με τη ζήτηση χρήματος. 3 Θέμα Πώς ορίζεται η χρηματική ισορροπία; Αναπτύξετε την Κεϋνσιανή άποψη σχετικά με την συμπεριφορά της αγοράς χρήματος και τις επιπτώσεις της στα μεγέθη της οικονομίας. Καλή επιτυχία ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & Δ.Ν.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 15-7-Ο9 Απαντήσετε σε τόσες ερωτήσεις ώστε να συμπληρώσετε 10 βαθμούς. Σωστό ή Λάθος και γιατί:(1 βαθμός)

5 1. «Αν το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών είναι Αρνητικό, αυτό σημαίνει ότι η χώρα δαπανά αξία εισοδήματος μεγαλύτερη από την αξία του προϊόντος που παράγει.» Σωστό ή Λάθος και γιατί:(1 βαθμός) 2. «Αν το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών είναι αρνητικό, η χώρα μας δανείζει στο εξωτερικό το περίσσευμα της εθνικής αποταμίευσης.» Σωστό ή Λάθος και γιατί:(1 βαθμός) 3. Τα τακτοποιητέα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών, οφείλονται στην ανακρίβεια των στατιστικών δεδομένων σε σχέση με την εθνική αποταμίευση και τις ιδιωτικές επενδύσεις. (2 βαθμοί) 4. Αναλύατε και δείξτε και διαγραμματικά την βραχυχρόνια επίδραση της αύξησης του εγχώριου πραγματικού ΑΕΠ στη συναλλαγματική ισοτιμία, με δεδομένες τις προσδοκίες για τη πορεία της μελλοντικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. (2 βαθμοί) 5. Σύμφωνα με τη νομισματική προσέγγιση, η συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια καθορίζεται από την σχετική προσφορά και τη σχετική ζήτηση χρήματος μεταξύ δύο χωρών. Εξηγείστε. (3 βαθμοί) 6. Στη χώρα Α παρατηρείται μία μείωση της συνολικής ζήτησης για το προϊόν της χώρας (μετατόπιση προς τα κάτω ολόκληρης της καμπύλης της συνολικής ζήτησης). Ποιά είναι η επίδραση στο προϊόν, τη συναλλαγματική ισοτιμία και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. (3. βαθμοί) 7. Έστω μία χώρα που αντιμετωπίζει ύφεση στην οικονομική της δραστηριότητα (το προϊόν παρουσιάζει αρνητική μεγέθυνση, ενώ, η ανεργία αυξάνεται). Ο οικονομικός σύμβουλος Α της Κυβέρνησης της χώρας προτείνει μία παροδική μείωση της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας για τη καταπολέμηση της ύφεσης. Ο οικονομικός σύμβουλος Β προτείνει μόνιμη αύξηση της ποσότητας χρήματος στην οικονομία. Ο οικονομικός σύμβουλος Γ πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθούν μόνιμα οι δημόσιες δαπάνες της κυβέρνησης. Ποιος από τους τρεις οικονομολόγους έχει δίκιο και γιατί: (χρησιμοποιείστε και διαγραμματική ανάλυση)

6 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Απαντήστε σε 3 από τις 4 παρακάτω ερωτήσεις 1) Ποιά είναι η επίδραση των μεταβολών των τιμών των εκροών στη θέση της επιχείρησης του μοντέλου του Weber (βασικά σημεία) 2.Ποιά είναι η ερμηνεία του Marshall για τις οικονομίες χωρικής συγκέντρωσης 2)Ποιά είναι η έννοια του Οράματος,Σκοπών, Στόχων, Προγραμμάτων; 7 ργων και Σχεδίων Δράσης σε ένα Στρατηγικό Πρόγραμμα Τ.Ο.Α. 4) Ποια θεωρείτε σαν τα όρια της παραδοσιακής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 5-6 ΓΡΑΦΕΙΟ 313 (3 0Σ ΟΡΟΦΟΣ) ΣΤΑΔΙΟΥ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 10 Ιουλίου 2009 Μάθημα: Πολιτική Οικονομία II ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ 2 ΘΕΜΑΤΑ 1. (α) Με ποιους τρόπους θα μπορούσε η οικονομική ανισότητα να βοηθήσει ή να εμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη; (β) Σε μια οικονομία με 4 άτομα γνωρίζουμε ότι ο ένας έχει ετήσιο εισόδημα 10 χιλιάδες ευρώ, ο δεύτερος και τρίτος έχουν 20 χιλιάδες, και ο τέταρτος έχει 50 χιλιάδες. Κατασκευάστε μια καμπύλη Λορενζ για αυτήν την οικονομία, και εξηγείστε το λόγο Gini. (γ) Δείξετε διαγραμματικά και εξηγείστε την περίπτωση μιας χώρας που έχει τον ίδιο λόγο Gini με μια άλλη, αλλά έχει μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού με υψηλά εισοδήματα. 2. (α) Μπορούμε να έχουμε υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας και μακροοικονομική ισορροπία; Απαντήστε κάνοντας χρήση και διαγράμματος. (β) Όταν υπάρχει ανεργία γιατί δεν πέφτουν οι μισθοί για να φτάσει η οικονομία σε πλήρη απασχόληση; Δείξτε πώς μπορεί το κράτος να βοηθήσει την οικονομία να μειώσει την ανεργία. (γ) Εξηγείστε πώς η κατανομή εισοδήματος μεταξύ μισθών και κερδών μπορεί να επηρεάσει την συνολική ζήτηση. 3. (α) «Ο πολλαπλασιαστής έχει σχέση με την κλίση της καμπύλης συνολικής ζήτησης». Σχολιάστε και εξηγείστε με την χρήση διαγράμματος. (β) Τι εννοούμε με τον όρο «ημερομίσθιο υποχώρησης» και από τι εξαρτάται; (γ) Γιατί χρειάζεται «χειραψία» εθνών στην πάταξη της ανεργίας; 4. (α) «Το κύριο πρόβλημα με τον πληθωρισμό είναι ότι μειώνει το μέσο πραγματικό εισόδημα». Σχολιάστε κάνοντας αναφορά στα προβλήματα που σχετίζονται με τον πληθωρισμό.

7 (β) Πώς θα χαρακτηρίζατε τις κύριες διαφορές στις αρχές λειτουργίας του κράτους και της καπιταλιστικής οικονομίας; (γ) Τι εννοούμε με τον όρο «απεργία κεφαλαίου» και πώς σχετίζεται με τα όρια δημοκρατικού ελέγχου της καπιταλιστικής οικονομίας; 5. (α) Εξηγείστε το στο ρόλο του επιτοκίου στην σύγκρουση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. (β) Εξηγείστε το ρόλο της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην σύγκρουση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. (γ) Τι σχέση έχουν οι αυτόματοι σταθεροποιητές με τον πολλαπλασιαστή; Εξηγείστε με την χρήση διαγράμματος. 6. (α) Ποια είναι τα κύρια επιχειρήματα του Jared Diamond για το προβάδισμα στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωασίας μέχρι το 1500; (β) Αναφέρετε πώς κάποιο σύγχρονο ζήτημα (όπως η τρομοκρατική ενέργεια της 11 Σεπτεμβρίου του 2001) θα μπορούσε να προσεγγιστεί από την σκοπιά της διεθνούς πολιτικής οικονομίας; (γ) Αναφέρετε επιγραμματικά τα κύρια χαρακτηριστικά του μερκανταλισμού και κάποια παραδείγματα σύγχρονων πολιτικών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τέτοια. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ^ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ειδικά Θέματα Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας Να απαντηθούν δύο (2) θέματα 1. Τι είναι το ρυθμιστικό κεφάλαιο; Πώς καθορίζονται η διαφορική και η απόλυτη γαιοπρόσοδος στη μαρξική θεωρία του ανταγωνισμού; Ιούνιος Ποιά ήταν η λύση του Μαρξ στο πρόβλημα του σχηματισμού των τιμών παραγωγής και πώς συμπληρώθηκε από τον Bortkiewicz; 3. Ποιος είναι ο ρόλος του ρυθμού μεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας στις τρεις θεωρίες κρίσης αντίστοιχα; Πώς ελέγχουμε εμπειρικά την ορθότητα καθεμιάς από τις τρεις θεωρίες κρίσης; 4. Πως αντιμετωπίζει η κατεστημένη και η ριζοσπαστική/μαρξιστική βιβλιογραφία το κράτος πρόνοιας στα διάφορα στάδια της μεταπολεμικής περιόδου;

8 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι ΕΘΝΙΚΟ ^ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Μέρος: Θεωρία Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης 1 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2009 Νίκος Θεοχαράκης Απαντήστε 5 από τις 7 ερωτήσεις. (1,5 μονάδα για κάθε σωστή απάντηση). 1. Καμτώλη Παραγωγικών δυνατοτήτων a. Πως ορίζεται η Καμτώλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ); b. Τι σχήμα της αποδίδεται συνήθως; (σχεδιάστε ένα πρόχειρο και μικρό σκαρίφημα). c Μπορεί μια ΚΠΔ να έχει ποτέ θετική κλίση; Αιτιολογείστε την απάντηση σας. α. Πως ορίζεται ο Οριακός Λόγος Μετασχηματισμού και ποια η σχέση του -*- --- με την ΚΠΔ; e. Σε ποια οικονομική αρχή οφείλεται η κυρτότητα (όχι η κλίση) της ΚΠΔ; 2. Ελαστικότητα a. Εξηγείστε και περιγράψατε την έννοια του μέτρου της ελαστικότητας γενικά. b. Ειδικότερα για την ελαστικότητα ζήτησης αναφέρατε και ορίσατε τα τρία είδη της ελαστικότητας που αφορούν στη ζήτηση. c Περιγράψατε τους παρακάτω τύπους αγαθών ως προς (α) τον τύπο της ελαστικότητας που τα αφορά και (β) τα εύρη των αριθμητικών τιμών που αυτή λαμβάνει: ί. Συμπληρωματικά ϋ. Υποκατάστατα, iii. Κατώτερα ίν. Αναγκαία ν. Κανονικά vi. Πολυτελείας vii. Giffen. 3. Σχεδιάστε μια γραμμική καμπύλη ζήτησης (DD) και μία οριζόντια καμπύλη οριακού κόστους (MC). Εξηγείστε πού, σύμφωνα με τη θεωρία, θα προκύψουν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας a. στον τέλειο ανταγωνισμό και b. στο καθαρό μονοπώλιο. c Δείξατε στο διάγραμμα τα κέρδη του κλάδου στις δύο μορφές αγοράς Εξηγείστε γιατί το μονοπώλιο δεν έχει καμπύλη προσφοράς. Αναφέρατε το λεγόμενο «θεώρημα του αόρατου χεριού». Έστω τώρα μια λίμνη με περιορισμένο αριθμό αλιευμάτων και δεδομένο αριθμό ψαράδων χωρίς περιορισμό αλιείας. Εξηγείστε γιατί το θεώρημα αυτό δεν έχει εφαρμογή στην ισορροπία που θα προκύψει. Κριτήριο Pareto a. Αναλύσατε το κριτήριο αποτελεσματικότητας κατά Pareto. b. Έστω μια Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων για δύο αγαθά και ένα σημείο Α κάτω και αριστερά από την καμπύλη. (Κάντε ένα πρόχειρο σκαρίφημα). i. Ποια σημεία είναι κατά Pareto κυρίαρχα του Α; ϋ. Ποια από αυτά είναι κατά Pareto άριστα; 7. Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται οι καμπύλες κόστους μιας επιχείρησης στην βραχυχρόνια περίοδο. Συγκεκριμένα εμφανίζονται οι καμπύλες μέσου μεταβλητού κόστος (AVC), μέσου συνολικού κόστους (ATC) και οριακού κόστους (MC). Το σημείο Α είναι εκεί που η καμπύλη οριακού κόστους τέμνει την καμπύλη του οριακού εσόδου (MR). Περιγράψτε στο διάγραμμα που θα ισορροπήσει η επιχείρηση στην βραχυχρόνια περίοδο για διαφορετικά επίπεδα τιμών. ο

9 Α Ποσότητα q ο Β Μέρος: Ασκήσεις Απαντήστε μία από τις δύο ασκήσεις. (Μέρος α της κάθε άσκησης: 2,5 μονάδες. Μέρος β: 1 μονάδα. Προϋπόθεση για να βαθμολογηθείτε με 10 είναι να απαντήσετε το β μέρος). Ασκηση 1 Έστω η αντίστροφη καμπύλη ζήτησης Ρ = 61 2 Q. Το μέσο κόστος AC είναι σταθερό και ίσο με μονάδα (/4C=1). α. Ποια θα είναι η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας καθώς και τα κέρδη του κλάδου στον Τέλειο Ανταγωνισμό και στο Μονοπώλιο; β. Ποια θα είναι η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας καθώς και τα κέρδη του κλάδου στο Δυοπώλιο Cournot; Ασκηση 2 α. Δίδονται οι εξής καμπύλες ζήτησης, όπου Q είναι η ζητούμενη ποσότητα και Ρ η τιμή του αγαθού. β = 200-5Ρ Q = P + 100P 1 Q = AP a, (α<0,α>0) Q = loop l ζ) = 10Ρ~ 2 j_ Υπολογίστε την ελαστικότητα ζήτησης ε Β ως προς την τιμή του αγαθού για κάθε καμπύλη. Σε ποιο σημείο της καμπύλης, δηλ. για ποια Ρ και Q, η ελαστικότητα είναι μοναδιαία (δηλ., ε Ω - -1 ); β. Συνάθροιση Engel. Αποδείξτε ότι το άθροισμα των γινομένων των εισοδηματικών ελαστικοτήτων όλων των αγαθών επί το μερίδιο συμμετοχής τους στο εισόδημα είναι ίσο με την μονάδα. Με άλλα λόγια, αν έχουμε π αγαθά και η τιμή και η ποσότητα του αγαθού όπου 1 = 1,2,...,», είναι αντίστοιχα />και Q. και το εισόδημα είναι /, το μερίδιο συμμετοχής του PQ. αγαθού i στο εισόδημα ορίζεται ως s j - -^γ-. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού ί είναι η SQ.J πρέπει να αποδείξετε ότι S^QJ S;SQ.J+...s n g n j =1. (Βοήθεια: Ξεκινήσατε από τον εισοδηματικό περιορισμό P X Q X P i Q i +...P n Q n = Iκαι παραγωγίσατε μερικά κάθε όρο ως προς το εισόδημα Γ) Σημ. Παρατηρείστε ότι αν απαντήσετε τις 5 ερωτήσεις της θεωρίας και τα δύο μέρη μίας άσκησης το σύνολο των μονάδων είναι 11 όχι 10. Αν όμως κάποια ή κάποιος απαντήσει εντελώς ορθά και τις 5 ερωτήσεις της θεωρίας και το α μέρος της άσκησης δεν θα πάρει 10. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να απαντήσει το δεύτερο μέρος.

10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι Θέματα Πολιτικής Οικονομίας I, Ιουλίου 2009 Πάνης Βαρουφάκης, Μάνος Κουντούρης ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑ 3 ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α (2 βαθμοί ανά ερώτηση) ΜΕΡΟΣΑ 1. Πως μπορεί να στηριχθεί μία θεωρία της αξίας των εμπορευμάτων πάνω στην Ισο-Οριακή Αρχή; 2. Τι πρέπει να υποθέσουμε για να στηριχθεί μία θεωρία της αξίας της εργασίας πάνω στην Ισο-Οριακή Αρχή; 3. Πως μπορεί να στηριχθεί μία θεωρία οικονομικών κρίσεων στην εργασιακή θεωρία της αξίας; ΜΕΡΟΣ Β Να απαντήσετε σε 1 από τα 2 θέματα (4 βαθμοί) Α. Ποιες έννοιες της Πολιτικής Οικονομίας υποδεικνύουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του αγαθού «παιδεία» και άλλων καταναλωτικών αγαθών (π.χ. ρούχων επώνυμης μάρκας); Στην βάση αυτών των εννοιών πως σχολιάζετε την δημιουργία δημόσιων σχολείων και πανεπιστημίων; Τι μελλοντικές εξελίξεις προβλέπετε στον τομέα της παιδείας (υπό την πίεση της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης); {Να βασίσετε την απάντηση σας πλήρως στις έννοιες που διδαχθήκατε στο πλαίσιο της Πολιτικής Οικονομίας) Β. Η παγκόσμια οικονομική κρίση των ημερών μας για κάποιους οφείλεται στην αποτυχία των αγορών ενώ για κάποιους άλλους οφείλεται σε σφάλματα του κρατικού μηχανισμού. Ποιες σχολές σκέψης της Πολιτικής Οικονομίας συνάδουν με αυτές τις απόψεις; Η δική σας άποψη ποια είναι; {Να βασίσετε την απάντηση σας πλήρως στις έννοιες που διδαχθήκατε στο πλαίσιο της Πολιτικής Οικονομίας) ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑ 1 (4 μονάδες) Αναφέρατε τα βήματα (χωρίς ανάλυση) του λογικού σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων Να εξηγηθούν με παράδειγμα οι τρεις κανονικές μορφές.

11 ΘΕΜΑ 2 (6 μονάδες) Να περιγραφεί ένα απλό μοντέλο δεδομένων (πίνακες, πεδία, κλειδιά κλπ) για την λειτουργία ενός μεσιτικού γραφείου και να εξηγηθεί (χωρίς να γραφεί SQL) ποιοι από τους βασικούς τελεστές της βάσης (SELECT, INSERT, UPDATE κλπ) χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια του κύκλου εξυπηρέτησης ενός πελάτη. Στο ίδιο μοντέλο δεδομένων να γραφούν σε σχεσιακή άλγεβρα και SQL τα (\ c παρακάτω ερωτήματα 1. Να παρουσιαστούν οι Διευθύνσεις των ακινήτων και τα τηλέφωνα των ιδιοκτητών των ακινήτων για τα οποία έχει προγραμματιστεί επίσκεψη τις επόμενες δύο μέρες. 2. Τα ονόματα των υπαλλήλων που χειρίζονται τα ακίνητα των περιοχών Καισαριανής και Παγκρατίου. 3. Να παρουσιαστούν οι ημερομηνίες και ώρες των επισκέψεων που πραγματοποίησαν οι υπάλληλοι με επώνυμα Χ ή Υ τον τελευταίο μήνα. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I- ΙΟΥΝΙΟΣ ΘΕΜΑ Α. Ποια είναι η έννοια των αριθμοδεικτών μικτού και καθαρού περιθωρίου κέρδους; Β. Ποιοι αριθμοδείκτες θεωρούνται συμπληρωματικοί των αριθμοδεικτών ρευστότητας; Γ. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ παγίου και κυκλοφορούντος ενεργητικού; Δ. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ισοζυγίων και ισολογισμού και μεταξύ ισολογισμού και απογραφής; Ε. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένα στοιχείο του πάγιου ενεργητικού; ΣΤ. Ποια η διαφορά μεταξύ των κάτωθι ζευγών λογαριασμών; Ενοίκια και Ενοίκια Πληρωτέα. Τόκοι Χρεωστικοί και Τόκοι Χρεωστικοί Πληρωτέοι. Απαιτήσεις και Προκαταβληθέντα Ενοίκια. Γενικά Έξοδα και Γενικά Έξοδα Πληρωτέα. Πρόσοδοι Ενοικίων Εισπρακτέοι και Πρόσοδοι Ενοικίων. Γραμμάτια Εισπρακτέα και Γραμμάτια Εισπρακτέα Προεξοφληθέντα. 2 ΘΕΜΑ Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.» κατά την 1/1/2006 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστυιια Ίδια Κεφάλαια Αυτοκίνητα Ενυπόθηκο Δάνειο Έπιπλα και Σκεύη Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορεύματα Δάνειο Τραπέζης Εμπορεύματα Ενεγυριασμένα Πιστωτές Υλικά Συσκευασίας Γραμμάτια Πληρωτέα Απαιτήσεις Δάνειο με ενέχυρο Εμπορεύματα Γραμμάτια Εισπρακτέα Κρατήσεις και Εισφορές Πληρωτ Προκαταβολές σε Προμηθευτές Ασφάλιστρα Προπληρωθέντα Καταθέσεις Όψεως ^Ταμείο Κατά την διάρκεια της χρήσεως 2006 έλαβαν χώρα τα εξής λογιστικά γεγονότα : ΐ.Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας αντί με υπογραφή γραμματίων ποσού στα οποία προστέθηκαν τόκοι 300, με συμψηφισμό των προκαταβολών σε προμηθευτές και το υπόλοιπο με μετρητά.

12 2.Πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας με μετρητά και το υπόλοιπο με λήψη γραμματίων εισπρακτέων στα οποία προστέθηκαν τόκοι Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού 4.000, ενώ οι κρατήσεις των εργαζομένων και οι εργοδοτικές εισφορές οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζόμενων. 4.Καταβλήθηκαν για γενικά έξοδα 2.000, για έξοδα επισκευής αυτοκίνητου και για ασφάλιστρα 1.000, ενώ εισπράχθηκαν διάφορα λειτουργικά έσοδα δ.καταστράφηκαν εμπορεύματα αξίας και η ασφαλιστική εταιρεία αναγνώρισε το 60% της ζημίας, την οποία η εταιρεία δεν είχε εισπράξει μέχρι 31/12/2006. ό.προεξοφλήθηκε στην τράπεζα γραμμάτιο ποσού αντί και δόθηκαν για είσπραξη γραμμάτια εισπρακτέα ποσού Την 1/9/2006 αυξήθηκαν τα κεφαλαία της επιχειρήσεως με εισφορά καταστήματος αξίας Ζητείται: Α) Να γίνουν οι τωερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων και να προσδιοριστεί με ημερολογιακές εγγραφές το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως, αφού ληφθούν υπόψη ότι τα εμπορεύματα στο τέλος της χρήσεως ήταν , τα υλικά συσκευασίας ήταν και τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα έγιναν δεδουλευμένα, ενώ οφείλονταν οι τόκοι του ενυπόθηκου δανείου 500. Β) Να υπολογιστούν οι αριθμοδεικτες Γενικής Ρευστότητας, Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια, Πάγια προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Αποδοτικότητας Ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων. Να σχολιασθεί εάν η χρήση των ξένων κεφαλαίων ήταν επωφελής για την επιχείρηση.

13 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 23/6/2009 Αναλύατε τρία (3) από τα παρακάτω θέματα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II 1.Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς για να δείξετε το βραχυχρόνιο αποτέλεσμα υπό καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών: α) Μιας εφάπαξ αύξησης των κρατικών δαπανών. ν β) Μιας σταθερής αύξησης στο ρυθμό μεταβολής του χρήματος. Δείξτε διαγραμματικά και εξηγήστε τις απαντήσεις σας. (33,33%) 2.Υποθέστε ότι η κυβέρνηση μιας μικρής κλειστής οικονομίας έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού. Ο οικονομικός σύμβουλος Α πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επιπτώσεις στην ανεργία και το πραγματικό εθνικό προϊόν της χώρας. Ο οικονομικός σύμβουλος Β αντίθετα τονίζει ότι αυτή η πολιτική έχει άμεση επίπτωση στην ανεργία και το προϊόν. Αναλύατε τις θέσεις των δύο οικονομολόγων, χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά υποδείγματα για την λειτουργία της οικονομίας που χει στο νου του ο καθένας από τους δύο για να υποστηρίξει τα συμπεράσματα του. Δείξτε και διαγραμματικά. (33,33%) 3. Α) Εστω ότι έχουμε δυο οικονομίες: την ζώνη του ευρώ και τις ΗΠΑ. Υποθέστε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ασκεί περιοριστική νομισματική πολιτική. Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα Fleming- Mundell για να εξηγήστε και να δείξετε για τις χώρες της ζώνης του ευρώ τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής στο F.irjS8jgj i^jrp επιτόκιο, τις καθαρ^ς_εξαγ(ογές^τις εισοοές/εκροές κεφαλαίου, και την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. (20%) Β. Στο υπόδειγμα ανοικτής οικονομίας Fleming-Mundell οι καμπύλες IS, LM, και χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης ορίζουν έξι διαφορετικές περιοχές του σχετικού διαγράμματος. Οποιαδήποτε θέση πέραν μιας καμπύλης αντιστοιχεί σε κατάσταση έλλειψης ισορροπίας της αγοράς η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερβάλλουσα προσφορά ή ως υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά χρήματος και προϊόντων ή ως βραχυπρόθεσμη εκροή η εισροή κεφαλαίων. Ορίστε αντίστοιχα την καθεμία από αυτές τις έξι περιοχές σε όρους υπερβάλλουσας προσφορά/ζήτησης χρήματος και προϊόντων και εκροής/εισροής κεφαλαίων. (13,33%) α) Έστω ότι έχουμε δυο οικονομίες: την Ελληνική και αυτήν των υπολοίπων χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ. Υποθέστε τώρα ότι η Ελληνική δημοσιονομική αρχή ασκεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική (π.χ. μείωση φόρων). Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα Fleming-Mundell για να εξηγήστε και να δείξετε τις επιπτώσεις που θα έχει για την Ελληνική οικονομία η εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής στο εισόδημα, το επιτόκιο, τις καθαρές εξαγωγές, τις εισροές/εκροές κεφαλαίου, και την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. (20%) β) Μια καμπύλη Phillips εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση π = π \0\U UJ + s όπου s είναι ένας όρος της διαταραχής προσφοράς. Σχεδιάστε την καμπύλη Phillips όταν π = 4% και U - 7% όταν ο «πληθωρισμός πυρήνα» { π) αυξάνεται σε 6%. Ο Νόμος του Okun δίνεται από την σχέση Σχεδιάστε την καμπύλη συναθροιστικής προσφοράς όταν Υ = (13,33%) Καλή επιτυχία!!

14 ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επιλέξτε δύο από τα παρακάτω τρία θέματα. Σε κάθε θέμα αναλογούν πέντε βαθμοί. Θέμα πρώτο Η παραγωγική αξιοποίηση πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία επικεντρώνεται σε τρεις, κυρίως, σημαντικούς τομείς, ήτοι: στην εκτέλεση μεγάλων έργων οικονομικής και κοινωνικής υποδομής, στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου μαζί με τη συγκρότηση ενεργών πολιτικών απασχόλησης και, στη στήριξητων τιμών των αγροτικών προϊόντων. Αξιοποιώντας τις έννοιες και τα αναλυτικά εργαλεία των υποδειγμάτων εισροών-εκροών, τόσο στη στατική όσο και στη δυναμική τους μορφή, ερμηνεύστε τις διαφορετικές συνέπειες που προκύπτουν από τις τρεις αυτές χρήσεις κοινοτικών.πόρώ^πανω στις διαδικασίες μεγέθυνσης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας καθώς και των άλλων κρατών μελών. Θέμα δεύτερο Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο ότι η συνεχής πρόοδος και η παραγωγική αξιοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών διαδραματίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στη δυναμική πορεία μετεξέλιξης των σύγχρονων καπιταλιστικών συστημάτων. Σχολιάστε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα εξωγενή και τα ενδογενή υποδείγματα μακροοικονομικής μεγέθυνσης προσεγγίζουν το είδος των επιδράσεων που ασκούν οι παραγωγικές γνώσεις στις συνολικές ποσοτικές επιδόσεις οικονομιών και, ερμηνεύουν τις απαιτήσεις αναπτυξιακής πολιτικής για την προώθηση της γνωσιολογικής προόδου σε μία κοινωνία. Θέμα τρίτο Η προώθηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων καθώς και η γενικότερη συσσώρευση παραγωγικού κεφαλαίου αναγνωρίζονται ως παράγοντες στρατηγικής σημασίας στις τροχιές μακροοικονομικών επιδόσεων. Συγκρίνετε τις διαφορετικές διαδικασίες με τις οποίες ερμηνεύεται μία συνεχής συμβολή της κεφαλαιουχικής βάσης μιας οικονομίας στη μεγέθυνση της σε αντιδιαστολή με εκείνες που εστιάζονται στην έλλειψη συνέχειας και στην ύπαρξη διαρθρωτικών μεταβολών στη σχέση μεγέθυνσης-κεφαλαίου. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Α. Ποιες είναι οι κατηγορίες λογαριασμών των Ιδίων Κεφαλαίων, με βάση την ταξινόμηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου; Β. Ποια είναι η έννοια των λογαριασμών προβλέψεων και πως λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο; Γ. Τι είναι η κάθετη διαστρωματική ανάλυση και σε τι χρησιμεύει στον αναλυτή; Δ. Αναφερθείτε στην έννοια του αντίθετου λογαριασμού και δώστε δύο παραδείγματα, εξηγώντας σύντομα την χρησιμότητα του.

15 Ε. Ποιοι θεωρούνται συμπληρωματικοί αριθμοδείκτες των αριθμοδεικτών ρευστότητας και γιατί; ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Δίδονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Γενικού Καθολικού της εμπορικής επιχειρήσεως «Η ΦΤΙΩΧΙΑ» την 1/1/2008 (σε ευρώ): Κατάστημα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έπιπλα και Σκεύη Προβλέψεις για Κάλυψη Ζημιών Ανεπίδ. Εισπρ. Απαιτήσεων Αυτοκίνητα Ενυπόθηκο Δάνειο Εμπορεύματα Δάνειο Τραπέζης Ω Υλικά συσκευασίας Προμηθευτές Πελάτες σε $ ( : 1,2) Γραμμάτια Πληρωτέα Πελάτες ^Προκαταβολές πελατών Γραμμάτια εισπρακτέα Μερίσματα πληρωτέα ΤΙροκαταβληθέντα ασφάλιστρα Κρατήσεις και εισφορές Πληρωτέες Καταθέσεις όψεως Ταμείο Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008 έλαβαν χώρα τα εξής λογιστικά γεγονότα: 1. Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού , ενώ οι κρατήσεις των εργαζομένων ποσού και οι εργοδοτικές εισφορές οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. 2. Πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας και κόστους με έκδοση φορτωτικής, η οποία εξοφλήθηκε μόλις παραλήφθηκαν τα εμπορεύματα. 3. Χορηγήθηκε στον Πελάτη Α χρηματοδοτική έκπτωση ποσού 4.000, η οποία θεωρήθηκε ως C προκαταβολή για μελλοντική αγορά. 4 Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας , με μετρητά και το υπόλοιπο με μεταβίβαση γραμματίων εισπρακτέων. 5. Γραμμάτια εισπρακτέα ποσού προεξοφλήθηκαν στην Τράπεζα Ω, αντί του ποσού των και με το προϊόν της προεξόφλησης εξοφλήθηκε ο προμηθευτής Ψ για αντίστοιχη οφειλή. 6. Καταβλήθηκαν για έξοδα διαθέσεως (προώθησης) 1.000, για γενικά έξοδα και εισπράχθηκαν διάφορα λειτουργικά έσοδα Γραμμάτια εισπρακτέα ποσού δεν εξοφλήθηκαν κατά τη λήξη τους και διαμαρτυρήθηκαν, καταβληθέντων εξόδων διαμαρτυρήσεως 300, ενώ πελάτης της επιχειρήσεως για ποσό κατέστη ανεπίδεκτος και αποσβέστηκα. Ζητείται: 1. Να γίνουν οι παραπάνω ημερολογιακές εγγραφές και να προσδιοριστεί με ημερολογιακές εγγραφές το Μ κτή_ περιθώριο, το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης και το αποτέλεσμα χρήσης_προ φόρων, αφού ληφθεί υπόψη ότι οφείλονταν οι τόκοι του ενυπόθηκου δανείου 200, τα εμπορεύματα στο τέλος της χρήσεως ήταν , τα υλικά συσκευασίας ύτάν 2.000, τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα κατέστησαν δεδουλευμένα και η τιμή του ευρώ ήταν 1 = $1,10, (με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό). 2. Η κωδικοποίηση, σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, θα πρέπει να φθάσει τουλάχιστον μέχρι δευτεροβάθμιο επίπεδο. 3. Να υπολογιστούν οι αριθμοδείκτες Γενικήζ^ευστότητας, Ειδικής^ευστότητας, Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια, Αποδοτικότητας Ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων.

16 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι.Λεβεντίδης Θέμα 1 (25 μονάδες) α) Με την χρήση διαφορικών υπολογίσατε προσεγγιστικά τις ακόλουθες ποσότητες ημ(0.01) ln(l.ol) (10) β) 2000 Ευρώ κατατίθενται σε λογαριασμό ταμιευτηρίου με ετήσιο ανατοκισμό και επιτόκιο r. Έστω K](r) το συνολικό ποσό της επένδυσης μετά από 10 χρόνια και Y^iif) το αντίστοιχο ποσό μετά από 15 χρόνια. Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες των δύο συναρτήσεων ως προς το επιτόκιο r. Ποια από ης δύο ελαστικότητες είναι μεγαλύτερη; (15) Θέμα 2 (20 μονάδες) α) Η ζήτηση q συνδέεται με την τιμή ρ με την συνάρτηση ρ = -q 2-4q Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή ρ=51. (12) 5 dy β) Έστω πεπλεγμένη συνάρτηση με τύπο (2x +3y) =x+l. Υπολογίσατε την (8) dx Θέμα 3 (20 μονάδες) α) Ένας κινηματογράφος έχει χωρητικότητα 3000 ατόμων. Ο αριθμός των ατόμων που παρακολουθούν ένα έργο στην τιμή ρ του εισιτηρίου είναι ^ = 18000_ 1500 Ρ Συνήθως η τιμή είναι 6 ευρώ το εισιτήριο. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα των εσόδων ως προς την τιμή. Αν η τιμή μειωθεί τα έσοδα θα αυξηθούν ή θα μειωθούν; (10) β) Μια επιχείρηση ειδικεύεται στο να σχεδιάζει T-shirts. Το συνολικό καθημερινό κόστος της επιχείρησης για επίπεδο παραγωγής χ T-shirts είναι C(x)=25+4x 2 Να βρεθεί η ποσότητα χ όπου το μέσο κόστος ισούται με το οριακό κόστος. (10) Θέμα 4 (25 μονάδες) α) Η συνάρτηση κόστους ενός προϊόντος είναι C(q)=40q και η συνάρτηση τιμής p=160-q/100 όπου q οι παραγόμενες μονάδες. Να βρεθούν τα q, ρ που μεγιστοποιούν το κέρδος. (10) β) Να υπολογιστεί το αόριστο ολοκλήρωμα της συνάρτησης με τύπο 2χ + 7 e x 3, ^ + ~ 7Ζ χ,η +συν W (x + l)(x'-4) (7-130 (15) Θέμα 5 (30 μονάδες) α) Να αναπτυχθεί σε σειρά Taylor η συνάρτηση 2 μέχρι και τον όρο χ 2 (10) β) Να βρεθεί ο αριθμός "α" ώστε να ικανοποιείται η εξίσωση + e jx a dx = fxe-'dx (20) Να γραφούν όλα τα θέματα. Το άριστα αντιστοιχεί σε 100 μονάδες

17 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Τμήμα ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II (ΤΜΗΜΑ Β) Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009 Θέμα Ιο Να λύσετε το ομογενές γραμμικό σύστημα : χ + 2y + ζ = 0 2χ + Ay + ζ = 0 χ + 2y - ζ = 0 Μεταξύ των παραπάνω λύσεων, να προσδιορίσετε εκείνες που ικανοποιούν την συνθήκη y xy 2ζ. Θέμα 2ο α) Να υπολογίσετε τον πίνακα Α η, η 6 Ν, όπου Α β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση /(χ, y, ζ) xyz 1π( τ ^ ) είναι ομογενής. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Euler για την /. Θέμα 3ο Έστω ότι για τρία προϊόντα ισχύουν: ρχ = 13 3q\. ρ-2 = 22 5c/2, Ρ3 = 64-6<?3 και C = 10 + qi + 2q2 + 4r/3 όπου ρι,ρ2,ρ3 η τιμή κάθε προϊόντος, (7ι,<?2,<?3 οι αντίστοιχες ποσότητες και C το κόστος. Να βρείτε τις ποσότητες cj\, ffc, 93 που μεγιστοποιούν το κέρδος. Θέμα 4ο Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα λ/3 e- x, - y2 dx dy, όπου R = {(χ, y) <Ξ Ε 2 4 < χ 2 + y 2 < 9,0 < χ και ^ χ < y < VSx} 3 R Θέμα 5ο Να χρησιμοποιήσετε το κριτήριο των ελαχίστων τετραγώνων για να προσδιορίσετε μια καμπύλη της μορφής y = Ae kx η οποία είναι πλησιέστερη στα σημεία (1, e 3 ), (2, e 2 ) και (3, e 9 ). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να λύσετε και τα 5 θέματα. Τα θέματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα. Καλή επιτυχία

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 1. Μακροοικονομική Θεωρία Ι.. 4. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ. 4 3. Πολιτική Οικονομία Ι... 5 4. Πολιτική Οικονομία ΙΙ... 5 5. Αναπτυξιακή και Εξελικτική Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) i. Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ii. Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποια του Euribor το 2007;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM &

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα