Personal Training and Development Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Personal Training and Development Plan"

Transcript

1 Personal Training and Development Plan Based on Training Needs Gap Analysis Using Psychometric Tests Job Description: Secretaries, Except Legal, Medical, and Executive (Job_ID HA_1203) ********* ************** 27/04/2011 Supported by:

2 Εισαγωγή Η μεθοδολογία του HR MENTOR βασίζεται στις αρχές των Competency-Based HR Συστημάτων και χρησιμοποιεί ένα δυναμικό σύστημα καθορισμού των σημαντικότερων competencies με βάση τα διεθνή μοντέλα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας. Ταυτόχρονα παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα να ορίσει δυναμικά τη σημαντικότητα των competencies για την κάθε θέση με βάση συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Ένας ορισμός του Competency που μπορούμε να δεχθούμε στην παρούσα αναφορά είναι a collection of related knowledge, skills, abilities, and other personal characteristics working in concert to produce outstanding performance (Weatherly, Πιο συγκεκριμένα τα competencies αποτελούν το κοινό μετρήσιμο στοιχείο που μπορεί να περιγράψει τις θέσεις εργασίας και να συνδεθεί με την απόδοση στην εργασία (Parry, 1998; Tabet, 2003; Weatherly, 2005a). Το Competency Model είναι μια περιγραφή των σημαντικότερων competencies που είναι αναγκαία για την υποδειγματική απόδοση σε μια θέση εργασίας (Top or Exemplary Performance). Τα Competency Models χρησιμοποιούνται σε Σύγχρονα Συστήματα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, επικεντρώνονται στον άνθρωπο και διαφοροποιούνται έτσι σημαντικά απο τα παραδοσιακά συστήματα που επικεντρώνονται στις θέσεις εργασίας. Το σύστημα HR Mentor ARISTON έχει δημιουργηθεί μετά από πολύχρονη έρευνα στα πεδία της στατιστικής, υπολογιστικών συστημάτων, ψυχομετρίας και εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα που συνδυάζει τις καθημερινές εργασίες ενός τμήματος Human Resources με την ψυχομετρία και τα έμπειρα συστήματα (expert systems). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε διαδικασίες όπως: Human Resource Planning Job Design and Job Re-engineering Organizational Development Training Needs Analysis Workforce Development Recruitment and Selection, Succession, Re-placements, Outplacements Job Description Tool Τα μέρη του συστήματος είναι τα εξής: 1. Job Analysis and Design Tool (Competency modeling) 2. Knowledge and Psychometric Test 3. Report Generator Competency Model Psychometric / Knowledge Testing Report Generator/ TNA Page 2 / 27

3 To Competency Framework του HR Mentor Το Competency Framework που χρησιμοποιεί το HR Mentor βασίζεται σε διεθνή δεδομένα και βιβλιογραφία και δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να επιλέξει από ένα σημαντικό αριθμό competencies, με στόχο να δημιουργήσει το δικό του competency model για κάθε θέση εργασίας. Με δυναμικό τρόπο το σύστημα δημιουργεί τεστ (ψυχομετρικά και γνώσεων) που αντιστοιχούν στο κάθε competency model, ώστε τα αποτελέσματα να είναι εξειδικευμένα για τη θέση και να λαμβάνουν υπόψη την αντίστοιχη νόρμα (ηλικία, φύλο, χώρα, επάγγελμα). HR Mentor Competency Framework Το μοντέλο χρησιμοποιεί, εκτός απο τις γνώσεις (Knowledge), την εργασιακή προσωπικότητα που βασίζεται στη θεωρία του John Holland, τα κίνητρα (motivation), τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και αξίες (personality traits and values), τις ικανότητες (aptitudes) και τις δεξιότητες (Skills). Page 3 / 27

4 Training & Development Το πρώτο στάδιο σε όλες τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες σχεδιασμού της εκπαίδευσης και ανάπτυξης (ISD, ADDIE κα) είναι η ανίχνευση, ανάλυση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών του οργανισμού και των εργαζομένων, με στόχο τον εντοπισμό των κενών (Gaps) ανάμεσα στο επιθυμητό επίπεδο απόδοσης (performance) και το πραγματικό. Το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί είτε με εκπαίδευση είτε με παρεμβάσεις της διοίκησης (management actions). Έχει εντοπιστεί όμως διεθνώς η αδυναμία πολλών παραδοσιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης να παρέχουν πρακτική, ουσιαστική και εξατομικευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη με μετρήσιμα αποτελέσματα, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα competencies που να οδηγούν σε exemplary performance με στόχο την ανάπτυξη του ταλέντου (talent management). Στη λύση αυτού του προβλήματος επιχειρεί να συμβάλει η παρούσα αναφορά, η οποία καινοτομεί και παρουσιάζει τις ανάγκες του εξεταζόμενου εργαζόμενου με βάση την ατομική του αναφορά ταύτισης με τη θέση εργασίας (Job Match) συγκρινόμενη με τις απαιτήσεις της πρότυπης θέσης (exemplary performance competencies). Τα κενά που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή μετατρέπονται σε εκπαιδευτικές ανάγκες (Gap Analysis) που αφορούν το συγκεκριμένο εργαζόμενο (εξατομίκευση). Στη συνέχεια τα στελέχη Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θα μπορούν να είναι σε θέση, μαζί με τον εργαζόμενο, να συν-διαμορφώσουν συγκεκριμένους στόχους (Objectives) οι οποίοι θα επιτευχθούν μέσα από κατάλληλα κάθε φορά προγράμματα και δράσεις εκπαίδευσης, coaching, ανάπτυξης. Πολλοί από τους εξεταζόμενους παράγοντες αφορούν σε δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν ή να αναπτυχθούν με κατάλληλη εκπαίδευση. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που αφορούν πάγια στοιχεία της προσωπικότητας του εργαζόμενου, ως εκ τούτου είναι μεν δυνατή η εκπαίδευση (κυρίως συμπεριφοριστική) του ατόμου, ώστε να λειτουργεί αποδοτικότερα στη θέση εργασίας, δε θα πρέπει όμως να αναμένει κανείς άμεσα εξαιρετική απόδοση (exemplary performance), αν αυτοί οι παράγοντες αποκλίνουν ιδιαίτερα από τις αποδεκτές ζώνες για τη θέση εργασίας (Επιθυμητών Διαστημάτων Του Προτύπου Θέσης Εργασίας). Επίσης θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα: το πρόβλημα πηγάζει από μια έλλειψη σε συγκεκριμένη δεξιότητα ή υπάρχουν οργανωσιακοί ή άλλοι εξωγενείς παράγοντες που το δημιουργούν;. Στην πρώτη περίπτωση η εκπαίδευση σαφώς μπορεί να λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, που το πρόβλημα είναι εξωγενές και δεν έχει να κάνει μόνο με τον εργαζόμενο, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα από τη διοίκηση (management action) ή θα πρέπει να γίνει πλέον οργανωσιακή αλλαγή. Τέλος η εξέταση των competencies στην παρούσα αναφορά δε θα πρέπει να συγχέεται με τη μέτρηση της αποδοτικότητας. Τα competencies είναι η ικανότητα να κάνει κανείς τη δουλειά του. Η απόδοση (performance) είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς. Page 4 / 27

5 Μέθοδος Εκπαίδευσης Στην παρουσίαση των προτάσεων για εκπαίδευση και ανάπτυξη εμφανίζεται η πρόταση για μέθοδο εκπαίδευσης. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον οργανισμό είναι: 1. Παραδοσιακή εκπαίδευση ( σεμινάρια) για ανάγκες πολλών εργαζομένων σε μη εξειδικευμένα αντικείμενα 2. Εργαστηριακή εκπαίδευση (Workshops) για ανάγκες που αναπτύσσουν δεξιότητες και απαιτούν πρακτική εφαρμογή από τους συμμετέχοντες (Learn by doing) 3. Βιωματική εκπαίδευση για ανάγκες που αναπτύσσουν soft skills με έμφαση στην εμπειρία και στην ομαδοσυνεργατική προσέγγιση 4. Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) για ανάγκες σε αποσπασματικές δεξιότητες και γνωστικά πεδία με έμφαση εξατομεικευμένη ηλεκτρονική αλλά και ελεγχόμενη μάθηση 5. Coaching με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλαγή στάσης και δημιουργία κουλτούρας σε στελέχη με σημασία για τον οργανισμό 6. On the job Training (OJT), που σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται στο χώρο εργασίας του εκπαιδευόμενου. 7. Μικτή Μάθηση (Blended Learning) για ανάγκες ενός ευρύτερου και μακροχρόνιου εκπαιδευτικού σχεδιασμού που συνδυάζει άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους (Παραδοσιακή, e-learning, online training, learning 2.0 κα) με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου, των πόρων και των συνθηκών μάθησης. Τεχνικές εκπαίδευσης Στις προτάσεις ανάπτυξης των δεξιοτήτων προτείνονται, προς διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε αντοιστοιχία με τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις κατάλληλες τεχνικές εκπαίδευσης που μπορούν να συντελέσουν στην επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων. Ενδεικτικά οι τεχνικές εκπαίδευσης μπορούν να είναι μεταξύ των : Εισήγηση, Επίδειξη, Ατομική Εργασία, Μελέτη Περίπτωσης, Ερωτήσεις - Αποκρίσεις, Κατευθυνόμενη Συζήτηση, Καταιγισμός Ιδεών, Εννοιολογικοί Χάρτες, Αφήγηση Περιπτώσεων, Ομαδικές Τεχνικές, Πρακτική Άσκηση, Μικροδιδασκαλία, Debate, Brainstorming, Εννοιολογικοί Χάρτες, Ομαδοσυνεργατικές Τεχνικές, Προσομοίωση, Επίλυση Προβλημάτων, Μικροδιδασκαλία, Τεχνική DELPHI, Project Based Τεχνικές Page 5 / 27

6 Desired Level of Performance Ο κάθε σχεδιαστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να σχεδιάσει και να προσαρμόσει κατάλληλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, όταν γνωρίζει το επιθυμητό επίπεδο μάθησης με βάση κάποια ταξινομία (taxonomy Bloom s, Dave, Colb, Harrow etc). Στην παρούσα αναφορά χρησιμοποιείται ένα απλοποιημένο μοντέλο της ψυχοκινητικής συμπεριφοράς του ταξινομίας του Dave: Desired Level of Performance 1 Desired Level of Performance 2 Desired Level of Performance 3 Στο επίπεδο αυτό το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες του και να ενεργεί είτε αντιγράφοντας / επαναλαμβάνοντας ενέργειες άλλων, είτε ακολουθώντας οδηγίες- εντολές με καθοδήγηση (βήμα βήμα). Στο επίπεδο αυτό το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να συνειδητοποεί τις ικανότητές του και να εφαρμόζει με ακρίβεια διαδικασίες χωρίς καθοδήγηση, αλλά σκεπτόμενος σε κάθε βήμα. Στο επίπεδο αυτό το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί ασυνείδητα και αυτοματοποιημένα, να ολοκληρώνει με ακρίβεια διαδικασίες χωρίς καθοδήγηση. Να είναι σε θέση να κάνει συνδυαστική χρήση και άλλων δεξιοτήτων και να λειτουργεί συνθετικά. Στις προτεινόμενες δεξιότητες η σήμανση για κάθε skill που χρειάζεται εκπαίδευση αποτελείται απο 3 στοιχεία (του τύπου A.3.3) : 1. Σημαντικότητα/Επείγον της εκπαίδευσης. Υπάρχουν τέσσερις (4) κατηγορίες: Α (Must Work on) είναι η κατηγορία που εμπεριέχει competencies που χρήζουν άμεσης προσοχής απο τον εργαζόμενο και τον προϊστάμενο B (Should Work on) για competencies που θα πρέπει ο εργαζόμενος να αναπτύξει άμεσα χωρίς όμως να είναι η πρώτιστη προτεραιότητα C (Nice to Work on) για competencies που δεν είναι προτεραιότητα, αλλά θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλάνο ανάπτυξης της επόμενης περιόδου D (Only for Personal Development) αφορούν σε competencies που καλύπτει ο εργαζόμενος σε σχέση με την παρούσα θέση εργασίας, αλλά θα μπορούσε να αναπτύξει είτε για προσωπική βελτίωση είτε σε σχέση με άλλες - μελλοντικές - θέσεις εργασίας 2. Το μεσαίο νούμερο αφορά στο Desired Level of Performance της θέσης 3. Το τρίτο νούμερο αφορά στο τωρινό αντίστοιχο επίπεδο του εργαζόμενου (current_level) Page 6 / 27

7 Competency Model based on Job Description Ο στόχος του Competency Model, που προκύπτει από τα δεδομένα του συστήματος σε συνεργασία με τον οργανισμό, είναι απεικονίσει όσο το δυνατό πιο πιστά τον ατομικό χάρτη των δεξιοτήτων του ατόμου σε σχέση με την πρότυπη θέση εργασίας και τα στατιστικά δεδομένα. Τίτλος: Secretaries, Except Legal, Medical, and Executive Σκοπός της Θέσης : Perform routine clerical and administrative functions such as drafting correspondence, scheduling appointments, organizing and maintaining paper and electronic files, or providing information to callers. Ικανότητες (Abilities) : Παράγοντας Περιγραφή Σημαντικότητα Γλωσσικές Ικανότητες Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου. 78 Συλλογιστική Ικανότητα Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη συλλογιστική ικανότητα του ατόμου, τη μέθοδο δηλαδή με την οποία τμήματα υπάρχουσας γνώσης παράγουν νέα γνώση ή εξάγουν συμπεράσματα, τη συνεπαγωγική συλλογιστική (Deductive Reasoning) που παραπέμπει στην ικανότητα κλασικής εξαγωγής συμπερασμάτων λογικής, την επαγωγική συλλογιστική (Inductive Reasoning) που αφορά στην εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων και κανόνων από φαινομενικά ασύνδετα γεγονότα ή παραδείγματα και τέλος την αφαιρετική και αναλυτική ικανότητα. 28 Αριθμητική Ικανότητα Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα εκτέλεσης απλών αριθμητικών πράξεων με ακρίβεια. 13 Απομνημόνευση Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα απομνημόνευσης λέξεων, αριθμών, εικόνων, διαδικασιών. 38 Ικανότητα Χωρικής Αναγνώρισης Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τη θέση διαγραμμάτων και σχημάτων στο χώρο. 1 Εργασιακή Προσωπικότητα (Occupational Interests) : Παράγοντας Περιγραφή Ένταση Πρακτικός Τύπος (Realistic) Υψηλός βαθμός στον παράγοντα αυτό σημαίνει ότι ο εξεταζόμενος προτιμά δραστηριότητες που επιτρέπουν τη ρητή, συστηματική χρήση εργαλείων, αντικειμένων και μηχανών. Προτιμά, επίσης, χειροπιαστές και συγκροτημένες λύσεις. Διαθέτει ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές, μηχανικές, μηχανολογικές, τεχνικές και αθλητικές ικανότητες. 6 Ερευνητικός Τύπος Υψηλός βαθμός στον παράγοντα αυτό σημαίνει ότι ο εξεταζόμενος προτιμά δραστηριότητες που επιτρέπουν τη συστηματική έρευνα 1 Page 7 / 27

8 (Investigative) φυσικών, βιολογικών και πολιτιστικών φαινομένων, και που απαιτούν παρατηρητικότητα, συμβολική και αναλυτική σκέψη. Εκτιμά την αξία της επιστημονικής και ερευνητικής ικανότητας, καθώς και το ανοικτό μυαλό. Καλλιτεχνικός Τύπος (Artistic) Υψηλός βαθμός στον παράγοντα αυτό σημαίνει ότι ο εξεταζόμενος προτιμά ελεύθερες, ασαφείς και μη συστηματικές δραστηριότητες, οι οποίες συνεπάγονται τη χρήση φυσικών, λεκτικών ή άλλων υλικών για τη δημιουργία καλλιτεχνικών προτύπων ή προϊόντων. Είναι συνήθως άτομο ανοιχτό, αυθεντικό, εκδηλωτικό, με φαντασία, με καλλιτεχνικές και δημιουργικές ικανότητες, ενώ απεχθάνεται τη συμμόρφωση σε καθιερωμένους κανόνες και, βεβαίως, τη ρουτίνα. 6 Κοινωνικός Τύπος (Social) Υψηλός βαθμός στον παράγοντα αυτό σημαίνει ότι ο εξεταζόμενος προτιμά δραστηριότητες που επιτρέπουν επαφή με τον άνθρωπο, με σκοπό την εκπαίδευση, την πληροφόρηση, τη θεραπεία, την προσφορά και τη διαφώτιση. Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο σκέψης και του αρέσει να βοηθά και να κατανοεί τους άλλους. 47 Επιχειρηματικός Τύπος (Enterprising) Υψηλός βαθμός στον παράγοντα αυτό σημαίνει ότι ο εξεταζόμενος προτιμά δραστηριότητες που επιτρέπουν την ηγεσία, την πειθώ, την εξουσία και τη διοίκηση εργαζομένων, με σκοπό την επίτευξη οργανωτικών στόχων, ενώ αποφεύγει συμβολικές και θεωρητικές δραστηριότητες. Επίσης, προτιμά δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε έλεγχο, και, γενικά, εκτιμά την αξία της ανεξαρτησίας στον εργασιακό χώρο. Τέλος, θεωρεί τον εαυτό του δημοφιλή και με αυτοπεποίθηση. 67 Συμβατικός Τύπος (Conventional) Υψηλός βαθμός στον παράγοντα αυτό σημαίνει ότι ο εξεταζόμενος προτιμά δραστηριότητες που εκτελούνται μέσα σε προδιαγεγραμμένα πλαίσια, επιτρέπουν τη διατεταγμένη και συστηματική χρήση δεδομένων και απαιτούν τάξη και ασφάλεια. Εκτιμά την αξία της προσαρμοστικότητας, της μεθοδικότητας, των υπαλληλικών, και των αριθμητικών ικανοτήτων, ενώ απεχθάνεται τα αδόμητα ή ασαφή εγχειρήματα. Ενδεικτικά του αρέσει η ανάλυση, η επεξεργασία και η ταξινόμηση δεδομένων στον εργασιακό χώρο του γραφείου ή της υπηρεσίας. 100 Κίνητρα (Motivation): Παράγοντας Περιγραφή Σημαντικότητα Αυτονομία Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη σημασία που αποδίδει στη δυνατότητα για αυτονομία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και στην προοπτική προσφοράς έργου ως άτομο και όχι ως μέλος μιας ομάδας. 28 Οικονομικές Απολαβές Ο παράγοντας αυτός εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι οικονομικές απολαβές ως εργασιακό κίνητρο καθορίζουν την επαγγελματική του συμπεριφορά και τη δραστηριοποίησή του. 47 Ασφάλεια - Σταθερότητα Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη σημασία που αποδίδει στις συνθήκες που επικρατούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, και συγκεκριμένα, το βαθμό στον οποίο η ασφάλεια, η σταθερότητα, 47 Page 8 / 27

9 η άνεση και η τάξη επηρεάζουν τις επαγγελματικές του επιλογές. Δυνατότητα Εξέλιξης Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη σημασία που αποδίδει στις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης ως εργασιακό κίνητρο. 28 Αναγνώριση Προσφερόμενου Έργου Ο παράγοντας αυτός αφορά τη βαρύτητα που αποδίδει το άτομο στο κατά πόσο το έργο που προσφέρει αναγνωρίζεται και αξιολογείται θετικά από τον εργοδότη/διοίκηση και γενικότερα από το εργασιακό του περιβάλλον. 28 Άσκηση Επιρροής και Εξουσίας Ο παράγοντας αυτός ερευνά το πώς και το κατά πόσο το άτομο αξιολογεί ως εργασιακό κίνητρο τη δυνατότητα άσκησης επιρροής και εξουσίας που του παρέχει το εργασιακό περιβάλλον. 28 Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Αξίες (Personality Values): Παράγοντας Περιγραφή Σημαντικότητα Δημιουργικότητα και Καινοτομική Σκέψη Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την πρωτοτυπία στη σκέψη και την παραγωγή ιδεών, τον εναλλακτικό και καινοτόμο τρόπο σκέψης καθώς και τη δημιουργικότητα στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό νέων ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών. 46 Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση (του ανθρώπου) Ο παράγοντας αυτός ερευνά το βαθμό στον οποίο το άτομο ενδιαφέρεται να εξυπηρετεί και να βοηθά άλλους ανθρώπους, κατανοεί τις ανάγκες τους και να είναι ευαισθητοποιημένο στα συναισθήματα των άλλων, πελατών, συνεργατών ή ασθενών. 65 Αντοχή στο Στρες Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη δεκτικότητα στην κριτική και την ικανότητα διαχείρισης του στρες στον εργασιακό χώρο. 73 Αποφασιστικότητα Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη δυνατότητα του ατόμου να αναλύει και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες, να αξιολογεί τα πιθανά αποτελέσματα και να λαμβάνει αποφάσεις με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. 50 Επιτεύγματα / Προσπάθεια Ο παράγοντας εξετάζει το βαθμό προσήλωσης του ατόμου σε προσωπικούς απαιτητικούς στόχους και επιτεύγματα. 71 Επιμονή Ο παράγοντας εξετάζει το βαθμό επιμονής μπροστά σε εμπόδια 62 Πρωτοβουλία Ο παράγοντας εξετάζει τη διάθεση του ατόμου για ανάληψη πρωτοβουλιών και προκλήσεων. 71 Συνεργασία Ο παράγοντας εξετάζει το βαθμό στον οποίο το άτομο είναι ευχάριστο στο εργασιακό περιβάλλον, με διάθεση καλής συνεργασίας και δημιουργεί εποικοδομητικές εργασιακές σχέσεις που διαρκούν. 81 Αυτοέλεγχος / Ψυχραιμία Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη δυνατότητα του ατόμου να ελέγχει τα συναισθήματά του και να είναι ψύχραιμο ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. 78 Προσαρμοστικότητ Ο παράγοντας αυτός εξετάζει το βαθμό στον οποίο το άτομο είναι 72 Page 9 / 27

10 α / Ευελιξία Αξιοπιστία/Υπευθ υνότητα δεκτικό στην αλλαγή (θετική ή αρνητική) και στην ποικιλία στον εργασιακό χώρο. Ο παράγοντας αυτός εξετάζει το βαθμό αξιοπιστίας και υπευθυνότητας του ατόμου. 88 Προσοχή στη Λεπτομέρεια Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την προσοχή στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια στα εργασιακά καθήκοντα 88 Αναλυτική Σκέψη Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα ανάλυσης των πληροφοριών σε διακριτά μέρη, αναγνώρισης των αρχών και των κανόνων που τα διέπουν, καθώς και χρήσης της λογικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 53 Δεξιότητες (Skills): Παράγοντας Περιγραφή Σημαντικότητα Ηγεσία Ο παράγοντας εξετάζει την επιθυμία και την ικανότητα του ατόμου για ανάληψη ηγετικού ρόλου και ανάληψη ευθυνών καθώς και τη διάθεση να ακουστούν οι απόψεις του και να δίνει οδηγίες. 60 Ενεργητική Ακρόαση Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να δίνει πλήρη προσοχή στους συνομιλητές του, να αντιλαμβάνεται τα όσα λέγονται χωρίς να διακόπτει. 75 Κριτική Σκέψη Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τη λογική και τη συλλογιστική, ώστε να αξιολογεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών και να προτείνει λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. 53 Ενεργητική Μάθηση Ο παράγοντας αυτός εξετάζει το βαθμό στον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τη σημασία της νέας γνώσης στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. 56 Κοινωνική Νοημοσύνη Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις αντιδράσεις των άλλων και να κατανοεί τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν με αυτό τον τρόπο. 60 Πειθώ - Διαπραγμάτευση Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να πείθει και να επηρεάζει τους συνανθρώπους του αλλάξουν γνώμη ή συμπεριφορά (για παράδειγμα σε μια πώληση). Καθώς και να διαχειρίζεται παράπονα, διαφορές και συγκρούσεις σε μια διαπραγμάτευση. 34 Διαχείριση Χρόνου Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χρόνο το δικό του και των άλλων. 75 Διαχείριση Οικονομικών Πόρων Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση εργασιών, να κρατά λογιστικά δεδομένα, να ελέγχει και να επιβλέπει δαπάνες. 36 Page 10 / 27

11 Διαχείριση Υλικών Πόρων Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να αποκτά, να επιβλέπει και να διαχειρίζεται πόρους, όπως εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και υλικά για την υλοποίηση εργασιών. 40 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να παρακινεί, να αναπτύσσει και να καθοδηγεί συνεργάτες, καθώς και να επιλέγει τους κατάλληλους εργαζόμενους για την κάθε εργασία. 37 Επεξεργασία Πληροφοριών Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να συλλέγει, κωδικοποιεί, ταξινομεί, ελέγχει και επιβεβαιώνει πληροφορίες ή δεδομένα. 75 Οργάνωση και Σχεδιασμός Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να θέτει μακροπρόθεσμους στόχους και να σχεδιάζει τη στρατηγική και τις δράσεις για την επίτευξή τους. Να σχεδιάζει χρονικά τις δραστηριότητες και να θέτει τις προτεραιότητες. 54 Επικοινωνιακές Δεξιότητες Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί με συνεργάτες μέσα στον εργασιακό χώρο, να επικοινωνεί με ανθρώπους εκτός του εργασιακού χώρου καθώς και να αντιπροσωπεύει τον οργανισμό σε πελάτες, το κοινό, τις κυβερνητικές αρχές και άλλους φορείς, ανεξάρτητα από το τον τρόπο ή τα μέσα επικοινωνίας (πχ. γραπτός ή προφορικός λόγος, τηλεφωνική ή δια ζώσης επικοινωνία). 78 Ανάπτυξη και Δημιουργία Ομάδων (Team Building) Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να δημιουργεί ομάδες εργασίας που να εργάζονται προς την επίτευξη κοινών στόχων. Επίσης να αναπτύσσει τις ομάδες ενθαρρύνοντας και οικοδομώντας αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των μελών των ομάδων. 36 Επιμόρφωση και Εκπαίδευση Συνεργατών Ο παράγοντας αυτός εξετάζει το βαθμό στον οποίο το άτομο θα είναι σε θέση να διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των άλλων, να σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα ή /και να εκπαιδεύει άλλους. 39 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Development and Coaching) Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να ανιχνεύει τις ανάγκες των εργαζομένων για ανάπτυξη, να συμβουλεύει, να καθοδηγεί και να βοηθά τους άλλους να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους (Coaching & Mentoring). Επίσης να θέτει δείκτες αποδοτικότητας στην εργασία και να αξιολογεί την απόδοση των εργαζομένων. Τέλος να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διοίκηση ή σε ομάδες σε θέματα τεχνικά ή διαδικασιών. 31 Διοικητικές δραστηριότητες Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να διεκπεραιώνει διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, όπως διαχείριση αρχείων, φακέλων και εγγράφων. 83 Page 11 / 27

12 Αναλυτικά οι προτάσεις Εκπαίδευσης - Ανάπτυξης Τα αποτελέσματα του Τεστ εμφανίζουν τις σταθμισμένες μετρήσεις του εργαζόμενου ανά παράγοντα και συσχετίζονται με τις απαιτήσεις (requirements) του προτύπου της θέσης εργασίας (Job Description) που κατασκευάστηκε με το Job Description Tool του HR Mentor.To Job Description Tool είναι μια βάση δεδομένων της Human Asset SA που βασίζεται στην εθνική βάση δεδομένων του U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration και ακολουθεί τις αρχές του International Standard Classification of Occupations (ISCO) του International Labor Organization (ILO). Α. Οι Γνώσεις που απαιτούνται (Knowledge) Οι γνώσεις αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη επιτυχή και αποτελεσματική απόδοση του εργαζόμενου. Το επίπεδο των γνώσεων καθώς και ο βαθμός σημαντικότητας της κάθε κατηγορίας μπορούν να οριστούν στο σύστημα. Ταυτόχρονα δύναται να κατασκευαστεί διαγνωστικό τεστ, σε συνεργασία με τον οργανισμό, για τη διενέργεια τεστ γνώσεων (Generic and Job Specific). Τα αποτελέσματα των τεστ μπορούν να ενσωματωθούν στην παρούσα έκθεση, στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η παρούσα έκθεση δε συμπεριλαμβάνει διαγνωστικό τεστ γνώσεων. Β. Η προσωπικότητα (Κατανοώντας τον εργαζόμενο) Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα και οι αξίες του κάθε ατόμου δύσκολα αλλάζουν στον ενήλικα και συνήθως όχι με την τυπική εκπαίδευση. Στην περίπτωση των κινήτρων τα κενά μπορούν να αντιμετωπιστούν με management actions, ενώ στην περίπτωση που κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας οδηγούν σε συμπεριφορά που είναι διαφορετική από το επιθυμητό μοντέλο της προτύπου θέσης εργασίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί η τεχνική του coaching (εσωτερικού-εξωτερικού). Ο coach (αλλά και το ίδιο το άτομο) θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την προσωπικότητα του ατόμου μέσα από τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών τεστ και να επικεντρωθεί στα competencies που μπορούν να βελτιωθούν με βάση το επιθυμητό πρότυπο της θέσης εργασίας. Page 12 / 27

13 Β.1 Εργασιακή Προσωπικότητα (Ενδιαφέροντα/Interests) Η επαγγελματική-περιβαλλοντική τυπολογία του John Holland χρησιμοποιεί μια ειδική ταξινόμηση της προσωπικότητας, προκειμένου να περιγράψει και να εξηγήσει ατομικές διαφορές και ομοιότητες, και μια ταξινόμηση εργασιακών περιβαλλόντων, προκειμένου να περιγράψει και να εξηγήσει διαφορές και ομοιότητες μεταξύ επαγγελμάτων. Η θεωρία χρησιμοποιεί τις δύο αυτές ταξινομήσεις, καθώς και μια σειρά συμπληρωματικών εννοιών, για να εξηγήσει μεταξύ άλλων τη συμβατότητα της προσωπικότητας με το εργασιακό περιβάλλον. Ο εξεταζόμενος εμφανίζεται με επαρκές ενδιαφέρον για τεχνικές, μηχανικές και πρακτικές δραστηριότητες στο χώρο εργασίας στο βαθμό που απαιτείται από τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.το ενδιαφέρον του για δραστηριότητες που επιτρέπουν τη συστηματική έρευνα, παρατηρητικότητα, συμβολική και αναλυτική σκέψη είναι το αναμενόμενο για τη θέση εργασίας.προτιμά στον κατάλληλο βαθμό την επαφή με τον άνθρωπο και του αρέσει να βοηθά και να κατανοεί τους άλλους μέσα από το περιβάλλον εργασίας.προτιμά τις δραστηριότητες που επιτρέπουν την ηγεσία, την πειθώ, την εξουσία και τη διοίκηση εργαζομένων, με σκοπό την επίτευξη οργανωτικών στόχων στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη θέση εργασίας.προτιμά στον κατάλληλο βαθμό τις δραστηριότητες που εκτελούνται μέσα σε προδιαγεγραμμένα πλαίσια, επιτρέπουν τη διατεταγμένη και συστηματική χρήση δεδομένων και απαιτούν τάξη και ασφάλεια. Δείχνει να μην προτιμά τις δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που απαιτεί αυτή η θέση. Β.2. Κίνητρα (Motivation): Γνωρίζοντας τι είναι αυτό που παρακινεί τον εργαζόμενο στη καθημερινή άσκηση των καθηκόντων του, εφόσον μπορούμε να το ικανοποιούμε, αυξάνουμε τις πιθανότητες για μεγαλύτερη απόδοση. Αντίθετα, αν τα κίνητρα είναι ασύμβατα με τις προδιαγραφές της θέσης, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση, ακόμα και για άτομα με υψηλές ικανότητες. Αυτονομία Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη σημασία που αποδίδει στη δυνατότητα για αυτονομία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και στην προοπτική προσφοράς έργου ως άτομο και όχι ως μέλος μιας ομάδας. Η αυτονομία στην εκτέλεση των καθηκόντων είναι μέσα στα επιθυμητά όρια. Οικονομικές Απολαβές Ο παράγοντας αυτός εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι Page 13 / 27

14 οικονομικές απολαβές ως εργασιακό κίνητρο καθορίζουν την επαγγελματική του συμπεριφορά και τη δραστηριοποίησή του. Οι οικονομικές απολαβές είναι σημαντικό κίνητρο για το άτομο για την δραστηριοποίησή του στο χώρο εργασίας. Ασφάλεια - Σταθερότητα Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη σημασία που αποδίδει στις συνθήκες που επικρατούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, και συγκεκριμένα, το βαθμό στον οποίο η ασφάλεια, η σταθερότητα, η άνεση και η τάξη επηρεάζουν τις επαγγελματικές του επιλογές. Ενδιαφέρεται για τις συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, όπως η ασφάλεια, η σταθερότητα, η άνεση και η τάξη, συνθήκες που είναι σε ταύτιση με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Δυνατότητα Εξέλιξης Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη σημασία που αποδίδει στις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης ως εργασιακό κίνητρο. Οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρει η θέση παρακινούν το άτομο. Αναγνώριση Προσφερόμενου Έργου Ο παράγοντας αυτός αφορά τη βαρύτητα που αποδίδει το άτομο στο κατά πόσο το έργο που προσφέρει αναγνωρίζεται και αξιολογείται θετικά από τον εργοδότη/διοίκηση και γενικότερα από το εργασιακό του περιβάλλον. Η αναγνώριση του προσφερόμενου έργου είναι επαρκές κίνητρο. Άσκηση Επιρροής και Εξουσίας Ο παράγοντας αυτός ερευνά το πώς και το κατά πόσο το άτομο αξιολογεί ως εργασιακό κίνητρο τη δυνατότητα άσκησης επιρροής και εξουσίας που του παρέχει το εργασιακό περιβάλλον. Page 14 / 27

15 Η άσκηση επιρροής και εξουσίας είναι επαρκές κίνητρο στο βαθμό που απαιτείται από τη θέση εργασίας. Page 15 / 27

16 Β.3 Γενικά χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Αξίες Εξετάζονται βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με βάση τις απαιτήσεις της επιλεγμένης θέσης εργασίας. Δημιουργικότητα και Καινοτομική Σκέψη Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την πρωτοτυπία στη σκέψη και την παραγωγή ιδεών, τον εναλλακτικό και καινοτόμο τρόπο σκέψης καθώς και τη δημιουργικότητα στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό νέων ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών. Το επίπεδο της πρωτοτυπίας στη σκέψη, η παραγωγή καινοτόμων ιδεών και η δημιουργική σκέψη θα πρέπει να ενισχυθούν με προσπάθεια και εξάσκηση, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τα καθηκόντα της θέσης εργασίας. Αντοχή στο Στρες Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη δεκτικότητα στην κριτική και την ικανότητα διαχείρισης του στρες στον εργασιακό χώρο. Δεν αποδέχεται εύκολα την κριτική από τους άλλους και η ικανότητα διαχείρισης του στρες που δημιουργείται από τα καθήκοντα της θέσης εργασίας χρειάζεται ενίσχυση. Αποφασιστικότητα Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη δυνατότητα του ατόμου να αναλύει και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες, να αξιολογεί τα πιθανά αποτελέσματα και να λαμβάνει αποφάσεις με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Αναλύει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες με ακρίβεια, αξιολογεί τα πιθανά αποτελέσματα και λαμβάνει αποφάσεις με σχετική αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Επιτεύγματα / Προσπάθεια Ο παράγοντας εξετάζει το βαθμό προσήλωσης του ατόμου σε προσωπικούς απαιτητικούς στόχους και επιτεύγματα. Θέτει στόχους και τους ακολουθεί, όχι όμως πάντα με απόλυτη προσήλωση, πράγμα που χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και δέσμευση. Επιμονή Ο παράγοντας εξετάζει το βαθμό επιμονής μπροστά σε εμπόδια Η επιμονή του στις ενέργειες εκείνες που θα ξεπεράσουν τα εμπόδια και θα επιφέρουν επίτευξη των επαγγελματικών στόχων είναι ικανοποιητική, υπάρχουν Page 16 / 27

17 όμως περιθώρια βελτίωσης. Πρωτοβουλία Ο παράγοντας εξετάζει τη διάθεση του ατόμου για ανάληψη πρωτοβουλιών και προκλήσεων. Η θέση εργασίας χρειάζεται την ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών, παρεμβάσεων και νέων δράσεων για τη βελτίωση διαδικασιών. Συνεργασία Ο παράγοντας εξετάζει το βαθμό στον οποίο το άτομο είναι ευχάριστο στο εργασιακό περιβάλλον, με διάθεση καλής συνεργασίας και δημιουργεί εποικοδομητικές εργασιακές σχέσεις που διαρκούν. Το άτομο δείχνει να μην έχει έντονη διάθεση για συνεργασία με άλλους στο χώρο εργασίας και προτιμά να εργάζεται μόνο του ή με μηχανήματα. Χρειάζεται κάποια προσπάθεια για να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως μέλος ομάδας. Αυτοέλεγχος / Ψυχραιμία Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη δυνατότητα του ατόμου να ελέγχει τα συναισθήματά του και να είναι ψύχραιμο ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Το άτομο δείχνει να ελέγχει τα συναισθήματά του και είναι ψύχραιμο ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερο αυτοέλεγχο. Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία Ο παράγοντας αυτός εξετάζει το βαθμό στον οποίο το άτομο είναι δεκτικό στην αλλαγή (θετική ή αρνητική) και στην ποικιλία στον εργασιακό χώρο. Η δυνατότητα του ατόμου να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες στον εργασιακό χώρο με επιτυχία χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται περισσότερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Αξιοπιστία/Υπευθυν ότητα Ο παράγοντας αυτός εξετάζει το βαθμό αξιοπιστίας και υπευθυνότητας του ατόμου. Η υπευθυνότητά του και η αξιοπιστία στην εκτέλεση των καθηκόντων σε αυτή τη θέση είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Προσοχή στη Λεπτομέρεια Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την προσοχή στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια στα εργασιακά καθήκοντα Page 17 / 27

18 Δείχνει τη δέουσα προσοχή στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια στα εργασιακά καθήκοντα. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αναλυτική Σκέψη Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα ανάλυσης των πληροφοριών σε διακριτά μέρη, αναγνώρισης των αρχών και των κανόνων που τα διέπουν, καθώς και χρήσης της λογικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η ικανότητα ανάλυσης πληροφοριών και η λογική σκέψη που απαιτούνται από τα εργασιακά του καθήκοντα είναι ικανοποιητικά. Υπάρχουν βέβαια περιθώρια βελτίωσης. Page 18 / 27

19 Γ. Οι Ικανότητες (Abilities) : Εξετάζονται οι γνωσιακές νοητικές ικανότητες που θεωρούνται πρωτεύουσας σημασίας για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης εργασίας. Γλωσσικές Ικανότητες Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου. Η ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου θα μπορούσε να αναπτυχθεί ώστε να φτάσει το ανώτερο επιθυμητό για τη θέση εργασίας. Page 19 / 27

20 Δ. Δεξιότητες (Skills) Εξετάζονται βασικές επαγγελματικές δεξιότητες, δηλαδή οι ικανότητες του ατόμου να αξιοποιεί και εφαρμόζει γνώσεις για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων, σχετικών με την επιλεγμένη θέση εργασίας. B.3.2 Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Επεξεργασία Πληροφοριών Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να συλλέγει, κωδικοποιεί, ταξινομεί, ελέγχει και επιβεβαιώνει πληροφορίες ή δεδομένα. Το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση αυτόματα και μηχανικά να: επιλέγει και να χρησιμοποιεί τους βέλτιστους τρόπους συλλογής των πληροφοριών χειρίζεται με άνεση όλα τα στάδια και τις τεχνικές χειρισμού των πληροφοριών ερμηνεύει και να αξιοποιεί κατάλληλα κάθε πληροφορία διακρίνει τις έγκυρες πληροφορίες να διακινεί και να προωθεί τις κατάλληλες πληροφορίες στους κατάλληλους ανθρώπους ή συστήματα Knowledge management του οργανισμού Άλλοι συσχετιζόμενοι παράγοντες που προτείνεται να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό: Συλλογιστική Ικανότητα, Προσοχή στη Λεπτομέρεια, Αναλυτική Σκέψη, Ενεργητική Ακρόαση, Αξιοπιστία/Υπευθυνότητα, Κριτική Σκέψη, Οργάνωση και Σχεδιασμός, Διοικητικές δραστηριότητες Desired Level of Performance: Στο επίπεδο αυτό το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί ασυνείδητα και αυτοματοποιημένα, να ολοκληρώνει με ακρίβεια διαδικασίες χωρίς καθοδήγηση. Να είναι σε θέση να κάνει συνδυαστική χρήση και άλλων δεξιοτήτων και να λειτουργεί συνθετικά. Προτεινόμενη Μέθοδος Εκπαίδευσης: Workshop, On the Job Training, e-learning/blended Learning, Βιωματική Εκπαίδευση, Coaching. Προτεινόμενες Τεχνικές Εκπαίδευσης : Μελέτες Περίπτωσης, Ομαδοσυνεργατικές Τεχνικές, Ομαδικές Τεχνικές, Προσομοίωση, Επίλυση Προβλημάτων, Μικροδιδασκαλία, Τεχνική DELPHI, Project Based Τεχνικές. C.3.3 Διαχείριση Χρόνου Ο παράγοντας αυτός εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χρόνο το δικό του και των άλλων. Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να: χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί εργαλεία διαχείρισης Page 20 / 27

Organizational / Group Needs Analysis. Based on Group Needs Gap Analysis using Psychometric Tests. sffdsfds

Organizational / Group Needs Analysis. Based on Group Needs Gap Analysis using Psychometric Tests. sffdsfds Organizational / Group Needs Analysis Based on Group Needs Gap Analysis using Psychometric Tests sffdsfds 24/10/2011 Θέσεις εργασίας: Τίτλος Θέσης Εργασίας Αριθμός Εργαζομένων Bank of Piraeus Banking Services

Διαβάστε περισσότερα

Universal Life Insurance Sales Agents

Universal Life Insurance Sales Agents Competency Model Based on job Description: Universal Life Insurance Sales Agents (Job_ID HA_1119) Tuesday 8th of February 2011 05:41:02 PM Supported by: Εισαγωγή Το σύστημ α HR Mentor ARISTON έχει δημ

Διαβάστε περισσότερα

Job Analysis & Job Match Report

Job Analysis & Job Match Report Job Analysis & Job Match Report Based on Psychometric Tests and Standards Job Description: (Job_ID ) Monday 31st of January 2011 08:39:49 PM Supported by: Εισαγωγή Το σύστημ α HR Mentor ARISTON έχει δημ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα των Κοινωνικώς Επιχειρούντων/ Συλλογική Δράση

Η ταυτότητα των Κοινωνικώς Επιχειρούντων/ Συλλογική Δράση Η ταυτότητα των Κοινωνικώς Επιχειρούντων/ Συλλογική Δράση 14.06.2016 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή αέλια εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικότητα: Τα ιδιαίτερα και σχετικά σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης που παρουσιάζουν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

The Relationship of Versatility with Job Performance. Ομιλητής: Κώστας Βουτσινάς, Senior Consultant Trainer

The Relationship of Versatility with Job Performance. Ομιλητής: Κώστας Βουτσινάς, Senior Consultant Trainer The Relationship of Versatility with Job Performance Ομιλητής: Κώστας Βουτσινάς, Senior Consultant Trainer Versatility Ικανότητα να κερδίζεις την αποδοχή των άλλων, πολυτάλαντο, Ικανότητα «προσαρμογής»

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας)

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Εισηγητής: Ι.Σ. Παναγόπουλος, PhD in Industrial Psychology Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της SHL Ελλάς 1 Στόχοι Εισαγωγή στα Ψυχομετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ποιοι είμαστε Όμιλος Εταιριών Σαμαράς & Συνεργάτες ( 5 εταιρείες ). One Stop Consulting

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αφορμή ( 1 ) Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Η μια δεν ήξερε να βάλει το στικάκι στη θύρα, ενώ ο άλλος παιδευόταν να ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Job Analysis & Job Match Report

Job Analysis & Job Match Report Job Analysis & Job Match Report Based on Psychometric Tests and Standards Job Description: universal life Insurance Sales Agents (Job_ID HA_1114) daphne angelidou Wednesday 2nd of February 2011 07:52:41

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Βοηθά στις αποτελεσματικές τοποθετήσεις. Βοηθά στην οριοθέτηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων

Αξιολόγηση. Βοηθά στις αποτελεσματικές τοποθετήσεις. Βοηθά στην οριοθέτηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων 4 η Ενότητα HR Βοηθά στην οριοθέτηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων Βοηθά στις αποτελεσματικές τοποθετήσεις Αξιολόγηση Βοηθά να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της προσέλκυσης και επιλογής Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 1 Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών Υπεύθυνοι: Ζωή Δημητριάδη, Ph.D., Καθηγήτρια Δρ. Φώτης Βούζας, Αν. Καθηγητής Σχήμα 1. Προσδιορισμός Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Diploma in Coaching EMCC & AC Accredited

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Diploma in Coaching EMCC & AC Accredited Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Diploma in Coaching EMCC & AC Accredited Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος (1) Diploma in

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στον άνθρωπο επενδύστε στο μέλλον

Επενδύστε στον άνθρωπο επενδύστε στο μέλλον Επενδύστε στον άνθρωπο επενδύστε στο μέλλον INFOLAB σημαίνει: Παρουσία 17 ετών στο χώρο της εκπαίδευσης Tailor made Εκπαιδευτικά προγράμματα Προσανατολισμός στις ανάγκες της επιχείρησης Διαρκής Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching Εισαγωγή Το πρόγραμμα Diploma in Coaching AC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικών Επιστημόνων στην Παροχή Συμβουλευτικής Παρακίνησης για τη Διακοπή Καπνίσματος Προληπτικής Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.) σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας PAGE 1 OF 6 Human Resource Management Programme Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση Δημιουργικότητας

Διάγνωση Δημιουργικότητας Διάγνωση Δημιουργικότητας Η διάγνωση του επιπέδου δημιουργικότητας είναι το πρώτο και κύριο βήμα σε μία πρωτοβουλία καινοτομίας και χρησιμοποιείται για να παρέχει μία βάσιμη αξιολόγηση της εταιρίας ή το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Αυτοαξιολόγησης: «Μετρώ τη Συναισθηματική μου Νοημοσύνη»

Τεστ Αυτοαξιολόγησης: «Μετρώ τη Συναισθηματική μου Νοημοσύνη» Τεστ Αυτοαξιολόγησης: «Μετρώ τη Συναισθηματική μου Νοημοσύνη» Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT Business Coach, Project Manager, Adult Trainer http://dimitrazervaki.com/ Βαθμολογείστε κάθε μία από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» (κατά τον Herzberg) δημιουργεί ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής

Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΗΓΕΣΙΑ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την τυπική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2630 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα