Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ"

Transcript

1 Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά οργανωμένη και συνεχή διαδικασία ελέγχου του βαθμού στον οποίο κατακτώνται από τους εκπαιδευόμενους οι στόχοι και εκπληρούνται οι σκοποί της επιμόρφωσης. Προβλέπονται δύο μορφές αξιολόγησης που λειτουργούν συμπληρωματικά: i. μια συνεχής διαµορφωτική αξιολόγηση (formative assessment), κατά την οποία η κρίση για τον κάθε εκπαιδευόμενο θα είναι το αποτέλεσµα μιας συνεχούς διαδικασίας αποτίμησης της προόδου του και ii. μια τελική αξιολόγηση η οποία θα στηρίζεται σε μια ιδιαίτερη δοκιμασία (summative assessment) η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ορισμένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής διαδικασίας. Η συνολική αξιολόγηση για τον κάθε εκπαιδευόμενο θα στηριχθεί στις δυο αυτές επιμέρους αξιολογήσεις (διαμορφωτική και τελική), με τρόπο ο οποίος περιγράφεται παρακάτω με λεπτομέρειες. Η διαμορφωτική αξιολόγηση θα βασιστεί στην ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευομένου και στην εκτίμηση των δραστηριοτήτων και εργασιών τις οποίες θα εκπονήσει ο κάθε εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και θα αποτυπωθεί σε έναν φάκελο εργασιών (e-portfolio), ο οποίος θα δημιουργείται για κάθε εκπαιδευόμενο και θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, μέσω των σχετικών υπολογιστικών υποστηρικτικών δομών που διατίθενται στα ΠΑΚΕ κεντρικά από το έργο. Πιο συγκεκριμένα, η διαμορφωτική αξιολόγηση θα βασιστεί: στη συμμετοχή του εκπαιδευομένου στα μαθήματα στις ατομικές δραστηριότητες του εκπαιδευομένου στις εργασίες που θα εκπονήσει ο εκπαιδευόμενος στα πλαίσια των επί μέρους μαθημάτων τα οποία θα παρακολουθήσει στην πρακτική του άσκηση στη σχολική τάξη και στα ΚΣΕ. Αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευομένων ΠΑΚΕ, Μάιος 2011 σ. 1 από 5

2 Η τελική δοκιμασία θα περιλαμβάνει εργαστηριακή, online εξέταση, στην οποία ο εκπαιδευόμενος θα κληθεί να απαντήσει μέσω Η/Υ, σε συγκεκριμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου, καθώς και να διαπραγματευτεί ένα θέμα που θα αφορά στην πλήρη ανάπτυξη ενός σχεδίου μαθήματος. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την αξιολόγηση της ενεργούς συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: Οι απουσίες ενός εκπαιδευομένου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του προγράμματος, προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση του προγράμματος και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στις Οnline Κοινότητες (e-forae) που θα δημιουργηθούν επί τούτου και θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 παρεμβάσεις στη διάρκεια των σεμιναρίων. Επίσης, κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να δημιουργήσει ένα προσωπικό blog και να το ενημερώσει τουλάχιστον 3 φορές στη διάρκεια των σεμιναρίων. Η επιτυχία των παρεμβάσεων στις Online κοινότητες και της ενημέρωσης του blog, εκτιμάται από τους διδάσκοντες. Η συνολική τους συμμετοχή εκτιμάται με ένα βαθμό, έως 5 μονάδες. ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ως «ατομική δραστηριότητα» θεωρείται μια σχετικά μικρού μεγέθους εργασία η οποία περιγράφει ή σχολιάζει μια διδακτική ή επιμορφωτική δραστηριότητα. Ενδεικτικές τέτοιες δραστηριότητες (οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από ένα γραπτό κείμενο) είναι: σχολιασμός του ρόλου του διδάσκοντα στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης διδασκαλίας που αξιοποιεί χαρακτηριστικά από τη διερευνητική μάθηση. ανάπτυξη υλικού ανατροφοδότησης για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών σε ένα θέμα το οποίο θα αποτελέσει προϊόν συναίνεσης μεταξύ του εκπαιδευομένου και των διδασκόντων. προσδιορισμός και αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία ενός θέματος. Μια δραστηριότητα δεν είναι υποχεωτικά ένα γραπτό κείμενο, αλλά μπορεί να έχει τη μορφή μιας πολυμεσικής δημιουργίας, ενός μικρού βίντεο, μιας κατάλληλης ψηφιακής παρουσίασης ή ό,τιδήποτε σχετικό κρίνουν ως κατάλληλο οι διδάσκοντες που θα αναλάβουν την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων. Κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να δημιουργήσει μια τουλάχιστον δραστηριότητα για κάθε μια από τις 8 ενότητες του προγράμματος σπουδών. Κάθε δραστηριότητα βαθμολογείται με ένα βαθμό έως 1 μονάδα. Αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευομένων ΠΑΚΕ, Μάιος 2011 σ. 2 από 5

3 ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εκπαιδευόμενοι θα εκπονήσουν επίσης εργασίες. Οι εργασίες (οι οποίες συνοδεύονται από ένα γραπτό κείμενο) θα περιγράφουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: Το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος που θα αξιοποιεί διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό, εννοιολογικός χάρτης) για τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου θέματος. Το σχεδιασμό μιας διαθεματικής δραστηριότητας ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα των μαθητών, τα μέσα που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ο διδάσκων ή/και οι μαθητές, τις εμπειρίες των μαθητών, κ.λπ. Την υλοποίηση μιας μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο ομάδας εργασίας. Υλοποίηση σχεδίου μαθήματος σε επιλεγμένο από τον εκπαιδευόμενο θέμα (με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού) Σχεδίαση σεναρίου με εκπαιδευτικό λογισμικό γνωστικού αντικειμένου σε επιλεγμένο από τον εκπαιδευόμενο θέμα Σχεδίαση διαθεματικού σεναρίου με εκπαιδευτικό λογισμικό σε επιλεγμένο από τον εκπαιδευόμενο θέμα Κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να εκπονήσει 4 τουλάχιστον εργασίες, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον θα είναι του ειδικού μέρους. Κάθε εργασία βαθμολογείται με ένα βαθμό έως 3 μονάδες. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση την οποία θα πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι επιμορφωτές στα ΠΑΚΕ είναι υποχρεωτική, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν οι εκπαιδευόμενοι επιμορφωτές συγκεντρώσουν βαθμολογία μεγαλύτερη από τη βάση, δε μπορούν να πιστοποιηθούν ως επιμορφωτές αν δεν έχουν πραγματοποιήσει ένα μέρος τουλάχιστον από την πρακτική άσκηση σε σχολική τάξη και σε ΚΣΕ. Για την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, κάθε εκπαιδευόμενος επιμορφωτής εποπτεύεται από ένα διδάσκοντα, οποίος απονέμει ένα βαθμό έως 5 μονάδες για την πρακτική άσκηση στα ΚΣΕ και ένα βαθμό έως 5 μονάδες για την πρακτική άσκηση στη σχολική τάξη. Η αποτίμηση όλων αυτών των συμμετοχών, δραστηριοτήτων, εργασιών και πρακτικής άσκησης κάθε εκπαιδευόμενου επιμορφωτή θα εκφράζεται με ένα βαθμό από 1 έως 35, ο οποίος θα συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία του υποψηφίου επιμορφωτή. Το σύνολο των 35 μονάδων προκύπτει ως εξής: Κάθε εργασία 3 μονάδες. Σύνολο 4x3 = 12 Κάθε δραστηριότητα 1 μονάδα. Σύνολο 8x1=8 Πρακτική άσκηση στη σχολική τάξη: 5 μονάδες Πρακτική άσκηση στα ΚΣΕ: 5 μονάδες Λοιπές δραστηριότητες (ενεργός συμμετοχή): 5 μονάδες συνολικά Αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευομένων ΠΑΚΕ, Μάιος 2011 σ. 3 από 5

4 ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Η τελική δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των μαθημάτων. Δικαίωμα συμμετοχής στην τελική δοκιμασία έχουν οι εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 90% του συνόλου των ωρών του Προγράμματος. Η τελική δοκιμασία περιλαμβάνει μια online εξέταση με ένα θέμα ανάπτυξης και μια online εξέταση με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η τελική εξέταση θα διενεργηθεί κεντρικά για όλα τα ΠΑΚΕ την ίδια ημερομηνία, θα λάβει χώρα σε πιστοποιημένα Κέντρα εξετάσεων με θέματα τα οποία θα προταθούν από ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν επέτυχαν την πρώτη φορά, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να συμμετάσχουν σε μια επόμενη τελική δοκιμασία, για μια ακόμη φορά. Δηλαδή, κάθε υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος στη διαδικασία αυτή μέχρι 2 φορές. ONLINE ΕΞΕΤΑΣΗ με ερωτήσεις κλειστού τύπου Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν σε μια online δοκιμασία με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στο πλαίσιο της Πράξης θα προετοιμαστεί μια σχετική βάση δεδομένων ικανού (αρκούντως μεγάλου) αριθμού ανεξάρτητων ερωτήσεων. Το αυτοματοποιημένο σύστημα αξιολόγησης θα επιλέγει τα θέματα με τυχαίο τρόπο, ανάμεσα σε εκείνα τα οποία θα ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια (κάλυψη ύλης, βαθμός δυσκολίας κ. ά). Οι υποψήφιοι επιμορφωτές θα κληθούν να απαντήσουν σε έναν μεγάλο αριθμό ερωτήσεων μέσω Η.Υ. (πχ 30 ερωτήσεις). Ο βαθμός επιτυχίας των εκπαιδευόμενων στη δοκιμασία αυτή θα αποτελεί το 30% του συνολικού βαθμού κάθε εκπαιδευομένου. ONLINE ΕΞΕΤΑΣΗ με ανάπτυξη ενός θέματος Ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την ανάπτυξη ενός σχεδίου μαθήματος που περιλαμβάνει το σύνολο των πτυχών που έχουν αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης Το εν λόγω θέμα (ανά ειδικότητα) θα προταθεί από αρμόδια Επιτροπή και θα είναι το ίδιο πανελληνίως (υπενθυμίζεται ότι για όλα τα ΠΑΚΕ οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την ίδια μέρα). Ενδεχομένως, θα προταθόυν 2 θέματα για κάθε ειδικότητα (για παράδειγμα 1 θέμα που να καλύπτει την ύλη του Γυμνασίου και 1 του Λυκείου) Οι υποψήφιοι επιμορφωτές θα κληθούν να πληκτρολογήσουν τις απαντήσεις τους και να παραδώσουν το σχετικό αρχείο. Ο βαθμός επιτυχίας των εκπαιδευομένων στη δοκιμασία αυτή θα αποτελεί το 35% του συνολικού βαθμού κάθε εκπαιδευομένου. Διαδικασία αξιολόγησης Για κάθε εκπαιδευόμενο συγκροτείται και θα ενημερώνεται σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης προσωπικός φάκελος εργασιών (portfolio) στον οποίο θα τηρούνται οι εργασίες που έχει παραδώσει ο εκπαιδευόμενος αξιολογημένες από τους αντίστοιχους διδάσκοντες. η παρουσία του εκπαιδευομένου στα μαθήματα και η συμμετοχή του στις επιμέρους δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια των μαθημάτων. Αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευομένων ΠΑΚΕ, Μάιος 2011 σ. 4 από 5

5 οι επιδόσεις του στην τελική δοκιμασία. Για τη συγκρότηση και τήρηση του portfolio των εκπαδευομένων θα αξιοποιούνται οι σχετικές δομές υποστήριξης που θα διατίθενται κεντρικά από το έργο. Τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε επιμέρους αξιολόγησης, στην τελική αξιολόγηση θα είναι τα εξής: 35 % του τελικού βαθμού θα προκύψουν από την αξιολόγηση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ, (διαμορφωτική αξιολόγηση), 65 % του τελικού βαθμού θα προκύψουν από την τελική δοκιμασία ως εξής: - 35% από την online δοκιμασία στο θέμα ελεύθερης ανάπτυξης (μη αυτοματοποιημένο μέρος on-line εξέτασης) και - 30% από την online εξέταση με ερωτήσεις κλειστού τύπου/ αυτόματης διόρθωσης (αυτοματοποιημένο μέρος on-line εξέτασης). Επομένως ο τελικός βαθμός της πιστοποίησης B πιστ για κάθε υποψήφιο επιμορφωτή προκύπτει από τον τύπο: Β πιστ =0,35*Β ΠΑΚΕ +0,35*Β μη αυτ +0,30*Β αυτ όπου Β ΠΑΚΕ ο βαθμός της διαμορφωτικής αξιολόγησης στα ΠΑΚΕ, Β μη αυτ ο βαθμός του μη αυτοματοποιημένου μέρους της on line εξέτασης και Β αυτ ο βαθμός του αυτοματοποιημένου μέρους της on line εξέτασης, εκφρασμένοι σε κλίμακα Οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι θα συγκεντρώσουν, με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω, βαθμολογία άνω του 70% («βάση») θα θεωρούνται ως επιτυχώς περατώσαντες την επιμόρφωση και θα λαμβάνουν τη σχετική πιστοποίηση. Οι εκπαιδευόμενοι που δεν θα συγκεντρώσουν την παραπάνω βαθμολογία, θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μια επιπλέον επαναληπτική δοκιμασία. Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης δημιουργούνται δύο πίνακες: - πίνακας επιτυχόντων (οι εκπαιδευόμενοι που συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση της βάσης 70%). - πίνακας μη επιτυχόντων στις διαδικασίες της επιμόρφωσης (οι εκπαιδευόμενοι που συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία μικρότερη του 70%) Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα ποσοστά συμμετοχής στη συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους αξιολογικής διαδικασίας: Στο ΠΑΚΕ Στα Κέντρα Πιστοποίησης Συνεχής αξιολόγηση Τελική δοκιμασία 35 μονάδες από τη συνεχή/ διαμορφωτική αξιολόγηση μονάδες (35 μονάδες γραπτώς online ανάπτυξη θέματος, 30 μονάδες online ερωτήσεις κλειστού τύπου) Αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευομένων ΠΑΚΕ, Μάιος 2011 σ. 5 από 5

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ».

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ». ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσσαλονίκη: 26/03 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4197 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα