ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ. Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ. Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ"

Transcript

1 ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ

2 ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ Οριςμόσ: Καλοικθσ, υποτροπιάηουςα, αυτοάνοςθ, μθ ουλωτικι αλωπεκία χαρακτθριηόμενθ από εντοπιςμζνθ απϊλεια τριχϊν κατά κυκλικοφ ι ωοειδοφσ ςχιματοσ Επιδθμιολογία: 1-3% δερματολογικϊν αςκενϊν, / = 1/1, ςυχνότερα ετϊν Ιςτορία: 30 μ.χ Κορνιλιοσ Κζλςοσ, 1763 Sauvages - Nosologia methodica υςχζτιςθ με: ατοπία, ςφνδρομο Down υνφπαρξθ με: κυρεοειδίτιδα Hashimoto, διαβιτθ, λεφκθ, ομαλό λειχινα, morphea, ΕΛ, ΡΑ, ψωρίαςθ, ΨΑ, κολλαγονϊςεισ, μυαςκζνεια, κακοικθσ αναιμία, ψυχιατρικά νοςιματα (άγχοσ, κατάκλιψθ), υπερλιπιδαιμία, ΑΤ Messenger A.G et al. The British Journal Of Dermatology 2012; 166 ( )

3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Αποψιλωτικζσ πλάκεσ, λείεσ, ρόδινου ι φυςιολογικοφ χρϊματοσ υνικωσ αςυμπτωματικζσ πάνια ιπιοσ κνθςμόσ ι καφςοσ ςτισ πάςχουςεσ περιοχζσ Προςβολι οποιαςδιποτε ζντριχθσ περιοχισ: Γζνειο, φρφδια, βλεφαρίδεσ, μαςχάλεσ, εφιβαιο υμμετοχι ονφχων: 10-66% (βοκρία, τραχυονυχία, κοιλωνυχία, ευκραςτότθτα, ονυχομάδθςθ, γραμμζσ Beau)

4 ΚΛΙΝΙΚΕ ΜΟΡΦΕ Περιγεγραμμζνθ: εντοπιςμζνθ ι εκτεταμζνθ Δικτυοειδισ Οφίαςθ Ανάςτροφθ οφίαςθ Ολικι Κακολικι Διάχυτθ Γραμμικι Overnight graying

5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ Δερματοφυτία Σριχοτιλλομανία Ψευδογυροειδισ αλωπεκία Ανδρογενετικι αλωπεκία Διάχυτθ αλωπεκία ( αναγενισ και τελογενισ τριχόρροια) Μετωπιαία ινωτικι αλωπεκία Δευτερογόνοσ φφιλθ Ουλωτικζσ αλωπεκίεσ

6 ΠΡΟΓΝΩΗ Αυτόματθ επανζκφυςθ εντόσ ζτουσ: 34-50%, 14-25% ςε ΚΓΑ / ΟΓΑ (<10% επανζκφυςθ) 1% εξζλιξθ ςε ΚΓΑ/ΟΓΑ Κακι πρόγνωςθ: θλικία< 16 ετϊν, οφίαςθ / ΚΓΑ / ΟΓΑ, ατοπία, βλάβεσ ςτα νφχια, ςυχνζσ υποτροπζσ, οικογενειακό ιςτορικό ΓΑ ι αυτοανόςων

7

8 ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ Τριχοριζόγραμμα αναλογίασ αναγενϊν τριχϊν, καταγενϊν - τελογενϊν τρίχεσ δίκθν καυμαςτικοφ, ειδικοφ τφπου δυςτροφικζσ τρίχεσ Ιςτολογικθ εικόνα o o o o Περικυλακικι λεμφοκυτταρικι διικθςθ (ςμινοσ μελιςςϊν), χωρίσ ουλοποίθςθ Ενεργοποιθμζνα Σ- λεμφοκφτταρα, μακροφάγα και κφτταρα Langerhans μίκρυνςθ κυλάκων, ινϊδεισ περιοχζσ με ακράτεια μελανίνθσ Παρουςία Ηωςινοφίλων

9 Τριχοςκόπηςη ΑΛΛΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΗ - Ομοιόμορφα κίτρινα ςτίγματα (Yellow dots) - Μαφρα ςτίγματα - Κοντζσ χνοϊδεισ τρίχεσ - Σρίχεσ με εικόνα καυμαςτικοφ - Λεπτυνόμενα ςτελζχθ τριχϊν - παςμζνεσ τρίχεσ - Περικυλακικι υπερμελάγχρωςθ Pull test κετικό ςτθν περιφζρεια τθσ βλάβθσ: ενεργι νόςοσ, αναμενόμενθ επζκταςθ

10 ΑΙΣΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Ανοςολογικοί μθχανιςμοί Εκλυτικοί παράγοντεσ Γενετικοί παράγοντεσ Λοιμϊδεισ παράγοντεσ Κυτοκίνεσ Σοπικζσ διαταραχζσ των νζυρων & τθσ μικροκυκλοφορίασ Νευροδιαβιβαςτζσ

11 AMOS GILHAR ET AL. THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 366;16 APRIL 2012

12 AMOS GILHAR ET AL. THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 366;16 APRIL 2012

13 AA. TAISUKE ITO. CLINICAL AND DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY V.2013, ARTICLE ID Γονίδια: DQB1 03, DRB DRB1 1104, DQB (ΚΓΑ, ΟΓΑ) 6q25.1 ULBP ΝΚG2D Κατζρριψθ ανοςολογικοφ προνομίου (IP) Αυτοαντιγόνα: πεπτίδια μελανινογζννεςθσ ςτόχοσ Σκυτταροτοξικϊν μινοσ μελιςςϊν : CD4, CD8, ΝΚ, IFN-γ CXCL9/MIG & CXCL10/IP-10 NKG2D(ΝΚ, CD8, γδ-σ): ΜΗC Ι MICA, MICB CD-56 ΝΚ, CD8 τρεσ Ορμόνεσ: YYE, CRH

14 F. JASON DUNCAN ET AL JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 2013; 133 ( ) Η ζκφραςθ των ενηφμων ςφνκεςθσ των ρετινοειδϊν και των πρωτεϊνϊν δζςμευςθσ είναι αυξθμζνθ ςε αςκενείσ με ΓΑ. Σα NKG2D+ κφτταρα περιζχουν ζνηυμα ςφνκεςθσ ρετινοϊκοφ οξζωσ τα οποία ενεργοποιοφν τα NK & CD8. Δίαιτα υψθλισ δόςθσ βιτ Α ςε ςυνδυαςμό με αυξθμζνθ ςφνκεςθ ρετινοϊκοφ οξζωσ επιταχφνει τθν ζναρξθ τθσ ΓΑ. Τψθλά επίπεδα βιτ Α μειϊνει τα επίπεδα Σh1 κυτοκινϊν, IFNγ και αυξάνει τθν μζςω Σh2 IL13. IFNγ ςτον ορό ςε αςκενείσ με ΓΑ, θ οποία με τθν πρόοδο τθσ νόςου. IL10 ενεργοποιεί τα CD8. H IL10 με τθν πρόοδο τθσ νόςου Treg H GZMB παίηει ρόλο ςτθ ςφνκεςθ του κολεοφ του τριχικοφ κυλάκου. Μεταβολι τθσ από τθν βιτ Α οδθγεί ςε κυτταρικι καταςτροφι.

15 Σοπικά Κορτικοςτεροειδι Ανοςοκεραπεία Μινοξιδίλθ Ανκραλίνθ Ανάλογα προςταγλανδίνθσ ΘΕΡΑΠΕΙΕ (1) υςτθματικά Κορτικοςτεροειδι ουλφαςαλαηίνθ Μεκοτρεξάτθ Κυκλοςπορίνθ Φωτοχθμειοκεραπεία - Φωτοκεραπεία Βιολογικοί παράγοντεσ

16 ΘΕΡΑΠΕΙΕ (2) Άλλεσ Αναςτολείσ καλςινευρίνθσ Inosiplex Excimer laser Σοπικι βεξαροτζνθ Καψαϊκίνθ PRP Τδροξυχλωροκίνθ Fractional photothermolysis Botulinum toxin Θαλιδομίδθ Δαψόνθ Ιμικουϊμόδθ 5% Αηωτοφχοσ μουςτάρδα τοπικά Εςτζρεσ φουμαρικοφ οξζωσ Ιντερφερόνθ Τπνοκεραπεία - Αρωματοκεραπεία Σοπικι γζλθ ςκόρδου Ανοςοκεραπεία με αντιγόνο Candida Βιταμίνθ D

17 ΣΟΠΙΚΑ ΚΟΡΣΙΚΟΣΕΡΟΕΙΔΗ Ιςχυρά κορτικοςτεροειδι 2φ/θμ Παρατείνουν τθν αναγενι φάςθ, ανοςοκαταςταλτικι δράςθ Περιοριςμζνθ νόςο με πρόςφατθ ζναρξθ ΑΕ: ατροφία, κυλακίτιδα, τθλαγγειεκταςίεσ, υπομελάγχρωςθ Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων μετά 3 μινεσ

18 MESSENGER A.G ET AL. THE BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2012; 166 ( ) - UPTODATE Σοπικά κορτικοςτεροειδι o o o o Εφαρμογι 0,25% δεξαμεκαηόνθσ vs placebo, 70 αςκενείσ, κατά πλάκασ Γ.Α, μετά 12 εβδομάδεσ, ζδειξε καμία ςτατιςτικά ςθμαντικι επανζκφυςθ Αφρόσ προπιονικισ κλοβεταηόλθσ 0,05%, 34 αςκενείσ με μζτρια εϊσ ςοβαρι Γ.Α, 12 εβδομάδεσ επανζκφυςθ ςτο 50% Προπιονικι κλοβεταηόλθ 0,05% υπό κλειςτι περίδεςθ, 28 αςκενείσ, ΟΓΑ & ΚΓΑ μζςθσ διάρκειασ 7 ζτθ 6 φ/ εβδ x 6 μινεσ, 18% επανζκφυςθ Προπιονικισ κλοβεταηόλθσ 0,05% 2φ/θμζρα, 2 κφκλοι 6 εβδ on - 6 εβδ off vs υδροκορτιηόνθσ 1%, 41 παιδιά, Γ.Α ζκταςθσ <10% του τριχωτοφ κεφαλισ, 24 εβδ, 85% επανεκφυςθ με τθν χριςθ τθσ κλοβεταηόλθσ, ενϊ 33% με τθν υδροκορτιηόνθ

19 MESSENGER A.G ET AL. THE BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2012; 166 ( ) - UPTODATE Κορτικοςτεροειδι ενδοβλαβικά 63 % επανζκφυςθ με μθνιαίεσ εγχφςεισ ακετονοφχου τριαμςινολόνθσ, 62 άραβεσ αςκενείσ, 4 μινεσ κεραπείασ 60% επανζκφυςθ, Γ.Α με ζκταςθ <50% Μζκοδοσ κατάλλθλθ για κατά πλάκασ Γ.Α ι φρυδιϊν Σριαμςινολόνθ 2,5-5 mg/ml ςτο κατϊτερο χόριο για φρφδια και γζνειο, 5-10mg/ml για κεφαλι, 0,05-0,1ml ανά ςθμείο, ανά 1cm 2, εφαρμογι ανά 4-6 εβδομάδεσ

20 MESSENGER A.G ET AL. THE BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2012; 166 ( ) - UPTODATE Σοπικι ανοςοκεραπεία Η πιο αποτελεςματικι κεραπεία ςε εκτεταμζνθ και επαναλαμβανόμενθ νόςο DPCP (2,3- διφαινυλοκυκλοπροπενόνθ), SADBE (διβουτυλεςτζρασ του ςκουαρικοφ οξζωσ) Όχι ςε ζγκυεσ γυναίκεσ Χρειάηεται >6 μινεσ εφαρμογισ 50-60% είχαν 9-87% επανζκφυςθ 1. Αντιγονικόσ ανταγωνιςμόσ 2. Επαγωγι απόπτωςθσ T-λεμφοκυττάρων 3. Επίδραςθ ςτισ προφλεγμονϊδεισ κυτοκίνεσ των κυλακικϊν κερατινοκυττάρων

21 OHLMEIER MC ET AL. JEADV 2012 APR;26(4):503-7 ᴕ 142 αςκενείσ - 37,8% (>90% επανζκφυςθ) - 14,8% (50-90% επανζκφυςθ) - 19,3% (10-50% επανζκφυςθ) - 28,1% (<10% επανζκφυςθ) - 4,9% αεργείσ - 1,5% διακοπι λόγω Α.Ε - Η αρχικι ζκταςθ τθσ νόςου αποδείχκθκε ο ςοβαρότεροσ προγνωςτικόσ παράγοντα - 45,1% υποτροπι 71,9%

22 MESSENGER A.G ET AL. THE BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2012; 166 ( ) - UPTODATE Σοπικι ανοςοκεραπεία Wiseman MC, Shapiro J, MacDonald N et al. Predictive model for immunotherapy of alopecia areata with diphencyprone. Arch Dermatol 2001; 137: αςκενείσ με DPCP -Ακροιςτικι ανταπόκριςθ ςτο 78% μετά 32 μινεσ κεραπείασ -Η ανταπόκριςθ εξαρτάται από τθν ζκταςθ τθσ νόςου και τθν θλικία ζναρξθσ 17,4% ςε ΟΓΑ/ΚΓΑ 60,3% ςε απϊλεια 75-99% 88,1% ςε απϊλεια 50-74% 100% ςε απϊλεια 25-49% -Ποςοςτό υποτροπισ 62,6%

23 ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΟΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Ϫ Hull SM, Pepall L, Cunliffe WJ Br J Dermatol Aug;125(2): % πλιρθ επανζκφυςθ μετά 5μινεσ- 1 ζτοσ κεραπείασ με DPCP Ϫ Schuttelaar ML, Hamstra JJ et al. Br J Dermatol Oct;135(4): % κοςμθτικά αποδεκτι επανζκφυςθ Ϫ Tosti A, Guidetti MS, Bardazzi F. J Am Acad Dermatol Aug;35(2 Pt 1): ,3% πλιρθ επανζκφυςθ <10% διατιρθςαν το αποτζλεςμα

24 MESSENGER A.G ET AL. THE BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2012; 166 ( ) - UPTODATE Μινοξιδίλθ Αναποτελεςματικι ςε ΟΓΑ ι ΚΓΑ 5% πιο δραςτικι vs 1% υμπλθρωματικι κεραπεία με τοπικά ι ενδοβλαβικά κορτικοςτεροειδι, ανκραλίνθ Εφαρμογι 2φ/θμ, αποτελζςματα μετά 3 μινεσ εφαρμογισ ΑΕ: τριχοφυία προςϊπου ςε 3%, δερμαηίηις, κνηζμός Ανκραλίνθ Μικρόσ αρικμόσ μελετϊν ε ανοικτι μελζτθ 18% των αςκενϊν με εκτεταμζνθ ΓΑ είχε ικανοποιθτικι επανζκφυςθ Αςφαλισ εφαρμογι ςε παιδιά με εκτεταμζνεσ μορφζσ

25 MESSENGER A.G ET AL. THE BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2012; 166 ( ) - UPTODATE Ανάλογα προςταγλανδίνθσ F2α ᴓ 44 αςκενείσ με ΚΓΑ, latanoprost επί 2 ζτθ 45% μζτρια ι πλιρθ επανζκφυςθ των φρυδιϊν ᴓ 16 εβδ μελζτθ 11 αςκενϊν, καμμία απάντθςθ με latanoprost ι bimatoprost ᴓ 26 αςκενείσ, 16 εβδ μελζτθ, μερικι επανζκφυςθ ςε ζναν

26 MESSENGER A.G ET AL. THE BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2012; 166 ( ) - UPTODATE υςτθματικά κορτικοςτεροειδι Αιφνίδια με γριγορθ εξζλιξθ νόςοσ, >50% ζκταςθ Μακρόσ χρόνοσ χοριγθςθσ, υποτροπζσ, ΑΕ 32 παιδιά & ενιλικεσ + 16 με ΟΓΑ ι ΚΓΑ, 40mg πρεδνιηολόνθσ και tuppering εντόσ 6 εβδ, 13 αςκενείσ είχαν >50% επανζκφυςθ 43 αςκενείσ, 200mg πρεδνιηολόνθσ ι placebo/εβδ x 3 μινεσ, όχι ςτατιςτικά ςθμαντικι επανζκφυςθ με κορτιηόνθ Θεραπείεσ κατά ώςεισ Πολλζσ μελζτεσ με διαφορετικά ςχιματα: πρεδνιηολόνθ 2gr IV, μεκυλπρεδνιηολόνθ 250mg x 2φ/θμ x 3 θμ IV, per os πρεδνιηολόνθ 300mg/μινα, δεξαμεκαηόνθ 5mg 2φ/εβδ 60% με εκτεταμζνθ ΓΑ, ικανοποιθτικι επανζκφυςθ <10% με οφίαςθ, ΚΓΑ ι ΟΓΑ ανταποκρίκθκαν

27 MESSENGER A.G ET AL. THE BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2012; 166 ( ) - UPTODATE ουλφαςαλαηίνθ ͻ Ανταπόκριςθ ςε πολλζσ μθ ελεγχόμενεσ μελζτεσ ͻ 26 αςκενείσ με ανκεκτικι ι ςοβαρι ΓΑ, 68,2% απάντθςαν ςτθ κεραπεία, 45,5% υποτροπι Μεκοτρεξάτθ ͻ Αναδρομικι μελζτθ 22 αςκενϊν με ΚΓΑ/ΟΓΑ, mg MTX/εβδ +/ mg πρεδνιηολόνθσ 63% πλιρθ επανζκφυςθ

28 AÇıKGÖZ G, CALıŞKAN E ET AL. CUTAN OCUL TOXICOL OCT 22 Κυκλοςπορίνθ 25 αςκενείσ με εκτεταμζνθ ΓΑ, ΚΓΑ ι ΟΓΑ, 2,5-6mg/kg/θμ x 2-12 μινεσ 45,4% ςθμαντικι επανζκφυςθ 16% διζκοψαν λόγω ΑΕ 2,5-6 mg/kgr B +/- κορτικοειδι Μακρόσ χρόνοσ κεραπείασ, υψθλό, ποςοςτό υποτροπϊν Πτωχά αποτελζςματα, ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ

29 ΦΩΣΟΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΦΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ PUVA 60-65% βελτίωςθ με μεγάλθ υποτροπι Εκτεταμζνθ ΓΑ (>75% του τριχωτοφ), ΚΓΑ ι ΟΓΑ όταν δεν είναι δυνατι θ τοπικι ανοςοκεραπεία UVB NB Μικρι βελτίωςθ Excimer laser (308 nm) Βελτίωςθ ςε κατά πλάκασ ΓΑ Καμία απάντθςθ ςε αςκενείσ με ΚΓΑ ι ΟΓΑ 18 ενιλικεσ με 42 πλάκεσ ΓΑ, κεραπεία 2φ/εβδ. x 12 εβδ., επανζκφυςθ ςε 17 πλάκεσ ε μελζτθ κεραπείασ 9 παιδιϊν 60% απάντθςθ Fractional photothermolysis Πλιρθ επανζκφυςθ με πολλαπλζσ κεραπείεσ ςε 1 αςκενι με ΓΑ ανκεκτικι ςε μινοξιδίλθ, τοπικά & ενδοβλαβικά κορτικοςτεροειδι Messenger A.G et al. The British Journal Of Dermatology 2012; 166 ( ) - Uptodate

30 Αναςτολείσ καλςινευρίνθσ Price VH, Willey A, Chen BK. Topical tacrolimus in alopecia areata. J Am Acad Dermatol 2005; 52: Καμία απάντθςθ ςε τοπικι αγωγι με tacrolimus x 24 εβδ. ςε 11 αςκενείσ Inosiplex (isoprinosine) Georgala S, Katoulis AC, Befon A et al. Inosiplex for treatment of alopecia areata: a randomized placebo-controlled study. Acta DermVenereol 2006; 86: ε 32 αςκενείσ με επίμονθ ΓΑ, 50 mg/kg/θμ. x 12 εβδ., ςε ςφγκριςθ με placebo: 33,3-0% πλιρθ επανζκφυςθ 53,3-28,5% μερικι επανζκφυςθ 13,3-71,4% όχι ανταπόκριςθ

31 UPTODATE FEB 2014 Σοπικι βεξαροτζνθ ε τυχαιοποιθμζνθ τυφλι μελζτθ φάςθσ Ι/ΙΙ μετά 24 εβδ. κεραπείασ ςτθ μία πλευρά του τριχωτοφ, 12% πζτυχαν >50% επανζκφυςθ ςτθν κεραπευόμενθ πλευρά, ενϊ 14% είχαν επανζκφυςθ και ςτισ δφο πλευρζσ PRP 45 αςκενείσ με χρόνια υποτροπιάηουςα ΓΑ διάρκειασ τουλάχιςτον 2 ετϊν εφαρμόςτθκε ενδοβλαβικά PRP τριαμςινολόνθ και placebo 1φ./μινα x 3 μινεσ. Καλφτερθ απάντθςθ είχε θ χοριγθςθ PRP

32 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Strober BE et al. J Am Acad Dermatοl 2005 Jun;52(6): αςκενείσ με ςοβαρι ΓΑ, κεραπεία με 50mg etanercept 2φ/εβδ SC διάρκειασ 8-24 εβδ δεν παρατθρικθκε ςθμαντικι επανζκφυςθ Strober BE et al. Arch Dermatol 2009 Nov;145(11): Πολυκεντρικι διπλι τυφλι μελζτθ 45 αςκενϊν με χρόνια κ ςοβαρι ΓΑ, κεραπεία 12 εβδ καμία ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςε ςχζςθ με το placebo Uptodate Feb 2014: Αςκενείσ που κεραπεφκθκαν με αναςτολείσ του TNFa (etanercept, infliximab, adalimumab) για άλλα αυτοάνοςα νοςιματα ανζπτυξαν ΓΑ κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ

33 Τδροξυχλωροκίνθ ⱷ Stephan F. et all. J Am Acad Dermatol Jun;68(6): Βελτίωςθ ολικισ αλωπεκίασ ςε 2 γυναίκεσ με δόςθ 200 mg 2φ./θμ. Botulinum toxin ⱷ Cho HR et al. Dermatol Surg Dec;36 Suppl 4: ε μια μθ ελεγχόμενθ μελζτθ 7 αςκενείσ (2 κατά πλάκασ ΓΑ, 5 ΚΓΑ ι ΟΓΑ) μόνο 1 με κατά πλάκασ ΓΑ πζτυχε επανζκφυςθ

34 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ.Α <10 ετϊν >10 ετϊν Σοπικά ςτεροειδι + 5% μινοξιδίλθ ι ανκραλίνθ <50% Ηλι κία. Ζκταςθ νόςου >/- 50% Σοπικι ανοςοκεραπεία DPCP / SADBE τεροειδι ενδοβλαβικά +/- 5% μινοξιδίλθ +/- τοπικά ςτεροειδι Καλι Απάντθς θ 6-12 μινεσ Φτωχι Καλι υνζχιςθ αγωγισ Απάντθς θ Φτωχι 1% Ανκραλίνθ +/- 5% μινοξιδίλθ υνζχιςθ αγωγισ Μζτρια Προςκικθ ενδοβλαβικϊν ςτεροειδϊν Μινοξιδίλθ 5% x2 + τοπικά ςτεροειδι υπό κλειςτι περίδεςθ ι αρκραλίνθ

35 Nature Medicine 2014 Aug 17 Alopecia areata is driven by cytotoxic T lymphocytes and is reversed by JAK inhibition. Xing L, Dai Z, Jabbari A, Cerise JE, Higgins CA, Gong W, de Jong A, Harel S,DeStefano GM, Rothman L, Singh P, Petukhova L, Mackay-Wiggan J, Christiano AM, Clynes R ruxolitinib per os, αναςτολζασ JAK1/JAK2, 5 μινεσ κεραπείασ, ςχεδόν πλιρθσ επανζκφυςθ

36 Journal Investigative Dermatology 2014 Jun 18 Killing Two Birds with One Stone: Oral Tofacitinib Reverses Alopecia Universalis in a Patient with Plaque Psoriasis. Craiglow BG, King BA tofacitinib per os, αναςτολζασ JAK3, ΚΓΑ, 5mg x 2 μινεσ 15mg. Μετά 8 μινεσ πλιρθ επανζκφυςθ

37 ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ TGF-β α- MSH IL- 10 Ανταγωνιςτζσ NKG2D (ULBP3) CD8 - MHC I

38 ΤΜΠΕΡΑΜΑ Δεν υπάρχει ριηικι κεραπεία και καμία δεν ζχει αποδειχκεί να επθρεάηει τθ φυςικι πορεία τθσ νόςου

39 Α ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α!

Τι νεώτερο στην γυροειδή αλωπεκία

Τι νεώτερο στην γυροειδή αλωπεκία Τι νεώτερο στην γυροειδή αλωπεκία Αργυρή Α. Καπελλάρη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Παθήσεων Τριχών-Νοσ. «Α.Συγγρός» Λίγα λόγια και νούμερα... Απρόβλεπτο αυτοάνοσο νόσημα,

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων CDI: νζεσ προςεγγίςεισ Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων Δήιφζε οηθολοκηθώλ ζσκθερόληφλ Εχω λάβει χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ ι εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕIA ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ-ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΡΑΠΕIA ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ-ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕIA ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ-ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΝΟΣ. Α. ΣΥΓΓΡΟΣ ΤΡΙΧΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Χ. Τερηίδου http://terzidou.dyndns.info e-mail: techri@hol.gr Προςζγγιςθ γλαυκωματικοφ αςκενοφσ 1. Κατάταξθ ςτο ςυνεχζσ 1. Φυςιολογικόσ ζωσ τελικοφ ςταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΕΜΜ. M.ΒΑΡΔΑ ΕΠΙΜEΛΘΣΘ ΓΑΣΡ/ΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ Γ.Ν.Θ «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 6 Άνδρασ 51 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

Aνασκόπηση. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Aνασκόπηση Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Zησίμου - Πολιτοπούλου Χ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χρ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

«Ψωρίαση: πέρα απο τα όρια» μελλοντικες προοπτικες. Α. Β. Ρουσσάκη-Σούλτσε Αναπλ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας Διευθύντρια Παν. Δερματολογικής Κλινικής

«Ψωρίαση: πέρα απο τα όρια» μελλοντικες προοπτικες. Α. Β. Ρουσσάκη-Σούλτσε Αναπλ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας Διευθύντρια Παν. Δερματολογικής Κλινικής «Ψωρίαση: πέρα απο τα όρια» μελλοντικες προοπτικες Α. Β. Ρουσσάκη-Σούλτσε Αναπλ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας Διευθύντρια Παν. Δερματολογικής Κλινικής OFF LABEL ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ

Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ. ΑΒΡΑΜΕΑ 1,2, C. SELMI 3,4 1. Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 2. Εργαςτιριο Ανοςολογίασ, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο

Διαβάστε περισσότερα

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν... 2 2. Αποτελζςματα... 3 3. Λεπτομζρειεσ...

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Regaine Foam:

Το νέο Regaine Foam: Νέα εξελιγµένη πατενταρισµένη σύνθεση αφρού Η µοναδική θεραπεία µε Μινοξιδίλη κατά της τριχόπτωσης σε µορφή αφρού, για άνδρες και γυναίκες Το νέο Regaine Foam: Περιέχει Μινοξιδίλη 5% και ενδείκνυται για

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία.

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, MSc, Cand.PhD Φυςικοθεραπευτήσ Cert.MT Χριςτίνα Κοφτρα, MSc Φυςικοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Θεραπευτική Καραμπίδου Κ. Καλαποθάκου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):647-655 Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΣΚΟΠΟΣ Τα δερματικά λεμφώματα συνιστούν μια ετερογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Θεοδώρα Καράγιωργα Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

ΛΕΥΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Θεοδώρα Καράγιωργα Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος ΛΕΥΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Θεοδώρα Καράγιωργα Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος ΛΕΥΚΗ Κοινή δερματική νόσος που οδηγεί σε αποχρωματισμό Σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη. Γνώση προγνωστικών παραγόντων. ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα