ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική και Οραση» οργανώνεται από το Τµήµα Ιατρικής, το Τµήµα Μαθηµατικών και το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τον οικονοµικό και διοικητικό συντονισµό του Προγράµµατος έχει το Τµήµα Ιατρικής. Το ΠΜΣ διεξάγεται σε στενή συνεργασία µε τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Ι.Υ.Μ.) και Ηλεκτρονικής οµής και Λέϊζερ (Ι.Η..Λ) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Ερευνας (Ι.Τ.Ε) και την Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δηµιουργία στελεχών µε υψηλό επίπεδο κατάρτισης ικανών να ακολουθήσουν σταδιοδροµία σε νοσοκοµεία, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή συντηρούν συσκευές στους τοµείς των επιστηµών της όρασης καθώς και σε Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Kέντρα ως επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό. Οι µεταπτυχιακές σπουδές οργανώνονται µε βάση την Υπουργική απόφαση ίδρυσης του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ιατρικής, Μαθηµατικών και Φυσικής (ΦΕΚ.../../../.. Τεύχος...) και τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 10 του Ν.2327/1995 και συνίστανται στην παρακολούθηση µαθηµάτων και σεµιναρίων, συµµετοχή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότες και των 3 τµηµάτων, εξετάσεις και διεξαγωγή ολοκληρωµένης, πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας. Ο Κανονισµός Λειτουργίας του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Οπτική και Οραση» ρυθµίζει τα θέµατα λειτουργίας του Προγράµµατος. Θέµατα και λεπτοµέρειες που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Ειδικής ιατµηµατικής Επιτροπής (Ε..Ε.) του Προγράµµατος και από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο οποίος και υπερισχύει σε κάθε περίπτωση. 2. Οργανα του ιατµηµατικού ΠΜΣ Το ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή (Ε..Ε.) µε αρµοδιότητες αντίστοιχες εκείνων της Γενικής Συνέλευσης µε Ειδική Σύνθεση των Τµηµάτων. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος και ιευθυντής του ΠΜΣ προέρχεται από το Τµήµα Ιατρικής που είναι και το Τµήµα που έχει το ιοικητικό και Οικονοµικό συντονισµό του ΠΜΣ. Ο συντονισµός και η επιστηµονική εποπτεία του ΠΜΣ ασκείται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). 1

2 Η Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή (Ε..Ε.) ορίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις µε Ειδική Σύνθεση των 3 συµµετεχόντων Τµηµάτων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 άρθρο 12, παρ 1γ ασκεί όλες τις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης µε Ειδική Σύνθεση. Πρόεδρος της Ειδικής ιατµηµατικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τµήµατος Ιατρικής που είναι και το συντονίζον Τµήµα, ως ορίζει ο Ν. 2083/92. Η Ε..Ε. είναι αρµόδια για την κατάρτιση του προγράµµατος Σπουδών, για τον ορισµό των Υπευθύνων των µαθηµάτων, των µελών των εξεταστικών επιτροπών, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής Μ.Φ., τον ορισµό του επιβλέποντος της διπλωµατικής εργασίας καθώς και κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται από τις επιµέρους διατάξεις. Στην Ε Ε συµµετέχουν και 2 εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από 3 τακτικά µέλη και από 3 αναπληρωµατικά από κάθε Τµήµα, τα οποία ορίζονται από την Ε..Ε. µε θητεία ενός έτους. Η Σ.Ε. όπως ορίζει ο Νόµος 2083/92 άρθρο 12, παρ. 1δ, είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του Προγράµµατος. Η Σ.Ε. στην πρώτη µετά την εκλογή της συνεδρίαση ορίζει εκ των µελών της τον Αναπληρωτή ιευθυντή Σπουδών. Ο ιευθυντής Σπουδών (.Σ.) είναι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ιατµηµατικού ΠΜΣ και σε περίπτωση κωλύµµατός του ο Αναπληρωτής του. Ο.Σ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 1. Συγκαλεί την Ε..Ε. και την Σ.Ε. και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξή τους προεδρεύει δε των εργασιών τους 2. Εισηγείται στην Ε..Ε. για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο. 3. Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της Ε..Ε. και της Σ.Ε. 4. Με εξουσιοδότηση της Ε..Ε. ή της Σ.Ε. συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων 5. Εποπτεύει συνολικά την υλοποίηση των αποφάσεων της Ε..Ε. 3. Προϋποθέσεις για τη Συµµετοχή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στι ιαδικασίες Επιλογής του Προγράµµατος εκτοί στο ΠΜΣ γίνονται µετά από κρίση των προσόντων του και συνέντευξή τους, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισοτίµου πτυχίου της αλλοδαπής προερχόµενοι από σχολές Θετικών Επιστηµών, Ιατρικής, Επιστηµών Υγείας καθώς και Πολυτεχνικών Σχολών. Επίσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ συναφών αντικειµένων. 4. ιαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Η επιλογή των φοιτητών βασίζεται σε συνεκτίµηση των ακολούθων στοιχείων: 1. Τίτλοι σπουδών/βαθµός πτυχίου 2. Αναλυτική βαθµολογία σπουδών, γενικοί βαθµοί, ο βαθµός στα συναφή µε το ΠΜΣ µαθήµατα 3. Τρείς (3) συστατικές επιστολές 4. Γραπτή έκθεση ενδιαφερόντων (Motivation Letter) 5. Προσωπική συνέντευξη 6. Επιστηµονικές εργασίες εάν υπάρχουν ή προηγούµενη εµπειρία 7. Γνώση της αγγλικής γλώσσας 2

3 Η Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης (Τ.Ε.Α.) ορίζεται από την Ε..Ε. και συγκροτείται από 1 µέλος από κάθε Τµήµα µε τον αναπληρωτή του. Ο αριθµός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται από το ΦΕΚ και ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο αριθµό των 20 Μεταπτυχιακών Φοιτητών ανά έτος. ύναται να γίνει µικρή αυξοµείωση του αριθµού των ΜΦ µετά από έγκριση της Ε Ε, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής. 5. Εναρξη και ιάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Α εξάµηνο σπουδών αρχίζει κατά κανόνα τον Οκτώβριο. Η ακριβής ηµεροµηνία αποφασίζεται από τη Σ.Ε. του Προγράµµατος. Οι εγγραφές για το Α εξάµηνο σπουδών γίνονται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Οκτωβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΜΣ είναι η προσκόµιση αναλυτικής βαθµολογίας του Μ.Φ. από τη Γραµµατεία του Τµήµατός που προέρχεται ο Μ.Φ. Εάν είναι απαραίτητο βεβαίωση ισοτιµίας ΙΚΑΤΣΑ ή αίτηση κατάθεσης των δικαιολογητικών προκειµένου να αποκτηθεί η ισοτιµία µε τα Ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι εγγραφές για τα επόµενα εξάµηνα σπουδών γίνονται µετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου. Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, µέσα σε τακτική προθεσµία, κάθε Μ.Φ. εγγράφεται στο επόµενο εξάµηνο και δηλώνει τα µαθήµατα που πρόκειται να παρακολουθήσει Η διάρκεια σπουδών του ιατµηµατικού ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μ..Ε.δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 4 εξάµηνα σπουδών. Κατόπιν αιτήσεως του Μ.Φ. και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ µπορεί να χορηγηθεί παράταση του χρόνου σπουδών για 6 µήνες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για 1 έτος. Σε καµµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 6 εξάµηνα σπουδών. Σε ειδικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις η Σ.Ε., του ΠΜΣ µπορεί να χορηγεί άδεια προσωρινής διακοπής των σπουδών για εύλογο χρονικό διάστηµα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια κ.λπ.) είναι δυνατόν µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του Μ.Φ. και σχετική απόφαση της Σ.Ε., να µην προσµετράται τµήµα του χρόνου σπουδών στα παραπάνω αναφερόµενα χρονικά όρια. 6. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον οκτώ (8) µεταπτυχιακά µαθήµατα από τα οποία τρία (3) από την κατηγορία των υποχρεωτικών, τρία (3) από την κατηγορία των κατ επιλογήν υποχρεωτικών της οµάδας Α από τα οποία το ένα θα είναι υποχρεωτικά το µάθηµα «φυσιολογική οπτική και εφαρµογές» και δύο (2) από την κατηγορία των κατ επιλογήν υποχρεωτικών της οµάδας Β. Επίσης πρέπει να συγγράψει µεταπτυχιακή εργασία. Τα υποχρεωτικά κατ επιλογήν µαθήµατα που θα παρακολουθήσει ο µεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να δίδονται από δύο τουλάχιστον διαφορετικά Τµήµατα. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέµεται Μ..Ε. εφ όσον: 1. Συµπληρώσει τα απαιτούµενα εξάµηνα σπουδών 2. Εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούµενα µαθήµατα. Ο Μ.Φ. δεν µπορεί να έχει βαθµό επιτυχίας µικρότερο ή ίσο του 6 σε περισσότερα από 3 µαθήµατα. 3

4 3. Εχει εξεταστεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Εργασία. 7. Προσφερόµενα Μαθήµατα Τα προσφερόµενα µαθήµατα είναι τα ακόλουθα, µε τη δυνατότητα προσθηκών ή τροποποιήσεων που υπαγορεύονται από τις ανάγκες του ΠΜΣ Υποχρεωτικά µαθήµατα - Οραση και Φυσιολογική Οπτική - Στοιχεία µαθηµατικής προσοµοίωσης - Οπτική Ι Υποχρεωτικά κατ επιλογήν (οµάδα Α) - Βιοστατιστική - Φυσιολογική Οπτική και εφαρµογές - Οπτική ΙΙ - Υπολογιστικά µαθηµατικά Υποχρεωτικά κατ επιλογήν (οµάδα B) - Οπτικά όργανα και εφαρµογές τους στην οφθαλµολογία - Φυσιολογική επεξεργασία οπτικού σήµατος - Σύγχρονα θέµατα Οπτικής - Εφαρµοσµένη Οπτική Οι Φοιτητές µπορούν να παίρνουν επίσης 2 Μαθήµατα από το διατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Τµήµατος Μαθηµατικών και του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών. Oλα τα παραπάνω µαθήµατα είναι ισοδύναµα. Σηµείωση: Τα κατ επιλογήν µαθήµατα µόνο, µπορούν να αντικατασταθούν: Α. Με προχωρηµένα προπτυχιακά µαθήµατα, εφ όσον γίνει πρόσθετη εργασία από διδάσκοντες και φοιτητές, η οποία θα τα καταστήσει ισοδύναµα µε µεταπτυχιακά. Β. Με µεταπτυχιακά µαθήµατα άλλων Τµηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών ή της Ιατρικής Σχολής εφ όσον αυτά έχουν συναφή ή/και συµπληρωµατικό περιεχόµενο µε ανάλογα µαθήµατα του παρόντος ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 8. Η Μεταπτυχιακή Εργασία Η υποχρεωτική µεταπτυχιακή εργασία γίνεται κατά το 4ο εξάµηνο των σπουδών και µπορεί να συνίσταται σε: Πρωτότυπη ερευνητική εργασία. Λεπτοµερή απόδειξη ή επέκταση γνωστών συµπερασµάτων, η οποία δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία. Έκθεση ενός θέµατος, µε τρόπο που να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 4

5 Η µεταπτυχιακή εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός επιβλέποντος, µέλους ΕΠ ή διδάσκοντος του ΠΜΣ. Ο επιβλέπων ορίζεται από την Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και µετά από γραπτή αίτηση του µεταπτυχιακού Φοιτητή. Η µεταπτυχιακή εργασία εξετάζεται από την εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Ε Ε και αποτελείται από 3 µέλη ήτοι, τον επιβλέπονται και δύο άλλα µέλη εκ των οποίων 1 τουλάχιστον είναι µέλος ΕΠ ενός από τα συνεργαζόµενα τµήµατα. 9. Πρόγραµµα και Βαθµολογία Μαθηµάτων Τα µαθήµατα έχουν τη µορφή διαλέξεων ή σεµιναρίων και περιλαµβάνουν ασκήσεις, θέµατα, παρουσιάσεις, συζητήσεις. ιακρίνονται σε υποχρεωτικά µαθήµατα και µαθήµατα κατ επιλογήν υποχρεωτικά. Το περιεχόµενο και η ακριβής διάρκεια των µαθηµάτων ορίζεται κάθε χρόνο από την Ε..Ε. µετά από εισήγηση της Σ.Ε. Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα είναι εξαµηνιαία και κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει διδασκαλία διάρκειας 13 έως 14 εβδοµάδων ορίζεται δε σε 50 διδακτικές ώρες περίπου ανά µάθηµα. Ολα τα µαθήµατα είναι ισοδύναµα. Ακολουθεί το εαρινό εξάµηνο. Ολες οι υποχρεώσεις των µαθηµάτων, όπως εκτέλεση εργασιών και ασκήσεων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός της διάρκειας του εξαµήνου, και µέχρι τη λήξη των εξετάσεων. Οι βαθµοί επιτυχίας των Μ.Φ. στα µεταπτυχιακά µαθήµατα ανακοινώνονται το αργότερο εντός 10 ηµερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Ο τρόπος εξέτασης καθορίζεται από τον διδάσκοντα. Η τελική εξέταση στο µάθηµα µπορεί να δοθεί µία µόνο φορά, αµέσως µετά τη λήξη του εξαµήνου. Η κλίµακα βαθµολόγησης είναι από το ένα (1) έως το δέκα (10) και θεωρείται ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς εάν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του πέντε (5). 10. Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Η αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών πραγµατοποιείται ανά εξάµηνο σπουδών. Μετά το πέρας του 1 ου εξαµήνου ο Μ.Φ. πρέπει να έχει περάσει οπωσδήποτε ένα (1) µάθηµα και µετά το πέρας του 2 ου εξαµήνου να έχει περάσει τρία (3) µαθήµατα από τα οποία τουλάχιστον ένα (1) του 2 ου εξαµήνου σπουδών. Στο τέλος του 3 ου εξαµήνου o Μ.Φ. θα πρέπει να έχει περάσει οπωσδήποτε τα υποχρεωτικά µαθήµατα του προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οπότε τίθεται θέµα διαγραφής, η τελική αξιολόγηση και απόφαση, λαµβάνεται από την Ε Ε, η οποία και έχει την αρµοδιότητα για την αξιολόγηση των Μ.Φ. 11. Υποτροφίες Το ΠΜΣ χορηγεί περιορισµένο αριθµό υποτροφιών ο οποίος εξαρτάται από τη διαθέσιµη χρηµατοδότηση. Οι υποτροφίες χορηγούνται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους και έχουν διάρκεια 12 µηνών. Χορηγούνται δε στους Μ.Φ. µετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Ε..Ε. 12. Οικονοµική Υποστήριξη Οι Μ.Φ. δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές καθορίζονται από τους Νόµους 1268/82 και 2083/92 (κουπόνια σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, µειωµένα έξοδα συµµετοχής σε ορισµένες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ασφάλιση µέσω του Πανεπιστηµίου, κ.λπ.). 5

6 Οι Μ.Φ. µπορούν να καλύπτονται οικονοµικά από χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα έρευνας στα οποία συµµετέχουν. Το ΠΜΣ ενθαρρύνει τους Μ.Φ. που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, να επιτύχουν εξωτερική χρηµατοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύµατα και Ινστιτούτα. 13. Λοιπές Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράµµατος Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους οι Μ.Φ. υποχρεούνται να επικουρούν τα µέλη ΕΠ των συµµετεχόντων Τµηµάτων στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις). Η φύση του έργου που παρέχουν καθορίζονται από την Ε..Ε. µετά από πρόταση της Σ.Ε. Η αναγνώριση του έργου τους γίνεται µε την έκδοση σχετικής βεβαίωσης υπογεγραµµένης από τον ιευθυντή Σπουδών του ΠΜΣ. Επιπλέον οι Μ.Φ. που λαµβάνουν υποτροφία από το ΠΜΣ θα συµµετέχουν στην υποστήριξη του έργου του ΠΜΣ καθώς και στις δράσεις προβολής του ΠΜΣ. 14. Είδος και Τύπος Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Το είδος και ο τύπος του Μεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης ορίζεται ως εξής: O τίτλος θα απονέµεται από το συντονίζον τµήµα που είναι το Τµήµα Ιατρικής και θα αναγράφονται και τα 2 συµµετέχοντα Τµήµατα Μαθηµατικών και Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Θα αναφέρεται δε ως «Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης» στην επιστηµονική περιοχή της «Οπτικής και Ορασης». Βαθµός δεν θα αναγράφεται. Τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης θα υπογράφουν ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Ιατρικής καθώς και η Γραµµατέας του Τµήµατος Ιατρικής. 6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 9 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83).

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα