ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμός 4624 Παρασκευή, 24 Mαΐου Οι πιο κάτω Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εκδίδονται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, βάσει της παραγράφου 4 του Άρθρου 57 του Συντάγματος. Αριθμός 483 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 403/2019). α) Να εγκρίνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 48 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2005, τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2019, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 1 με τη μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2019 Νόμος του 2019». Επεξηγηματικό υπόμνημα για τις πρόνοιες του εν λόγω Προϋπολογισμού επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 2. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να καταθέσει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 έως 2012 και του άρθρου 104 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμων του 2014 έως 2016, τον πιο πάνω Προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

2 208 Αριθμός 484 Προϋπολογισμός της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 404/2019). α) Να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το 2019, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 1, με τη μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019». β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 έως 2012 και το άρθρο 9 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμων του 2014 έως 2017, τον πιο πάνω Προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση. Αριθμός 485 Εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση του περί Εταιρειών Νόμου. Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε: α) Να εγκρίνει τη δημιουργία Ομάδας Έργου για τον Εκσυγχρονισμό του «περί Εταιρειών Νόμου», υπό το συντονισμό του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, της Ομάδας Έργου του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας και θα είναι υπεύθυνη για την τροχοδρόμηση του εκσυγχρονισμού της εν λόγω νομοθεσίας. β) Να εγκρίνει την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού μίσθωσης νομικών υπηρεσιών από νομικούς οίκους που έχουν γνώση του ιρλανδικού και κυπριακού εταιρικού νομοθετικού πλαισίου, για την ετοιμασία και συγγραφή εκσυγχρονισμένου νομοσχεδίου και κανονισμών που θα αντικαταστήσουν τον περί Εταιρειών Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν/γίνονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του ΤΕΕΕΠ δεν θα επηρεαστούν παρά μόνο στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητο για σκοπούς ρύθμισης θεμάτων που δεν ρυθμίζονται με την υφιστάμενη νομοθεσία. Αριθμός 486 Στρατηγική υλοποίησης διαρθρωτικών εισηγήσεων στον τομέα των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων. Αρ. Απόφασης της /2019). Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε: (Αρ. Πρότασης α) Να εγκρίνει τη σύσταση Κεντρικής Μονάδας Αγορών στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, η οποία θα λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Αναθετουσών Αρχών (Shared Service Center), με τα καθήκοντα και αρμοδιότητες που παρατίθενται στην Πρόταση. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να ζητήσει από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού την υποβολή σχετικού εγγράφου, στο οποίο να παρουσιάζονται οριστικοποιημένες οι ανάγκες στελέχωσης και συμφωνημένες οι περιγραφές των ρόλων των επαγγελματιών Αγοραστών στις διάφορες βαθμίδες αλλά και το εξελικτικό πλάνο εκπαίδευσης και εμπειρογνωμοσύνης που θα καθορίζεται στα Σχέδια Υπηρεσίας του κάθε ρόλου. γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να υποβάλει Πρόταση στο Συμβούλιο, η οποία θα ετοιμαστεί από το Γενικό Λογιστήριο, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, για την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager), προκειμένου να αντληθούν συμπεράσματα και να οριστικοποιηθεί η εισήγηση για τη δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργων και μηχανισμού λειτουργίας του, που αποτελεί τη βάση των αναγκαίων διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της διαχείρισης των έργων που γίνονται στη Δημοκρατία.

3 209 Αριθμός 487 Ποσοστά αποκοπής για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εν όψει της εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). Αρ. Απόφασης της α) Να καλέσει τα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τριτοβάθμιων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των κρατικών οργανισμών και επιχειρήσεων, να προβούν στις δέουσες ενέργειες, έτσι ώστε: i) Να αναπροσαρμόσουν τα υφιστάμενα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύψεις που θα παραχωρηθούν στην πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, για την περίοδο από την έως τις ii) Να καταργήσουν όλα τα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την , με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ. iii) Να προσαρμόσουν ανάλογα τους οικείους Προϋπολογισμούς τους με βάση τα πιο πάνω. iv) Να μην προχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην ενσωμάτωση του υφιστάμενου κόστους για ιατροφαρμακευτική κάλυψη των υπαλλήλων τους στις απολαβές του προσωπικού ή τη διάθεσή του στα Ταμεία Ευημερίας των εργαζομένων των Συντεχνιών ή παραχώρησής του με άλλο τρόπο. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την τροποποίηση του κανονισμού 3Α των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Κανονισμών του 2000 έως 2017, με την αντικατάσταση του ποσοστού 1,5% με ποσοστό της τάξης του 0,1%, με ημερομηνία ισχύος την 1η Μαρτίου 2019, μέχρι την 31η Μαΐου 2020 και ακολούθως να μην τυγχάνει εφαρμογής. Αριθμός 488 Λειτουργία Κλειστού Κέντρου Θεραπείας Ανηλίκων με Πρόβλημα Χρήσης/Κατάχρησης Ουσιών Εξάρτησης. Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε: α) Να εγκρίνει την υλοποίηση του πιλοτικού έργου της λειτουργίας Κλειστού Κέντρου Θεραπείας Ανηλίκων με Πρόβλημα Χρήσης / Κατάχρησης Ουσιών Εξάρτησης, μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, στη βάση σχετικής απόφασης της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, ημερ β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει και διαθέσει τις πρόσθετες πιστώσεις, ύψους για αύξηση της χορηγίας προς την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το έτος 2019, στα πλαίσια της νενομισμένης διαδικασίας και αντίστοιχων πρόσθετων πιστώσεων ύψους για το έτος 2020, σε σχέση με το Αριθμός 489 Στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου βιομηχανικού λιμανιού στην περιοχή Λιμένα Λεμεσού Τερματικό 2 (Βασιλικό). Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 409/2019). Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο, για τους λόγους που αναφέρονται στην Πρόταση, αποφάσισε: α) Να εγκρίνει την επιλογή της κατασκευής και χρηματοδότησης του νέου βιομηχανικού λιμανιού στην περιοχή Λιμένα Λεμεσού-Τερματικό 2 (Βασιλικό), με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα. β) Όπως η όλη διαδικασία για την επέκταση του λιμανιού Βασιλικού, με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, αναληφθεί, διεκπεραιωθεί και εκτελεστεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και όχι από την Αρχή Λιμένων Κύπρου.

4 210 Αριθμός 490 Παραβάσεις Εναρμονιστικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρ. Απόφασης της α) Όπως, η αρμοδιότητα της παρακολούθησης της έγκαιρης ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου στην εθνική έννομη τάξη, αναληφθεί από την , από τη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία θα συσταθεί, σύμφωνα με την Απόφαση ημερ , αντί από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, η οποία είχε αναλάβει την εν λόγω αρμοδιότητα, σύμφωνα με την Απόφαση με αρ και ημερ β) Να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Οικονομικών και Εξωτερικών να δώσουν οδηγίες στα αρμόδια Υπουργεία, όπως προβούν στις ακόλουθες ενέργειες σε σχέση με Παραβάσεις Εναρμονιστικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: i) Να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και εμπρόθεσμα στις εναρμονιστικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν, ιδιαίτερα όπου υπάρχει Αιτιολογημένη Γνώμη, που είναι το τελευταίο στάδιο της Παράβασης, προσφυγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δικαστήριο της ΕΕ, οι οποίες επισύρουν συνήθως πολύ υψηλές ποινές. ii) Να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους και να εξεύρουν τρόπους για αναστολή επιβολής προστίμου, μέσα από την εξέταση, σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, νομικών υπαλλακτικών επιλογών και ικανοποίηση προϋποθέσεων. iii) Να αντιπαραβάλλουν πάντοτε και να ελέγχουν, σύμφωνα με τις συστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας, το κείμενο των ψηφισθέντων, από την Βουλή των Αντιπροσώπων, νομοθεσιών με το κείμενο των κατατεθέντων νομοσχεδίων στην Βουλή, πριν τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αριθμός 491 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Απόκτησης και της Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019». Αρ. Απόφασης της α) Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Απόκτησης και της Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019». β) Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο. 2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Αριθμός 492 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του Το Συμβούλιο: Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 412/2019). α) Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 01. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο. 2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αποτελούμενης από ένα Επίτροπο Διαφάνειας και δύο Βοηθούς, η οποία να έχει ως κύρια ευθύνη την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των

5 211 δράσεων των υπηρεσιών του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς στα πρότυπα των Συστάσεων της Επιτροπής GRECO κατά της διαφθοράς. Αριθμός 493 Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του Το Συμβούλιο: Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 413/2019). α) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από το άρθρο 7(2)(στ) και (η) του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου του 2006, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση. β) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εξωτερικών να καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση. Αριθμός 494 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού στον Κυπριακό Στρατό σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(2) των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017, αποφάσισε: α) Να εγκρίνει την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων 50 θέσεων Ανθυπολοχαγού (Κλ. Α8(i)) και 45 θέσεων Λοχία (Κλ. Α4 και Α6(ii)), στον Κυπριακό Στρατό, εκ των οποίων 41 σε υφιστάμενες κενές θέσεις και 4 υπεράριθμες έναντι κενών σε ανώτερο επίπεδο. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να υποβάλει την εν λόγω Απόφαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της, για πλήρωση των πιο πάνω θέσεων. Αριθμός 495 Συμμετοχή πέντε φοιτητών του ΑΞΙΚ, οι οποίοι θα συνοδεύονται από έναν Εκπαιδευτή Μαγειρικής στο 12ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Νότιας Ευρώπης Θεσσαλονίκη ( ). Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη, πέντε φοιτητών κι ενός Εκπαιδευτή του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ), για συμμετοχή τους στο 12ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Νότιας Ευρώπης-Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί από την 1 έως τις 4 Μαρτίου Αριθμός 496 Δωρεάν διάθεση πειραματικών οίνων του Τμήματος Γεωργίας για το έτος Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη δωρεάν διάθεση περίπου φιαλών πειραματικού οίνου για το έτος 2019, για σκοπούς επικοινωνίας των αποτελεσμάτων από τις οινολογικές δοκιμές και προώθησης των στόχων του Τμήματος Γεωργίας για τον αμπελοοινικό τομέα της Κύπρου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) για τους σκοπούς της Ενωσιακής Τράπεζας Ισοτοπικών Δεδομένων. β) Σε εκδηλώσεις που αναλαμβάνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή/και άλλα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα στη Γιορτή του Κρασιού, την Αγροτική Έκθεση, στα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης, ως δώρα σε επίσημες επισκέψεις κ.α. γ) Σε δημοσιογράφους, επισκέπτες, εμπορικές και διπλωματικές αποστολές.

6 212 Αριθμός 497 Σύνθεση Αποστολής Λειτουργών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας σε Τριμερή Συνάντηση με την αντίστοιχη Αεροπορική Αρχή του Ισραήλ και το Eurocontrol, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, 4-5 Μαρτίου, Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη μετάβαση στις Βρυξέλλες, πέντε Λειτουργών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, για συμμετοχή τους στην Τριμερή Συνάντηση με την αντίστοιχη Αεροπορική Αρχή του Ισραήλ και το Eurocontrol, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Μαρτίου Αριθμός 498 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμίτικου Βασιλείου της Ιορδανίας στους τομείς της Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 419/2019). α) Να εγκρίνει το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμίτικου Βασιλείου της Ιορδανίας για Συνεργασία στους τομείς της Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Αντίγραφο του εν λόγω Μνημονίου, στην αγγλική γλώσσα, επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα. β) Να εγκρίνει την υπογραφή του πιο πάνω Μνημονίου Συναντίληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αριθμός 499 Κοινή Δήλωση που υπογράφηκε από την Κύπρο και τη Γαλλία για συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει, καλυπτικά, την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης Κύπρου και Γαλλίας, για συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και σεμιναρίων και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, που έγινε στις 4 Ιουλίου 2018, στη Λευκωσία. Αριθμός 500 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 421/2019). α) Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2019», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 1. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε νόμο. 2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να περιληφθούν σε αυτό τα αναθεωρημένα Προσαρτήματα και Παραρτήματα της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό που ισχύουν για το 2019.

7 213 Αριθμός 501 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2019». Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 422/2019). α) Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2019», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα Α. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε νόμο. 2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Αριθμός 502 Οι περί Αποχετεύσεων Ιδαλίου Κανονισμοί του Αρ. Απόφασης της /2019). Το Συμβούλιο: (Αρ. Πρότασης α) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από το άρθρο 49 των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 έως 2017, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Αποχετεύσεων Ιδαλίου Κανονισμούς του 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 3. β) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση. Αριθμός 503 Διαπίστευση του κ. Najeed Durrani ως Ύπατου Αρμοστή του Πακιστάν στην Κύπρο, με έδρα τη Βηρυτό. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση του κ. Najeed Durrani ως Ύπατου Αρμοστή του Πακιστάν στην Κύπρο, με έδρα τη Βηρυτό. Αριθμός 504 Διορισμός Επίτιμου Γενικού Προξένου της Πολωνίας στην Κύπρο, με έδρα τη Λεμεσό. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το διορισμό του κ. Λέανδρου Παπαφιλίππου ως Επίτιμου Γενικού Προξένου της Πολωνίας στην Κύπρο, με έδρα τη Λεμεσό. Αριθμός 505 Διαπίστευση του κ. Khaled Mohammed Ismail Badawi Al Sharif ως Πρέσβη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση του κ. Khaled Mohammed Ismail Badawi Al Sharif ως Πρέσβη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία.

8 214 Αριθμός 506 Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέση Αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα (SNE). Αρ. Απόφασης της α) Να εγκρίνει την τοποθέτηση του Επισμηναγού Ιπτάμενου Παναγιώτη Χατζηπαυλή στη θέση του Αξιωματικού Πληροφοριών στη Διεύθυνση Πληροφοριών (Action Officer/IND-23), στο Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ως Αποσπασμένο Εθνικό Εμπειρογνώμονα, για περίοδο μέχρι τέσσερα έτη. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Άμυνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίηση της πιο πάνω Απόφασης. Αριθμός 507 Αντικατάσταση εκπροσώπου Κεντρικής Τράπεζας στο Στατιστικό Συμβούλιο. Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από το άρθρο 5(3) του περί Στατιστικής Νόμου του 2000, αποφάσισε να διορίσει την κα Ηλιάνα Ψημολοφίτου, Επικεφαλής Τομέα Στατιστικής, Κεντρική Τράπεζα, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας στο Στατιστικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του κ. Άγγελου Καπάταη, ο οποίος υπέβαλε παραίτηση, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις Αριθμός 508 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών. Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από το άρθρο 4 των περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμων του 2006 και 2014, αποφάσισε να διορίσει, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, τον κ. Μάριο Χαραλάμπους, Εργοθεραπευτή, ως μέλος του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών, σε αντικατάσταση της κας Λουΐζας Λοΐζου, η οποία υπέβαλε παραίτηση, για το υπόλοιπο της θητείας τους Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις Αριθμός 509 Παράταση της ισχύος των προσφορών για το έργο Design, Build and Operate of the Solea Sewage Treatment Plant and Associated Works (Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 12/2017). Αρ. Απόφασης της Tο Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τον κανονισμό 36(3)(β) των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 και 2010, να εγκρίνει την παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών του Διαγωνισμού με αρ. ΤΑΥ 12/2017, με θέμα «Design, Build and Operate οf the Solea Sewage Treatment Plant and Associated Works», για περίοδο πέντε μηνών, δηλαδή από τις μέχρι τις Αριθμός 510 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου για καταβολή ΦΠΑ στην επέκταση του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα». Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του Αντινακαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, του φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί με τη στήριξη προς τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους, αποφάσισε να εγκρίνει κατά χάριν οικονομική βοήθεια, συνολικού ύψους , προς τον εν λόγω Σύνδεσμο, που αφορά το ποσό του ΦΠΑ που αναμένεται να επιβληθεί στο κόστος επέκτασης του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» για τις εργασίες για την επέκταση. Η αποδέσμευση του ποσού της κατά χάριν οικονομικής βοήθειας, θα είναι ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης του Έργου, κατόπιν εκδόσεων διατακτικών πληρωμής από τους επιμετρητές του έργου.

9 215 Αριθμός 511 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στην εταιρεία VALEBAND LIMITED, για την ανέγερση εκ μέρους του Ιδρύματος «George and Kaity David», ερευνητικού κέντρου για τον καρκίνο. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που θα προκύψουν για λόγους δημοσίου συμφέροντος, τόσο για τη δημόσια υγεία και ιατρική έρευνα όσο και την οικονομία γενικότερα, αποφάσισε να εγκρίνει κατά χάριν οικονομική βοήθεια ύψους προς την εταιρεία VALEBAND LIMITED, που αφορά στο ποσό του ΦΠΑ που αναμένεται να επιβληθεί στο κόστος ανέγερσης εκ μέρους του Ιδρύματος «George and Kaity David» ερευνητικού κέντρου για τον καρκίνο. Αριθμός 512 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για επιστροφή ΦΠΑ για την οικοδόμηση του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου. Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ και την Απόφαση ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει κατά χάριν οικονομική βοήθεια ύψους ,44 προς την Εξαρχία Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής εν Κύπρω, που αφορά στο ποσό του ΦΠΑ, που προκύπτει για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου. Αριθμός 513 Αίτημα για τροποποίηση της άδειας χρήσης του χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ακαπνού της Επαρχίας Λεμεσού. Αρ. Απόφασης της α) Να εγκρίνει την τροποποίηση της άδειας χρήσης του χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ακαπνού, της Επαρχίας Λεμεσού, η οποία παραχωρήθηκε με την Απόφαση με αρ και ημερ , στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ακαπνούς, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και αίθουσα εκδηλώσεων, νοουμένου ότι η οποιαδήποτε συντήρηση ή και βελτίωση του κτιρίου/χώρου, θα γίνει με την έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και τη δαπάνη κατασκευής θα αναλάβει η Κοινότητα. β) Να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 των περί Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως 2014, την παράταση της ενλόγω άδειας χρήσης, για περίοδο μέχρι τις Αριθμός 514 Δανεισμός αρχαιοτήτων σε εκδήλωση στο Buckingham Palace με τίτλο «Celebrate Cyprus». Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 438/2019). Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 30 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, Κεφ. 31 και Νόμων του 1964 έως 2017, την παραχώρηση επί δανείω στο Παλάτι του Buckingham, των 10 αντικειμένων, συνολικής ασφαλιστικής αξίας , που περιγράφονται στον κατάλογο και φαίνονται στις φωτογραφίες που επισυνάπτονται στην Πρόταση ως Παράρτημα Ι, για μία μέρα, στα πλαίσια της διοργάνωσης, στις , εκδήλωσης με τίτλο «Celebrate Cyprus», με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αριθμός 515 Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. Απόφ και ημερομηνία Εξασφάλιση Τεμαχίου Γης για την Ανάπτυξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών στη Λεμεσό. Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 439/2019). Το Συμβούλιο, για τους λόγους που αναφέρονται στην Πρόταση, αποφάσισε να τροποποιήσει την Απόφαση με αρ και ημερ , με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) με την ακόλουθη:

10 216 «β) Να εγκρίνει την εκμετάλλευσή τους από μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για σκοπούς που να συνάδουν με την ανάπτυξη των δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη, στη βάση των πορισμάτων του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Λεμεσού και από μέρους του Δήμου Λεμεσού, για την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης με τη δημιουργία υποδομών για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης». Αριθμός 516 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας/πιστοποιητικών μίσθωσης στον Κυβερνητικό Οικισμό ΤΑΚΤ-ΕΛ-ΚΑΛΕ στη Λευκωσία. Διαχωρισμός τεμαχίου με αρ. 339 και παραχώρηση δικαιώματος διόδου. Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 463/2019). α) Να εγκρίνει το διαχωρισμό του τεμαχίου με αρ. 339, στην Ενορία Τακτ-Ελ-Καλέ στο Δήμο Λευκωσίας, στα τεμάχια με αρ. 339Α1, 339Α2 και 339Β, με σκοπό να τύχει καλύτερης εκμετάλλευσης και εξυπηρέτησης των δικαιούχων των οικιστικών μονάδων του Κυβερνητικού Οικισμού, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 της Πρότασης. β) Να εγκρίνει την παραχώρηση δικαιώματος διόδου δια μέσω της στοάς στο ισόγειο μέρος του τεμαχίου με αρ. 339Β και κάτω από την οικιστική μονάδα που φαίνεται με πράσινο χρώμα στο Σχέδιο που επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα ΙΙ. Αριθμός 517 Δημιουργία χώρων στάθμευσης στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Αγίου Αθανασίου και Λινόπετρας στην Επαρχία Λεμεσού. Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 464/2019). Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την αλλαγή χρήσης των τεμαχίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της Πρότασης, στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Αγίου Αθανασίου και Λινόπετρας, στην Επαρχία Λεμεσού, από χώρο πρασίνου σε κρατική γη και την παραχώρησή τους με Άδεια Χρήσης στους ιδιοκτήτες των οικιστικών μονάδων στους εν λόγω Οικισμούς. Αριθμός 518 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς της Επαρχίας Λευκωσίας. Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από το άρθρο 35(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2016, αποφάσισε: α) Να καθορίσει ως «Λευκή Ζώνη», για περαιτέρω περίοδο ενός έτους, η οποία θα λήγει στις , την περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς, της Επαρχίας Λευκωσίας, που προσδιορίζεται στο σχέδιο με αρ. Τ.Ρ.Η. 633/2017, που είναι κατατεθειμένο στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, για σκοπούς περιορισμού της κτηνοτροφικής ανάπτυξης, η οποία ενδέχεται να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στις ανέσεις των παρακείμενων περιοχών και χρήσεων. Οι χρήσεις που υφίστανται στην περιοχή θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητες και οποιαδήποτε οικοδομική εργασία ή δραστηριότητα θα τερματιστεί, με εξαίρεση αιτήσεις που αφορούν προσθήκες/μετατροπές ή/και εγκαταστάσεις τεχνολογικού εξοπλισμού σε νόμιμα υφιστάμενες αναπτύξεις, καθώς και αιτήσεις που αφορούν νέες αναπτύξεις για τις οποίες έχουν υπογραφθεί με το Τμήμα Γεωργίας Συμβάσεις Μίσθωσης κτηνοτροφικών οικοπέδων πριν την πρώτη δημοσίευση του Διατάγματος στις β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προβεί στη δημοσίευση του πιο πάνω Διατάγματος, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

11 217 Αριθμός 519 Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδιο Υπηρεσίας) Θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος (Κλ.Α16(ι)) Κανονισμοί του Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 466/2019). Το Συμβούλιο: α) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από το άρθρο 27 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδιο Υπηρεσίας) Θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος (Κλ. Α16(i)) Κανονισμούς του 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα Ι. β) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 87 των πιο πάνω Νόμων. Αριθμός 520 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Λουκία, στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, με έδρα το Γενικό Προξενείο στη Νέα Υόρκη. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση του κ. Αλέξη Φαίδωνος-Βαντέ, Γενικού Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη και ως Ύπατου Αρμοστή της Δημοκρατίας στην Αγία Λουκία, στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, με έδρα το Γενικό Προξενείο στη Νέα Υόρκη. Αριθμός 521 α) Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους γεωργοκτητρόφους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης (ΣΕΓ). β) Σχέδιο παροχής ειδικής ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους αλιείς και αγροβιοτέχνες, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων (ΣΕΝΓΑΑ). Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε: (Αρ. Πρότασης 472/2019). α) Να εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Σχεδίου για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους γεωργοκτητρόφους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης (ΣΕΓ) και του Σχεδίου παροχής ειδικής ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους αλιείς και αγροβιοτέχνες, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων (ΣΕΝΓΑΑ), όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Δ που επισυνάπτεται στην Πρόταση, με εφαρμογή από το έτος β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να διαφοροποιεί τα χρονοδιαγράμματα των δύο Σχεδίων, σύμφωνα με τις ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν κάθε έτος. γ) Όπως το Τμήμα Γεωργίας περιλαμβάνει στον ετήσιο προϋπολογισμό του τις απαιτούμενες πιστώσεις και για τα δύο πιο πάνω Σχέδια και να διεκπεραιώνει την καταβολή των πιστώσεων από το Άρθρο «Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Γεωργίας. Αριθμός 522 Καταβολή Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην αιγοπροβατοτροφία ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιγοπροβατοτρόφοι από την παρατεταμένη ανομβρία κατά την καλλιεργητική περίοδο Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε: α) Να εγκρίνει την καταβολή της Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην αιγοπροβατοτροφία ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετώπισαν από την παρατεταμένη ανομβρία κατά την καλλιεργητική περίοδο ,

12 218 συνολικού ύψους μέχρι , στους 135 δικαιούχους αιγοπροβατοτρόφους, στους οποίους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή της πληρωμής μέχρι το τέλος του 2017 και ως εκ τούτου παραμένει σε εκκρεμότητα. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να διαθέσει τις απαιτούμενες πιστώσεις στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για τη διενέργεια των πληρωμών, από ισόποσες εξοικονομήσεις του Κεφ./Άρθρου , «Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Γεωργίας για το έτος γ) Όπως, πριν από την καταβολή της ενίσχυσης γίνει συμψηφισμός με τυχόν οφειλές των δικαιούχων προς το Κράτος, όπως προβλέπεται στον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του Αριθμός 523 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Υπουργεία). Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 474/2019). Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(2) των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017, αποφάσισε: α) Να εγκρίνει την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων 400 συνολικά κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται στην Πρόταση και αφορούν: i) 6 θέσεις στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας. ii) iii) iv) 11 θέσεις στο Υπουργείο Άμυνας. 46 θέσεις στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 3 θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. v) 16 θέσεις στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. vi) vii) viii) ix) 25 θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 65 θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών. 62 θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. 70 θέσεις του Γενικού Διοικητικού και Γραμματειακού Προσωπικού. x) 27 θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. xi) 69 θέσεις στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να υποβάλει την πιο πάνω Απόφαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της, για πλήρωση των πιο πάνω θέσεων. Αριθμός 524 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 475/2019). α) Να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2019, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 1, με τη μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2019 Νόμος του 2019». Επεξηγηματικό Μνημόνιο για τον πιο πάνω Προϋπολογισμό επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα 2.

13 219 β) Να εγκρίνει τη δυνατότητα κάλυψης της υπέρβασης της κρατικής χορηγίας, ύψους , από εξοικονομήσεις του Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2019 ή και του Υπουργείου Οικονομικών. γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 έως 2012 και το άρθρο 99 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμων του 2014 έως 2016, τον πιο πάνω Προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Αριθμός 525 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 476/2019). α) Να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2019, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση με τη μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2019 Νόμος του 2019». Επεξηγηματικό σημείωμα για τις πρόνοιες του Προϋπολογισμού επισυνάπτεται στην Πρόταση. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 99 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμων του 2014 έως 2016, τον πιο πάνω Προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Αριθμός 526 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμοί του Το Συμβούλιο: Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 477/2019). α) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από τα άρθρα 22(1), 32Β(δ), 35Α(2), 37(3) και 64 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2017, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμούς του 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα Ι. β) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση. Αριθμός 527 Προϋπολογισμός Αρχής Λιμένων Κύπρου για το Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 478/2019). α) Να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2019, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως Παράρτημα Ι, με τη μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του έτους 2019 Νόμος του 2019». Επεξηγηματικό Σημείωμα για τον εν λόγω Προϋπολογισμό επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα ΙΙ. β) Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 έως 2012 και το άρθρο 104 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμων του 2014 έως 2016, τον πιο πάνω Προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση.

14 220 Αριθμός 528 Εργοδότηση σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά 15 θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες από τη Μέση Γενική Εκπαίδευση στη Δημοτική Εκπαίδευση για το 2019 και ποσού ύψους από το Κεφάλαιο 20.03, Άρθρο στο Κεφάλαιο 20.05, Άρθρο Νοείται ότι η πιο πάνω μεταφορά αφορά στον Προϋπολογισμό του Αριθμός 529 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 482/2019). α) Να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 01. β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης κα Δημοσίας Τάξεως να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο. 2. Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση και αποτελεσματική εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων. 3. Στόχος είναι ο περαιτέρω έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη διακίνηση και χρήση των πυροβόλων όπλων για εγκληματικούς σκοπούς. Αριθμός 530 Σημείωμα της Συμβουλευτικής Αρχής προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 57 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως Tο Συμβούλιο: Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 485/2019). α) Ενημερώθηκε με το σημείωμα της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 57 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2018, για θέματα πολιτικής και μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αντίγραφο του σημειώματος επισυνάπτεται στην Πρόταση. β) Αποφάσισε να εγκρίνει την Εθνική Στρατηγική Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, καθώς και τη δημοσιοποίησή της. Αντίγραφο της Εθνικής Στρατηγικής επισυνάπτεται, ως Παράρτημα 1, στο σημείωμα της Συμβουλευτικής Αρχής. γ) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από το άρθρο 56(1)(γ) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2018, αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών στη Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

15 221 Αριθμός 531 Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στους Υπαλλήλους Διαφόρων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών. Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , τo Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τον κανονισμό 3(2) των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2000 έως 2013, να εγκρίνει τη συνέχιση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους υπαλλήλους και συνταξιούχους υπαλλήλους των Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών, καθώς και στους εξαρτωμένους τους, στη βάση του νέου αναπροσαρμοσμένου τέλους ενόψει της εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ, την , με τα ετήσια τέλη συμμετοχής που παρατίθενται πιο κάτω: α) Για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες ή/και τους εξαρτωμένους τους ηλικίας κάτω των 65 ετών, 450. β) Για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες ή/και τους εξαρτωμένους τους ηλικίας 65 ετών και άνω, Σημειώνεται ότι, τα ωφελήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα είναι τα ίδια με αυτά των «δικαιούχων» σύμφωνα με τους Κανονισμούς και οι συμμετέχοντες θα θεωρούνται «ασφαλισμένοι» σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 883/04 και θα είναι δικαιούχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας και των άλλων δικαιωμάτων που τους παρέχει ο εν λόγω Κανονισμός. Παράλληλα, θα μπορούν να επωφελούνται από το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν Παρέχονται στον Δημόσιο Τομέα ως να περιλαμβάνονταν στα πρόσωπα του άρθρου 13 του Σχεδίου, για τα οποία δεν ισχύουν οικονομικά κριτήρια. Αριθμός 532 Σύνθεση αποστολής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων/Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό στα πλαίσια εκπαίδευσης για Ενεργειακά Θέματα που θα πραγματοποιηθεί στη Αθήνα από τις 26 Μαρτίου μέχρι τις 29 Μαρτίου Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε: (Αρ. Πρότασης 489/2019). α) Να εγκρίνει τη μετάβαση στην Αθήνα, από τις 26 μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019, πέντε Λειτουργών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο Παράρτημα Γ που επισυνάπτεται στην Πρόταση, για συμμετοχή τους σε εκπαίδευση για ενεργειακά θέματα. β) Όπως τα έξοδα της μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αριθμός 533 Διορισμός Επίτιμου Υπό-Προξένου του Μαρόκο στην Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το διορισμό του κ. Στέλιου Παναγίδη, ως Επίτιμου Υπό-Πρόξενου του Μαρόκο στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Λευκωσία. Αριθμός 534 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το διορισμό του κ. Leon Koffler, ως Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ, με δικαιοδοσία τη Χάιφα και όλη τη γύρω περιοχή.

16 222 Αριθμός 535 Διαπίστευση του κ. Mario Edgardo Castillo Mendozza ως νέου Πρέσβη της Ονδούρας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση του κ. Mario Edgardo Castillo Mendozza ως νέου Πρέσβη της Ονδούρας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβιβ. Αριθμός 536 Διαπίστευση του George Wilfred Talbot ως Ύπατου Αρμοστή της Γουιάνα στην Κύπρο, με έδρα τη Μπραζίλια. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση του κ. George Wilfred Talbot ως Ύπατου Αρμοστή της Γουιάνα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Μπραζίλια. Αριθμός 537 Διαπίστευση του Dr Joseph Katema ως Ύπατου Αρμοστή της Ζάμπια στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση του Dr Joseph Katema ως Ύπατου Αρμοστή της Ζάμπια στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Αριθμός 538 Διαπίστευση του κ. Sidi Mohamed Hamed ως Πρέσβη της Μαυριτανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση του κ. Sidi Mohamed Hamed ως Πρέσβη της Μαυριτανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Αριθμός 539 Διαπίστευση του κ. Anthony George Simpson ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Νέας Ζηλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση του κ. Anthony George Simpson ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Νέας Ζηλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Αριθμός 540 Διαπίστευση της κας Zenebu Tadesse Woldetsadik ως Πρέσβειρας της Αιθιοπίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Αρ. Απόφασης της Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη διαπίστευση της κας Zenebu Tadesse Woldetsadik ως Πρέσβειρας της Αιθιοπίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη.

17 223 Αριθμός 541 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας για την «Αναβάθμιση και εξωραϊσμό του πυρήνα της Κοινότητας Κοράκου (Φάση Α) στην Επαρχία Λευκωσίας» Αρ. Διαγ.: Ε. ΛΕΥ. 31/2017. Αρ. Απόφασης της Αναφορικά με την Απόφαση με αρ και ημερ , το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τον κανονισμό 36(3)(β) των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 και 2010, να εγκρίνει την παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών του Διαγωνισμού με αρ. Ε.ΛΕΥ.31/2017, για την Αναβάθμιση και Εξωραϊσμό του πυρήνα της Κοινότητας Κοράκου (Φάση Α), στην Επαρχία Λευκωσίας, για περαιτέρω περίοδο τεσσάρων μηνών, δηλαδή μέχρι τις Αριθμός 542 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Πωμού Τεμάχιο 347 (πρώην 198), Φ/Σχ.17/48. Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 530/2019). α) Να κηρύξει ως πλεονάζουσα την ακίνητη ιδιοκτησία, μέρος του τεμαχίου με αρ. 347 (πρώην 198), φ/σχ. 17/48, εκτάσεως 270 τ.μ., στο χωριό Πωμός της Επαρχίας Πάφου, η οποία έχει απαλλοτριωθεί για τις ανάγκες του δρόμου Πωμού-Παχύαμμου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 της Πρότασης και φαίνεται με βιολέ χρώμα στο συνημμένο στην Πρόταση, ως Παράρτημα Ι, τοπογραφικό σχέδιο και να εγκρίνει την επιστροφή της στον πρώην ιδιοκτήτη της, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 15 των περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμων του 1962 έως β) Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να προσφέρει την πιο πάνω ιδιοκτησία στον πρώην ιδιοκτήτη της στην τιμή την οποία την απέκτησε η Κυπριακή Δημοκρατία. Αριθμός 543 Οι περί Γενικού Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου και Πρώτου Επιθεωρητή Λογαριασμών Κανονισμοί του Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 531/2019). Το Συμβούλιο: α) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από το άρθρο 27 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Γενικού Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου και Πρώτου Επιθεωρητή Λογαριασμών Κανονισμούς του 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση. β) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 87 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση. Αριθμός 544 α) Οι περί Τμήματος Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Θέση Επιθεωρητή Γεωργίας, 1ης Τάξης Κανονισμοί του β) Οι περί Τμήματος Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γεωργίας και Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας Κανονισμοί του Το Συμβούλιο: Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 532/2019). α) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από τα άρθρα 27 και 87 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, αποφάσισε να εγκρίνει:

18 224 i) Tους περί Τμήματος Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Θέση Επιθεωρητή Γεωργίας, 1ης Τάξης Κανονισμούς του 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως παράρτημα Ι. ii) Tους περί Τμήματος Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γεωργίας και Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας Κανονισμούς του 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως παράρτημα ΙΙ. β) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση. Αριθμός 545 Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του Το Συμβούλιο: Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 534/2019). α) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από το άρθρο 49 των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 έως 2017, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 4. β) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση. Αριθμός 546 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του Το Συμβούλιο: Αρ. Απόφασης της (Αρ. Πρότασης 536/2019). α) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό από το άρθρο 76 των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 2016 και 2017, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικούς) (Αρ. 2) Κανονισμούς του 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση ως παράρτημα Γ. β) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Άμυνας να καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση. Αριθμός 547 Σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών για την πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Ελέγχου (Κλ.Α15(i)) και μίας κενής θέσης Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου (Κλ. Α15(i)), στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Αρ. Απόφασης της (Αρ. Σημειώματος 65/2019). Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε με το Σημείωμα της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65/2019 και ημερ , αναφορικά με το αίτημα που υποβλήθηκε από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 32 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, ως Αρμόδια Αρχή, να ορίσει: α) Tην κα Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας και την κα Χριστίνα Βασιλείου-Γιαννάκη, Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Ελέγχου (Κλ. Α15(i)) στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. β) Την κα Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου (Κλ. Α15(i)) στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α 1 9.30 π.μ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Αρ. Φακ ). (Αναπομπή).

(Αρ. Φακ ). (Αναπομπή). ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 1 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 11 η συνεδρίαση Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ. 7 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ. 7 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 7 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ π.μ. Β. Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. (Σχετική επιστολή ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019 επισυνάπτεται).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ π.μ. Β. Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. (Σχετική επιστολή ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019 επισυνάπτεται). ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 στις 9.00 το πρωί ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

11.00 π.μ. Α. Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με το Σχέδιο Εστία. (Συνέχιση της συζήτησης).

11.00 π.μ. Α. Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με το Σχέδιο Εστία. (Συνέχιση της συζήτησης). H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019 στις 11.00 το πρωί με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 11.00 π.μ. Α. Ενημέρωση της Επιτροπής από

Διαβάστε περισσότερα

(Συνέχιση της συζήτησης).

(Συνέχιση της συζήτησης). 1 H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 9.30 π.μ. 1. Ο περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ. H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ. H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 στις 9.30 το πρωί ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 στις 10.00 το πρωί, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 12 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 12 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 12 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017, στις 9.00 π.μ., στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ π.μ. Γ. Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. (Σχετική επιστολή ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019 επισυνάπτεται).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ π.μ. Γ. Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. (Σχετική επιστολή ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019 επισυνάπτεται). ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί ΕΚΤΑΚΤΩΣ για την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 στις 10.00 το πρωί ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Α. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β. 24 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β. 24 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 24 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 9.30 π.μ. 1. Ο περί Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Α. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ π.μ. Ο περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμος του (Αρ. Φακ ).

2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Α. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ π.μ. Ο περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμος του (Αρ. Φακ ). 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 24 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 24 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 24 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ. H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ. H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 στις 9.30 το πρωί, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 27(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4558 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 293 Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε 20 ή συνεδρίαση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε 20 ή συνεδρίαση ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε 20 ή συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 17 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑΛΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΤΙΣ ).

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑΛΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΤΙΣ ). ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑΛΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 5.4.2016). ΜΕΡΟΣ Α Νομοσχέδιο για την Τροποποίηση του περί Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 20 ή συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 20 ή συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 20 ή συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017, στις 11.00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ. H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ. H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 στις 9.30 το πρωί ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

(Συνέχιση της συζήτησης και τοποθέτηση).

(Συνέχιση της συζήτησης και τοποθέτηση). H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 Ο περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4305, Ν. 30(IΙ)/2016

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4305, Ν. 30(IΙ)/2016 659 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4305, 15.3.2016 Ν. 30(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2017)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2017) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2017) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ νέο 150

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 116(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4581 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 1217 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H έναρξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019, ορίζεται για τις 9.00 π.μ. αντί για τις 11.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 432 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4302, 26.2.2016 Ν. 19(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 27(IΙ) του 2014

Αριθμός 27(IΙ) του 2014 514 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Ν. 27(IΙ)/2014 Αρ. 4261, 15.4.2014 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 1. Εισαγωγή Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 19 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 19 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 19 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019, στις 11.00 π.μ., στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 7 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 7 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 7 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 26 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019, στις 11.00

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. 194 του του του του του (Ι) του (Ι) του 2012.

Προοίμιο. 194 του του του του του (Ι) του (Ι) του 2012. 595 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Ν. 30(IΙ)/2014 Αρ. 4261, 15.4.2014 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2014 Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ 11.00 π.μ 3 η συνεδρίαση Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1142 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 178(Ι)/2017 Αρ. 4631, 15.12.2017 Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 στις 8.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 στις 8.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 1 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 στις 8.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 8.00 π.μ. Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: (Προγραμματισμός των εργασιών της επιτροπής).

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση του Οδικού Χάρτη του ΓΕΣΥ»

«Ανάλυση του Οδικού Χάρτη του ΓΕΣΥ» Εργαστήρι «ΓΕΣΥ και Σπάνιες Παθήσεις στην Κύπρο» 4 Οκτωβρίου 2014 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Cine Studio «Ανάλυση του Οδικού Χάρτη του ΓΕΣΥ» Δρ Χριστόδουλος Καϊσής Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 36 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 36 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 36 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 28 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 28 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 28 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017, στις 11.15 π.μ., στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 28 η συνεδρίαση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 28 η συνεδρίαση ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 28 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 1 η Ιουνίου 2018, στις 11.00

Διαβάστε περισσότερα

9.00 π.μ. Α. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής. (Συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής). Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

9.00 π.μ. Α. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής. (Συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής). Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 στις 9.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 9.00 π.μ. Α. Προγραμματισμός των εργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 1. Οι περί Υπουργικού Συμβουλίου - Θέση Γενικού. (Αρ. Φακ ). πρόνοιες που να αφορούν την τοποθέτηση γενικού

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 1. Οι περί Υπουργικού Συμβουλίου - Θέση Γενικού. (Αρ. Φακ ). πρόνοιες που να αφορούν την τοποθέτηση γενικού ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤHN ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, 23 η συνεδρίαση Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019, στις 9.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019, στις 9.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019, στις 9.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 9.00 π.μ. Α. Προγραμματισμός των εργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 11 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 11 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 11 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 3. Επισυνάπτονται: (α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 3. Επισυνάπτονται: (α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Αναγνώριση Υπηρεσίας, Προϋπηρεσίας και Τεχνικής Πείρας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 2019 και Νομοσχέδιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 23 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 23 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 23 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής.

Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤHN ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, 22 η συνεδρίαση Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4558, 28.3.2016 Ν. 28(Ι)/2016 28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ 3 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ 3 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ 3 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, στις 11.00 π.μ., στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Σειρά νέων προνοιών, που στόχο έχουν τη ρύθμιση από τη μια του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας και από την άλλη την εισαγωγή μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 9.30 π.μ. 1. Ο περί

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 948 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 112(Ι)/2017 Αρ. 4614, 21.7.2017 Ο περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

στις π.μ., έχει ως ακολούθως:

στις π.μ., έχει ως ακολούθως: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 8 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 3742,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 3742, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 3742, 25.7.2003 Ν. 118(Ι)/2003 Ν. 118(Ι)/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2000 Η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, (Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, (Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 7.10.2011 129(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4327, 6/4/2012 35(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4327, 6/4/2012 35(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ 35(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 194 του 1987 318 του 1987 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 143(Ι)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4355 Tρίτη, 24 Iουλίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4355 Tρίτη, 24 Iουλίου N. 45(II)/2018 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4355 Tρίτη, 24 Iουλίου 2018 965 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2018 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017 994 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4616, 28.7.2017 Ν. 123(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017 Άρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 15(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Αριθμός 15(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 176 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 15(Ι)/2017 Αρ. 4590, 24.2.2017 Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 27 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 27 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 27 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι) του 2001 145(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002 Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 24(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 Aριθμός 207 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί με δοκιμασία από τις 3 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

9.15 π.μ. Β. Συνάντηση της Επιτροπής με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

9.15 π.μ. Β. Συνάντηση της Επιτροπής με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 στις 9.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 9.00 π.μ. Α. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 105(Ι) του 2019 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμός 105(Ι) του 2019 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 571 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4720, 23.7.2019 Ν. 105(Ι)/2019 Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικής Ασφαλίσεως στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε. 14 η συνεδρίαση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε. 14 η συνεδρίαση ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε 14 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αρ. Τίτλος θέματος Θέματος 2.3 Υλοποίηση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012 2(I) του 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03/2019 ΤΙΤΛΟΣ : Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών Βοηθού Λογιστηρίου για την Οικονομικής Διαχείρισης Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου Μερική Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα