ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Άρθρο 1 Θέματα περιπτέρων και λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87 Α ), «1. Δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα έχουν, κατά σειρά προτίμησης, οι ανάπηροι πολέμου, τα θύ ματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 «περί ρυθμίσεως αναπηρικών ζητημάτων», οι ασκούντες ή επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη εντός κλειστών χώρων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι του τό που που πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη προ τoυ χρόνου υποβολής της αιτήσεως.» 2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής: «6. Ο συνολικός αριθμός των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομη χανικών προϊόντων που δύναται να χορηγηθούν σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού του πραγματικού πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή δια του συντελεστού 380. Πηλίκο μικρότερο της μονάδος, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (½) αυτής, θεωρείται ως ακέραια μονάδα. 7. Ο συνολικός αριθμός των επιπλέον αδειών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής κατανέμεται ισομερώς μεταξύ αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομη χανικών προϊόντων.» 3. Στο άρθρο 10 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστά θηκε από το άρθρο 2 του ν. 1043/1980, προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, ως εξής: «8. Τον Ιανουάριο κάθε έτους η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά από γνώμη των Δήμων, Κοινοτή των και των κατά τόπους Σωματείων και Ομοσπονδιών δικαιούχων περιπτέρου προσδιορίζει τη δυνατότητα καθορισμού νέων θέσεων περιπτέρων για αποκατά σταση δικαιούχων. 9. Εκτός του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου χορηγού νται άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων στις παρακάτω κατηγορίες: α. σε άτομα με αναπηρία, β. πολυτέκνους, γ. σε όσους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου και σήμερα αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα ή είναι μακροχρόνια άνεργοι ή αντιμετωπίζουν λόγω της συμ μετοχής τους στα παραπάνω γεγονότα προβλήματα λειτουργικότητας για τα οποία αποφαίνεται η Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α ), καθώς και στα τέκνα τους εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής ικανοποιού νται κατά προτεραιότητα έναντι των δικαιούχων των περιπτώσεων α και β της παρούσας. 10. Ο αριθμός των αδειών της προηγούμενης παρα γράφου προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως

2 526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του πραγματικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάθε Νομού της Χώρας δια του συντελεστού για Νομούς που ο πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τις και δια του συντελεστού για Νομούς με πληθυσμό άνω των Πηλίκο μικρότερο της μονάδος, εφόσον είναι ή υπερβαίνει το ένα δεύτερο (½) αυτής, θεωρείται ως ακέραια μονάδα. Ο καθορισμός των θέσεων των παραπάνω περιπτέρων ορίζεται από την οι κεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους Δήμους ή Κοινότητες κατά προτίμηση σε προεκτάσεις δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων. 11. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα της κατά προτεραιότητα ικανοποίησης των δικαιούχων της περίπτωσης γ της παραγράφου 9 του παρόντος, τα ποσοστά βάσει των οποίων κατανέμονται οι άδειες περιπτέρων στις κατηγορίες δικαιούχων των περιπτώ σεων α και β, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια προσ διορισμού των δικαιούχων των κατηγοριών α και β, τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάρτισης πινάκων δικαιούχων και μη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα ραγράφου αυτής.» Άρθρο 2 Επέκταση αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1043/1980, «2. Εξαιρετικά και καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του προηγούμενου άρ θρου αριθμού αδειών, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε εξοχικά κέντρα, ξενοδοχεία (μοτέλ), εστιατόρια και κυ λικεία αεροδρομίων που βρίσκονται εκτός κατοικημέ νων περιοχών και εφόσον σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων δεν λειτουργεί περίπτερο ή κατάστημα με παρόμοια άδεια, καθώς και σε κυλικεία επιβατικών πλοίων.» 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρ θρου 10 του ν. 1416/1984, «4. Οι παραπάνω δικαιούχοι και οι διάδοχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Δήμο ή την Κοινότητα και στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπεύθυνη δήλωση για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς η άδεια.» Άρθρο 3 Αποκατάσταση σε καταργούμενες και κενές θέσεις περιπτέρων Στο άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971, όπως αυτό αντικατα στάθηκε από τα άρθρα 4 του ν. 1043/1980, 5 του ν. 1680/ 1987 και 21 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α ), προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: «3. Οι καταργούμενες για οποιονδήποτε λόγο θέσεις περιπτέρων αντικαθίστανται με ισάριθμες νέες. Οι στερηθέντες αποκαταστάσεως, συνεπεία καταργήσε ως θέσεως περιπτέρου, αποκαθίστανται σε νέα θέση περιπτέρου, η οποία δημιουργείται υποχρεωτικά από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. 4. Εφόσον σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα υφί στανται άδειες περιπτέρων προς διάθεση και δεν υπε βλήθησαν αιτήσεις δικαιούχων των παραγράφων 1 και 3, εντός έτους από τη δημοσιοποίησή τους, τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 1α του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, οι άδειες αυτές παραχωρούνται σε άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού δια τάγματος του άρθρου 10 παράγραφος 11 του παρόντος νόμου.» Άρθρο 4 Τροποποίηση προϋποθέσεων παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων 1. Η παράγραφος 1α του άρθρου 14 του ν.δ. 1044/ 1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1043/1980, «1.α. Κατοικεί στον τόπο ή, προκειμένου για το Νομό Αττικής, εντός των διοικητικών ορίων της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τον οποίο αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας σε αυτόν πέ ντε (5) τουλάχιστον έτη πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους έχοντες αναπηρία σε ποσοστό 100%. Εφόσον σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχοι, δύνανται να αποκατασταθούν σε αυτή οι δικαιούχοι της παραγρά φου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, τηρουμένης της σειράς προτίμησης της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοι πών δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του Νομού. Προτιμώνται αυτοί που διαμένουν πλησιέστερα στην εν λόγω θέση.» 2. Η περ. γ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του ν. 3036/2002, «γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδή ματος από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να συμπερι λαμβάνεται το ποσόν της πολεμικής ή στρατιωτικής συντάξεως και το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.» 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1044/1971 «1. Στο χώρο όπου εγκαθίσταται περίπτερο, ο δικαι ούχος άδειας εκμετάλλευσης αυτού έχει δικαίωμα κα τοχής μόνο κατά το χρόνο ισχύος της άδειας.» Άρθρο 5 Τροποποίηση προϋποθέσεων διαδοχής 1. Η παράγραφος 1α του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/ 1971, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1043/ 1980

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 527 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 2913/ 2001 (ΦΕΚ 102 Α ), «1. Αποθανόντος αναπήρου ή θύματος πολέμου αποκα τασταθέντος κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσί ας, τα εξ αυτού απορρέοντα δικαιώματα περιέρχονται κατά την ακόλουθον σειράν: α. Εις την χήραν αυτού κατ ίσον μερίδιο μετά των αγάμων θηλέων τέκνων και εκ των αρρένων, των ανη λίκων εφόσον έλκουν το δικαίωμα συντάξεως εκ του αποβιώσαντος, ως και των ενηλίκων, ανικάνων προς εργασίαν και εφόσον συνταξιοδοτούνται ή έλκουν δικαί ωμα συντάξεως εκ του αποβιώσαντος ή σπουδαζόντων εις ανωτέρας ή ανωτάτας σχολάς τέκνων και μέχρι συ μπληρώσεως του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας των. Εις περίπτωσιν διακοπής της συντάξεως τινός των ως άνω προσώπων εξ οιουδήποτε λόγου το ιδανικόν τούτου δικαίωμα, προσαυξάνεται εις τους λοιπούς δι καιούχους. Στις διαζευγμένες ή χήρες θυγατέρες ανε ξάρτητα από τυχόν μεταβίβαση της πολεμικής σύνταξης του αποβιώσαντος πατρός τους, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1043/1980, «3. Η διαδοχή επέρχεται με τις προϋποθέσεις του άρ θρου 14 του παρόντος, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης της παραγράφου 1 περ. α αυτού.» Άρθρο 6 Θέματα μετατόπισης και εκμίσθωσης περιπτέρων 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 1043/1980, «2. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέ ρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής με τατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής μετατοπί σεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.» 2.α. Στο άρθρο 21 του ν.δ. 1044/1971 προστίθενται πα ράγραφοι 5 και 6, ως εξής: «5. Οι άδειες περιπτέρων εκμισθώνονται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία σε καμία περί πτωση δεν δικαιούνται να μισθώνουν πέραν της μιας άδειας περιπτέρου. 6. Οποιαδήποτε συμφωνία για καταβολή ανταλλάγμα τος (αέρα) κατά την εκμίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου είναι άκυρη. Στην περίπτωση αυτή ο αρμό διος Νομάρχης ανακαλεί τη σχετική άδεια.» β. Οι υφιστάμενες συμβάσεις μισθώσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν της μιας ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν ανανεώνονται. 3.α. Το εδάφιο α της υπ αριθμ. Κ.5671/1487/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, που κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α ), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι μισθώσεις αδειών περιπτέρων και αδειών λια νικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων συνομο λογούνται για επτά (7) έτη.» β. Η διάταξη ισχύει για συμβάσεις μισθώσεων αδειών περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχα νικών προϊόντων που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Το άρθρο 2 της υπ αριθμ. Κ.5671/1487/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικο νομικών, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, που κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α ), όπως συ μπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α ), «Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτού, η μίσθωση συνεχίζεται από τη σύζυγο και τα τέκνα αυτού, εφόσον τυγχάνουν δικαιούχοι. Σε περίπτωση μη υπάρξεως δια δόχων δικαιούχων αυτού, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της με το νέο δικαιούχο. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού η μίσθωση συνεχίζεται από τη σύζυγο ή ένα από τα τέκνα αυτού, εφόσον στη δεύτερη περίπτω ση συναινούν σε αυτό και τα υπόλοιπα τέκνα.» 5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. Κ.5671/1487/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, που κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/ 1985 (ΦΕΚ 151 Α ), «2. Εάν ο εκμισθωτής εντός δύο (2) ετών από της απο δόσεως της χρήσης του περιπτέρου για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τούτο ο ίδιος μετά των οικείων του, κατά το άρθρο 21 του ν. 1044/1971 και επιθυμεί την εκμίσθωση αυτού, υποχρεούται να ειδο ποιήσει τον αποχωρήσαντα μισθωτή. Ο μισθωτής αυτός έχει το δικαίωμα προτίμησης με ίσους όρους έναντι παντός τρίτου υποψήφιου μισθωτή. Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατά το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.» Άρθρο 7 Παραχώρηση εκμετάλλευσης σε περισσότερους δικαιούχους, σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων 1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν.δ. 1044/1971, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 1043/1980, «7. Στα κυλικεία και καφενεία πωλούνται τα είδη, που καθορίζονται από τις οικείες αγορανομικές και υγειονο μικές διατάξεις, καθώς και καπνοβιομηχανικά προϊόντα. Δεν επιτρέπεται η πώληση καπνοβιομηχανικών προϊό ντων από κυλικεία νοσοκομείων.»

4 528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 25 του ν.δ. 1044/ 1971, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 11 του ν. 1043/ 1980 και εν συνεχεία τροποποιήθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α ), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Όσες φορές κρίνεται αιτιολογημένα ότι η απο δοτικότητα περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κου ρείου είναι επαρκής προς συντήρηση περισσοτέρων δικαιουμένων, δύναται κατά την αρχική παραχώρηση να παραχωρείται η εκμετάλλευση τούτων σε περισσο τέρους κατά ιδανικά μερίδια, ο αριθμός των οποίων να είναι περιττός. 2. Στις σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων εντός των κεντρικών ζωνών των πόλεων αποκαθίστανται ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι επιχειρήσεων Κύπρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 εδάφιο ε του παρόντος νόμου με ποσοστό αναπηρίας 100% και οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 με ποσοστό αναπηρίας 100%. Μεταξύ αυτών προτιμώνται οι τυφλοί και οι παραπληγικοί. Σε περίπτω ση μη υποβολής αιτήσεως από δικαιούχα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, εντός ευλόγου χρόνου και όχι πέραν του εξαμήνου από της αναρτήσεως του σχετικού πίνακα σχολαζόντων περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και κουρείων, αποκαθίστανται κατά σειρά οι λοιποί δι καιούχοι του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.» Άρθρο 8 Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του ν.δ. 1044/1971 «6. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ασκεί τις αρμοδιότη τες που ορίζονται στο παρόν άρθρο κατόπιν εισηγήσε ως Επιτροπής, η οποία λειτουργεί στη Διεύθυνση Εφέ δρων Πολεμιστών Αγωνιστών, Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ) και αποτελείται: α) Από έναν Αναθεωρητή Γ του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως Πρόεδρο. β) Έναν ανώτερο Αξιωματικό της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΔΟΣΥ. γ) Έναν ανώτερο Αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ως μέλη και δ) Έναν κατώτερο Αξιωματικό ή υπάλληλο της ΔΕ ΠΑΘΑ/ ΓΔΟΣΥ ως Γραμματέα, οριζομένων μετά των νομίμων αναπληρωτών τους, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.» 2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 30 του ν.δ. 1044/ 1971, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 1043/1980, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Κάθε ατομική διοικητική πράξη αποκαταστάσεως με άδεια λιανικής πώλησης καπνού ή εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, κυλικείου καφενείου ή κουρείου, που εκ δίδεται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ανακαλείται εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή στηρίχθηκε σε ανακριβή στοιχεία ή εκδόθηκε κατά παράβαση των κατά την έκδοσή της ισχυουσών διατάξεων. Εάν μετα γενέστερα επήλθε μεταβολή των προϋποθέσεων απο καταστάσεως του δικαιούχου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της περιπτώσεως β του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτούνται ανά Νομαρχιακή Αυτοδι οίκηση Επιτροπές Eλέγχου για να διαπιστώνουν την ύπαρξη αδειών εκμεταλλεύσεων περιπτέρων, καφενεί ων κυλικείων ή αδειών καταστημάτων λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, που τυχόν σχολάζουν, καθώς και τη νομιμότητα παραχωρήσεως και λειτουρ γίας αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθ μός των Επιτροπών ανά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο αριθμός και η προέλευση των μελών τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα ρούσας διάταξης.» 3. Οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν.δ. 1044/1971, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.δ. 1043/ 1980, έχουν εφαρμογή και για τους ανάπηρους και θύματα: α. Ειρηνικής Περιόδου του ν. 1370/1944, του ποσού των κρατήσεων κατατιθεμένου στην Εθνική Τράπεζα της Ελ λάδος επ ονόματι και για λογαριασμό της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Στρατιωτικών Υπαξιωματικών Οπλιτών Στρατού Ξηράς Αέρος Θα λάσσης του ν.1370/1944 και διατιθεμένου κατά τα αυτά ποσοστά υπέρ της Ομοσπονδίας αυτής και των σωμα τείων που θα ζητήσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση. β. Άμαχου Πληθυσμού του ν. 812/1943, του ποσού των κρατήσεων κατατιθεμένου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επ ονόματι και για λογαριασμό της Πανελλή νιας Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Άμαχου Πληθυσμού και διατιθεμένου κατά τα αυτά ποσοστά υπέρ της Ενώσεως αυτής και των σωματείων που θα ζητήσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση. Η παρακράτηση του ποσού της παραγράφου αυτής δεν διενεργείται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο συνταξιούχος στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από της πρώτης του επομένου της υποβολής της αίτησης μηνός. Άρθρο 9 Καύσιμα Ελαιολιπαντικά αμαξιδίων αναπήρων πολέμου 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν.δ. 3748/ 1957 (ΦΕΚ 178 Α ), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 12 του ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α ) και εν συνεχεία αντικα ταστάθηκε η παράγραφος 2 με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α ), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στους αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και οπλί τες που παίρνουν πολεμική σύνταξη ή μετατάσσονται στην κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας με γνωμά τευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας, καθώς και τους αναπήρους ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, αξιωματικούς και οπλίτες, που υπέστησαν αναπηρία λόγω τραύματος ή νόσου, που ήταν απότοκη των κακουχιών της επιστρά * *

5 ΦΕΚ 38 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 529 τευσης ή της υπηρεσίας τους κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι χρησιμοποιούν αποκλει στικά για τους εαυτούς τους βενζινοκίνητο αμαξίδιο ή αναπηρικό αυτοκίνητο που δωρήθηκε σε αυτούς ή έχει εισαχθεί ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχεται από το Δημόσιο το αντίτιμο της δικαιούμενης ποσότητας αμόλυβδης βενζίνης και του λιπαντικού αυ τοκινήτου, καθώς και η δωρεάν επισκευή του αμαξιδίου ή αυτοκινήτου τους, εφόσον προσκομισθούν από τους κατόχους τα αναγκαία υλικά στα στρατιωτικά συνερ γεία ή εργοστάσια. 2. Οι ποσότητες αμόλυβδης βενζίνης και του λιπαντι κού αυτοκινήτου που δικαιούνται κατά μήνα οι αναφε ρόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του αντιτίμου αυτών καθο ρίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 10 Θέματα στρατευσίμων μονίμων κατοίκων εξωτερικού και Σχολής Ικάρων 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α ) «3. Επιτρέπεται η τμηματική εκπλήρωση της στρατεύ σιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των μονίμων κατοίκων εξωτερικού, που κατατάσσονται με την κλάση τους ή οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους.» 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του ν. 3421/2005 «5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενι κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋ ποθέσεις, η διάρκεια της τμηματικής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.» 3.α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 1204/1949 (ΦΕΚ 276 Α ) «4. Η διάρκεια φοίτησης στη σχολή ορίζεται σε πέντε εξάμηνα.» β. Η διάταξη αυτή ισχύει από το εκπαιδευτικό έτος α. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται εδάφιο πρώτο ως εξής: «Κατ εξαίρεση για τους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της ίδιας τάξης που προέρχονται από τη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.), η οριστική σειρά αρχαιότητας καθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Ικάρων υπολογιζόμενης στο διπλάσιο και της βαθμολογίας στο Προκεχωρημένο Στάδιο, που τους παρασχέθηκε μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Ικάρων, διαιρούμενο δια του αριθμού τρία.» β. Η διάταξη αυτή ισχύει από το εκπαιδευτικό έτος Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α ), προστίθενται μετά την υπάρχουσα υπο παράγραφο β νέες υποπαράγραφοι γ, δ, ε και στ, ως εξής: «γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισή γηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση, στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων, νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά. δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειο νομικώς ακατάλληλοι, διαγράφονται της Σχολής Ικάρων απολυόμενοι. ε. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαί δευσής τους, από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά, αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικώς ακατάλληλοι, δύνανται εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων με τατασσόμενοι είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο γ του παρόντος, είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων του αντίστοιχου έτους. στ. Η διαδικασία μετάταξης αυτών, τα αφορώντα στην εκπαίδευσή τους, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Σχολής Ικάρων.» 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 143 Α ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την πα ράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3257/2004 (ΦΕΚ 143 Α ), «1. Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο έχει σύζυγο ή προστατευόμενα μέλη (τέκνα ή γονείς), που δεν εργάζονται και πάσχουν από νόση μα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούται ειδικής άδειας με αποδοχές, πέραν της κανονικής μέχρι τριάντα (30) ημέρες το χρόνο.» Άρθρο 11 Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 1.α. Από το ακαδημαϊκό έτος στα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

6 530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) i. Τέκνα πολυτέκνων. ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά. β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι πο σοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ει δικές κατηγορίες: i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής. ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέ λεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. iii. Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κο φίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. γ. Οι Έλληνες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παρά γραφος 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α ), όπως οι δια τάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α ), επιφυλασσο μένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α ). 2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συ μπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. 3. Στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού εισαγωγής καθορίζονται τα αποδεικτικά της ιδιότητας των ανα φερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προσώπων. 4. Η εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές συντελεί ται αφού κριθούν κατάλληλοι στις υγειονομικές, αθλη τικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις που ορίζονται κάθε φορά για τους λοιπούς υποψηφίους. 5. Από το ακαδημαϊκό έτος στα ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχό ντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων οι οποίες δη μιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκ δόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων. Άρθρο 12 Προαγωγή Αξιωματικών Ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών παραολυμπιακών αγώνων Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές πολεμικής διαθεσιμό τητας και Υπαξιωματικοί πολεμικής αποστρατείας που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στις καταστά σεις αυτές και έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν έως και την όγδοη θέση σε ατομικό κανονικό ολυμπιακό αγώνισμα, κατά τη διάρκεια των παραολυμπιακών αγώ νων, καθώς και μία από τις τρεις παγκόσμιες νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ατομικό ολυμπιακό αγώνι σμα αθλητών με προβλήματα αναπηρίας, δικαιούνται να αποκτήσουν έναν ακόμη βαθμό πέρα από αυτούς που ορίζονται στις διατάξεις του ειδικού γι αυτούς νόμου. Σε κάθε περίπτωση κανένας από τους παραπάνω δεν προάγεται σε βαθμό ανώτερο από εκείνον που προ βλέπεται για τους συναδέλφους του στην ενέργεια του ίδιου Όπλου, Σώματος, Γενικής Ειδικότητας ή Ειδικής Κατάστασης. Άρθρο 13 Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών Μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών Πολεμικής Αεροπορίας 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α ) «2. Ο Α/ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των Αντιστρα τήγων Όπλων, Αντιναυάρχων Μαχίμων, Αντιπτεράρχων Ιπταμένων, που εναλλάσσονται με αναλογία: δύο Αντι στράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος.» 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 «Οι Υπαρχηγοί του ΓΕΕΘΑ φέρουν το βαθμό του Αντι στρατήγου, Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου και είναι προέλευσης Όπλων του Σ.Ξ., Μαχίμων του Π.Ν. και Ιπτα μένων της Π.Α..» 3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι ανώτατοι αξιωματικοί οι οποίοι τοποθετούνται ως Διοικητές της ΣΕΘΑ πρέπει να είναι προέλευσης Όπλων του Σ.Ξ., Μαχίμων του Π.Ν. και Ιπταμένων της Π.Α..» 4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2292/1995 «Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου επιλέγεται από το ΚΥ ΣΕΑ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων του Στρατού Ξηράς, των Μαχίμων Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων του Πολεμικού Ναυτικού και των Ιπταμένων Αντιπτε ράρχων ή Υποπτεράρχων της Πολεμικής Αεροπορίας, αντίστοιχα.» 5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α ) «7. O ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί Μηχανικοί, Οικονομικού, Υγει ονομικού, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών του Π.Ν., είναι: α. Αντιναυάρχου Οι αξιωματικοί Μηχανικοί προελεύσεως Σχολής Ναυ τικών Δοκίμων (ΣΝΔ), τοποθετούμενοι μόνο ως Γενικοί Επιθεωρητές Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ). β. Υποναυάρχου Οι αξιωματικοί Οικονομικού και αξιωματικοί Υγειονο μικού (Ιατροί).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 531 γ. Αρχιπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Υγειονομικού των Γενικών Ειδικοτή των Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων. δ. Πλοιάρχου Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαι δευτικού Ιδρύματος. ε. Αντιπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Οικονομικού, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Οι αξι ωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. στ. Υποπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, για τους οποίους δεν προβλέπεται ως προ σόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.» 6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996 «8. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί της Π.Α. πλην των Ιπταμένων, είναι: α. Αντιπτεράρχου Οι αξιωματικοί της ειδικότητας Μηχανικών. β. Υποπτεράρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ιατρών, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών. γ. Ταξιάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Εφοδιαστών, Διοικη τικών, Μετεωρολόγων, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρ μακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων. δ. Σμηνάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τε χνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Μονι μοποιημένων εθελοντριών του ν. 705/1977. ε. Αντισμηνάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Οικονομικών και Εφο διαστών, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκ παιδευτικού Ιδρύματος. στ. Επισμηναγού Οι αξιωματικοί της ειδικότητας των μουσικών.» 7. Η παράγραφος 14 περ. β του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 «14.β. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), ως πρόεδρο, τον Αρχηγό Στόλου και τρεις (3) Υποναυ άρχους ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού, αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του Συμβουλίου από τον Αντιναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικό ή Ιατρό αντίστοιχα.» 8. Η παράγραφος 14γ του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 «γ. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ως πρόεδρο, τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, έναν (1) Αντιπτέραρχο και δύο (2) Υποπτεράρχους, ως μέλη ή από τον Αρχηγό ΓΕΑ, ως πρόεδρο, τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και τρεις (3) Υποπτεράρχους, ως μέλη. Όταν κρίνονται αξιωματικοί ειδικοτήτων Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμα κοποιών, Νοσηλευτικής, Ψυχολόγων και Οικονομικών, ο νεότερος Υποπτέραρχος αντικαθίσταται κατά περίπτω ση, από τον αρχαιότερο ανώτατο Μηχανικό ή Ελεγκτή Αεράμυνας ή Ιατρό ή Οικονομικό.» 9. Η παράγραφος 19 περ. δ του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 «δ. Συμβούλιο Προαγωγών Π.Ν.: Από έναν (1) Αντιναύαρχο Μάχιμο, ως πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους Μάχιμους αξιωματικούς ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του Συμβουλίου από τον Υποναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικό ή Ιατρό αντίστοι χα.» 10. Η παράγραφος 19 περ. ε του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 «ε. Συμβούλιο Προαγωγών Π.Α.: Από έναν (1) Ιπτάμενο Αντιπτέραρχο ή Υποπτέραρ χο, ως πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους αξι ωματι κούς Ιπταμένους ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευ τικής, Ψυχολόγων και Οικονομικών, το νεότερο μέλος αντικαθίσταται κατά περίπτωση από: (1) Ανώτατο αξιωματικό Μηχανικό, για τις κρίσεις των Μηχανικών. (2) Ανώτατο αξιωματικό Ιατρό, για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νο σηλευτικής και Ψυχολόγων. (3) Ανώτατο αξιωματικό Ελεγκτή Αεράμυνας, για τις κρίσεις των Ελεγκτών Αεράμυνας. (4) Ανώτατο αξιωματικό Οικονομικό, για τις κρίσεις των Οικονομικών.» 11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 2439/1996 «1. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των Αντιστρατή γων Όπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτε ράρχων εναλλασσομένων με αναλογία: δύο Αντιστρά τηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος. Η σειρά με την οποία θα γίνεται η εναλλαγή καθορίζεται από το ΚΥΣΕΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ΚΥΣΕΑ μπορεί να αλλάξει την αναλογία, αφού την αιτιολογήσει.» 12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν. 2439/1996

8 532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «4. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυ τικού και Αεροπορίας επιλέγονται από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων ή Υπο ναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτεράρχων ή Υποπτεράρχων αντίστοιχα. Διορίζονται με προεδρικό διάταγμα που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.» 13. Η παράγραφος 17 περ. β του άρθρου 20 του ν. 2439/ 1996 «β. Ταξίαρχοι της Π.Α. των ειδικοτήτων Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.» 14. Η παράγραφος 1 περ. γ του άρθρου 22 του ν. 2439/1996, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α ) και εν συνεχεία με το άρθρο 15 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται εν ενεργεία γι αυτούς, όπως στο άρθρο 3 και στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 ορίζεται. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαι τούνται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του Σ.Ξ. Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέ μου, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων κλάδων της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Ελεγκτές Αεράμυνας, τους Υποστρατήγους και αντι στοίχους των άλλων κλάδων της ειδικότητας Ιατρού και τους Υποστρατήγους Στρατολογικού, οι οποίοι κατ εξαίρεση δύναται να προαχθούν στον εν αποστρατεία βαθμό του Αντιστρατήγου Αντιναυάρχου Αντιπτε ράρχου, αντίστοιχα.» 15. Η παράγραφος 1 περ. α του άρθρου 24 του ν. 2439/1996 «1.α. Του Διοικητή της Στρατιάς και γενικά των Αντι στρατήγων και Υποστρατήγων σε θέση Αντιστρατήγων, όταν παρίσταται ανάγκη, του Αρχηγού του Στόλου, του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας και του Υπαρχη γού του ΓΕΕΘΑ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Αντιναύαρχος Μηχανικός τοποθετείται μόνον ως Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ). Οι παραπάνω τοποθετήσεις κοινοποι ούνται με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.» Άρθρο 14 Προαγωγές Ανθυπασπιστών 1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1375/1983 (ΦΕΚ 96 Α ), αντικαθί σταται ως εξής: «β) Ανθυπασπιστές, εάν κριθούν προακτέοι, προάγο νται στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση οκτώ (8) χρόνων στον κατεχόμενο βαθμό ή είκοσι (20) χρόνων συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) χρόνια στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1375/1983, «Γι αυτούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών με βαθμό ανώτερο του λοχία, κελευστή ή σμηνία και αυτούς που κατατάσσονται ή μονιμοποιούνται με βαθμό επίσης ανώτερο του λοχία, κελευστή ή σμηνία, ο χρόνος της συνολικής στρατιωτι κής υπηρεσίας των παραπάνω παραγράφων μειώνεται ανάλογα με το χρόνο που αντιστοιχεί στους προηγού μενους βαθμούς και μέχρι τον κατώτερο προβλεπόμε νο, από τις κείμενες διατάξεις, βαθμό ονομασίας της οικείας κατηγορίας.» 3. Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν αναδρομικά, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών και δεν δημιουργούν δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών σε καμία περίπτωση. Άρθρο 15 Θέματα Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.) 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 3366/ 2005 (ΦΕΚ 167 Α ) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1.α. Οι ΕΦ.Υ.ΕΣ. κατά την περίοδο που καλούνται υπό τα όπλα λαμβάνουν βασικό μισθό ίσο με αυτόν του ομοι οβάθμου τους επαγγελματία στρατιωτικού, πλην αυτών που κατατάσσονται στους βαθμούς του στρατιώτη και του δεκανέα, οι οποίοι λαμβάνουν βασικό μισθό λοχία. Επίσης λαμβάνουν τα επιδόματα των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 της παραγράφου Α του άρθρου 51 του ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α ) και το επίδομα ειδικών συνθηκών της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α ), όπως εκάστοτε ισχύουν. Πέραν των ανωτέρω παροχών δεν χορηγείται καμία άλλη σε αυτούς. β. Οι διατάξεις περί μισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού δεν έχουν εφαρμογή στους ΕΦ.Υ.ΕΣ.. 2. Μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας υπό τα όπλα με την ιδιότητα του ΕΦ.Υ.ΕΣ., χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για τον υπολογισμό της προϋπηρε σίας τους λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνον ο χρόνος πραγματικής παρασχεθείσας υπηρεσίας υπό τα όπλα, με την ανωτέρω ιδιότητα.» Άρθρο 16 Χορήγηση επιδόματος σε σπουδαστές της Σ.ΕΘ.Α. και της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. Το άρθρο 1 του ν.δ. 65/1968 (ΦΕΚ 303 Α ) αντικαθί σταται ως εξής: «Στους δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς που είναι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.) και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ. Σ.ΠΟ.), χορηγείται μηνιαίο επίδομα, για την αντιμετώ πιση των πρόσθετων δαπανών στις οποίες υποβάλ λονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, εφόσον δεν δικαιούνται αποζημίωση εκπαίδευσης. Το ύψος του επιδόματος αυτού ορίζεται εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.»

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 533 Άρθρο 17 Θέματα Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 1911/ 1990 (ΦΕΚ 166 Α ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους που έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.» 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 «2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμε ων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.» 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 «3. Μετά το πέρας της ανακατατάξεως ή επανακατα τάξεως, οι ανακατατασσόμενοι ή επανακατατασσόμε νοι απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς άλλη διαδικασία.» 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 «4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση των Γενικών Επι τελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται η κλάση, η ειδικότητα, τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανακατάταξη των οπλιτών και την επανακατάταξη των εφέδρων, σύμ φωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των οικείων Γενικών Επιτελείων, ορίζεται ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμε νων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων.» 5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 «5. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται: α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικου ρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). β. Κατά το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατα τάξεώς τους έχουν τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρα τιωτικοί. γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανα κατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρε ώσεις της Χώρας.» 6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτε λείου του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατόν οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται να τοποθετούνται και να υπηρε τούν και σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που καθορίζονται με την ίδια απόφαση, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 7. Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 προστίθενται νέες παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής: «6. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επι τροπές ικανοί κατηγορίας Ι3, Ι4 ή Ι5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας. β. Εφόσον έχουν εκπληρώσει το χρονικό διάστημα της αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής. γ. Εφόσον υποβάλουν αίτηση διακοπής της ανακατα τάξεως ή επανακατατάξεώς τους πριν από την παρέ λευση του χρονικού διαστήματος που έχουν αναλάβει να εκπληρώσουν. δ. Όταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποι αδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαί ωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμή νυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενε τήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παι χνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. ε. Όταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. στ. Όταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λι ποταξία. ζ. Όταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που υπηρετούν. 7. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται δικαιούνται εφάπαξ αποζημί ωσης για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ίσης με το ένα πέμπτο (1/5) των μηνιαίων αποδοχών που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία απόλυσής τους, όταν απολύονται για τους λόγους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α και β της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Την παρα πάνω αποζημίωση μειωμένη κατά το ήμισυ δικαιούνται και όταν απολύονται για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο γ της παραγράφου 6 του παρόντος άρ θρου, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτη σης διακοπής της ανακατατάξεως ή επανακατάταξεώς τους έχουν συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης τουλάχιστον ενός έτους. 8. Το ύψος της παραπάνω αποζημίωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

10 534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 8. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται λαμβάνουν το επίδομα του τελευταίου εδαφίου της παρ. Α.4 του άρθρου 51 του ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α ), καθώς και τα επιδόματα των παραγράφων Α.7 και Α.8 του ίδιου άρθρου. 9. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 18 Θέματα Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) 1. Στο άρθρο 3 του α.ν. 1563/1950 (ΦΕΚ 254 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 89/1973 (ΦΕΚ 160 Α ), μετά την περίπτωση γ, προστίθεται περίπτωση δ ως εξής: «δ. Στην επιδότηση από ίδιους πόρους ποσοστού ή του συνόλου του επιτοκίου στεγαστικού δανείου που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από συνεργαζόμενες με τον ΑΟΟΑ τράπεζες και λοιπά συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα.» 2. Η περίπτωση β του άρθρου 3 του α.ν. 1563/1950, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 89/1973, «Στη χορήγηση στεγαστικών δανείων για αγορά έτοι μης κατοικίας, για ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση ή επισκευή ιδιόκτητης κατοικίας, για αγορά οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, καθώς και για εξόφληση λη φθέντος στεγαστικού δανείου.» 3. Στο άρθρο 8 του ν.δ. 2906/1954 (ΦΕΚ 155 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α ), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Επιτρέπεται η επιδότηση από τον ΑΟΟΑ από ίδι ους πόρους ποσοστού ή του συνόλου του επιτοκίου στεγαστικού δανείου που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από συνεργαζόμενες με τον ΑΟΟΑ τράπεζες και λοιπά συ νεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Με προεδρικό διά ταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου στους δικαιούχους. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και ιδίως το ύψος του επιδοτούμενου ποσοστού, η διάρκεια της επιδότησης, οι όροι συνεργασίας με τις τράπεζες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβου λίου του ΑΟΟΑ.» 4. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν.δ. 89/1973 προστίθε ται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το αναλογούν κατά κατηγορία ποσοστό, δύναται με απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου του ΑΟΟΑ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να διατίθεται το υπολειπόμενο ποσοστό σε άλλη κατηγορία.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Άρθρο 19 Σκοποί των Ενώσεων Το άρθρο 2 του ν. 1301/1982 (ΦΕΚ 132 Α ) αντικαθίστα ται ως εξής: «2. Σκοπός των παραπάνω Ενώσεων είναι: α. Η ενημέρωση των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιω ματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας. β. Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυ νάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πο λεμικής κινητοποίησης. γ. Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού. δ. Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση του εφεδρικού πνεύματος. ε. Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσής τους και στ. Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.» Άρθρο 20 Μέλη των Ενώσεων 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 1301/1982 «2. Μέλη των ΣΕΑΝ είναι οι Έφεδροι σε εφεδρεία Αξι ωματικοί και των τριών κλάδων των Ε.Δ. που ελεύθερα και με δική τους προαίρεση επιθυμούν να γίνουν μέλη τους και εγγράφονται στον οικείο Σύνδεσμο του νομού που κατοικούν, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις των Ε.Δ. και την εγγραφή τους στα στελέχη της εφε δρείας. Στους ΣΕΑΝ μπορούν να γίνουν κανονικά μέλη και οι Έφεδροι Ανθυπασπιστές.» 2. Στο άρθρο 3 του ν. 1301/1982, προστίθεται παρά γραφος 3, ως εξής: «3. Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται και μετά την κατάληψη του ενδιαφερομένου από το προβλεπόμενο για το βαθμό του όριο ηλικίας, σύμφωνα με το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των Μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών.» Άρθρο 21 Όργανα διοίκησης των Ενώσεων 1. Το άρθρο 4 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Ομοσπονδία διοικείται από το Κεντρικό Διοικητι κό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.), ενώ οι Σύνδεσμοι από Διοικητικά

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 535 Συμβούλια (Δ.Σ.). Η θητεία των παραπάνω οργάνων είναι τριετής. Η σύνθεσή τους έχει ως ακολούθως: α. Του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ (Κ.Δ.Σ. ΑΠΟΕΑ) Αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και είκοσι (20) μέλη. β. Των Συνδέσμων Αποτελείται από εννέα (9) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και τέσσερα (4) μέλη. Τα παραπάνω Συμβούλια αποτελούν τα όργανα δι οίκησης και διαχείρισης των νομικών προσώπων που αντιπροσωπεύουν και υπόκεινται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους στον έλεγχο του Υπουργού Εθνι κής Άμυνας.» 2. Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Συμβούλια ολοκληρώνουν κανονικά τη θητεία τους. Άρθρο 22 Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1301/1982 αντικαθίστανται ως εξής: «3. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από αριθμό εκλεκτόρων αντιπροσώπων των Συνδέσμων ως εξής: α. Όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων και ταμεια κώς τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου είναι μέχρι 100, ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται στην ψηφοφορία από έναν αντιπρόσωπο, όταν είναι από 101 έως 200 από δύο αντιπροσώπους και όταν είναι πάνω από 200, ο αριθμός των δύο αντιπροσώπων αυξάνεται κατά έναν για κάθε 300 επιπλέον μέλη.» 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 1301/1982 «4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμί ζονται τα σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τον τρόπο εκλογής των μελών του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και των Δ.Σ. των Συνδέσμων, τη διεξαγωγή της ψηφο φορίας και γενικά κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.» Άρθρο 23 Εκλογή οργάνων 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1301/1982 «1. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ και των Δ.Σ. των ΣΕΑΝ αφού συνέλθουν μέσα σε έναν μήνα από την εκλογή τους, σε ειδική γι αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1301/1982 «3. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγουν κατά τον ίδιο παραπάνω αναφερόμενο τρόπο τα τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) της Ομοσπον δίας, τα οποία μαζί με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Κ.Δ.Σ. συνθέτουν την ΕΕ. Από τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τα πέντε (5) τουλάχιστον πρέπει να διαμένουν στο Νομό Αττικής.» Άρθρο 24 Πειθαρχικό Συμβούλιο Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 1301/1982 αντι καθίσταται ως εξής: «2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, ήτοι από έναν Εφέτη της τακτικής Δικαιοσύνης ως Πρόεδρο, έναν Ανώτερο Αξιωματικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και από τρία (3) μέλη των Συνδέσμων επιλεγόμενα από τριπλάσιο αριθμό που προτείνεται από την Ομοσπονδία μετά από υπόδειξη των Συνδέσμων.» Άρθρο 25 Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων Νομού Ο Διευθυντής και ο βοηθός Διευθυντή των Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων Νομού (ΓΥΕΝ) επιλέγονται κατά προτεραιότητα από τις τάξεις των εξ εφέδρων προ ερχομένων εφέδρων αξιωματικών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι έφεδροι εξ εφέ δρων ή δεν επιθυμούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Διευθυντή και του βοηθού, είναι δυνατός ο ορισμός εφέδρων αξιωματικών εκ μονίμων. Η επιλογή των πα ραπάνω πραγματοποιείται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών εκάστου νομού (ΣΕΑΝ) ή τα Παραρτήματα των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, ο δε διορισμός αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Άρθρο 26 Θέματα μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α ) «1. Στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, που πήγαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Μέση Ανατολή ως πληρώματα πολεμικών πλοίων και στη συνέχεια αποστρα τεύτηκαν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της περίπτωσης δυσμενούς κρίσης, απονέμεται, μετά από αίτησή τους, χωρίς κρίση ο εν αποστρατεία βαθμός του συνταξιοδοτικού τους βαθμού και χορηγείται από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού το μέρισμα του νέου τους βαθμού.» Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθε σμία εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

12 536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 52 του ν. 1005/1937 (ΦΕΚ 520 Α ), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 958/ 1946 (ΦΕΚ 53 Α ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 28/1990 (ΦΕΚ 10 Α ), «Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό του Μετοχικού Ταμεί ου Ναυτικού ως προς τα δικαιώματα λήψης μερίσματος από το Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 126 του κωδικο ποιημένου νόμου 5481/1932 «Περί Μετοχικού Ταμείου Βασιλικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 387 Α ) έχει, από την , την εξής αντιστοιχία: α) Υπάλληλοι με βαθμό Α και έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Πλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. β) Υπάλληλοι με βαθμό Α και έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Αντιπλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. γ) Υπάλληλοι με βαθμό Α και έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Πλωτάρχη (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. δ) Υπάλληλοι με βαθμό Α και έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Υποπλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. ε) Υπάλληλοι με βαθμό Β και έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Ανθυποπλοιάρχου (Π.Υ.) με αντί στοιχα έτη υπηρεσίας. στ) Υπάλληλοι με βαθμό Β και έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Σημαιοφόρου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. ζ) Υπάλληλοι με βαθμούς Γ Δ και 1 11 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Ανθυπασπιστή (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. Τα ανωτέρω μερίσματα προσαυξάνονται με το ποσο στό του χρονοεπιδόματος που λαμβάνουν οι παραπάνω στρατιωτικοί με τα αντίστοιχα έτη υπηρεσίας.» Άρθρο 27 Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας 1. Στο τέλος της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α ), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 3981/1959, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Με τοχικού Ταμείου Αεροπορίας, εφόσον ανήκει στους εν αποστρατεία Αξιωματικούς, λαμβάνει ως μηνιαία απο ζημίωση από το Ταμείο το ήμισυ των μηνιαίων αποδο χών εν ενεργεία ομοιοβάθμου του στρατιωτικού, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογι κές διατάξεις. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στην προβλεπόμενη κράτηση υγειονομικής περίθαλψης και φόρου εισοδήματος.» 2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται ο μηνιαίος βασικός μι σθός του άρθρου 50 και τα επιδόματα των παραγράφων Α1 και Α3 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν και με τους όρους και τις προϋποθέ σεις που ορίζονται σε αυτές, αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των επιδομάτων και λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2448/ 1996 (ΦΕΚ 279 Α ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Άρθρο 28 Μετατροπή των Ταμείων σε Ειδικούς Λογαριασμούς 1. Τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας του ν.δ. 398/1974, καλούμενα εφεξής «Τα μεία», καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δι καίου και μετατρέπονται σε Ειδικούς Λογαριασμούς των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, με ίδιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, καλούνται δε εφεξής «Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας». 2. Καταργείται ως ν.π.δ.δ. και το Ταμείο Πρόνοιας Ναυτικού, που έχει συσταθεί με το ν.δ. 2997/1954 (ΦΕΚ 210 Α ), και μετατρέπεται σε Ειδικό Λογαριασμό του Με τοχικού Ταμείου Ναυτικού, καλούμενο εφεξής «Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Ναυτικού». 3. Η διοίκηση και η διαχείριση των Ειδικών Λογαρια σμών Αλληλοβοηθείας των προηγούμενων παραγράφων ασκείται από εξαμελή εκ των μετόχων Διοικούσα Επι τροπή, τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Αρ χηγού του Γενικού Επιτελείου, με τριετή θητεία. Ειδικό τερα στη Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού δεν μετέχει εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ενώ σε αυτή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού τουλάχιστον δύο (2) μέλη προέρχονται από το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.). 4. Η διοίκηση και η διαχείριση του Ειδικού Λογαρια σμού Πρόνοιας Ναυτικού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, στο οποίο, για θέματα σχετικά με αυτό, δεν μετέχουν οι εκπρό σωποι του Λιμενικού Σώματος και των αποστράτων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. 5. Οι προϋπολογισμοί απολογισμοί ισολογισμοί των ανωτέρω Ειδικών Λογαριασμών εγκρίνονται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Άρθρο 29 Υποκατάσταση Ταμείων 1. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί υπεισέρχονται ως καθολικοί διάδοχοι σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ταμείων. 2. Οι εκκρεμείς δίκες των Ταμείων συνεχίζονται από το οικείο Μετοχικό Ταμείο για λογαριασμό των Ειδικών

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 537 Λογαριασμών, χωρίς καμία διατύπωση. Δεν επέρχεται διακοπή των δικών αυτών ούτε απαιτείται δήλωση περί επανάληψής τους. 3. Το μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο οποίο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, είχαν ανατεθεί τα καθήκοντα της δικαστικής και εξώδικης υποστήριξης, καθώς και γνωμοδοτικό έργο, του Ταμείου Αλληλοβοη θείας Ναυτικού, εξακολουθεί να ασκεί τα ίδια καθήκοντα για τις υποθέσεις και τα θέματα του Ειδικού Λογαρια σμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού. 4. Η κινητή και η ακίνητη περιουσία των Ταμείων, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, πε ριέρχεται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο Μετοχικό Ταμείο, εγγράφεται δε στους Ειδικούς Λογαριασμούς. Η μεταβί βαση των ακινήτων αυτών, συνεπεία της υποκατάστα σης, γίνεται με τη σημείωση σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στα τηρούμενα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου και του κτηματολογίου, εφόσον απαιτείται, για την οποία το Μετοχικό Ταμείο απαλλάσσεται παντός γενικού ή ειδικού φόρου, τέλους, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Η διαχείριση και εκμετάλλευση της παραπάνω περιουσίας γίνεται επ ωφελεία των Ειδικών Λογαριασμών. 5. Δεν επιτρέπεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητας της σχετικής δικαιοπραξίας, η καθ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή εκμετάλλευση της περιουσίας και των δι αθεσίμων κεφαλαίων των Ειδικών Λογαριασμών, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχουν συσταθεί και λειτουργούν. 6. Σε περίπτωση συγχώνευσης του Μετοχικού Ταμείου με άλλο παρεμφερές ταμείο ή διάλυσης ή διάσπασης σε άλλα ταμεία ή λογαριασμούς η περιουσία της παρα γράφου 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και ό,τι πλέον προκύψει στο μέλλον από τη διαχείρισή της στους Ει δικούς Λογαριασμούς, αποτελεί ιδιοκτησία των Ειδικών Λογαριασμών και παραμένει σε αυτούς. 7. Διατάξεις που αφορούν τις κάθε είδους επιχορη γήσεις των Ταμείων ισχύουν για τους Ειδικούς Λογα ριασμούς. Άρθρο 30 Διατήρηση διατάξεων και άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων 1. Οι διατάξεις του ν.δ. 398/1974, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, καθώς και τα, κατ εξουσιοδότηση αυτών, εκδοθέντα προεδρικά διατάγμα τα και υπουργικές αποφάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν για τους Ειδικούς Λογαριασμούς, εκτός από εκείνες που αντίκεινται ή είναι ασυμβίβαστες προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της, κατ εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενης υπουργικής απόφασης. Τα ίδια ισχύουν και για κάθε άλλη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης, που αφορά τα Ταμεία. 2. Η άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων των Ει δικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας και των υπαγό μενων σε αυτούς ειδικών λογαριασμών του άρθρου 32 παράγραφος 1 του παρόντος ανατίθεται σε ανώτατο ή ανώτερο εν ενεργεία αξιωματικό ή σε ανώτατο εν αποστρατεία ανακαλούμενο στην ενέργεια αξιωματικό του Οικονομικού Σώματος, τοποθετούμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί τοποθετήσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). Άρθρο 31 Μεταφορά οργανικών θέσεων 1. Οι οργανικές μονάδες των Ταμείων μεταφέρονται στο Μετοχικό Ταμείο και λειτουργούν για τα θέματα των Ειδικών Λογαριασμών. 2. Οι υφιστάμενες στα Ταμεία οργανικές θέσεις στρα τιωτικού και πολιτικού προσωπικού μεταφέρονται στο Μετοχικό Ταμείο και προσαυξάνουν τις υπάρχουσες σε αυτό οργανικές θέσεις. 3. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Τα μείων μεταφέρεται αυτοδίκαια στο οικείο Μετοχικό Ταμείο. 4. Οι δικηγόροι, στους οποίους είχαν ανατεθεί από τα Ταμεία δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρε σίες τους στο Μετοχικό Ταμείο για λογαριασμό των Ειδικών Λογαριασμών, μέχρι την εκδίκασή τους. Άρθρο 32 Διατήρηση Ειδικών Λογαριασμών των Ταμείων 1. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί, που είχαν συσταθεί και λει τουργούν στα καταργούμενα Ταμεία Αλληλοβοηθείας, εξακολουθούν να υφίστανται και λειτουργούν ως ειδικοί λογαριασμοί υπαγόμενοι και διοικούμενοι από τη Διοι κούσα Επιτροπή των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοη θείας, που δημιουργείται, διέπονται δε από τις κείμενες περί αυτών διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 28 έως 32 του παρόντος νόμου ισχύουν αναλόγως και επί των Ειδικών Λογαρι ασμών της προηγούμενης παραγράφου. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται, εντός έξι (6) μηνών, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Άρθρο 33 Λοιπές διατάξεις 1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κωδικοποιού νται σε ενιαία κείμενα οι νομοθεσίες που αφορούν: α. Προστασία και αποκατάσταση αναπήρων πολέμου, αναπήρων ειρηνικής περιόδου, ανάπηρων αγωνιστών Αντιδικτατορικού Αγώνα του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α ), ανάπηρων αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού του ν. 1863/1989, ανάπηρων πολέμου αμάχου πληθυσμού

14 538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του ν. 812/1943 (περιόδου ), όπως ισχύει σήμε ρα και ανάπηρων αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989 (ΦΕΚ 204 Α ), καθώς και των θυμάτων των παραπάνω κατηγοριών. β. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. γ. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού. δ. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. ε. Τους ειδικούς λογαριασμούς «Ταμεία Αλληλοβοή θειας» των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 2. α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παρα γράφου 4 του άρθρου 2 του π.δ. 290/2002 (ΦΕΚ 260 Α ) «Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), στη Γενική Διεύ θυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) και στο Γραφείο του Υπουργού, ενενήντα οκτώ (98) θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού και πε νήντα πέντε (55) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσω πικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 3α του άρθρου 2 του π.δ. 290/2002, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, είκοσι δύο (22) θέσεις, στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, είκοσι δύο (22) θέσεις, στη Γενική Διεύ θυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων, πέντε (5) θέσεις, στο Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας έξι (6) θέσεις, και κατανέμονται κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα ως ακολούθως:». β. Στην περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του π.δ. 290/2002 (ΦΕΚ 260 Α ), προστίθεται νέο εδά φιο ως εξής: «Η διαδικασία και τα κριτήρια πλήρωσης των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, το γνωστικό αντι κείμενο εξειδίκευσης και τα της σχετικής προκήρυξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών και Εθνικής Άμυνας. Η νομιμότητα της διαδικασίας και των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητές του και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Για τα προσό ντα πρόσληψης του ως άνω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), περί καθορι σμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυ νας.» Άρθρο 34 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3257/2004 και 3421/ Οι υπαξιωματικοί που αναφέρονται στο άρθρο 81 και επόμενα του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α ) προάγονται αναδρομικά από το έτος 1997 στο βαθμό του Ανθυπα σπιστή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3257/2004, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθε τες με τις διατάξεις των άρθρων 81 και επομένων του ν. 3421/ Στο άρθρο 81 παρ. 4 του ν. 3421/2005 προστίθεται εδάφιο δ ως εξής: «δ. Από το έτος μονιμοποίησης των λοιπών εθελο ντριών του ν. 705/1977, οι οποίες κατετάγησαν το αυτό έτος στις Ένοπλες Δυνάμεις.» 3. Τα εδάφια α και β της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 3421/2005 καταργούνται και τα εδάφια γ και δ ανα γραμματίζονται σε α και β. 4. Οι προαγόμενες σε αξιωματικούς βάσει των δια τάξεων του παρόντος άρθρου καλύπτουν προσωποπα γείς κενές οργανικές θέσεις της ειδικότητάς τους, που συνιστώνται με το παρόν άρθρο και εντάσσονται σε ιδιαίτερη επετηρίδα. 5. Οι παραπάνω διατάξεις δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών. 6. Στο άρθρο 18 του ν. 3421/2005 προστίθεται παρά γραφος 12 ως εξής: «12. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι των στρατευσίμων που η, για οποιον δήποτε λόγο, νόμιμη παραμονή τους έξω από αυτές λήγει την και συμμετέχουν αποδεδειγμένα ως αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008.» Άρθρο 35 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2936/ Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2936/ 2001 (ΦΕΚ 166 Α ) «Σε κάθε περίπτωση οι συνολικές θέσεις των Επαγ γελματιών Οπλιτών για τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των σαράντα χιλιάδων (40.000).» 2. Στο άρθρο 4 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α ) προστί θεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών που απο λύθηκαν ή θα απολύονται για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου αυτού δύναται να αναπληρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρ θρου.» Άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2439/1996 και του ν.δ. 445/ Στο άρθρο 20 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α ) προστί θεται παράγραφος 21, ως εξής, η δε παράγραφος 21 και οι επόμενες αριθμούνται ως 22 και αντίστοιχες: «21. Σε αξιωματικούς που αποβιώνουν κατά την εκτέ λεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο και προδήλως και αναμφισβήτητα λόγω αυτού, απονέμεται με προεδρικό διάταγμα, από την προηγουμένη του θα νάτου τους, ο ανώτατος βαθμός που προβλέπεται εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, μετά από απόφαση των

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 539 αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων. Ο βαθμός αυτός δεν μπορεί να είναι ανώτερος του βαθμού του Αντιστρατή γου και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων.» 2. Στο άρθρο 7 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α ) προστί θεται παράγραφος 10, ως εξής, η δε παράγραφος 10 αριθμείται ως 11: «10. Σε μόνιμους υπαξιωματικούς ή ανθυπασπιστές που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπά γεται αυξημένο κίνδυνο και προδήλως και αναμφισβή τητα λόγω αυτού, απονέμεται με προεδρικό διάταγμα, από την προηγουμένη του θανάτου τους, ο ανώτερος βαθμός στον οποίο μπορούσαν να εξελιχθούν, σύμφω να με το άρθρο 3, μετά από απόφαση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων.» 3. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, τα έξο δα της κηδείας του αποβιώσαντος γίνονται δημοσία δαπάνη. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ από Άρθρο Το στοιχείο ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται και προστίθεται νέο στοιχείο η ως ακολούθως: «ζ. Οι επιτροπές διαπραγμάτευσης αντισταθμιστικών ωφελημάτων (ΑΩ). η. Οι επιτροπές αξιολόγησης αντισταθμιστικών ωφε λημάτων (ΑΩ), εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής (ΕΒΣ) και έργου εγχώριας βιομηχανίας (ΕΕΒ).» 2. Στο άρθρο 13 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) προστί θεται παράγραφος 10, ως εξής, η δε παράγραφος 10 αριθμείται ως 11: «10. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 68 παρ. 1 του νόμου αυτού, αλλά και σε περίπτωση που από την προκήρυξη ή πρόσκληση προβλέπεται υποβολή πρότασης χρηματοδότησης αποπληρωμής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αποφανθεί, μπορεί να συγκροτήσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από Αξιωματικούς ή υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνι κής Άμυνας ή αν απαιτείται συναρμόδιων Υπουργείων με κ.υ.α..» 3. Η παράγραφος 1α του άρθρου 16 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 13 του νόμου αυτού εκείνες που διενεργούν διαγωνισμούς, δι απραγματεύσεις και αγορές, υπάγονται διοικητικά στις αρμόδιες για τις προμήθειες υπηρεσίες και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών: (1) Διενεργούν τους διαγωνισμούς προμηθειών με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους προκήρυξης και τις διαδικασίες του νόμου αυτού. (2) Μεριμνούν για την εξέταση και την τεχνικοοικονο μική αξιολόγηση των δειγμάτων και των στοιχείων που κατατίθενται και των όρων των προσφορών. (3) Αποφαίνονται για τον αποκλεισμό από το διαγω νισμό των υποψήφιων προμηθευτών, σύμφωνα με το νόμο και τους όρους της προκήρυξης. (4) Αξιολογούν τις προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, αφού λάβουν υπόψη τους τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης και των επιτροπών εμπει ρογνωμόνων όπου απαιτούνται. Η αξιολόγηση με πλήρη αιτιολογία μπορεί να διαφέρει από την κρίση και τις διαπιστώσεις των ανωτέρω επιτροπών. (5) Εάν οι επιτροπές αξιολόγησης ή/και εμπειρογνω μόνων κρίνουν μη παραδεκτή την προσφορά υποψήφιου προμηθευτή και η επιτροπή διαγωνισμού έχει αντίθετη αιτιολογημένη γνώμη, αναπέμπει την υπόθεση κατά πε ρίπτωση στις ως άνω επιτροπές, οι οποίες υποχρεού νται να δεχθούν την προσφορά και να προχωρήσουν στη βαθμολογία. (6) Εισηγούνται σχετικά με το αν είναι συμφέρουσες ή μη οι προσφορές που πρόκειται να κατακυρωθούν. (7) Στις προμήθειες αμυντικού υλικού η πλήρης αξι ολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 56 του νόμου αυτού.» 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Η εντολή διενέργειας της προμήθειας, στην οποία ορίζεται και ο τρόπος υλοποίησης αυτής, εκδίδεται από τον έχοντα την οικονομική δικαιοδοσία, κατόπιν σχε τικής εισήγησης της ΓΔΑΕΕ ή του αρμόδιου οργάνου οικονομικής μέριμνας κάθε κλάδου των Ε.Δ. για προμή θειες που πραγματοποιούνται από τα Γενικά Επιτελεία ή από τα κατώτερα από τα Γενικά Επιτελεία κλιμάκια δι οίκησης των Ε.Δ. που έχουν οικονομική αρμοδιότητα.» 5. Το στοιχείο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακο λούθως: «στ. Να περιέχουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αυτών που συμμετέχουν ότι έλαβαν γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων συμφωνιών και ότι αποδέχονται αυ τούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων.» 6. Το στοιχείο β της παραγράφου 13 του άρθρου 27 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακο λούθως: «β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κρι τήριο τη συμφερότερη προσφορά, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμέ νο φάκελο (υποφάκελο) μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Τα τεχνι κά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς που ορίζονται στο άρθρο 56 του παρόντος τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο σε χωριστούς σφραγισμένους φακέ λους (υποφάκελοι) που φέρουν τις ενδείξεις «Τεχνική Προσφορά», «Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή», «Έργο Εγχώριας Βιομηχανίας», «Αντισταθμιστικά Ωφελήμα τα», «Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών» και «Κόστος Κύκλου Ζωής». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι η τιμή προσφοράς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό επίσης τοποθετούνται, επί ποινή απόρ ριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο)

16 540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) που τίθεται εντός του κυρίου φακέλου και φέρει την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Στα λοιπά δικαιολογη τικά συμμετοχής περιλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προμηθευτή ότι η προβλεπόμενη από την προκήρυξη εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνεται στο φάκελο «Οικονομική Προσφορά».» 7. Η παράγραφος 14 του άρθρου 27 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακολούθως: «14. Όλοι οι ως άνω χωριστοί φάκελοι (υποφάκελοι) πρέπει να φέρουν έκαστος και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.» 8. Το στοιχείο ε της παραγράφου 17 του άρθρου 27 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) διαγράφεται. 9. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2δ του άρ θρου 31 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακολούθως: «Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.» 10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) προστίθεται νέο στοιχείο δ, τα δε υφι στάμενα στοιχεία δ και ε αναριθμούνται σε ε και στ αντίστοιχα, ως ακολούθως: «δ. Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80% έως 3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες.» 11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνι σμού παραδίδεται έγκαιρα, από την υπηρεσία πραγμα τοποίησης της προμήθειας, ο φάκελος των εγγράφων προπαρασκευής του διαγωνισμού και πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού οι ενσφράγιστες προσφορές μαζί με τα δείγματα των προμηθευτών ή τα επίσημα δείγματα της υπηρεσίας.» 12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακο λούθως: «Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη ή πρόσκληση.» 13. Το στοιχείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακο λούθως: «β. Εάν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφε ρότερη προσφορά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και οι υποφάκελοι με τις ενδείξεις «Δικαιολογη τικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», μονογρά φονται δε και σφραγίζονται ανά φύλλο από τα μέλη της επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που περιέχονται στους ως άνω υποφακέλους. Όσον αφορά την αποσφράγιση των λοιπών υποφακέλων που ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος ακολουθείται η ίδια διαδικασία.» 14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ θρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακολούθως: «Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται στον αποκλειόμενο. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του και το σύνολο των υποφακέλων που περιέχονται σε αυτόν επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης και υποβολής ένστα σης για το λόγο αυτόν και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος, σχετικά με την υποβολή ενστάσεων ή/και διοικητικών προσφυγών και της απόφασης επ αυτών.» 15. Η παράγραφος 8 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) τροποποιείται ως ακολούθως: «8. Την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχε τική προκήρυξη για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση ανακοινώνει πριν την αποσφράγιση τα αποτελέσματα του ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένης και της βαθμολο γίας. Οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές επανα φέρονται και οι λοιποί υποφάκελοί τους αποσφραγί ζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 2 στοιχείο (β) του παρόντος άρθρου. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητας των προσφορών και συντάσσεται το προβλεπόμενο από το παρόν άρ θρο πρακτικό αποσφράγισης. Οι λοιπές προσφορές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης και υποβολής ένστασης για το λόγο αυτόν και σε κάθε περίπτωση μετά την πά ροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος, σχετικά με την υποβολή ενστάσεων ή/και διοικητικών προσφυγών και της απόφασης επ αυτών. Στο παρόν στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου ανακοινώνονται οι τιμές των προσφορών και επιτρέπε ται η ανακοίνωση στοιχείων των λοιπών υποφακέλων των προσφορών. Στη συνέχεια, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης του κυρίως φακέλου και των υποφα κέλων, παραδίδει στις επιτροπές αξιολόγησης των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, της ΕΒΣ και του ΕΕΒ, τους αντίστοιχους υποφακέλους για αξιολόγηση και υποβολή σχετικής έκθεσης εντός των προβλεπόμενων από τους όρους του διαγωνισμού προθεσμιών. Παράλ ληλα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των υποφακέλων «Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών» και «Κόστος Κύκλου Ζωής», εκτός αν απαι τείται και προβλέπεται στην προκήρυξη η αξιολόγηση των υποφακέλων αυτών από την επιτροπή εμπειρογνω μόνων του άρθρου 13 παρ. 10 του παρόντος, οπότε η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνει υπόψη της τη σχετική έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που υποβάλ λεται εντός των προβλεπόμενων από τους όρους του διαγωνισμού προθεσμιών και ακολούθως προσδιορίζει την ανηγμένη τιμή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 56 του παρόντος. Μετά την αξιολόγηση όλων των υποφακέλων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού * *

17 ΦΕΚ 00 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 541 εξάγει τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με το άρ θρο 56 του παρόντος.» 16. Το άρθρο 56 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α ) αντικα θίσταται ως ακολούθως: «1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται με την εντολή διενέργειας της προμήθειας που προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος. 2. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τε λική επιλογή του προμηθευτή με κριτήριο τη χαμηλότε ρη τιμή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 3. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές και τους όρους της προκήρυξης. 4. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή προ βλέπεται το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. Σε αυτή την περίπτωση, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. 5. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελι κή επιλογή του προμηθευτή με κριτήριο τη συμφερότε ρη προσφορά εφαρμόζεται μέθοδος αξιολόγησης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισηγήσεως της ΓΔΑΕΕ, στην οποία λαμβάνο ντα υπόψη αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: α. Η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή. β. Η Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ). γ. Το Έργο της Εγχώριας Βιομηχανίας (ΕΕΒ). δ. Αντισταθμιστικά Ωφελήματα. ε. Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών. στ. Κόστος Κύκλου Ζωής. 6. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αξιολόγη σης: α. Η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή. (1) Ανηγμένη (συγκριτική) τιμή είναι ο λόγος της τιμής προσφοράς προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. (2) Για την εξαγωγή της βαθμολογίας της τεχνικής αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω επί μέ ρους κριτήρια: (α) Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών και των τεχνικών περιγραφών που καθορίζονται στην προκή ρυξη. (β) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. (γ) Η ποιότητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση και η παρεχόμενη τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμη θευτή. (δ) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. (ε) Οι απαιτήσεις συντήρησης και η ποιότητα των προσφερόμενων υλικών. (στ) Η αρχική υποστήριξη. (ζ) Η εν συνεχεία υποστήριξη. (η) Η δυνατότητα ένταξης ενσωμάτωσης των προσφε ρόμενων υλικών στις Ε.Δ. (Εγκατάσταση Λειτουργία) όταν απαιτείται. (θ) Η δυνατότητα ανάπτυξης αναβάθμισης των προ σφερόμενων υλικών ή τμημάτων αυτών όταν απαιτείται και η εξασφάλιση της προμήθειας σε βάθος χρόνου (security of supply). (ι) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα των Ε.Δ. που ορίζεται στην προκήρυξη. (3) Τα επί μέρους κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες: στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης και στην Ομά δα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Στην υπουργι κή απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου καθορίζονται τόσο οι συντελεστές βαρύτητας κάθε ομάδας όσο και η κατανομή των επί μέρους κριτηρίων σε κάθε ομάδα. (4) Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε επί μέρους κριτηρίου των ως άνω ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του. Οι επί μέρους συντελεστές βαρύτητας, των οποίων το άθροισμα για κάθε ομάδα ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας, καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία και περιλαμβά νονται στην προκήρυξη. (5) Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επί μέρους κριτηρίων και των δύο ομάδων αποτελεί τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς. Αποδεκτές είναι όσες η βαθμολογία τους κυμαίνεται μεταξύ 75 και 100 βαθμών. Προσφορά με συνολική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης μικρότερη των 75 βαθμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (6) Κατά την τεχνική αξιολόγηση συνεκτιμώνται στοι χεία των προσφορών που υπερτερούν των ελαχίστων απαιτήσεων της προκήρυξης, μόνο για επί μέρους κρι τήρια που έχουν σαφώς καθοριστεί στην αντίστοιχη τεχνική περιγραφή από το οικείο Γενικό Επιτελείο, όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη. Τα επί μέ ρους αυτά κριτήρια σε καμία περίπτωση δεν αφορούν σε ουσιώδεις όρους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος νόμου. (7) Ως συμφερότερη κρίνεται η ανηγμένη (συγκριτι κή) τιμή που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. β. Ως προς το κριτήριο της Εγχώρια Βιομηχανικής Συμμετοχής (ΕΒΣ) συμφερότερη κρίνεται η προσφο ρά με την υψηλότερη Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ). γ. Ως προς το κριτήριο του Εργου της Εγχώριας Βιομηχανίας (ΕΕΒ) συμφερότερη κρίνεται η προσφορά σύμφωνα με την οποία ανατίθεται το μεγαλύτερης οι κονομικής αξίας έργο στην εγχώρια βιομηχανία.

18 542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) δ. Ως προς το κριτήριο των Αντισταθμιστικών Ωφε λημάτων η συμφερότερη προσφορά εξάγεται με βάση την αξιολόγηση, όπως ορίζεται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 27 παρ. 16 του παρόντος νόμου υπουργική από φαση για τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ). ε. Ως προς το κριτήριο του Χρονοδιαγράμματος Πλη ρωμών συμφερότερη κρίνεται η προσφορά με το ευνοϊ κότερο για την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα πληρωμών. στ. Ως προς το κριτήριο του Κόστους Κύκλου Ζωής συμφερότερη κρίνεται η προσφορά με το μικρότερο κό στος κύκλου ζωής των προς προμήθεια υλικών, εφόσον ο τρόπος υπολογισμού αυτού καθορίζεται από το οικείο Γενικό Επιτελείο και περιλαμβάνεται στην προκήρυξη. 7. Τα ανωτέρω επί μέρους κριτήρια α έως στ βαθμο λογούνται με μέγιστη βαθμολογία τους 100 βαθμούς. Για κάθε κριτήριο από τα ανωτέρω α έως στ καθορίζεται από την προκήρυξη συντελεστής βαρύτητας, βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 υπουργικής από φασης. 8. Η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών για την ανά δειξη της συμφερότερης προσφοράς πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα, βάσει της μεθόδου αξιολόγη σης των συνεκτιμώμενων στοιχείων που καθορίζεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 υπουργική απόφαση. 9. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης. Στο στάδιο της τεχνικής αξιο λόγησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρό ντος άρθρου, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων δύναται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων, προκειμένου να εξετάσει τις πραγματικές κατασκευα στικές δυνατότητες αυτών για τα συγκεκριμένα υλικά που προσφέρουν στο διαγωνισμό. 10. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις αφορούν όρους που δεν έχουν ορισθεί ως ουσιώδεις στην προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος, οπότε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφαση θεωρεί ότι κρίνονται τεχνικά αποδεκτές. 11. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρου σιάζει το μεγαλύτερο άθροισμα των γινομένων του συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου επί την επιτευχθείσα βαθμολογία. Η κατακύρωση τελικά γίνε ται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης προμηθευτή, του οποίου η προσφο ρά κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, όπως αυτές θα προκύψουν από την ως άνω διαδικασία αξιολόγησης, μεταξύ δύο ή περισσότερων προμηθευτών, η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον του οποίου η προσφορά έχει τη χαμηλότε ρη τιμή. Σε περίπτωση που οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή προσφοράς τότε η συμφερότερη προσφορά επιλέγεται κατόπιν διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, αφού κληθούν οι προσφέροντες που είχαν ισοδύναμες και ισότιμες προσφορές, μέσα σε χρόνο ο οποίος καθορί ζεται στην προκήρυξη. 12. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, συντάσσει πρακτικό και βεβαιώνει με αυτό ή με ιδιαίτερη έκθεση: α. Τη νομιμότητα και κανονικότητα των εγγράφων συμμετοχής όσων διαγωνίζονται, που προβλέπονται και επιδείχθηκαν σε αυτή. β. Την απόφασή της για τις ενστάσεις που υποβλή θηκαν από αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατά τη διάρκεια αυτού, καθώς και την απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί προσφυγής κατά της ρητής απόφασης της επιτροπής. γ. Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που ελέγχθηκαν από αυτή. δ. Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές που επιτεύχθηκαν μετά από πλήρη αιτιολόγηση και για την καταλληλότητα του υλικού ή της εργασίας ή της ερ γολαβίας που προσφέρονται από καθέναν από τους διαγωνιζόμενους, σε σχέση με αντίστοιχα ή παρόμοια υλικά ή υπηρεσίες. ε. Την εισήγησή της για την κατακύρωση ή όχι της προμήθειας και ειδικότερα μπορεί να προτείνει: (1) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή με γαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που καθορίζεται στην προκήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, κάτω του καθοριζόμενου από την προ κήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. (2) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. (3) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. (4) Ακύρωση της προμήθειας. (5) Στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνι σμού αναφέρονται υποχρεωτικά και οι θέσεις των τυχόν μειοψηφούντων μελών της. 13. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποχρεούνται να παρέχουν στην επιτροπή διε νέργειας του διαγωνισμού όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τις πληροφορίες, τα μέσα και τις διευκολύνσεις που ζητούνται από αυτή για τη διαμόρφωση γνώμης για τα είδη που προσφέρονται. 14. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, τέλος, συγκεντρώνει όλα τα σχετικά με την προμήθεια παρα στατικά στοιχεία και τα υποβάλει στην προϊσταμένη της υπηρεσία με αναφορά του Προέδρου της, μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διαταγή διεξαγωγής του διαγωνισμού ή συγκρότησης της επιτροπής.»

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 543 Άρθρο 38 Το εδάφιο δ του άρθρου 2 του ν. 3366/2005 (ΦΕΚ 167 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ. Να έχουν ηλικία μέχρι τριάντα οκτώ (38) ετών όσοι συμμετέχουν ως οπλίτες και μέχρι σαράντα τριών (43) ετών όσοι συμμετέχουν ως Αξιωματικοί και Ανθυπα σπιστές.» Άρθρο 39 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις: Του ν.δ. 582/1970 (ΦΕΚ 136 Α ), του ν. 1297/1982 (ΦΕΚ 128 Α ), των άρθρων 11 παρ. 1 και 2 του ν. 1513/ 1985 (ΦΕΚ 12 Α ), 31 παρ. 1 περ. β εδ. α του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α ), του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α ), του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α ), του άρθρου 17 παρ. 9 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116 Α ), του ν.δ. 62/1968 (ΦΕΚ 303 Α ), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Άρθρο 40 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓ. Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

20 544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 29 Φεβρουαρίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3648 Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Συκιά. 19 / 06 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10965 Πληροφορίες: Παραλίκας Θεοδόσιος Τηλέφωνο: 2375350207 FAX: 2375041684 Ταχ.δ/νση: Τ.Κ.63072 Συκιά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων «Α», «Β», ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ «Γ», «Δ», «Ε», «Ζ» και «Η» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 Δγής Φ.072.1/17/2150/ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Σ.128586/ 13 Δεκ 13 //ΓΕΝ/ΔΓ-ΙΙ Τηλ.210 6551424

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΓΘ6-Γ ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186 Φ.7.1//1575 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E-

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E- ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Στεγάζεται στο κτήριο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Λειτουργεί και με απογευματινό ωράριο Τηλ. Επικοινωνίας: 2665029462 E-mail: kesyp@dide.thesp.sch.gr Στρατιωτικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3883 (ΦΕΚ Α 167 24.9.2010) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13. 5. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται:

Άρθρο 13. 5. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται: Α. Νόμος 1911/1990 (ΦΕΚ 166/11-12-90 τ.α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Νόμου 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29-2-08 τ.α) και το άρθρο 124 (παρ.3) του Νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/11-10-13 τ. Α) Άρθρο 13 1. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ιανουάριος Ιούνιος 2010 VPRC / MONTHLY REVIEW Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός : Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των αξιωματικών των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

Προσλαμβάνονται 3.000 Ειδικοί Φρουροί, Οπλίτες και Πυροσβέστες το 2014. Τα δικαιολογητικά Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 23:34

Προσλαμβάνονται 3.000 Ειδικοί Φρουροί, Οπλίτες και Πυροσβέστες το 2014. Τα δικαιολογητικά Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 23:34 Σε δημοσίευση προκηρύξεων για 2.500 προσλήψεις στο Στρατό, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική θα προχωρήσουν τα αρμόδια υπουργεία για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει στα Σώματα Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Νέα Μουδανιά, 14 Μαρτίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 9487 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 26 63200 Νέα Μουδανιά ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Πληροφορίες: Καλπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3883/2010: Ενοπλες Δυνάμεις:Υπηρ.εξέλιξη-ιεραρχία,στρατολογία.Στρατ.Σχολές κλπ. (524996) Αρθρο 0

Ν 3883/2010: Ενοπλες Δυνάμεις:Υπηρ.εξέλιξη-ιεραρχία,στρατολογία.Στρατ.Σχολές κλπ. (524996) Αρθρο 0 Ν 3883/2010: Ενοπλες Δυνάμεις:Υπηρ.εξέλιξη-ιεραρχία,στρατολογία.Στρατ.Σχολές κλπ. (524996) Αρθρο 0 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3883 (ΦΕΚ Α 167 24.9.2010) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών posyfy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3883/2010 (ΦΕΚ Α 167)

Νόμος 3883/2010 (ΦΕΚ Α 167) Νόμος 3883/2010 (ΦΕΚ Α 167) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις Άρθρο 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την παράτασή τους, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 Βαθμοί Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 3 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ τους 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΠΡΟΣ : ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ ΓΕΣ/ΕΓΑ - ΓΕΝ/ΕΓΑ ΓΕΑ/ΕΓΑ - ΑΟΟΑ/ Σ ΠΡΟΣ: Ως οι υπογράφοντες Μέλη του ΑΟΟΑ ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΘΕΜΑ : Οργάνωση και Λειτουργία ΑΟΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤΗΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΟΡΩΝ/ ΕΚΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ 08-2009 Αθήνα, 26 Μαρ 2009 1. ΣΣΕ α. Έδρα της ΣΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ Η έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 ΦΕΚ Α' 219/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2439 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948. Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

A N A K O I N Ω Σ Η ΑΔΑ: Β4ΓΜΩΨΕ-79Ψ. Αµπελόκηποι 31-8 -2012 Αρ.Πρωτ. 13059

A N A K O I N Ω Σ Η ΑΔΑ: Β4ΓΜΩΨΕ-79Ψ. Αµπελόκηποι 31-8 -2012 Αρ.Πρωτ. 13059 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης ΓΡΑΦΕΙΟ : Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α / ) Άρθρο 21

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α / ) Άρθρο 21 Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α /09-07-2015) Άρθρο 21 1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. αποστέλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Η οποία έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΝ στις 22 Ιανουαρίου 2015 υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχου ε.α. Θ. Γερούκη Π.Ν., Βάση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ /2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ /2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 36277/2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44 ΘΕΜΑ 1 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Ν. (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ) ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα "Α" ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΣΤΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2 ο

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΣΤΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2 ο ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα "Α" ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΣΤΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2 ο ΚΟΙΝ: ΣΓ ΥΕΘΑ ΣΓ ΥΦΕΘΑ (2) ΓΕΕΘΑ /ΕΓΑ - ΣΛ ΓΕΠΣ ΓΕΣ/ΑΥ-ΒΥ- ΕΓΑ ΓΕΣ/ ΣΛ (30 αντίτυπα) ΓΕΝ/Β4, ΓΕΑ/Β2/2 Τηλέφ. (Εσωτ.) 3265 Φ.415.23/49/851332

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου επιδιώκεται η κατ έτος σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ.

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ. A ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠPΟΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΙΗ, ΙΣΤ» ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ / ΣΣΝΣ- ΓΕΣ / ΣΛ ΓΕΝ /Β4/2 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 ΤΜΗΜΑ 2 Τηλ (εσωτ) 2221 Φ.415/ 430334 Σ. 126 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.19

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.19 Βαθμοί Αλλαγές v.2.19 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v.2.19 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.18 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ τους νέους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (Ν.4254/14) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2014 ΣΥΝΟΛΟ 2,55 4,55 7,1

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (Ν.4254/14) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2014 ΣΥΝΟΛΟ 2,55 4,55 7,1 ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (Ν.4254/4) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ /7/204 ΑΣΦΑΛΙΣΜ. ΕΡΓΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΟΠΥΥ) 2,5 4,30 6,45 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (ΙΚΑΕΤΑΜ) 0,40 0,25 0,65 ΣΥΝΟΛΟ 2,55 4,55 7,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κεφάλαιο 1 Επώνυµο: 1 Όνοµα: 2 Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α Ι Τ Η Σ Η Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ, της Λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Page 1 of 6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµός: 420/81/56369 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Β 539 19970702 Τέθηκε σε ισχύ: 02.07.1997 Αρµόδιος Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα